Tilstandsrapport for grunnskolen i Nesset skoleåret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilstandsrapport for grunnskolen i Nesset skoleåret"

Transkript

1 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen i Nesset skoleåret Rådmannen v/skolefaglig rådgiver Laila Mittet/Frode Sundstrøm Nesset kommune

2 Innhold 0. Innledning 3 1. Sammendrag Hovedområder og indikatorer Elever og undervisningspersonale Antall elever og lærerårsverk Lærertetthet Læringsmiljø Trivsel med lærerne Mobbing på skolen Faglig veiledning Mestring Faglig utfordring Resultater Nasjonale prøver lesing 5. trinn Nasjonale prøver lesing ungd. trinn Nasjonale prøver regning 5. trinn Nasjonale prøver regning ungd. trinn Nasjonale prøver engelsk 5. trinn Nasjonale prøver engelsk ungd. trinn Karakterer - matematikk, norsk og engelsk Grunnskolepoeng Gjennomføring Overgangen fra grunnskole til VGO Skolebasert vurdering Andre forhold Satsingsområder System for oppfølging (internkontroll) Konklusjon Side 2 av 41 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Nesset skoleåret 2011/12-2. oktober 2012

3 INNLEDNING Dette dokumentet er starten på arbeidet med å utvikle et komplett rapporteringsverktøy der skolene og skoleverket samlet rapporterer årlig til skoleeier om tilstanden i grunnskolen i Nesset. Rapporten skal etter hvert dekke de mest betydningsfulle deler av virksomheten, gjennom en prosess som sikrer at signaler går fra klasserom via ledelsen til kommunestyret som skoleeier. Det innebærer en prosess der skolebasert vurdering utgjør mye av grunnlaget for rapporteringen. Tilstandsrapporten skal bestå av 3 hoveddeler; - En generell rapport som i stor grad er bygd på fakta og skolebasert vurdering - En resultatrapport som er hentet fra skoleporten, utdanningsdirektoratets resultatbank der en finner resultat fra Nasjonale prøver og andre undersøkelser - En rapport med lovlighetskontroll i forhold til lov om opplæring med forskrift Bakgrunn Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 ( ) fremgår det at det er viktig at styringsorganene i kommuner og fylkeskommuner har et bevisst og kunnskapsbasert forhold til kvaliteten på grunnopplæringen. Dette er nødvendig for å følge opp utviklingen av sektoren på en god måte. I Lov om opplæring ledd heter det: Kommunen/fylkeskommunen og skoleeigaren for privat skoleetter 2-12 skal ha eit forsvarleg system for vurdering av om krava i opplæringslova og forskriftene til lova blir oppfylte. Som ein del av oppfølgingsansvaret skal det utarbeidast ein årleg rapport om tilstanden i grunnskoleopplæringa og den vidaregåande opplæringa, knytt til læringsresultat, fråfall og læringsmiljø. Den årlege rapporten skal drøftast av skoleeigar dvs. kommunestyret, fylkesting og den øvste leiinga ved dei private grunnskolane. Denne tilstandsrapporten skal videreutvikles til å bli en fullverdig imøtekommelse av det lovpålagte kravet. Side 3 av 41 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Nesset skoleåret 2011/12-2. oktober 2012

4 Målsetting I tillegg til å innfri kravet i lov om opplæringen må det være et mål å skape: 1. Økt bevisstgjøring og refleksjon om virksomheten på den enkelte skole. Det må være en målsetting at både lærere, elever og foreldre deltar aktivt i arbeidet, såkalte skolebasert vurdering (forskrifta 2-1). Den skolebaserte vurderinga skal være en slags bruk av forstørrelsesglass på hverdagen og utbyttet av den. 2. Skoleutvikling som effekt av årlig vurdering av - og fokus på virksomheten. 3. Økt kjennskap til, og innsikt i skolevirksomheten for skoleeier ved administrasjon og politikere. 4. Økt innsikt i og interesse for skolen hos brukere og befolkning for øvrig. Skolene i Nesset Eidsvåg barne- og ungdomsskole Rektor: Per Einar strand Elevtall: 281 Indre Nesset barne- og ungdomsskole Rektor: Hilde Toven Avdelinger:Eresfjord trinn: Vistdal trinn: Eikesdal trinn: 55 elever 23 elever 7 elever Her vil det i senere rapporter komme inn supplerende opplysninger fra skolebasert vurdering. Side 4 av 41 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Nesset skoleåret 2011/12-2. oktober 2012

5 2. Generell rapport 2.1 Organisering ved skolene Eidsvåg barne- og ungdomsskole: Enheten har en ledelse bestående av rektor i hel stilling og 3 inspektører som også har undervisning. Skolen består av 3 adskilte bygg; Småskolen med 86 elever, mellomtrinnet med 107 elever og ungdomstrinnet med 88 elever. Indre Nesset Barne- og ungdomsskole: Enheten har en ledelse bestående av rektor i hel stilling og 3 inspektører som også har undervisning. Enheten består av 3 avdelinger, der Eresfjord har både barne- og ungdomstrinn, mens Vistdal og Eikesdal har bare barnetrinn. Alle tre avdelingene har fådelt undervisning, det vil si at flere årstrinn er organisert i en klasse. 2.2 Prosjekter Begge skolene med alle trinn har deltatt i prosjektet Skriving av fagtekst et prosjekt som har som mål å heve kompetanse og mestring i norskfaget både hos elever og lærere. Prosjektet har fått støtte fra Nynorsksenteret og oppfølging fra Høgskolen i Volda. Fronter; den digitale læringsplattformen som er valgt som dataverktøy for elever og lærere i Nessetskolen. Innføringa av dette systemet er knytta opp til Skriving av fagtekst, slik at to prosjekt griper inn i hverandre til fordel for begge deler. Det er laget gode planer for begge prosjekta. Nesset har også startet kompetanseheving og utviklingsarbeid innefor Vurdering for læring. I samarbeid med BroAschehoug gjennomføres kursdager, utvikling av praksis og veiledning. 2.3 Kartleggingssystem og rapportering Kommunen har et lokalt kartleggingssystem som så langt dekker fagene norsk og matematikk. Systemet består av en perm som inneholder oversikt over tester og tidspunkt, skåring av resultat for alle trinn og eventuelle diagnostiske prøver for elever med resultat som gir grunn til bekymring. Trinnpermen Side 5 av 41 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Nesset skoleåret 2011/12-2. oktober 2012

6 følger hver klasse gjennom skoleløpet, og skal sikre god oppfølging fra år til år, ved trinnoverganger og skifte av lærer. Ressursgruppa har arbeidet med å videreutvikle systemet i samarbeid med PPT. Fra skoleåret 2011/12 er kartleggingsresultatene lagt inn i programmet Vokal, som gir enklere oversikt for skoler og skoleeier. 2.4 Info om tilpassa undervisning og spesialundervisning Det arbeides med å avdekke problemer og mulige problemer tidlig både gjennom kartlegging (beskrevet over) og forebyggende tiltak. Kommunene deltar i prosjektet Tidlig innsats som er et satsingsområde i Romsdalsregionen der PPT, barnehage og skole i kommunene er representert. Det er og et godt samarbeid med PPT i forhold til både enkeltelever og med systemretta fokus, dvs. hvilke grep kan tas i gruppa/klassen for legge forholda bedre til rette for elever som strever. Det er et viktig poeng å avdekke slike behov tidlig og helst kunne tilpasse undervisninga for om mulig å eliminere behovet for spesialundervisning. Kommunen har utarbeidet Rutiner ved spesialpedagogiske tiltak i grunnskolen som skolene benytter. 2.5 Ressursgruppa Ressursgruppa er blitt benevnelsen på ei gruppe bestående av 2 lærere med spesialpedagogisk kompetanse og en representant for PPT. Skolefaglig rådgiver deltar og i en del møter i gruppa og gir føringer for aktiviteten. Lærerne har hatt frikjøp en time pr. uke for å arbeide med dette området. Ressursgruppa har gjort et viktig arbeid med å videreutvikle kartleggingssystemet Trinnpermen, ikke minst ved å legge inn tiltakspakke der kartleggingen avdekker behov for ekstra tilpasning/hjelp. Ressursgruppa har og utarbeidet mal for intensivkurs i lesing for forskjellige nivå. Side 6 av 41 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Nesset skoleåret 2011/12-2. oktober 2012

