HVA ER HOVEDPOENGET MED TINGLYSING?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HVA ER HOVEDPOENGET MED TINGLYSING?"

Transkript

1 BRUK AV HJEMMELSSELSKAPER OG ANDRE RETTSVERNSSUBSTITUTTER VED SALG AV FAST EIENDOM Advokatene Borgar Høgetveit Berg og Reidar Myhre, Advokatfirmaet Thommessen AS Eiendomsrettsseminaret, Kartverket, Sundvolden,9. september HVA ER HOVEDPOENGET MED TINGLYSING? Tinglysing har ingen virkning mellom partene (Ot.prp. nr. 9 (1935) s. 2, 10 og 35) Rettsvirkningene følger av tingl. 20 til 27 Virkningen overfor yngre rettsstiftelser: Rettsvern Virkningen overfor eldre, utinglyste rettsstiftelser: Godtroerverv og kreditorbeslag Hvorfor velger noen profesjonelle aktører likevel å ikke tinglyse sine erverv? 2 Kartverket Eiendomsrettsseminaret, september

2 TINGLYSINGENS BETYDNING FOR ANDRE REGLER Tinglysing er vilkår eller har rettsvirkninger også i andre sammenhenger Bevis eller presumsjon for eiendomsrett > Tvangsfullbyrdelsesloven 7-13 > Men merk språkbruken; grunnbokshjemmel ( formelt eierskap ) er ikke nødvendigvis det samme som reelt eierskap Frihevd av underpanteretter, jf. hevdsloven 10a Foreldelse av svake legalpant, jf. panteloven 6-3 Foreldelse av odelsløsningsrett, jf. odelsloven 40 Friststart for beregning av fritak for gevinstskatt Tinglysingsgebyr, jf. rettsgebyrloven 21 til 23a Dokumentavgift, jf. dokumentavgiftsloven 6 3 NOEN GRUNNLEGGENDE MISFORSTÅELSER Det som ikke er tinglyst, gjelder ikke Det som er tinglyst, er urokkelig Det som er tinglyst, kan ikke endres Det som er tinglyst, er godkjent av myndighetene Tinglysing reparerer alle feil og mangler Tinglysing verner mot hevd Grunnbokshjemmelshaver = eier > oppregningen er ikke uttømmende! 4 Kartverket Eiendomsrettsseminaret, september

3 TREDJEMANNSKONFLIKTENE Rettsvern = beskyttelse mot konkurrerende rettighetshavere Konkurrentene kan enten være Avtaleerververe (kjøpere, panthavere etc. - godtroekstinksjon) eller Kreditorer (konkursbo og utleggshavere kreditorekstinksjon/kreditorbeslag) Heretter bare om kreditorekstinksjon ved overdragelse av fast eiendom De to grunnleggende konflikttypene: Hjemmelskonflikten Suksesjonskonflikten 5 HJEMMELSKONFLIKTEN Inn til skyldner Hovedregelen i dekningsloven 2-2 ( tilhører skyldneren ) avgjørende for Bs beslagsrett: B får ikke en bedre rett enn A Ved salg fra H til A: spørsmål om selgers stansningsrett (avhendingslova 5-3 (4) og tinglysingsloven 21,3) H (rette eier/ tidligere eier) A (skyldner) B (konkursbo el. utleggshaver) 6 Kartverket Eiendomsrettsseminaret, september

4 SUKSESJONSKONFLIKTEN Ut fra skyldner / forbi skyldner Dekningsloven 2-2 bare et utgangspunkt, MÅ suppleres med rettsvernsreglene i tingl. 20 flg! S (kjøper) A (skyldner, tidligere eier/selger) B (konkursbo el. utleggskreditor) 7 RETTSVERNSREGLENE FOR FAST EIENDOM Tinglysingsloven 23: Kjøper må tinglyse senest dagen før konkursåpning for å ha rettsvern mot selgers konkursbo Samme regel ved utlegg, jf. tingl. 20 annet ledd første punktum Rettsvernsreglene er firkantede og begrunnet med faren for kreditorsvik, notoritetshensyn og rettstekniske hensyn det kan virke hårdt, men er nødvendig, jf. Sjur Brækhus Høyesterett har flere ganger uttalt at det ikke er tale om en konkret vurdering av om kreditorsvik foreligger Rt s Rt s Rt s Kartverket Eiendomsrettsseminaret, september

5 SÆRLIG OM RETTSVERNSHEVD Aksessorisk rettsvernshevd 20 års hevdstid ved fast eiendom, jf. hevdslova 2 Erverv av eiendom gjennom hevd har rettsvern uten tinglysing, jf. tinglysingsloven 21 annet ledd annet punktum Selvstendig rettsvernshevd Ulovfestet lære: En eier som har sittet med eiendommen i full hevdstid, hevder rettsvern uten tinglysing ved utløpet av hevdstiden Begrunnelse: En eier som har lovlig atkomst til eiendommen, bør ikke stilles dårligere enn en eier som ikke har lovlig atkomst til eiendommen Uklart om det gjelder et godtro-krav ved selvstendig rettsvernshevd hva skal den gode tro i så fall knytte seg til? 9 TO ORD OM DOKUMENTAVGIFTEN Skattemessig begrunnet særavgift på 2,5 % på omsetning av fast eiendom Rettsgrunnlaget er Grunnloven 75 a m.v Årlig proveny ca kr 8 milliarder En rekke unntak fra avgiftsplikten følger av lov, forskrift og årlige skattevedtak Utløses ikke av overdragelsen av eiendommen, men av tinglysingen Ingen plikt til å tinglyse; ikke unndragelse av avgift å ikke tinglyse Dokumentavgiften fører (indirekte) til svekkelse av grunnbokas troverdighet Avgiften beregnes ut fra eiendommens verdi ved tinglysingen, jf. Rt s Dersom rekvirenten stiller som vilkår for tinglysingen at dokumentavgiftsreglene forstås på en bestemt måte, og tinglysing nektes fordi Kartverket ikke kan bekrefte tolkningen, kan rekvirenten få prøvet tolkingen av dokumentavgiftsreglene gjennom anke over tinglysingsnektelsen, uten å måtte opprettholde kravet om tinglysing dersom prøvingen ikke gir det ønskede resultatet 10 Kartverket Eiendomsrettsseminaret, september

6 PROBLEMSTILLINGEN I DET FØLGENDE Tinglysing av eiendomskjøpet (overskjøtning / overføring av grunnbokshjemmel) gir altså kjøper alltid rettsvern mot selgers kreditorer Men dette utløser dokumentavgift tilsvarende 2,5 % av markedsverdien på eiendommen Finnes det rettsvernssubstitutter, dvs. alternativer som ikke utløser dokumentavgift, men som samtidig gir kjøper beskyttelse mot selgers kreditorer? Igjen: man har ikke plikt til å tinglyse ervervet, det er altså ikke ulovlig avgiftsunndragelse å unnlate å overføre grunnbokshjemmelen til kjøper 11 MULIGE RETTSVERNSSUBSTITUTTER (1) Bruk av hjemmelsselskaper (2) Tinglysing av kjøpekontrakt (3) Blankoskjøte (4) Generalfullmakt (5) Sikringspant (sikringsobligasjon) (6) Urådighetserklæring (tinglysingssperre) (7) Skadesløsbrev (8) Legalpant etter avhendingslova 2-9 (9) Tinglysing av anerkjennelseserklæringer etter tingl. 12 (10)Tinglysing av fraværsdom eller rettsforlik etter tingl. 13 (11) Pantebelåning av eiendom 12 Kartverket Eiendomsrettsseminaret, september

7 (1) BRUK AV HJEMMELSSELSKAPER eiendomsselskap (reell eier) 100 % hjemmelsselskap (hjemmelshaver, proforma eier) 13 eiendomsselskap 1 (reell eier, selger 1) eiendomsselskap 2 (reell eier, kjøper 1/selger 2) eiendomsselskap 3 (reell eier, kjøper 2/selger 3) etc. 100 % 100 % 100 % hjemmelsselskap (hjemmelshaver, proforma eier) 14 Kartverket Eiendomsrettsseminaret, september

8 selger 1 salg kjøper 1/ selger 2 salg kjøper 2/ selger 3 salg etc. 100 % 100 % 100 % eiendomsselskap (reell eier) 100 % hjemmelsselskap (hjemmelshaver/ proforma eier) 15 Rt s. 586 ( Fagutleie ) Gjensidige NOR Sparebank Berit Moen (hjemmelshaver) jan Fagutleie AS des salg kr 2,8 mill Tet Invest AS konk.bo 16 Kartverket Eiendomsrettsseminaret, september

