Medisinsk sekretær Tannlegeassistent.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Medisinsk sekretær Tannlegeassistent. www.treider.no"

Transkript

1 Medisinsk sekretær Tannlegeassistent

2 Treider Fagskoler er en privat skole som tilbyr korte og direkte jobbrelevante utdanninger. Otte Treider etablerte skolen allerede i 1882, og skolen har en lang og stolt historie innen utdanning i Norge. Skolen er med sine 130 år i bransjen Norges eldste privateide skole. Vi ønsker med våre utdanninger å tilby spennende studier som kvalifiserer deg til en rekke forskjellige jobber i næringslivet. Vi jobber kontinuerlig med er å videreutvikle og tilpasse dagens og morgendagens studietilbud, slik at de tilfredsstiller arbeidslivets krav. Målet vårt er å gi en mest mulig effektiv vei til arbeidslivet. Alle våre utdanninger er avsluttende i seg selv, men mange studenter velger likevel å ta to utdanningsløp for å oppnå spesiell kompetanse. Alle våre utdanningstilbud har en kombinasjon av teoretisk og praktisk opplæring samt caseoppgaver. Våre studier har varighet på enten et halvt år (ett semester) eller ett år (to semester). Våre halvårige utdanninger tilbys også som kveldsstudier, da over to semestre, med undervisning to kvelder i uken. Treider Fagskoler er en del av utdanningskonsernet Anthon B Nilsen Utdanning AS (ABNU), som er blant Skandinavias største private leverandører av utdanning og kursvirksomhet. Gjennom konsernets utdanningsinstitusjoner tilbys det masterprogrammer, bachelorprogrammer, fagskoleutdanning og voksenopplæring innenfor områder som kommunikasjon og andre kreative fag, administrative fag, salg og service, IT, reiseliv, helse og internasjonale studier. I tillegg tilbys videregående utdanningsløp. Utdanningene og kursene er karriereorienterte og gir studentene den kunnskap og fagkompetanse de trenger for å konkurrere med suksess i dagens arbeidsmarked. Følgende institusjoner inngår i ABNU: Berghs School of Communication (Stockholm) Bilder Nordic School of Photography Bjørknes Høyskole Bjørknes Privatskole NKI Forlaget NKI Junglemap NKI Nettstudier NISS - Nordisk Institutt for Scene og Studio Norges Informasjonsteknologiske Høgskole Otto Treider Private Gymnas Scandinavian Safety Training Centre SoFI - School of Fashion Industry Treider Fagskoler Treider Jus Westerdals School of Communication ABNU inngår i konsernet Anthon B Nilsen AS.

3

4 Medisinsk sekretær Vi lever i et samfunn i utvikling. Ny teknologi fører til stadige endringer i helsesektoren og arbeidsoppgavene forandrer seg tilsvarende raskt. Dette medfører at det stilles høyere krav til fleksibilitet og omstillingsevne. Informasjonsteknologien gir sekretærene nye arbeidsoppgaver og mer ansvar. Kontortjenesten er derfor en viktig profesjon ved dagens sykehus og legekontor. Målsetting for utdanningsløpet Utdanningen inneholder en blanding av både teoretiske og praktiske fag som gjør studentene spesielt egnet til å arbeide selvstendig innenfor sitt fagfelt på sykehus, legekontor eller andre helseinstitusjoner. Det stilles store krav til effektivitet, nøyaktighet, samt evne og vilje til samarbeid på tvers av profesjoner. Målet med utdanningen er å kunne utnytte ressursene best mulig i et tverrfaglig samarbeid. Etter endt utdanning skal du ha fått en god blanding av teoretisk og praktisk kunnskap. Utdanningen dekker de krav som stilles for å kunne utføre effektivt og nøyaktig arbeid på et kontor i et helseforetak. Gjennom utdanningen får du: ferdigheter i kontoradministrasjon kunnskap om anvendelse av korrekt medisinsk terminologi i arbeidet ferdigheter i bruk av sentrale programvarer i Microsoft Office de ferdigheter som trengs for å skrive medisinsk dokumentasjon kunnskaper om IT, pasientadministrative systemer og elektroniske journaler utviklet evnen til å samarbeide med ulike grupper i helsesektoren kunnskaper om hvordan man imøtekommer pasienter og klienter ut fra deres behov opplæring i anatomi/fysiologi/sykdomslære kunnskap om psykologi og etikk praktisk opplæring i laboratoriearbeid Et sykehus uten en velfungerende og godt organisert kontortjeneste vil ikke kunne innfri kravene til optimal drift. Det blir stilt store krav, ikke bare til effektivitet og kvalitet, men også til bruk av ITverktøy, dokumentasjon og service overfor pasienter og pårørende. Det er derfor viktig at kontortjenesten innehar høy kompetanse. En bevisstgjøring av kontortjenesten vil være faglig og personlig stimulerende, og igjen resultere i et bedre arbeidsmiljø og en bedre totalkvalitet på sykehusets tjenester. Det er en kjent sak at behandlerne bruker mye tid på papirarbeid. Treider Fagskolers medisinske sekretærer kan med sin kompetanse utføre dette arbeidet raskere slik at behandlerne får frigjort tid til pasientrettet arbeid. Det er en kontinuerlig utfordring å tilpasse arbeidskraft og kompetanse til de oppgaver som sykehuset/legekontoret skal løse. ANATOMI/FYSIOLOGI/SYKDOMSLÆRE Gjennom undervisningen i faget får du kjennskap til oppbygningen og normalfunksjonen av de forskjellige organsystemene i menneskekroppen. Videre tilegner du deg kunnskap om de mest vanlige sykdommene, og hvordan mange av disse kan forebygges ved hjelp av enkle midler som riktig kosthold og endret livsstil. Du tilegner deg også kunnskap om de mest brukte undersøkelsesmetodene for de ulike sykdommene og behandlingene av disse. PSYKOLOGI/ETIKK/PASIENTHÅNDTERING En Medisinsk sekretær vil ofte møte pasienter og pårørende i vanskelige livssituasjoner. Man må vite hvordan disse bør møtes, og man må ha gode kunnskaper om taushetserklæringen som helsepersonell er underlagt. Som student ved Treider Fagskoler får du innføring i atferdspsykologi, kulturforståelse, etikk, taushetsplikt og pasientbehandling. Menneskets behov for mestring og opplevelse av egne ferdigheter og kompetanse er en viktig del

