T lskot vern og vøl ing 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "T lskot vern og vøl ing 2011"

Transkript

1 T lskot vern og vøl ing 2011

2 Nr. I Kommune/søkiar Kostnad Søknadssum Instilline Askøy Karstein Ingbjørn Brattestig 5306 Erdal Gammalt våningshus, Svaene gnr.4 bnr. l6 Gamalt våningshus frå ca I Utvendig f emstår huset som originalt, medan det innvendig er delvis ny kledning utanpâ lafteverket. Eigar skal utbetre tak og yttervegger inn gulv. Det viktigaste er taket som vil hindre ytterleg forfall på andre delar av bygningen. I tillegg ønskjer eigar å isolere tak og veggar. Nokre av tiltaka det søkjast om fell utafor denne søknadsordninga som til dømes isolering og elektrikerarbeid. Huset fremstår i all hovudsak som autentisk utvortes. Eit fint kulturminne, men vanskeleg med midlar. Tilrår: Avslag 2. Askøy kommune Postboks Kleppestø Møllehuset, aktivitetsh uset "shoddyen": Noverande funksjon: Stn sshamn aktivitetshus. Har høg lokal og regional kulturminneverdi. Askøy kommune har brukt nærare 30 mill. på å kjøpe store deler av bygningsmassen i Strusshamn. Dei ønskjer å skape ei sentral møtestad for kultunell verksemd. Sidan byrjinga på 1990-talet har det vore lagt ned eit stort arbeid både frå private og offentlege aktørar i Strusshamn. Både bygningsmassen og gamlevegen i Stusshamn er viktige kulturminne. Avstiving av Møllesalen. Lage nye dragere og skråstivingar i kjellar i første og andre etasje r s Vurderins

3 Kommune/søkiar Kostnad Søknadssum Instillinp Askøy kommune har brukt mykje midlar på å kjøpe shoddyen i Strusshamn. Ei god søknad og eit viktig tiltak som fortener stønad. Tilrår: Kr J Austrheim Bjørg og Arne Nordø Fantoftneset Bergen Kristianhuset, gnr.l52, bnr.l I Lemstove frå 1700+alet. Opphavleg ein husmannsbustad som er flytta frå Masf orden. Eit flott kulturminne og mykje godt arbeid gierast for å ta vare på det Leggje om taket, restaurere skorstein og skykkje. Skorsteinen er sliten og sund og bør pussast om att. Ny bly lyt leggjast inn i pussen Eit fint tiltak. Tilrår: Eigar har tilsaman fått kr til Kristianhuset. Finn ikkje å kunne prioritere det ved denne tildelinga. Avslag. Bergen 4 Herman Munter Blaauwsvei Bergen Oscarsborg, gnr. 163 bnr. 184 Hus i dragestil. Mange fellestrekk med Sveitserstilen, men i dragestilen er fellestrekk den norske vikingetida og mellomalder. Stilen er inspirert av historiske funn på talet - Osebergskipet, stavkirkene etc. Restaurering av vindauge og dørar Det er berre eit fåtall av desse bygningane i Bergen som står att. Oscarsborg vart ramme av brann i 1997, men har i flg. fråsegn frå byantikvaren, høg antikvarisk verdi.

4 Vern og vøling}0ll Kommune/søkiar Kostnad Søknadssum Instillins Tilrår: Konflikt mellom Bergen kommune og eigar angående bygningen. Finn det riktig å avvente til denne saka har fått ei løysing. Avslag. 5 Lars Egil Nilsen Salhusvegen Salhus Smedneset, gnr.177 bnr. l5l Smie. Flytta frå Osterøy og oppsett i Salhus Truleg frå 1700+alet. Ein bygning full av verktøy og anna utstyr. Her har det vore dreve smiarverksemd i 4 genarasjonar. noverande eigar er son til den siste smeda. Skifting av rusta karm i vindauge, og montering av trådglasruter som var det opphavleg Arild Nydegger Øvre- Eide Øvre Eide 36 Eit viktig tiltak i ein bygning som er viktig å halde vedlike. Bygningen vert og nytta i omvisningssamanheng og er difor ei viktig historieforteller om smedyrket. Heilt sidan 1980+alet har eigar søkt det oflentlege om stønad til bygningen. Meiner det er på tide at arbeidet vert verdsett. Tilrår: Kr Våningshus, gnr. 215 bnr. 2 Øvre Eide Eit flott tun der eigar har gjort eit stort arbeid for for å ta vare på kulturminne. Eigar søkjer midlar til naudsynt vedlikehald, i dette tilfellet maling og flikking. Det er ikkje vanleg å gje midlar til vanleg vedlikehald, men i nokre tilfelle, der eigar har ei stor bygningsmasse, har ein opna for å løyve midlar til denne type tiltak. I dette tilfellet dreier det seg om eit tun der eigar har lagt ned eit stor arbeid for å ta vare på garden. Knapt med midler i år og vanskeleg å prioritere. Tilrår: Avslae

5 Kommune/søkiar Kostnad Søknadssum Instillins 7 Bente Brurås Brakeløe, gnr. 198 bnr. 16, Hylkje Hylkjeveien l4 B 5109 Hylkje Løe bygget i byrjinga av 1900+alet. Eigar vil skifte brakekledning pâløa. Eigar vil få hjelp av idrettslaget, men ønskjer midlar til ein person som kan vise dei korleis ein leggjer brakekledning. Tilrår: Avslag 8 Kristin og Steffen Vikingsen Weimer Tellevikveien 2l 5107 Salhus Bustadhus, gnr.l77 bnr. 98, Tellevikveien 2l Funkisvilla frå 1936 med tilhøyrande eigedom. Istandsetting av bakkemur framfor huset. Istandsetting av tørrmur på baksida av huset og utbetring av trapp frå vegen opp til huset. Huset ligger i eit rasutsett terreng. det er teke med i "Faresonekartlegging i bergen kommune som vart utarbeidd i2009. Området er regulert til spesialområde vern. Det er 3 ulike tiltak som eigar skal giere. Av desse vurderast utbetringa av bakkemuren framfor huset som det mest presserande tiltaket. Eit godt tiltak, men vanskeleg â prioritere. Tilrår:Avslag 94r Museumssenteret i Hordaland Salhusv Salhus Jordkjellarar i Vest t Dette er eit handverksprosjekt som Hordaland f,lkeskommune har teke del i. Målsetjinga er å få eit oversyn over utbreiing og variasjon i typar av potetkjellarar i eit avsrensa område på Vestlandet. Arbeidet med dette vil omfatte både feltarbeid os 1s