7 2.6 Samarbeid med PPT Det er utarbeidet rutiner for samarbeid mellom skole og PPT, Oppgaver og frister gjennom året. Kommunens PP-tjeneste, PPT for Sunndal, Tingvoll og Nesset yter god tjeneste med fortløpende saksbehandling og god oppfølging av skolene med faste kontaktpersoner gjennom året. 2.7 GSI grunnskolens informasjonssystem Skolene og kommunen rapporterer hver høst inn fakta fra skolenes drift. Side 7 av 41 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Nesset skoleåret 2011/12-2. oktober 2012

8 Side 8 av 41 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Nesset skoleåret 2011/12-2. oktober 2012

9 Tilstandsrapport for grunnskolen i Nesset skoleåret 2011/12 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 ( ) fremgår det at det er viktig at styringsorganene i kommuner og fylkeskommuner har et bevisst og kunnskapsbasert forhold til kvaliteten på grunnopplæringen. Dette er nødvendig for å følge opp utviklingen av sektoren på en god måte. Disse har ansvar for utarbeidelse av årlig tilstandsrapport: Kommuner Fylkeskommuner Private grunnskoler som er godkjent etter opplæringsloven 2-12 Private skoler med rett til statstilskudd Rapport om tilstanden i opplæringen Rapporten om tilstanden (tilstandsrapporten) i opplæringen skal omhandle læringsresultater, frafall og læringsmiljø. Den årlige rapporten skal drøftes av skoleeier dvs. kommunestyret, fylkestinget og den øverste ledelsen ved de private grunnskolene, jf. opplæringsloven andre ledd. Det er fastsatt i privatskoleloven 5-2 andre ledd bokstav k at styret skal drøfte den årlige rapporten om tilstanden i disse skolene. Det følger av forarbeidene til bestemmelsene - Ot.prp. nr. 55 ( ) s at bestemmelsen er formulert slik at det skal være mulig å tilpasse arbeide med å utarbeide en årlig tilstandsrapport til det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeier. Nasjonalt kvalitetsvurderingssystem Tilstandsrapporten er et sentralt element i det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet. Regjeringen har fastsatt mål knyttet til læringsresultater, frafall og læringsmiljø som grunnlag for å vurdere kvaliteten i grunnopplæringen, jf. St.meld. 31 ( ). Til de nasjonale målsettingene har regjeringen stilt opp indikatorer som skal gi grunnlag for å vurdere hvor langt skoleeier er kommet i å nå målene. Krav til innhold i tilstandsrapporten Tilstandsrapporten skal som et minimum omtale læringsresultater, frafall og læringsmiljø, men kan bygges ut med annen omtale som skoleeier mener er formålstjenlig ut fra lokale behov. Det er data fra Skoleporten som hovedsakelig skal benyttes som grunnlag for skoleeiers vurdering av tilstanden, men det følger av St.meld. nr. 31 ( ) at skoleeiere og skoler oppfordres til å føre opp konkrete målsettinger for hva de skal oppnå innenfor de målområder som er satt opp. Det følger av Ot.prp. nr. 55 ( ), s. 24, at tilstandsrapporten skal inneholde vurderinger knyttet til opplæringen av barn, unge og voksne. De dataene som er tilgjengelige i Skoleporten, innholder ikke Side 9 av 41 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Nesset skoleåret 2011/12-2. oktober 2012

10 særskilt data om voksne, dvs. deltakere som får opplæring etter opplæringsloven kappitel 4A. I vurderingen hvorvidt voksnes rettigheter ivaretas på områdene læringsresultater, frafall og læringsmiljø, må skoleeieren derfor benytte andre kilder for datainnhenting. I St.meld. nr.16 ( ) fremgår det at tidlig innsats er vesentlig for å bedre elevenes ferdigheter og faglige utvikling. Kartlegging av elevenes ferdighetsnivå må følges opp med tiltak for dem som har behov for ekstra opplæring fra første stund. Den spesialpedagogiske innsatsen er her sentral. De dataene som er tilgjengelig i Skoleporten, innholder ikke data om spesialundervisning, og skoleeieren må derfor også på dette området benytte andre kilder for datainnhenting. Skoleeier står ellers fritt til å utvide innholdet i tilstandsrapporten. Det generelle systemkravet Skoleeieres plikt til å utarbeide årlige rapporter om tilstanden i grunnopplæringen er en del av oppfølgingsansvaret knyttet til det generelle systemkravet (internkontroll), jf opplæringsloven andre ledd og privatskoleloven 5-2 tredje ledd.vær oppmerksom på at kravet til internkontroll omfatter alle plikter som påligger skoleeier etter lov og forskrift. Det generelle systemkravet er derfor videre enn det tilstandsrapporten dekker. Personvern Tall som lastes direkte inn fra Skoleporten, kan for små enheter inneholde indirekte identifiserbare opplysninger. Dette kan være taushetsbelagte opplysninger etter forvaltningsloven 13 og/eller personopplysninger etter personopplysningsloven 2 nr. 1. Tilsvarende vil også kunne gjelde for lokale indikatorer. Det minnes om at disse opplysningene må behandles i tråd med forvaltningslovens og/eller personopplysningslovens bestemmelser. Merk: Denne versjonen av tilsynsrapporten er på bokmål. Uttrekk av innhold fra Skoleporten, som ikke finnes på begge målformer, kan likevel være på nynorsk. Side 10 av 41 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Nesset skoleåret 2011/12-2. oktober 2012

11 1. Sammendrag Tilstandsrapporten er en del av skoleeiers innhenting av data som viser situasjonen ved skolene i kommunen. Denne rapporten er hentet fra Skoleporten som er Utdanningsdirektoratets nettsted for organisering av Nasjonale prøver, elevundersøkelsen, foreldreundersøkelsen og lærerundersøkelsen. Denne rapporteringen dreier seg derfor mye om faglig kvalitet og faglige resultat i skolen. Kapitel 2.1 om elever og undervisningspersonale, viser hvor store grupper den enkelte lærer har sammenlignet med kommunegruppe 2, Møre og Romsdal fylke og nasjonalt nivå. Dette er data hentet fra GSI, der det er innhentet informasjon og skolenes ressursbruk og organisering. Kapittel 2.2 om læringsmiljø viser elevenes rapportering gjennom elevundersøkelser handler mest om trivsel og mestring. Dataene gjenspeiler hvordan elevene på 7. og 10. trinn har opplevd sitt læringsmiljø i forhold til et utvalg av stilte spørsmål. Her er det og sammenligning over tid, og med samme sammenligningsgruppe som over. Kapittel 2.3 Resultater viser resultater på gjennomførte nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk + samla grunnskolepoeng (elevenes nivå ved endt grunnskole totalt sett). Også her er det gjort sammenligning over tid og med samme sammenligningsgruppe. Side 11 av 41 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Nesset skoleåret 2011/12-2. oktober 2012

12 2. Hovedområder og indikatorer 2.1. Elever og undervisningspersonale Om Elever og undervisningspersonale Utdanningsdirektoratet anbefaler skoleeiere å ta med disse indikatorene i tilstandsrapporten: tallet på elever og lærerårsverk (sum årsverk for undervisningspersonalet) lærertetthet (lærertetthet trinn, lærertetthet trinn) Antall elever og lærerårsverk Antall elever Indikatoren opplyser om tallet på elever som er registrert ved grunnskoler per 1. oktober det aktuelle skoleåret. Indikatoren omfatter barn og unge som etter opplæringsloven 2-1 har rett og plikt til grunnskoleopplæring, og som får denne opplæringen ved en grunnskole. Tallene omfatter ikke voksne elever som får grunnskoleopplæring. Årsverk for undervisningspersonale Indikatoren viser sum årsverk for undervisningspersonalet. Summen inkluderer beregnede årsverk til undervisning og beregnede årsverk til annet enn undervisning. Årsverkene er beregnet ved å dividere årstimer på årsrammen. Det er benyttet 741 timer på barnetrinnet og 656 timer på ungdomstrinnet. I denne indikatoren inngår følgende delskår: Årsverk til undervisning. Lokale mål God kvalitet på tjenestene For skolene betyr dette: Nesset har en skole med god opplæring i et trygt og inspirerende læringsmiljø drevet etter nasjonale føringer gjennom Lov om grunnskolen med forskrift og læreplan Godt samarbeid mellom skole/hjem og foreldre som støtter opp om skolen. Elever og foreldre som er fornøyde med og stolte av skolen sin. ( Plan for skoleutvikling 2012) Side 12 av 41 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Nesset skoleåret 2011/12-2. oktober 2012

