Muligheter. i et inkluderende kunnskapssamfunn. Studieforbundene i framtidens kultur- og kompetansepolitikk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Muligheter. i et inkluderende kunnskapssamfunn. Studieforbundene i framtidens kultur- og kompetansepolitikk"

Transkript

1 Muligheter i et inkluderende kunnskapssamfunn Studieforbundene i framtidens kultur- og kompetansepolitikk

2 Derfor velger kursdeltakere studieforbundene! Muligheter 2006 og videre I februar 2006 ga Vofo ut heftet Konsekvenser, der vi i tall og tekst dommedagsbeskrev situasjonen for studieforbundene etter år med sterke nedskjæringer i de offentlige tilskudd. Siden da har mye skjedd. I Revidert nasjonalbudsjett fikk studieforbundene en ekstra bevilgning på 27 millioner kroner. I statsbudsjettet for 2007 foreslår regjeringen en økning i forhold til årets budsjettforslag på 58 millioner kroner. Samtidig er det nedsatt et offentlig utvalg som skal se på studieforbundenes plass, med klare signaler om at de bør styrkes. Derfor presenterer vi nå heftet Muligheter. Studieforbundene vil og kan, når de blir gitt tillit og når de offentlige tilskudd etter hvert kommer opp på et nivå som gjør det mulig å gå på kurs for alle som vil, når de vil, der de vil. Oslo i november 2006 Sturla Bjerkaker November 2006 Redaktør og forsidefoto: Astrid Thoner Utforming og produksjon: Knoph & Langeland AS

3 Muligheter 3 Studieforbundene i frivillig sektors læringslandskap Frivillig sektor har et ideelt utgangspunkt. Voksenlæringen ses på som et middel til å nå mål knyttet til bl.a. organisasjonsbygging, lokalsamfunnsutvikling, folkekultur, demokratiskolering, yrkesorientering og mestring av funksjonshemninger. I studieforbundene kan læringen også være et mål i seg selv; der læring for personlig vekst, utvikling og glede er viktigst. Noen ganger kan det være vanskelig å skille mellom utdanning og kultur. I studieforbundenes virke er læringen også ofte en integrert del av en foreningsvirksomhet, og skillet mellom hva som er utdanning og hva som er kulturarbeid kan derfor være nærmest usynlig. Folkeopplysning og folkebevegelser er nært knyttet til hverandre, og studieforbundenes voksenlæring har derfor både utdannings- og kulturpolitiske dimensjoner. Dessuten er virksomheten motivert innen- og nedenfra. Studieforbundene er de eneste læringsaktører som styres nedenfra, nærdemokratisk. De ønsker å styre sine læringsaktiviteter selv, gjennom sine medlemmer og foreninger. At det offentlige slik bidrar til å finansiere en læringsvirksomhet staten ikke kontrollerer, og at denne virksomheten til og med har lov å kritisere den samme staten, det må sies å være en enorm styrke og et kjennetegn ved et modent demokrati. Samtidig er mye av studieforbundenes virksomhet med på å oppfylle gjeldende samfunnsmessige mål for utdanning og kompetanseutvikling. Stortingets Kirke-, utdannings- og forskningskomités flertall uttalte høsten 2005 at studieforbundenes virksomhet er av stor betydning for bl.a. grupper med særskilte behov, barneog ungdomsarbeid, demokrati- og organisasjonsopplæring, kompetanseheving og for det frivillige kulturlivet. Frivillig sektor og dens læringstilbud har mulighetene i seg til å være det sosiale kitt som holder folk og lokalsamfunn sammen, som hindrer utstøting, som bidrar til utjevning, som fremmer solidaritet og deltakelse. Hva mener deltakerne? Deltakerne i studieforbundenes voksenopplæring mener også noe om dette. Studenter ved Humanistisk Fakultet, Universitetet i Oslo, foretok høsten 2005 en undersøkelse blant deltakerne på studieforbundenes kurs. I rapporten Hvor begynner demokratiet? uttaler deltakere blant annet : Demokratiet er ethvert sted hvor mennesker kommer sammen for å løse problemer i likeverdig fellesskap. Demokratiet må sees på som mer enn en styreform. Kunnskap er avgjørende for menneskers deltakelse i demokratiet. Alle deltakelser, i form av borettslag, styrer og lokale organisasjonslag er viktige byggesteiner i demokratiet. Det samme gjelder for studiesirkler og kurs, nettopp fordi de bringer mennesker sammen til diskusjon og refleksjon. Flere snakket om kursene som en arena hvor de kunne utvikle seg, både i forhold til seg selv og andre. De vektla videre at de i møte med andre mennesker blir nødt til å lære seg eller utvikle de nødvendige ferdighetene for sosial samhandling. Dette bekrefter Robert D. Putnams teori (2000:336): Putnams hovedpoeng er at samhandling og kommunikasjon med andre mennesker på alle plan i samfunnet bør være grunnmuren i et demokrati. Demokratiets enkleste nivå er den enkeltes hjem, og det er der den demokratiske prosessen begynner. Videre strekker demokratiet seg til den andre ytterkanten, til borgernes representanter i demokratiske styringsorgan. For Putnam er det de enkleste demokratiske organene, eksempelvis nabolaget, foreninger, vel eller borettslag som gir folket mulighet til å være aktive borgere i demokratiet.

4 4 Muligheter Gjennom deltakelse i sosiale aktiviteter utvikler man sosiale ferdigheter, forståelse og empati for andre. Aktiv deltakelse er inkluderende, skaper kunnskap og medfører handling, og må derfor inneha en fundamental rolle i ethvert demokratisk samfunn. Demokratisk deltakelse kan ved hjelp av Putnam eksemplifiseres på flere måter. Deltakelse skjer ikke utelukkende gjennom åpenbare demokratiske handlinger som å stemme ved valg, være medlem i politisk parti eller interesseorganisasjon, delta på politiske møter, debatter og demonstrasjoner, skrive under på opprop eller skrive leserinnlegg i aviser og tidsskrifter. Deltakelse i demokratiet er også å engasjere seg i idrettslag, velforeninger, borettslag, på dugnader, inneha tillitsverv på arbeidsplassen eller sine barns skoler, og sist men ikke minst, å delta på kurs. Deltakelse på ett av disse såkalte nivåene, betyr med andre ord at du deltar aktivt i demokratiet. Lærings - og kompetanseområder i studieforbund Kultur, kunst og tradisjons formidling Demokrati, aktivt medborgerskap og bærekraftig utvikling Grunnleggende ferdigheter og basiskompetanse Integrering og likeverd Læring på arbeidsplassen, yrkesrelatert opplæring Skoleparallell utdanning Samlet er studieforbundene totalleverandør av voksenopplæring i Norge. Mens noen er sterke på skoleparallelle tilbud, har andre fokus på tradisjonsformidling osv. Figuren er ment å vise helheten i tilbudene, og at de delvis henger sammen. Det som er fritidskurs for den ene, kan være yrkesforberedende kurs for den andre. - Studieforbundene har en veldig viktig funksjon i Kunnskaps-Norge. Tilbudet deres når ut til veldig mange mennesker, og det er også grunnen til at vi nå ønsker å reversere tidligere kutt og gi forbundene et skikkelig løft, sier statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Per Botolf Maurseth (SV). Dagsavisen 27.oktober 2006.

