KIRKE-, UTDANNINGS- OG FORSKNINGSDEPARTEMENTET (KUF)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KIRKE-, UTDANNINGS- OG FORSKNINGSDEPARTEMENTET (KUF)"

Transkript

1 LÆRLINGEHÅNDBOKA

2 ORGANER TILKNYTTET LÆRLINGEORDNINGEN I august 1994 trådde Reform-94 i kraft. Reformen medførte store endringer i vårt system for videregående opplæring. De største endringer finner vi i yrkes- og fagopplæringen. Målet er en opplæring som burde ivareta samfunnets, arbeidslivets og den enkeltes behov for kompetanse. Vi skal i de neste punktene redegjøre for hvilke organer i lærlingeordningen som er viktig å vite noe om. KIRKE-, UTDANNINGS- OG FORSKNINGSDEPARTEMENTET (KUF) KUF - treffer avgjørelser i prinsippsaker og bestemmer blant annet etter uttalelse fra Rådet for fagopplæring i arbeidslivet (RFA) om et fagområde skal legges inn under lov om fagopplæring i arbeidslivet (LFA) eller tas ut av loven. Som regel er det tariffpartene i området (LO-NHO) eller departementet som tar initiativ til at det opprettes nye fag. RÅDET FOR OPPLÆRING I ARBEIDSLIVET (RFA) KUF har flere rådgivende organer til hjelp i sitt arbeid. Nærmest finner vi RFA som skal bistå KUF med råd og ta initiativ for å fremme fagopplæringen. RFA oppnevnes av Kongen for 4 år av gangen. 2 Flertallet av medlemmene er oppnevnt etter forslag fra arbeidstakerne og arbeidsgiverne. Dessuten oppnevnes det medlemmer etter forslag fra KUF. Like mange fra hver av de 3 partene.

3 OPPLÆRINGSRÅD KUF har en rekke opplæringsråd som er inndelt i bransjer. Hvert fag under lov om fagopplæring er knyttet til et opplæringsråd. Som regel dekker hvert opplæringsråd flere fagområder innen sin bransje. Opplæringsrådene skal utarbeide forslag til læreplaner og prøveforskrifter for sine fag. Opplæringsrådene er klageinstans for faglige vedtak i yrkesopplæringsnemda. YRKESOPPLÆRINGSNEMDA (YON) I hvert fylke er det en yrkesopplæringsnemd (ofte kalt Y-nemda) som på vegne av fylkeskommunen har ansvaret for gjennomføringen av fagopplæringen. Arbeidstakere og arbeidsgivere er medlemmer av nemda, samt en representant for lærlingene. I tillegg sitter representanter med spesiell innsikt i nærings- og sysselsettingsspørsmål og skolespørsmål. Nemda har følgende oppgaver: - Formidle lærlinger til bedrifter - Godkjenne lærebedrifter, inklusive opplæringskontorer og opplæringsringer. - Føre tilsyn med opplæringsforholdene i bedriftene. - Godkjenne praksis for praksiskandidatene. - Administrere fag- og svenne prøve. YON har et sekretariat, som i de fleste fylker kalles fagopplæringskontor, til å stå for det praktiske, daglige arbeidet. 3

4 FAGOPPLÆRINGSKONTORET YRKESUTVALG Som før nevnt er det fagopplæringskontoret som har det daglige ansvar for fagopplæringen i eget fylke. Det vil si at fagopplæringskontoret skal påse at lov om fagopplæring blir fulgt i bedriftene, og at opplæringen skjer etter gjeldende opplæringsplaner. Fagopplæringskontoret vil også spille en aktiv rolle i å skaffe ungdom lærlingeplass. YON skal oppnevne rådgivende yrkesutvalg som skal bistå YON og lærebedriftene i faglige spørsmål. PRØVENEMD YON oppnevner og administrerer prøvenemdene. Det kan oppnevnes en eller flere prøvenemder for det enkelte fag. Prøvenemdene består av to medlemmer og bedømmer den praktiske delen av fag- eller svenneprøven. KLAGENEMD Den som ikke består fag- eller svenneprøve, kan klage over den avgjørelsen prøvenemda har truffet. Klagenemda oppnevnes av KUF etter innstilling fra opplæringsrådet i faget. Klagenemda skal enten omgjøre den avgjørelsen prøvenemda har truffet, eller forkaste klagen. 4 OPPLÆRINGSKONTOR Et opplæringskontor er et samarbeidsorgan mellom flere bedrifter som sammen påtar seg opplæringsansvar for lærlingene. Opplæringen finner sted i en eller flere medlemsbedrifter. Kontrakt tegnes med opplæringskontoret.