5 av undervisningen. Faget utfordrer kunnskap som studenten allerede har, og gir økt selvbevissthet omkring den enkeltes rolle som utøver av et helserelatert yrke. MEDISINSK TERMINOLOGI I faget Medisinsk terminologi får du opplæring i latinsk grammatikk, substantiv- og adjektivbøyning, samt kjennskap til greske prefikser og suffikser. Faget er spesielt viktig i tilknytning til skriving av pasientdata i form av journaler, epikriser og operasjonsbeskrivelser. Gode kunnskaper i Medisinsk terminologi er viktig for å unngå feil i pasientdokumentasjon. Kunnskaper i Medisinsk terminologi er også viktig for forståelsen av faglitteratur. Språket er internasjonalt og brukes på tvers av landegrenser. IT-FAG En Medisinsk sekretær må kunne bruke datamaskinen effektivt. I faget IT får studentene opplæring i MS Windows og MS Office. Treider Fagskoler vektlegger effektiv og ergonomisk bruk av datamaskinen. Du vil også få en innføring i bruk av touchmetoden for å øke effektiviteten. IT danner grunnlaget for din arbeidshverdag og det er viktig å forstå sentrale funksjoner for å kunne jobbe godt også i andre programvarer som medisinske sekretærer benytter. Det vil videre bli gitt en innføring i regnearkprogrammet MS Excel, Internett og datasikkerhet. PASIENTADMINISTRATIVE SYSTEMER Som Medisinsk sekretær fra Treider Fagskoler får du opplæring i det mest brukte pasientadministrative IT-systemet som benyttes i primærhelsetjenesten. Programvaren WinMed håndterer timebestilling, skriving av resepter, henvisninger og pasientadministrasjon på legekontor. Programmet det undervises i er relevant, har stor markedsandel og høy overføringsverdi. Foto: Kyrre Skjelby Kristoffersen

6 praktisk KONTORFAG En Medisinsk sekretær må kunne skrive medisinsk dokumentasjon som journaler, epikriser og operasjonsbeskrivelser effektivt og riktig. I kontorfaget anvender du kunnskaper du har tilegnet deg gjennom opplæring i fagene IT, Anatomi/ fysiologi/sykdomslære og Medisinsk terminologi. Praktisk kontorarbeid består av følgende: innføring i sykehussekretærens arbeids- og ansvarsområder innføring i organiseringen av helse-norge administrasjon av arbeidsplassen innføring i bruk av kontortekniske hjelpemidler bruk av oppslagsverk norsk rettskriving/tegnsetting skriving av søknad om innleggelse på sykehus timebestilling hos spesialist utfylling av blanketter ved innsending av prøver skriving av røntgenrekvisisjoner og røntgenbeskrivelser inn- og utskriving av pasienter skriving av epikriser skriving av journaler med aktuelle blanketter og journalnotater skriving av operasjonsbeskrivelser og henvisninger LABORATORIEARBEID En Medisinsk sekretær må kunne utføre enkle laboratorieoppgaver på legekontor, som f.eks. blodprøvetaking. Studentene læres opp i laboratoriearbeid, både teoretisk og praktisk. I tillegg vises og benyttes det til en hver tid gjeldende og ledende materiell og utstyr. Laboratoriearbeid dekker bl.a.: hygiene/kvalitetskontroll blodprøvetaking prosedyrer for analyser av blod, urin mv. prosedyrer for prøvemateriale og prøvesvar bruk, vedlikehold og kontroll av laboratorieutstyr

