Forsknings- og kompetansesenter for petroleumsvirksomhet i nordområdene og Arktis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forsknings- og kompetansesenter for petroleumsvirksomhet i nordområdene og Arktis"

Transkript

1 INFORMASJON TIL SØKERNE Forsknings- og kompetansesenter for petroleumsvirksomhet i nordområdene og Arktis 1 Bakgrunn 1.1 Innledning Dette dokumentet skal gi søkere nødvendig informasjon om utlysningen «Forsknings- og kompetansesenter for petroleumsvirksomhet i nordområdene og Arktis» og om hva som kreves av en søker. 1.2 Bakgrunn om Regjeringens målsetninger Utlysningen er en oppfølging av Petroleumsmeldingen, Meld. St. 28 ( ) «En næring for framtida om Petroleumsvirksomheten». Petroleumsmeldingen varslet at Regjeringen vil vurdere å opprette et forskningssenter innenfor utfordringer for petroleumsvirksomhet i arktiske strøk. I tillegg er Meld. St. 7 ( ) «Nordområdene Visjon og virkemidler» (Nordområdemeldingen) et sentralt dokument som bakgrunn for utlysningen. Ett av de 15 strategiske satsingene i nordområdemeldingen er å legge til rette for en forsvarlig utnyttelse av petroleumsressursene i nord bla. gjennom å bidra til forsterkede kunnskapsmiljøer i Nord- Norge. Olje- og energidepartementet og Utenriksdepartementet står sammen om finansieringen. Petroleumsmeldingen peker på betydningen av petroleumsvirksomheten for det norske samfunnet. Etter 40 år med produksjon er ressurspotensialet på norsk sokkel fortsatt stort. De gjenværende ressursene legger grunnlag for høy aktivitet på norsk sokkel i flere tiår framover. Av forventede gjenværende utvinnbare ressurser ligger om lag 55 % i eksisterende felt, 35 % gjenstår å påvise og 10 % i ikke utbygde funn. En stor andel av de forventede uoppdagete ressursene ligger i Norskehavet og Barentshavet. Leteaktiviteten skal foregå innenfor en helhetlig havforvaltning. Halvparten av områdene hvor man forventer at det kan finnes petroleum, er i dag åpnet. Det er således fortsatt store uåpnede områder på norsk sokkel. De fleste av disse ligger utenfor Nord-Norge. Overenskomsten med Russland i 2011 om maritim avgrensning og samarbeid om det tidligere omstridte området («gråsonen») innebærer en stor tilvekst til norsk kontinentalsokkel hvor petroleumsutvinning kan vurderes. Forsvarlig utnyttelse av petroleumsressursene har et særlig stort potensial for å gi nye muligheter for industri, verdiskaping og arbeid i nord. Det er en ambisjon for regjeringen at utvikling av denne næringen må gi muligheter til lokal og regional verdiskaping og utvikling.

2 Petroleumsvirksomheten i nord vil være krevende og forutsetter ny kunnskap og teknologi i sammenheng med den økte aktiviteten som forventes i nordområdene/arktiske strøk i årene fremover. Installasjoner og operasjoner i mørke og kalde omgivelser i et særegent naturmiljø stiller andre krav til teknologiske og operative løsninger. Det samme gjør utbygging og produksjon med potensielt lang avstand til land og i områder der det kan være drivis deler av året. Potensialet i nordområdene for nye funn er betydelig, men de geologiske usikkerhetene er store. Bedre geologiske modeller og forståelse vil være viktig for mer treffsikker leting. Regjeringen vektlegger å ivareta miljøet i nordområdene og vil legge til rette for verdiskaping og menneskelig aktivitet samtidig som miljøverdiene og naturmangfoldet opprettholdes. Nordområdene er regjeringens viktigste strategiske satsingsområde i utenrikspolitikken og skal bidra til en positiv utvikling i de nordligste områdene. Nordområdepolitikken handler blant annet om internasjonalt samarbeid om ressursutnyttelse, miljøforvaltning og forskning gjennom tettere kontakt med vår russiske nabo og våre europeiske og nordamerikanske partnere. 2 Krav og retningslinjer Utlysningen er basert på Forskningsrådets søknadstype «Kompetanseprosjekt for næringslivet» (KPN). Søknader må oppfylle Forskningsrådets generelle krav og retningslinjer som er gitt for denne søknadstypen (Kap. 2.1). I tillegg kommer spesifikke krav i utlysningen, som beskrevet i Kap Søknadstypen Kompetanseprosjekt for næringslivet Formål Bidra til næringsrettet forskerutdanning og langsiktig kompetanseoppbygging i norske forskningsmiljøer, innenfor faglige temaer med stor betydning for utviklingen av næringslivet i Norge. Kjennetegn Et Kompetanseprosjekt for næringslivet bidrar til næringsrettet forskerutdanning og langsiktig kompetanseoppbygging i norske forskningsmiljøer, og er begrunnet ut fra identifiserte behov for ny kunnskap hos norske bedrifter. Bedriftene som medvirker kan vise at deres fremtidige produksjon, produkt- eller tjenesteutvikling vil ha behov for kompetansen som bygges opp i prosjektet. Bedriftene bidrar aktivt i styringen av prosjektet Søknaden er strategisk forankret i søkerinstitusjonen Vanligvis omfatter prosjektet samarbeid med ledende internasjonale fagmiljøer. Utførende forskningsmiljø vil dokumentere resultater fra prosjektet gjennom vitenskapelig publisering. Prosjektet bidrar til utvikling av relevante undervisningstilbud og annen kunnskapsformidling. Prosjektet omfatter normalt doktorgradsutdanning. Forskningsrådets støtte til prosjektet kan ikke være mer enn 4 ganger bedriftenes kontantbidrag.

3 Kostnader som gir grunnlag for støtte Relevante prosjektkostnader hos prosjektansvarlig og eventuelle samarbeidende forskningsinstitusjoner, slik som personalkostnader, ett eller flere stipend, direkte prosjektutgifter Krav til søker (prosjektansvarlig) Kan søkes av Forskningsinstitusjon (universiteter, høgskoler, forskningsinstitutter, institusjoner med forskning som viktig del av virksomheten), i forpliktende samarbeid med aktuelle brukere i norsk næringsliv Krav til søknaden Krav til søknaden Prosjektansvarlig (søker) skal være en norsk forskningsinstitusjon med en navngitt administrativt ansvarlig. Prosjektet gjennomføres i ett eller flere forskningsmiljøer under faglig ledelse av et forskningsmiljø. Næringslivet må bidra med kontantfinansiering som dekker minst 20 % av totalkostnaden for prosjektet. Søknaden og prosjektbeskrivelsen skal være på engelsk. Prosjektbeskrivelsen må følge oppgitt mal: Kompetanseprosjekt for næringslivet mal for prosjektbeskrivelse: Kompetanseprosjekt for næringslivet_bokmål (Word-53.5 KB) Kompetanseprosjekt for næringslivet_nynorsk (Word-59.5 KB) Kompetanseprosjekt for næringslivet_engelsk (Word-51 KB) - Samtlige punkter i malen skal besvares. Prosjektbeskrivelsen skal være på maksimalt 20 sider, som er spesifikt for denne utlysningen. Det er ikke mulig å laste opp vedlegg der sidetallsbegrensningen overskrides. Sideformatet skal være A4 med 2 cm marger, 12 pkt. skrift (Times New Roman) og enkel linjeavstand. For referanseliste og eventuell figurtekst kan skriftstørrelse 9 benyttes. Alle obligatoriske vedlegg Det kan være gitt spesielle krav i utlysningen. Les derfor utlysningen nøye. Vedlegg til søknadsskjemaet: A Obligatoriske vedlegg Prosjektbeskrivelse (på engelsk, må følge oppgitt mal). CV med publikasjonsliste for prosjektleder og for eventuelle andre sentrale medarbeidere (Sideformatet skal være A4 med 2 cm marger, 12 pkt. skrift (Times New Roman) og enkel linjeavstand. For publikasjonslisten kan skrifttype 9 benyttes). For hver av bedriftene som forventes å bidra til finansieringen av prosjektet skal det foreligge en erklæring om bedriftens intensjon om å delta. Erklæringen skal primært være en uttalelse fra bedriften, men kan unntaksvis avgis av søker. B Vedlegg som kan kreves i utlysningen Det skal kun sendes inn vedlegg som er etterspurt i utlysningen. Vedlegg som ikke er etterspurt, tas ikke med i søknadsbehandlingen. Andre vedlegg, som beskrevet i kap Forslag på 3-5 fageksperter som antas å være habile i forhold til å vurdere søknaden.