5 Muligheter 5 Et inkluderende kunnskapssamfunn. Studieforbundenes rolle i framtidens kompetansepolitikk Utgangspunkt og rettesnor for studieforbundenes virksomhet er Lov om voksenopplæring, 1: Målet for voksenopplæringen er å hjelpe den enkelte til et mer meningsfylt liv. Denne lov skal bidra til å gi mennesker i voksen alder likestilling i adgang til kunnskap, innsikt og ferdigheter som fremmer den enkeltes verdiorientering og personlige utvikling og styrker grunnlaget for innsats og samarbeid med andre i yrke og samfunnsliv 1. Hva er et studieforbund? Et studieforbund er en ideell organisasjon som har voksenopplæring som hovedformål, og som består av to eller flere medlemsorganisasjoner. Et godkjent studieforbund har en demokratisk organisasjonsform i alle organisasjonsledd, forbundets ledelse er valgt av medlemmene, har en gjennomsnittlig minimumsaktivitet av tilskuddsberettigete studietimer de tre siste år og har landsomfattende virksomhet. 2 Studieforbundene tilbyr opplæring til relativt lave kostnader, nettopp fordi frivillig arbeid og dugnadsinnsats preger mye av virksomheten. Det offentliges bidrag går til å redusere kurskostnadene for deltakerne. Med økt offentlig støtte kan flere delta, flere få en meningsfylt fritid, flere komme i jobb. De 20 godkjente studieforbundene i Norge er ulike av størrelse og representerer ulike mål grupper og interesseområder. 3 De er til stede for sine målgrupper; de er tilgjengelige der folk bor. De har nærhet til brukerne. Dette er også en bit av demokratiet. Mange studieforbund og deres medlemsorganisasjoner samarbeider om voksnes læring innenfor nettverk i Norden, EU og i utviklingsland i ulike avtaler med bl.a. NORAD. Hva gjør studieforbundene i dag? Studieforbundene tilbyr voksne læring gjennom kurs, studieringer, seminarer og kulturtiltak, i egen regi og/eller gjennom sine medlemsorganisasjoner. Studieforbundene er samlet landets største aktør for voksnes læring, regnet i deltakere. 4 De senere år har antall registrerte del takere i den statsstøttede del av virksomheten ligget på ca årlig. Det gjennomføres ca kurs med en gjennomsnittlig varighet på ca. 30 timer. Majoriteten av virksomheten ligger innenfor kulturbaserte og demokratirelaterte fag og emner; kurs som er spesielt viktige for personlig vekst og utvikling, både for individ og samfunn. En betydelig del er fag som språk, IKT og andre teoretiske emner. Fag knyttet til grunnleggende ferdigheter og jobbrelaterte kurs er i vekst i studieforbundene. Det tilbys kurs i så og si alle landets kommuner. 5 Voksne vil lære. Voksne kan lære. Voksne behøver å lære. Voksne skal være kompetente og aktive medborgere både i yrkes- og samfunnsliv. Studieforbundene vil basert på sine egne profiler samlet stille seg til tjeneste for å fremme voksnes læring og kompetanseutvikling. 1 Lov om voksenopplæring av 28. mai 1976 nr. 35, 1 Formål. 2 Etter 10 i Lov om voksenopplæring. 3 Vofos publikasjon Profiler Studieforbundene i Norge gir utfyllende informasjon om de enkelte forbundene. 4 OECD Livslang læring i Norge, SSBs utdanningsstatistikk gir fyldig informasjon om studieforbundenes kursvirksomhet.

6 6 Muligheter Hvort mange deltar Deltakere på fordelt hva? på emner Figuren nedenfor viser hvor mange som deltar på kurs i ulike emner i Deltakere fordelt på emner Språkfag Estetiske fag og håndverksfag Humanistiske fag, tros- og livssynsfag Samfunnsfag Org.- og ledelsesfag Økonomi og IKT-fag Helse- sosial- og idrettsfag Samferdsels- og kommunikasjonsfag Realfag, industri og tekniske fag Naturbruk, økologi- og miljøverns- og friluftlivsfag Tjenesteyting og servicefag Hva kan studieforbundene? Studieforbundene kan voksne. Språkfag Estetiske fag og håndverksfag Humanistiske fag, tros- og livssynsfag Samfunnsfag Org.- og ledelsesfag Økonomi og IKT-fag Helse- sosial- og idrettsfag Samferdsels- og kommunikasjonsfag Realfag, industri og tekniske fag Naturbruk, økologi- og miljøverns- og friluftlivsfag Tjenesteyting og servicefag Det pekes fra flere hold på at studieforbundenes tilbud er spesielt gunstige for voksne med svak læringskultur. I rapporter fra VOX bekreftes at mange voksne foretrekker studieforbund som tilbyder av grunnopplæring i henhold til rettighetene i opplæringsloven. 6 Flere studieforbund har deltakernære tilbud i egen regi og/eller i samarbeid med arbeidslivet med formål å redusere antallet voksne med (funksjonelle) lese-, skrive- og regneproblemer. Studieforbundene kan organisasjoner. Gjennom sine 450 medlemsorganisasjoner er studieforbundene til stede i så og si hver krok av samfunnet. Landets arbeidstakerorganisasjoner er for eksempel knyttet til studieforbund og kanaliserer sin tillitsvalgtopplæring og opplæring innen helse, miljø og sikkerhet (HMS) gjennom disse. Også instruktør-, trener- og tillitsvalgtopplæring innen organisasjoner for funksjonshemmede, kultur- og idrettsorganisasjoner skjer gjennom respektive studieforbund. Studieforbundene kan kultur og demokrati. Et velutviklet demokrati bygger på et opplyst folk med kunnskapsgrunnlag for å kunne være aktive medborgere. Det er sammenheng mellom folkeopplysning, læring og demokrati 7. Dessuten: Gjennom en omfattende kurs- og kulturvirksomhet er studieforbundene med på å overføre kunnskaper og tradisjoner mellom generasjonene og er aktive bidragsytere i å holde lokalsamfunnene levende. 6 Se bl.a. Kunnskapsgrunnlaget En sluttrapport fra prosjektet om voksnes rett til grunnskole og videregående opplæring (Haugerud/Røstad, 2004) 7 En gruppe forskerstudenter ved Humanistisk Prosjektforum ved Universitetet i Oslo kom høsten 2005 med en rapport på oppdrag av Vofo om dette temaet.

7 Muligheter 7 Studieforbundene kan kompetanseutvikling. En stadig større del av de større studieforbundenes virksomhet er skreddersøm av kurs og kompetanseprogram for arbeids- og næringslivet, særlig for små- og mellomstore bedrifter i regionene. Kurs i grunnleggende ferdigheter er en viktig del også av dette området, men også den yrkesspesifikke opplæring er betydelig. På dette området samarbeider flere studieforbund med f.eks. Aetat. Studieforbundene kan prioritering. De fleste studieforbundene er knyttet til spesielle målgrupper. De har god erfaring med tilpassede tilbud for ulike grupper funksjonshemmede, eldre og innvandrere med tanke på at slike grupper også skal kunne fungere optimalt i arbeids- og samfunnsliv. Hva vil studieforbundene? Bidra til at det skal finnes levende læringsarenaer der deltakerne motiveres til ytter ligere læring. Studieforbundene og deres frivillige organisasjoner finnes overalt, har et mangfold av tilbud og har lav terskel for deltakelse både økonomisk og med hensyn til krav om forkunnskaper. Bidra til en samordnet og helhetlig innsats for å heve nivået på lese- og skriveferdigheter blant voksne (grunnleggende ferdigheter) ved å samarbeide med miljøer for forskning, pedagogikk og politikkutforming. Tiltak som Lese- og skrivebutikker og andre lavterskeltilbud er konsepter som har vist seg vellykte. Bidra til å sørge for at befolkningen har god digital kompetanse ved å samarbeide med aktører innen fjernundervisning/e-læring og testsentra som Datakortet. Bidra til fleksible og desentraliserte tilbud basert bl.a. på konsepter rundt familielæring der flere generasjoner lærer sammen. Bidra til konkretisering og realisering av retten til grunnopplæring (grunnskole og videregående opplæring) for voksne ved å samarbeide med kommuner og fylkeskom muner om program for motivasjon, kompetansekartlegging og - vurdering og gjennomfø ring av tilbud på oppdrag, herunder også styrke det voksenpedagogiske aspektet. Dette omtales i flere viktige stortingsmeldinger og handlingsplaner fra politisk hold de senere år. Bidra til å styrke utdannings- og yrkesveiledningen ved å se disse veiledningsområ dene i sammenheng og å bidra til å utvikle kurstilbud for nye utdannings- og yrkesveile dere voksenveiledere - i et livslangt læringsperspektiv. Bidra til en samordnet innsats for voksnes læring gjennom utredning og utprøving av konsepter som de svenske Lärcentra. Dette er steder der både utdannings- og yrkesveiledning, jobbsøkning, kunnskapssøk gjennom IKT-baser og bibliotektjenester, e-læringsmuligheter og andre kurstilbud/kurslokaler kan samles under ett tak - som en One-stopshop, et lokalt Læringshus. Bidra til utjevning mellom ulike målgrupper og bidra til å gi utsatte målgrupper nye mentale løft gjennom lavterskeltilbud og samordnede tilbud f.eks. i og utenfor fengsler. Studieforbundenes erfaring med og kompetanse for å se sammenhengene mellom opplæring og kulturtiltak for personlig vekst og utvikling vil her være særlig verdifull.

