HO plan, forslag til tiltak fra ansatte i arbeidsgruppene

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HO plan, forslag til tiltak fra ansatte i arbeidsgruppene"

Transkript

1 HO plan, forslag til tiltak fra ansatte i arbeidsgruppene Gjennom Hverdagsrehabilitering og hverdagsmestring vil vi innføre et nytt tankesett om at all rehabilitering kan foregå i hjemmet Forebyggende hjemmebesøk for eldre Dagsenter for demente 5 ganger pr. uke, inkl. akutte avlastningsplasser for demente Tettere samarbeide med bruker, pårørende og frivillige Interkommunalt samarbeid Bli en ekommune Samarbeid med frvillige, med bruker og pårørende Samarbeid med skoler Felles funksjoner i helse og omsorgsetaten - strategisk fokus for å sikre fokus på mestringsperspektivet Internundervisning, holdningsendring gjennom veiledning, sammenslåing av rehab./korttids og hjemmetjeneste slik at man får en bedre tverrfaglig kompetanse. Skal inngå i Hverdagsrehabiliteringsteamets oppgaver og har som mål å utsette behovet for avanserte tjenester Man trenger tilførsel av 10 % årsverk til denne tjenesten. Nytt dagsenter. Bruke kommunens tomt (Isaksens hus). Viser til demensplan hvor dette er undersøkt. Brukerråd. Systematiske brukerundersøkelser. Felles prosedyre for pårørendesamarbeid. Helhetlig pasientforløp. Samarbeid med andre kommuner på områder som blir for store for en kommune alene; depresjon, belastningsskader, voldsmestring, avlastningstilbud/barnetilbud, rus og psykiatri, ATV (alternativ til vold). Sørge for at det som står på kommunens hjemmeside er oppdatert og lett å bruke I samarbeid med frivillige,, kulturlivet og andre legge til rette for et variert kultur og treningstilbud. Tenke innovativt med tanke på involvering av frivillige, brukerne selv og deres pårørende. Kommunen skal jobbe for samordning av den frivillige innsatsenaktivitetsavdelingen får et tydelig ansvar. Utvide samarbeidet med ungdomskolen om valgfag «omsorg for andre» Felles funksjoner i helse og omsorgsetaten - Organisering og ledelse, kompetanse og opplæring (Hvordan)

2 Utrede ny hensiktsmessig organisering av tjenestene Økte ressurser til demensteam Opprette en prosjektgruppe som skal utarbeide forslag til hensiktsmessig organisering av tjenestene. Pga økning i antallet eldre på sikt Økt kompetanse avansert helsehjelp Stimulere og motivere til videreutdanning innenfor avansert sykepleie, lindring, demens, geriatri, rehabilitering. Vurdere og finne en god "kvalitetsprosedyrer", og samarbeid med spesialisthelsetjensten, prosedyrer fra sykhuset, hospitering. Ta i bruk e-læring Økt sykepleier/vernepleier kompetanse Økt kompetanse demens og geriatri Hospitering Avvikle ressurspersoner for flere fag/brukergrupper Samarbeid mellom avdelinger og legetjeneste i kommunen Kvalitetsikring eks LCP og LMG Sykepleier/vernepleier møte en gang i halvåret, gjennomgå prosedyrer og fagutvikling. Ta i bruk e- læring. Ledes av fagutvikler. (eks KS læringsportal) Stimulere og motivere til videreutdanning på demens og geriatri. Systematisk undevisning på demens og etikk, gjennom e-læring. Økt sykpleier kompetanse på geriatri, gjennom at sykepleiere tar videreutdanning i geriatri. tettere samarbeid med leger og sykehus, øke kunnskap og kompetanse blant våre ansatte og utveksle erfaringer. Bruke LRMS og etter hvert kunne bruke videosamtaler, samtaler med sykepleiere/leger på LRMS/legevakt/sykehus. Flere med videreutdanning, tettere samarbeid mellom avdelinger og avvikle ekstra lønn til ressurspersoner. Må vurderes hvordan dette best kan gjøres, med evt ny organisering kompetanse og lokale/rom for å utføre cellegift behandling i kommunen, gjennomføres på kortidsavdeling/gruppe 3. Kompetansen og kunnskap hos ansatte på gruppe 3. Fortsatt ha ett lindrende rom på kortidsavdeling/gruppe 3. Må vurderes med evt ny organisering. Fagutvikler koordinerer dette arbeidet, informasjon til alle ansatte, kurs for sykepleiere/vernepleiere i første omgang. Ledelsen må drive dette arbeider på helheten hele tiden.

3 Velferdsteknologi som en integrert del av tjenesten i 2020 Økt kompetanse Velferdsteknologi Velferdsteknologi prøves ut og etableres som supplement til eller som nye tjenester der nytten vurderes til å gi gevinst for både brukere og ansatte. Den samlede gevinsten skal gjenspeiles i et brukerperspektiv, ansattperspektiv, økonomiperspektiv og et samfunnsperspetkiv. Tjenesteforløp for velferdsteknologi utarbeides, eks ved bruk av verktøyet: Veikart for innføring av velferdsteknologi. Etablere samarbeid med kommuner som er kommet lenger enn Lindesnes. For å nyttiggjøre seg erfaringer og kunnskap. Nødvendige investeringer gjennomføres for å kunne nyttiggjøre seg teknologien. Overføre gode tanker og løsninger som er prøvd ut av #samveis kommuner. Vurdere å øke velferdsteknologi stillingen som i dag er på 20 %, evt i samarbeid med andre kommuner. Viktig med pådriver og en som kan koordinere innføringen. Gjerne tilknyttet forvaltnings enheten. Har i dag 20 %. Ansvar- og arbeidsoppgaver: samordne på tvers av IKT, Husbanken, hjelpemiddelsentralen, tjenestene mv. Helse og omsorgsplan: budsjett 2016 prioritere velferdsteknologi? Alternativt gjennomføre en gevinstrealiserings prosess og sannsynliggjøre at vi vil spare så mye på å satse på velferdsteknologi at stillingen finansierer seg selv og mere til. Kvinesdal sparte i årsverk på natt og kr ved hjelp av velferdsteknologi og gevinstrealiseringsprosess. Lyngdal har tilsvarende spart Lindesnes skal bygge god kunnskap om og erfaring med velferdsteknologi, og det etableres god læringsarenaer i samarbeid med andre kommuner som er med i #Samveis, utviklingssykehjemmet og UIA. Oppfordre innbyggere, som vil få et stort hjelpebehov på sikt, til å ta i bruk velferdsteknologi så tidlig som mulig. Personalet må settes teknologisk og organisatorisk i stand til å ta i bruk og nyttiggjøre seg av velferdsteknologi

4 ALMO - fra analoge alarmer og mottak til digitale alarmer og mottak IKT/IT/Velferdsteknologi Metodikk og prosessveiledning Dagsenter flere dager i uken Mer samarbeid med kjøkken Regionalt pilotprosjekt velferdsteknologi Røykfri kommune Starte planlegging i 2015, samarbeid med andre kommuner. Følge utviklingen og arbeidet sammen med andre, og forløp som andre kommuner har. Støtte og involvering av DDV. Delta i felles prosjekter i Agder? Følge med og bidra i dette arbeidet. Planlegge og gjennomføre denne overgangen innen MÅ inn i budsjett fra?. bestilling av teknisk utstyr: hvordan løse dette i fremtiden. Inngå avtaler mot valgte leverandører på standard utstyr og hvordan/hvem som skal installere utstyr som blir satt i bestilling. Endringledelse - ledere og evt ansatte kunnskap og kompetanse på endringsledelse. Kjenne til verktøy og ta de i bruk. Kulturendring, gi resultater, gjennomføre dialog, innovasjonsteam, skape begeistring. Drive endring og utløse endring. Må vurdere sted for dagsenter, vudere å ta i bruk ny del i kafeen. Eks at ett dagsenter har dagsenter i den nye delen, og dagsenter for demente for plass i ett av de vi har i dag Vurdere å bruke ansatte på omsorgskafen til å ordne frokost på avdelinger, minus smørt mat i kafeen. Eks bruke de ressursene frem til kl 10 - pleiere mer tid til morgenstell og pleie. Minus kokk på Spangereid senter, bruke den ressursen/stillingen andre steder. Eks 50 % til forvaltningen, 20 % til forebyggende hjemmebesøk, og 30 % til økt fagutvikler... Settes antagelig i gang våren 2015 med alle Agderkommunene Initiativ fra AMU Forvaltning/Tildeling av tjenester - vedtak (Hvordan)

