Utfordringar i kø. Heidersmedlem

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utfordringar i kø. Heidersmedlem"

Transkript

1 Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 3 juni 2010 Heidersmedlem Eg kjenner meg stolt over at Mållaget meiner eg har gjort ein innsats for nynorsken, seier Guri Vesaas. MIDTEN Arkivfoto: Norsk Tidend Utfordringar i kø Foto: Kjartan Helleve TI UTFORDRINGAR: Håvard B. Øvregård vart attvald som leiar i Verdal. I leiartalen streka han opp ti utfordringar for målsaka, mellom anna å få plass ei kvalitetssikring av språk i læremiddel. GODVILJE: Oskeskya frå Island gjorde at det såg ut skummelt ut for landsmøtet på Stiklestad. Men utsendingane lét seg ikkje stoppe: 70 av dei 130 påmelde utsendingane møtte. BARNEHAGE: Dei er opptekne av språkopplæring og har fleire framandspråk i Reinsholm barnehage i Verdal. Men det måtte eit NM-landsmøte til for å vekkje nynorskmedvitet. SIDE 9, 10 og 11 Eit land på randen Språk er det fundamentale skiljet i Belgia, og speler den same rolla som rase, religion eller etnisitet speler i andre konfliktprega samfunn. Frontane er steile. Side BELGIA SPRÅKHISTORIESTORIE MUSIKK Opptakten Norsk språkhistorie startar ikkje med Ivar Aasen og Knud Knudsen, meiner Jens Johan Hyvik som har skrive boka Språk og nasjon. Norsk målreising Side Ein identitetsfaktor Vinjerock legg ikkje skjul på at dei nyttar nynorsk og dialekt aktivt for å skilje seg ut frå hopen av musikkfestivalar. Det er ein del av profilen. Side 6 7 Foto: Åsmund Holien Mo/Vinjerock

2 Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai Utgjeven av Noregs Mållag Tilskrift: Postboks 474 Sentrum 0105 OSLO Redaktør: Kjartan Helleve , faks I redaksjonen: Magnus Bernhardsen, Hege Lothe Heimeside: Abonnement: 250 kroner per år Utforming: Språksmia AS Fanatikarar og gamlingar leiarteigen No har dei funne fleire feil i nynorskutgåva. Kva var det eg sa forrige gong? At eg la meg flat? Og dårleg tid? Ok. Då skuldar eg på manglande tilskot denne gongen. det hender med meg og det er eg som hender det Rønnaug Kleiva Då Bergensavisen skreiv om skulemålsrøystinga på Askøy, tok dei kontakt med Frank Aarebrot for å få ein kommentar. Han var skeptisk til heile røystinga og meinte det sette nynorsken i eit dårleg ljos. Så hissa han seg opp over at alle i kommunen kunne få røyste, og ikkje berre foreldre som har elevar ved skulen. «Det er fanatikerne og gamlingene som avgjør slike avstemninger.» Og om valdeltakinga var under femti prosent, så skulle ein berre sjå vekk frå heile røystinga. Aarebrot er ikkje kven som helst. Skal det meinast noko om val her til lands, så er det han som skal meine noko. Difor er det sjokkerande korleis han for det fyrste avviser heile ideen om å ha ei røysting, og vidare stemplar dei som engasjerer seg i saka, som ureflekterte. Underforstått skal ein ikkje heve røysta si om ein er usamd i noko. I tillegg vil det berre skade saka om ein i det heile set henne på dagsordenen, og dessutan er ikkje meiningane til gamle folk verdt noko. Litt av eit drøymesamfunn Aarebrot tek til orde for. Pussig nok gjorde politikarane i Åmli akkurat det Aarebrot tek til orde for. Trass i eit fleirtal for nynorsk, vedtok kommunestyret å gå inn for bokmål. Rett nok av same grunn. Der handla det om økonomi, men i praksis sende dei ut det same signalet som Aarebrot gjer: me veit best, samfunnsutviklinga lèt seg ikkje stoppe og det er ikkje vits i å prøve ein gong. Vel, eg er ikkje samd. Kampen for nynorsk handlar om så mykje meir enn rettar og kommuneøkonomi. Å kjempe for å halde på nynorsk ved desse skulane er kampen mot einfaldet. Det er å kjempe mot at gretne gamle gubbar får kalle engasjerte menneske fanatikarar. Kjartan Helleve, redaktør Kvalitet i skulen utan kvalitetssikra språk i lærebøker? FAVORITTKLASSA MI FOR TIDA er 6. klassa på Tokke skule i Dalen i Vest-Telemark. Eg var innom skulen deira i april, og møtte dei att no i Oslo i slutten av mai. Desse 6.-klassingane har hatt eit artig Nysgjerrigper-prosjekt dette skuleåret. Dei har forska på kvifor det er så mange feil i norskbøkene deira. Jamvel om prosjektet er artig, er det berre trist at dette skal finnast som eit potensielt tema. Det synest elevane også. Det byrja med at dei oppdaga feil i bøkene, og nyfikne som dei var, ville dei vite kvifor. Dei ville også finne ut kor mange feil det var totalt i desse bøkene. For kvart nytt kapittel dei har hatt i norsken, så har dei leita, og oftast funne, ordfeil, teiknsetjingsfeil, bøyingsfeil, orddelingsfeil, og så bortetter. I lesebok og arbeidsbok i, av alle fag, norskfaget, har dei no funne over syttifem feil. Dei har arbeidt med ulike hypotesar på kvifor det er så mykje feil, og det ser ut som dårleg omsetjing frå bokmål til nynorsk og dessutan dårleg korrekturlesing er årsaka. Dei har snakka med forlaget Cappelen Damm, og forlaget la seg kjapt flate. Håvard B. Øvregård, leiar OG VI KJENNER IGJEN at forlag legg seg flate. NDLA, Nasjonal digital læringsarena, gjorde òg det. Fleire gonger til og med. Og på same måte som lærebøkene til elevane på Tokke skule, så vart heller ikkje nettsidene til NDLA betre av at dei la seg flate. Flatlegging har liten effekt på læremiddel. Om vi erstattar rangt med riktig derimot; det har effekt. Men, det kostar pengar, noko NDLA til slutt forstod når dei sette av 2 millionar til kvalitetssikring av nynorsken i læremidla deira på nett. Kva med bøkene på Tokke skule? Jau, dei skulle brukast av neste klasse til neste år. Dei som er 5.-klassingar no, og dei som er 4.-klassingar no, og kanskje dei som er 3.-klassingar no, alle skulle dei bruke eit læremiddel som elevane sjølve har prova står til stryk. For noko anna kosta pengar, som korkje forlag eller skuleeigar kjende dei hadde råd til å bruke. HELDIGVIS ER DET NOKO ANNA som kostar pengar, nemleg dårlege medieoppslag. Og når 6.klassa frå Tokke skule fekk førstesidene i regionalmedia, då gjekk Cappelen Damm ut og lova nytt opplag til 6.klassingane. Elevane skal vere stolte over at dei har tvinga eit lærebokforlag til fornuft. Men eg spør meg sjølv kven som sjekkar at 5.klassebøkene og 7.klassebøkene ikkje er like dårlege? For den einskilde lærar og skule Teikning: Kjartan Helleve er ikkje i stand til å ta denne kvalitetssikringsfunksjonen. OG DET ER HER UTFORDRINGA vår kjem. Vi må kunne vere sikre på at språket i lærebøkene er korrekt. Vi må ha ordningar som sikrar at læremidla i skulen har god språkleg kvalitet. Og det må straffe seg å gje ut lærebøker som ikkje held kvalitet. Tidlegare hadde vi ei godkjenningsordning for læremiddel. Eg har ikkje tru på at ein kan få tilbake ordninga slik ho var då, men vi må finne ei tilsvarande ordning av i dag. Og fordi pengar er eit av dei få språka alle innblanda aktørar forstår, kan det vere at økonomiske tap for dei som ikkje leverer tilfredsstillande kvalitet, er vegen vi må gå. Det skal ikkje løne seg å leggje hindringar i vegen for språklæringa til borna. Hadde ei lærebok i matematikk med fullt av reknefeil, blitt brukt fleire år på rad? Neppe. Derimot vil ei norskbok full av språkfeil bli brukt fleire år på rad, om ikkje elevane sjølve får stogga det. ELEVANE I 6.-KLASSA på Tokke skule vitja i slutten av mai Språkrådet. Eg vonar dei òg tek ein tur til Kunnskapsministeren og syner henne kva språkslurv dei har vorte utsette for. Då kan ho ikkje anna enn å vere samd i at det trengs ei ordning for kvalitetssikra språk i læremiddel. 2 NORSK TIDEND NR

