Retningslinjer for søknad om og tildeling av forskningsstøtte 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Retningslinjer for søknad om og tildeling av forskningsstøtte 2015"

Transkript

1 Retningslinjer for søknad om og tildeling av forskningsstøtte 2015 Søknadsfrist mandag 1. juni 2015 kl Innhold Definisjoner Innsending av elektronisk søknadsskjema 1 Hva det kan søkes om midler til... 2 Generell informasjon Beskrivelse av søknadstyper 3 Vedlegg 4 Søknad om utsatt frist for innsending av enkeltsøknader 6 Saksbehandling av søknaden... 6 Forutsetninger og forpliktelser ved en eventuell bevilgning... 7 Definisjoner Prosjektansvarlig institusjon defineres som søker og er med det juridisk og økonomisk ansvarlig for at vilkårene knyttet til en eventuell bevilgning blir oppfylt. Prosjektansvarlig institusjon kan være norske universiteter, høgskoler, forskningsinstitutter, helseforetak og institusjoner med forskning som del av virksomheten. Administrativt ansvarlig er en ansatt ved prosjektansvarlig institusjon med fullmakt til å forplikte institusjonen juridisk og økonomisk. Administrativt ansvarlig skal godkjenne søknaden før innsending og ivareta det administrative ansvaret ved en eventuell bevilgning. Prosjektleder er forskeren som er ansvarlig for innsending av elektronisk søknad via Kreftforeningens søknadsportal, faglig gjennomføring av prosjektet samt rapportering. Innsending av elektronisk søknadsskjema Søknadsfristen er absolutt. Mottaket stenger automatisk mandag 1. juni 2015 kl Kun søknader som sendes inn elektronisk via Kreftforeningens søknadsportal aksepteres. Elektronisk søknadsskjema er på engelsk. Søknad og vedlegg må være på engelsk. Det er prosjektleder som sender søknaden. 1

2 Prosjektleder kan bare sende én prosjektsøknad. Dersom prosjektleder har særlige grunner for å sende flere søknader, må det klart fremgå at det er snakk om helt adskilte prosjekter. Prosjektleder plikter å sørge for at administrativt ansvarlig, på vegne av prosjektansvarlig institusjon, har godkjent søknaden og betingelsene i følgende dokumenter før innsendelse av søknad: o o o Retningslinjer for søknad om og tildeling av forskningsstøtte 2015 (dette dokumentet) Mal for prosjektkontrakt Kreftforeningens etiske prinsipper og retningslinjer Prosjektleder mottar automatisk kvittering pr. e-post når søknaden er mottatt hos Kreftforeningen. Det er prosjektleders ansvar å sørge for at søknad er endelig innsendt før søknadsfristens utløp. Det er prosjektleders ansvar å beregne tilstrekkelig tid til utfylling og innsending av søknaden. Feil på eget datautstyr, problemer med tilgjengelighet (nettverk) og lignende gir ikke rett til innsending etter søknadsfristen. Det kan ikke gjøres endringer i søknaden eller ettersendes vedlegg etter at søknadsfristen er gått ut. Innsendte søknader kan imidlertid trekkes tilbake og omgjøres før søknadsfristens utløp. Søknaden må da sendes inn på nytt for å bli registrert og vurdert. Hva det kan søkes om midler til Kreftforeningen bevilger midler til: Postdoktorstipend Kvalifiseringsstipend Forskerstipend Gjesteforskerstipend Teknisk personale Generell drift Generell informasjon Driftsmidler og institusjonell egenandel Driftsmidler på NOK per år er inkludert i rundsumsbevilgningen til alle stillingstyper med unntak av teknisk stilling. Mottakere av forskerstipend (1.-4. år) og kvalifiseringsstipend (3 år) bevilges i tillegg NOK i driftsmidler første år. Kreftforeningen dekker ikke administrative kostnader i institusjonene («over-head»), og forutsetter at alle kostnader ut over rundsummene dekkes som en institusjonell egenandel i prosjektet. Det kan således ikke søkes dekning for kostnader til infrastruktur (herunder leiekostnader og større utstyr). 2

3 Kreftforeningen har ikke arbeidsgiveransvar for vitenskapelig og teknisk personale som har arbeidssted ved en forskningsinstitusjon. Ved tildeling av midler til en stilling kreves det av prosjektansvarlig institusjon at stillingen besettes i henhold til institusjonens regler for utlysning og tilsetting, og det må etableres en arbeidsavtale mellom prosjektansvarlig institusjon og stillingsinnehaver. Krav til prosjektleder Prosjektleder må ha avlagt doktorgrad eller inneha kompetanse på tilsvarende nivå. Prosjektledere som har fylt eller fyller 70 år i søknadsåret kan søke driftsmidler, men ikke stillinger. Disse kan derimot bidra som samarbeidspartnere i forskningsprosjekter. Beskrivelse av søknadstyper Det kan søkes om redusert stillingsandel ned til 50 % for alle stillingstyper. Dersom det søkes annen stillingsandel enn 100 %, må dette begrunnes i prosjektbeskrivelsen. Vi gjør oppmerksom på at stillingene ikke vil forlenges tilsvarende stillingsreduksjonen. Postdoktorstipend Tildeles kun uten kandidat og bevilges for tre år. Postdoktorkandidaten må ha avlevert sin doktorgradsavhandling før vedkommende kan tilsettes. Prosjektledere som fyller 70 år i løpet av postdoktorperioden, må angi en plan for prosjektansvar og veiledning av kandidaten fra det året de fyller 70. Dette gjelder også prosjektledere som selv ikke har lønn i hele veiledningsperioden. Kvalifiseringsstipend Stipendet søkes av kandidaten selv (prosjektleder). Bevilges for tre år og tildeles kandidater som skal kvalifisere seg til forskerstilling eller fast akademisk stilling. Intensjonen med stipendet er å bidra til at særlig dyktige kandidater får bygget en selvstendig forskningsprofil. Stipendet kan tildeles kandidater med avlagt doktorgrad og som har fullført minimum en postdoktorperiode. Det stilles krav om en formalisert avtale med en faglig mentor. Mottakere av kvalifiseringsstipend bevilges automatisk NOK i driftsmidler første år. Forskerstipend Stipendet søkes av kandidaten selv (prosjektleder). Bevilges for fire år med anledning til å søke om fornyelse en gang, totalt inntil åtte år. Kandidater for forskerstilling må ha avlagt doktorgrad og vise en klar selvstendig profil og prosjektlederkvalifikasjoner. Kandidater som er tildelt forskerstipend etter Kreftforeningens gamle ordning (3 x 3 år), kan søke forlengelse slik at total varighet blir inntil åtte år. Mottakere av forskerstipend år bevilges automatisk NOK i driftsmidler første år. 3

4 Gjesteforskerstipend Stipendet bevilges for ett år med anledning til å søke om fornyelse én gang, totalt to år. Gjesteforskerstipend tildeles høyt kvalifiserte, utenlandske forskere som kan bidra med spesiell kompetanse til norske forskningsmiljøer. Gjesteforskerstipend kan ikke søkes av kandidaten selv, men av prosjektlederen for prosjektet (verten). Teknisk personale Stillingen bevilges for tre år av gangen. Det kan søkes om ny stilling når treårsperioden utløper. Teknisk stilling omfatter kategorier som laboratorietekniker, studiesykepleier eller andre som yter teknisk bistand. Prosjektledere som er under 70 år, kan ikke søke teknisk stilling for perioden etter at de har fylt 70 år. Driftsmidler Driftsmidler tildeles for ett år. Det kan som hovedregel søkes om inntil NOK i generelle driftsmidler. Det kan søkes om midler til generell drift av prosjektet, herunder mindre utstyr (< NOK ) og teknisk støtte fra laboratorietekniker, studiesykepleier, statistiker o.l. Driftsmidler kan dekke kjøp av tjenester på timebasis. Vedlegg Følgende vedlegg er obligatoriske: Prosjektleder, 3 vedlegg. Dette gjelder alle søkere! CV Publikasjonsliste ( )* Prosjektbeskrivelse for hovedprosjektet Søknader om driftsmidler eller teknisk stilling skal ikke ha vedlegg ut over dette. Søknader om midler til akademiske stipender skal ha ytterligere vedlegg: Prosjektleder som søker om postdoktorstipendiat, 1 vedlegg**: Prosjektbeskrivelse for stillingen Prosjektleder som søker eget kvalifiseringsstipend, 2 vedlegg: Ph.D. vitnemål Mentorerklæring Prosjektleder som søker eget forskerstipend, 1 vedlegg: Ph.D. vitnemål Prosjektleder som søker om gjesteforskerstipend, 3 vedlegg: Kandidatens CV 4

5 Kandidatens publikasjonsliste ( ) Prosjektbeskrivelse for stilling * Fullstendig publikasjonsliste vedlegges søknad om kvalifiseringsstipend og forskerstipend. ** Dersom kandidaten har en biveileder i tillegg til prosjektleder (hovedveileder), må biveileder oppgis i søknadsskjema. Det må lastes opp to ekstra vedlegg med biveileders CV og publikasjonsliste for de siste fem år. Følgende krav stilles til de ulike vedleggene: Det presiseres at brudd på disse reglene vil påvirke vurderingen av søknaden gjennom evalueringskriteriet «søknadens kvalitet». Generelt: Samtlige vedlegg må leveres på engelsk Vedlegg må ikke overskride det tillatte antall sider Format: Pdf-fil. Skrift Times New Roman, skriftstørrelse 12 (10 for referanser), marger 2,0 cm, linjeavstand 1,0. Hvert vedlegg skal lastes opp i pdf-format og være på maksimum 10 Mb. CV, maksimum 4 sider Publikasjonsliste, ingen sidebegrensing For kvalifiserings- og forskerstipend skal fullstendig publikasjonsliste vedlegges. Vitenskapelige originalartikler må være tydelig adskilt fra andre publikasjoner som oversiktsartikler, bøker/deler av bøker, populærvitenskapelige artikler osv. For de resterende søknadstypene skal publikasjonslisten bare inkludere originalpublikasjoner for siste fem år samt søknadsår ( ). Publikasjoner in press skal inkluderes for alle søknadstyper. Ved delte forfatterskap skal det ikke endres på den forfatterrekkefølgen som fremgår i den publiserte artikkelen. Prosjektbeskrivelse, maksimum 7 sider (inkludert referanseliste) Prosjektbeskrivelsen danner grunnlaget for den faglige vurderingen av søknaden. Prosjektbeskrivelsen skal inkludere aktuell viten innen feltet (nasjonal og internasjonal), en klar beskrivelse av prosjektets formål (problemstillinger, hypoteser og relevans), metodisk tilnærming (beskrive og begrunne de valgte metodene), tidsplan, formidlingsplan og eventuelle etiske aspekter. Det kreves styrkeberegning der forsøksdyr eller individer inngår i studien. Det må komme klart frem i prosjektbeskrivelsen hva som skal utføres i perioden det er søkt midler for. Dersom prosjektleder søker om flere stipender/stillinger til samme prosjekt, skal ønsket prioritering oppgis i prosjektbeskrivelsen. Prosjektleder må synliggjøre eventuell kobling mot næringslivet i prosjektbeskrivelsen. 5

6 Vi gjør spesielt oppmerksom på at mangler i prosjektbeskrivelsen kan få konsekvenser for den faglige vurderingen av søknaden. Prosjektbeskrivelse for postdoktor og gjesteforskerstipend, maksimum 2 sider Prosjektbeskrivelsen danner grunnlaget for den faglige vurderingen av delsøknader om postdoktor- og gjesteforskerstipend. Her gis en beskrivelse av det (eller de) ulike delprosjekt(ene) kandidaten skal delta i, samt en beskrivelse av arbeidet kandidaten skal gjennomføre. Beskrivelsen skal ikke inneholde arbeid for flere enn en kandidat. NB: Dersom prosjektsøknaden kun omfatter én stilling kan det her lastes opp et dokument som viser til prosjektbeskrivelsen for hovedprosjektet (7 sider). Det skal klart fremkomme hva kandidaten skal gjøre. Mentorerklæring, maksimum 1 side Det skal vedlegges en signert erklæring fra faglig mentor som bekrefter at han/hun påtar seg mentorrollen for kandidat til kvalifiseringsstipend. Erklæringen skal inneholde en beskrivelse av kandidatens kvalifikasjoner og potensial for gruppelederstatus. Erklæring fra samarbeidspartner, maksimum 1 side En signert erklæring som bekrefter samarbeidet skal vedlegges for samarbeidspartnere ved eksterne nasjonale eller internasjonale forskningsinstitusjoner. Søknad om utsatt frist for innsending av enkeltsøknader Kun ved force majeure, dvs. en hendelse utenfor prosjektleders kontroll, som ikke kunne vært forutsett og som utenfor rimelig tvil har forsinket søknaden, vil Kreftforeningen vurdere å gi en begrenset utsettelse. Begrunnet søknad om utsettelse sendes Kreftforeningen på e- post til fortrinnsvis før søknadsfristen går ut, og senest 24 timer etter utløpt søknadsfrist. Søknader blir behandlet umiddelbart. Søknad om utsettelse skal inneholde: Navn på prosjektleder Prosjekttittel Prosjektansvarlig institusjon Navn på administrativt ansvarlig Dato for når elektronisk søknad ble opprettet Årsak og begrunnelse for å be om utsettelse: - Hva problemene består i, og hvorfor det umuliggjør innlevering innen fristen - Hvorfor det ikke kunne tas høyde for denne typen problemer på forhånd - Bekreftelse fra prosjektansvarlig institusjon på de oppståtte problemer - Ved sykdom skal sykemelding vedlegges Saksbehandling av søknaden Søknaden vil bli behandlet i den form den ble mottatt. Administrasjonen kan avvise søknader som åpenbart ikke tilfredsstiller de formelle krav som er stilt til en søknad, for eksempel at søknadsskjemaet ikke er riktig utfylt og/eller ikke har korrekt antall vedlegg, eller at vedlegg 6

7 ikke foreligger på engelsk. Vi henstiller til prosjektleder å lese nøye gjennom innsendt søknad i pdf-format, som tilgjengeliggjøres for søker i søknadsportalen etter innsending. Feil i søknaden kan rettes, men søknaden må sendes inn på nytt innen fristens utløp for å bli registrert og vurdert. Søknadene blir fordelt til den primære faggruppen de er søkt til. Ved særskilte omstendigheter, kan søknader tildeles den sekundære gruppen oppgitt av søker. Prosjektleder vil da bli orientert, og det vil bli gitt en begrunnelse for endringen. Søknaden vurderes på bakgrunn av søknadens kvalitet, søkers kvalitet, kreftrelevans, progresjon, originalitet, miljøets kompetanse, metodisk nivå og gjennomførbarhet. Når det er relevant vil synliggjort brukermedvirkning i forskningsprosjekter vektes positivt. Ved et eventuelt tilbud om midler vil administrativt ansvarlig og prosjektleder motta en e-post med nærmere beskrivelse av tildelingen og betingelsene. Prosjektledere som ikke får tilbud om midler vil bli informert per e-post. Adgangen til å klage på et avslag er regulert i Kreftforeningens vedtekter, samt Kreftforeningens prosedyre for administrativ håndtering av klagesaker. Nærmere opplysninger gis ved bevilgning/avslag og kan også fås ved henvendelse til For nærmere beskrivelse av saksbehandlingen og evalueringskriteriene henvises det til «Kreftforeningens retningslinjer for evaluering av søknader om forskningsstøtte». Forutsetninger og forpliktelser ved en eventuell bevilgning Forutsetninger og forpliktelser for bevilgning fra Kreftforeningen er nærmere beskrevet i mal for prosjektkontrakt. 7

Veileder til forskningsutvalgene. Forskningsmidler i Helse Nord for 2016

Veileder til forskningsutvalgene. Forskningsmidler i Helse Nord for 2016 Veileder til forskningsutvalgene Forskningsmidler i Helse Nord for 2016 Dato: 18.06.2015 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunnsinformasjon... 4 1.1 Helse Nords forskningsstrategi... 4 1.2 Forskningsutvalgenes

Detaljer

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) Krav og retningslinjer

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) Krav og retningslinjer Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) Krav og retningslinjer Norges forskningsråd Juni 2013 1 Formålet med dokumentet 1.1 Dette dokumentet angir de krav og retningslinjer som ligger til grunn for

Detaljer

Retningslinjer Vedtatt av Styret i LNU den 13/02.2015

Retningslinjer Vedtatt av Styret i LNU den 13/02.2015 Retningslinjer Vedtatt av Styret i LNU den 13/02.2015 Mangfold og inkludering 1. Målsetting Formålet med støtteordningen er å stimulere barne- og ungdomsorganisasjoner, fritidsklubber, ungdomshus og lokale

Detaljer

NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften

NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften Med retningslinjer for utforming av søknader om akkreditering av studier i andre syklus For mastergradsstudier av 120 studiepoengs omfang, erfaringsbaserte

Detaljer

Regler for Masteroppgavearbeidet

Regler for Masteroppgavearbeidet Regler for Masteroppgavearbeidet Godkjent i Instituttstyret 16.06.03. Revidert av Studieprogramstyret 23.06.04, 23.08.04, 11.11.05, 27.03.06 og 13.06.07 Pkt. 1 Veiledning på masteroppgaven Veiledningsperioden

Detaljer

Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole

Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole Reglementer Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole Utarbeidet i samsvar med: LOV 2003 06 20 nr 56: Lov om fagskoleutdanning, Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR MASTERGRADSOPPGAVER OG STØRRE STUDENTOPPGAVER

RETNINGSLINJER FOR MASTERGRADSOPPGAVER OG STØRRE STUDENTOPPGAVER 1 RETNINGSLINJER FOR MASTERGRADSOPPGAVER OG STØRRE STUDENTOPPGAVER PÅ BACHELORNIVÅ VED HØGSKOLEN I GJØVIK Fastsatt av studie- og forskningsdirektøren ved Høgskolen i Gjøvik 2010-10-01 Retningslinjene gjelder

Detaljer

Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter

Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter IS-4/2010 Rundskriv Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter Heftets tittel: Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter Utgitt: 02/2010 Bestillingsnummer:

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist

NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist JCK AS, FACE Stockholm Make Up School Mars 2015 / juni 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier

Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier Utarbeidet i samsvar med: LOV 2003 06 20 nr 56: Lov om fagskoleutdanning, Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning

Detaljer

31.05.05. 1 Formålet med dokumentet

31.05.05. 1 Formålet med dokumentet 31.05.05 1 Formålet med dokumentet 1.1 Dette dokumentet angir de krav og retningslinjer som ligger til grunn for ordningen sentre for fremragende forskning, i det etterfølgende også omtalt som SFF, SFFordningen,

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse

NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse Chr. Thams fagskole Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Christian Thams fagskole / Skjetlein grønt kompetansesenter Mjølkeproduksjon

