Konkurransegrunnlag. Kjøp av planleggings- og prosjekteringstjenester i Oppland og Hedmark. Rammeavtale. for. Statens vegvesen Region øst

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Konkurransegrunnlag. Kjøp av planleggings- og prosjekteringstjenester i Oppland og Hedmark. Rammeavtale. for. Statens vegvesen Region øst"

Transkript

1 Konkurransegrunnlag Kjøp av planleggings- og prosjekteringstjenester i Oppland og Hedmark Rammeavtale for Statens vegvesen Region øst Konkurransegrunnlag av Saksnummer: 2014/

2 A 1 TILBUDSINNBYDELSE 3 A 2 AVTALEDOKUMENT - FYLLES IKKE UT AV TILBYDER 5 A 3 BESKRIVELSE AV OPPDRAGET 9 B GENERELLE TILBUDSREGLER 12 C GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER 13 D 1 SPESIELLE TILBUDSREGLER 20 D 2 SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER 24 E KRAVSPESIFIKASJON 31 G DOKUMENTASJON - PRESISERING AV TILBUD 35 G 1 TILBUDSOPPLYSNINGER 35 G 2 PRISSKJEMA (inkludert prosentvis vekting) 36 G 3 SKJEMAPAKKE i EXCEL 37 G 4 SKATTEATTEST FRA KOMMUNEKASSERER 37 G 5 SKATTEATTEST FRA SKATTEKONTOR 38 G 6 ÅRSREGNSKAP MED REVISORERKLÆRING 38 G 7 FIRMAATTEST 38 G 8 HMS - EGENERKLÆRING 39 2

3 A 1 TILBUDSINNBYDELSE Statens vegvesen Region øst ønsker tilbud fra tilbydere med det faglige, økonomiske og juridiske grunnlag som er nødvendig for oppfylling av kontrakten. Det vises til utfyllende kvalifikasjonsbestemmelser i konkurransegrunnlagets kapittel D 1.1. Konkurransen skjer i henhold til lov om offentlige anskaffelser av 16. juli 1999 nr. 69 med endringslov av 30. juni 2006 og tilhørende forskrifter. Følgende legges til grunn: Type anskaffelse: Tjeneste Over terskelverdi Under terskelverdi Anskaffelsesprosedyre: Åpen anbudskonkurranse Konkurranse med forhandling Det tilbud som anses mest fordelaktig for oppdragsgiver, vil bli valgt. Det vises til utfyllende bestemmelser i konkurransegrunnlagets kapittel D1. Kontrakt inngås på grunnlag av NS 8401 Alminnelige kontraktsbestemmelser for prosjekteringsoppdrag - Statens vegvesens utgave 12. november 2002 NS 8402 Alminnelige kontraktsbestemmelser for rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid - Statens vegvesens utgave 12. november 2002 Det vil ikke bli avholdt tilbudsbefaring Tilbudsbefaring vil finne sted Med møtested kl Det vil ikke bli avholdt tilbudskonferanse Tilbudskonferanse vil finne sted kl Med møtested Regionvegkontoret på Lillehammer (Industrigata 17) Det vil ikke bli avholdt offentlig tilbudsåpning Tilbudsåpning vil finne sted kl adresse Tilbudsfrist utløper kl Tilbud som ikke er kommet oppdragsgiver i hende innen tilbudsfristen, blir avvist. Det skal leveres 3 eksemplarer av tilbudet, hvorav ett skal være merket original og ett skal leveres i «sladdet» versjon (i samsvar med Forskrift om offentlige anskaffelser 3-6 jf. Forvaltningsloven 13) til bruk ved eventuelle innsynsbegjæringer. Tilbudet skal også foreligge i elektronisk versjon i form av cd eller lignende. Innsendte tilbud vil ikke bli returnert. 3

4

5 A 2 AVTALEDOKUMENT - FYLLES IKKE UT AV TILBYDER Mellom Statens vegvesen som oppdragsgiver Org.nr og Org.nr. som leverandør er det inngått følgende avtale: 1 KONTRAKTSBESTEMMELSER For denne kontrakt gjelder NS 8401 Alminnelige kontraktsbestemmelser for prosjekteringsoppdrag Statens vegvesens utgave 12. november 2002 NS 8402 Alminnelige kontraktsbestemmelser for rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid Statens vegvesens utgave 12. november 2002, med de presiseringer som følger av dette avtaledokument. 2 BESKRIVELSE OG IDENTIFISERING Prosjektnummer: Parsell/Prosjektnavn: Oppdragsgivers representant: navn telefon e-post Leverandørens representant: navn telefon e-post Kort beskrivelse av oppdraget: 3 OPPDRAGETS FRAMDRIFT /TIDSFRISTER (8401 pkt 9.2 og 14 / 8402 pkt 8.2 og 11) Leverandøren skal påbegynne oppdraget: Oppdraget skal være ferdig: Oppdragsgivers medvirkning presiseres særskilt, på følgende måte (ytelse og frist): 5

6 4 HONORAR OG UTGIFTSDEKNING (8401 pkt 15 / 8402 pkt 12 og 13) Prisen for oppdraget beregnes slik: Endringsarbeid honoreres slik: Om dekning av utgifter er avtalt: Evt. regulering av satser: 5 PARTENE OG DERES REPRESENTANTER (8401 pkt 5.1 / 8402 pkt 4.1) Oppdragsgivers representant: Leverandørens representant: 6 UNDERRÅDGIVERE MV. (8401 pkt 5.3 / 8402 pkt 4.3) Følgende underrådgivere benyttes av leverandøren: 7 ERSTATNINGSANSVAR (8401 pkt 13.3 / 8402 pkt 10.3) I forhold til begrensning av erstatningsansvar er det gjort slik særskilt avtale: Tredje avsnitt i bestemmelsene om erstatningsansvar i C NS 8402 pkt utgår, og erstattes med følgende: Erstatningsansvaret for hele oppdraget er begrenset til: a) 60 ganger grunnbeløpet i folketrygden (G) for ansvar som ikke er omfattet av forsikringsplikten etter 6.2 og b) 150 ganger grunnbeløpet i folketrygden (G) for ansvar som er omfattet. Ansvarsbegrensningene gjelder ikke der tapet skyldes forsett eller grov uaktsomhet. Ved fastsettelsen av ansvarsbegrensningen skal grunnbeløpet i folketrygden (G) på tidspunktet for konstateringen av skade legges til grunn. 6

7 Tilsvarende om begrensninger av erstatningsansvar vil gjelde i de tilfeller NS 8401 benyttes som kontrakt i avropsavtalen. 8 FORSIKRING (8401 pkt 7.2 / 8402 pkt 6.2) For oppdraget gjelder følgende forsikringer: Første ledd i bestemmelsen om forsikring i C 8402 pkt. 6.2 utgår, og erstattes med følgende: Den rådgivende skal tegne ansvarsforsikring som dekker hele hans erstatningsansvar innenfor grensen som følger av A2 7 bokstav b), eller annen avtalt grense. Forsikringen skal dekke ansvaret så langt det lar seg gjøre innenfor forsvarlige økonomiske og praktiske rammer, med mindre det er avtalt andre krav til forsikringen. Forsikringen skal opprettholdes inntil ansvar etter NS 8402 pkt er bortfalt, jf. NS 8402 pkt Tilsvarende om forsikring vil gjelde i de tilfeller NS 8401 benyttes som kontrakt i avropsavtalen. 9 TVISTER (8401 pkt 18 / 8402 pkt 17) Følgende er særlig avtalt om verneting eller tvisteløsning forøvrig: 10 ANDRE BESTEMMELSER FOR OPPDRAGET Kontrakten består av følgende dokumenter: - A2 Avtaledokument - D2 Statens vegvesens spesielle kontraktsbestemmelser - NS 8402 Statens vegvesens utgave av Statens vegvesens konkurransegrunnlag av Rådgivers tilbud Kontraktsdokumentene er rangert i rekkefølge og ved eventuell motstrid er det det dokumentet med høyest rang som har forrang. 7

8 11 UNDERSKRIFTER Dette avtaledokument med bilag er utferdiget i to eksemplarer hvorav partene beholder hvert sitt. Sted Dato Sted Dato Oppdragsgivers underskrift Leverandørens underskrift

9 A 3 BESKRIVELSE AV OPPDRAGET A 3.1 Om Statens vegvesen Informasjon om Statens vegvesen finnes på A 3.2 Kontraktens omfang og varighet Statens vegvesen Region øst (heretter Oppdragsgiver) vil inngå rammeavtale (heretter Rammeavtalen) med flere leverandører (heretter Rådgiver/Rådgivningsfirmaer) om levering av planleggings- og prosjekteringstjenester til små og mellomstore prosjekter i fylkene Oppland og Hedmark. Formålet med Rammeavtalen er å bistå Oppdragsgiver faglig og prosessmessig i forbindelse med oppdrag for små og mellomstore prosjekter dersom Oppdragsgiver selv ikke har kapasitet til å utføre arbeidet: Behovet vil hovedsakelig være innenfor rådgivnings- og prosjekteringstjenester som forprosjekter, reguleringsplan med teknisk detaljplan, byggeplan med konkurransegrunnlag, samt oppfølging i byggefase. Nødvendige utredninger og analyser i nevnte prosjektfaser inngår også, samt bistand i trafikksikkerhetsarbeid. Videre kan Oppdragsgiver ha behov for annen bistand, for eksempel kan det i noen tilfeller være aktuelt at rådgiver er plassert midlertidig hos Statens vegvesen. I de tilfeller Oppdragsgiver utfører prosjekter i egenregi, kan Rammeavtalen benyttes til å etterspørre enkeltfag og/eller ytterligere kapasitet dersom Oppdragsgiver ikke får dekket behovet i egen organisasjon. Se nærmere konkurransegrunnlagets del E. Anslått samlet kostnadsramme til små og mellomstore prosjekter er millioner kroner per år, men vi gjør oppmerksom på at beløpet er usikkert, og ikke forplikter Oppdragsgiver, se A 3.6. I noen tilfeller inngår Oppdragsgiver samarbeidsavtaler med en tredjepart (f.eks bompengeselskap og/eller kommuner), som innebærer anskaffelser av plan- og prosjekteringstjenester. I slike tilfeller vil Oppdragsgiver kunne ta avrop på Rammeavtalen, når det er avtalt at Oppdragsgiver skal ha ansvaret for å få oppgaven utført, selv om finansieringen dekkes helt eller delvis av andre. Rammeavtalen vil ha en varighet på 2 år fra kontraktsinngåelse. Oppdragsgiver har opsjon på forlengelse av avtalen med ytterligere 1+1 år. Maksimal avtalelengde er således 4 år. Se nærmere om opsjonen i D Inngått rammeavtale innebærer at de firma det blir skrevet kontrakt med, med unntak for avgrensinger som følger av A 3.4, vil bli benyttet ved behov for anskaffelser innenfor de fagområdene kontrakten gjelder, se E 1. Tilsvarende forventes at Rådgivningsfirmaene tilrettelegger virksomheten slik at de har kapasitet til å imøtekomme det behov Oppdragsgiver har i avtaleperioden. Det tas sikte på å inngå likelydende Rammeavtale med minimum 3, maksimum 7, Rådgivningsfirmaer. Alle som er med i Rammeavtalen vil være sikret oppdrag. 9