3 intervjuet Standal til Nynorsk kultursentrum Reidar Sandal ny styreleiar i Nynorsk kultursentrum. Sandal var stortingsrepresentant i 13 år. Han var med i tre ulike stortingskomitear, dei siste åra som leiar i finanskomiteen. I dag er han konsulent i Sunnfjord næringsråd. Sandal tek over etter Oddvar Haugland. folk Koordinatoren Språk har alltid vore viktig for Nordisk Råd. Med opprettinga av Nordisk Sprogkoordination skal språkpolitikken få eit lyft. I slutten av mai skipa Foreningen Norden til eit seminar i Oslo om den skandinaviske språkfellesskapen. I ein slik samanheng blir Skandinavia og Norden nytta om ein annan, så både den islandske og den finske ambassaden var inviterte til å halde innleiing. Ein annan innleiar var Bodil Aurstad. Ho har sidan nyttår freista å samkøyre innsatsen for å styrkje den språklege brorskapen som leiar for Nordisk Sprogkoordination. Det er mykje snakk på slike seminar, særleg når ein har kalla inn ambassadørar som skal seie noko om korleis landa deira ser på denne problemstillinga. Sjølv om viljen er god, så kan ofte bodskapen kokast ned til at språk er viktig og samarbeid er tingen. Det er som eit lite innblikk i eit møte i Nordisk Råd. Stundom er dette likevel ikkje nok. Arbeidet må konkretiserast. Dårlegare forståing Det er her Nordisk Sprogkoordination og Bodil Aurstad kjem inn i biletet. I 2005 leverte Lars- Olof Delsing og Katarina Lundin Åkesson frå Universitetet i Lund ein rapport som synte at ungdomar i Norden forstod dei andre nordiske språka dårlegare enn kva som vanleg før. Norske ungdomar kom godt ut av det, dei på Færøyane var best. Eit av dei interessante funna i undersøkinga var at norske ungdomar med innvandrarbakgrunn skåra betre enn kva «danske» danske gjorde. Undersøkinga fekk merksemd i media, og som vanleg fekk det politikarane til å reagere. Nordisk Råd ville auke innsatsen på området, og i 2009 vart Nordisk Sprogkoordination oppretta av Embedsmandskomitéen for Utdannelse og Forsking. Eininga vart lagd til Dansk Sprognævn i København, og arbeidsoppgåvene står i kø. Noko av det fyrste eg må gjere, er å lage eit oversyn over kva aktørar som på ein eller annan måte held på med språksamarbeid i Norden, om det er på nordisk eller nasjonalt nivå, fortel Bodil Aurstad. Eg må finne ut kva dei held på med og sjå etter eventuelle overlappingar. Målet er at me skal greie å effektivisere arbeidet, slik at ein skal sleppe å gjere same arbeidet to gonger og at ein kan lære av det andre held på med. ENTUSIASTISK: Det handlar om å gjere folk til medvitne språkbrukarar, seier Bodil Aurstad, leiar for Nordisk Språgkoordination. Foto:Kjartan Helleve Tanken er at summen av 1+1 skal bli større enn 2, altså få meir ut av dei ressursane som alt blir nytta på dette området. Konkrete prosjekt Så skal eg arbeide med konkrete prosjekt, som t.d. ei nordisk ordbok med lyd for born på nett. Denne skal utviklast i nært samarbeid med folk i skuleverket slik at det blir ei ordbok som lærarane kan nytte i kvardagen. Andre ting er dei ulike klarspråkprosjekta i Norden, der styresmaktene legg seg i selen for å bruke eit meir forståeleg språk. Dette er ikkje berre viktig nasjonalt, men og for t.d. svenske arbeidarar i Noreg. Det viktigaste no er likevel ein kampanje for å styrkje kunnskapen og medvitet om språksamarbeidet i Norden. Det tek til no i sommar. Korleis står det til med arbeidet for ein nordisk språkfellesskap? Eg plar seie at det er tre område me må lukkast å få eit samspel mellom. Det eine er korleis det offentlege stør dette arbeidet BODIL AURSTAD Leiar for Nordisk Språkkoordinasjon Tidligare prosjektleiar for Det Norske Akademis store ordbok og forlagsredaktør ved Kunnskapsforlaget, norsk utanlandslektor ved Göteborgs universitet i Sverige, universitetsstipendiat ved NTNU med ressursar, det andre er korleis det blir arbeidd fagleg og det tredje er den private entusiasmen. Mitt inntrykk er at på dei to fyrstnemnde områda så blir det gjort godt arbeid. Utfordinga ligg i det eg kallar den private entusiasmen. Kva er det? Det er korleis me møter dei ulike nordiske språka. Kva tenkjer me når me ser ein svensk tekst? Kva gjer me når me snakkar med ein danske, legg me om til ein dansk/norsk variant eller heilt over til engelsk? Det handlar altså om å gjere folk til medvitne språkbrukarar. I Noreg er det til dømes viktig å signalisere kvar i landet ein kjem frå med dialekt. I Danmark vil det viktigaste vere å signalisere at ein kjem frå Noreg. Entusiasme Eg kan gje deg eit døme. Det finst eit felles tidskrift for tannlegar i Skandinavia. Tidlegare har det hatt artiklar både på dansk, svensk og norsk. Men for nokre år sidan kom det krav frå unge svenske tannlegar om at alle artiklane måtte vere på svensk. Dei forstod ikkje norsk eller dansk. Difor betaler no den svenske tannlegeforeininga for at alle artiklane skal omsetjast, trass i at skilnaden mellom dei to språka er heilt minimal. Så finst eit nordisk tidsskrift som heiter Fidelity som skriv om høgtalarar og musikkanlegg. Det har artiklar på alle dei skandinaviske språka, og det er uproblematisk for lesarane. Eg trur det handlar om motivasjonen til lesarane. Tannlegetidskriftet er arbeid for lesarane, det er etterutdanning og kan difor vere verre å gje seg i kast med. Fidelity er dyrking av ei interesse lesarane har. Dei lèt ikkje språket stoppe dei. Dei har entusiasmen. Nemleg. Dette er noko me må vere medvitne om når me introduserer nordiske språk til skuleelevar. Det nyttar ikkje berre å kome med dei litterære klassikarane og rekne med at interessa kjem deretter. Ein må finne fram til konkret døme frå kvardagslivet. Det kan vere eit sportsreferat på nettet, teikneseriar og avisartiklar. Korleis snakkar t.d. Ståle Solbakken til danske journalistar? Kva ord byter han ut? Slike ting. Det er høyrest nesten ut som ei oppskrift for ei god opplæring i nynorsk som sidemål. Ja, det gjer det sikkert. Me har jo som mål å introdusere elevane for dei andre nordiske språka så tidleg at dei ikkje stiller det vanlege «Kvifor?»-spørsmålet. Samstundes trur eg at mykje kan gjerast ved å utdanne lærarar som kan formidle denne kunnskapen på ein god og levande måte. Lærarutdanninga er difor ein viktig arena for oss å kome inn på, men me har jo fire ulike kursstader der me utdannar Språkpilotar, lærarar som har ei interesse for dette arbeidet. Problemet er at trass i at det ikkje kostar lærarane noko, så får dei ikkje fri for å vere med på desse kursa. På den andre sida så gjer det at det er dei som verkeleg brenn for saka, som kjem seg på kurs. Som har entusiasmen? Nemleg. KJARTAN HELLEVE Foto: Jørgen Lyngvær Foto: Det Norske Samlaget Foto: Skrivekunstakademiet Løland-stipend til Maria Parr Ikkje eit nummer av Norsk Tidend i 2010 utan Maria Parr. No har ho fått Rasmus Løland-stipendet på kroner. Rasmus Løland-stipendet vart oppretta av Rogaland fylkeskommune i Stipendet skal vera ei oppmuntring til å skriva ny norsk litteratur for barn og unge. Uprisen til Lars Mæhle Lars Mæhle blei kåra til årets vinnar av ungdommens eigen litteraturpris UPrisen for boka Landet under isen, skriv NRK. Juryen består av 180 niandeklassingar frå sju ungdomsskular frå heile landet. Dei har no bestemt at Landet under isen er den beste ungdomsboka i «Dette må synke litt inn før det går opp for meg», seier vinnaren Lars Mæhle til nrk.no. Øyunn Viken ny leiar Øyunn Viken blir ny leiar ved Skrivekunstakademiet i Hordaland etter forfattar Olaug Nilssen. Viken har hovudfag i litteraturvitenskap og har no vore tilknytt Universitetet i Bergen i ni år. Ho har også blant anna vore bokmeldar i Morgenbladet og tidlegare både førelesar og sensor ved Skrivekunstakademiet. NORSK TIDEND NR