9 To hovedspørsmål for Høyesterett: Kunne selgers bo beslaglegge eiendommen iht. tinglysingsloven 23 selv om selger selv ikke hadde grunnbokshjemmel? Høyesterett: Ja Kunne selgers bo deretter innfri påhvilende pantegjeld og så kreve regress av kjøper/dagens eier for det innfridde beløp? Høyesterett: Nei Essensen i dommen: Tinglysingsloven 23 krever ikke at konkursskyldner selv har vært hjemmelshaver, det avgjørende er om konkursskyldner tidligere har vært reell eier Dermed utvides kretsen av mulige konkursboer som kan gjøre beslag dette kan omfatte boene til en rekke tidligere eiere/selgere! Dommen tilsidesetter arbeidsuhellet i Rt s. 247 (utlegg). 17 I forhold til hjemmelsselskapsstrukturen innebærer Rt s. 586 en betydelig risiko for at boet til en tidligere eier vil vinne frem iht. tingl. 23 Rettsvernsreglene (inkl. tingl. 23) er etter sin art firkantede/strenge At kjøper har oppnådd rettsvern for ervervet av aksjene i eiendomsselskapet/ hjemmelsselskapet, må være irrelevant for boets beslagsrett > Eiendomservervet er ikke blitt tinglyst iht. tingl. 23 > Hjemmelsselskapet er bare proforma eier av eiendommen og boet kan derfor kreve hjemmelen overført fra hjemmelsselskapet (sml. dekningsloven 2-2) Vil domstolene ha sympati for kjøpers ønske om å spare dokumentavgift? Kan eventuell utbredt bransjepraksis ha betydning? Mulige selskapsrettslige grep for å unngå beslagsrisiko uten dokumentavgift 18 Kartverket Eiendomsrettsseminaret, september

10 (2) TINGLYSING AV KJØPEKONTRAKT En kjøpekontrakt kan tinglyses som en heftelse på eiendommen (tingl. 12) Gir kjøper rettsvern for en betinget rett; retten til å bli eier mot å oppfylle kontraktens vilkår (betaling av kjøpesummen og evt. andre vilkår) Utløser i utgangspunktet ikke dokumentavgift Kan typisk være aktuelt hvor det går tid mellom inngåelse av kjøpekontrakten og overtakelse hvis selger går konkurs i mellomtiden, har kjøper krav på å overta eiendommen mot å betale kjøpesummen og oppfylle evt. andre vilkår Hvis overtakelsestidspunktet passeres (og oppgjør skjer), men uten at det har skjedd en hjemmelsoverføring når selger går konkurs: Kjøper har fortsatt rettsvern for retten til å bli (forbli) eier, men kjøper må betale kjøpesummen på nytt til boet For at kjøper også skal ha rettsvern for betalingen av kjøpesummen, må kvittering for betaling av kjøpesummen tinglyses Etter Kartverkets praksis vil imidlertid dette utløse krav om hjemmelsoverføring kjøpekontrakten og betalingskvitteringen anses å gi uttrykk for et ubetinget rettserverv etter tingl. 14 annet ledd. Dermed utløses også dokumentavgift 19 (3) BLANKOSKJØTE Selger/hjemmelshaver utsteder skjøte hvor erverver, eventuelt også beløp, holdes åpent for senere utfylling Greit for kjøper å ha i skuffen, men er verdiløst hvis skjøtet ikke er tinglyst senest dagen før selgers konkurs (jf. tingl. 23) Blankoskjøte beskytter heller ikke kjøper mot frivillige og urettmessige disposisjoner fra selger (f.eks dobbeltsalg) blankoskjøte bør her kombineres med tinglysing av urådighetserklæring 20 Kartverket Eiendomsrettsseminaret, september

11 Kan selgers konkursbo nå frem med subjektiv omstøtelse (deknl. 5-9) hvis kjøper har løpt til Kartverket for å tinglyse blankoskjøtet rett før konkursen, nettopp pga. frykten for selgers konkurs? Kan det noen gang være utilbørlig å gjennomføre rettsvernsakten? Skal nok svært mye til, men Borgarting lagmannsrett holder døren litt på gløtt (LB ): Flertallet utelukker ikke [at] gjennomføring av en tidligere inngått avtale med etablering av rettsvern, etter forholdene kan være en utilbørlig disposisjon etter dekningsloven 5-9, men er av den oppfatning at det da skal mer til enn hvis det er en ny avtale som forfordeler kreditorer, f.eks. ved at det avtales ny sikkerhet for gammel gjeld. 21 (4) GENERALFULLMAKT Selger gir kjøper fullmakt til å disponere rettslig over eiendommen Beskytter ikke mot selgers konkurs (og kjøper får heller ikke benyttet fullmakten etter konkursåpning ) Beskytter heller ikke mot hjemmelshavers frivillige disposisjoner i strid med fullmakten 22 Kartverket Eiendomsrettsseminaret, september

12 (5) SIKRINGSPANT (SIKRINGSOBLIGASJON) (Terminologi: obligasjon er misvisende etter endringer i blankettforskriften i 2001: gjeldsbrevdelen erkjenner å skylde er tatt ut av pantedokumentet) Ingen legaldefinisjon av sikringspant fremstår som et helt vanlig pantedokument, men det typiske er at pantet er ment å sikre en eller annen mulig fremtidig forpliktelse En sikringsobligasjon inneholder som regel to elementer: panterett for et angitt beløp en urådighetserklæring Den vanligste situasjonen hvor sikringspant brukes: sikkerhet for det ansvar megler kan pådra seg i forbindelse med oppgjør ved eiendomskjøp (ansvar overfor kjøper, kjøpers långivere, selger og selgers långivere) 23 Et sikringspant gir uansett ikke rettsvern for ervervet av eiendommen gir i beste fall bare en panterett for et eller annet underliggende pengekrav! Ulike typesituasjoner hvor det kan bli aktuelt å benytte sikringspantet: Noe går galt i forbindelse med selve eiendomsoppgjøret (den dynamiske fase) Det er ikke mulig å tinglyse ervervet på kjøpstidspunktet, kjøper har f.eks kjøpt en del av et gnr/bnr som først må fradeles før hjemmelsoverføring kan skje, selger går konkurs før fradeling er gjennomført Men hva hvis hjemmelsoverføring kan skje, men kjøper ikke ønsker dette, typisk for å spare dokumentavgift, og selger så går konkurs? > Kan kjøper da gjøre pantet gjeldende overfor selgers konkursbo? > I så fall for hvilke krav/beløp? 24 Kartverket Eiendomsrettsseminaret, september

13 RT S. 335 ( NOTAR ) Gjensidige Glitne Notar (megler) h-2008 Krogsveen (megler) Konk.bo Sandum Prosjekter AS (selger/hj.haver) (kjøpsavt. h-2007) Svensson og Bråthen (kjøper) sluttkjøpere v-2009 Konk.bo adv. Foseid (ny megler) 25 Problemstilling Saken gjaldt spørsmålet om megler (Notar) hadde opptrådt ansvarsbetingende overfor kjøper blant annet ved å slette en sikringsobligasjon før tinglysing av ervervet hadde skjedd Høyesteretts premisser berører det underliggende spørsmålet: hvilke krav kan en sikringsobligasjon egentlig sikre? 26 Kartverket Eiendomsrettsseminaret, september

14 Faktum Desember 2007: Salg av tre næringsseksjoner som kjøper skulle gjøre om til seks boligseksjoner, meglet gjennom Notar Overtakelse og betaling av kjøpesum i februar 2008 For å unngå dokumentavgift ønsket kjøper at overskjøtning skulle skje direkte til sluttkjøperne Utstedt sikringsobligasjon til megler som skulle tjene som sikkerhet for den til enhver tid utbetalte del av kjøpesummen og slettes når oppgjør mellom partene var avsluttet og skjøtet tinglyst (avsnitt 4 og 65) I tillegg utstedt blankoskjøte og generalfullmakt til kjøper Avtalt at skjøtene skulle tinglyses på sluttkjøperne innen 4. september 2008 (senere forlenget til 1. desember 2008), ved oversittelse av fristen skulle skjøtene tinglyses på kjøperen 14. mai 2008: Megler sletter sikringsobligasjonen, uten å ta det opp med kjøper 18. mai 2009: Selger (Sandum Prosjekter) slås konkurs, selgers konkursbo beslaglegger (ekstingverer) den ene usolgte boligseksjonen iht. tingl Resultat Boets beslag medførte at kjøper krevde erstatning av meglers forsikringsselskap basert på to ansvarsbetingende forhold: > Meglers sletting av sikringsobligasjonen > Meglers manglende oppfølging av meglers ansvar for sikkert oppgjør Kjøper tapte i tingretten: megler ikke ansett uaktsom, usikkert om sikringsobligasjonen ville sikret kjøper Kjøper tapte i lagmannsretten: sikringsobligasjonen ville sikret kjøper og megler opptrådte uaktsomt, men megler hadde grunn til å tro at kjøpers advokat hadde overtatt ansvaret for å gjennomføre oppgjøret Kjøper vant i Høyesterett (enstemmig, dog 4-1 om erstatningens størrelse) 28 Kartverket Eiendomsrettsseminaret, september