10 A 3.3 Tildeling av oppdrag etter Rammeavtalen Tildeling av oppdrag etter Rammeavtalen vil skje etter hvert som behovet oppstår. Oppdragsgiver vil i kontraktsperioden etterstrebe en mest mulig lik fordeling av oppdragsmengden mellom firmaene som er med i Rammeavtalen. Ved den konkrete fordeling av enkeltoppdrag vil Oppdragsgiver ta hensyn til firmaenes kompetanse på aktuelle fagområder, samt ledig kapasitet på ønsket tidspunkt. Dette vil kunne ha konsekvenser for den endelige fordelingen av oppdragene. Det konkrete oppdraget vil bli beskrevet i detalj (i en OPPDRAGSBESTILLING - se E2 og E3) av Oppdragsgiver. Oppdrag kan for eksempel bestå i behov for kapasitet mht. enkeltfag, enkeltoppdrag, deler av oppdrag eller pakker/grupper av oppdrag. For enkelte oppdrag vil Oppdragsgiver forbeholde seg retten til å kreve benyttet spesielt navngitte personer blant dem som er tilbudt. Det forespurte firma vil få en kort frist (maks 14 dager) til å ta stilling til hvorvidt de kan ta på seg oppdraget innenfor oppgitte tidsfrister. Dersom firmaet ikke kan ta på seg oppdraget innenfor de gitte fristene, må de angi når de eventuelt kan løse oppdraget. Dersom firmaet påtar seg oppdraget, skal det utarbeides en OPPDRAGSBESKRIVSELSE som redegjør for hvordan oppdraget skal gjennomføres peke på særlige utfordringer hvilket personell som skal benyttes hvordan tidsbruken skal fordeles mellom tilbudt personell eventuell bruk av underrådgivere og kostnader forbundet med dette fremdriftsplan samt oversikt over tidsbruk med en øvre kostnadsramme for oppdraget Betingelsene for å få oppdraget vil være at: Firmaet kan stille til rådighet de medarbeidere som opprinnelig er tilbudt, eventuelt personer med tilsvarende kompetanse og erfaring Oppgitte tidsfrister kan overholdes (evt. at oppdragsgiver aksepterer ny tilbudt frist) Oppdraget kan gjennomføres innenfor en akseptabel kostnadsramme. Øvre kostnadsramme må aksepteres av Oppdragsgiver Dersom firmaet ikke kan oppfylle disse betingelser, vil oppdraget gå til et av de andre Rådgivningsfirmaene, evt. kunngjøres som egen konkurranse (se A 3.4 siste kulepunkt). Videre kan Oppdragsgiver i slike tilfeller foreta en ny vurdering av muligheten for å løse oppdraget i egenregi. Det vil bli inngått egen AVROPSAVTALE om utførelsen av oppdraget, se D Denne skal beskrive det aktuelle oppdraget og angi tidsfrister. Det skal avtales en øvre kostnadsramme for hvert oppdrag. Eventuelle endringer i tid og kostnader må godkjennes av Oppdragsgiver. Det skal utarbeides fremdriftsplan samt budsjett for honorar og utgiftsdekning i perioden for det enkelte oppdrag, jf. C 8402 pkt. 8.1 og A 3.4 Avgrensinger Avtalen vil gjelde for fylkene Hedmark og Oppland, men avgrenses mot følgende: Kontrakter inngått før Rammeavtalen trer i kraft. Dersom slik kontrakt berører Rammeavtalens fagområde, vil Oppdragsgiver orientere om dette i den enkelte bestilling av oppdrag. Der slike kontrakter foreligger, vil oppdrag etter denne Rammeavtalen også omfatte koordinering overfor disse. 10

11 Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å kunngjøre konkurranser om oppdrag innenfor Rammeavtalens fagområder i noen større eller spesielle tilfeller. Dette kan for eksempel gjelde oppdrag som anses å være mer kompliserte enn vanlig og hvor det er ønskelig med særskilt høy kompetanse og kapasitet. Dersom ingen av firmaene som inngår i Rammeavtalen har kapasitet til å påta seg et eller flere enkeltoppdrag, kan Oppdragsgiver velge å foreta anskaffelsen utenfor Rammeavtalen. Det gjøres oppmerksom på at dersom forespurt firma ikke tar på seg oppdraget, vil dette kunne få konsekvenser med hensyn til den endelige fordelingen av oppdragsmengden mellom firmaene som inngår i Rammeavtalen, se A 3.3 første avsnitt. A 3.5 Tidspunkt for igangsettelse tidsfrister Arbeid med oppdrag under Rammeavtalen kan settes i gang: når Rammeavtale er inngått etter (dato) Kopi av forsikringsbevis skal være levert Oppdragsgiver før arbeidet igangsettes. Det skal inngås en skriftlig avropsavtale for hvert enkelt oppdrag, se D 2.21 og A 3.3. Frist for ferdigstillelse blir gitt i oppdragsbestillingen (jfr. E3) for hvert enkelt oppdrag. Bestemmelser om dagmulkt finnes i D 2.3. A 3.6 Avvik i kontraktens rammebetingelser Oppdragsmengde pr. år er anslått til samlet millioner kroner. Oppdragsgiver ser for seg å kjøpe tjenester for en vesentlig del av kostnadsrammen, men vi gjør oppmerksom på at oppgitt kostnadsramme ikke forplikter Oppdragsgiver. Det totale volumet vil være avhengig av offentlige bevilgninger og egen kapasitet hos Oppdragsgiver. A 3.7 Andre oppdragsgivere, siderådgivere eller leverandører Det vil bli inngått likelydende Rammeavtale med minimum 3, maksimum 7, Rådgivningsfirmaer. A 3.8 Dokumentoversikt Følgende dokumenter utgjør til sammen konkurransegrunnlaget: Nr. Dokument Antall vedl. eks. År 1 Dette dokumentet, herunder kapittel A, B, C, D, E og G, samt skjemapakke NS 8402, Statens vegvesens utgave av Alminnelige kontraktsbestemmelser for rådgivingsoppdrag for SVV NS 8401, Statens vegvesens utgave av Alminnelige kontraktsbestemmelser for prosjekteringsoppdrag for SVV Statens vegvesen Håndbøker * 0 Siste utg. 4 Alle relevante norske standarder 0 5 Kunngjøring som gjengitt i Doffin

12 * Det forutsettes at Rådgiver er kjent med Statens vegvesens håndbøker og at det tas utgangspunkt i disse i utførelsen av oppdrag. Håndbøkene finnes på Det er den til enhver tid siste utgave av håndbøkene som gjelder, og Rådgiver er selv ansvarlig for å holde seg oppdatert på dette. B GENERELLE TILBUDSREGLER Lov om offentlige anskaffelser av 16. juli 1999 nr 69, endringslov av 30. juni 2006 nr 41 og forskrift om offentlige anskaffelser sist endret 24. november 2006, gjelder. Følgende generelle tilbudsregler legges for øvrig til grunn: 1 Kostnader ved å delta i konkurransen Enhver kostnad som tilbyder pådrar seg i forbindelse med konkurransen og eventuell kontraktsinngåelse dekkes av tilbyder. Det samme gjelder kostnader pådratt ved demonstrasjoner, tester eller lignende. 2 Taushetsplikt Statens vegvesens ansatte er underlagt taushetsplikt jf forskrift om offentlige anskaffelser 3-6. Tilsvarende taushetsplikt skal gjelde også for konsulenter innleid av Statens vegvesen. Det framgår av konkurransegrunnlagets kapittel A.3.7 hvilke eksterne rådgivere oppdragsgiver benytter i forbindelse med anskaffelsen. Tilbydere som ikke reserverer seg, anses å ha akseptert at rådgiveren gis tilgang til informasjonen som er gitt i tilbudet. 3 Rettidig levering av tilbud Tilbud er rettidig avgitt dersom det er oppdragsgiver i hende før tilbudsfristens utløp. Tilbyder har risikoen for forsinkelser i forsendelsen, postgangen og lignende. 4 Tilbudets utforming Telefaks eller annen form for automatisk/elektronisk dokumentoverføring aksepteres ikke. Tilbud skal utformes i henhold til den disposisjon som er angitt i konkurransegrunnlaget. Dersom tilbudet avviker fra dette vil sammenligning av tilbud kunne vanskeliggjøres, hvilket igjen kan føre til at tilbudet kan bli avvist. Alle skriftlige endringer av/tillegg til konkurransegrunnlaget skal det tas hensyn til i tilbudet. Det forutsettes at melding om endring eller tillegg er tilbyder i hende senest en uke før tilbudsfristens utløp. 5 Avlysning eller totalforkastelse Statens vegvesen forbeholder seg retten til å avlyse konkurransen med øyeblikkelig virkning dersom det foreligger saklig grunn. Statens vegvesen forbeholder seg retten til å forkaste alle tilbud dersom det foreligger saklig grunn. 6 Avslutning av konkurransen Innsendte tilbud vil ikke bli returnert. 12

13 C GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER Statens vegvesen Basert på Norsk Standard NS 8402, 1. utgave mars NSF Statens vegvesens utgave 12. november Gjengitt etter tillatelse fra PRONORM av 18. mars Alminnelige kontraktsbestemmelser for rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid General conditions of contract for consultancy commissions with remuneration on the basis of actual time taken KONTRAKTSBESTEMMELSER NS 8402, med Statens vegvesens endringer og supplerende bestemmelser, brukes som alminnelige kontraktsbestemmelser. Supplerende bestemmelser er skrevet i kursiv. Gjennomstreket tekst er ikke gjeldende. NB! Dokumentet er nummerert for å passe inn i etatens eget konkurransegrunnlag. Nummereringen avviker derfor fra standarden. ALMINNELIGE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID 1 Formål og anvendelse Standarden har til formål å regulere kontraktsforhold mellom en oppdragsgiver og arkitekt, rådgivende ingeniør eller annen fagkyndig om rådgivningsoppdrag med tilknytning til bygg og anlegg, normalt basert på honorar etter medgått tid. Rådgivningsoppdrag kan også omfatte prosjekteringsoppdrag. 2 Partenes samarbeid og gjensidige plikter 2.1 Samarbeidsplikt Partene skal samarbeide lojalt under gjennomføringen. De skal i tide underrette hverandre om forhold som de bør forstå vil få betydning for oppdraget, og i nødvendig utstrekning sende hverandre kopier av referater, korrespondanse og annet materiale av betydning for den annens ytelser etter kontrakten. 2.2 Taushetsplikt Partene har taushetsplikt om opplysninger som fremkommer om den andre parts forretningsmessige eller personlige forhold når det foreligger en berettiget interesse i at opplysningene ikke blir spredt. Bestemmelsen i 1. ledd skal ikke være til hinder for at slike opplysninger gis til andre når dette er nødvendig for gjennomføringen av prosjektet. Det samme gjelder opplysninger som er nødvendige for senere drift, vedlikehold og ombygging. 3 Kontrakten Inneholder kontraktsdokumentene bestemmelser som strider mot hverandre, gjelder yngre bestemmelser foran eldre, og avtaledokumentet og de spesielt utarbeidete bestemmelsene for kontrakten foran denne standarden. 4 Organisatoriske bestemmelser 4.1 Partene og deres representanter 13