4 Gregoriusdotter Rotevatn ny dagleg leiar i Allkunne AS Eg ser dette som ein unik sjanse til å vere med på eit digitalt kulturpolitisk kunnskapsløft for nynorsken, seier Audhild Gregoriusdotter Rotevatn, som er tilsett som ny dagleg leiar for Allkunne AS. Målsetjinga mi er at Allkunne på sikt skal verte Noregs beste kunnskapsbase på Internett. Lesarane og ålmenta som søkjer til Allkunne, skal føle seg trygge på at dette er kvalitetssikra kunnskap, i ei tid der Internett fløymer over av informasjon som ikkje er kvalitetssjekka, seier Rotevatn. Allkunne er eit nynorsk digitalt oppslagsverk, som er gratis tilgjengeleg på Internett. Så langt inneheld nettstaden allkunne.no rundt 1000 artiklar, som alle handlar om det nynorske kulturområdet. Her er artiklar om viktige institusjonar og organisasjonar, artiklar om aviser og kommunar, artiklar om språk og språklege emne, og artiklar om mange personar, med biografien om den nye daglege leiaren som den nyaste. På sikt skal nettstaden utvidast til å verte eit fullverdig, allment oppslagsverk på nynorsk. Allkunne har mellom anna kjøpt rettane til å Dysleksi kan gje fritak i lærarutdanninga Nynorsksiger Ein allmennlærarstudent som tidlegare har hatt fritak frå prøving i sidemål i vidaregåande skule på grunn av dysleksi, får ikkje fritak frå å skrive både nynorsk og bokmål til eksamen i allmennlærarutdanninga ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. Dette meiner departementet er diskriminering. Per Arne Michelsen, førsteamanuensis og seksjonsleiar i norsk ved Høgskolen i Bergen, reagerer kraftig på brevet som nyleg kom frå Kunnskapsdepartementet. Per Arne Michelsen Foto: Høgskolen i bergen FAKTA OM SAKA: Likestillings- og diskrimineringsombodet har teke opp med Kunnskapsdepartementet at dei meiner ein lærarskulestudent med dysleksi skal få fritak for sidemål i utdanninga si. Kunnskapsdepartementet har gjeve dei rett i dette Fyrsteamanuensis ved Høgskolen i Bergen, Per Arne Michelsen, påpeikar at det ikkje finst sidemål i lærarutdanninga. At det er nynorsk og bokmål og studentane må ha opplæring i begge språk for å kunne undervise i norsk skule. Bør stille faglege krav Brevet er eit svar til Likestillings- og diskrimineringsombodet og tek utgangspunkt i ei konkret sak som er vurdert med utgangspunkt i diskriminerings- og tilgjengelighetslova. I forskrifta til rammeplan for grunnskulelærarutdanninga står det at ein skal «mestre norsk muntlig, norsk skriftlig både bokmål og nynorsk, og kunne bruke språket på en kvalifisert måte i profesjonssammenheng». Dette er ikkje urimelege krav. Likevel slår departementet med sjølvsikker ignoranse fast at det ikkje finst faglege grunnar for å nekte dyslektikarar fritak frå språkkrava. Til det vil eg svare: Ein ferdigutdanna lærer må ha kvalifikasjonar som gjer at ho kan arbeide kor som helst i landet i nynorskkommunar så vel som i bokmålskommunar; i nynorskklasser så vel som i bokmålsklasser, og overfor nynorskelever så vel som bokmålselevar. Dei språklege krava som vert stilte til lærarstudentane, skal mellom anna sørgje for at elevar kan få opplæring på den målforma dei har krav på. Det finst difor både norskfaglege, språkpolitiske, utdanningspolitiske, distriktspolitiske og ikkje minst menneskerettslege grunnar til at alle lærarstudentar skal lære seg å meistre både bokmål og nynorsk, seier Per Arne Michelsen. Han meiner at meir enn noko anna gjeld denne saka elevane sin rett til opplæring, og ikkje som ein av og til kan kome til å tru, enkelte vaksne studentars rett til å bli lærar sjølv om dei ikkje kan innfri minstekrava som bør stillast til lærarar. Det er ingen god kvalifikasjon for ein framtidig lærar å ha ein sakkyndig dokumentasjon på at ein har ein dysfunksjon som gjer at ein har problem med å lære seg begge målformer. Studentar som fullfører lærarutdanninga og blir lærarar på barne- og mellomsteget, vert så godt som utan unntak, norsklærar med ansvar for å lære barn å lese og skrive, seier Per Arne Michelsen. Samiske studentar I brevet frå Kunnskapsdepartementet vert dyslektiske studentar samanlikna med til dømes samiske studentar. Det kan sjølvsagt diskuterast om dyslektiske studentar blir diskriminerte i forhold til studentar med minoritetsspråkleg bakgrunn og studentar som har vore elevar med opplæring i samisk, kvensk og teiknspråk. Også her er svaret gitt, for alle andre enn departementet, som påstår at det ikkje finst faglege omsyn for å skilje mellom fritak på språkleg grunn og fritak på grunn av nedsett funksjonsevne. Ein slik påstand er i seg sjølv diskriminerande, då det å tilhøyre ein språkleg minoritet ikkje har med dysfunksjon å gjere. Sistnemnde studentgrupper kan få fritak frå vurdering i ei målform i lærarutdanninga fordi dei har ein annan type språkleg kompetanse det er bruk for i skulen. Dette er ikkje tilfellet for dyslektikarar, påpeikar