15 Høyesteretts premisser Megler hadde opptrådt erstatningsbetingende uaktsomt ved å slette sikringsobligasjonen, dette var i strid både med hva som var avtalt og god meglerskikk Høyesterett tok for gitt at sikringsobligasjonen, dersom den ikke var blitt slettet av megler, ville sikret kjøper mot selgers konkursbo: Jeg finner det uten videre klart at en begrensning av obligasjonen til kun å sikre mot hjemmelshavers rettslige disposisjoner, ikke er rettslig holdbar. Så sant vilkåret i tinglysingsloven 23 er oppfylt, må forpliktelser som faller inn under det obligasjonen i henhold til kontrakten skal dekke, ha rettsvern i hjemmelshavers konkursbo. For Høyesterett frafalt Gjensidige sin anførsel om at sikringsobligasjonen uansett ikke ville sikret kjøper i selgers konkurs, underforstått: ingen årsakssammenheng mellom tapet og meglers opptreden Her hadde det gått ca. 15 måneder siden kjøper overtok seksjonene og kunne ha tinglyst sitt erverv Høyesterett var fullt ut innforstått med at manglende tinglysing skyldtes kjøpers ønske om å spare dokumentavgift 29 Høyesterett påla megler ansvar for kjøpers tap, men reduserte likevel erstatningen med en tredjedel basert på skadelidtes medvirkning (jf. skadeserstatningsloven 5-1) Når kjøper ikke hadde sørget for hjemmelsoverføring, men nøyd seg med blankoskjøte og tinglysing av sikringsobligasjon, hadde kjøper bevisst tatt en risiko ved arrangementet. Flertallet fant det rimelig, siden tapet har sammenheng med denne noe irregulære hjemmelsoverføringen fra selger, at det gis et visst fradrag i erstatningen Men hva er egentlig kjøpers (panthavers) underliggende krav her? Se det slik at selger i realiteten misligholder kjøpsavtalen ved senere å gå konkurs (og rettsvernsreglene da slår inn), altså at kjøper da får et erstatningskrav mot selger? Mer prinsipiell innvending: Bør panteinstituttet overhodet brukes til å sikre denne typen krav/situasjoner? 30 Kartverket Eiendomsrettsseminaret, september

16 Formåls- og systembetraktninger : godtar man at sikringspantet beskytter mot kreditorbeslag, åpner dette for at alle kjøpere som vil unngå dokumentavgift, kan unnlate å tinglyse sine erverv. Dette vil bryte med hele tinglysingsordningen, inkl. ønsket om at grunnbokens opplysninger om eier- og hjemmelsforhold i størst mulig grad samsvarer med de reelle forhold Ordningen vil også uthule boers beslagsrettigheter (sml. f.eks dekningsloven 7-3 som forbyr insolvensmotiverte avtalebestemmelser som begrenser boets rett til inntreden i avtaler tilsvarende synspunkter her?) Reelle hensyn: Har pantet noe beskyttelsesverdig formål? Et kreativt arrangement som enkelte kjøpere av næringseiendom velger for å unngå dokumentavgift som alle andre eiendomskjøpere må betale inn til staten? Skadelidtes medvirkning: Kjøper kunne altså enkelt unngått tapet ved å tinglyse; Kan t.o.m. tenkes at selger og megler har tryglet kjøper om å tinglyse bør ikke erstatningen som kreves dekket under sikringspantet, da reduseres til kr 0? 31 I Rt s. 335 la Høyesterett til grunn at det alene beror på avtalen mellom selger og kjøper hvilke krav som er dekket av sikringspantet Den aktuelle formuleringen: sikkerhet for den til enhver tid utbetalte del av kjøpesummen Meglerstandardens formulering (Forum for Næringsmeglere Oppgjørsavtale tilknyttet salg av eiendom med hjemmelsselskap, versjon nr. 6 09/11): 3.1 Sikringsdokument a) Selgeren skal straks sørge for at det utstedes et sikringsdokument på Eiendommen pålydende [ ] til fordel for Megleren. Sikringsdokumentet skal tjene som sikkerhet for ethvert krav som tilkommer Kjøperen, og som springer ut av Avtalen. 32 Kartverket Eiendomsrettsseminaret, september

17 Ville Høyesterett ha godtatt følgende avtaleformulering? Pantet skal tjene som sikkerhet for hele det økonomiske tapet Kjøper blir påført dersom Selger på et eller annet tidspunkt i fremtiden går konkurs og Selgers bo ekstingverer Kjøpers utinglyste rett til Eiendommen etter tinglysingslovens rettsvernsregler. Dette gjelder selv om Kjøper åpent og bevisst har valgt å ikke tinglyse sitt erverv utelukkende med det formål å spare dokumentavgift. Pantet skal dekke alt økonomisk tap Kjøper påføres i denne forbindelse, herunder tilbakebetaling av kjøpesum, eventuell verdistigning på Eiendommen, tapte fremtidige leieinntekter og alle Kjøpers advokatkostnader knyttet til f.eks diskusjoner med Selgers konkursbo. Rettskildevekten av Rt s. 335 Hovedspørsmålet gjaldt noe annet; meglers profesjonsansvar. Megler hadde klart opptrådt uaktsomt (slettet sikringsobligasjonen uten å spørre kjøper, i strid med avtalen), og Høyesterett følte kanskje behov for å slå ned på en slik opptreden? Var Høyesterett bevisst på det underliggende og mer prinsipielle spørsmålet om hva en sikringsobligasjon kan/skal sikre? 33 Borgarting lagmannsretts kjennelse 11. januar 2006 (LB ) Lagmannsretten er videre enig med tingretten i at A i nærværende sak ikke har sannsynliggjort at sikringsobligasjonen er effektiv med noe beløp. Som nevnt av tingretten skal en slik obligasjon i utgangspunktet sikre kjøper og kjøpers långiver i tiden fra innbetaling av kjøpesummen til tinglysing av kjøpers hjemmel. I denne sak har kjøper opplyst at selger og kjøper har gjennomført handelen, og kjøper har fått skjøte. Kjøper har hatt mulighet for å tinglyse sin hjemmel. Det er da vanskelig å forstå grunnlaget for anførselen om at sikkerhetsobligasjonen er effektiv for kjøpesummen. Det forhold at kjøper ventet i over to år med å tinglyse sin hjemmel, og selgers kreditor i mellomtiden fikk tinglyst et utlegg i eiendommen, kan etter lagmannsrettens oppfatning ikke lede til at kjøper har noe krav som kan anses sikret i obligasjonen. 34 Kartverket Eiendomsrettsseminaret, september

18 (6) URÅDIGHETSERKLÆRING (TINGLYSINGSSPERRE) Tinglyst erklæring som forbyr hjemmelshaver å disponere rettslig over eiendommen uten samtykke fra rettighetshaver iht. erklæringen Er ofte inntatt i selve pantedokumentet (sikringspantet), men kan også være en egen erklæring NB! Sikrer bare mot avtaledisposisjoner fra hjemmelshaver; urådighetserklæringen har ingen virkning/betydning i forhold til hjemmelshavers kreditorer (konkursbo og utleggshaver), jf. bl.a. Rt s (7) SKADESLØSBREV Brækhus (Pant og annen realsikkerhet, 3. utg. 2005, s. 317): Skadesløsbrev er en pantobligasjon som åpent tilkjennegir at pantekravet ikke er fiksert, dokumentet angir bare et maksimum pantebeløp (iht. pantel. 1-4) og gir i tillegg anvisning på hvordan pantekravet skal bestemmes Brukes ikke lengre i praksis? Kan like gjerne bruke vanlig pantedokument/ sikringspant og gir uansett ikke noen bedre beskyttelse mot kreditorbeslag enn dette Ulempe ved skadesløsbrev i forhold til vanlig pantedokument: gir ikke tvangsgrunnlag uten rettskraftig dom (jf. tvfbl bokstav a), samt spesielle foreldelsesregler (foreldelsesl. 27 nr 1 b) 36 Kartverket Eiendomsrettsseminaret, september

19 (8) AVHENDINGSLOVA LEGALPANT Avhendingslova 2-9 legalpant for kjøpers krav på tilbakeføring av kjøpesummen Bortgjemt bestemmelse brukes sjelden/aldri i praksis? Et såkalt svakt legalpant, dvs. det må tinglyses for å få rettsvern mot selgers kreditorer (panteloven 6-1 (4)). Legalpantet skal i prinsippet kunne tinglyses uten medvirkning fra hjemmelshaver/selger Legalpantet gjelder bare hvor kjøper ikkje har fått heimel eller overteke bruken av han betyr at legalpantet normalt vil ha kort levetid; det faller bort straks kjøper overtar bruken og vil være verdiløst hvis selger deretter går konkurs 37 (9) ANERKJENNELSESERKLÆRINGER Tinglysingsloven 12: dokumentet kan bare tinglyses hvis det går ut på enten å stifte, forandre, overdra, behefte, anerkjenne eller oppheve en rett som har til gjenstand en fast eiendom Kan tinglysing av en erklæring om å anerkjenne kjøper som eier gi kjøper rettsvern etter tinglysingsloven 23? Kartverkets praksis synes å være at slike erklæringer nektes tinglyst: man oppfatter at erklæringen gir uttrykk for et ubetinget eiendomserverv etter tingl. 14 og da kreves hjemmelsoverføring som igjen utløser dokumentavgift Hva hvis en slik erklæring likevel er godtatt tinglyst uten hjemmelsoverføring? > Tingl 23 krever etter sin ordlyd ikke at det ved overføring av eiendomsrett må skje en overføring av grunnbokshjemmelen nok at ervervet er tinglyst > Formåls-/systembetraktninger: Innebærer en omgåelse av hele tinglysingssystemet, grunnbokens troverdighet svekkes osv. Åpenbart ikke noe lovgiver har tenkt seg > Se dog Erik Røsæg (Festskrift til Mads Henry Andenæs, 2010, s. 264), som synes å mene at en slik tinglyst erklæring gir rettsvern for ervervet etter tingl Kartverket Eiendomsrettsseminaret, september