8 8 Muligheter Studieforbundenes satsningsområder i dag og i nærmeste framtid Studieforbundene er medlemseide, demokratiske og dynamiske organisasjoner. Satsningsområdene er preget av forbundets og medlemsorganisasjonenes målsettinger i forhold til (opp)læring. Samtidig er nye satsninger åpenbart begrenset av den trengte økonomiske posisjon de nå står i. Studieforbundene står innbyrdes i ulike forhold til markedet, og satsningsprofilene vil bære preg av det. Noen forbund ønsker å orientere seg mer eksternt og i retning av oppdragsundervisning/skreddersøm og tradisjonelt kompetansegivende kurs, mens andre ser et potensial i nye og økte behov internt i medlemsorganisasjonene, blant medlemmene og hos nye målgrupper. Stadig flere studieforbund sier de vil satse mer på tilbud til særlige målgrupper, flerkulturelle tilbud og demokratirelatert opplæring. Grønn kompetanse Ett forbund nevner sin nye elektroniske katalog: Grønn kompetanse her finner du kurstilbudene, og et annet vil lage og utgi en ressursperm om integrering/inkludering av innvandrere, med studieplaner for flerkulturelle studieaktiviteter. Et forbund nevner kurs knyttet til ny teknologi, universell tilrettelegging av kursmateriell, helsepolitiske satsningsområder som for eksempel smertemestringskurs, kurs knyttet til sosial mestring etc.. Et forbund som arbeider innenfor amatørkultur satser ut fra at musikk er en kilde til glede og mening, til læring og personlig vekst, til sosial tilhørighet, identitet og mellomkulturell forståelse for mennesker. Til neste år vil satsningsområdet være organisasjonsbygging levende lokalsamfunn, sier et annet, mens et av de samiske studieforbundene kort og lakonisk slår fast som sitt satsningsområde: Overleve. Drivkraften Grunnlaget for studieforbundenes virksomhet ligger i demokratisering, medborgerskap og opplysningsvirksomhet; kunnskapen skal være fri og tilgjengelig for alle. Studieforbundene skal bidra til å spre den kunnskapen som eksisterer og gjøre den tilgjengelig for hele befolkningen. I det øyeblikk kunnskap gjøres til et luksusfenomen vil store grupper av økonomiske grunner falle fra som deltakere i folkeopplysningen. Dét vil stride mot studieforbundenes fundament, og vi ville som andre utdanningsinstitusjoner være til primært for de resurssterke. Studieforbundenes tilbud har stått sentralt for mange i deres personlige utvikling, tilknyttet både kunnskapselementet og de menneskemøter som her finner sted. Kunnskap skal være et allment gode, og studieforbundene skal i så måte representere et lavterskeltilbud. Slik opprettholdes et demokratisk samfunn med en kunnskapsrik og samfunnsengasjert befolkning. Til tross for store ulikheter studieforbundene imellom, møtes mangfoldet når det gjelder å gi gode og legitime grunner til (økt) offentlig støtte. I tillegg til ovennevnte generelle begrunnelse møter vi argumenter som: på grasrotplan oppmuntrer og stimulerer (vi) til politisk engasjement og aktiv delta kelse i demokratiske prosesser. gjennom studiearbeidet får både medlemmer og andre skolering i aktuelle samfunns spørsmål Det sikrer kvalitet i opplæringa Statstilskuddet gjør det mulig å bruke kvalifiserte lærere. Det sikrer fag som er utsatte der det offentlige selv ikke har noen tilbud Mange mennesker som har falt utenfor det offentlige og private utdanningssystemet, har gjennom studieforbundene fått mulighet til å tilegne seg kunnskaper og ferdigheter som har ført dem videre

9 Muligheter 9 Uten det statlige tilskuddet blir det vanskelig å drive opplæring gjennom studieforbun dene på et høyt kvalitativt nivå. Offentlig tilskudd gir Mulighet til å drive studiearbeid som gir kompetanse for frivillig og forebyggende arbeid, kompetanse som styrker aktiv deltakelse i lokalmiljø og på arbeids plass, kompetanse som bidrar til økt integrering/inkludering av innvandrere, opplæring som bidrar til verdiorientering, sosial kompetanse og flerkulturell forståelse Sikrer bredde, mangfold og tilgjengelighet til kunnskap. Demokratiaspektet! (Studieforbundet) har opplæringstilbud i 85% av landets kommuner En alvorlig konse kvens av de stadige nedskjæringene er signalene som sendes til alle de som arbeider frivillig for å få opplæring nær deltakerne og etter deres ønsker Tilskuddet er viktig for å opprettholde opplæringstilbud i de grisgrendte strøkene. den største andelen av våre deltakere er frivillige som stiller opp gratis og på sin egen fritid. Vi er derfor avhengige av å kunne tilby dem rimelige kurs, hvis vi skal kunne forven te at de skal bruke egen tid og ressurser på deltakelse. Studieforbundenes læringsmodell ivaretar og når målgrupper som andre kunnskapstilbydere ikke ser eller har interesse av å betjene, og som det offentlige ikke har kapasitet eller kompetanse til å ta seg av. Modellen forutsetter en gjennomføringsform som ivaretar sentrale og avgjørende bærebjelker i samfunnet vi har eller ønsker å ha. Dette er demokratisk skolering og kunnskap, respekt for og kunnskap om ulike kulturer, ivaretakelse av svake grupper i samfunnet og ventilasjonsarena for nytenkning og kreativitet I tillegg til deltakerfinansiering er det offentlige den eneste inntektskilden: Vi får ikke inntekter på vår kursvirksomhet verken fra marked, næringsliv eller skoleverk. Studieforbundene er de eneste som gir vedvarende systematisk opplæring og ivareta kelse av tradisjonskunnskap i norsk og samisk kultur. Samfunnsmessig utjevning og nedbygging av sosiale og økonomiske forskjeller. vi når bredt ut både sosioøkonomisk og geografisk, og gir tilbud til grupper og enkeltpersoner som andre aktører på feltet ikke når. (Vi) bidrar til sosialisering, selvutvikling, dannelse, kulturoverføring og aktivt medborgerskap og det til en svært lav kostnad Virksomheten som initieres av studieforbundene løfter et folk fra inaktivitet og uvitenhet til aktiv medvirkning, innsikt og dannelse. At folk skal få anledning til å delta i kompetanseutvikling som lar seg kombinere med bosted, familie og jobb, og at det kan skje på voksnes premisser. Flere forbund peker dessuten på verdifulle opplæringstilbud innen ressurshåndtering, økologisk balanse, bærekraftige driftsformer, flerkulturell forståelse m.v. Deltakeren er målet Det er verdt å merke seg at så og si alle argumenter utelukkende handler om å tilgodese deltakeren og samfunnets beste, ikke studieforbundets ve og vel. Studieforbundet er ikke et mål i seg selv; det er et redskap for demokratisk tilgang til kunnskap, og det kan det være så lenge det kan opptre som en ikke-kommersiell aktør i læringslandskapet. Det offentlige er en garantist for dette dersom støtten til studieforbundene legges på et bærekraftig nivå. Studieforbundene i Norge representerer en tradisjon som har drevet folkeopplysning i 150 år. Tusener har fått sin skolering gjennom dette systemet. Tusener har startet med det korte fritidskurset og endt opp med å ta høyere utdanning som voksen. I internasjonale dokumenter om livslang læring for eksempel fra EU legges det økt vekt på at organisert læring utenfor skoleverket må få større anerkjennelse. I de nordiske land har vi et system for dette som andre land misunner oss. Studieforbundene er selvstendige og uavhengige aktører innen folkeopplysning og voksnes læring, og medlemsorganisasjonenes formål og profiler er på demokratisk grunnlag styrende for studieforbundenes virksomhet.