4 2.1.4 Vurderingskriterier Vurderingskriterier er beskrevet i vedlegg Spesifikke krav og retningslinjer i utlysningen Formål Bygge opp et forsknings- og kompetansemiljø av høy kvalitet som er relevant for oljenæringen i nordområdene og i arktiske strøk. Næringsrettet forskerutdanning og langsiktig kompetansebygging er sentralt. Forskningen og kompetansebyggingen bør lede til lokal og regional verdiskaping og utvikling. Kompetanse relatert til petroleumsvirksomhet i arktiske strøk vil ha stor betydning for mulig fremtidig virksomhet i nordområdene både i Norskehavet, Barentshavet og omkring Svalbard og Jan Mayen. Åpenhet av forskningsresultater både rundt kunnskap om ressursgrunnlaget og miljømessige påvirkninger av petroleumsvirksomhet er svært viktig. Petroleumsvirksomhet i disse områdene må mestre miljøutfordringene, og åpenhet er sentralt for troverdighet og tillit i samfunnet. Tilgang til kompetanse og forskningsresultater er også svært viktig for å utvikle et konkurransedyktig næringsliv. Kjennetegn I tillegg til generelle kjennetegn for KPN prosjekter blir følgende vektlagt: Prosjektet skal ha en tydelig faglig og strategisk profil innenfor fortrinnsvis ett eller maksimum to av de prioriterte faglige temaene. Søkere fra Nord-Norge må etablere samarbeid med de beste nasjonale fagmiljøene i Norge på de tema de søker på, uavhengig av regional tilhørighet. Aktivitet som dupliserer andre store pågående forskningssatsinger skal unngås, og tilgrensende aktiviteter må koordineres. Kostnader som gir grunnlag for støtte Som beskrevet i generelle retningslinjer for KPN. Informasjon om Forskningsrådets retningslinjer for personalkostnader, stipendsatser og avskrivning av utstyr finnes på Forskningsrådets hjemmeside Søk om midler. ( Minimumskrav til samfinansiering er at Forskningsrådets støtte til prosjektet ikke kan være mer enn 4 ganger bedriftenes kontantbidrag. Det forventes at prosjektet planlegges med en større ramme enn minimumskravene, slik at Forskningsrådets støtteandel utgjør anslagsvis 50 % av prosjektkostnadene. Den øvrige andelen kan dekkes som egenandel hos forskningsinstitusjonene og kontantfinansiering fra næringslivet utover minimumskravene. In-kind bidrag i næringslivet kan ikke inngå i finansieringen. Vilje og evne til egenfinansiering hos forskningsinstitusjonene vil inngå i vurderingen av prosjektets strategiske forankring og betydning hos søker og forskningsutførende partnere. Næringslivets vilje til kontantfinansiering vil inngå i vurderingen av prosjektets næringsmessige relevans, og vil bli tillagt positiv vekt i søknadsbehandlingen Krav til søker (prosjektansvarlig) Prosjektet kan kun søkes av et universitet, en høgskole eller et forskningsinstitutt i et av de tre nordligste fylkene, hvor relevant undervisningstilbud skal bygges opp. Forskningen og

5 kompetansebyggingen skal foregå i forpliktende samarbeid med andre forskningsmiljøer i Norge og aktører i næringslivet Krav til søknad Generelle krav til søknadstypen er beskrevet i kap Tematiske krav til søknader er beskrevet under Avgrensninger (kap. 3.1). Søknadsprosessen vil gjennomføres som en totrinnsprosess der første trinn vil være en obligatorisk prosjektskisse og andre trinn en fullstendig søknad. Alle søkere skal sende inn prosjektskisse, men ingen vil bli utelukket fra å sende inn søknad i andre trinn på bakgrunn av vurderingen av prosjektskissen. Det kan sendes flere prosjektskisser fra samme søker. Det er samme hovedkonsortium som skal opptre i begge faser, men det er tillatt å innlemme nye partnere i den endelige søknadsrunden. Dersom Forskningsrådet i sin tilbakemelding ber om avgrensninger, kan Forskningsrådet samtidig åpne for at søker og konsortiedeltagere kan sende flere søknader med bakgrunn i samme skisse Obligatorisk skisse Skissefrist er: mandag 3. desember kl Hovedhensikten med den obligatoriske skisserunden er å bidra til at søkere ikke legger ned for mye arbeid i søknader som åpenbart ikke vil være konkurransedyktige eller som ikke svarer til intensjonen med utlysningen. Skisserunden vil også være til hjelp for Forskningsrådet når det gjelder å tilrettelegge for vurderingsprosessen av de endelige søknadene. Kun søkere som har sendt inn obligatorisk skisse innen Skissefristen, eller konsortiepartnere som på bakgrunn av skisse er invitert til å sende søknad, vil være kvalifisert til å kunne søke om midler i den endelige KPN utlysningen som er planlagt med frist 13. februar Søknader som ikke er basert på skisse sendt inn innen Skissefristen, vil bli avvist. Søknader som ikke klart tilfredsstiller utlysningsspesifikke og generelle krav og retningslinjer for KPN prosjekter vil også bli avvist, selv om de er basert på skisser. Skissen skal følge Mal for obligatorisk skisse til utlysningen - Forsknings- og kompetansesenter for petroleumsvirksomhet i nordområdene og Arktis. Den lastes ned fra utlysningssiden. Spørsmål 1-8 skal besvares kort. Skissen (pkt. 1-8) skal ikke overskride 5 sider. Skissen må skrives på norsk eller engelsk. Som vedlegg til skissen skal det følge en liste over kontaktpersoner (navn, telefon, e-post) for hver av partnerne i sentret. Forskningsrådet vil ved behov kunne kontakte disse. Skissene vil bli fortløpende vurdert administrativt i Forskningsrådet og det vil bli gitt en skriftlig tilbakemelding seinest 3 uker etter at skissen er innsendt. Det vil kun være en tilbakemelding pr. prosjekt. Forskningsrådets tilbakemelding på skissen forplikter ikke Forskningsrådet når det gjelder behandling av en eventuell søknad. Det er opp til søker på selvstendig grunnlag å vurdere om det bør utarbeides søknad eller ikke til den endelige utlysningen. En skisse som ikke følger malen, vil ikke bli vurdert og vil dermed ikke kvalifisere for å kunne sende inn søknad til den endelige utlysningen. En skisse innsendt etter Skissefristen vil

6 ikke bli vurdert og vil dermed ikke kvalifisere for å kunne sende inn fullstendig søknad til den endelige KPN utlysningen. Skissen sendes via e-post til: Det vil omgående bli gitt automatisk bekreftelse på at e-posten er mottatt. Det er søkers ansvar å forsikre seg om at innsendelsen er bekreftet Fullstendig søknad Søknadsfrist er: 13. februar 2013 kl Kun søkere som oppfyller kravene og har sendt inn obligatorisk skisse innen Skissefristen eller blitt invitert på grunnlag av en skisse, er kvalifisert til å søke. Søknaden må være i form av en elektronisk søknad (e-søknad) og utformes i henhold til søknadstypen «Kompetanseprosjekt for næringslivet». Det henvises til søknadsinformasjon i søknadsportalen e-søknad når det gjelder innholdet i søknaden. Prosjektsøknadene og alle vedlegg skal være på engelsk. Søknaden er bare tilgjengelig for personer som undertegner en taushetserklæring. Prosjektbeskrivelsen, inklusiv referanser, skal være på maksimum 20 sider og skal skrives på engelsk. Alle de generelle krav til KPN søknader er beskrevet i Kap Prosjektbeskrivelsen skal følge oppgitt mal og veiledning for KPN. Alle punktene i malen skal besvares i henhold til veiledningen og inkludere følgende tillegg: KPN malens punkt 4: Research tasks and scientific methods Beskrivelsen skal inkludere planer for forskerutdanning på doktorgrads- og postdoktor nivå. Det skal også gjøres rede for hvordan forskningsbasert undervisning på mastergradsnivå vil bli knyttet opp til senteret. KPN malens punkt 5: Organisation and project plan Beskrivelsen av organisering og prosjektplan skal inkludere planer for et styre med maksimum 7 styremedlemmer, hvor næringslivet skal ha majoritet. Forskningsrådet skal ha observatørstatus i styret. Det legges vekt på at de deltagende forskningspartnerne er hensiktsmessig i størrelse i forhold til aktivitetene og størrelse på budsjett. KPN malens punkt 7: Costs incurred by each research performing partner Kostnadsplanen skal spesifiseres etter retningslinjene, og skal inneholde kostnadsplaner for hvert år. Prosjektbeskrivelsen skal som minimum ha en tabell som viser total over første fem års periode og eventuell forlengelse til åtte år. Den periodiserte kostnadsplanen pr år må i så fall lastes opp som eget vedlegg, dersom tabellens størrelse fører til at sideantall for prosjektbeskrivelsen blir mer enn 20. KPN malens punkt 8: Financial contribution by industrial partner or other user Finansieringsplanen skal spesifiseres etter retningslinjene, og vise årlige finansieringsplaner i tillegg til total over første fem års periode og eventuell forlengelse til åtte år. Eventuell egenfinansiering fra de forskjellige forskningsutførende partnerne kan legges inn i tabellen. Det skal gis en beskrivelse av hva egenfinansieringen vil bestå i. KPN malens punkt 10: Impact for national knowledge base

7 Dersom aktiviteten i prosjektet har grenseflater til andre store pågående forskningssatsinger, som for eksempel etablerte forskningssentre, skal denne grenseflaten beskrives og hvordan koordinasjon er planlagt. KPN malens punkt 17: Additional information specifically requested in the call Det skal beskrives hvilket av de tre temaene søknaden er rettet mot. Dersom søknaden er rettet mot to tema, skal søknaden angi hva som er hovedtema og gi en begrunnelse for hvilke synergier som finnes. Vedlegg til søknadsskjemaet (obligatoriske og utlysningsspesifikke): Prosjektbeskrivelse (på engelsk, må følge oppgitt mal). CV med publikasjonsliste for prosjektleder og for eventuelle andre sentrale medarbeidere (Sideformatet skal være A4 med 2 cm marger, 12 pkt. skrift (Times New Roman) og enkel linjeavstand. For publikasjonslisten kan skrifttype 9 benyttes). For hver av bedriftene som forventes å bidra til finansieringen av prosjektet skal det foreligge en erklæring om bedriftens intensjon om å delta. For hver av de samarbeidende forskningsutførende partnerne skal det foreligge en erklæring som bekrefter intensjonen om deltagelse i prosjektet, hvilken rolle de skal ha i prosjektet og hvilke ressurser de vil bidra med. Dersom aktiviteten i prosjektet har grenseflater til andre store pågående forskningssatsinger, som for eksempel etablerte forskningssentre, skal det foreligge intensjonserklæring om samarbeid og koordinasjon fra disse Prosjektets varighet og omfang Prosjektet kan ha en varighet på maksimalt fem pluss tre år. Etter fire år foretas det en evaluering i regi av Norges Forskningsråd. Evalueringen skal danne grunnlag for en vurdering om Forskningsrådets bevilgning etter fem år skal videreføres for ytterligere tre år. Norges forskningsråd vil fastsette kriterier for den evaluering og de beslutninger som skal legges til grunn for en eventuell avvikling eller videreføring av prosjektet etter 5 år. Evalueringen vil bli forankret i Forskningsrådets styresystem. Evalueringen skal bedømme de vitenskapelige resultater som prosjektet har oppnådd i forhold til den opprinnelige prosjektbeskrivelsen. Evalueringen skal også omfatte kompetansebyggende aktiviteter, inklusiv forskerutdanning og hvilke ringvirkninger disse aktivitetene har hatt for forskningsbasert undervisning og rekruttering hos relevant næringsliv. Det skal vurderes om prosjektets virksomhet har ført til innovasjon og verdiskaping i regionen. Evalueringen skal videre gi en vurdering av planene for senterets virksomhet i den mulige siste 3-års perioden. I tillegg til denne evalueringen skal Norges Forskningsråd foreta en bedømmelse av de administrative forhold. Kriteriene for evalueringen vil bli basert på de opprinnelige kriteriene for bevilgning av prosjektet (Vedlegg 2) Vurderingskriterier De generelle vurderingskriteriene for Kompetanseprosjekt i næringslivet benyttes. For enkelte av kriteriene er det lagt til en utdypende tekst (Vedlegg 1).

8 3 Avgrensninger og prioriteringer i utlysningen 3.1 Avgrensninger Utlysningen er tematisk avgrenset til forskningsmessige problemstillinger som gjelder utnyttelse av norske petroleumsressurser i nordområdene og Arktis og verdiskaping basert på disse. For å sikre en tydelig strategisk og faglig profil, er det et krav at tematisk innhold begrenses til ett eller maksimalt to av de tre temaene. 3.2 Strategiske prioriteringer Det legges vekt på næringsmessig relevans. Resultater av forskningen bør ha nytteverdi for næringsliv og offentlig forvaltning både på kort og lang sikt. Organiseringen av prosjektet bør være hensiktsmessig i forhold omfang og ha klar styringsstruktur. Prosjektet bør resultere i: Økt samarbeid mellom næringslivet og forskningsmiljøene. Økt internasjonalt samarbeid mellom de sirkumpolare landene både i forskningen og i delingen av data og kunnskap. Rask implementering av «best practise» og ny teknologi. Åpenhet omkring forskningsresultater for o å danne kunnskapsgrunnlag for myndigheter og næringsliv o å fremme troverdighet og «License to operate». Rekruttering av høyt kvalifisert personell og sentral fagkompetanse for næringslivet, forskningsinstitusjonene og andre aktører. Rekruttering og kompetansebygging Forskerutdanning av doktorgrads- og postdoktorstipendiater står sentralt. Studieopplegget bør dekke temaområdet som prosjektet omfatter og konsentreres til et mindre antall læresteder, der ett må ligge i de tre nordligste fylkene. Lærestedene må samarbeide om studieopplegget, slik at stipendiater kan ha mobilitet mellom lærestedene. Det forventes at forskningen og forskerutdanningen også leder til forskningsbasert undervisning på mastergradsnivå i samme temaområde og ved de samme lærestedene. Formidling fra prosjektet Det skal utvikles planer og utøves regelmessig og systematisk formidling av data og resultater i prosjektet. 3.3 Tematiske prioriteringer Følgende tematiske hovedprioriteringer trekkes fram: Tema 1: Miljø hvordan vurdere og redusere risikoen som aktiviteter innen petroleumssektoren kan utgjøre for miljøet i den sårbare arktiske regionen Kartlegging av miljøstatus og naturlige svingninger Utvikling av mer avanserte og helhetlige risikoanalyser Økt forståelse av effekter av oljeutslipp Metodikk og teknologi for håndtering av oljeutslipp

9 Teknologi for overvåkning og monitorering av operasjoner og potensielle lekkasjer Tema 2: Ressursgrunnlaget og geofaglige forhold utvikle nye letemetoder og kunnskap om geologiske prosesser i områder som er mindre kjent og har mer kompleks historie enn moden sokkel Storskala (basseng og letemodell) integrert geologisk og geofysisk tolkning og modellering. Ny teknologi for miljøvennlig leting i Arktis. Reservoarkarakterisering. Forekomster av ukonvensjonelle ressurser, som hydrater. Tema 3: Utbygginger og operasjoner i Arktiske strøk risiko og utfordringer ved operasjoner og drift under kalde og vanskelige klimatiske forhold Utvikling av spesialtilpassede materialer for kaldere klima Forbedrete risiko- og konsekvensanalyser ved særegne forhold i arktiske strøk Gode metoder for nedstenging av operasjoner Utvikling av gode varslingssystemer som kan bidra til beslutningsgrunnlaget i unntakssituasjoner Mer kunnskap knyttet til effekten av personlig verneutstyr ved kulde og ising Øke kunnskap om isforekomst 4 Beslutningsprosess og kontraktsmessige forhold 4.1 Beslutningsprosess Behandling av obligatorisk skisse er beskrevet i Kap Full søknad som oppfyller formelle krav blir evaluert av internasjonale ekspertpaneler. Administrative kriterier vurderes av et administrativt panel. Vurderingen som utføres av ekspert- og administrative paneler er rådgivende. Administrasjonen utarbeider rådgivende innstilling basert på vurderingene. Et styreutvalg, oppnevnt av Divisjonsstyret for energi, ressurser og miljø, vil foreta beslutning om bevilgning. Bevilgningsvedtak er planlagt før juni Kontrakt og samarbeidsavtaler Forskningsrådets standard kontraktkonsept for prosjektbevilgninger vil bli benyttet. En kontrakt består minimum av følgende deler: Avtaledokument for FoU-prosjekt Prosjektbeskrivelse Generelle vilkår for FoU-prosjekter Forskningsrådets generelle vilkår for FoU-prosjekter danner grunnstammen i enhver kontrakt. Generelle vilkår for FoU-prosjekter er en integrert del av kontrakten og stadfester retningslinjer og policy i forhold til gjennomføring og styring av alle Forskningsrådets FoUprosjekter. Mer informasjon om kontrakter finnes her: Spesielle forhold som vil bli inkludert i Avtaledokument for FoU-prosjektet (artikkel 8):

10 Krav om samarbeidsavtale(r) mellom prosjektansvarlig og utførende og finansierende samarbeidspartnere. Forhold som gjelder evaluering av prosjektresultater etter 4 år og mulighet til forlengelse av prosjektet med 3 år etter 5 år. Særskilte krav til formidling og rapportering. Eventuelle andre forhold som blir lagt som en føring for bevilgningen. Mer informasjon om samarbeidsavtaler finnes her: Særskilte krav til formidling og rapportering Prosjektet vil følge Forskningsrådets ordinære rapporteringsrutiner for KPN. Forskningsrådet kan stille krav til særskilt rapportering i forbindelse med framdriftsrapporteringen, blant annet utarbeidelse av oppdaterte planer for kommende rapporteringsperiode. Prosjektansvarlig plikter videre innen 1. april hvert år å sende Forskningsrådet en årsmelding for det foregående år. Forskningsrådet skal i samråd med prosjektansvarlig med hensiktsmessige mellomrom arrangere en «site visit», hvor det basert på fremdriftsrapporteringen foretas en gjennomgang av den faglige utviklingen i det foregående år og planene framover. Representanter for samarbeidskonsortiet, prosjektledelsen og Norges forskningsråd plikter å være til stede. Norges forskningsråd kan videre invitere nasjonale eller utenlandske fageksperter til å delta på møtet og kommentere utviklingen og planene.

11 Vedlegg 1: Vurderingskriterier for full søknad Forskningsrådet forutsetter at prosjektene har en høy forskningsetisk standard, og at hensynet til konsekvenser for naturmiljøet er ivaretatt. Forskningsrådet legger vekt på å bidra til internasjonalisering av norsk forskning, å styrke rekrutteringen av kvinner til høyere stillingsnivåer og MNT-fag, å bedre kjønnsbalansen i norsk forskning og at kjønnsperspektivet er ivaretatt i prosjektene. Forskningsrådet vil ta hensyn til dette ved prioritering av søknadene. For enkelte kriterier er det lagt til utdypende tekst som er spesifikk for denne utlysningen. Slike utlysningsspesifikke tillegg er markert med kursiv. Vurderingskriterier for denne søknaden forskningsgrad vitenskapelig kvalitet prosjektleder og prosjektgruppen gjennomførbarhet nasjonal kompetanseoppbygging næringsmessig relevans strategisk forankring og betydning brukermedvirkning dokumentkvalitet øvrig samfunnsøkonomisk nytteverdi internasjonalt samarbeid formidling og kommunikasjon relevans i forhold til utlysningen Definisjonen av vurderingskriteriene: Forskningsgrad Forskningsgrad er et uttrykk for i hvilken grad prosjektet frembringer ny kunnskap av betydning for den faglige utviklingen innen de feltene som forskningen omfatter. Det må fremgå at prosjektet har kunnskap om forskningsfronten. Forskningsgraden vurderes i forhold til disse punktene: Forskning i internasjonal forskningsfront Forskningens andel av FoU-prosjektet Vitenskapelig kvalitet Vitenskapelig kvalitet er et omfattende kriterium som skal fange opp sentrale og grunnleggende aspekter ved forskningsprosjektet. Vitenskapelig kvalitet vurderes i forhold til følgende punkter: Originalitet i form av faglig fornyelse og/eller utvikling av ny kunnskap Om problemstillinger, hypoteser og målformuleringer er konkrete og klare Soliditet knyttet til teoretisk tilnærming, operasjonalisering og bruk av vitenskapelige metoder Dokumentert kunnskap om forskningsfronten Prosjektets faglige realisme Faglig bredde med hensyn til fler- og tverrfaglig tilnærming der det er relevant Prosjektleder og prosjektgruppen Prosjektleders og prosjektgruppens kvalifikasjoner vurderes i forhold til følgende punkter:

12 Prosjektledelse Kompetanse og erfaring innenfor forskningsfeltet Tidligere publisering Erfaring med samarbeidsprosjekter nasjonalt/internasjonalt Erfaring i veiledning av stipendiater og yngre forskere I hvilken grad prosjektleder og prosjektgruppen er en del av et forskningsmiljø som har nødvendig kompetanse og ressurser som kan bidra til at prosjektet blir vellykket Gjennomførbarhet Det vurderes om prosjektet fremstår som gjennomførbart ut fra følgende punkter: Budsjett og ressursinnsats, inklusiv finansiering Prosjektgjennomføringsplan inklusiv milepæler og leveranser Nasjonal kompetansebygging Kompetanseoppbygging er et uttrykk for i hvilken grad prosjektet vil bidra til den langsiktige kompetanseoppbyggingen i norske forskningsmiljøer. Disse punktene vurderes: Betydning for å ivareta/styrke kompetansebasen Utvikling av spisskompetanse Forskerutdanning Betydning for relevante undervisningstilbud og annen kunnskapsforvaltning FoU-miljøets posisjon i forhold til tema nasjonalt Det vil bli lagt vekt på at forpliktende samarbeid og koordinasjon om forskerutdanning og undervisningstilbud mellom søkerinstitusjon og de beste nasjonale fagmiljøene. Næringsmessig relevans Næringsmessig relevans er et uttrykk for hvor stor betydning kompetansen/kunnskapen som bygges opp i prosjektet forventes å ha for fremtidig verdiskaping i norsk næringsliv. Disse punktene vurderes: Medvirkende næringslivs behov for kompetansen Øvrig norsk næringslivs behov for kompetansen Kompetanseoppbyggingens potensial for å utløse ny vekst i norsk næringsliv Letters of intent fra deltagende bedrifter, herunder vilje til kontantfinansiering utover minimumskravet, vil bli benyttet for vurdering av det første punktet. Strategisk forankring og betydning Strategisk forankring og betydning er et uttrykk for hvordan prosjektet er forankret og hvilken betydning det har i forhold til prosjektansvarliges og samarbeidspartneres strategiske mål og planer og aktuelle forskningsutfordringer (f.eks. fagevalueringer, fag- og teknologiplaner, strategi- og forretningsplaner). Forskningsinstitusjonenes vilje til egenfinansiering av prosjektet blir også tatt med i vurderingen av strategisk forankring og betydning hos de forskningsutførende partnerne. Brukermedvirkning Brukermedvirkning er et uttrykk for hvor godt de som skal nyttiggjøre seg FoU-resultatene, er involvert i prosjektets styring og gjennomføring på en forpliktende måte. Dokumentkvalitet Dokumentkvalitet er et uttrykk for hvor gode søknadsdokumentene er som beslutningsgrunnlag for å vurdere støtte. Etterspurte opplysninger og planer må være klart beskrevet.

13 Øvrig samfunnsøkonomisk nytteverdi Øvrig samfunnsøkonomisk nytteverdi er et uttrykk for hvilken betydning prosjektet vil ha for samfunnet utover nytteverdien/gevinstpotensialet for partnerne i målgruppen. Det skal forutsettes at prosjektet/realiseringen blir vellykket. Eksterne effekter kan være: Verdiskaping i næringsliv Nytte for offentlig sektor Nytte for det sivile samfunn Kunnskaps-/teknologispredning/kompetanseoppbygging i FoU-miljø Miljøforbedring av ytre miljø Internasjonalt samarbeid Internasjonalt samarbeid vurderes i forhold til omfang og kvalitet av det internasjonale samarbeidet i prosjektet. Formidling og kommunikasjon Formidling og kommunikasjon vurderes i forhold tildisse punktene: Planer for vitenskapelig publisering, formidling og kommunikasjon Planer for populærvitenskapelig formidling og kommunikasjon både i forhold til allmennheten og brukere av prosjektets resultater, og hvilke kanaler og tiltak som planlegges brukt Planer for hvordan sentrale brukere (i næringsliv, samfunnsliv og forvaltning) skal involveres/medvirke i prosjektets formidlingsaktiviteter Relevans i forhold til utlysningen Relevans i forhold til utlysingen er et uttrykk for hvor godt prosjektet tilfredsstiller føringene som er gitt i utlysingen. Etikk Forskningsrådet legger vekt på at prosjektene holder høy forskningsetisk standard og ikke kommer i konflikt med grunnleggende forskningsetiske prinsipper. Det vises til forskningsetiske retningslinjer utarbeidet av de nasjonale forskningsetiske komitéene og Lov om behandling av etikk og redelighet i forskning. Miljøkonsekvenser Forskningsrådet legger vekt på at hensynet til konsekvenser (positive og negative) for naturmiljøet (ytre miljø) er ivaretatt i prosjektene, der det er relevant. Dette gjelder både i gjennomføringen av prosjektene og ved utnyttelse av resultatene. Rekruttering av kvinner Forskningsrådet legger vekt på at prosjektene skal bidra til å styrke rekrutteringen av kvinner til høyere stillingsnivåer og MNT-fag (matematikk, naturfag og teknologi). Kjønnsbalanse i prosjektet Forskningsrådet arbeider for å fremme bedre kjønnsbalanse i norsk forskning. Hvert enkelt prosjekt kan bidra gjennom å tilstrebe en balansert kjønnssammensetning i prosjektgruppen.

14 Kjønnsperspektiv i forskningen Forskningsrådet legger vekt på at kjønnsperspektivet er godt ivaretatt i prosjektene, der det er relevant. God forskning må ta hensyn til biologiske og sosiale forskjeller mellom kvinner og menn, og kjønn bør være en sentral dimensjon ved utvikling av ny kunnskap. I prosjektene kan dette komme til uttrykk gjennom hvilke problemstillinger som blir reist, hvilke teoretiske tilnærminger og metoder som benyttes, og i vurderinger av om resultatene av forskningen kan ha ulik betydning for kvinner og menn. Internasjonalisering Med internasjonalisering menes det i hvilken grad prosjektet bidrar til å fremme internasjonalisering av norsk forskning gjennom for eksempel Internasjonale nettverk Internasjonal mobilitet Tiltak for å gjøre Norge til et attraktivt vertsland for forskning

Føringer for kompetanseprosjekter i FINNUT

Føringer for kompetanseprosjekter i FINNUT Føringer for kompetanseprosjekter i FINNUT I det følgende beskrives krav for kompetanseprosjekter i FINNUT. Det kan forekomme avvik og tillegg i forhold til disse kravene som i så fall er beskrevet i utlysningen.

Detaljer

Føringer for Kompetanseprosjekt for offentlig sektor

Føringer for Kompetanseprosjekt for offentlig sektor Føringer for Kompetanseprosjekt for offentlig sektor Formål Bidra til brukerrettet forskerutdanning og langsiktig kompetanseoppbygging i norske forskningsmiljøer, innenfor temaer med stor betydning for

Detaljer

Søknadstype: Regionalt institusjonsprosjekt

Søknadstype: Regionalt institusjonsprosjekt Søknadstype: Regionalt institusjonsprosjekt I det følgende beskrives krav for søknadstypen. Dersom ikke alle krav gitt for søknadstypen og/eller i utlysningen er oppfylt, blir søknaden avvist. Det kan

Detaljer

Søknadstype: Regionalt forskerprosjekt

Søknadstype: Regionalt forskerprosjekt Søknadstype: Regionalt forskerprosjekt I det følgende beskrives krav for søknadstypen. Dersom ikke alle krav gitt for søknadstypen og/eller i utlysningen er oppfylt, blir søknaden avvist. Det kan forekomme

Detaljer

Søknadstype: Regionalt bedriftsprosjekt

Søknadstype: Regionalt bedriftsprosjekt Søknadstype: Regionalt bedriftsprosjekt I det følgende beskrives krav for søknadstypen. Dersom ikke alle krav gitt for søknadstypen og/eller i utlysningen er oppfylt, blir søknaden avvist. Det kan forekomme

Detaljer

Søknadstype: Regionalt offentlig prosjekt

Søknadstype: Regionalt offentlig prosjekt Søknadstype: Regionalt offentlig prosjekt I det følgende beskrives krav for søknadstypen. Dersom ikke alle krav gitt for søknadstypen og/eller i utlysningen er oppfylt, blir søknaden avvist. Det kan forekomme

Detaljer

Søknadstype: Regionalt bedriftsprosjekt

Søknadstype: Regionalt bedriftsprosjekt Søknadstype: Regionalt bedriftsprosjekt I det følgende beskrives krav for søknadstypen. Dersom ikke alle krav gitt for søknadstypen og/eller i utlysningen er oppfylt, blir søknaden avvist. Det kan forekomme

Detaljer

Vurderingskriterier for ledelses- og nettverksprosjektet av Nasjonalt senter for digitalt liv

