Eksp. U.off. Regionalt utviklingsprosjekt - søknad om investeringstilskot til istandsetting av Leirvik fyrstasjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eksp. U.off. Regionalt utviklingsprosjekt - søknad om investeringstilskot til istandsetting av Leirvik fyrstasjon"

Transkript

1 Hordaland fylkeskommune Postboks BERGEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Saknr. Xo t 5C>f 41 -t> Dok.nr. (^ Arkivnr. BS" Eksp. U.off. I MÅ8S 2013 Saksh.ACW^'j2o vår dato: vår ref: 2013/ /2013 / 233 Dykkar ref: f STORD KOMMUNE Regionalt utviklingsprosjekt - søknad om investeringstilskot til istandsetting av Leirvik fyrstasjon Stord kommune søkjer om kr 0,9 mill kroner til istandsetting av Leirvik Fyrstasjon. Lerivik fyrstasjon representerer ein viktig del av kystmiljø og er eit kulturminne som bør vera tilgjenge for flest mogleg. Me meiner fyrstasjonen er eit monument for tidligare kystfart og bør vera eit levande kulturminne i regionen. Legg ved søknad med vedlegg. Liv Kari Eikeland ^Gbkj Andreseri Aksnes f kulturkonsulent nr^slxd Kulturtenester Postboks Stord Kulturhuset no Telefon Telefaks

2 Namn på prosjektet Leirvik Fyrstasjon med tilhøyrande eigedom Gnr. 26 bnr. 11,12,64 og 65 iverksetjar og aasvarleg for prosjektet (Aktør + kontaktperson m/tlf, nr.) Stord kommune. Postboks 304, 5402 Stord. Rådmann har delegert ansvar til: Ole Tufteland v/ Kommunalt Eigedomsselskap (KF) Telefon Mobil Guri Andresen Aksnes v/eininga Kulturtenester. Tlf Mobil Føremål og innhald i prosjektet Føremål: Leirvik Fyrstasjon skal gjeras tilgjengeleg for allmenta og nyttast til kulturføremål. Husa skal setjast i stand for utleige, og til bruk for kunst og kulturaktiviteter. Kommunen ønskje samarbeid med organisasjonar og er i samtale med Bergen Turlag og Stord-Fitjar Turlag om driftsavtale. Innhald i prosjektet Stord konmiune kjøpte Leirvik Fyrstasjon ved årsskifte 2005/2006 av Kystverket. Eigedomen består av fyrvaktarbustad, uthus og naust reist i 1878 og maskinhus reist i Etter at kommunen inngjekk leigeavtale med Kystverket i 1991 stod kommunen for større restaureringsarbeid og har i ettertid utført naudsynt vedlikehald. Når kommunen kjøpte og formelt vart eigar var det i budsjetta sett av kr ,-over 4 år. Det var sett i gong planer om å betre lendinga og arbeid med å tilføre vatn frå offentleg vassverk var sett i gong. Grunna dårleg økonomi vart dessverre midlane trekt inn under budsjetthandsaminga. I ettertid står arbeidet på vent og husa er lite brukt. Lendingsplassen er dårleg. Konmiunen har intensjon om å betre lendinga, men det er strid med grunneigarar til naboeigedomen om kor grensene går. Saka er etter fleire års forhandlingar sendt jordskifteretten til avklaring. Men uansett kommunen har naust og lending. Men større båtar har vanseleg for å legge til. Det er viktig at denne striden ikkje står til hinder for at sjølve fyrstasjonen vert sett i stand og tatt i bruk. Bergen Turlag har sagt at dei er positive til eit samarbeid om drift, men har ikkje midlar til investeringar. Stord kommune sin intensjon er å ta i vare Leirvik Fyrstasjon sin eigenart, samstundes som bygningane skal setjast i stand til bruk. Kystverket sette merknader i kjøpekontrakten der dei skriver: «Hus og eigedom skal vernast om. Større endringar krev godkjenning frå Kystverket og skal følgje offentlege verne- og/eller fredingsvedtak». Stord kommune har invester nærare 1,5 mill i form av kjøp, utlegging av vatn frå offentleg vassverk og til konsulenttenester. Direktoratet for Naturforvaltning har løyvd kr der 50% er knytt til husa og 50% til betring av lendingsplassen. Midlane er ikkje utbetalt då sak om lendingsplass ikkje