10 10 Muligheter Eksemplene En virksomhet som omfatter deltakere vil få innvirkning på mange nivåer i samfunnet, på individet, på lokalsamfunnet, på nordisk på europeisk og på et mer globalt samfunnsengasjement. Vi tar med et par historier om hva læring kan bety for enkeltmennesket og hva et lokallag kan bety for læring og utvikling i lokalsamfunnet. Årets Læringshelt 2006 Prisen Årets Læringshelt tildeles hvert år en person som til tross for hindringer har brukt aktiv læring til å høyne livskvaliteten og få nye muligheter som det står i statuttene for prisen. Ingrid P. Akselsen, 26 år, fra Sarpsborg, fikk tildelt prisen Årets Læringshelt av kunnskapsminister Øystein Djupedal under en stormønstring om voksnes læring på Youngstorget i Oslo i september Det ble nok et spesielt møte for dem begge. Ingrid Akselsen har gjennom sitt intense arbeid og kloke valg fått et nytt liv. Hun har gjennom de mulighetene hun har fått på AOFs Daghøyskole i Sarpsborg og videre praksis på Nygårdshaugen Dagsenter tatt de nødvendige skritt for å få orden på hverdagen. Hun har overvunnet store hindringer knyttet til sosial angst, dårlige sosiale miljøer og vanskelige familieforhold. Hun ble stadig fortalt at hun aldri ville greie å gjennomføre noe, og mangelen på enhver oppmuntring, var en tung bør. Hun søkte trøst og omsorg i rusmiljøet, og kom inn i en håpløs kombinasjon av rus og vold. Sosialtjenesten henviste henne til AOFs Daghøyskole, der hennes ryggsekk av dårlige erfaringer gjorde at hun nesten ikke kom inn døren. Men takket være trygt miljø og gode hjelpere, følte hun endelig at hun kom på rett spor. Ingrid fikk etter hvert arbeidspraksis ved et dagsenter for psykisk utviklingshemmede, der har hun vært siden høsten 2004, og stortrives! Hun begynte møysommelig å samle deleksamener til hjelpepleierutdanningen, med fine resultater. Ingrid Akselsen har gjennom sin egen innsats og de mulighetene hun har fått til læring som voksen selv skapt sin egen solskinnshistorie! En kjempesnuoperasjon! Hennes historie gjorde sterkt inntrykk både på juryen til Årets Læringsheltpris, på kunnskapsministeren og på det store publikum som overvar prisoverrekkelsen. Ingrid Akselsen får tildelt prisen Årets Læringshelt 2006 av kunnskapsminister Øystein Djupedal

11 Muligheter 11 Senterpartiets Studieforbund: Prosjektet Kvinnegnist kan tenne Lokallagets betydning for utvikling av et inkluderende lokalsamfunn i Evje og Hornnes. Vi klipper fra prosjektrapporten: Vi ønsket å inkludere flyktningene som hadde bodd her i mange år og som var mer eller mindre ensomme og glemte. Prosjektet gikk ut på sammensmelting av grupper norske og utenlandske kvinner, vesentlig flyktningekvinner. Senterkvinnene har hatt ansvar for svømmeundervisning, matkurs, musikk og dans, delvis kunst og håndverk. Svømmeundervisningen er populær nå, vår hovedtanke var nok a) at de skulle oppmuntre døtrene til å delta i skolens svømmeundervisning/ta med barna på stranda og bade, b) eller i hvert fall ta barna med på stranda og la dem bade. Svømmeundervisningen vi startet i 2004 har vært vellykket, ut fra dette at 90% av våre flyktningkvinner nå svømmer. En gulrot var at de hadde lyst til å rafte/padle da må de kunne svømme. Vi ønsket å lære dem å lage norsk mat og at de skulle lære oss å lage deres mat. Det å prate sammen/bli kjent var også svært vesentlig, danne nettverk og få venner. Markedsføring av kvinnene var også viktig, med tanke på arbeid/småjobber de kan få. Matkursene er blitt kjent, er svært populære, og damene blir leid inn til forskjellige oppdrag. Flyktningene har overtatt driften av kafeteriaen på Evjeheimen lørdag/søndag. De har hatt pynting på Landbrukets dag for begge Agderfylkene, hatt sin egen stand med tradisjonsmat fra inn- og utland, og det har vært en stor internasjonal dag på Evje barneskole. Mat til store fester blir ofte laget på dugnad her, nå er flere av våre innvandrerdamer med på dette. Sang, musikk, dans er morsomt for alle. Vi har hatt gitargrupper og sanggrupper. Men det store internasjonale koret som vi drømte om er fortsatt en drøm. Kunst og håndverksgruppa har arrangert 8.mars-arrangement og hatt auksjon der, besøkt andre grupper, har hatt strikkemarsj til et kjent utfartssted, strikkekafé i sentrum, laget babyklær og flere fellesprosjekter der norske og utenlandske kvinner har samarbeidet, og diverse håndarbeidskurs. I kunst- og håndverksgruppa er mange norske med, noe som er vesentlig med tanke på språkutvikling og bygging av norske nettverk. Fellesturer med andre kommuner er populært, og vi samarbeider om dette. Vi har arbeidet med flyktninger i snart 20 år, og det som for oss er noe nytt er de positive holdningene i kommunen. Det blir tatt kontakt begge veier. Ungene deltar i idrett, drar på leire og weekender, blir bedt i fødselsdager og de arrangerer fødselsdager. Noen ser at det er lurt på grunn av språket og sende barna i barnehagen uten påtrykk. Voksne damer melder seg frivillig som leksehjelpere, og de tar med familiene på tur. Nabolag går sammen om å gjøre hverdagen triveligere for flyktningefamilier og enslige. Vi har plutselig fått private næringsdrivende som ser det som et prosjekt å lære opp flyktninger fra grunnen til fast jobb - uten påtrykk. Dette er nytt hos oss.

12 Studieforbundene i Norge Aftenskolen Høyres Studieforbund, HS AOF Norge Bygdefolkets Studieforbund, BSF Folkekulturforbundet, Folk Frikirkelig studieforbund, FSF Funksjonshemmedes Studieforbund, FS Idrettens Studieforbund, ISF Kristelig Folkepartis Studieforbund, KrFS Musikkens studieforbund Norsk Kristelig Studieråd, NKrs Populus-studieforbundet folkeopplysning Samisk Studieutvalg, SOL Senterpartiets Studieforbund, SpS Sjøsamisk Studieforbund, SSF Studieforbundet Folkeuniversitetet, FU Studieforbundet natur og miljø, N&M Studieforbundet Solidaritet, SO Venstres Opplysningsforbund, VO Studieforbundenes Interesseorganisasjon Tlf

Fronte fremtiden for voksnes læring Strategiplan Voksenopplæringsforbundet 2009 2012

Fronte fremtiden for voksnes læring Strategiplan Voksenopplæringsforbundet 2009 2012 Fronte fremtiden for voksnes læring Strategiplan Voksenopplæringsforbundet 2009 2012 VOFO er VOFO (Voksenopplæringsforbundet) er studieforbundenes interesseorganisasjon i Norge, og har 19 studieforbund

Detaljer

6Studieforbund. 6.1 Studieforbundenes aktivitet i 2011

6Studieforbund. 6.1 Studieforbundenes aktivitet i 2011 Kapitteltittel 6Studieforbund Studieforbund er ideelle og demokratiske organisasjoner som utfører oppgaver innenfor voksenopplæring, og som har flere medlemsorganisasjoner. De fleste tilbyr i hovedsak

Detaljer

7. Studieforbund. 7.1 Studieforbundenes aktivitet i 2012

7. Studieforbund. 7.1 Studieforbundenes aktivitet i 2012 Foto: AltoPress/Maxppp7 7. er ideelle og demokratiske organisasjoner som utfører oppgaver innenfor voksenopplæring, og som har flere medlemsorganisasjoner. De fleste tilbyr i hovedsak opplæring som ikke

Detaljer

Voksenopplæring som redskap for lokal kultur og samfunnsutvikling. Kjærs7 Gangsø Studieforbundet kultur og tradisjon

Voksenopplæring som redskap for lokal kultur og samfunnsutvikling. Kjærs7 Gangsø Studieforbundet kultur og tradisjon Voksenopplæring som redskap for lokal kultur og samfunnsutvikling Kjærs7 Gangsø Studieforbundet kultur og tradisjon Hva er egentlig voksenopplæring? Voksenopplæring er opplærings7lbud spesielt 7lpasset

Detaljer

7Studieforbund. VOX-SPEILET 2015 STUDIEFORBUND 1 kap 7

7Studieforbund. VOX-SPEILET 2015 STUDIEFORBUND 1 kap 7 VOX-SPEILET 2015 STUDIEFORBUND 1 kap 7 7Studieforbund I 2014 holdt studieforbundene 44 000 kurs med i underkant av 510 000 deltakere. Antallet reflekterer ikke unike deltakere fordi én og samme person

Detaljer

I 2013 ble det arrangert 42 984 kurs i regi av studieforbundene, og det var totalt 493 180 deltakere 1.

