HO plan, forslag til tiltak fra ansatte i arbeidsgruppene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HO plan, forslag til tiltak fra ansatte i arbeidsgruppene"

Transkript

1 HO plan, forslag til tiltak fra ansatte i arbeidsgruppene Gjennom Hverdagsrehabilitering og hverdagsmestring vil vi innføre et nytt tankesett om at all rehabilitering kan foregå i hjemmet Forebyggende hjemmebesøk for eldre Dagsenter for demente 5 ganger pr. uke, inkl. akutte avlastningsplasser for demente Tettere samarbeide med bruker, pårørende og frivillige Interkommunalt samarbeid Bli en ekommune Samarbeid med frvillige, med bruker og pårørende Samarbeid med skoler Felles funksjoner i helse og omsorgsetaten - strategisk fokus for å sikre fokus på mestringsperspektivet Internundervisning, holdningsendring gjennom veiledning, sammenslåing av rehab./korttids og hjemmetjeneste slik at man får en bedre tverrfaglig kompetanse. Skal inngå i Hverdagsrehabiliteringsteamets oppgaver og har som mål å utsette behovet for avanserte tjenester Man trenger tilførsel av 10 % årsverk til denne tjenesten. Nytt dagsenter. Bruke kommunens tomt (Isaksens hus). Viser til demensplan hvor dette er undersøkt. Brukerråd. Systematiske brukerundersøkelser. Felles prosedyre for pårørendesamarbeid. Helhetlig pasientforløp. Samarbeid med andre kommuner på områder som blir for store for en kommune alene; depresjon, belastningsskader, voldsmestring, avlastningstilbud/barnetilbud, rus og psykiatri, ATV (alternativ til vold). Sørge for at det som står på kommunens hjemmeside er oppdatert og lett å bruke I samarbeid med frivillige,, kulturlivet og andre legge til rette for et variert kultur og treningstilbud. Tenke innovativt med tanke på involvering av frivillige, brukerne selv og deres pårørende. Kommunen skal jobbe for samordning av den frivillige innsatsenaktivitetsavdelingen får et tydelig ansvar. Utvide samarbeidet med ungdomskolen om valgfag «omsorg for andre» Felles funksjoner i helse og omsorgsetaten - Organisering og ledelse, kompetanse og opplæring (Hvordan)

2 Utrede ny hensiktsmessig organisering av tjenestene Økte ressurser til demensteam Opprette en prosjektgruppe som skal utarbeide forslag til hensiktsmessig organisering av tjenestene. Pga økning i antallet eldre på sikt Økt kompetanse avansert helsehjelp Stimulere og motivere til videreutdanning innenfor avansert sykepleie, lindring, demens, geriatri, rehabilitering. Vurdere og finne en god "kvalitetsprosedyrer", og samarbeid med spesialisthelsetjensten, prosedyrer fra sykhuset, hospitering. Ta i bruk e-læring Økt sykepleier/vernepleier kompetanse Økt kompetanse demens og geriatri Hospitering Avvikle ressurspersoner for flere fag/brukergrupper Samarbeid mellom avdelinger og legetjeneste i kommunen Kvalitetsikring eks LCP og LMG Sykepleier/vernepleier møte en gang i halvåret, gjennomgå prosedyrer og fagutvikling. Ta i bruk e- læring. Ledes av fagutvikler. (eks KS læringsportal) Stimulere og motivere til videreutdanning på demens og geriatri. Systematisk undevisning på demens og etikk, gjennom e-læring. Økt sykpleier kompetanse på geriatri, gjennom at sykepleiere tar videreutdanning i geriatri. tettere samarbeid med leger og sykehus, øke kunnskap og kompetanse blant våre ansatte og utveksle erfaringer. Bruke LRMS og etter hvert kunne bruke videosamtaler, samtaler med sykepleiere/leger på LRMS/legevakt/sykehus. Flere med videreutdanning, tettere samarbeid mellom avdelinger og avvikle ekstra lønn til ressurspersoner. Må vurderes hvordan dette best kan gjøres, med evt ny organisering kompetanse og lokale/rom for å utføre cellegift behandling i kommunen, gjennomføres på kortidsavdeling/gruppe 3. Kompetansen og kunnskap hos ansatte på gruppe 3. Fortsatt ha ett lindrende rom på kortidsavdeling/gruppe 3. Må vurderes med evt ny organisering. Fagutvikler koordinerer dette arbeidet, informasjon til alle ansatte, kurs for sykepleiere/vernepleiere i første omgang. Ledelsen må drive dette arbeider på helheten hele tiden.