5 Gjennomgang av alle tildelingskriterier til politisk behandling Styrke forvaltningsenheten Gjennomgå alle tildelingskriterier og tjenestebeskrivelser, definere konkret hva som er «gode nok» tjenester og hva kommunen ikke skal tilby av tjenester, etablere nye tjenestebeskrivelser, må forankres og godkjennes på politisk nivå, beskrive konsekvenser dersom dette ikke gjennomføres. Prioritere korttid, langtid, helsetjenester i hjemmet, praktisk bistand før? eks Multidose - brukere betale og ordne selv. se eks i Mandal. Mer tverrfaglig, ulike fag personell.. Eks en sosionom, ergoterapeut. Jurist Mer ressurser, eks øke her og hente fra stilingen som kokk på sp.senter? Forebyggende hjemmebesøk inn i forvaltningen? Øke med 20 % til dette også? Fagsystemansvarlig og velferdsteknologi -> legges til forvaltningsenheten. Ressurs person for saksbehandlere Gjennomføre "Tidlig inn" satsing Oppfølging av gravide og små barn med systematisk hjemmebesøk Utvide skolehelsetjenesten Styrke ergoterapitjenesten mot små barn. Økt helsesøsterbemanning på helsestasjon tilsvarende sammenlikningskommuner Styrke fysioterapi i fht frisklivsarbeid i forhold til barn og ungdom med overvekt og Helsesøster og helsestasjonstjenesten Gjennomføre "Tidlig inn" satsing som gjøres ferdig i 2015, fange opp gravide og nybakte foreldre som strever ved hjelp av screeningsverktøy Etablere et systematisk opplegg for oppfølging med tette hjemmebesøk til oppfølging av gravide og små barn med systematisk hjemmebesøk inntil 2 års alder, gjennom Family Nource Parentship (2,5 år 60 hjemmebesøk). Styrke helsestasjonen med 0,5 stilling (helsesøster/familiekonsulent/jordmor) Helsesøster er tilstede faste dager i uka på de 3 barneskolene og på ungdomsskolen. Dette vil kreve ca 3 dager pr uke Oppfølging etter Kvello observasjoner i barnehagen. Styrke helsestasjonen med 1, 4 årsverk helsesøster (Totalt 2 årsverk). Fysioterapi i forhold til barn og unge overvekt og fedme bør styrkes med 0,5 st.

6 fedme. Tettere samarbeide med Nav og psykisk helse. (Nettverksmøter) Gjennomføre COS opplæring Økt fokus i NAV mot unge foreldre som står utenfor arbeidslivet Alle yrkesgrupper på helsestasjon bør få opplæring innen 2017 Tett samarbeid med helsestasjon opp mot etablering av arbeid. Strukturerte samarbeidsmøter 1 g pr mnd. Barneverntjenesten Redusere fosterhjemsplasseringer På grunn av økt satsing på hjemmebesøk fra helsesøstertjenesten, forventer kommunen reduksjon i antall framtidige fosterhjemsplasseringer, en plassering koster i gjennomsnitt kr i 2015 Barneverntjenesten arbeider med yngre barn Fjernes av gruppe 1 Barneverntjenesten setter inn foreldretreningsprogram som virker Informere om meldeplikt og omsorgssvikt Samarbeid og felles faglig satsing mellom bv-tjeneste, psykisk helse/rus, Nav og helsestasjon Fjernes av gruppe 1 Fjernes av gruppe 1 Fjernes av gruppe 1 Helsetjenester inkl. fysio- og ergoterapi, legetjenester

7 Hjemmebasert omsorg (eldre) Levekår, forebygging og tidlig innsats Fysioterapitjenesten gir gruppetilbud innen fallforebygging. Gruppetilbud med bruk av teknologi Flere fysio- og ergoterapeuter «Forebygge fremfor å reparere». Utvikle Frisklivsentralen Velferdsteknologi og hverdagsrehabilitering - knytte sammen ADL trening Omorganisering av fysioterapitjenesten til behandle flere pasienter i grupper og mindre individuelle behandlinger. Lavterskeltilbud til voksne. Forebygge fremfor å reparere. Flytter individuell behandling til gruppebasert behandling innenfor eksisterende årsverksramme. Innen arrangerer datatrim på omsorgssenteret en gang i uken og årlig mesterskap. Brukere i hjemmetjenesten og andre gjennom forebyggende hjemmebesøk - vurdere behov for å være i fysisk aktivitet, tilpasset deres funksjonsnivå, minimum 30 min. per dag 2 dager i uken Trygge innbyggere slik at de bor lenger i sin egen bolig. Innbyggere skal bo i eget hjem så lenge som mulig. Motivere og informere for at innbyggere tar ansvar for egen alderdom, og planlegger sin boligsituasjon i fremtiden. Holdningsendring blant ansatte og innbyggere, samt politikere. Gjennomføre holdingskampanjer, brosjyrer...må forbedre hjemmesiden, se eget tiltak før. Utvide stillingshjemler innen disse faggruppene. 1 årsverk fysioterapeut og 1 årsverk ergoterapeut. Drive med oppgaver/program som er forebyggende. Eks røykeslutt program/kurs, overvekt.. Hverdagsrehabiliteringsteamet økt kunnskap og kompetanse på Velferdsteknologi og innføring av velferdsteknologi. Eks ta studie på Uia, "Innføring i velferdsteknologi". Teamet knytter de to tjenestene sammen, og videreutvikler dette som en ny tjeneste til innbygggere. Kompetanse styres av fagutvikler. Dagsenter og korttids ha fokus på ADL trening

8 Mennesker med nedsatt funksjonsevne Barn og unge med funksjonsnedsettelser Øke IP ressurs og ergoterapiressursen Styrke miljøteamet og bemanning i Solkroa. Finne andre løsninger for aktivitetstilbud/ støttekontakt i grupper fokus på fysisk aktivitet og helse. Jobbe aktivt med gode turnusløsninger fokus på større stillinger for bedre kontinuitet på tjenestene Mer bruk av velferdsteknologi Habiliterings-tanken skal gjennomsyre det vi gjør- styrke miljøteamet serve unge brukere som kommer Bygge et felles leilighetskompleks Vi ser et fremtidig økende behov for tjenester og bo tilbud for yngre funksjonshemmede fremover. Teamet som som ivaretar slike tjenester og brukere pr i dag må styrkes for å klare å møte de utfordringene som kommer. Mål: Alle skal ha et godt dagtilbud/arbeidstilbud. Vi vil ha et godt aktivitetstilbud/fritidstilbud i form av gruppetilbud med fokus på fysisk aktivitet i stede for å gi individuelle støttekontakttimer. Utvikle en overordnet strategi, handlingplan, vurdere behov for mottakssentral - helsevakt. Øke kompetansen hos ansatte gjennom internundervisning. Trygghetspakke. Demovegg for bruker og pårørende. Modell Arendal kommune? Fra 1. november skal ny KS beregningsmodell benyttes,alle nye brukere til tjenesten for mennesker med nedsatt funksjonsevne skal innom x for vurdering og konkretisering av behov. Dette vurderes som en smart ordning som gjør kommunen i stand til vurdere reelt behov før tjenester iverksettes og vedtaksfestes. Dette betinger målrettet innsatsstyring og kompetanse, spesielt ift miljøterapuetisk kompetanse/vernepleier Imøtekomme brukergruppens sammensatte hjelpebehov og hjelp til å bo. Dialog mellom kommunen og brukergruppen om felles leilighetskompleks, hvor bruker selv finansierer sin bolig og kommunen bygger egen personalbase

9 Strukturert gjennomgang og kartlegging av alle vedtakene med fokus på å begrunne vedtak Strukturert gjennomgang av alle vedtakene med spesielt fokus på ordlyden. Sikre at det er samsvar mellom beboernes vedtak (vurdering av bistandsbehov), individuell og felles oppfølging i boligen og personalets tilstedetid og kompetanse. Alle endringer i vedtakene må begrunnes i endrede behov for tjenester og at tilbudet er like gode eller bedre Psykisk helse- og rus Utvikle en god, forsterket skolehelsetjeneste Vridning av tjenestene fra individuell samtaler til grupper/nettverk Jobbe der folk er Lage tydelige strategier og utvikle kompetansen Vridning av tjenestene fra individuell samtaler til grupper/nettverk Jobbe der folk er Undervisning, informasjon, foreldremøter, kjernegruppe og jentegrupperr. Arbeid i samarbeid med skole og helsesøster. Innføre "Kjærlighet og grenser" Gr3: Kan man eks hjelp foreldre på 9 trinn mot rus/psykiatri. Dreie mer mot gruppe i forebygging. Mer tverrfaglighet inn i skolen. Mer helsesøster inn. Flere menn. Kanskje og Psykisk sykepleier? Det er i dag ansatt mange assistenter. Kan noen av disse ha helsefaglig bakgrunn eks psyk for å bistå lærerne så de kan få drive med det de skal.? Lærerne strekker ikke til må håndtere foreldrekonflikter i tillegg da dette går utover barna. Kan man ha psykisk helse eller bare helse som valgfag i skolen? Livsmestring som valgfag. Gr 3: Mer gruppe. Skille de med korte forløp med de med lange forløp. Forhindre at de blir for avhengige av hjelpeapparatet. Eks være på skolene og hjemme Det lages en egen plan. Målstyre videreutdanning og kompetanse av ledere/fagutvikler? Gr 3: Mer gruppe. Skille de med korte forløp med de med lange forløp. Forhindre at de blir for avhengige av hjelpeapparatet. At psykiatrien/psykisk helse er tilstede hos bruker i sitt miljø, på skolen og i hjemmet. Grupper på skolen?

10 Designe tjenesten inn i framtida; hva er mulig å få til med økt etterspørsel og uendrede rammer? Legge grunnlag for et godt lokalmiljø og folkehelsearbeid Videreutvikle brukermedvirkning og pårørendesamarbeid ICDP - migrasjon Kunnskap og kompetanse og regionalt samarbeid Organisering Jobbe mer i grupper, tidsbegrensning, godt samarbeid på forvaltning, høyere terskel. Innsats på nivå 0 vil medføre mindre innsats på de andre nivåene. Eks.Oppdatert liste på kommunenes hjemmeside med for eksempel alle kommuenens aktiviteter. Informasjon om aktiviteter Gr 3: Starte forebygging i barnehagen. Viktig med forebygging komme inn tidlig. Tilbud i helger. Hvordan nå bygdas folk? Danne brukerråd i regionene. Forsterke brukerstemmen på sytemnivå. Prosjektarbeid, eks. pårørendesamarbeid. Gr 3: Få foreldrene på banene. Forebygging rus/psyk. Bry seg som (Søgne). Foreldre som danner nettverk. Forebygging fokusere mot familier Foreldreveiledningsprogram tilpasset imigranter. Opplæring 2015 oppstart våren Kurs på intorduksjonsprogrammet. Kompetanseplan og samarbeidsavtale i regionene og med 2. lin jetjenesten. Gr 3: Utarbeide interkommunale mål og strategier. Samarbeid med Mandal? De har gode tiltak, eks housing first, fyrlyset osv. Ønske om mer samarbeid om rus. Mandal? Har ulike tilbud.interkommunalt? Kjærlighet og grenser opplegg virker i små kommuner. Kan dette være noe interkommunalt Pyskisk helse og rus bør være i nærheten av resten av helse og omsorgstjenesten. Utvikle samarbeid mellom pyskisk helse og rus og hjemmetjenesten. Det må alltid være en med kompetanse på dette i turnus, psykisk helse og rus bør ha ansvaret hele døgnet, må jobbe turnus i team sammen med hjemmetjenesten. Pasienter som har vært over år bør videre i systemet kanskje miljøarbeid? For å få sirkulasjon. Viser til Songdalen modell. Flere nivåer, bofelleskap (se Kvinesdal). Livsmestring. Risør modellen - eks eget fagteam på denne brukergruppen.

11 Brukerstyrte sengeplasser Legevakt - psykiatrisk sykepleier Ta i bruk verktøy - måle kvalitet Psykisk helsearbeid i kommunen har god medisinfaglig forankring Brukere har meningsfull hverdag med gode aktiviteter Rusavhengige har et tilbud om aktivitet/sosial/møteplass Heve livskvaliteten til rusavhengige Personer med moderate angstog depresjonslidelser får hjelp til livsmestring Ansatte har nødvendig kompetanse innenfor psykiatri. Den eksisterende kompetansen utnyttes på tvers av enheter til beste for brukeren. I samarbeid med andre? Akutt plasser som bruker styrer selv. Begrenset varighet, men egenstyrt. Eks noen korttidsplasser hvor fagteamet tar ansvar for bruker på det rommet i forhold til brukergruppen. Samme personal inne og ute, gir en fordel for bruker og ansatte. Må sees i sammenheng med organisering, evt bofelleskap? DPS savner å ha noen å samarbeide med i kommunen og kveld og helg/helligdager med kompetanse. Brukerstyrte senger. Interkommunalt eller på LOS? Trygghet til bruker og ansatte, god hjelp på kvelder og helger. Ønske at legevakt får en psykiatrisk sykepleier, i fremtiden ønske at denne brukergruppen blir inkludert på LRMS. Mer bevissthet og målstyring evaluering og i psykisk helse. Læringsnettverket - fokus på verktøy. Vurdere og bruke verktøy for å evaluere tjenester. Starte med faste fagmøter mellom ansatte i psykisk helse og legesenteret Utvikle samarbeid med Frivillighetssentralen og Frisklivssentralen. Kartlegge behovet for aktiviteter/jobb, åpningstider for treffpunkt/aktivitet Etablere møtested med ulike tilbud I samarbeid med NAV kartlegge og prøve ut om man kan heve livskvaliteten til rusavhengige gjennom oppsøkende miljøarbeid, sosial kontakt, praktisk bistand og lignende. God praksis: Rusavhengige i Kvinesdal er godt ivaretatt Starte opp og holde KID kurs Stimulere til videreutdanning i psykiatri for ansatte innenfor psykisk helse og rus, og for de som jobber med utviklingshemmede og psykogeriatri. Tilby veiledning og hospitering til ansatte som har utfordringer innenfor psykiatritjenesten sitt fagfelt. Innhente mer veiledning fra 2.linjetjenesten spesielt innen utviklingshemming/psykiatri og psykogeriatri

12 Samtaler innenfor psykisk helsearbeid holder høy kvalitet Utvikler og ta i bruk et verktøy for å måle kvaliteten på individuelle- og gruppesamtaler. ACT team Redusere skolefravær i grunnskolen Opprette et oppsøkende team i samarbeid med legevakt/lrms Utvikle en tverrfaglig arbeidsmodell for oppfølging av barn og foreldre der barnet har høyt fravær i skolen Institusjonstjenesten Økt gjennomstrømmningshastighet på korttidsplassene Trenger et normtall og vedtak for å styre dette. Mål på gjennomsnittlig liggetid på 14 dager, vedtak på en uke

Helse- og omsorgsplanen for Lindesnes kommune - oversikt over foreslåtte tiltak, fra ansatte i arbeidsgrupper

Helse- og omsorgsplanen for Lindesnes kommune - oversikt over foreslåtte tiltak, fra ansatte i arbeidsgrupper Helse- og omsorgsplanen for Lindesnes kommune - oversikt over foreslåtte tiltak, fra ansatte i arbeidsgrupper Felles funksjoner i helse og omsorgsetaten - strategisk fokus for å sikre fokus på mestringsperspektivet

Detaljer

Innspill fra ansatte i arbeidsgrupper Samlet sammen av Agenda Kaupang, januar 2015

Innspill fra ansatte i arbeidsgrupper Samlet sammen av Agenda Kaupang, januar 2015 Lindesnes kommune Vedlegg til Kommunedelplan for helse og omsorg 2015-2026 Innspill fra ansatte i arbeidsgrupper Samlet sammen av Agenda Kaupang, januar 2015 1 Innspill fra ansatte i arbeidsgrupper Her

Detaljer

Innspill fra innbyggere i dialogmøter

Innspill fra innbyggere i dialogmøter Lindesnes kommune Vedlegg til Kommunedelplan for helse og omsorg 2015-2026 Innspill fra innbyggere i dialogmøter Notatet inneholder en oppsummering fra dialogkonferansen for alle de 6 ulike fokusområdene

Detaljer

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014.

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014. Vedlegg 7 d til Kommunedelplan for helse og omsorg 2015 2026, i Lindesnes kommune FORVALTNING Bakgrunnsdokument Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen,

Detaljer

SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG

SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG Visjon: Gode tjenester og fornøyde brukere felles ansvar Hovedmål: Sektorens hovedmål er å gi innbyggerne gode tjenester og legge til rette for at menneskers egne

Detaljer

Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 15/

Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 15/ Ås kommune Hverdagsrehabilitering i Ås kommune Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 15/00556-2 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for helse og sosial Rådmannens innstilling: 1. Prosjektrapporten:

Detaljer

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Hverdagsrehabilitering HUHS 30.august 2016 Bakgrunn Økende andel eldre innbyggere For lite antall døgnbemannete omsorgsboliger Pasientene skrives tidligere ut fra sykehus etter Samhandlingsreformen, og

Detaljer

Folkehelse, forebygging og rehabilitering. Grete Dagsvik grete.dagsvik@kristiansand.kommune.no

Folkehelse, forebygging og rehabilitering. Grete Dagsvik grete.dagsvik@kristiansand.kommune.no Folkehelse, forebygging og rehabilitering Grete Dagsvik grete.dagsvik@kristiansand.kommune.no Plan for folkehelse, forebygging og rehabilitering, Kristiansand kommune. Bystyrebehandlet mars 2013 Folkehelsearbeid

Detaljer

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Februar 2016 26.02.2016 Skedsmo Kommune, Helse- og sosialsektoren 1 ORGANISASJONSKART HELSE- OG SEKTOREN 26.02.2016 Skedsmo Kommune,

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014

STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014 STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN SANDEFJORD KOMMMUNE 1 HANDLINGSPLAN Hovedmål: Sandefjord kommunes helse- og omsorgstilbud skal være tilpasset

Detaljer

Overordna Samhandlingsutvalg Samhandling Nyskaping Optimisme Raushet

Overordna Samhandlingsutvalg Samhandling Nyskaping Optimisme Raushet Overordna Samhandlingsutvalg 07.11.15 Økonomiske rammer og forutsetninger: Kommunen brukte i 2014 ca. 436 mill. kr netto til Pleie- og omsorgstjenesten (1.150) Merforbruk over flere år i Pleie- og omsorgstjenesten

Detaljer

Svar påp. henvendelse fra Lister brukerutvalg Inger Marethe Egeland Prosjektkoordinator Helsenettverk Lister. Helsenettverk Lister

Svar påp. henvendelse fra Lister brukerutvalg Inger Marethe Egeland Prosjektkoordinator Helsenettverk Lister. Helsenettverk Lister Svar påp henvendelse fra Lister brukerutvalg 4.4.2011 Inger Marethe Egeland Prosjektkoordinator Farsund Flekkefjord Hægebostad Kvinesdal Lyngdal Sirdal I hvilken grad har kommunen vurdert etablering av

Detaljer

HSO plan Rådet for funksjonshemmede

HSO plan Rådet for funksjonshemmede HSO plan 2015-2018 Rådet for funksjonshemmede 04.09.2014 15.09.2014 Mål for Helse, Sosial og Omsorg (HSO) Bystrategien LIVSKVALITET OG MESTRING (P05) Drammen skal være en trygg, inkluderende og helsefremmende

Detaljer

Listermodellen Samhandling mellom Sørlandet sykehus Flekkefjord og Lister kommunene

Listermodellen Samhandling mellom Sørlandet sykehus Flekkefjord og Lister kommunene Listermodellen Samhandling mellom Sørlandet sykehus Flekkefjord og Lister kommunene Flekkefjord 30.01.13. Kari Olsen Håheim Geriatrisk Team SSF Geriatri ved Sørlandet sykehus Flekkefjord To geriatriske

Detaljer

Demensplan Måsøy Kommune

Demensplan Måsøy Kommune Demensplan Måsøy Kommune 2017-2020 Kommunenes plan tar utgangspunkt i Demensplan 2015 og Demensplan 2020 fra helsedirektoratet og er knyttet til utfordringer Måsøy kommune står overfor i årene fremover.

Detaljer

Helsefremmingsplanen i Kristiansand kommune. Plan for folkehelse, forebygging og rehabilitering

Helsefremmingsplanen i Kristiansand kommune. Plan for folkehelse, forebygging og rehabilitering Helsefremmingsplanen i Kristiansand kommune Plan for folkehelse, forebygging og rehabilitering Folkehelsearbeid og forebygging hva er nytt? Analysere helsetilstand og påvirkningsfaktorer mer enn enkelttiltak

Detaljer

Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler. Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015

Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler. Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015 Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015 1. Folkehelse og helsetjenestens rolle i folkehelsearbeidet 2. Frisklivssentraler

Detaljer

Forsøksordning med statlig finansiering av omsorgstjenester

Forsøksordning med statlig finansiering av omsorgstjenester Forsøksordning med statlig finansiering av omsorgstjenester Aktuelle kostra-funksjoner 234 Aktiviserings- og servicetjenester overfor eldre og personer med funksjonsnedsettelser 253 Helse og omsorgstjenester

Detaljer

SLUTTRAPPORT LÆRINGSNETTVERK VELFERDSTEKNOLOGI

SLUTTRAPPORT LÆRINGSNETTVERK VELFERDSTEKNOLOGI Å FJORD KOMMUNE SLUTTRAPPORT LÆRINGSNETTVERK VELFERDSTEKNOLOGI IMPLEMENTERING AV VELFERDSTEKNOLOGI I HELSE OG VELFERD ÅFJORD KOMMUNE Arbeidsgruppen har bestått av: Gunnveig Årbogen Ugedal - gruppeleder

Detaljer

Etablering av Helsevakt og innføring av velferdsteknologi

Etablering av Helsevakt og innføring av velferdsteknologi Fagdag koordinerende enhet og koordinatorer 12.juni 2015 Etablering av Helsevakt og innføring av velferdsteknologi Ulf Harry Evensen, prosjektkoordinator velferdsteknologi Fakta om Fredrikstad kommune

Detaljer

Endringer i Arendal kommune etter forløpstilsyn. Per Øyvind Larsen Enhetsleder hjemmebaserte tjenester

Endringer i Arendal kommune etter forløpstilsyn. Per Øyvind Larsen Enhetsleder hjemmebaserte tjenester Endringer i Arendal kommune etter forløpstilsyn Per Øyvind Larsen Enhetsleder hjemmebaserte tjenester Noen fakta om Arendal kommune Antall innbyggere: ca 45 000 Helse og levekår 8 enheter Funksjonshemmede

Detaljer

«Hverdagsmestring ved hjelp av teknologi» Prosjektpresentasjon Mars 2017

«Hverdagsmestring ved hjelp av teknologi» Prosjektpresentasjon Mars 2017 «Hverdagsmestring ved hjelp av teknologi» Prosjektpresentasjon Mars 2017 Morgendagen.. Demografien forandres - flere eldre/hjelpetrengende og færre yngre til å bistå Stor gruppe Ressurssterk seniorgenerasjon

Detaljer

Ny kommunestruktur faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester

Ny kommunestruktur faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester Ny kommunestruktur faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester Institusjonstjenester Hjemmetjenester Helsetjenester Tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne Tildelingskontoret Barnevern NAV sammen

Detaljer

AB Fagdag Hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering

AB Fagdag Hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering Hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering Hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering En ny måte å tenke på? En ny måte å jobbe på? Hverdagsmestring «Hverdagsmestring er et tankesett som vektlegger den

Detaljer

Hverdagsrehabilitering i Sarpsborg kommune. Prosjektleder Kjærsti Skjøren Lassen Fysioterapeut Emma Haglund

Hverdagsrehabilitering i Sarpsborg kommune. Prosjektleder Kjærsti Skjøren Lassen Fysioterapeut Emma Haglund Hverdagsrehabilitering i Sarpsborg kommune Prosjektleder Kjærsti Skjøren Lassen Fysioterapeut Emma Haglund Agenda Hva er hverdagsrehabilitering? Status for prosjektet - pasienteksempler Sarpsborg kommune

Detaljer

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE 1 HVA ER PSYKISK HELSETJENESTE? Psykisk helsetjeneste er et tilbud for mennesker med psykiske problemer, psykiske lidelser, eller som står i fare for

Detaljer

Helse og omsorg Kartlegging

Helse og omsorg Kartlegging Helse og omsorg Kartlegging Kartlagt dagens organisering i de tre kommunene: Lindesnes: Helse- og omsorgssjef, 4 enheter Marnardal: Kommunalsjef, 4 enheter Mandal: Kommunalsjef, 5 enheter, stab helse og

Detaljer

Nye utfordringer ved innføring av velferdsteknologi

Nye utfordringer ved innføring av velferdsteknologi 3.mars 2016 Nye utfordringer ved innføring av velferdsteknologi Erfaringer fra Fredrikstad Kommunalsjef Nina Tangnæs Grønvold og rådgiver Ulf Harry Evensen Teknologi og nye arbeidsmåter skal bidra til

Detaljer

Prosjekt Samhandling innen helseog omsorgstjenester Status pr 8.11.2011 Prosjektleder Inge Falstad

Prosjekt Samhandling innen helseog omsorgstjenester Status pr 8.11.2011 Prosjektleder Inge Falstad Prosjekt Samhandling innen helseog omsorgstjenester Status pr 8.11.2011 Prosjektleder Inge Falstad Prosjekteiere/deltakere Følgende kommuner i Værnesregionen: Tydal, Selbu, Stjørdal og Meråker Helse Midt-

Detaljer

Oversikt over tverrfaglige samarbeidsfora i Modum kommune pr. januar 2014

Oversikt over tverrfaglige samarbeidsfora i Modum kommune pr. januar 2014 Oversikt over tverrfaglige samarbeidsfora i Modum kommune pr. januar 2014 TITTEL: MÅLGRUPPE: MØTEHYPPIGHET: DELTAKERE: MÅL/ ANNET: Tverretatlig tiltaksteam for barn og unge (TTT) Tverretatlig medarbeider

Detaljer

Ny stortingsmelding nr. 26: Fremtidens primærhelsetjeneste Nærhet og helhet

Ny stortingsmelding nr. 26: Fremtidens primærhelsetjeneste Nærhet og helhet Ny stortingsmelding nr. 26: Fremtidens primærhelsetjeneste Nærhet og helhet Hovedpunkter OSS Kristiansand 27.mai 2015 Samhandlingskoordinator i Østre Agder Harry Svendsen Arendal Froland Åmli Tvedestrand

Detaljer

VELFERDSTEKNOLOGI LINDESNESREGIONEN

VELFERDSTEKNOLOGI LINDESNESREGIONEN INNFØRING AV VELFERDSTEKNOLOGI LINDESNESREGIONEN 1.6.2015 1.6.2017 Sist endret 13.11.2015 1 MÅL Effektmål o Innbyggerne i Lindesnesregionen lever selvstendig og trygt i egne hjem med individuelt tilpasset

Detaljer

1. Tydeliggjøre kommunens ansvar innenfor psykisk helse- og rusarbeid

1. Tydeliggjøre kommunens ansvar innenfor psykisk helse- og rusarbeid Vedlegg 1 Hovedinnsatsområder tiltaksplan med ansvarsfordeling 1. Tydeliggjøre kommunens ansvar innenfor psykisk helse- og rusarbeid 2. Utvikle tjenestene slik at de oppleves som fleksible, tilgjengelige

Detaljer

«Mestring hele livet» Fagdag på Helsehuset 24. januar 2017: Innspill til kommunedelplan for helse og omsorg

«Mestring hele livet» Fagdag på Helsehuset 24. januar 2017: Innspill til kommunedelplan for helse og omsorg «Mestring hele livet» Fagdag på Helsehuset 24. januar 2017: Innspill til kommunedelplan for helse og omsorg 2017-2027 Spørsmål 1: Statlige føringer og fremtidige utfordringer forutsetter at mestringsperspektiv

Detaljer

VELFERDSTEKNOLOGI LINDESNESREGIONEN

VELFERDSTEKNOLOGI LINDESNESREGIONEN INNFØRING AV VELFERDSTEKNOLOGI LINDESNESREGIONEN 1.6.2015 1.6.2017 1 MÅL Effektmål o Innbyggerne i Lindesnesregionen lever selvstendig og trygt i egne hjem med individuelt tilpasset bruk av o Velferdsteknologi

Detaljer

Tilbakemeldingsskjema. Ekstern høring Veileder for kommunens oppfølging av brukere med store og sammensatte behov

Tilbakemeldingsskjema. Ekstern høring Veileder for kommunens oppfølging av brukere med store og sammensatte behov Tilbakemeldingsskjema Ekstern høring Veileder for kommunens oppfølging av brukere med store og Høringsinnspill: Vennligst benytt skjema under (både til generelle kommentarer og kommentarer knyttet til

Detaljer

Meld. St. 26 ( ) Melding til Stortinget. Pasientens helsetjeneste

Meld. St. 26 ( ) Melding til Stortinget. Pasientens helsetjeneste Meld. St. 26 (2014-2015) Melding til Stortinget Pasientens helsetjeneste Utfordringsbildet Pasienten ble spurt Generelle Spesielle Flere sykdommer mer kompleks Tjenestene fragmentert Lite koordinert Mangelfull

Detaljer

Årsplan Hjemmebasert omsorg. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten.

Årsplan Hjemmebasert omsorg. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplan 2016 Hjemmebasert omsorg Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2016. Årsplanen

Detaljer

Ringsaker kommunes erfaring med hverdagsrehabilitering

Ringsaker kommunes erfaring med hverdagsrehabilitering Ringsaker kommunes erfaring med hverdagsrehabilitering Huy Tien Dang Avd.leder fysioterapi, ergoterapi og hjelpemidler Ringsaker kommune Innlandskommune med 34.000 innbyggere To byer: Brumunddal og Moelv

Detaljer

Helge Garåsen, kommunaldirektør helse og velferd, Trondheim kommune. Noen av våre viktigste utfordringer fremover

Helge Garåsen, kommunaldirektør helse og velferd, Trondheim kommune. Noen av våre viktigste utfordringer fremover Helge Garåsen, kommunaldirektør helse og velferd, Trondheim kommune Noen av våre viktigste utfordringer fremover Oppsummert: Demografiutfordringen Gjennomsnittlig årlig prosentvis vekst Byen vokser 6 5

Detaljer

1. Tydeliggjøre kommunens ansvar innenfor psykisk helse- og rusarbeid

1. Tydeliggjøre kommunens ansvar innenfor psykisk helse- og rusarbeid Vedlegg 1 Hovedinnsatsområder tiltaksplan med ansvarsfordeling 1. Tydeliggjøre kommunens ansvar innenfor 2. Utvikle tjenestene slik at de oppleves som fleksible, tilgjengelige koordinerte 3. Tidlig innsats

Detaljer

Kommunedelplan for helse og omsorg - handlingsdel. Rådmannens forslag FS FS KS

Kommunedelplan for helse og omsorg - handlingsdel. Rådmannens forslag FS FS KS 2018-2021 Forord Overordna mål for denne planen: Fra passiv mottaker til aktiv deltaker Handlingsdelen til kommunedelplanen beskriver strategier og tiltak som skal gjennomføres de 4 påfølgende årene. Kommunedelplan

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE. Presentasjon 17. september Helse/omsorg Gruppe 5 Rushåndtering

KONGSVINGER KOMMUNE. Presentasjon 17. september Helse/omsorg Gruppe 5 Rushåndtering KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Helse/omsorg Gruppe 5 Rushåndtering Problemstillinger? Hvilke problemstillinger har gruppen hovedsakelig fokusert på / jobbet med? Samhandling mellom enheter/instanser.

Detaljer

Barneblikk-satsingen Ålesund

Barneblikk-satsingen Ålesund Barneblikk-satsingen Ålesund Utvikling av lavterskeltilbud i Ålesund for gravide og småbarnsfamilier med rus eller psykiske vansker Koordinator Mette Grytten, Psykisk helsevern for barn og unge, HMR Oppdrag

Detaljer

Parallellsesjoner. Hva velferdsteknologiske løsninger betyr for brukere og tjenester. @ronnybjornevag

Parallellsesjoner. Hva velferdsteknologiske løsninger betyr for brukere og tjenester. @ronnybjornevag Parallellsesjoner Hva velferdsteknologiske løsninger betyr for brukere og tjenester @ronnybjornevag www.lister.no Innhold Organisering og forankring Visjon og strategi Beslutningsprosessen Kartlegging

Detaljer

Tverrfaglig rehabiliteringsteam erfaringer så langt fra Bærum kommune.

Tverrfaglig rehabiliteringsteam erfaringer så langt fra Bærum kommune. Tverrfaglig rehabiliteringsteam erfaringer så langt fra Bærum kommune. Ingrid Holden avd.leder Rehabilitering - Tverrfaglige rehabiliteringsteam kontra Hverdagsrehabilitering. Ulike type tilbud Skissert

Detaljer

Hverdagsrehabilitering i Ringsaker kommune

Hverdagsrehabilitering i Ringsaker kommune Hverdagsrehabilitering i Ringsaker kommune Huy Tien Dang Avd.leder fysioterapi, ergoterapi og hjelpemidler RE Kommunalmedisinsk senter Ringsaker kommune Innlandskommune med 34.000 innbyggere To byer: Brumunddal

Detaljer

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur:

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur: NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Eldrerådet, Råd for personer med nedsatt funksjonsevne, Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur, Formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Aud Palm Dato: 23. februar

Detaljer

Hverdagsmestring Velferdsteknologi Hverdagsrehabilitering

Hverdagsmestring Velferdsteknologi Hverdagsrehabilitering Hverdagsmestring Velferdsteknologi Hverdagsrehabilitering Sonvatna Stjørdal 21. januar 2016 2 3 Hverdagsmestring i Stjørdal og VR Utviklingssenter for hjemmetjenester Hverdagsmestring: Velferdsteknologi

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015

STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015 STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN SANDEFJORD KOMMMUNE 1 HANDLINGSPLAN Hovedmål: Sandefjord kommunes helse- og omsorgstilbud skal være tilpasset

Detaljer

Barne- og Familietjenesten, Heimdal

Barne- og Familietjenesten, Heimdal Barne- og Familietjenesten, Heimdal Foto: Helén Geir Hageskal Eliassen Organisering av Barne- og Familietjenesten i Trondheim kommune Barne- og Familietjenesten Ulike faggrupper som jobber i Barne- og

Detaljer

BARNEBLIKK - lavterskelsatsing for gravide og småbarnsfamilier som omfattes av rus eller psykiske vansker

BARNEBLIKK - lavterskelsatsing for gravide og småbarnsfamilier som omfattes av rus eller psykiske vansker BARNEBLIKK - lavterskelsatsing for gravide og småbarnsfamilier som omfattes av rus eller psykiske vansker Mai 2017, koordinator Mette Grytten, Psykisk helsevern for barn og unge H-dir. sin definisjon av

Detaljer

Skien Kommune - Forståelsen av oppdraget og veileder

Skien Kommune - Forståelsen av oppdraget og veileder Skien Kommune - Forståelsen av oppdraget og veileder Forståelsen av oppdraget HDIR veileder - Ref para 3.5 i Helse og Omsorgstjenesteloven ift kommunens ansvar - Gjeldende fra 1 jan 2017 - Likeverdig tilbud

Detaljer

Presentasjon helse- og omsorgskomité

Presentasjon helse- og omsorgskomité Presentasjon helse- og omsorgskomité 12.04.12 Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold Omsorgsplan 2010-2020 Risør kommune Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold Forventninger til planen Omsorgsplan

Detaljer

2016 2017 2018 2019 Totalt. Sted Ansvar: Politisk virksomhet (110) Funksjon: Kommunestyre (1004)

2016 2017 2018 2019 Totalt. Sted Ansvar: Politisk virksomhet (110) Funksjon: Kommunestyre (1004) Kapittel : Sentraladministrasjonen 18: Ny politisk organisering hovedutvalg Dette vil kreve ressurser i form av møtegodtgjørelse m.m. til politikerne i 3 hovedutvalg og en administrativ ressurs i forbindelse

Detaljer

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Orienteringsnotat Orienteringsnotat statusrapport for enhet for barn, unge

Detaljer

Foredrag 6.juni 2013

Foredrag 6.juni 2013 Foredrag 6.juni 2013 Kommunal rehabilitering i institusjon. Dokumentasjon av virksomheten. Kriterier for vellykket kommunal institusjonsrehabilitering Helgeland Rehabilitering Bodø rehabiliterings senter

Detaljer

Framtidas Helsetjeneste Hvordan kan kommunen rigge seg for den?

Framtidas Helsetjeneste Hvordan kan kommunen rigge seg for den? Framtidas Helsetjeneste Hvordan kan kommunen rigge seg for den? Antall brukere Forventet utvikling behov dersom man fortsetter tildeling av tjenester som nå 200 150 100 50 0 Antall brukere HDO 224 209

Detaljer

Velferdsteknologi på brukernes premisser? - Erfaringer med velferdsteknologi. - Brukererfaringer med velferdsteknologi

Velferdsteknologi på brukernes premisser? - Erfaringer med velferdsteknologi. - Brukererfaringer med velferdsteknologi Velferdsteknologi på brukernes premisser? - Erfaringer med velferdsteknologi - Brukererfaringer med velferdsteknologi Solrunn Hårstad Prosjektleder velferdsteknologi Værnesregionen OM VÆRNESREGIONEN Innbyggere

Detaljer

Digitalt tilsyn og gevinstrealisering. Agdersamling

Digitalt tilsyn og gevinstrealisering. Agdersamling Digitalt tilsyn og gevinstrealisering Agdersamling 9.11.17 Østre Agders prosjekt i nasjonalt velferdsteknologiprogram Digitalt tilsyn Forskningsspørsmål: Hvilken betydning har innføring av teknologi på

Detaljer

Hverdagsrehabilitering. Bø 17. september 2014

Hverdagsrehabilitering. Bø 17. september 2014 Hverdagsrehabilitering Bø 17. september 2014 Hverdagsrehabilitering En ressursorientert arbeidsmetode med mer aktivt fokus på brukerens egne ressurser Ekstra innsats i en avgrenset periode med mål om å

Detaljer

Ny kommunestruktur faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester

Ny kommunestruktur faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester Ny kommunestruktur faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester Faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester Institusjonstjenester Hjemmetjenester Helsetjenester Tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne

Detaljer

Legevakt, KAD, hverdagsrehabilitering. Overordnet samarbeidsutvalg september-16 Henning Fosse, helsesjef

Legevakt, KAD, hverdagsrehabilitering. Overordnet samarbeidsutvalg september-16 Henning Fosse, helsesjef Legevakt, KAD, hverdagsrehabilitering. Overordnet samarbeidsutvalg september-16 Henning Fosse, helsesjef Kirkebakken helsehus Molde IK legevakt Eide, Fræna, Molde og Nesset Kommunalt akutt døgntilbud (KAD)

Detaljer

Lokalmedisinsk senter i Sandefjord

Lokalmedisinsk senter i Sandefjord Lokalmedisinsk senter i Sandefjord Interkommunalt samarbeid med kommunene Andebu-Stokke Stokke-SandefjordSandefjord Prosjektleder Kirsti Nyerrød Stokke 06.04.2011 Utgangspunkt Sykehuseiendom i Sandefjord

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Hvordan skape praksisendring?

KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Hvordan skape praksisendring? KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Hvordan skape praksisendring? Problemstillinger Hovedpunkter fra mandat: Beskriv hva som kjennetegner en kultur og en praksis hvor HOtjenester på et tidlig

Detaljer

Årsplan Psykisk helse og habilitering

Årsplan Psykisk helse og habilitering Årsplan 2017 Psykisk helse og habilitering Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten

Detaljer

Saksbehandler: Bodhild Eriksen Arkiv: F29 Arkivsaksnr.: 16/767

Saksbehandler: Bodhild Eriksen Arkiv: F29 Arkivsaksnr.: 16/767 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bodhild Eriksen Arkiv: F29 Arkivsaksnr.: 16/767 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 08.03.2016 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 08.03.2016 Hovedutvalg helse og omsorg

Detaljer

SAMHANDLINGSREFORMEN I FAUSKE KOMMUNE

SAMHANDLINGSREFORMEN I FAUSKE KOMMUNE SAMHANDLINGSREFORMEN I FAUSKE KOMMUNE 1 Samhandlingsreformen Ønsket situasjon: Helse & Omsorg mot 2020 Fauske Kommune 2 FAKTA! -HVA ER SAMHANDLINGSREFORMEN? VISER VEI FRAMOVER. GIR HELSETJENESTEN NY RETNING.

Detaljer

Finansiering Kommuner Helsedirektoratet Fylkesmannen. Prosjekt FYRTÅRN Psykisk helse og rus Samhandlingsmodeller På tvers

Finansiering Kommuner Helsedirektoratet Fylkesmannen. Prosjekt FYRTÅRN Psykisk helse og rus Samhandlingsmodeller På tvers 1 Finansiering Kommuner Helsedirektoratet Fylkesmannen Prosjekt FYRTÅRN Psykisk helse og rus Samhandlingsmodeller På tvers MÅL Møte innføringen av nye kommunale oppgaver og plikter innen psykisk helse

Detaljer

Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering. Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering

Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering. Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering Lillestrøm, 22.oktober 2014 Disposisjon Hvor er vi internasjonalt

Detaljer

Rus og psykisk helsetjeneste. Namdal legeforum 16.04.15

Rus og psykisk helsetjeneste. Namdal legeforum 16.04.15 Rus og psykisk helsetjeneste Namdal legeforum 16.04.15 Organisering av tjenestene Helse og omsorgssjef Stab Hjemmetjenester Rus og psykisk helsetjeneste Familiens hus Organisering av tjenestene Rus og

Detaljer

Samhandling rus- og psykisk helsearbeid Læringsnettverk, 28.okt.2015. Ann Sissel Misund Nedberg, prosjektleder

Samhandling rus- og psykisk helsearbeid Læringsnettverk, 28.okt.2015. Ann Sissel Misund Nedberg, prosjektleder Samhandling rus- og psykisk helsearbeid Læringsnettverk, 28.okt.2015 Ann Sissel Misund Nedberg, prosjektleder Historikk Psykisk helsearbeid 4 enheter - PLO; hjemmetjenesten, dagsenter, 2 bofellesskap +

Detaljer

Det er derfor etablert to delprosjekter i tilegg til sengeplassene Ambulant KØH Telemedisinsk samhandling. Trykk

Det er derfor etablert to delprosjekter i tilegg til sengeplassene Ambulant KØH Telemedisinsk samhandling. Trykk Østre Agder kommunene har gått sammen om å etablere Kommunal øyeblikkelig hjelp KØH. Det er etablert 10 KØH senger på Myratunet og det er under oppstart 2 senger på Frivoltun. Erfaringer hittil viser at

Detaljer

«Med grep om samhandling» -interkommunalt planarbeid om rehabilitering i Troms kommunene Bardu/Målselv/Lavangen/Salangen

«Med grep om samhandling» -interkommunalt planarbeid om rehabilitering i Troms kommunene Bardu/Målselv/Lavangen/Salangen «Med grep om samhandling» -interkommunalt planarbeid om rehabilitering i Troms kommunene Bardu/Målselv/Lavangen/Salangen Omsorg i Plan 27 august 2014 Radisson Blu Tromsø, Hege Hammer Bech, Prosjektleder

Detaljer

Kommunale tjenester samlokalisert i 2 bygninger: Kommunehuset Sykeheimen / Familiesentralen 220 årsverk- 300 ansatte i kommunen

Kommunale tjenester samlokalisert i 2 bygninger: Kommunehuset Sykeheimen / Familiesentralen 220 årsverk- 300 ansatte i kommunen 2153 innbyggere Offensiv og prosjektvillig sterkt lånebelastet Forvaltningskommune for Sør-samisk språk og kultur Er i en omstillingssituasjon Sørvendt Natur og fjellkommune Landbruk og primærnæring Kommunale

Detaljer

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Hverdagsrehabilitering Lengst mulig i eget liv i eget hjem Liv Sundseth Gruppeleder / ergoterapeut 27. oktober 2015 Bodø kommune 50.000 innbyggere By, landsbygd, øyer Bestiller utførermodell Helse og omsorgsavdeling,

Detaljer

oppmerksomhet rettet mot denne pedagogiske virksomheten. Hva er brukernes behov og hvordan kan helsepersonell legge til rette for

oppmerksomhet rettet mot denne pedagogiske virksomheten. Hva er brukernes behov og hvordan kan helsepersonell legge til rette for Tilbakemeldingsskjema Ekstern høring Veileder for kommunens oppfølging av brukere med store og sammensatte behov Høringsinnspill: Vennligst benytt skjema under (både til generelle kommentarer og kommentarer

Detaljer

Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse. NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm

Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse. NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Reformer for kvalitet og bærekraft Opptrappingsplan psykisk helse

Detaljer

Rehabilitering i en brytningstid - kommunalt perspektiv. Aunevik og Grete Dagsvik Rådgivere i Kristiansand kommune

Rehabilitering i en brytningstid - kommunalt perspektiv. Aunevik og Grete Dagsvik Rådgivere i Kristiansand kommune Rehabilitering i en brytningstid - kommunalt perspektiv Aunevik og Grete Dagsvik Rådgivere i Kristiansand kommune Litt om Kristiansand og Agder Kristiansand: 85 000 innbyggere Vertskommune sykehus og universitet

Detaljer

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Hverdagsrehabilitering Lengst mulig i eget liv i eget hjem Liv Sundseth Fagleder / ergoterapeut 22. april 2015 «Omsorgskrisen skapes ikke av eldrebølgen. Den skapes av forestillingen om at omsorg ikke

Detaljer

Erfaring med etablering av koordinerende enhet i Åfjord kommune

Erfaring med etablering av koordinerende enhet i Åfjord kommune ÅFJORD KOMMUNE Erfaring med etablering av koordinerende enhet i Åfjord kommune Laila Refsnes Åfjord kommune Innbyggere pr.2016: 3275 Fritidskommune-»hyttekommune» Kommunesenter med kommuneadministrasjon,

Detaljer

Hverdagsrehabilitering lengst mulig I eget liv i eget hjem. Åse Bente Mikkelborg Prosjektleder

Hverdagsrehabilitering lengst mulig I eget liv i eget hjem. Åse Bente Mikkelborg Prosjektleder Hverdagsrehabilitering lengst mulig I eget liv i eget hjem Åse Bente Mikkelborg Prosjektleder Kåre Hagen, Arendalskonferansen 2011 Omsorgskrisen skapes ikke av eldrebølgen Den skapes av forestillingen

Detaljer

Føringer på rehabiliteringsfeltet. Grete Dagsvik Kristiansand kommune

Føringer på rehabiliteringsfeltet. Grete Dagsvik Kristiansand kommune Føringer på rehabiliteringsfeltet Grete Dagsvik Kristiansand kommune Rehabilitering i en brytningstid Før Rehabilitering «forbeholdt» spesialisthelsetjenesten Omsorgsfaglig kultur i kommunene Lite incentiver

Detaljer

Kompetanseplan for Forvaltningsetaten i Bergen kommune 2014

Kompetanseplan for Forvaltningsetaten i Bergen kommune 2014 1 Kompetanseplan for Forvaltningsetaten i Bergen kommune 2014 2 1. Sammendrag... 3 2. Hvem er vi og hva skal vi drive med?... 3 3. Kompetansebehov... 3 3.1. Hva trenger vi av kompetanse i 2014?... 4 3.2.

Detaljer

Friskliv. Vi samler trådene

Friskliv. Vi samler trådene Friskliv Modum kompetansesenter for de øvrige kommunene. Etablere et ambulant team Utarbeide en bred tjenestemeny til samarbeidskommunene Tre og tre kommuner samhandler Læring og mestring Lærings- og mestringssenter

Detaljer

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE 1 HVA ER PSYKISK HELSETJENESTE? Psykisk helsetjeneste skal gi tilbud til mennesker med psykisk problemer, psykiske lidelser, eller som står i fare

Detaljer

INFORMASJON- OG KOMMUNIKASJONSPLAN FOR VELFERDSTEKNOLOGI I ØSTERDALENE

INFORMASJON- OG KOMMUNIKASJONSPLAN FOR VELFERDSTEKNOLOGI I ØSTERDALENE INFORMASJON- OG KOMMUNIKASJONSPLAN FOR VELFERDSTEKNOLOGI I ØSTERDALENE Hovedmålet med prosjektet: - enklere hverdag for innbyggerne - tilrettelegge for for innbyggerne - at innbyggerne skal kunne bo lengst

Detaljer

Informasjon om kompetanseog innovasjonstilskudd 2020. Hamar 19.1.2016

Informasjon om kompetanseog innovasjonstilskudd 2020. Hamar 19.1.2016 Informasjon om kompetanseog innovasjonstilskudd 2020 Hamar 19.1.2016 Kompetanseløftet 2015 Målgruppe: Ansatte i helse- og omsorgstjenestene Satsingsområder: Ansatte i pleie- og omsorgstjenesten uten formell

Detaljer

HVA ER VIKTIG FOR DEG?

HVA ER VIKTIG FOR DEG? HVA ER VIKTIG FOR DEG? NASJONALE FØRINGER OG KUNNSKAP OM NESBUEN Unni-Berit Schjervheim 9.3 2017 Visjon: Nes kommune «Det gode liv der elevene møtes» Verdier: Nærhet Engasjement Synlighet 3 satsningsområder:

Detaljer

Fremtidens kommunehelsetjeneste. Fylkesmannens høstmøte 8. 9. oktober 2015 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim

Fremtidens kommunehelsetjeneste. Fylkesmannens høstmøte 8. 9. oktober 2015 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Fremtidens kommunehelsetjeneste Fylkesmannens høstmøte 8. 9. oktober 2015 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Hva vi har gjort Hva vi planla, men ikke har fått gjort Hva vi planlegger nå Lokale forhold

Detaljer

HANDLINGSPLAN VELFERDSTEKNOLOGI OG TELEMEDISIN 2016. Bakgrunn. Listersamarbeid

HANDLINGSPLAN VELFERDSTEKNOLOGI OG TELEMEDISIN 2016. Bakgrunn. Listersamarbeid HANDLINGSPLAN VELFERDSTEKNOLOGI OG TELEMEDISIN 2016 Omsorgssektoren må, på samme måte som de fleste andre sektorer, gjøre seg nytte av og forbedre kvaliteten på sine tjenester ved bruk av teknologi. Det

Detaljer

Helsenettverk Lister søkte om midler til 3 årsverk i Lister og fikk kr 1 500 000 i tilskudd.

Helsenettverk Lister søkte om midler til 3 årsverk i Lister og fikk kr 1 500 000 i tilskudd. Helsenettverk Lister Møtedato: 15.4.2010 Saksfremlegg Saksnr: 2/10 Stillinger innen rusomsorg i Lister Om tiltaket: 26. januar 2010 deltok ledere for rusomsorg i kommunene i Lister sammen med en representant

Detaljer

Helhetlig personorientert pasientforløp

Helhetlig personorientert pasientforløp Helhetlig personorientert pasientforløp -Jakten på mulighetene! Frøydis Nermoen, tilsynslege og lege i demensteam Cecilie Aalborg, spesialsykepleier og demenskoordinator Jakten på mulighetene! Case: Kvinne

Detaljer

Tjenesteinnovasjon og Velferdsteknologiens ABC. Kristin Standal KS Forskning, innovasjon og digitalisering

Tjenesteinnovasjon og Velferdsteknologiens ABC. Kristin Standal KS Forskning, innovasjon og digitalisering Tjenesteinnovasjon og Velferdsteknologiens ABC Kristin Standal KS Forskning, innovasjon og digitalisering Den beste omsorgen handler ikke bare om å hjelpe. Det handler også om å gjøre folk i stand til

Detaljer

Eidskog kommune. Koordinerende enhet og god koordinering.

Eidskog kommune. Koordinerende enhet og god koordinering. Eidskog kommune Koordinerende enhet og god koordinering. Tilsyn i 2006. Opplæringsplan innen habilitering og rehabilitering. IP-forum ble etablert. Eidskog og Kongsvinger søkte midler fra fylket. Utarbeidet

Detaljer

Bord 1. Cafe dialog på Helleland

Bord 1. Cafe dialog på Helleland Bord 1 - Beklager at ungdomsskolen forsvant - Lengre reisetid - Manglende tilbud for ungdom på Helleland hvis en ikke en engasjert i fotball - Ungdom fra Helleland «Forsvinner» til byen - Transport - Bussforbindelser:

Detaljer

Innspill fra Forebyggende virksomhet i Moss kommune til adm. organisering i Nye Moss.

Innspill fra Forebyggende virksomhet i Moss kommune til adm. organisering i Nye Moss. Innspill fra Forebyggende virksomhet i Moss kommune til adm. organisering i Nye Moss. Forebyggende virksomhet består i dag av 3 avdelinger : Helsestasjonen m / åpen barnehage. Avdeling psykisk helse (2

Detaljer

Samhandlingsreformen; Virkemidler og muligheter 2

Samhandlingsreformen; Virkemidler og muligheter 2 Samhandlingsreformen; Virkemidler og muligheter 2 Fylkesmannen i Vest-Agder 04. november 2011 Fremtidens utfordringer i helse og omsorg vegen videre Prosjektdirektør Tor Åm Lokalmedisinsk senter en paraplyorganisasjon

Detaljer

Handlingsplan for psykisk helse GJEMNES KOMMUNE

Handlingsplan for psykisk helse GJEMNES KOMMUNE Handlingsplan for psykisk helse 2007 2010 GJEMNES KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning 3 2. Planprosessen 3 3. Nasjonale føringer for plana 3 4. Kommunens hovedmål 3 5. Kommunens organisering av det

Detaljer

Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune. Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge

Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune. Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge 1 Samhandlingsreformen Samfunnsreform Ikke bare en helsereform Alle sektorer

Detaljer