Generelle krav til alle søknader og detaljerte krav til søknadstypene og vilkår for tilskudd (Norges Forskningsråd)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Generelle krav til alle søknader og detaljerte krav til søknadstypene og vilkår for tilskudd (Norges Forskningsråd)"

Transkript

1 Generelle krav til alle søknader og detaljerte krav til søknadstypene og vilkår for tilskudd (Norges Forskningsråd) Søknadstyper 1.1 Regional kvalifiseringsstøtte Målet med kvalifiseringsstøtten er å utvikle FoU-prosjekter som kan kvalifisere til videre støtte fra relevante ordninger. Gode prosjektideer i søknader som ikke vurderes å ha tilstrekkelig kvalitet til å kunne få tildeling gjennom de øvrige søknadstypene kan med fordel gis Regional kvalifiseringsstøtte for å videreutvikle og kvalifisere prosjektet. Målgrupper for kvalifiseringsstøtten er bedrifter, offentlig virksomhet, enkeltforskere og FoU-institusjoner. Typiske kjennetegn ved Regional kvalifiseringsstøtte er: Støtte gis for en periode på inntil 12 måneder. Kostnader som kan dekkes er relevante prosjektkostnader som personalkostnader, kjøp av FoU-tjenester og nettverkstiltak. Søknadene behandles av det regionale fondssekretariatet Krav til søknad Se utlysningen Kriterier for søknadsvurderingen Se utlysningen. 1.2 Regionale bedriftsprosjekter Regionale bedriftsprosjekter skal styrke FoU-aktiviteten i bedrifter innenfor fondets prioriterte satsingsområder. Målgruppene er enkeltbedrifter med FoU-erfaring, enkeltbedrifter i samarbeid med FoU-institusjoner, konsortier av bedrifter eller konsortier av bedrifter i samarbeid med FoU-institusjoner. Regionale bedriftsprosjekter skal ta utgangspunkt i strategisk viktige problemstillinger for bedrifter og utløse FoU-aktivitet som spesielt bidrar til forskningsdrevet innovasjon og bærekraftig verdiskaping. Bedriftene som søker må på fritt grunnlag kunne velge hvilke FoUmiljøer de ønsker å samarbeide med, uavhengig av geografisk plassering. Kjennetegn ved regionale bedriftsprosjekter er: Prosjekter av 1-3 års varighet Prosjektansvarlig er en bedrift lokalisert innenfor fondets geografiske område Fortrinnsvis to eller flere deltakere per prosjekt Gjennomføres fortrinnsvis i samarbeid med et FoU-miljø

2 Prosjektansvarlig og eventuelle samarbeidspartnere finansierer mer enn 50 % av prosjektkostnadene Kostnader som gir grunnlag for støtte er relevante prosjektkostnader som personalkostnader, kjøp av eksterne FoU-tjenester, ett eller flere stipend og direkte prosjektutgifter Krav til søknad Prosjektansvarlig (søker) skal være en bedrift/organisasjon fra den regionen det søkes til, med en navngitt administrativt ansvarlig. Prosjektansvarlig kan søke på vegne av en gruppe av bedrifter. Det forutsettes normalt at prosjektansvarlig og eventuelle samarbeidspartnere finansierer mer enn 50% av prosjektkostnadene. Prosjektbeskrivelsen må følge oppgitt mal. Samtlige punkter i malen skal besvares. Normalt skal prosjektbeskrivelse være på maksimalt 10 sider. Dersom prosjektet har mange samarbeidspartnere, kan prosjektbeskrivelsen være på inntil 15 sider. Søknaden vil bli vurdert i henhold til vurderingskriteriene som gjelder for søknadstypen og de krav og føringer som er gitt i utlysningen Vedlegg til søknadsskjemaet Obligatoriske vedlegg Prosjektbeskrivelse (må følge oppgitt mal, maks 10 (15) sider) CV med publikasjonsliste for prosjektleder (maks 4 sider) Bedriftsopplysninger Andre vedlegg, hvis det kreves spesielt i utlysningen Andre vedlegg skal kun legges ved hvis det kreves spesielt i utlysningsteksten. Vedlegg som ikke er etterspurt, tas ikke med i søknadsbehandlingen Kriterier for søknadsvurdering I søknader om regionale bedriftsprosjekter blir følgende kriterier vektlagt: Generell prosjektkvalitet, innovasjonsgrad, forskningsinnhold, internasjonalt samarbeid, bedriftsøkonomisk verdi, samfunnsmessig relevans og nytteverdi, risiko, addisjonalitet, miljø, etikk, likestilling og relevans i forhold til utlysning 1.3 Regionale offentlige prosjekter Regionale offentlige prosjekter skal utløse og styrke FoU-aktivitet i offentlige virksomheter innenfor fondets prioriterte satsingsområder. Målgruppene er enkeltvirksomheter, enkeltvirksomheter i samarbeid med FoU-institusjoner, konsortier av virksomheter eller konsortier av virksomheter i samarbeid med FoU-institusjoner.

3 Regionale offentlige prosjekter skal ta utgangspunkt i strategisk viktige problemstillinger for offentlige virksomheter og utløse FoU-aktivitet som spesielt bidrar til forskningsdrevet innovasjon. Virksomhetene som søker må på fritt grunnlag kunne velge hvilke FoU-miljøer de ønsker å samarbeide med, uavhengig av geografisk plassering. Kjennetegn ved regionale offentlige prosjekter er: Prosjekter av 1-3 års varighet Prosjektansvarlig er en offentlig virksomhet lokalisert innenfor fondets geografiske område Fortrinnsvis to eller flere deltakere per prosjekt Gjennomføres fortrinnsvis i samarbeid med et FoU-miljø Prosjektansvarlig og eventuelle samarbeidspartnere finansierer mer enn 50 % av prosjektkostnadene Kostnader som gir grunnlag for støtte er relevante prosjektkostnader som personalkostnader, kjøp av eksterne FoU-tjenester, ett eller flere stipend og direkte prosjektutgifter Krav til søknaden Prosjektansvarlig (søker) skal være en offentlig virksomhet fra den regionen søknaden stiles til, med en navngitt administrativt ansvarlig. Eventuelle unntak fra denne bestemmelsen vil være spesifisert i utlysningen. Prosjektansvarlig må være en offentlig virksomhet alene eller på vegne av en gruppe av bedrifter og andre partnere. Det forutsettes normalt at disse finansierer mer enn 50% av prosjektkostnadene. Prosjektansvarlig skal godkjenne søknaden før den sendes inn og ivareta det administrative ansvaret for prosjektet ved en eventuell bevilgning Prosjektbeskrivelsen må følge oppgitt mal. Samtlige punkter i malen skal besvares. Normalt forventes en prosjektbeskrivelse på maksimalt 10 sider. Dersom konsortiet består av mange deltakere, kan prosjektbeskrivelsen være på inntil 15 sider. Søknaden vil bli vurdert i forhold til vurderingskriteriene som gjelder for søknadstypen og de krav og føringer som er gitt i utlysningen Vedlegg til søknadsskjemaet: A Obligatoriske vedlegg Prosjektbeskrivelse (må følge oppgitt mal, maks 10 (15) sider) CV med publikasjonsliste for prosjektleder (maks 4 sider) Opplysninger om partnerne B Andre vedlegg hvis det kreves spesielt i utlysningen Andre vedlegg skal kun legges ved hvis det kreves spesielt i utlysningsteksten. Vedlegg som ikke er etterspurt, tas ikke med i søknadsbehandlingen

4 1.3.3 Kriterier for søknadsvurdering I søknader om regionale offentlige prosjekter vil man spesielt vurdere: Generell prosjektkvalitet, innovasjonsgrad, forskningsinnhold, internasjonalt samarbeid, bedriftsøkonomisk verdi, Samfunnsøkonomisk nytteverdi, risiko, addisjonalitet, miljø, etikk, likestilling og relevans i forhold til utlysning 1.4 Regionale forskerprosjekter Regionale forskerprosjekter skal bidra til ny kunnskap om relevante problemstillinger og tema innen regional utvikling. Relevansen defineres av fondets utlysninger. Målgruppen for de regionale forskerprosjektene er enkeltforskere eller grupper av forskere ved en eller flere forskningsmiljøer (universiteter, høgskoler, forskningsinstitutter, institusjoner med forskning som viktig del av virksomheten). Med mindre annet er spesifisert i utlysningen kan også forskningsmiljøer utenfor fondets geografiske område søke om støtte. Kjennetegn ved Regionale forskerprosjekter er: Prosjekter av 1-3 års varighet Prosjektansvarlig skal være en norsk forskningsinstitusjon med en navngitt administrativt ansvarlig Kostnader som kan dekkes er relevante prosjektkostnader som personalkostnader, ett eller flere stipend, kjøp av FoU-tjenester, nettverkstiltak og mindre utstyrsenheter I det følgende beskrives krav og føringer for søknadstypen. Det kan forekomme avvik og tillegg i forhold til disse kravene som i så fall er beskrevet i utlysningen Krav til søknaden Prosjektansvarlig (søker) skal være en norsk forskningsinstitusjon med en navngitt administrativt ansvarlig. Eventuelle unntak fra denne bestemmelsen vil være spesifisert i utlysningen. Prosjektleder bør ha doktorgrad eller tilsvarende kompetanse. Prosjektbeskrivelsen må følge oppgitt mal for forskerprosjekter Krav til språk søknaden skal skrives på framgår av utlysningsteksten. Søknaden vil bli vurdert i henhold til vurderingskriteriene som gjelder for søknadstypen og de krav og føringer som er gitt i utlysningen Vedlegg til søknadsskjemaet A Obligatoriske vedlegg Prosjektbeskrivelse CVer med publikasjonsliste (maks 4 sider pr CV) B Vedlegg som kreves, avhengig av utlysningen og søknadens innhold Bekreftelser fra aktive samarbeidspartnere Anbefalinger og invitasjoner knyttet til utenlandsstipend