3 Velferdsteknologi som en integrert del av tjenesten i 2020 Økt kompetanse Velferdsteknologi Velferdsteknologi prøves ut og etableres som supplement til eller som nye tjenester der nytten vurderes til å gi gevinst for både brukere og ansatte. Den samlede gevinsten skal gjenspeiles i et brukerperspektiv, ansattperspektiv, økonomiperspektiv og et samfunnsperspetkiv. Tjenesteforløp for velferdsteknologi utarbeides, eks ved bruk av verktøyet: Veikart for innføring av velferdsteknologi. Etablere samarbeid med kommuner som er kommet lenger enn Lindesnes. For å nyttiggjøre seg erfaringer og kunnskap. Nødvendige investeringer gjennomføres for å kunne nyttiggjøre seg teknologien. Overføre gode tanker og løsninger som er prøvd ut av #samveis kommuner. Vurdere å øke velferdsteknologi stillingen som i dag er på 20 %, evt i samarbeid med andre kommuner. Viktig med pådriver og en som kan koordinere innføringen. Gjerne tilknyttet forvaltnings enheten. Har i dag 20 %. Ansvar- og arbeidsoppgaver: samordne på tvers av IKT, Husbanken, hjelpemiddelsentralen, tjenestene mv. Helse og omsorgsplan: budsjett 2016 prioritere velferdsteknologi? Alternativt gjennomføre en gevinstrealiserings prosess og sannsynliggjøre at vi vil spare så mye på å satse på velferdsteknologi at stillingen finansierer seg selv og mere til. Kvinesdal sparte i årsverk på natt og kr ved hjelp av velferdsteknologi og gevinstrealiseringsprosess. Lyngdal har tilsvarende spart Lindesnes skal bygge god kunnskap om og erfaring med velferdsteknologi, og det etableres god læringsarenaer i samarbeid med andre kommuner som er med i #Samveis, utviklingssykehjemmet og UIA. Oppfordre innbyggere, som vil få et stort hjelpebehov på sikt, til å ta i bruk velferdsteknologi så tidlig som mulig. Personalet må settes teknologisk og organisatorisk i stand til å ta i bruk og nyttiggjøre seg av velferdsteknologi

4 ALMO - fra analoge alarmer og mottak til digitale alarmer og mottak IKT/IT/Velferdsteknologi Metodikk og prosessveiledning Dagsenter flere dager i uken Mer samarbeid med kjøkken Regionalt pilotprosjekt velferdsteknologi Røykfri kommune Starte planlegging i 2015, samarbeid med andre kommuner. Følge utviklingen og arbeidet sammen med andre, og forløp som andre kommuner har. Støtte og involvering av DDV. Delta i felles prosjekter i Agder? Følge med og bidra i dette arbeidet. Planlegge og gjennomføre denne overgangen innen MÅ inn i budsjett fra?. bestilling av teknisk utstyr: hvordan løse dette i fremtiden. Inngå avtaler mot valgte leverandører på standard utstyr og hvordan/hvem som skal installere utstyr som blir satt i bestilling. Endringledelse - ledere og evt ansatte kunnskap og kompetanse på endringsledelse. Kjenne til verktøy og ta de i bruk. Kulturendring, gi resultater, gjennomføre dialog, innovasjonsteam, skape begeistring. Drive endring og utløse endring. Må vurdere sted for dagsenter, vudere å ta i bruk ny del i kafeen. Eks at ett dagsenter har dagsenter i den nye delen, og dagsenter for demente for plass i ett av de vi har i dag Vurdere å bruke ansatte på omsorgskafen til å ordne frokost på avdelinger, minus smørt mat i kafeen. Eks bruke de ressursene frem til kl 10 - pleiere mer tid til morgenstell og pleie. Minus kokk på Spangereid senter, bruke den ressursen/stillingen andre steder. Eks 50 % til forvaltningen, 20 % til forebyggende hjemmebesøk, og 30 % til økt fagutvikler... Settes antagelig i gang våren 2015 med alle Agderkommunene Initiativ fra AMU Forvaltning/Tildeling av tjenester - vedtak (Hvordan)

5 Gjennomgang av alle tildelingskriterier til politisk behandling Styrke forvaltningsenheten Gjennomgå alle tildelingskriterier og tjenestebeskrivelser, definere konkret hva som er «gode nok» tjenester og hva kommunen ikke skal tilby av tjenester, etablere nye tjenestebeskrivelser, må forankres og godkjennes på politisk nivå, beskrive konsekvenser dersom dette ikke gjennomføres. Prioritere korttid, langtid, helsetjenester i hjemmet, praktisk bistand før? eks Multidose - brukere betale og ordne selv. se eks i Mandal. Mer tverrfaglig, ulike fag personell.. Eks en sosionom, ergoterapeut. Jurist Mer ressurser, eks øke her og hente fra stilingen som kokk på sp.senter? Forebyggende hjemmebesøk inn i forvaltningen? Øke med 20 % til dette også? Fagsystemansvarlig og velferdsteknologi -> legges til forvaltningsenheten. Ressurs person for saksbehandlere Gjennomføre "Tidlig inn" satsing Oppfølging av gravide og små barn med systematisk hjemmebesøk Utvide skolehelsetjenesten Styrke ergoterapitjenesten mot små barn. Økt helsesøsterbemanning på helsestasjon tilsvarende sammenlikningskommuner Styrke fysioterapi i fht frisklivsarbeid i forhold til barn og ungdom med overvekt og Helsesøster og helsestasjonstjenesten Gjennomføre "Tidlig inn" satsing som gjøres ferdig i 2015, fange opp gravide og nybakte foreldre som strever ved hjelp av screeningsverktøy Etablere et systematisk opplegg for oppfølging med tette hjemmebesøk til oppfølging av gravide og små barn med systematisk hjemmebesøk inntil 2 års alder, gjennom Family Nource Parentship (2,5 år 60 hjemmebesøk). Styrke helsestasjonen med 0,5 stilling (helsesøster/familiekonsulent/jordmor) Helsesøster er tilstede faste dager i uka på de 3 barneskolene og på ungdomsskolen. Dette vil kreve ca 3 dager pr uke Oppfølging etter Kvello observasjoner i barnehagen. Styrke helsestasjonen med 1, 4 årsverk helsesøster (Totalt 2 årsverk). Fysioterapi i forhold til barn og unge overvekt og fedme bør styrkes med 0,5 st.

6 fedme. Tettere samarbeide med Nav og psykisk helse. (Nettverksmøter) Gjennomføre COS opplæring Økt fokus i NAV mot unge foreldre som står utenfor arbeidslivet Alle yrkesgrupper på helsestasjon bør få opplæring innen 2017 Tett samarbeid med helsestasjon opp mot etablering av arbeid. Strukturerte samarbeidsmøter 1 g pr mnd. Barneverntjenesten Redusere fosterhjemsplasseringer På grunn av økt satsing på hjemmebesøk fra helsesøstertjenesten, forventer kommunen reduksjon i antall framtidige fosterhjemsplasseringer, en plassering koster i gjennomsnitt kr i 2015 Barneverntjenesten arbeider med yngre barn Fjernes av gruppe 1 Barneverntjenesten setter inn foreldretreningsprogram som virker Informere om meldeplikt og omsorgssvikt Samarbeid og felles faglig satsing mellom bv-tjeneste, psykisk helse/rus, Nav og helsestasjon Fjernes av gruppe 1 Fjernes av gruppe 1 Fjernes av gruppe 1 Helsetjenester inkl. fysio- og ergoterapi, legetjenester

7 Hjemmebasert omsorg (eldre) Levekår, forebygging og tidlig innsats Fysioterapitjenesten gir gruppetilbud innen fallforebygging. Gruppetilbud med bruk av teknologi Flere fysio- og ergoterapeuter «Forebygge fremfor å reparere». Utvikle Frisklivsentralen Velferdsteknologi og hverdagsrehabilitering - knytte sammen ADL trening Omorganisering av fysioterapitjenesten til behandle flere pasienter i grupper og mindre individuelle behandlinger. Lavterskeltilbud til voksne. Forebygge fremfor å reparere. Flytter individuell behandling til gruppebasert behandling innenfor eksisterende årsverksramme. Innen arrangerer datatrim på omsorgssenteret en gang i uken og årlig mesterskap. Brukere i hjemmetjenesten og andre gjennom forebyggende hjemmebesøk - vurdere behov for å være i fysisk aktivitet, tilpasset deres funksjonsnivå, minimum 30 min. per dag 2 dager i uken Trygge innbyggere slik at de bor lenger i sin egen bolig. Innbyggere skal bo i eget hjem så lenge som mulig. Motivere og informere for at innbyggere tar ansvar for egen alderdom, og planlegger sin boligsituasjon i fremtiden. Holdningsendring blant ansatte og innbyggere, samt politikere. Gjennomføre holdingskampanjer, brosjyrer...må forbedre hjemmesiden, se eget tiltak før. Utvide stillingshjemler innen disse faggruppene. 1 årsverk fysioterapeut og 1 årsverk ergoterapeut. Drive med oppgaver/program som er forebyggende. Eks røykeslutt program/kurs, overvekt.. Hverdagsrehabiliteringsteamet økt kunnskap og kompetanse på Velferdsteknologi og innføring av velferdsteknologi. Eks ta studie på Uia, "Innføring i velferdsteknologi". Teamet knytter de to tjenestene sammen, og videreutvikler dette som en ny tjeneste til innbygggere. Kompetanse styres av fagutvikler. Dagsenter og korttids ha fokus på ADL trening