6 Kommune/søkiar Kostnad Søknadssum Instillins studiar av tilgjengeleg litteratur og dokumentasjon. Føremålet er å kartleggje konstruksjonsprinsippa, byggjemåten. Kunnskap kan ein skaffa seg (om mogleg) frå litteratur og dokumentasjonsmateriale, men ô/rst og fremst ved f,siske inngrep i ståande kjellarar og ruinar. Arbeid kan knytast til istandsetjing, noko kan vera full demontering av ein potetkjellar i forfall, eventuelt med etter$rlgjande restaurering. Tilrår: r0 Bymuseet i Bergen Postboks 4052 Sandviken 5835 Bergen Alvøen Lysthus, gnr. 130 bnr. 3, Alvøen A,ttekanta lysthus, truleg frå 1797 som er innprenta i vindfløy. Truleg det mest autentiske lysthus som finst att i Hordaland t.500 Taket har truleg hatt kobberplatar tidlegare. Eit lysthus som fremstår med høg grad av autensitet. Museet ønskjer å å leggje nye trerenner kledd med kobber. Dei har fått anbod frå eit firma som giorde liknande arbeid på "Landgangen", eit anna lysthus på Alvøen. Eit godt tiltak, men knapt med midlar Tilrår:Avslag ll Harald Toppe Postvegen i Eidsvåg Postvegen i Åsane er ein del av <Den trondhjemske postvei>. Den gjekk frå sentrum av Bergen over Stølen til Sandviken, vidare over Eidsvågsf ellet til Rolland som var fyrste skysskiftet etter Bergen. Vidare gjekk vegen til Åsane kyrkje til Melingen, over Rimmaskaret til Sætre, Falkanger og Tellevik der postbryggja låg. r t r : Fiernins av tre som sdrenser veslesemet. utbetrins av steinbru. Rensking av

7 Kommune/søkiar Kostnad Søknadssum lnstilline stikkrenne. Administrasjonen, i lag med Statens vegvesen og Byantikvaren har vore på synfaring på staden. Vegen treng utbetring, men dette er tiltak ein lyt planleggie betre. Eit elveføre har løpt løpsk på området og renner no rett over postvegen, Dette lyt det gierast noko med så hurtig som mogleg, men tiltaket må vurderast i samarbeid med grunneigar som er Eidsvåg auto. Tilrår: Kr t2 Bømlo Reidar Myren 5427 Urangsvåg Stove, gnr.66 bnr.3, Myro Våningshus Lafta våningshus med mykje orgianlt materiale, eldste delen truleg frå Nye vindauge, ny kledning og nye dørar. Det ligg ikkje føre noko tilstandsvurdering av vindauge eller dørar, men på dokumentasjonen kan det virke som forfallet er kome så langt at det er god mogleg korkje vindauge eller dørar kan utbetrast. I søknaden er tiltaket kostnadsrekna til kr og Hordaland fylkeskommune ført opp som einaste finansieringskilde. Denne stønadsordninga har primæn vore nytta til oppmuntringsmidlar eller til å finansiere mindre tiltak. Tilrår: Avslag t3 Eidfiord Tomas Varberg Varbergsveien l Eidfiord Varberg, gnr. 9 bnr. 3 Bustadhus frå 1800+alet. Bygningen har høg autensitet. Eigar hhar søkt om å få riva, noko både heradet og fylkeskommunen har rådd frå. Under synfaring vart eigar beden om å søkje kommuen og fylkeskommunen om midlar. r

8 Kommune/søkiar Tihak Kostnad Søknadssum I Instilline Utbetring av 7 vindauge. Bygningsvernkonsulenten ved Hardanger museum har utarbeidd kostnadsoverslag. Heile huset skal vølast, men eigar søkjer berre om tilskot til vindauga. Eit viktig tiltak som fortener stønad. Tilrâr: Kr Fitiar t4 Kristian Skumsnes Notabuene/sjøbuene, gnr. T3,Skumsnes Eit flott bygningsmiljø som utgjerast av 3 notabuer med fangstreiskap. Her fins det garn, nøter, teiner, ruser og blâser r s0.000 Vøle golv, fundament og bygningsdetaljer. Eit arbeid som er tungl fordi buane ligg i eit svært bratt skråberg. Det var ein vanleg plassering av denne type buar for å få god nok djupne når ein kom inn med båtar og reiskap. Tapet av sjøbruksmiljø er stort. Fiskarbønder er det fâ att av, og det er ei stor utfordring for dei som tek over desse bygningane å halde dei ved like. Det er difor viktig at eigarane på Skumsnes får hjelp i dette arbeidet. l5 Fiell Fjellkommune Postboks Straume Tilrår: Kr Krotastova frå Li Krotastova representerar noko særskild i vestnorsk historie, og i Fjell var det mange krotastovar. Det finst ikkje nokon eksakt datering på stova, men den ovale laftinga tyder på at stova er frå 1700-talet. Krotinga på tømmeret innvendig i dei to stovene er truleg frå siste halvdel av talet. Tradisjonen med kroting går tilbake til 1600+alet og vart halden i hevd til byrjinga av 1900-talet. Dette har truleg vore ei vanleg dekorform i dei gamle røykstovene. I ein raooort frå folkeskonservatoren i l98l heiter det at:. Del var særles til iul. ionsok

9 Vern og vøling2ûll Kommune/søkiar ogved bryllaup at krotingvart gjort. Lqus sot vart kosta ned, dei nedre stokkane i Kostnad Søknadssum I Instillins veggen vart reinvqska, og så vart ein ellerjleire av slokkane i hovudhøgd, der tømmeret byrja å verta sola av røyken, dekorerte med ruter, sljerner og ãilebladsroser. Stova er teken ned og er i dag lagra i lokale som ikkje er egna for konservering av bygningen. Prosjeket kring krotastova skal gjerest i 3 steg. Prosjektering, flytting og oppsetting. Det skal ende opp som eit formidlingsprojekt pâ gjerdet kulturminnegard som ein del av eit større gardsmiljø. Eit viktig prosjekt som må handsamast med største varsemd då krotinga kan verte skada som følge av lys, ver, berøring og fukt. Tilrår: kr t6 Fjellkommune Gjerdet kulturm innegard r Hus i sveitserstilfrå l9l4 og Iøe. Eit vestlandsbruk med mykje historie knytt til seg. Like nedanfor ligg forsvarsverket Fjell festning. Over vegen og opp til festninga gjekk det ein ferdsleveg kalla russarstigen. Stigen vart bygt av russiske krigsfangar og var i dagleg bruk som arbeidsveg frå fangele iren ti I forsvarsverket. Fangane var ofte utslitne og forkomne og folka i husa langs stigen fann måtar å hjelpe desse på. Familien på Gjerdet gøymde mat til fangane langs stigen og i uthusa. Det vart bygd ein taubane frå garden og opp på fiellet. Denne er borte i dag, men russarstigen er restaurert og utgier ein del av Nordsjøløypa som er ein mykje nytta tursti. Delar av huset vart i 1942 rekvirert av tyskarane, og til tider delte familien hus med om las 20 wske

10 Kommune/søkiar Kostnad Søknadssum I Instillins offiserar. Seinare overtok tyskarane heile huset og hadde m.a. ei eiga systove og skomakarverkstad på garden. Fjell kommune har kjøp Gjerdet. Dei ønskjer å bruke han til â ta vare på gamle tradisjonar giennom utvikling av mat-, handverk og kunstprodukt for sal, servering og utstilling. I 2010 vart det skifta kledning og vindauge m.m. Arbeidet vart mykje dyrare enn stiplert og kommunen søkjer difor fulket om å ta nokre av desse kostnadene Kommunen har lagt ned mykje ressursar og midlar i Gjerdet kulturminnegard. Viktig å gi stønad. Tilrår Kr t7 Fusa Marir Meidellog Freddy Hjertholm Skeisbotnen 7lb 5217 Hagavik Sjøhus m/slip, gnr. 99 bnr.2, Engevikhavn Handel- og gjestgjevarstad frå 1820-talet i Engevik. Eigedomen har vore giennom omfattande rest ureringsarbeid. Eigar søkjer om midlar til å restaurere naustet. 2r3.000 r Sutaket må skiftast. Nokre av sperene er dårlege. Det var tidlegare villskifer på taket, men dette vart erstatta med eit eternittak på 1950+alet. Eigar ønskjer å ta vekk eternitten og leggje drþeskifer på taket. Eit prisverdig tiltak, men vanskeleg å prioritere blant dei mange gode søknadene. Vil be eigar utarbeide ein søknad med meir eigen finansiering. Tilrår: Avslag

11 l8 Kommune/søkiar Kostnad Søknadssum I Instillinø Svein Arne Myhren Teiglandsskykkjo /stall/vedhus/eldhus) gnr. 6l bnr. 4, Teigland 22s t0.000 Teigland 5640 Eikelandsosen Skykkje som var stall, vedhus og eldhus. Crindbygg frå 1870{alet, men nokre av bygningsdelane er eldre. Garden er skilt ut frå hovudbruket og var veglaus fram til I 870+alet. Søkjar kjøpte garden i 2009 og det er teke opp an dyrehald. Sgykka tigg sentralt i tunet og eigar ønskjer å nytte s(iykkja til lagring av tradisjonsmat og husfl idsaktivitar kombine t med dokumentasjon og museumsverksemd. Berre naudsynt utbetring i form av strakstiltak. Muren har sige ut og må byggast opp att. Dørheller må restaurerast og det lyt grøftast og drenerast for å hindre innsig av vatn. Sørveggen må skiftast. Taket, som er rastehellar, må takast ned og hokre heller erstattast. Eigar legg opp til ein varsam restaurering med bruk av lokale materiale Eit godt tiltak der det vert lagt stor vekt på å nytta antikvariske prinsipp ved utbetringa. t9 Eikhaugen Gjestegard Vinnes 5641 Fusa Tilrår: Kr Naust, Eikhaugen Gjestegard, gnr. 78 bnr. I Eit naust tilhøyrande garden held no på å rase saman. Naustet vart sett opp rundt 1850, og her har tidlegare vore bøkkervirksemd Eigar ønskjer å restaurere naustet og vil giere det etter antikvariske prinsipp, men først må det gjerast naudsynte strakstiltak. Eigar fekk pengar i 201 0, men greide ikkje â skaffe fullfinansierg av tiltaket. Midlane varlført over til eit anna omsøkt tiltak. Fylkesarkitekten har vore på synfaring og rådd eigar til å søkje om stønad. Bygningen er ei grindverkskonstruksjon, og eit særmekt eksemplar av denne type konstruksjonar. Eigar fekk tilskot i for, men greide ikkje å fullfinansiere prosjektet. Eit viktig tiltak som fortener tilskot. Tilrâr: kr r0

12 Kommune/søkiar Kostnad Søknadssum I Instillins Granvin 20 Elin-Maria Aarekol 5777 Grimo Løe, Håstabørgnr.135 bnr. I Garden vart fråflytta for om lag 50 år sidan. Det stâr 4 bygningar på tunet, ei stove, ei løe og to buer. Dei to buene er eldst, med laftestokkar som kan vere frå 1600-talet. Stova er i god stand, men løa som er frå I 800+alet treng vedlikehald. Utbetring av skifertak. Skiferen må ned og sperretaket utbetrast. Skiferen er av god kvalitet så den skal merkast og deretter leggjast opp att. Eit omfattande tiltak, men naudsynt tiltak. Tilrår: kr l Jondal Trygve Krâkevik 5627 Jondal Stabbur og våningshus, gnr.21 bnr. I og2, Digrebrekke Våningshus og stabbur. Våningshuset truleg frå 1800+alet men tidfestinga er usikker. Husa ligg på eit tun med heile åtte bygninger. Arbeidet med å restaurere bygningane starta opp i 1992, og i dag er fire bygninger ferdig restaurerte og på to andre er arbeidet godt i gang Det er omfattande arbeid på hovudhuset og stabburet som står for tur. På våningshuset må helletaket utbetrast, medan det er lista opp fire tiltak på stabburet. elektrisk innstallasjon på stabburet fell nok utafor det som kan karakteriserast som restaureringstiltak, medan dei andre tiltaka ligg godt innafor rammen for tilskotsordninga. Eit tun der eigar har lagt ned eit stort arbeid for â ta vare på kulturarven. l1

13 Vern og vøling}0ll Kommune/søkiar Kostnad Søknadssum I Instillins Tilrâr Kr Geir Storaas Grorudhaugen Bærums verk NausÇ gnr. ll bnr. 2, Vik Naust frå 1900 talet Grunnå vasslekkasje mâ øket skifertaket utbetrast. Skiferen lyt takast ned. Ny lekting må gjerast og deler av stavene må skiftast ut. r3r Kvam 23 Kirsten Vangdal Skogland Postboks Haugesund Eit god tiltak, men vanskeleg å prioritere i år. Tilrår: Avslag Samanbygd hovudhus, gnr. 9 bnr. 4, Lia Småbruk mellom Vikøy og Kaldestad. Huset ligg i eit typisk rekkjetun med stabbur, bu, våningshus og driftbygning. Bygget inneheld i dag bustaddel med stove, kjøkken, gang, soverom, bad og lofr, samt verkstad, skykkje og utedo. Restaureringa av hovudhuset ser ein som furste del i ein plan som gjeld alle bygningane på bruket. I tillegg til husa i tunet er det også naust og restar etter ei troskyk$e. Tilbakeføring av tak. Taktekket er i dag eternitt. Ønskjer tilbakeføring til opphavleg taktekkje. skifting av gledning, utbetring av grunnmur, og vindauge utskift med ny tidsrett type. 88s Eit flott tun, men finn det vanskeleg å finansiere denne rype tiltak med dei knappe rammer som er til rådvelde. Tilrår: Avslas t2

14 Kommune/søkiar Kostnad Søknadssum I Instillins 24 Ingunn Hildone Teigland Teiglandsvegen Øystese 25 Olaf U. Melbye Bråtet Terrasse 8 5 I 52 Bønes Stabburet, gnr. 46 bnr. l, Teigland Stabburet er ein del av eit tun med mange verneverdige bygninger. Våningshuset i tunet er truleg oppført på 1600+alet, men det finst ikkje noko eksakt datering på stabburet. Taket har lekkasje og er dårleg, speff og lekter er rotne, og det er bene eit spørsmål om tid før hellene fell ned. Det er lagt ei presenning over taket, men det er og kome hol i denne. Kultur- og idrettsavdelinga har ifråsegn dagsett 12. mai20l0 unalt at: "stabburet er verneverdig og har lokal og regional kultumlnneverdi med omsyn til: l. oppleving av sjølve bygningen 2. korleis bygningen er plassert I landskapet/gardstunet 3. kunnskap om byggeskikk og materialbruk (korleís det er bygd)." Tilrår: Kr Sjøbu i Mundheim Viktig kystkulturminne i Mundheim. Fleire i bygda har gått saman om restaureringa av dette kulturminnet. I ei antikvarisk vurdering frå Kultur- og idrettsavdelinga heiter det at: Sjøbua er ca. 150 år gamal og har for det meste vore knytt til drifta av ein landhandel på Mundheim.l f1æra ved bua har det frå gamalt av vore landingsplass for småbåtar frå heile Mundheimsområdet. I den seinere tid har bua vore lager for båtar og fiske reidskap m.m. Sjøbua ligg sentralt plasser-t i eit knutepunkt på Mundheim i eit sterkt traffikert vegkryss i Ytre Hardanger. Sjøbua ligg i eit område som er regulert til spesialområde bevaring som representerer viktige visuelle og historiske særtrekk, som er viktig å ta vare på for ettertida Det viktigaste tiltaket for å bevare bua er å få reparert taket. r t3

15 Kommune/søkiar Kostnad Søknadssum I Instillins Hordaland iylkeskommune, seksjon for kulturminnevern og museum vurderer tiltaket til å ha høg kulturhistorisk verdi som og styrkjer kulturhistoria i området. Utbetring av langangen som går ut til sjøhuset. Utskifting av kledning golv, listverk, m.m. Bua har store roteskadar og dei fleste av tiltaka som skal gjerast må karakteriserast som strakstiltak. Eit særs viktig tiltak. Tilrår: Kr Kåre Nes Nernesvegen Omastrand "Gamleløa" på Nes, gnr. 140 bnr. 3 Grindverksløe på garden Nes. Ei av dei få "store" grindverksløer som er att i Hordaland, ei løe som er viden kjent m.a. grunna kubbefloren som er i løa. Løa er l0 m brei og heile24 meter lang. Helletak. Løavart reparert etter ei storm på 1990-talet, men den berande konstruksjonen er ikkje godt nok dimensjonert for den vekta den skal bere. Ein lyt skifte stavar og dette medfører at taket må ned før arbeidet kan gierast Eit viktig tiltak på ei løe av høg verneverdi. 27 Marta Gurine Slåke Bjerkeng Totlandsvegen 18 a 5224 Nesttun Tilrår: Kr Slåkjetunet, gnr. 263 bnr. 2l Eit lite rekkjetun med kårstove som har høg lokal og regional kulturminneverdi Istandseuing av ytterdør. Bør få ei oppmuntring Tilrår: Kr Basert oå eit anslas l4

16 Kommune/søkiar Kostnad Søknadssum I lnstillins Tunet på Berge, gnr.9l bnr Eit særmerkt tun frå slutten av 1800-talet på Berge i Tørvikbygd. Eigarar har lagt ned eit stort arbeid for å halde bygningane. Til garden høyrer det heile I 8 bygningar. 28 Anne Grete Berge 5620 Tørvikbygd Hjulhus, skykkja og smia må utbetrast. Kledning må skiftast, tak utbetrast og nye sperr må lagast på smia. Det er eit omfattande arbeid som må gierast for å halde alle bygningane på tunet i stand. Eigar fekk tilskot i for, men desse pengane vart trekt attende fordi eigar ikkje greide å fullfinansiere prosjektet. Eg fìnn ikkje rom for å gie midlar i år, men eigar vert oppmoda om å skje på nytt. Tilrår: Avslag 29 Torbjørn Kårbø Strandebarmsvn Strandebarm Eigar skriv at: "Bygningen er fra ca 1884, tekket med Sollesnesskifer (70x70cm) fra et kjent heilebrudd, ca l0 km unna. " "Taket siger ut på sørsiden, sløys er råtten og må skiftes i sin heliiet, 40%o av sperrene må skiftes, noen av de berende konstruksjonene må skiftes. Ca 30 kv.m. skifer må handles inn for å få taket i stand. " Eit viktig tiltak, men knapt med midlar: Tilrår: Avslag Kvinnherad 30 Ingebjørg Dønhaug Sæbø Postboks 20 Ulset 5872 Bersen Postbryggia i Herøysund Viktie kulturminne som er ein del av den Stavangerske Dostveg. 0 t5

17 Kommune/søkiar Kostnad Søknadssum I Instilline Postbryggja i Hererysund var i ferd med å rase ut, men er no ferdig restaurert. Lokale folk tok initiativet til restaureringa. Med tilskot m.a. frå Gjensidige og Statens veg vart bryggia restaurert. Kultur- og idrettsavdelinga har, i lag med lokale kreftar, laga ei informasjonstavle om postvegen i Kvinnherad. Ti lrår: Ti ltaket giennomført 3l Stiftinga Fjelberg prestegard 5459 Fjelberg Fjelberg prestegard Freda anlegg. Eigar søkjer om midlar til fleire tiltak. Eg finn det vanskeleg å gje midlar til nytt bislag og ominnreiing av kjøkken. Restaurering av båtdrag/lunner ligg innafor søknadsordninga. Det gier ikkje ominnreiing av kjøkken. Mykje er gjort på dette tunet. I 2009 van det investert i overkant av i tunet : Sidan dette er eit freda anlegg, vart tiltaket vurdert ved tildelinga av statsmidlane i år. Tilrâr: Avslag, men dersom nokre av midlane vert trekte er dette eit av tiltaka eg vil be Kultur- os idretssavdelinga vurdere å eie midlar til. -tz Maria S. Øvstebø Berge Torvhus, gnr. 280 bnr. 5, Øvstebø Torvhus, truleg frå 1800-talet pà Øvstebø- i dag er det berre grunnmurane som står att : Eigarane ønskjer å reise opp att torvhuset. : Eit fint tiltak, men med den store søknadsmengden i år, finn eg ikkje rom for å prioritere dette prosjektet. Tilrår: Avslas JJ Sieurd Seim oe Rune Seims mølle/seimskvedno. enr. 9l bnr. 3 oe 4- Seim 62 r t6

18 Kommune/søkiar Kostnad Søknadssum I Instillins Ljostveit 5472 Seimsfoss I søknaden står det at "Det er dokumenten at det på garden Seim har vore vassdrivne sager så langt attende som før Kva tid det kom kvern her, er uvisst, men matrikkelen 1667 fortel at Seim hadde to sager saugerog eit kvernhus. Ei lokal gruppe, med utgangspunkt i Seimsfoss grendalag, har teke på seg å fullføra tiltaket, og det er inngått ein avtale med eigarane om ansvar for drift og vedlikehald av anlegget. Men først må kverna restaurerast og det er eit omfattande arbeid. Det er utarbeidd eit kostnadsoverslag. Ein star-tar med oppmåling. Både sloket(vassrenna), kvernhuset og korntørka skal reestaurerast og ny kvernkall må skaffast. Det er dokumentert at det på garden Seim har vore vassdrivne sagaer så så langt attende som før 1600+alet. Frå kjeldematerialet som Iigg ved søknaden går det frem at Seimsfoss Mylna er å rekne for meir enn ei gardskvern og at mølla hadde oppdrag for store delar av Kvinnherad. I dei seinare åra har både kvernhuset(mølla) og sloket fått hard medfart av naturkrefter, velikehald er forsømt. I omtalen heiter det at "Meininga med prosjektet er å skape eit levande miljø som viser kvernproduksjon. Det vil bli lagt til rette for universell brul</tilkomst til både område." Eg vurderer dette som eit viktig prosjekt både i lokal og regional samanheng. Lindås 34 Berit Sævrås 5957 Myking Tilrår: kr Sag i Sævråssaga, gnr. 38 bnr. 1,2 og3 Oppgangssag. Saga er omtalt i eit skøyte frå 1854, men eksakt tidfesting er ikkje mogleg. Opphavleg var den ei oppgangssag, men i l9l6 vart Sævråssaga ombygd til sirkelsag. Bygningen som saga står i, er langt på veg ferdig restaurert, det er hovudsakleg arbeidet med saga som står att. 2s : Sasa har vore ei bvsdesas der eisarane os andre bvsdefolk kunne foredle tømmeret 17

19 Kommune/søkiar til eiga bruk eller sal. Eit viktig tiltak i Nordhordland, der det ikkje finst mange Kostnad Søknadssum I Instillins bygdesagar att. Tilrår: Kr Helge Dyrkolbotn Leikvoll Austrheim Kvernhus, gnr.242 bnr. I og2, Dyrkolbotn I dag er det berre grunnmurar og restar av bygningsdelane som står att av kverhuset i Botnafossen. I tillegg til kvernhuset er det våningshus, driftsbygning, skykkje, utløe og fleire naust som tilhøyrer bruket. Eigar ønskjer å restaurere kvernhuset med tilhøyrande slok. Eit godt tiltak som skal gierast i samarbeid med Dyrkolbotn leirskule. Meininga er å "Syne oppveksande generasjonar og andre utviklinga som har vore på lellgarden Dyrkolbotn frå den gongen vasskraft vart nytta til å driva kvernhuset som bruka i Dyrkolbotn hadde sett opp ved Botnafossen til i dag då fallet i Botnaelva og elva i Nipedalen gjev kraft til turbinar og generatorar i fleire små kraftverk." Lindås kommune har løyvd kr til tiltaket. Knapt med midlar gjer det vanskeleg å prioritere Tilrår: avslag Masfiorden 36 Masforden kommune 5981 Masfiordnes Kvamsdals fargeri, gnr. 30 bnr. 5 og 2 Teknisk kulturminne av høgregional verdi. Til fargeriet høyrer ei stor teglsteinspipe. I dag vert fargeriet nytta som industrimuseum. Skadar på fabrikkpipa. Dårlege fugar. heile pipa må reingierast og restaurerast r8

20 Kommune/søkiar Kostnad Søknadssum I lnstillins Eit viktig tiltak. Tilrår: Kr Meland 37 Kristine Fluge og Haakon Aase Litlebergen Frekhaug Sj øbu/trelastlager Litlebergen, gnr. 26 bn r. I 7 Sjøbu frå byrjinga av 1900-taler i Litlebergen. Eit verneverdig sjøhus i eit viktig sjøhusmiljø. På nordsida av bygningen vart det i 1930-åra bygd eit tilbygg som varr reist som ein treskofabrikk. Her var det produksjon fram til etterkrigstida. Restaurering av sjøhus. Eit stort sjøhus som krev mykje midlar og som må gierast etappevis Eigar har starta opp igjen med gardsdrift på bruket. Det er løyvd midlar til sjøhuset av kommunen. I uttalen fra Landbruksseksjonen i Meland vert det peika på at: "Småindustri, handverk og sjøbruk var ein viktig aktivitet for dei fleste bønder i eldre tider. Det var desse tidene sitt "mangesysleri" for å få endane til å møast. Det er såleis nær samanheng mellom landbruket sitt kulturlandskap og kulturminne ved sjøen, og kommimen finn det heilt naturleg å nytte SMlL-middel til å stø dette restaureringsprosjektet." Knapt med midlar og mange gode søknader i år gjer det vanskelelg å prioritere dette. Tilrår: Avslag, men dersom nokre at dei andre tiltaka ikkje let seg gjennomføre, kan midlar overførast til dene tiltaket. 38 Rune Einar Gaustad Gaustad Frekhaug Steinbru over Stem meelva I fråsegn frå tiltakshavar heiter det at: "Brua over Stemmeelva har vore med på å binda såman teigane på garden og er ein del av den eldre ferdselsåra frå bruka på Gaustad til m.a. Fureskjegget der folket på garden søkte til butikk og rutebåt. Brua er eit gamalt kulturminne; ho var oppsett og i bruk før utskiftinga på Gaustad, der inimiarka vart utskift i Brua er frå gamalt omfatta av rettar og plikter knytt til aktivitet ved vassdraget som renn ut i Vaulen, t9

21 Vern og vøling}0ll Kommune/søkiar Kostnad Søknadssum I Instillins m.a. kvernhus. Vatnet frå Stemmevatnet lengre oppe vart nytta til drift av kvernhuset og folk frå fleire bruk hadde gangrett over brua og langs elva. I samband med utskiftinga det gjeve pålegg om opparbeiding av ein kanal frå Stemmevatnet og nordover. Brukarane var til vederlag for bruksretten pliktige til å halda elva open." Brua er i dag delvis nedfallen. Ei istandsetjing vil opna opp landskap for urgåarar og ny bruk av den gamle ferdavegen. Skal brukonstruksjonen bergast, kjem ein her ikkje utanom ei fiill demontering og atterreising av konstruksjonen. Til føremon er at steinen i murverket stort sett er intakt og at konstruksjonen er så tydeleg og lesande som han er. Ei tilbakefiaring til opphavieg tilstand, inkl. dimensjonar, og utsjånad vil såleis vera både ynskeleg og mogleg. Eit viktig tiltak. Dei gamle steinbruene er ei viktig del av vår samferdslehistorie. 39 "Oppsitjarane på Landsvik" Landsvikv Rossland Os 40 Christa Haake von Erpecom Lyseklosterv Lysekloster Tilrår: Kr Landsvik Forsamlingshus, gnr. 5l bnr. l Lysekloster kapell Langkirke frå 1663 ved Lysefiorden, vigsla av biskop Jens Scheldrup. Gravkapell på sørsida av kyrkja var bygd Skraping, flikking og maling av kyrkja et er gjennomførd og eigar fekk i lor kr frå Hordaland Slkeskommune. Riksantikvaren og Hordaland!lkeskommune har vore på synfaring, og er i dialog med eigar om ei mogleg fredning av kapellet. Eg foreslår at vi avventer utfallet av ei mogleg fredningssak. Tilrår: Førebels avslag. men det skal stå i brevet at tiltaket vert vurdert ved eit seinare 20

22 Kommune/søkiar Kostnad Søknadssum I lnstilline høve. Dersom nokre av midlane vert trekte vil dette vere eit av tiltaka det kan overførast midlar til. 4t Osterøy Kjellaug og Leif Vatle 528 I Valestrandsfossen Løemuseet - Brakastø, gnr. 137 bnr H usmannsplass av "Bul laeigedommen". Omgangskulelærar B. Bragstad kjøpte husmannsplassen og bygde lauvhus, reiskapshus, silo og vårflor som no ligg under eigedommen "BrakestøI" ( I 882- I 9 I 8) s Ei viktig brakeløe der fylkeskarkitekten i brev har uttalt at "..det må stillast strenge krav til detaljering og materialbruk på bygningsmassen som skal utbetrast." Nokre av sperrene er no så dårlege at det er naudsynt med utbetringar. Viktig tiltak på ei bygning med høg kulturminneverdi, men knapt med midlar. Eigar fekk kr til tiltaket i f or, men maktet ikkje å skaffe full finansiering til tiltaket, og midlane vart 1ørl over til andre tiltak. Tilrår: Finn det diverre vanskeleg å gå inn med midlar i år, men eigaren oppmodast om å søkje ved neste høve. Avslag. Radøy 42 Jan Erik Ottesen Raunholmskogen l5 Lensmansnaustet, gnr.45 bnr. l8 Naust i Manger, truleg frå midten av 1800+alet. Muren ved naustet er rast ut r.000 Nustet er ein del av eit flott naustmiljø, og søknaden er tilskotsverdig. Knapt med midlar til rådvelde gjer det vanskeleg å prioritere denne. Tilrår: Avslag 21

Ny bruk av ledige landbruksbygg Ei handbok for deg med planar om gjenbruk av garden sine bygningsressursar

Ny bruk av ledige landbruksbygg Ei handbok for deg med planar om gjenbruk av garden sine bygningsressursar Ny bruk av ledige landbruksbygg Ei handbok for deg med planar om gjenbruk av garden sine bygningsressursar Eksisterande bygning Nybygg Eksisterande bygning Purkeskinnet i Gausdal, Oppland. Stabbur og våningshus

Detaljer

Det er vår første riksantikvar, HARRY

Det er vår første riksantikvar, HARRY NILS GEORG BREKKE FRÅ MONUMENTVERN TIL MILJØVERN «Over den gamle Vossevangen ligger Mølster gamle ættegaard. Den ligger på et høidedrag som en ættegaard skal ligge. Det er som tilfældet har villet gjøre

Detaljer

Flora kommune Forvaltning og utvikling av sjøhus

Flora kommune Forvaltning og utvikling av sjøhus Nordplan side 2 Sjøhus i Flora kommune retningsliner for forvaltning og utvikling Flora kommune Forvaltning og utvikling av sjøhus Innhald: side 1 Forord 4 2 Målsetting 4 3 Prosesseen 4 4 Deltakarar i

Detaljer

VURDERING AV KULTURMILJØET

VURDERING AV KULTURMILJØET Foto: Ann Steindal DEL 2 VURDERING AV KULTURMILJØET 2:1 VERDIAR MÅLSETTING Følgjande kapittel skal definere dei særtrekk og verdiar som gjev verdskulturminnet Bryggen universell verdi. Ei slik vurdering

Detaljer

stova. Mange personar var innom og gav oss informasjonar.

stova. Mange personar var innom og gav oss informasjonar. KROTESTOVA PÁ, LIE (Gnr. 48r bnr. Fjell kommune) FØreord. Under oppmåiings- og nedrivingsarbeidet i august 1981 samla Fylkeskonservatoren i Hordaland opplysningar om stova. Mange personar var innom og

Detaljer

MANGE VIL HA, MEN FÅ VIL SELJE!

MANGE VIL HA, MEN FÅ VIL SELJE! MANGE VIL HA, MEN FÅ VIL SELJE! Småbruk som ressurs for busetting Av Henry Mæland Rapport nr 222 2005 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2005 Rapport nr. 222 ISBN 82 741 243 7 ISSN 1501 9918 Pris:

Detaljer

Vil ha dei unge heim att

Vil ha dei unge heim att Mobil.: 900 70 530 Tysnes_kjoel_el_service@hotmail.com PANASONIC VARMEPUMPE Nordisk modell NE9JK frå kr. 19.500,- ferdig montert Alt innen VVS, vannboren varme, varmepumper og baderom. Avd. Hatlestrand

Detaljer

Nasjonalt utviklingsprogram. Landbruksbygg og kulturlandskap Sluttrapport

Nasjonalt utviklingsprogram. Landbruksbygg og kulturlandskap Sluttrapport Nasjonalt utviklingsprogram Landbruksbygg og kulturlandskap Sluttrapport Februar 2013 1 Samandrag Denne sluttrapporten tek sikte på å samanfatte informasjon og lærdom frå utviklingsprogrammet Landbruksbygg

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtedato: 12.06.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Morgan Taule AP Medlem Kirsti Gjetle

Detaljer

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole På rett veg Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole Rapport utarbeidd av BPS hausten 2010 1 Innhald Mandat... 4 Metode... 5 Avgrensingar...

Detaljer

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume Fjell kommune Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV Frå helseområdet på Straume Rapport desember 2012 I eit samarbeid med Husbanken Region Vest har rådmannen i Fjell laga denne rapporten.

Detaljer

Vern av Statskog SF sin grunn. Område i Sogn og Fjordane fylke Luster allmenning

Vern av Statskog SF sin grunn. Område i Sogn og Fjordane fylke Luster allmenning Vern av Statskog SF sin grunn. Område i Sogn og Fjordane fylke Luster allmenning Utkast til verneplan Rapport nr. 3 2005 ISBN 82-91031-73-8 - ISSN 0803-1886 FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE Fylkesmannen

Detaljer

STORD KOMMUNE. Rapport. Prosjekt " Modell for bustadbygging" Stord oktober 2009. "Der alle skulle tru at nokon kunne bu

STORD KOMMUNE. Rapport. Prosjekt  Modell for bustadbygging Stord oktober 2009. Der alle skulle tru at nokon kunne bu STORD KOMMUNE Rapport Prosjekt " Modell for bustadbygging" Stord oktober 2009 "Der alle skulle tru at nokon kunne bu I 7 Bakgrunn Stord kommune søkte 10.10.08 om kompetansemidlar frå Husbanken Region Vest

Detaljer

Mellom fag og politikk byggjesaker sett frå ein departementssynstad

Mellom fag og politikk byggjesaker sett frå ein departementssynstad Avdelingsdirektør Stein Sægrov, Kulturdepartementet: Mellom fag og politikk byggjesaker sett frå ein departementssynstad Føredrag på Statsbyggkonferansen 19. april 2013 Dersom ein tek utgangspunkt i dei

Detaljer

Museumsnytt SÁPMI EN NASJON BLIR TIL? KULTURMINNER SOM VERDISKAPERE ABM- MELDINGA OG MUSEENE

Museumsnytt SÁPMI EN NASJON BLIR TIL? KULTURMINNER SOM VERDISKAPERE ABM- MELDINGA OG MUSEENE Museumsnytt Årgang 49 Nr 5/6: 2000 KULTURMINNER SOM VERDISKAPERE SÁPMI EN NASJON BLIR TIL? ABM- MELDINGA OG MUSEENE Innhold «Kulturminner som verdiskapere» er signert Tora Aasland. Hun er leder av Kulturminneutvalget,

Detaljer

Evaluering av Reform 97

Evaluering av Reform 97 Evaluering av Reform 97 Sluttrapport frå styret for Program for evaluering av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Forskingsleiar 2003 1 Norges forskningsråd 2003 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

Kulturarven VERN GJENNOM BRUK. TEMA: Barn og unge. Magasinet med reportasjar og artiklar om vern gjennom bruk i vår tid

Kulturarven VERN GJENNOM BRUK. TEMA: Barn og unge. Magasinet med reportasjar og artiklar om vern gjennom bruk i vår tid Kulturarven Magasinet med reportasjar og artiklar om vern gjennom bruk i vår tid TEMA: Barn og unge Nr. 64 juni 2013 Frå jord til bord på Tytingen side 10 Guddalstunet side 26 GJESTESKRIBENTEN: Else «Sprossa»

Detaljer

Kunden og BIR. Rettleiar til forskrift om handtering av avfall frå hushald

Kunden og BIR. Rettleiar til forskrift om handtering av avfall frå hushald Kunden og BIR Rettleiar til forskrift om handtering av avfall frå hushald 1 Innhald Om BIR... 3 Formålet med rettleiaren... 4 Korleis rettleiaren er bygd opp... 4 Kapittel 1: Innleiande informasjon...

Detaljer

Rapport om kommunereforma frå Askvoll til Åseral

Rapport om kommunereforma frå Askvoll til Åseral Kåre Lilleholt og Jens Kihl Rapport om reforma frå Askvoll til Åseral Innhald Innleiing 5 Kva er reforma? 7 Språkspørsmål i reforma 8 Framdrift 9 Reformstøtte 10 Det regionale nivået 10 Førre reform 11

Detaljer

Kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan

Kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan Kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan 2015-2018 Handlingsdelen gjev grunnlag for kommunen si prioritering av ressursar, planleggings- og samarbeidsoppgåver. Kommuneplanen sin handlingsdel skal

Detaljer

Fylkesdelplan for inngrepsfrie naturområde

Fylkesdelplan for inngrepsfrie naturområde Fylkesdelplan for inngrepsfrie naturområde Møre og Romsdal Fylkeskommune Framsidefoto: Utsikt frå Slogen over Langesæterdalen. Foto Gunnar Wangen. Baksidefoto: Frå Molladalen, Sunnmørsalpane. Foto Gunnar

Detaljer

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug, forskingsleiar for evalueringa 1 2 Forord Noregs forskningsråd har på oppdrag

Detaljer

I977 FORTIDSVERN N R2. har bruk for? Hus som ingen NILS GEORG BREKKE

I977 FORTIDSVERN N R2. har bruk for? Hus som ingen NILS GEORG BREKKE FORTIDSVERN N R2. Hus som ingen NILS GEORG BREKKE I977 har bruk for? Hus som ingen har bruk for? NILS GEORG BREKKË Om sjøhus, sløbruk og bruk av sjøen. Nâr bruksbygningar går ut or bruk er dei vel kkje

Detaljer

Nye samhandlingsformer og strukturendringar i Nordhordland

Nye samhandlingsformer og strukturendringar i Nordhordland Mer kan Nye samhandlingsformer og strukturendringar i Nordhordland Kjetil Lie og Audun Thorstensen (Telemarksforsking), Sven Haugberg (Asplan Viak) og Tor Erik Baksås (Ernst & Young) TF-notat nr. 18/2013

Detaljer

Regionalt Bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016

Regionalt Bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016 Regionalt Bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016 Utarbeidd i samarbeid mellom Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Sogn og Fjordane Bondelag, Sogn og Fjordane Bonde og Småbrukarlag, Sogn og

Detaljer

Frå Atlanterhavet til fjord og innland i Hordaland og Sogn og Fjordane fylke

Frå Atlanterhavet til fjord og innland i Hordaland og Sogn og Fjordane fylke Frå Atlanterhavet til fjord og innland i Hordaland og Sogn og Fjordane fylke Rapport frå studiereisa (stage) til masterstudentane ved Det gastronomiske Universitetet i Italia, 14. 20. september 2008 Referent:

Detaljer

Eigedomstvistar og matrikkelsystem

Eigedomstvistar og matrikkelsystem Vitenskapelig bedømt (refereed) artikkel Leiv Bjarte Mjøs and Hans Sevatal: Boundary disputes and cadastral systems KART OG PLAN, Vol. 71, pp. 151 171, P.O.B. 5003, NO-1432 Ås, ISSN 0047-3278 In Norway

Detaljer

Gratisprinsippet i grunnskulen kollektive løysingar mot individuelle rettar.

Gratisprinsippet i grunnskulen kollektive løysingar mot individuelle rettar. Gratisprinsippet i grunnskulen kollektive løysingar mot individuelle rettar. Kva for utfordringar opplever rektor når foreldre ønskjer å gjennomføre prosjekt utanfor skulen si økonomiske ramme? Asbjørn

Detaljer

Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar

Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar Marte Fanneløb Giskeødegård og Gro Marit Grimsrud Rapport nr. 52 Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar 2 Møreforsking Volda Postboks 325, NO-6101 Volda Tlf. 70 07 52 00 NO 991 436 502 Tittel

Detaljer