20 (10) RETTSFORLIK OG FRAVÆRSDOMMER Tinglysingsloven 13 fjerde ledd: Når det ikke er bestemt ved lov, kan en dom ikke anmerkes, med mindre den er bindende for en som har grunnbokshjemmel. Kan tinglysing av en dom, en fraværsdom eller et rettsforlik gi kjøper rettsvern for ervervet etter tinglysingsloven 23? På samme måte som ved anerkjennelseserklæringer må det være klart at en ikke kan omgå systemet på denne måten 39 (11) PANTEBELÅNING AV EIENDOMMEN Rt s. 586 (Fagutleie) innebærer at tidligere eiers bo må respektere pantegjeld som kjøper har heftet på eiendommen Jo mer pant kjøper hefter på eiendommen, jo mindre økonomiske interesser har boet i eiendommen Kan selgers konkursbo bruke dekningsloven 5-9 (subjektiv omstøtelse) på ny eiers pantsettelser? Skal nok veldig mye til. 40 Kartverket Eiendomsrettsseminaret, september

Ny høyesterettsdom vedrørende kreditorekstinksjon

Ny høyesterettsdom vedrørende kreditorekstinksjon Ny høyesterettsdom vedrørende kreditorekstinksjon anvendelse av tinglysningsloven 23 når konkursdebitor ikke har grunnbokshjemmelen Sven Krohn 1 Innledning Den 25. april 2008 avsa Høyesterett

Detaljer

Gir kjøp av hjemmelsselskap beskyttelse mot selgerens

Gir kjøp av hjemmelsselskap beskyttelse mot selgerens Side 1 av 8 [2014] Gir kjøp av hjemmelsselskap beskyttelse mot selgerens kreditorer? Kilde: Bøker, utgivelser og tidsskrifter > Tidsskrifter > Tidsskrift for Eiendomsrett Gyldendal Rettsdata www.rettsdata.no

Detaljer

MØNSTERBESVARELSE I ALLMENN FORMUERETT VÅR 2014

MØNSTERBESVARELSE I ALLMENN FORMUERETT VÅR 2014 MØNSTERBESVARELSE I ALLMENN FORMUERETT VÅR 2014 Skrevet av Emma Nilsen Vonen Oppgaven er dessverre ikke kommentert Første spørsmål er om Storevik sparebanks (SSBanken) panteretter faller bort fordi taket

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. (advokat Tor Hannibal Fossum til prøve) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. (advokat Tor Hannibal Fossum til prøve) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 24. april 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-00728-A, (sak nr. 2008/140), sivil sak, anke, Fagutleie AS, dets konkursbo (advokat Jacob S. Bjønness-Jacobsen til prøve) mot TET Invest

Detaljer

Beslagsrisiko knyttet til hjemmelsselskaper. Thorvald Nyquist

Beslagsrisiko knyttet til hjemmelsselskaper. Thorvald Nyquist Beslagsrisiko knyttet til hjemmelsselskaper Thorvald Nyquist Formell eier vs reell eier fast eiendom Formell eier Tinglyst som hjemmelshaver i grunnboken Registret hos Statens kartverk Reell eier Den som

Detaljer

Legalpantet for boomkostninger etter Rt. 2014 s. 14 Litt om tinglysing, rettsvern og prioritet

Legalpantet for boomkostninger etter Rt. 2014 s. 14 Litt om tinglysing, rettsvern og prioritet U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Legalpantet for boomkostninger etter Rt. 2014 s. 14 Litt om tinglysing, rettsvern og prioritet Professor Hans Fredrik Marthinussen Universitetet i Bergen (2011)

Detaljer

Tinglysing fast eiendom Universitetet i Oslo 08.03.2016

Tinglysing fast eiendom Universitetet i Oslo 08.03.2016 Tinglysing fast eiendom Universitetet i Oslo 08.03.2016 Registerfører Haldis Framstad Skaare, Statens kartverk Hva betyr det å tinglyse? Registrere dokument for å sikre rettsvern for rettsstiftelser som

Detaljer

SENSORVEILEDNING JUS 3211 PRAKTIKUM HØSTEN 2013

SENSORVEILEDNING JUS 3211 PRAKTIKUM HØSTEN 2013 Det juridiske fakultet Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO Oslo, 13. desember 2013 Advokat Erlend Haaskjold erh@adeb.no SENSORVEILEDNING JUS 3211 PRAKTIKUM HØSTEN 2013 Eksamensoppgaven er denne gangen

Detaljer

TINGLYSING FAST EIENDOM Universitetet i Oslo 14.10.2011 Registerfører Haldis Framstad Skaare, Statens kartverk

TINGLYSING FAST EIENDOM Universitetet i Oslo 14.10.2011 Registerfører Haldis Framstad Skaare, Statens kartverk TINGLYSING FAST EIENDOM Universitetet i Oslo 14.10.2011 Registerfører Haldis Framstad Skaare, Statens kartverk STEDSDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET HVA BETYR DET Å TINGLYSE? Registrere rettighet som har

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. mellom. Gausdal kommune, org nr 961 381 274 (Kjøper) Einar Grythe, fnr 150359 43134 (Selger)

KJØPEKONTRAKT. mellom. Gausdal kommune, org nr 961 381 274 (Kjøper) Einar Grythe, fnr 150359 43134 (Selger) KJØPEKONTRAKT mellom Gausdal kommune, org nr 961 381 274 (Kjøper) og Einar Grythe, fnr 150359 43134 (Selger) 1 SALGSOBJEKTET Selger overdrar til Kjøper deler av sin eiendom gnr 227 bnr 1 i Gausdal kommune.

Detaljer

HR-2000-44-B - Rt-2000-1360 (322-2000)

HR-2000-44-B - Rt-2000-1360 (322-2000) Page 1 of 5 HR-2000-44-B - Rt-2000-1360 (322-2000) INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 2000-08-31 DOKNR/PUBLISERT: HR-2000-44-B - Rt-2000-1360 (322-2000) STIKKORD: Panterett. Salgspant. SAMMENDRAG: Tinglyst

Detaljer

Finanstilsynet Postboks 1187 Sentrum 0107 OSLO

Finanstilsynet Postboks 1187 Sentrum 0107 OSLO Finanstilsynet Postboks 1187 Sentrum 0107 OSLO Oslo, 25.01.2011 Vårrf: clp/00.1.4 Deres ref AKT Oppgjør av eiendomshandler gjennom megler Vi viser til utkast til korrigert endringsforslag vedrørende oppgjør

Detaljer

Hvordan få tinglyst på første forsøk? - unngå de vanligste feilene

Hvordan få tinglyst på første forsøk? - unngå de vanligste feilene Hvordan få tinglyst på første forsøk? - unngå de vanligste feilene Nina Josefine Halsne og Åge-Andre Sandum Disposisjon Presentasjon av Tinglysingen Formålet med tinglysing Hvorfor tinglyser vi? Hva er

Detaljer

Oppgjør av eiendomshandler gjennom mellommann

Oppgjør av eiendomshandler gjennom mellommann 0 FINANSTILSYNET THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHOR1TY OF NORWAY Notat Oppgjør av eiendomshandler gjennom mellommann Vediegg til forslag om endringer i eiendomsmeghngslov- og forskrift II 2 I Finanstilsynet

Detaljer

Kjøpekontrakt. Navn Fødselsnr/Org.nr. Telefon. dagfinn.jensen@getmail.no

Kjøpekontrakt. Navn Fødselsnr/Org.nr. Telefon. dagfinn.jensen@getmail.no Kjøpekontrakt Selger Navn Trendheimêaptistmenisbä_._ Postboks185TiHer,7476Trondheim Fødselsnr /Org nr Telefon _9_38977224 E-p-cfsíadresse harald.s.mahlum@sintef.no Kjøper Navn Fødselsnr/Org.nr. Telefon

Detaljer

TINGLYSING OG KOMMUNENS FORHOLD TIL GRUNNBOKSDATA VED MATRIKKELARBEID TRONDHEIM, 15.02.2012

TINGLYSING OG KOMMUNENS FORHOLD TIL GRUNNBOKSDATA VED MATRIKKELARBEID TRONDHEIM, 15.02.2012 TINGLYSING OG KOMMUNENS FORHOLD TIL GRUNNBOKSDATA VED MATRIKKELARBEID TRONDHEIM, 15.02.2012 STEDSDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET Lene Cecilie Bakler registerfører e.f. HVA SKAL VI GJENNOMGÅ? Grunnbokens

Detaljer

Eksamen i Alminnelig Formuerett 2009

Eksamen i Alminnelig Formuerett 2009 Eksamen i Alminnelig Formuerett 2009 Av Jan Mathias Råheim Del 1 Tvisten står mellom Tetra AS og Ås AS, heretter Tetra og Ås. Tetra ønsker å ta utlegg til dekning for sitt krav mot Holm i Ås sin eiendom.

Detaljer

Overdragelse av fast eiendom uten hjemmelsoverføring. Kandidatnummer: 619 Veileder: Andreas Iversen Leveringsfrist: 25.04 2007

Overdragelse av fast eiendom uten hjemmelsoverføring. Kandidatnummer: 619 Veileder: Andreas Iversen Leveringsfrist: 25.04 2007 Overdragelse av fast eiendom uten hjemmelsoverføring Kandidatnummer: 619 Veileder: Andreas Iversen Leveringsfrist: 25.04 2007 Til sammen 14 593 ord 25.04.2007 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 1 1.1 DEFINISJON

Detaljer

DYNAMISK TINGSRETT PANTERETT 2011V 1 INNLEDNING 2 PANTSETTELSE AV FAST EIENDOM STIFTELSE

DYNAMISK TINGSRETT PANTERETT 2011V 1 INNLEDNING 2 PANTSETTELSE AV FAST EIENDOM STIFTELSE DYNAMISK TINGSRETT PANTERETT 2011V Professor Erik Røsæg Nordisk institutt for sjørett erik.rosag@jus.uio.no folk.uio.no/erikro 1 INNLEDNING 1.1 Læringskravenes 1.1.1 Karakter og hovedtrekk 1.1.2 Pantsettelse

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-00087-A, (sak nr. 2013/1553), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Erik Eriksen til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-00087-A, (sak nr. 2013/1553), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Erik Eriksen til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 15. januar 2014 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2014-00087-A, (sak nr. 2013/1553), sivil sak, anke over kjennelse, Radiv AS (advokat Erik Eriksen til prøve) mot AS Hafnor, dets konkursbo

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. mellom. Frogn kommune Organisasjonsnr. 963 999 089 (heretter kalt selger)

KJØPEKONTRAKT. mellom. Frogn kommune Organisasjonsnr. 963 999 089 (heretter kalt selger) KJØPEKONTRAKT mellom Frogn kommune Organisasjonsnr. 963 999 089 (heretter kalt selger) og Drøbak Montesorri Stiftelse Organisasjonsnr. 985 039 860 (heretter kalt kjøper) Sign:. Sign.. 1. SALGSOBJEKTET

Detaljer

Festerett som sikkerhetsobjekt i låneforhold. Advokat Tom Rune Lian

Festerett som sikkerhetsobjekt i låneforhold. Advokat Tom Rune Lian Festerett som sikkerhetsobjekt i låneforhold Advokat Tom Rune Lian Estate Konferanse "Tomtefeste i næringsbygg" 12. juni 2014 00 Agenda 00 Agenda Agenda! Innledning og avgrensning! Pantsettelsesadgangen!

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Eierseksjon. Mellom: Barcode 125 AS Fnr.: 993 453 781 SALGSOBJEKT/KJØPESUM

KJØPEKONTRAKT. Eierseksjon. Mellom: Barcode 125 AS Fnr.: 993 453 781 SALGSOBJEKT/KJØPESUM Oppdragsnummer: 1-0161/12 Omsetningsnummer: Omsetningsdato: KJØPEKONTRAKT Eierseksjon Mellom: Barcode 125 AS Fnr.: 993 453 781 Adresse: Postboks 1325 Vika, 0112 Oslo Telefon: 950 39 911 heretter kalt selger,

Detaljer

Pengekravrettens utvikling Ny og sentral rettspraksis. Advokat Kjetil Vangsnes

Pengekravrettens utvikling Ny og sentral rettspraksis. Advokat Kjetil Vangsnes Pengekravrettens utvikling Ny og sentral rettspraksis Advokat Kjetil Vangsnes Gjeldsordning FORDELING AV FELLESUTGIFTER Hun tjente kr. 270 000 i året og søkte gjeldsordning Han tjente kr 501 000 i året.

Detaljer

1. BAKGRUNN OG FORMÅL

1. BAKGRUNN OG FORMÅL AVTALE OM FLYTTING AV IDRETTSPLASSEN I GAUSDAL Mellom Gausdal kommune, org.nr 961 381 274 heretter Kommunen; og Gausdal Idrettslag, org.nr. 971 536 969, heretter Idrettslaget er i dag slik avtale inngått:

Detaljer

Sletting av rettigheter i grunnboken

Sletting av rettigheter i grunnboken Sletting av rettigheter i grunnboken Sundvolden 10.09.2014 Registerfører Åge-André Sandum Registerfører Haldis Framstad Skaare Innhold Oversikt over slettebestemmelsene i tinglysingsloven Bestemmelsene

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-01890-A, (sak nr. 2014/223), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-01890-A, (sak nr. 2014/223), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 23. september 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-01890-A, (sak nr. 2014/223), sivil sak, anke over dom, Qahu Bar Assembly AS, dets konkursbo (advokat Per Omreng til prøve) mot Nordea

Detaljer

Innhold. Forord... INNLEDNING...

Innhold. Forord... INNLEDNING... Innhold Forord... INNLEDNING... 1 Historikk... 2 Hovedpunktene i den norske tinglysingsordningen før 1935 3 Tinglysingsreformen i 1935... 4 Forslaget til ny tinglysingslov, NOU 1982: 17... 5 Delingsloven

Detaljer

Oppgjør og klientmiddelbehandling

Oppgjør og klientmiddelbehandling Rundskriv Oppgjør og klientmiddelbehandling i eiendomsmeglingsvirksomhet RUNDSKRIV: 6/2010 DATO: 05.02.2010 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Eiendomsmeglingsforetak Advokater med eiendomsmeglingsvirksomhet Boligbyggelag

Detaljer

Overdragelse av næringseiendom.

Overdragelse av næringseiendom. Overdragelse av næringseiendom. Rettslige problemstillinger i forbindelse med ulike metoder for eiendomstransaksjoner. Kandidatnummer: 689 Leveringsfrist: 25.11.2012 Antall ord: 16 674 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Hvordan sikre rettigheter for ettertiden? Tinglysing og private avtaler. Frode Aleksander Borge Høyskolelektor

Hvordan sikre rettigheter for ettertiden? Tinglysing og private avtaler. Frode Aleksander Borge Høyskolelektor Hvordan sikre rettigheter for ettertiden? Tinglysing og private avtaler Frode Aleksander Borge Høyskolelektor Oversikt over forelesningen 1. Kort oversikt over systemet matrikkelføring og tinglysing 2.

Detaljer

AVTALE OM KJØP AV BOLIGEIENDOM

AVTALE OM KJØP AV BOLIGEIENDOM AVTALE OM KJØP AV BOLIGEIENDOM Standardisert mal kan bli endret. Denne avtale ("Avtalen") er inngått den [ ] mellom: (i) Flekkerøy eiendom AS, (org nr.988 759 553), Østerøya 39, 4625 Flekkerøy ("Selger")

Detaljer

DET KONGELIGE JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMIENT. Deres ref VårreL Data

DET KONGELIGE JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMIENT. Deres ref VårreL Data DET KONGELIGE JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMIENT Adressater i følgé liste Deres ref VårreL Data 01/02075 C-JTJ/ftd 27.05.2002 Pantedokunienter 1. Problemstilling Pantedokumenter ble innført som en egen blankettype

Detaljer

Tinglysing av dokumenter ved arveoppgjør

Tinglysing av dokumenter ved arveoppgjør Tinglysing av dokumenter ved arveoppgjør Nina Josefine Halsne og Åge-Andre Sandum Disposisjon Innledning Formålet med skiftet Begrep i arveretten Skifteformer Hvordan skal arv fordeles En kort gjennomgang

Detaljer

KONKURSFORELESNINGER H 2008 3.AVD. 2. SEMESTER 20 TIMER Mads H Andenæs

KONKURSFORELESNINGER H 2008 3.AVD. 2. SEMESTER 20 TIMER Mads H Andenæs 1 KONKURSFORELESNINGER H 2008 3.AVD. 2. SEMESTER 20 TIMER Mads H Andenæs OVERSIKTSDISPOSISJON 1. Emne, kilder og litteratur 2. Formene for kreditorbeslag 3. Insolvensbegrepet 4. Skyldneren 5. Definisjoner

Detaljer

TINGLYSINGSKJENNELSER

TINGLYSINGSKJENNELSER Eiendomsrettsseminaret Sundvolden Hotell 09.09.2015 TINGLYSINGSKJENNELSER Registerførere Åge-André Sandum og Camilla Walløe Tre sentrale kjennelser LB-2014-183285 Tingl. 38 a LB-2014-204702 Oppløsning

Detaljer

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av fast eiendom «som den er»

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av fast eiendom «som den er» Om kontrakten Denne kontrakten gjelder for kjøp av bolig og fritidsbolig mellom private, der selgeren ønsker å selge eiendommen «som den er». Kontrakten er tilpasset avhendingslova som gjelder ved slike

Detaljer

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av fast eiendom «som den er»

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av fast eiendom «som den er» Parter Kjøper Navn: fødselsnr.: Navn: fødselsnr.: Adresse: Postnr/sted: E-post: Selger Navn: fødselsnr.: Navn: fødselsnr.: Adresse: Postnr/sted: E-post: Side 1 av 8 Betaling Kjøpesum, kr med bokstaver

Detaljer

KJØPEKO TRAKT. Ubebygget tomt

KJØPEKO TRAKT. Ubebygget tomt Oppdragsnummer: Omsetningsdato: KJØPEKO TRAKT Ubebygget tomt Kontraktens bestemmelser utfylles av Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) av 3. juli 1992 nr. 93 og annen bakgrunnsrett. Mellom:

Detaljer

OPSJONSAVTALE. mellom. Eidsberg kommune. (org. nr. 944 345 035) Sagtomta Utvikling Mysen AS. (selskap under stiftelse) om rett til kjøp av

OPSJONSAVTALE. mellom. Eidsberg kommune. (org. nr. 944 345 035) Sagtomta Utvikling Mysen AS. (selskap under stiftelse) om rett til kjøp av OPSJONSAVTALE mellom Eidsberg kommune (org. nr. 944 345 035) og Sagtomta Utvikling Mysen AS (selskap under stiftelse) om rett til kjøp av EIENDOM I EIDSBERG KOMMUNE 1. BAKGRUNN Denne avtalen er inngått

Detaljer

KJØPEKONTRAKT 1. SALGSOBJEKT / KJØPESUM

KJØPEKONTRAKT 1. SALGSOBJEKT / KJØPESUM Oppdragsnummer: 70100062 Omsetningsnummer: 0 KJØPEKONTRAKT Kontraktens bestemmelser utfylles av lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) av 3. juli 1992 nr. 93 og annen bakgrunnsrett. Mellom:

Detaljer

Mortifikasjon ved Brønnøy tingrett Informasjon/veileder

Mortifikasjon ved Brønnøy tingrett Informasjon/veileder BRØNNØY TINGRETT Mortifikasjon ved Brønnøy tingrett Informasjon/veileder 1. MORTIFIKASJON AV GJELDSBREV M.V. (Lov av 18.des. 1959 nr.2 mortifikasjonsloven (ml.) Dersom det er grunn til å tro at et dokument

Detaljer

Kan kreditor beslaglegge ledige eller rettsvernsløse plasser foran sekundærpanthaver i prioritetsrekkefølgen?

Kan kreditor beslaglegge ledige eller rettsvernsløse plasser foran sekundærpanthaver i prioritetsrekkefølgen? Kan kreditor beslaglegge ledige eller rettsvernsløse plasser foran sekundærpanthaver i prioritetsrekkefølgen? Kandidatnummer: 229 Antall ord: 14633 JUS399 Masteroppgave/JUS398 Masteroppgave Det juridiske

Detaljer

AVTALE OM KJØP AV FAST EIENDOMKAI

AVTALE OM KJØP AV FAST EIENDOMKAI UTKAST 19.11.2014 AVTALE OM KJØP AV FAST EIENDOMKAI Følgende avtale er inngått mellom Tysnes kommune som Selger og Alsaker Brygge AS som Kjøper: 1. Avtalens bakgrunn Selger oppførte på 1970-tallet et kommunalt

Detaljer

Grunnboka og lovboka om tinglysingsmyndighetens forhold til ugyldighet

Grunnboka og lovboka om tinglysingsmyndighetens forhold til ugyldighet Grunnboka og lovboka om tinglysingsmyndighetens forhold til ugyldighet oprofessor Erik Røsæg onordisk institutt for sjørett oerik.rosag@jus.uio.no ofolk.uio.no/erikro Del I INNLEDNING 2 Kartverket Eiendomsrettsseminaret,

Detaljer

Registrering, pantsettelse og rettsvern Fritidsbåtkonferansen, 27-28. mars 2014. Anita Malmedal, avdelingsdirektør Skipsregistrene

Registrering, pantsettelse og rettsvern Fritidsbåtkonferansen, 27-28. mars 2014. Anita Malmedal, avdelingsdirektør Skipsregistrene Registrering, pantsettelse og rettsvern Fritidsbåtkonferansen, 27-28. mars 2014 Anita Malmedal, avdelingsdirektør Skipsregistrene Agenda Registrering av fritidsfartøy Skipsregisteret som tinglysingsregister/«realregister»

Detaljer

Godtroerverv av panterett i løsøre

Godtroerverv av panterett i løsøre Godtroerverv av panterett i løsøre Kandidatnummer: 199 239 Veileder: Hans Fredrik Marthinussen Antall ord: 12 559 JUS399 Masteroppgave/JUS398 Masteroppgave Det juridiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN

Detaljer

Rekvirent plikter å gi alle nødvendige opplysninger for at avgiftsgrunnlaget skal kunne fastsettes etter beste skjønn. 7 annet ledd.

Rekvirent plikter å gi alle nødvendige opplysninger for at avgiftsgrunnlaget skal kunne fastsettes etter beste skjønn. 7 annet ledd. 1. Problemstilling: Verdigrunnlag oppgitt i skjøte. Hvilke kriterier benyttes av tinglysingen for at et skjøte sendes tilbake med krav om forklaring og dokumentasjon vedrørende fastsettelse av verdigrunnlaget.

Detaljer

SKARNES VIDEREGÅENDE SKOLE - MAKESKIFTE MED SØR-ODAL KOMMUNE

SKARNES VIDEREGÅENDE SKOLE - MAKESKIFTE MED SØR-ODAL KOMMUNE Saknr. 2056/10 Ark.nr. HDOK GNR/BNR. Saksbehandler: Hilde Merete Godager SKARNES VIDEREGÅENDE SKOLE - MAKESKIFTE MED SØR-ODAL KOMMUNE Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkestinget gir Fylkesrådet

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. ubebygd tomt

KJØPEKONTRAKT. ubebygd tomt KJØPEKONTRAKT ubebygd tomt Mellom: Brøttum Almenning, org.nr.: 956 278 295 Adresse: Postboks 295 2612 Sjusjøen Telefon: 62 35 51 90 heretter kalt Selger, og Navn: Navn: Adresse: Telefon: [ ], fnr./ org

Detaljer

Tinglysing - servitutter

Tinglysing - servitutter Tinglysing - servitutter Nina Josefine Halsne og Åge-Andre Sandum Disposisjon Hva er en servitutt Etablering av heftelser Særlig om tinglysing av avtaler/erklæringer Matrikuleringsplikt Sletting av heftelser

Detaljer

Matrikkelopplæring. Tinglysing

Matrikkelopplæring. Tinglysing Matrikkelopplæring Tinglysing Innledning... - 3 - Funksjonsdelingen mellom matrikkel og grunnbok... - 4 - Sammenhengen mellom matrikkel og grunnbok... - 4 - Særlig om arealoverføring... - 4 - Om melding

Detaljer

Riksrevisjonen. Stortinget 0026 OSLO. Dokument nr. 3:2 (2006-2007) Riksrevisjonens undersøkelse av Entra Eiendom AS -

Riksrevisjonen. Stortinget 0026 OSLO. Dokument nr. 3:2 (2006-2007) Riksrevisjonens undersøkelse av Entra Eiendom AS - RT Riksrevisjonen Office of the Auditor General of Norway Vår saksbehandler Stig-Olof Olsson, 22 24 12 26 Vår dato Vår referanse `3(7 20.12.2006 F 1.2 2006/00429 - SOO Arkivkode 541 jjtfd Deres dato Deres

Detaljer

Utøvelse av forkjøpsrett etter aksjeloven ved salg av aksjer

Utøvelse av forkjøpsrett etter aksjeloven ved salg av aksjer Side 1 av 6 NTS 2014-1 Utøvelse av forkjøpsrett etter aksjeloven ved salg av aksjer Kilde: Bøker, utgivelser og tidsskrifter > Tidsskrifter > Nordisk tidsskrift for Selskabsret - NTS Gyldendal Rettsdata

Detaljer

Rett stiftet ved avtale?

Rett stiftet ved avtale? Rett stiftet ved avtale? Omfatter tinglysingsloven 23 fusjoner og fisjoner? Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Kandidatnummer: 560 Leveringsfrist: 25.11.2010 Til sammen 14883 ord 23.11.2010 Innholdsfortegnelse

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Kjøp av borettslagsleilighet/-andel før oppføring

KJØPEKONTRAKT. Kjøp av borettslagsleilighet/-andel før oppføring NBBL-dok nr 1.29 Sist endret 23.08.2006 se veiledning i rundskriv D-2006/12 av 30.06.2006 KJØPEKONTRAKT Kjøp av borettslagsleilighet/-andel før oppføring Partene Navn: Fødselsnummer: Fødselsnummer: Adresse:

Detaljer

Formuerett - Eksamen fra våren 2011

Formuerett - Eksamen fra våren 2011 Formuerett - Eksamen fra våren 2011 Kommentert av: Jan Mathias Råheim - Advokatfullmektig hos Selmer DEL I 1. LILLEVIK BIL OLE VOLD Spørsmålet her er hvilken rett L.B. har til den aktuelle bilen, og om

Detaljer

Kjøpekontrakt. Ubebygd tomt. Pnr./Orgnr:

Kjøpekontrakt. Ubebygd tomt. Pnr./Orgnr: Kjøpekontrakt Ubebygd tomt Kontraktens bestemmelser utfylles av lov om avhending av fast eiendom (avhendingsloven) av 3. juli 1992 nr. 93 og annen bakgrunnsrett. Mellom: GESTI Eiendom AS org.nr: 995 677

Detaljer

Samspillet matrikkel - grunnbok

Samspillet matrikkel - grunnbok Samspillet matrikkel - grunnbok Harstad og Tromsø 30. september og 1. oktober 2014 Registerførere Åge-Andre Sandum og Nina Josefine Halsne Innhold Temaer: Bakgrunn for matrikkelloven Grunnbokens innhold

Detaljer

Prosjekterendes erstatningsansvar og forholdet til forsikring. Advokat Jørgen Brendryen

Prosjekterendes erstatningsansvar og forholdet til forsikring. Advokat Jørgen Brendryen Prosjekterendes erstatningsansvar og forholdet til forsikring Advokat Jørgen Brendryen OVERSIKT Hva slags erstatningsansvar har man som prosjekterende? Når kan man bli pålagt erstatningsansvar? Hva dekker

Detaljer

Hvem er Tinglysingen?

Hvem er Tinglysingen? Hvordan forstå grunnboken m.m. Gardermoen 14. januar 2015 Registerfører Åge-Andre Sandum Hvem er Tinglysingen? Kartverket - Praktisk seminar i matrikkel og tinglysing, Gardermoen, 14. januar 2015 1 Tinglysingsdivisjonenansvar

Detaljer

Oppgjør av eiendomshandel hvor pantedokument er bortkommet. Paul Henning Fjeldheim Handelshøyskolen BI. Tidsskrift for eiendomsrett, 8(2012)2: 73-82

Oppgjør av eiendomshandel hvor pantedokument er bortkommet. Paul Henning Fjeldheim Handelshøyskolen BI. Tidsskrift for eiendomsrett, 8(2012)2: 73-82 Denne fil er hentet fra Handelshøyskolen BIs åpne institusjonelle arkiv BI Brage http://brage.bibsys.no/bi Oppgjør av eiendomshandel hvor pantedokument er bortkommet Paul Henning Fjeldheim Handelshøyskolen

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 9. februar 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 9. februar 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 9. februar 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Normann i HR-2011-00291-U, (sak nr. 2011/129), sivil sak, anke over kjennelse: Prosjekt

Detaljer

Temaer. Boligutviklers sentrale behov. Kartverket Eiendomsrettsseminaret, 9. 10. september 2015 1

Temaer. Boligutviklers sentrale behov. Kartverket Eiendomsrettsseminaret, 9. 10. september 2015 1 Temaer DEL 1: Transformasjonsprosjekter Akkvisisjonsprosessen - oversikt Tingsrettslige temaer Plan og bygningsrettslige temaer DEL 2: Eiendomsdannelse Utbyggers sentrale behov Finansiering pant Eiendomsdannelse

Detaljer

Eiendomsmeglere er omfattet av hvitvaskingsloven.

Eiendomsmeglere er omfattet av hvitvaskingsloven. Viktig informasjon til kjøper og selger av boligeiendom Denne orienteringen har vi laget for deg som skal kjøpe eller selge bolig gjennom statsautorisert eiendomsmegler. Når du nå har valgt å benytte statsautorisert

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 26. november 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Bårdsen i

NORGES HØYESTERETT. Den 26. november 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Bårdsen i NORGES HØYESTERETT Den 26. november 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Bårdsen i HR-2015-02373-U, (sak nr. 2015/2000), sivil sak, anke over kjennelse: Borettslaget

Detaljer

OPSJONSAVTALE. mellom. Rom Eiendom AS. (org. nr. 980 374 505) Vikersund Sentrum Nord Utvikling AS. (selskap under stiftelse) om rett til kjøp av

OPSJONSAVTALE. mellom. Rom Eiendom AS. (org. nr. 980 374 505) Vikersund Sentrum Nord Utvikling AS. (selskap under stiftelse) om rett til kjøp av OPSJONSAVTALE mellom Rom Eiendom AS (org. nr. 980 374 505) og Vikersund Sentrum Nord Utvikling AS (selskap under stiftelse) om rett til kjøp av EIENDOM I MODUM KOMMUNE 1. BAKGRUNN Denne avtalen er inngått

Detaljer

Er det opptrinnsrett for utlegg ved bortfall av rettsvernet for den foranstående panteheftelsen i fast eiendom?

Er det opptrinnsrett for utlegg ved bortfall av rettsvernet for den foranstående panteheftelsen i fast eiendom? 1 Er det opptrinnsrett for utlegg ved bortfall av rettsvernet for den foranstående panteheftelsen i fast eiendom? Kandidatnummer: 218710 Veileder: Hans Fredrik Marthinussen Antall ord inkludert fornoter:

Detaljer

TINGLYSING OG EIERFORMER I FAST EIENDOM. 1. Rammene for hva som kan tinglyses

TINGLYSING OG EIERFORMER I FAST EIENDOM. 1. Rammene for hva som kan tinglyses Seksjonering og andre eierformer i fast eigedom, NJKF Clarion Hotel Ernst Kristiansand 17 september 2014 Seniorrådgiver Hugo Torgersen Statens kartverk TINGLYSING OG EIERFORMER I FAST EIENDOM 1. Rammene

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE OG PARTER INNENFOR SØRØSTLIGE DEL AV REGULERINGSPLAN FOR:

LINDESNES KOMMUNE OG PARTER INNENFOR SØRØSTLIGE DEL AV REGULERINGSPLAN FOR: UTBYGGINGSAVTALE MELLOM LINDESNES KOMMUNE OG PARTER INNENFOR SØRØSTLIGE DEL AV REGULERINGSPLAN FOR: Tjøm - Kåfjordnes 1. PARTER Denne utbyggingsavtalen gjelder mellom Lindesnes kommune, org nr. 964 966

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. ubebygd tomt

KJØPEKONTRAKT. ubebygd tomt KJØPEKONTRAKT ubebygd tomt Mellom: Brøttum Almenning, org.nr.: 956 278 295 Adresse: Postboks 295, 2612 Sjusjøen Telefon: 62 35 51 90 heretter kalt Selger, og Navn: Navn: Adresse: Telefon: [ ], fnr./ org

Detaljer

1 Innledning. 2 Sakens bakgrunn. 2.1 Nærmere om foretakssammenslutningen. 2.2 Partens merknader til varselet YIT AS. Postboks 6260 Etterstad 0603 OSLO

1 Innledning. 2 Sakens bakgrunn. 2.1 Nærmere om foretakssammenslutningen. 2.2 Partens merknader til varselet YIT AS. Postboks 6260 Etterstad 0603 OSLO YIT AS Postboks 6260 Etterstad 0603 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 2010/469 MAB VEMA 471.5 Dato: 08.07 2011 Vedtak V2011-14 YIT AS Haug og Ruud AS konkurranseloven 29, jf. 19 første ledd vedtak om ileggelse

Detaljer

Kjøpekontrakt for boligtomt

Kjøpekontrakt for boligtomt Kontraktsutkast 06.04.2016 Kjøpekontrakt for boligtomt Selger: Rindal kommune, Rindalsvegen 17, 6657 Rindal Org.nr.: 940138051 Telefon: 71664700 Kjøper: Navn: Adresse: Postnr./poststed: Fødselsnr. (11

Detaljer

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi KJØPEKONTRAKT Mellom Selger: Sunnaas Sykehus HF Org.nr: 883 971 752 heretter kalt Selger og Kjøper: Askim Kommune Org.nr: 840 894 312 heretter kalt Kjøper er i dag inngått følgende avtale: 1. SALGSOBJEKTET

Detaljer

Estate konferanse: Tomtefeste næringsbygg. Festeformålets betydning forholdet til bolig/ fritidsbolig

Estate konferanse: Tomtefeste næringsbygg. Festeformålets betydning forholdet til bolig/ fritidsbolig Estate konferanse: Tomtefeste næringsbygg Festeformålets betydning forholdet til bolig/ fritidsbolig Advokat Jarle W. Holstrøm j.holstrom@haavind.no Problemstilling Grunneier og bortfester arealer eierskapet

Detaljer

Formidling av bolig under oppføring (prosjektmegling)

Formidling av bolig under oppføring (prosjektmegling) Rundskriv Formidling av bolig under oppføring (prosjektmegling) RUNDSKRIV: 21/2011 DATO: 23.06.2011 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Eiendomsmeglingsforetak Advokater som driver eiendomsmegling FINANSTILSYNET

Detaljer

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi KJØPEKONTRAKT Mellom Selger: Staten, v/forsvarsdepartementet, v/ Forsvarsbygg Skifte eiendom Postboks 405 Sentrum, 0103 Oslo 0105 Oslo Org.nr: 975 950 662 heretter kalt selger og Selger: Rissa kommune

Detaljer

VIRKSOMHEDSPANT ERFARINGER FRA NORGE

VIRKSOMHEDSPANT ERFARINGER FRA NORGE VIRKSOMHEDSPANT ERFARINGER FRA NORGE Insolvensrettens Dag København - torsdag 22. mars 2012 Av Inger Marit H. Borch i.borch@haavind.no Mobil: + 47 911 85 964 Erfaringer fra Norge 2 11. apr. 2012 2 Virksomhetspant

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-00378-A, (sak nr. 2015/1444), sivil sak, anke over dom, (advokat Kristoffer Wibe Koch til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-00378-A, (sak nr. 2015/1444), sivil sak, anke over dom, (advokat Kristoffer Wibe Koch til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 17. februar 2016 avsa Høyesterett dom i HR-2016-00378-A, (sak nr. 2015/1444), sivil sak, anke over dom, Repstad Anlegg AS (advokat Are Hunskaar) mot Arendal kommune (advokat Kristoffer

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-02442-A, (sak nr. 2013/1569), sivil sak, anke over kjennelse, Jan Egil Brattgjerd (advokat Pål Grønnæss til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-02442-A, (sak nr. 2013/1569), sivil sak, anke over kjennelse, Jan Egil Brattgjerd (advokat Pål Grønnæss til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 21. november 2013 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2013-02442-A, (sak nr. 2013/1569), sivil sak, anke over kjennelse, Jan Egil Brattgjerd Ngoc Nguyen Pham (advokat Pål Grønnæss til

Detaljer

Det gjenstår etter dette kr. 4 256 000 udisponert på fylkesrådets disposisjonspost.

Det gjenstår etter dette kr. 4 256 000 udisponert på fylkesrådets disposisjonspost. Saknr. 10/6299-13 Ark.nr. C55 Saksbehandler: Geir Aalgaard UTVIKLING AV ATLUNGSTAD BRENNERI - TOMTE ERVERV Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1 Hedmark fylkeskommune

Detaljer

Fakultetsoppgave JUS 3111, Dynamisk tingsrett innlevering 5. oktober 2012

Fakultetsoppgave JUS 3111, Dynamisk tingsrett innlevering 5. oktober 2012 Fakultetsoppgave JUS 3111, Dynamisk tingsrett innlevering 5. oktober 2012 Gjennomgang 15. november 2012 v/jon Gauslaa Generelt om oppgaven Oppgaven ble gitt til eksamen høsten 2011 (JUS 3111 del 1) Omfang

Detaljer

Lov om endringer i lov 6. juni 2003 nr. 39 om burettslag (burettslagslova) mv.

Lov om endringer i lov 6. juni 2003 nr. 39 om burettslag (burettslagslova) mv. Lov om endringer i lov 6. juni 2003 nr. 39 om burettslag (burettslagslova) mv. Ot.prp. nr. 52, Innst.O. nr. 122 og Besl.O. nr. 105 (2004-2005). Odels- og lagtingsvedtak hhv. 9. og 14. juni 2005. Fremmet

Detaljer

TINGLYSING I GRUNNBOKEN UTVALGTE EMNER. 1. Grunnleggende prinsipper

TINGLYSING I GRUNNBOKEN UTVALGTE EMNER. 1. Grunnleggende prinsipper GeoForum Rogaland, Temadag Eiendom Sandnes 30 september 2015 Registerfører Hugo Torgersen Statens kartverk TINGLYSING I GRUNNBOKEN UTVALGTE EMNER 1. Grunnleggende prinsipper 1.1 Hjemmel for tinglysing

Detaljer

SONDRINGEN OFFENTLIG RETT OG PRIVATRETT OFFENTLIG RETT: HOVEDELEMENTENE ER STATSRETT, FORVALTNINGS RETT, STRAFFERETT OG PROSESSRETT

SONDRINGEN OFFENTLIG RETT OG PRIVATRETT OFFENTLIG RETT: HOVEDELEMENTENE ER STATSRETT, FORVALTNINGS RETT, STRAFFERETT OG PROSESSRETT SONDRINGEN OFFENTLIG RETT OG PRIVATRETT OFFENTLIG RETT: HOVEDELEMENTENE ER STATSRETT, FORVALTNINGS RETT, STRAFFERETT OG PROSESSRETT PRIVATRETTEN BESTÅR AV ARVERETT, FAMILIERETT, PERSONRETT OG FORMUERETT

Detaljer

NOTAT TINGLYSING AV FALLEIEAVTALER. Fallrettsforumet. Advokatfirmaet Thommessen. Dato 16. januar 2014

NOTAT TINGLYSING AV FALLEIEAVTALER. Fallrettsforumet. Advokatfirmaet Thommessen. Dato 16. januar 2014 NOTAT Til Fra Fallrettsforumet Advokatfirmaet Thommessen Dato 16. januar 2014 TINGLYSING AV FALLEIEAVTALER 1 INNLEDNING I det følgende vil vi for det første gjennomgå de generelle kravene til tinglysing

Detaljer

Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal. Saken er behandlet av formannskapet 06.11.12 som i sak nr. 244/12 vedtok følgende:

Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal. Saken er behandlet av formannskapet 06.11.12 som i sak nr. 244/12 vedtok følgende: Notat Til: Kopi: Fra: Ringerike kommune Kommunalsjef Knut E. Helland Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal Dato: 27. november 2012 LEIEFORHOLD STORGATEN 11/13 1. Bakgrunn anbefaling Kommunen leier

Detaljer

Praktisk husleierett for næringseiendom

Praktisk husleierett for næringseiendom Praktisk husleierett for næringseiendom Utleie av nybygg/rehabiliterte lokaler Advokat Ottar F. Egset ottar.f.egset@foyen.no Problemstilling 2 Utleiers og leietakers rettigheter og forpliktelser i bygge/rehabiliteringsfasen

Detaljer

Privatrettslige forhold i byggesaker v/marianne Hovde, fagansvarlig justis- og byggesak

Privatrettslige forhold i byggesaker v/marianne Hovde, fagansvarlig justis- og byggesak Privatrettslige forhold i byggesaker v/marianne Hovde, fagansvarlig justis- og byggesak I. Privatrettslige forhold i byggesaker - innledning Begrepet privatrettslige forhold hva betyr det? På hvilken måte

Detaljer

MERVERDIAVGIFT NYHETER OG AVKLARINGER FOR UTLEIE AV NÆRINGSEIENDOM. Estate Konferanse, 26. februar 2015 v/ advokat Bjørn Christian Lilletvedt Tovsen

MERVERDIAVGIFT NYHETER OG AVKLARINGER FOR UTLEIE AV NÆRINGSEIENDOM. Estate Konferanse, 26. februar 2015 v/ advokat Bjørn Christian Lilletvedt Tovsen MERVERDIAVGIFT NYHETER OG AVKLARINGER FOR UTLEIE AV NÆRINGSEIENDOM Estate Konferanse, 26. februar 2015 v/ advokat Bjørn Christian Lilletvedt Tovsen 1 AGENDA Lovendringer (10 min) Frivillig registrering

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 19. januar 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Bull i

NORGES HØYESTERETT. Den 19. januar 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Bull i NORGES HØYESTERETT Den 19. januar 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Bull i HR-2012-00143-U, (sak nr. 2011/1859), sivil sak, anke over kjennelse: A B (advokat

Detaljer

2009-053 Realkausjon tvungen gjeldsordning ugyldighet?

2009-053 Realkausjon tvungen gjeldsordning ugyldighet? 2009-053 Realkausjon tvungen gjeldsordning ugyldighet? Klager hadde flere lån i banken. Lånene var sikret i bl.a. en eiendom som var eid av klagers far. Etter farens død var eiendommen overtatt av klager.

Detaljer

Matrikkellovens 15. Departementet kan i forskrift gi nærare regler om arealoverføring.

Matrikkellovens 15. Departementet kan i forskrift gi nærare regler om arealoverføring. AREALOVERFØRING Arealoverføring er en framgangsmåte som sørger for å overdra areal direkte mellom to eiendommer uten å opprette en egen eiendom for tilleggsarealet. Matrikkellovens 15 Areal kan overførast

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-00235-A, (sak nr. 2010/1069), sivil sak, anke over dom,

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-00235-A, (sak nr. 2010/1069), sivil sak, anke over dom, NORGES HØYESTERETT Den 1. februar 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-00235-A, (sak nr. 2010/1069), sivil sak, anke over dom, St. Hanshaugen og Bislet Eiendomsmegling AS Gjensidige Forsikring ASA (advokat

Detaljer

Begreper innen økonomisk saksbehandling

Begreper innen økonomisk saksbehandling Begreper innen økonomisk saksbehandling Innen den økonomiske verden er det i bruk en del begreper som vi til daglig ikke bruker så ofte. Derfor kan det være nyttig å ta med en gjennomgang av disse. Dette

Detaljer

Rt-1990-59 (15-90) http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftmrens?0/lex/avg/hrsiv/rt1990-0059-00016b.html. Side 60

Rt-1990-59 (15-90) http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftmrens?0/lex/avg/hrsiv/rt1990-0059-00016b.html. Side 60 Page 1 of 6 Rt-1990-59 (15-90) INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1990-01-19 DOKNR/PUBLISERT: Rt-1990-59 (15-90) STIKKORD: (Myra Båt) Entrepriserett. Panterett. Konkurs. Tingsrett. SAMMENDRAG: En entreprenør

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 17. desember 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Falkanger og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 17. desember 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Falkanger og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 17. desember 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Falkanger og Normann i HR-2013-02613-U, (sak nr. 2013/1975), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

Eiendomskonferansen 2014

Eiendomskonferansen 2014 Eiendomskonferansen 2014 Matrikulære utfordringer ved eiendommer med død, eller ikke eksisterende hjemmelshaver Underdirektør og registerfører Haldis F. Skaare Solstrand 13.10.2014 Innhold Tema: Generelt

Detaljer

Modell og konsepter. for. Ny grunnbok

Modell og konsepter. for. Ny grunnbok Modell og konsepter for Ny grunnbok Møter pilotaktører - Kartverket oktober 2013 Tinglysingsloven, fast eiendom 12. Såfremt ikke annet er bestemt ved lov, kan et dokument bare anmerkes i grunnboken når

Detaljer

HAUKETO Garasjeplass nr 105

HAUKETO Garasjeplass nr 105 HAUKETO Garasjeplass nr 105 ADRESSE: Hauketoveien 10, 1266 Oslo Gnr. 186 Bnr. 172 ideell andel av Snr. 40 TAKSTVERDIER: Vt: kr 70.000,- PRISANTYDNING: Kr 50.000,- KONTAKTPERSON: Adv.flm Birgitte M Formo,

Detaljer