8 Mennesker med nedsatt funksjonsevne Barn og unge med funksjonsnedsettelser Øke IP ressurs og ergoterapiressursen Styrke miljøteamet og bemanning i Solkroa. Finne andre løsninger for aktivitetstilbud/ støttekontakt i grupper fokus på fysisk aktivitet og helse. Jobbe aktivt med gode turnusløsninger fokus på større stillinger for bedre kontinuitet på tjenestene Mer bruk av velferdsteknologi Habiliterings-tanken skal gjennomsyre det vi gjør- styrke miljøteamet serve unge brukere som kommer Bygge et felles leilighetskompleks Vi ser et fremtidig økende behov for tjenester og bo tilbud for yngre funksjonshemmede fremover. Teamet som som ivaretar slike tjenester og brukere pr i dag må styrkes for å klare å møte de utfordringene som kommer. Mål: Alle skal ha et godt dagtilbud/arbeidstilbud. Vi vil ha et godt aktivitetstilbud/fritidstilbud i form av gruppetilbud med fokus på fysisk aktivitet i stede for å gi individuelle støttekontakttimer. Utvikle en overordnet strategi, handlingplan, vurdere behov for mottakssentral - helsevakt. Øke kompetansen hos ansatte gjennom internundervisning. Trygghetspakke. Demovegg for bruker og pårørende. Modell Arendal kommune? Fra 1. november skal ny KS beregningsmodell benyttes,alle nye brukere til tjenesten for mennesker med nedsatt funksjonsevne skal innom x for vurdering og konkretisering av behov. Dette vurderes som en smart ordning som gjør kommunen i stand til vurdere reelt behov før tjenester iverksettes og vedtaksfestes. Dette betinger målrettet innsatsstyring og kompetanse, spesielt ift miljøterapuetisk kompetanse/vernepleier Imøtekomme brukergruppens sammensatte hjelpebehov og hjelp til å bo. Dialog mellom kommunen og brukergruppen om felles leilighetskompleks, hvor bruker selv finansierer sin bolig og kommunen bygger egen personalbase

9 Strukturert gjennomgang og kartlegging av alle vedtakene med fokus på å begrunne vedtak Strukturert gjennomgang av alle vedtakene med spesielt fokus på ordlyden. Sikre at det er samsvar mellom beboernes vedtak (vurdering av bistandsbehov), individuell og felles oppfølging i boligen og personalets tilstedetid og kompetanse. Alle endringer i vedtakene må begrunnes i endrede behov for tjenester og at tilbudet er like gode eller bedre Psykisk helse- og rus Utvikle en god, forsterket skolehelsetjeneste Vridning av tjenestene fra individuell samtaler til grupper/nettverk Jobbe der folk er Lage tydelige strategier og utvikle kompetansen Vridning av tjenestene fra individuell samtaler til grupper/nettverk Jobbe der folk er Undervisning, informasjon, foreldremøter, kjernegruppe og jentegrupperr. Arbeid i samarbeid med skole og helsesøster. Innføre "Kjærlighet og grenser" Gr3: Kan man eks hjelp foreldre på 9 trinn mot rus/psykiatri. Dreie mer mot gruppe i forebygging. Mer tverrfaglighet inn i skolen. Mer helsesøster inn. Flere menn. Kanskje og Psykisk sykepleier? Det er i dag ansatt mange assistenter. Kan noen av disse ha helsefaglig bakgrunn eks psyk for å bistå lærerne så de kan få drive med det de skal.? Lærerne strekker ikke til må håndtere foreldrekonflikter i tillegg da dette går utover barna. Kan man ha psykisk helse eller bare helse som valgfag i skolen? Livsmestring som valgfag. Gr 3: Mer gruppe. Skille de med korte forløp med de med lange forløp. Forhindre at de blir for avhengige av hjelpeapparatet. Eks være på skolene og hjemme Det lages en egen plan. Målstyre videreutdanning og kompetanse av ledere/fagutvikler? Gr 3: Mer gruppe. Skille de med korte forløp med de med lange forløp. Forhindre at de blir for avhengige av hjelpeapparatet. At psykiatrien/psykisk helse er tilstede hos bruker i sitt miljø, på skolen og i hjemmet. Grupper på skolen?