13 Nesset kommune skoleeier Fordelt på periode Offentlig Alle Begge kjønn Grunnskole Indikator og nøkkeltall Elevtall Årsverk for undervisningspersonale ,7 44,2 42,4 44,3 46,8 42,7 39,7 38,1 Nesset kommune skoleeier, Grunnskole Lærertetthet Lærertetthet trinn Indikatoren viser gjennomsnittlig lærertetthet på trinn ned på skolenivå. Lærertetthet beregnes med utgangspunkt i forholdet mellom elevtimer og lærertimer, og gir informasjon om størrelsen på undervisningsgruppen. Indikatoren inkluderer timer til spesialundervisning og til andre lærertimer som tildeles på grunnlag av individuelle elevrettigheter. Lærertetthet trinn Indikatoren viser gjennomsnittlig lærertetthet på trinn ned på skolenivå. Lærertetthet beregnes med utgangspunkt i forholdet mellom elevtimer og lærertimer, og gir informasjon om størrelsen på undervisningsgruppen. Indikatoren inkluderer timer til spesialundervisning og til andre lærertimer som tildeles på grunnlag av individuelle elevrettigheter Lokale mål Hovedmål 2 Motiverte medarbeidere For skolene betyr dette: Personalet i skolene har relevant kompetanse/gode muligheter til oppgradering, gode arbeidsforhold med spennende utfordringer og et støttende arbeidsmiljø (Plan for skoleutvikling 2012) Side 13 av 41 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Nesset skoleåret 2011/12-2. oktober 2012

14 Nesset kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Offentlig Alle Begge kjønn Periode Grunnskole Vurdering Skolene i Nesset har i snitt få elever pr. lærer. Lærertettheten er betydelig lavere ved de små skolene. I Eidsvåg er lærertettheten omtrent på nasjonalt nivå Læringsmiljø Om Læringsmiljø Alle elever og lærlinger skal inkluderes og oppleve mestring. Skoleeiere og skoleledere er pålagt å gjennomføre Elevundersøkelsen for elever på 7. og 10. trinn og Vg1. Et utvalg av spørsmålene i Elevundersøkelsen er satt sammen til indekser som ligger i Skoleporten. Resultatene fra Elevundersøkelsen vises i en egen rapportportal. I tilstandsrapporten er disse læringsmiljøindekser obligatoriske: trivsel mobbing på skolen faglig veiledning mestring faglig utfordring Side 14 av 41 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Nesset skoleåret 2011/12-2. oktober 2012

15 Trivsel med lærerne Indeksen viser elevenes trivsel med lærerne knyttet til fag og i hvilken grad elevene opplever at lærerne er hyggelige. Skala: 1-5. Høy verdi betyr positivt resultat. Lokale mål DELMÅL 1.2 Elevene blir gagnlige og sjølstendige mennesker som tar ansvar, samarbeider godt, er tolerante, ser egne evner og tar dem i bruk. Elevene oppnår gode resultat målt i Elevundersøkelsen Dette handler om dannelsesdelen i skolens samfunnsmandat og lar seg vanskelig måle, men skal gi seg utslag i godt elevmiljø, god innsats, fravær av konflikter og mobbing, og elever som er godt forberedt til videre skolegang og andre sider ved livet. Resultatene fra elevundersøkelsen, som gjennomføres årlig skal vise positiv utvikling. (Plan for skoleutvikling 2012) Nesset kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Fordelt på periode Offentlig Trinn 7 Begge kjønn Grunnskole Side 15 av 41 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Nesset skoleåret 2011/12-2. oktober 2012

16 Nesset kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Fordelt på periode Offentlig Trinn 10 Begge kjønn Grunnskole Vurdering Elevundersøkelsen over de siste årene viser at elevene i Nesset har ligget litt under snitt når det gjelder trivsel med lærerne. Det kan også se ut som om det varierer mye fra år til år. Det bør være et mål at "trivsel med lærerne" stabiliserer seg og ligger minst på gjennomsnittstall nasjonalt. Resultatene for 10.trinn vurderes som ikke gyldige pga. alt for lav svarprosent. 6 av 42 elever har svart. Side 16 av 41 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Nesset skoleåret 2011/12-2. oktober 2012

17 Mobbing på skolen Indikatoren viser andelen elever som oppgir at de har blitt mobbet de siste månedene. Skala: 1-5. Lav verdi betyr liten forekomst av mobbing. Lokale mål DELMÅL 1.2 Elevene blir gagnlige og sjølstendige mennesker som tar ansvar, samarbeider godt, er tolerante, ser egne evner og tar dem i bruk. Elevene oppnår gode resultat målt i Elevundersøkelsen Dette handler om dannelsesdelen i skolens samfunnsmandat og lar seg vanskelig måle, men skal gi seg utslag i godt elevmiljø, god innsats, fravær av konflikter og mobbing, og elever som er godt forberedt til videre skolegang og andre sider ved livet. Resultatene fra elevundersøkelsen, som gjennomføres årlig, skal vise positiv utvikling. (Plan for skoleutvikling 2012) Nesset kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Fordelt på periode Offentlig Trinn 7 Begge kjønn Grunnskole Side 17 av 41 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Nesset skoleåret 2011/12-2. oktober 2012

18 Nesset kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Fordelt på periode Offentlig Trinn 10 Begge kjønn Grunnskole Vurdering Resultatene for 7.trinn viser god utvikling og at skolene i Nesset ligger omtrent på snitt-tall for landet. Det er gode rutiner for å håndtere mobbing når dette blir avdekt. Det har også over flere år vært jobbet systematisk med forebyggende arbeid bl.a. klasseledelse, handlingsplan mot mobbing og arbeid med det psykososiale miljøet. Resultatene for 10.trinn vurderes som ikke gyldige pga. alt for lav svarprosent. 6 av 42 elever har svart. Side 18 av 41 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Nesset skoleåret 2011/12-2. oktober 2012

19 Faglig veiledning Indeksen viser i hvilken grad elevene føler at de får god veiledning. Denne indeksen inkluderer i hvor stor grad de får vite hvordan de kan forbedre seg, og hvilke krav som stilles til det faglige arbeidet. Skala: 1-5. Høy verdi betyr posistivt resultat. Lokale mål DELMÅL 1.2 Elevene blir gagnlige og sjølstendige mennesker som tar ansvar, samarbeider godt, er tolerante, ser egne evner og tar dem i bruk. Elevene oppnår gode resultat målt i Elevundersøkelsen Dette handler om dannelsesdelen i skolens samfunnsmandat og lar seg vanskelig måle, men skal gi seg utslag i godt elevmiljø, god innsats, fravær av konflikter og mobbing, og elever som er godt forberedt til videre skolegang og andre sider ved livet. Resultatene fra elevundersøkelsen, som gjennomføres årlig, skal vise positiv utvikling. (Plan for skoleutvikling 2012) Nesset kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Fordelt på periode Offentlig Trinn 7 Begge kjønn Grunnskole Side 19 av 41 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Nesset skoleåret 2011/12-2. oktober 2012

20 Nesset kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Fordelt på periode Offentlig Trinn 10 Begge kjønn Grunnskole Side 20 av 41 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Nesset skoleåret 2011/12-2. oktober 2012

21 Mestring Indeksen viser elevenes opplevelse av mestring i forbindelse med undervisning, lekser og arbeid på skolen. Skala: 1-5. Høy verdi betyr posistivt resultat. Nesset kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Fordelt på periode Offentlig Trinn 7 Begge kjønn Grunnskole Nesset kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Fordelt på periode Offentlig Trinn 10 Begge kjønn Grunnskole Side 21 av 41 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Nesset skoleåret 2011/12-2. oktober 2012

22 Faglig utfordring Indeksen viser elevenes opplevelse av faglige utfordringer i skolearbeidet. Skala: 1-5. Høy verdi betyr posistivt resultat. Nesset kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Fordelt på periode Offentlig Trinn 7 Begge kjønn Grunnskole Nesset kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Fordelt på periode Offentlig Trinn 10 Begge kjønn Grunnskole Side 22 av 41 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Nesset skoleåret 2011/12-2. oktober 2012