7 TILLEGGSMODUL Skiftestue Treider Fagskoler tilbyr en kompetansehevende tilleggsmodul. Modulen kan gi konkurransefortrinn ved jobbsøking, spesielt på legekontor. Igangsetting forutsetter tilstrekkelig antall påmeldte studenter. Modulen tilbys etter fullført grunnutdanning som Medisinsk sekretær og er forbeholdt egne studenter. Tilleggsmodulen tar sikte på å lære opp medisinske sekretærer i sykepleierrelaterte arbeidsoppgaver som utføres på legekontor, samt bruken av noen av de vanligste apparaturene i helsesektoren: EKG, Blodtrykk, og Spirometer. Samtidig skal man lære om normalgrenser og patologi i forbindelse med undersøkelser, og få en oppfrisking i anatomi og sykdomslære knyttet til disse undersøkelsene. Skiftestuearbeid tar for seg følgende temaer: sårskift, fjerning av sting setting av injeksjoner, reisevaksine drypping av øyer/ører, øreskylling blodtrykksmåling, pulskontroll, EKG assistanse ved undersøkelser og småkirurgi hygiene, håndtering av smittefarlig materiale førstehjelp/ø-hjelpsprosedyrer Dersom du ønsker jobb på legekontor anbefaler vi tilleggsmodulen i skiftestuearbeid. Varighet: 36 timer

8 Praktisk informasjon varighet og timebelastning 276 undervisningstimer fordelt på tradisjonell klasseromsundervisning, caseoppgaver, diskusjoner og gruppearbeid. Utdanningen tar du på fulltid (dag) over ett semester, eller deltid (kveld) over to semestre. Eksamen Studentene går opp til fem eksamener: IT, Anatomi/ Fysiologi/Sykdomslære, Medisinsk terminologi, Psykologi/Etikk og Kontorfag. Ved bestått eksamen i alle fag, og gjennomført og godkjent deltakelse i laboratoriearbeid, utstedes vitnemål. Begrepsavklaring Medisinsk sekretær er et utdanningsløp som tilbys av private utdanningsinstitusjoner. Utdanningen må ikke forveksles med Helsesekretær, som er et 3-årig løp i den videregående skolen. Treider Fagskolers Medisinsk sekretær har hovedfokus på kontoradministrative funksjoner som utføres på sykehus, men egner seg også for arbeid på legekontor. Helsesekretærutdanningen er hovedsakelig rettet mot funksjoner som utføres i primærhelsetjenesten. Finansiering Treider Fagskoler tilbyr en egen finansieringsordning, med samme rentevilkår som hos Lånekassen, for dette studiet. Opptakskrav Fullført videregående utdanning. Realkompetanse kan kompensere for manglende utdanning. Videre utdanningsmuligheter Medisinsk sekretær og Tannlegeassistent har flere fellesfag. Ved å gjennomføre og bestå eksamen i spesialfagene fra Tannlegeassistent, vil du få vitnemål fra begge utdanningsløpene.

9

10 Tannlegeassistent Ønsker du å arbeide i et utpreget serviceyrke hvor du har nær kontakt med pasientene? Tannlegeassistent er et utdanningsløp som sikrer kvalifisert arbeidskraft på tannlegekontor. Det utdannes alt for få tannlegeassistenter, og jobbmulighetene etter fullført utdanning er gode. Målsetting for utdanningsløpet Treider Fagskoler gir deg en praktisk og direkte yrkesrettet utdanning som gjør deg attraktiv for tannlegekontorene. Vi fokuserer på å gi deg en plattform hvor du får en god medisinskfaglig grunnforståelse som er basis for ytterligere spesialisering og praktisk gjennomføring av arbeidsoppgaver på tannlegekontoret. Vår målsetting er at du skal kunne arbeide effektivt, nøyaktig og selvstendig som tannlegeassistent etter fullført utdanning. Gjennom utdanningen får du: ferdigheter i kontoradministrasjon opplæring i odontologisk nomenklatur og medisinsk terminologi opplæring i det markedsledende pasientadministrative systemet Opus Dental kunnskaper om pasienthåndtering ferdigheter i å skrive pasientdokumentasjon innsikt i generell og odontologisk anatomi/fysiologi/sykdomslære kunnskap om psykologi og etikk praktisk opplæring i klinikkorientert arbeid Ved å velge utdanning som tannlegeassistent får du en utdanning hvor både teoretisk kunnskap og praktisk gjennomføring og trening på arbeidsoppgaver blir vektlagt. Denne kombinasjonen av kunnskap er svært viktig for å kunne gjøre en god jobb som tannlegeassistent. Gjennom utdanningen får du klinikkrettet og kontorteknisk spesialisering som er relevant for utføring av arbeid på et moderne tannlegekontor. ANATOMI/FYSIOLOGI/SYKDOMSLÆRE Gjennom undervisningen i faget får du kjennskap til oppbygningen og normalfunksjonen av de forskjel- lige organsystemene i menneskekroppen. Videre tilegner du deg kunnskap om de mest vanlige sykdommene, og hvordan mange av disse kan forebygges. Du tilegner deg også kunnskap om de mest brukte undersøkelsesmetodene for de ulike sykdommene og behandlingen av disse. PSYKOLOGI/ETIKK/PASIENTHÅNDTERING Mange pasienter er nervøse for å besøke tannlegen. Det er derfor viktig at en tannlegeassistent har kunnskap om hvordan man imøtekommer pasienten, samt kjenner til taushetserklæringen man er underlagt. Som student ved Treider Fagskoler får du innføring i atferdspsykologi, kulturforståelse, etikk, taushetsplikt og pasientbehandling. Menneskets behov for mestring og opplevelse av egne ferdigheter og kompetanse er en viktig del av undervisningen. Faget utfordrer kunnskap som studenten allerede har, og gir økt selvbevissthet omkring den enkeltes rolle som utøver av et helserelatert yrke. MEDISINSK TERMINOLOGI I faget Medisinsk terminologi får du opplæring i latinsk grammatikk, substantiv- og adjektivbøyning, samt kjennskap til greske prefikser og suffikser. Opplæring i faget er viktig for å forebygge feil i pasientdokumentasjon, men også viktig for forståelse av faglitteratur og begreper som benyttes innenfor anatomi/fysiologi/sykdomslære. Språket er internasjonalt og brukes på tvers av landegrenser. IT-FAG En tannlegeassistent må kunne bruke datamaskinen effektivt. I faget IT får studentene opplæring i MS Windows og MS Office. Treider Fagskoler vektlegger effektiv og ergonomisk bruk av datamaskinen. Du vil også få en innføring i bruk av touchmetoden

11 for å øke effektiviteten. IT danner grunnlaget for din arbeidshverdag og det er viktig å forstå sentrale funksjoner for å kunne jobbe godt også i andre programvarer som f.eks Opus Dental. Det vil videre bli gitt en innføring i regnearkprogrammet MS Excel, Internett og datasikkerhet. KLINIKK I klinikkfaget tilegner du deg kunnskap og ferdigheter i assistanse og rutiner ved ulike behandlinger. Målet for faget er at du skal bli trygg på å planlegge og gjennomføre ulike aktiviteter som assistent på et tannlegekontor. I faget blir det derfor lagt opp til kombinasjon av teoriundervisning og praktisk gjennomføring. Opplæring om tennene og munnhulens anatomi, fysiologi og sykdomslære vil være en sentral del av faget. I klinikkfaget vil du bl.a tilegne deg kunnskap om: anestesi og medikamenter dental røntgen sikkerhetsrutiner og personlig beskyttelse smittehygiene ulike rengjøringsteknikker og kjemikalier instrumentlære konserverende tannbehandling fyllinger, materialer og teknikker protetikk tannproteser, kroner og broer oral kirurgi og kjeveortopedi sug og prosedyretrening alginatavtrykk og bittregistrering Odontologi For å kunne arbeide effektivt, er det relevant med en enkel måte å benevne tennene på. Dette kalles nomenklatur, og er en sentral del av faget. Du vil få kunnskap til tennenes oppbygging, funksjon, vitenskapelige navn og betegnelser knyttet til anatomi og systematisering. Du skal også få kjennskap til munnhulens anatomi og fysiologi, i tillegg til karies-historie, utvikling og årsaker. Sykdomslære knyttet til munnhule, tenner, støttevev etc. vektlegges også. Foto: Herman Dreyer PRAKTISK KONTORFAG I Praktisk kontorfag anvender du kunnskaper du har tilegnet deg gjennom de foregående fagene. Dette kan være skriving og behandling av pasientdokumentasjon som journaler, epikriser og henvisninger til spesialist.