14 Hver av partene skal utpeke én person (representant) som representerer dem. Utskiftning av representanten skal varsles skriftlig. Etter at tilbud er levert, kan rådgiveren ikke foreta utskiftning av personell forutsatt brukt til oppdraget uten etter avtale med oppdragsgiveren. 4.2 Fullmakter Representantene har slik fullmakt til å opptre på vedkommende parts vegne i alle spørsmål som angår kontrakten, som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget uten unødvendig opphold. Rådgiveren kan ikke forplikte oppdragsgiveren overfor en tredjemann uten særskilt fullmakt. Oppstår det uforutsette forhold der det er nødvendig å iverksette tiltak før oppdragsgiveren kan vurdere situasjonen, har rådgiveren rett og plikt til å handle på oppdragsgiverens vegne. For å hindre eventuelt tap eller skade skal rådgiveren iverksette de tiltak som fremstår som forsvarlige, for å ivareta oppdragsgiverens interesser. Slike tiltak skal ikke strekke seg lenger enn det som er nødvendig, inntil oppdragsgiveren selv kan fatte beslutning. 4.3 Underrådgivere og andre medhjelpere Rådgiverens rett til å bruke underrådgiver Rådgiveren har rett til å la underrådgivere med nødvendige kvalifikasjoner utføre deler av oppdraget som er av rutinemessig art eller av mindre vesentlig betydning. Bruk av underrådgivere ut over dette skal ha skriftlig forhåndssamtykke fra oppdragsgiveren Identifikasjon Partene svarer for sine ansatte og andre medhjelpere som de benytter, for å gjennomføre sine oppgaver etter kontrakten. 4.4 Overdragelse og tiltransport Partenes rett til overdragelse Partene kan ikke overdra sine forpliktelser etter kontrakten uten at den andre parten har samtykket skriftlig på forhånd. Oppdragsgiveren kan likevel overdra sine forpliktelser overfor rådgiveren dersom den nye oppdragsgiveren stiller rimelig sikkerhet for forpliktelsene og rådgiveren for øvrig ikke har saklig grunn til å motsette seg overdragelsen Tiltransport Oppdragsgiveren kan bare pålegge rådgiveren å overta ansvar for en siderådgiver dersom dette er særskilt avtalt. 4.5 Varsling Varsel, krav og andre meldinger som skal gis etter kontrakten, skal sendes til partenes representanter etter pkt 4.1 eller til avtalte adresser for varsling. Varsel skal gis skriftlig med mindre det kan godtgjøres å være gitt på en annen måte. Varsel som er innført i referat eller protokoll fra møter mellom partene, regnes som skriftlig varsel. 5 Prosjektmaterialet Oppdragsgiveren har rett til å bruke alt materiale utarbeidet av rådgiveren til gjennomføring av det prosjektet oppdraget er knyttet til. Likeledes har oppdragsgiver rett til å bruke dette materialet til lignende studier eller prosjekter, eventuelt med andre samarbeidspartnere. Oppdragsgiver har rett til å endre alt prosjektmaterialet. Ved en eventuell offentliggjørelse av materialet skal oppdragsgiveren påse at rådgiveren blir navngitt. Han Oppdragsgiveren har rett til å få kopi av papirbasert eller elektronisk lagret materiale som rådgiveren utarbeider i henhold til kontrakten. Når det gjelder elektronisk data, skal dette være utarbeidet ved hjelp av dataprogram som er avtalt, og overføres i avtalt form. Er det ikke avtalt noe om disse 14

15 forholdene, skal materialet overføres i kommuniserbart format sammen med opplysninger om hvilket program som er benyttet til behandling av den elektroniske dokumentasjonen. Han Oppdragsgiveren kan likevel ikke kreve kopi av programvare fra rådgiveren med mindre denne programvaren er avtalt eller utviklet spesielt for prosjektet. Rådgiveren har krav på dekning av sine kostnader i forbindelse med utleveringen. Modeller og demonstrasjonsobjekter blir oppdragsgiverens eiendom dersom han har betalt dem. Hvis ikke annet er avtalt, har rådgiveren alle øvrige rettigheter til sine idéer og det materialet han har utarbeidet. Han kan likevel ikke bruke dette på en måte som er urimelig i forhold til oppdragsgiveren, eller i strid med taushetspliktsbestemmelsen i pkt 2.2. Partene skal for øvrig behandle prosjektmaterialet på en slik måte at opphavsmannens rettigheter ikke krenkes. Dersom rådgiveren ønsker å benytte utarbeidet materiale eksternt før prosjektet er avsluttet, skal dette skje etter forutgående avtale med oppdragsgiver. Dette gjelder også kontakt med media eller annen omtale. 6 Rådgiverens plikter 6.1 Rådgiverens uavhengighet Rådgiveren skal gjøre oppdragsgiveren oppmerksom på forhold som kan skape problemer for hans uavhengighet, eller som kan skape interessekonflikt ved gjennomføringen av oppdraget. 6.2 Forsikring Rådgiveren skal tegne ansvarsforsikring. Forsikringen skal dekke ansvar innenfor de beløpsgrenser som er angitt i pkt 10.3, 3. ledd, 1. punktum eller andre avtalte grenser. Er ikke annet avtalt, skal alt ansvar innenfor de angitte beløpsgrensene dekkes av forsikringen, så langt dette lar seg gjøre innenfor forsvarlige økonomiske og praktiske rammer. Forsikringen skal opprettholdes inntil eventuelt ansvar etter pkt 10.3 er bortfalt, jf. pkt Forsikringsbeviset skal inneholde opplysninger om forsikringsprinsipp og egenandelens størrelse. Forsikringsbeviset og forsikringsvilkårene skal forelegges oppdragsgiveren for kontroll. Slik kontroll fratar ikke rådgiveren risikoen for at forsikringen er dekkende. 6.3 Oppdragets organisering Rådgiveren skal ha en organisasjon som er tilpasset oppdraget, og saksbehandlere med nødvendige faglige kvalifikasjoner. Rådgiveren skal kunne dokumentere et system for sikring av kvalitet tilpasset oppdragets art og omfang. 6.4 Oppdragets utførelse Arbeidet skal drives rasjonelt og forsvarlig. Rådgiveren skal dra omsorg for oppdragsgiverens interesser og utføre oppdraget i samsvar med kontrakten og god faglig standard. 6.5 Samarbeid med oppdragsgiveren Rådgiveren skal i god tid gjøre oppdragsgiveren kjent med hva han behøver av opplysninger, grunnlagsmateriale og beslutninger for å gjennomføre oppdraget, og når dette skal foreligge. Rådgiveren skal varsle oppdragsgiveren når det oppstår behov for endringer av oppdraget, videre utredninger eller supplerende undersøkelser. 6.6 Samarbeid med andre Innenfor oppdragets ramme skal rådgiveren samarbeide med oppdragsgiverens øvrige oppdragstakere og utføre sitt oppdrag slik at det er faglig og fremdriftsmessig tilpasset disses arbeid. 7 Offentligrettslige krav Rådgiveren skal utføre oppdraget i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og enkeltvedtak. 15

16 8 Oppdragets fremdrift 8.1 Fremdriftsplan Oppdragsgiveren kan kreve at rådgiveren utarbeider en fremdriftsplan for oppdraget. En slik fremdriftsplan skal utarbeides i samarbeid med oppdragsgiveren. Fremdriftsplanen skal justeres slik at den til enhver tid omfatter de aktiviteter som er nødvendige for utførelsen av oppdraget. Rådgiveren skal varsle oppdragsgiveren uten ugrunnet opphold dersom fremdriftsplanen ikke kan holdes. 8.2 Forsvarlig fremdrift Rådgiveren skal utføre oppdraget i samsvar med de tidsfrister som er fastsatt i kontrakten. Er frister ikke oppgitt kontrakten, skal rådgiveren påbegynne utførelsen av oppdraget snarest mulig etter at kontrakten er inngått, og gjennomføre oppdraget med rimelig fremdrift og uten unødvendige avbrudd. Rådgiveren skal uten ugrunnet opphold varsle oppdragsgiveren dersom frister eller rimelig fremdrift ikke kan holdes. 8.3 Forsering Rådgiveren skal i rimelig utsterkning forsere sine arbeider etter pålegg fra oppdragsgiveren. Oppdragsgiveren skal fastsette hvilke nye frister som skal gjelde. Dersom rådgiveren mener han ikke makter å forsere oppdraget etter oppdragsgiverens ønske, eller han krever ekstra vederlag for forseringen, skal han uten ugrunnet opphold varsle oppdragsgiveren. 9 Forsinkelse, erstatning 9.1 Forsinkelse Det foreligger forsinkelse dersom oppdraget ikke gjennomføres innenfor de tidsfrister som gjelder etter pkt 8, og dette skyldes forhold rådgiveren svarer for. Rådgiveren skal uten ugrunnet opphold varsle oppdragsgiveren dersom avtalte frister ikke kan holdes. Årsaken til forsinkelsen skal angis. 9.2 Reaksjon ved forsinkelse Rådgiveren er erstatningsansvarlig for oppdragsgiverens påregnelige tap ved forsinkelse dersom forsinkelsen skyldes uaktsomhet hos rådgiveren. Dersom det er avtalt dagmulkt, skal rådgiveren betale dagmulkt ved forsinkelse etter de satser som er angitt i kontrakten. Er satser ikke avtalt, skal dagmulkten settes til kr 1000 per dag. Dagmulkten slutter å løpe når det som skal utføres innen tidsfristen, er fullført. Samlet erstatning og dagmulkt for overskridelse av delfrister og tidsfrist for fullførelsen av oppdraget skal ikke overstige 20 % av antatt totalt honorar eksklusive merverdiavgift. På skriftlig forespørsel fra rådgiveren plikter oppdragsgiveren uten ugrunnet opphold skriftlig å opplyse om han vil påberope seg overskridelsen av en delfrist. Gjør oppdragsgiveren ikke det, tapes retten til å påberope seg forsinkelsen. Dersom dagmulkt er avtalt, kan oppdragsgiveren for overskridelse av de dagmulktbelagte fristene ikke kreve erstatning for forsinkelsen i tillegg til eller istedenfor dagmulkt. Har rådgiveren opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt, kan oppdragsgiveren velge å kreve erstatning istedenfor mulkt. Har rådgiveren opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt, gjelder heller ikke begrensningen av erstatningsansvaret i 3. ledd. Oppdragsgiveren skal søke å forebygge og begrense skadevirkningene av rådgiverens forsinkelse. 9.3 Varsling Vil oppdragsgiveren kreve erstatning eller dagmulkt, skal han varsle rådgiveren innen rimelig tid etter at han ble klar over grunnlaget for å reise kravet. Gjør han ikke det, tapes kravet. 16

17 10 Rådgivningsfeil Når foreligger rådgivningsfeil Det foreligger rådgivningsfeil når oppdraget ikke er utført i samsvar med kontrakten og dette skyldes at kravet til faglig forsvarlig handlemåte eller aktsomhet ikke er overholdt. Oppdragsgiverens godkjennelse av forslag eller prosjektmateriale fritar ikke rådgiveren for ansvar for rådgivningsfeil Retting av rådgivningsfeil Oppdragsgiveren kan kreve at rådgiveren retter rådgivingsfeil dersom dette kan skje uten å forvolde rådgiveren urimelig kostnad og ulempe. Rådgiveren kan ikke kreve større vederlag enn det vederlaget han ville hatt krav på etter avtalen om rådgivningsfeilen ikke hadde foreligget. Rådgiveren kan kreve å få foreta slik retting når oppdragsgiveren ikke har særlig grunn til å motsette seg dette. Rettingen skal foretas innen en rimelig frist satt av oppdragsgiveren. Dersom retting ikke er foretatt innen fristen, kan oppdragsgiveren kreve at rådgiveren betaler de nødvendige merkostnadene som påløper ved at rettingen utføres av en annen rådgiver Erstatningsansvar Oppdragsgiveren kan kreve å få erstattet påregnelig tap som følge av rådgivningsfeil. Han skal søke å forebygge og begrense skadevirkningene av rådgiverens feil. Kan deler av feilen henføres til oppdragsgiverens forhold, eller har han ved uaktsomhet medvirket til det økonomiske tapet, reduseres rådgiverens ansvar forholdsmessig. Erstatningsansvaret er begrenset til tre millioner kroner for hvert skadetilfelle og ni millioner kroner for hele oppdraget med mindre noe annet er avtalt. Ansvarsbegrensningen gjelder ikke der tapet skyldes forsett eller grov uaktsomhet Reklamasjon Oppdragsgiveren taper retten til å påberope seg rådgivningsfeil dersom han ikke varsler rådgiveren innen rimelig tid etter at han har eller burde ha oppdaget feilen. Reklamasjon kan ikke fremsettes senere enn 3 år etter at oppdraget er avsluttet. Rådgiveren kan ikke påberope seg for sen varsling dersom rådgivningsfeilen skyldes forsett eller grovt uaktsomt forhold. 11 Oppdragsgiverens medvirkning 11.1 Alminnelige krav til medvirkningen Oppdragsgiveren skal medvirke til rådgiverens gjennomføring av oppdraget. Medvirkningen skal skje i overensstemmelse med det som er avtalt, og for øvrig, slik lojal opptreden tilsier. Medvirkningen skal være tilpasset den avtalte fremdriften for oppdraget Opplysningsplikt Oppdragsgiveren skal opplyse rådgiveren om forhold som han bør forstå er av betydning for gjennomføringen av oppdraget Grunnlagsmateriale og beslutninger Oppdragsgiveren skal oversende grunnlagsmateriale og fatte de beslutninger som er nødvendige for å gjennomføre oppdraget Samordningsplikt m.v. Oppdragsgiveren skal klargjøre den prosjektorganisasjonen som har betydning for rådgiverens oppdrag. Når oppdragsgiveren har engasjert siderådgivere eller andre som rådgiveren er avhengig av for å gjennomføre oppdraget, skal han sørge for slik samordning av deres oppgaver som er nødvendig for å danne grunnlag for rådgiverens plikt til å samarbeide med andre etter pkt

18 12 Honorar 12.1 Generelt Når ikke annet er avtalt, skal rådgiverens honorar beregnes etter medgått tid og avtalte timesatser/dagsatser Timesatser/dagsatser Satsene skal dekke rådgiverens fortjeneste og kostnader, herunder kostnader til administrasjon, kontorhold, intern kopiering og databehandling. Med mindre annet er avtalt, skal alle utgifter til lokale reiser som er nødvendige for å gjennomføre oppdraget, være inkludert i satsene. Med mindre annet er avtalt, er satsene faste i kontraktsperioden. Satsene regnes eksklusiv eventuell merverdiavgift. Er satser for regningsarbeid ikke avtalt, skal avregning skje på grunnlag av timesatser som er vanlig brukt av rådgiveren for tilsvarende arbeidsoppgaver Honorarbudsjett Rådgiveren skal i samarbeid med oppdragsgiveren utarbeide et budsjett for honorar og utgiftsdekninger over kontraktsperioden. Rådgiveren skal uten ugrunnet opphold varsle oppdragsgiveren hvis det er grunn til å anta at budsjettet vil bli overskredet. Oppdragsgiveren skal uten ugrunnet opphold ta stilling til varselet. Overskridelser som ikke er varslet til oppdragsgiveren, gir ikke grunnlag for krav på økt honorar. 13 Utgifter Rådgiveren kan kreve refundert nødvendige utgifter han har hatt til: a) kopiering av tegninger og annet materiale til bruk for andre enn rådgiveren selv; b) annonser og porto for utsendelse av konkurransegrunnlag o.a.; c) reiser som ikke dekkes av satsene etter pkt 12.2, 2. ledd, dersom oppdragsgiveren på forhånd har godkjent reisen. Utgiftsdekningen skjer i henhold til Statens regulativ. Andre utgifter kan bare kreves refundert når det er avtalt. Utgiftene refunderes uten påslag av noen art. Den prosjekterende har plikt til å betinge seg vanlige handelsrabatter som godskrives oppdragsgiveren. 14 Betaling 14.1 Generelt Rådgiverens fakturaer skal spesifiseres og dokumenteres slik at de kan kontrolleres av oppdragsgiveren. Utlegg og utgifter skal angis særskilt. Rådgiveren kan kreve betaling etter hvert som oppdraget utføres, men ikke oftere enn én gang i måneden. Slik betaling er ingen godkjennelse av grunnlaget for fakturaen Betalingsfrist Oppdragsgiveren skal betale innen 28 dager etter at han har mottatt fakturaen. Pristillegg som faktura- eller andre kredittgebyr betales ikke Oppdragsgiverens tilbakeholdsrett Oppdragsgiveren kan holde tilbake så mye av betalingen etter pkt 14.1, 2. ledd, at han har tilstrekkelig sikkerhet for å få dekket et spesifisert og begrunnet krav. Er et erstatningskrav omtvistet, kan tilbakeholdelse eller motregning ikke finne sted dersom rådgiveren stiller betryggende sikkerhet i form av selvskyldnerkausjon fra bank eller annen finansinstitusjon. Som betryggende sikkerhet regnes også erklæring fra forsikringsselskap om at den påståtte skaden er dekket av forsikringen. For øvrig plikter oppdragsgiveren å betale uomtvistede krav innen de fastsatte tidsfrister. 18

19 14.4 Sluttfaktura og sluttoppgjør Rådgiveren skal sende sluttfaktura innen rimelig tid etter at oppdraget er avsluttet. Sluttfakturaen skal omfatte alle rådgiverens krav. Rådgiveren kan likevel ta spesifisert forbehold om senere endring av sluttsummen dersom grunnlaget for beregningen av kravet ikke har foreligget i tide Betalingsmislighold Forsinkelsesrente Ved forsinket betaling kan rådgiveren kreve forsinkelsesrente i henhold til lov av 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling Tilbakeholdelse og stansing Dersom oppdragsgiveren misligholder sine betalingsforpliktelser, kan rådgiveren nekte å overlevere prosjektmateriale som ikke er betalt. Ved vesentlig betalingsmislighold har rådgiveren rett til å stanse arbeidet med 24 timers skriftlig varsel. Er rådgiverens betalingskrav omtvistet, kan tilbakeholdelse av prosjektmateriale eller stansing ikke finne sted dersom oppdragsgiveren stiller betryggende sikkerhet for kravet i form av selvskyldnerkausjon fra bank eller annen finansinstitusjon. 15 Avbestilling Oppdragsgiveren kan avbestille gjenstående deler av oppdraget. Avbestillingen skal skje skriftlig og snarest mulig etter at beslutningen om dette er tatt. Rådgiveren har krav på betaling for den delen av oppdraget som er utført, og med mindre annet er avtalt, erstatning for sitt påregnelige tap som følge av avbestillingen. Rådgiveren plikter å begrense sitt tap som følge av avbestillingen. Prosjektmateriale som er betalt, har oppdragsgiveren rett til å bruke i samsvar med reglene i pkt Hevning En part har rett til å heve avtalen dersom den andre parten vesentlig misligholder sine kontraktsforpliktelser eller det er klart at slikt mislighold vil inntre. Før hevning skjer, skal det gis en rimelig frist til å rette på forholdet. Likeledes kan en part skriftlig heve kontrakten dersom den andre parten går konkurs, eller hvis han beviselig blir eller erkjenner å være insolvent, med mindre det uten ugrunnet opphold godtgjøres at oppdraget vil bli fullført i samsvar med kontrakten. Ved hevning har rådgiveren krav på honorar for den delen av oppdraget som er utført i henhold til kontrakten. Prosjektmateriale som er betalt, har oppdragsgiveren rett til å få utlevert og til å bruke i samsvar med reglene i pkt 5. Den parten som hever kontrakten, kan kreve erstatning for tap han påføres som følge av misligholdet. Dersom dagmulkt er avtalt, kommer påløpt dagmulkt til fradrag i erstatningen for forsinkelsen fra rådgiveren. 17 Tvister Tvister mellom partene bør søkes løst i minnelighet. Tvister som ikke avgjøres i minnelighet, skal behandles ved de ordinære domstolene. 19

20 D 1 SPESIELLE TILBUDSREGLER D 1.1 Kvalifikasjonskrav - Tilbyder skal ha det økonomiske grunnlag som er nødvendig for å kunne oppfylle kontraktens forpliktelser. - Tilbyders skal ha det juridiske grunnlag som er nødvendig for å oppfylle kontraktens forpliktelser. Tilbyder må være registrert i foretaksregister som foreskrevet i den stat han er etablert. - Tilbyder skal ha det faglige grunnlag som er nødvendig for å kunne oppfylle kontraktens forpliktelser og som framgår av E1 Fagkompetanse generelle fagområder. - Tilbyders oppdragsleder må ha ledet gjennomføringen av minst tre tekniske planer/reguleringsplaner og ledet utarbeidelse av minst tre byggeplaner med konkurransegrunnlag. Tilbyder kan tilby en eller to oppdragsledere for å oppfylle dette kvalifikasjonskravet. Dersom det tilbys to, skal én av oppdragslederne tilfredsstille kravet til erfaring for tekniske planer/reguleringsplaner, og den andre tilfredsstille kravet til erfaring med byggeplaner og konkurransegrunnlag.* * Med hensyn til kravet til oppdragslederen/-es tidligere erfaring innenfor henholdsvis tekniske planer/reguleringsplaner og byggeplaner med konkurransegrunnlag, gjør vi oppmerksom på at vi i kvalifikasjonsvurderingen kun vil legge vekt på hvorvidt vedkommende innehar slik erfaringen eller ikke. Erfaringens godhet vil bli evaluert som en del av tildelingskriteriet Totalkompetanse. Krav til dokumentasjon Virksomhetens årsregnskap for de siste to år, med revisors erklæring (vedlegges tilbudet i skjema G 6) Firmaattest (vedlegges tilbudet i skjema G 7) Dersom tilbyder støtter seg på underleverandører for å bli kvalifisert, må tilbyder ved en forpliktelseserklæring dokumentere overfor Oppdragsgiver at den vil ha rådighet over de nødvendige ressursene, se Forskrift om offentlige anskaffelser 17-9 (2) Dersom tilbyder er et arbeidsfellesskap, skal det med tilbudet følge en erklæring om solidarisk ansvar overfor Oppdragsgiver og tredjemann. Videre skal hvert enkelt deltakende firma i arbeidsfellesskapet gi slike opplysninger om sitt firma som er krevd i konkurransegrunnlaget (G 4, G 5, G 6 og G 7). Arbeidsfellesskap vil bli vurdert under ett for alle kvalifikasjonskrav unntatt HMS og egenkapital. Faglig grunnlag for å oppfylle kontraktens forpliktelser skal bekreftes ved utfylling av G3 skjema A. At tilbudt/-e oppdragsleder-/e oppfyller kvalifikasjonskravet som fremgår av D.1.1 skal fremgå av utfyllingen av G3 skjema A. 20

21 D 1.2 Krav om skatteattest Samtlige norske leverandører skal fremlegge skatteattest for merverdiavgift og skatteattest for skatt i henhold til Forskrift om offentlige anskaffelser 3-3 / 8-7/ For begge attester benyttes skjema RF Tilsvarende skal samtlige utenlandske leverandører framlegge attest for å ha oppfylt sine forpliktelser vedrørende innbetaling av skatter og avgifter i samsvar med lovbestemmelser i den stat de er etablert. Dersom et eller flere av firmaene ikke har levert skatteattest, vil oppdragsgiver fastsette en kort tilleggsfrist for ettersendelse av attester. Skatteattestene (hhv skatteattest fra kommunekasserer, jf. G 4 og skatteattest fra skattekontor jf. G 5) vedlegges tilbudet i henhold til skjema G 1. D 1.3 Krav om HMS egenerklæring Samtlige norske og utenlandske leverandører som vil utføre arbeid i Norge skal fremlegge HMS - egenerklæring i henhold til forskrift om offentlige anskaffelser 3-4/ 8-8 / Erklæringen skal være utformet på norsk. Dersom et eller flere av firmaene ikke har levert HMS -egenerklæring, vil oppdragsgiver fastsette en kort tilleggsfrist for ettersendelse av HMS -egenerklæring. Skjema for HMS -egenerklæring (jf. mal G 8) vedlegges i henhold til skjema G 1. D 1.4 Tilbud på hele eller deler av leveransen Det er anledning til å gi tilbud på deler av oppdraget Det skal gis tilbud på hele oppdraget D 1.5 Alternative tilbud og avvik fra konkurransegrunnlaget Det er anledning til å gi alternative tilbud i tillegg til hovedtilbudet. Hovedtilbudet skal være gitt i overensstemmelse med konkurransegrunnlaget. I åpen anbudskonkurranse må alternative tilbud være utformet slik at valg av tilbud kan skje uten forhandlinger. Alle alternativer skal klart og entydig identifiseres, spesifiseres, beskrives og prises. Den totale tilbudssum for hvert alternativ skal klart fremgå. Det er ikke anledning til å gi alternative tilbud i tillegg til eller i stedet for det som fremgår av konkurransegrunnlaget 21

22 D 1.6 Krav til utforming av tilbudet Tilbudet skal være utformet på norsk. Et korrekt avgitt tilbud inneholder tilbudsbrev og prisskjema (G2), med vedlegg og dokumentasjon i det omfang og med slik rekkefølge som beskrevet i skjema G1. Det er vedlagt en skjemapakke (G3) bestående av tre excel-skjema som skal benyttes. Forklaring til utfylling av disse skjemaene følger nedenfor: G 3 skjema A: Kvalifisering: Oppdragsleder/-e skal navngis, og må ha ledet gjennomføringen av minst tre tekniske planer/reguleringsplaner og ledet utarbeidelse av minst tre byggeplaner med konkurransegrunnlag. Tilbyder kan tilby en eller to oppdragsledere for å oppfylle dette kvalifikasjonskravet. Dersom det tilbys to, skal én av oppdragslederne tilfredsstille kravet til erfaring for tekniske planer/reguleringsplaner, og den andre tilfredsstille kravet til erfaring med byggeplaner og konkurransegrunnlag. Oppdragslederne kan også gjøre annet faglig arbeid, for eksempel innenfor de generelle fagområdene. Det skal videre navngis personer som dekker rammeavtalens generelle fagområder som framgår av skjemaet. Disse personene kan dekke flere fagområder. G 3 skjema B: Totalkompetanse: Vi gjør oppmerksom på at alt personell oppført i G3 skjema B er å anse som nøkkelpersonell. Det er kun dette personellets kompetanse og erfaring som vil bli evaluert under tildelingskriteriet Totalkompetanse i D 1.7. G 3 skjema B skal gi oversikt over: - Tilbyders nøkkelpersonell som skal dekke rammeavtales generelle fagområder - Nøkkelpersonellets utdanning - Nøkkelpersonellets utførte oppdrag ved antall års erfaring fra tilsvarende oppdrag samt referanseprosjekter CV er på tilbudt nøkkelpersonell skal vedlegges skjema B. G 3 skjema C: Øvrige medarbeidere: Med «øvrige medarbeidere» menes alt av øvrig personell som ønskes benyttet i Rammeavtalen, inkludert personell som dekker spesielle fagområder som beskrevet i E1 spesielle fagområder. Dette er kun ment som informasjon til oppdragsgiver og vil ikke bli tillagt vekt i tilbudsevalueringen. 22

23 D 1.7 Kriterier for valg av tilbud (tilbudsvurdering) Tildeling av kontrakt skjer på grunnlag av hvilket tilbud som er det økonomisk mest fordelaktige. Følgende tildelingskriterier legges til grunn i konkurransen, med den oppgitte vekting av det enkelte kriterium: - I Totalkompetanse - II Timepriser Vurderingstema innenfor kriteriene og vektingen mellom disse framgår av oppstillingen nedenfor. I Totalkompetanse (A) Kompetanse (50 %): Her vurderes nøkkelpersoners formelle kompetanse og erfaring fra tilsvarende oppdrag. Som nøkkelpersonell regnes de personer som er oppgitt i G3 skjema B. (B) Tidligere oppdragsgiveres, herunder Statens vegvesens, erfaringer med tilbudt nøkkelpersonell (50 %): Her vurderes hvilken kvalitet som kan forventes basert på evalueringer av tilbudt nøkkelpersonells tidligere utførte oppdrag. Vurdering av nøkkelpersonellets nivå hva gjelder: Faglig kvalitet Presentasjonskvalitet Kvalitetssikring (i oppdragsgjennomføringen) Fleksibilitet / tilgjengelighet Ryddighet (evne til å holde avtalte økonomiske rammer) Punktlighet (evne til å holde frister) Oppdragsledelse (overfor oppdragsgivere, andre etater og underkonsulenter) Samarbeidsevne Kreativitet Initiativ, engasjement Selvstendighet og beslutningsevne Som nøkkelpersonell regnes de personer som er oppgitt i G3 skjema B. II Timepriser Vekting/beregning av timepris på tilbudt nøkkelpersonell foretas på grunnlag av i G2 oppgitte timepriser for de ulike fagområdene med tilhørende prosentvis vekting. Samlet vekt kriterium I: 60 % Samlet vekt kriterium II: 40 % 23

24 D 2 SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER D 2.1 Prisen for oppdraget, utgifter og prisregulering (jf. C 8402 pkt. 12.1) Prisen for oppdraget beregnes etter medgått tid, med oppgitte timepriser i tilbudet, innenfor avtalt ramme for hver enkelt aktivitet. Alle utgifter (reisetid og reisekostnader) til lokale reiser (jf. C 8402 pkt annet ledd) som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget skal være inkludert i oppgitte timepriser. Om dekning av utgifter (jf. C 8402 pkt. 13) gjelder følgende: - Utgifter til kopiering og annet materiale til bruk for andre enn Rådgiveren selv og annonser og porto for utsending av materiale o.a. som er spesifisert i konkurransegrunnlaget blir ikke dekket særskilt. - Dersom ikke annet er fastsatt i det enkelte oppdraget, gjelder følgende: Reiser som ikke er dekket av C 8402 pkt. 12.2, og som er godkjent av Oppdragsgiveren på forhånd, blir dekket i henhold til Statens regulativ. Reisetid faktureres i slike tilfeller som halv timepris. Reiseutgifter, som andre utgifter, betales etter regning uten påslag av noen art. Rådgiveren har plikt til å betinge seg vanlige handelsrabatter som godskrives Oppdragsgiver. Om regulering av prisen (jf. C 8402 pkt. 12.2) er følgende særskilt avtalt: For den delen av arbeidet som skal utføres etter skal timepriser justeres årlig i samsvar med Statistisk Sentralbyrå sin «Prisindeks for byggteknisk konsulentvirksomhet». Basis for regulering er Justering skjer pr. 1. april hvert år. D 2.2 Særskilt avtale om rettigheter til prosjektmaterialet / bruk av utlevert materiale. Bestemmelser i C 8402 pkt. 5 gjelder med følgende tillegg: Rådgiveren har ikke rett til å benytte materialet og de opplysninger han får i forbindelse med dette oppdrag til f.eks. eget arbeid som prosjekterende/rådgiver. Materialet skal heller ikke overlates til andre. D 2.3 Dagmulkt eller erstatning Ved forsinkelse i forhold til angitte frister i de enkelte oppdrag skal Rådgiveren betale dagmulkt jf. C 8402 pkt. 9.2: o For oppdrag under kr : Kr pr. dag o For oppdrag over kr : Kr pr. dag Akseptert fristforlengelse i forhold til én delfrist medfører ikke tilsvarende eller annen fristforlengelse i forhold til senere frister uten at dette uttrykkelig fremgår av Rådgiverens krav om fristforlengelse og Oppdragsgiverens aksept. Dagmulkt for overskridelse av en delfrist fortsetter å løpe også om andre, senere dagmulktbelagte delfrister overskrides. 24

25 D 2.4 Krav til Rådgiver Med mindre annet avtales i det konkrete oppdrag, er det Rådgivers oppdragsleder-/e som skal koordinere og lede gjennomføringen av oppdraget, og se til at interessene til oppdraget blir tatt vare på i det løpende arbeidet. For uten det som er beskrevet, skal vedkommende: Lede arbeidet med plan/prosjektering innen avtalte rammer Formidle nødvendig kommunikasjon mellom Oppdragsgiver og Rådgiver, herunder bistand til avklaring av forhold vedrørende offentlige godkjenninger, framdrift, økonomi, materialbruk, kvalitetsnivå m.v. Være initiativtaker og pådriver i å foreslå og lage alternative løsninger, materialvalg o.l. for vurdering og avgjørelse hos Oppdragsgiveren. Rapportere til Oppdragsgiver om teknisk, økonomisk og framdriftsmessig utvikling Samarbeide med Oppdragsgiver, andre leverandører/rådgivere og andre etater. Bistå Oppdragsgiveren ved kontakt med eventuelle utenforstående brukergrupper og grunneiere. Ved tildeling av det enkelte oppdrag, vil det bli lagt stor vekt på at oppdraget er basert på at veglinjer blir optimaliserte (vurdering av veglinje i forhold til viktige element som konstruksjoner o.l.) slik at en unngår unødige anleggskostnader. Det forventes god tverrfaglighet i dette arbeidet. Kvalitetssikringen til Rådgiveren må ta vare på dette. Oppdraget skal inkludere nødvendige befaringer for å gjøre seg kjent i planområdet og med alle eksisterende installasjoner. Det forusettes at nødvendig nøkkelpersonell har vært på befaring. Materialet som blir levert skal være fritt for reklame. På omslag til rapporter, bilags- og tegningshefte skal bare navnet på oppdraget og Oppdragsgiverens navn og emblem vises. I tittelfeltet på tegningene kan navnet til Rådgiveren vises på en diskré måte. D 2.5 Personell Rådgiveren er ansvarlig for at avrop på Rammeavtalen i form av tildelte oppdrag blir utført av de personene som er navngitt i tilbudet til Rammeavtalen (eller personer med tilsvarende erfaring og kompetanse), og for tilbudte priser. For enkelte oppdrag vil Oppdragsgiver forbeholde seg retten til å kreve benyttet spesielt navngitte personer blant dem som er tilbudt. Dersom en angitt person slutter i sin stilling hos Rådgiveren, sykemeldes eller tar ut permisjon i løpet av kontraktsperioden, plikter Rådgiveren å erstatte vedkommende med en annen med samme faglige kompetanse eller bedre. Utskifting av slikt personell skal godkjennes skriftlig av Oppdragsgiver i forkant av arbeidets igangsetting. Oppdragsgiver kan avvise bruk av ny person som ikke anses egnet til å utføre oppdraget. Nødvendig opplæring av ny person, som kreves for at skiftet ikke skal innebære kvalitetsforringelse av tjenesten eller forsinkelse i henhold til avtalte fremdriftsplaner, bekostes av Rådgiveren og belastes ikke Oppdragsgiver. Med opplæring forstås også den tid som går med til å sette seg inn i arbeidet. 25

Alminnelige kontraktsbestemmelser for rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid

Alminnelige kontraktsbestemmelser for rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid Statens vegvesen Basert på Norsk Standard NS 8402, 1. utgave mars 2000. NSF Statens vegvesens utgave 12. november 2002. Gjengitt etter tillatelse fra PRONORM av 18. mars 2002. Alminnelige kontraktsbestemmelser

Detaljer

Statens vegvesen Basert på Norsk Standard NS 8402, 1. utgave mars 2000. NSF Statens vegvesens utgave 12. november 2002. Gjengitt etter tillatelse fra PRONORM av 18. mars 2002. Alminnelige kontraktsbestemmelser

Detaljer

NORSK STANDARD NS 8402

NORSK STANDARD NS 8402 NORSK STANDARD NS 8402 1. utgave mars 2000 ICS 91.010.20 Søkeord: Descriptors: kontrakt, rådgiver, oppdragsgiver, prosjektmateriale, rådgiverfeil contract, consultant, client, project material, errors

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del C kontrakt for levering av tjenester. E6 Biri-Otta Avtale om innleie av kontraktsingeniør. Mellom. Statens vegvesen Region øst

Konkurransegrunnlag Del C kontrakt for levering av tjenester. E6 Biri-Otta Avtale om innleie av kontraktsingeniør. Mellom. Statens vegvesen Region øst Konkurransegrunnlag Del C kontrakt for levering av tjenester E6 Biri-Otta Avtale om innleie av kontraktsingeniør Mellom Oppdragstaker Og Statens vegvesen Region øst Oppdragsgiver Dokumentets dato: XX.XX.2012

Detaljer

DEN NORSKE KYRKJA Sauherad og Nes sokn

DEN NORSKE KYRKJA Sauherad og Nes sokn KONTRAKTSVILKÅR 1 Formål og anvendelse Prosjektet gjennomføres på grunnlag av arbeidsprogram og kostnadskalkyle som fremgår av kontrakten eller annet avtaledokument. Kontraktsvilkårene har til formål å

Detaljer

Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster

Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster 1 1. Anvendelse Disse kontraktsvilkårene gjelder mellom Birkenes kommune (heretter kalt Oppdragsgiveren) og den part som leverer tjenestene (heretter

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG ETTER MEDGÅTT TID

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG ETTER MEDGÅTT TID KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG ETTER MEDGÅTT TID mellom. (heretter kalt oppdragsgiveren) og. (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnr./personnr om (kort beskrivelse av oppdraget)

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnummer: om Kopieringstjenester for Undervisningsbygg

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Kjøp av planleggings- og prosjekteringstjenester i Oslo og Akershus. Rammeavtale. for. Statens vegvesen Region øst

Konkurransegrunnlag. Kjøp av planleggings- og prosjekteringstjenester i Oslo og Akershus. Rammeavtale. for. Statens vegvesen Region øst Konkurransegrunnlag Kjøp av planleggings- og prosjekteringstjenester i Oslo og Akershus Rammeavtale for Statens vegvesen Region øst Konkurransegrunnlag av 29.02.2012 Saksnummer: 2012023983 1 A 1 TILBUDSINNBYDELSE

Detaljer

www.uk.no Generelle kontraktsbestemmelser for utførelse av uavhengig kontroll

www.uk.no Generelle kontraktsbestemmelser for utførelse av uavhengig kontroll www.uk.no Generelle kontraktsbestemmelser for utførelse av uavhengig kontroll 1. Formål Dette avtaledokument beskriver de generelle avtalevilkår mellom oppdragsgiver(tiltakshaver/byggherre) og kontrollforetak

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnummer: om SHA-

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester RAMMEAVTALE OM LEVERING AV FoU-tjenester knyttet til etatsprogrammet Smartere vegtrafikk med ITS mellom ( Leverandør ) og Statens

Detaljer

[Fyll inn leverandør]

[Fyll inn leverandør] Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester AVTALE OM LEVERING AV Rådgivende ingeniørtjenester Statens vegvesen Region sør, avdeling Buskerud mellom [Fyll inn leverandør] Leverandør

Detaljer

Alminnelige kontraktsbestemmelser for prosjekteringsoppdrag

Alminnelige kontraktsbestemmelser for prosjekteringsoppdrag Statens vegvesen Basert på Norsk Standard NS 8401, 1. utgave mars 2000. NSF Statens vegvesens utgave 12. november 2002. Gjengitt etter tillatelse fra PRONORM av 18. mars 2002. Kun tillatt brukt av Statens

Detaljer

RAMMEAVTALE BYGGHERREOMBUD - OPPEGÅRD KOMMUNE. Vedlegg 2 - KONTRAKT

RAMMEAVTALE BYGGHERREOMBUD - OPPEGÅRD KOMMUNE. Vedlegg 2 - KONTRAKT RAMMEAVTALE BYGGHERREOMBUD - OPPEGÅRD KOMMUNE Vedlegg 2 - KONTRAKT Saksnummer:. Dato: XX.XX.2010. AVTALEDOKUMENT Mellom Oppegård kommune som oppdragsgiver Org.nr. 944 384 081 og Org.nr. som leverandør

Detaljer

Rammeavtale prosjekt- og byggeledelse

Rammeavtale prosjekt- og byggeledelse Bilag 2 Kontrakt Mellom Molde Eiendom KF og.. som leverandør November 2013 Mellom Molde Eiendom KF som oppdragsgiver Orgnr: Adresse :.. Og som leverandør Orgnr: Adresse: er i dag inngått slik Kontrakt:

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV PROSJEKTERINGSOPPDRAG

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV PROSJEKTERINGSOPPDRAG KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV PROSJEKTERINGSOPPDRAG mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt den prosjekterende) Organisasjonsnr./Personnr.: om Rammeavtale

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnr./Personnr.: om KOPIERINGSTJENESTER FOR

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Landmålingstjenester. Mellom. [Fyll inn leverandør]

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Landmålingstjenester. Mellom. [Fyll inn leverandør] Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester AVTALE OM LEVERING AV Landmålingstjenester Mellom [Fyll inn leverandør] Leverandør og Statens vegvesen Region sør Oppdragsgiver Dokumentets

Detaljer

Konkurransegrunnlag Kjøp av planleggings- og prosjekteringstjenester for bruer og konstruksjoner Rammeavtale for Statens vegvesen Region øst

Konkurransegrunnlag Kjøp av planleggings- og prosjekteringstjenester for bruer og konstruksjoner Rammeavtale for Statens vegvesen Region øst Konkurransegrunnlag Kjøp av planleggings- og prosjekteringstjenester for bruer og konstruksjoner Rammeavtale for Statens vegvesen Region øst Saksnummer: 2015/050909 Konkurransegrunnlag av 03. juli 2015

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID mellom Eiendoms- og byfornyelsesetaten (heretter kalt oppdragsgiveren) og. (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnr./personnr

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnr./Personnr.: om Kontroll av automatiske

Detaljer

KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR RAMMEAVTALE OM BYGGELEDEROPPDRAG. UNDERVISNINGSBYGG OSLO KF (heretter kalt oppdragsgiveren)

KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR RAMMEAVTALE OM BYGGELEDEROPPDRAG. UNDERVISNINGSBYGG OSLO KF (heretter kalt oppdragsgiveren) Vedlegg 3 Kontraktsbestemmelser rammeavtale byggelederoppdrag KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR RAMMEAVTALE OM BYGGELEDEROPPDRAG mellom UNDERVISNINGSBYGG OSLO KF (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID mellom. (heretter kalt oppdragsgiveren) og. (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnr./personnr om (kort beskrivelse av

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Vinterdrift feltforsøk og rapportering 2012/2013

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Vinterdrift feltforsøk og rapportering 2012/2013 Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester AVTALE OM LEVERING AV Vinterdrift feltforsøk og rapportering 2012/2013 mellom [Fyll inn leverandør] ( Leverandør ) Og Statens vegvesen

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom

Samarbeidsavtale mellom KR 40.1/14 UTKAST 02.09.2014 Samarbeidsavtale mellom Kirkerådet og KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon om forberedelser til virksomhetsoverdragelse av statlig tilsatte i Dnk 1 1. Formål

Detaljer

Konkurransegrunnlag utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Daglig ledelse av Svinesundsforbindelsen AS.

Konkurransegrunnlag utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Daglig ledelse av Svinesundsforbindelsen AS. Konkurransegrunnlag utkast til kontrakt for levering av tjenester AVTALE OM LEVERING AV Daglig ledelse av Svinesundsforbindelsen AS mellom [Fyll inn leverandør] Leverandør og Svinesundsforbindelsen AS

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester. mellom. [Fyll inn leverandør] Statens vegvesen Vegdirektoratet

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester. mellom. [Fyll inn leverandør] Statens vegvesen Vegdirektoratet Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester AVTALE OM LEVERING AV Konsulentbistand for gjennomføring av Interreg-prosjektet Skandinavisk Infrastrukturkompetens (SIK) mellom

Detaljer

AVTALE OM LEVERING AV

AVTALE OM LEVERING AV Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester AVTALE OM LEVERING AV Byggeledere til prosjekter i Oslo og Akershus fylkesavdelinger MELLOM [Fyll inn leverandør] Leverandør [Fyll

Detaljer

AVTALE OM KONSULENTTJENESTER

AVTALE OM KONSULENTTJENESTER AVTALE OM KONSULENTTJENESTER Avtale basert på NS 8402 - oppdrag etter regning (Vanskelig å forutse omfanget) Større avvik fra avtale mal avtales med teknisk sjef. Mellom: Oppdragsgiver: Trondheim kommune,

Detaljer

AVTALE OM LEVERING AV Arkeologiske undersøkelser Forprosjekt. mellom XXXX. Statens vegvesen Vegdirektoratet

AVTALE OM LEVERING AV Arkeologiske undersøkelser Forprosjekt. mellom XXXX. Statens vegvesen Vegdirektoratet Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester AVTALE OM LEVERING AV Arkeologiske undersøkelser Forprosjekt mellom XXXX ( Tilbyder ) og Statens vegvesen Vegdirektoratet ( Oppdragsgiver

Detaljer

Rammeavtale. for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415

Rammeavtale. for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415 Rammeavtale for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415 1 Avtale om juridiske tjenester Avtale er inngått mellom: Kongsberg kommunale eiendom KF (heretter kalt oppdragsgiver) og (Advokat/firma) (heretter kalt

Detaljer

AVTALE. om rådgivningstjenester utført etter medgått tid

AVTALE. om rådgivningstjenester utført etter medgått tid AVTALE om rådgivningstjenester utført etter medgått tid mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnr.: om (kort om oppdraget) For denne

Detaljer

AVTALE OM KONSULENTTJENESTER

AVTALE OM KONSULENTTJENESTER Side 1 av 5 AVTALE OM KONSULENTTJENESTER Mellom Trondheim kommune, Kommunalteknikk (Oppdragsgiver) Org.nr.: 942 110 464 Postboks 2300 Sluppen 7004 TRONDHEIM og Prosjekterende (Prosjekterende) Org.nr.:

Detaljer

KONTRAKT FOR HVALER KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID

KONTRAKT FOR HVALER KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID Vedlegg 1 KONTRAKT FOR HVALER KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID mellom Hvaler kommune. (heretter kalt oppdragsgiveren) og. (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnr./personnr

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del B utkast til kontrakt for levering av tjenester

Konkurransegrunnlag Del B utkast til kontrakt for levering av tjenester Konkurransegrunnlag Del B utkast til kontrakt for levering av tjenester AVTALE OM LEVERING AV Rammeavtale Konsulentbistand Geodataseksjonen Region sør mellom [Fyll inn leverandør] Leverandør og Statens

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID. Kirkelig fellesråd i Oslo og Gravferdsetaten

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID. Kirkelig fellesråd i Oslo og Gravferdsetaten Kirkelig fellesråd i Oslo Oslo kommune - Gravferdsetaten KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID mellom Kirkelig fellesråd i Oslo og Gravferdsetaten Org.nr.: (heretter

Detaljer

KONTRAKT FOR KJØP AV PROSJEKTERINGSOPPDRAG. Stiftelsen Bergen Diakonissehjem (heretter kalt oppdragsgiveren)

KONTRAKT FOR KJØP AV PROSJEKTERINGSOPPDRAG. Stiftelsen Bergen Diakonissehjem (heretter kalt oppdragsgiveren) Bilag 3 KONTRAKT FOR KJØP AV PROSJEKTERINGSOPPDRAG mellom Stiftelsen Bergen Diakonissehjem (heretter kalt oppdragsgiveren) og. (heretter kalt den prosjekterende) Organisasjonsnr. om Rådgivende ingeniør

Detaljer

Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten).

Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten). 1. Anvendelse Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten). Eventuelle avvikende kontraktsvilkår er uten virkning

Detaljer

Kontrakten gjelder mellom Bydel Grorud (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (navn på leverandør).., organisasjonsnummer: (heretter kalt Tjenesteyter).

Kontrakten gjelder mellom Bydel Grorud (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (navn på leverandør).., organisasjonsnummer: (heretter kalt Tjenesteyter). Vedlegg 2 - Kontraktsforslag 1. Anvendelse Kontrakten gjelder mellom Bydel Grorud (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (navn på leverandør).., organisasjonsnummer: (heretter kalt Tjenesteyter). 2. Kontrakten

Detaljer

LEVERING AV DAGLIG LEDELSE

LEVERING AV DAGLIG LEDELSE AVTALE OM LEVERING AV DAGLIG LEDELSE MELLOM Horten bompengeselskap RV 19 AS Oppdragsgiver Leverandør 1 Det er i dag inngått avtale om levering av daglig ledelse mellom Oppdragsgiver: Horten bompengeselskap

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester AVTALE OM LEVERING AV Måling av støvproduksjon ved bruk av ulike pigger i vinterdekk mellom [Fyll inn leverandør] ( Leverandør )

Detaljer

AVTALE OM PROSJEKTERINGSOPPDRAG Kristian Ottosens hus. Mellom. Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus («Oppdragsgiver»)

AVTALE OM PROSJEKTERINGSOPPDRAG Kristian Ottosens hus. Mellom. Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus («Oppdragsgiver») AVTALE OM PROSJEKTERINGSOPPDRAG 1009 Kristian Ottosens hus Mellom Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus («Oppdragsgiver») Og [Oppdragstager] («Prosjekterende») Mellom Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus,

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Byggeplan. Kjøp av planleggings- og prosjekteringstjenester. Ny FV-279 Garderveien i Fet kommune. for

Konkurransegrunnlag. Byggeplan. Kjøp av planleggings- og prosjekteringstjenester. Ny FV-279 Garderveien i Fet kommune. for Konkurransegrunnlag Kjøp av planleggings- og prosjekteringstjenester Byggeplan for Ny FV-279 Garderveien i Fet kommune Konkurransegrunnlag av 18.01.2016 INNHOLDSFORTEGNELSE A 1 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

Detaljer

Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Avdeling for konserninnkjøp. Standard kontraktsvilkår for Oslo kommunes kjøp av håndverkertjenester

Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Avdeling for konserninnkjøp. Standard kontraktsvilkår for Oslo kommunes kjøp av håndverkertjenester Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Avdeling for konserninnkjøp Standard kontraktsvilkår for Oslo kommunes kjøp av håndverkertjenester Innhold 1 Anvendelse... 4 2 Definisjoner... 4 2.1 Total kontraktssum...

Detaljer

AVTALE OM KONSULENTTJENESTER- RAMMEAVTALE

AVTALE OM KONSULENTTJENESTER- RAMMEAVTALE AVTALE OM KONSULENTTJENESTER- RAMMEAVTALE Mellom: Oppdragsgiver: Trondheim kommune, Kommunalteknikk Org.nr.: 942 110 464 Besøksadresse: Erling Skakkes gate 14 Telefonnr.: 979 96 224 Postnummer/ Sted: 7004

Detaljer

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING KURS I PROSJEKTLEDELSE FOR BYGGEARBEIDER I LANDBRUKET SAMLING NR 1 DAG 1. FOREDRAG KL 13.50 14.20 FIRMAET SIN AVTALE MED BYGGHERRE AVTALEN MED BYGGHERREN Hvem har ansvaret for

Detaljer

AVTALE OM KONSULENTTJENESTER

AVTALE OM KONSULENTTJENESTER AVTALE OM KONSULENTTJENESTER Mellom Trondheim kommune, Eierskapsenheten Postboks 2300 Sluppen 7004 TRONDHEIM (Oppdragsgiver) Org.nr.: 942 110 464 og Prosjekterende (Prosjekterende) Org.nr.: 000 000 000

Detaljer

Kontraktsbestemmelser rammeavtale håndverkertjenester

Kontraktsbestemmelser rammeavtale håndverkertjenester Ringerike Boligstiftelse Kontraktsbestemmelser rammeavtale håndverkertjenester 1 Partenes samarbeid og gjensidige plikter 1.1 Samarbeidsplikt Partene skal samarbeide lojalt under gjennomføringen av oppdraget.

Detaljer

KONTRAKT FOR KJØP AV KONTROLLOPPDRAG

KONTRAKT FOR KJØP AV KONTROLLOPPDRAG KONTRAKT FOR KJØP AV KONTROLLOPPDRAG mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt kontrolløren) Organisasjonsnr: om Rammeavtale for uavhengig kontroll og andre kontrolloppdrag

Detaljer

KVÆFJORD KOMMUNE HELSEHUS

KVÆFJORD KOMMUNE HELSEHUS KVÆFJORD KOMMUNE HELSEHUS Konkurransegrunnlag Del II Kontraktsbestemmelser 28.09. 2016 OHP KR KMG Revisjon Kommentar Dato Utarb. av Kont. av Godkj. av Utarbeidet av: Tittel: Kontraktsbestemmelser KVÆFJORD

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID mellom Omsorgsbygg Oslo KF (heretter kalt oppdragsgiveren) og. (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnr./personnr om rammeavtale

Detaljer

KONTRAKT NS 8403 OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGGELEDEROPPDRAG

KONTRAKT NS 8403 OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGGELEDEROPPDRAG KONTRAKT NS 8403 OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGGELEDEROPPDRAG mellom. (heretter kalt oppdragsgiveren) og. (heretter kalt byggelederen) Organisasjonsnr./personnr om 169-BYM-2014 Byggeleder til bygging av Nedre

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør. Dokumentets dato: 01.02.2012. Saksnummer: 2011/189908

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør. Dokumentets dato: 01.02.2012. Saksnummer: 2011/189908 Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør Dokumentets dato: 01.02.2012 Saksnummer: 2011/189908 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1. Tilbudsinnbydelse...

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del C. Utkast til kontrakt. AVTALE OM LEVERING AV Juridiske tjenester ved anskaffelse av ny nasjonal rutedatabase.

Konkurransegrunnlag Del C. Utkast til kontrakt. AVTALE OM LEVERING AV Juridiske tjenester ved anskaffelse av ny nasjonal rutedatabase. Konkurransegrunnlag Del C Utkast til kontrakt AVTALE OM LEVERING AV Juridiske tjenester ved anskaffelse av ny nasjonal rutedatabase mellom [Fyll inn leverandør] ( Leverandør ) og Statens vegvesen, Vegdirektoratet

Detaljer

AVTALEDOKUMENT. Postnr Poststed E-postadresse. er det inngått følgende avtale om prosjektering/rådgivning som RIB, RIBr, RIE, RIV og RIAku:

AVTALEDOKUMENT. Postnr Poststed E-postadresse. er det inngått følgende avtale om prosjektering/rådgivning som RIB, RIBr, RIE, RIV og RIAku: AVTALEDOKUMENT 1. Partene Oppdragsgiver Navn, eiendomsavdelingen Postadresse Skoleveien 1 Postnr 1430 Poststed Ås Organisasjonsnr 964 948 798 Telefon/mobiltelefon E-postadresse Og Prosjekterende/prosjekteringsgruppe,

Detaljer

AVTALEDOKUMENT RAMMEAVTALE FOR UTFØRELSE AV PROSJEKTERING OG RÅDGIVNING. mellom. Sør-Trøndelag Fylkeskommune. som oppdragsgiver.

AVTALEDOKUMENT RAMMEAVTALE FOR UTFØRELSE AV PROSJEKTERING OG RÅDGIVNING. mellom. Sør-Trøndelag Fylkeskommune. som oppdragsgiver. AVTALEDOKUMENT RAMMEAVTALE FOR UTFØRELSE AV PROSJEKTERING OG RÅDGIVNING mellom Sør-Trøndelag Fylkeskommune Org.nr.: 938 634 556 Adresse: Fylkeshuset, 7004 TRONDHEIM som oppdragsgiver og Foretaksnr.: Adresse:

Detaljer

KONSULENTAVTALE. H 900 Fremdriftsplanlegger / fremdriftskoordinator. mellom. STATSBYGG som oppdragsgiver

KONSULENTAVTALE. H 900 Fremdriftsplanlegger / fremdriftskoordinator. mellom. STATSBYGG som oppdragsgiver KONSULENTAVTALE H 900 Fremdriftsplanlegger / mellom STATSBYGG som oppdragsgiver og (fyll inn firmanavn til konsulent) organisasjonsnr: som konsulent som skal inngå i Statsbyggs organisasjon Side 1 av 6

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del C kontrakt for levering av tjenester AVTALE OM LEVERING AV. mellom. [Fyll inn leverandør] Statens vegvesen Region sør

Konkurransegrunnlag Del C kontrakt for levering av tjenester AVTALE OM LEVERING AV. mellom. [Fyll inn leverandør] Statens vegvesen Region sør Konkurransegrunnlag Del C kontrakt for levering av tjenester AVTALE OM LEVERING AV Ingeniørgeologiske tjenester Fv 469 Hidra landfast mellom [Fyll inn leverandør] Leverandør og Statens vegvesen Region

Detaljer

Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen kan forlenges med + år. (fyll inn dersom relevant)

Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen kan forlenges med + år. (fyll inn dersom relevant) Type avtale (sett kryss) Avtale (enkeltoppdrag): Rammeavtale: Annet: Saksnummer: Tittel: Leverandør: Kunden: Kontaktperson for avtalen: Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen gjelder fra dato: Kontaktperson

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale driftsrelatert programvare

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale driftsrelatert programvare Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Rammeavtale driftsrelatert programvare Dokumentets dato: 08.05.13 Saksnummer: 2013050001 A.1. Tilbudsinnbydelse A.1.1. Om oppdragsgiver Statens vegvesen

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Kjøp av planleggings- og prosjekteringstjenester

Konkurransegrunnlag. Kjøp av planleggings- og prosjekteringstjenester Konkurransegrunnlag Kjøp av planleggings- og prosjekteringstjenester Beregning og vurdering av støyreduserende tiltak på boliger langs riks- og fylkesveger i Alta og Hammerfest for Statens vegvesen, vegavdeling

Detaljer

AVTALE OM KJØP AV BEDRIFTSHELSETJENESTE

AVTALE OM KJØP AV BEDRIFTSHELSETJENESTE AVTALE OM KJØP AV Avtalenr mellom Konsulenten (org. nr: ) og STATSBYGG, region vest Side 1 av 6 ALMINNELIGE KONTRAKTSVILKÅR 1. Kontrakten Med mindre annet er avtalt, består kontrakten av følgende kontraktsdokumenter:

Detaljer

KONSULENTAVTALE. (kontraktsnummer) mellom. STATSBYGG som oppdragsgiver. (fyll inn firmanavn til konsulent) organisasjonsnr:

KONSULENTAVTALE. (kontraktsnummer) mellom. STATSBYGG som oppdragsgiver. (fyll inn firmanavn til konsulent) organisasjonsnr: KONSULENTAVTALE (kontraktsnummer) mellom STATSBYGG som oppdragsgiver og (fyll inn firmanavn til konsulent) organisasjonsnr: som konsulent som skal inngå i Statsbyggs organisasjon Side 1 av 6 ALMINNELIGE

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV PROSJEKTERINGSOPPDRAG

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV PROSJEKTERINGSOPPDRAG KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV PROSJEKTERINGSOPPDRAG mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt den prosjekterende) Organisasjonsnr.: om Rammeavtale for prosjekteringsytelser

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV PROSJEKTERINGSOPPDRAG

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV PROSJEKTERINGSOPPDRAG KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV PROSJEKTERINGSOPPDRAG mellom Omsorgsbygg Oslo KF (heretter kalt oppdragsgiveren) og. (heretter kalt den prosjekterende) Organisasjonsnr./personnr om PROSJEKTERINGSGRUPPE

Detaljer

AVTALE OM LEVERING AV Konsulenttjenester til prosjektet Ny organisering av Statens vegvesen

AVTALE OM LEVERING AV Konsulenttjenester til prosjektet Ny organisering av Statens vegvesen Statens vegvesen Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester AVTALE OM LEVERING AV Konsulenttjenester til prosjektet Ny organisering av Statens vegvesen MELLOM [Fyll inn leverandør]

Detaljer

ÅPEN TILBUDSKONKURRANSE FOR ANSKAFFELSE AV: ARKITEKTTJENESTER NY SYKEHJEM I BATNFJORDSØRA, 2016

ÅPEN TILBUDSKONKURRANSE FOR ANSKAFFELSE AV: ARKITEKTTJENESTER NY SYKEHJEM I BATNFJORDSØRA, 2016 ÅPEN TILBUDSKONKURRANSE FOR ANSKAFFELSE AV: ARKITEKTTJENESTER NY SYKEHJEM I BATNFJORDSØRA, 2016 TIL GJEMNES KOMMUNE Del 3 - Endringer og suppleringer til NS 8401 JULI, 2016 KONTRAKT NS 8401 Prosjekteringsoppdrag

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt Leverandøren) Organisasjonsnummer: om Rammeavtale for service og

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV PROSJEKTERINGSOPPDRAG

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV PROSJEKTERINGSOPPDRAG KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV PROSJEKTERINGSOPPDRAG mellom Omsorgsbygg Oslo KF (OBY) (heretter kalt oppdragsgiveren) og. (heretter kalt den prosjekterende) Organisasjonsnr./personnr om rehabilitering

Detaljer

Avtaledokument. Trondheim kommune ved Trondheim eiendom 7004 Trondheim besøksadresse: Erling Skakkes gate 14, Trondheim

Avtaledokument. Trondheim kommune ved Trondheim eiendom 7004 Trondheim besøksadresse: Erling Skakkes gate 14, Trondheim TRONDHEIM KOMMUNE Trondheim eiendom Avtaledokument 1. PARTENE Mellom Trondheim kommune som oppdragsgiver, organisasjonsnummer: 970 416 420 adresse: Trondheim kommune ved Trondheim eiendom 7004 Trondheim

Detaljer

Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten).

Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten). 1. Anvendelse Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten). Eventuelle avvikende kontraktsvilkår er uten virkning

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Kjøp av planleggings- og prosjekteringstjenester. Kjøp av landbruksfaglig kompetanse for Rv. 23 Dagslett Linnes

Konkurransegrunnlag. Kjøp av planleggings- og prosjekteringstjenester. Kjøp av landbruksfaglig kompetanse for Rv. 23 Dagslett Linnes Konkurransegrunnlag Kjøp av planleggings- og prosjekteringstjenester Kjøp av landbruksfaglig kompetanse for Rv. 23 Dagslett Linnes Tilbudsnummer 2014139791 Konkurransegrunnlag av 5.12.2014 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Kjøp av planleggings- og prosjekteringstjenester. Reguleringsplan med opsjon på byggeplan. for

Konkurransegrunnlag. Kjøp av planleggings- og prosjekteringstjenester. Reguleringsplan med opsjon på byggeplan. for Konkurransegrunnlag Kjøp av planleggings- og prosjekteringstjenester Reguleringsplan med opsjon på byggeplan for E6 Elstad Frya i Ringebu og Sør-Fron kommuner Saksnr 2012149053 INNHOLDSFORTEGNELSE A 1

Detaljer

STANDARD AVTALEVILKÅR FOR KJØP AV TJENESTER

STANDARD AVTALEVILKÅR FOR KJØP AV TJENESTER STANDARD AVTALEVILKÅR FOR KJØP AV TJENESTER Innhold 1. Anvendelse... 3 2. Partenes samarbeid og gjensidige plikter... 3 2.1 Samarbeidsplikt... 3 2.2 Taushetsplikt... 3 3. Avtalen... 3 4. Organisatoriske

Detaljer

FORSVARSDEPARTEMENTETS ALMINNELIGE KO VILK ÅR FOR KONSULENTTJENESTER

FORSVARSDEPARTEMENTETS ALMINNELIGE KO VILK ÅR FOR KONSULENTTJENESTER FORSVARSDEPARTEMENTETS 0 ALMINNELIGE KO VILK ÅR FOR KONSULENTTJENESTER 1. Anvendelsen av kontrakten... 4 2. Oppdragstakers ansvar for oppdraget og utførelsen... 4 2.1 Ansvar... 4 2.2 Oppdragstakers personell...

Detaljer

KONTRAKT NS 8403 OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGGELEDEROPPDRAG

KONTRAKT NS 8403 OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGGELEDEROPPDRAG KONTRAKT NS 8403 OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGGELEDEROPPDRAG mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt byggelederen) Organisasjonsnummer: om rammeavtale byggeledelse

Detaljer

Oslo kommune STANDARD KONTRAKTSVILKÅR FOR BYDEL ULLERNS KJØP AV TRANSPORTTJENESTER AV

Oslo kommune STANDARD KONTRAKTSVILKÅR FOR BYDEL ULLERNS KJØP AV TRANSPORTTJENESTER AV Oslo kommune STANDARD KONTRAKTSVILKÅR FOR BYDEL ULLERNS KJØP AV TRANSPORTTJENESTER AV 01.04.2008 1 1. Anvendelse Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oslo kommune (heretter kalt Kjøperen) og den

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Prosessledelse anslag for E6 Kolomoen Brumunddal N

KONKURRANSEGRUNNLAG Prosessledelse anslag for E6 Kolomoen Brumunddal N KONKURRANSEGRUNNLAG 2013026106 Prosessledelse anslag for E6 Kolomoen Brumunddal N Region øst Hamar kontorsted 04.03.2013 INNHOLDSFORTEGNELSE A 1 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 2 A 2 AVTALEDOKUMENT 4 A 3 BESKRIVELSE

Detaljer

Kontrakt nr: Prosjekt:... Kontrakt innenfor rammeavtalen

Kontrakt nr: Prosjekt:... Kontrakt innenfor rammeavtalen Kontrakt nr: 2013-... Prosjekt:... Kontrakt innenfor rammeavtalen. mellom. (leverandør) og AFK eiendom FKF (oppdragsgiver) BYGGBLANKETT 8401 Formular for kontrakt om prosjekteringsoppdrag Blanketten brukes

Detaljer

KONTRAKT NS 8403 OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGGELEDEROPPDRAG

KONTRAKT NS 8403 OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGGELEDEROPPDRAG KONTRAKT NS 8403 OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGGELEDEROPPDRAG mellom Oslo kommune Bymiljøetaten (heretter kalt oppdragsgiveren) og. (heretter kalt byggelederen) Organisasjonsnr./personnr om Byggeleder(e) til

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Kjøp av planleggings- og prosjekteringstjenester

Konkurransegrunnlag. Kjøp av planleggings- og prosjekteringstjenester Konkurransegrunnlag Kjøp av planleggings- og prosjekteringstjenester Kjøp av Bru 12-2220 Bømlabrua og Bru nr. 12-2222 Stordabrua Prosjektering av avfukting av bærekabel Sak nr. 15/235030 Konkurransegrunnlag

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt Tjenesteyteren) Organisasjonsnummer: om Rammeavtale for elektrotjenester

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnr./Personnr.: om Oppdraget går ut på å

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnr.: om ÅRLIG RISIKOVURDERING AV LEKEPLASSER

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Kjøp av planleggings- og prosjekteringstjenester. Byggeplan. for. Rv 153 Ottarsrud-Gislerud. Tilbudsnummer

Konkurransegrunnlag. Kjøp av planleggings- og prosjekteringstjenester. Byggeplan. for. Rv 153 Ottarsrud-Gislerud. Tilbudsnummer Konkurransegrunnlag Kjøp av planleggings- og prosjekteringstjenester Byggeplan for Rv 153 Ottarsrud-Gislerud Tilbudsnummer 2009125785 Konkurransegrunnlag av 2. juli 2009 Mal Januar 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Etterprøving av prissatte konsekvenser av store vegprosjekt 2010

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Etterprøving av prissatte konsekvenser av store vegprosjekt 2010 Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Etterprøving av prissatte konsekvenser av store vegprosjekt 2010 Dokumentets dato: 29.06.2010 Saksnummer: 2010126433 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:...

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Avtale om kjøp av konsulenttjenester vedrørende tilstand på dreneringsanlegg for veger

Konkurransegrunnlag. Avtale om kjøp av konsulenttjenester vedrørende tilstand på dreneringsanlegg for veger Konkurransegrunnlag Avtale om kjøp av konsulenttjenester vedrørende tilstand på dreneringsanlegg for veger Dokumentets dato: 01.03.2014 Saksnummer: 2014/023942 01.03.2014 Side 2 Avtale om kjøp av konsulenttjenester

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Strategi-, veg- og transportavdelingen

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Strategi-, veg- og transportavdelingen Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Strategi-, veg- og transportavdelingen Rådgiver innen transportanalyse og gjennomføring av transportanalyser for KVU Kryssing av Oslofjorden Dokumentets

Detaljer

Eventuelle avvikende kontraktsvilkår er uten virkning for kontrakten med mindre Oppdragsgiveren skriftlig har godtatt dem.

Eventuelle avvikende kontraktsvilkår er uten virkning for kontrakten med mindre Oppdragsgiveren skriftlig har godtatt dem. 1. Anvendelse Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom NDLA (heretter kalt Oppdragsgiveren) og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten). Eventuelle avvikende kontraktsvilkår

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Kjøp av planleggings- og prosjekteringstjenester. for. Prosjektportefølje Oppegård

Konkurransegrunnlag. Kjøp av planleggings- og prosjekteringstjenester. for. Prosjektportefølje Oppegård Konkurransegrunnlag Kjøp av planleggings- og prosjekteringstjenester for Prosjektportefølje Oppegård bestående av følgende prosjekter: Fv. 152 Skiveien, strekningen Myrvoll-Greverud, bussholdeplasser.

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Kjøp av rådgiving og prosjekteringstjenester innen fagområdet elektrotekniske anlegg. Rammeavtale for Statens vegvesen Region midt Dokumentets dato: 5.10.2010

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Kjøp av kontorrigg E16 Fønhus - Bagn - Bjørgo.

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Kjøp av kontorrigg E16 Fønhus - Bagn - Bjørgo. Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Kjøp av kontorrigg E16 Fønhus - Bagn - Bjørgo. Dokumentets dato: 21.05.2012 Saksnummer: 2012049775 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:...2 A.1. Tilbudsinnbydelse...2

Detaljer

AVTALE OM KONSULENTTJENESTER

AVTALE OM KONSULENTTJENESTER AVTALE OM KONSULENTTJENESTER Avtale basert på NS 8401 - oppdrag etter fast pris (forutberegnelighet knyttet til omfanget) Større avvik fra avtale mal avtales med teknisk sjef. Mellom: Oppdragsgiver: Trondheim

Detaljer

Konkurransegrunnlagets Del II a) KONTRAKTSVILKÅR FOR RAMMEAVTALE

Konkurransegrunnlagets Del II a) KONTRAKTSVILKÅR FOR RAMMEAVTALE Konkurransegrunnlagets Del II a) KONTRAKTSVILKÅR FOR RAMMEAVTALE Konkurransegrunnlagets Del II... 1 KONTRAKTSVILKÅR FOR RAMMEAVTALE... 1 1 Definisjoner... 2 2 Bakgrunn... 2 3 Rammeavtalens karakter...

Detaljer

AVTALE FOR BYGGELEDEROPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID. Oslo kommune, vann- og avløpsetaten (heretter kalt oppdragsgiveren)

AVTALE FOR BYGGELEDEROPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID. Oslo kommune, vann- og avløpsetaten (heretter kalt oppdragsgiveren) AVTALE FOR BYGGELEDEROPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID mellom Oslo kommune, vann- og avløpsetaten (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt byggelederen) Org.nr.: For denne kontrakten gjelder

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Kjøp av planleggings- og prosjekteringstjenester. Reguleringsplan med opsjon prosjektering. for

Konkurransegrunnlag. Kjøp av planleggings- og prosjekteringstjenester. Reguleringsplan med opsjon prosjektering. for Konkurransegrunnlag Kjøp av planleggings- og prosjekteringstjenester Reguleringsplan med opsjon prosjektering for E6 Kolomoen-Kåterud i Stange kommune Konkurransegrunnlag av 04.08.2010 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I Utvikling Øst Rammeavtale Fagingeniørbistand VVS INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 ORIENTERING Forsvarsbygg inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud på

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Kjøp av planleggings- og prosjekteringstjenester. Rv. 23 Oslofjordforbindelsen byggetrinn 2. for. Statens vegvesen region Øst

Konkurransegrunnlag. Kjøp av planleggings- og prosjekteringstjenester. Rv. 23 Oslofjordforbindelsen byggetrinn 2. for. Statens vegvesen region Øst Konkurransegrunnlag Kjøp av planleggings- og prosjekteringstjenester Rv. 23 Oslofjordforbindelsen byggetrinn 2 for Statens vegvesen region Øst Konkurransegrunnlag av 3. september 2012 Sveisnummer: 2012103483

Detaljer

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester.

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og Innovasjon Norge (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens navn) Innovasjon

Detaljer