23 2.3. Resultater Om Resultater Alle elever som går ut av grunnskolen, skal mestre grunnleggende ferdigheter. Dette er ferdigheter som gjør dem i stand til å delta i videre utdanning og i arbeidslivet. I tilstandsrapporten er disse resultatindikatorene obligatoriske: nasjonale prøver på 5., 8. og 9. trinn i lesing og regning standpunkt- og eksamenskarakterer i norsk hovedmål, matematikk og engelsk grunnskolepoeng Utdanningsdirektoratet anbefaler skoleeiere å ta med følgende indikatorer i tilstandsrapporten: nasjonale prøver i engelsk på 5., 8. og 9. trinn Nasjonale prøver lesing 5. trinn Nasjonale prøver i lesing kartlegger i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for den grunnleggende ferdigheten lesing slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06. De nasjonale prøvene i lesing omfatter tre aspekter: Elevene skal vise at de kan: 1. finne informasjon 2. forstå og tolke 3. reflektere over og vurdere tekstens form og innhold Elevenes resultater på nasjonale prøver på 5. trinn presenteres ved en skala med tre mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever på mestringsnivåer. Lokale mål Elevene oppnår gode resultat målt i avgangskarakterer og Nasjonale prøver. Med gode resultat menes at skolene i Nesset over tid og i løpet av planperioden, har resultat tilsvarende nasjonalt gjennomsnitt både på Nasjonale prøver, elevundersøkelsen og avgangskarakterer. (Plan for skoleutvikling 2012) Side 23 av 41 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Nesset skoleåret 2011/12-2. oktober 2012

24 Nesset kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Offentlig Trinn 5 Begge kjønn Periode Grunnskole Nesset kommune skoleeier Fordelt på periode Offentlig Trinn 5 Begge kjønn Grunnskole Vurdering Resultatene for lesing i 5.kl. skoleåret 2011/12 er gode. Vi har en forholdsvis lav andel av elevene på mestringsnivå 1, og dette har bedret seg jevnt de siste årene. Vi bør ha som målsetting at minst 80% av elevene er på mestringsnivå 2 og 3. Side 24 av 41 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Nesset skoleåret 2011/12-2. oktober 2012

25 Nasjonale prøver lesing ungd. trinn Nasjonale prøver i lesing skal kartlegge i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med målene for den grunnleggende ferdigheten lesing, slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06. Dette innebærer at nasjonale prøver i lesing ikke er en prøve i norskfaget. De nasjonale prøvene i lesing omfatter tre aspekter ved lesing. Elevene viser at de kan: 1. finne informasjon 2. forstå og tolke 3. reflektere over og vurdere tekstens form og innhold Elevenes resultater på nasjonale prøver på ungdomstrinnet presenteres ved en skala med fem mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever på mestringsnivåer. Lokale mål Elevene oppnår gode resultat målt i avgangskarakterer og Nasjonale prøver. Med gode resultat menes at skolene i Nesset over tid og i løpet av planperioden, har resultat tilsvarende nasjonalt gjennomsnitt både på Nasjonale prøver, elevundersøkelsen og avgangskarakterer. (Plan for skoleutvikling 2012) Nesset kommune skoleeier Fordelt på periode Offentlig Trinn 8 Begge kjønn Grunnskole Side 25 av 41 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Nesset skoleåret 2011/12-2. oktober 2012

26 Nesset kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Offentlig Trinn 8 Begge kjønn Periode Grunnskole Vurdering Også for 8.trinn er det gode resultater på lesing. Andelen elever på mestringsnivå 1 og 2 er lavere enn nasjonalt nivå. Det er også en tendens over år til at flere elever er på mestringsnivå 3,4 eller 5. Vi bør målsetting om at minst 80% av eleven skal være på mestringsnivå 3-5. Side 26 av 41 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Nesset skoleåret 2011/12-2. oktober 2012

27 Nasjonale prøver regning 5. trinn Nasjonale prøver i regning skal kartlegge i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for den grunnleggende ferdigheten regning, slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06. Dette innebærer at nasjonale prøver i regning ikke er en prøve i matematikk som fag. De nasjonale prøvene i regning dekker tre innholdsområder: tall måling statistikk Prøvene i regning tar utgangspunkt i hvordan elevene anvender regning i ulike faglige og dagligdagse sammenhenger. Dette innebærer at elevene forstår hvordan de: kan løse en gitt utfordring kan løse problemet ved hjelp av regneoperasjoner kan vurdere om svarene er rimelige kan ha effektive strategier for enkel tallregning Elevenes resultater på nasjonale prøver på 5. trinn presenteres ved en skala med tre mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever på mestringsnivåer. Nesset kommune skoleeier Fordelt på periode Offentlig Trinn 5 Begge kjønn Grunnskole Side 27 av 41 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Nesset skoleåret 2011/12-2. oktober 2012

28 Nesset kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Offentlig Trinn 5 Begge kjønn Periode Grunnskole Vurdering I regning er resultatene for 5.kl. for dårlige. For mange er på mestringsnivå 1, og det har vært en negativ tendens de siste 3 årene. Her bør vi ha som kortsiktig målsetting at minst 60% av elevene skal være på mestringsnivå 2 og 3. For å styrke opplæringa i matematikk har kommunen satt i verk kompetanseheving/kurs for lærere i småskolen inneværende skoleår Nasjonale prøver regning ungd. trinn Nasjonale prøver i regning kartlegger i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for den grunnleggende ferdigheten regning, slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06. Dette innebærer at nasjonale prøver i regning ikke er en prøve i matematikk som fag. De nasjonale prøvene i regning dekker tre innholdsområder: tall måling statistikk Prøvene i regning tar utgangspunkt i hvordan elevene anvender regning i faglige og dagligdagse sammenhenger. Dette innebærer at de: forstår og kan reflektere over hvordan de best kan løse en gitt utfordring, kan løse problemet ved hjelp av regneoperasjoner kan vurdere om svarene de får er rimelige kan vise effektive strategier for enkel tallregning Elevenes resultater på nasjonale prøver på ungdomstrinnet presenteres ved en skala med fem mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever på mestringsnivåer. Side 28 av 41 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Nesset skoleåret 2011/12-2. oktober 2012

29 Lokale mål Elevene oppnår gode resultat målt i avgangskarakterer og Nasjonale prøver. Med gode resultat menes at skolene i Nesset over tid og i løpet av planperioden, har resultat tilsvarende nasjonalt gjennomsnitt både på Nasjonale prøver, elevundersøkelsen og avgangskarakterer. Nesset kommune skoleeier Fordelt på periode Offentlig Trinn 8 Begge kjønn Grunnskole Side 29 av 41 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Nesset skoleåret 2011/12-2. oktober 2012

30 Nesset kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Offentlig Trinn 8 Begge kjønn Periode Grunnskole Vurdering Resultatene for regning i 8.kl. er gode. Det er ingen elever på laveste nivå og mange på nivå 3-5. Også sammenlignet med nasjonalt nivå er resultatet bra. En kan også se en positiv trend over år. Målet bør være å ha minst 80% av elevene på mestringsnivå 3,4 eller 5. Side 30 av 41 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Nesset skoleåret 2011/12-2. oktober 2012

31 Nasjonale prøver engelsk 5. trinn Engelsk er ikke en del av de grunnleggende ferdighetene som er integrert i kompetansemål i læreplanene i alle fag i LK06. Prøvene tar utgangspunkt i kompetansemål i ett fag engelsk. Oppgavene (på 5. trinn) er knyttet til disse ferdighetene: finne informasjon forstå hovedinnholdet i enkle tekster forstå vanlige ord og uttrykk knyttet til dagligliv og fritid forstå betydningen av ord og uttrykk ut fra sammenhengen de er brukt i bruke vanlige grammatiske strukturer, småord og enkle setningsmønstre Elevenes resultater på nasjonale prøver på 5. trinn presenteres ved en skala med tre mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever på mestringsnivåer. Lokale mål Elevene oppnår gode resultat målt i avgangskarakterer og Nasjonale prøver. Med gode resultat menes at skolene i Nesset over tid og i løpet av planperioden, har resultat tilsvarende nasjonalt gjennomsnitt både på Nasjonale prøver, elevundersøkelsen og avgangskarakterer. (Plan for skoleutvikling 2012) Nesset kommune skoleeier Fordelt på periode Offentlig Trinn 5 Begge kjønn Grunnskole Side 31 av 41 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Nesset skoleåret 2011/12-2. oktober 2012