Per Arne Michelsen. HEGE LOTHE For andre gong på sju år har det vore røysting om opplæringsmålet på dei to nynorskskulane nord på Askøy, Fauskanger skule og Træet skule. Og som sist gong vann nynorsken. No gjeld det å sjå til at skulane verkeleg vert nynorskskular, seier Vigleik Dyrøy, leiar i Askøy Mållag. Kvifor røysting? I 2003 var det foreldre som tok initiativ til røystinga. Denne gongen er det kommunen ved skulesjefen som har drive fram røystinga. Tidlegare statssekretær Åge Rosnes (SV) hadde snautt byrja som skulesjef før han gjekk til frontalåtak på nynorsken. Me undra oss mykje over dette: Det har vore språkdeling på dei to skulane i mange år. Skulesjefen har kome fram til at dersom det vert endring av opplæringsmålet frå nynorsk til bokmål, då vil språkdelinga kverva. Og slik skal kommunen visstnok spara éin million kroner. Rein fantasi med andre ord, seier Dyrøy og rister på hovudet. Kommunen ville ikkje gå for snøgt fram. Difor bad dei foreldra på båe skulane uttala seg. Foreldreutvala på båe skulane gjekk sterkt mot å halda røysting, dei var godt nøgde med stoda. Trass i Røystinga om opplæringsmålet på Åmli og Dølamo skule enda med fleirtal for nynorsk. Kommunestyret gjekk i mot rådet og vedtok bokmål. Måndag 3. mai gjekk åmlifolket til valurna for å avgjera opplæringsmålet på to skular; Åmli skule og Dølemo skule. Det vart fleirtal for nynorsk på båe skulane (sjå eigen boks), og snaut helvta av dei røysteføre møtte fram. Like fullt vedtok kommunestyret på møte 27. mai å endra opplæringsmålet til bokmål på båe skulane. I tillegg gjennomførde kommunen røysting om administrasjonsmålet folket fekk to alternativ å røysta på, nynorsk fråsegnene frå foreldra, køyrde kommunen på og vedtok med minst mogleg fleirtal å halda folkerøysting. Brei mobilisering Askøy Mållag har vore veldig aktiv fram mot røystinga. Me har hatt bokdisk og plakatbukk på butikksenteret i bygda tre gonger, vore svært synleg i lokalavisa og sist, men ikkje minst: me har hatt direkte kontakt med bygdefolket, heime hjå folk, andlet til andlet. Eg er tolleg viss på at nett den direkte kontakten er avgjerande for å mobilisera folk som er glade i nynorsk. Har de møtt nokon motstand? Det har vore lite av det. Foreldra var som sagt mot røystinga. Dét kan vera ei årsak til at knappe ein firedel møtte fram og røysta. Føremonen vår er, som alle andre stader der det er røysting, at me og nøytralt! I denne røystinga vart det fleirtal for «nøytralt». Det var mange årsaker til røystinga. Ei viktig årsak er at foreldre på kvart klassesteg har ynskt bokmålsklassar, og dei var mange nok til å få parallellgrupper (klassar) på mest kvart steg. Det førde til ei økonomisk utfordring for kommunen. Kommunen har fleire gonger bede om råd og hjelp frå Fylkesmannen i Aust-Agder om moglege støtteordningar gjennom skjønnsmidlar. Med kvart som det nærma seg røysting, skulle det vise seg at nett økonomi vart hovudargumentet frå dei som ynskte endring til bokmål. FOLKERØSTING ASKØY Træet: 80 bokmål, 130 nynorsk. Fauskanger: 96 bokmål, 105 nynorsk. Førehandsrøyster 13 bokmål, 30 nynorsk. I alt 189 bokmål, 256 nynorsk. Frammøte: 28 prosent kan mobilisera folk på grunn av kjærleiken til språket. Det såkalla «Bokmålsforbundet» snikra i hop noko dei kalla «Striler for bokmål» før røystinga. Dei hengde opp plakatar som «Nynorsk er et konstruert språk stem bokmål», «Don t go in to the dark side, vote bokmål», og slikt. Pinleg og flaut, både for dei sjølve og for oss alle andre. Dét er ein lærdom eg meiner me kan draga: me er nøydde til å lyfta ordskiftet på eit slikt nivå at slike toskar som «Bokmålsforbundet» ikkje får leggja premissane for ordskiftet. Evnar me å gjera det, vil ordskifta kunne handla om viktige ting, som kva me vil med språk- og kulturutviklinga på så vel Askøy som i resten av landet. Me er sjølvsagt veldig glade for å ha vunne, og eg vil gje ei stor, stor takk til alle som hjelpte til, seier Dyrøy. INGAR ARNØY Nynorsken vann på Åmli og Dølamo ÅmliAvisa for bokmål I tillegg var tradisjonell nynorskmotstand frå nokre fåe foreldre, rektoren ved skulen(!) og rådmannen! Dei hadde òg svært god hjelp frå redaktøren i lokalavisa, Åmli-Avisa som har drive ein sjeldsynt sterk hatkampanje mot nynorsk. Ironisk nok fekk same redaktøren for ikkje lenge sidan pris som «beste nynorskavis»... Det har snautt gått ei veke utan at Åmli-avisa på ein eller annan måte skriv negativt om nynorsk. Til dømes gav Mållaga på Agder eit kurs i nynorsk for offentleg tilsette i gåve til kommunen. Kurset vart halde av Aud Søyland, og deltakarane tykte vel om det. Korleis presenterte lokalavisa dette? Med heilsides oppslag om «vil ikkje skrive nynorsk» frå nokre tilsette i kommunen. God innsats av målfolk Det er mykje å seie om denne røystinga. Fyrst ei ovstor takk til nynorskfolket i Åmli som har ar- 4 NORSK TIDEND NR

5 omsetje meir enn artiklar frå Caplex. Parallelt med denne auken blir det skrive fleire nye tekstar. Så langt har vi skrive kontrakt med nær 90 forfattarar, men det er bruk for fleire, seier Rotevatn. Eg reiser no attende heim til min kulturelle heim, og ser fram til å jobbe med ein dyktig redaksjon. Det vert fantastisk å få ha kontorplass i Aasen-tunet, og eit stort føremon å få jobbe tett saman med hovudredaktør Ottar Grepstad, seier Rotevatn Allkunne er eit viktig prosjekt som no er over den første etableringsfasen. Med Audhild på laget er vi sikker på at vidareføringa av prosjektet er i gode hender, seier styreleiar Arild Thorbjørnsen. Arbeidet med å løfte Allkunne er på mange måtar ei vidareføring av det språk- og kulturpolitiske og opplysingsarbeidet som har vore gjort i Volda/Ørsta sidan Sivert Aarflot si tid. Eg gler meg til å setje i gang, avsluttar Gregoriusdotter Rotevatn. (Pressemelding) media Eirik Wixøe Svela på Askøy igjen Fokus i forhold til journalist utdanninga MÅLFOLK MOBILISERER: Frå høgre Vigleik Dyrøy, Einar Ådland (sitjande) Jorunn Stedje og Erlend Bakke. skule og tapte! beidt svært, svært lenge og bra, seier Øvregård. Dinest kan eg seie at Noregs Mållag kjem til å fylgje opp saka: Rektoren har ope gått ut i så vel kommunestyremøte som i lokalavisa og oppmoda om endring til bokmål. Vi veit at rektoren tilsette ein lærar for ikkje lenge sidan som ope sa at ho «ikkje kan fordra nynorsk». Til det svara rektoren turt: «Det gjer ingenting». På ein nynorskskule! I tillegg har rektoren vore ivrig på å orientere om «retten til å velje lærebøker på eit anna språk enn det borna skal lære», dvs. meir eller mindre oppmoda foreldra om å velja lærebøker på bokmål medan borna lærer å lese og skrive nynorsk. På kommunestyremøtet rett før sjølve røystinga presterte rådmannen å sende rundt ei smsmelding han hadde motteke frå NORSK TIDEND NR økonomisjefen i kommunen. I meldinga skriv økonomisjefen at «Fylkesmannen understreka at vi ikkje får skjønnsmidlar». Vi ringte funksjonæren hjå Fylkesmannen i Aust-Agder og spurde om han hadde «understreka» dette. «Det har eg slett ikkje», var svaret vi fekk. Gjev utfordringar At kommunen presterer å gjennomføre ei røysting om administrasjonsmålet der folk ikkje får høve til å røyste bokmål, seier vel sitt. Det er som sagt mykje å seie om røystingane i Åmli. Vel så viktig er å byrje drøfte kva vilkår ein nynorskkommune har, og kva vilkår ein skule har for å vere ein nynorskskule. Det gjeld mellom anna samanhengen mellom barnehage og skule, kva haldningar har rektor og lærarar? Korleis ÅMLI OG DØLAMO Administrasjonsmål: Nynorsk: 289 Nøytralt: 391 Målform Åmli skule: Nynorsk: 360 Bokmål: 334 Målform Dølemo oppvekstsenter: Nynorsk: 75 Bokmål: 44 prøver kommunen å få foreldra til å verte positive til nynorsk? Kva strategiar har kommunen for å stogge målbyte hjå elevane når dei kjem på vidaregåande? Her er det mykje å gjera, seier Øvregård. INGAR ARNØY Foto: Askøy Mållag Medan det gjerne var slik før i tida at journalistar var meir eller mindre halvstuderte røvarar, eller hadde ei anna utdanning, er det blitt vanleg at unge menneske som ønskjer å arbeide som journalist, søkjer seg til eitt av dei mange studieprogramma i journalistikk. Kva, korleis og kvifor rapporterer, analyserer og diskuterer desse nyutdanna journalistane når dei ein dag blir tilsette i radio, fjernsyn eller ei avis, og korleis har utdanninga deira påverka vala dei tek? Kringkastingsringen vil at desse utdanningane skal formidle godt mediespråk på ein tilstrekkeleg måte, og at alle som fullfører ei journalistutdanning i Noreg, kva anten det er ved Høgskulen i Volda eller Norges Kreative Fagskole, kan uttrykkje seg elegant, klårt og feilfritt på nynorsk, bokmål og eigen dialekt, både munnleg og skriftleg. Kvifor tek eg meg bryet med å skrive dette ut i klårtekst? Fordi det verkar vere langt frå sjølvsagt at utdanningstilboda lever opp til dette idealet. Ei høgst uvitskapleg stikkprøve av ein institusjon, Høgskolen i Oslo, syner at lærestaden ikkje gir språket så mykje merksemd som det burde ha hatt i journalistutdanninga. Opplæring i språk er ikkje skild ut som eige emne, og er i staden baka inn i tre omfattande emne med dei heller diffuse namna Journalistisk teori og metode 1, 2 og prosent av pensum i desse faga er vigt til språk åleine. Språk fell heilt bort som emne i dei tre siste semestra. Denne spalta gir ikkje plass til ein utførleg gjennomgang av stoda ved alle institusjonane som tilbyr journalistutdanningar, men det er ikkje urimeleg å tru at det kan vere slik fatt andre stader òg. Her har Kringkastingsringen og den breiare målrørsla ein jobb å gjere. Det fell på oss å krevje av lærestadene at dei tilbyr ei tilstrekkeleg utdanning, og det fell på oss å overtyde Kunnskapsdepartementet om at det trengst krav for språkopplæringa som dei statlege høgskulane og universiteta må rette seg etter. Samstundes bør det vere høve for lærestadene å stille krav til komande studentar. Alle som har gode nok karakterar, kan i dag kome inn på journalistutdanningar der krava sprikjer frå 38,6 poeng (Mediehøgskolen Gimlekollen) til 59,7 (Høgskolen i Oslo). Opptaksprøve, intervju og krav om fem eller seks i norskkarakter er tre tiltak som kan vurderast for å freiste sile ut søkjarar som openbert ikkje har dei språklege dugleikane som må til for å bli ein god journalist. Til sist vil eg bruke nokre linjer på å takke for meg. Vikariatet mitt går mot slutten, og den neste spalta blir førd i pennen av Tarjei Vågstøl. Eg vonar eg har klart å gi lesarane noko å tenkje på, og minner om at de finn siste nytt om oss på kringkastingsringen.no. 5