3 enno er løyst. REGIONALE UTVIKLINGSPROSJEKT Fyrmeisterbustad. Ute: Måling og flikking, gangvegg og rekkverk skrapes og målast. Inne: Nytt kjøkken med innlagd vatn frå offentleg vassverk. Pusse opp alle romma i fyrste og andre høgda. Fyrste høgda i tillegg til kjøken. 2 mindre stover, spisskammers og gang. Andre høgda: 2 soverom og gang. Bryggerhus - uthus. Oppgradering av tak og male huset utvendig. Restaurere vindu, restaurere doble utvendige dører, pusse opp bryggerhus, lagerrom, vedskut og spisskammers. Disse romma kan seinare setjast i stand til soverom for utleige utan å gjera noko som endrar utsjåande på huset. Maskinhuset Maskinrom gjerast om til verkstad / studio / atelier. Meisle bort fundamentblokker i golv, isolere vegg og golv. Ny kledning inne som må målast, restaurere vindauga, setje inn ny ytterdør og oppdatere elektriske anlegg. Pipa må eventuell skiftast om den ikkje vert godkjend av feiar. Setje i stand uteområde, drenere hagen og opparbeide uteområde på framsida av Fyrvaktarbustaden. Området kan verta ein fin arena for mindre arrangement / konsertar. Når det gjeld plan for istandsetting av husa så syner me til vedlagde restaureringsrapport over bygningane utarbeidd av Bygningsvemkonsulent Bjøm Arve Lunde. Stord kommune har inngått avtale med Venelaget for Leirvik fyr om å utføre vedlikehald. Venelaget starta arbeidet i 2012 og har gjort ein del vedlikehald på husa. Drift. Stord kommune er i dialog med Bergen Turlag om ein driftsavtale for bmk og utleige av husa Grunng.jeving for kvifor prosjektet er strategisk viktig for regional utvikling Leirvik Fyrstasjon ligg naturskjønt til på Midtøya midt i innseglinga til Leirvik hamn. Stasjonen er plassert på eit strategisk punkt med utsyn over Langenuen og innseglinga til Hardangerfjorden. Leirvik fyrstasjon har vore og er eit viktig landemerke for alle som ferdast langs kysten. Me vil ta i vare stasjonen som eit kulturminne, men og gjera den tilgjengeleg slik at flest mogleg kan nyte denne historiske perla i Sunnhordland. Leirvik Fyrstasjon er eit identitsmerke for Stordabuen, men også for Sunnhordlendingane. Den vitnar om den lokale kystkulturen og sjøen som den viktige ferdselsåra. Slik ligg den strategisk til og er eit viktig element i den regionale utviklinga. Forventa regionale ringverknader I vinter halvåret vil Leirvik fyrstasjon vera ein attraktiv plass for ulike møteverksemd/samlingar. Både for private og offentleg verksemder. Som arena for undervisning i fag knytt til kystkulturen,- både for elevar på Stord og i Sunnhordland. Kunstnarar kan la seg inspirera av stillheten og den storslotte naturen ved å bu der ein periode. I sumarhalvåret vil kommunen leige ut for allmenta og gjeme i lag med Bergen Turlag og Stord/Fitjar Turlag. Leirvik fyrstasjon er ein fm arena for mindre kulturarrangement. Både ute og inne, sommar og vinter.

4 ()pp.sett kostnadar ulike fasar (i mill kr). Detaljert budsjett og finansieringsp an kan leggjast ved. Lilgreiing/planavklaring Prosjektering Utbygging Totalt Restaureringsrapport 0,02 1, 1.02 over bygningane Ferdigstilling 0,05 0,35 0,4 vatn/avlaup Opparbeiding uteområde 0, ,35 Lendingsplass Finansieringsplan Stord kommune har bmkt nærare 1,5 mill i form av kjøp, utlegging av vatn frå offentleg vassverk og til konsulenttenestar. I tillegg har kommunen bmke 0,05 Venelaget for Leirvik fyr har brakt i samband med vedlikehaldsarbeidd. Kommunen har utståande ,- der 50% skal gå til lendingsplass og kjøp. Tilskott regionalt utviklingsprosjekt kr 0,9 Uteståande Direktoratet for naturforvaltning kr 0,37 (føresetnad at kommunestyre frigjev midlane) Eigenfinansiering kr 0,5 Prosjektering og opparbeiding av lending skal utførast når eigedomstilhøva er avklart. Frå Direktoratet for naturforvaltning har løyvd kr 0,378 Aktørar som støttar søknaden (legg ved kopi av eventuelle vedtak, støtteerkiæringar o.l) Venelaget for Leirvik fyr. - Legg ved avtalen som er inngått mellom Stord kommune og Venelaget. Stord kommune ønskje samarbeid med Bergen Turlag og Stord Fitjar Turlag. - Ikkje formell avtale på plass. Kontaktperson i Bergen Turlag er Marit Djupvik. Direktoratet for Naturforvaltning har løyvd kr ,- der 50% er knytt til kjøp av eigedomen og 50% til betring av lendingsplassen. Pengane er ikkje løyst ut. Eigedomstilhøva ved lendinga lyt avklarast før arbeidet med lendinga vert sett i gong. Legg ved skriv frå Direktoratet om utsett frist for ferdigstilling av sikring. Er tilhøvet til offentlege planar og naudsynte løyve/konsesjonar o.l avklart? Kommunen er eigar av Fyrstasjonen og har planar for istandsetting av husa. Legg ved: Utskrift av møteprotokoll i Komité for næring, miljø og kultur, PS 25/12 Leirvik fyrstasjon, eigedomstilhøve og drift av fyrvaktarbustaden Kjøpekontrakt o Kartdokumentasjon o Restaureringsrapport over bygningane utarbeida av bygningsvemkonsulent Bjøm Arve Lunde. a Fotodokumentasjon Oppmåling/tegningsdokumentasjon

5 Anna relevant informasjon Sendes til: Hordaland fylkeskommune Regionalavdelinga Postboks Bergen

STRATEGISK VIKTIG PROSJEKT FOR REGIONAL UTVIKLING OPPSUMMERT PROSJEKTINFO

STRATEGISK VIKTIG PROSJEKT FOR REGIONAL UTVIKLING OPPSUMMERT PROSJEKTINFO f - STRATEGISK VIKTIG PROSJEKT FOR REGIONAL UTVIKLING Namn på prosjektet c -r i Prosjektnamn: Kompetansesenteret for avansert maskinering, KAM. Namn som permanent organisasjon: Kompetansesenteret for CNC

Detaljer

STRATEGISK VIKTIG PROSJEKT FOR REGIONAL UTVIKLING OPPSUMMERT PROSJErC]

STRATEGISK VIKTIG PROSJEKT FOR REGIONAL UTVIKLING OPPSUMMERT PROSJErC] OPPSUMMERT PROSJErC] Namn på prosjektet Kystkulturstaden Bekkjarvik Forslagsstillar (Aktør 4- kontaktperson m/tlf nr) Austevoll kommune v/ ordførar Helge Andre Njåstad Bekkjarvik Eiendom v/ Inge Halstensen

Detaljer

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Bystyret 02.10.2012 Sakshandsamar: Terje Heggheim Arkiv: K1-614, K3-&50 Objekt: Arkivsaknr 09/1411 KJØP AV FLORØ SJUKEHUS Kva saka gjeld: Flora kommune må ta stilling

Detaljer

Fedje kommune. Innkalling av Formannskapet. Sakliste. Møtedato: 19.06.2014 Møtestad: Møtetid: 12:00-15:00

Fedje kommune. Innkalling av Formannskapet. Sakliste. Møtedato: 19.06.2014 Møtestad: Møtetid: 12:00-15:00 Fedje kommune Innkalling av Formannskapet Møtedato: 19.06.2014 Møtestad: Møtetid: 12:00-15:00 Eventuelle forfall må meldast til Vidar Bråthen per tlf. 56165113, sms til eller per epost til vidar.braathen@fedje.kommune.no

Detaljer

UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.:

UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: Åseral kommune UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: L89 2010/406 Rune Stokke UTV.SAKSNR.: UTVAL: MØTEDATO: 11/54 Kommunalutvalet 28.06.2011

Detaljer

Ny næring i gamle bygg i strandsona. Rettleiarhefte. Rettleiarhefte 2014

Ny næring i gamle bygg i strandsona. Rettleiarhefte. Rettleiarhefte 2014 Ny næring i gamle bygg i strandsona Rettleiarhefte 2014 Ny det næring vind og dei i gamle fekk bør bygg i seglet. i strandsona Rettleiarhefte Steinsland. Foto: Inger Elise Økland Børnes. Ordet er frå den

Detaljer

Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur

Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur OSTERØY KOMMUNE Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur Møtedato: 26.03.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: 13:00 Eventuelle forfall må meldast til Bente Skjerping per

Detaljer

Arkivsak Arkivkode Dato 09/988 614/A2/ 01.10.2009. Drøftingsnotat vedk. tidlegare Fortun skule

Arkivsak Arkivkode Dato 09/988 614/A2/ 01.10.2009. Drøftingsnotat vedk. tidlegare Fortun skule - Luster kommune Drøftingsnotat Til: Frå: Formannskapet Rådmannen Arkivsak Arkivkode Dato 09/988 614/A2/ 01.10.2009 Sak: Drøftingsnotat vedk. tidlegare Fortun skule Rådmannen ønskjer på dette området å

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I SAMNANGER SOKNERÅD / SAMNANGER KYRKJESTYRE Måndag 22. april 2013 kl. 18.30 i kyrkja på Haga.

INNKALLING TIL MØTE I SAMNANGER SOKNERÅD / SAMNANGER KYRKJESTYRE Måndag 22. april 2013 kl. 18.30 i kyrkja på Haga. INNKALLING TIL MØTE I SAMNANGER SOKNERÅD / SAMNANGER KYRKJESTYRE Måndag 22. april 2013 kl. 18.30 i kyrkja på Haga. SAKSLISTE: Sak 12/13 KS Sak 13/13 KS GODKJENNING AV INNKALLING/ MØTEBOK MELDINGAR OG RÅDET

Detaljer

Rådmannen skal leggja fram budsjett og økonomiplan utan eigedomskatt til 14.11.2011.

Rådmannen skal leggja fram budsjett og økonomiplan utan eigedomskatt til 14.11.2011. Stord kommune Notat Dato: 07.11.2011 Ref: 2011/1945-15756/2011 / 150 Til: Formannskapet ALTERNATIVT BUDSJETT, UTEN EIGEDOMSSKATT 1. Innleiing, bakgrunn Rådmannen la fram sitt framlegg til budsjett og økonomiplan

Detaljer

T lskot vern og vøl ing 2011

T lskot vern og vøl ing 2011 T lskot vern og vøl ing 2011 Nr. I Kommune/søkiar Kostnad Søknadssum Instilline Askøy Karstein Ingbjørn 310.000 150.000 Brattestig 5306 Erdal Gammalt våningshus, Svaene gnr.4 bnr. l6 Gamalt våningshus

Detaljer

FEDJE KOMMUNE Formannskap. Møteinnkalling

FEDJE KOMMUNE Formannskap. Møteinnkalling FEDJE KOMMUNE Formannskap Møteinnkalling Møtedato: Møtestad: Møtetid: Sendt til: Kl. 21.01.2014 Sosiale rommet i fleirbrukshallen 16:00 Formannskapet, 1. varamedlem, partia v/leiar, kontrollutvalet, biblioteket

Detaljer

Møtebok for Formannskapet i Radøy

Møtebok for Formannskapet i Radøy Radøy kommune Møtedato: 15.01.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Møtebok for Formannskapet i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Frode

Detaljer

Møtebok for Utval for drift og utvikling

Møtebok for Utval for drift og utvikling Meland kommune Møtebok for Utval for drift og utvikling Møtedato: 02.12.2014 Møtestad: Meland rådhus formannskapssal Møtetid: 16:00 20:00 Møtet vart styrt av utvalsleiar Atle Håtuft. Medlemmane var innkalla

Detaljer

Merknadar / innspel til

Merknadar / innspel til Merknadar / innspel til Budsjett og økonomiplan 2015-2018 STORD KOMMUNE - - Innspel etter høyringane i komiteane Uttalar frå Eldrerådet og Rådet for funksjonshemma Andre innkomne innspel Uttalar under

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.2003 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003 315

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003 315 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 29.04.03 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003

Detaljer

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen. Bergen 18. juni 2009

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen. Bergen 18. juni 2009 Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon 55 23 99 42 Telefaks 55 23 99 49 Bergen 18. juni 2009 Hordaland fylkesutval sitt møte i Bergen 18. juni 2009:

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2015 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

A. Investeringsprogram økonomiplanperioden 2014-2017

A. Investeringsprogram økonomiplanperioden 2014-2017 A. Investeringsprogram økonomiplanperioden 2014-2017 Investeringsprogram Tabell under viser berre dei prosjekt som er vedtekne i økonomiplanperioden 2013-2016. B. Finansiering av investeringar Lån Kommunen

Detaljer

Møtebok for Formannskapet i Radøy

Møtebok for Formannskapet i Radøy Radøy kommune Møtedato: 16.04.2015 Møtested: Alver hotell Møtetid: 09:00 Møtebok for Formannskapet i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Frode Hervik

Detaljer

Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15

Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15 Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15 Figur 1: Ideskisse fellesmagasin for musea i Sogn og Fjordane INNHALD 1. Føremål, rammer og prioriteringsgrunnlag 2. Felles utfordringar for fylkeskommunale

Detaljer

Audit & Advisory September 2009. Selskapskontroll - Moster Amfi og Kyrkjehistoriske senter AS

Audit & Advisory September 2009. Selskapskontroll - Moster Amfi og Kyrkjehistoriske senter AS Audit & Advisory September 2009 Selskapskontroll - Moster Amfi og Kyrkjehistoriske senter AS Innhald 1. Bakgrunn og problemstillingar... 3 2. Kontrollkriterium... 3 2.1 Fullmakter... 3 2.2 Aksjeloven...

Detaljer

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning Aukra kommune Arkivsak: 2012/32-39 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 14.01.2015 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 7/15 Drift og arealutvalet 21.01.2015 8/15 Kommunestyret 12.02.2015 Privat

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Austrheim kommune KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 3. mars 2014 Stad: Kommunehuset Møterom Børilden 3. etg Kl.: 12.00 18.50 Tilstades: Solveig Hopen - leiar, Arne Kästel nestleiar

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700.

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700. VOLDA KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtestad: Møterom A, Volda rådhus Dato: 30.01.2014 Tid: 12:30 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/15 10/879 Endring av retningslinene for gåvekontoen ved Balestrand helsetun

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/15 10/879 Endring av retningslinene for gåvekontoen ved Balestrand helsetun MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 12.02.2015 Tid: 10.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/15 10/879 Endring av retningslinene

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Komite for næring, kultur og idrett Møtestad: Formannskapssalen Herøy rådhus Dato: 09.02.2015 Tid: 16:00 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer

Detaljer