32 Nesset kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Offentlig Trinn 5 Begge kjønn Periode Grunnskole Vurdering I engelsk for 5.kl. har vi mange på mestringsnivå 3, men også mange på mestringsnivå 1. Det er en positiv utvikling over år ved at elevene "flytter" seg oppover i mestringsnivåene. Sammenlignet med nasjonalt nivå bør vi få flere over fra mestringsnivå 1 til 2. Et mål bør være at minst 80% av elevene bør være på mestringsnivå 2 og 3. Det er verdt å merke seg at vi ikke har tall fra skoleåret fordi prøven ble annulert for alle elever i landet pga. tekniske problemer sentralt. Side 32 av 41 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Nesset skoleåret 2011/12-2. oktober 2012

33 Nasjonale prøver engelsk ungd. trinn Engelsk er ikke en del av de grunnleggende ferdighetene som er integrert i kompetansemål i læreplanene i alle fag i LK06. Prøvene tar utgangspunkt i kompetansemål i ett fag engelsk. Oppgavene for ungdomstrinnet er knyttet til disse ferdighetene: finne informasjon forstå og reflektere over innholdet i tekster av ulik lengde og forskjellige sjangere beherske et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner forstå betydningen av ord og uttrykk ut fra sammenhengen de er brukt i forstå bruken av grunnleggende regler og mønstre for grammatikk og setningstyper Elevenes resultater på nasjonale prøver på ungdomstrinnet presenteres ved en skala med fem mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever på mestringsnivåer. Lokale mål Elevene oppnår gode resultat målt i avgangskarakterer og Nasjonale prøver. Med gode resultat menes at skolene i Nesset over tid og i løpet av planperioden, har resultat tilsvarende nasjonalt gjennomsnitt både på Nasjonale prøver, elevundersøkelsen og avgangskarakterer. (Plan for skoleutvikling 2012) Nesset kommune skoleeier Fordelt på periode Offentlig Trinn 8 Begge kjønn Grunnskole Side 33 av 41 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Nesset skoleåret 2011/12-2. oktober 2012

34 Nesset kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Offentlig Trinn 8 Begge kjønn Periode Grunnskole Vurdering Engelsk for 8.kl. viser også gode resultater og en god utvikling over år. En større andel (ca.80%) enn nasjonalt snitt er på mestringsnivå 3-5. Et naturlig mål vil fortsatt være at 80% av elevene fortsatt er på mestringsnivå 3-5, men at flere enn i dag beveger fra mestringsnivå 3 til 4. Side 34 av 41 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Nesset skoleåret 2011/12-2. oktober 2012

35 Karakterer - matematikk, norsk og engelsk Standpunktkarakterer og karakterer fra eksamen i grunnskolen og i videregående opplæring utgjør sluttvurderingen. Denne vurderingen gir informasjon om kompetansen eleven har oppnådd i faget. Vurderingen skal ta utgangspunkt i målene i læreplanverket. Graderingen beskriver at karakteren: 1 uttrykker at eleven har svært lav kompetanse i faget 2 uttrykker at eleven har lav kompetanse i faget 3 uttrykker at eleven har nokså god kompetanse i faget 4 uttrykker at eleven har god kompetanse i faget 5 uttrykker at eleven har meget god kompetanse i faget 6 uttrykker at eleven har svært god kompetanse i faget Karakterskalaen er 1-6. Beste karakter er 6. Karakterene vises som gjennomsnitt. Lokale mål Elevene oppnår gode resultat målt i avgangskarakterer og Nasjonale prøver. Med gode resultat menes at skolene i Nesset over tid og i løpet av planperioden, har resultat tilsvarende nasjonalt gjennomsnitt både på Nasjonale prøver, elevundersøkelsen og avgangskarakterer. (Plan for skoleutvikling 2012) Nesset kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Offentlig Alle Begge kjønn Periode Grunnskole Side 35 av 41 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Nesset skoleåret 2011/12-2. oktober 2012

36 Vurdering Standpunkt og eksamenskarakterene for 10.kl. vår -12 ligger på 4 av 6 indikatorer på eller over nasjonalt snitt. Side 36 av 41 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Nesset skoleåret 2011/12-2. oktober 2012

37 Grunnskolepoeng Grunnskolepoeng er et mål for det samlede læringsutbyttet for elever som sluttvurderes med karakterer. Karakterene brukes som kriterium for opptak til videregående skole. Grunnskolepoeng er beregnet som summen av elevenes avsluttende karakterer, delt på antall karakterer og ganget med 10. Hvis det mangler karakterer i mer enn halvparten av fagene, skal det ikke regnes ut poeng for eleven. Grunnskolepoeng presenteres som karaktergjennomsnitt med én desimal. Lokale mål Elevene oppnår gode resultat målt i avgangskarakterer og Nasjonale prøver. Med gode resultat menes at skolene i Nesset over tid og i løpet av planperioden, har resultat tilsvarende nasjonalt gjennomsnitt både på Nasjonale prøver, elevundersøkelsen og avgangskarakterer. (Plan for skoleutvikling 2012) Nesset kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Fordelt på periode Offentlig Alle Begge kjønn Grunnskole Side 37 av 41 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Nesset skoleåret 2011/12-2. oktober 2012

38 Vurdering Grunnskolepoeng er et uttrykk for det samlede læringsutbyttet ved avslutning av grunnskolen. Nesset har vanilgvis ligget på eller like under nasjonalt snitt. For avgangselevene vår -12 er resultatet 41,5 poeng, betydelig over nasjonalt snitt. Det er også en positiv utvikling siste 3 år. Dette kan være resultat av faglig fokus, trening på grunnleggende ferdigheter og kompetanseheving i personalet. Det bør her være et mål å oppnå grunnskolepoeng over nasjonalt nivå Gjennomføring Om Gjennomføring Alle elever og lærlinger som er i stand til det, skal gjennomføre videregående opplæring. Kompetansebeviset skal sikre dem videre studier eller deltakelse i arbeidslivet. Utdanningsdirektoratet anbefaler skoleeiere å ta med denne indikatoren: Overgang fra GS til VGO Overgangen fra grunnskole til VGO Prosentdelen av elevkullet som er registrert i videregående opplæring høsten etter uteksaminering fra grunnskolen. Nesset kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Offentlig Alle Begge kjønn Periode 2010 Grunnskole Indikator og nøkkeltall Overgang fra grunnskole til videregående opplæring (prosent) Nesset kommune skoleeier Kommunegruppe 02 Møre og Romsdal fylke 95,9 97,6 97,9 96,6 Nasjonalt Nesset kommune skoleeier, Grunnskole, Vurdering Det er en mindre andel elever fra Nesset som starter videregående skole enn snitt-tall ellers i landet. Deltagelse i Ny Giv fra høst-12, bedre overgangsrutiner i samarbeidet mellom grunnskole og videregående og en god utvikling i faglige resultate på ungdomsskolen vil bidra til mindre frafall i vidergående. Det viktigste grunnskolen kan gjøre er å gjøre elevene godt faglig og sosialt forberedt til å greie overgangen til videregående skole. Side 38 av 41 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Nesset skoleåret 2011/12-2. oktober 2012