Vurderingskriterier for ledelses- og nettverksprosjektet av Nasjonalt senter for digitalt liv Vurderingskriterier for ledelses- og nettverksprosjektet av Nasjonalt senter for digitalt liv Alle vurderingskriteriene blir evaluert av eksterne eksperter. 1. Relevans for digitalt liv satsingen En vurdering

Detaljer

Hva er et godt Innovasjonsprosjekt? Informasjonsmøte 12. januar 2011 Olaug Råd, Seniorrådgiver, Divisjon for Innovasjon

Hva er et godt Innovasjonsprosjekt? Informasjonsmøte 12. januar 2011 Olaug Råd, Seniorrådgiver, Divisjon for Innovasjon Hva er et godt Innovasjonsprosjekt? Informasjonsmøte 12. januar 2011 Olaug Råd, Seniorrådgiver, Divisjon for Innovasjon Hva er et godt innovasjonsprosjekt? Innhold: Innovasjonsprosjekt; en søknadstype

Detaljer

Program for offentlig initierte kliniske studier på kreftområdet (KREFT)

Program for offentlig initierte kliniske studier på kreftområdet (KREFT) http://www.forskningsradet.no/no/utlysning/kreft/1253969386162?visaktive=false Page 1 of 2 1. Om programmet Program for offentlig initierte kliniske studier på kreftområdet (KREFT) Frist Utlysning Løpende

Detaljer

Hvordan skrive en god søknad? Tor Mjøs (tmj@rcn.no) 29.04.2015

Hvordan skrive en god søknad? Tor Mjøs (tmj@rcn.no) 29.04.2015 Hvordan skrive en god søknad? Tor Mjøs (tmj@rcn.no) 29.04.2015 Typiske innovasjonsprosjekter Tidlig fase av innovasjonsløpet, begrunnet ut fra de muligheter som åpner seg for innovasjon hos bedriften(e)

Detaljer

Forskningsløft i nord, informasjon til søker

Forskningsløft i nord, informasjon til søker Vedlegg 1 Forskningsløft i nord, informasjon til søker 1 Innledning Dette dokumentet skal, sammen med dokumentet Forskningsløft i nord, gi søkere nødvendig informasjon om denne satsingen og hva som vil

Detaljer

Søknadstype: Regionalt bedriftsprosjekt

Søknadstype: Regionalt bedriftsprosjekt Søknadstype: Regionalt bedriftsprosjekt I det følgende beskrives krav for søknadstypen. Dersom ikke alle krav gitt for søknadstypen og/eller i utlysningen er oppfylt, blir søknaden avvist. Det kan forekomme

Detaljer

Vurdering av søknader i Forskningsrådet og Program for helse- og omsorgstjenester

Vurdering av søknader i Forskningsrådet og Program for helse- og omsorgstjenester Vurdering av søknader i Forskningsrådet og Program for helse- og omsorgstjenester Seminar tirsdag 15.3.2011 Holbergs Terrasse Kurs- og Konferansesenter Seniorrådgiver Hilde Grindvik Nielsen, dr.philos

Detaljer

Hvordan skrive en god søknad? Andreas Bratland (abr@rcn.no) 14.03.2013

Hvordan skrive en god søknad? Andreas Bratland (abr@rcn.no) 14.03.2013 Hvordan skrive en god søknad? Andreas Bratland (abr@rcn.no) 14.03.2013 Gode søknader til ENERGIX-programmet Aktuelle prosjekttyper Vurderingsprosessen Kriterier Hva kjennetegner en god søknad 2 Utlysninger

Detaljer

Hvordan skrive en god søknad? Andreas Bratland

Hvordan skrive en god søknad? Andreas Bratland Hvordan skrive en god søknad? Andreas Bratland (abr@rcn.no) 14.03.2013 Gode søknader til ENERGIX-programmet Aktuelle prosjekttyper Vurderingsprosessen Kriterier Hva kjennetegner en god søknad 2 Utlysninger

Detaljer

Vurderingskriterier med forankringstekster pr

Vurderingskriterier med forankringstekster pr Addisjonalitet IPN (A) Administrativ ledelse og drift av infrastruktur INFRA (7) Brukermedvirkning KPN (A) Dokumentkvalitet IPN (A) Faglig ledelse av infrastruktur INFRA (7) Faglige og teknologiske løsninger

Detaljer

Årsrapport 2013 PETROSENTER Forskningssentre for petroleum ( )

Årsrapport 2013 PETROSENTER Forskningssentre for petroleum ( ) Årsrapport 2013 PETROSENTER Forskningssentre for petroleum (2013-2021) Året 2013 Betydning av forskningssentre Initiering av PETROSENTER i 2013 innebærer en nasjonal satsing på økt oljeutvinning og petroleumsforskning

Detaljer

Informasjon til søkerne ved utlysning av Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI)

Informasjon til søkerne ved utlysning av Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) Norges forskningsråd Juni 2013 Informasjon til søkerne ved utlysning av Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) 1 Innledning SFI-ordningen ble første gang utlyst i juni 2005, 14 SFI ble valgt ut i

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

FME Samfunn - beskrivelse av ordningen

FME Samfunn - beskrivelse av ordningen Forskningssentre for miljøvennlig energi samfunnsvitenskap (FME Samfunn) FME Samfunn - beskrivelse av ordningen Dagens FME-ordning skal bidra til kompetanseutvikling og innovasjon gjennom satsing på langsiktig

Detaljer

Søkerveiledning IKT SoS

Søkerveiledning IKT SoS Søkerveiledning IKT SoS Søknader til IKT SoS vil bli bedømt etter retningslinjer og prioriteringer som beskrevet i programplanen for IKT SoS. Ved søknader til Forskningsrådet skal søknadsportalen esøknad

Detaljer

RFF Vestlandet. Utlysning, søknadsfrist 13. april 2011 Informasjonsmøte 15. mars 2011

RFF Vestlandet. Utlysning, søknadsfrist 13. april 2011 Informasjonsmøte 15. mars 2011 RFF Vestlandet Utlysning, søknadsfrist 13. april 2011 Informasjonsmøte 15. mars 2011 Generelt om hovedprosjekter De tre nye søknadstypene i Forskningsrådet Evaluering av hovedprosjekter RFF Vestlandet

Detaljer

Strategisk forankring er vurdering av forankringen i næringsliv, fylkeskommune og FoUinstitusjon

Strategisk forankring er vurdering av forankringen i næringsliv, fylkeskommune og FoUinstitusjon Vurderingskriterier Kapasitetsløft FORREGION Ekspertpanelet vurderer: - Strategisk forankring - Næringsmessig relevans - Nasjonal kompetansebygging - Gjennomføringsevne - ddisjonalitet - Relevans i forhold

Detaljer

Prosjektbeskrivelse for Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor

Prosjektbeskrivelse for Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor Dette er en veiledning for utforming av «prosjektbeskrivelse» for Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor. Prosjektbeskrivelsen skal utformes slik det fremgår av malen nedenfor. Prosjektbeskrivelse for

Detaljer

Vurderingskriterier i FRIPRO

Vurderingskriterier i FRIPRO Vurderingskriterier i FRIPRO I dette dokumentet finner du beskrivelser av vurderingskriteriene som benyttes for søknadstypene forskerprosjekt, unge forskertalenter og FRIPRO mobilitetsstipend i FRIPRO,

Detaljer

Retningslinjer for søknad om og tildeling av forskningsstøtte 2014

Retningslinjer for søknad om og tildeling av forskningsstøtte 2014 Retningslinjer for søknad om og tildeling av forskningsstøtte 2014 Søknadsfrist mandag 2. juni 2014 kl. 13.00 Innhold Definisjoner..... 1 Innsending av elektronisk søknadsskjema 1 Hva det kan søkes om

Detaljer

Vurderingskriterier med forankringstekster pr

Vurderingskriterier med forankringstekster pr Addisjonalitet IPN (A) Administrativ ledelse av infrastruktur INFRA (7) Brukermedvirkning KPN (A) Dokumentkvalitet IPN (A) Formidling og kommunikasjon FP (A) Forskningens innovasjonsrelevans IPN (7) Forskningens

Detaljer

Vurdering av Innovasjonsprosjekt. Juni 2012

Vurdering av Innovasjonsprosjekt. Juni 2012 Vurdering av Innovasjonsprosjekt Juni 2012 Innovasjonsprosjekt i næringslivet Innovasjon = verdiskapende fornyelse Innovasjonen FoUprosjektet Innovasjonsprosjekt i næringslivet skal utløse FoU-aktivitet

Detaljer

Utlysning av miljøstøtte 2014, støtteform 1 og 2

Utlysning av miljøstøtte 2014, støtteform 1 og 2 Det helsevitenskapelige fakultet Arkivref.: 2013/5706 Dato: 29.11.2013 Utlysning av miljøstøtte 2014, støtteform 1 og 2 Utlysning av støtteform 1 Posisjonering til stor ekstern støtte i løpet av tre år.

Detaljer

Vurderingskriterier og sjekkpunkter i FRIPRO

Vurderingskriterier og sjekkpunkter i FRIPRO Vurderingskriterier og sjekkpunkter i FRIPRO I dette dokumentet finner du beskrivelser av vurderingskriterier og sjekkpunkter som benyttes for søknadstypene forskerprosjekt, unge forskertalenter, personlig

Detaljer

Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge. Sekretariatet RFFNord: Steffen Ahlquist, Kåre Ottem og Mikal Lanes

Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge. Sekretariatet RFFNord: Steffen Ahlquist, Kåre Ottem og Mikal Lanes Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge Sekretariatet RFFNord: Steffen Ahlquist, Kåre Ottem og Mikal Lanes Regionale forskningsfond Utlysninger og viktige dokumenter Se nettside http://www.regionaleforskningsfond.no/

Detaljer

Inntil 50 millioner for innovasjon i helse-, omsorgs- og velferdstjenestene. HELSEVEL søkeseminar, 24. august 2016

Inntil 50 millioner for innovasjon i helse-, omsorgs- og velferdstjenestene. HELSEVEL søkeseminar, 24. august 2016 Inntil 50 millioner for innovasjon i helse-, omsorgs- og velferdstjenestene HELSEVEL søkeseminar, 24. august 2016 Hvordan finne og lese utlysningen? Hvem er målgruppen? Målgruppen for utlysningen er offentlige

Detaljer

PETROMAKS 2. DEMO2000 Søkerseminar 20. juni 2016

PETROMAKS 2. DEMO2000 Søkerseminar 20. juni 2016 PETROMAKS 2 DEMO2000 Søkerseminar 20. juni 2016 Mål for PETROMAKS 2 Ved kunnskaps- og næringsutvikling skal programmet bidra til økt verdiskaping for samfunnet ved at norske petroleumsressurser utvikles

Detaljer

Notat Emne: Behandling av søknader om finansiering av forskningsinfrastruktur 2009 Dato: 25. august 2009

Notat Emne: Behandling av søknader om finansiering av forskningsinfrastruktur 2009 Dato: 25. august 2009 Notat Emne: Behandling av søknader om finansiering av forskningsinfrastruktur 2009 Dato: 25. august 2009 Innledning Med forankring i strategien Verktøy for forskning, 1 og på grunnlag av statsbudsjettet

Detaljer

SFI Rapportering og opplegg for midtveisevalueringen SFI-forum - 3. april 2008

SFI Rapportering og opplegg for midtveisevalueringen SFI-forum - 3. april 2008 SFI Rapportering og opplegg for midtveisevalueringen SFI-forum - 3. april 2008 Dag Kavlie Spesialrådgiver, Innovasjonsdivisjonen, Norges forskningsråd 1. Erfaringer med rapportering Fremdriftsrapporter

Detaljer

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge 2016 1 1. Innledning Fondsstyret har utarbeidet ny handlingsplan for det regionale forskningsfondet Fondsregion Nord-Norge (RFFNORD) gjeldende for 2016. Styret

Detaljer

Tips til søknadsskriving. Siren M. Neset, Norges forskningsråd Regionansvarlig i Agder

Tips til søknadsskriving. Siren M. Neset, Norges forskningsråd Regionansvarlig i Agder Tips til søknadsskriving Siren M. Neset, Norges forskningsråd Regionansvarlig i Agder Innhold Søknadstypene i utlysningen Hvem kan søke? Vurderingskriterier Tips til utforming av søknad Søknadsbehandling

Detaljer

Oppsummering og råd om søknadsprosessen for SFI. Siren M. Neset, Forskningsrådet Regionansvarlig i Agder

Oppsummering og råd om søknadsprosessen for SFI. Siren M. Neset, Forskningsrådet Regionansvarlig i Agder Oppsummering og råd om søknadsprosessen for SFI Siren M. Neset, Forskningsrådet Regionansvarlig i Agder Hva kjennetegner et SFI Forskningsmiljøer i nært samarbeid med forskningsaktive bedrifter og offentlige

Detaljer

Centre for Digital Life Norway (DLN) Ny utlysning av forskerprosjekter. Spesialrådgiver Øystein Rønning, 17. august 2016

Centre for Digital Life Norway (DLN) Ny utlysning av forskerprosjekter. Spesialrådgiver Øystein Rønning, 17. august 2016 Centre for Digital Life Norway (DLN) Ny utlysning av forskerprosjekter Spesialrådgiver Øystein Rønning, 17. august 2016 Centre for Digital Life Norway (DLN) Existing Projects DigiSal: Towards the Digital

Detaljer

Retningslinjer for søknad om og tildeling av forskningsstøtte 2015

Retningslinjer for søknad om og tildeling av forskningsstøtte 2015 Retningslinjer for søknad om og tildeling av forskningsstøtte 2015 Søknadsfrist mandag 1. juni 2015 kl. 13.00 Innhold Definisjoner..... 1 Innsending av elektronisk søknadsskjema 1 Hva det kan søkes om

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning, forskning og innovasjon

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning, forskning og innovasjon INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning, forskning og innovasjon Programbeskrivelse - gjeldende for søknadsåret 2017 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formålet med

Detaljer

Tips til søknadsskriving. Siren M. Neset, Norges forskningsråd Regionansvarlig i Agder

Tips til søknadsskriving. Siren M. Neset, Norges forskningsråd Regionansvarlig i Agder Tips til søknadsskriving Siren M. Neset, Norges forskningsråd Regionansvarlig i Agder Hovedvekt på følgende tema Søknadstypene i utlysningen Maler for prosjektbeskrivelser Vurderingskriterier Hva må en

Detaljer

Hvordan skrive en god søknad om eksterne midler? Lena C Endresen, UiO

Hvordan skrive en god søknad om eksterne midler? Lena C Endresen, UiO O Hvordan skrive en god søknad om eksterne midler? Lena C Endresen, UiO Forskningspolitiske rammer Økt krav til ekstern finansiering Mer tverrfaglighet, krav til relevans Forskningen skal gi samfunnet

Detaljer

Vurdering av Innovasjonsprosjekt. Mai 2012

Vurdering av Innovasjonsprosjekt. Mai 2012 Vurdering av Innovasjonsprosjekt Mai 2012 Innovasjonsprosjekt i næringslivet Innovasjon = verdiskapende fornyelse Innovasjonen FoUprosjektet Innovasjonsprosjekt i næringslivet skal utløse FoU-aktivitet

Detaljer

Forskningssentre for miljøvennlig energi FME-informasjon fra Forskningsrådet Kontaktmøte september 2017

Forskningssentre for miljøvennlig energi FME-informasjon fra Forskningsrådet Kontaktmøte september 2017 Forskningssentre for miljøvennlig energi FME-informasjon fra Forskningsrådet Kontaktmøte 2017 28. september 2017 Informasjonspunkter - FME Egenevaluering etter to år FME Samfunn ny utlysning Bruk av «overskuddsfinansiering»

Detaljer

Tips til søknadsskriving. Siren M. Neset, Norges forskningsråd Regionansvarlig i Agder

Tips til søknadsskriving. Siren M. Neset, Norges forskningsråd Regionansvarlig i Agder Tips til søknadsskriving Siren M. Neset, Norges forskningsråd Regionansvarlig i Agder Innhold Søknadstypene i utlysningen Hvem kan søke? Maler for prosjektbeskrivelser Vurderingskriterier Tips til utforming

Detaljer

Forskningsrådet hva kan vi bidra med for å støtte opp under gode prosjektforslag?

Forskningsrådet hva kan vi bidra med for å støtte opp under gode prosjektforslag? Forskningsrådet hva kan vi bidra med for å støtte opp under gode prosjektforslag? Forskningsrådet er involvert på mange områder 900 millioner til Innovasjonsprosjekter i næringslivet utlyses i 2015 Søknadsfrist

Detaljer

Ofte stilte spørsmål om Innovasjonsprosjekter i BIA

Ofte stilte spørsmål om Innovasjonsprosjekter i BIA Ofte stilte spørsmål om Innovasjonsprosjekter i BIA Søkere og deltakere Kan et forskningsmiljø søke på vegne av en gruppe bedrifter? Hvor mange bedrifter bør være med i et prosjekt? Må vi samarbeide med

Detaljer

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge 2017 1 1. Innledning Fondsstyret har utarbeidet ny handlingsplan for det regionale forskningsfondet Fondsregion Nord-Norge (RFFNORD) gjeldende for 2017. Eierfylkene

Detaljer

Forskningsbasert innovasjon i regionene -FORREGION. Informasjonsmøte om kapasitetsløft Anne Solheim og Marte-Eline Stryken

Forskningsbasert innovasjon i regionene -FORREGION. Informasjonsmøte om kapasitetsløft Anne Solheim og Marte-Eline Stryken Forskningsbasert innovasjon i regionene -FORREGION Informasjonsmøte om kapasitetsløft 23.05.2017 Anne Solheim og Marte-Eline Stryken Agenda Hva er FORREGION 50 skisser til Kapasitetsløft Utlysning av Kapasitetsløft

Detaljer

Generelle krav til alle søknader og detaljerte krav til søknadstypene og vilkår for tilskudd (Norges Forskningsråd)

Generelle krav til alle søknader og detaljerte krav til søknadstypene og vilkår for tilskudd (Norges Forskningsråd) Generelle krav til alle søknader og detaljerte krav til søknadstypene og vilkår for tilskudd (Norges Forskningsråd) Søknadstyper 1.1 Regional kvalifiseringsstøtte Målet med kvalifiseringsstøtten er å utvikle

Detaljer

BIA presentasjon EdTech cluster. Oslo 2. mars 2016 Thomas Stang, Seniorrådgiver, BIA

BIA presentasjon EdTech cluster. Oslo 2. mars 2016 Thomas Stang, Seniorrådgiver, BIA BIA presentasjon EdTech cluster Oslo 2. mars 2016 Thomas Stang, Seniorrådgiver, BIA Agenda Norges forskningsråd Hvilke typer prosjekt Forskingsrådet støtter BIA programmet Utlysningen 2015 - tallunderlag

Detaljer

Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) Orientering om ny utlysningsrunde. Presentasjon av FME-ordningen Ny utlysning

Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) Orientering om ny utlysningsrunde. Presentasjon av FME-ordningen Ny utlysning Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) Orientering om ny utlysningsrunde Presentasjon av FME-ordningen Ny utlysning Forskningssentre for miljøvennlig energi Bakgrunn og innretting Forskningsrådets