I 2013 ble det arrangert 42 984 kurs i regi av studieforbundene, og det var totalt 493 180 deltakere 1. VOX-SPEILET 204 STUDIEFORBUND kap 7 7Studieforbund I 203 ble det arrangert 42 984 kurs i regi av studieforbundene, og det var totalt 493 80. Hovedfunn Musikkfag har flest Kun fem prosent får tilbud om

Detaljer

Studieforbund og nettskoler

Studieforbund og nettskoler Studieforbund og nettskoler 5Innledning Både studieforbundene og nettskolene 1 får statstilskudd til drift og utvikling av sine opplæringstilbud. Vox forvalter disse tilskuddsordningene. Statistikk over

Detaljer

PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK

PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen, og

Detaljer

Rom for dannelse Rum för bildning. (Jeg, den kunnskapssøkende, lærende)

Rom for dannelse Rum för bildning. (Jeg, den kunnskapssøkende, lærende) Rum för bildning (Jeg, den kunnskapssøkende, lærende) Deltakere på konferansen: Ca. 50 fra biblioteker Ca. 20 fra kommunal/offentlig voksenopplæring Ca. 10 fra studieforbund/frivillig sektor Ca 20 fra

Detaljer

Strategiplan for Kristelig studieforbund 2012 2015 Handlingsplan 2012

Strategiplan for Kristelig studieforbund 2012 2015 Handlingsplan 2012 plan for Kristelig studieforbund 2012 2015 Vedtatt av årsmøtet den 23.3.2012 Forankring planen bygger på K-studs visjon, virksomhetside og formål, slik de er gjengitt nedenfor. De overordnede målene i

Detaljer

Kurs som virker KURS I STUDIEFORBUND GIR. Høyt faglig nivå og godt læringsutbytte. Trivsel i godt læringsmiljø. Motivasjon for videre læring

Kurs som virker KURS I STUDIEFORBUND GIR. Høyt faglig nivå og godt læringsutbytte. Trivsel i godt læringsmiljø. Motivasjon for videre læring Utdrag fra forskningsrapporten En ordning, et mangfold av løsninger (2014) KURS I STUDIEFORBUND GIR Høyt faglig nivå og godt læringsutbytte Trivsel i godt læringsmiljø Foto: vofo.no Motivasjon for videre

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

Voksenopplæringsforbundet i Oppland ( VOFO) sitt innspill til Kulturstrategien 2015-2020 er følgende:

Voksenopplæringsforbundet i Oppland ( VOFO) sitt innspill til Kulturstrategien 2015-2020 er følgende: OPPLAND Innspill til Høringsutkast; Kulturstrategi for Oppland 2015 2020 Fra: Voksenopplæringsforbundet i Oppland Frist. 20 november 2015 Innledning og forutsetninger 1) Hovedmål for Kulturstrategien 2015-2020

Detaljer

1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4

1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4 1.3 Fra Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver... 4 1.4 Utdanningsdirektoratets

Detaljer

Voksne innvandrere og voksenopplæring. hinderløype eller livslang læring?

Voksne innvandrere og voksenopplæring. hinderløype eller livslang læring? Voksne innvandrere og voksenopplæring hinderløype eller livslang læring? Livslang læring Regjeringen vil gjøre det mulig for alle å tilegne seg kunnskap livet gjennom ved å bidra til å styrke opplæringstilbudene

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017 1 Innhold Kanvas pedagogiske plattform... 3 Kanvas formål... 3 Små barn store muligheter!... 3 Menneskesyn... 3 Læringssyn... 4 Kanvas kvalitetsnormer...

Detaljer

Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING

Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING 1. SAMFUNN: VÅRE MÅL: Notodden voksenopplæring skal kvalifisere våre deltakere til å bli aktive samfunnsborgere. I dette arbeidet skal vi delta i kommunens

Detaljer

Voksnes læring på egne vilkår

Voksnes læring på egne vilkår Voksnes læring på egne vilkår Voksenopplæringsforbundet (Vofo) er interesseorganisasjonen for studieforbundene i Norge, en paraply for frivillig sektors læringslandskap. Studieforbundene har på linje med

Detaljer

Voksne innvandrere og voksenopplæring

Voksne innvandrere og voksenopplæring Voksne innvandrere og voksenopplæring hinderløype eller livslang læring? Hilde Havgar, IKVOs konferanse Jeg vil snakke om 1. Livslang læring som kompetansepolitisk visjon og mål 2. Rettigheter, styring

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

Rapporten inneholder oppdatert statistikk og grafiske fremstillinger av de kursaktivitetene som er

Rapporten inneholder oppdatert statistikk og grafiske fremstillinger av de kursaktivitetene som er VOFO Hedmark Innhold Tabell 1: Kursaktivitet etter kommune i hele landet... 3 Tabell 1.1: Kursaktivitet i de største kommunene (Antall innbyggere over 100 000)... 4 Tabell 1.2: Kursaktivitet i topp 30

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune GJØVIK KOMMUNE Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune Stortinget synliggjør storsamfunnets forventninger til barnehager i Norge gjennom den vedtatte formålsparagrafen som gjelder for

Detaljer

Opplæringsplan for Det norske hageselskap og Studieforbundet natur og miljø 2015

Opplæringsplan for Det norske hageselskap og Studieforbundet natur og miljø 2015 1 Opplæringsplan for Det norske hageselskap og Studieforbundet natur og miljø 2015 Opplæringsplan for Studieforbundet natur og miljø og de enkelte medlemsorganisasjoner skal være et kontaktpunkt som ivaretar:

Detaljer

HAMMERFEST KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE (KULTURMIDLER) TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER

HAMMERFEST KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE (KULTURMIDLER) TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER HAMMERFEST KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE (KULTURMIDLER) TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER 1 Generelt DE FRIVILLIGE ORGANISASJONER ER EN AV HAMMERFEST KOMMUNES VIKTIGSTE RESSURS FOR Å NÅ KULTURPOLITISKE

Detaljer

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene.

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene. VOFO Oslo Innhold Tabell 1 Kursaktivitet etter kommune i hele landet:... 3 Tabell 1.1: Kursaktivitet i de største kommunene (Antall innbyggere over 100 000)... 4 Tabell 1.2: Kursaktivitet i topp 30 mellomstore

Detaljer

Opplæringsplan for Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Studieforbundet natur og miljø 2015

Opplæringsplan for Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Studieforbundet natur og miljø 2015 1 Opplæringsplan for Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Studieforbundet natur og miljø 2015 Opplæringsplan for Studieforbundet natur og miljø og de enkelte medlemsorganisasjoner skal være et kontaktpunkt

Detaljer

Studieforbundene i Norge

Studieforbundene i Norge Studieforbundene i Norge 2006-2007 Studieforbundene i Norge Studieforbundene er definert i Lov om voksenopplæring som en sammenslutning av frivillige organisasjoner med formål å drive folkeopplysning og

Detaljer

I Østfold ble det i 2014 rapportert om 7 kurs per 1000 innbyggere. Det er noe under landsgjennomsnittet på 9 kurs per 1000 innbyggere.

I Østfold ble det i 2014 rapportert om 7 kurs per 1000 innbyggere. Det er noe under landsgjennomsnittet på 9 kurs per 1000 innbyggere. VOFO Østfold Innhold Tabell 1 Kursaktivitet etter kommune i hele landet:... 3 Tabell 1.1: Kursaktivitet i de største kommunene (Antall innbyggere over 100 000)... 3 Tabell 1.2: Kursaktivitet i topp 30

Detaljer

Vedlegg sak 3/09. Side 1 av 6

Vedlegg sak 3/09. Side 1 av 6 Generelle kommentarer etter fellesmøtet med NK/NMF i Hedmark og Oppland. Vi synes det er bra at de foreslåtte endringene i loven ivaretar det verdigrunnlaget som har vært rådende siden VO-loven kom i 1976.

Detaljer

Studieforbundene i Norge 06-07

Studieforbundene i Norge 06-07 Studieforbundene i Norge 6-7 Studieforbundene i Norge Studieforbundene i Norge 6-7 Voksenopplæringsforbundet (Vofo) er interesseorganisasjonen for studieforbundene i Norge. Følgende organisasjoner er godkjente

Detaljer

Strategi- og handlingsprogram 2013-2015

Strategi- og handlingsprogram 2013-2015 Strategi- og handlingsprogram 2013-2015 Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund er to sentrale organisasjoner for kulturlivet og musikklivet generelt og det frivillige musikklivet spesielt. De to organisasjonene

Detaljer

VEDLEGG. Forslag til ny kommuneplan Kommunedelplan Tidlig innsats - for bedre levekår 2023

VEDLEGG. Forslag til ny kommuneplan Kommunedelplan Tidlig innsats - for bedre levekår 2023 VEDLEGG Forslag til ny kommuneplan Kommunedelplan Tidlig innsats - for bedre levekår 2023 2 Vedlegg: Prosessinnspill til satsningsområder, strategi og mulige tiltak. Satsningsområde : LIKE MULIGHETER STRATEGI

Detaljer

Oslo er det fylket med størst kursaktivitet i Norge, og i 2013 deltok nesten 60 000 Osloborgere på 4 500 kurs. (Side 5)

Oslo er det fylket med størst kursaktivitet i Norge, og i 2013 deltok nesten 60 000 Osloborgere på 4 500 kurs. (Side 5) VOFO Oslo Innhold Tabell 1: Kursaktivitet etter kommune i hele landet... 3 Tabell 1.1: Kursaktivitet i de største kommunene (Antall innbyggere over 100 000)... 4 Tabell 1.2: Kursaktivitet i topp 30 mellomstore

Detaljer

VOFO Sogn og Fjordane

VOFO Sogn og Fjordane VOFO Sogn og Fjordane Innhold Tabell 1: Kursaktivitet etter kommune i hele landet:... 3 Tabell 1.1: Kursaktivitet i de største kommunene. (Antall innbyggere over 100 000)... 4 Tabell 1.2: Kursaktivitet

Detaljer

I Akershus ble det i 2013 rapportert om 89 kursdeltakere per 1000 innbyggere. Det er noe under landsgjennomsnittet på 97 per 1000.

I Akershus ble det i 2013 rapportert om 89 kursdeltakere per 1000 innbyggere. Det er noe under landsgjennomsnittet på 97 per 1000. VOFO Akershus Innhold Tabell 1: Kursaktivitet etter kommune i hele landet:... 3 Tabell 1.1: Kursaktivitet i de største kommunene. (Antall innbyggere over 100 000)... 4 Tabell 1.2: Kursaktivitet i topp

Detaljer

Studieplan. Aktiv omsorg. 15 studiepoeng

Studieplan. Aktiv omsorg. 15 studiepoeng Studieplan Aktiv omsorg 15 studiepoeng Godkjent av dekan ved HiT, Fakultet for helse- og sosialfag, 1. februar 2013 1 1. Innledning 1.1 Bakgrunn, behov og formål Det offentlige står overfor store utfordringer

Detaljer

Hovedmål: Kongsbergbarnehagene; godt leke- og læringsmiljø i et inkluderende fellesskap - på barnas premisser

Hovedmål: Kongsbergbarnehagene; godt leke- og læringsmiljø i et inkluderende fellesskap - på barnas premisser Kvalitetsutviklingsplan for kongsbergbarnehagene 2010 2014 Forord Alle barnehager innen kommunens grenser er en viktig del av kongsbergsamfunnet. Kommunestyret har fastsatt en kommuneplan som ved sin visjon

Detaljer

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet xx.xx 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd.

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene Ahus barnehagene Besøksadresse: Nordbyhagaveien 33, 1474 Nordbyhagen Postadresse: Akershus universitetssykehus HF, 1478 LØRENSKOG Telefon: 02900 Telefaks: 67 96 88 61 Menneskelig nær faglig sterk VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Et samfunn som ikke med jevne mellomrom diskuterer formålet med sin viktigste offentlige sosialiseringsinstitusjon, svikter sin demokratiske oppgave

Et samfunn som ikke med jevne mellomrom diskuterer formålet med sin viktigste offentlige sosialiseringsinstitusjon, svikter sin demokratiske oppgave Et samfunn som ikke med jevne mellomrom diskuterer formålet med sin viktigste offentlige sosialiseringsinstitusjon, svikter sin demokratiske oppgave Inge Eidsvåg Lov om barnehager av 17.juni 2005 nr.64

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter

Detaljer

LÆREPLAN I FREMMEDSPRÅK

LÆREPLAN I FREMMEDSPRÅK LÆREPLAN I FREMMEDSPRÅK Formål med faget Språk åpner dører. Når vi lærer andre språk, får vi mulighet til å komme i kontakt med andre mennesker og kulturer, og dette kan øke vår forståelse for hvordan

Detaljer

Læring for bærekraft

Læring for bærekraft Læring for bærekraft Rapport fra konferansen 19. og 20. oktober 2006, Voksenåsen, Oslo Voksenopplæringsforbundet 2006 www.vofo.no Link til vedlegg som er nevnt i rapporten: http://www2.vofo.no/produkter/index.html

Detaljer

Et felles løft for realfagene!

Et felles løft for realfagene! Et felles løft for realfagene! Kunnskapsminister Øystein Djupedal CST060606, Tromsø Kunnskap er drivkraften i vårt samfunn! Humankapitalen utgjør 80% av den norske nasjonalformuen Et bredt kunnskapsbegrep:

Detaljer

ÅRSMELDING 2007. Saksframlegg til landsmøtet i Norske Samers Riksforbund 2008 Sak 3.3 SOL årsmelding

ÅRSMELDING 2007. Saksframlegg til landsmøtet i Norske Samers Riksforbund 2008 Sak 3.3 SOL årsmelding ÅRSMELDING 2007 Saksframlegg til landsmøtet i Norske Samers Riksforbund 2008 I Organisasjon 1 SAMISK STUDIEUTVALG - SOL Samisk Studieutvalg - SOL er av Stortinget godkjent studieorganisasjon med berettiget

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT

OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT Årsplan 2015-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE: VELKOMMEN TIL HOVLANDBANEN BARNEHAGE... SIDE 3 ANSATTE... SIDE 4 LOVER OG PLANER... SIDE 5 VISJON OG VERDIER... SIDE 7 DANNING...

Detaljer

3. Også kommunene har stor innflytelse på frivillighetens rammevilkår. Jeg er derfor veldig glad for at også KS er til stede på dette seminaret.

3. Også kommunene har stor innflytelse på frivillighetens rammevilkår. Jeg er derfor veldig glad for at også KS er til stede på dette seminaret. INNSPILLSSEMINAR OM INTENSJONSERKLÆRING FOR SAMSPILLET MELLOM REGJERINGEN OG FRIVILLIG SEKTOR 3.9.2014 innlegg fra generalsekretær Birgitte Brekke 1. Aller først vil jeg takke for invitasjonen til seminaret.

Detaljer

I 2013 ble det arrangert 1 679 kurs i Telemark med over 17 000 deltakere (Side 5).

I 2013 ble det arrangert 1 679 kurs i Telemark med over 17 000 deltakere (Side 5). VOFO Telemark Innhold Tabell 1: Kursaktivitet etter kommune i hele landet... 3 Tabell 1.1: Kursaktivitet i de største kommunene (Antall innbyggere over 100 000)... 4 Tabell 1.2: Kursaktivitet i topp 30

Detaljer

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene.

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene. VOFO Buskerud Innhold Tabell 1 Kursaktivitet etter kommune i hele landet:... 3 Tabell 1.1: Kursaktivitet i de største kommunene (Antall innbyggere over 100 000)... 4 Tabell 1.2: Kursaktivitet i topp 30

Detaljer

Prinsipprogram Sak: GF 07/11

Prinsipprogram Sak: GF 07/11 Prinsipprogram Sak: GF 07/11 Behandling Prinsipprogrammet tar sikte på å legge grunnleggende linjer for organisasjonens politikk. Det kreves, i henhold til forslaget til vedtekter, 2/3 flertall for å vedta

Detaljer

Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1

Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1 Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1 Målsetning Unge funksjonshemmedes overordnede mål er samfunnsmessig likestilling og deltakelse for ungdommer med funksjonshemning og kronisk sykdom.

Detaljer

Læring, fellesskap og demokrati

Læring, fellesskap og demokrati Det skal være mulig for alle som bor i Norge å bli kjent med og lære kulturuttrykk og folkelige tradisjoner i skapende og trygge fellesskap. Læring, fellesskap og demokrati 2 1-2-3 KURS! Så flott at du

Detaljer

Kommune Hitra i Sør-Trøndelag er blant de femti beste kurskommunene i hele landet med mer enn 15 kurs per 1 000 innbyggere (Side 3).