Lettvint løysing VALFRITT SIDEMÅL: Dette er heilt klart ei lettvint løysing, meiner Olin Johanne Henden i Sogn og

Lettvint løysing VALFRITT SIDEMÅL: Dette er heilt klart ei lettvint løysing, meiner Olin Johanne Henden i Sogn og Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 3 juni 2011 Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai Eventyr og fantasi Eit gjennomgåande trekk i bøkene er at dei har eit element av fantasi og eventyr i seg. Ragnar Hovland

Detaljer

Kvifor byter dei mål?

Kvifor byter dei mål? Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 3 juni 2009 Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai Sanninga om løgna Om ein skal skrive litteratur, må ein både vere ærleg, og lyge. I prosessen med å bearbeide noko

Detaljer

På tide med samarbeid om kunnskap på Internett?

På tide med samarbeid om kunnskap på Internett? Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 5 november 2009 Nesten kristen Olaug Nilssen har pressa Sigvart Dagsland opp til veggen for å finne ut kva han eigentleg meiner om det å vere kristen. Han svara så godt

Detaljer

Delt høyring Det er viktig å hugse på at dette er ei reell høyring, der nemnda enno er open for innspel. Foto: Språkrådet

Delt høyring Det er viktig å hugse på at dette er ei reell høyring, der nemnda enno er open for innspel. Foto: Språkrådet Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 2 februar 2011 På glid Kan hende burde det kome ei bok der Neikob kjem best ut av det, seier forfattar Kari Stai. Side 26 Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai Illustrasjon:

Detaljer

Inger Undheim har teke over stafettpinnen i Time Mållag. Ei av utfordringane er å fylle det nye Garborgsenteret med innhald.