Detaljer

Viktige elementer i søknaden

Viktige elementer i søknaden Regionalt forskningsfond Forprosjekt / kvalifiseringsstøtte Viktige elementer i søknaden Bergen 15.mars 2011 Svein Winther Uni Research AS Forskning innen prioriterte Vestnorske tema 1. Energi og maritim

Detaljer

Informasjon til søkerne

Informasjon til søkerne Informasjon til søkerne 1. Bakgrunn 1.1 Innledning Dette dokumentet skal sammen med to andre dokumenter, Beskrivelse av SFI-ordningen og SFI Krav og retningslinjer, gi søkere nødvendig informasjon om dette

Detaljer

Forskningssenter for økt oljeutvinning på norsk kontinentalsokkel

Forskningssenter for økt oljeutvinning på norsk kontinentalsokkel INFORMASJON TIL SØKERNE Forskningssenter for økt oljeutvinning på norsk kontinentalsokkel 1 Bakgrunn 1.1 Innledning Dette dokumentet skal gi søkere nødvendig informasjon om utlysningen «Forskningssenter

Detaljer

Sentre for forskningsdrevet innovasjon

Sentre for forskningsdrevet innovasjon Sentre for forskningsdrevet innovasjon En ny ordning i regi av Norges forskningsråd 1 Oslo, desember 2004 1 Godkjent av Hovedstyret i Norges forskningsråd på møtet 16. desember 2004 Ambisjoner og mål Forskningsrådets

Detaljer

Informasjon til søkerne ved utlysning av Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI)

Informasjon til søkerne ved utlysning av Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) Norges forskningsråd 21.10.2009 Informasjon til søkerne ved utlysning av Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) 1 Innledning Dette dokumentet skal, sammen med to andre dokumenter, Sentre for forskningsdrevet

Detaljer

Informasjon til søkerne ved utlysning av Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME), juni 2015.

Informasjon til søkerne ved utlysning av Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME), juni 2015. Informasjon til søkerne ved utlysning av Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME), juni 2015. 1. Innledning Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) er en stor og viktig satsing innenfor energiforskning.

Detaljer

6: Svært godt Prosjektet gir et godt bidrag til regional utvikling og har en nærings- og/eller samfunnsmessig betydning for Agder.

6: Svært godt Prosjektet gir et godt bidrag til regional utvikling og har en nærings- og/eller samfunnsmessig betydning for Agder. VURDERINGSKRITERIER REGIONAL KVALIFISERINGSSTØTTE Kriteriedetaljer: Regional relevans/betydning for Agder-regionen Hvor viktig er prosjektet for Agder-regionen? Regional relevans og betydning for Agder-regionen

Detaljer

Oversikt over ulike nasjonale FoUvirkemidler for næringsmiddelindustrien - fokus på Matprogrammet

Oversikt over ulike nasjonale FoUvirkemidler for næringsmiddelindustrien - fokus på Matprogrammet Oversikt over ulike nasjonale FoUvirkemidler for næringsmiddelindustrien - fokus på Matprogrammet Linda Granlund, PhD Leder Forskning og Ernæring, Mills DA Side 1 Agenda BIP KMB Forskerprosjekter SFI Skattefunn

Detaljer

Støtteordninger for petroleumssektoren. Tarjei Nødtvedt Malme, Programkoordinator PETROMAKS 2 Anders J. Steensen, Programkoordinator DEMO 2000

Støtteordninger for petroleumssektoren. Tarjei Nødtvedt Malme, Programkoordinator PETROMAKS 2 Anders J. Steensen, Programkoordinator DEMO 2000 Støtteordninger for petroleumssektoren Tarjei Nødtvedt Malme, Programkoordinator PETROMAKS 2 Anders J. Steensen, Programkoordinator DEMO 2000 PETROLEUMSFORSKNINGEN Andre finansierende departement: Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI)

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) Norges forskningsråd 7. juni 2005 Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) Beskrivelse av SFI-ordningen Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) SFI-ordningen skal styrke innovasjon gjennom satsing

Detaljer

VAM-utlysning med frist 9. september2015. Informasjonsmøte 20. april 2015

VAM-utlysning med frist 9. september2015. Informasjonsmøte 20. april 2015 VAM-utlysning med frist 9. september2015 Informasjonsmøte 20. april 2015 18 mill. kr med søknadsfrist 9. september Forskning med brukermedvirkning i tre prioriterte forskningsområder (Kompetanseprosjekter

Detaljer

Vurderingskriterier og noen råd til søknadsskriving. Atle Markussen, Norges forskningsråd, Hordaland

Vurderingskriterier og noen råd til søknadsskriving. Atle Markussen, Norges forskningsråd, Hordaland Vurderingskriterier og noen råd til søknadsskriving Atle Markussen, Norges forskningsråd, Hordaland 3 søknadstyper i Forskningsrådet: Innovasjons prosjekter i næringslivet Bedriftene søker (max 50 % i

Detaljer

Skatteøkonomi (SKATT) Handlingsplan

Skatteøkonomi (SKATT) Handlingsplan Skatteøkonomi (SKATT) Handlingsplan 2018-2020 Målsettinger Hovedmål Prrammets hovedmål er å styrke kunnskapsgrunnlaget for en hensiktsmessig utforming av skattesystemet i Norge. Prrammet skal finansiere

Detaljer

SENTRE FOR FORSKNINGSDREVET INNOVASJON KRAV OG RETNINGSLINJER

SENTRE FOR FORSKNINGSDREVET INNOVASJON KRAV OG RETNINGSLINJER Endelig utkast datert 22.04.05 SENTRE FOR FORSKNINGSDREVET INNOVASJON KRAV OG RETNINGSLINJER 1 Formålet med dokumentet 1.1 Dette dokumentet angir de krav og retningslinjer som ligger til grunn for ordningen

Detaljer

Forskningsrådets BIA program, utlysning av FoUmidler i 2011, og brukerstyrt forskning generelt BA-nettverket møte i Forskningsrådet, 4.1.

Forskningsrådets BIA program, utlysning av FoUmidler i 2011, og brukerstyrt forskning generelt BA-nettverket møte i Forskningsrådet, 4.1. Forskningsrådets BIA program, utlysning av FoUmidler i 2011, og brukerstyrt forskning generelt BA-nettverket møte i Forskningsrådet, 4.1.2011 Senior rådgiver Jørn Lindstad BA-Nettverket: Nettverk for bedre

Detaljer

Byforsk. Arild Olsbu, Universitetet i Agder BIPV workshop 26 juni 2016

Byforsk. Arild Olsbu, Universitetet i Agder BIPV workshop 26 juni 2016 Byforsk Arild Olsbu, Universitetet i Agder BIPV workshop 26 juni 2016 Bakgrunn for Byforsk Folk flest lever i byen. Byene spiller en nøkkelrolle i omstillingen til et bærekraftig samfunn. Byutfordringer

Detaljer

Program for ansvarlig innovasjon og bedriftenes samfunnsansvar. Programplan

Program for ansvarlig innovasjon og bedriftenes samfunnsansvar. Programplan Program for ansvarlig innovasjon og bedriftenes samfunnsansvar Programplan 2015-2024 1 Sammendrag Forskningsrådets dedikerte programmer innenfor og bedriftenes samfunnsansvar og ansvarlig teknologiutvikling

Detaljer

Søknadsmal og -kriterier for vurdering av regionale VRI-satsinger i 2011-2013, samhandlingsprosjekt og forskerprosjekt.

Søknadsmal og -kriterier for vurdering av regionale VRI-satsinger i 2011-2013, samhandlingsprosjekt og forskerprosjekt. Søknadsmal og -kriterier for vurdering av regionale VRI-satsinger i 2011-2013, samhandlingsprosjekt og forskerprosjekt. Hver regional VRI-satsing må delta i minst to søknader til Forskningsrådet. Søknadene

Detaljer

Utlysning høsten 2012 Regionalt forskningsfond Agder. Bodil Lindestad daglig leder RFF Agder

Utlysning høsten 2012 Regionalt forskningsfond Agder. Bodil Lindestad daglig leder RFF Agder Utlysning høsten 2012 Regionalt forskningsfond Agder Bodil Lindestad daglig leder RFF Agder Fra FoU-strategi til nye FoU-prosjekter i RFF FoU-strategi pr fylke FoU-strategien er utarbeidet i regi av Fylkeskommunen

Detaljer

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge 2018-2019 1 1. Innledning Fondsstyret har utarbeidet ny handlingsplan for det regionale forskningsfondet Fondsregion Nord-Norge (RFFNORD) gjeldende for perioden

Detaljer

SFF III - Informasjon til søkere

SFF III - Informasjon til søkere SFF III - Informasjon til søkere 1. Innledning Dette dokumentet skal sammen med Utlysningen og dokumentet: Sentre for fremragende forskning. Krav og retningslinjer (Norges forskningsråd 28.02.11) gi utfyllende

Detaljer

Utlysning av ordningen Sentre for fremragende forskning

Utlysning av ordningen Sentre for fremragende forskning 31.05.05 Utlysning av ordningen Sentre for fremragende forskning 1. Bakgrunn Dette dokumentet skal sammen med to andre dokumenter: Sentre for fremragende forskning. Krav og retningslinjer 1 og den opprinnelige

Detaljer

Midtveisevalueringen av SFIene Opplegg og egenrapportering SFI-forum - 1. april 2008

Midtveisevalueringen av SFIene Opplegg og egenrapportering SFI-forum - 1. april 2008 Midtveisevalueringen av SFIene Opplegg og egenrapportering SFI-forum - 1. april 2008 Dag Kavlie Spesialrådgiver, Innovasjonsdivisjonen, Norges forskningsråd Opplegget for midtveisevaluering av SFI høsten

Detaljer

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge 2014-2015 1 1. Innledning Fondsstyret har utarbeidet ny handlingsplan for det regionale forskningsfondet Fondsregion Nord-Norge (RFFNORD) gjeldende for 2014-2015.