12 I kontorfaget vil du i stor utstrekning benytte programvaren Opus Dental som er det mest brukte pasientadministrative systemet på tannlegekontor i Norge. Denne programvaren benytter du aktivt ved behandling av pasientdokumentasjon, men også i tilknytning til timeregistrering og regnskapstekniske funksjoner som utføres på tannlegekontor. Regnskapstekniske funksjoner omfatter behandling av innbetalinger, oppfølging av utestående betalinger, inngåelse av betalingsavtaler og utstedelse av fakturaer. I kontorfaget lærer du også om: taushetsplikten, samt regler for utlevering av journaler og pasientinformasjon til pasienter, andre tannleger og offentlige instanser oppbygningen av helsevesenet og tannhelsetjenesten arkivering av journaler og røntgenbilder ulike støtteordninger og refusjonsmuligheter skriftlige uttrykksformer, grammatikk og tegnsetting korrekt oppstilling av brev, søknader og referater personlig og telefonisk kontakt med pasienter og pårørende hygiene Praktisk informasjon varighet og timebelastning 276 undervisningstimer fordelt på tradisjonell klasseromsundervisning, forelesninger, caseoppgaver, samtaler, diskusjoner og gruppearbeid. Utdanningen tar du på fulltid (dag) over ett semester, eller deltid (kveld) over to semestre. Eksamen Studentene går opp til fem eksamener: Medisinsk terminologi, IT, Anatomi/Fysiologi/Sykdomslære, Psykologi/Etikk, Praktisk kontorarbeid og Klinikk. Ved bestått eksamen i alle fag utstedes vitnemål. Opptakskrav Fullført videregående opplæring. Realkompetanse kan kompensere for manglende utdanning. Videre utdanningsmuligheter Tannlegeassistent og Medisinsk sekretær har flere fellesfag. Ved å gjennomføre og bestå eksamen i spesialfagene fra Medisinsk sekretær, vil du få vitnemål fra begge utdanningsløpene. Begrepsavklaring Tannlegeassistent er et utdanningsløp som tilbys av Treider Fagskoler. Utdanningen må ikke forveksles med Tannhelsesekretær, som er et 3-årig løp i den videregående skolen. Finansiering Treider Fagskoler tilbyr en egen finansieringsordning, med samme rentevilkår som hos Lånekassen, for dette studiet.

13 Studentens kopi Treider Fagskoler, Region Øst Undervisningslokaler midt i sentrum av Oslo, like ved Stortinget. Alle kollektivtilbud i umiddelbar nærhet. Kontaktinformasjon: Nedre Vollgate OSLO Telefon: Telefaks: Avdelinger: Oslo, Drammen, Fredrikstad, Hamar, Kristiansand, og Sandefjord. Treider Fagskoler, Region Vest Undervisningslokaler i Bergen sentrum, ved Danmarksplass. Kort avstand til buss og bybane. Kontaktinformasjon: Bøhmergaten Bergen Telefon: Telefaks: Avdelinger: Bergen, Førde, Haugesund og Stavanger. Treider Fagskoler, Region midt-norge Undervisningslokaler midt i sentrum av Trondheim med inngang på Bakke Bru. Kort vei til buss, tog og båt. Kontaktinformasjon: Kjøpmannsgata 65 Postboks TRONDHEIM Telefon: Telefaks: Avdelinger: Trondheim, Bodø, Tromsø og Ålesund. Treider Fagskoler tar forbehold om feil i katalogen. Alle foto: Annette Larsen innmelding Send søknadsskjema i utfylt stand til skolen. Legg ved/ettersend kopi av vitnemål eller siste terminkarakterer, samt eventuelle attester. Dersom søkeren blir vurdert som godkjent for opptak vil søkeren motta en studiekontrakt i posten sammen med giro for registreringsavgift (kr 1500,-). Betaling av giro og returnering av studiekontrakt fullfører opptaket som student ved Treider Fagskoler. Søknadsfrist Treider Fagskoler praktiserer rullerende opptak, dvs at studieplasser tildeles fortløpende så langt de er tilgjengelige. Frist for levering av søknad er 7 dager før studiestart. For eventuell påmelding etter fristen må du ta kontakt med oss per telefon eller møte på et av våre regionkontorer. studiestart Se for oppdatert oversikt over oppstartssteder og -datoer. Ved for få påmeldte forbeholder vi oss retten til å kansellere utdanningsløpet, men senest 7 dager før opprinnelig planlagt oppstart. Søkere som trekker sin innmelding til et av våre utdanningstilbud vil ikke få registreringsavgiften refundert. Utmeldingen må være skriftlig og undertegnes av den som skrev innmeldingsblanketten. fremmøte ved skolestart I opptaksbrevet får studenten beskjed om tid og sted for fremmøte. Studenter som er forhindret fra å møte til den oppgitte fremmøtetiden ved studistart, må gi beskjed om dette til skolen. Mottar ikke skolen slik beskjed, forbeholder skolen seg retten til å gi plassen til søkere på venteliste. avmelding etter studiestart Studenter som har møtt frem og tiltrådt undervisningen er bundet til å betale studieavgift for påbegynt semester. Utmelding må skje skriftlig og skal undertegnes av den som undertegnet studiekontrakten. studieavgift Spesifisering av studieavgift er vedlagt i et innstikk til denne brosjyren. Dersom innstikket likevel ikke finnes vedlagt finner du priser på STUDIEFINANSIERING I tilknytning til utdanninger som ikke er støtteberettiget i Lånekassen tilbyr vi en alternativ finansieringsordning med samme rentebetingelser som hos Lånekassen.

14 Søknadsskjema Etternavn: Fornavn: Kolonne reservert for skolen: Dato mottatt: Adresse: Postnr: Poststed: Studentnummer: Tlf. privat: Tlf. jobb: Tlf. mobil: Fødselsdato: E-post: Opptak godkjent dato: Jeg søker opptak ved følgende utdanning: Studiested: (Se for oppstartssteder og -datoer) Bekreftelse sendt dato: Førstevalg: Studiested: Andrevalg: Studiestart: (kryss av i riktig rute, både for ønsket oppstartssemester og dag/kveld) Høst Vår Dag Kveld (2 ganger i uken) Utdanning utover grunnskole (legg ved kopi av vitnemål): Vedlagt: Ettersendes: Yrkespraksis (må dokumenteres dersom du ikke har gjennomført videregående opplæring): Vedlagt: Ettersendes: Hvis andre enn deg selv skal betale utdanningen (eks. NAV eller arbeidsgiver), legg ved bekreftelse med navn på kontaktperson. Husk telefonnummer, e-post og adresse til betaler. Jeg har gjort meg kjent med informasjonen beskrevet i studiekatalogen og søknadsvilkårene (se baksiden av søknadsskjemaet) Sted og dato: Underskrift:

Medisinsk sekretær Tannlegeassistent

Medisinsk sekretær Tannlegeassistent Medisinsk sekretær Tannlegeassistent Søknadsskjema Etternavn: Fornavn: Kolonne reservert for skolen: Dato mottatt: Adresse: Postnr: Poststed: Studentnummer: Tlf. privat: Tlf. jobb: Tlf. mobil: Fødselsdato:

Detaljer

MEDISINSK SEKRETÆR. Kort utdanning - raskt i jobb. Dagtid eller kveldstid Oppstart vår og høst

MEDISINSK SEKRETÆR. Kort utdanning - raskt i jobb. Dagtid eller kveldstid Oppstart vår og høst MEDISINSK SEKRETÆR Kort utdanning - raskt i jobb Dagtid eller kveldstid Oppstart vår og høst Utdanningstilbud Utdanning er en investering i din fremtid. Kanskje den viktigste. Helse I tillegg til tilbyr

Detaljer

Lånekassegodkjente utdanninger

Lånekassegodkjente utdanninger Lånekassegodkjente utdanninger 3 5 Treider Fagskoler, Region Øst Undervisningslokaler midt i sentrum av Oslo, like ved Stortinget. Alle kollektivtilbud i umiddelbar nærhet. Kontaktinformasjon: Nedre Vollgate

Detaljer

Lånekassegodkjente utdanninger

Lånekassegodkjente utdanninger Lånekassegodkjente utdanninger Reiseliv Kontor og administrasjon IT Økonomi og personal Markedsføring og ledelse www.treider.no Utdanningstilbud kontor og administrasjon - Advokatsekretær 6 - Juridisk

Detaljer

Godkjent i lånekassen. Medisinsk sekretær. med IT

Godkjent i lånekassen. Medisinsk sekretær. med IT Godkjent i lånekassen Medisinsk sekretær med IT Har du lyst på en jobb som er servicepreget Ja, nå er du i ferd med å vurdere et spennende og fremtidsrettet yrke! og allsidig og hvor du har med mennesker

Detaljer

Institutt for helhetsmedisin STUDIEKATALOG FAGSKOLEUTDANNING. Massasjeterapi Soneterapi

Institutt for helhetsmedisin STUDIEKATALOG FAGSKOLEUTDANNING. Massasjeterapi Soneterapi Institutt for helhetsmedisin STUDIEKATALOG FAGSKOLEUTDANNING Massasjeterapi Soneterapi Ta grep om fremtiden Med en utdanning innen alternativ behandling Vi har to studieretninger; Soneterapi Massasjeterapi

Detaljer

Korte utdanninger med gode jobbmuligheter. Dagtid eller kveldstid Oppstart vår og høst

Korte utdanninger med gode jobbmuligheter. Dagtid eller kveldstid Oppstart vår og høst Korte utdanninger med gode jobbmuligheter Dagtid eller kveldstid Oppstart vår og høst Utdanningstilbud Utdanning er en investering i din fremtid. Kanskje den viktigste! Markedsføring og ledelse...4 Markedskonsulent...6

Detaljer

1. 1. avdeling. er informasjonsmøter. Se www.treiderjus.no for dato og klokkeslett. e: Nedre Vollgate 8, 0158 OSLO. info@treiderjus.no.