Kommune Hitra i Sør-Trøndelag er blant de femti beste kurskommunene i hele landet med mer enn 15 kurs per 1 000 innbyggere (Side 3). VOFO Sør-Trøndelag Innhold Tabell 1: Kursaktivitet etter kommune i hele landet... 3 Tabell 1.1: Kursaktivitet i de største kommunene (Antall innbyggere over 100 000)... 4 Tabell 1.2: Kursaktivitet i topp

Detaljer

Valler videregående skole. Hjerte og ånd, vilje og ansvar

Valler videregående skole. Hjerte og ånd, vilje og ansvar Valler videregående skole Hjerte og ånd, vilje og ansvar VALLERS PROFIL Hjerte og ånd, vilje og ansvar Vallers motto er «Hjerte og ånd, vilje og ansvar». Dette innebærer at Valler skal være en skole som

Detaljer

Strategisk plan 2011-2015

Strategisk plan 2011-2015 Strategisk plan 2011-2015 Strategisk Plan 2011-2015 Hvorfor NIH? Idrett og fysisk aktivitet har stort omfang i norsk samfunns- og kulturliv. Alle barn møter kroppsøvingsfaget i skolen. Tre av fire barn

Detaljer

Rapporten inneholder oppdatert statistikk og grafiske fremstillinger av de kursaktivitetene som er

Rapporten inneholder oppdatert statistikk og grafiske fremstillinger av de kursaktivitetene som er VOFO Troms Innhold Tabell 1: Kursaktivitet etter kommune i hele landet... 3 Tabell 1.1: Kursaktivitet i de største kommunene (Antall innbyggere over 100 000)... 4 Tabell 1.2: Kursaktivitet i topp 30 mellomstore

Detaljer

Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013. Vennskap og deltakelse. Bokmål

Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013. Vennskap og deltakelse. Bokmål Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013 Vennskap og deltakelse Bokmål Kompetansesatsing 2013 Vennskap og deltakelse Utdanningsdirektoratet viderefører kompetansesatsingen Vennskap og deltakelse

Detaljer

Organisasjon 1 SAMISK STUDIEUTVALG - SOL 2 STYRENDE ORGANER

Organisasjon 1 SAMISK STUDIEUTVALG - SOL 2 STYRENDE ORGANER I Organisasjon 1 SAMISK STUDIEUTVALG - SOL Samisk Studieutvalg - SOL er av Stortinget godkjent studieorganisasjon med berettiget statsstøtte i henhold til Lov om voksenopplæring av 1976. Hovedformålet

Detaljer

Prinsipprogram Sak: GF 08/10

Prinsipprogram Sak: GF 08/10 Prinsipprogram Sak: GF 08/10 Behandling Prinsipprogrammet tar sikte på å legge grunnleggende linjer for organisasjonens politikk. Det kreves, i henhold til forslaget til vedtekter, 2/3 flertall for å vedta

Detaljer

LÆREPLAN FOR FORSØK MED FREMMEDSPRÅK PÅ BARNETRINNET

LÆREPLAN FOR FORSØK MED FREMMEDSPRÅK PÅ BARNETRINNET LÆREPLAN FOR FORSØK MED FREMMEDSPRÅK PÅ BARNETRINNET Kunnskapsdepartementet ønsker å høste erfaringer med fremmedspråk som et felles fag på 6. 7. årstrinn som grunnlag for vurderinger ved en evt. framtidig

Detaljer

Utenforskap. Et nasjonalt problem som må løses lokalt

Utenforskap. Et nasjonalt problem som må løses lokalt Utenforskap Et nasjonalt problem som må løses lokalt Utenforskap i det norske samfunnet Hva betyr det i stort? 290 000 1 av 3 84 000 barn i Norge har foreldre som har psykiske lidelser eller alkoholmisbruk

Detaljer

Kulturskolen som ressurs

Kulturskolen som ressurs Kulturskolen som ressurs Utvikling av de kommunale kulturskolene som gode lokale ressurssentre Hotell Bristol, 1. november Erling J. Myrseth, styreleder region Øst Norsk kulturskoleråd Medlemsorganisasjon

Detaljer

Prinsipprogram 2013 2017 for Norske Samers Riksforbund

Prinsipprogram 2013 2017 for Norske Samers Riksforbund 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 13 14 15 16 17 18 19 0 1 3 4 5 6 7 8 9 30 31 3 33 34 35 36 Prinsipprogram 013 017 for Norske Samers Riksforbund Innhold NSRs grunnsyn Sametinget Samisk samarbeid Språk 3 Helse og

Detaljer

Mangfold og mestring. Flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet

Mangfold og mestring. Flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet Kunnskapsdepartmentet postmottak@kd.dep.no Vår dato: 29.09.2010 Vår ref.: KA-7310 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Kjersti Ø. Tveit Høringssvar til Kunnskapsdepartementet: Mangfold og mestring. Flerspråklige

Detaljer

Musikklivets eget studieforbund

Musikklivets eget studieforbund Musikklivets eget studieforbund Velkommen til oss! Vi er musikklivets studieforbund. Gjennom våre organisasjoner kan vi tilby opplæring innenfor hele musikkfeltet for eksempel Kor Rock Trekkspill Visesang

Detaljer

1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL

1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars 2010 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr.

Detaljer

Samarbeid skole kulturskole Det skal en landsby til for å oppdra et barn!

Samarbeid skole kulturskole Det skal en landsby til for å oppdra et barn! Samarbeid skole kulturskole Det skal en landsby til for å oppdra et barn! Samhandling om oppvekst: Plattform for oppvekst Barnehage, grunnskole og kulturskole Flerkultur Inkludering Lederforankring Berit

Detaljer

Studiearbeid. en viktig og engasjerende lagsaktivitet!

Studiearbeid. en viktig og engasjerende lagsaktivitet! Studiearbeid en viktig og engasjerende lagsaktivitet! LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Mars 2013 Studiearbeid er en fellesbetegnelse for: kurs studieringer seminarer kurs med overnatting voksenopplæring

Detaljer

Hva tilbyr HiAk? Bedriftspedagogikk og Kreativ Kommunikasjon. Innlegg på ASVLs fagkonferanse, oktober 2010, Eva Schwencke, HiAk

Hva tilbyr HiAk? Bedriftspedagogikk og Kreativ Kommunikasjon. Innlegg på ASVLs fagkonferanse, oktober 2010, Eva Schwencke, HiAk Hva tilbyr HiAk? Bedriftspedagogikk og Kreativ Kommunikasjon Innlegg på ASVLs fagkonferanse, oktober 2010,, HiAk Studium i Bedriftspedagogikk, 60 stp Ca 70 fra ASVL-bedrifter gjennomført 60 stp - Derav

Detaljer

Årsrapport 2011/ 2012 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING

Årsrapport 2011/ 2012 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING Årsrapport 2011/ 2012 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING 1. SAMFUNN: VÅRE MÅL: Notodden voksenopplæring skal kvalifisere våre deltakere til å bli aktive samfunnsborgere. I dette arbeidet skal vi delta aktivt i kommunens

Detaljer

Innføring i spesialpedagogikk

Innføring i spesialpedagogikk Page 1 of 9 Innføring i spesialpedagogikk Studieprogramkode SPESPED Offisielt studieprogramnavn Innføring i spesialpedagogikk Nivå/grad Studieprogrammets varighet (antall år) 1,00 Antall studiepoeng 60

Detaljer

31.10.2012 Inger Lise Blyverket Rett kompetanse Hordaland

31.10.2012 Inger Lise Blyverket Rett kompetanse Hordaland REKRUTTERING FRAMOVER ARBEIDSLIVETS ROLLE OG MULIGHETER Inger Lise Blyverket leder Arbeidslivspolitikk Rett kompetanse Hordaland fylkeskommune 31.10.2012 SKOLE OG ARBEIDSLIV SOM LIKEVERDIGE ARENAER FOR

Detaljer

Vurderingskriterier i barne- og ungdomsarbeiderfaget

Vurderingskriterier i barne- og ungdomsarbeiderfaget Vurderingskriterier i barne- og ungdomsarbeiderfaget Formål Barne- og ungdomsarbeiderfaget skal bidra til tilrettelegging og gjennomføring av pedagogiske tilbud for barn og unge i alderen 0 18 år. Barne-

Detaljer

Tradisjonene for fjernundervisning går tilbake til brevskolene. I dag er opplæring ved hjelp av ulike tekniske løsninger i stadig utvikling.