39 2.5. Skolebasert vurdering Om Skolebasert vurdering I Forskrift til Opplæringsloven 2-1 pålegges skolen jevnlig å vurdere i hvilken grad organisering, tilrettelegging og gjennomføring av opplæringen medvirker til å nå fastsatte mål i læreplanen. Skoleeier har ansvar for å se til at slik vurdering blir gjennomført. Det er satt opp en rutine for når og på hvilke områder skolene skal gjennomføre slik vurdering. I løpet av vårhalvåret -12 har skolene gjennomført skolebasert vurdering med utgangspunkt i resultater fra nasjonale prøver høst-11. Skolene har ved drøfting i personalmøter og i faggrupper oppsummert hva som gjøres bra og hva som kan forbedres. I disse oppsummeringene ligger både faglige/metodisk utvikling og bedring i praktisering av klasseledelse Andre forhold LEIRSKOLE: Alle elever i Nesset får i løpet av grunnskolen et opphold på bemannet leirskole. Bjørnsund Leirskole har vært brukt i mange år. Elevene får en hel uke med undervisning i kyst og kystkultur og mange fine opplevelser og erfaringer både i undervisningen og på fritid. Leirskoleoppholdet er gratis for elevene i tråd med gratisprinsippet. SFO: Det er SFO ved Eidsvåg barne- og ungdomsskole og Eresfjord barne- og ungdomsskole. Fra og med høst- 12 er det gjort gjeldende en kommunal plan for SFO som beskriver krav til innhold og organisering i SFO. LEKSEHJELP: Kommunen er pålagt å ha tilbud om leksehjelp for elever i 1.-4.kl. leksehjelpen i Nesset er organisert innenfor SFO-tiden med 2t leksehjelp èn dag for uka. For at tilbudet skal være tilgjengelig for alle er leksehjelpen tilpasset skysstidene. Ordningen er derfor ikke optimal med tanke på formålet med leksehjelp Satsingsområder Skolene i Nesset har gjennom de siste årene samordnet utviklingsarbeidet. Skriving av fagtekst Skolene er nå inne i siste året av en treårig satsing kalt "Skriving av fagtekst" Satsingsområdet er støttet av Nynorsksenteret og betyr en kompetanseheving og styrking av nynorsk og den grunnleggende ferdigheten skriving, med vekt på fagtekster. Dette har direkte relevans til fagtekster i læreplanen og til eksamensskriving. Bedring av skriveferdighetene gir også gevinst i lesing. Satsingsområdet har involvert lærere og assistenter og har ført til samarbeid og erfaringsutveksling på tvers av enhetene. Vurdering Høst -11 startet et treårig samarbeid med BroAschehoug om vurdering for læring. Dette ble delvis samordnet med Skriving av fagtekst. Formålet er å heve kompetansen i tråd med ny forskrift om vurdering. Satsingen består av kursdager for personalet, utprøving/utvikling av vurderingspraksis og veiledning. Fronter Parallellt med vurdering og skriving av fagtekst har skolene tatt i bruk Fronter som såkalt læringsplatform. Implementering av Fronter er krevende både teknisk og faglig. Fronter har vært brukt til oppgaveformidling og deling i satsingsområdene. Det er satt opp en plan for hvordan Fronter skal brukes av personalet, elever og foreldre. Skolene er enda i en implementeringsfase. Side 39 av 41 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Nesset skoleåret 2011/12-2. oktober 2012

40 3. System for oppfølging (internkontroll) Skoleeier er etter Opplæringsloven pålagt å ha et forsvarlig system for vurdering av om krava i opplæringsloven og forskriftene blir oppfylt. Kommunen har etter utprøving tatt i bruk et databasert system kalt "1310.no" fra og med august -12. I dette systemet tildeles skolene v/rektor gjøremål ihht opplæringsloven som må kvitteres ut. Skoleeier kan til enhver tid ta ut rapporter om disse gjøremålene er utført eller ikke. Systemet fungerer også som et årshjul både for skolenivå og for skoleeier. Side 40 av 41 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Nesset skoleåret 2011/12-2. oktober 2012

41 4. Konklusjon Skolene i Nesset har de siste årene drevet et planmessig og godt utviklingsarbeid basert på Plan for skoleutvikling. Satsingsområdene er valgt ut fra en målsetting om å heve kvaliteten på læringsmiljø og læringsutbytte. Resultatene fra Elevundersøkelsen, Nasjonale prøver og avgangskaraktere viser en positiv utvikling. På noen områder er det viktig å få til forbedring, bla. regneferdighetene i småskolen. Det vil også ha høy prioritet å drive et godt forebyggende arbeid mot mobbing. Det er viktig å understreke at tall i denne rapporten er snitt-tall på kommunenivå. Innefor dette vil det være variasjoner mellom skolene. Hver skole må til enhver tid vurdere sine egne resultater og prioritere tiltak. Skolene i Nesset har et personale med høy kompetanse og stor stabilitet. Sammen med en solid skoleledelse vil dette være et godt utgangspunkt for å utvikle skolen i en god retning. Side 41 av 41 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Nesset skoleåret 2011/12-2. oktober 2012

Tilstandsrapport for grunnskolen i Båtsfjord kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Båtsfjord kommune Tilstandsrapport for grunnskolen i Båtsfjord kommune Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Mandag 10. desember, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Fredag 4. oktober, 2013 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Halsa 2012

Tilstandsrapport for grunnskolen i Halsa 2012 Mandag 30. juli, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen i Halsa 2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen Karlsøy kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen Karlsøy kommune Torsdag 25. november, 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen Karlsøy kommune Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Tilstandsrapport 2016 fra Skoleporten

Tilstandsrapport 2016 fra Skoleporten Mandag 6. juni, 2016 Tilstandsrapport 2016 fra Skoleporten 1. Hovedområder og indikatorer...2 1.1. Elever og undervisningspersonale...2 1.1.1. Antall elever og lærerårsverk...2 1.1.2. Lærertetthet...3

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012 Onsdag 12. september, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport for kåfjordskolen. våren 2012

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport for kåfjordskolen. våren 2012 Tilstandsrapport for kåfjordskolen våren Innhold 1. Sammendrag...3 2. Hovedområder og indikatorer...4 2.1. Elever og undervisningspersonale...4 2.1.1. Lærertetthet...4 2.1.2. Antall elever og lærerårsverk...5

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Onsdag 1. august, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Tirsdag 26. mars, 2013 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Tirsdag 20. mars, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for Åmli skole 2013

Tilstandsrapport for Åmli skole 2013 Tilstandsrapport for Åmli skole 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008) fremgår

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Torsdag 27. oktober, 2011 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Engerdal kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Engerdal kommune Tilstandsrapport for grunnskolen i Engerdal kommune Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling som

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2017

Tilstandsrapport for grunnskolen 2017 Mandag 4. desember, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen 2017 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vestby kommune 2013

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vestby kommune 2013 Torsdag 14. august, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Vestby kommune 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Nesset, skoleåret

Tilstandsrapport for grunnskolen i Nesset, skoleåret 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Nesset, skoleåret 2013-14 06.10.2014 Side 2 av 34 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Nesset skoleåret 2013-14 Innhold 0. Innledning... 4 0.1. Bakgrunn... 4 0.2.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2016

Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2016 Mandag 15. mai, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2016 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har

Detaljer

Tilstandsrapport for Berlevåg skole 2010-2011

Tilstandsrapport for Berlevåg skole 2010-2011 Tirsdag 13. desember, 2011 Tilstandsrapport for Berlevåg skole 2010-2011 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Tilstandsrapport for Sunndalsskolen 2015

Tilstandsrapport for Sunndalsskolen 2015 Tilstandsrapport for Sunndalsskolen 2015 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling som siktemål.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2015

Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2015 April, 2016 Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2015 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2016

Tilstandsrapport for grunnskolen 2016 Torsdag 26. januar, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen 2016 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Nesset, skoleåret

Tilstandsrapport for grunnskolen i Nesset, skoleåret 2015 Tilstandsrapport for grunnskolen i Nesset, skoleåret 2014-15 01.09.2015 Side 2 av 26 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Nesset skoleåret 2014-15 Innhold 0. Innledning... 4 0.1. Bakgrunn... 4 0.2.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Kan inneholde data under publiseringsgrense. Onsdag 10. oktober, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport

Detaljer

2016/ Sør-Varanger kommune

2016/ Sør-Varanger kommune 2016/ Sør-Varanger kommune 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen 20.11.2017 Side 2 av 29 - Tilstandsrapport for grunnskolen 2017-20. juni 2017 Tirsdag 20. juni, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen 2016-2017

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: Saksopplysninger: SAKSPAPIR TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN - 2012

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: Saksopplysninger: SAKSPAPIR TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN - 2012 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 13/2709 I I Arkiv JouralpostID: sakid.: 13/661 I Saksbehandler: Terie Valla Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyret Sak nr.: 019/13 DRIFTSUTV ALG Dato: 10.04.2013 032/13

Detaljer

Vestby kommune Skole-, oppvekst- og kulturutvalget

Vestby kommune Skole-, oppvekst- og kulturutvalget Vestby kommune Skole-, oppvekst- og kulturutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: SKOLE-, OPPVEKST- OG KULTURUTVALGET Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 14.02.2013 Tid: 18:00 Innkallingen sendes også til varamedlemmene.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Torsdag 22. april, 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. 3. Nasjonale prøver 9. trin. 4. Nasjonale prøver 2012 pr. skole (U.O. jmf offentlghetslovens 13)

FAUSKE KOMMUNE. 3. Nasjonale prøver 9. trin. 4. Nasjonale prøver 2012 pr. skole (U.O. jmf offentlghetslovens 13) SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 13/2709 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 13/661 I Saksbehandler: TerieVal1a Sluttbehandlede vedtaksinstans: Driftutvalget Sak nr.: 019/13 DRIFTSUTV ALG Dato: 10.04.2013 KOMMUNESTYRE

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolene I Vestvågøy kommune 2009

Tilstandsrapport for grunnskolene I Vestvågøy kommune 2009 Tirsdag 19. oktober, 2010 Tilstandsrapport for grunnskolene I Vestvågøy kommune 2009 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2013-2014

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2013-2014 Torsdag 25. september, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2013-2014 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Nesset, skoleåret

Tilstandsrapport for grunnskolen i Nesset, skoleåret 2013 Tilstandsrapport for grunnskolen i Nesset, skoleåret 2012-13 04.10.2013 Innhold 0. Innledning... 3 0.1. Bakgrunn... 3 0.2. Målsetting... 4 0.3. Skolene i Nesset 2012-13... 4 0.4. Kartleggingssystem

Detaljer

Evenes kommune. Tilstandsrapport. for grunnskolen

Evenes kommune. Tilstandsrapport. for grunnskolen Evenes kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 2012 Innhold 1. Forord... 3 2. Sammendrag... 4 3. Hovedområder og indikatorer... 5 3.1. Elever og undervisningspersonale... 5 3.1.1. Antall elever og lærerårsverk...

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vadsø

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vadsø Tilstandsrapport for grunnskolen i Vadsø Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008)

Detaljer

Tilstandsrapport grunnskolen i Fredrikstad 2009

Tilstandsrapport grunnskolen i Fredrikstad 2009 FREDRIKSTAD KOMMUNE Seksjon for utdanning og oppvekst Vedlegg til løpenr. 37325/2010, saksnr. 2010/4723 Klassering: A20 Gradering: Dato: 23.03.2010 Tilstandsrapport grunnskolen i Fredrikstad 2009 Tirsdag

Detaljer

Tilstandsrapport. for. Grunnskolen i Lardal

Tilstandsrapport. for. Grunnskolen i Lardal Lardal kommune Stab- og støttefunksjon Saksbehandler: Direkte telefon: Vår ref.: Arkiv: Deres ref.: Dato: Øysten Emanuelsen 33 15 52 25 11/4262 FA-B03 19.08.2011 Tilstandsrapport for Grunnskolen i Lardal

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vardø kommune 2013/2014

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vardø kommune 2013/2014 Torsdag 11. september, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Vardø kommune 2013/2014 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Tilstandsrapport; felles grunnskole Ski kommune

Tilstandsrapport; felles grunnskole Ski kommune Tirsdag 30. november 2010 Tilstandsrapport; felles grunnskole Ski kommune Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

TilsTandsrapporT. Farsundskolen

TilsTandsrapporT. Farsundskolen TilsTandsrapporT 2012 Farsundskolen Oktober 2012 Tilstandsrapport for Farsundskolen 2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Fredag 20. august, 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen høsten 2010 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen. Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler

Levanger kommune Rådmannen. Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler Levanger kommune Rådmannen Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler Levanger kommune 2012 Tilstandsrapport Levanger kommune 2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Alvdal kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Alvdal kommune Tilstandsrapport for grunnskolen i Alvdal kommune 2015-2016 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato:

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato: Grane kommune Side 1 av 6 Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 06.10.2014 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Lyder Sund Møteinnkalling (kunngjøring) 30. september 2014

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Torsdag 16. juni, 2011 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Evenes kommune Tilstandsrapport

Evenes kommune Tilstandsrapport Evenes kommune Tilstandsrapport for grunnskolen i Evenes 2013 Forord Det vises innledningsvis til opplæringslovens 13 10: (..)Som ein del av oppfølgingsansvaret skal det utarbeidast ein årleg rapport om

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY

SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY Hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet saken den 10.06.2015, saksnr. 25/15 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Karmøy

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Balsfjord kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Balsfjord kommune Mandag 9. september, 2013 Tilstandsrapport for grunnskolen i Balsfjord kommune Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Tilstandsrapport for Åmli skule 2016

Tilstandsrapport for Åmli skule 2016 Tilstandsrapport for Åmli skule 2016 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling som siktemål. Lovkravet

Detaljer

Tilstandsrapport for Hamarskolen 2011

Tilstandsrapport for Hamarskolen 2011 Tilstandsrapport for Hamarskolen 2011 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008) fremgår

Detaljer

Oppmøte Vallersund oppvekstsenter

Oppmøte Vallersund oppvekstsenter Møteinnkalling nr. 3/2017 Utvalg: Hovedutvalg helse og oppvekst Møtested: Vallersund Oppvekstsenter Møtedato: 25.09.2017 Tid: 13:00 16:00 Forfall meldes til oppvekstsjef Kjetil By Rise, som sørger for

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Mandag 20. oktober, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vardø 2014/2015

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vardø 2014/2015 Fredag 25. september, 2015 Tilstandsrapport for grunnskolen i Vardø 2014/2015 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og kulturutvalget Tidspunkt: 19.05.2015, kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller

Detaljer

Levanger kommune. Rådmannen. Tilstandsrapport. Grunnskolen i Levanger 2011

Levanger kommune. Rådmannen. Tilstandsrapport. Grunnskolen i Levanger 2011 Levanger kommune Rådmannen Tilstandsrapport Grunnskolen i Levanger 2011 Levanger kommune, april 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen i Levanger Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen, Rødøy kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen, Rødøy kommune Onsdag 27. mai, 2015 Tilstandsrapport for grunnskolen, Rødøy kommune Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Kan inneholde data under publiseringsgrense. Mandag 9. september, 2013 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2017

Tilstandsrapport for grunnskolen 2017 Torsdag 12. oktober, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen 2017 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Osen 2015

Tilstandsrapport for grunnskolen i Osen 2015 Fredag 19. februar, 2016 Tilstandsrapport for grunnskolen i Osen 2015 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Ålesund kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Ålesund kommune Sakspapir Tilstandsrapport for grunnskolen i Ålesund kommune 2014-2015 - Dokumentinformasjon: Saksbehandler: ArkivsakID: 13/1008 Anne Kristin Bryne Tlf: 70 16 28 25 JournalID: 15/65374 E-post: postmottak@alesund.kommune.no

Detaljer

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Skoleåret 2012/13

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Skoleåret 2012/13 Skoleåret 2012/13 Tirsdag 2. april, 2013 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY

SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY Formannskapet behandlet saken den 22.06.2015, saksnr. 98/15 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Karmøy kommunestyre

Detaljer

Revisjon av mal for tilstandsrapport Fagsamling Møre og Romsdal 25. november 2014. Guro Karstensen, Utdanningsdirektoratet

Revisjon av mal for tilstandsrapport Fagsamling Møre og Romsdal 25. november 2014. Guro Karstensen, Utdanningsdirektoratet Revisjon av mal for tilstandsrapport Fagsamling Møre og Romsdal 25. november 2014 Guro Karstensen, Utdanningsdirektoratet Mal for tilstandsrapport I 2009 ble 13-10 i Opplæringsloven endret slik at det

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vadsø

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vadsø Mars/april 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen i Vadsø Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for Hamarskolen 2010

Tilstandsrapport for Hamarskolen 2010 Onsdag 23. mars, 2011 Tilstandsrapport for Hamarskolen 2010 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

www.malvik.kommune.no Tilstandsrapport Grunnskole

www.malvik.kommune.no Tilstandsrapport Grunnskole www.malvik.kommune.no Tilstandsrapport Grunnskole M a l v i k k o m m u n e 2 0 1 0 2 0 1 1 2 Innhold Bakgrunn 4 1. Hovedområder og indikatorer 6 1.1.1. Lærertetthet 6 1.2. Læringsmiljø 7 1.2.1. Trivsel

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Tirsdag 4. april, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2015

Tilstandsrapport for grunnskolen 2015 3 Evenes kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 2015 1. og 2.klasse har uteskole på Asphaugen Forord Det vises til Opplæringsloven 13 10: (.) Som ein del av oppfølgingsansvaret skal det utarbeidast ein

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Heidi Holmen heidi.holmen@verdal.kommune.no Arkivref: 2010/6614 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2010

Tilstandsrapport for grunnskolen 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen 2010 Innhold 1. Sammendrag... 2 1.1. Elever og undervisningspersonale... 3 1.1.1. Antall elever og lærerårsverk... 3 1.1.2. Lærertetthet... 3 2. Utviklingen i Søndre Land

Detaljer

Levanger kommune. Rådmannen. Tilstandsrapport. Grunnskolen i Levanger 2010

Levanger kommune. Rådmannen. Tilstandsrapport. Grunnskolen i Levanger 2010 Levanger kommune Rådmannen Tilstandsrapport Grunnskolen i Levanger 2010 Levanger kommune, mars 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen i Levanger Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at

Detaljer

RINDAL KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN 2014

RINDAL KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN 2014 RINDAL KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN 2014 Drøftet i Livløpskomiteen 17.06.15 og Kommunestyret 26.08.2015 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Fredrikstad kommune 2010

Tilstandsrapport for grunnskolen i Fredrikstad kommune 2010 Onsdag 30. mars, 2011 Tilstandsrapport for grunnskolen i Fredrikstad kommune 2010 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Tana kommune 2017

Tilstandsrapport for grunnskolen i Tana kommune 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen i Tana kommune 2017 Deanu gielda-tana kommune Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur (HOOK) 26.09.2017 Kommunestyret 05.10.2017 Innhold Innhold 1. Lovkravet...3 2.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen Osen 2014

Tilstandsrapport for grunnskolen Osen 2014 Onsdag 25. februar, 2015 Tilstandsrapport for grunnskolen Osen 2014 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen Malvik kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen Malvik kommune Tilstandsrapport for grunnskolen Malvik kommune 2011-2012 1 Bakgrunn Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Kvalitet i skolen. Tilstandsrapport 2016

Kvalitet i skolen. Tilstandsrapport 2016 Kvalitet i skolen Tilstandsrapport 2016 Muligheter på vann og på land Leirfjord barne- og ungdomsskole 7. klasse 2015 Leirfjord kommune november 2016 Tilstandsrapport for grunnskolen 2016 Den årlige tilstandsrapporten

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Nesset skoleåret

Tilstandsrapport for grunnskolen i Nesset skoleåret Tilstandsrapport for grunnskolen i Nesset skoleåret 2015-16 1 Behandlet i kommunestyret 22.september 2016 Innhold 1. INNLEDNING 3 Sammendrag 3 Bakgrunn 3 Målsetting 4 Skolene i Nesset 2015-16 4 Kartleggingssystem

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Oppvekst- og kulturutvalg

Tilleggsinnkalling for Oppvekst- og kulturutvalg FAUSKE KOMMUNE Tilleggsinnkalling for Oppvekst- og kulturutvalg Tid: 01.06.2017 kl.: 09:00-15:00 Sted: Fauske hotell Eventuelle forfall meldes på telefon 75 60 40 20 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

SØNDRE LAND KOMMUNE Tilstandsrapport for grunnskolen for

SØNDRE LAND KOMMUNE Tilstandsrapport for grunnskolen for Fredag 31. august, 2012 SØNDRE LAND KOMMUNE Tilstandsrapport for grunnskolen for 2011-2012 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 4 2.1. Elever og undervisningspersonale... 4 2.1.1.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen Heidi Holmen

Tilstandsrapport for grunnskolen Heidi Holmen Tilstandsrapport for grunnskolen 2011 Heidi Holmen Om tilstandsrapporten Fastsatt i opplæringsloven St.meld. Nr. 31 (2007 2008): Viktig at styringsorganene i kommunen har et bevisst og kunnskapsbasert

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR SKOLER I ÅS KOMMUNE 2016 BILDE

TILSTANDSRAPPORT FOR SKOLER I ÅS KOMMUNE 2016 BILDE TILSTANDSRAPPORT FOR SKOLER I ÅS KOMMUNE 2016 BILDE Forord Side 2 av 13 Innholdsfortegnelse Forord... 2 1. Sammendrag... 5 2. Fakta om grunnskolen... 5 Elever og undervisningspersonale... 5 2.1.1. Elever

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen. Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler

Levanger kommune Rådmannen. Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler Levanger kommune Rådmannen Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler Levanger kommune 2013 Torsdag 22. mai, 2014 Tilstandsrapport Levanger kommune 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I AURE 2011

TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I AURE 2011 Tilstan TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I AURE 2011 Elever ved Sør-Tustna skole på tur på Knubben høsten 2011. : Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide

Detaljer

Tilstandsrapport grunnskole

Tilstandsrapport grunnskole Tilstandsrapport grunnskole Malvik kommune 2010-2011 Bakgrunn: Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I TANA KOMMUNE

TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I TANA KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I TANA KOMMUNE 1 Tilstandsrapport for grunnskolen i Tana kommune Innhold 1. Sammendrag.4 2. Hovedområder og indikatorer 5 2.1 Elever og ansatte i skolesektoren..5 2.1.1

Detaljer

Saker til behandling. Ny godkjenning av leke og oppholdsareal Snømyra barnehage. Handlingsplan for idrett og friluftsliv 2012 2015. Spillemidler 2012.

Saker til behandling. Ny godkjenning av leke og oppholdsareal Snømyra barnehage. Handlingsplan for idrett og friluftsliv 2012 2015. Spillemidler 2012. VENNESLA KOMMUNE Levekårsutvalget vedleggshefte Dato: 24.11.2011 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 11/01585 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

TilsTandsrapporT. Farsundskolen

TilsTandsrapporT. Farsundskolen TilsTandsrapporT 2014 Farsundskolen Farsund, Februar 2015 Sammendrag Tallene i tilstandsrapporten bygger i hovedsak på tall fra skoleåret 2013/2014, men vi har også klart å få med tallene fra nasjonale

Detaljer

Grunnskoleopplæring. Innhold

Grunnskoleopplæring. Innhold Grunnskoleopplæring Innhold Skolefakta... 2 Elevtall... 2 Antall ansatte på skolen... 2 Pedagogiske årsverk... 2 Lederårsverk... 2 Andre årsverk... 2 Antall ansatte i Aktivitetsskolen... 2 Prosentvis dekning

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Ås kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Ås kommune Mandag 30. august, 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen i Ås kommune Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Evenes kommune Tilstandsrapport

Evenes kommune Tilstandsrapport Evenes kommune Tilstandsrapport for grunnskolen i Evenes 2011 1. Forord Kommunestyret vedtok følgende ved siste rullering av handlingsprogrammet under handlingsområde D: Grunnskole Tiltak og strategier

Detaljer

Tilstandsrapport for Sigdal ungdomsskole 2011

Tilstandsrapport for Sigdal ungdomsskole 2011 Fredag 26. august, 2011 Tilstandsrapport for Sigdal ungdomsskole 2011 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran - 2011

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran - 2011 Torsdag 17. november, 2011 Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran - 2011 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/607 Tilstandsrapport for Marker skole 2011-2012 ksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: A00 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 54/12 Oppvekst og omsorgsutvalget 13.11.2012 PS

Detaljer

Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget. Saksliste

Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget. Saksliste Trøgstad kommune Møtedato: 28.10.2014 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 14:00 Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget Forfall meldes til telefon 69681616. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Tilstandsrapport for grunnskolen 2014-2015 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling som siktemål.

Detaljer

OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 RESULTATER KARAKTERER 10. TRINN...29 GRUNNSKOLEPOENG...

OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 RESULTATER KARAKTERER 10. TRINN...29 GRUNNSKOLEPOENG... Kvalitetsrapport Kjøkkelvik skole 2017 Innholdsfortegnelse OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 SKALAFORKLARING...3 PUBLISERINGSREGLER...3 TRIVSEL...4

Detaljer

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Kvalitetsrapport Sandgotna skole 2016 Innholdsfortegnelse Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Skalaforklaring...3 Publiseringsregler...3 Trivsel...4

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 16/687

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 16/687 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 16/687 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I DØNNA 2016 Rådmannens innstilling: Kommunestyret tar den framlagte Tilstandsrapport Grunnskolen

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Tilstandsrapport for uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Tilstandsrapport for uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Kan inneholde data under publiseringsgrense. wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Tilstandsrapport for uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran - 2012

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran - 2012 Torsdag 24. januar, 2013 Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran - 2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer