Medisinsk sekretær Tannlegeassistent

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Medisinsk sekretær Tannlegeassistent"

Transkript

1 Medisinsk sekretær Tannlegeassistent

2 Søknadsskjema Etternavn: Fornavn: Kolonne reservert for skolen: Dato mottatt: Adresse: Postnr: Poststed: Studentnummer: Tlf. privat: Tlf. jobb: Tlf. mobil: Fødselsdato: E-post: Opptak godkjent dato: Jeg søker opptak ved følgende utdanning: Førstevalg: Andrevalg: Studiested: (Se for oppstartssteder og -datoer) Studiested: Studiestart: (kryss av i riktig rute, både for ønsket oppstartssemester og dag/kveld) Høst Vår Dag Kveld (2 ganger i uken) Utdanning utover grunnskole (legg ved kopi av vitnemål): Vedlagt: Ettersendes: Yrkespraksis (må dokumenteres dersom du ikke har gjennomført videregående opplæring): Vedlagt: Ettersendes: Bekreftelse sendt dato: Treider Fagskoler er en privat skole som tilbyr korte og direkte jobbrelevante utdanninger. Otte Treider etablerte skolen allerede i 1882, og skolen har en lang og stolt historie innen utdanning i Norge. Skolen er med sine 130 år i bransjen Norges eldste privateide skole. Vi ønsker med våre utdanninger å tilby spennende studier som kvalifiserer deg til en rekke forskjellige jobber i næringslivet. Vi jobber kontinuerlig med er å videreutvikle og tilpasse dagens og morgendagens studietilbud, slik at de tilfredsstiller arbeidslivets krav. Målet vårt er å gi en mest mulig effektiv vei til arbeidslivet. Alle våre utdanninger er avsluttende i seg selv, men mange studenter velger likevel å ta to utdanningsløp for å oppnå spesiell kompetanse. Alle våre utdanningstilbud har en kombinasjon av teoretisk og praktisk opplæring samt caseoppgaver. Våre studier har varighet på enten et halvt år (ett semester) eller ett år (to semester). Våre halvårige utdanninger tilbys også som kveldsstudier, da over to semestre, med undervisning to kvelder i uken. Treider Fagskoler er en del av utdanningskonsernet Anthon B Nilsen Utdanning AS (ABNU), som er blant Skandinavias største private leverandører av utdanning og kursvirksomhet. Gjennom konsernets utdanningsinstitusjoner tilbys det masterprogrammer, bachelorprogrammer, fagskoleutdanning og voksenopplæring innenfor områder som kommunikasjon og andre kreative fag, administrative fag, salg og service, IT, reiseliv, helse og internasjonale studier. I tillegg tilbys videregående utdanningsløp. Utdanningene og kursene er karriereorienterte og gir studentene den kunnskap og fagkompetanse de trenger for å konkurrere med suksess i dagens arbeidsmarked. Følgende institusjoner inngår i ABNU: Berghs School of Communication (Stockholm) Bilder Nordic School of Photography Bjørknes Høyskole Bjørknes Privatskole NKI Forlaget NKI Junglemap NKI Nettstudier NISS - Nordisk Institutt for Scene og Studio Norges Informasjonsteknologiske Høgskole Otto Treider Private Gymnas Scandinavian Safety Training Centre SoFI - School of Fashion Industry Treider Fagskoler Treider Jus Westerdals School of Communication ABNU inngår i konsernet Anthon B Nilsen AS. Hvis andre enn deg selv skal betale utdanningen (eks. NAV eller arbeidsgiver), legg ved bekreftelse med navn på kontaktperson. Husk telefonnummer, e-post og adresse til betaler. Jeg har gjort meg kjent med informasjonen beskrevet i studiekatalogen og søknadsvilkårene (se baksiden av søknadsskjemaet) Sted og dato: Underskrift:

3 Medisinsk sekretær Vi lever i et samfunn i utvikling. Ny teknologi fører til stadige endringer i helsesektoren og arbeidsoppgavene forandrer seg tilsvarende raskt. Dette medfører at det stilles høyere krav til fleksibilitet og omstillingsevne. Informasjonsteknologien gir sekretærene nye arbeidsoppgaver og mer ansvar. Kontortjenesten er derfor en viktig profesjon ved dagens sykehus og legekontor. Målsetting for utdanningsløpet Utdanningen inneholder en blanding av både teoretiske og praktiske fag som gjør studentene spesielt egnet til å arbeide selvstendig innenfor sitt fagfelt på sykehus, legekontor eller andre helseinstitusjoner. Det stilles store krav til effektivitet, nøyaktighet, samt evne og vilje til samarbeid på tvers av profesjoner. Målet med utdanningen er å kunne utnytte ressursene best mulig i et tverrfaglig samarbeid. Etter endt utdanning skal du ha fått en god blanding av teoretisk og praktisk kunnskap. Utdanningen dekker de krav som stilles for å kunne utføre effektivt og nøyaktig arbeid på et kontor i et helseforetak. Et sykehus uten en velfungerende og godt organisert kontortjeneste vil ikke kunne innfri kravene til optimal drift. Det blir stilt store krav, ikke bare til effektivitet og kvalitet, men også til bruk av ITverktøy, dokumentasjon og service overfor pasienter og pårørende. Det er derfor viktig at kontortjenesten innehar høy kompetanse. En bevisstgjøring av kontortjenesten vil være faglig og personlig stimulerende, og igjen resultere i et bedre arbeidsmiljø og en bedre totalkvalitet på sykehusets tjenester. Det er en kjent sak at behandlerne bruker mye tid på papirarbeid. Treider Fagskolers medisinske sekretærer kan med sin kompetanse utføre dette arbeidet raskere slik at behandlerne får frigjort tid til pasientrettet arbeid. Det er en kontinuerlig utfordring å tilpasse arbeidskraft og kompetanse til de oppgaver som sykehuset/legekontoret skal løse. Foto: Kyrre Skjelby Kristoffersen Gjennom utdanningen får du: ferdigheter i kontoradministrasjon kunnskap om anvendelse av korrekt medisinsk terminologi i arbeidet ferdigheter i bruk av sentrale programvarer i Microsoft Office de ferdigheter som trengs for å skrive medisinsk dokumentasjon kunnskaper om IT, pasientadministrative systemer og elektroniske journaler utviklet evnen til å samarbeide med ulike grupper i helsesektoren kunnskaper om hvordan man imøtekommer pasienter og klienter ut fra deres behov opplæring i anatomi/fysiologi/sykdomslære kunnskap om psykologi og etikk praktisk opplæring i laboratoriearbeid ANATOMI/FYSIOLOGI/SYKDOMSLÆRE Gjennom undervisningen i faget får du kjennskap til oppbygningen og normalfunksjonen av de forskjellige organsystemene i menneskekroppen. Videre tilegner du deg kunnskap om de mest vanlige sykdommene, og hvordan mange av disse kan forebygges ved hjelp av enkle midler som riktig kosthold og endret livsstil. Du tilegner deg også kunnskap om de mest brukte undersøkelsesmetodene for de ulike sykdommene og behandlingene av disse. PSYKOLOGI/ETIKK/PASIENTHÅNDTERING En Medisinsk sekretær vil ofte møte pasienter og pårørende i vanskelige livssituasjoner. Man må vite hvordan disse bør møtes, og man må ha gode kunnskaper om taushetserklæringen som helsepersonell er underlagt. Som student ved Treider Fagskoler får du innføring i atferdspsykologi, kulturforståelse, etikk, taushetsplikt og pasientbehandling. Menneskets behov for mestring og opplevelse av egne ferdigheter og kompetanse er en viktig del

4 Foto: Yoo Jung Sun Foto: Marianne Overaa av undervisningen. Faget utfordrer kunnskap som studenten allerede har, og gir økt selvbevissthet omkring den enkeltes rolle som utøver av et helserelatert yrke. MEDISINSK TERMINOLOGI I faget Medisinsk terminologi får du opplæring i latinsk grammatikk, substantiv- og adjektivbøyning, samt kjennskap til greske prefikser og suffikser. Faget er spesielt viktig i tilknytning til skriving av pasientdata i form av journaler, epikriser og operasjonsbeskrivelser. Gode kunnskaper i Medisinsk terminologi er viktig for å unngå feil i pasientdokumentasjon. Kunnskaper i Medisinsk terminologi er også viktig for forståelsen av faglitteratur. Språket er internasjonalt og brukes på tvers av landegrenser. IT-FAG En Medisinsk sekretær må kunne bruke datamaskinen effektivt. I faget IT får studentene opplæring i MS Windows og MS Office. Treider Fagskoler vektlegger effektiv og ergonomisk bruk av datamaskinen. Du vil også få en innføring i bruk av touchmetoden for å øke effektiviteten. IT danner grunnlaget for din arbeidshverdag og det er viktig å forstå sentrale funksjoner for å kunne jobbe godt også i andre programvarer som medisinske sekretærer benytter. Det vil videre bli gitt en innføring i regnearkprogrammet MS Excel, Internett og datasikkerhet. PASIENTADMINISTRATIVE SYSTEMER Som Medisinsk sekretær fra Treider Fagskoler får du opplæring i det mest brukte pasientadministrative IT-systemet som benyttes i primærhelsetjenesten. Programvaren WinMed håndterer timebestilling, skriving av resepter, henvisninger og pasientadministrasjon på legekontor. Programmet det undervises i er relevant, har stor markedsandel og høy overføringsverdi. Foto: Marianne Overaa praktisk KONTORFAG En Medisinsk sekretær må kunne skrive medisinsk dokumentasjon som journaler, epikriser og operasjonsbeskrivelser effektivt og riktig. I kontorfaget anvender du kunnskaper du har tilegnet deg gjennom opplæring i fagene IT, Anatomi/ fysiologi/sykdomslære og Medisinsk terminologi. Praktisk kontorarbeid består av følgende: innføring i sykehussekretærens arbeids- og ansvarsområder innføring i organiseringen av helse-norge administrasjon av arbeidsplassen innføring i bruk av kontortekniske hjelpemidler bruk av oppslagsverk norsk rettskriving/tegnsetting skriving av søknad om innleggelse på sykehus timebestilling hos spesialist utfylling av blanketter ved innsending av prøver skriving av røntgenrekvisisjoner og røntgenbeskrivelser inn- og utskriving av pasienter skriving av epikriser skriving av journaler med aktuelle blanketter og journalnotater skriving av operasjonsbeskrivelser og henvisninger LABORATORIEARBEID En Medisinsk sekretær må kunne utføre enkle laboratorieoppgaver på legekontor, som f.eks. blodprøvetaking. Studentene læres opp i laboratoriearbeid, både teoretisk og praktisk. I tillegg vises og benyttes det til en hver tid gjeldende og ledende materiell og utstyr. Laboratoriearbeid dekker bl.a.: hygiene/kvalitetskontroll blodprøvetaking prosedyrer for analyser av blod, urin mv. prosedyrer for prøvemateriale og prøvesvar bruk, vedlikehold og kontroll av laboratorieutstyr

5 TILLEGGSMODUL Skiftestue Treider Fagskoler tilbyr en kompetansehevende tilleggsmodul. Modulen kan gi konkurransefortrinn ved jobbsøking, spesielt på legekontor. Igangsetting forutsetter tilstrekkelig antall påmeldte studenter. Modulen tilbys etter fullført grunnutdanning som Medisinsk sekretær og er forbeholdt egne studenter. Tilleggsmodulen tar sikte på å lære opp medisinske sekretærer i sykepleierrelaterte arbeidsoppgaver som utføres på legekontor, samt bruken av noen av de vanligste apparaturene i helsesektoren: EKG, Blodtrykk, og Spirometer. Samtidig skal man lære om normalgrenser og patologi i forbindelse med undersøkelser, og få en oppfrisking i anatomi og sykdomslære knyttet til disse undersøkelsene. Skiftestuearbeid tar for seg følgende temaer: sårskift, fjerning av sting setting av injeksjoner, reisevaksine drypping av øyer/ører, øreskylling blodtrykksmåling, pulskontroll, EKG assistanse ved undersøkelser og småkirurgi hygiene, håndtering av smittefarlig materiale førstehjelp/ø-hjelpsprosedyrer Dersom du ønsker jobb på legekontor anbefaler vi tilleggsmodulen i skiftestuearbeid. Varighet: 36 timer Praktisk informasjon varighet og timebelastning 276 undervisningstimer fordelt på tradisjonell klasseromsundervisning, caseoppgaver, diskusjoner og gruppearbeid. Utdanningen tar du på fulltid (dag) over ett semester, eller deltid (kveld) over to semestre. Eksamen Studentene går opp til fem eksamener: IT, Anatomi/ Fysiologi/Sykdomslære, Medisinsk terminologi, Psykologi/Etikk og Kontorfag. Ved bestått eksamen i alle fag, og gjennomført og godkjent deltakelse i laboratoriearbeid, utstedes vitnemål. Opptakskrav Fullført videregående utdanning. Realkompetanse kan kompensere for manglende utdanning. Videre utdanningsmuligheter Medisinsk sekretær og Tannlegeassistent har flere fellesfag. Ved å gjennomføre og bestå eksamen i spesialfagene fra Tannlegeassistent, vil du få vitnemål fra begge utdanningsløpene. Begrepsavklaring Medisinsk sekretær er et utdanningsløp som tilbys av private utdanningsinstitusjoner. Utdanningen må ikke forveksles med Helsesekretær, som er et 3-årig løp i den videregående skolen. Treider Fagskolers Medisinsk sekretær har hovedfokus på kontoradministrative funksjoner som utføres på sykehus, men egner seg også for arbeid på legekontor. Helsesekretærutdanningen er hovedsakelig rettet mot funksjoner som utføres i primærhelsetjenesten. Finansiering Treider Fagskoler tilbyr en egen finansieringsordning, med samme rentevilkår som hos Lånekassen, for dette studiet. Foto: Kyrre Skjelby Kristoffersen Foto: Kyrre Skjelby Kristoffersen