Tradisjonene for fjernundervisning går tilbake til brevskolene. I dag er opplæring ved hjelp av ulike tekniske løsninger i stadig utvikling. 8Nettskoler Tradisjonene for fjernundervisning går tilbake til brevskolene. I dag er opplæring ved hjelp av ulike tekniske løsninger i stadig utvikling. Interessen for opplæring via Internett er økende,

Detaljer

BKA-programmet. Utlysningen for 2013

BKA-programmet. Utlysningen for 2013 BKA-programmet Utlysningen for 2013 Høsten 2012 Om Vox Vox er et nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, med særlig vekt på voksnes læring. Vi skal bidra til økt deltakelse i arbeids- og samfunnsliv.

Detaljer

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Barnehageåret 2012-2013 Velkommen til Gamlegrendåsen barnehage 2012-2013. Dette barnehageåret fokuserer vi på omsorg, leik, læring og danning i perioder gjennom året. Vi

Detaljer

Jobbskygging og Kunnskapsløftet. Læringsplakaten. Formål for faget Utdanningsvalg

Jobbskygging og Kunnskapsløftet. Læringsplakaten. Formål for faget Utdanningsvalg Jobbskygging og Kunnskapsløftet Læringsplakaten Læringsplakaten består av elleve punkter som er førende for hvordan man skal organisere læring for elevene slik at de når kompetansemålene i hvert enkelt

Detaljer

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. juni 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd. 1. Virkeområde

Detaljer

Noen fakta om kursvirksomheten i Rogaland fylke:

Noen fakta om kursvirksomheten i Rogaland fylke: VOFO Rogaland Innhold Tabell 1: Kursaktivitet etter kommune i hele landet.... 3 Tabell 1.1: Kursaktivitet i de største kommunene (Antall innbyggere over 100 000)... 4 Tabell 1.2: Kursaktivitet i topp 30

Detaljer

Årsmelding. Voksenopplæringsforbundet i Oppland

Årsmelding. Voksenopplæringsforbundet i Oppland Årsmelding Voksenopplæringsforbundet i Oppland 2013 VOFO - Oppland v/studieforbundet kultur og tradisjon Regionkonsulent Dag Lindvig Næringshagen, Vågåvegen 35 2680 Vågå 61217750 Oppland@vofo.no Årsmelding

Detaljer

Læreplan i fremmedspråk

Læreplan i fremmedspråk Læreplan i fremmedspråk Gjelder fra 01.08.2006 http://www.udir.no/kl06/fsp1-01 Formål Språk åpner dører. Når vi lærer andre språk, får vi mulighet til å komme i kontakt med andre mennesker og kulturer,

Detaljer

Kan alt som teller måles, og måler vi det som teller? PISA

Kan alt som teller måles, og måler vi det som teller? PISA Kan alt som teller måles, og måler vi det som teller? PISA Albert Einstein Fysiker, filosof og kunstner Prøv ikke å bli vellykket, prøv heller å bli et verdifullt menneske. Det viktige er ikke å stoppe

Detaljer

Barnehagelærerutdanninga Ansvar for likestilling og likeverd i barnehagen?

Barnehagelærerutdanninga Ansvar for likestilling og likeverd i barnehagen? Barnehagelærerutdanninga Ansvar for likestilling og likeverd i barnehagen? Utlysingstekst for nye studentar: Barnevernsakademiet 1935 «En kvinnelig utdanning på hjemmets grunn» Ved denne praktiske og pedagogiske

Detaljer

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve.

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. RINDAL kommune -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! Senterpartiet vil at Norge skal bygge et samfunn på de kristne grunnverdiene og med et levende folkestyre.

Detaljer

Se mulighetene! Forankring i kunnskapsløftet. Norsk. Kompetansemål

Se mulighetene! Forankring i kunnskapsløftet. Norsk. Kompetansemål Forankring i kunnskapsløftet Norsk Et hovedmål for opplæringen i norsk gjennom det 13-årige løpet er språklig selvtillit og trygghet i egen kultur som grunnlag for utvikling av identitet, respekt for andre

Detaljer

Arbeidsprogram. Folkets Hus. Innhold

Arbeidsprogram. Folkets Hus. Innhold Arbeidsprogram Folkets Hus Innhold Organisasjonsmessig bakgrunn Folkets Hus Intern virksomhet Folkets Hus og samfunnet Folkets Hus og kulturen Folkets Hus for alle 2 Organisasjonsmessig bakgrunn Folkets

Detaljer

Erfaringer fra KOMPASS

Erfaringer fra KOMPASS Erfaringer fra KOMPASS Høgskolelektorer i pedagogikk Marit Granholt og Anne Furu Institutt for førskolelærerutdanning HiOA 14.09.2012 22.09.12 KOMPASS KOMPASS = Kompetanseutvikling for assistenter i barnehagen

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2012 En mangfoldig arbeidsplass Arbeidsgiverpolitisk dokument for Steinkjer kommune 2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune Arbeidsgiverpolitikk er summen av de holdninger vi har, de handlinger vi utfører

Detaljer

IFLA/UNESCOs SKOLEBIBLIOTEKMANIFEST

IFLA/UNESCOs SKOLEBIBLIOTEKMANIFEST IFLA/UNESCOs SKOLEBIBLIOTEKMANIFEST 2 SKOLEBIBLIOTEKETS ROLLE I UTDANNING OG LÆRING FOR ALLE IFLA/UNESCOs SKOLEBIBLIOTEKMANIFEST Skolebiblioteket formidler informasjon og tanker som er avgjørende for å

Detaljer

Sammen skaper vi mestring, glede og trygghet

Sammen skaper vi mestring, glede og trygghet Innledning s. 3 Ut i naturen s. 4 Kunst, kultur og kreativitet s. 5 Språkstimulering s. 6 Medvirkning og pedagogisk dokumentasjon s. 7 Icdp s. 8 Litteraturliste s. 9 Sist vår jobbet vi prosjektorientert.

Detaljer

Den norske modell for realkompetansevurdering. Bente Søgaard Seniorrådgiver, Vox

Den norske modell for realkompetansevurdering. Bente Søgaard Seniorrådgiver, Vox Den norske modell for realkompetansevurdering Bente Søgaard Seniorrådgiver, Vox Utdanningssystemet i Norge Obligatorisk grunnskole10 år. Skolestart 6 år Videregående skole 3 år (Vg skole er både studiekompetanse

Detaljer

Barn med nedsatt funksjonsevne og deres familier. Hva skjer i Norge?

Barn med nedsatt funksjonsevne og deres familier. Hva skjer i Norge? Barn med nedsatt funksjonsevne og deres familier Hva skjer i Norge? Regjeringserklæringen ringen 2001 Ordningen med brukerstyrt personlig assistenter og tilbudet om opplæring til dem som har særskilt behov

Detaljer

KS Utdanningspolitiske plattform Kunnskap for kommende generasjoner

KS Utdanningspolitiske plattform Kunnskap for kommende generasjoner KS Utdanningspolitiske plattform Kunnskap for kommende generasjoner Plattformens innhold: Hvorfor en utdanningspolitisk plattform? KS utdanningspolitiske mål Innsatsområder og forventninger KS oppfølging

Detaljer

Ledermøte Norges sopp- og nyttevekstforbund

Ledermøte Norges sopp- og nyttevekstforbund Ledermøte Norges sopp- og nyttevekstforbund Thon Hotel Ski 2014 Odd Erik Randen Studieforbund Det grønne studieforbundet. består av 18 ideelle organisasjoner som hver for seg arbeider for egne mål, bl.a.

Detaljer

Karriereveiledning for innvandrere

Karriereveiledning for innvandrere Karriereveiledning for innvandrere - Karriereveiledningen viste meg vei. Jeg visste ikke hvilke kanaler og muligheter som fantes, og det gjorde at jeg ikke kom i gang før. De ga meg troen på at jeg kunne

Detaljer

Bostadutvalget Formålet med opplæringen og formål for barnehagen

Bostadutvalget Formålet med opplæringen og formål for barnehagen Bostadutvalget Formålet med opplæringen og formål for barnehagen Regjeringen har oppnevnt et utvalg som har fått i oppdrag å gjennomgå formålet for opplæringen og formålet med barnehagen. Utvalget har

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer