MEDISINSK SEKRETÆR. Kort utdanning - raskt i jobb. Dagtid eller kveldstid Oppstart vår og høst

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MEDISINSK SEKRETÆR. Kort utdanning - raskt i jobb. Dagtid eller kveldstid Oppstart vår og høst"

Transkript

1 MEDISINSK SEKRETÆR Kort utdanning - raskt i jobb Dagtid eller kveldstid Oppstart vår og høst

2 Utdanningstilbud Utdanning er en investering i din fremtid. Kanskje den viktigste. Helse I tillegg til tilbyr vi også 13 andre utdanninger innenfor seks studiekategorier. For mer informasjon om det totale studietilbudet, se vår nettside treider.no eller send SMS UTD HOVED til 1963 for å motta katalogen i posten. Kort om Treider Fagskoler Treider Fagskoler tilbyr utdanninger innenfor det administrative/merkantile området. Vi tilbyr 14 studier innen seks studiekategorier. Alle våre utdanninger har en unik kombinasjon av teoretisk og praktisk fokus. Alle utdanningene er direkte jobbkvalifiserende. Markedsføring og ledelse... Markedskonsulent Butikkledelse Kontor og administrasjon... Advokatsekretær Saksbehandler Hvem er Treider Fagskoler? Treider Fagskoler er en del av utdanningskonsernet Anthon B Nilsen Utdanning AS, en av Skandinavias største private leverandører av utdanning og kursvirksomhet. Hvorfor velge Treider Fagskoler? Faglig aktuelle utdanninger kombinert med kvalifiserte forelesere med lang erfaring fra næringslivet, gjør våre studenter høyaktuelle i dagens arbeidsmarked. Juridisk kontormedarbeider Sekretær IT... Nettverksadministrator Logistikk... Lageradministrator Transportadministrator Økonomi og personal... Regnskapsmedarbeider Regnskapskonsulent Lønnsmedarbeider Reiseliv... Reiselivskoordinator Treider Fagskoler sine utdanninger tilbys med ulik varighet: Ett semester på dagtid (fulltid) Ett år på dagtid (fulltid) To semestre på kveldstid (deltid) Alle våre utdanninger med varighet ett semester, tilbys også som deltidsutdanning på kveld - to kvelder per uke. De fleste av våre ettårige utdanninger inkluderer praksis i relevant bedrift. I tillegg til vår utdanningsportefølje innenfor administrativ/merkantil retning, tilbyr vi også kreative utdanninger tilknyttet skolene: School of Fashion Industry (SoFI) Idefagskolen Bilder Nordic School of Photography Vi tilbyr en unik kombinasjon av teoretisk og praktisk fokus. Utdanningene er direkte jobbkvalifiserende innenfor de ulike bransjene og funksjonene hver utdanning retter seg mot. Vårt mål er at studentene våre skal kunne gå rett ut i jobb etter endt utdanning. Undervisningen foregår i klasserom. Dette sikrer god støtte og oppfølging gjennom studieåret. Du får en utdanning som gir deg en konkret arbeidstittel. Dette synliggjør for potensielle arbeidsgivere hvilken kompetanse du har tilegnet deg, og er i mange tilfeller avgjørende for å få jobben du ønsker. Samtidig står merkevaren Treider Fagskoler sterkt i arbeidsmarkedet. 3

3 Helse Vi lever i et samfunn i stor utvikling. Ny teknologi fører til stadige endringer i helsesektoren og arbeidsoppgavene forandrer seg tilsvarende raskt. Dette medfører at det stilles høyere krav til fleksibilitet og omstillingsevne. Informasjonsteknologien gir sekretærene nye arbeidsoppgaver og mer ansvar. Kontortjenesten er derfor en viktig profesjon ved dagens sykehus og legekontor. Anatomi / fysiologi og sykdomslære Du får opplæring i grunnleggende anatomi og fysiologi samt relevant sykdomslære. Du får kjennskap til oppbyggingen og normalfunksjonen til de forskjellige organsystemene i menneskekroppen. Videre skal du tilegne seg kunnskap om de mest vanlige sykdommene, normale symptomer og hvordan diagnostisering ofte foregår. Forebygging av sykdommer er også et tema. De mest brukte undersøkelsesmetodene for ulike sykdommer samt behandlingene av disse blir også gjennomgått. Pasientadministrativt system Du får opplæring i det mest brukte pasientadministrative IT-systemet som benyttes i primærhelsetjenesten. Et slikt system håndterer timebestilling, skriving av resepter, henvisninger og pasientadministrasjon på legekontor. IT Det vektlegges effektiv og ergonomisk bruk av datamaskinen. Hovedvekten av opplæringen blir lagt på Windows og Word. Programvaren brukes mye på sykehus og legekontor, både direkte og indirekte sammen med annen programvare. Det vil videre bli gitt en innføring i Excel, internett og datasikkerhet. Psykologi og etikk En vil ofte møte pasienter og pårørende i vanskelige livssituasjoner og må kunne imøtekomme ulike menneskers behov for omsorg og hjelp. Dette forutsetter en forståelse for hvordan livshendelser og sykdom kan innvirke på mennesker. Opplæringen i psykologi legger vekt på å utvikle holdninger som innebærer toleranse, respekt og engasjement i mellommenneskelige forhold. Opplæringen tar sikte på å gjøre deg reflektert over egen rolle i møte med pasienter, pårørende og kolleger. Du får innføring i anvendt psykologi, kommunikasjon, kulturforståelse, etikk, taushetsplikt og pasientbehandling. Medisinsk terminologi Du får opplæring i medisinske ord og uttrykk (medisinsk nomenklatur). Dette innebærer en del latinske gloser, grammatikk, kasus, substantivbøying og kjennskap til adjektiver samt greske prefikser og suffikser. Emnet er vikitg for å oppnå forståelse av medisinsk faglitteratur, men også i tilknytning til andre emner, deriblant anatomi og fysiologi samt skriving av pasientdata i form av journaler, epikriser og operasjonsbeskrivelser. Heltid ett semester på dagtid Deltid to semestre på kveldstid Få jobb på sykehus eller legekontor Opplæring i DIPS Praktisk laboratoriearbeid 4

4 Helse Praktisk Informasjon Kontor og journalfag En må kunne skrive medisinsk dokumentasjon som journaler, epikriser og operasjonsbeskrivelser effektivt og riktig, og opplæringen har dette som fokusområde. Du får også kjennskap til lover og forskrifter som omhandler pasientrettigheter som angår sekretærer. Eksempler på dette er taushetsplikten, journalforskriften og pasientrettighetsloven. I kontorfaget legges det stor vekt på korrekt språkanvendelse og tegnsetting, samt nøye bruk av maler, skjemaer og oppslagsverk. Du må kunne anvende kunnskaper som er tilegnet gjennom opplæring i andre emner. DIPS Du får også opplæring i DIPS; Det ledende EPJ-systemet (elektronisk pasientjournal system) som brukes på sykehusene. Opplæringen i DIPS er et e-læringskurs hvor du først får innføring i ulike temaer, og deretter ser på videoer av en bestemt arbeidsoppgave. Avslutningsvis vil du jobbe med oppgaver i en interaktiv simulert database. På denne måten får du testet systemets funksjonalitet i praksis. Opplæringen i DIPS utgjør tilsammen ca. 100 videoer og interaktive klikk og lær -øvelser som har en varighet på 2-10 minutter hver. Opplæringen omfatter: DIPS Basis DIPS Henvisning DIPS Innleggelse DIPS Journal DIPS Somatisk Poliklinikk Laboratoriearbeid En må kunne utføre enkle laboratorieoppgaver på legekontor som blodprøvetaking og urinprøveanalyse. Du læres opp i laboratoriearbeid, både teoretisk og praktisk. Etter endt kurs skal du kunne utføre prøver og undersøkelser som normalt vil være en del av ditt arbeidsområde på legekontor. Vi benytter materiell og utstyr som også brukes i arbeidslivet. Laboratoriearbeid dekker bl.a. opplæring i: Hygiene/ kvalitetskontroll/ avfallshåndtering Kapillær og venøs blodprøvetaking Prosedyrer for analyser av blod, urin, etc Prosedyrer for håndtering, oppbevaring og forsendelse av prøvemateriale og prøvesvar Bruk, vedlikehold og kontroll av laboratorieutstyr m.m. Jobbmuligheter Utdanningen kvalifiserer primært for arbeid som sekretær på ulike avdelinger på sykehus samt legekontorer, både offentlig og privat. Fagkombinasjonen og studieinnholdet for øvrig dekker de kravene arbeidsmarkedet stiller. Opplæringen i praktisk laboratoriearbeid er spesielt viktig om du ønsker jobb i primærhelsetjenesten (legekontorer). tilbys i flere byer i hele landet. Oversikt over oppstartstider og -steder finner du på vår nettside - Tilleggsmodul - Skiftestue (36 timer) Tilleggsmodulen Skiftestuearbeid gir opplæring i sykepleierrelaterte arbeidsoppgaver som utføres på legekontor, feks sårskift samt bruken av noen av de vanligste apparaturene i helsesektoren: EKG, Blodtrykk, Audiometer og Spirometer. Samtidig lærer du om normalgrenser og patologi i forbindelse med undersøkelser. Skiftestuearbeid tar for seg følgende temaer: Sårskift, fjerning av sting Setting av injeksjoner, reisevaksine Drypping av øyer/ører, øreskylling Blodtrykksmåling, pulskontroll, EKG Førstehjelp/ø-hjelpsprosedyrer Assistanse ved undersøkelser; Småkirurgi Hygiene Håndtering av smittefarlig materiale Dersom du ønsker jobb i primærhelsetjenesten (legekontor) anbefaler vi tilleggsmodulen i skiftestuearbeid. Om autorisasjon er et utdanningsløp som tilbys av Treider Fagskoler. Utdanningen må ikke forveksles med Helsesekretær, som er et 3-årig løp i den videregående skolen. Vi gjør videre oppmerksom på at dette studiet ikke gir autorisasjon. Arbeidsmulighetene er likevel veldig gode og man kan søke på jobb som helsesekretær uavhengig av dette. Les mer om utdanningen på treider.no Varighet Ett semester på dagtid (fulltid) To semestre på kveldstid (deltid) Undervisningstider På dagtid foregår undervisningen mellom kl og På kveldstid foregår undervisningen to kvelder per uke, fra kl til Dette gir deg mulighet til å være i full jobb mens du studerer. Eksamen Du avlegger totalt fem eksamener: IT, Anatomi / fysiologi og sykdsomslære, Medisinsk terminologi, Psykologi og etikk samt Kontor- og journalfag. For emnet Laboratoriearbeid kreves oppmøte til minst 90 % av undervisningen. Ved bestått eksamen i alle emner, og gjennomført og godkjent deltakelse i laboratoriearbeid, utstedes vitnemål. Opptakskrav Fullført og bestått videregående opplæring. Realkompetanse eller relevant yrkespraksis kan kompensere for manglende utdanning. Finansiering Treider Fagskoler tilbyr en egen finansieringsordning med tilsvarende rentebetingelser som Lånekassen. Ta kontakt for mer informasjon om denne ordningen. 6 7

5 Studentens kopi Søknadsskjema INNMELDING Send søknadsskjema i utfylt stand til skolen. Legg ved/ettersend kopi av vitnemål eller siste terminkarakterer, samt eventuelle attester. Dersom søkeren blir vurdert som godkjent for opptak vil søkeren motta en studiekontrakt i posten sammen med giro for registreringsavgift (kr 1 500,-). Betaling av giro og returnering av studiekontrakt fullfører opptaket som student ved Treider Fagskoler. SØKNADSFRIST Treider Fagskoler praktiserer rullerende opptak, dvs at studieplasser tildeles fortløpende så langt de er tilgjengelige. Frist for levering av søknad er 7 dager før studiestart. For eventuell påmelding etter fristen må du ta kontakt med oss per telefon eller møte på et av våre regionkontorer. STUDIESTART Se for oppdatert oversikt over oppstartssteder og -datoer. Ved for få påmeldte forbeholder vi oss retten til å kansellere utdanningsløpet, men senest 7 dager før opprinnelig planlagt oppstart. Søkere som trekker sin innmelding til et av våre utdanningstilbud vil ikke få registreringsavgiften refundert. Utmeldingen må være skriftlig og undertegnes av den som underskrev søknadsskjemaet. FREMMØTE VED SKOLESTART I opptaksbrevet får studenten informasjon om tid og sted for fremmøte. Studenter som er forhindret fra å møte til den oppgitte fremmøtetiden ved studiestart, må gi beskjed om dette til skolen. Mottar ikke skolen slik beskjed, forbeholder skolen seg retten til å gi plassen til søkere på venteliste. AVMELDING ETTER STUDIESTART Studenter som har møtt frem og tiltrådt undervisningen er bundet til å betale studieavgift i henhold til studiekontrakten. Utmelding må skje skriftlig og skal undertegnes av den som undertegnet studiekontrakten. STUDIEAVGIFT Spesifisering av studieavgift er vedlagt i et innstikk til denne brosjyren. Dersom innstikket likevel ikke finnes vedlagt finner du priser på STUDIEFINANSIERING er ikke støtteberettiget av Lånekassen. Vi tilbyr derfor en egen finansieringsordning med samme rentebetingelser som hos Lånekassen. Ta kontakt med oss for nærmere informasjon om denne ordningen. ETTERNAVN: FORNAVN: ADRESSE: KOLONNE RESERVERT FOR SKOLEN: Dato mottatt: POSTNR: POSTSTED: Studentnummer: TLF. PRIVAT: TLF. JOBB: TLF. MOBIL: FØDSELSDATO (11 SIFFER): E-POST: Opptak godkjent dato: Jeg søker opptak ved følgende utdanning: MEDISINSK SEKRETÆR Studiested - se for oppstartssteder og -datoer: STUDIESTED: Studiestart: (kryss av i riktig rute, både for ønsket oppstartssemester og dag/kveld) Høst Vår Dag Kveld (2 ganger i uken) Utdanning utover grunnskole (legg ved kopi av vitnemål): Vedlagt: Ettersendes: Bekreftelse sendt dato: Yrkespraksis (må dokumenteres dersom du ikke har gjennomført videregående opplæring): Vedlagt: Ettersendes: Hvis andre enn deg selv skal betale utdanningen (eks. foreldre, NAV eller arbeidsgiver), legg ved bekreftelse med navn på kontaktperson. Husk telefonnummer, e-post og adresse til betaler. Jeg har gjort meg kjent med informasjonen beskrevet i studiekatalogen og søknadsvilkårene (se baksiden av søknadsskjemaet) STED OG DATO: UNDERSKRIFT: 8

6 Skolens kopi INNMELDING Send søknadsskjema i utfylt stand til skolen. Legg ved/ettersend kopi av vitnemål eller siste terminkarakterer, samt eventuelle attester. Dersom søkeren blir vurdert som godkjent for opptak vil søkeren motta en studiekontrakt i posten sammen med giro for registreringsavgift (kr 1 500,-). Betaling av giro og returnering av studiekontrakt fullfører opptaket som student ved Treider Fagskoler. SØKNADSFRIST Treider Fagskoler praktiserer rullerende opptak, dvs at studieplasser tildeles fortløpende så langt de er tilgjengelige. Frist for levering av søknad er 7 dager før studiestart. For eventuell påmelding etter fristen må du ta kontakt med oss per telefon eller møte på et av våre regionkontorer. STUDIESTART Se for oppdatert oversikt over oppstartssteder og -datoer. Ved for få påmeldte forbeholder vi oss retten til å kansellere utdanningsløpet, men senest 7 dager før opprinnelig planlagt oppstart. FREMMØTE VED SKOLESTART I opptaksbrevet får studenten informasjon om tid og sted for fremmøte. Studenter som er forhindret fra å møte til den oppgitte fremmøtetiden ved studiestart, må gi beskjed om dette til skolen. Mottar ikke skolen slik beskjed, forbeholder skolen seg retten til å gi plassen til søkere på venteliste. AVMELDING ETTER STUDIESTART Studenter som har møtt frem og tiltrådt undervisningen er bundet til å betale studieavgift i henhold til studiekontrakten. Utmelding må skje skriftlig og skal undertegnes av den som undertegnet studiekontrakten. STUDIEAVGIFT Spesifisering av studieavgift er vedlagt i et innstikk til denne brosjyren. Dersom innstikket likevel ikke finnes vedlagt finner du priser på STUDIEFINANSIERING er ikke støtteberettiget av Lånekassen. Vi tilbyr derfor en egen finansieringsordning med samme rentebetingelser som hos Lånekassen. Ta kontakt med oss for nærmere informasjon om denne ordningen. Søkere som trekker sin innmelding til et av våre utdanningstilbud vil ikke få registreringsavgiften refundert. Utmeldingen må være skriftlig og undertegnes av den som underskrev søknadsskjemaet. 10

7 Grafisk utforming: JFB Design Treider Fagskoler, Region Øst Undervisningslokaler midt i sentrum av Oslo, like ved Stortinget. Alle kollektivtilbud i umiddelbar nærhet. Kontaktinformasjon: Nedre Vollgate 8, 0158 OSLO Telefon: E-post: Treider Fagskoler, Region Vest Nye undervisningslokaler i Bergen sentrum fra sommeren 2015, like ved Bergen Storsenter. Kort avstand til buss, tog og bybane. Kontaktinformasjon: Bøhmergaten 42, 5057 Bergen Telefon: E-post: Treider Fagskoler, Region Midt-Norge Nye lokaler i krysset Leangen/Strindheim, vis-a-vis Nidar Sjokoladefabrikk og Sirkus Shopping. Kort vei til buss, nærmeste bussholdeplass er Strindheim eller Gildheim. Kontaktinformasjon: Falkenborgvegen 35C, 7044 TRONDHEIM Telefon: E-post: Treider Fagskoler tilbyr utdanninger i flere byer i Norge. Se treider.no eller eget innstikk i denne katalogen for tilbudet på de ulike lokasjonene. Treider Fagskoler tar forbehold om trykkfeil og/eller eventuelle faglige justeringer.

Medisinsk sekretær Tannlegeassistent

Medisinsk sekretær Tannlegeassistent Medisinsk sekretær Tannlegeassistent Søknadsskjema Etternavn: Fornavn: Kolonne reservert for skolen: Dato mottatt: Adresse: Postnr: Poststed: Studentnummer: Tlf. privat: Tlf. jobb: Tlf. mobil: Fødselsdato:

Detaljer

Lånekassegodkjente utdanninger

Lånekassegodkjente utdanninger Lånekassegodkjente utdanninger 3 5 Treider Fagskoler, Region Øst Undervisningslokaler midt i sentrum av Oslo, like ved Stortinget. Alle kollektivtilbud i umiddelbar nærhet. Kontaktinformasjon: Nedre Vollgate

Detaljer

1. 1. avdeling. er informasjonsmøter. Se www.treiderjus.no for dato og klokkeslett. e: Nedre Vollgate 8, 0158 OSLO. info@treiderjus.no.

1. 1. avdeling. er informasjonsmøter. Se www.treiderjus.no for dato og klokkeslett. e: Nedre Vollgate 8, 0158 OSLO. info@treiderjus.no. studiesamtale? Send mail til info@treiderjus.no resse: www.treiderjus.no info@treiderjus.no e: Nedre Vollgate 8, 0158 OSLO : 24 14 97 55 TreiderJus er informasjonsmøter. Se www.treiderjus.no for dato og

Detaljer

Korte utdanninger med gode jobbmuligheter. Dagtid eller kveldstid Oppstart vår og høst

Korte utdanninger med gode jobbmuligheter. Dagtid eller kveldstid Oppstart vår og høst Korte utdanninger med gode jobbmuligheter Dagtid eller kveldstid Oppstart vår og høst Utdanningstilbud Utdanning er en investering i din fremtid. Kanskje den viktigste! Markedsføring og ledelse...4 Markedskonsulent...6

Detaljer

Korte utdanninger med gode jobbmuligheter. Dagtid eller kveldstid Oppstart vår og høst

Korte utdanninger med gode jobbmuligheter. Dagtid eller kveldstid Oppstart vår og høst Korte utdanninger med gode jobbmuligheter Dagtid eller kveldstid Oppstart vår og høst Utdanningstilbud Utdanning er en investering i din fremtid. Kanskje den viktigste. Markedsføring og ledelse...4 Markedskonsulent...6

Detaljer

Lånekassegodkjente utdanninger

Lånekassegodkjente utdanninger Lånekassegodkjente utdanninger Reiseliv Kontor og administrasjon IT Økonomi og personal Markedsføring og ledelse www.treider.no Utdanningstilbud kontor og administrasjon - Advokatsekretær 6 - Juridisk

Detaljer

EFMD BACHELOR OF MANAGEMENT, DELTIDSSTUDIER, NETTSTUDIER OG KURS 2012/13

EFMD BACHELOR OF MANAGEMENT, DELTIDSSTUDIER, NETTSTUDIER OG KURS 2012/13 EFMD BACHELOR OF MANAGEMENT, DELTIDSSTUDIER, NETTSTUDIER OG KURS 2012/13 Tyngden du Trenger LivsLang Læring Det stilles store krav til omstillingsdyktighet i arbeidslivet. Utviklingen går raskere og den

Detaljer

Institutt for helhetsmedisin STUDIEKATALOG FAGSKOLEUTDANNING. Massasjeterapi Soneterapi

Institutt for helhetsmedisin STUDIEKATALOG FAGSKOLEUTDANNING. Massasjeterapi Soneterapi Institutt for helhetsmedisin STUDIEKATALOG FAGSKOLEUTDANNING Massasjeterapi Soneterapi Ta grep om fremtiden Med en utdanning innen alternativ behandling Vi har to studieretninger; Soneterapi Massasjeterapi

Detaljer

Studiehåndbok. Fagskoleutdanning, nettstudier. Skoleåret 2014/2015. www.ecademy.no V. H14-01

Studiehåndbok. Fagskoleutdanning, nettstudier. Skoleåret 2014/2015. www.ecademy.no V. H14-01 Studiehåndbok Fagskoleutdanning, nettstudier Skoleåret 2014/2015 www.ecademy.no V. H14-01 Forord Denne studiehåndboken gir informasjon om våre nettbaserte fagskoleutdanninger. Den er laget for deg som

Detaljer

Kapittel 1 Skolens struktur og organer... 6 1.1 Skolens eierstruktur... 6. 1.2 Skolens visjon, verdier og mål... 6. 1.2.1 Skolens visjon...

Kapittel 1 Skolens struktur og organer... 6 1.1 Skolens eierstruktur... 6. 1.2 Skolens visjon, verdier og mål... 6. 1.2.1 Skolens visjon... Reglement Kapittel 1 - Skolens struktur og organer Kapittel 2 - Skolens og studentens ansvar og rettigheter Kapittel 3 - Regler knyttet til oppstart, avmelding og avbrudd Kapittel 4 - Evaluering og kvalitetssikring

Detaljer

Godkjent i lånekassen. Medisinsk sekretær. med IT

Godkjent i lånekassen. Medisinsk sekretær. med IT Godkjent i lånekassen Medisinsk sekretær med IT Har du lyst på en jobb som er servicepreget Ja, nå er du i ferd med å vurdere et spennende og fremtidsrettet yrke! og allsidig og hvor du har med mennesker

Detaljer

ATLANTIS MEDISINSKE HØGSKOLE. - helsekunnskap for fremtiden

ATLANTIS MEDISINSKE HØGSKOLE. - helsekunnskap for fremtiden 1987-2012 ATLANTIS MEDISINSKE HØGSKOLE - helsekunnskap for fremtiden ATLANTIS JUBILERER! I 2012 fyller Atlantis Medisinske Høgskole 25 år! Vi har høstet mye, viktig erfaring med å undervise i helsefag

Detaljer

Studiekatalog. Oslo Spania nett

Studiekatalog. Oslo Spania nett 2015 Studiekatalog Oslo Spania nett Design og trykk: Allkopi AS - Foto: Kyrre Lien, Kaja Bruskeland og Thomas Winje Øijord VELKOMMEN TIL 0SS! Velkommen til Atlantis Medisinske Høgskole, en veletablert

Detaljer

FagAkademi Tidl. NæringsAkademiet Fredrikstad

FagAkademi Tidl. NæringsAkademiet Fredrikstad FagAkademi Tidl. NæringsAkademiet Fredrikstad Ett år på FFA ga meg drømmejobben! F redrikstad agakademi Tidl. NæringsAkademiet Fredrikstad Ann-Charlotte, Regnskap og økonomi Utdanningen fra FFA har gitt

Detaljer

STUDIEREGLEMENT. for Treider Fagskoler AS

STUDIEREGLEMENT. for Treider Fagskoler AS STUDIEREGLEMENT for Treider Fagskoler AS Innhold 1 Formål 4 2 Hvem reglementet gjelder for 4 3 Grunnlag 4 4 Undersøkelses- og meldeplikt 4 4.1 Plikt til å gjøre seg kjent med reglement 4 4.2 Melding om

Detaljer

Fagskoleutdanning i kontorarbeid. Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/nks Nettstudier Desember 2012

Fagskoleutdanning i kontorarbeid. Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/nks Nettstudier Desember 2012 Fagskoleutdanning i kontorarbeid Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/nks Nettstudier Desember 2012 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Nettbasert Fagskoleutdanning i kontorarbeid Dato for

Detaljer

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert 1 Velkommen Hei, og velkommen til orienteringsmøte! (Innlederne presenterer seg kort) Dere har nå bare

Detaljer

Studiekatalog. Oslo Spania nett

Studiekatalog. Oslo Spania nett 2014 Studiekatalog Oslo Spania nett Design og trykk: Allkopi AS - Foto: Kyrre Lien, Kaja Bruskeland og Thomas Winje Øijord VELKOMMEN TIL 0ss! Atlantis Medisinske Høgskole har gjennom 26 år høstet mye verdifull

Detaljer

"kompetanse vokser ikke på trær, men kan plukkes"

kompetanse vokser ikke på trær, men kan plukkes "kompetanse vokser ikke på trær, men kan plukkes" Informasjonshefte om Kompetansereformen INNHOLD Forord Definisjoner knyttet til skole og utdanning Utdanningspermisjon Økonomi studielån arbeidsgiver tariffavtale/særavtale

Detaljer

Betalingskurs i norsk språk

Betalingskurs i norsk språk Betalingskurs i norsk språk Søknadsfrist 15. april for høstsemesteret 1. oktober for vårsemesteret Søknaden sendes til: Institutt for lingvistiske og nordiske studier, UiO Postboks 1102 Blindern 0317 Oslo

Detaljer

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert 1 Velkommen Hei, og velkommen til orienteringsmøte! (Innlederne presenterer seg kort) (Tips:Hvor mange

Detaljer

Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole

Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole Reglementer Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole Utarbeidet i samsvar med: LOV 2003 06 20 nr 56: Lov om fagskoleutdanning, Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling

Detaljer

3.2 Opptaksgrunnlaget... 13 3.3 Utenlandsk utdanning... 13 3.4 Opptak... 13 3.5 Opptak på grunnlag av realkompetanse... 14 3.6 Individuell vurdering

3.2 Opptaksgrunnlaget... 13 3.3 Utenlandsk utdanning... 13 3.4 Opptak... 13 3.5 Opptak på grunnlag av realkompetanse... 14 3.6 Individuell vurdering Student reglement Innholdsfortegnelse 1 Generelle bestemmelser... 4 1.1 Studentenes undersøkelses- og opplysningsplikt... 4 1.2 Studieavgift... 4 1.3 Om opptak, ordensbestemmelser m.v.... 4 1.4 Endringer...

Detaljer

Transportadministrator. Treider Fagskoler AS Juni 2013

Transportadministrator. Treider Fagskoler AS Juni 2013 Transportadministrator Treider Fagskoler AS Juni 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Oslo, Bergen og Trondheim Transportadministrator Dato for vedtak: 28. juni 2013 Utdanningslengde: Sakkyndige: Et

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Art direction & visuell kommunikasjon

NOKUTs tilsynsrapporter Art direction & visuell kommunikasjon NOKUTs tilsynsrapporter Art direction & visuell kommunikasjon Norsk Fotofagskole AS Februar 2014 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Norsk Fotofagskole AS / Trondheim Art direction & visuell

Detaljer

Særskilt inntak spesialundervisning

Særskilt inntak spesialundervisning 2004 2005 17-11-03 08:42 Side 1 Innholdsfortegnelse Velkommen 2 To kataloger 2 Hva er videregående opplæring? 2 Internett 2 Rett til videregående opplæring 2 Huskeliste 5 Alle søkere 5 Søkere til skoleplass

Detaljer

Administrasjonskoordinator. Kompetansehuset Imente AS Februar 2012

Administrasjonskoordinator. Kompetansehuset Imente AS Februar 2012 Administrasjonskoordinator Kompetansehuset Imente AS Februar 2012 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Kompetansehuset Imente AS, Drammen og Oslo Administrasjonskoordinator Dato for vedtak: 15.02.2012 Utdanningslengde:

Detaljer

Studieplan og emnebeskrivelse

Studieplan og emnebeskrivelse 1 Studieplan og emnebeskrivelse for dyrepleierstudiet ved Norges veterinærhøgskole Studieåret 13/14 (versjon Nov 2013) Dyrepleierstudiet er normert til 2 år (4 semestre) og leder frem til tittelen høyskolekandidat

Detaljer

Helsekoordinator. ecademy AS Februar 2013

Helsekoordinator. ecademy AS Februar 2013 Helsekoordinator ecademy AS Februar 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: ecademy AS Helsekoordinator Dato for vedtak: 14.02.2013 Utdanningslengde: Sakkyndige: Et halvt år heltid/ett år deltid Merete

Detaljer

Internettmarkedsføring. Treider Fagskoler AS April 2013

Internettmarkedsføring. Treider Fagskoler AS April 2013 Internettmarkedsføring Treider Fagskoler AS April 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Treider Fagskoler AS Internettmarkedsføring Dato for vedtak: 3. april 2013 Utdanningslengde: Sakkyndige: Ett år

Detaljer