Detaljer

HAVBRUK en næring i vekst Programstyreleder Anna Sonesson

HAVBRUK en næring i vekst Programstyreleder Anna Sonesson HAVBRUK en næring i vekst 2006-2015 Programstyreleder Anna Sonesson HAVBRUK en næring i vekst 2006-2015 Visjon Norge verdens fremste havbruksnasjon Mål Framskaffe kunnskap for å oppnå økonomisk, miljømessig

Detaljer

Impact. virkning, innvirkning, påvirkning. treffvirkning, anslag. affect, touch, shock. innovasjon, forskning, samfunnsbygging

Impact. virkning, innvirkning, påvirkning. treffvirkning, anslag. affect, touch, shock. innovasjon, forskning, samfunnsbygging Impact virkning, innvirkning, påvirkning treffvirkning, anslag affect, touch, shock innovasjon, forskning, samfunnsbygging kommersialisere, ta i bruk kunnskap gjøre en forskjell Tverrfaglige arbeidsmetoder

Detaljer

Vurderingskriterier for samhandlingsprosjekter i VRI 3

Vurderingskriterier for samhandlingsprosjekter i VRI 3 Vurderingskriterier for samhandlingsprosjekter i VRI 3 Samhandlingsprosjektene i VRI 3 vil bli vurdert etter følgende kriterier: 1. Gjennomførbarhet og gjennomføringsevne 2. Tydelige målformuleringer 3.

Detaljer

Grunnleggende IKT-forskning (IKT-2010) Handlingsplan

Grunnleggende IKT-forskning (IKT-2010) Handlingsplan Grunnleggende IKT-forskning (IKT-2010) Handlingsplan Revidert mars 2003 1. Innledning Forskningsrådet startet forskningsprogrammet Grunnleggende IKT forskning (IKT- 2010) i år 2000. Programperioden er

Detaljer

Krav og retningslinjer for SFF-IV 1

Krav og retningslinjer for SFF-IV 1 Oslo 26/6-2017 Krav og retningslinjer for SFF-IV 1 1. Om dokumentet Dette dokumentet angir krav og retningslinjer som gjelder for ordningen "Sentre for fremragende forskning". Dokumentet er et vedlegg

Detaljer

Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur (INFRASTRUKTUR) Informasjon om søknadsprosess 2016

Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur (INFRASTRUKTUR) Informasjon om søknadsprosess 2016 Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur (INFRASTRUKTUR) Informasjon om søknadsprosess 2016 I kjernen av kunnskapstriangelet Utdanning Forskning Forsknings infrastruktur Innovasjon UiB Strategi «Universitetet

Detaljer

Krav og retningslinjer for SFF-IV 1

Krav og retningslinjer for SFF-IV 1 Oslo 20/4-2017 Krav og retningslinjer for SFF-IV 1 1. Om dokumentet Dette dokumentet angir krav og retningslinjer som gjelder for ordningen "Sentre for fremragende forskning". Dokumentet er et vedlegg

Detaljer

31.05.05. 1 Formålet med dokumentet

31.05.05. 1 Formålet med dokumentet 31.05.05 1 Formålet med dokumentet 1.1 Dette dokumentet angir de krav og retningslinjer som ligger til grunn for ordningen sentre for fremragende forskning, i det etterfølgende også omtalt som SFF, SFFordningen,

Detaljer

Høstens utlysninger i PETROMAKS 2. Spesialrådgiver Ingrid Anne Munz

Høstens utlysninger i PETROMAKS 2. Spesialrådgiver Ingrid Anne Munz Høstens utlysninger i PETROMAKS 2 Spesialrådgiver Ingrid Anne Munz Om presentasjonen Oversikt utlysninger Rammer, frister, prioriteringer Søkere fra forskningsmiljøene Søkere fra næringslivet Internasjonalt

Detaljer

SFF III - Informasjon til inviterte søkere mai 2012

SFF III - Informasjon til inviterte søkere mai 2012 SFF III - Informasjon til inviterte søkere mai 2012 Dette dokumentet er i alle hovedtrekk identisk med den informasjon som ble lagt ut på Forskningsrådets nettsider ved utlysningen av prekvalifiseringsrunden

Detaljer

Informasjon til inviterte søkere mai 2006

Informasjon til inviterte søkere mai 2006 SFF andre søknadsrunde. Lukket utlysning 30.05.06 Informasjon til inviterte søkere mai 2006 Dette dokumentet er i alle hovedtrekk identisk med den informasjon som ble lagt ut på Forskningsrådets nettsider

Detaljer

Søknadsinformasjon og utlysninger. Planleggingsverktøy for ideutvikling. Elisabeth Blix Bakkelund 8. Juni Forskningsrådet

Søknadsinformasjon og utlysninger. Planleggingsverktøy for ideutvikling. Elisabeth Blix Bakkelund 8. Juni Forskningsrådet Søknadsinformasjon og utlysninger. Planleggingsverktøy for ideutvikling Elisabeth Blix Bakkelund 8. Juni Forskningsrådet Hvilket virkemiddel passer? Anvendt forskning Innovasjon Grunnforskning Kommersialisering

Detaljer

Språkbankens sommerseminar Om språkteknologiens muligheter i Forskningsrådet. Avdelingsdirektør Jon Holm 6. juni 2011

Språkbankens sommerseminar Om språkteknologiens muligheter i Forskningsrådet. Avdelingsdirektør Jon Holm 6. juni 2011 Språkbankens sommerseminar Om språkteknologiens muligheter i Forskningsrådet Avdelingsdirektør Jon Holm 6. juni 2011 Norges forskningsråd vitenskap energi, ressurser og miljø Adm.dir. Stab samfunn og helse

Detaljer

Dette dokumentet erstatter "Krav og retningslinjer for SFF" fra 2011.

Dette dokumentet erstatter Krav og retningslinjer for SFF fra 2011. Oslo 27/05-2015 Dette dokumentet beskriver elementer som skal nedfelles i Forskningsrådets avtaledokument for SFF ("Artikkel 8") www.forskningsradet.no/no/artikkel/avtaledokumentet. Dette dokumentet erstatter

Detaljer

Regional satsing for forskningsbasert innovasjon. Informasjonsmøte

Regional satsing for forskningsbasert innovasjon. Informasjonsmøte Regional satsing for forskningsbasert innovasjon Informasjonsmøte 18.5.2016 Forskning for innovasjon og bærekraft Forskningsrådets strategi 2015-2020 Innovasjon: bedriftene og offentlig sektor Bærekraft:

Detaljer

Utlysning 2017 Informasjonsmøte Søknadsfrist;

Utlysning 2017 Informasjonsmøte Søknadsfrist; Utlysning 2017 Innovasjon Norge inviterer klynger til et nasjonalt kompetanseløft for små og mellomstore bedrifter med sikte på raskere fornyelse og omstilling i norsk næringsliv. Informasjonsmøte for

Detaljer

Møte med NFR 8 mai 2009

Møte med NFR 8 mai 2009 1 Møte med NFR 8 mai 2009 2 Omsetningsutvikling BOA inkl prognose 2009 300 000 250 000 Omsetning (tkr) 200 000 150 000 100 000 50 000 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 År Fig.

Detaljer

Relevante virkemidler i Forskningsrådet

Relevante virkemidler i Forskningsrådet Narvik 25. april 2017 Relevante virkemidler i Forskningsrådet Bjørn G. Nielsen Regionansvarlig Nordland Forskningsrådet 15 departementer 9,3 mrd kr 470 ansatte, adm.kost 9,2% Næringsliv Institutter UoH

Detaljer

Virkemiddelapparatet Hvem kan bidra med hva? - Norges Forskningsråd

Virkemiddelapparatet Hvem kan bidra med hva? - Norges Forskningsråd Virkemiddelapparatet Hvem kan bidra med hva? - Norges Forskningsråd FHF Teknologikonferanse 2011 Gass som energibærer i fiskeflåten Arthur Almestad, Forskningsrådet, regionansvarlig, Møre og Romsdal Noen

Detaljer

Midtveisevaluering av Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI-II) SFI Forum 18. juni 2015 Liv Jorunn Jenssen

Midtveisevaluering av Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI-II) SFI Forum 18. juni 2015 Liv Jorunn Jenssen Midtveisevaluering av Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI-II) SFI Forum 18. juni 2015 Liv Jorunn Jenssen Bakgrunn De sju SFI-II startet sin virksomhet i løpet av 2011. SFI-ordningen forutsetter

Detaljer

Evaluering av Aquaculture Protein Centre (APC) og avrapportering til US

Evaluering av Aquaculture Protein Centre (APC) og avrapportering til US US-SAK NR:143A/2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN SAKSANSVARLIG: RAGNHILD SOLHEIM SAKSBEHANDLER: COLIN MURPHY ARKIVSAK NR: 2012/2054 Evaluering av Aquaculture Protein

Detaljer

Forskningsrådet Nye store muligheter for olje- og gassnæringen. Anders J. Steensen

Forskningsrådet Nye store muligheter for olje- og gassnæringen. Anders J. Steensen Forskningsrådet Nye store muligheter for olje- og gassnæringen Anders J. Steensen Næringslivet endres Fra forsking til forretning Grunnforskning Industriell forskning Eksperimentell utvikling Realisering,

Detaljer