5 For navngitte doktorgrads- og studentstipendsøkere vedlegges karakterutskrifter eller vitnemål Veilederattester for studentstipend Andre vedlegg skal kun legges ved hvis det kreves spesielt i utlysningsteksten. Vedlegg som ikke er etterspurt, tas ikke med i søknadsbehandlingen Uforpliktende støtteerklæringer skal ikke vedlegges. C Valgfritt vedlegg Forslag på inntil tre fageksperter som antas å være habile i forhold til å vurdere søknaden Kriterier for søknadsvurdering I søknader om regionale offentlig prosjekter vil man spesielt vurdere: Vitenskapelig kvalitet, prosjektledelse, forskningsmiljø, stipendkandidat, gjennomførbarhet, internasjonalt samarbeid, nasjonalt samarbeid, formidling, samfunnsmessig relevans og nytteverdi, miljø, etikk og likestilling og relevans i forhold til utlysningen. 1.5 Regionale institusjonsprosjekter Regionale institusjonsprosjekter skal styrke et forskningsmiljø innen regionalt prioriterte områder, gjennom å bygge ny kompetanse eller utvikle eksisterende kompetanse. Prosjektene skal bidra til å styrke miljøer av høy kvalitet eller bygge opp nye miljøer på områder av strategisk betydning. Prosjektene må være forankret i søkerinstitusjonens strategiske planer. Relevansen defineres av fondets utlysninger. Målgruppen er universiteter, høyskoler eller forskingsinstitutter innenfor fondets geografiske område, men også miljøer med annen lokalisering der disse har spesielt gode faglige forutsetninger i forhold til regionens utfordringer og FoU-behov. Det viktigste er å gjøre relevant kompetanse tilgjengelig for regionen, uavhengig av om den faktisk er lokalisert i regionen. Kjennetegn ved Regionale institusjonsprosjekter er: Prosjekter av 2-4 års varighet Kan inneholde doktorgrader Prosjektansvarlig skal være en norsk institusjon med en navngitt administrativt ansvarlig. Institusjonens ledelse er faglig og finansielt ansvarlig for utvikling og gjennomføring av prosjektet Prosjektene kan med fordel delfinansieres av bedrifter eller offentlige virksomheter for å sikre relevansen av kompetansen som utvikles og stimulere til samarbeid mellom forskningsmiljøet og relevante brukere Kostnader som kan dekkes er relevante prosjektkostnader som personalkostnader, ett eller flere stipend, kjøp av FoU-tjenester, nettverkstiltak og mindre utstyrsenheter

6 1.5.1 Krav til søknaden Prosjektansvarlig (søker) skal være en norsk institusjon med en navngitt administrativt ansvarlig. Eventuelle unntak fra denne bestemmelsen vil være spesifisert i utlysningen Institusjonens ledelse er faglig og finansielt ansvarlig for utvikling og gjennomføring av institusjonsforankrede strategiske prosjekter. Prosjektleder bør ha doktorgrad eller tilsvarende kompetanse Det framgår av utlysningsteksten om spesielle krav til språk søknaden skal skrives på Prosjektbeskrivelsen skal være på maks 15 sider inkludert referanseliste Søknaden vil bli vurdert i forhold til vurderingskriteriene som gjelder for søknadstypen og de krav og føringer som er gitt i utlysningen Vedlegg til søknadsskjemaet A Obligatoriske vedlegg Prosjektbeskrivelse (maks 15 sider) CV med publikasjonsliste for prosjektleder (maks 4 sider) (1) B Vedlegg som kreves, avhengig av utlysningen og søknadens innhold Bekreftelse fra aktive samarbeidspartnere Andre vedlegg skal kun legges ved hvis det kreves spesielt i utlysningsteksten. Vedlegg som ikke er etterspurt, tas ikke med i søknadsbehandlingen C Valgfritt vedlegg CV til sentrale personer i forskningsgruppa (maks 4 sider pr CV) Forslag på inntil tre fageksperter som antas å være habile i forhold til å vurdere søknaden Kriterier for søknadsvurdering I søknader om regionale institusjonsprosjekter vil man spesielt vurdere: Forskningsmiljø, strategisk betydning, kompetansebygging, vitenskapelig kvalitet, prosjektledelse, gjennomførbarhet, nasjonalt samarbeid, nasjonal arbeidsdeling, internasjonalt samarbeid, samfunnsmessig relevans, næringsmessig relevans, formidling, miljø, etikk og likestilling og relevans i forhold til utlysningen

7 1.6 Regionale problemstillinger i nasjonale program Nasjonale forskningsprogrammer er etablert med utgangspunkt i nasjonale prioriteringer. Disse kan være, men behøver ikke være, overlappende med det som er regionale prioriteringer innenfor samme tematiske området. Utlysning av regionale definerte problemstillinger i nasjonale forskningsprogrammer gir mulighet for å løfte frem problemstillinger med spesiell regional relevans på den nasjonale forskningsagendaen. Innen havbruk kan det være satsinger på nye arter som ikke prioriteres i nasjonale programmer. Innen petroleumsforskningen kan det for eksempel være spesielle utfordringer knyttet til ulike værforhold. Konsekvenser av klimaendringer og behov for tilpasninger kan også gi spesielle regionale problemstillinger som ikke nødvendigvis når frem i nasjonale prioriteringer. Regionale problemstillinger i nasjonale program gir regionene tilgang til de beste nasjonale kompetansemiljøene og kobler regionale satsinger mot nasjonale satsinger. Aktuelle problemstillinger defineres av regionalt fondsstyre. Ulike søknadstyper kan benyttes etter en vurdering av hva som er mest hensiktsmessig for den gjeldene problemstilling Krav til søknad Følger gjeldende retningslinjer i Forskningsrådet for de søknadstyper som er aktuelle for den gjeldende utlysningen Vurderingskriterier Følger gjeldende retningslinjer i Forskningsrådet for de søknadstyper som er aktuelle for den gjeldende utlysningen. 1.7 En samlet Beskrivelse av vurderingskriteriene (sortert alfabetisk) Addisjonalitet Det vurderes i hvilken grad støtte fra RFF vil utløse innsats, handlinger, resultater og effekter som antas ikke ville bli oppnådd uten støtten. Bedriftsøkonomisk verdi Prosjektets gevinstpotensial for de deltagende bedrifter eller offentlige virksomheter vurderes. Potensialet refererer seg til forventede økonomiske, effektmessige og/eller kvalitetsmessige gevinster etter gjennomført industrialisering og kommersialisering eller iverksetting, og vurderes opp mot de samlede kostnader for hele denne perioden (dvs. også ut over selve FoUprosjektets varighet og kostnader). Formidling Planer for formidling (vitenskapelig og populærvitenskapelig) og brukerkontakt vurderes, herunder målgrupper og formidlingsformer. Forskningsinnhold Kriteriet benyttes for å plassere prosjektet på en skala som spenner fra enkelt utviklingsarbeid til avansert vitenskapelig forskning. Det vurderes i hvilken grad prosjektet frembringer ny kunnskap av betydning for den faglige utviklingen innen de felt forskningen omfatter, og hvor langt fremme prosjektet er i forhold til den internasjonale forskningsfronten.

8 Forskningsmiljø Det vurderes om forskningsmiljøet har nødvendig kompetanse, ressurser og/eller infrastruktur, og om det har tilstrekkelig kontaktflate nasjonalt og internasjonalt. I forbindelse med stipendkandidater vurderes det om det er et godt læringsmiljø, og om forholdene er lagt til rette slik at kandidatene fullfører. For utenlandsopphold vurderes forskningsmiljøet kandidaten reiser til. Generell prosjektkvalitet Generell prosjektkvalitet er et uttrykk for hvor godt prosjektet tilfredsstiller krav som bør stilles til ethvert prosjekt uansett prosjektinnhold og -type. Både prosjektinnhold og aktører omfattes, og følgende vurderes: om idé og målsetting er klart formulert, overordnet prosjektidé, prosjektmålenes etterprøvbarhet, prosjektplan (med milepæler og resultatbeskrivelse), strategisk forankring, aktørenes gjennomføringsevne, evne til å utnytte resultatene videre. Gjennomførbarhet Det vurderes om prosjektet er realistisk og gjennomførbart ut fra faglig vurdering, ut fra organisatorisk vurdering, innenfor angitt budsjett og innenfor det planlagte tidsrom. Innovasjonsgrad Med innovasjon forstås verdiskapende fornyelse. Det vurderes hvor stor innovasjonen er i forhold til "state of the art" på et område, for eksempel på bedriftsnivå eller virksomhetsnivå, i bransjesammenheng eller i verdenssammenheng. Internasjonalt samarbeid Det vurderes i hvor stor grad prosjektet vil bidra til internasjonalisering av norsk forskning og/eller næringsliv på området, og på hvilken måte dette planlegges. Videre vurderes det hvorvidt valget av internasjonale samarbeidspartnere vil bidra til å heve prosjektets kvalitet og gjennomførbarhet. Kompetansebygging Det må vurderes om prosjektet vil bidra til den langsiktige kompetanseoppbyggingen på de områder som forventes å være av betydning for institusjonen. Miljø, etikk, likestilling Følgende kriterier skal integreres i den forskningen RFF finansierer: Miljøperspektiver RFF legger vekt på prosjektenes eventuelle konsekvenser for det ytre miljø. I prosjektbeskrivelsen skal det derfor gjøres rede for om en utnyttelse av resultatene fra prosjektene vil ha miljøkonsekvenser av betydning (positive og negative). Hvis svaret er ja, må følgende spørsmål besvares: Er det forskningsbehov knyttet til disse miljøkonsekvensene? Har prosjektet definert mål eller delmål med sikte på å belyse miljøkonsekvensene? Etiske aspekter RFF legger vekt på at prosjektene har en høy etisk standard. Som en hovedregel skal det i søknaden redegjøres for relevante etiske spørsmål.

9 Sjekklisten på er utarbeidet av Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT), men er uavhengig av fagområde. Det vises for øvrig til forskningsetiske retningslinjer utarbeidet av de nasjonale forskningsetiske komitéene og Lov om behandling av etikk og redelighet i forsknings. Det vises også til øvrig informasjon på nettet under Likestilling og kjønnsperspektiv RFF legger vekt på prosjektenes betydning for likestillingssituasjonen i norsk forskning og om kjønnsperspektivet er tilstrekkelig ivaretatt i prosjektene. Likestilling Det er en målsetting for RFF at det rekrutteres flere kvinner til toppstillinger i universitets-, høgskole- og instituttsektoren. Det vurderes derfor på hvilken måte forskningsprosjektene bidrar til økt likestilling ved institusjonene som er ansvarlige for gjennomføringen av prosjektene. Dette er spesielt viktig på fagfelt med lav kvinneandel. Kjønnsperspektiv i forskning Et kjønnsperspektiv er aktuelt innenfor en rekke forskningsområder, og det vurderes om dette perspektivet er tilstrekkelig ivaretatt i prosjektene der dette er relevant. Det kan dreie seg om hvilke problemstillinger som blir reist, og hvordan resultatene kan ha ulik betydning for henholdsvis kvinner og menn. Et krav til søknaden er derfor en årvåkenhet i forhold til slike spørsmål. Å anvende et kjønnsperspektiv innebærer å se på hvordan kjønn og kjønnsforskjeller har betydning for hvordan mennesker innretter seg i samfunnet og hvordan samfunnet er bygd opp og fungerer. Ved å anvende et kjønnsperspektiv kan vi oppdage at kvinner og menn i en del sammenhenger har forskjellig livssituasjon, helse, tilknytning til arbeidsmarkedet osv. Å anvende eller ikke anvende et kjønnsperspektiv kan derfor ha stor betydning både individuelt og samfunnsmessig. Nasjonal arbeidsdeling Det vurderes i hvilken grad prosjektet vil bidra til en hensiktsmessig arbeidsdeling mellom FoU-miljøer. Nasjonalt samarbeid Det vurderes i hvilken grad prosjektet vil bidra til å utnytte og utvikle den nasjonale forskningskompetansen og/eller bygge nettverk på området. Videre vurderes det hvorvidt valget av nasjonale samarbeidspartnere vil bidra til å heve prosjektets kvalitet og gjennomførbarhet. Næringsmessig relevans Det vurderes hvor stor betydning den kompetanse/kunnskap/nettverk og lignende som bygges opp i prosjektet, forventes å ha for verdiskaping i norsk næringsliv. Prosjektledelse Det vurderes i hvilken grad prosjektleder har nødvendig kunnskap og erfaring innenfor forskningsfeltet, og generelle kvalifikasjoner til å lede og organisere prosjektet. For store og sammensatte prosjekter vil prosjektteamet bli vurdert. Spesielt vurderes veilederkompetansen ved doktorgradsutdanning.

10 Relevans i forhold til utlysning Alle prosjekter vurderes opp mot de føringer som er gitt i utlysningen til aktiviteten/programmet det søkes om midler fra. Risiko Det vurderes i hvilken grad ulike forhold kan forventes å bidra til at FoU-prosjektet, og den planlagte utnyttelse av resultatene, ikke lykkes. Samfunnsøkonomisk nytteverdi Samfunnsøkonomisk nytteverdi er et uttrykk for hvilken betydning prosjektet vil ha for samfunnet utover det bedriftsøkonomiske gevinstpotensialet til de deltakende bedriftene og virksomhetene. Det er de bedriftseksterne effektene som her vurderes, for eksempel kompetanseoppbygging, nettverksutvikling, miljøforbedringer, bedret samfunnsmesseig infrastruktur, samfunnsnyttig produkt/tjeneste. (Effektene for deltakerbedriftene vurderes under Bedriftsøkonomisk verdi) Samfunnsmessig relevans Samfunnsmessig relevans er et kriterium som primært er relevant ved vurdering av anvendt og næringsrettet forskning. Det vurderes i hvor stor grad prosjektet er samfunnsmessig relevant, ved for eksempel å kunne bidra til kunnskap/kompetanse som på kort eller lang sikt vil være av stor betydning for å møte viktige utfordringer i offentlig sektor, næringsliv og det sivile samfunn, sett i en regional, nasjonal eller global sammenheng. Stipendkandidat Dersom stipendkandidaten er navngitt (dokumentert) vurderes kandidatens kvalifikasjoner. Strategisk betydning Det vurderes hvordan prosjektet er forankret i søkerinstitusjonens/-bedriftens strategiske mål og planer, og/eller i aktuelle fagevalueringer og fagplaner og/eller i aktuelle fagevalueringer og fagplaner og/eller kompetansefelt. Disse kan være institusjonelle eller nasjonale. Vitenskapelig kvalitet Vitenskapelig kvalitet i forskningen er et sentralt og avgjørende kriterium i søknadsvurdering og vil bli tillagt stor vekt. Følgende faktorer vil bli vurdert: Originalitet i form av faglig fornyelse og/eller utvikling av ny kunnskap Om målformuleringene er konkrete og etterprøvbare Om problemstillinger og hypoteser er klare Soliditet knyttet til teoretisk tilnærming, operasjonalisering og bruk av vitenskapelige metoder og analyser Dokumentert kunnskap om forskningsfronten Der det er relevant vil faglig bredde med hensyn til fler- og tverrfaglig tilnærming vurderes.

11 Generelle krav til søknaden Detaljert beskrivelse av krav til søknaden skal finnes i tilknytning til hver enkelt utlysning og i tilhørende søknadsskjema med veiledning som alle søkere må sette seg inn i. Søknader som ikke innfrir kravene, blir avvist av de regionale styrene. Kravene til en søknad kan variere fra søknadstype til søknadstype. Ved hjelp av menyknapper for man ut et skreddersydd søknadsskjema for den søknadstypen som søker vil søke på. Søknadstyper som ikke er utlyst vil det ikke være mulig å søke på. Veiledningen til søknadsskjemaet gir også nærmere informasjon om hvilke kriterier søknaden vil bli vurdert i forhold til. 1.8 Søker - prosjektansvarlig institusjon/bedrift Som hovedregel skal den formelle søkeren være en institusjon/bedrift med en navngitt administrativt ansvarlig person. Den administrativt ansvarlige skal godkjenne søknaden før den blir sendt inn. Det er et avkrysningsfelt for slik godkjenning i skjemaet. Institusjonen/bedriften bekrefter på den måten at søknaden er godkjent for innsending til RFF. Under søknadsbehandlingen vil RFF-sekretariatet som hovedregel forholde seg til den administrativt ansvarlige. Det er den administrativt ansvarlige som mottar melding om utfallet av behandlingen og skal stå som kontraktspartner og ansvarlig for oppfølging av prosjektet ved eventuell bevilgning. 1.9 Prosjektleder - faglig ansvarlig Prosjektleder er den personen som på vegne av prosjektansvarlig institusjon/bedrift har ansvar for prosjektets faglige framdrift. RFF-sekretariatet kan kontakte prosjektleder under søknadsbehandlingen. Prosjektleder skal også være faglig kontaktperson ved en eventuell gjennomføring av prosjektet. Øvrige krav til prosjektleder og til opplysninger om faglig kompetanse beskrives under hver enkelt søknadstype og i veiledningen til det tilhørende søknadsskjemaet Prosjektbeskrivelse En prosjektbeskrivelse skal alltid vedlegges søknadsskjemaet. Krav til omfang avhenger av søknadstype og er oppgitt i veiledningen til det aktuelle søknadsskjemaet (veiledningene finner du direkte i esøknad ved hvert felt som skal fylles ut). Det er viktig at prosjektbeskrivelsen ikke overstiger tillatt antall sider. Sider ut over angitt omfang vil som hovedregel ikke bli sendt videre til vurdering Særskilte krav til vedlegg For hver søknadstype er det angitt hva som er obligatoriske vedlegg, og hva som er valgfritt. Tilleggsinformasjon om vedlegg kan også finnes i den enkelte utlysningstekst. Alle vedlegg til en esøknad må være i pdf-format. Pdf er et format Riksarkivet aksepterer. Alle vedlegg til søknaden må sendes inn sammen med søknaden. RFF aksepterer kun ettersending av karakterutskrifter som er utstedt etter søknadsfristen, og bekreftelse på doktorgradsdisputas. Ettersending skal gjøres på e-post til sekretariatet til det RFF i den regionen søknadene er sendt til. Sendingen merkes med prosjektnummer, prosjektnavn og navn på prosjektleder.

12 1.12 Etiske retningslinjer RFF legger vekt på at prosjektene holder høy etisk standard. Som en hovedregel skal det i søknaden redegjøres for relevante etiske spørsmål, se Forskningsetisk sjekkliste.( Spørsmål om etiske retningslinjer kan rettes til de nasjonale forskningsetiske komiteene (telefon ). Ytterligere informasjon finnes på nettstedet Personvern Daglig leder ved NSD er personvernombud for forskning som gjennomføres ved institusjonene. Les mer om avtalen for personvern på nettsiden til NSD ( Dersom prosjektet innebærer at det skal samles inn og behandles persondata, reguleres databehandlingen av personopplysningsloven, og behandlingen vil være meldepliktig eller konsesjonspliktig i henhold til 31 og 33. Dersom søknaden innvilges, må søker avhengig av institusjonstilknytning, fylle ut meldeskjema og sende det til Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) eller Datatilsynet. Les mer om retningslinjene for prosjekter som faller inn under bestemmelsene i personopplysningsloven på NSDs nettsider ( Samtlige biomedisinske forskningsprosjekter hvor det inngår forsøk på mennesker, eller involverer menneskelig materiale, skal forelegges en regional komité for medisinsk forskningsetikk (REK). Opprettelse av forskningsbiobanker skal også godkjennes av REK. Nærmere informasjon gis på REKs internettsider ( Skjema og leveringsfrister er tilgjengelig samme sted Kjønnsperspektiver Kjønnsperspektiver skal integreres i den forskningen RFF finansierer. RFF vil legge til rette for å styrke rekrutteringen av kvinner til fag med lav kvinneandel og utvikle tiltak for å øke andelen av kvinner i faste vitenskapelige stillinger Miljøkonsekvenser RFF legger vekt på prosjektenes eventuelle konsekvenser for det ytre miljø. I prosjektbeskrivelsen skal det derfor gjøres rede for om en utnyttelse av resultatene fra prosjektene vil ha miljøkonsekvenser av betydning (positive og negative). Hvis svaret er ja, må følgende spørsmål besvares: Er det forskningsbehov knyttet til disse miljøkonsekvensene? Har prosjektet definert mål eller delmål med sikte på å belyse miljøkonsekvensene?

Søknadstype: Regionalt institusjonsprosjekt

Søknadstype: Regionalt institusjonsprosjekt Søknadstype: Regionalt institusjonsprosjekt I det følgende beskrives krav for søknadstypen. Dersom ikke alle krav gitt for søknadstypen og/eller i utlysningen er oppfylt, blir søknaden avvist. Det kan

Detaljer

Søknadstype: Regionalt forskerprosjekt

Søknadstype: Regionalt forskerprosjekt Søknadstype: Regionalt forskerprosjekt I det følgende beskrives krav for søknadstypen. Dersom ikke alle krav gitt for søknadstypen og/eller i utlysningen er oppfylt, blir søknaden avvist. Det kan forekomme

Detaljer

Føringer for kompetanseprosjekter i FINNUT

Føringer for kompetanseprosjekter i FINNUT Føringer for kompetanseprosjekter i FINNUT I det følgende beskrives krav for kompetanseprosjekter i FINNUT. Det kan forekomme avvik og tillegg i forhold til disse kravene som i så fall er beskrevet i utlysningen.

Detaljer

Søknadstype: Regionalt bedriftsprosjekt

Søknadstype: Regionalt bedriftsprosjekt Søknadstype: Regionalt bedriftsprosjekt I det følgende beskrives krav for søknadstypen. Dersom ikke alle krav gitt for søknadstypen og/eller i utlysningen er oppfylt, blir søknaden avvist. Det kan forekomme

Detaljer

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge 2016 1 1. Innledning Fondsstyret har utarbeidet ny handlingsplan for det regionale forskningsfondet Fondsregion Nord-Norge (RFFNORD) gjeldende for 2016. Styret

Detaljer

Søknadstype: Regionalt bedriftsprosjekt

Søknadstype: Regionalt bedriftsprosjekt Søknadstype: Regionalt bedriftsprosjekt I det følgende beskrives krav for søknadstypen. Dersom ikke alle krav gitt for søknadstypen og/eller i utlysningen er oppfylt, blir søknaden avvist. Det kan forekomme

Detaljer

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge 2017 1 1. Innledning Fondsstyret har utarbeidet ny handlingsplan for det regionale forskningsfondet Fondsregion Nord-Norge (RFFNORD) gjeldende for 2017. Eierfylkene

Detaljer

Søknadstype: Regionalt offentlig prosjekt

Søknadstype: Regionalt offentlig prosjekt Søknadstype: Regionalt offentlig prosjekt I det følgende beskrives krav for søknadstypen. Dersom ikke alle krav gitt for søknadstypen og/eller i utlysningen er oppfylt, blir søknaden avvist. Det kan forekomme

Detaljer

Føringer for Kompetanseprosjekt for offentlig sektor

Føringer for Kompetanseprosjekt for offentlig sektor Føringer for Kompetanseprosjekt for offentlig sektor Formål Bidra til brukerrettet forskerutdanning og langsiktig kompetanseoppbygging i norske forskningsmiljøer, innenfor temaer med stor betydning for

Detaljer

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge 2014-2015 1 1. Innledning Fondsstyret har utarbeidet ny handlingsplan for det regionale forskningsfondet Fondsregion Nord-Norge (RFFNORD) gjeldende for 2014-2015.

Detaljer

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge 2018-2019 1 1. Innledning Fondsstyret har utarbeidet ny handlingsplan for det regionale forskningsfondet Fondsregion Nord-Norge (RFFNORD) gjeldende for perioden

Detaljer

Hvordan skrive en god søknad? Tor Mjøs (tmj@rcn.no) 29.04.2015

Hvordan skrive en god søknad? Tor Mjøs (tmj@rcn.no) 29.04.2015 Hvordan skrive en god søknad? Tor Mjøs (tmj@rcn.no) 29.04.2015 Typiske innovasjonsprosjekter Tidlig fase av innovasjonsløpet, begrunnet ut fra de muligheter som åpner seg for innovasjon hos bedriften(e)

Detaljer

Hva er et godt Innovasjonsprosjekt? Informasjonsmøte 12. januar 2011 Olaug Råd, Seniorrådgiver, Divisjon for Innovasjon

Hva er et godt Innovasjonsprosjekt? Informasjonsmøte 12. januar 2011 Olaug Råd, Seniorrådgiver, Divisjon for Innovasjon Hva er et godt Innovasjonsprosjekt? Informasjonsmøte 12. januar 2011 Olaug Råd, Seniorrådgiver, Divisjon for Innovasjon Hva er et godt innovasjonsprosjekt? Innhold: Innovasjonsprosjekt; en søknadstype

Detaljer

Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge

Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge Narvik 25.4.2017 Sekretariatet RFF Nord: Eirik Ellingsen Fondsregion Nord-Norge 44 kommuner i Nordland 24 kommuner i Troms 19 kommuner i Finnmark Regionale forskningsfond

Detaljer

RFF Vestlandet. Utlysning, søknadsfrist 13. april 2011 Informasjonsmøte 15. mars 2011

RFF Vestlandet. Utlysning, søknadsfrist 13. april 2011 Informasjonsmøte 15. mars 2011 RFF Vestlandet Utlysning, søknadsfrist 13. april 2011 Informasjonsmøte 15. mars 2011 Generelt om hovedprosjekter De tre nye søknadstypene i Forskningsrådet Evaluering av hovedprosjekter RFF Vestlandet

Detaljer

Hvordan skrive en god søknad? Andreas Bratland (abr@rcn.no) 14.03.2013

Hvordan skrive en god søknad? Andreas Bratland (abr@rcn.no) 14.03.2013 Hvordan skrive en god søknad? Andreas Bratland (abr@rcn.no) 14.03.2013 Gode søknader til ENERGIX-programmet Aktuelle prosjekttyper Vurderingsprosessen Kriterier Hva kjennetegner en god søknad 2 Utlysninger

Detaljer

Tips til søknadsskriving. Siren M. Neset, Norges forskningsråd Regionansvarlig i Agder

Tips til søknadsskriving. Siren M. Neset, Norges forskningsråd Regionansvarlig i Agder Tips til søknadsskriving Siren M. Neset, Norges forskningsråd Regionansvarlig i Agder Hovedvekt på følgende tema Søknadstypene i utlysningen Maler for prosjektbeskrivelser Vurderingskriterier Hva må en

Detaljer

Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge. Sekretariatet RFFNord: Steffen Ahlquist, Kåre Ottem og Mikal Lanes

Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge. Sekretariatet RFFNord: Steffen Ahlquist, Kåre Ottem og Mikal Lanes Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge Sekretariatet RFFNord: Steffen Ahlquist, Kåre Ottem og Mikal Lanes Regionale forskningsfond Utlysninger og viktige dokumenter Se nettside http://www.regionaleforskningsfond.no/

Detaljer

Regionale forskningsfond Nord-Norge (RFFNORD)

Regionale forskningsfond Nord-Norge (RFFNORD) Regionale forskningsfond Nord-Norge (RFFNORD) Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge Forskningspolitisk virkemiddel opprettet i 2010 Formål: Styrke forskning for regional innovasjon og utvikling Mobilisere

Detaljer

Søkerveiledning IKT SoS

Søkerveiledning IKT SoS Søkerveiledning IKT SoS Søknader til IKT SoS vil bli bedømt etter retningslinjer og prioriteringer som beskrevet i programplanen for IKT SoS. Ved søknader til Forskningsrådet skal søknadsportalen esøknad

Detaljer

Søknadsmal og -kriterier for vurdering av regionale VRI-satsinger i 2011-2013, samhandlingsprosjekt og forskerprosjekt.

Søknadsmal og -kriterier for vurdering av regionale VRI-satsinger i 2011-2013, samhandlingsprosjekt og forskerprosjekt. Søknadsmal og -kriterier for vurdering av regionale VRI-satsinger i 2011-2013, samhandlingsprosjekt og forskerprosjekt. Hver regional VRI-satsing må delta i minst to søknader til Forskningsrådet. Søknadene

Detaljer

Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge. Steffen Ahlquist, Line Mervi Jacobsen, RFFNORD

Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge. Steffen Ahlquist, Line Mervi Jacobsen, RFFNORD Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge Steffen Ahlquist, Line Mervi Jacobsen, RFFNORD Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge Forskningspolitisk virkemiddel fra 2010 Troms, Nordland og Finnmark

Detaljer

Søknadstype: Regionalt bedriftsprosjekt

Søknadstype: Regionalt bedriftsprosjekt Søknadstype: Regionalt bedriftsprosjekt I det følgende beskrives krav for søknadstypen. Dersom ikke alle krav gitt for søknadstypen og/eller i utlysningen er oppfylt, blir søknaden avvist. Det kan forekomme

Detaljer

FoU-strategier Nord-Norge/Nordland Kåre Ottem Nordland fylkeskommune, RFFNORD

FoU-strategier Nord-Norge/Nordland Kåre Ottem Nordland fylkeskommune, RFFNORD FoU-strategier Nord-Norge/Nordland 18.06.2012 Kåre Ottem Nordland fylkeskommune, RFFNORD FoU-strategier Nord-Norge perspektivet - Nord-Norge strategi Nordlandsperspektivet - Nordlandsstrategi -relevans

Detaljer

Program for offentlig initierte kliniske studier på kreftområdet (KREFT)

Program for offentlig initierte kliniske studier på kreftområdet (KREFT) http://www.forskningsradet.no/no/utlysning/kreft/1253969386162?visaktive=false Page 1 of 2 1. Om programmet Program for offentlig initierte kliniske studier på kreftområdet (KREFT) Frist Utlysning Løpende

Detaljer

Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge. SkatteFUNN Åpen dag Sekretariatet RFFNord: Eirik Ellingsen

Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge. SkatteFUNN Åpen dag Sekretariatet RFFNord: Eirik Ellingsen Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge SkatteFUNN Åpen dag 27.04.2016 Sekretariatet RFFNord: Eirik Ellingsen Om Regionalt forskningsfond Nord-Norge Aktuelle virkemidler for bedrifter Aktuelle utlysninger

Detaljer

Vurderingskriterier for ledelses- og nettverksprosjektet av Nasjonalt senter for digitalt liv

Vurderingskriterier for ledelses- og nettverksprosjektet av Nasjonalt senter for digitalt liv Vurderingskriterier for ledelses- og nettverksprosjektet av Nasjonalt senter for digitalt liv Alle vurderingskriteriene blir evaluert av eksterne eksperter. 1. Relevans for digitalt liv satsingen En vurdering

Detaljer

Tips til søknadsskriving. Siren M. Neset, Norges forskningsråd Regionansvarlig i Agder

Tips til søknadsskriving. Siren M. Neset, Norges forskningsråd Regionansvarlig i Agder Tips til søknadsskriving Siren M. Neset, Norges forskningsråd Regionansvarlig i Agder Innhold Søknadstypene i utlysningen Hvem kan søke? Vurderingskriterier Tips til utforming av søknad Søknadsbehandling

Detaljer

Forskningsløft i nord, informasjon til søker

Forskningsløft i nord, informasjon til søker Vedlegg 1 Forskningsløft i nord, informasjon til søker 1 Innledning Dette dokumentet skal, sammen med dokumentet Forskningsløft i nord, gi søkere nødvendig informasjon om denne satsingen og hva som vil

Detaljer

Tips til søknadsskriving. Siren M. Neset, Norges forskningsråd Regionansvarlig i Agder

Tips til søknadsskriving. Siren M. Neset, Norges forskningsråd Regionansvarlig i Agder Tips til søknadsskriving Siren M. Neset, Norges forskningsråd Regionansvarlig i Agder Innhold Søknadstypene i utlysningen Hvem kan søke? Maler for prosjektbeskrivelser Vurderingskriterier Tips til utforming

Detaljer

Regionale forskningsfond Nord-Norge (RFFNORD) Line Mervi Jacobsen Rådgiver, sekretariatet

Regionale forskningsfond Nord-Norge (RFFNORD) Line Mervi Jacobsen Rådgiver, sekretariatet Regionale forskningsfond Nord-Norge (RFFNORD) Line Mervi Jacobsen Rådgiver, sekretariatet Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge Forskningspolitisk virkemiddel fra 2010 Formål: Styrke forskning for

Detaljer

Vurdering av Innovasjonsprosjekt. Juni 2012

Vurdering av Innovasjonsprosjekt. Juni 2012 Vurdering av Innovasjonsprosjekt Juni 2012 Innovasjonsprosjekt i næringslivet Innovasjon = verdiskapende fornyelse Innovasjonen FoUprosjektet Innovasjonsprosjekt i næringslivet skal utløse FoU-aktivitet

Detaljer

Oslofjordfondet fortrinn gjennom forskning

Oslofjordfondet fortrinn gjennom forskning Aktive utlysninger RFF Oslofjordfondet Lill Irene Cressey, lillirenec@vfk.no Oslofjordfondet fortrinn gjennom forskning Buskerud Foto: Sørensen/Bøhmer Olsen Telemark Østfold Vestfold www.oslofjordfondet.no

Detaljer

Informasjon til søkerne

Informasjon til søkerne Informasjon til søkerne 1. Bakgrunn 1.1 Innledning Dette dokumentet skal sammen med to andre dokumenter, Beskrivelse av SFI-ordningen og SFI Krav og retningslinjer, gi søkere nødvendig informasjon om dette

Detaljer

Inntil 50 millioner for innovasjon i helse-, omsorgs- og velferdstjenestene. HELSEVEL søkeseminar, 24. august 2016

Inntil 50 millioner for innovasjon i helse-, omsorgs- og velferdstjenestene. HELSEVEL søkeseminar, 24. august 2016 Inntil 50 millioner for innovasjon i helse-, omsorgs- og velferdstjenestene HELSEVEL søkeseminar, 24. august 2016 Hvordan finne og lese utlysningen? Hvem er målgruppen? Målgruppen for utlysningen er offentlige

Detaljer

Prosjektbeskrivelse for Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor

Prosjektbeskrivelse for Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor Dette er en veiledning for utforming av «prosjektbeskrivelse» for Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor. Prosjektbeskrivelsen skal utformes slik det fremgår av malen nedenfor. Prosjektbeskrivelse for

Detaljer

Relevante virkemidler for FoU

Relevante virkemidler for FoU Nettverkssamling Betong og byggearbeid i arktisk klima Relevante virkemidler for FoU Narvik 5. oktober 2016 Bjørn G. Nielsen Regionansvarlig Nordland Mobilisering - hvordan jobber vi regionalt? Vi skal

Detaljer

Viktige elementer i søknaden

Viktige elementer i søknaden Regionalt forskningsfond Forprosjekt / kvalifiseringsstøtte Viktige elementer i søknaden Bergen 15.mars 2011 Svein Winther Uni Research AS Forskning innen prioriterte Vestnorske tema 1. Energi og maritim

Detaljer

Utlysning av nye midler til Strategiske høgskoleprosjekter (SHP) Park Inn, Gardermoen, 16. januar 2012

Utlysning av nye midler til Strategiske høgskoleprosjekter (SHP) Park Inn, Gardermoen, 16. januar 2012 Utlysning av nye midler til Strategiske høgskoleprosjekter (SHP) Park Inn, Gardermoen, 16. januar 2012 Utlysning av nye midler til SHP Målsettinger for satsingen Rammer og viktige føringer i denne utlysningen

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

Hvordan skrive en god søknad? Andreas Bratland

Hvordan skrive en god søknad? Andreas Bratland Hvordan skrive en god søknad? Andreas Bratland (abr@rcn.no) 14.03.2013 Gode søknader til ENERGIX-programmet Aktuelle prosjekttyper Vurderingsprosessen Kriterier Hva kjennetegner en god søknad 2 Utlysninger

Detaljer

Vurdering av Innovasjonsprosjekt. Mai 2012

Vurdering av Innovasjonsprosjekt. Mai 2012 Vurdering av Innovasjonsprosjekt Mai 2012 Innovasjonsprosjekt i næringslivet Innovasjon = verdiskapende fornyelse Innovasjonen FoUprosjektet Innovasjonsprosjekt i næringslivet skal utløse FoU-aktivitet

Detaljer

Søknadsfrist 10. desember for påfølgende budsjettår

Søknadsfrist 10. desember for påfølgende budsjettår SØKNAD TIL REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND OM MIDLER TIL FORSKNING OG FORMIDLING ADR. REINDRIFTSFORVALTNINGEN I ALTA TEL. 78 45 70 20 FAX. 78 45 70 49 Internettadresse: www.reindrift.no Søknadsfrist 10. desember

Detaljer

Møte med NFR 8 mai 2009

Møte med NFR 8 mai 2009 1 Møte med NFR 8 mai 2009 2 Omsetningsutvikling BOA inkl prognose 2009 300 000 250 000 Omsetning (tkr) 200 000 150 000 100 000 50 000 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 År Fig.

Detaljer

Vurderingskriterier med forankringstekster pr

Vurderingskriterier med forankringstekster pr Addisjonalitet IPN (A) Administrativ ledelse og drift av infrastruktur INFRA (7) Brukermedvirkning KPN (A) Dokumentkvalitet IPN (A) Faglig ledelse av infrastruktur INFRA (7) Faglige og teknologiske løsninger

Detaljer

Utlysning av miljøstøtte 2014, støtteform 1 og 2

Utlysning av miljøstøtte 2014, støtteform 1 og 2 Det helsevitenskapelige fakultet Arkivref.: 2013/5706 Dato: 29.11.2013 Utlysning av miljøstøtte 2014, støtteform 1 og 2 Utlysning av støtteform 1 Posisjonering til stor ekstern støtte i løpet av tre år.

Detaljer

Informasjonsmøte i forbindelse med utlysning med søknadsfrist 12. oktober 2011

Informasjonsmøte i forbindelse med utlysning med søknadsfrist 12. oktober 2011 Informasjonsmøte i forbindelse med utlysning med søknadsfrist 12. oktober 2011 Steinkjer 15. august Trondheim 30. august Ålesund 1. september Molde 2. september Sekretariatsleder Lars E. Onsøyen Innhold

Detaljer

Vurdering av søknader i Forskningsrådet og Program for helse- og omsorgstjenester

Vurdering av søknader i Forskningsrådet og Program for helse- og omsorgstjenester Vurdering av søknader i Forskningsrådet og Program for helse- og omsorgstjenester Seminar tirsdag 15.3.2011 Holbergs Terrasse Kurs- og Konferansesenter Seniorrådgiver Hilde Grindvik Nielsen, dr.philos

Detaljer

Vurderingskriterier med forankringstekster pr

Vurderingskriterier med forankringstekster pr Addisjonalitet IPN (A) Administrativ ledelse av infrastruktur INFRA (7) Brukermedvirkning KPN (A) Dokumentkvalitet IPN (A) Formidling og kommunikasjon FP (A) Forskningens innovasjonsrelevans IPN (7) Forskningens

Detaljer

BIA presentasjon EdTech cluster. Oslo 2. mars 2016 Thomas Stang, Seniorrådgiver, BIA

BIA presentasjon EdTech cluster. Oslo 2. mars 2016 Thomas Stang, Seniorrådgiver, BIA BIA presentasjon EdTech cluster Oslo 2. mars 2016 Thomas Stang, Seniorrådgiver, BIA Agenda Norges forskningsråd Hvilke typer prosjekt Forskingsrådet støtter BIA programmet Utlysningen 2015 - tallunderlag

Detaljer

Informasjon til søkerne ved utlysning av Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI)

Informasjon til søkerne ved utlysning av Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) Norges forskningsråd 21.10.2009 Informasjon til søkerne ved utlysning av Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) 1 Innledning Dette dokumentet skal, sammen med to andre dokumenter, Sentre for forskningsdrevet

Detaljer

Handlingsplan for Regionalt forskningsfond Innlandet 2013-2016

Handlingsplan for Regionalt forskningsfond Innlandet 2013-2016 1 Layout: Beate Ryen Bratgjerd 2 Forord Denne handlingsplanen er utarbeidet av Fondsstyret for det regionale forskningsfondet i Innlandet. Planen er utarbeidet på bakgrunn av bestillingen fra fylkestingene

Detaljer

Handlingsplan. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Vedtatt av styret i møte 20.8.2010

Handlingsplan. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Vedtatt av styret i møte 20.8.2010 Handlingsplan Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 2010 2011 Vedtatt av styret i møte 20.8.2010 1. Innledning Handlingsplanen for Midtnorsk forskningsfond er styrets strategidokument. Her presenteres styrets

Detaljer

Informasjon til inviterte søkere mai 2006

Informasjon til inviterte søkere mai 2006 SFF andre søknadsrunde. Lukket utlysning 30.05.06 Informasjon til inviterte søkere mai 2006 Dette dokumentet er i alle hovedtrekk identisk med den informasjon som ble lagt ut på Forskningsrådets nettsider

Detaljer

Forskningsbasert innovasjon i regionene -FORREGION. Informasjonsmøte om kapasitetsløft Anne Solheim og Marte-Eline Stryken

Forskningsbasert innovasjon i regionene -FORREGION. Informasjonsmøte om kapasitetsløft Anne Solheim og Marte-Eline Stryken Forskningsbasert innovasjon i regionene -FORREGION Informasjonsmøte om kapasitetsløft 23.05.2017 Anne Solheim og Marte-Eline Stryken Agenda Hva er FORREGION 50 skisser til Kapasitetsløft Utlysning av Kapasitetsløft

Detaljer

FORNY2020 verifiseringsmidler - veiledning for bruk av vurderingskriterier

FORNY2020 verifiseringsmidler - veiledning for bruk av vurderingskriterier FORNY2020 verifiseringsmidler - veiledning for bruk av vurderingskriterier Hver søknad skal vurderes ut fra 8 kriterier som er spesifisert nedenfor. Den enkelte ekspert foretar sin vurdering av hvert kriterium

Detaljer

6: Svært godt Prosjektet gir et godt bidrag til regional utvikling og har en nærings- og/eller samfunnsmessig betydning for Agder.

6: Svært godt Prosjektet gir et godt bidrag til regional utvikling og har en nærings- og/eller samfunnsmessig betydning for Agder. VURDERINGSKRITERIER LØPENDE BEHANDLING AV REGIONAL KVALIFISERINGSSTØTTE Kriteriumstekst: Regional relevans/betydning for Agder-regionen Hvor viktig er prosjektet for Agder-regionen? Regional relevans og

Detaljer

Strategisk forankring er vurdering av forankringen i næringsliv, fylkeskommune og FoUinstitusjon

Strategisk forankring er vurdering av forankringen i næringsliv, fylkeskommune og FoUinstitusjon Vurderingskriterier Kapasitetsløft FORREGION Ekspertpanelet vurderer: - Strategisk forankring - Næringsmessig relevans - Nasjonal kompetansebygging - Gjennomføringsevne - ddisjonalitet - Relevans i forhold

Detaljer

Utlysning av ordningen Sentre for fremragende forskning

Utlysning av ordningen Sentre for fremragende forskning 31.05.05 Utlysning av ordningen Sentre for fremragende forskning 1. Bakgrunn Dette dokumentet skal sammen med to andre dokumenter: Sentre for fremragende forskning. Krav og retningslinjer 1 og den opprinnelige

Detaljer

Forslag til retningslinjer for regionale forskningsfond. Vedlegg til utredning om videre utforming av regionale forskningsfond

Forslag til retningslinjer for regionale forskningsfond. Vedlegg til utredning om videre utforming av regionale forskningsfond Forslag til retningslinjer for regionale forskningsfond Vedlegg til utredning om videre utforming av regionale forskningsfond 2. juni 2009 Innhold 1 Om regionale forskningsfond... 5 1.1 Formål... 5 1.2

Detaljer

Hand lings plan

Hand lings plan Hand lings plan 2016 2019 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Regionale forskningsfond... 3 1.2 Regionale utfordringer... 3 1.3 Forskning og forskningsbasert innovasjon RFF Agders rolle... 4 2. Fondets forhold

Detaljer

Regionalt Forskningsfond Midt-Norge

Regionalt Forskningsfond Midt-Norge Regionalt Forskningsfond Midt-Norge Informasjonsmøte i Stiklestad 31. august 2010 Lars E. Onsøyen Sekretariatsleder Jeg skal snakke om: Innsatsområder og prosjekttyper generelt Utlysningen med søknadsfrist

Detaljer

Utlysning høsten 2012 Regionalt forskningsfond Agder. Bodil Lindestad daglig leder RFF Agder

Utlysning høsten 2012 Regionalt forskningsfond Agder. Bodil Lindestad daglig leder RFF Agder Utlysning høsten 2012 Regionalt forskningsfond Agder Bodil Lindestad daglig leder RFF Agder Fra FoU-strategi til nye FoU-prosjekter i RFF FoU-strategi pr fylke FoU-strategien er utarbeidet i regi av Fylkeskommunen

Detaljer

Handlingsplan. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Vedtatt av styret i møte Revidert versjon

Handlingsplan. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Vedtatt av styret i møte Revidert versjon Handlingsplan Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 2010 2011 Vedtatt av styret i møte 20.8.2010 Revidert versjon 10.6. 2011 Revideringer for 2011 markert **gjeldende overskrift 1. Innledning Handlingsplanen

Detaljer

Vurderingskriterier og noen råd til søknadsskriving. Atle Markussen, Norges forskningsråd, Hordaland

Vurderingskriterier og noen råd til søknadsskriving. Atle Markussen, Norges forskningsråd, Hordaland Vurderingskriterier og noen råd til søknadsskriving Atle Markussen, Norges forskningsråd, Hordaland 3 søknadstyper i Forskningsrådet: Innovasjons prosjekter i næringslivet Bedriftene søker (max 50 % i

Detaljer

Søknadsfrist: 20. april kl. 13

Søknadsfrist: 20. april kl. 13 Informasjonsmøte om utlysning fra Oslofjordfondet: Regional kvalifiseringsstøtte for FoUinstitusjoner Søknadsfrist: 20. april kl. 13 Kjell Ove Kjølaas Deltakere 14.3 1. Ivar Jonsson (ØSS) 2. Jo Ese (ØSS)

Detaljer

Ofte stilte spørsmål om Innovasjonsprosjekter i BIA

Ofte stilte spørsmål om Innovasjonsprosjekter i BIA Ofte stilte spørsmål om Innovasjonsprosjekter i BIA Søkere og deltakere Kan et forskningsmiljø søke på vegne av en gruppe bedrifter? Hvor mange bedrifter bør være med i et prosjekt? Må vi samarbeide med

Detaljer

6: Svært godt Prosjektet gir et godt bidrag til regional utvikling og har en nærings- og/eller samfunnsmessig betydning for Agder.

6: Svært godt Prosjektet gir et godt bidrag til regional utvikling og har en nærings- og/eller samfunnsmessig betydning for Agder. VURDERINGSKRITERIER REGIONAL KVALIFISERINGSSTØTTE Kriteriedetaljer: Regional relevans/betydning for Agder-regionen Hvor viktig er prosjektet for Agder-regionen? Regional relevans og betydning for Agder-regionen

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning, forskning og innovasjon

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning, forskning og innovasjon INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning, forskning og innovasjon Programbeskrivelse - gjeldende for søknadsåret 2017 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formålet med

Detaljer

Veiledning for bruk av vurderingskriterier for Regionale bedriftsprosjekt og Regionale offentlige prosjekter

Veiledning for bruk av vurderingskriterier for Regionale bedriftsprosjekt og Regionale offentlige prosjekter Veiledning for bruk av vurderingskriterier for Regionale bedriftsprosjekt og Regionale offentlige prosjekter Fagekspertene skal vurdere hver søknad ut fra 8 kriterier som spesifisert nedenfor. 1. Innovasjonsgrad

Detaljer

Regionale forskningsfond, en ny mulighet for finansiering av FoU. RUBIN-konferansen 2010 Lars André Dahle, Regional representant, Trøndelag

Regionale forskningsfond, en ny mulighet for finansiering av FoU. RUBIN-konferansen 2010 Lars André Dahle, Regional representant, Trøndelag Regionale forskningsfond, en ny mulighet for finansiering av FoU RUBIN-konferansen 2010 Lars André Dahle, Regional representant, Trøndelag Forskningsrådet jobber på tre fronter for å styrke det regionale

Detaljer

Relevante virkemidler i Forskningsrådet

Relevante virkemidler i Forskningsrådet Narvik 25. april 2017 Relevante virkemidler i Forskningsrådet Bjørn G. Nielsen Regionansvarlig Nordland Forskningsrådet 15 departementer 9,3 mrd kr 470 ansatte, adm.kost 9,2% Næringsliv Institutter UoH

Detaljer

SFI - Informasjon til søkerne

SFI - Informasjon til søkerne SFI - Informasjon til søkerne 1. Bakgrunn 1.1 Innledning Dette dokumentet skal, sammen med to andre dokumenter, Beskrivelse av SFI-ordningen og SFI Krav og retningslinjer, gi søkere nødvendig informasjon

Detaljer

Prosjektvurdering for søknader til doktorgradsstudiet ved Norges idrettshøgskole

Prosjektvurdering for søknader til doktorgradsstudiet ved Norges idrettshøgskole Prosjektvurdering for søknader til doktorgradsstudiet ved Norges idrettshøgskole Ved å returnere dette skjema i utfylt stand, bekrefter jeg følgende forhold: Jeg er ikke kjent med forhold som gjør meg

Detaljer

Vurderingskriterier i FRIPRO

Vurderingskriterier i FRIPRO Vurderingskriterier i FRIPRO I dette dokumentet finner du beskrivelser av vurderingskriteriene som benyttes for søknadstypene forskerprosjekt, unge forskertalenter og FRIPRO mobilitetsstipend i FRIPRO,

Detaljer

REGIONALT FORSKNINGSFOND MIDT-NORGE HANDLINGSPLAN

REGIONALT FORSKNINGSFOND MIDT-NORGE HANDLINGSPLAN REGIONALT FORSKNINGSFOND MIDT-NORGE HANDLINGSPLAN 2014-15 VEDTATT AV STYRET I MØTE 14. MARS 2014 Innhold: 1. Innledning... 1 2. Rammebetingelser og føringer... 1 2.1 Innledning... 1 2.2 Fondets forhold

Detaljer

Centre for Digital Life Norway (DLN) Ny utlysning av forskerprosjekter. Spesialrådgiver Øystein Rønning, 17. august 2016

Centre for Digital Life Norway (DLN) Ny utlysning av forskerprosjekter. Spesialrådgiver Øystein Rønning, 17. august 2016 Centre for Digital Life Norway (DLN) Ny utlysning av forskerprosjekter Spesialrådgiver Øystein Rønning, 17. august 2016 Centre for Digital Life Norway (DLN) Existing Projects DigiSal: Towards the Digital

Detaljer

Fra FUGE til BIOTEK2021. XXXXXXXXXXXX, Forskningsrådet

Fra FUGE til BIOTEK2021. XXXXXXXXXXXX, Forskningsrådet Fra FUGE til BIOTEK2021 XXXXXXXXXXXX, Forskningsrådet Agenda Oppsummering av FUGE (2001-2011) Prosess fram mot nytt program Lansering av BIOTEK2021 Utlysning av midler til bioteknologi i 2012 Store programmer

Detaljer

Oversikt over ulike nasjonale FoUvirkemidler for næringsmiddelindustrien - fokus på Matprogrammet

Oversikt over ulike nasjonale FoUvirkemidler for næringsmiddelindustrien - fokus på Matprogrammet Oversikt over ulike nasjonale FoUvirkemidler for næringsmiddelindustrien - fokus på Matprogrammet Linda Granlund, PhD Leder Forskning og Ernæring, Mills DA Side 1 Agenda BIP KMB Forskerprosjekter SFI Skattefunn

Detaljer

Relevante virkemidler for FoU Narvik Bjørn G. Nielsen Regionansvarlig Nordland

Relevante virkemidler for FoU Narvik Bjørn G. Nielsen Regionansvarlig Nordland Relevante virkemidler for FoU Narvik 27.4.2016 Bjørn G. Nielsen Regionansvarlig Nordland Hovedpoenger i min presentasjon 1. Nordland i et næringsrettet FoU perspektiv 2. Relevante virkemidler for finansiering

Detaljer

Brukermedvirkning i søknader om forskningsmidler

Brukermedvirkning i søknader om forskningsmidler Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Brukermedvirkning i søknader om forskningsmidler

Detaljer

Innovasjonsprosjekt i næringslivet BIA tips som kan gi en bedre og mer konkurransedyktig søknad

Innovasjonsprosjekt i næringslivet BIA tips som kan gi en bedre og mer konkurransedyktig søknad Innovasjonsprosjekt i næringslivet BIA tips som kan gi en bedre og mer konkurransedyktig søknad Kjennskap til hvordan søknadene vurderes, kan gjøre søkerne mer oppmerksomme på hva som er viktig å få frem

Detaljer

Forsknings- og innovasjonsfondet i Troms fylke FIFT Retningslinjer og informasjon til søker

Forsknings- og innovasjonsfondet i Troms fylke FIFT Retningslinjer og informasjon til søker Forsknings- og innovasjonsfondet i Troms fylke FIFT Retningslinjer og informasjon til søker 1. Mål for Forsknings- og innovasjonsfondet (FIFT) Forsknings- og innovasjonsfondet i Troms skal bidra til økt

Detaljer

Forskningsrådet hva kan vi bidra med for å støtte opp under gode prosjektforslag?

Forskningsrådet hva kan vi bidra med for å støtte opp under gode prosjektforslag? Forskningsrådet hva kan vi bidra med for å støtte opp under gode prosjektforslag? Forskningsrådet er involvert på mange områder 900 millioner til Innovasjonsprosjekter i næringslivet utlyses i 2015 Søknadsfrist

Detaljer

Andre vedlegg skal kun vedlegges hvis det kreves spesielt i utlysningsteksten. Vedlegg som ikke er etterspurt, tas ikke med i søknadsbehandlingen.

Andre vedlegg skal kun vedlegges hvis det kreves spesielt i utlysningsteksten. Vedlegg som ikke er etterspurt, tas ikke med i søknadsbehandlingen. Denne saken er hentet fra Norges forskningsråd Skriv ut Veiledning forskerprosjekt Publisert: 01.02.2007 Anbefaling og invitasjon - (utenlandsstipend) Ved søknad om utenlandsstipend må dette legges ved

Detaljer

Søknadsinformasjon og utlysninger. Planleggingsverktøy for ideutvikling. Elisabeth Blix Bakkelund 8. Juni Forskningsrådet

Søknadsinformasjon og utlysninger. Planleggingsverktøy for ideutvikling. Elisabeth Blix Bakkelund 8. Juni Forskningsrådet Søknadsinformasjon og utlysninger. Planleggingsverktøy for ideutvikling Elisabeth Blix Bakkelund 8. Juni Forskningsrådet Hvilket virkemiddel passer? Anvendt forskning Innovasjon Grunnforskning Kommersialisering

Detaljer

Skal du søke forskningsmidler i september? Atle Markussen, Forskningsrådet Hordaland

Skal du søke forskningsmidler i september? Atle Markussen, Forskningsrådet Hordaland Velkommen! Prosjektutvikling Søknadsskriving Skal du søke forskningsmidler i september? Atle Markussen, Forskningsrådet Hordaland Panelvurdering Innovasjonsprosjekter i næringslivet/regionale bedriftsprosjekter

Detaljer

Mars 2011 Steffen Ahlquist Fondssekretariatet, RFFNORD Ketil Åldstedt Rye Styreleder

Mars 2011 Steffen Ahlquist Fondssekretariatet, RFFNORD Ketil Åldstedt Rye Styreleder Regionalt forskningsfond Fondsregion Nord-Norge Mars 2011 Steffen Ahlquist Fondssekretariatet, RFFNORD Og Ketil Åldstedt Rye Styreleder Regionale forskningsfond Nytt forskningspolitisk virkemiddel fra

Detaljer

Vurderingskriterier og sjekkpunkter i FRIPRO

Vurderingskriterier og sjekkpunkter i FRIPRO Vurderingskriterier og sjekkpunkter i FRIPRO I dette dokumentet finner du beskrivelser av vurderingskriterier og sjekkpunkter som benyttes for søknadstypene forskerprosjekt, unge forskertalenter, personlig

Detaljer

Forsknings- og innovasjonsfondet i Troms fylke FIFT Retningslinjer og informasjon til søker

Forsknings- og innovasjonsfondet i Troms fylke FIFT Retningslinjer og informasjon til søker Forsknings- og innovasjonsfondet i Troms fylke FIFT Retningslinjer og informasjon til søker 1. Mål for Forsknings- og innovasjonsfondet (FIFT) Forsknings- og innovasjonsfondet i Troms skal bidra til økt

Detaljer

HELSEVEL utlysninger med frist 11. oktober Søkeverksted, Lysaker, 6. september 2017

HELSEVEL utlysninger med frist 11. oktober Søkeverksted, Lysaker, 6. september 2017 HELSEVEL utlysninger med frist 11. oktober 2017 Søkeverksted, Lysaker, 6. september 2017 Litt om HELSEVEL-programmet Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester (HELSEVEL) Gode og effektive

Detaljer

Satsing på voksnes læring. Programstyreleder i UTDANNING2020, Kirsti Klette

Satsing på voksnes læring. Programstyreleder i UTDANNING2020, Kirsti Klette Satsing på voksnes læring Programstyreleder i UTDANNING2020, Kirsti Klette Om UTDANNING2020 Tiårig programsatsing om utdanning - fra barnehage til voksnes læring i skole, samfunns- og arbeidsliv Samlet

Detaljer

Impact. virkning, innvirkning, påvirkning. treffvirkning, anslag. affect, touch, shock. innovasjon, forskning, samfunnsbygging

Impact. virkning, innvirkning, påvirkning. treffvirkning, anslag. affect, touch, shock. innovasjon, forskning, samfunnsbygging Impact virkning, innvirkning, påvirkning treffvirkning, anslag affect, touch, shock innovasjon, forskning, samfunnsbygging kommersialisere, ta i bruk kunnskap gjøre en forskjell Tverrfaglige arbeidsmetoder

Detaljer

Søknadsfrister 2005 Veiledning for forskningsinstitusjoner og bedrifter

Søknadsfrister 2005 Veiledning for forskningsinstitusjoner og bedrifter Søknadsfrister 2005 Veiledning for forskningsinstitusjoner og bedrifter Faste søknadsfrister 2005: 1. mars 5. april 1., 8. og 15. juni 1. september 13. oktober 1. desember Norges forskningsråd 2005 Grafisk

Detaljer

Relevante virkemidler for FoU

Relevante virkemidler for FoU Næringsseminar Trofors, Torsdag 10. november 2011 Relevante virkemidler for FoU Bjørn G. Nielsen Regionansvarlig Nordland Forskningsrådet 15 departementer 9,3 mrd kr 470 ansatte, adm.kost 9,2% Næringsliv

Detaljer

Regionalt forskningsfond Innlandet 2015-2016

Regionalt forskningsfond Innlandet 2015-2016 Handlingsplan for Regionalt forskningsfond Innlandet 2015-2016 Forord Denne handlingsplanen er utarbeidet av Fondsstyret for det regionale forskningsfondet i Innlandet. Planen er utarbeidet på bakgrunn

Detaljer

Brukerstyrt Innovasjonsarena. En ny konkurransearena for brukerstyrt forskning

Brukerstyrt Innovasjonsarena. En ny konkurransearena for brukerstyrt forskning Brukerstyrt Innovasjonsarena En ny konkurransearena for brukerstyrt forskning Disposisjon Bakgrunn og begrunnelse Ny modell for brukerstyrt forskning Kjennetegn og hovedfokus ved Brukerstyrt innovasjonsarena

Detaljer

Vurderingskriterier for samhandlingsprosjekter i VRI 3

Vurderingskriterier for samhandlingsprosjekter i VRI 3 Vurderingskriterier for samhandlingsprosjekter i VRI 3 Samhandlingsprosjektene i VRI 3 vil bli vurdert etter følgende kriterier: 1. Gjennomførbarhet og gjennomføringsevne 2. Tydelige målformuleringer 3.

Detaljer

Bestillingsbrev til fondsstyret for Regionalt forskningsfond Agder fra januar 2016

Bestillingsbrev til fondsstyret for Regionalt forskningsfond Agder fra januar 2016 Bestillingsbrev til fondsstyret for Regionalt forskningsfond Agder fra januar 2016 1. Bakgrunn for regionale forskningsfond Regionale forskningsfond skal styrke forskning for regional innovasjon og utvikling

Detaljer

Retningslinjer for søknad om og tildeling av forskningsstøtte 2014

Retningslinjer for søknad om og tildeling av forskningsstøtte 2014 Retningslinjer for søknad om og tildeling av forskningsstøtte 2014 Søknadsfrist mandag 2. juni 2014 kl. 13.00 Innhold Definisjoner..... 1 Innsending av elektronisk søknadsskjema 1 Hva det kan søkes om

Detaljer