10 Designe tjenesten inn i framtida; hva er mulig å få til med økt etterspørsel og uendrede rammer? Legge grunnlag for et godt lokalmiljø og folkehelsearbeid Videreutvikle brukermedvirkning og pårørendesamarbeid ICDP - migrasjon Kunnskap og kompetanse og regionalt samarbeid Organisering Jobbe mer i grupper, tidsbegrensning, godt samarbeid på forvaltning, høyere terskel. Innsats på nivå 0 vil medføre mindre innsats på de andre nivåene. Eks.Oppdatert liste på kommunenes hjemmeside med for eksempel alle kommuenens aktiviteter. Informasjon om aktiviteter Gr 3: Starte forebygging i barnehagen. Viktig med forebygging komme inn tidlig. Tilbud i helger. Hvordan nå bygdas folk? Danne brukerråd i regionene. Forsterke brukerstemmen på sytemnivå. Prosjektarbeid, eks. pårørendesamarbeid. Gr 3: Få foreldrene på banene. Forebygging rus/psyk. Bry seg som (Søgne). Foreldre som danner nettverk. Forebygging fokusere mot familier Foreldreveiledningsprogram tilpasset imigranter. Opplæring 2015 oppstart våren Kurs på intorduksjonsprogrammet. Kompetanseplan og samarbeidsavtale i regionene og med 2. lin jetjenesten. Gr 3: Utarbeide interkommunale mål og strategier. Samarbeid med Mandal? De har gode tiltak, eks housing first, fyrlyset osv. Ønske om mer samarbeid om rus. Mandal? Har ulike tilbud.interkommunalt? Kjærlighet og grenser opplegg virker i små kommuner. Kan dette være noe interkommunalt Pyskisk helse og rus bør være i nærheten av resten av helse og omsorgstjenesten. Utvikle samarbeid mellom pyskisk helse og rus og hjemmetjenesten. Det må alltid være en med kompetanse på dette i turnus, psykisk helse og rus bør ha ansvaret hele døgnet, må jobbe turnus i team sammen med hjemmetjenesten. Pasienter som har vært over år bør videre i systemet kanskje miljøarbeid? For å få sirkulasjon. Viser til Songdalen modell. Flere nivåer, bofelleskap (se Kvinesdal). Livsmestring. Risør modellen - eks eget fagteam på denne brukergruppen.

11 Brukerstyrte sengeplasser Legevakt - psykiatrisk sykepleier Ta i bruk verktøy - måle kvalitet Psykisk helsearbeid i kommunen har god medisinfaglig forankring Brukere har meningsfull hverdag med gode aktiviteter Rusavhengige har et tilbud om aktivitet/sosial/møteplass Heve livskvaliteten til rusavhengige Personer med moderate angstog depresjonslidelser får hjelp til livsmestring Ansatte har nødvendig kompetanse innenfor psykiatri. Den eksisterende kompetansen utnyttes på tvers av enheter til beste for brukeren. I samarbeid med andre? Akutt plasser som bruker styrer selv. Begrenset varighet, men egenstyrt. Eks noen korttidsplasser hvor fagteamet tar ansvar for bruker på det rommet i forhold til brukergruppen. Samme personal inne og ute, gir en fordel for bruker og ansatte. Må sees i sammenheng med organisering, evt bofelleskap? DPS savner å ha noen å samarbeide med i kommunen og kveld og helg/helligdager med kompetanse. Brukerstyrte senger. Interkommunalt eller på LOS? Trygghet til bruker og ansatte, god hjelp på kvelder og helger. Ønske at legevakt får en psykiatrisk sykepleier, i fremtiden ønske at denne brukergruppen blir inkludert på LRMS. Mer bevissthet og målstyring evaluering og i psykisk helse. Læringsnettverket - fokus på verktøy. Vurdere og bruke verktøy for å evaluere tjenester. Starte med faste fagmøter mellom ansatte i psykisk helse og legesenteret Utvikle samarbeid med Frivillighetssentralen og Frisklivssentralen. Kartlegge behovet for aktiviteter/jobb, åpningstider for treffpunkt/aktivitet Etablere møtested med ulike tilbud I samarbeid med NAV kartlegge og prøve ut om man kan heve livskvaliteten til rusavhengige gjennom oppsøkende miljøarbeid, sosial kontakt, praktisk bistand og lignende. God praksis: Rusavhengige i Kvinesdal er godt ivaretatt Starte opp og holde KID kurs Stimulere til videreutdanning i psykiatri for ansatte innenfor psykisk helse og rus, og for de som jobber med utviklingshemmede og psykogeriatri. Tilby veiledning og hospitering til ansatte som har utfordringer innenfor psykiatritjenesten sitt fagfelt. Innhente mer veiledning fra 2.linjetjenesten spesielt innen utviklingshemming/psykiatri og psykogeriatri