1. 1. avdeling. er informasjonsmøter. Se www.treiderjus.no for dato og klokkeslett. e: Nedre Vollgate 8, 0158 OSLO. info@treiderjus.no. studiesamtale? Send mail til info@treiderjus.no resse: www.treiderjus.no info@treiderjus.no e: Nedre Vollgate 8, 0158 OSLO : 24 14 97 55 TreiderJus er informasjonsmøter. Se www.treiderjus.no for dato og

Detaljer

Eget arbeid i faget. Å lære seg helsesekretærfaget

Eget arbeid i faget. Å lære seg helsesekretærfaget 1 eget arbeid i fag e t 7 I gamle dager ble kunnskap overført fra far til sønn, fra mor til datter og fra mester til svenn, ved å vise og gjøre. Opplæringen skjedde gradvis til den unge mestret yrket.

Detaljer

Korte utdanninger med gode jobbmuligheter. Dagtid eller kveldstid Oppstart vår og høst

Korte utdanninger med gode jobbmuligheter. Dagtid eller kveldstid Oppstart vår og høst Korte utdanninger med gode jobbmuligheter Dagtid eller kveldstid Oppstart vår og høst Utdanningstilbud Utdanning er en investering i din fremtid. Kanskje den viktigste. Markedsføring og ledelse...4 Markedskonsulent...6

Detaljer

Fagskoleutdanning i kontorarbeid. Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/nks Nettstudier Desember 2012

Fagskoleutdanning i kontorarbeid. Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/nks Nettstudier Desember 2012 Fagskoleutdanning i kontorarbeid Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/nks Nettstudier Desember 2012 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Nettbasert Fagskoleutdanning i kontorarbeid Dato for

Detaljer

FagAkademi Tidl. NæringsAkademiet Fredrikstad

FagAkademi Tidl. NæringsAkademiet Fredrikstad FagAkademi Tidl. NæringsAkademiet Fredrikstad Ett år på FFA ga meg drømmejobben! F redrikstad agakademi Tidl. NæringsAkademiet Fredrikstad Ann-Charlotte, Regnskap og økonomi Utdanningen fra FFA har gitt

Detaljer

EFMD BACHELOR OF MANAGEMENT, DELTIDSSTUDIER, NETTSTUDIER OG KURS 2012/13

EFMD BACHELOR OF MANAGEMENT, DELTIDSSTUDIER, NETTSTUDIER OG KURS 2012/13 EFMD BACHELOR OF MANAGEMENT, DELTIDSSTUDIER, NETTSTUDIER OG KURS 2012/13 Tyngden du Trenger LivsLang Læring Det stilles store krav til omstillingsdyktighet i arbeidslivet. Utviklingen går raskere og den

Detaljer

"kompetanse vokser ikke på trær, men kan plukkes"

kompetanse vokser ikke på trær, men kan plukkes "kompetanse vokser ikke på trær, men kan plukkes" Informasjonshefte om Kompetansereformen INNHOLD Forord Definisjoner knyttet til skole og utdanning Utdanningspermisjon Økonomi studielån arbeidsgiver tariffavtale/særavtale

Detaljer

Helsekoordinator. ecademy AS Februar 2013

Helsekoordinator. ecademy AS Februar 2013 Helsekoordinator ecademy AS Februar 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: ecademy AS Helsekoordinator Dato for vedtak: 14.02.2013 Utdanningslengde: Sakkyndige: Et halvt år heltid/ett år deltid Merete

Detaljer

Kapittel 1 Skolens struktur og organer... 6 1.1 Skolens eierstruktur... 6. 1.2 Skolens visjon, verdier og mål... 6. 1.2.1 Skolens visjon...

Kapittel 1 Skolens struktur og organer... 6 1.1 Skolens eierstruktur... 6. 1.2 Skolens visjon, verdier og mål... 6. 1.2.1 Skolens visjon... Reglement Kapittel 1 - Skolens struktur og organer Kapittel 2 - Skolens og studentens ansvar og rettigheter Kapittel 3 - Regler knyttet til oppstart, avmelding og avbrudd Kapittel 4 - Evaluering og kvalitetssikring

Detaljer

ATLANTIS MEDISINSKE HØGSKOLE. - helsekunnskap for fremtiden

ATLANTIS MEDISINSKE HØGSKOLE. - helsekunnskap for fremtiden 1987-2012 ATLANTIS MEDISINSKE HØGSKOLE - helsekunnskap for fremtiden ATLANTIS JUBILERER! I 2012 fyller Atlantis Medisinske Høgskole 25 år! Vi har høstet mye, viktig erfaring med å undervise i helsefag

Detaljer

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert 1 Velkommen Hei, og velkommen til orienteringsmøte! (Innlederne presenterer seg kort) Dere har nå bare

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Akupunktur

NOKUTs tilsynsrapporter Akupunktur NOKUTs tilsynsrapporter Akupunktur Bio Medicus Akademiet AS Februar 2014 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Bio Medicus Akademiet AS / Oslo Akupunktur Fagskolepoeng: 90 Undervisningsform:

Detaljer

STUDIEKATALOG 2015 2016

STUDIEKATALOG 2015 2016 STUDIEKATALOG 2015 2016 helse- og sosialfag lærerutdanning ingeniør- og økonomifag Kompetanse i praksis hib.no 241 MILJØMERKET Trykksak 241 699 MILJØMERKET Trykksak Redaksjon: Seksjon for kommunikasjon.

Detaljer

Studiehåndbok. Fagskoleutdanning, nettstudier. Skoleåret 2014/2015. www.ecademy.no V. H14-01

Studiehåndbok. Fagskoleutdanning, nettstudier. Skoleåret 2014/2015. www.ecademy.no V. H14-01 Studiehåndbok Fagskoleutdanning, nettstudier Skoleåret 2014/2015 www.ecademy.no V. H14-01 Forord Denne studiehåndboken gir informasjon om våre nettbaserte fagskoleutdanninger. Den er laget for deg som

Detaljer

Studiekatalog. Oslo Spania nett

Studiekatalog. Oslo Spania nett 2015 Studiekatalog Oslo Spania nett Design og trykk: Allkopi AS - Foto: Kyrre Lien, Kaja Bruskeland og Thomas Winje Øijord VELKOMMEN TIL 0SS! Velkommen til Atlantis Medisinske Høgskole, en veletablert

Detaljer

Studiekatalog. Oslo Spania nett

Studiekatalog. Oslo Spania nett 2014 Studiekatalog Oslo Spania nett Design og trykk: Allkopi AS - Foto: Kyrre Lien, Kaja Bruskeland og Thomas Winje Øijord VELKOMMEN TIL 0ss! Atlantis Medisinske Høgskole har gjennom 26 år høstet mye verdifull

Detaljer

Betalingskurs i norsk språk

Betalingskurs i norsk språk Betalingskurs i norsk språk Søknadsfrist 15. april for høstsemesteret 1. oktober for vårsemesteret Søknaden sendes til: Institutt for lingvistiske og nordiske studier, UiO Postboks 1102 Blindern 0317 Oslo

Detaljer

Høgskolen i bergen. Studiekatalog 2014-2015. hib.no

Høgskolen i bergen. Studiekatalog 2014-2015. hib.no Høgskolen i bergen Studiekatalog 2014-2015 hib.no Høgskolen i Bergen Innhold 2 Kjære søker 6 Slik søker du 9 Verdt å vite 10 Studentportrett Helse- og sosialfag 19 Bachelorgrader 27 Mastergrader 33 Videreutdanninger

Detaljer

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert 1 Velkommen Hei, og velkommen til orienteringsmøte! (Innlederne presenterer seg kort) (Tips:Hvor mange

Detaljer

Administrasjonskoordinator. Kompetansehuset Imente AS Februar 2012

Administrasjonskoordinator. Kompetansehuset Imente AS Februar 2012 Administrasjonskoordinator Kompetansehuset Imente AS Februar 2012 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Kompetansehuset Imente AS, Drammen og Oslo Administrasjonskoordinator Dato for vedtak: 15.02.2012 Utdanningslengde:

Detaljer

Studieplan for Bachelor i sykepleie

Studieplan for Bachelor i sykepleie Høgskolen i Sør-Trøndelag Studieplan for Bachelor i sykepleie Kull 2012 Studieåret 2012-2013 AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING Forankret i Rammeplan for sykepleierutdanning med forskrift, fastsatt av KD

Detaljer

STUDIEREGLEMENT. for Treider Fagskoler AS

STUDIEREGLEMENT. for Treider Fagskoler AS STUDIEREGLEMENT for Treider Fagskoler AS Innhold 1 Formål 4 2 Hvem reglementet gjelder for 4 3 Grunnlag 4 4 Undersøkelses- og meldeplikt 4 4.1 Plikt til å gjøre seg kjent med reglement 4 4.2 Melding om

Detaljer

NORGES HELSEHØYSKOLE OSTEOPATI AKUPUNKTUR ERNÆRING LIVSSTILSENDRING OG FOLKEHELSE FYSISK AKTIVITET OG ERNÆRING

NORGES HELSEHØYSKOLE OSTEOPATI AKUPUNKTUR ERNÆRING LIVSSTILSENDRING OG FOLKEHELSE FYSISK AKTIVITET OG ERNÆRING OSTEOPATI LIVSSTILSENDRING OG FOLKEHELSE AKUPUNKTUR ERNÆRING NORGES HELSEHØYSKOLE Årsenhet i grunnmedisin Livsstilsendring og folkehelse Fysisk aktivitet og ernæring Ernæring Osteopati Akupunktur 1 FYSISK

Detaljer