VEDTAK AV ÅTTE FORVALTNINGSPLANER FOR VERNEOMRÅDER MED HAVSTRENDER I TELEMARK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEDTAK AV ÅTTE FORVALTNINGSPLANER FOR VERNEOMRÅDER MED HAVSTRENDER I TELEMARK"

Transkript

1 Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post Tor Asbjørn Aslaksen Simonsen, Vår dato Deres dato Vår referanse 2010/3644 Deres referanse I følge adresseliste VEDTAK AV ÅTTE FORVALTNINGSPLANER FOR VERNEOMRÅDER MED HAVSTRENDER I TELEMARK Planene omfatter åtte verneområder og vil gi grunnlag for aktiv skjøtsel for å ivareta naturverdiene. Forvaltningsplanene omfatter disse verneområdene: Risøya plantefredningsområde i Porsgrunn kommune, Gårdemma naturreservat, Gjermundsholmen naturreservat, Vinjekilen naturreservat og Åbyelva naturreservat i Bamble kommune, Burøytjenna naturreservat, Hellesengtjenna naturreservat og Skadden naturreservat i Kragerø kommune. Fylkesmannen har vedtatt forvaltningsplaner for åtte verneområder med havstrand i Telemark. Vedtakene er hjemlet i 7 i forskrift om verneplan for Oslofjorden-delplan Telemark, vedlegg 7 (Risøya plantefredningsområde), vedlegg 14 (Gårdemma naturreservat), vedlegg 10 (Gjermundsholmen naturreservat), vedlegg 13 (Åbyelva naturreservat), vedlegg 19 (Hellesengtjenna naturreservat) og i 7 i forskrift om verneplan for Oslofjorden-delplan sjøfugl, vedlegg 15 (Skadden naturreservat) og kap. VII i forskrift om Vinjekilen naturreservat og forskrift om Burøytjern naturreservat. Forslag til forvaltningsplanen ble sendt på høring den Etter høringen er følgende endringer tatt inn i planene: Risøya plantefredningsområde: Nytt andre avsnitt under kapittelet Berggrunn, løsmasser og terrengformer på side 21: I tidligere tider var Risøya skilt fra Bjørkøya med et smalt sund, Olbesund (også kalt Omborgsund), som kunne passeres med mindre båter fram til rundt 1950-tallet. Burøytjenna naturreservat: Nytt andre avsnitt under kapittelet Fremmede arter på side 58: I følge grunneier av eiendommen gnr/bnr 30/82 finnes arten stillehavsøsters (Crassostrea gigas) i kanalen som ligger mellom Burøytjern og sjøen. Arten står på Norsk svarteliste 2007, og har fått kategorien Høy risiko. Dette betyr at arten har negative effekter på stedegent biologisk mangfold. Første avsnitt under kapittelet Vedlikehold av kraflinje på side 61 erstattes av: Det er ikke kjent at vedlikehold av kraflinjene kommer i konflikt med verneverdiene. Hogstavfall i forbindelse med rydding langs linjene bør ikke ligge igjen i området, da det vil føre til frigjøring av næringsstoffer og raskere gjengroing. Nødvendig motorferdsel til slikt vedlikehold bør helst skje på frossen mark. Slike tilpasninger forutsetter dialog mellom Fylkesmannen og Kragerø Energi. Postboks 2603 Besøksadresse E-post 3702 Skien Gjerpensg. 14, Bygg F, Skien Telefon Organisasjonsnummer Internett Telefaks

2 Side 2 Nytt avsnitt på side 62: Tiltak uavhengig av soner: Identifisere og kartlegge forekomst av arten stillehavsøsters (Crassostrea gigas). Videre oppfølging vurderes når disse resultatene foreligger. Nytt tiltak i tiltaksplan (vedlegg 9): Identifisere og kartlegge forekomst av arten stillehavsøsters (Crassostrea gigas). Det settes av kr 7500,- til dette arbeidet i Skadden naturreservat: Kapittelet Kulturhistorie på side 72 erstattes av: Arealene har tidligere trolig vært ekstensivt beitet av storfe. I dag beites arealene av storfe og villsau. Strendene ble tidligere brukt til tanghøsting. Nytt tiltak under kapittelet Tilstand, trusler, bevaringsmål på side 74: Det skal settes opp informasjonstavler med informasjon om stier, fugleliv, vegetasjon m.v. Det skal settes opp skilt for å kanalisere ferdselen. Det skal gjennomføres tiltak i forbindelse med vedlikehold og forbedring av stier. Endring av figur 53 på side 73 i høringsutkastet: Det utarbeides nytt kart over Skadden naturreservat der område merket A kommer klart fram. Dette kartet ertstatter figur 53 på side 73. Siste setning i avsnittet om Fugleliv på side 72 endres til: På grunn av områdets betydning som hekkelokalitet for sjøfugl, er det ferdselsforbud i område merket A på vernekartet i perioden (jfr. figur 53). Andre setning i kapittelet om Friluftsliv på side 74 endres til: Det er ferdsel i hele området, og en del av ferdselen går trolig fram til sjømerket som ligger inne i område merket A. En del av denne ferdselen foregår sannsynligvis også i tida med ferdselsforbud. Området som helhet må sies å ha en moderat bruksintensitet. Nytt tiltak i tiltaksplan under vedlegg 9: Kostnaden for utarbeidelse av informasjonstavler med informasjon om stier, fugleliv, vegetasjon m.v. settes til kr ,-. Kostnad for skilt i forbindelse med kanalisering av ferdsel settes til kr 5000,-. Kostnad for utbedring av stier settes til kr 7500,-. Kostnadene er ekskl. mva. og føres opp som tiltak i 2011 (vedlegg 9). Planen var på høring i perioden til I løpet av høringsperioden kom det inn åtte høringsuttalelser til planforslaget. Nedenfor følger en kort oppsummering av høringsuttalelsene med fylkesmannens vurdering og konklusjon. 1. Brev fra Advokatfirmaet Haavind AS v/børge Krogsrud datert (Skadden naturreservat) Advokatfirmaet Haavind AS representerer Ole Edvard Antonsen, eier av gnr/bnr 29/133. Eiendommen er på ca. 128 daa og utgjør den sørvestligste delen av Jomfruland. Ca. 105 daa av denne eiendommen er en del av Skadden naturreservat. Haavind AS mener at beskrivelsen i kapittelet Områdebeskrivelse og verneverdier er feil når det oppgis at beite av storfe har opphørt. Arealene beites fortsatt av storfe og

3 Side 3 har i tillegg blitt beitet av villsau de siste årene. Til kapittelet Brukerinteresser opplyses det om at det ikke er grunnlag til å hevde at det er størst bruk av arealene mot nord. Haavind AS mener at mange har interesse av å bevege seg gjennom hele naturreservatet, m.a.o. til sørspissen av Jomfruland (Skadden), og at trafikken er nokså jevnt fordelt i- og utenfor grensene for naturreservatet. Til kapittelet Brukerinteresser mener Haavind AS at det ikke er grunnlag til å hevde at det i hekketida for sjøfugl er lite trafikk av folk inn i den delen som har ferdselsforbud (område merket A på vernekartet). Haavind AS mener at når folk først har kommet til den sørvestlige delen av Jomfruland, så vil mange ferdes inn i området med ferdselsforbud. De oppgir at hovedgrunnen trolig er at ferdselsforbudet er utilstrekkelig skiltet ved grensen til området med ferdselsforbud og i områder som ligger noe lenger nordøst. Haavind AS mener at trafikken i området i hovedsak utøves uavhengig av ferdselsbegrensningene, og at tiltak som skilting, informasjonstavler, tilrettelegging for ferdsel og kanalisereing av trafikken bør inntas i forvaltningsplanen. Det forutsettes også at grunneier må få anledning til å medvirke til gode løsninger. Under kapittelet Områdebeskrivelse og verneverdier oppgis det under kapittelet Kulturhistorie at arealene tidligere trolig har vært beitet ekstensivt av storfe. Fylkesmannen er enig i at dette kan oppfattes som om at arealene i dag ikke beites av husdyr. Arealene beites i dag av storfe og villsau, og fylkesmannen vil gjøre nødvendige endringer i teksten for å få dette klart fram. Fylkesmannen kjenner til at det er en del trafikk i den delen av naturreservatet som ligger på den sørvestlige delen av Jomfruland, og at en del av denne ferdselen går sørvestover mot Skadden (den sørvestlige spissen av Jomfruland). For å hindre ferdsel inn område A i den tiden det er ferdselsforbud, vil fylkesmannen vurdere plassering- og oppsetting av nye verneskilt. Fylkesmannen vil videre sette opp informasjonstavler med informasjon om stier, fugleliv, vegetasjon m.v. I tillegg vil fylkesmannen kanalisere ferdselen ved bruk av skilt og gjennomføre vedlikehold og forbedringer av stier. Disse tiltakene vil etter fylkesmannen mening kunne bidra til kanalisering av ferdselen, bedre forståelse og respekt for verneverdiene og at evt. ulovlig ferdsel kommer ned på et minimum. I tillegg vil det bli utarbeidet et nytt kart over Skadden naturreservat der område A kommer klart frem. Dette kartet erstatter figur 53 på side 73 i høringsutkastet. Når det gjelder foreslåtte tiltak, er det riktig som Haavind AS har oppfattet høringsutkastet, at det eneste foreslåtte tiltaket er å bekjempe evt. forekomster av mink med kr 5000,- pr.år i en tre-årsperiode. Med de foreslåtte endringene, vil informasjonstavler, skilting, vedlikehold og utbedringer av stier og evt. verneskilt komme til som nye tiltak med en anslått kostnad på kr 37500,- ekskl. mva. 2. Brev fra Bjørkøya Velforening v/inge Apneseth datert (Risøya plantefredningsområde) Bjørkøya Velforening ser positivt på de tiltak som foreslås i høringsforslaget. De kan fortelle at en pram kunne stakes gjennom Omborgsundet på 1950-tallet, sundet som

4 Side 4 tidligere skilte Risøya fra Bjørkøya. I dag er imidlertid sundet grodd igjen, og som et resultat av dette foreslår Bjørkøya Velforening at Omborgsundet åpnes for at kajakk og mindre robåter kan passere. Bjørkøya Velforening ønsker også at strendene ryddes for siv og takrør, og at grasslettene ryddes for trær og tilsås med grasfrø. Forvaltningsplanen legger opp til at arealene med kortvokst strandeng skal økes på bekostning av takrør- og havstarrsump og til en viss grad også svartorstrandskog. Det legges videre opp til at området rundt dammen som ligger på den smaleste delen av eidet skal holdes fri for trær og busker som skygger ut vegetasjonen på bakken. Planforslaget legger ikke opp til at arealer med strandeng, takrør- og havstarrsump skal skjøttes med sikte på å oppnå plenlignende arealer. Dette vil etter Fylkesmannens mening føre til et mindre artsmangfold og dessuten være i strid med verneformålet. Det er i dag ikke vanngjennomstrømning i Olbesundet (også kalt Omborgsund), og forvaltningsplanforslaget legger heller ikke opp til å åpne opp igjen Olbesundet slik at små båter og kajakker kan passere. En slik gjenåpning ville etter fylkesmannen vurdering kreve vesentlige tiltak i grunnen som ville komme i strid med verneformålet. Fylkesmannen mener at med de tiltak som foreslås, vil området åpnes mer opp og føre til et rikere artsmangfold. 3. Brev fra Are Vegar Hansen datert (Risøya plantefredningsområde) Vegar Hansen er hjemmelshaver av eiendommen gnr/bnr 32/26. På denne eiendommen står i dag oppført en hytte. Vedkommende grunneier synes det er positivt at planen legger opp til tiltak for å hindre ytterligere gjengroing, og håper på et konstruktivt samarbeid med fylkesmannen. Hansen sier at området nordvest for hytta midt på 1970-tallet var nokså åpent på grunn av slått og rydding. I dette området var det i følge Hansen også et jorde på og 60-tallet som ble beitet av kuer, men på grunn av manglende skjøtsel har jordene i løpet av de siste par tiårene grodd igjen. Det var betydelig mindre vegetasjon i bukta sørøst for hytta på 1960-tallet, og det fortelles at en kunne ferdes med båt gjennom kanalen som skiller Bjørkøya og Risøya. Hansen mener at noe av årsaken til gjengroingen er at vanngjennomstrømningen i kanalen mellom Risøya og Bjørkøya er redusert ved at det er anlagt kjørevei over til Risøya. Hansen foreslår at kanalen mellom Risøya og Bjørkøya åpnes opp for å få bedre vanngjennomstrømning, og mener dette tiltaket vil bidra til å hindre videre gjengroing. For å gjøre strandsonen mer innbydende foreslår Hansen hogst av svartor- og strandskog. Videre stiller han spørsmål vedrørende hvorledes arealer med takrør skal skjøttes på de bløteste partiene. Fylkesmannen foreslår slått og/eller beiting med storfe (sau kan bare benyttes i vestre del av eidet) i deler av sone 1 (strandeng og strandsump) for øke arealene med kortvokst vegetasjon. Siden det ikke er kjente trua eller sårbare arter i svartorstrandskogen, kan en mindre rydding i de relativt store arealene med svartorstrandskog tillates. En kunne ha restaurert mer av svartorstrandskogen tilbake til åpen strandeng, men har valgt å gjøre en slik vurdering ved en revisjon av forvaltningsplanen når en har sett hvordan de foreslåtte

5 Side 5 tiltakene virker. Takrør som vokser på bløte steder slås i utgangspunktet med to-hjuls slåmaskin supplert med evt. ljå og ryddesag. Sone 2 omfatter svartorstrandskoger samt trivielle skogsarealer/bergknauser. Sonen avsettes til fri utvikling, og beite kan tillates i den sørligste delen (sør for kanalen). Som fastsatt for sone 1, kan en mindre rydding av svartorstrandskogen tillates. Når det gjelder spørsmålet om gjenåpning av kanalen, legges det ikke opp til dette, jfr. fylkesmannens vurdering av samme spørsmål under punkt 2 ovenfor. 4. Brev fra Nicolai Hytten datert den (Burøytjenna naturreservat) Nicolai Hytten er eier av eiendommen gnr/bnr 30/82, der det vesentlige som utgjør Burøytjenna naturreservat inngår i denne eiendommen. Hytten har observert flokker med opptil 80 individer av gråhegre rundt tjernet de siste årene. Han har ikke lagt merke til gjengroinga som beskrives i høringsutkastet, og mener at det kan bli vanskelig å benytte seg av beitedyr i de bløteste områdene. Hytten kan fortelle at det er funnet voksne eksemplarer av arten stillehavsøsters i kanalen som fører til tjernet. Hytten er bekymret for kraftledningen som krysser vestre del av tjernet, og mener denne kan føre til kollisjoner med fugl. I forbindelse med rydding under kraftlinjer konstaterer han at hogstavfall legges igjen på bakken. I tilfelle oljeutslipp fra skip foreslår Hytten at det legges 50 oljelenser i nærheten av kanalmunningen. Hytten stiller seg til disposisjon dersom det skulle være behov for mer informasjon om området, og forutsetter at han som grunneier blir kontaktet når tiltak skal gjennomføres. Når det gjelder kraftlinjen som krysser reservatet vest i området, er fylkesmannen klar over faren for kollisjoner mellom fugl og kraftlinje. Han har imidlertid ikke noen oversikt over hvor mange fugl som dør på grunn av disse kollisjonene. Kraftlinjen kommer likevel trolig i liten konflikt med verneinteressene. Når det gjelder vedlikehold av kraftlinjen, bør hogstavfall ikke ligge igjen på bakken, da det kan føre til mere næringsstoffer og raskere gjengroing. Likeledes bør kjøring i forbindelse med hogst helst foregå på frossen mark for å unngå skader på grunn og vegetasjon. For å få til slike tilpasninger, forutsettes det samarbeid mellom fylkesmannen og Kragerø Energi som har ansvaret for vedlikehold av linjene. Vedrørende beite- og beitemuligheter, legges det i sone 1 opp til beite med storfe (ca. 2,2 dyr pr. daa). Dersom ikke beite lar seg gjennomføre, skal arealene slås med tohjuls slåmaskin. Dette er trolig det mest realistiske alternativet, og kan evt. suppleres med bruk av ljå og ryddesag. Stillehavsøsters står oppført på Norsk svarteliste Der har arten fått risikovurderingen Høy risiko, noe som betyr at arten har negative effekter på stedegent biologisk mangfold. Fylkesmannen vil prioritere å få bekreftet om det er stillehavsøsters som er funnet i kanalen. På grunnlag av en evt. bekreftelse, vil fylkesmannen kartlegge bestanden og vurdere tiltak. Kostnader knyttet til identifisering og kartlegging av forekomst av arten stillehavsøsteres settes til kr 7500,-.

6 Side 6 Med bakgrunn i oljeutslippet fra Full City har fylkesmannen forståelse for at Hytten ønsker ekstra beredskap i forbindelse med et evt. oljeutslipp fra skip, men forutsetter at ansvarlige myndigheter har god nok beredskap og vil ta hånd om slike ulykker på en tilfredsstillende måte. Det er derfor ikke aktuelt å gå til anskaffelse av oljelenser. 5. Brev fra Porsgrunn kommune v/tone Skau Jonassen datert den Porsgrunn kommune er positiv til forvaltningsplan for havstrender i Telemark. De mener at tiltakene som foreslås for Risøya plantefredningsområde er tilstrekkelig, og vil bidra til bevaring av verneverdiene og sikring av en bærekraftig bruk. Fylkesmannen tar uttalelsen fra Porsgrunn kommune til etterretning. 6. Brev fra Bamble kommune v/kjell Sverre Rogn datert Bamble kommune har ingen merknader mht. lokalitetene i Bamble kommune. Fylkesmannen tar uttalelsen fra Bamble kommune til etterretning. 7. Brev fra Kystverket Sørøst datert den Kystverket Sørøst har ingen vesentlige merknader til høringsutkast til forvaltningsplan for havstrender i Telemark. Fylkesmannen tar uttalelsen fra Kystverket Sørøst til etterretning. 8. Brev fra Fiskeridirektoratet Region Sør datert den Fiskeridirektoratet Region Sør har ingen merknader til høringsutkast til forvaltningsplan for havstrender i Telemark. Fylkesmannen tar uttalelsen fra Fiskeridirektoratet Region Sør til etterretning. Til orientering vil vedtatt forvaltningsplan for havstrender i Telemark med aktuelle vedlegg legges ut på fylkesmannens hjemmeside under miljøvern. Med hilsen Morten Johannessen Avdelingsdirektør Tor A. A. Simonsen Rådgiver Vedlegg 1. Forvaltningsplan for havstrender i Telemark med endringer i henhold til dette brevet (til aktuelle adressater). 2. Adresseliste.

Melding om oppstart. Forvaltningsplan for Grunnfjorden naturreservat Øksnes kommune

Melding om oppstart. Forvaltningsplan for Grunnfjorden naturreservat Øksnes kommune Melding om oppstart Forvaltningsplan for Grunnfjorden naturreservat Øksnes kommune Grunnfjorden naturreservat i Øksnes kommune ble opprettet ved kongelig resolusjon 21. desember 2000. reservatet dekker

Detaljer

Vedtak om endring i vernekart og -forskrift for Hurumåsen/Burudåsen naturreservat

Vedtak om endring i vernekart og -forskrift for Hurumåsen/Burudåsen naturreservat Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 Drammen Trondheim, 11.11.2015 Deres ref.: 2013/5207 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/11766 Saksbehandler: Pål Foss Digre Vedtak om endring i vernekart og

Detaljer

GODKJENNING AV FORVALTNINGSPLAN FOR LANGØYA LANDSKAPSVERNOMRÅDE MED PLANTE- OG DYRELIVSFREDNING

GODKJENNING AV FORVALTNINGSPLAN FOR LANGØYA LANDSKAPSVERNOMRÅDE MED PLANTE- OG DYRELIVSFREDNING Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post Tor Asbjørn Aslaksen Simonsen, 35 58 61 51 tas@fmte.no Vår dato 19.05.2011 Deres dato Vår referanse 2010/9473 Deres referanse I følge adresseliste GODKJENNING AV

Detaljer

TRILLEMARKA-ROLLAGSFJELL NATURRESERVAT FORVALTNINGSSTYRET

TRILLEMARKA-ROLLAGSFJELL NATURRESERVAT FORVALTNINGSSTYRET PROTOKOLL Utvalg: Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell Naturreservat Møtested: Rollag kommunehus Dato: Mandag 9. august 2010 Tidspunkt: Kl. 09.00-11.00 Til stede: Forfall: Kari Ask, Steinar

Detaljer

Tillatelse - Adalstjern naturreservat - Horten - innhøsting av pors

Tillatelse - Adalstjern naturreservat - Horten - innhøsting av pors Urtekomiteen i Åsgårdstrand gilde Jon Anders Takvam Sleipnervei 8 3179 ÅSGÅRDSTRAND Vår saksbehandler / telefon: Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: Lene Berge 2014/4852 16.09.2014 33 37 11 75 Arkivnr:

Detaljer

I følge adresseliste. Saksbeh.: Odd Frydenlund Steen, Vår dato Vår ref. 2015/711

I følge adresseliste. Saksbeh.: Odd Frydenlund Steen, Vår dato Vår ref. 2015/711 Saksbeh.: Odd Frydenlund Steen, 35 58 61 54 Vår dato 05.06.2015 Deres dato Vår ref. 2015/711 Deres ref. I følge adresseliste Høring om utvidet jakttid på grågås i åtte kommuner i Telemark 2015-2016, oppsummering

Detaljer

Beite erfaringer med villsau Stråholmen Kragerø v/torstein Kiil, Stråholmen vel

Beite erfaringer med villsau Stråholmen Kragerø v/torstein Kiil, Stråholmen vel Beite erfaringer med villsau Stråholmen Kragerø v/torstein Kiil, Stråholmen vel Stråholmen aug. 2008 Full City ulykken Stråholmen- samfunnet ca 1958 Stråholmen- noen fakta Øya ca 600 daa I dag 70 daa i

Detaljer

Forvaltningsplan for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat - godkjenning

Forvaltningsplan for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat - godkjenning Rollag kommune, Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat v/hege Jaren 3626 ROLLAG Trondheim, 19.12.2013 Deres ref.: 2011/708 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/11068 Saksbehandler: Tone Standal Eriksen

Detaljer

Tittel: Skjøtselsplaner for Vestre Saltstein/Tangbukta og Tårnskogen, Jomfruland nasjonalpark

Tittel: Skjøtselsplaner for Vestre Saltstein/Tangbukta og Tårnskogen, Jomfruland nasjonalpark Nasjonalparkstyret Forespørsel om levering av tjeneste forslag til skjøtselsplaner for fire delområder i Jomfruland nasjonalpark Tittel: Skjøtselsplaner for Vestre Saltstein/Tangbukta og Tårnskogen, Jomfruland

Detaljer

Melding om oppstart. Forvaltningsplan for Sørkjosleira naturreservat. Balsfjord kommune

Melding om oppstart. Forvaltningsplan for Sørkjosleira naturreservat. Balsfjord kommune Melding om oppstart Forvaltningsplan for Sørkjosleira naturreservat Balsfjord kommune april 2014 Fylkesmannen i Troms starter nå arbeid med forvaltningsplan for Sørkjosleira naturreservat. I forbindelse

Detaljer

Miljødirektoratet endrer verneforskriften for Gjellebekkmyrene naturreservat og Tranby landskapsvernområde

Miljødirektoratet endrer verneforskriften for Gjellebekkmyrene naturreservat og Tranby landskapsvernområde Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 Drammen Trondheim, 28.11.2017 Deres ref.: 2017/4404 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2017/7211 Saksbehandler: Pål Foss Digre Miljødirektoratet endrer verneforskriften

Detaljer

TRILLEMARKA-ROLLAGSFJELL NATURRESERVAT FORVALTNINGSSTYRET

TRILLEMARKA-ROLLAGSFJELL NATURRESERVAT FORVALTNINGSSTYRET PROTOKOLL Utvalg: Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell Naturreservat Møtested: Haglebu Fjellstue Dato: Tirsdag 9. juni Tidspunkt: Kl. 10.00-13.00 Til stede: Kari Ask, Steinar Berthelsen, Gunnar

Detaljer

Forskrift om vern av Gaulosen naturreservat, Trondheim og Melhus kommuner, Sør-Trøndelag 1. 2. 3.

Forskrift om vern av Gaulosen naturreservat, Trondheim og Melhus kommuner, Sør-Trøndelag 1. 2. 3. Vedlegg 1 Forskrift om vern av Gaulosen naturreservat, Trondheim og Melhus kommuner, Sør-Trøndelag Fastsatt ved kongelig resolusjon 17. juni 2016 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr.100 om forvaltning av

Detaljer

Tilrådning til Miljødirektoratet - forslag til vern av Stilla og Brauterstilla naturreservat

Tilrådning til Miljødirektoratet - forslag til vern av Stilla og Brauterstilla naturreservat Miljøvernavdelingen Miljødirektoratet Postboks 5672 Sluppen 7485 TRONDHEIM Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer

Detaljer

Forskrift om vern av Mardalen naturreservat, Nesset kommune, Møre og Romsdal Dato FOR-2014-12-12-1625

Forskrift om vern av Mardalen naturreservat, Nesset kommune, Møre og Romsdal Dato FOR-2014-12-12-1625 Forskrift om vern av Mardalen naturreservat, Nesset kommune, Møre og Romsdal Dato FOR-2014-12-12-1625 Publisert II 2014 hefte 5 Ikrafttredelse 12.12.2014 Sist endret Endrer Gjelder for Hjemmel FOR-2003-06-27-838

Detaljer

Forskrift om supplerende vern for sjøfugl i Oslofjorden Flakvarpholmen biotopvernområde i Skien kommune, Telemark fylke

Forskrift om supplerende vern for sjøfugl i Oslofjorden Flakvarpholmen biotopvernområde i Skien kommune, Telemark fylke Forskrift om supplerende vern for sjøfugl i Oslofjorden Flakvarpholmen biotopvernområde i Skien kommune, Telemark fylke Fastsatt ved kongelig resolusjon av. i medhold av lov av 29. mai 1981 nr. 38 om viltet

Detaljer

Forvaltningsplan for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat - faglig gjennomgang av utkast til forvaltningsplan

Forvaltningsplan for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat - faglig gjennomgang av utkast til forvaltningsplan Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat 3626 ROLLAG Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2011/708 2010/4370 NAT-VE-TSE 10.07.2012 Arkivkode: 423.0 Forvaltningsplan for

Detaljer

HØRING PÅ FORVALTNINGSPLAN FOR TRILLEMARKA - ROLLAGSFJELL

HØRING PÅ FORVALTNINGSPLAN FOR TRILLEMARKA - ROLLAGSFJELL SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjell Ove Hovde Arkiv: K12 &13 Arkivsaksnr.: 12/1380 HØRING PÅ FORVALTNINGSPLAN FOR TRILLEMARKA - ROLLAGSFJELL Rådmannens forslag til vedtak: Sigdal kommune opplever at forslag

Detaljer

Oppsummering av høring forvaltningsplan for Røstøyan landskapsvernområde og Nykan naturreservat i Røst kommune

Oppsummering av høring forvaltningsplan for Røstøyan landskapsvernområde og Nykan naturreservat i Røst kommune Oppsummering av høring forvaltningsplan for Røstøyan landskapsvernområde og Nykan naturreservat i Røst kommune Fylkesmannen i Nordland har gjennomført høring av forvaltningsplan for Røstøyan landskapsvernområde

Detaljer

Forvaltningsplan for verneområdet. Utarbeidelse, innhold og bruk

Forvaltningsplan for verneområdet. Utarbeidelse, innhold og bruk Forvaltningsplan for verneområdet Utarbeidelse, innhold og bruk Forvaltning av verneområdet Verneområdestyret: Er forvaltningsmyndigheten for Lyngsalpan landskapsvernområde/ittugáissáid suodjemeahcci gitt

Detaljer

Endring av verneforskrift for Hornøya og Reinøya naturreservat i Vardø kommune

Endring av verneforskrift for Hornøya og Reinøya naturreservat i Vardø kommune Fylkesmannen i Finnmark Statens hus 9815 Vadsø Trondheim, 03.03.2016 Deres ref.: 2014/3932 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2015/2590 Saksbehandler: Tone Lise Alstad Eid Endring av verneforskrift for Hornøya

Detaljer

VERNEOMRÅDESTYRET FOR SØLEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE

VERNEOMRÅDESTYRET FOR SØLEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE VERNEOMRÅDESTYRET FOR SØLEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE Møtedato: 21. januar 2014 Sak 1/2014: Søknad om dispensasjon fra verneforskriften for motorisert transport av materialer til gapahuk - Grøndalen fritidsområde

Detaljer

Forskrift om vern av Grytdalen naturreservat, Orkdal og Agdenes kommuner, Sør-Trøndelag Dato FOR

Forskrift om vern av Grytdalen naturreservat, Orkdal og Agdenes kommuner, Sør-Trøndelag Dato FOR Forskrift om vern av Grytdalen naturreservat, Orkdal og Agdenes kommuner, Sør-Trøndelag Dato FOR-2014-12-12-1622 Publisert II 2014 hefte 5 Ikrafttredelse 12.12.2014 Sist endret Endrer Gjelder for Hjemmel

Detaljer

Forvaltningsplan for Ytre Hvaler nasjonalpark

Forvaltningsplan for Ytre Hvaler nasjonalpark Forvaltningsplan for Ytre Hvaler nasjonalpark Forvaltningsplan -noen utfordringer Organisasjon/prosess Målsettinger Bevare natur - tilrettelegging og brukere Tidsrammer Influensområdet Marint -land Sverige

Detaljer

Forskrift om vern av Søm landskapsvernområde i Grimstad kommune i Aust-Agder fylke

Forskrift om vern av Søm landskapsvernområde i Grimstad kommune i Aust-Agder fylke Forskrift om vern av Søm landskapsvernområde i Grimstad kommune i Aust-Agder fylke Fastsatt ved kongelig resolusjon 16. desember 2016 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr.100 om forvaltning av naturens mangfold

Detaljer

Nytt fra departementet

Nytt fra departementet Nytt fra departementet Øivind Dannevig 2015 1 Nye naturreservater i Marka Blåfjell, Asker og Røyken, (1931 daa) Gardlaushøgda, Bærum (575 daa) Glitrelia, Nittedal (379 daa) Lillomarka, Oslo og Nittedal

Detaljer

Rapport: ØS4-2012. Sluttrapport for. Oppsetting av Gjerder på Langøya. Bytte av eksisterende grinder/porter. Jan-Petter Enger

Rapport: ØS4-2012. Sluttrapport for. Oppsetting av Gjerder på Langøya. Bytte av eksisterende grinder/porter. Jan-Petter Enger Rapport: ØS4-2012 Sluttrapport for Oppsetting av Gjerder på Langøya 2012 Bytte av eksisterende grinder/porter Skien, 13.08. 2012 Jan-Petter Enger Side 2 av 17 Forord Etter tildelt oppdrag ut fra tilbudskonkurranse

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Torgarden, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Torgarden, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Torgarden, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes

Detaljer

DISPENSASJON - RØSSJØEN NATURRESERVAT - UTTAK AV VED TIL HYTTE - KONRAD BRATVOLD

DISPENSASJON - RØSSJØEN NATURRESERVAT - UTTAK AV VED TIL HYTTE - KONRAD BRATVOLD LANGSUA NASJONALPARKSTYRE Dokkfaret landskapsvernområde Espedalen landskapsvernområde Haldorbu landskapsvernområde Storlægeret landskapsvernområde Hersjømyrin naturreservat Kjølaåne naturreservat Oppsjømyra

Detaljer

Forskrift om supplerende vern for Oslofjorden, delplan Oslo og Akershus Dronningberget naturreservat i Oslo kommune, Oslo fylke

Forskrift om supplerende vern for Oslofjorden, delplan Oslo og Akershus Dronningberget naturreservat i Oslo kommune, Oslo fylke Vedlegg 2 Forskrift om supplerende vern for Oslofjorden, delplan Oslo og Akershus Dronningberget naturreservat i Oslo kommune, Oslo fylke Fastsatt ved kongelig resolusjon med hjemmel i lov 19. juni 2009

Detaljer

Saksbehandler: rådgiver natur og miljø, Kari-Anne Steffensen Gorset spesialkonsulent Helge Midttun, Landbrukskontoret for Hadeland

Saksbehandler: rådgiver natur og miljø, Kari-Anne Steffensen Gorset spesialkonsulent Helge Midttun, Landbrukskontoret for Hadeland Arkivsaksnr.: 14/332-9 Arkivnr.: K11 Saksbehandler: rådgiver natur og miljø, Kari-Anne Steffensen Gorset spesialkonsulent Helge Midttun, Landbrukskontoret for Hadeland Forslag til vern av viktige friluftsområder

Detaljer

Prosjektplan. Utarbeidelse forvaltningsplan for av Austre Tiplingan/Luvlie Diehpell landskapsvernområde

Prosjektplan. Utarbeidelse forvaltningsplan for av Austre Tiplingan/Luvlie Diehpell landskapsvernområde Prosjektplan Utarbeidelse forvaltningsplan for av Austre Tiplingan/Luvlie Diehpell landskapsvernområde 1. Bakgrunn Regjeringen la 26. juni 1992 frem Stortingsmelding nr. 62 (1991-92), Ny landsplan for

Detaljer

MØTE: Referansegruppemøte, Forvaltningsplan for Røstøyan landskapsvernområde og Nykan naturreservat

MØTE: Referansegruppemøte, Forvaltningsplan for Røstøyan landskapsvernområde og Nykan naturreservat REFERAT MØTE: Referansegruppemøte, Forvaltningsplan for Røstøyan landskapsvernområde og Nykan naturreservat Tid: 25.03.2015 Sted: Røst rådhus Møteleder: Mia M. Husdal Fylkesmannen i Nordland Referent:

Detaljer

Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra motorferdselsforbudet for frakt av ved og varer til Erlingbu - BUL - Bodø

Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra motorferdselsforbudet for frakt av ved og varer til Erlingbu - BUL - Bodø Besøksadresse Storjord 8255 Røkland Postadresse Moloveien 10 8002 Bodø Kontakt Sentralbord +47 75 53 15 00 Direkte 400 35 630 fmnopost@fylkesmannen.no BUL- Bodø v/ Morten Nilsen Postboks 175 8001 BODØ

Detaljer

Forvaltningsplan for Trillemarka Rollagsfjell naturreservat

Forvaltningsplan for Trillemarka Rollagsfjell naturreservat for Trillemarka Rollagsfjell naturreservat Åpent møte 12. og 13. april 2010 Prosjektleder Leif Simonsen Foto: Haakon Haaverstad Presentasjon av prosjektleder Leif Simonsen Naturforvalter fra NLH, 1996

Detaljer

Utvidelse av Ormtjernkampen nasjonalpark Møter Valdres 27.-28. oktober 2009. Innhold. Prosess Verdier Høringsforslaget Muligheter Spørsmål og innspill

Utvidelse av Ormtjernkampen nasjonalpark Møter Valdres 27.-28. oktober 2009. Innhold. Prosess Verdier Høringsforslaget Muligheter Spørsmål og innspill Utvidelse av Ormtjernkampen nasjonalpark Møter Valdres 27.-28. oktober 2009 Innhold Prosess Verdier Høringsforslaget Muligheter Spørsmål og innspill 1 Bakgrunn og prosess Nasjonalparkmeldinga 1993 Oppdrag

Detaljer

Sak 2015/6: Områder der det kan settes opp telt

Sak 2015/6: Områder der det kan settes opp telt Sak 2015/6: Områder der det kan settes opp telt Etter lov om friluftsliv kan det settes opp telt i utmark i en avstand på minst 150 meter fra bebodd bolig/hytte. Fulldyrka og overflatedyrka areal, samt

Detaljer

Nasjonal handlingsplan for hubro

Nasjonal handlingsplan for hubro Nasjonal handlingsplan for hubro Status pr. 20.02.2009 Rica Nidelven Hotell 24. febr. Oversikt over handlingsplaner februar 2009 6 hp ferdige i drift Fjellrev (2003), damfrosk, rød skogfrue, elvemusling

Detaljer

TRILLEMARKA-ROLLAGSFJELL NATURRESERVAT Forvaltningsstyret

TRILLEMARKA-ROLLAGSFJELL NATURRESERVAT Forvaltningsstyret PROTOKOLL Utvalg: for Trillemarka-Rollagsfjell Naturreservat Møtested: Rollag Dato: Torsdag 19. juni Tidspunkt: Kl. 09.00-11:30 Til stede: Kari Ask, Dag Lislien, Tore Kravik, Frøydis H. Aasen. Forfall:

Detaljer

Forskrift om vern av Blåfjell naturreservat, Asker og Røyken kommuner, Akershus og Buskerud FOR-2015-03-20-232

Forskrift om vern av Blåfjell naturreservat, Asker og Røyken kommuner, Akershus og Buskerud FOR-2015-03-20-232 Forskrift om vern av Blåfjell naturreservat, Asker og Røyken kommuner, Akershus og Buskerud Dato FOR-2015-03-20-232 Publisert II 2015 hefte 1 Ikrafttredelse 20.03.2015 Sist endret Endrer Gjelder for Hjemmel

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 13/00127-21 Eli Moe 05.02.2014

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 13/00127-21 Eli Moe 05.02.2014 Frogn kommune Enhet for samfunnsutvikling - Plan Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Deres

Detaljer

Miljøplan- Trinn 1 Kart over jordbruksarealene (eget/leid areal) Gjødslingsplan Jordprøver Sprøytejournal Sjekkliste Tiltaksplan for å etterkomme off. krav Dokumentasjon på gjennomføring av tiltak Miljøplankart

Detaljer

Fylkesmannen i Troms egengodkjenner med dette forvaltningsplanen for Grindøysundet naturreservat.

Fylkesmannen i Troms egengodkjenner med dette forvaltningsplanen for Grindøysundet naturreservat. Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Jørn Karlsen 14.12.2016 2016/4871-8 432.2 Deres dato Deres ref. Etter adresseliste Godkjent forvaltningsplan for Grindøysundet naturreservat Fylkesmannen

Detaljer

SLÅTTEMARK. SØKBARE EGENSKAPER (for Naturbase) *OMRÅDEBESKRIVELSE (For Naturbase og som grunnlag for skjøtselsplanen) *Navn på lokaliteten.

SLÅTTEMARK. SØKBARE EGENSKAPER (for Naturbase) *OMRÅDEBESKRIVELSE (For Naturbase og som grunnlag for skjøtselsplanen) *Navn på lokaliteten. SLÅTTEMARK. SØKBARE EGENSKAPER (for Naturbase) *Navn på lokaliteten Bergsrud, øst *Kommune Sør-Aurdal *Områdenr. 3016 ID i Naturbase *Registrert i felt av: Geir Høitomt *Dato: 6.7.2012 Eventuelle tidligere

Detaljer

Forskrift om vern av Søm landskapsvernområde i Grimstad kommune i Aust-Agder fylke

Forskrift om vern av Søm landskapsvernområde i Grimstad kommune i Aust-Agder fylke Forskrift om vern av Søm landskapsvernområde i Grimstad kommune i Aust-Agder fylke Fastsatt ved kongelig resolusjon...med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr.100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven)

Detaljer

Forskrift om vern av Knipetjennåsen naturreservat, Krødsherad kommune, Buskerud

Forskrift om vern av Knipetjennåsen naturreservat, Krødsherad kommune, Buskerud Vedlegg 29 Forskrift om vern av Knipetjennåsen naturreservat, Krødsherad kommune, Buskerud Fastsatt ved kongelig resolusjon 11. desember 2015 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr.100 om forvaltning av naturens

Detaljer

MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning

MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning Melding om vedtak Til adressater på vedlagte lister DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: «REF» 2012/1247-137 Hallfrid Jostedt, 38273015 Q10 26.06.2015

Detaljer

Notat om besøksstrategi Hornøya og Reinøya naturreservat

Notat om besøksstrategi Hornøya og Reinøya naturreservat De besøkende Antall besøkende har de senere årene økt. I sesongen 2012 solgte Vardø havn ca. 1100 billetter, i 2013 økte det til 1400 billetter, mens de siste par årene har ca. 1800 personer kjøpt billett

Detaljer

Vedlegg: Vurderinger av naturmangfoldet, iht. naturmangfoldloven, 8-10

Vedlegg: Vurderinger av naturmangfoldet, iht. naturmangfoldloven, 8-10 Vedlegg: Vurderinger av naturmangfoldet, iht. naturmangfoldloven, 8-10 Plannavn: 20150003 Detaljplan for Haug gård Utført av: Jensen & Skodvin Arkitektkontor AS Dato: 08.03.17 1. Hvilke økosystemer, naturtyper

Detaljer

2015/18: Forslag til Fylkesmannens tilråding

2015/18: Forslag til Fylkesmannens tilråding 2015/18: Forslag til Fylkesmannens tilråding Kragerø kommunestyre sluttet seg i møte 16. april 2015 enstemmig til at forslag til vern av Jomfruland nasjonalpark og Stråholmen landskapsvernområder kunne

Detaljer

FAU er svært positive for at det er satt i gang planarbeid om gang- og sykkelvei Gamlevegen Odnes skole.

FAU er svært positive for at det er satt i gang planarbeid om gang- og sykkelvei Gamlevegen Odnes skole. FAU Odnes skole 2879 ODNES 2.5.2016 Til Søndre Land kommune Lokalsamfunn og stab Arealforvaltning 2860 Hov Innspill reguleringsplan, gang- og sykkelvei Gamlevegen Odnes FAU er svært positive for at det

Detaljer

Program Dialogmøte på Jomfruland 4.oktober 2014

Program Dialogmøte på Jomfruland 4.oktober 2014 Program Dialogmøte på Jomfruland 4.oktober 2014 Velkommen ved Ruth Ellegård, leder Jomfruland Vel Innledninger ved fylkesmann Kari Nordheim-Larsen og Ordfører Kåre Preben Hegland (20 minutter) Orientering

Detaljer

Nasjonal handlingsplan mot stillehavøsters - Crassostrea gigas Status pr Maria Pettersvik Arvnes Kyst og sedimentseksjonen Sandefjord

Nasjonal handlingsplan mot stillehavøsters - Crassostrea gigas Status pr Maria Pettersvik Arvnes Kyst og sedimentseksjonen Sandefjord Nasjonal handlingsplan mot stillehavøsters - Crassostrea gigas Status pr 1.2.2016 Maria Pettersvik Arvnes Kyst og sedimentseksjonen Sandefjord tirsdag 2.2.2016 Handlingsplanen et oppdrag fra KLD Oppdraget

Detaljer

SAKSBEHANDLER: HEGE JAREN ARKIVKODE: 2016/ DATO: Omlegging av skiløype i Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat, Eggedal Turlag

SAKSBEHANDLER: HEGE JAREN ARKIVKODE: 2016/ DATO: Omlegging av skiløype i Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat, Eggedal Turlag Eggedal Turlag v/ Gunbjørn Aasand Stretaliveien 17 3612 KONGSBERG SAKSBEHANDLER: HEGE JAREN ARKIVKODE: 2016/4498-432.4 DATO: 19.09.2016 Omlegging av skiløype i Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat, Eggedal

Detaljer

Forvaltning av sjøfuglreservater samordning med SEAPOP. fagsamling NOF Vega DN - Tore Opdahl 4 mai 2008

Forvaltning av sjøfuglreservater samordning med SEAPOP. fagsamling NOF Vega DN - Tore Opdahl 4 mai 2008 Forvaltning av sjøfuglreservater samordning med SEAPOP fagsamling NOF Vega DN - Tore Opdahl 4 mai 2008 Overvåking av sjøfugl: Nasjonalt overvåkingsprogram for sjøfugl ( NOS ) SEAPOP Overvåking av verneområder

Detaljer

?1-$"+&4;42')#.%)O2(&42'()G.41&6,+&,6)+4@""&62%1C) P%2')1.66,'&C):;;42'()#V41&I)

?1-$+&4;42')#.%)O2(&42'()G.41&6,+&,6)+4@&62%1C) P%2')1.66,'&C):;;42'()#V41&I) ?1-$"+&4;42')#.%)O2(&42'()G.41&6,+&,6)+4@""&62%1C) P%2')1.66,'&C):;;42'()#V41&I) BCa"9RE]9:RR"-8S8CSBXb"9]8

Detaljer

Besøksadresse Veksthuset Setermoen Altevannsveien Bardu

Besøksadresse Veksthuset Setermoen Altevannsveien Bardu Besøksadresse Veksthuset Setermoen Altevannsveien 7 9365 Bardu Postadresse Postboks 137 9365 Bardu Kontakt Sentralbord +47 77 64 20 00 Direkte +47 91 32 86 14 fmtrakb@fylkesmannen.no Hugo Walle Lyngveien

Detaljer

TRILLEMARKA-ROLLAGSFJELL NATURRESERVAT FORVALTNINGSSTYRET

TRILLEMARKA-ROLLAGSFJELL NATURRESERVAT FORVALTNINGSSTYRET PROTOKOLL Utvalg: Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell Naturreservat Møtested: Rollag kommunehus Dato: Onsdag 1. juli Tidspunkt: Kl. 14.00-17.30 Til stede: Forfall: Ikke møtt: Befaringer: Kari

Detaljer

TILTAKSPLAN (SØLEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE) Sist endret: Kort beskrivelse

TILTAKSPLAN (SØLEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE) Sist endret: Kort beskrivelse TILTAKSPLAN (SØLEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE) 2016-2020 Sist endret: 30.11.2015 Verne-områdenavn Tiltakskategori Kort beskrivelse Prioritet Finansiering Samarbeids- Hvem har + naturbase-id av tiltak aktører

Detaljer

TILSKUDDSORDNINGER I LANDBRUKET

TILSKUDDSORDNINGER I LANDBRUKET TILSKUDDSORDNINGER I LANDBRUKET RMP -Regionale miljøtiltak i landbruket. SMIL -Spesielle miljøtiltak i jordbruket. REGIONALE MILJØTILTAK I LANDBRUKET Formålet med ordningen: Å sikre et aktivt og bærekraftig

Detaljer

Vi viser til brev fra Fauske kommune av , samt tidligere korrespondanse om saken.

Vi viser til brev fra Fauske kommune av , samt tidligere korrespondanse om saken. Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Vår dato Vår referanse Vår arkivkode Christian Brun-Jenssen, 75 53 15 58 29.04.2010 2005/6903 432.3 cbj@fmno.no Deres dato Deres referanse 22.04.2010 10/3478 Fauske

Detaljer

Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra motorferdselsforbudet - Viggo Johansen

Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra motorferdselsforbudet - Viggo Johansen Besøksadresse Storjord 8255 Røkland Postadresse Moloveien 10 8002 Bodø Kontakt Sentralbord +47 75 53 15 00 Direkte 75 54 79 82 fmnopost@fylkesmannen.no Viggo Johansen Hagebyen 42 8050 TVERLANDET Saksbehandler

Detaljer

Organisering og drift Utvalgte kulturlandskap Jomfruland-Stråholmen. Seminar Jomfruland 1. juni 2016 Anne Aasmundsen og Torstein Kiil

Organisering og drift Utvalgte kulturlandskap Jomfruland-Stråholmen. Seminar Jomfruland 1. juni 2016 Anne Aasmundsen og Torstein Kiil Organisering og drift Utvalgte kulturlandskap Jomfruland-Stråholmen. Seminar Jomfruland 1. juni 2016 Anne Aasmundsen og Torstein Kiil Opprettelsen av Utvalgte kulturlandskap 2009/10. Opprettelsen av Utvalgte

Detaljer

SLÅTTEMARK. SØKBARE EGENSKAPER (for Naturbase) *OMRÅDEBESKRIVELSE (For Naturbase og som grunnlag for skjøtselsplanen) *Navn på lokaliteten.

SLÅTTEMARK. SØKBARE EGENSKAPER (for Naturbase) *OMRÅDEBESKRIVELSE (For Naturbase og som grunnlag for skjøtselsplanen) *Navn på lokaliteten. SLÅTTEMARK. SØKBARE EGENSKAPER (for Naturbase) *Navn på lokaliteten Jordet nordre *Kommune Sør-Aurdal *Områdenr. 3004 ID i Naturbase *Registrert i felt av: Geir Høitomt *Dato: 27.6.2012 Eventuelle tidligere

Detaljer

Utvalgte kulturlandskap 2009-2014. Stig Horsberg Seniorrådgiver Fylkesmannen i Oppland

Utvalgte kulturlandskap 2009-2014. Stig Horsberg Seniorrådgiver Fylkesmannen i Oppland Utvalgte kulturlandskap 2009-2014 Stig Horsberg Seniorrådgiver Fylkesmannen i Oppland Oppsummering av den første femårsperioden med UKL Hovedmålene i forvaltningsplanen fra 2008 1. Å ta vare på eksisterende

Detaljer

Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra motorferdselsforbudet - Gudmund Andreassen

Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra motorferdselsforbudet - Gudmund Andreassen Besøksadresse Storjord 8255 Røkland Postadresse Moloveien 10 8002 Bodø Kontakt Sentralbord +47 75 53 15 00 Direkte 75 54 79 82 fmnopost@fylkesmannen.no Gudmund Andreassen Sjøveien 17 8050 TVERLANDET Saksbehandler

Detaljer

Forskrift om vern av Svarverudelva naturreservat, Modum kommune, Buskerud

Forskrift om vern av Svarverudelva naturreservat, Modum kommune, Buskerud Forskrift om vern av Svarverudelva naturreservat, Modum kommune, Buskerud Fastsatt ved kongelig resolusjon 12. desember 2014 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr.100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven)

Detaljer

Skjøtselsplan SVARTKURLE-lokaliteten Ålbusgjelan (Oppigard, Ålbu)

Skjøtselsplan SVARTKURLE-lokaliteten Ålbusgjelan (Oppigard, Ålbu) Skjøtselsplan SVARTKURLE-lokaliteten Ålbusgjelan (Oppigard, Ålbu) Grunneier: John Aalbu Gnr/bnr: 191/1 ID Naturbase: BN00027029 Areal, nåværende: 9,8 da naturbeitemark UTM: 255-256, 427-428, høyde: 620-630

Detaljer

TRILLEMARKA-ROLLAGSFJELL NATURRESERVAT

TRILLEMARKA-ROLLAGSFJELL NATURRESERVAT TRILLEMARKA-ROLLAGSFJELL NATURRESERVAT Årsmelding 2014 Forord Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat ble opprettet 5. desember 2008, og forvaltningsmyndigheten er lagt til kommunene ved et statlig oppnevnt

Detaljer

Saksframlegg. Sluttbehandling - Detaljregulering for østre del av Skarpøya - Plan ID

Saksframlegg. Sluttbehandling - Detaljregulering for østre del av Skarpøya - Plan ID Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2015/1193-16208/2017 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 30.03.2017 Saksframlegg Sluttbehandling - Detaljregulering for østre del av Skarpøya - Plan ID 201504

Detaljer

Kystlynghei. Innholdsfortegnelse. Demo Version - ExpertPDF Software Components

Kystlynghei. Innholdsfortegnelse. Demo Version - ExpertPDF Software Components Kystlynghei Innholdsfortegnelse http://test.miljostatus.no/tema/naturmangfold/kulturlandskap/kystlynghei/ Side 1 / 7 Kystlynghei Publisert 24.11.2015 av Miljødirektoratet Kystlyngheier er flere tusen år

Detaljer

Grunn. Telemark grense til Porsgrunn stasjon

Grunn. Telemark grense til Porsgrunn stasjon Detaljplan/Regulering UVB Vestfoldbanen Grunn 00 Notat 13.04.10 RHE ØPH JSB Revisjon Revisjonen gjelder Dato: Utarb. av Kontr. av Godkj. av Tittel Antall sider: 1 av 9 UVB Vestfoldbanen Grunn arealer for

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 16/250 OMREGULERING HEGG II - GNR 9/5 Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 9/5 Saksnr.: Utvalg Møtedato 22/16 Formannskapet 01.06.2016 42/16 Formannskapet

Detaljer

SLÅTTEMARK. SØKBARE EGENSKAPER (for Naturbase) *OMRÅDEBESKRIVELSE (For Naturbase og som grunnlag for skjøtselsplanen) *Navn på lokaliteten.

SLÅTTEMARK. SØKBARE EGENSKAPER (for Naturbase) *OMRÅDEBESKRIVELSE (For Naturbase og som grunnlag for skjøtselsplanen) *Navn på lokaliteten. SLÅTTEMARK. SØKBARE EGENSKAPER (for Naturbase) *Navn på lokaliteten Kleiva *Kommune Sør-Aurdal *Områdenr. 3014 ID i Naturbase *Registrert i felt av: Geir Høitomt *Dato: 11.7.2012 Eventuelle tidligere registreringer

Detaljer

?1-$"+&4;42')#.%)N&+"42'()+4@""&62%1C)P%2')1.66,'&C) :;;42'()#V41&I)

?1-$+&4;42')#.%)N&+42'()+4@&62%1C)P%2')1.66,'&C) :;;42'()#V41&I) ?1-$"+&4;42')#.%)N&+"42'()+4@""&62%1C)P%2')1.66,'&C) :;;42'()#V41&I) BCa"9RE]9:R

Detaljer

SLÅTTEMARK. SØKBARE EGENSKAPER (for Naturbase) *OMRÅDEBESKRIVELSE (For Naturbase og som grunnlag for skjøtselsplanen) *Navn på lokaliteten.

SLÅTTEMARK. SØKBARE EGENSKAPER (for Naturbase) *OMRÅDEBESKRIVELSE (For Naturbase og som grunnlag for skjøtselsplanen) *Navn på lokaliteten. SLÅTTEMARK. SØKBARE EGENSKAPER (for Naturbase) *Navn på lokaliteten Omsrud *Kommune Sør-Aurdal *Områdenr. 3015 ID i Naturbase *Registrert i felt av: Geir Høitomt *Dato: 6.7.2012 Eventuelle tidligere registreringer

Detaljer

Forskrift om vern av Lillomarka naturreservat, Oslo og Nittedal kommuner, Oslo og Akershus Dato FOR-2015-03-20-235

Forskrift om vern av Lillomarka naturreservat, Oslo og Nittedal kommuner, Oslo og Akershus Dato FOR-2015-03-20-235 Forskrift om vern av Lillomarka naturreservat, Oslo og Nittedal kommuner, Oslo og Akershus Dato FOR-2015-03-20-235 Publisert II 2015 hefte 1 Ikrafttredelse 20.03.2015 Sist endret Endrer Gjelder for Hjemmel

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten. Utvalg: Møtested: Blåfjell, Trofors Dato: 16.03.2012 Tidspunkt:

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten. Utvalg: Møtested: Blåfjell, Trofors Dato: 16.03.2012 Tidspunkt: Møteinnkalling Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten Utvalg: Møtested: Blåfjell, Trofors Dato: 16.03.2012 Tidspunkt: Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. xxxx. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Strategi for bruk av midler til tiltak i verneområder

Strategi for bruk av midler til tiltak i verneområder Vedlegg 2 Strategi for bruk av midler til tiltak i verneområder 2015-2020 Det overordna målet for forvaltning av verneområder er at verneformålet og verneverdiene i det enkelte verneområde skal ivaretas.

Detaljer

Forvaltningsplan for verneområdene Utarbeidelse, innhold og bruk

Forvaltningsplan for verneområdene Utarbeidelse, innhold og bruk Forvaltningsplan for verneområdene Utarbeidelse, innhold og bruk Rammer for forvaltninga av et verneområde: Bestemmelsene i verneforskriften og vernekartet Forvaltningsplanen Instrukser/retningslinjer

Detaljer

Forvaltningsplaner retningslinjer og miljørettsprinsipper. Arnt Hegstad

Forvaltningsplaner retningslinjer og miljørettsprinsipper. Arnt Hegstad Forvaltningsplaner retningslinjer og miljørettsprinsipper Arnt Hegstad Generelt om forvaltningsplaner og retningslinjer Forvaltningsplan: verktøy for forvaltningen og et dokument som gir forutsigbarhet

Detaljer

TRILLEMARKA-ROLLAGSFJELL NATURRESERVAT FORVALTNINGSSTYRET

TRILLEMARKA-ROLLAGSFJELL NATURRESERVAT FORVALTNINGSSTYRET PROTOKOLL Utvalg: Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell Naturreservat Møtested: Lampeland Hotell Dato: 29.-30. mars 2012 Tidspunkt: Torsdag kl. 18.00 fredag kl. 12.00 Til stede: Forfall: Kari

Detaljer

Dispensasjon til oppsett av gjerde og beiting m.m. på gnr/bnr 5/1,7 i Linemyra naturreservat, Time kommune.

Dispensasjon til oppsett av gjerde og beiting m.m. på gnr/bnr 5/1,7 i Linemyra naturreservat, Time kommune. Dykkar ref.: «REF» Vår dato: 06.02.2014 Vår ref.: 2014/1051 Arkivnr.: 432.4 Oddmund Hognestad 4346 Bryne Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44, Stavanger T: 51

Detaljer

Vedlegg 18 Forskrift om vern av Brånakollane naturreservat, Larvik kommune, Vestfold

Vedlegg 18 Forskrift om vern av Brånakollane naturreservat, Larvik kommune, Vestfold Vedlegg 18 Forskrift om vern av Brånakollane naturreservat, Larvik kommune, Vestfold Fastsatt ved kongelig resolusjon 15. desember 2017 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr.100 om forvaltning av naturens

Detaljer

Protokoll fra styremøte 6. april 2017

Protokoll fra styremøte 6. april 2017 Nasjonalparkstyret Saksnummer Ephorte: 2017/49 Saksbehandler: Morten Johannessen Dato: 18.04.2017 Protokoll fra styremøte 6. april 2017 Saker: 2017/1 2017/14 Møtested: Heimat, Brokelandsheia Dato: 06.04.2017

Detaljer

Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra motorferdselsforbudet - Leon Pettersen

Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra motorferdselsforbudet - Leon Pettersen Besøksadresse Storjord 8255 Røkland Postadresse Moloveien 10 8002 Bodø Kontakt Sentralbord +47 75 53 15 00 Direkte 400 35 630 fmnopost@fylkesmannen.no Leon Pettersen Strømhaugvegen 17 8215 VALNESFJORD

Detaljer

Innvilget dispensasjon fra verneforskrift for Laugen landskapsvernområde i Harstad for bruk av friluftsscenen til arrangement i Festspillene 2014

Innvilget dispensasjon fra verneforskrift for Laugen landskapsvernområde i Harstad for bruk av friluftsscenen til arrangement i Festspillene 2014 Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Liv Mølster 77 64 22 04 08.04.2014 2014/1715-2 432.2 Deres dato Deres ref. 12.03.2014 Festspillene i Nord-Norge v/ Morten Markussen Postboks 294 9483 HARSTAD

Detaljer

Reguleringsbestemmelser og retningslinjer Reguleringsplan for Torsnes

Reguleringsbestemmelser og retningslinjer Reguleringsplan for Torsnes KOMMUNE : NOME DATO FOR PLANFORSLAG : 21.11.06 DATO KOM.STYRETS VEDTAK : 18.09.07 DATO FOR SISTE REVISJON : Disse bestemmelser og retningslinjer skal utfylle planforslaget som er avgrensa som vist på kartet.

Detaljer

Dispensasjon for utvidet minkjakt i utvalgte verneområder i Arendal, Grimstad og Lillesand kommuner

Dispensasjon for utvidet minkjakt i utvalgte verneområder i Arendal, Grimstad og Lillesand kommuner Miljøvernavdelingen Bjørn Johannessen Sendes som e-post Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2015/299 / FMAAAGO 24.02.2015 Dispensasjon for utvidet minkjakt i utvalgte verneområder i

Detaljer

Høring forslag til ny forvaltningsplan for Jomfruland landskapsvernområde

Høring forslag til ny forvaltningsplan for Jomfruland landskapsvernområde Høring forslag til ny forvaltningsplan for Jomfruland landskapsvernområde Gjennomgang av innkomne høringsuttalelser Lars Akselsen, brev datert 10.12.2011 Mener at sone 3 (edelløvskog) på grunnlag av ulikheter

Detaljer

Betydninga av beitebruk for naturverdiene. Beitostølen 19.sept.13- Kjell Joar Rognstad og Line Andersen

Betydninga av beitebruk for naturverdiene. Beitostølen 19.sept.13- Kjell Joar Rognstad og Line Andersen Betydninga av beitebruk for naturverdiene. Beitostølen 19.sept.13- Kjell Joar Rognstad og Line Andersen Langsua nasjonalpark Villmark med urskogpreg, langstrakte vidder og kulturlandskap Dette er Langsua.

Detaljer

Møteinnkalling. Sakliste er utsendt på e-post til arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre. Side 1

Møteinnkalling. Sakliste er utsendt på e-post til arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre. Side 1 Møteinnkalling Utvalg: Ar beidsutvalget i Rondane -Dovre nasjonalparksty re Møtested: E-postbehandling Dato: 07.10.2013 Tidspunkt : Tilbakemelding så raskt som mulig. Sakliste er utsendt på e-post til

Detaljer

Vedlegg 1. miljødepartementet.

Vedlegg 1. miljødepartementet. Vedlegg 1 Forskrift om vern av Blåfjell naturreservat, Asker og Røyken kommuner, Akershus og Buskerud Fastsatt ved kongelig resolusjon 20. mars 2015 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning

Detaljer

Forskrift om supplerende vern for sjøfugl i Oslofjorden Geitungsholmen naturreservat i Røyken kommune, Buskerud fylke

Forskrift om supplerende vern for sjøfugl i Oslofjorden Geitungsholmen naturreservat i Røyken kommune, Buskerud fylke Forskrift om supplerende vern for sjøfugl i Oslofjorden Geitungsholmen naturreservat i Røyken kommune, Buskerud fylke Fastsatt ved kongelig resolusjon av. i medhold av lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern

Detaljer

Skjøtselsinnspill for Lindholmen, Ormø og Tørfest i Ormø-Færder landskapsvernområde. Kim Abel. BioFokus-notat

Skjøtselsinnspill for Lindholmen, Ormø og Tørfest i Ormø-Færder landskapsvernområde. Kim Abel. BioFokus-notat Skjøtselsinnspill for Lindholmen, Ormø og Tørfest i Ormø-Færder landskapsvernområde Kim Abel BioFokus-notat 2012-30 1.1.1.1 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag for Nøtterøy kommune ved Ronny Meyer gitt innspill

Detaljer

Saksbehandler Gunnar Rofstad Vår ref. 2013/ Dato

Saksbehandler Gunnar Rofstad Vår ref. 2013/ Dato Besøksadresse Storjord 8255 Røkland Postadresse Moloveien 10 8002 Bodø Kontakt Sentralbord +47 75 53 15 00 Direkte 75 53 15 65 fmnopost@fylkesmannen.no Fylkesmannen i Nordland Moloveien 10 8002 BODØ Saksbehandler

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre. Dette møtet har kun én sak på dagsorden (dispensasjonssak).

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre. Dette møtet har kun én sak på dagsorden (dispensasjonssak). Møteinnkalling Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Pr. e-post (hastesak) Dato: 09.01.2013 (se nedenfor) Tidspunkt: Kl. 13.00 (se nedenfor) Dette møtet har kun én sak på dagsorden

Detaljer

Verneplan for LOFOTODDEN NASJONALPARK Moskenesøya Moskenes og Flakstad

Verneplan for LOFOTODDEN NASJONALPARK Moskenesøya Moskenes og Flakstad Verneplan for LOFOTODDEN NASJONALPARK Moskenesøya Moskenes og Flakstad 2 INNHOLD Innledning...Side 5 - Grunneierrettigheter...Side 6 - Fritidsboliger/hytter...Side 6 - Tekniske inngrep...side 6 - Kystfiske...Side

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 FOR MØYSALEN NASJONALPARK OG MØYSALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE

ÅRSMELDING 2012 FOR MØYSALEN NASJONALPARK OG MØYSALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE ÅRSMELDING 2012 FOR MØYSALEN NASJONALPARK OG MØYSALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE . Tilsyn i MLVO i januar 2012. Møysalen har fått sola tilbake. 2 3 Tilsyn / tilstedeværelse Totalt har Fjelltjenesten arbeidet

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 26.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernomr. Audnedal, Fylkeshuset Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer