SFF III - Informasjon til søkere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SFF III - Informasjon til søkere"

Transkript

1 SFF III - Informasjon til søkere 1. Innledning Dette dokumentet skal sammen med Utlysningen og dokumentet: Sentre for fremragende forskning. Krav og retningslinjer (Norges forskningsråd ) gi utfyllende informasjon om SFF-ordningen og hva som kreves av søkerne. 2. Bakgrunn Flere fagevalueringer sent på 1990-tallet påpekte mangel på langsiktig, stabil finansiering og strategisk tenkning i norsk forskning. Disse funn ble vektlagt i arbeidet med å fremme kvalitet i norsk forskning. En ordning med sentre for fremragende forskning ble lansert i forskningsmeldingen Forskning ved et veiskille ( ), og Forskningsrådet ble bedt om å utrede rammebetingelser for en slik ordning 1. Etter dialog med Kunnskapsdepartementet ble ordningen kunngjort første gang i 2001 med finansiering fra Fondet for forskning og nyskaping (etablert i 1999). Tretten SFFer ble etablert ved årsskiftet 2002/2003. Ny utlysning fant sted i 2005 og åtte nye sentre ble etablert i I forskningsmeldingen Klima for forskning ( ) gis SFF-ordningen positiv omtale og det gis signaler om en videre satsing. Som en oppfølgning av forskningsmeldingen har Forskningsrådet i 2010 gjennomført en virkemiddelevaluering av ordningen 2. Basert på denne og forskningsmeldingens signaler har Norges forskningsråd besluttet å gjennomføre en ny utlysningsrunde for SFF i Hovedinnholdet i SFF- ordningen 3.1 Mål og hovedkriterier SFF-ordningen er Forskningsrådets ypperste virkemiddel for å fremme kvalitet i norsk forskning. Gjennom etablering av sentre med langsiktig og romslig finansiering gis institusjonene mulighet til å omstrukturere sine forskningsmiljøer og utvikle nye samarbeidsforhold slik at de kan hevde seg bedre i den internasjonale forskningsfronten. Styrket forskerrekruttering og internasjonalt samarbeid er viktige delmål. Vitenskapelig kvalitet på høyt nivå i forhold til internasjonal standard er hovedkriteriet for bedømmelse og prioritering av søknadene. Dette kravet gjelder både for den planlagte forskningen og for sentrets vitenskapelige nøkkelpersonell. SFF-ordningen har et særlig fokus på langsiktighet. Mens ordinære bevilgninger vanligvis gis for en treårsperiode gis SFFene mulighet for støtte i inntil ti år. I Krav og retningslinjer som beskriver ordningen, er det eksplisitt gitt uttrykk for at det er en tidsbegrenset ordning for maksimalt to påfølgende femårsperioder. En midtveisevaluering etter omtrent 3 ½ år danner utgangspunkt for Forskningsrådets beslutning om videreføring av bevilgningen til det enkelte senter til en samlet tiårsperiode, eventuelt avvikling etter fem år. Det er også sagt eksplisitt (både i beskrivelse av ordningen og gjennom gjentatte dialogmøter med sentrene og institu- 1 Sentre for fremragende forskning. Utredning av en norsk ordning, (Norges forskningsråd, 2000) 2 Evaluation of Added Value and Financial Aspects, (Norges forskningsråd, 2010) 1

2 sjonsledelsen) at fra avviklingstidspunktet etter fem eller ti år opphører finansieringen fra Forskningsrådet og at senteret da ikke lenger er en del av SFF-ordningen. Dagens rammebetingelser for ordningen fremgår av dokumentet Sentre for fremragende forskning - Krav og retningslinjer (Norges forskningsråd ). 3.2 Andre hovedtrekk ved ordningen Vertsinstitusjoner for SFF kan være universiteter (inklusive universitetssykehus), høgskoler og forskningsinstitutter som har forutsetninger for å realisere SFF-ordningen. Det er klare forventninger om fornyelse i forskningen og ikke en forlengelse av et etablert senter, selv om ingen utelukkes fra å søke ved en ny utlysning. Fordi konkurransen vil bli stor, og utformingen og evalueringen av søknadene legger beslag på betydelige ressurser både i forskningsmiljøene og i Forskningsrådet, blir vertsinstitusjonene spesielt bedt om å bidra til at antall søknader begrenses. Dersom institusjonen sender flere søknader, skal institusjonen ikke foreta noen rangering av søknadene. Søkerne bør synliggjøre hvilken merverdi som ligger i en senter-organisering av forskningen, samtidig som det ved bedømmelsen av senterets planer legges større vekt på potensial for nyskapende, vitenskapelig innsats, enn på den vitenskapelige produksjon til det vitenskapelige nøkkelpersonell i tidligere karriere. Hovedmodellen for sentrene er at de skal bestå av forskergrupper som er samlokalisert så langt dette er mulig, og hvor sentrene er knyttet opp i sterke, faglige nettverk. Det kan også åpnes for virtuelle sentre. Med samlokalisering forstås samarbeid mellom forskergrupper eller enkeltforskere som fortrinnsvis arbeider i samme bygningskompleks. Et viktig utgangspunkt for ordningen er at det etableres en tydelig ledelse for sentrene som har en høy grad av selvstendighet faglig og organisatorisk. SFF-ordningen bygger på prinsippet om at Forskningsrådet med midler fra Fondet for forskning og nyskaping dekker grunnfinansieringen av senteret knyttet til utgifter til personale, drift, nødvendig utstyr og administrative tjenester. Vertsinstitusjonen forutsettes å bidra med en egenandel. Det skal imidlertid være fleksibilitet når det gjelder å fastsette egenandelens størrelse og art. Egenandelen kan ha karakter av infrastruktur som stilles til disposisjon, egne budsjettmidler eller andre ressurser som vertsinstitusjonen mobiliserer fra egne eller eksterne kilder. Det er viktig at planlegging av hvordan SFF-investeringene skal ivaretas på lang sikt starter på et så tidlig tidspunkt som mulig. Vertsinstitusjonen bes derfor om å beskrive i søknaden sine betraktninger om hvordan dette kan gjøres. Denne beskrivelsen vil bli tatt med i vurderingen av søknaden. Tentativ ramme for den enkelte sentersøknad er 8-20 millioner kroner per år i gjennomsnitt. Søkerne må ta høyde for lønns- og prisvekst i sin finansieringsplan. Det vil ikke bli noen inflasjonsjustering av Forskningsrådets rammebevilgning underveis. Det planlegges utlysning av SFF-ordningen hvert femte år. 3.3 Spesielle føringer knyttet til likestilling For å styrke den kjønnsmessige likestilling i forhold til SFF-ordningen, skal søknadene spesifikt inneholde ambisjoner knyttet til likestillingsperspektiver, særlig i relasjon til rekruttering. 2

3 Det bes om at likestillingshensynet integreres i arbeidet med å planlegge og utarbeide nye SFF-søknader. Institusjonene blir særlig bedt om å stimulere miljøene til å foreslå kvinner som senterledere og ledende forskere. Ved søknadsvurderingen vil Forskningsrådet under ellers like vilkår med hensyn til vitenskapelig kvalitet prioritere søknader med kvinnelige senterledere og sentre med sterk kvinnerepresentasjon i ledende posisjoner. Forskningsrådet ber om at institusjonene i sine SFF-søknader beskriver hvilket ambisjonsnivå de har for likestilling og angir måltall for kvinneandelen blant ansatte forskere og doktorgrads- og postdoktorstipendiater ved sentrene. Dette, og de resultater sentrene senere kan vise til, vil være et moment ved midtveisevalueringen av de sentrene som får bevilgning og status som SFF. 4. Utforming av søknader Søknadsprosessen vil foregå i to trinn. Først vil det skje en prekvalifisering av søknadene og et mindre antall av søkerne vil bli invitert av Forskningsrådet til å utarbeide en endelig søknad med alle nødvendige opplysninger. Søknadene skal utformes som elektronisk søknad (esøknad) i henhold til søknadstypen annen institusjonsstøtte. Det henvises til det som er angitt under søknadsinformasjon i søknadsportalen esøknad. Søknaden er bare tilgjengelig for personer som undertegner en taushetserklæring. Det stilles følgende krav til søknaden: Søknaden skal skrives på engelsk (inklusive vedlegg). Prosjektbeskrivelsen skal være på maksimalt 15 sider inklusive referanseliste (se pkt. 4.2) Finansieringsplan: i den endelige søknad forutsettes budsjettet å være basert på konkrete og realistiske forutsetninger. Samarbeidspartnere: i den endelige søknad skal det vedlegges bekreftelse om deltakelse faglig og økonomisk fra samarbeidspartnere. Stipend/stillinger: det forutsettes at det gis en oversikt over bemanningen i senteret med angivelse av stillingskategori og antall. Det er ikke nødvendig å gi personopplysninger om andre enn senterleder og andre ledende forskere. 4.1 Søknadsskjemaet Informasjon om utfylling av søknadsskjema og krav til søknaden ut over det som finnes beskrevet i hjelpetekstene i esøknad, finnes i vedlegg 1 til dette dokumentet. 4.2 Prosjektbeskrivelsen Prosjektbeskrivelsen skal være på maksimum 15 sider inklusive referanseliste. Sideformatet skal være A4 med 2 cm marger og 12 pkt. skrift i font Times New Roman. Eventuelt overskytende sider vil som hovedregel ikke bli sendt videre til vurdering. Prosjektbeskrivelsen skal adressere følgende punkter: Status nasjonalt og internasjonalt, state-of-the-art, for de relevante teknologier og forskningstemaer for senteret. Forskningsmetode: Beskriv hvilke metoder og teorier som tenkes brukt, og redegjør for hvordan de vil være egnet for å bringe fram relevant kunnskap for faget og framtidig 3

4 verdiskaping. Beskriv også planer for publisering i vitenskapelige tidsskrifter med refereeordning, konferanser og evt. planer for patentering. Forskningsoppgaver: Beskriv og avgrens problemstillingene som skal inngå. Trekk fram hva som er de mest sentrale forskningsoppgavene og forskningsmessige ambisjoner og begrunn hvorfor de er viktige. Forskerutdanning og rekruttering. Beskriv planer for forskerutdanning. Der vertsinstitusjonen er et forskningsinstitutt, må det framgå at universitet eller høgskole med doktorutdanning er partner. Navn på utdanningsinstitusjon(er) oppgis. Angi hvor mange doktorgrader som er planlagt og innenfor hvilke deltema. Merverdi ved senterdannelse: Beskriv merverdien ved å danne et senter for fremragende forskning på området. Beskriv forskningen på fagområdet, forskningsgruppene som deltar, forskerutdannelsen og vertsinstitusjonen (eventuelt de andre partnerne). Adresser også eventuelle ambisjoner om senterets rolle i det nasjonale forskningssystemet (se vedlegg 2 Kriterier for vurdering av søknader). Organisering: Beskriv og begrunn samarbeidskonstellasjonen i senteret. Hvilken rolle har hver av samarbeidspartnerne i gjennomføringen og hvilken kunnskap/kompetanse bidrar de med? Beskriv styringen av senteret, og hvordan medvirkning fra partnerne ivaretas. Desentraliserte løsninger er mulig, men der det velges en slik modell, stilles krav om at det redegjøres for samspillet i senteret og planer for utveksling av forskere mellom vertsinstitusjon og partnere. Internasjonalt samarbeid: Beskriv planer for internasjonalt samarbeid i senteret. Beskriv internasjonalt forskningssamarbeid som senteret inngår i eller er en del av. Hva vil det internasjonale samarbeidet tilføre senteret? Redegjør for hvordan senteret vil framstå som en attraktiv partner for internasjonale forskningsmiljøer. Likestilling: Beskriv hvordan likestillingshensyn skal integreres i senterets arbeid og planer for å styrke rekrutteringen av kvinner. Angi måltall for kvinneandelen av stipendiater. Utfasingsstrategi: Beskriv hvordan institusjonen ser for seg at SFF-investeringen ivaretas på lang sikt, også etter at Forskningsrådets SFF-finansiering opphører. Framdriftsplan med milepæler: Planen skal tidfeste og beskrive hovedaktiviteter og milepæler inkludert prosjektleveranser ved de angitte milepælene. Finansieringskilder: Anslå også andre finansieringskilder enn SFF-bevilgningen fra Forskningsrådet. Etikk: Redegjør for eventuelle etiske problemstillinger relatert til forskningen eller utnyttelse av resultatene fra senteret. Det vises til forskningsetiske retningslinjer utarbeidet av de nasjonale forskningsetiske komitéene og Lov om behandling av etikk og redelighet i forskning. Miljøkonsekvenser: Redegjør for om forskningen eller utnyttelse av resultatene fra senteret vil ha miljøkonsekvenser av betydning (positive eller negative). 4

5 5. Søknadsbehandlingen 5.1 Vurderingskriterier Hovedkriteriet ved bedømmelsen av søknadene både ved prekvalifiseringen og i den endelige søknadsrunden er vitenskapelig kvalitet. Vurderingen vil bli gitt i form av en verbal beskrivelse, og som poeng på en skala fra 1 til 7, hvor poengverdiene er knyttet til følgende bedømmelse: 1: Dårlig 2: Svak 3: Mindre god 4: God 5: Meget god 6: Fremragende 7: Eksepsjonelt god Bedømmelsen av vitenskapelig kvalitet vil ta utgangspunkt i følgende enkeltkriterier som inngår som del av opplegget for esøknad: Vitenskapelig kvalitet Prosjektleder og prosjektgruppen (senterleder og ledergruppen) Gjennomførbarhet Internasjonalt samarbeid Nasjonalt samarbeid Merverdi ved senterdannelse Formidling og kommunikasjon I tillegg til bedømmelsen av vitenskapelig kvalitet vil det også tas hensyn til punktene nedenfor i behandlingen av søknaden: Relevans i forhold til utlysningen Etikk Miljøkonsekvenser (hvis relevant) Rekruttering av kvinner Kjønnsbalanse i prosjektet Internasjonalisering Det vises til vedlegg 2 når det gjelder den detaljerte beskrivelse av enkeltkriteriene. 5.2 Prosess for søknadsvurderingen Prekvalifisering: Søknadene om prekvalifisering, i likhet med søknadene i den endelige søknadsrunden, vil bli bedømt av et virtuelt panel bestående av tre utenlandske fageksperter som sammen utarbeider en felles uttalelse. Søkerne har anledning til å foreslå navn på eksperter som anses egnet for bedømmelsen (se søknadsskjemaet). Uttalelsen sendes søker som eventuelt kan kommentere denne og gi mulighet for revidert uttalelse fra det virtuelle panelet. Det etableres tre internasjonale fagkomiteer (naturvitenskap/teknologi biovitenskap humaniora/samfunnsvitenskap) som hver har 4-5 medlemmer. Hver fagkomite har som hovedoppgave å plukke ut 5-10 søknader som de mener bør gå videre til trinn 2. Fagkomiteene skal basere seg på søknaden, paneluttalelsen og eventuelle kommentarer fra søker. Forskningsrå- 5

6 dets Hovedstyre tar den endelig avgjørelsen om hvilke søknader som skal gå videre til neste trinn. Endelig utvelgelse: Tre internasjonale fageksperter vurderer hver søknad som virtuelt panel (fortrinnsvis den samme som i prekvalifiseringen). Det etableres en felles internasjonal vitenskapelig komite bestående av 7-10 medlemmer utvalgt fra de tre fagkomiteene benyttet i prekvalifiseringen. Internasjonal vitenskapelig komite rangerer alle de inviterte søknadene på basis av ny søknad, paneluttalelse, intervjuer med senterlederkandidatene og sin egen vurdering. Samlet rangeringsliste oversendes Forskningsrådet for endelig beslutning om tildeling av SFF-bevilgning og status. Endelig beslutningsmyndighet ligger hos Hovedstyret. 6. Fremdriftsplan for utvidelsen av SFF-ordningen Det er satt opp følgende fremdriftsplan for utvidelsen av SFF-ordningen: Utlysning 1. mars 2011 Søknadsfrist prekvalifisering 8. juni 2011 Resultat av prekvalifiseringen November 2011 Søknadsfrist for endelig søknad Februar 2012 Beslutning om tildeling September 2012 Oppstart av sentrene Fra januar

7 Vedlegg 1. Veiledning for utfylling av esøknadsskjema for SFF SFF-søknaden sendes som esøknad til Forskningsrådet. esøknadsskjemaet åpnes ved å klikke på Opprett ny søknad (eventuelt Åpne eksisterende søknad dersom det allerede er opprettet en søknad ) på utlysningssiden på Søknadstypen som brukes for SFF kalles Annen institusjonsstøtte. Denne søknadstypen er forholdsvis generell, og noen av hjelpetekstene i søknadsskjemaet trenger derfor presiseringer. Den etterfølgende veiledningen er ment som en utdyping og klargjøring av de søknadselementer som ikke i tilstrekkelig grad er tilpasset SFF-ordningen i hjelpetekstene i søknadsskjemaet. Se Guidelines i søknadsskjemaet. De hjelpetekster som ikke er nevnt nedenfor, er gyldige som de står i søknadsskjemaet. Overskriftene nedenfor viser til hvilket bilde i søknadsskjemaet som forklaringene knytter seg til. APPLICANT Project owner SFF-søknaden fremmes av den institusjon som skal være vertsinstitusjon (prosjektansvarlig) for senteret for fremragende forskning, og som er juridisk ansvarlig for prosjektet. Project administrator Under administrativt ansvarlig person oppføres navnet på den person som har fullmakt til å undertegne på vegne av institusjonen. Merk at for SFF skal dette være øverste leder ved institusjonen (rektor for universiteter og høgskoler, administrerende direktør for universitetssykehus og forskningsinstitutter). Project manager Her oppføres navnet på lederen for senteret, som skal være en av de fremragende forskere som bidrar til å gi senteret dets status som SFF. Det vises til Krav og retningslinjer når det gjelder bestemmelser om skifte av senterleder. PROJECT INFO Project title Her oppføres navnet på senteret for fremragende forskning. Primary and secondary objectives of the project Her beskrives hovedmål og delmål i overensstemmelse med prosjektbeskrivelsen for senteret. Project summary Her gis et kort sammendrag av prosjektbeskrivelsen for senteret. FUNDING SCHEME Supplementary info from applicant Other relevant programmes/activities Dersom det anses som relevant, kan det under denne rubrikken opplyses om SFF-søknaden har tilknytning til andre søknader om støtte fra Forskningsrådet, eller til aktivitet som allerede finansieres av Forskningsrådet. PROGRESS PLAN 7

8 Main activities and milestones in the project period Her angis kun hovedaktiviteter og milepæler ut fra prosjektbeskrivelsen. Fremdriftsplanen skal omfatte hele 10-års-perioden, men skal ha fokus på virksomheten de første 5 årene. En mer utfyllende plan forventes inkludert i prosjektbeskrivelsen. Dissemination of project results Redegjørelsen for formidlingen fra prosjektet kan være kortfattet både i søknaden om prekvalifisering og i den endelige søknad. BUDGET Cost plan Kostnadsplanen skal være tilpasset den faglige fremdriftsplan, slik denne fremgår av fremdriftsplanen og prosjektbeskrivelsen, og gi totalkostnadene for gjennomføring av SFFprosjektet, og ikke bare de kostnader som søkes dekket av Forskningsrådet. Kostnadsplanen skal knyttes til personalkostnader og indirekte kostnader, innkjøp av FoU-tjenester, utstyr og andre driftskostnader. Kostnadene i andre 5-års-periode summeres og føres samlet opp i kolonnene som følger etter første 5-års-periode. Cost codes I denne rubrikken angis i hvilken sektor pengene skal brukes. Funding plan I den endelige søknad forutsettes finansieringsplanen å bygge på konkrete og realistiske forutsetninger. Finansieringsplanen skal beskrive hvorledes kostnadene for SFF-prosjektet skal finansieres, i form av egne midler (egenandel), internasjonale midler, andre offentlige midler, andre private midler samt beløpet som søkes fra Norges forskningsråd. Bidrag fra samarbeidspartnere bør spesifiseres. Beløpene for andre 5-års-periode summeres og føres samlet opp i kolonnene som følger etter første 5-års-periode. Person for whom a fellowship/position is being sought For både prekvalifiseringssøknaden og endelig søknaden gjelder at det ikke er nødvendig å oppgi navn på planlagte stipendiater som skal ansettes. Det føres kun opp antall stipendiater, type stipend og stipendperiode. Når det gjelder refleksjoner og ambisjoner knyttet til likestillingsperspektiver, herunder måltall for kvinneandelen, kan søker omtale dette under Project description, eller i et eget Attachment. PARTNERS Samarbeidspartnere er institusjoner eller bedrifter som i følge prosjektbeskrivelsen bidrar til SFF-prosjektet ved å utføre FoU-aktiviteter og/eller medvirker til finansiering. En sammenslutning av en vertsinstitusjon og aktive samarbeidspartnere betegnes som et SFF-konsortium og deltakerne betegnes som konsortiedeltakere. Søknaden om prekvalifisering skal gi et realistisk bilde av aktuelle konsortiedeltakere og deres finansielle bidrag, men uten at det er krav om bindende bekreftelse fra samarbeidspartnerne. I endelig søknad kreves skriftlig bekreftelse om deltakelse fra samarbeidspartnere. Bekreftelsen kan vedlegges som eget attachment. ATTACHMENTS Project Description Prosjektbeskrivelsen skal gi grunnlag for en faglig vurdering av prosjektforslaget opp mot de fastlagte vurderingskriterier for prosjektet. Prosjektbeskrivelsen skal synliggjøre visjonen for senteret, beskrive de faglige planer for forskningen i senteret, redegjøre for hvilke vitenskape- 8

9 lige bidrag senteret kan yte, omtale hvorledes senteret vil bli organisert og ledet, beskrive hvilken merverdi som ligger i organiseringen som SFF. Prosjektbeskrivelsen skal både i prekvalifiserings- og endelig søknad være på maksimalt 15 sider (inklusiv eventuell liste over referanser) med sideformat A4, 2 cm marger og 12 pkt skrift. (Se pkt. 4.2.) CV with list of publications For både prekvalifiserings- og endelig søknad kreves for prosjektleder og andre, sentrale forskere som gir senteret dets status som SFF, kun en kortfattet CV med relevant publikasjonsliste for de 5 siste år på til sammen maksimalt 8 sider. For det øvrige personell, herunder forskere og stipendiater, kreves det ikke slik dokumentasjon. Karakterutskrifter, eller eventuelle anbefalinger og invitasjoner i forbindelse med utenlandsstipend. Experts Eventuelle innspill gis i prekvalifiseringsrunden. Forskningsrådet ser ikke behov for å motta forslag på eksperter for bedømmelse av søknadene i andre søknadsrunde. Partners En slik bekreftelse kreves i den endelige søknaden. 9

10 Vedlegg 2: Kriterier for vurdering av søknader Både i prekvalifiseringsrunden og i den endelige runden vil følgende kriterier bli lagt til grunn for vurdering av søknadene: Vurderingskriterium Beskrivelse Vitenskapelig kvalitet Vitenskapelig kvalitet er et omfattende kriterium som skal fange opp sentrale og grunnleggende aspekter ved forskningsprosjektet. Vitenskapelig kvalitet vurderes i forhold til følgende punkter: Originalitet i form av faglig fornyelse og/eller utvikling av ny kunnskap. Om problemstillinger, hypoteser og målformuleringer er konkrete og klare. Soliditet knyttet til teoretisk tilnærming, operasjonalisering og bruk av vitenskapelige metoder. Dokumentert kunnskap om forskningsfronten. Prosjektets faglige realisme. Faglig bredde med hensyn til fler- og tverrfaglig tilnærming der det er relevant. Prosjektleder og prosjektgruppen Prosjektleders og prosjektgruppens kvalifikasjoner vurderes i forhold til følgende punkter: Prosjektledelse Kompetanse og erfaring innenfor forskningsfeltet Tidligere publisering Erfaring med samarbeidsprosjekter nasjonalt/internasjonalt Erfaring i veiledning av stipendiater og yngre forskere I hvilken grad prosjektleder og prosjektgruppen er en del av et forskningsmiljø som har nødvendig kompetanse og ressurser som kan bidra til at prosjektet blir vellykket Gjennomførbarhet Det vurderes om prosjektet fremstår som gjennomførbart ut fra følgende punkter: Budsjett og ressursinnsats, inklusiv finansiering Prosjektgjennomføringsplan inklusiv milepæler og leveranser Internasjonalt samarbeid Nasjonalt samarbeid Internasjonalt samarbeid vurderes i forhold til omfang og kvalitet av det internasjonale samarbeidet i prosjektet. Nasjonalt samarbeid vurderes i forhold til i hvilken grad prosjektet vil utnytte den nasjonale forskningskompetansen og fremme nasjonal nettverksbygging. 10

11 Merverdi ved senterdannelse Formidling og kommunikasjon Relevans i forhold til utlysningen Etikk Miljøkonsekvenser Rekruttering av kvinner Kjønnsbalanse i prosjektet Internasjonalisering Merverdi ved senterdannelse vurderes i forhold til hvordan sentret kan bidra til: forskningen på fagområdet forskningsgruppene som deltar forskerutdannelsen på fagområdet vertsinstitusjonen og de andre partnerne. Formidling og kommunikasjon vurderes i forhold til disse punktene: Planer for vitenskapelig publisering, formidling og kommunikasjon. Planer for populærvitenskapelig formidling og kommunikasjon både i forhold til allmennheten og brukere av prosjektets resultater, og hvilke kanaler og tiltak som planlegges brukt. Planer for hvordan sentrale brukere (i næringsliv, samfunnsliv og forvaltning) skal involveres/medvirke i prosjektets formidlingsaktiviteter. Søknaden vurderes i forhold til føringene som er gitt i utlysningen. Forskningsrådet legger vekt på at prosjektene holder høy forskningsetisk standard og ikke kommer i konflikt med grunnleggende forskningsetiske prinsipper. Det vises til forskningsetiske retningslinjer utarbeidet av de nasjonale forskningsetiske komitéene og Lov om behandling av etikk og redelighet i forskning. Forskningsrådet legger vekt på at hensynet til konsekvenser (positive og negative) for naturmiljøet (ytre miljø) er ivaretatt i prosjektene, der det er relevant. Dette gjelder både i gjennomføringen av prosjektene og ved utnyttelse av resultatene. Forskningsrådet legger vekt på at prosjektene skal bidra til å styrke rekrutteringen av kvinner til høyere stillingsnivåer og MNTfag (matematikk, naturfag og teknologi). Forskningsrådet arbeider for å fremme bedre kjønnsbalanse i norsk forskning. Hvert enkelt prosjekt kan bidra gjennom å tilstrebe en balansert kjønnssammensetning i prosjektgruppen. Med internasjonalisering menes det i hvilken grad prosjektet bidrar til å fremme internasjonalisering av norsk forskning gjennom for eksempel Internasjonale nettverk Internasjonal mobilitet Tiltak for å gjøre Norge til et attraktivt vertsland for forskning 11

SFF III - Informasjon til inviterte søkere mai 2012

SFF III - Informasjon til inviterte søkere mai 2012 SFF III - Informasjon til inviterte søkere mai 2012 Dette dokumentet er i alle hovedtrekk identisk med den informasjon som ble lagt ut på Forskningsrådets nettsider ved utlysningen av prekvalifiseringsrunden

Detaljer

Føringer for Kompetanseprosjekt for offentlig sektor

Føringer for Kompetanseprosjekt for offentlig sektor Føringer for Kompetanseprosjekt for offentlig sektor Formål Bidra til brukerrettet forskerutdanning og langsiktig kompetanseoppbygging i norske forskningsmiljøer, innenfor temaer med stor betydning for

Detaljer

Informasjon til søkerne ved utlysning av Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI)

Informasjon til søkerne ved utlysning av Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) Norges forskningsråd Juni 2013 Informasjon til søkerne ved utlysning av Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) 1 Innledning SFI-ordningen ble første gang utlyst i juni 2005, 14 SFI ble valgt ut i

Detaljer

Søknadstype: Regionalt institusjonsprosjekt

Søknadstype: Regionalt institusjonsprosjekt Søknadstype: Regionalt institusjonsprosjekt I det følgende beskrives krav for søknadstypen. Dersom ikke alle krav gitt for søknadstypen og/eller i utlysningen er oppfylt, blir søknaden avvist. Det kan

Detaljer

Utlysning av miljøstøtte 2014, støtteform 1 og 2

Utlysning av miljøstøtte 2014, støtteform 1 og 2 Det helsevitenskapelige fakultet Arkivref.: 2013/5706 Dato: 29.11.2013 Utlysning av miljøstøtte 2014, støtteform 1 og 2 Utlysning av støtteform 1 Posisjonering til stor ekstern støtte i løpet av tre år.

Detaljer

Søknadstype: Regionalt forskerprosjekt

Søknadstype: Regionalt forskerprosjekt Søknadstype: Regionalt forskerprosjekt I det følgende beskrives krav for søknadstypen. Dersom ikke alle krav gitt for søknadstypen og/eller i utlysningen er oppfylt, blir søknaden avvist. Det kan forekomme

Detaljer

Føringer for kompetanseprosjekter i FINNUT

Føringer for kompetanseprosjekter i FINNUT Føringer for kompetanseprosjekter i FINNUT I det følgende beskrives krav for kompetanseprosjekter i FINNUT. Det kan forekomme avvik og tillegg i forhold til disse kravene som i så fall er beskrevet i utlysningen.

Detaljer

Søknadstype: Regionalt bedriftsprosjekt

Søknadstype: Regionalt bedriftsprosjekt Søknadstype: Regionalt bedriftsprosjekt I det følgende beskrives krav for søknadstypen. Dersom ikke alle krav gitt for søknadstypen og/eller i utlysningen er oppfylt, blir søknaden avvist. Det kan forekomme

Detaljer

Informasjon til inviterte søkere mai 2006

Informasjon til inviterte søkere mai 2006 SFF andre søknadsrunde. Lukket utlysning 30.05.06 Informasjon til inviterte søkere mai 2006 Dette dokumentet er i alle hovedtrekk identisk med den informasjon som ble lagt ut på Forskningsrådets nettsider

Detaljer

Søknadstype: Regionalt offentlig prosjekt

Søknadstype: Regionalt offentlig prosjekt Søknadstype: Regionalt offentlig prosjekt I det følgende beskrives krav for søknadstypen. Dersom ikke alle krav gitt for søknadstypen og/eller i utlysningen er oppfylt, blir søknaden avvist. Det kan forekomme

Detaljer

Utlysning av ordningen Sentre for fremragende forskning

Utlysning av ordningen Sentre for fremragende forskning 31.05.05 Utlysning av ordningen Sentre for fremragende forskning 1. Bakgrunn Dette dokumentet skal sammen med to andre dokumenter: Sentre for fremragende forskning. Krav og retningslinjer 1 og den opprinnelige

Detaljer

Program for offentlig initierte kliniske studier på kreftområdet (KREFT)

Program for offentlig initierte kliniske studier på kreftområdet (KREFT) http://www.forskningsradet.no/no/utlysning/kreft/1253969386162?visaktive=false Page 1 of 2 1. Om programmet Program for offentlig initierte kliniske studier på kreftområdet (KREFT) Frist Utlysning Løpende

Detaljer

Vurderingskriterier for ledelses- og nettverksprosjektet av Nasjonalt senter for digitalt liv

Vurderingskriterier for ledelses- og nettverksprosjektet av Nasjonalt senter for digitalt liv Vurderingskriterier for ledelses- og nettverksprosjektet av Nasjonalt senter for digitalt liv Alle vurderingskriteriene blir evaluert av eksterne eksperter. 1. Relevans for digitalt liv satsingen En vurdering

Detaljer

SENTRE FOR FREMRAGENDE FORSKNING KRAV OG RETNINGSLINJER 1

SENTRE FOR FREMRAGENDE FORSKNING KRAV OG RETNINGSLINJER 1 Norges forskningsråd 28. februar 2011 SENTRE FOR FREMRAGENDE FORSKNING KRAV OG RETNINGSLINJER 1 1 Formålet med dokumentet 1.1 Dette dokumentet angir de krav og retningslinjer som ligger til grunn for ordningen

Detaljer

31.05.05. 1 Formålet med dokumentet

31.05.05. 1 Formålet med dokumentet 31.05.05 1 Formålet med dokumentet 1.1 Dette dokumentet angir de krav og retningslinjer som ligger til grunn for ordningen sentre for fremragende forskning, i det etterfølgende også omtalt som SFF, SFFordningen,

Detaljer

SFI - Informasjon til søkerne

SFI - Informasjon til søkerne SFI - Informasjon til søkerne 1. Bakgrunn 1.1 Innledning Dette dokumentet skal, sammen med to andre dokumenter, Beskrivelse av SFI-ordningen og SFI Krav og retningslinjer, gi søkere nødvendig informasjon

Detaljer

Hvordan skrive en god søknad? Andreas Bratland (abr@rcn.no) 14.03.2013

Hvordan skrive en god søknad? Andreas Bratland (abr@rcn.no) 14.03.2013 Hvordan skrive en god søknad? Andreas Bratland (abr@rcn.no) 14.03.2013 Gode søknader til ENERGIX-programmet Aktuelle prosjekttyper Vurderingsprosessen Kriterier Hva kjennetegner en god søknad 2 Utlysninger

Detaljer

Oslo 24/4-2016 Oppdatering september 2015

Oslo 24/4-2016 Oppdatering september 2015 Oslo 24/4-2016 Dette dokumentet beskriver elementer som skal nedfelles i Norges forskningsråds kontakter med de nye SFF sentrene i 2017. Innholdet i dette dokumentet erstatter "Krav og retningslinjer for

Detaljer

Forskningsløft i nord, informasjon til søker

Forskningsløft i nord, informasjon til søker Vedlegg 1 Forskningsløft i nord, informasjon til søker 1 Innledning Dette dokumentet skal, sammen med dokumentet Forskningsløft i nord, gi søkere nødvendig informasjon om denne satsingen og hva som vil

Detaljer

SFI Rapportering og opplegg for midtveisevalueringen SFI-forum - 3. april 2008

SFI Rapportering og opplegg for midtveisevalueringen SFI-forum - 3. april 2008 SFI Rapportering og opplegg for midtveisevalueringen SFI-forum - 3. april 2008 Dag Kavlie Spesialrådgiver, Innovasjonsdivisjonen, Norges forskningsråd 1. Erfaringer med rapportering Fremdriftsrapporter

Detaljer

Søknadsmal og -kriterier for vurdering av regionale VRI-satsinger i 2011-2013, samhandlingsprosjekt og forskerprosjekt.

Søknadsmal og -kriterier for vurdering av regionale VRI-satsinger i 2011-2013, samhandlingsprosjekt og forskerprosjekt. Søknadsmal og -kriterier for vurdering av regionale VRI-satsinger i 2011-2013, samhandlingsprosjekt og forskerprosjekt. Hver regional VRI-satsing må delta i minst to søknader til Forskningsrådet. Søknadene

Detaljer

Vurderingskriterier i FRIPRO

Vurderingskriterier i FRIPRO Vurderingskriterier i FRIPRO I dette dokumentet finner du beskrivelser av vurderingskriteriene som benyttes for søknadstypene forskerprosjekt, unge forskertalenter og FRIPRO mobilitetsstipend i FRIPRO,

Detaljer

Søknadstype: Regionalt bedriftsprosjekt

Søknadstype: Regionalt bedriftsprosjekt Søknadstype: Regionalt bedriftsprosjekt I det følgende beskrives krav for søknadstypen. Dersom ikke alle krav gitt for søknadstypen og/eller i utlysningen er oppfylt, blir søknaden avvist. Det kan forekomme

Detaljer

FME Samfunn - beskrivelse av ordningen

FME Samfunn - beskrivelse av ordningen Forskningssentre for miljøvennlig energi samfunnsvitenskap (FME Samfunn) FME Samfunn - beskrivelse av ordningen Dagens FME-ordning skal bidra til kompetanseutvikling og innovasjon gjennom satsing på langsiktig

Detaljer

Tildeling av status som Senter for fremragende utdanning (SFU)

Tildeling av status som Senter for fremragende utdanning (SFU) Tildeling av status som Senter for fremragende utdanning (SFU) Revidert versjon av 11. februar 2016. Innhold Om SFU-ordningen... 2 Organisering og varighet av et SFU... 3 Vertsinstitusjonen... 3 Konsortier...

Detaljer

SENTRE FOR FORSKNINGSDREVET INNOVASJON KRAV OG RETNINGSLINJER

SENTRE FOR FORSKNINGSDREVET INNOVASJON KRAV OG RETNINGSLINJER Endelig utkast datert 22.04.05 SENTRE FOR FORSKNINGSDREVET INNOVASJON KRAV OG RETNINGSLINJER 1 Formålet med dokumentet 1.1 Dette dokumentet angir de krav og retningslinjer som ligger til grunn for ordningen

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

Vurdering av søknader i Forskningsrådet og Program for helse- og omsorgstjenester

Vurdering av søknader i Forskningsrådet og Program for helse- og omsorgstjenester Vurdering av søknader i Forskningsrådet og Program for helse- og omsorgstjenester Seminar tirsdag 15.3.2011 Holbergs Terrasse Kurs- og Konferansesenter Seniorrådgiver Hilde Grindvik Nielsen, dr.philos

Detaljer

Informasjon til søkerne ved utlysning av Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI)

Informasjon til søkerne ved utlysning av Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) Norges forskningsråd 21.10.2009 Informasjon til søkerne ved utlysning av Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) 1 Innledning Dette dokumentet skal, sammen med to andre dokumenter, Sentre for forskningsdrevet

Detaljer

Søkerveiledning IKT SoS

Søkerveiledning IKT SoS Søkerveiledning IKT SoS Søknader til IKT SoS vil bli bedømt etter retningslinjer og prioriteringer som beskrevet i programplanen for IKT SoS. Ved søknader til Forskningsrådet skal søknadsportalen esøknad

Detaljer

Hvordan skrive en god søknad? Tor Mjøs (tmj@rcn.no) 29.04.2015

Hvordan skrive en god søknad? Tor Mjøs (tmj@rcn.no) 29.04.2015 Hvordan skrive en god søknad? Tor Mjøs (tmj@rcn.no) 29.04.2015 Typiske innovasjonsprosjekter Tidlig fase av innovasjonsløpet, begrunnet ut fra de muligheter som åpner seg for innovasjon hos bedriften(e)

Detaljer

Søknadstype: Regionalt bedriftsprosjekt

Søknadstype: Regionalt bedriftsprosjekt Søknadstype: Regionalt bedriftsprosjekt I det følgende beskrives krav for søknadstypen. Dersom ikke alle krav gitt for søknadstypen og/eller i utlysningen er oppfylt, blir søknaden avvist. Det kan forekomme

Detaljer

The Norwegian CoE Scheme: Evaluation of Added Value and Financial Aspects

The Norwegian CoE Scheme: Evaluation of Added Value and Financial Aspects SFF-forum 28. oktober 2010 The Norwegian CoE Scheme: Evaluation of Added Value and Financial Aspects Liv Langfeldt Siri Brorstad Borlaug Magnus Gulbrandsen Formål/problemstillinger Innsikt i SFF-ordningens

Detaljer

Vurderingskriterier og sjekkpunkter i FRIPRO

Vurderingskriterier og sjekkpunkter i FRIPRO Vurderingskriterier og sjekkpunkter i FRIPRO I dette dokumentet finner du beskrivelser av vurderingskriterier og sjekkpunkter som benyttes for søknadstypene forskerprosjekt, unge forskertalenter, personlig

Detaljer

Formålet med dokumentet

Formålet med dokumentet 31.05.05 1 Formålet med dokumentet 1.1 Dette dokumentet angir de krav og retningslinjer som ligger til grunn for ordningen sentre for fremragende forskning, i det etterfølgende også omtalt som SFF, SFFordningen,

Detaljer

Prosjektbeskrivelse for Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor

Prosjektbeskrivelse for Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor Dette er en veiledning for utforming av «prosjektbeskrivelse» for Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor. Prosjektbeskrivelsen skal utformes slik det fremgår av malen nedenfor. Prosjektbeskrivelse for

Detaljer

Sentre for forskningsdrevet innovasjon

Sentre for forskningsdrevet innovasjon Sentre for forskningsdrevet innovasjon En ny ordning i regi av Norges forskningsråd 1 Oslo, desember 2004 1 Godkjent av Hovedstyret i Norges forskningsråd på møtet 16. desember 2004 Ambisjoner og mål Forskningsrådets

Detaljer

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) Krav og retningslinjer

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) Krav og retningslinjer Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) Krav og retningslinjer Norges forskningsråd Juni 2013 1 Formålet med dokumentet 1.1 Dette dokumentet angir de krav og retningslinjer som ligger til grunn for

Detaljer

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI)

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) Norges forskningsråd 7. juni 2005 Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) Beskrivelse av SFI-ordningen Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) SFI-ordningen skal styrke innovasjon gjennom satsing

Detaljer

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) Informasjons- og dialogmøte for SFI-III. 13. januar 2015 Liv Jorunn Jenssen

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) Informasjons- og dialogmøte for SFI-III. 13. januar 2015 Liv Jorunn Jenssen Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) Informasjons- og dialogmøte for SFI-III 13. januar 2015 Liv Jorunn Jenssen Hovedpunkter Arbeid fram mot etablering og oppstart av de nye sentrene Rutiner og

Detaljer

SENTRE FOR FORSKNINGSDREVET INNOVASJON KRAV OG RETNINGSLINJER

SENTRE FOR FORSKNINGSDREVET INNOVASJON KRAV OG RETNINGSLINJER 08.06.2005 SENTRE FOR FORSKNINGSDREVET INNOVASJON KRAV OG RETNINGSLINJER 1 Formålet med dokumentet 1.1 Dette dokumentet angir de krav og retningslinjer som ligger til grunn for ordningen sentre for forskningsdrevet

Detaljer

Forsknings- og innovasjonsfondet i Troms fylke FIFT Retningslinjer og informasjon til søker

Forsknings- og innovasjonsfondet i Troms fylke FIFT Retningslinjer og informasjon til søker Forsknings- og innovasjonsfondet i Troms fylke FIFT Retningslinjer og informasjon til søker 1. Mål for Forsknings- og innovasjonsfondet (FIFT) Forsknings- og innovasjonsfondet i Troms skal bidra til økt

Detaljer

Avtale. Senter for fremragende forskning

Avtale. Senter for fremragende forskning Endelig avtaletekst pr 03.02.26 Avtale om Senter for fremragende forskning 1 Avtalens parter 1.1 Denne avtalen, SFF-avtalen, er inngått mellom Norges forskningsråd og.. (vertsinstitusjonens navn) som vertsinstitusjon

Detaljer

Midtveisevalueringen av SFIene Opplegg og egenrapportering SFI-forum - 1. april 2008

Midtveisevalueringen av SFIene Opplegg og egenrapportering SFI-forum - 1. april 2008 Midtveisevalueringen av SFIene Opplegg og egenrapportering SFI-forum - 1. april 2008 Dag Kavlie Spesialrådgiver, Innovasjonsdivisjonen, Norges forskningsråd Opplegget for midtveisevaluering av SFI høsten

Detaljer

Oppsummering og råd om søknadsprosessen for SFI. Siren M. Neset, Forskningsrådet Regionansvarlig i Agder

Oppsummering og råd om søknadsprosessen for SFI. Siren M. Neset, Forskningsrådet Regionansvarlig i Agder Oppsummering og råd om søknadsprosessen for SFI Siren M. Neset, Forskningsrådet Regionansvarlig i Agder Hva kjennetegner et SFI Forskningsmiljøer i nært samarbeid med forskningsaktive bedrifter og offentlige

Detaljer

Dette dokumentet erstatter "Krav og retningslinjer for SFF" fra 2011.

Dette dokumentet erstatter Krav og retningslinjer for SFF fra 2011. Oslo 27/05-2015 Dette dokumentet beskriver elementer som skal nedfelles i Forskningsrådets avtaledokument for SFF ("Artikkel 8") www.forskningsradet.no/no/artikkel/avtaledokumentet. Dette dokumentet erstatter

Detaljer

Strategisk forankring er vurdering av forankringen i næringsliv, fylkeskommune og FoUinstitusjon

Strategisk forankring er vurdering av forankringen i næringsliv, fylkeskommune og FoUinstitusjon Vurderingskriterier Kapasitetsløft FORREGION Ekspertpanelet vurderer: - Strategisk forankring - Næringsmessig relevans - Nasjonal kompetansebygging - Gjennomføringsevne - ddisjonalitet - Relevans i forhold

Detaljer

Innovasjonsprosjekt i næringslivet BIA tips som kan gi en bedre og mer konkurransedyktig søknad

Innovasjonsprosjekt i næringslivet BIA tips som kan gi en bedre og mer konkurransedyktig søknad Innovasjonsprosjekt i næringslivet BIA tips som kan gi en bedre og mer konkurransedyktig søknad Kjennskap til hvordan søknadene vurderes, kan gjøre søkerne mer oppmerksomme på hva som er viktig å få frem

Detaljer

Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) Orientering om ny utlysningsrunde. Presentasjon av FME-ordningen Ny utlysning

Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) Orientering om ny utlysningsrunde. Presentasjon av FME-ordningen Ny utlysning Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) Orientering om ny utlysningsrunde Presentasjon av FME-ordningen Ny utlysning Forskningssentre for miljøvennlig energi Bakgrunn og innretting Forskningsrådets

Detaljer

Informasjon til søkerne

Informasjon til søkerne Informasjon til søkerne 1. Bakgrunn 1.1 Innledning Dette dokumentet skal sammen med to andre dokumenter, Beskrivelse av SFI-ordningen og SFI Krav og retningslinjer, gi søkere nødvendig informasjon om dette

Detaljer

Hva er et godt Innovasjonsprosjekt? Informasjonsmøte 12. januar 2011 Olaug Råd, Seniorrådgiver, Divisjon for Innovasjon

Hva er et godt Innovasjonsprosjekt? Informasjonsmøte 12. januar 2011 Olaug Råd, Seniorrådgiver, Divisjon for Innovasjon Hva er et godt Innovasjonsprosjekt? Informasjonsmøte 12. januar 2011 Olaug Råd, Seniorrådgiver, Divisjon for Innovasjon Hva er et godt innovasjonsprosjekt? Innhold: Innovasjonsprosjekt; en søknadstype

Detaljer

Hvordan skrive en god søknad om eksterne midler? Lena C Endresen, UiO

Hvordan skrive en god søknad om eksterne midler? Lena C Endresen, UiO O Hvordan skrive en god søknad om eksterne midler? Lena C Endresen, UiO Forskningspolitiske rammer Økt krav til ekstern finansiering Mer tverrfaglighet, krav til relevans Forskningen skal gi samfunnet

Detaljer

Prosjektvurdering for søknader til doktorgradsstudiet ved Norges idrettshøgskole

Prosjektvurdering for søknader til doktorgradsstudiet ved Norges idrettshøgskole Prosjektvurdering for søknader til doktorgradsstudiet ved Norges idrettshøgskole Ved å returnere dette skjema i utfylt stand, bekrefter jeg følgende forhold: Jeg er ikke kjent med forhold som gjør meg

Detaljer

Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) Krav og retningslinjer

Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) Krav og retningslinjer Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) Krav og retningslinjer 1 Formålet med dokumentet 1.1. Dette dokumentet angir de krav og retningslinjer som ligger til grunn for ordningen Forskningssentre

Detaljer

Retningslinjer for Senter for fremragende forskning (SFF) ved UMB

Retningslinjer for Senter for fremragende forskning (SFF) ved UMB Retningslinjer for Senter for fremragende forskning (SFF) ved UMB Retningslinjene gjelder for alle SFFer som blir innvilget fra Norges forskningsråd Hensikten med disse retningslinjer er å: - Sikre at

Detaljer

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 003/14 Fylkesrådet 14.01.2014

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 003/14 Fylkesrådet 14.01.2014 Journalpost.: 13/41986 FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 003/14 Fylkesrådet 14.01.2014 Stipendiatprogram Nordland Sammendrag I FR-sak 154/13 om stimuleringsmidlene for FoU-aktivitet i Nordland

Detaljer

Evaluering av Aquaculture Protein Centre (APC) og avrapportering til US

Evaluering av Aquaculture Protein Centre (APC) og avrapportering til US US-SAK NR:143A/2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN SAKSANSVARLIG: RAGNHILD SOLHEIM SAKSBEHANDLER: COLIN MURPHY ARKIVSAK NR: 2012/2054 Evaluering av Aquaculture Protein

Detaljer

SFF-IV Budsjettering og finansiering. Presentasjon ved SFF-informasjonsmøte 2. juni 2015 Rune R. Schjølberg, Norges forskningsråd

SFF-IV Budsjettering og finansiering. Presentasjon ved SFF-informasjonsmøte 2. juni 2015 Rune R. Schjølberg, Norges forskningsråd SFF-IV Budsjettering og finansiering Presentasjon ved SFF-informasjonsmøte 2. juni 2015 Rune R. Schjølberg, Norges forskningsråd Oversikt 1. Hva er et SFF - finansielt sett? Grunnfinansiering og tilleggsfinansiering

Detaljer

SFF-forum 5. september 2005

SFF-forum 5. september 2005 SFF-forum 5. september 2005 Divisjon for vitenskap - Ansvarsområde Viktigste brukergruppe: FoU-sektoren Hovedansvar: Grunnforskning og FoU-infrastruktur, herunder samfunnsvitenskapelige institutter, Sentra

Detaljer

Krav og retningslinjer for SFF-IV 1

Krav og retningslinjer for SFF-IV 1 Oslo 20/4-2017 Krav og retningslinjer for SFF-IV 1 1. Om dokumentet Dette dokumentet angir krav og retningslinjer som gjelder for ordningen "Sentre for fremragende forskning". Dokumentet er et vedlegg

Detaljer

Krav og retningslinjer for sentrene og kriterier for vurdering av søknader

Krav og retningslinjer for sentrene og kriterier for vurdering av søknader [ M Krav og retningslinjer for sentrene og kriterier for vurdering av søknader 1. Innledning Kunnskapsdepartementet opprettet i 2010 Sentre for fremragende utdanning (SFU) som en nasjonal prestisjeordning

Detaljer

Krav og retningslinjer for SFF-IV 1

Krav og retningslinjer for SFF-IV 1 Oslo 26/6-2017 Krav og retningslinjer for SFF-IV 1 1. Om dokumentet Dette dokumentet angir krav og retningslinjer som gjelder for ordningen "Sentre for fremragende forskning". Dokumentet er et vedlegg

Detaljer

Forskningssentre for miljøvennlig energi samfunnsvitenskap (FME Samfunn) Krav og retningslinjer

Forskningssentre for miljøvennlig energi samfunnsvitenskap (FME Samfunn) Krav og retningslinjer Norges forskningsråd 28.06.2010 Forskningssentre for miljøvennlig energi samfunnsvitenskap (FME Samfunn) Krav og retningslinjer 1 Formålet med dokumentet 1.1 Dette dokumentet angir de krav og retningslinjer

Detaljer

Midtveisevalueringen av SFFene i hovedkonklusjoner. Spesialrådgiver Gro E M Helgesen, Norges forskningsråd SFF-forum 17.

Midtveisevalueringen av SFFene i hovedkonklusjoner. Spesialrådgiver Gro E M Helgesen, Norges forskningsråd SFF-forum 17. Midtveisevalueringen av SFFene i 2006 - hovedkonklusjoner Spesialrådgiver Gro E M Helgesen, Norges forskningsråd SFF-forum 17. januar 2008 Formål Kontraktsfestet grunnlag for å vurdere andre femårsperiode

Detaljer

Søknadsfrist 10. desember for påfølgende budsjettår

Søknadsfrist 10. desember for påfølgende budsjettår SØKNAD TIL REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND OM MIDLER TIL FORSKNING OG FORMIDLING ADR. REINDRIFTSFORVALTNINGEN I ALTA TEL. 78 45 70 20 FAX. 78 45 70 49 Internettadresse: www.reindrift.no Søknadsfrist 10. desember

Detaljer

Informasjon til søkerne ved utlysning av Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME), juni 2015.

Informasjon til søkerne ved utlysning av Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME), juni 2015. Informasjon til søkerne ved utlysning av Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME), juni 2015. 1. Innledning Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) er en stor og viktig satsing innenfor energiforskning.

Detaljer

Deres ref Deres dato Vår ref Dato 2000/ / En norsk ordning med sentre for fremragende forskning

Deres ref Deres dato Vår ref Dato 2000/ / En norsk ordning med sentre for fremragende forskning Norges forskningsråd Deres ref Deres dato Vår ref Dato 2000/002304 30.06.00 00/04082 18.01.01 En norsk ordning med sentre for fremragende forskning Vi viser til Norges forskningsråds brev 30. juni 2000.

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning, forskning og innovasjon

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning, forskning og innovasjon INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning, forskning og innovasjon Programbeskrivelse - gjeldende for søknadsåret 2017 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formålet med

Detaljer

Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) Krav og retningslinjer

Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) Krav og retningslinjer Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) Krav og retningslinjer 1 Formålet med dokumentet 1.1 Dette dokumentet angir de krav og retningslinjer som ligger til grunn for ordningen Forskningssentre

Detaljer

Slik søker du toppfinansiering for ditt MSCA utgående stipend

Slik søker du toppfinansiering for ditt MSCA utgående stipend Slik søker du toppfinansiering for ditt MSCA utgående stipend Har du fått et MSCA-stipend eller planlegger du å søke? Her forklares det hvordan du søker om ekstra midler fra Forskningsrådet for å toppe

Detaljer

Våre kommentarer følger de 4 punktene som vi er bedt om kommentarer til.

Våre kommentarer følger de 4 punktene som vi er bedt om kommentarer til. Fra: Fakultet for samfunnsvitenskap Til: Styringsgruppen for strategiplan UiA Dato: 08.06.2016 Sak nr.: Arkiv nr.: 16/00274 Kopi til: HØRINGSNOTAT Strategi for UiA 2016-2020 Fakultetsstyret ved fakultet

Detaljer

SØKNAD OM OPPTAK TIL PhD-PROGRAM

SØKNAD OM OPPTAK TIL PhD-PROGRAM Skraverte felt fylles ikke ut/fyll ikkje ut dei skraverte felta 1. Personalia Studentnr. Statsborgerskap Fødselsdato Dag Mnd År Personnr. Institutt SØKNAD OM OPPTAK TIL PhD-PROGRAM Søknaden sendes til

Detaljer

Forskningsrådets oppdaterte strategi og veikart 2012

Forskningsrådets oppdaterte strategi og veikart 2012 INFRA-dagen, 16. februar 2012 Forskningsrådets oppdaterte strategi og veikart 2012 Asbjørn Mo, avdelingsdirektør Forskningsinfrastruktur Hvorfor nasjonal strategi og veikart for forskningsinfrastruktur?

Detaljer

Universitetet i Bergens strategi 2016-2022, "Hav, Liv, Samfunn".

Universitetet i Bergens strategi 2016-2022, Hav, Liv, Samfunn. Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 30/16 28.04.2016 Dato: 14.04.2016 Arkivsaksnr: 2014/1649 Universitetet i Bergens strategi 2016-2022, "Hav, Liv, Samfunn". Plan for arbeid med oppfølging. Henvisning

Detaljer

Retningslinjer for søknad om og tildeling av forskningsstøtte 2014

Retningslinjer for søknad om og tildeling av forskningsstøtte 2014 Retningslinjer for søknad om og tildeling av forskningsstøtte 2014 Søknadsfrist mandag 2. juni 2014 kl. 13.00 Innhold Definisjoner..... 1 Innsending av elektronisk søknadsskjema 1 Hva det kan søkes om

Detaljer

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend Søknadsfrist: Mandag 3. juni 2013 kl. 12.00 Innhold Om stipendet... 1 Definisjoner... 1 Søknadens vedlegg... 2 Innsending av elektronisk

Detaljer

Rapportering på indikatorer

Rapportering på indikatorer SAK TIL STYRINGSGRUPPEN Rapportering på indikatorer Saksnummer 29/2017 Avsender Senterleder Møtedato 07.09.2017 Bakgrunn Styringsgruppen stilte seg i sak 17/2017 bak senterets handlingsplan med kommentarer

Detaljer

Andre vedlegg skal kun vedlegges hvis det kreves spesielt i utlysningsteksten. Vedlegg som ikke er etterspurt, tas ikke med i søknadsbehandlingen.

Andre vedlegg skal kun vedlegges hvis det kreves spesielt i utlysningsteksten. Vedlegg som ikke er etterspurt, tas ikke med i søknadsbehandlingen. Denne saken er hentet fra Norges forskningsråd Skriv ut Veiledning forskerprosjekt Publisert: 01.02.2007 Anbefaling og invitasjon - (utenlandsstipend) Ved søknad om utenlandsstipend må dette legges ved

Detaljer

SFFenes rapportering til Forskningsrådet trinn for trinn-hva vil vi ha? Liv Furuberg og Rune Rambæk Schjølberg

SFFenes rapportering til Forskningsrådet trinn for trinn-hva vil vi ha? Liv Furuberg og Rune Rambæk Schjølberg SFFenes rapportering til Forskningsrådet trinn for trinn-hva vil vi ha? Liv Furuberg og Rune Rambæk Schjølberg 1) Framdriftsrapportering på «Mitt nettsted» 2) Vedlegg finansiering og personell Informasjon

Detaljer

1. Forskerutdanning: Søknaden gjelder opptak til organisert forskerutdanning ved. (fakultet) Ønsker å bli knyttet til. (institutt)

1. Forskerutdanning: Søknaden gjelder opptak til organisert forskerutdanning ved. (fakultet) Ønsker å bli knyttet til. (institutt) SØKNAD OM OPPTAK TIL ORGANISERT FORSKERUTDANNING (PhD-GRADEN) VED UNIVERSITETET I BERGEN 1. Forskerutdanning: Søknaden gjelder opptak til organisert forskerutdanning ved. (fakultet) Ønsker å bli knyttet

Detaljer

Tips til søknadsskriving. Siren M. Neset, Norges forskningsråd Regionansvarlig i Agder

Tips til søknadsskriving. Siren M. Neset, Norges forskningsråd Regionansvarlig i Agder Tips til søknadsskriving Siren M. Neset, Norges forskningsråd Regionansvarlig i Agder Innhold Søknadstypene i utlysningen Hvem kan søke? Vurderingskriterier Tips til utforming av søknad Søknadsbehandling

Detaljer

Midtveisevalueringen av SFIene Opplegg og egenrapportering SFI-forum 27. mai 2010

Midtveisevalueringen av SFIene Opplegg og egenrapportering SFI-forum 27. mai 2010 Midtveisevalueringen av SFIene Opplegg og egenrapportering SFI-forum 27. mai 2010 Liv Jorunn Jenssen og Dag Kavlie Innovasjonsdivisjonen, Norges forskningsråd Opplegget for midtveisevaluering av SFI høsten

Detaljer

Søknad om midler fra Norske Kvinners Sanitetsforenings forsknings- og utviklingsfond for bruksåret 2013

Søknad om midler fra Norske Kvinners Sanitetsforenings forsknings- og utviklingsfond for bruksåret 2013 Søknad om midler fra Norske Kvinners Sanitetsforenings forsknings- og utviklingsfond for bruksåret 2013 1 N.K.S. forsknings- og utviklingsfond For 2013 lyses det ut forsknings og utviklingsmidler fra:

Detaljer

Høringsuttalelse Høring - Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning

Høringsuttalelse Høring - Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring - Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning NSO ønsker en konkret og

Detaljer

Søknad om midler fra. ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering

Søknad om midler fra. ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering Søknad om midler fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering (maksimum 10 sider + budsjett) Det er skarp konkurranse om midlene, så bruk tid på å levere en bra prosjektbeskrivelse. ExtraStiftelsen Helse

Detaljer

Retningslinjer for budsjettering ved søknader fra NTNU om nye Sentre for Fremragende Forskning (SFF) våren 2011

Retningslinjer for budsjettering ved søknader fra NTNU om nye Sentre for Fremragende Forskning (SFF) våren 2011 1 av 4 Rektor Dato 25.03.2011 Referanse YN/RHR Retningslinjer for budsjettering ved søknader fra NTNU om nye Sentre for Fremragende Forskning (SFF) våren 2011 Retningslinjene for budsjettering er basert

Detaljer

Utlysning av innovasjonsmidler - 2016

Utlysning av innovasjonsmidler - 2016 Helse Midt-Norge RHF Utlysning av innovasjonsmidler - 2016 Informasjon til søker Helsefagavdelingen, Helse Midt-Norge RHF 27.06.2016 Innholdsfortegnelse Søknader om innovasjonsmidler i Helse Midt-Norge...

Detaljer

Retningslinjer for søknad om og tildeling av forskningsstøtte 2013

Retningslinjer for søknad om og tildeling av forskningsstøtte 2013 Retningslinjer for søknad om og tildeling av forskningsstøtte 2013 Søknadsfrist mandag 3. juni 2013 kl. 12.00 Innhold Definisjoner... 1 Innsending av elektronisk søknadsskjema... 1 Hva det kan søkes om

Detaljer

Centre for Digital Life Norway (DLN) Ny utlysning av forskerprosjekter. Spesialrådgiver Øystein Rønning, 17. august 2016

Centre for Digital Life Norway (DLN) Ny utlysning av forskerprosjekter. Spesialrådgiver Øystein Rønning, 17. august 2016 Centre for Digital Life Norway (DLN) Ny utlysning av forskerprosjekter Spesialrådgiver Øystein Rønning, 17. august 2016 Centre for Digital Life Norway (DLN) Existing Projects DigiSal: Towards the Digital

Detaljer

Søknad om finansiell støtte til universitetssatsingen i Telemark

Søknad om finansiell støtte til universitetssatsingen i Telemark Utkast pr. 4.6.2010 Porsgrunn kommune Pb. 128, 3901 Porsgrunn Søknad om finansiell støtte til universitetssatsingen i Telemark Det vises til omfattende dialog med Porsgrunn kommune i forbindelse med Høgskolen

Detaljer

Høringssvar-Strategisk plan 2007-2010 Høgskolen i Narvik. Narvik bystyre vedtar Høringssvar Strategisk plan 2007 2010 for Høgskolen i Narvik.

Høringssvar-Strategisk plan 2007-2010 Høgskolen i Narvik. Narvik bystyre vedtar Høringssvar Strategisk plan 2007 2010 for Høgskolen i Narvik. NARVIK KOMMUNE Plan og strategi Saksframlegg Arkivsak: 06/4387 Dokumentnr: 2 Arkivkode: K2-U01, K3-Q13 Saksbeh: Pål Domben SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksbeh. Bystyret 09.11.2006

Detaljer

Midtveisevaluering av Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI-II) SFI Forum 18. juni 2015 Liv Jorunn Jenssen

Midtveisevaluering av Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI-II) SFI Forum 18. juni 2015 Liv Jorunn Jenssen Midtveisevaluering av Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI-II) SFI Forum 18. juni 2015 Liv Jorunn Jenssen Bakgrunn De sju SFI-II startet sin virksomhet i løpet av 2011. SFI-ordningen forutsetter

Detaljer

Utfordringer til UH- sektoren i dag. Statssekretær Ragnhild Setsaas

Utfordringer til UH- sektoren i dag. Statssekretær Ragnhild Setsaas Utfordringer til UH- sektoren i dag Statssekretær Ragnhild Setsaas UH har viktige samfunnsoppgaver: utdanning, forskning, formidling. Hovedtemaer jeg vil ta opp: Styringsdialog Pengestrømmer Bygg Menneskelige

Detaljer

Behandlingsprosedyre for søknader som ikke defineres å være storskalasøknader

Behandlingsprosedyre for søknader som ikke defineres å være storskalasøknader Vedlegg 2: Behandlingsprosedyre Nedenfor er beskrevet prosedyren for søknadsbehandlingen som foretas i 2010. Alle søknader evalueres i en trinnvis prosess som omfatter en faglig evaluering av eksterne

Detaljer

Hvordan skrive en god søknad? Andreas Bratland

Hvordan skrive en god søknad? Andreas Bratland Hvordan skrive en god søknad? Andreas Bratland (abr@rcn.no) 14.03.2013 Gode søknader til ENERGIX-programmet Aktuelle prosjekttyper Vurderingsprosessen Kriterier Hva kjennetegner en god søknad 2 Utlysninger

Detaljer

Frist for innsending av prosjektskisser: 26.02.2016 kl. 15:00

Frist for innsending av prosjektskisser: 26.02.2016 kl. 15:00 Utlysning 2016 Norwegian Innovation Clusters inviterer til forslag til nye klyngeprosjekter innenfor Arena og NCE og til forlengelse av pågående Arena-prosjekter Programmet Norwegian Innovation Clusters

Detaljer

Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå?

Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå? Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå? Statssekretær Jens Revold Kunnskapsdepartementet UHRs seminar om internasjonalisering av forskning 9. juni 2008 Forskningsinvesteringer globalt 2 Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Søker. Prosjektansvarlig. Administrativt ansvarlig. Prosjektleder. Side: 1

Søker. Prosjektansvarlig. Administrativt ansvarlig. Prosjektleder. Side: 1 Side: 1 Søker Prosjektansvarlig Institusjon / bedrift UNIVERSITETET I AGDER Fakultet Institutt Avdeling Adresse Postboks 422 Postnummer 4630 Poststed Land E-post til postmottak KRISTIANSAND S Norge postmottak@uia.no

Detaljer

Forskningsstrategi

Forskningsstrategi Forskningsstrategi 2017-2025 Om forskningsstrategien Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus (SUS), gir i dag spesialisthelsetjenester til en befolkning på 360 000, og har cirka 7500 medarbeidere.

Detaljer

Forskningsrådets oppfølging av SFF, suksesskriterier for SFF forrige midtveisevaluering. Liv Furuberg

Forskningsrådets oppfølging av SFF, suksesskriterier for SFF forrige midtveisevaluering. Liv Furuberg Forskningsrådets oppfølging av SFF, suksesskriterier for SFF forrige midtveisevaluering Liv Furuberg Mål for SFF Hva gjør SFFene? Hva gjør Forskningsrådet? - Vi må ha høyere ambisjoner om å bidra til fremragende

Detaljer