T lskot vern og vøl ing 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "T lskot vern og vøl ing 2011"

Transkript

1 T lskot vern og vøl ing 2011

2 Nr. I Kommune/søkiar Kostnad Søknadssum Instilline Askøy Karstein Ingbjørn Brattestig 5306 Erdal Gammalt våningshus, Svaene gnr.4 bnr. l6 Gamalt våningshus frå ca I Utvendig f emstår huset som originalt, medan det innvendig er delvis ny kledning utanpâ lafteverket. Eigar skal utbetre tak og yttervegger inn gulv. Det viktigaste er taket som vil hindre ytterleg forfall på andre delar av bygningen. I tillegg ønskjer eigar å isolere tak og veggar. Nokre av tiltaka det søkjast om fell utafor denne søknadsordninga som til dømes isolering og elektrikerarbeid. Huset fremstår i all hovudsak som autentisk utvortes. Eit fint kulturminne, men vanskeleg med midlar. Tilrår: Avslag 2. Askøy kommune Postboks Kleppestø Møllehuset, aktivitetsh uset "shoddyen": Noverande funksjon: Stn sshamn aktivitetshus. Har høg lokal og regional kulturminneverdi. Askøy kommune har brukt nærare 30 mill. på å kjøpe store deler av bygningsmassen i Strusshamn. Dei ønskjer å skape ei sentral møtestad for kultunell verksemd. Sidan byrjinga på 1990-talet har det vore lagt ned eit stort arbeid både frå private og offentlege aktørar i Strusshamn. Både bygningsmassen og gamlevegen i Stusshamn er viktige kulturminne. Avstiving av Møllesalen. Lage nye dragere og skråstivingar i kjellar i første og andre etasje r s Vurderins

3 Kommune/søkiar Kostnad Søknadssum Instillinp Askøy kommune har brukt mykje midlar på å kjøpe shoddyen i Strusshamn. Ei god søknad og eit viktig tiltak som fortener stønad. Tilrår: Kr J Austrheim Bjørg og Arne Nordø Fantoftneset Bergen Kristianhuset, gnr.l52, bnr.l I Lemstove frå 1700+alet. Opphavleg ein husmannsbustad som er flytta frå Masf orden. Eit flott kulturminne og mykje godt arbeid gierast for å ta vare på det Leggje om taket, restaurere skorstein og skykkje. Skorsteinen er sliten og sund og bør pussast om att. Ny bly lyt leggjast inn i pussen Eit fint tiltak. Tilrår: Eigar har tilsaman fått kr til Kristianhuset. Finn ikkje å kunne prioritere det ved denne tildelinga. Avslag. Bergen 4 Herman Munter Blaauwsvei Bergen Oscarsborg, gnr. 163 bnr. 184 Hus i dragestil. Mange fellestrekk med Sveitserstilen, men i dragestilen er fellestrekk den norske vikingetida og mellomalder. Stilen er inspirert av historiske funn på talet - Osebergskipet, stavkirkene etc. Restaurering av vindauge og dørar Det er berre eit fåtall av desse bygningane i Bergen som står att. Oscarsborg vart ramme av brann i 1997, men har i flg. fråsegn frå byantikvaren, høg antikvarisk verdi.

4 Vern og vøling}0ll Kommune/søkiar Kostnad Søknadssum Instillins Tilrår: Konflikt mellom Bergen kommune og eigar angående bygningen. Finn det riktig å avvente til denne saka har fått ei løysing. Avslag. 5 Lars Egil Nilsen Salhusvegen Salhus Smedneset, gnr.177 bnr. l5l Smie. Flytta frå Osterøy og oppsett i Salhus Truleg frå 1700+alet. Ein bygning full av verktøy og anna utstyr. Her har det vore dreve smiarverksemd i 4 genarasjonar. noverande eigar er son til den siste smeda. Skifting av rusta karm i vindauge, og montering av trådglasruter som var det opphavleg Arild Nydegger Øvre- Eide Øvre Eide 36 Eit viktig tiltak i ein bygning som er viktig å halde vedlike. Bygningen vert og nytta i omvisningssamanheng og er difor ei viktig historieforteller om smedyrket. Heilt sidan 1980+alet har eigar søkt det oflentlege om stønad til bygningen. Meiner det er på tide at arbeidet vert verdsett. Tilrår: Kr Våningshus, gnr. 215 bnr. 2 Øvre Eide Eit flott tun der eigar har gjort eit stort arbeid for for å ta vare på kulturminne. Eigar søkjer midlar til naudsynt vedlikehald, i dette tilfellet maling og flikking. Det er ikkje vanleg å gje midlar til vanleg vedlikehald, men i nokre tilfelle, der eigar har ei stor bygningsmasse, har ein opna for å løyve midlar til denne type tiltak. I dette tilfellet dreier det seg om eit tun der eigar har lagt ned eit stor arbeid for å ta vare på garden. Knapt med midler i år og vanskeleg å prioritere. Tilrår: Avslae

5 Kommune/søkiar Kostnad Søknadssum Instillins 7 Bente Brurås Brakeløe, gnr. 198 bnr. 16, Hylkje Hylkjeveien l4 B 5109 Hylkje Løe bygget i byrjinga av 1900+alet. Eigar vil skifte brakekledning pâløa. Eigar vil få hjelp av idrettslaget, men ønskjer midlar til ein person som kan vise dei korleis ein leggjer brakekledning. Tilrår: Avslag 8 Kristin og Steffen Vikingsen Weimer Tellevikveien 2l 5107 Salhus Bustadhus, gnr.l77 bnr. 98, Tellevikveien 2l Funkisvilla frå 1936 med tilhøyrande eigedom. Istandsetting av bakkemur framfor huset. Istandsetting av tørrmur på baksida av huset og utbetring av trapp frå vegen opp til huset. Huset ligger i eit rasutsett terreng. det er teke med i "Faresonekartlegging i bergen kommune som vart utarbeidd i2009. Området er regulert til spesialområde vern. Det er 3 ulike tiltak som eigar skal giere. Av desse vurderast utbetringa av bakkemuren framfor huset som det mest presserande tiltaket. Eit godt tiltak, men vanskeleg â prioritere. Tilrår:Avslag 94r Museumssenteret i Hordaland Salhusv Salhus Jordkjellarar i Vest t Dette er eit handverksprosjekt som Hordaland f,lkeskommune har teke del i. Målsetjinga er å få eit oversyn over utbreiing og variasjon i typar av potetkjellarar i eit avsrensa område på Vestlandet. Arbeidet med dette vil omfatte både feltarbeid os 1s

6 Kommune/søkiar Kostnad Søknadssum Instillins studiar av tilgjengeleg litteratur og dokumentasjon. Føremålet er å kartleggje konstruksjonsprinsippa, byggjemåten. Kunnskap kan ein skaffa seg (om mogleg) frå litteratur og dokumentasjonsmateriale, men ô/rst og fremst ved f,siske inngrep i ståande kjellarar og ruinar. Arbeid kan knytast til istandsetjing, noko kan vera full demontering av ein potetkjellar i forfall, eventuelt med etter$rlgjande restaurering. Tilrår: r0 Bymuseet i Bergen Postboks 4052 Sandviken 5835 Bergen Alvøen Lysthus, gnr. 130 bnr. 3, Alvøen A,ttekanta lysthus, truleg frå 1797 som er innprenta i vindfløy. Truleg det mest autentiske lysthus som finst att i Hordaland t.500 Taket har truleg hatt kobberplatar tidlegare. Eit lysthus som fremstår med høg grad av autensitet. Museet ønskjer å å leggje nye trerenner kledd med kobber. Dei har fått anbod frå eit firma som giorde liknande arbeid på "Landgangen", eit anna lysthus på Alvøen. Eit godt tiltak, men knapt med midlar Tilrår:Avslag ll Harald Toppe Postvegen i Eidsvåg Postvegen i Åsane er ein del av <Den trondhjemske postvei>. Den gjekk frå sentrum av Bergen over Stølen til Sandviken, vidare over Eidsvågsf ellet til Rolland som var fyrste skysskiftet etter Bergen. Vidare gjekk vegen til Åsane kyrkje til Melingen, over Rimmaskaret til Sætre, Falkanger og Tellevik der postbryggja låg. r t r : Fiernins av tre som sdrenser veslesemet. utbetrins av steinbru. Rensking av

7 Kommune/søkiar Kostnad Søknadssum lnstilline stikkrenne. Administrasjonen, i lag med Statens vegvesen og Byantikvaren har vore på synfaring på staden. Vegen treng utbetring, men dette er tiltak ein lyt planleggie betre. Eit elveføre har løpt løpsk på området og renner no rett over postvegen, Dette lyt det gierast noko med så hurtig som mogleg, men tiltaket må vurderast i samarbeid med grunneigar som er Eidsvåg auto. Tilrår: Kr t2 Bømlo Reidar Myren 5427 Urangsvåg Stove, gnr.66 bnr.3, Myro Våningshus Lafta våningshus med mykje orgianlt materiale, eldste delen truleg frå Nye vindauge, ny kledning og nye dørar. Det ligg ikkje føre noko tilstandsvurdering av vindauge eller dørar, men på dokumentasjonen kan det virke som forfallet er kome så langt at det er god mogleg korkje vindauge eller dørar kan utbetrast. I søknaden er tiltaket kostnadsrekna til kr og Hordaland fylkeskommune ført opp som einaste finansieringskilde. Denne stønadsordninga har primæn vore nytta til oppmuntringsmidlar eller til å finansiere mindre tiltak. Tilrår: Avslag t3 Eidfiord Tomas Varberg Varbergsveien l Eidfiord Varberg, gnr. 9 bnr. 3 Bustadhus frå 1800+alet. Bygningen har høg autensitet. Eigar hhar søkt om å få riva, noko både heradet og fylkeskommunen har rådd frå. Under synfaring vart eigar beden om å søkje kommuen og fylkeskommunen om midlar. r

8 Kommune/søkiar Tihak Kostnad Søknadssum I Instilline Utbetring av 7 vindauge. Bygningsvernkonsulenten ved Hardanger museum har utarbeidd kostnadsoverslag. Heile huset skal vølast, men eigar søkjer berre om tilskot til vindauga. Eit viktig tiltak som fortener stønad. Tilrâr: Kr Fitiar t4 Kristian Skumsnes Notabuene/sjøbuene, gnr. T3,Skumsnes Eit flott bygningsmiljø som utgjerast av 3 notabuer med fangstreiskap. Her fins det garn, nøter, teiner, ruser og blâser r s0.000 Vøle golv, fundament og bygningsdetaljer. Eit arbeid som er tungl fordi buane ligg i eit svært bratt skråberg. Det var ein vanleg plassering av denne type buar for å få god nok djupne når ein kom inn med båtar og reiskap. Tapet av sjøbruksmiljø er stort. Fiskarbønder er det fâ att av, og det er ei stor utfordring for dei som tek over desse bygningane å halde dei ved like. Det er difor viktig at eigarane på Skumsnes får hjelp i dette arbeidet. l5 Fiell Fjellkommune Postboks Straume Tilrår: Kr Krotastova frå Li Krotastova representerar noko særskild i vestnorsk historie, og i Fjell var det mange krotastovar. Det finst ikkje nokon eksakt datering på stova, men den ovale laftinga tyder på at stova er frå 1700-talet. Krotinga på tømmeret innvendig i dei to stovene er truleg frå siste halvdel av talet. Tradisjonen med kroting går tilbake til 1600+alet og vart halden i hevd til byrjinga av 1900-talet. Dette har truleg vore ei vanleg dekorform i dei gamle røykstovene. I ein raooort frå folkeskonservatoren i l98l heiter det at:. Del var særles til iul. ionsok

9 Vern og vøling2ûll Kommune/søkiar ogved bryllaup at krotingvart gjort. Lqus sot vart kosta ned, dei nedre stokkane i Kostnad Søknadssum I Instillins veggen vart reinvqska, og så vart ein ellerjleire av slokkane i hovudhøgd, der tømmeret byrja å verta sola av røyken, dekorerte med ruter, sljerner og ãilebladsroser. Stova er teken ned og er i dag lagra i lokale som ikkje er egna for konservering av bygningen. Prosjeket kring krotastova skal gjerest i 3 steg. Prosjektering, flytting og oppsetting. Det skal ende opp som eit formidlingsprojekt pâ gjerdet kulturminnegard som ein del av eit større gardsmiljø. Eit viktig prosjekt som må handsamast med største varsemd då krotinga kan verte skada som følge av lys, ver, berøring og fukt. Tilrår: kr t6 Fjellkommune Gjerdet kulturm innegard r Hus i sveitserstilfrå l9l4 og Iøe. Eit vestlandsbruk med mykje historie knytt til seg. Like nedanfor ligg forsvarsverket Fjell festning. Over vegen og opp til festninga gjekk det ein ferdsleveg kalla russarstigen. Stigen vart bygt av russiske krigsfangar og var i dagleg bruk som arbeidsveg frå fangele iren ti I forsvarsverket. Fangane var ofte utslitne og forkomne og folka i husa langs stigen fann måtar å hjelpe desse på. Familien på Gjerdet gøymde mat til fangane langs stigen og i uthusa. Det vart bygd ein taubane frå garden og opp på fiellet. Denne er borte i dag, men russarstigen er restaurert og utgier ein del av Nordsjøløypa som er ein mykje nytta tursti. Delar av huset vart i 1942 rekvirert av tyskarane, og til tider delte familien hus med om las 20 wske

10 Kommune/søkiar Kostnad Søknadssum I Instillins offiserar. Seinare overtok tyskarane heile huset og hadde m.a. ei eiga systove og skomakarverkstad på garden. Fjell kommune har kjøp Gjerdet. Dei ønskjer å bruke han til â ta vare på gamle tradisjonar giennom utvikling av mat-, handverk og kunstprodukt for sal, servering og utstilling. I 2010 vart det skifta kledning og vindauge m.m. Arbeidet vart mykje dyrare enn stiplert og kommunen søkjer difor fulket om å ta nokre av desse kostnadene Kommunen har lagt ned mykje ressursar og midlar i Gjerdet kulturminnegard. Viktig å gi stønad. Tilrår Kr t7 Fusa Marir Meidellog Freddy Hjertholm Skeisbotnen 7lb 5217 Hagavik Sjøhus m/slip, gnr. 99 bnr.2, Engevikhavn Handel- og gjestgjevarstad frå 1820-talet i Engevik. Eigedomen har vore giennom omfattande rest ureringsarbeid. Eigar søkjer om midlar til å restaurere naustet. 2r3.000 r Sutaket må skiftast. Nokre av sperene er dårlege. Det var tidlegare villskifer på taket, men dette vart erstatta med eit eternittak på 1950+alet. Eigar ønskjer å ta vekk eternitten og leggje drþeskifer på taket. Eit prisverdig tiltak, men vanskeleg å prioritere blant dei mange gode søknadene. Vil be eigar utarbeide ein søknad med meir eigen finansiering. Tilrår: Avslag

11 l8 Kommune/søkiar Kostnad Søknadssum I Instillinø Svein Arne Myhren Teiglandsskykkjo /stall/vedhus/eldhus) gnr. 6l bnr. 4, Teigland 22s t0.000 Teigland 5640 Eikelandsosen Skykkje som var stall, vedhus og eldhus. Crindbygg frå 1870{alet, men nokre av bygningsdelane er eldre. Garden er skilt ut frå hovudbruket og var veglaus fram til I 870+alet. Søkjar kjøpte garden i 2009 og det er teke opp an dyrehald. Sgykka tigg sentralt i tunet og eigar ønskjer å nytte s(iykkja til lagring av tradisjonsmat og husfl idsaktivitar kombine t med dokumentasjon og museumsverksemd. Berre naudsynt utbetring i form av strakstiltak. Muren har sige ut og må byggast opp att. Dørheller må restaurerast og det lyt grøftast og drenerast for å hindre innsig av vatn. Sørveggen må skiftast. Taket, som er rastehellar, må takast ned og hokre heller erstattast. Eigar legg opp til ein varsam restaurering med bruk av lokale materiale Eit godt tiltak der det vert lagt stor vekt på å nytta antikvariske prinsipp ved utbetringa. t9 Eikhaugen Gjestegard Vinnes 5641 Fusa Tilrår: Kr Naust, Eikhaugen Gjestegard, gnr. 78 bnr. I Eit naust tilhøyrande garden held no på å rase saman. Naustet vart sett opp rundt 1850, og her har tidlegare vore bøkkervirksemd Eigar ønskjer å restaurere naustet og vil giere det etter antikvariske prinsipp, men først må det gjerast naudsynte strakstiltak. Eigar fekk pengar i 201 0, men greide ikkje â skaffe fullfinansierg av tiltaket. Midlane varlført over til eit anna omsøkt tiltak. Fylkesarkitekten har vore på synfaring og rådd eigar til å søkje om stønad. Bygningen er ei grindverkskonstruksjon, og eit særmekt eksemplar av denne type konstruksjonar. Eigar fekk tilskot i for, men greide ikkje å fullfinansiere prosjektet. Eit viktig tiltak som fortener tilskot. Tilrâr: kr r0

12 Kommune/søkiar Kostnad Søknadssum I Instillins Granvin 20 Elin-Maria Aarekol 5777 Grimo Løe, Håstabørgnr.135 bnr. I Garden vart fråflytta for om lag 50 år sidan. Det stâr 4 bygningar på tunet, ei stove, ei løe og to buer. Dei to buene er eldst, med laftestokkar som kan vere frå 1600-talet. Stova er i god stand, men løa som er frå I 800+alet treng vedlikehald. Utbetring av skifertak. Skiferen må ned og sperretaket utbetrast. Skiferen er av god kvalitet så den skal merkast og deretter leggjast opp att. Eit omfattande tiltak, men naudsynt tiltak. Tilrår: kr l Jondal Trygve Krâkevik 5627 Jondal Stabbur og våningshus, gnr.21 bnr. I og2, Digrebrekke Våningshus og stabbur. Våningshuset truleg frå 1800+alet men tidfestinga er usikker. Husa ligg på eit tun med heile åtte bygninger. Arbeidet med å restaurere bygningane starta opp i 1992, og i dag er fire bygninger ferdig restaurerte og på to andre er arbeidet godt i gang Det er omfattande arbeid på hovudhuset og stabburet som står for tur. På våningshuset må helletaket utbetrast, medan det er lista opp fire tiltak på stabburet. elektrisk innstallasjon på stabburet fell nok utafor det som kan karakteriserast som restaureringstiltak, medan dei andre tiltaka ligg godt innafor rammen for tilskotsordninga. Eit tun der eigar har lagt ned eit stort arbeid for â ta vare på kulturarven. l1

13 Vern og vøling}0ll Kommune/søkiar Kostnad Søknadssum I Instillins Tilrâr Kr Geir Storaas Grorudhaugen Bærums verk NausÇ gnr. ll bnr. 2, Vik Naust frå 1900 talet Grunnå vasslekkasje mâ øket skifertaket utbetrast. Skiferen lyt takast ned. Ny lekting må gjerast og deler av stavene må skiftast ut. r3r Kvam 23 Kirsten Vangdal Skogland Postboks Haugesund Eit god tiltak, men vanskeleg å prioritere i år. Tilrår: Avslag Samanbygd hovudhus, gnr. 9 bnr. 4, Lia Småbruk mellom Vikøy og Kaldestad. Huset ligg i eit typisk rekkjetun med stabbur, bu, våningshus og driftbygning. Bygget inneheld i dag bustaddel med stove, kjøkken, gang, soverom, bad og lofr, samt verkstad, skykkje og utedo. Restaureringa av hovudhuset ser ein som furste del i ein plan som gjeld alle bygningane på bruket. I tillegg til husa i tunet er det også naust og restar etter ei troskyk$e. Tilbakeføring av tak. Taktekket er i dag eternitt. Ønskjer tilbakeføring til opphavleg taktekkje. skifting av gledning, utbetring av grunnmur, og vindauge utskift med ny tidsrett type. 88s Eit flott tun, men finn det vanskeleg å finansiere denne rype tiltak med dei knappe rammer som er til rådvelde. Tilrår: Avslas t2

14 Kommune/søkiar Kostnad Søknadssum I Instillins 24 Ingunn Hildone Teigland Teiglandsvegen Øystese 25 Olaf U. Melbye Bråtet Terrasse 8 5 I 52 Bønes Stabburet, gnr. 46 bnr. l, Teigland Stabburet er ein del av eit tun med mange verneverdige bygninger. Våningshuset i tunet er truleg oppført på 1600+alet, men det finst ikkje noko eksakt datering på stabburet. Taket har lekkasje og er dårleg, speff og lekter er rotne, og det er bene eit spørsmål om tid før hellene fell ned. Det er lagt ei presenning over taket, men det er og kome hol i denne. Kultur- og idrettsavdelinga har ifråsegn dagsett 12. mai20l0 unalt at: "stabburet er verneverdig og har lokal og regional kultumlnneverdi med omsyn til: l. oppleving av sjølve bygningen 2. korleis bygningen er plassert I landskapet/gardstunet 3. kunnskap om byggeskikk og materialbruk (korleís det er bygd)." Tilrår: Kr Sjøbu i Mundheim Viktig kystkulturminne i Mundheim. Fleire i bygda har gått saman om restaureringa av dette kulturminnet. I ei antikvarisk vurdering frå Kultur- og idrettsavdelinga heiter det at: Sjøbua er ca. 150 år gamal og har for det meste vore knytt til drifta av ein landhandel på Mundheim.l f1æra ved bua har det frå gamalt av vore landingsplass for småbåtar frå heile Mundheimsområdet. I den seinere tid har bua vore lager for båtar og fiske reidskap m.m. Sjøbua ligg sentralt plasser-t i eit knutepunkt på Mundheim i eit sterkt traffikert vegkryss i Ytre Hardanger. Sjøbua ligg i eit område som er regulert til spesialområde bevaring som representerer viktige visuelle og historiske særtrekk, som er viktig å ta vare på for ettertida Det viktigaste tiltaket for å bevare bua er å få reparert taket. r t3

15 Kommune/søkiar Kostnad Søknadssum I Instillins Hordaland iylkeskommune, seksjon for kulturminnevern og museum vurderer tiltaket til å ha høg kulturhistorisk verdi som og styrkjer kulturhistoria i området. Utbetring av langangen som går ut til sjøhuset. Utskifting av kledning golv, listverk, m.m. Bua har store roteskadar og dei fleste av tiltaka som skal gjerast må karakteriserast som strakstiltak. Eit særs viktig tiltak. Tilrår: Kr Kåre Nes Nernesvegen Omastrand "Gamleløa" på Nes, gnr. 140 bnr. 3 Grindverksløe på garden Nes. Ei av dei få "store" grindverksløer som er att i Hordaland, ei løe som er viden kjent m.a. grunna kubbefloren som er i løa. Løa er l0 m brei og heile24 meter lang. Helletak. Løavart reparert etter ei storm på 1990-talet, men den berande konstruksjonen er ikkje godt nok dimensjonert for den vekta den skal bere. Ein lyt skifte stavar og dette medfører at taket må ned før arbeidet kan gierast Eit viktig tiltak på ei løe av høg verneverdi. 27 Marta Gurine Slåke Bjerkeng Totlandsvegen 18 a 5224 Nesttun Tilrår: Kr Slåkjetunet, gnr. 263 bnr. 2l Eit lite rekkjetun med kårstove som har høg lokal og regional kulturminneverdi Istandseuing av ytterdør. Bør få ei oppmuntring Tilrår: Kr Basert oå eit anslas l4

16 Kommune/søkiar Kostnad Søknadssum I lnstillins Tunet på Berge, gnr.9l bnr Eit særmerkt tun frå slutten av 1800-talet på Berge i Tørvikbygd. Eigarar har lagt ned eit stort arbeid for å halde bygningane. Til garden høyrer det heile I 8 bygningar. 28 Anne Grete Berge 5620 Tørvikbygd Hjulhus, skykkja og smia må utbetrast. Kledning må skiftast, tak utbetrast og nye sperr må lagast på smia. Det er eit omfattande arbeid som må gierast for å halde alle bygningane på tunet i stand. Eigar fekk tilskot i for, men desse pengane vart trekt attende fordi eigar ikkje greide å fullfinansiere prosjektet. Eg fìnn ikkje rom for å gie midlar i år, men eigar vert oppmoda om å skje på nytt. Tilrår: Avslag 29 Torbjørn Kårbø Strandebarmsvn Strandebarm Eigar skriv at: "Bygningen er fra ca 1884, tekket med Sollesnesskifer (70x70cm) fra et kjent heilebrudd, ca l0 km unna. " "Taket siger ut på sørsiden, sløys er råtten og må skiftes i sin heliiet, 40%o av sperrene må skiftes, noen av de berende konstruksjonene må skiftes. Ca 30 kv.m. skifer må handles inn for å få taket i stand. " Eit viktig tiltak, men knapt med midlar: Tilrår: Avslag Kvinnherad 30 Ingebjørg Dønhaug Sæbø Postboks 20 Ulset 5872 Bersen Postbryggia i Herøysund Viktie kulturminne som er ein del av den Stavangerske Dostveg. 0 t5

17 Kommune/søkiar Kostnad Søknadssum I Instilline Postbryggja i Hererysund var i ferd med å rase ut, men er no ferdig restaurert. Lokale folk tok initiativet til restaureringa. Med tilskot m.a. frå Gjensidige og Statens veg vart bryggia restaurert. Kultur- og idrettsavdelinga har, i lag med lokale kreftar, laga ei informasjonstavle om postvegen i Kvinnherad. Ti lrår: Ti ltaket giennomført 3l Stiftinga Fjelberg prestegard 5459 Fjelberg Fjelberg prestegard Freda anlegg. Eigar søkjer om midlar til fleire tiltak. Eg finn det vanskeleg å gje midlar til nytt bislag og ominnreiing av kjøkken. Restaurering av båtdrag/lunner ligg innafor søknadsordninga. Det gier ikkje ominnreiing av kjøkken. Mykje er gjort på dette tunet. I 2009 van det investert i overkant av i tunet : Sidan dette er eit freda anlegg, vart tiltaket vurdert ved tildelinga av statsmidlane i år. Tilrâr: Avslag, men dersom nokre av midlane vert trekte er dette eit av tiltaka eg vil be Kultur- os idretssavdelinga vurdere å eie midlar til. -tz Maria S. Øvstebø Berge Torvhus, gnr. 280 bnr. 5, Øvstebø Torvhus, truleg frå 1800-talet pà Øvstebø- i dag er det berre grunnmurane som står att : Eigarane ønskjer å reise opp att torvhuset. : Eit fint tiltak, men med den store søknadsmengden i år, finn eg ikkje rom for å prioritere dette prosjektet. Tilrår: Avslas JJ Sieurd Seim oe Rune Seims mølle/seimskvedno. enr. 9l bnr. 3 oe 4- Seim 62 r t6

18 Kommune/søkiar Kostnad Søknadssum I Instillins Ljostveit 5472 Seimsfoss I søknaden står det at "Det er dokumenten at det på garden Seim har vore vassdrivne sager så langt attende som før Kva tid det kom kvern her, er uvisst, men matrikkelen 1667 fortel at Seim hadde to sager saugerog eit kvernhus. Ei lokal gruppe, med utgangspunkt i Seimsfoss grendalag, har teke på seg å fullføra tiltaket, og det er inngått ein avtale med eigarane om ansvar for drift og vedlikehald av anlegget. Men først må kverna restaurerast og det er eit omfattande arbeid. Det er utarbeidd eit kostnadsoverslag. Ein star-tar med oppmåling. Både sloket(vassrenna), kvernhuset og korntørka skal reestaurerast og ny kvernkall må skaffast. Det er dokumentert at det på garden Seim har vore vassdrivne sagaer så så langt attende som før 1600+alet. Frå kjeldematerialet som Iigg ved søknaden går det frem at Seimsfoss Mylna er å rekne for meir enn ei gardskvern og at mølla hadde oppdrag for store delar av Kvinnherad. I dei seinare åra har både kvernhuset(mølla) og sloket fått hard medfart av naturkrefter, velikehald er forsømt. I omtalen heiter det at "Meininga med prosjektet er å skape eit levande miljø som viser kvernproduksjon. Det vil bli lagt til rette for universell brul</tilkomst til både område." Eg vurderer dette som eit viktig prosjekt både i lokal og regional samanheng. Lindås 34 Berit Sævrås 5957 Myking Tilrår: kr Sag i Sævråssaga, gnr. 38 bnr. 1,2 og3 Oppgangssag. Saga er omtalt i eit skøyte frå 1854, men eksakt tidfesting er ikkje mogleg. Opphavleg var den ei oppgangssag, men i l9l6 vart Sævråssaga ombygd til sirkelsag. Bygningen som saga står i, er langt på veg ferdig restaurert, det er hovudsakleg arbeidet med saga som står att. 2s : Sasa har vore ei bvsdesas der eisarane os andre bvsdefolk kunne foredle tømmeret 17

19 Kommune/søkiar til eiga bruk eller sal. Eit viktig tiltak i Nordhordland, der det ikkje finst mange Kostnad Søknadssum I Instillins bygdesagar att. Tilrår: Kr Helge Dyrkolbotn Leikvoll Austrheim Kvernhus, gnr.242 bnr. I og2, Dyrkolbotn I dag er det berre grunnmurar og restar av bygningsdelane som står att av kverhuset i Botnafossen. I tillegg til kvernhuset er det våningshus, driftsbygning, skykkje, utløe og fleire naust som tilhøyrer bruket. Eigar ønskjer å restaurere kvernhuset med tilhøyrande slok. Eit godt tiltak som skal gierast i samarbeid med Dyrkolbotn leirskule. Meininga er å "Syne oppveksande generasjonar og andre utviklinga som har vore på lellgarden Dyrkolbotn frå den gongen vasskraft vart nytta til å driva kvernhuset som bruka i Dyrkolbotn hadde sett opp ved Botnafossen til i dag då fallet i Botnaelva og elva i Nipedalen gjev kraft til turbinar og generatorar i fleire små kraftverk." Lindås kommune har løyvd kr til tiltaket. Knapt med midlar gjer det vanskeleg å prioritere Tilrår: avslag Masfiorden 36 Masforden kommune 5981 Masfiordnes Kvamsdals fargeri, gnr. 30 bnr. 5 og 2 Teknisk kulturminne av høgregional verdi. Til fargeriet høyrer ei stor teglsteinspipe. I dag vert fargeriet nytta som industrimuseum. Skadar på fabrikkpipa. Dårlege fugar. heile pipa må reingierast og restaurerast r8

20 Kommune/søkiar Kostnad Søknadssum I lnstillins Eit viktig tiltak. Tilrår: Kr Meland 37 Kristine Fluge og Haakon Aase Litlebergen Frekhaug Sj øbu/trelastlager Litlebergen, gnr. 26 bn r. I 7 Sjøbu frå byrjinga av 1900-taler i Litlebergen. Eit verneverdig sjøhus i eit viktig sjøhusmiljø. På nordsida av bygningen vart det i 1930-åra bygd eit tilbygg som varr reist som ein treskofabrikk. Her var det produksjon fram til etterkrigstida. Restaurering av sjøhus. Eit stort sjøhus som krev mykje midlar og som må gierast etappevis Eigar har starta opp igjen med gardsdrift på bruket. Det er løyvd midlar til sjøhuset av kommunen. I uttalen fra Landbruksseksjonen i Meland vert det peika på at: "Småindustri, handverk og sjøbruk var ein viktig aktivitet for dei fleste bønder i eldre tider. Det var desse tidene sitt "mangesysleri" for å få endane til å møast. Det er såleis nær samanheng mellom landbruket sitt kulturlandskap og kulturminne ved sjøen, og kommimen finn det heilt naturleg å nytte SMlL-middel til å stø dette restaureringsprosjektet." Knapt med midlar og mange gode søknader i år gjer det vanskelelg å prioritere dette. Tilrår: Avslag, men dersom nokre at dei andre tiltaka ikkje let seg gjennomføre, kan midlar overførast til dene tiltaket. 38 Rune Einar Gaustad Gaustad Frekhaug Steinbru over Stem meelva I fråsegn frå tiltakshavar heiter det at: "Brua over Stemmeelva har vore med på å binda såman teigane på garden og er ein del av den eldre ferdselsåra frå bruka på Gaustad til m.a. Fureskjegget der folket på garden søkte til butikk og rutebåt. Brua er eit gamalt kulturminne; ho var oppsett og i bruk før utskiftinga på Gaustad, der inimiarka vart utskift i Brua er frå gamalt omfatta av rettar og plikter knytt til aktivitet ved vassdraget som renn ut i Vaulen, t9

21 Vern og vøling}0ll Kommune/søkiar Kostnad Søknadssum I Instillins m.a. kvernhus. Vatnet frå Stemmevatnet lengre oppe vart nytta til drift av kvernhuset og folk frå fleire bruk hadde gangrett over brua og langs elva. I samband med utskiftinga det gjeve pålegg om opparbeiding av ein kanal frå Stemmevatnet og nordover. Brukarane var til vederlag for bruksretten pliktige til å halda elva open." Brua er i dag delvis nedfallen. Ei istandsetjing vil opna opp landskap for urgåarar og ny bruk av den gamle ferdavegen. Skal brukonstruksjonen bergast, kjem ein her ikkje utanom ei fiill demontering og atterreising av konstruksjonen. Til føremon er at steinen i murverket stort sett er intakt og at konstruksjonen er så tydeleg og lesande som han er. Ei tilbakefiaring til opphavieg tilstand, inkl. dimensjonar, og utsjånad vil såleis vera både ynskeleg og mogleg. Eit viktig tiltak. Dei gamle steinbruene er ei viktig del av vår samferdslehistorie. 39 "Oppsitjarane på Landsvik" Landsvikv Rossland Os 40 Christa Haake von Erpecom Lyseklosterv Lysekloster Tilrår: Kr Landsvik Forsamlingshus, gnr. 5l bnr. l Lysekloster kapell Langkirke frå 1663 ved Lysefiorden, vigsla av biskop Jens Scheldrup. Gravkapell på sørsida av kyrkja var bygd Skraping, flikking og maling av kyrkja et er gjennomførd og eigar fekk i lor kr frå Hordaland Slkeskommune. Riksantikvaren og Hordaland!lkeskommune har vore på synfaring, og er i dialog med eigar om ei mogleg fredning av kapellet. Eg foreslår at vi avventer utfallet av ei mogleg fredningssak. Tilrår: Førebels avslag. men det skal stå i brevet at tiltaket vert vurdert ved eit seinare 20

22 Kommune/søkiar Kostnad Søknadssum I lnstilline høve. Dersom nokre av midlane vert trekte vil dette vere eit av tiltaka det kan overførast midlar til. 4t Osterøy Kjellaug og Leif Vatle 528 I Valestrandsfossen Løemuseet - Brakastø, gnr. 137 bnr H usmannsplass av "Bul laeigedommen". Omgangskulelærar B. Bragstad kjøpte husmannsplassen og bygde lauvhus, reiskapshus, silo og vårflor som no ligg under eigedommen "BrakestøI" ( I 882- I 9 I 8) s Ei viktig brakeløe der fylkeskarkitekten i brev har uttalt at "..det må stillast strenge krav til detaljering og materialbruk på bygningsmassen som skal utbetrast." Nokre av sperrene er no så dårlege at det er naudsynt med utbetringar. Viktig tiltak på ei bygning med høg kulturminneverdi, men knapt med midlar. Eigar fekk kr til tiltaket i f or, men maktet ikkje å skaffe full finansiering til tiltaket, og midlane vart 1ørl over til andre tiltak. Tilrår: Finn det diverre vanskeleg å gå inn med midlar i år, men eigaren oppmodast om å søkje ved neste høve. Avslag. Radøy 42 Jan Erik Ottesen Raunholmskogen l5 Lensmansnaustet, gnr.45 bnr. l8 Naust i Manger, truleg frå midten av 1800+alet. Muren ved naustet er rast ut r.000 Nustet er ein del av eit flott naustmiljø, og søknaden er tilskotsverdig. Knapt med midlar til rådvelde gjer det vanskeleg å prioritere denne. Tilrår: Avslag 21

Kort omtale og vurdering av dei innkomne søknadane

Kort omtale og vurdering av dei innkomne søknadane Kort omtale og vurdering av dei innkomne søknadane Tiltak Vurdering Søknadssum/ totalkostnad 1 Loftesnes, hovudhuset Arbeidet med salen er i sluttfasen og fylkesdirektøren vurderer det som viktig at 450

Detaljer

Verneverdige bygningar i kulturlandskapet

Verneverdige bygningar i kulturlandskapet Verneverdige bygningar i kulturlandskapet Byggjeskikk og istandsetjing Stig Nordrumshaugen, restaureringsleiar i kulturavdelinga INNHALD Kva har vi, og kva er viktig å ta vare på? Eldre ressursbruk i kulturlandskapet

Detaljer

Hordaland fylkeskommune. Tilskot til vern og vøling 2010

Hordaland fylkeskommune. Tilskot til vern og vøling 2010 Hordaland fylkeskommune. Tilskot til vern og vøling 2010 Kommune/søkjar Kostnad Sum Instilling Nr. Askøy 1 Askøy kommune Postboks 323 5323 Kleppestø 2 Karstein Ingbjørn Brattestig 5306 Erdal Bergen kringkaster

Detaljer

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen»

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» - Og skisser til mogeleg opprusting Status Bygget er eit eldre bygg bygd midt på 1960-talet. Bygget framstår i hovudtrekk slik det var bygd. Det er gjort nokre endringar

Detaljer

Vurdering av Hedalen mølle. I Sør Aurdal. Tilstand og forslag til utbedring.

Vurdering av Hedalen mølle. I Sør Aurdal. Tilstand og forslag til utbedring. Vurdering av Hedalen mølle I Sør Aurdal Tilstand og forslag til utbedring. Rapporten er utarbeida av bygningsvernrådgjevar ved Valdresmusea Odd Arne Rudi 1 Bakgrunn Det er stiftinga Bautahaugen Samlingar

Detaljer

Kapittel 5 - Fredete eiendommer i Landbruks- og matdepartementets landsverneplan for Bioforsk

Kapittel 5 - Fredete eiendommer i Landbruks- og matdepartementets landsverneplan for Bioforsk Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer BIOFORSK ØST, LØKEN Kommune: 544/Øystre Slidre Gnr/bnr: 53/1 34/1 AskeladdenID: 161013 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning Byggnavn

Detaljer

Kulturhistoriske registreringar

Kulturhistoriske registreringar Kulturhistoriske registreringar Kultur og idrettsavdelinga, seksjon for kulturminnevern og museum Kulturminneregistreringar på Vetlebotn Gnr 272 og 275 Myrkdalen Voss kommune Rapport 7 2004 Rapport om

Detaljer

Tilskot til kulturminne i Hordaland

Tilskot til kulturminne i Hordaland Tilskot til kulturminne i Hordaland Post 72.2 Tilskot til freda og verneverdige bygningar Post 72.4 kystkultur Sum omsøkte tiltak: kr 13.766.750 Sum post 72.2 kr 2.534.306 Sum omsøkte tiltak: kr 0 Sum

Detaljer

Vår ref. 2013/520-6. Særutskrift - 94/2 - bustadhus - Seimsfoss - Bjarte Naterstad

Vår ref. 2013/520-6. Særutskrift - 94/2 - bustadhus - Seimsfoss - Bjarte Naterstad Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 HORDALAND FYLKESKOMMUNE SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 Hordaland fylkeskommune, Arbeidslaget Analyse, utgreiing og dokumentasjon, juli 2004. www.hordaland.no/ru/aud/ Innleiing Ved hjelp av automatiske

Detaljer

Notat om historie og kulturlandskap

Notat om historie og kulturlandskap Notat om historie og kulturlandskap på del av g.nr. 40, br.nr. 1 og 13 Hauge i Kvinnherad planlagt regulert til bustadføremål. Tunet 2012 Hatlestrand november 2012 Karin Rabben Vangdal og Svein-Åge Vangdal

Detaljer

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201002086-1 Arkivnr. 112 Saksh. Viken, Karl Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 23.03.2010-24.03.2010 FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR SAMANDRAG

Detaljer

BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL, REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES, MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN

BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL, REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES, MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 200407511-17 Arkivnr. 714 Saksh. Rødseth, Marit, Ekerhovd, Per Morten, Gåsemyr, Inger Lena Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 01.06.2010

Detaljer

Tilskot til vern og vøling av kulturminne 2016

Tilskot til vern og vøling av kulturminne 2016 KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2015/2159-59 Saksbehandlar: Stein Ottosen, Roald Landøy, Erlend Hofstad, David Aasen Sandved Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for kultur, idrett og

Detaljer

Vår ref. 2013/1732-10. Særutskrift - BS - 93/2 - fasadeendring og bruksendring av løe - Seimsfoss - Gøril Guddal

Vår ref. 2013/1732-10. Særutskrift - BS - 93/2 - fasadeendring og bruksendring av løe - Seimsfoss - Gøril Guddal Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Tidsramme / frist Ingen ressursar. Ingen Noko tap av e- skatt

Tidsramme / frist Ingen ressursar. Ingen Noko tap av e- skatt Tiltak formidling og forvaltning Ansvar Ekstra Etablere gode rutinar for sakshandsaming i kulturminnesaker, og for oppfølging av kulturminneplanen Kartfeste og legge inn data i database (Askeladden) Fylkeskonservatoren

Detaljer

Eidegrend klyngjetun

Eidegrend klyngjetun Eidegrend klyngjetun og sentrum Faktaark Korleis blir eit bygdesentrum til? Utgangspunktet er gjerne geografi, naturtilhøve og kommunikasjonar. Der vegar (vassvegar og landevegar) kryssar kvarandre, veks

Detaljer

Kontoret til Indre Hordaland jordskifterett, Voss Sak nr.: 1230-2008-0012 JØRDRE gnr. 85 i Granvin. Krav om sak etter jordskiftelova 2 b

Kontoret til Indre Hordaland jordskifterett, Voss Sak nr.: 1230-2008-0012 JØRDRE gnr. 85 i Granvin. Krav om sak etter jordskiftelova 2 b RETTSMØTE Rettsmøtedag: 03.06.2009 Stad: Kontoret til Indre Hordaland jordskifterett, Voss Sak nr.: 1230-2008-0012 JØRDRE gnr. 85 i Granvin Saka gjeld: Krav om sak etter jordskiftelova 2 b Jordskiftedommar:

Detaljer

SPESIELLE MILJØTILTAK I LANDBRUKET (SMIL)

SPESIELLE MILJØTILTAK I LANDBRUKET (SMIL) SPESIELLE MILJØTILTAK I LANDBRUKET (SMIL) Strategi for Klepp kommune 2015-2018 Foto: Svein Oftedal Innleiing Tilskot til spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL-midler) har som føremål å ta vare på naturog

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

TILSKOT TIL KULTURMINNE I HORDALAND VERN OG VØL 2013

TILSKOT TIL KULTURMINNE I HORDALAND VERN OG VØL 2013 TILSKOT TIL KULTURMINNE I HORDALAND VERN OG VØL 2013 1 01. Fargeriet og vaskeriet Kommune: Askøy Eigar: Askøy kommune Kostnad: 3.074.000 Søknadssum: 1.424.000 Strusshamn kultursenter.. Sidan byrjinga

Detaljer

Sak til styremøtet. Høyringsuttale til forslag til landsverneplan. Jonatunet. Høyringsuttale til forslag til landsverneplan. Saksnr.

Sak til styremøtet. Høyringsuttale til forslag til landsverneplan. Jonatunet. Høyringsuttale til forslag til landsverneplan. Saksnr. Sak til styremøtet Saksnr. 29/08 Høyringsuttale til forslag til landsverneplan Møtedato: 17. april 2008 Møtestad: Haugesund Saksbehandlar: Leif Terje Alvestad Dato, framstilling: Vedlegg: Trykte vedlegg:

Detaljer

Til Kopi: Tenesteleiar Einar Nedrelo Frå Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato

Til Kopi: Tenesteleiar Einar Nedrelo Frå Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato Notat Til: Kopi: Frå: Rådmann Tenesteleiar Einar Nedrelo Eva Nilsen Huke Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato MTR 08/2442 10951/08 21.10.2008 Oversyn over SMIL/NMSK søknader 2. handsaming 2008 Kulturlandskap:

Detaljer

PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT

PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT 1. Føremål Ordninga gjeld tiltak for sikring og istandsetting av verdsarvstaden Bryggen. Målsettinga er

Detaljer

Opning av Fellesmagasinet 14.04.2009 ved fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg

Opning av Fellesmagasinet 14.04.2009 ved fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg Opning av Fellesmagasinet 14.04.2009 ved fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg Kjære alle! Gratulerer alle med dagen. Dette er ein merkedag for bevaringstenestene både her i fylket og nasjonalt! Hordaland

Detaljer

Områdefreding Stødleterrassen

Områdefreding Stødleterrassen Områdefreding Stødleterrassen Deler av gardane Stødle, Sørheim, Austrheim i Etne kommune, Hordaland fylke Kart med avgrensing Forslag til vedtekter 2 Grunnlag for forslag til fredning...3 Geografisk avgrensing

Detaljer

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Møteinnkalling Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: Aurland Fjordsenter, e-post Dato: 20.03.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylksmannen.no.

Detaljer

6039 Langevåg Langevåg, Ålesund, Oslo 09.08.12

6039 Langevåg Langevåg, Ålesund, Oslo 09.08.12 Sula kommune Postboks 280 6039 Langevåg Langevåg, Ålesund, Oslo 09.08.12 INNSPEL TIL KOMMANDE RULLERING AV AREALPLANEN I 2012. OMRÅDE: MOLVÆRSHAMNA I LANGEVÅG For å verne kulturminneverdiane i Molværshamna

Detaljer

Eksp. U.off. Regionalt utviklingsprosjekt - søknad om investeringstilskot til istandsetting av Leirvik fyrstasjon

Eksp. U.off. Regionalt utviklingsprosjekt - søknad om investeringstilskot til istandsetting av Leirvik fyrstasjon Hordaland fylkeskommune Postboks 7900 5020 BERGEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Saknr. Xo t 5C>f 41 -t> Dok.nr. (^ Arkivnr. BS" Eksp. U.off. I MÅ8S 2013 Saksh.ACW^'j2o vår dato: 15.03.2013 vår ref: 2013/746-5433/2013

Detaljer

Kuventræ 54/11 og 54/26. Os kommune. Kulturhistoriske registreringar i samband med reguleringsplan for Kuventræ, Os k. Rapport 15 2 0 0 9

Kuventræ 54/11 og 54/26. Os kommune. Kulturhistoriske registreringar i samband med reguleringsplan for Kuventræ, Os k. Rapport 15 2 0 0 9 Kuventræ 54/11 og 54/26. Os kommune. Kontaktinformasjon Hordaland fylkeskommune, Kultur og idrettsavdelinga...55239185 eksp. Hordaland fylkeskommune, Kultur og idrettsavdelinga...55239187 fylkeskonservator

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-132 Objekt:

Kvam herad. Arkiv: N-132 Objekt: Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Tenesteutvalet 26.10.2009 022/09 MGAK Kvam formannskap 27.10.2009 051/09 MGAK Kvam heradsstyre 10.11.2009 096/09 MGAK

Detaljer

TURKESTOVA. 5. Dersom fleire hadde turkestove saman, var det då faste reglar for bruken, eller retta dei seg etter kvarandre som best dei kunne?

TURKESTOVA. 5. Dersom fleire hadde turkestove saman, var det då faste reglar for bruken, eller retta dei seg etter kvarandre som best dei kunne? Norsk etnologisk gransking Desember 1956 Emne 61 TURKESTOVA 1. Var det vanleg i Dykkar bygd å ha eit hus som dei kalla turkestova, tørrstugu, tørrstua, tørrstoga, trøstogo, tørrstugu, trystugu, trysty,

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

Stabbursberging på Åsen Bygdemuseum

Stabbursberging på Åsen Bygdemuseum Stabbursberging på Åsen Bygdemuseum På Åsen Bygdemuseum har ein i løpet av mange års museumsverksemd samla gjenstandar og bygningar som fortel om levesett og tradisjonar i vårt eige nærmiljø gjennom tidene.

Detaljer

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU Møteinnkalling Stølsheimen verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: E-post, Fjordsenteret Aurland Dato: 09.11.2015 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN SOGN & FJORDANE FYLKESKOMMUNE KULTURAVDELINGA RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN I SAMARBEID MED FLORA HISTORIELAG FLORA KOMMUNE Torleif Reksten og Hermod Seim ved skiltet på rutekaia.

Detaljer

VEDLEGG. Statsbudsjettet kapittel 1429, post 72.2, 72.4, 72.5 og 73. Innstilling for 2009 frå Hordaland fylkeskommune. Krohnstad Hovedgård

VEDLEGG. Statsbudsjettet kapittel 1429, post 72.2, 72.4, 72.5 og 73. Innstilling for 2009 frå Hordaland fylkeskommune. Krohnstad Hovedgård VEDLEGG Statsbudsjettet kapittel 1429, post 72.2, 72.4, 72.5 og 73. Innstilling for 2009 frå Hordaland fylkeskommune Krohnstad Hovedgård Post 72.2 Tilskot til freda og verneverdige bygningar 1 Austevoll

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT TIL FREDA KULTURMINNE I PRIVAT EIGE, KULTURMILJØ OG KULTURLANDSKAP (Kap. 1429 post 71)

SØKNAD OM TILSKOT TIL FREDA KULTURMINNE I PRIVAT EIGE, KULTURMILJØ OG KULTURLANDSKAP (Kap. 1429 post 71) Side 1 av 5 SØKNAD OM TILSKOT TIL FREDA KULTURMINNE I PRIVAT EIGE, KULTURMILJØ OG KULTURLANDSKAP (Kap. 1429 post 71) SØKNADSFRIST: 15. NOVEMBER 2015 Søknad sendast til: Sogn og Fjordane fylkeskommune Kulturavdelinga

Detaljer

Tilsynsutvalet i Hordaland. Møteprotokoll

Tilsynsutvalet i Hordaland. Møteprotokoll Tilsynsutvalet i Hordaland Møteprotokoll Møtedato: 27.03.2012 Møtetid: Kl. 15:45 18:15 Møtestad: Heradshuset i Kinsarvik Saksnr.: 001/12-007/12 Forfall meldt frå følgjande medl. Hallvard Herland Else Marie

Detaljer

RAPPORT ETTER ØVING LYNELD TORSDAG 20. DESEMBER 2012

RAPPORT ETTER ØVING LYNELD TORSDAG 20. DESEMBER 2012 Om Øving Lyneld Øving Lyneld er primært ei varslingsøving som Fylkesmannen i Hordaland gjennomfører med ujamne mellomrom for å teste beredskapsvarslinga til kommunane i Hordaland og Hordaland fylkeskommune.

Detaljer

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii KoønnWEK v/sidgr.1- or 11(0I: iii &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. Opplysningar om søkjaren: Namn:Jorun Larsen Adresse: Seimsvegen 73 Postnr./stad: 5472 SEIMSFOSS Telefon: 91398512 Organisasjonsnr:

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

Tilskotsordningar for 2016 Klima- og miljødepartementet

Tilskotsordningar for 2016 Klima- og miljødepartementet Tilskotsordningar for 2016 Klima- og miljødepartementet Utdrag frå rundskriv Nr: T:1/15 Tilskot til kulturminnetiltak Tilskot til kulturminnetiltak (Kap. 1429 post 71) Generell omtale Riksantikvaren er

Detaljer

VINJE SKOLE SOM MUSEUM. Notat om tilpassing av Vinje skole til museumsformål

VINJE SKOLE SOM MUSEUM. Notat om tilpassing av Vinje skole til museumsformål VINJE SKOLE SOM MUSEUM Notat om tilpassing av Vinje skole til museumsformål Vinje skole som museum Innleiing Dette notatet er laga etter at eg på vegne av Sparbyggja fortidsminnelag (av Fortidsminneforeninga)

Detaljer

BERGEN KOMMUNE- FANA BYDEL- REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES - MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN

BERGEN KOMMUNE- FANA BYDEL- REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES - MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Seksjon for kommunesamarbeid Arkivsak 200407511-12 Arkivnr. 714 Saksh. Rødseth, Marit Ekerhovd, Per Morten Saksgang Kultur- og ressursutvalet Fylkesutvalet

Detaljer

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU Møteinnkalling Stølsheimen verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: Fjordsenteret, Aurland Dato: 30.09.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

MÆLE, gnr 111.2 i Stjørdal kommune

MÆLE, gnr 111.2 i Stjørdal kommune KULTURVERN FOTO - FORMIDLING Ragnhildvegen 23 N 7713 Steinkjer Dato: 9.11.2010 Tlf +4791519620 e-post: kolbein.dahle@ntebb.no Org. nr. 886 222 572 mva Prosjekt ledige landbruksbygg MÆLE, gnr 111.2 i Stjørdal

Detaljer

Bustadområde i sentrum. Vurdering

Bustadområde i sentrum. Vurdering Bustadområde i sentrum Vurdering Balestrand 10.10.2009 Gode bustadområde i Balestrand sentrum Kommuneplan, arealdelen Status I. Sentrumsnære buformer For Balestrand sentrum er det gjeldande reguleringsplanar

Detaljer

TILSKOT TIL KULTURMINNEÅRET 2009

TILSKOT TIL KULTURMINNEÅRET 2009 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 200802621-136 Arkivnr. 650 Saksh. Ekerhovd Per Morten, Sandved David Aasen Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 31.03.2009 TILSKOT TIL

Detaljer

Sansehage Kleppheimen

Sansehage Kleppheimen 2012 Sansehage Kleppheimen Anne Reidun Garpestad Ressurskommune universell utforming Klepp og Time 01.06.2012 Sansehagen ved Kleppheimen Sansehagen vart opna vår 2012. Det er eit gammalt utområde ved Kleppheimen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 13/07 06/2305 KOMMUNAL GARANTI - SØFTELAND TURN & IL. 310

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 13/07 06/2305 KOMMUNAL GARANTI - SØFTELAND TURN & IL. 310 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 13.02.2007 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 13/07 06/2305 KOMMUNAL

Detaljer

AU - Nasjonalparkstyre for Reinheimen

AU - Nasjonalparkstyre for Reinheimen Arbeidsutvalet Utvalg: Møtested: Telefon Dato: 22.03.2013 Tid: 10:00 11:30 Del 2 1 Saksliste Saksnr Innhold Lukket PS 9/13 Arild Fallingen. Søknad om bruk av snøskuter - retur av utstyrskasser. 2 Saksutredning

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Handegård Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 11/2001

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Handegård Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 11/2001 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Handegård Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 11/2001 Reguleringsplan for Marifjøra (endring) Plan ID 1426-2011004 Rådmannen si tilråding: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre Møteprotokoll Nærøyfjorden verneområdestyre Utval: Møtestad: e-post, Fjordsenteret, Aurland Dato: 14.05.2014 Tidspunkt: 09:00 Følgjande faste medlemmar deltok: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32

Saksframlegg. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32 Saksframlegg Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32 Christian Frøyd - Søknad om oppføring av ny garasje og fasadeendring, gbnr. 21/48 -Ny handsaming. * Tilråding: Forvaltningsutvalet

Detaljer

Notat Kulturminne

Notat Kulturminne Notat 2-2012 Kulturminne Arlen Bidne Sogn og Fjordane fylkeskommune 1.1 Kulturminne på Ornes Ornes er rik på kulturminne frå eit stort tidsspenn. Det er gjort mange funn, undersøkingar, rapportar og forsking

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT

PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT 1. Føremål Ordninga gjeld tiltak for sikring og istandsetting av verdsarvstaden Bryggen. Målsettinga er

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

Kommetarar til merknader til forslag til forvaltningsplan og føresegner til områdefreding av Stødleterrassen

Kommetarar til merknader til forslag til forvaltningsplan og føresegner til områdefreding av Stødleterrassen Kommetarar til merknader til forslag til forvaltningsplan og føresegner til områdefreding av Stødleterrassen Det er kome inn fleire merknader til føresegnene i fredingssaka. I sjølve vernesaka er reglane

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: MTR 176/4 Arkivsaksnr.: 09/2508

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: MTR 176/4 Arkivsaksnr.: 09/2508 1 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: MTR 176/4 Arkivsaksnr.: 09/2508 Eirik N. Walaker, eigar av gnr. 176, bnr. 4, i Solvorn. Klage frå advokat Johannes Hauge over avslag på søknad om

Detaljer

Heilårsbruk av hus på gard og i grend

Heilårsbruk av hus på gard og i grend Heilårsbruk av hus på gard og i grend Historikk 1999: Gardsformidlingsprosjektet. Samarbeid med bondeorganisasjonane. Kartlegging av ledige gardsbruk. Kr.150 000 til seljar. På 1,5 år vart denne ordninga

Detaljer

SKJERVSFOSSEN NATURVANDRING TURISTVEGTILTAK

SKJERVSFOSSEN NATURVANDRING TURISTVEGTILTAK SKJERVSFOSSEN NATURVANDRING TURISTVEGTILTAK OPPDATERT KONSEPT : SKJERVSFOSSEN NATURVANDRING UTKIKSPOSTEN KANTEN med p-plass og toalett HYLLA NEDRE HYLLA TRAPPA DUSJEN BRUA ØVRE SVINGEN VEGEN INSPIRASJON

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

Freda bygningar og anlegg. Arlen Bidne rådgjevar

Freda bygningar og anlegg. Arlen Bidne rådgjevar Freda bygningar og anlegg Arlen Bidne rådgjevar Kvifor fredar me bygningar? Kjelde til kunnskap Identitetsskapande Opplevingsressurs Bruksressurs Stortingsmelding nr. 16 (2004-2005) Leve med kulturminner

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Behandling dispensasjon - 185/187 - terrasse - Valen - Jan Gunnar Fatland. Innstilling frå rådmannen:

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Behandling dispensasjon - 185/187 - terrasse - Valen - Jan Gunnar Fatland. Innstilling frå rådmannen: Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2016/1716-7 Hildegunn Furdal Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen Behandling dispensasjon - 185/187 - terrasse - Valen - Jan Gunnar Fatland Innstilling

Detaljer

Forvaltningsplan for freding Gamle brannstasjon Kartreferanse 05

Forvaltningsplan for freding Gamle brannstasjon Kartreferanse 05 Forvaltningsplan for freding Gamle brannstasjon Kartreferanse 05 ... 1 1 Godkjenning... 3 2 Generelt... 3 2.1 Føremålet med forvaltningsplanen... 3 2.2 Lovgrunnlag... 3 2.3 Kulturminnestyresmakt... 3 3

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Kultur- og folkehelseutvalet

Saksnr Utval Møtedato Kultur- og folkehelseutvalet saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 26.04.2013 26841/2013 Silje Svinsaas Holiløkk Saksnr Utval Møtedato Kultur- og folkehelseutvalet 08.05.2013 Statstilskot for 2013 frå Kap 1429 post 72.2

Detaljer

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD - Tilleggsakliste Kultur- og ressursutvalet Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Kultur- og ressursutvalet... 2 Tilskot til utgreiing av lokalisering av Hordaland

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

DEL AV GNR. 4, BNR. 1 M. FL. NEDRE AKSNES, KVAM HERAD.

DEL AV GNR. 4, BNR. 1 M. FL. NEDRE AKSNES, KVAM HERAD. REGULERINGSFØRESEGNER FOR: DEL AV GNR. 4, BNR. 1 M. FL. NEDRE AKSNES, KVAM HERAD. FORSLAGSSTILLAR: BRITT JORUNN BJØRKE, VIKØYVEIEN 574, 5600 NORHEIMSUND Sakshandsaming i samsvar med plan- og bygningslova

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

SEREMONIAR OG FESTAR I SAMBAND MED HUSBYGGING

SEREMONIAR OG FESTAR I SAMBAND MED HUSBYGGING Norsk etnologisk gransking Emne nr. 38 Mai 1953 SEREMONIAR OG FESTAR I SAMBAND MED HUSBYGGING Det har i eldre tid vore ymse seremoniar og festar i samband med husbygginga, og er slik ennå. Vi kjenner tolleg

Detaljer

FORNES, gnr i Stjørdal kommune

FORNES, gnr i Stjørdal kommune KULTURVERN FOTO - FORMIDLING Ragnhildvegen 23 N 7713 Steinkjer Dato: 5.11.2010 Tlf +4791519620 e-post: kolbein.dahle@ntebb.no Org. nr. 886 222 572 mva Prosjekt ledige landbruksbygg FORNES, gnr 223.1 i

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Kultur- og folkehelseutvalet

Saksnr Utval Møtedato Kultur- og folkehelseutvalet saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 07.0.206 008/206 Silje Svinsaas Holiløkk Saksnr Utval Møtedato Kultur- og folkehelseutvalet 03.02.206 Tilskot til freda kulturminne og verdsarven. Forslag

Detaljer

Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane

Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane Vedlegg V. Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane Østein Skaala, Havforskningsinstituttet Det føreligg svært mykje data om produksjon, forkvotar, antal lokalitetar og konsesjonar i

Detaljer

STATSBUDSJETTET 2011 KAP 1429 POST 72 - TILDELING AV TILSKOT TIL FREDA OG VERNEVERDIGE BYGNINGAR, ANLEGG OG MILJØ

STATSBUDSJETTET 2011 KAP 1429 POST 72 - TILDELING AV TILSKOT TIL FREDA OG VERNEVERDIGE BYGNINGAR, ANLEGG OG MILJØ HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 201002984-38 Arkivnr. 146.65 Saksh. Ekerhovd, Per Morten, Ottosen, Stein, Sandved, David Aasen Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 05.04.2011

Detaljer

Handlingsprogram 2014, Regional plan for museum 2011-2015

Handlingsprogram 2014, Regional plan for museum 2011-2015 KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2014/276-1 Saksbehandlar: Elisabeth Bjørsvik Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kultur- og ressursutvalet 21.01.2014 Fylkesutvalet 30.01.2014 Fylkestinget

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 kap 1429 post 71 - Tilskot til freda kulturminne i privat eige, kulturlandskap og kulturmiljø i Hordaland

Statsbudsjettet 2014 kap 1429 post 71 - Tilskot til freda kulturminne i privat eige, kulturlandskap og kulturmiljø i Hordaland KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2014/378-3 Saksbehandlar: Per Morten Ekerhovd, Stein Ottosen Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kultur- og ressursutvalet 09.04.2014 Statsbudsjettet 2014 kap

Detaljer

Attraktivitet og stadinnovasjon i Hordaland

Attraktivitet og stadinnovasjon i Hordaland Plankonferansen i Hordaland 211 Attraktivitet og stadinnovasjon i Hordaland Solveig Svardal Basert på analysar av Knut Vareide og Hanna N. Storm 1 Forståingsramme summen av ein stad sin attraktivitet for

Detaljer

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Vaksdal kommune SAKSFRAMLEGG Saksnr: Utval: Dato Formannskap/plan- og økonomiutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Revisjon av retningsliner

Detaljer

Austevoll kommune TILEGGSINNKALLING SAKLISTE

Austevoll kommune TILEGGSINNKALLING SAKLISTE Austevoll kommune TILEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG KULTUR Møtestad: Selbjørn skule, møterom administrasjonsavdelinga Møtedato: 11.02.2014 Kl. 16:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf.

Detaljer

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2012

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2012 Rapport om målbruk i offentleg teneste 2012 Innhold Om rapporten... 2 Forklaring til statistikken... 2 Resultat... 2 Nettsider... 2 Statistikk... 2 Korte tekstar 1 10 sider og tekstar over 10 sider...

Detaljer

09/2273Plan om å utbetre kyrkjegard frå middelalderen

09/2273Plan om å utbetre kyrkjegard frå middelalderen Vår ref. Dykkar ref. Dato: 09/2273-18-MBA 04.08.2011 09/2273Plan om å utbetre kyrkjegard frå middelalderen Ombudet fann at St Jetmunds kyrkjegard i Vanylven ikkje er universelt utforma. Rullestolbrukarar

Detaljer

Løyve til tillatelse til tiltak uten ansvarsrett gnr. 84 Bnr 1

Løyve til tillatelse til tiltak uten ansvarsrett gnr. 84 Bnr 1 MODALEN KOMMUNE Teknisk etat Anders Steinsland Modalevegen 2326 5729 MODALEN Referanser: Saksbehandlar: Dato: Dykkar: Kjell Langeland 14.10.2016 Vår: 16/31-16/1813 kjell.langeland@modalen.kommune.no Løyve

Detaljer

Fylkesmannen i Hordaland

Fylkesmannen i Hordaland Fylkesmannen i Hordaland Sakshandsarnar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 24.09.2015 Dykkar dato Vår referanse 2014/15772 331.2 Dykkar referanse Kommunal- og modemiseringsdepartementet, Postboks

Detaljer

2015/396-7. Høyring - "Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet"

2015/396-7. Høyring - Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Granvin herad Sakspapir

Granvin herad Sakspapir Granvin herad Sakspapir Styre, komite, utval Møtedato Saknr Sbh Formannskapet 23.11.2010 059/10 KJF Sakshandsamar: Kjersti Finne Arkivkode: K2-L12 Arkivsaknr: 10/79 Søknad om oppstart av detaljregulering

Detaljer

Statens vegvesen. Reguleringsplan for Fossatromma - Vøringsfossen - Fossli i Eidfjord kommune

Statens vegvesen. Reguleringsplan for Fossatromma - Vøringsfossen - Fossli i Eidfjord kommune Statens vegvesen Reguleringsplan for Fossatromma Vøringsfossen Fossli i Eidfjord kommune AKTUELLE TILTAK INNAN PLANOMRÅDET I eit forprosjekt som er utarbeidd av arkitekt CarlViggo Hølmebakk AS, er det

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

Dagens kommune Tidlegare inndeling Sorenskrivarembete Pantebøker i Statsarkivet i Bergen fram til 1951 dersom ikkje anna er oppgjeve her

Dagens kommune Tidlegare inndeling Sorenskrivarembete Pantebøker i Statsarkivet i Bergen fram til 1951 dersom ikkje anna er oppgjeve her Dagens kommune Tidlegare inndeling Sorenskrivarembete Pantebøker i Statsarkivet i Bergen fram til 1951 dersom ikkje anna er oppgjeve her Askøy 1247 Askøy 1668-1852 (Skjold skibrede) Nordhordland -1852

Detaljer

Reguleringsplan for Stavedalen

Reguleringsplan for Stavedalen Reguleringsplan for Stavedalen Planid: 200602 REGULERINGSFØRESEGN Rev. HH 08.02.2011, Valle kommune 24.01.2014 Reguleringsføresegnene gjeld for området vist med plangrense på dei to plankarta: Stavedalen

Detaljer

Reguleringsføresegner 05007 Reguleringsendring - Evanger

Reguleringsføresegner 05007 Reguleringsendring - Evanger Reguleringsføresegner 05007 Reguleringsendring - Evanger Arkivsak: 05/00520 Arkivkode: PLAN soneinndeling Sakstittel: REGULERINGSENDRING - EVANGER Vedtak i planutvalet om utlegging til offentleg ettersyn

Detaljer

HORDALANDD. Utarbeidd av

HORDALANDD. Utarbeidd av HORDALANDD FYLKESKOMMUNE Utflyttingar frå Hardanger Utarbeidd av Hordaland fylkeskommune Analyse, utgreiing og dokumentasjon August 28 INNLEIING: Analysen er utarbeidd som ein del av Hordaland fylkeskommune

Detaljer

Tiltaka skal vere utover det ein kan vente av vanleg jordbruksdrift.

Tiltaka skal vere utover det ein kan vente av vanleg jordbruksdrift. FRÆNA KOMMUNE: RETNINGSLINJER FOR PRIORITERING AV SØKNADER OM TILSKOT TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET Fastsett i 2004. Revidert i samråd med faglaga 7/4-2006 og 12/5-2009. 1. Innleiing Forskrift

Detaljer

Tilskot til freda kulturminne i privat eige, kulturmiljø og kulturlandskap i Hordaland. Fordeling 2017

Tilskot til freda kulturminne i privat eige, kulturmiljø og kulturlandskap i Hordaland. Fordeling 2017 KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2016/9012-54 Saksbehandlarar: Roald Landøy, Stein Ottosen, David Aasen Sandved, Erlend Hofstad, Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for kultur, idrett

Detaljer