6 Tannlegeassistent Ønsker du å arbeide i et utpreget serviceyrke hvor du har nær kontakt med pasientene? Tannlegeassistent er et utdanningsløp som sikrer kvalifisert arbeidskraft på tannlegekontor. Det utdannes alt for få tannlegeassistenter, og jobbmulighetene etter fullført utdanning er gode. Foto: Belinda Orten Målsetting for utdanningsløpet Treider Fagskoler gir deg en praktisk og direkte yrkesrettet utdanning som gjør deg attraktiv for tannlegekontorene. Vi fokuserer på å gi deg en plattform hvor du får en god medisinskfaglig grunnforståelse som er basis for ytterligere spesialisering og praktisk gjennomføring av arbeidsoppgaver på tannlegekontoret. Vår målsetting er at du skal kunne arbeide effektivt, nøyaktig og selvstendig som tannlegeassistent etter fullført utdanning. Gjennom utdanningen får du: ferdigheter i kontoradministrasjon opplæring i odontologisk nomenklatur og medisinsk terminologi opplæring i det markedsledende pasientadministrative systemet Opus Dental kunnskaper om pasienthåndtering ferdigheter i å skrive pasientdokumentasjon innsikt i generell og odontologisk anatomi/fysiologi/sykdomslære kunnskap om psykologi og etikk praktisk opplæring i klinikkorientert arbeid Ved å velge utdanning som tannlegeassistent får du en utdanning hvor både teoretisk kunnskap og praktisk gjennomføring og trening på arbeidsoppgaver blir vektlagt. Denne kombinasjonen av kunnskap er svært viktig for å kunne gjøre en god jobb som tannlegeassistent. Gjennom utdanningen får du klinikkrettet og kontorteknisk spesialisering som er relevant for utføring av arbeid på et moderne tannlegekontor. ANATOMI/FYSIOLOGI/SYKDOMSLÆRE Gjennom undervisningen i faget får du kjennskap til oppbygningen og normalfunksjonen av de forskjel- lige organsystemene i menneskekroppen. Videre tilegner du deg kunnskap om de mest vanlige sykdommene, og hvordan mange av disse kan forebygges. Du tilegner deg også kunnskap om de mest brukte undersøkelsesmetodene for de ulike sykdommene og behandlingen av disse. PSYKOLOGI/ETIKK/PASIENTHÅNDTERING Mange pasienter er nervøse for å besøke tannlegen. Det er derfor viktig at en tannlegeassistent har kunnskap om hvordan man imøtekommer pasienten, samt kjenner til taushetserklæringen man er underlagt. Som student ved Treider Fagskoler får du innføring i atferdspsykologi, kulturforståelse, etikk, taushetsplikt og pasientbehandling. Menneskets behov for mestring og opplevelse av egne ferdigheter og kompetanse er en viktig del av undervisningen. Faget utfordrer kunnskap som studenten allerede har, og gir økt selvbevissthet omkring den enkeltes rolle som utøver av et helserelatert yrke. MEDISINSK TERMINOLOGI I faget Medisinsk terminologi får du opplæring i latinsk grammatikk, substantiv- og adjektivbøyning, samt kjennskap til greske prefikser og suffikser. Opplæring i faget er viktig for å forebygge feil i pasientdokumentasjon, men også viktig for forståelse av faglitteratur og begreper som benyttes innenfor anatomi/fysiologi/sykdomslære. Språket er internasjonalt og brukes på tvers av landegrenser. IT-FAG En tannlegeassistent må kunne bruke datamaskinen effektivt. I faget IT får studentene opplæring i MS Windows og MS Office. Treider Fagskoler vektlegger effektiv og ergonomisk bruk av datamaskinen. Du vil også få en innføring i bruk av touchmetoden

7 for å øke effektiviteten. IT danner grunnlaget for din arbeidshverdag og det er viktig å forstå sentrale funksjoner for å kunne jobbe godt også i andre programvarer som f.eks Opus Dental. Det vil videre bli gitt en innføring i regnearkprogrammet MS Excel, Internett og datasikkerhet. KLINIKK I klinikkfaget tilegner du deg kunnskap og ferdigheter i assistanse og rutiner ved ulike behandlinger. Målet for faget er at du skal bli trygg på å planlegge og gjennomføre ulike aktiviteter som assistent på et tannlegekontor. I faget blir det derfor lagt opp til kombinasjon av teoriundervisning og praktisk gjennomføring. Opplæring om tennene og munnhulens anatomi, fysiologi og sykdomslære vil være en sentral del av faget. I klinikkfaget vil du bl.a tilegne deg kunnskap om: anestesi og medikamenter dental røntgen sikkerhetsrutiner og personlig beskyttelse smittehygiene ulike rengjøringsteknikker og kjemikalier instrumentlære konserverende tannbehandling fyllinger, materialer og teknikker protetikk tannproteser, kroner og broer oral kirurgi og kjeveortopedi sug og prosedyretrening alginatavtrykk og bittregistrering Odontologi For å kunne arbeide effektivt, er det relevant med en enkel måte å benevne tennene på. Dette kalles nomenklatur, og er en sentral del av faget. Du vil få kunnskap til tennenes oppbygging, funksjon, vitenskapelige navn og betegnelser knyttet til anatomi og systematisering. Du skal også få kjennskap til munnhulens anatomi og fysiologi, i tillegg til karies-historie, utvikling og årsaker. Sykdomslære knyttet til munnhule, tenner, støttevev etc. vektlegges også. I kontorfaget vil du i stor utstrekning benytte programvaren Opus Dental som er det mest brukte pasientadministrative systemet på tannlegekontor i Norge. Denne programvaren benytter du aktivt ved behandling av pasientdokumentasjon, men også i tilknytning til timeregistrering og regnskapstekniske funksjoner som utføres på tannlegekontor. Regnskapstekniske funksjoner omfatter behandling av innbetalinger, oppfølging av utestående betalinger, inngåelse av betalingsavtaler og utstedelse av fakturaer. I kontorfaget lærer du også om: taushetsplikten, samt regler for utlevering av journaler og pasientinformasjon til pasienter, andre tannleger og offentlige instanser oppbygningen av helsevesenet og tannhelsetjenesten arkivering av journaler og røntgenbilder ulike støtteordninger og refusjonsmuligheter skriftlige uttrykksformer, grammatikk og tegnsetting korrekt oppstilling av brev, søknader og referater personlig og telefonisk kontakt med pasienter og pårørende hygiene Praktisk informasjon varighet og timebelastning 276 undervisningstimer fordelt på tradisjonell klasseromsundervisning, forelesninger, caseoppgaver, samtaler, diskusjoner og gruppearbeid. Utdanningen tar du på fulltid (dag) over ett semester, eller deltid (kveld) over to semestre. Eksamen Studentene går opp til fem eksamener: Medisinsk terminologi, IT, Anatomi/Fysiologi/Sykdomslære, Psykologi/Etikk, Praktisk kontorarbeid og Klinikk. Ved bestått eksamen i alle fag utstedes vitnemål. Opptakskrav Fullført videregående opplæring. Realkompetanse kan kompensere for manglende utdanning. Videre utdanningsmuligheter Tannlegeassistent og Medisinsk sekretær har flere fellesfag. Ved å gjennomføre og bestå eksamen i spesialfagene fra Medisinsk sekretær, vil du få vitnemål fra begge utdanningsløpene. Begrepsavklaring Tannlegeassistent er et utdanningsløp som tilbys av Treider Fagskoler. Utdanningen må ikke forveksles med Tannhelsesekretær, som er et 3-årig løp i den videregående skolen. Finansiering Treider Fagskoler tilbyr en egen finansieringsordning, med samme rentevilkår som hos Lånekassen, for dette studiet. Foto: Herman Dreyer PRAKTISK KONTORFAG I Praktisk kontorfag anvender du kunnskaper du har tilegnet deg gjennom de foregående fagene. Dette kan være skriving og behandling av pasientdokumentasjon som journaler, epikriser og henvisninger til spesialist. Foto: Herman Dreyer

8 Studentens kopi Treider Fagskoler, Region Øst Undervisningslokaler midt i sentrum av Oslo, like ved Stortinget. Alle kollektivtilbud i umiddelbar nærhet. Kontaktinformasjon: Nedre Vollgate OSLO Telefon: Telefaks: Avdelinger: Oslo, Drammen, Fredrikstad, Hamar, Kristiansand, og Sandefjord. Treider Fagskoler, Region Vest Undervisningslokaler i Bergen sentrum, ved Danmarksplass. Kort avstand til buss og bybane! Kontaktinformasjon: Bøhmergaten Bergen Telefon: Telefaks: Avdelinger: Bergen, Førde, Haugesund og Stavanger. Treider Fagskoler, Region midt-norge Undervisningslokaler midt i sentrum av Trondheim med inngang på Bakke Bru. Kort vei til buss, tog og båt. Kontaktinformasjon: Kjøpmannsgata 65 Postboks TRONDHEIM Telefon: Telefaks: Avdelinger: Trondheim, Bodø, Tromsø og Ålesund. Treider Fagskoler tar forbehold om feil i katalogen. innmelding Send søknadsskjema i utfylt stand til skolen. Legg ved/ettersend kopi av vitnemål eller siste terminkarakterer, samt eventuelle attester. Dersom søkeren blir vurdert som godkjent for opptak vil søkeren motta en studiekontrakt i posten sammen med giro for registreringsavgift (kr 950,-). Betaling av giro og returnering av studiekontrakt fullfører opptaket som student ved Treider Fagskoler. Søknadsfrist Treider Fagskoler praktiserer rullerende opptak, dvs at studieplasser tildeles fortløpende så langt de er tilgjengelige. Frist for levering av søknad er 7 dager før studiestart. For eventuell påmelding etter fristen må du ta kontakt med oss per telefon eller møte på et av våre regionkontorer. studiestart Se for oppdatert oversikt over oppstartssteder og -datoer. Ved for få påmeldte forbeholder vi oss retten til å kansellere utdanningsløpet, men senest 7 dager før opprinnelig planlagt oppstart. Søkere som trekker sin innmelding til et av våre utdanningstilbud vil ikke få registreringsavgiften refundert. Utmeldingen må være skriftlig og undertegnes av den som skrev innmeldingsblanketten. fremmøte ved skolestart I opptaksbrevet får studenten beskjed om tid og sted for fremmøte. Studenter som er forhindret fra å møte til den oppgitte fremmøtetiden ved studistart, må gi beskjed om dette til skolen. Mottar ikke skolen slik beskjed, forbeholder skolen seg retten til å gi plassen til søkere på venteliste. avmelding etter studiestart Studenter som har møtt frem og tiltrådt undervisningen er bundet til å betale studieavgift for påbegynt semester. Utmelding må skje skriftlig og skal undertegnes av den som undertegnet studiekontrakten. studieavgift Spesifisering av studieavgift er vedlagt i et innstikk til denne brosjyren. Dersom innstikket likevel ikke finnes vedlagt finner du priser på STUDIEFINANSIERING I tilknytning til utdanninger som ikke er støtteberettiget i Lånekassen tilbyr vi en alternativ finansieringsordning med samme rentebetingelser som hos Lånekassen.

Medisinsk sekretær Tannlegeassistent. www.treider.no

Medisinsk sekretær Tannlegeassistent. www.treider.no www.treider.no Medisinsk sekretær Tannlegeassistent Treider Fagskoler er en privat skole som tilbyr korte og direkte jobbrelevante utdanninger. Otte Treider etablerte skolen allerede i 1882, og skolen

Detaljer

MEDISINSK SEKRETÆR. Kort utdanning - raskt i jobb. Dagtid eller kveldstid Oppstart vår og høst

MEDISINSK SEKRETÆR. Kort utdanning - raskt i jobb. Dagtid eller kveldstid Oppstart vår og høst MEDISINSK SEKRETÆR Kort utdanning - raskt i jobb Dagtid eller kveldstid Oppstart vår og høst Utdanningstilbud Utdanning er en investering i din fremtid. Kanskje den viktigste. Helse I tillegg til tilbyr

Detaljer

1. 1. avdeling. er informasjonsmøter. Se www.treiderjus.no for dato og klokkeslett. e: Nedre Vollgate 8, 0158 OSLO. info@treiderjus.no.

1. 1. avdeling. er informasjonsmøter. Se www.treiderjus.no for dato og klokkeslett. e: Nedre Vollgate 8, 0158 OSLO. info@treiderjus.no. studiesamtale? Send mail til info@treiderjus.no resse: www.treiderjus.no info@treiderjus.no e: Nedre Vollgate 8, 0158 OSLO : 24 14 97 55 TreiderJus er informasjonsmøter. Se www.treiderjus.no for dato og

Detaljer

SIDE 1 Påmelding til kurs/programmer 2004/2005

SIDE 1 Påmelding til kurs/programmer 2004/2005 Påmelding til kurs/programmer 2004/2005 Etternavn Fornavn Mellomnavn Adresse Postnr. Poststed Telefon privat Telefon arbeid Mobiltelefon E-post Arbeidsgiver Adresse arbeidsgiver Postnr. arbeidsgiver Poststed

Detaljer

Betalingskurs i norsk språk

Betalingskurs i norsk språk Betalingskurs i norsk språk Søknadsfrist 15. april for høstsemesteret 1. oktober for vårsemesteret Søknaden sendes til: Institutt for lingvistiske og nordiske studier, UiO Postboks 1102 Blindern 0317 Oslo

Detaljer

FagAkademi Tidl. NæringsAkademiet Fredrikstad

FagAkademi Tidl. NæringsAkademiet Fredrikstad FagAkademi Tidl. NæringsAkademiet Fredrikstad Ett år på FFA ga meg drømmejobben! F redrikstad agakademi Tidl. NæringsAkademiet Fredrikstad Ann-Charlotte, Regnskap og økonomi Utdanningen fra FFA har gitt

Detaljer

Betalingskurs i norsk språk

Betalingskurs i norsk språk Betalingskurs i norsk språk Søknadsfrist 15. april for høstsemesteret 1. oktober for vårsemesteret Søknaden sendes til: Institutt for lingvistiske og nordiske studier, UiO Postboks 1102 Blindern 0317 Oslo

Detaljer

Programområde for tannhelsesekretær - Læreplan felles programfag Vg3

Programområde for tannhelsesekretær - Læreplan felles programfag Vg3 Programområde for tannhelsesekretær - Læreplan felles Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 14. desember 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

MEDISINSK SEKRETÆR med Diplom

MEDISINSK SEKRETÆR med Diplom Godkjent i lånekassen MEDISINSK SEKRETÆR med Diplom (Videregående studium) INNHOLD Fagene...................................................................... 3 Mål for utdanningen.......................................................

Detaljer

Her er en samling av ofte stilte spørsmål.

Her er en samling av ofte stilte spørsmål. Her er en samling av ofte stilte spørsmål. Hvordan kan jeg meg melde meg på kurs/studier hos NKS? Du kan bestille kurs og studier på www.nks.no. Legg kurset du ønsker i handlekurven og følg veiledningen.

Detaljer

SØKNAD OM OPPTAK TIL HØGSKOLEN I BUSKERUD - HØNEFOSS

SØKNAD OM OPPTAK TIL HØGSKOLEN I BUSKERUD - HØNEFOSS SØKNADSFRIST: 15. april 2004 SØKNAD OM OPPTAK TIL HØGSKOLEN I BUSKERUD - HØNEFOSS VIDEREUTDANNING, PÅBYGGINGSSTUDIER OG DELTIDSSTUDIER Etternavn: Fornavn: Fødselsdato/personnr.: (11 siffer): Personalia:

Detaljer

Fagskoleutdanning Kreftomsorg og lindrende pleie

Fagskoleutdanning Kreftomsorg og lindrende pleie TROMS fylkeskommune ROMSSA fylkkasuohkan Fagskolen i Troms avd. Skjervøy Fagskoleutdanning Kreftomsorg og lindrende pleie i samarbeid med Mål for utdanningen Videreutdanningen i kreftomsorg og lindrende

Detaljer

www.thsf.no Bli tannhelsesekretær

www.thsf.no Bli tannhelsesekretær www.thsf.no Bli tannhelsesekretær Tannhelsesekretærer Tannhelsesekretæren er bindeleddet mellom tannlegen og pasienten. En viktig del av arbeidet er derfor å kommunisere og yte god service til ulike typer

Detaljer

Grunnutdanning i. Psykodrama. i Kristiansand. Adm. Kontaktperson og assistentlærer: Jorun Marie Kveldro Tlf: 997 989 98 E-post: jmbra@online.

Grunnutdanning i. Psykodrama. i Kristiansand. Adm. Kontaktperson og assistentlærer: Jorun Marie Kveldro Tlf: 997 989 98 E-post: jmbra@online. Grunnutdanning i Psykodrama i Kristiansand Adm. Kontaktperson og assistentlærer: Jorun Marie Kveldro Tlf: 997 989 98 E-post: jmbra@online.no Faglig ansvarlig: MI v/ Eduardo Verdù Tlf: 928 90 510 E-post:

Detaljer

VEDLEGG TIL SØKNAD OM OPPTAK TIL BACHELORSTUDIUM FAGLÆRERUTDANNING FOR TOSPRÅKLIGE LÆRERE.

VEDLEGG TIL SØKNAD OM OPPTAK TIL BACHELORSTUDIUM FAGLÆRERUTDANNING FOR TOSPRÅKLIGE LÆRERE. www.hioa.no VEDLEGG TIL SØKNAD OM OPPTAK TIL BACHELORSTUDIUM FAGLÆRERUTDANNING FOR TOSPRÅKLIGE LÆRERE. SØKNAD OM OPPTAK 2013 Søknadsfrist: 1. mars 2013 Vennligst fyll ut søknadsskjemaet på datamaskin.

Detaljer

Godkjent i lånekassen. Medisinsk sekretær. med IT

Godkjent i lånekassen. Medisinsk sekretær. med IT Godkjent i lånekassen Medisinsk sekretær med IT Har du lyst på en jobb som er servicepreget Ja, nå er du i ferd med å vurdere et spennende og fremtidsrettet yrke! og allsidig og hvor du har med mennesker

Detaljer

Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige

Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige 1 Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Regler for opptak og rangering til enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet fastsatt av dekan 09.10.2015

Detaljer

Senter for etter- og videreutdanning. Kroppsøving deltid 2015-2016 Friluftsliv deltid 2015-2016

Senter for etter- og videreutdanning. Kroppsøving deltid 2015-2016 Friluftsliv deltid 2015-2016 Senter for etter- og videreutdanning Kroppsøving deltid 2015-2016 Friluftsliv deltid 2015-2016 Kroppsøving og Friluftsliv 2015-16 Felles informasjon og praktiske opplysninger for deltidsstudiene VARIGHET

Detaljer

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK REG. NR: Å R: H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK S ø knaden sendes Hø gskolen i Gjø vik PERSONALIA: Personnummer: Mann: Kvinne: Nasjonalitet: Etternavn: Fornavn/mellomnavn: Adresse: Telefon: Postnummer:

Detaljer

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK REG. NR: Å R: H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK S ø knaden sendes Hø gskolen i Gjø vik PERSONALIA: Personnummer: Mann: Kvinne: Nasjonalitet: Etternavn: Fornavn/mellomnavn: Adresse: Telefon: Postnummer:

Detaljer

PLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I ORAL KIRURGI OG ORAL MEDISIN

PLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I ORAL KIRURGI OG ORAL MEDISIN U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for klinisk odontologi PLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I ORAL KIRURGI OG ORAL MEDISIN Godkjent av Programutvalg for odontologiske fag ved Det medisinsk-odontologiske

Detaljer

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK REG. NR: Å R: H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK S ø knaden sendes Hø gskolen i Gjø vik PERSONALIA: Personnummer: Mann: Kvinne: Nasjonalitet: Etternavn: Fornavn/mellomnavn: Adresse: Telefon: Postnummer:

Detaljer

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK REG. NR: Å R: H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK S ø knaden sendes Hø gskolen i Gjø vik PERSONALIA: Personnummer: Mann: Kvinne: Nasjonalitet: Etternavn: Fornavn/mellomnavn: Adresse: Telefon: Postnummer:

Detaljer

Velkommen til Fagforbundet, Seksjon helse og sosials Fagstige!

Velkommen til Fagforbundet, Seksjon helse og sosials Fagstige! Velkommen til Fagforbundet, Seksjon helse og sosials Fagstige! Klinisk fagstige stimulerer til praksisnær, faglig videreutvikling. Du kan dokumentere dine kunnskaper i fagstigen, og legge dette til grunn

Detaljer

SØKNADSSKJEMA. Erstatningsopptak til veterinærstudiet

SØKNADSSKJEMA. Erstatningsopptak til veterinærstudiet SØKNADSSKJEMA Erstatningsopptak til veterinærstudiet Etternavn: Fornavn: Nasjonalitet: Personnummer: Hjemstedsadresse: Adresse søkeren kan nås på: E-post: Telefon: Nåværende studiested/universitet: Land:

Detaljer

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PEDODONTI

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PEDODONTI U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for klinisk odontologi STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PEDODONTI Godkjent av Programutvalg for odontologiske fag ved Det medisinsk-odontologiske

Detaljer

STUDIEBESTEMMELSENE VED NKI NETTSTUDIER

STUDIEBESTEMMELSENE VED NKI NETTSTUDIER STUDIEBESTEMMELSENE VED NKI NETTSTUDIER 1. GENERELT 1.1. Virkeområde Studiebestemmelsene gjelder mellom alle som bestiller utdanning ved NKI Nettstudier og ("Studenten" eller "part"), og NKI Nettstudier

Detaljer

Programområde for helsesekretær - læreplan i felles programfag Vg3

Programområde for helsesekretær - læreplan i felles programfag Vg3 Programområde for helsesekretær - læreplan i felles programfag Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 14. desember 2008 etter delegasjon i brev 26. september 2005 frå Utdannings- og forskingsdepartementet

Detaljer

SØKNADSSKJEMA. Erstatningsopptak til veterinærstudiet

SØKNADSSKJEMA. Erstatningsopptak til veterinærstudiet SØKNADSSKJEMA Erstatningsopptak til veterinærstudiet Etternavn: Fornavn: Nasjonalitet: Personnummer: Hjemstedsadresse: Adresse søkeren kan nås på: E-post: Telefon: Nåværende studiested/universitet: Land:

Detaljer

Veiledning og søknadsskjema

Veiledning og søknadsskjema Internasjonale stipend (IS), Norges forskningsråd P.b. 2700 St. Hanshaugen, 0131 Oslo Tlf. 22037000 / faks 22037001, e-post: intstip@forskningsradet.no www.forskningsradet.no/is Veiledning og søknadsskjema

Detaljer

It s learning benyttes til: - Planer og informasjon - Lærestoff - Kommunikasjon med nettlærer - Oppgaveløsning og veiledning

It s learning benyttes til: - Planer og informasjon - Lærestoff - Kommunikasjon med nettlærer - Oppgaveløsning og veiledning Stavanger offshore tekniske skole arrangerer teknisk fagskole petroleumsteknologi som nettbasert studie. Nettbasert studie innebærer at studenten har tilgang til læringsplattformen It s learning. It s

Detaljer

UTDANNING: Type utdanning: Skolens navn: Varighet: Eksamensår:

UTDANNING: Type utdanning: Skolens navn: Varighet: Eksamensår: UTDANNING: Type utdanning: Skolens navn: Varighet: Eksamensår: PRAKSIS ETTER FULLFØRT HØGSKOLEUTDANNING: Type praksis: Bedrift: Tidsrom: ANDRE OPPLYSNINGER: VEDLEGG TIL SØKNADSSKJEMAET: Attesterte kopier

Detaljer

Kosthold og helse 1. 7,5 studiepoeng

Kosthold og helse 1. 7,5 studiepoeng Kosthold og helse 1 7,5 studiepoeng Kosthold og helse 1 1.0 INNLEDNING Bakgrunn for studiet Studiet i kosthold og helse er kommet i gang med bakgrunn i initiativ fra God Helse partnerskapet i Møre og Romsdal.

Detaljer

Helsesekretærenes ulike oppgaver i sykehus og kommunehelsetjenesten

Helsesekretærenes ulike oppgaver i sykehus og kommunehelsetjenesten Helsesekretærenes ulike oppgaver i sykehus og kommunehelsetjenesten Tenk smart, skap kvalitet, bruk helsesekretærene Tenker de smartere i kommunehelsetjenesten enn på sykehusene? Gro Bengtson www.nhsf.no

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Sterilforsyning i helsetjenesten

Oslo kommune Utdanningsetaten. Sterilforsyning i helsetjenesten Oslo kommune Utdanningsetaten Sterilforsyning i helsetjenesten Sterilforsyning i helse Bakgrunn og overordnet mål: Med forbehold om godkjenning av studietilbud vil Fagskolen Oslo Akershus tilby fagskoleutdanning

Detaljer

Senter for etter- og videreutdanning. Friluftsliv deltid 2013-2014

Senter for etter- og videreutdanning. Friluftsliv deltid 2013-2014 Senter for etter- og videreutdanning Friluftsliv deltid 2013-2014 Kroppsøving og Friluftsliv 2013-14 Felles informasjon og praktiske opplysninger for deltidsstudiene VARIGHET n Kroppsøving deltid, del

Detaljer

Programområde for fotterapi og ortopediteknikk - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for fotterapi og ortopediteknikk - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for fotterapi og ortopediteknikk - Læreplan i felles programfag Vg2 Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 5. januar 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Treårig bachelor i ingeniørfag har som overordnet

Detaljer

Fagskoleutdanning. For helse- og sosialpersonell med videregående opplæring Kveldsundervisning starter i Trondheim tirsdag 03.02.

Fagskoleutdanning. For helse- og sosialpersonell med videregående opplæring Kveldsundervisning starter i Trondheim tirsdag 03.02. Fagskoleutdanning For helse- og sosialpersonell med videregående opplæring Kveldsundervisning starter i Trondheim tirsdag 03.02.09 Godkjent i NOKUT Spesialpedagogikk Veiledning Region 1: Peder Myhres veg

Detaljer

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK REG. NR: Å R: H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK S ø knaden sendes Hø gskolen i Gjø vik PERSONALIA: Personnummer: Mann: Kvinne: Nasjonalitet: Etternavn: Fornavn/mellomnavn: Adresse: Telefon: Postnummer:

Detaljer

Senter for etter- og videreutdanning. Friluftsliv deltid 2012-2013

Senter for etter- og videreutdanning. Friluftsliv deltid 2012-2013 Senter for etter- og videreutdanning Friluftsliv deltid 2012-2013 Kroppsøving og Friluftsliv 2012-13 Felles informasjon og praktiske opplysninger for deltidsstudiene VARIGHET n Kroppsøving deltid, del

Detaljer

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering Navn: Fødselsnummer: Fag: Tannhelsesekretær (Viktig! Husk å skrive om hele faget er godkjent eller ikke godkjent!) Vg1 Helse- og sosialfag Helsefremmende arbeid Kode: HSF1001 Mål for opplæringen er at

Detaljer

FÅ MER TID TIL DINE PASIENTER

FÅ MER TID TIL DINE PASIENTER FÅ MER TID TIL DINE PASIENTER La oss følge opp egenandeler og faktura GJØR ARBEIDS- DAGEN DIN ENKLERE Mer tid til flere pasienter og bedre oppfølging Som tannlege har du mye du må forholde deg til i hverdagen.

Detaljer

Økonomistudier med gode jobbmuligheter Økonomi 2013/2014

Økonomistudier med gode jobbmuligheter Økonomi 2013/2014 Økonomistudier med gode jobbmuligheter Se film om studiet Høgskolen i Molde har et omfattende studieprogram innen økonomiske og administrative fag. Er du på jakt etter et årsstudium i bedriftsøkonomi?

Detaljer

Velkommen til Fagforbundet, Seksjon helse og sosials Fagstige!

Velkommen til Fagforbundet, Seksjon helse og sosials Fagstige! Velkommen til Fagforbundet, Seksjon helse og sosials Fagstige! Klinisk fagstige stimulerer til praksisnær, faglig videreutvikling. Du kan dokumentere dine kunnskaper i fagstigen, og legge dette til grunn

Detaljer

Nr. Vår ref Dato F-01-13 12/2199-31.01.2013. Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning

Nr. Vår ref Dato F-01-13 12/2199-31.01.2013. Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning Rundskriv I henhold til liste Nr. Vår ref Dato F-01-13 12/2199-31.01.2013 Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning Kunnskapsdepartementet fastsatte med hjemmel i lov 1. april

Detaljer

Rullerende opptak: Opptak bekreftes etter at skriftlig søknad er innlevert og vurdert.

Rullerende opptak: Opptak bekreftes etter at skriftlig søknad er innlevert og vurdert. Stavanger offshore tekniske skole arrangerer teknisk fagskole petroleumsteknologi som nettbasert studie. Nettbasert studie innebærer at studenten har tilgang til læringsplattformen It s learning. It s

Detaljer

Studieplan Studieår 2014-2015

Studieplan Studieår 2014-2015 Side 1/6 Studieplan Studieår 2014-2015 Kosmetisk 15 studiepoeng, deltid Kull 2015 vår HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, campus Drammen Postboks 7053, 3007 Drammen Tlf. 3100

Detaljer

Studiekontrakt. Personalia 1. Nærmeste pårørende. Fylles ut dersom du ikke skal betale studieavgiften selv 2

Studiekontrakt. Personalia 1. Nærmeste pårørende. Fylles ut dersom du ikke skal betale studieavgiften selv 2 Kontrakten fylles ut og returneres fagskolen på adresse: Turistvegen 92, 2390 MOELV Merk: Studiekontrakt Returneringsfrist: 10 dager Studieprogram/klasse: (Fylles ut av fagskolen) Unntatt offentlighet

Detaljer

Fagstige for søkere med høyskoleutdanning og/eller universitetsutdanning

Fagstige for søkere med høyskoleutdanning og/eller universitetsutdanning Velkommen til Fagforbundet, Seksjon helse og sosials Fagstige Klinisk fagstige stimulerer til praksisnær, faglig videreutvikling. Du kan dokumentere dine kunnskaper i fagstigen, og legge dette til grunn

Detaljer

Senter for etter- og videreutdanning. Kroppsøving deltid 2015-2016 Friluftsliv deltid 2015-2016

Senter for etter- og videreutdanning. Kroppsøving deltid 2015-2016 Friluftsliv deltid 2015-2016 Senter for etter- og videreutdanning Kroppsøving deltid 2015-2016 Friluftsliv deltid 2015-2016 Kroppsøving og Friluftsliv 2015-16 Felles informasjon og praktiske opplysninger for deltidsstudiene VARIGHET

Detaljer

BA I KLASSISK BALLETT

BA I KLASSISK BALLETT BA I KLASSISK BALLETT SØKNAD OM OPPTAK TIL STUDIEÅRET 2012/2013 Søknadsfrist: 10. desember 2011 FEST/LIM INN BILDE HER For å søke på studiet må du gjøre følgende innen søknadsfristen: 1. Du må registrere

Detaljer

Bachelor i sykepleie;

Bachelor i sykepleie; Informasjonshefte Bachelor i sykepleie; grunnutdanning i sykepleie organisert som desentralisert deltidsstudium over fire år med oppstart 18. august 2010 1 Bachelorutdanning i sykepleie organisert som

Detaljer

Studieplan for årsstudium i samisk som fremmedspråk

Studieplan for årsstudium i samisk som fremmedspråk Studieplan for årsstudium i samisk som fremmedspråk Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Gjelder fra og med 01.01.11. Revidert

Detaljer

Avansert geriatrisk sykepleie (erfaringsbasert master)

Avansert geriatrisk sykepleie (erfaringsbasert master) Samlet programbeskrivelse Avansert geriatrisk sykepleie (erfaringsbasert master) Varighet: 3 år Studiepoeng: 120 Organisering: Deltidsstudium Ansvarlig fakultet: Det medisinske fakultet Programnavn: Avansert

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for folkehelsearbeid for tannhelsepersonell Health Promotion and Dental Care 15 studiepoeng/ects Studiet godkjent av rektor for Høgskolen i Akershus 9. november

Detaljer

Med Fagskoleutdanning bidrar du til at ressursene styrkes og du får selv en mer givende arbeidsdag

Med Fagskoleutdanning bidrar du til at ressursene styrkes og du får selv en mer givende arbeidsdag Med Fagskoleutdanning bidrar du til at ressursene styrkes og du får selv en mer givende arbeidsdag Fagskolen Rogaland Helsefag Helse, aldring og aktiv omsorg Kreftomsorg og lindrende pleie Psykisk helsearbeid

Detaljer

BILDER NORDIC SCHOOL OF PHOTOGRAPHY BENYTTER SVÆRT ANERKJENTE FOTO- GRAFER I UNDERVISNINGEN. JONAS BENDIKSEN, ROGER TURESSON, ISIDOR ÅSTRØM, HANS -

BILDER NORDIC SCHOOL OF PHOTOGRAPHY BENYTTER SVÆRT ANERKJENTE FOTO- GRAFER I UNDERVISNINGEN. JONAS BENDIKSEN, ROGER TURESSON, ISIDOR ÅSTRØM, HANS - BILDER NORDIC SCHOOL OF PHOTOGRAPHY BENYTTER SVÆRT ANERKJENTE FOTO- GRAFER I UNDERVISNINGEN. JONAS BENDIKSEN, ROGER TURESSON, ISIDOR ÅSTRØM, HANS - OLAV FORSANG, JULIE PIKE, ASHLEY CAMERON, ROBERT SANNES,

Detaljer

Sykepleie nettbasert - bachelorstudium

Sykepleie nettbasert - bachelorstudium Sykepleie nettbasert - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Fører til grad: Bachelor i sykepleie

Detaljer

Høgskolestudiet i Barne- og ungdomsarbeid Modul 3 Språk, tekst, kommunikasjon og estetiske fag.

Høgskolestudiet i Barne- og ungdomsarbeid Modul 3 Språk, tekst, kommunikasjon og estetiske fag. HØGSKOLEN I BERGEN Høgskolestudiet i Barne- og ungdomsarbeid Modul 3 Språk, tekst, kommunikasjon og estetiske fag. 15 studiepoeng Høgskolen i Bergen, Avdeling for lærerutdanning tilbyr dette studiet på

Detaljer

Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune. Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling

Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune. Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling Kvalitetssikringen ivaretas gjennom krav til undervisningspersonalet (fast tilsatte og timelærere), krav til sensur,

Detaljer

Bli foretrukket. - ta teknisk fagskole

Bli foretrukket. - ta teknisk fagskole Bli foretrukket - ta teknisk fagskole Stavanger offshore tekniske skole arrangerer teknisk fagskole petroleumsteknologi som nettbasert studie. Nettbasert studie innebærer at studenten har tilgang til læringsplattformen

Detaljer

Retningslinjer for SAFE utdanningsstipend

Retningslinjer for SAFE utdanningsstipend Retningslinjer for SAFE utdanningsstipend 1. Formål SAFE sitt utdanningsstipend skal motivere og bidra til at medlemmer og tillitsvalgte utvikler sin kompetanse i organisasjons- og yrkesliv. Stipend kan

Detaljer

Kort om Samordna opptak. Kristin Haugsøen Opptaksleder Høgskolen i Bergen

Kort om Samordna opptak. Kristin Haugsøen Opptaksleder Høgskolen i Bergen Kort om Samordna opptak Kristin Haugsøen Opptaksleder Høgskolen i Bergen Søknader til HiB 2012 4965 førsteprioritetssøknader 28 980 søknadsalternativer 42 studietilbud utlyst i Samordna opptak ELEKTRONISK

Detaljer

Høgskolen i Finnmark Studieforbundet Kultur og Tradisjon HATS kompetansesenter for revy og teater FAGPLAN

Høgskolen i Finnmark Studieforbundet Kultur og Tradisjon HATS kompetansesenter for revy og teater FAGPLAN Høgskolen i Finnmark Studieforbundet Kultur og Tradisjon HATS kompetansesenter for revy og teater FAGPLAN Instruktør for det frivillige revy- og teaterfeltet 15 stp STUDIEÅRET 2012-2013 Deltid Alta/Tromsø

Detaljer

BACHELORSTUDIUM I DANS MED HOVEDRETNING JAZZDANS MED HOVEDRETNING MODERNE DANS OG SAMTIDSDANS Søknadsfrist 1. februar 2009

BACHELORSTUDIUM I DANS MED HOVEDRETNING JAZZDANS MED HOVEDRETNING MODERNE DANS OG SAMTIDSDANS Søknadsfrist 1. februar 2009 SØKNAD OM OPPTAK 2009 BACHELORSTUDIUM I DANS MED HOVEDRETNING JAZZDANS MED HOVEDRETNING MODERNE DANS OG SAMTIDSDANS Søknadsfrist 1. februar 2009 1. PERSONLIGE OPPLYSNINGER Fullt navn Fest passbilde her

Detaljer

SØKNADSSKJEMA Fellesfag helårskurs 2014/2015

SØKNADSSKJEMA Fellesfag helårskurs 2014/2015 SØKNADSSKJEA Fellesfag helårskurs 2014/2015 Betingelser (leses nøye før du skriver under): 1. Danielsen Intensivgymnas tar inn voksne elever både med og uten rett til videregående opplæring. 2. Fra og

Detaljer

UTDANNING: Type utdanning: Skolens navn: Varighet: Eksamensår:

UTDANNING: Type utdanning: Skolens navn: Varighet: Eksamensår: UTDANNING: Type utdanning: Skolens navn: Varighet: Eksamensår: PRAKSIS ETTER FULLFØRT HØGSKOLEUTDANNING: Type praksis: Bedrift: Tidsrom: ANDRE OPPLYSNINGER: VEDLEGG TIL SØKNADSSKJEMAET: Attesterte kopier

Detaljer

Videregående opplæring organisert for voksne

Videregående opplæring organisert for voksne Videregående opplæring organisert for voksne HVEM HAR RETT TIL VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FOR VOKSNE? Du må fylle 25 år eller mer det året du søker Du må ikke ha fullført videregående opplæring tidligere Du

Detaljer

Strategisk ledelse, MASTRA

Strategisk ledelse, MASTRA Executive MBA «Reelt løft av egen kompetanse» Kjell Haarr, International Relations Manager, Posten Norge Executive MBA Strategisk ledelse, MASTRA Strategisk ledelse Executive MBA i strategisk ledelse,

Detaljer

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK REG. NR: Å R: H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK S ø knaden sendes Hø gskolen i Gjø vik PERSONALIA: Personnummer: Mann: Kvinne: Nasjonalitet: Etternavn: Fornavn/mellomnavn: Adresse: Telefon: Postnummer:

Detaljer

Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 24. mai 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD...

1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD... Innhold 1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD... 3 7 ARBEIDSFORMER... 3 8 VURDERING... 4 8.1 Arbeidskrav/Obligatorisk

Detaljer

SØKNADSSKJEMA Fellesfag, programfag halvårskurs VÅR 2015

SØKNADSSKJEMA Fellesfag, programfag halvårskurs VÅR 2015 SØKNADSSKJEMA Fellesfag, programfag halvårskurs VÅR 2015 Betingelser (leses nøye før du skriver under): 1. Danielsen Intensivgymnas tar inn voksne elever både med og uten rett til videregående opplæring.

Detaljer

Senter for etter- og videreutdanning. Kroppsøving deltid 2012-2013

Senter for etter- og videreutdanning. Kroppsøving deltid 2012-2013 Senter for etter- og videreutdanning Kroppsøving deltid 2012-2013 Kroppsøving og Friluftsliv 2012-13 Felles informasjon og praktiske opplysninger for deltidsstudiene VARIGHET n Kroppsøving deltid, del

Detaljer

Politisk plattform 2014-2015

Politisk plattform 2014-2015 Politisk plattform 2014-2015 Vedtatt av Landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka kurs- og konferansehotell Innledning Fagskoler sikrer kvalitetsutdannede yrkesarbeidere, og er en grunnstein i et mangfoldig utdanningsbilde

Detaljer

«Fagskolekompetanse inn i fremtiden» Høyere utdannelse for deg med yrkeserfaring

«Fagskolekompetanse inn i fremtiden» Høyere utdannelse for deg med yrkeserfaring «Fagskolekompetanse inn i fremtiden» Høyere utdannelse for deg med yrkeserfaring Innhold 2 Om fagskolen ved rektor Ketil Solbakke Hva er fagskoleutdanning Hvem er Østfold fagskole Hvem er våre studenter

Detaljer

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Treårig bachelor i ingeniørfag har som overordnet mål å utdanne

Detaljer

Fjernundervisning. Helse- og sosialfag GK Barne- og ungdomsarbeider Omsorgsarbeider Hjelpepleier VK-I Hjelpepleier VK-II Aktivitør. www.aftenskolen.

Fjernundervisning. Helse- og sosialfag GK Barne- og ungdomsarbeider Omsorgsarbeider Hjelpepleier VK-I Hjelpepleier VK-II Aktivitør. www.aftenskolen. Fjernundervisning Videregående skole Reform 94 Brevkurs Internettkurs Helse- og sosialfag GK Barne- og ungdomsarbeider Omsorgsarbeider Hjelpepleier VK-I Hjelpepleier VK-II Aktivitør Region 1: Peder Myhres

Detaljer

SKOLEPOLITIKK OG GENERELL PROSEDYRE Retningslinjer for Art Complexion Makeup Skole og Kurssenter

SKOLEPOLITIKK OG GENERELL PROSEDYRE Retningslinjer for Art Complexion Makeup Skole og Kurssenter SKOLEPOLITIKK OG GENERELL PROSEDYRE Retningslinjer for Art Complexion Makeup Skole og Kurssenter Retningslinjene har til hensikt å regulere forholdet mellom skolen og den enkelte student, samt å gi veiledning

Detaljer

SKOLEPOLITIKK OG GENERELL PROSEDYRE Retningslinjer for Art Complexion Makeup Skole og Kurssenter

SKOLEPOLITIKK OG GENERELL PROSEDYRE Retningslinjer for Art Complexion Makeup Skole og Kurssenter SKOLEPOLITIKK OG GENERELL PROSEDYRE Retningslinjer for Art Complexion Makeup Skole og Kurssenter Retningslinjene har til hensikt å regulere forholdet mellom skolen og den enkelte student, samt å gi veiledning

Detaljer

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK REG. NR: Å R: H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK S ø knaden sendes Hø gskolen i Gjø vik PERSONALIA: Personnummer: Mann: Kvinne: Nasjonalitet: Etternavn: Fornavn/mellomnavn: Adresse: Telefon: Postnummer:

Detaljer

SØKNAD OM OPPTAK 2008

SØKNAD OM OPPTAK 2008 SØKNAD OM OPPTAK 2008 PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING I DANS PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING I TEATER Søknadsfrist 1. april 2008 SETT KRYSS Fest passbilde her 1. PERSONLIGE OPPLYSNINGER Fullt navn Fødselsdato

Detaljer

TROMS fylkeskommune ROMSSA fylkkasuohkan Fagskolen i Troms avd. Skjervøy. Teknisk fagskole - Matteknikk. I samarbeid med

TROMS fylkeskommune ROMSSA fylkkasuohkan Fagskolen i Troms avd. Skjervøy. Teknisk fagskole - Matteknikk. I samarbeid med TROMS fylkeskommune ROMSSA fylkkasuohkan Fagskolen i Troms avd. Skjervøy Teknisk fagskole - Matteknikk I samarbeid med Tilbud hvor du vil når du vil Dersom du kunne tenke deg en videre utdanning innen

Detaljer

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget ved TKD 23.

Detaljer

Mesterbrev og Teknisk fagskole stillas

Mesterbrev og Teknisk fagskole stillas Mesterbrev og Teknisk fagskole stillas Et tilbud fra RKK Fagskolen, lagt til Bergeland videregående skole og Stavanger offshore tekniske skole i Stavanger, i samarbeid med SEF - Stillasentreprenørenes

Detaljer

Senter for etter- og videreutdanning. Kroppsøving deltid 2013-2014

Senter for etter- og videreutdanning. Kroppsøving deltid 2013-2014 Senter for etter- og videreutdanning Kroppsøving deltid 2013-2014 Kroppsøving og Friluftsliv 2013-14 Felles informasjon og praktiske opplysninger for deltidsstudiene VARIGHET n Kroppsøving deltid, del

Detaljer

Rammeplan for treårig revisorutdanning

Rammeplan for treårig revisorutdanning Rammeplan for treårig revisorutdanning Fastsatt 25. juni 2003 av Utdannings- og forskningsdepartementet 1. Innledning...3 2. Formålet med utdanningen...3 3. Mål for studiet...3 4. Innhold...4 5. Struktur

Detaljer

Intensivsykepleie - videreutdanning

Intensivsykepleie - videreutdanning Intensivsykepleie - videreutdanning Vekting: 90 studiepoeng Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Om videreutdanning i intensivsykepleie: Videreutdanningen i intensivsykepleie er et heltidsstudium på tre

Detaljer

Læreplan i felles programfag i Vg1 service og samferdsel

Læreplan i felles programfag i Vg1 service og samferdsel Læreplan i felles programfag i Vg1 service og samferdsel Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 16. januar 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing.

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Studieprogram M-TRISSTY, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:43 Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

LONGYEARBYEN LOKALSTYRE

LONGYEARBYEN LOKALSTYRE LONGYEARBYEN LOKALSTYRE Søknadsskjema for fastlandselever skoleåret 2014-2015 Søknadsfrist: 10. mars 2014 Søknad sendes til: Longyearbyen skole v/avdelingsleder videregående avdeling, Postboks 350, 9171

Detaljer

- uke ikke bestemt (tirsdag/onsdag) - uke ikke bestemt (4/5 dager)

- uke ikke bestemt (tirsdag/onsdag) - uke ikke bestemt (4/5 dager) Stavanger offshore tekniske skole arrangerer teknisk fagskole som nettbasert modulkurs. Nettbasert modulkurs innebærer at kursdeltakerne har tilgang til internett plattform, kalt It s learning. Internett

Detaljer

VI LEGGER GRUNNLAGET FOR DIN KARRIERE

VI LEGGER GRUNNLAGET FOR DIN KARRIERE VI LEGGER GRUNNLAGET FOR DIN KARRIERE INNHOLD Norsk Frisør- og Hudpleieskole 3 Norsk Frisørskole 4 Fagområder 6 Opptak 8 Norsk Hudpleieskole 10 Fagområder 12 Opptak 13 Kontaktinformasjon 15 2 NORSK FRISØR

Detaljer

Institutt for musikk og dans Universitetet i Stavanger

Institutt for musikk og dans Universitetet i Stavanger SØKNADSSKJEMA Institutt for musikk og dans Universitetet i Stavanger 2009 2010 SØKNADSFRISTER: Lavere grads studier: Musikk: 15. desember 2008 Dans: 1. februar 2009 Høyere grads studier: Masterprogram

Detaljer

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget

Detaljer

MÅLSETTING FOR UTDANNINGSHUSET

MÅLSETTING FOR UTDANNINGSHUSET Digital Fotograf En moderne og fremtidsrettet utdanning for deg som ønsker å jobbe med digital fotografering. Utdanningen har fokus på utvikling av personlig stil gjennom veiledning fra ledende profesjonelle

Detaljer

Lånekassegodkjente utdanninger

Lånekassegodkjente utdanninger Lånekassegodkjente utdanninger 3 5 Treider Fagskoler, Region Øst Undervisningslokaler midt i sentrum av Oslo, like ved Stortinget. Alle kollektivtilbud i umiddelbar nærhet. Kontaktinformasjon: Nedre Vollgate

Detaljer

Bachelor i sykepleie;

Bachelor i sykepleie; Informasjonshefte Bachelor i sykepleie; grunnutdanning i sykepleie organisert som deltidsstudium over fire år med oppstart 19. august 2009 1 Bachelorutdanning i sykepleie organisert som deltidsstudium

Detaljer

Informasjonsteknologi, kybernetikk/signalbehandling - Master i teknologi/siv.ing.

Informasjonsteknologi, kybernetikk/signalbehandling - Master i teknologi/siv.ing. Informasjonsteknologi, kybernetikk/signalbehandling - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 10 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Med en mastergrad

Detaljer