Inger Undheim har teke over stafettpinnen i Time Mållag. Ei av utfordringane er å fylle det nye Garborgsenteret med innhald. Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 1 februar 2009 Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai Skrivekløe Marit Eikemo har blitt leiar for Litteratursymposiet i Odda. Det er for å få meir tid til å skrive. Delvis.

Detaljer

Streik for nynorske læremiddel

Streik for nynorske læremiddel Medlemsblad for Noregs Nr. 4 oktober 2007 Lansert av elevane Arnfinn Kolerud har skrive ungdomsboka Zoomarferien. Marknadsføringselevane ved Måløy vidaregåande skule er vertskap for lanseringa. SIDE 24

Detaljer

Musikkblandaren. Rock n'lol. Prøver igjen. Lutefiskamerikansk. Vel strategisk MÅLBYTE. Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai

Musikkblandaren. Rock n'lol. Prøver igjen. Lutefiskamerikansk. Vel strategisk MÅLBYTE. Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 2 april 2012 Rock n'lol Det var aldri noko slikt som dette her då me var små, seier Andreas og William Lindborg, som har laga ein

Detaljer

Me vil ha nynorske lærebøker

Me vil ha nynorske lærebøker Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 4 september 2008 Kinofilm på nynorsk Endeleg! Det er heile 23 år sidan sist. I slutten av september kjem den brasilianske filmen

Detaljer

KVIFOR ER DET FEIL I DET NYE NORSKVERKET VÅRT? KOR MANGE FEIL KAN VI FINNE I LØPET AV SKULEÅRET?

KVIFOR ER DET FEIL I DET NYE NORSKVERKET VÅRT? KOR MANGE FEIL KAN VI FINNE I LØPET AV SKULEÅRET? KVIFOR ER DET FEIL I DET NYE NORSKVERKET VÅRT? KOR MANGE FEIL KAN VI FINNE I LØPET AV SKULEÅRET? 2 Vi som går i 6. klasse ved Tokke skule, fekk i år eit nytt norskverk: Ord for alt 6, nynorsk utgåve. Dette

Detaljer

Kringkastingsprisen til Ingunn Solheim Intervju side 6-7. 200-årsjubileum for Ivar Aasen Stemningsrapport side 3-5

Kringkastingsprisen til Ingunn Solheim Intervju side 6-7. 200-årsjubileum for Ivar Aasen Stemningsrapport side 3-5 MEDLEMSBLAD FOR KRINGKASTINGSRINGEN NR. 2, 2013 Kringkastingsprisen til Ingunn Solheim Intervju side 6-7 200-årsjubileum for Ivar Aasen Stemningsrapport side 3-5 Ny kringkastingssjef Intervju side 8-9

Detaljer

Klamme former og sær skriving?

Klamme former og sær skriving? Språkrådets skrifter Nr. 1 Klamme former og sær skriving? Språklege rettar, sidemål og rettskriving i ein ny skulealder Sigfrid Tvitekkja (red.) Språkrådets skrifter Nr. 1 Klamme former og sær skriving?

Detaljer

FESTSKRIFT. 01.09.2014 NRK Nynorsk mediesenter 10 år

FESTSKRIFT. 01.09.2014 NRK Nynorsk mediesenter 10 år FESTSKRIFT 01.09.2014 NRK Nynorsk mediesenter 10 år «Nynorsk mediesenter har vært en berikelse», skriv Stein Bjøntegård, publiseringsredaktør i NRK Nyhende i dette attersynet på 10 års drift. «Utan Nynorsk

Detaljer

Er sær skriving ny norsk?

Er sær skriving ny norsk? Er sær skriving ny norsk? Ei samanlikning av allmennlærarstudentar si rettskriving i båe målformer Irene Lohne Westad Rettleiar Elin Gunleifsen Masteroppgåva er gjennomførd som ledd i utdanninga ved Universitetet

Detaljer

MED HJARTET PÅ RETTE STADEN K R I N G KASTI N G SRI N G EN 50 ÅR

MED HJARTET PÅ RETTE STADEN K R I N G KASTI N G SRI N G EN 50 ÅR 1955-2005 K R I N G KASTI N G SRI N G EN 50 ÅR 3/2005 Kringkastingsringen 2005 Boka er trykt med tilskot frå Norsk kulturfond, Sandefjord og Sandar Mållags legat, Anne Røflo og Alf Andre Longvas Fond og

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 26. NOVEMBER 2009

SYNSTE MØRE TORSDAG 26. NOVEMBER 2009 1 Frisørloftet Frisør Nina og Else Timebestilling 958 81 785 TORSDAG 26 NOVEMBER 2009 NR 44 ÅRGANG 40 DENNE VEKA Halve moloen vekk Laurdag føremiddag kunne ein buldrelyd høyrast i fjøra i Vedelda på Rovde.

Detaljer

NASJONAL NYNORSK KUNNSKAPSBASE

NASJONAL NYNORSK KUNNSKAPSBASE DET NORSKE SAMLAGET NYNORSK KULTURSENTRUM NASJONAL NYNORSK KUNNSKAPSBASE PROSJEKTRAPPORT ODDMUND LØKENSGARD HOEL JULI 2002 NASJONAL NYNORSK KUNNSKAPSBASE PROSJEKTRAPPORT INNHALD Innhald 2 Føreord 3 1 Innleiing

Detaljer

Gler seg til å køyre skulebuss

Gler seg til å køyre skulebuss Laussal kr 15,- Tysdag Tlf. 700 92 263 Kjøpmannsgata -Hareid veke 34-21. august 2007 79. årg. nr. 84 Heldige Hareid! Siv Jensen har tru på Oskar Grimstad Tenåringsjenter skipa til ridestemne på eiga hand

Detaljer

Politikarane tok over

Politikarane tok over Vi hadde lyst til å gjera noko artig med ordførarkandidatane, samstundes som dette er eit høve til å synleggjera korleis vi tenkjer og prioriterer ONSDAG 19. AUGUST 2015 NR. 90 43. årgang Laussal kr 25,-

Detaljer

EUROPAVEGEN. Kreativt fellesskap

EUROPAVEGEN. Kreativt fellesskap SOKRATES, LEONARDO DA VINCI OG UNG I EUROPA EUROPAVEGEN EUROPEISKE UTDANNINGS- OG UNGDOMSPROGRAMMER - E9-2004/2005 Kreativt fellesskap Internasjonalt samarbeid sporer til kreativitet og nye måter å tenke

Detaljer

Hvem smir nyordene? s. 22 SPRÅKNYTT. Revitalisering av språk, s. 6 Klarspråk i næringslivet, s. 10 Dialekter på Facebook, s. 18

Hvem smir nyordene? s. 22 SPRÅKNYTT. Revitalisering av språk, s. 6 Klarspråk i næringslivet, s. 10 Dialekter på Facebook, s. 18 Hvem smir nyordene? s. 22 SPRÅKNYTT UTGITT AV SPRÅKRÅDET 43. ÅRGANG 1/2015 Revitalisering av språk, s. 6 Klarspråk i næringslivet, s. 10 Dialekter på Facebook, s. 18 Om karate, SPRÅKNYTT karaoke 1/2014

Detaljer

MØT TINDEKVINDENE. Feminint fellesskap på toppane. s.26-27. Sterkt møte med Kari Janne Andersen s. 6. Kjoledesign med suksess s.

MØT TINDEKVINDENE. Feminint fellesskap på toppane. s.26-27. Sterkt møte med Kari Janne Andersen s. 6. Kjoledesign med suksess s. SHOPPING KULTUR REISELIV NÆRINGSLIV Nr 05 HAUST 2014 Feminint fellesskap på toppane MØT TINDEKVINDENE s.26-27 Sterkt møte med Kari Janne Andersen s. 6 Kjoledesign med suksess s. 26 Gunther var nær døden

Detaljer

ambisjonar Kultur Forsking Tenesteyting Høgteknologi Yrkesfag Industri Idrett Energi Skal du ha action, må du vere der det skjer

ambisjonar Kultur Forsking Tenesteyting Høgteknologi Yrkesfag Industri Idrett Energi Skal du ha action, må du vere der det skjer Skal du ha action, må du vere der det skjer Forsking Kultur Høgteknologi Tenesteyting utdanning jobb rekruttering Yrkesfag karriere Industri Idrett Energi Jobb og moglegheiter i SOGN OG FJORDANE INNLEIING

Detaljer

Utdanningsval. - om val, planar, utdanning og yrke

Utdanningsval. - om val, planar, utdanning og yrke Utdanningsval - om val, planar, utdanning og yrke Læremiddelforlaget AS, Sandefjord 2009 Det må ikkje kopierast frå denne boka i strid med åndsverklova eller avtalar om kopiering som er gjorde med Kopinor.

Detaljer

Møring. Sunn. Anna-dukka i dei beste hender. Nr. 2-2007. Frå heildøgns til femdøgns på kirurgen. s. 2 og 3

Møring. Sunn. Anna-dukka i dei beste hender. Nr. 2-2007. Frå heildøgns til femdøgns på kirurgen. s. 2 og 3 Sunn Anna-dukka i dei beste hender Under ei Best-øving trenar helsepersonell på betre og meir systematisk traumehandsaming. Nøkkelomgrep er kommunikasjon og samarbeid. På Volda sjukehus vart ei hardt skadd

Detaljer

«I 2008 fekk saka avklaring i Kulturdepartementet; Språkbanken skal etablerast, og det er sett av 2,5 millionar kroner til det føre målet i 2009.

«I 2008 fekk saka avklaring i Kulturdepartementet; Språkbanken skal etablerast, og det er sett av 2,5 millionar kroner til det føre målet i 2009. SPRÅKRÅDET 2008 Ikkje noko europeisk land med Storbritannia som det opplagde unntaket set i dag si lit til at såkalla «naturleg» språkutvikling skal kunna sikra den framtidige tilstanden til nasjonalspråket

Detaljer

Språknytt. Boblesnakket. s. 24

Språknytt. Boblesnakket. s. 24 Boblesnakket s. 24 Språknytt Utgitt av Språkrådet 38. årgang 3/2010 Lomheim går av, men «Sylfesten» er ikkje over, s. 6 Bokmålsordboka og Nynorskordboka i ny drakt, s. 10 Språkdetektivane i Tokke, s. 14

Detaljer

Ungdommen sin kveld på Husnes

Ungdommen sin kveld på Husnes www.innsida.no KVINNHERAD STORD BØMLO FITJAR no du er politikar må du tåla parodiar. Når Knut Arild Hareide KrF-politikar side 12 13 TORSDAG 13. NOVEMBER 2008 NR. 21 1. ÅRGANG Ungdommen sin kveld på Husnes

Detaljer

Manglar midlar. Næravisa. Idol-feber. Vi er òg på nett: er der som takk for at hun gjorde en elendig opptreden Leder, side 2.

Manglar midlar. Næravisa. Idol-feber. Vi er òg på nett: er der som takk for at hun gjorde en elendig opptreden Leder, side 2. NA Næravisa Deltakeren er der som takk for at hun gjorde en elendig opptreden Leder, side 2 Idol-feber Hallgrim Nybø fra Ørsta har overlevd Idol-sirkuset så langt. Side 8 og 9 Lokalavis for Volda og Ørsta

Detaljer

Arbeidsrapport nr. 137. Roar Stokken. Ei samling å lære av. - evaluering av ei kurssamling

Arbeidsrapport nr. 137. Roar Stokken. Ei samling å lære av. - evaluering av ei kurssamling Arbeidsrapport nr. 137 Roar Stokken Ei samling å lære av - evaluering av ei kurssamling 2003 Prosjektinformasjon Prosjekt Pronett: Prosjekt for nettbasert og nettstøtta læring Prosjekteigar Høgskulen i

Detaljer