5 OPPLÆRINGSRING For mange bedrifter kan en opplæringsring være en mer hensiktsmessig ordning enn et opplæringskontor. Opplæringsringer opprettes ved at to eller flere bedrifter inngår avtale om å påta seg ansvaret for lærlingen i fellesskap. Kontrakt tegnes med den bedrift som skal være hovedansvarlig for opplæringen. Lærlinger får noe opplæring på hver av bedriftene. Yrkesopplæringsnemda ved fagopplæringskontoret formidler elevene til de bedrifter YON har inngått avtale med. Dersom du ikke får lærlingeplass, har du rett til å få det tredje året innenfor skolen - VK II. Du kan også på eget initiativ skaffe deg lærlingeplass. Hvis du selv skaffer deg lærlingeplass, må du meddele dette til YON i ditt fylke. FORMIDLING AV LÆRLINGEPLASS Lærekontrakt er en avtale mellom lærling å bedrift. Denne avtalen forplikter bedriften til å gi den opplæring som opplæringsplanen fastsetter. Lærlingen må på sin side forplikte seg til å utnytte bedriftens opplæringstilbud. Kontrakten skal godkjennes av YON. Alle senere endringer i kontrakten må også godkjennes av YON. OPPRETTING AV LÆREKONTRAKTER Med ett unntak er det ingen aldersbegrensning i vilkårene for å bli lærling. Personer som har fylt 21 år, og som oppfyller kravet om å kunne gå opp til fagprøve som privatist (praksiskandidat) kan ikke inngå lærlingekontrakt. HVEM KAN BLI LÆRLING? 5

6 TILSETTINGSFORHOLD HVEM KAN GI OPPLÆRING? Når lærlingen har bestått fagprøven, opphører bedriftens forpliktelser ovenfor lærlingen. (Dersom virksomheten måtte ønske det, kan lærlingen sies opp). Dersom ansettelsesforholdet skal forlenges, må det tegnes ordinær arbeidsavtale. Bedrifter som har søkt og blitt godkjent av YON kan ta inn lærlinger. Følgende godkjenningsregler gjelder: - Kunne gi opplæring som tilfredstiller kravene i læreplanen i det aktuelle faget. - Ha en faglig utdannet person (faglig leder) som har det daglige ansvaret for opplæringen. - Lærebedriftens opplæringsmuligheter er tilfredsstillende. - Lærekontrakter blir opprettet. - Fagenes læreplaner blir fulgt. - Lærlingene får den teoriopplæringen de har krav på. Representanter for arbeidstakerne (tillitsvalgte) skal sammen med faglige veileder påse at de ovvennevnte punkter blir ivaretatt. Flere ansatte i bedriften vil kunne få ansvar for opplæringen. BEDRIFTENS PLIKTER OG RETTIGHETER ( 4-4 I OPPLÆRINGSLOVEN) 6 Du har krav på at opplæringen skjer etter fastlagt læreplan for å nå de mål som er fastsatt. Som lærling skal du gis fri for å kunne delta i skoleopplæring om dette er nødvendig for å dekket den teoretiske opplæring som læreplanen sier. For fag med teorikrav ut over GK og VKI må lærebedriften dekke kostnader ved tilleggsopplæring.

7 Bedriften skal legge vekt på et godt arbeidsmiljø. Din arbeidstid som lærling skal reguleres i samsvar med de arbeidstidsordninger og tariffavtaler som er gjeldende. Du har også krav på en introduksjon i den bedriften du arbeider i, bl.a. for å bli kjent med avdelinger, personalpolitikk og arbeidslivets lover og avtaler. Dette bør skje i samarbeid med den tillitsvalgte. Lærebedriften skal melde lærlinger opp til fag-/svenneprøve som holdes så nær læretidens utløp som mulig. Lærebedriften stiller til rådighet alt materiell, arbeidsplass, verktøy, håndlangerhjelp og verneutstyr under fag- /svenneprøve. Hvis lærebedriften stanser eller utvikler seg på en måte som gjør at den ikke kan gi deg tilfredstillende opplæring, skal bedriften underette YON ( 4-6 i Opplæringsloven). LÆRLINGENS PLIKTER OG RETTIGHETER ( 4-4 I OPPLÆRINGSLOVEN) For hvert enkelt fag er det laget en læreplan. Denne planen forteller deg hvilke arbeidsoppgaver du skal lære. Du har rett til å få den opplæringen som planen fastsetter. Hvis du mener at læreplanen ikke blir oppfylt, ta kontakt med fagopplæringskontoret i fylket. For å kvalitetssikre opplæringen din vil du få utlevert en opplæringsbok når du begynner i skolen. Boken vil følge deg gjennom skole og læretiden. Boka er en dokumentasjon på hva som er gjennomgått, og hva som står igjen for begge parter. Denne boka er et viktig dokument for å sikre at du får en skikkelig opplæring. Du har selv ansvaret for at boka blir ført. Som lærling har du plikt til å nå de opplæringsmål som er fastlagt. Du må også bestrebe deg på å medvirke til et godt arbeidsmiljø og gode samarbeidsforhold. 7

8 ARBEIDSTID OVERTID I henhold til arbeidsmiljøloven er en arbeidsuke på 40 timer. Det vanligste er imidlertid en arbeidsuke på 37,5 timer, ifølge en rekke tariffavtaler. Hvis opplæringen må skje utenom vanlig arbeidstid, har du krav på kompensasjon. Du skal selvsagt møte på arbeidet i rett tid. Hvis du forlater bedriften uten gyldig grunn og unnlater å varsle bedriften om det, eller du har gjentatte fravær fra bedriften, kan dette være grunn nok til å heve lærekontrakten. Dette gjelder selvfølgelig ikke ved sykdom og graviditet. Ingen lærlinger under 18 år har lov til å arbeide overtid. For lærlinger over 18 år gjelder de samme regler som for vanlige arbeidstakere. TURNUS Lærlinger som arbeider i bedrift med turnusordning må følge disse. MILITÆRTJENESTE 8 GRAVIDITET LØNN Du får vanligvis utsettelse av militærtjeneste ved å henvende deg til den militære enhet du er innkalt til. Du må dokumentere at du er lærling. Ta derfor med lærekontrakten. Du får utsatt læretiden ved graviditet. Du får permisjon etter gjeldende regler. Når du kommer tilbake, fortsetter du der du avsluttet. Lønn for lærlingen er regulert av tariffavtaler, der det er opprettet slike avtaler. Læretiden i en bedrift består av en opplæringsdel, og en verdiskapningsdel. Avlønningen under verdiskapningsdelen er prosentvis av begynnerlønn for fagarbeider, ved de bedrifter hvor det er tariffavtale.

9 % 50% 40% 30% 1. Halv r 2. Halv r 3. Halv r 4. Halv r GRUNNPRINSIPP FOR LÆRLINGLØNN ORGANISERING Forbundene og LO arbeider for: - at det enkelte medlem skal kunne ta seg et fagbrev - at fagbrevet kan taes gjennom en Praksiskandidatordning (tidl. 20) - at når du har et fagbrev skal du som medlem til enhver tid være fullt oppdatert innenfor sitt fagområde - at etter en tid i arbeidslivet har en lovfestet rett til utdanningspermisjon, - at medlemmet har en rett til høyere utdanning på bakgrunn av den kunnskapen arbeidstakeren har tilegnet seg i arbeidslivet. - at utdanning legges til rette for den enkeltes behov ut fra sitt ståsted - at den enkelte bedrift en gang i året skal analysere den enkelte ansatte sitt og bedriftens kunnskapsbehov - at den enkelte kan låne fullt teknisk datautstyr fra sin arbeidsgiver uten å bli påført å måtte betale skatt for det. - at de som har lese -og skrivevansker skal få hjelp - at vi må arbeide for å skape holdninger, motivasjon og forståelse for at utdanning er viktig på alle nivåer i arbeidslivet. Dersom du ønsker å organisere deg i en fagforening, og det bør du gjøre. Ta kontakt med tillitsvalgt i bedriften, eller du kan ringe LO på

10 Opplæringsrådet for berg-, bygg- og anleggsfag (ORBA) V/Jan Meyer Fred Olsen g Oslo Tlf Faks: Opplæringsrådet for bilde-, fotografi- og grafiske fag (ORBFG) V/ Svein Erik Ruud Grafiske Bedrifter Tollbugata Oslo Tlf: Faks: Opplæringsrådet for byggtekniske fag (ORBYTEK) V/ Jan Meyer Fred Olsens g Oslo Tlf: Faks: Leder: E-post: 10 Opplæringsrådet for duodji (ORD) V/ Inga Hermansen Hætta Duodji instituttet 9520 Kautokeino Tlf: Faks: E-post:

11 Opplæringsrådet for elektro- og elektronikkfag (OREE) V/ Karl Gunnar Kristiansen Forskningsvn. 3b Boks 23 - Blindern 0313 Oslo Tlf: Faks: Opplæringsrådet for flyfagene (ORFLY) Helikopterservice V/Tore Bjørkli Boks Stavanger Lufthavn Tlf: Opplæringsrådet for håndverksfag (ORH) V/Morten Klemp Torgg Oslo Tlf: Faks: Opplæringsrådet for handels- og kontorfag (ORHK) V/ Anne Kirsti Felldal Handelens Yrkesråd Brugata Oslo Opplæringsrådet for helse- og sosialfag (ORHS) Kommunenes Sentralforbund Postboks 1378 Vika 0114 Oslo Tlf: Faks: E-post: 11

12 Opplæringsrådet for kjemi- og prosessfag (ORKP) V/ Lorentz D. Klüwer Pb 5487 Majorstua 0305 Oslo Tlf: Faks: E-post: Opplæringsrådet for kokk-, servitør- og resepsjonsfag (ORKSR) V/ Tor Wessel Postboks 64 Pir-senteret 7462 Trondheim Tlf: Faks: Opplæringsrådet for metallbearbeidende og elektromekaniske fag (ORMET) V/ Asbjørn Johnsen Oscars g. 20 Postboks 7072 Majorstua 0306 Oslo Tlf: sekretær sekr. leder Faks: E-post: 12 Opplæringsrådet for naturbruksfag (ORNAB) V/ Geir Nordanger Maskinentreprenørenes Forbund Fabrikkg. 8 c 5059 Bergen Tlf: Faks:

13 Opplæringsrådet for næringsmiddelfag (ORNÆR) V/Stein Nilsen Kjøttindustriens Fellesforening Postboks 5469 Majorstua 0305 Oslo Tlf: Faks: E-post: Opplæringsrådet for oljerelaterte fag (ORO) Oljeindustriens Landsforening Pb Stavanger Tlf: (Kristin Buer, sekretær) Opplæringsrådet for servicefag (ORS) V/ Toyni K. Stensen Kr. Augusts g Oslo Tlf: Faks: E-post: Opplæringsrådet for tekstil- og konfeksjonsfag (ORTEKO) V/ Tone Belsby Lie Postboks 7072 Majorstua 0306 Oslo Tlf: Faks:

14 Opplæringsrådet for transportfag (ORTRANS) V/ Ingvar Solberg Solberg Rådgivning Postboks Finnsnes Tlf: Faks: Opplæringsrådet for tre- og møbelfag (ORTRE) V/ Harald Bue Oscarsg. 20 Postboks 7072 Majorstua 0306 Oslo Tlf: Faks: Opplæringsrådet for transporttekniske fag (ORTRATEK) V/ Henrik Melsom Postboks 2804 Solli 0204 Oslo Tlf: Faks:

15 Telefonnummer Her er telefonnummene til forbundene, hvis du ønsker mer informasjon om det å være organisert. Du kan også sende inn slippen ved siden av, for mer informasjon Landsorganisasjonen i Norge FORBUNDENE Fellesforbundet Forbundet for ledelse og teknikk Norsk Arbeidsmandsforbund EL & IT Forbundet Fellesorganisasjonen for Barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund Norsk Grafisk Forbund Handel og Kontor i Norge Hotell- og Restaurantarbeiderforbundet Norsk Jernbaneforbund Norsk Kantor- og Organistforbund home.c2i.net/kskjoela/ Norsk Kjemisk Industriarbeiderforbund Norsk Kommuneforbund Norsk Lokomotivmannsforbund Norsk Musikerforbund Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Norges Offisersforbund Norsk Olje- og Petrokjemisk Fagforbund Den norske Postorganisasjonen Norsk Postforbund Arbeiderbevegelsens Presseforbund Norsk Sjømannsforbund Skolenes Landsforbund Norsk Tjenestemannslag Norsk Transportarbeiderforbund Norsk Treindustriarbeiderforbund Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon Sendes uten frimerke. LO betaler portoen Ja, jeg vil bli medlem av den forbundet jeg hører hjemme i Jeg vil ha mer informasjon om LO Navn:... SVARSENDING Adresse:... Avtalenr /487/ LOs Organisasjons- og informasjonsavdeling Oslo sentrum postkontor 0101 OSLO Postnr./sted:... Fag:... Arbeidsplass:...

16 Utgitt av Landsorganisasjonen i Norge, juni Layout: Organisasjons- og Informasjonsavdelingen Trykk: Aktietrykkeriet

Kjære lærling. Lykke til i læretida og med fagbrevet! LO-leder Roar Flåthen Landsorganisasjonen i Norge

Kjære lærling. Lykke til i læretida og med fagbrevet! LO-leder Roar Flåthen Landsorganisasjonen i Norge Lærlinghåndboka Å være lærling er både morsomt og lærerikt. I læretida får du mulighet til å teste ut i praksis den teorien og opplæringen som du fikk på skolen. Samtidig får du verdifull erfaring med

Detaljer

Om lærlinger og lærlingordningen

Om lærlinger og lærlingordningen Om lærlinger og lærlingordningen - en veiledning for tillitsvalgte Forord For mange unge er læretida det første møtet med arbeidslivet, og LO vil bidra til at lærlingene opplever læretida som positiv og

Detaljer

Fagopplæring i bedrift

Fagopplæring i bedrift Fagopplæring i bedrift Håndbok om rettigheter og plikter, arbeidsmåter og vurdering i læreforhold Fagopplæring i bedrift Håndbok om rettigheter og plikter, arbeidsmåter og vurdering i læreforhold Byggfag

Detaljer

Holtålen Kommune. Holtålen. Lærlingplan. Side 1 av 10. - mulighetenes kommune

Holtålen Kommune. Holtålen. Lærlingplan. Side 1 av 10. - mulighetenes kommune Holtålen Kommune Side 1 av 10 Holtålen - mulighetenes kommune Lærlingplan 1 Side 2 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERORDNET MÅL... 3 2. HISTORIKK... 3 3. GENERELT... 3 4. ANDRE LÆRELØP:... 4 5. OPPLÆRING

Detaljer

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2 Håndbok for lærebedrifter Lærling en lur investering Utgitt av Østfold fylkeskommune, Opplæringsavdelingen Besøksadresse: Oscar Pedersens vei 39, Sarpsborg Postadresse: Postboks 220, 1702 Sarpsborg Telefon:

Detaljer

Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1

Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1 Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1 En profesjonell arena for utvikling av framtidas fagarbeidere Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører

Detaljer

Byggdrifterfaget veien videre. omtanke solidaritet samhold

Byggdrifterfaget veien videre. omtanke solidaritet samhold Byggdrifterfaget veien videre omtanke solidaritet samhold Byggdrifterfaget Veien videre Byggdrifterfaget ble 15. januar 2013 vedtatt av kunnskapsdepartementet som eget lærefag innen fag- og yrkesopplæringen,

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE TIL LÆRLING

INFORMASJONSHEFTE TIL LÆRLING INFORMASJONSHEFTE TIL LÆRLING NettOppFisk - et nasjonalt nettverk for rekruttering og kompetanseheving innen fiskeri-, sjømat og havbruksnæringen Forord Formålet med heftet er å gi deg informasjon om læretiden.

Detaljer

INNHOLDSREGISTER. 1. Velkommen som lærling... 3. 2. Definisjoner... 4. 3. Om Maritimt Opplæringskontor... 5

INNHOLDSREGISTER. 1. Velkommen som lærling... 3. 2. Definisjoner... 4. 3. Om Maritimt Opplæringskontor... 5 Revidert mai 2013 0 INNHOLDSREGISTER 1. Velkommen som lærling... 3 2. Definisjoner... 4 3. Om Maritimt Opplæringskontor... 5 4. Om lærlingordningen 4.1 Hvem kan bli lærlinger?... 6 4.2 Hvordan søke?...

Detaljer

1. Innledning... 3. 2. Definisjoner... 5. 3. Om Maritimt Opplæringskontor... 6

1. Innledning... 3. 2. Definisjoner... 5. 3. Om Maritimt Opplæringskontor... 6 Revidert mai 2013 0 INNHOLDSREGISTER 1. Innledning... 3 2. Definisjoner... 5 3. Om Maritimt Opplæringskontor... 6 4. Om lærlingordningen 4.1 Hvem kan bli lærlinger?... 7 4.2 Hvordan søke?... 8 4.3 Krav...

Detaljer

Håndbok for. tillitsvalgte

Håndbok for. tillitsvalgte Håndbok for tillitsvalgte N o r s k A r b e i d s m a n d s f o r b u n d Innhold Forord side 3 1. Å være tillitsvalgt 1.1. Hva forventes av deg som tillitsvalgt? 1.2. Tid til tillitsvalgtarbeid 1.3. Skriftlige

Detaljer

håndboka///////////////12/13

håndboka///////////////12/13 håndboka///////////////12/13 Ikke bare bare EGIL om jordbær sommerpatruljen vaktbikkjer på veien rettigheter og Plikter i arbeidsmarkedet inn hold 4 sommerpatruljen 20 Ikke bare bare vaktbikkjer på veien

Detaljer

En håndbok for LO og forbundene

En håndbok for LO og forbundene LOs Student- og elevmedlemskap better safe, than sorry En håndbok for LO og forbundene www.loungdom.no Innhold FORORD 3 INNLEDNING Et helhetlig medlemskap 3 MEDLEMSKAPENE 3 Elevmedlemskapet 3 Studentmedlemskapet

Detaljer

Slik blir du lærekandidat

Slik blir du lærekandidat Slik blir du lærekandidat 1 Lærekandidat - hva er det? En lærekandidat har inngått en opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve. Mens lærlingens målsetting er

Detaljer

Arbeidsliv. Levanger kommune. Metodesamling Forprosjekt Skolens plass i et introduksjonsprogram. Arbeidslivskurs

Arbeidsliv. Levanger kommune. Metodesamling Forprosjekt Skolens plass i et introduksjonsprogram. Arbeidslivskurs Levanger kommune Innvandrertjenesten Sjefsgården voksenopplæring Metodesamling Forprosjekt Skolens plass i et introduksjonsprogram Rune Kvam - Rune Leirset Levanger, 2003 1 Forord et er en del av forprosjektet

Detaljer

RAMMEAVTALE mellom 2014-2016. Elektronikk Forbundet. EL & IT Forbundet

RAMMEAVTALE mellom 2014-2016. Elektronikk Forbundet. EL & IT Forbundet RAMMEAVTALE mellom 2014-2016 Elektronikk Forbundet og EL & IT Forbundet 1 Innhold Del I... 5 Del II... 5 1 Overenskomstens omfang - ansettelsesvilkår... 5 2 Kvalifikasjonsbestemmelser... 6 3 Lønnsbestemmelser...

Detaljer

Fagopplæring 4: 8: 14: Dokumentasjon og vurdering. i Stavanger. Tilskuddssatser 2008 2.08

Fagopplæring 4: 8: 14: Dokumentasjon og vurdering. i Stavanger. Tilskuddssatser 2008 2.08 Fagopplæring Nyhetsbrev 2.08 4: 8: 14: Dokumentasjon og vurdering Yrkes-NM i Stavanger Tilskuddssatser 2008 Nyhetsbrevet er aktuelt for faglig leder, instruktør og lærlingene i bedriften! Snart jul! Kristine

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING. Sør-Trøndelag fylkeskommune. Mai 2014 - TITTEL - 1

FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING. Sør-Trøndelag fylkeskommune. Mai 2014 - TITTEL - 1 FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2014 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Overenskomst for Bølgepappfabrikker Kartonasjefabrikker Konvolutt-, pose-, pappog papirvarefabrikker Plast- og foliefabrikker 2014-2016

Overenskomst for Bølgepappfabrikker Kartonasjefabrikker Konvolutt-, pose-, pappog papirvarefabrikker Plast- og foliefabrikker 2014-2016 Overenskomst for Bølgepappfabrikker Kartonasjefabrikker Konvolutt-, pose-, pappog papirvarefabrikker Plast- og foliefabrikker 2014-2016 Avtalenr. 57 Overenskomst for Bølgepappfabrikker Kartonasjefabrikker

Detaljer

Overenskomst for Bølgepappfabrikker Kartonasjefabrikker Konvolutt-, pose-, pappog papirvarefabrikker Plast- og foliefabrikker 2012-2014

Overenskomst for Bølgepappfabrikker Kartonasjefabrikker Konvolutt-, pose-, pappog papirvarefabrikker Plast- og foliefabrikker 2012-2014 Overenskomst for Bølgepappfabrikker Kartonasjefabrikker Konvolutt-, pose-, pappog papirvarefabrikker Plast- og foliefabrikker 2012-2014 Overenskomst nr. 57 Næringslivets Hovedorganisasjon Norsk Industri

Detaljer

Info til bedrift og instruktør for profileringsdesignlærlinger 2013

Info til bedrift og instruktør for profileringsdesignlærlinger 2013 Info til bedrift og instruktør for profileringsdesignlærlinger 2013 Utfordring Mestring Anerkjennelse Kontaktinfomasjon til Opplæringssenteret: Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon Stanseveien

Detaljer

HOVEDAVTALE PARTSFORHOLD, VIRKEOMRÅDE M.V.

HOVEDAVTALE PARTSFORHOLD, VIRKEOMRÅDE M.V. HOVEDAVTALE Kap. 1 PARTSFORHOLD, VIRKEOMRÅDE M.V. 1 Innledning Hovedavtalen er inngått den 22. mars 2002 for organisasjonene tilsluttet henholdsvis Kommuneansattes Hovedsammenslutning, Utdanningsgruppenes

Detaljer

O v e r e n s k o m s t. Farmasøytiske bedrifter

O v e r e n s k o m s t. Farmasøytiske bedrifter O v e r e n s k o m s t Farmasøytiske bedrifter 2014 2016 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon, Norsk Industri og de i denne stående farmasøytiske bedrifter på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge,

Detaljer

O v e r e n s k o m s t. Farmasøytiske bedrifter

O v e r e n s k o m s t. Farmasøytiske bedrifter O v e r e n s k o m s t Farmasøytiske bedrifter 2014 2016 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon, Norsk Industri og de i denne stående farmasøytiske bedrifter på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge,

Detaljer

2008/108471 project: Health, Safety and Environment (HSE) in the Work place, Bulgaria

2008/108471 project: Health, Safety and Environment (HSE) in the Work place, Bulgaria 2008/108471 project: Health, Safety and Environment (HSE) in the Work place, Bulgaria Takk for invitasjonen. HMS og vernearbeid i Norge. Mitt navn er Kjell Erik Bogen og kommer fra Fellesforbundet i Norge.

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Lærlingeordningen Rapport 2011-15 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Lærlingeordningen som er gjennomført

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 383. Vernetjenesten. Forskrift, lovtekst og kommentarer fra Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 383. Vernetjenesten. Forskrift, lovtekst og kommentarer fra Arbeidstilsynet Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 383 Vernetjenesten Forskrift, lovtekst og kommentarer fra Arbeidstilsynet Januar 1984 6. opplag. Endringer: Kommentaren til «Former for opplæring» på side 31 er

Detaljer

BNL-rapport / nr.6 2012 FAGUTDANNING FOR FREMTIDEN. - for byggenæringen i Norge. juni

BNL-rapport / nr.6 2012 FAGUTDANNING FOR FREMTIDEN. - for byggenæringen i Norge. juni BNL-rapport / nr.6 2012 FAGUTDANNING FOR FREMTIDEN - for byggenæringen i Norge 2012 juni 01 Innledning Gjennom Reform-94 ble fagutdanningen samlet i brede programmer. Dette ble videre utviklet gjennom

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Spilleregler i arbeidslivet ELEVHEFTE

UNGDOMSBEDRIFT. Spilleregler i arbeidslivet ELEVHEFTE UNGDOMSBEDRIFT Spilleregler i arbeidslivet ELEVHEFTE 1. innledning I arbeidslivet i Norge er det en rekke lover og regler som gjelder, uansett hvilken jobb man har. Noen regler er bestemt av arbeidsgiveren,

Detaljer

Oppfølging av fagopplæringen

Oppfølging av fagopplæringen Oppfølging av fagopplæringen Sør-Trøndelag fylkeskommune November 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg i oktober og november

Detaljer