12 Samtaler innenfor psykisk helsearbeid holder høy kvalitet Utvikler og ta i bruk et verktøy for å måle kvaliteten på individuelle- og gruppesamtaler. ACT team Redusere skolefravær i grunnskolen Opprette et oppsøkende team i samarbeid med legevakt/lrms Utvikle en tverrfaglig arbeidsmodell for oppfølging av barn og foreldre der barnet har høyt fravær i skolen Institusjonstjenesten Økt gjennomstrømmningshastighet på korttidsplassene Trenger et normtall og vedtak for å styre dette. Mål på gjennomsnittlig liggetid på 14 dager, vedtak på en uke

Innspill fra innbyggere i dialogmøter

Innspill fra innbyggere i dialogmøter Lindesnes kommune Vedlegg til Kommunedelplan for helse og omsorg 2015-2026 Innspill fra innbyggere i dialogmøter Notatet inneholder en oppsummering fra dialogkonferansen for alle de 6 ulike fokusområdene

Detaljer

UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER

UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER Lunner kommune UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER Desember 2010 mars 2012 Arkivsaksnr. 12/965-7 1 Innholdsfortegnelse: 1 Innledning... 3 1.1 Mandat... 4 1.2

Detaljer

Tema 1 - Nes sykehjem blir et helsesenter; Hva betyr dette?

Tema 1 - Nes sykehjem blir et helsesenter; Hva betyr dette? Tema 1 - Nes sykehjem blir et helsesenter; Hva betyr dette? Hva er nytt beskrivende navn på Nes sykehjem? Nes helsesenter, Nes helsetun, Nes bo- og aktivitetssenter, Nes velferdssenter, Nes helse og miljøsenter

Detaljer

Driftsenhetenes tertialrapporter 1. tertial 2015

Driftsenhetenes tertialrapporter 1. tertial 2015 Driftsenhetenes tertialrapporter 1. tertial 2015 Grimstad kommune Postadresse: Postboks 123 4891 Grimstad Besøksadresse: Arendalsveien 23 Telefon 37 25 03 00 www.grimstad.kommune.no Utarbeidet av Grimstad

Detaljer

RE-/HABILITERINGSPLAN

RE-/HABILITERINGSPLAN RE-/HABILITERINGSPLAN FOR SØNDRE LAND KOMMUNE 2015-2018 Innhold 0 Sammendrag... 2 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn for arbeidet... 3 1.2 Målsetting... 3 1.3 Arbeidsgruppe... 3 1.4 Videre behandling av planen...

Detaljer

Holtålen Kommune OMSORGSPLAN

Holtålen Kommune OMSORGSPLAN Holtålen Kommune OMSORGSPLAN 2010-2018 1 Omsorgsplan 2010-2018 Holtålen kommune Sammendrag... 4 Samhandlingsreformen. St.mld. nr. 47.... 5 Innledning... 6 Tidligere arbeid... 6 Kvalitet... 7 Miljøhensyn...

Detaljer

Herøy kommune Et hav av muligheter 2

Herøy kommune Et hav av muligheter 2 Herøy kommune Et hav av muligheter 2 Herøy kommune - Et hav av muligheter INNHOLDSFORTEGNELSE Sektorplan helse, sosial OVERSENDELSESBREV...3 DEL 1 MÅL FOR HOVEDSATSINGSOMRÅDET HELSE, SOSIAL OG OMSORG..4

Detaljer

Saksframlegg. Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016

Saksframlegg. Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016 Søgne kommune Arkiv: 144 Saksmappe: 2009/922-1245/2013 Saksbehandler: Ingjerd Sjøvik Morell Dato: 11.01.2013 Saksframlegg Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Reform i Lunner Rapport Prosjektgruppe Lunner Psykiatritjeneste. Høsten 2012

Reform i Lunner Rapport Prosjektgruppe Lunner Psykiatritjeneste. Høsten 2012 Lunner kommune Reform i Lunner Rapport Prosjektgruppe Lunner Psykiatritjeneste. Høsten 2012 1 1 Innledning... 3 1.1 Mandat... 3 1.2 Avgrensning og definisjoner... 3 1.3 Arbeidsform... 4 1.4 Disposisjon...

Detaljer

1 Innledning. 2 Sammendrag

1 Innledning. 2 Sammendrag Helse- og omsorgsplan 2012-2015 Rullering 2012 Innholdsliste 1 Innledning...3 2 Sammendrag...3 3 Temaplaner som en del av styringssystemet...6 4 Sentrale dokumenter...6 Kapittel 5 Nøkkeltall fra KOSTRA...6

Detaljer

Kommunedelplan Helse og sosial 2008-2012

Kommunedelplan Helse og sosial 2008-2012 Nedre Eiker kommune - trygghet og samhold Del 2 Kommunedelplan Helse og sosial 2008-2012 Livskvalitet og egen mestring Dette er kommunedelplanens del 2 som inneholder overordnede føringer og en statusbeskrivelse

Detaljer

Plan for psykisk helse og rus 2013-2023

Plan for psykisk helse og rus 2013-2023 Plan for psykisk helse og rus 2013-2023 0 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Avgrensning... 5 2 Prosessbeskrivelse... 6 2.1 2.2 2.3 Bakgrunn... 6 Appreciative Inquiry... 6 Arbeidsgruppa:... 7 3 Definisjoner...

Detaljer

PS 12/155 Økonomiplan 2013-2016 / Budsjett 2013 2012/2495 PS 12/156 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016

PS 12/155 Økonomiplan 2013-2016 / Budsjett 2013 2012/2495 PS 12/156 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Dato: 27.11.2012 Tidspunkt: 10:00 Formannskapssalen, Rådhuset Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Strategisk helse- og omsorgsplan 2015-2025

Strategisk helse- og omsorgsplan 2015-2025 2015-2025 Sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Side 2 Strategisk helse- og omsorgsplan Forord Strategisk helse og omsorgs plan med delplaner for 2015-2025 erstatter omsorgsplan 2010-2019 og er den

Detaljer

Saksnr.: 03-200815256-39 Saksbehandler: HKKA Delarkiv. SARK-03 PLANDOKUMENT FOR ERGO- OG FYSIOTERAPI TJENESTEN I BERGEN KOMMUNE 2010-2014

Saksnr.: 03-200815256-39 Saksbehandler: HKKA Delarkiv. SARK-03 PLANDOKUMENT FOR ERGO- OG FYSIOTERAPI TJENESTEN I BERGEN KOMMUNE 2010-2014 Saksnr.: 03-200815256-39 Saksbehandler: HKKA Delarkiv. SARK-03 PLANDOKUMENT FOR ERGO- OG FYSIOTERAPI TJENESTEN I BERGEN KOMMUNE 2010-2014 Mars 2010 1 INNHOLD Forord 4 Sammendrag 4 DEL I INNLEDENDE DEL

Detaljer

Strategi for velferdsteknologi. Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015

Strategi for velferdsteknologi. Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015 Strategi for velferdsteknologi 2015 Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015 Forord I mange sammenhenger er framtidens omsorgsutfordringer tema. Flere i de øvre aldersgruppene, og flere som har behov for bistand

Detaljer

Plan for fysioterapi- og ergoterapitilbudet i Stavanger kommune

Plan for fysioterapi- og ergoterapitilbudet i Stavanger kommune Plan for fysioterapi- og ergoterapitilbudet i Stavanger kommune Sammendrag Plan for fysioterapi og ergoterapitilbudet i Stavanger kommune handler om tiltak for å sikre at de innbyggerne som trenger det

Detaljer

Kreftkoordinatorsatsingen

Kreftkoordinatorsatsingen Kreftforeningen Kreftkoordinatorsatsingen Hovedrapport 2014 Espen Ottesen Vattekar 18.3.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Hvorfor kreftkoordinatorsatsingen?... 2 2.2 Om kreftkoordinatorsatsningen...

Detaljer

Handlingsprogram 2012-2015

Handlingsprogram 2012-2015 Handlingsprogram 2012-2015 Vedlegg driftsenhetenes mål 0 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 1 2. Enhet: Adm- og informasjonsavdelingen... 3 3. Enhet: Økonomiavdelingen... 5 4. Enhet: HR-avdelingen...

Detaljer

Gjennomgang av organisering og ledelse i Stange kommunes helse og omsorgstjenester. Rapport 13. juni 2014

Gjennomgang av organisering og ledelse i Stange kommunes helse og omsorgstjenester. Rapport 13. juni 2014 Gjennomgang av organisering og ledelse i Stange kommunes helse og omsorgstjenester Rapport 13. juni 2014 Innholdsfortegnelse Del 1: Prosjektets formål, organisering og gjennomføring Del 2: Nåsituasjonsbeskrivelse

Detaljer

Sektorplan Helse og omsorg

Sektorplan Helse og omsorg Båtsfjord kommune Sektorplan Helse og omsorg Gode tjenester og fornøyde brukere felles ansvar Helse og omsorg 2012 Saksnr11/393 1.utkast, mai 2012 Hovedmål: Sektorens hovedmål er å gi innbyggerne gode

Detaljer

2 Målsettinger for psykisk helsearbeid i Oppdal kommune. 3.2 Tilgjengelighet til egen bolig 3.2.1 Bjørktunet bofellesskap 3.2.

2 Målsettinger for psykisk helsearbeid i Oppdal kommune. 3.2 Tilgjengelighet til egen bolig 3.2.1 Bjørktunet bofellesskap 3.2. Disposisjon 1 Innledning 2 Målsettinger for psykisk helsearbeid i Oppdal kommune 3 Psykisk helsearbeid i kommunen 3.1 Definisjoner og organisering 3.2 Tilgjengelighet til egen bolig 3.2.1 Bjørktunet bofellesskap

Detaljer

Meld. St. 26 (2014 2015)

Meld. St. 26 (2014 2015) Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22 24 00 00 Privat sektor: Internett:

Detaljer

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå 33 2012 Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå livtvei Skedsmo Kommune 15.11.2012 INNHOLD Sammendrag...

Detaljer

10.02.14. Virksomhetsplan

10.02.14. Virksomhetsplan Kristiansand kommune Songdalen kommune 10.02.14 Virksomhetsplan Innhold 1. Innledning... 1 2. Interkommunal satsing... 2 2.1 FoU-prosjekter... 2 2.1.1 Etikk... 2 2.1.2 Liverpool Care Pathway... 2 2.1.3

Detaljer

Morgendagens omsorg. Hurum kommune Helse- og omsorgsplan 2015 2025

Morgendagens omsorg. Hurum kommune Helse- og omsorgsplan 2015 2025 Morgendagens omsorg Hurum kommune Helse- og omsorgsplan 2015 2025 Forord «Alle bør være opptatt av framtida. Det er der vi skal tilbringe resten av vårt liv.» Helse- og omsorgstjenestene står overfor store

Detaljer

Fremtidig utvikling av heldøgnstilbudet

Fremtidig utvikling av heldøgnstilbudet Åmot kommune Fremtidig utvikling av heldøgnstilbudet Utredning av alternativer for fremtidig utvikling RAPPORT 19. november Oppdragsgiver: Åmot kommune Rapportnr.: 8766 Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent:

Detaljer

Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Tildelingsenhetens funksjon... 4. 2. Lovgrunnlag som regulerer forholdet mellom tjenestemottaker og tjenesteyter...

Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Tildelingsenhetens funksjon... 4. 2. Lovgrunnlag som regulerer forholdet mellom tjenestemottaker og tjenesteyter... Tjenestenivå i helse- og omsorgstjenesten i Gran kommune gjeldende fra 1.mars 2012 Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Tildelingsenhetens funksjon... 4 2. Lovgrunnlag som regulerer forholdet mellom tjenestemottaker

Detaljer

handlingsplan for eldre

handlingsplan for eldre ispigger pensjon bingo gamle venner TT-k o`stol sydentur fritid kamferdrops vafler tannglass kryssord barnebarn busstur bridge gullbryllup alt var bedre før Aurskog-Høland kommune den romslige kommunen

Detaljer

Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne

Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne Til medlemmer og varamedlemmer i Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne Sandnes, 22.09.2014 INNKALLING TIL MØTE I RÅDET FOR PERSONER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

Detaljer