Tolfaposten. Velkommen til årsmøte i Oslo 1/2009. Innhold. Februar Centrostudi Italo-norvegese di Tolfa

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tolfaposten. Velkommen til årsmøte i Oslo 1/2009. Innhold. Februar 2009. Centrostudi Italo-norvegese di Tolfa"

Transkript

1 1/2009 Februar 2009 Centrostudi Italo-norvegese di Tolfa Velkommen til årsmøte i Oslo Innhold Nervøst før start i det hesteveddeløpet i viale d'italia Innkalling til årsmøte Styrets beretning Referat fra styremøte Invitasjon til kultursamarbeid Ord fra redaktøren Årsmøte i Oslo 7. mars 2009 kl Det italienske kulturinstituttet

2 TOLF OLFAPOSTEN Kontaktorgan for Det Norsk-Italienske Studiesenter San Giuseppe i Tolfa Viale Italia Tolfa - ITALIA REDAKSJON Pål Steigan / / STYRET Pål Kristensen / Nicolai Heldal / Øyvind Gunnarsjaa / Marianne Hølmebakk / John Hermansen vara Gisle Hannemyr / Barbro Hernes Valgkomite Anne Marie Hagerup Odd Sørhus Astrid Andersen / Bookingansvarlig: John Hermansen eller / medlemmer med internettilknytning oppfordres til å bruke bookingsystemet. Regnskap: Nic Heldal, Utbygging/vedlikehold: Øyvind Gunnarsjaa / 2 I TOLF OLFA San Giuseppe: (også fax) / Sophie Hinsch: Skyss flyplassen: Sophie Hinsch. TOLFA FIUMICINO 75,00 EURO FIUMICINO-TOLFA - 85,00 EURO TOLFA CIAMPINO - 95,00 EURO CIAMPINO TOLFA- 110,00 EURO SATSER FOR OVERN VERNATT TTING - Medlemmer og andre på samme rom betaler for tiden kr. 50,- pr. døgn pr. person. - Familiemedlemmer betaler kr. 80,- pr. døgn pr. person. For medlemmer uten barn regnes søsken eller om like ikke finnes, ett annet definert familiemedlem, som familiemedlem. - Venner som reiser sammen med medlemmer betaler kr. 150,- pr. døgn pr. person. - Alle som overnatter på samme rom, betaler det samme. - Venner som reiser alene betaler kr. 250,- pr døgn pr. person. - Venner som reiser alene utover 30 dager betaler kr. 150,- pr. døgn pr. person fra første døgn. - Ved flere enn to personer på et rom betaler de øvrige kr For seminar betales kr. 650,- pr. rom i villaen og kr. 600,- pr. rom i tårnet. Prisen for seminarer inkluderer vask av rom, håndklær og sengetøy Betaling for overnatting skal skje 30 dager før ankomst. Ved eventuell avbestilling etter denne fristen er en forpliktet til å betale, og eventuell refusjon må tas opp gjennom reiseforsikring. Bookinger på venteliste (X1-X7) overføres av bookingansvarlig til ledig rom ca 60 dager før ankomst dersom det er ledig rom. Alle oppgjør sendes til: Centro Studio v/ Nicolai Heldal Torsholmen 25B 3209 Sandefjord Kontonr

3 Styrets årsberetning for 2008 Foreningens tillitsvalgte: Styreleder: Pål Kristensen, valgt 2008 Styremedlemmer: Øyvind Gunnarsjaa, valgt 2007, ansvarlig for Utbyg- Vedlikeh. Nicolai Heldal, valgt 2007, økonomiansvarlig John Hermannsen, valgt 2008, bookingansvarlig Marianne Hølmebakk, valgt 2008 Varamedlemmer: Gisle Hannemyr, valgt 2007, dataansvarlig Barbro Hernes, valgt 2008 Valgkomité: Astrid Andersen, valgt 2006 og 2008 Anne Marie Hagerup, valgt 2008 Odd Sørhus, valgt 2008 Revisor: Odd Kjeldsberg Redaktør av Tolfaposten: Pål Steigan Styrets arbeid Styrets arbeid har i 2008 vært konsentrert om flere viktige saker. Den endelige økonomiske sluttavtalen med vår tidligere renholder ble undertegnet ved Arbeids-kommisjonen i Roma i mai. Det ble også ferdigstilt en ny, offisiell, arbeidsavtale med vår daglige leder i Tolfa, Sophie Hinsch. Hennes månedsrapporter har fra sommeren blitt sendt medlemmene på e-post, Innkalling til årsmøte 2009 Det innkalles hermed til årsmøte i Centrostudi Italo- Norvegese di Tolfa. Årsmøtet avholdes lørdag 7. mars kl i Det italienske kulturinstituttet, Oscarsgate 56, Oslo. Dagsorden 1. Konstituering 2. Styrets årsberetning 3. Regnskap og revisjonsberetning 4. Budsjett 5. Innkomne forslag 6. Valg Medlemmer som har forslag til vedtak på årsmøtet må sende disse forslag til styrelederen senest to uker før møtet. Styrelederen skal deretter sende disse forlag til medlemmene senest en uke før årsmøtet. Medlemmer som er forhindret fra å møte personlig, har adgang til å sende fullmakt med et annet medlem. Etter årsmøtet blir det avholdt et medlemsmøte.

4 noe som har blitt godt tatt imot, og gir fortløpende oppdatering på det meste som skjer ved studiesenteret. Nykjøkkenet ble sluttført og det ble kjøpt inn ny pergola samt vinranke til terrassen. Begge har høstet mange positive kommentarer. Styret oppnevnte i mai en arbeidsgruppe som skulle utrede mulighetene for utbygging av Ballsalen. Gruppen har levert sin rapport og styret vil på bakgrunn av denne legge fram forslag til vedtak på årsmøtet i mars Kirken i senteret ble avvigslet i desember etter ønske fra kirkemyndighetene i byen. Dette gir foreningen nye og store muligheter for bruk av kirkerommet til både konferanse- og kulturformål i framtiden. Styret hadde i april møte med ordføreren i Tolfa der samarbeidet mellom foreningen og kommunen på en rekke områder ble diskutert og planlagt. I oktober ble det således inngått en avtale med kommunen om utbygging av gangvei bak det nye kulturhuset. Dette vil koste ca 6500 Euro, men det er en viktig investering for å sikre bedre adkomst for bevegelseshemmede. Samlet antall overnattinger holdt seg omtrent uendret Styret har avholdt 3 styremøter, hvorav ett i Tolfa over to dager, og behandlet 43 saker. Det henvises til referat i Tolfaposten. Det meste av styrearbeidet foregår likevel fortløpende via e-post. Tolfaposten har kommet ut med 4 fyldige nummer i Styret takker alle som har bidratt med stoff og gir en stor honnør til redaktør Pål Steigan for hans flotte arbeid med medlemsavisen. Han og foreningen jubilerer med Tolfaposten nr. 50 i februar Styret retter en spesiell takk til Sophie Hinsch for godt samarbeid og for alt arbeidet hun legger ned for senteret hvert eneste år. Driften av foreningen Medlemsutvikling: Foreningen hadde per medlemmer hvorav 85 ordinære medlemmer og et æresmedlem, Edvard Vogt. Et medlem meldte seg ut i høst og styret vil utpeke nytt medlem så snart som mulig. Ved årsskiftet er det 17 kandidater på ventelisten. fra 2007 og bookinginntektene var ca kr over budsjettet. Utgiftene var kr under budsjettet og overskuddet kr mot budsjettert kr. Foreningens økonomi er tilfredsstillende og likviditeten er betydelig bedret. Belegg Antall overnattingsdøgn i 2008 var totalt 3332 som er nesten nøyaktig det samme som i For venner som reiser uten følge var det en økning fra 205 til 301 døgn, mens det var en nedgang for seminar fra 191 til 4

5 100 døgn. Barn / familie holdt seg på 796 døgn. Med unntak av påskeuka (mars) og høstferien var det stort sett god plass hele året. Utnyttelsesgraden er totalt 45 % og 34 % blant medlemmene. Dersom desember, januar og februar trekkes ut, var utnyttelsesgrad ca 60 % Fra slutten av juni til midten av juli ble mange rom tildelt familie og venner av barn som hadde stått på venteliste. Det ble gjennomført 1 faglig og 1 venneseminar i Økonomi Regnskapet for 2008 viser et overskudd på kr, som er kr bedre enn budsjettert. Det positive avviket skyldes både høyere inntekter og lavere kostnader enn budsjettert. Overnattingsinntektene var samlet mer enn kr over budsjett, og nesten på nivå med Nivået er opprettholdt på tross av en betydelig nedgang i inntektene fra seminarer. Inntektene fra venner alene har økt, mens medlemmer, barn og venner sammen med medlem er på samme nivå som i Forsinket innbetaling av kontingent fra fem medlemmer bidrar til å redusere det positive inntektsavviket til i overkant av kr. Driftskostnadene er samlet drøye kr lavere enn budsjettert, hovedsakelig som følge av lavere kostnader til honorarer, administrasjon, kulturstøtte og internett/telefon. Kostnader til drift og vedlikehold av bygg og drift/småinnkjøp i Tolfa var klart over budsjett. Dette skyldes primært kostnader til pergola og innkjøp av utstyr til nykjøkkenet. Plassering av deler av likviditetsbeholdningen på høyrentekonto har bidratt til et positivt avvik på netto finansposter på i underkant av kr. Det positive resultatet bidrar til å styrke likviditeten. Ved utgangen av året var likviditetsreserven kr, mot kr ved inngangen til året. Sammenlignet med budsjett svekkes likviditetsutviklingen av manglende utskiftning av medlemmer i Ett medlem har meldt seg ut, men det nye medlemmet har først betalt inn medlemslånet etter årsskiftet. Etter denne innbetalingen er likviditeten styrket ytterligere. Dette gir fortsatt foreningen handlingsrom til vedlikehold, kulturstøtte og andre prioriterte formål, samtidig som likviditetsreserven kan holdes over målsatte kr. Styret arbeider som før etter en tredelt modell for finansiering av driften til senteret. 1 Alle investeringer dekkes i hovedsak av medlemslån. 2 Alle faste utgifter med driften i form av forsikringer, skatt, gebyrer etc som må betales enten vi bruker senteret eller ikke, dekkes av årskontingenten. 3 Driftsutgifter i forbindelse med bruken av senteret og løpende vedlikehold av bygningsmassen dekkes av overnattingsgebyrer. Dagens nivå på årskontingenten er på nivå med summen av faste utgifter. Styret foreslår derfor å beholde årskontingenten på kr. Overnattingsavgiftene foreslås heller ikke endret i Drift og vedlikehold av anlegget Pga foreningens økonomi ble det ikke igangsatt større prosjekter i Nykjøkkenet ble sluttført, mens det gjenstår hyller og stativ på tørkerommet før det kan taes fullt i bruk. Strømforsyningen til begge kjøkken er forbedret slik at sikringene skal tåle mer. På forsommeren ble ny pergola og vinranke innkjøpt og i september ble tilhørende ny belysning montert. Fabio på kirketaket Det er tidligere oppdaget flere små taklekkasjer og det har vært innhentet flere anbud for å utbedre dette, også med tanke på full renovering av takene på kirkebygget og villaen. Skadene ble forverret av kraftig uvær før jul og pga været kom reparasjon i gang først etter nyttår. 5

6 Det har i mange år vært etterlyst bedre adgang til senteret for bevegelseshemmede uten at en har klart å finne forsvarlige løsninger. Styret har nå inngått avtale med kommunens entrepenør om å bygge gangvei bak det nye kulturhuset, men det er fortsatt usikkert om når arbeidet blir sluttført. Brannsikring har vært prioritert i Det ble montert branntepper på alle kjøkken samt brannvarslere i tårnet. Det er planlagt utvendig branntrapp fra T3 og T4 og styret arbeider for at den blir montert ferdig våren Nye kontorstoler til mange rom og Bredbåndskontakter var tidligere bare på rommene i villaen, men ble i 2008 også montert på rommene i tårnet og på kjøkken og bibliotek i villaen. Det ble innkjøpt ny TV til stua samt nye kontorstoler og nytt sengetøy til mange rom. Sophie har sørget for Gelender på loftet fortløpende vedlikehold og småreparasjoner, bl.a. på badene i villaen og tårnet.. Kultur Utstilling i Tolfa Styret bevilget kr til et felles utstilllingsprosjekt ved Marit Sandvik, Brit Dyrnes, Marit Krogh, Guri Sandvik, Pirjo Eronen og Mette Strøm. Etter en studietur i 2007 arrangerte de 17. mai marokkansk fest og utstillingen Una notta in Marocco i to av de gamle stallene i Tolfa. Over 150 gjester, deriblant ordfører Alessandro, kom og fikk spennende mat og kulturopplevelser. Utstillingen ble nærmere omtalt i Tolfaposten nr 3 i Kulturhusgaven Det tidligere vedtaket om gave i form av konsert til åpningen av kulturhuset har vist seg å være vanskelig å gjennomføre, da åpningen stadig har blitt utsatt. Det ble derfor vedtatt å bruke de kr som har vært satt av til dette til et kunstverk. Billedhoggeren Marit Wiklund har fått oppdraget. Hun vil modellere et hestehode som skal transporteres til Tolfa våren Språkkurs/matkurs Styret har med støtte fra årsmøtet 2008 arbeidet for å arrangere italienskkurs og mulighet for matkurs for medlemmene i Kursene sponses fra kulturbudsjettet i tillegg til at hver deltaker betaler kr Det arrangeres juni to parallelle italienskkurs med en deltakerramme på 16. Tilsvarende kurs arrangeres 31.august - 4.september og vi satser på å få til et parallelt matkurs med Sophie Hinsch som lærer hvis interessen er stor nok. Kursene er lagt til perioder der det vanligvis er lavt belegg på senteret. Utveksling av skoleelever Etter initiativ fra Tolfa s ordfører har vi i løpet av året gjort forsøk på å opprette kontakt med skoler i Norge for elevutveksling med Tolfa. Dette har vist seg vanskelig da italienskunder-visningen i Norge foregår i den videregående skolen, mens Tolfa kun har skoler opp til ungdomstrinnet. Styret har videre henvendt seg til foreningens medlemmer for å undersøke om det finnes interesse for utveksling mellom norske og italienske ungdomsskolelever. Foreløpig har vi ikke fått noen henvendelser. Styret Detalj fra kirketaket 6 Foto: Sophie Hinsch

7 Referat fra styremøte i Oslo 24. januar 2009 Sak 28/08 Godkjenning av innkalling og siste styrereferat Det var ingen merknader til innkallingen, eller til referatet fra forrige styremøte.. Sak 29/08 Økonomi årsregnskap 2008 og budsjett 2009 Årsregnskapet for 2008 ble lagt fra og gjennomgått av Nic og det inneholdt ingen store overraskelser. Det viser et solid overskudd, vesentlig større enn budsjettert, og dette skyldes både høyere inntekter og lavere kostnader. Overnattingsinntektene er kr over budsjett, og nesten på nivå med rekordnivået fra i fjor. Honorarer, administrasjon og kulturstøtte er klart under budsjett. Vedlikehold inventar og bygg er klart over budsjett og utgifter til strøm og gass økte mer enn forventet. Årsaken til dette er en kombinasjon av høyere priser og økt forbruk. Eurokursen var bekymringsfull høy på kr 10 en periode i høst, men er nå redusert til kr 9. I budsjettet for 2009 er det lagt til grunn en eurokurs på kr. 9,00. Posten Innkjøp og vedlikehold, inventarer og bygg deles opp. slik at det tydeliggjøres hvor mye av budsjettet som er satt av til vedlikehold, og hvor mye som skal benyttes til nyinvesteringer. Posten for vedlikehold i 2009 foreslås økt grunnet forventede kostnader til reparasjon av taket over kirkebygget og villaen. Posten for nyinvesteringer foreslås også økt pga ny gangvei bak kulturhuset og utbedring av ballsalen. De faste kostnadene beregnes til ca. kr 3000 pr medlemsandel slik at årsavgiften foreslås uendret. Regnskap og budsjett sendes alle medlemmer før årsmøtet. Sak 30/08 Booking, status 2008 og prognose 2009 John hadde laget god oversikt. Antall overnattingsdøgn i 2008 var drøyt 3300 som i Medlemmer og barn/venner holdt seg uendret. For venner som reiser uten følge var det en økning på 50%, mens det var en tilsvarende halvering av seminardøgn. Med unntak av påskeuka og høstferien var det stort sett god plass hele året. Utnyttelsesgraden var for hele året 45 % (34 % blant medlemmene). Dersom desember, januar og februar trekkes ut, var utnyttelsesgraden ca 60 %. Fra slutten av juni til midten av juli ble mange rom tildelt familie og venner av barn som hadde stått på venteliste. Det ble gjennomført 1 faglig og 1 venneseminar i Prognosene for 2009 viser en klar økning i belegget og enda større økning i overnattingsinntektene. Pr, 21. januar er det booket rom for kr mot ca på samme tid de to siste årene. Dette skyldes i stor grad flere seminarer og vennesamlinger som gir gode inntekter. Styret har i flere år erfart problemer med tolkingen av en setning i foreningens vedtekter: Barn av medlemmer kan benytte vedkommendes bruksrett, når medlemmet ikke er til stede. Noen tolker det slik at barn da også har rett til de samme betingelser for booking og priser som medlemmer, mens styret og årsmøtet har ment at booking og priser er regulert i egne regler fastsatt av årsmøtet. Vi fremmer derfor forslag til årsmøtet om endring av vedtektene på dette punktet. Sak 31/08 Utbyggings- og vedlikeholdssaker Tørkerommet: Innredning er kjøpt inn av Øyvind og vil bli transportert til Tolfa ved første anledning. Viften ble opprinnelig montert feil, noe som nå er rettet opp. Kjøkken: Elektriker har utbedret strømforsyningen til kjøkkenet slik at sikringen tåler mye mer. Tak: Arbeidet med å tette lekkasjer og utbedre taket er i gang. (Fabio) Gangvei bak teateret/kulturhuset: For å bedre tilgangen til senteret for bevegelseshemmede er det inngått en avtale med kommunen om hellelagt gangvei med rekkverk. Det planlegges videreføring ned kirketrappa 7

8 til terrassen utenfor villaen. Branntrapp i tårnet: Anbud er innhentet, men det flere usikre momenter, bl.a. pris for montering. Øyvind arbeider videre med dette sammen med Sophie. Sak 32/08 Årsrapport 2008 Pål la fram utkast til årsrapport. Den fullføres med hjelp fra alle i styret og sendes til medlemmene i god tid før årsmøtet. Sak 33/08 Ballsalutredningen forslag til årsmøtet Arbeidsgruppen bestående av Tore Haugen (leder), Anne-Grete Bergsland og Odd Sørhus har levert en fyldig rapport der mange ulike utbyggingsmuligheter er diskutert. Styret går inn for alternativet med en begrenset og fleksibel utbygging der det ikke lages nye soverom. Det er i hovedsak basert på forslaget fra Tolstad og Hernes på årsmøtet Beslutningen er basert på en helhetlig vurdering, foreningens økonomi og mulighetene vi får med det frigjorte kirkerommet. Det legges fram forslag om dette til årsmøtet. Sak 34/08 Kirkerommet muligheter og videre prosess Styret har allerede mottatt flere forslag om hvordan kirkerommet kan brukes fremover. De fleste tenker seg utadrettet virksomhet, konserter og utstillinger med adgang for byens befolkning, i tillegg til interne møter og seminarer. Uenigheten går nok mest på hvor mye en kan og bør endre rommets utseende. Styret mener foreningen bør bruke tid på denne diskusjonen og ser flere muligheter for en forsiktig og gradvis utbygging. Videre planer for utbygging vil bli diskutert på medlemsmøtet etter årsmøtet 7. mars Sak 35/08 Utvelging av nytt medlem og rangering av ventelisten Styret mottok en utmelding i høst. De to første på ventelisten har takket nei til tilbud om medlemskap og flyttes dermed nederst på ventelisten som består av 17 søkere. Det ledige medlemskapet tilbys derfor nr. 3 på ventelisten Styret ønsker å gjennomgå og utarbeide klarere prinsipper for prioritering av ventelisten på det neste styremøtet i mai. Sak 36/08 Kulturhusgaven Billedhuggeren Marit Wiklund har fått i oppgave å lage en skulptur som foreningen vil gi som gave til Tolfa kommune under åpningen av kulturhuset. Skulpturen beregnes ferdig i løpet av våren og blir da fraktet til Tolfa i påvente av at kommunen får midler til å sluttføre kulturhuset. Sak 37/08 Regler for tildeling av kulturmidler Årsmøtet i foreningen har siden 2005 årlig avsatt kr til kulturprosjekter med tilknytning til senteret i Tolfa. For å lette arbeidet med søknader og gi mer rettferdighet og forutsigbarhet for søkerne har styret har vedtatt følgende retningslinjer for tildeling av støtte til kulturformål: 1. Som kulturprosjekt skal regnes separat - eller gruppeutstillinger, forestillinger, konserter, workshops, kurs, eller andre prosjekt som tar sikte på å oppfylle studiesenterets formål. 2. Kulturprosjektene skal fortrinnsvis initieres og/ eller gjennomføres av en eller flere av foreningens medlemmer. 3. Fra og med år 2010 er søknadsfristen for tildeling av midler satt til 1. januar hvert år. Søknad sendes styreleder i foreningen. 4. Søknadene skal inkludere en prosjektbeskrivelse og en framdriftsplan med dato(er) for gjennomføring, samt budsjett. Etter prosjektets avslutning sendes en kortfattet rapport til styreleder. 5. Styret i foreningen vedtar tildeling av midler etter vurdering av innkomne søknader, sett i sammenheng med budsjettforslag til årsmøtet. Sak 38/08 Søknader om kulturmidler Barbro Hernes og Marianne Hølmebakk fratrådte styremøtet under behandlingen av sak 38/08. Søknad fra Brit Dyrnes Brit Dyrnes søkte Studiesenteret om tilskudd på kr ,- til Fase I av et kulturprosjekt. Fase I vil utgjøre et studieopphold i Tolfa, våren -09, for å kunne fotografere og skrive, med den hensikt å lage en bok. Fase II tenkes gjennomført høsten 09 eller våren 2010 med utstilling og kulturkveld Styret ønsker å prioritere prosjekter som blir presenteret for medlemmer og innbyggere i Tolfa. Vi

9 valgte derfor å se Fase I og II i søknaden under ett og bevilget kr ,- under forutsetning av at prosjektet sluttføres og presenteres i Tolfa som planlagt. Ytterligere støtte til dette prosjektet kan ikke påregnes. Søknad fra Marianne Hølmebakk og Barbro Hernes Marianne Hølmebakk og Barbro Hernes søkte Studiesenteret om tilskudd på kr til produksjon og gjennomføring av en gruppeutstilling.utstillingen skulle omfatte arbeider fra 7 (eller flere) av foreningens medlemmer og vises i kirkerommet i San Giuseppe i Tolfa 1-2 uker i oktober Styret så svært positivt på søknaden som både ville involvere mange medlemmer og åpne opp kirkerommet som utstillingslokale. Da styret ikke ønsket å gå ut over budsjettet kunne prosjektet støttes med maksimalt kr Hølmebakk og Hernes takket for støtten, men valgte å trekke sin søknad da de ikke så det som mulig å gjennomføre prosjektet, slik det var utformet i søknaden, uten at hele søknadsbeløpet ble innvilget. Styret har satt av kr til gjennomføring av to italienskkurs i Sak 39/08 Språk-kurs 2009 Det har i styret vært enighet om å arrangere italienskkurs og mulighet for matkurs for medlemmene. Disse skal til en viss grad sponses av kulturbudsjettet i tillegg til at hver deltaker betaler kr Det arrangeres juni to parallelle italienskkurs med en deltakerramme på 16. Tilsvarende kurs arrangeres 31.august - 4.september og vi satser på å få til et parallelt matkurs med Sophie Hinsch som lærer hvis interessen er stor nok. Kursene er lagt til perioder der det vanligvis er lavt belegg på senteret. Det ble informert om planene i Tolfapostens høstnummer hvor medlemmene ble bedt om å melde sin interesse. Da interessen var stor, særlig for junikurset, ble det gjort avtale med Margherita Podestà, som driver språkskolen Ciao Ciao i Oslo. Hun vil også kunne undervise på høstkurset. Hun arbeider nå med et spesialopplegg for kursene. I januar 2009 ble det sendt ut e-post til alle medlemmer med informasjon om kursene og spørsmål om bindende påmelding innen 10. februar. De som tidligere har meldt sin interesse vil bli prioritert. Det er entusiasme og stor interesse for kursene. Langt flere medlemmer enn det er plass til på senteret har meldt seg på junikurset. Høstkurset er også på vei til å bli fylt opp. Sak 40/08 Årsmøtet i Oslo 7. mars 2009 En komité bestående av Pål Steigan, Ellen Furuseth, Marianne Hølmebakk, Øyvind Gunnarsjaa og Marit Egner Engh har planlagt årsmøtet. Det blir arrangert i det italienske kulturinstituttet med middag om kvelden på restaurant Sandinos. Fredag kveld 6. mars inviteres det til vennesamling hos Øyvind Gunnarsjaa og Hilde Wilberg. Det sendes ut en egen invitasjon til årsmøtet med alle detaljer. Styret har kontaktet valgkomitéen og vil peke ut møteledelse og referent på forhånd. Sak 41/08 Regler for seminar og familiesamlinger Informasjon og regler vedr. seminarer og venne/ familiesamlinger ligger på våre hjemmesider. Styret har mottatt mange flere søknader for 2009 enn tidligere og har innvilget de fleste. Det er ønskelig å legge dette til tider av året med lavt belegg og dette vurderes og fortolkes av styret for hver enkelt søknad. Sak 42/08 Diverse innspill fra medlemmer? Medlemmer uten e-postadresse får medlemsinformasjon tilsendt som vanlig post.? Sophie administrerer utlån fra husets bibliotek til de fastboende norske i Tolfa.? Dokumentasjon/foto fra studiesenteret og Tolfa, bl.a. ulike oppussingsprosjekter, ligger på nettet Ny informasjon sendes vår web.redaktør Gisle Hannemyr.? Gisle Hannemyr vil arbeide for bedre intern kommunikasjon og diskusjonsforum i foreningen via våre hjemmesider.? Bedre kontakt med den norske ambassaden i Roma. Styret har invitert ambassadør Bull til å besøke studiesenteret, noe han ønsker å gjøre våren Neste styremøte avholdes i Tolfa fredag 8. og lørdag 9. mai Referenter: Barbro Hernes & Pål Kristensen

10 INVITASJON TIL SAMARBEID MED ASSOCIAZIONE MUSICALE ANTONIO VIVALDI. Under vårt opphold i Tolfa i jula var jeg tilstede på en klassisk konsert arrangert av den lokale Associazione Musicale Antonio Vivaldi. Jeg kom i snakk med en av arrangørene, Anna Maria Morra som spurte, slik flere i Tolfa gjør, om våre planer for San Giuseppes kirkerom. Det resulterte i en visitt av styret i musikkforeningen og deres dirigent maestro Raffaele Gaizo fra Caprarola. Foreningen uttrykte sterk interesse for kontakt og samarbeid med kultursenteret, gjerne i form av felles konserter med norske musikere både inne klassisk musikk og andre sjangere som for eksempel jazz. De håpet å kunne få til et slikt arrangement allerede til påske. Jeg kjenner ikke til om noen av våre medlemmer eller gjester i påska er beredt til å delta i noe slikt felles konsert. Ettersom jeg selv skal være i Tolfa i påska tillot jeg meg likevel å invitere foreningen til å arrangere en konsert i vårt lokale om de ønsket. Musikkforeningen ønsket at jeg formidlet deres ønske om samarbeid til våre medlemmer. Dette er altså en oppfordring til våre medlemmer, som enten selv spiller eller har kontakter i musikkmiljøet, om å kontakte Associazione Musicale Antonio Vivaldi for å planlegge felles italiensk-norske konserter i Tolfa. Foreningen kan kontaktes via Anna Maria Morra ( som snakker godt engelsk ) på eller Antonio Vivaldi ( ) Kopperstikk, F.M. de La Cave (1725) Født 4. mars 1678 i Venezia Død 28. juli 1741 (63 år) i Wien Yrke komponist, fiolinist Nils Petter Lydersen Nasjonalitet Republikken Venezia Også kjent somil Prete Rosso (den røde prest) Sjanger barokkmusikk Instrument fiolin Aktive år

11 Årsmøte 7. mars kl 11.30, Oscars gate 56, Oslo Årsmøtet 2009 holdes i Oslo 7. det italienske kulturinstituttet i Oslo har vært så vennlige å la oss få bruke deres lokaler til å avholde møtet. Direktør Sergio Scapin sier at han setter stor pris på denne muligheten til å knytte tettere kontakt mellom vår forening og instituttet. Tolfaposten Invitasjon til årsmøte, vennefest og årsmøtemiddag Hyggekveld fredag 6. mars, kl Øyvind og Hilde inviterer til uformell hyggekveld fredag 6. mars kl og ber om beskjed om du/ dere kommer pga innkjøp. De bor i Akersbakken 35 D. Telefon Mail til: Ta med drikke selv, betaling for mat når dere kommer. år Årsmøtemiddag Santinos Hammersborggata 2 Vi har lagt opp til lunsj på kulturinstituttet kl.13, og middag på kvelden kl. 20 på restaurant Santinos v/ Youngstorget. Pris pr. person er kr Dette inkluderer lunsj - kaffe/te/frukt osv. på årsmøtet og 3 retters middag inkl. kaffe på Santinos om kvelden. Drikke kommer i tillegg. Dersom det er noen som ønsker glutenfri mat ber jeg om at dere gir meg beskjed om dette. Er det noen som bare skal ha lunsj- betaler de 100 kr. p.p. Husk å skrive lunsj. Bindende påmelding innen 1. mars. Vennligst vær nøye med å skrive hvem det er fra på innbetalingen til kontonr Hilsen og håper vi sees! for festkomiteen Ellen Furuseth, Vestgrensa 13, 0851 Oslo - ring gjerne om det er noe:

12 Utgave 50 ord fra redaktøren Med denne utgaven har undertegnede vært ansvarlig for 50 utgaver av Tolfaposten. Det har vært en artig oppgave, og den som har tatt vare på alle utgavene, vil ha en ganske interessant oversikt over foreningas historie og virke. Et foreningsblad som kommer tre til fire ganger i året har sjølsagt helt andre oppgaver enn ei avis eller et magasin. Lagt vekt på er at Tolfaposten skal informere saklig og skikkelig om det som skjer i foreninga, og initiativer som angår oss i Tolfa. Jeg har lagt vekt på at medlemsbladet skal bidra til den gode samarbeidsånden som bærer hele vårt prosjekt oppe. Bladet har alltid vært åpent for debatt og ulike synspunkter, men redaktøren har vært opptatt av at bidragsyterne tilstreber saklighet og nøkternhet i innleggene. Et avisinnlegg kan få svar neste dag. Et innlegg i Tolfaposten vil i verste fall stå ubesvart i et halvt år. Jeg tror denne redaskjonelle linja har vært til nytte for foreninga. Jeg har også i en beskjeden grad forsøkt å formidle litt tolfetansk kultur gjennom medlemsbladet, og forsøkt å pirre medlemmenes nysgjerrighet. Jeg vil takke for alle bidrag fra medlemmer og ikke-medlemmer og for et godt samarbeid med vekslende styrer opp gjennom åra. Jeg takker også for mange hyggelige tilbakemeldinger fra leserne. Vi driver frivillig arbeid, og da er det viktig at vi støtter hverandre i den grad vi finner grunn til det. Jeg skriver ikke disse linjene fordi jeg har tenkt å legge opp. Dersom årsmøtet og styret skulle ønske det, kan jeg gjerne redigere noen utgaver til. Men det er litt artig å se seg tilbake ved utgave nr 50 fra min hånd og reflektere litt over det som er gjort og tida som er gått. For min egen del går mitt (og Karis) forhold til Tolfa over i en ny fase nå som vi har bygd om en gammel stall til bolighus. Mange spør om vi dermed har tenkt å melde oss ut av foreninga. Til det er å si at vi ikke har noen sånne planer. Vi setter så stor pris på samarbeidet og ikke minst det sosiale samholdet i foreninga, at vi gjerne fortsetter som medlemmer. Pål Steigan, Tolfa, 9. februar 2009 Blomstereng ved Vetralla minner om en snarlig vår. Foto Pål Steigan

13 Årsregnskap 2008 Resultatregnskap Solid overskudd, vesentlig større enn budsjettert. Skyldes både høyere inntekter og lavere kostnader enn budsjettert. Regnskap Budsjett Regnskap Inntekter Overnattingsgebyrer Årsavgifter Ventelistegebyrer Sum inntekter Kostnader Honorarer Renovasjon, vann og avløp Strøm Gass Eiendomsskatt Drift/ småinnkjøp Tolfa Innkjøp og vedlikeh. inventar og bygg Administrasjon Internett, telefon og porto Støtte kulturelle formål Forsikringer Tilbakebetaling eiendomsskatt Sum driftskostnader Driftsresultat Netto finansposter Resultat Inntekter Overnattingsinntekter kr over budsjett, og nesten på nivå med rekordnivået Årsavgifter under budsjett, som følge av at fem medlemmer ikke har betalt ved årsskiftet. To av disse har betalt like etter nyttår. Liten tilleggsinntekt på ventelistegebyrer. Kostnader Honorarer, administrasjon og kulturstøtte klart under budsjett. Honorarer til kooperativet for desember inngår ikke, men utgjør et lite beløp. Det er avsatt kr i kulturstøtte, til forventet utbetaling tidlig i Vedlikehold inventar og bygg klart over budsjett.

14 Budsjett 2009 forslag til årsmøtet 1. Forutsetninger Uendret årsavgift Uendrede overnattingspriser Overnattinger på nivå med de to siste årene Investeringer bygg kr o Ballsal o Gangvei Vedlikehold bygg kr o Takreparasjon største enkelttiltak Kultur Euro-kurs 9 kr Utskifting av ett medlem, i tillegg til den som kommer inn nå 2. Resultatbudsjett Faktisk 2008 Budsjett 2008 Budsjett 2009 Inntekter Overnattingsgebyrer Årsavgifter Ventelistegebyrer Sum inntekter Kostnader Faste kostnader Honorarer Renovasjon, vann og avløp Strøm Gass Eiendomsskatt Drift/ småinnkjøp Tolfa Vedlikeh. inventar og bygg Investeringer inventar og bygg Administrasjon Telefon og porto Støtte kulturelle formål Forsikringer Pr. medlem Sum driftskostnader Driftsresultat Renteinntekter Rentekostnader/gebyrer Valutatap Netto finansposter Resultat Likviditetsbudsjett Faktisk 2008 Budsjett 2008 Budsjett 2009 Resultat Kostnader uten likviditetseffekt Kontantstrøm fra drift Medlemslån inn Medlemslån ut Likviditetseffekt medlemslån Likviditetsendring Likviditet Likviditet

Tolfaposten 1/2007. Innkalling til årsmøte. Februar 2007. Styrets beretning Regnskap Styrereferat. Årsmøte i Bergen 24. mars 2007

Tolfaposten 1/2007. Innkalling til årsmøte. Februar 2007. Styrets beretning Regnskap Styrereferat. Årsmøte i Bergen 24. mars 2007 1/2007 Februar 2007 Centrostudi Italo-norvegese di Tolfa Innkalling til årsmøte Styrets beretning Regnskap Styrereferat Beretningen om kastanjetreet Blomstereng nær Vetralla - Foto: Pål Steigan Årsmøte

Detaljer

CENTROSTUDI ITALO-NORVEGÉSE SAN GIUSEPPE DI TOLFA HÅNDBOKA INFORMASJON GODE RÅD RETNINGSLINJER HUSVETT. www.tolfa.no / www.artemisia.

CENTROSTUDI ITALO-NORVEGÉSE SAN GIUSEPPE DI TOLFA HÅNDBOKA INFORMASJON GODE RÅD RETNINGSLINJER HUSVETT. www.tolfa.no / www.artemisia. CENTROSTUDI ITALO-NORVEGÉSE SAN GIUSEPPE DI TOLFA HÅNDBOKA INFORMASJON GODE RÅD RETNINGSLINJER HUSVETT www.tolfa.no / www.artemisia.no/tolfa Produksjon: Ole Tolstad www.tolstad.com 2009 VELKOMMEN TIL STUDIESENTERET

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 TVERRBAKKEN BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 ÅRSREGNSKAP FOR 2009 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2012

GENERALFORSAMLING 2012 Norsk Bearded Collie Klubbs GENERALFORSAMLING 2012 lørdag 2. juni - kl 16.00 Drammen Travbane Veiforklaring og ytterligere info finner du på klubbens webside www.nbck.net side 1 DAGSORDEN Sak 1: Sak 2:

Detaljer

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang CarciNor-medlemsblad Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer med nevroendokrin carcionom (hormonproduserende svulster) og alle de som er interessert i deres sak. Foreningen skal støtte

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

BUDSTIKKEN. Nyttårstanker fra Senterlederen. Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen

BUDSTIKKEN. Nyttårstanker fra Senterlederen. Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 1 Torsdag 29. januar 2004 44. år gang Nyttårstanker fra Senterlederen Å, å, å - som tiden flyr sier de fleste jeg møter

Detaljer

HAKAVIK VEL DOKUMENTER

HAKAVIK VEL DOKUMENTER HAKAVIK VEL DOKUMENTER ÅRSBERETNING 2005, Havik hygga vel Styret har bestått av: Formann: Hanne Løken Nestformann: Erik Løken Kasserer: Arne Grimnes Sekretær: Tove Holmbekk Styremedlem: Gro Agerup Festkomite:

Detaljer

Landsmøte. 15.-17. mars 2013. Universitetsgata 20, Oslo

Landsmøte. 15.-17. mars 2013. Universitetsgata 20, Oslo Landsmøte 15.-17. mars 2013 Universitetsgata 20, Oslo Innholdsfortegnelse 1. Å p n i n g o g k o n s t i t u e r i n g................ 5 Sak 1.1 Åpning og opprop... 6 Sak 1.2 Godkjenning av innkalling...

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Side 1 av 84 Innholdsfortegnelse Innkalling til årsmøte:... 4 Innkalling til årsmøte for Trondhjems Seilforening

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Onsdag 31. september kl. 16:30-22:00 Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte

Detaljer

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013 Side 1 av 27 Innholdsfortegnelse Innkalling til årsmøte:... 3 Innkalling til årsmøte for Trondhjems Seilforening

Detaljer

Til beboerne i Skovbakken Borettslag

Til beboerne i Skovbakken Borettslag 1 Skovbakken Borettslag Til beboerne i Skovbakken Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Innkalling til Landsmøtet 2014

Innkalling til Landsmøtet 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Medlem av International Humanist and Ethical Youth Organisation Oslo, 09.04.2014

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nr. 1, 2007 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Årsmøte i Ålesund 27. - 30. april (se s. 6) En flott tur til Fjellstua -og Ålesund viste seg fra sin beste side. Om kvelden var det jubileumsfest og mange

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen Referat Styremøte 23.01.2015 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 53-15- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 54-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 55-15 - Behandlingssak:

Detaljer

Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted: Hyperionkontoret, Akersbakken 12

Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted: Hyperionkontoret, Akersbakken 12 Til: Hyperion Oslos medlemsforeninger Fra: Styret i Hyperion Oslo Oslo, 19. november 2010 2. innkalling til årsmøte for Hyperion Oslo 2010 Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted:

Detaljer

Sakspapirer til Unionsmøte 2013

Sakspapirer til Unionsmøte 2013 Sakspapirer til Unionsmøte 2013 Program Årsberetning NBU 2011-2013 Vedtekter NBU med endringsforslag Forslag til handlingsplan for NBU 2012-2013 Evaluering av Union Bluescup 2012 Evaluering av Union Bluesband

Detaljer

Innkalling til Sameiermøte 30. april 2015 kl. 18.00. - Registrering fra kl. 1730 Vestli skole

Innkalling til Sameiermøte 30. april 2015 kl. 18.00. - Registrering fra kl. 1730 Vestli skole Innkalling til Sameiermøte 30. april 2015 kl. 18.00 - Registrering fra kl. 1730 Vestli skole 1 Kjære seksjonseier i Velkommen til ordinært sameiermøte Oslo, 24.mars 2015 Innkallingen du holder i hånden

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no Forord Vi ønsker stadig

Detaljer

Til beboerne i Tveita Borettslag

Til beboerne i Tveita Borettslag 1 Tveita Borettslag Til beboerne i Tveita Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Enerhaugen Borettslag

Til andelseierne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til andelseierne i Enerhaugen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Innkalling til generalforsamling

Innkalling til generalforsamling 1 Manglerudvangen Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned

Detaljer

Sakspapirer til Velferdstingsmøte kl.1700, 05. oktober 2009, Rådssalen, Administrasjonsbygningen på Blindern

Sakspapirer til Velferdstingsmøte kl.1700, 05. oktober 2009, Rådssalen, Administrasjonsbygningen på Blindern Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle vararepresentanter i Velferdstinget Studentparlamentet i Oslo Studentforeningen ved Handelshøgskolen BI i Oslo Studentstyret ved Norges idrettshøgskole

Detaljer

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 1. dag fredag 5.4.2013 Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay ønsket velkommen: Kjære

Detaljer