Detaljer

Administrasjonskoordinator. Kompetansehuset Imente AS Februar 2012

Administrasjonskoordinator. Kompetansehuset Imente AS Februar 2012 Administrasjonskoordinator Kompetansehuset Imente AS Februar 2012 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Kompetansehuset Imente AS, Drammen og Oslo Administrasjonskoordinator Dato for vedtak: 15.02.2012 Utdanningslengde:

Detaljer

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Versjon 1.0 12. desember 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1. Veiledning til tilbydere

Detaljer

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden»)

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») Share Controls generelle forretningsvilkår for bedrifter av 1.3.2015 Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») 1. Innledende bestemmelser Denne avtale («Avtalen»)

Detaljer

Norsk akkreditering. NA Dok. 25/31 Akkrediteringsvilkår

Norsk akkreditering. NA Dok. 25/31 Akkrediteringsvilkår Norsk akkreditering NA Dok. 25/31: Akkrediteringsvilkår Utarbeidet av: Saeed Behdad Godkjent av: GSA Versjon: 3.00 Standard Gjelder fra: 18.04.2013 Sidenr: 1 av 20 NA Dok. 25/31 Akkrediteringsvilkår Dokument

Detaljer

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo INNHOLD KAPITTEL I. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1-1 FORSKRIFTENS VIRKEOMRÅDE... 2 1-2 DEFINISJONER... 2 KAPITTEL II. OPPTAK... 3 2-1 OPPTAKSRAMME... 3

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School Revidering av Makeupartist Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015.

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Veileder Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Barne- ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg Innhold 1

Detaljer

Veileder. Minikonkurranse Avrop på rammeavtaler av 29. juni 2010 om betalings- og kontoholdstjenester for staten

Veileder. Minikonkurranse Avrop på rammeavtaler av 29. juni 2010 om betalings- og kontoholdstjenester for staten Veileder Minikonkurranse Avrop på rammeavtaler av 29. juni 2010 om betalings- og kontoholdstjenester for staten FORORD Statlige virksomheter hadde nær 59 millioner betalingstransaksjoner i 2009. Det er

Detaljer

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2006 KARASJOK KOMMUNE. Rutiner ved saksbehandling av økonomisk sosialhjelp

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2006 KARASJOK KOMMUNE. Rutiner ved saksbehandling av økonomisk sosialhjelp RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2006 KARASJOK KOMMUNE Rutiner ved saksbehandling av økonomisk sosialhjelp 1 FORORD Bakgrunnen for denne rapporten er Plan for forvaltningsrevisjon 2005 2007, vedtatt av kommunestyret

Detaljer

a) Fysioterapeut: Fysioterapeut med autorisasjon etter helsepersonelloven.

a) Fysioterapeut: Fysioterapeut med autorisasjon etter helsepersonelloven. ASA 4313 for perioden 2013-2014 Rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) om drift av selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet som del av den kommunale helsetjenesten jf. helse-

Detaljer

VPO NOK Regelverket. Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner

VPO NOK Regelverket. Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner VPO NOK Regelverket Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner 1 Kort om VPO NOK VPO NOK er et verdipapiroppgjørssystem for Avregning og Oppgjør av handler i finansielle instrumenter i norske

Detaljer

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR FORENINGEN FOR MUSKELSYKE

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR FORENINGEN FOR MUSKELSYKE ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR FORENINGEN FOR MUSKELSYKE 1 1 INNHOLD 2 FFMs Organisatoriske oppbygning... 7 2.1 FFMs Organisasjonskart:... 7 2.2 Sentralstyret... 8 2.2.1 Arbeidsutvalg... 9 2.3 Andre sentrale

Detaljer

Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis

Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 07.07.2015 Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Innledning Kapittel 11 inneholder krav til utdanning og praksis.

Detaljer

Stipendiat? Kjenn dine rettigheter!

Stipendiat? Kjenn dine rettigheter! kunnskap gir vekst Stipendiat? Kjenn dine rettigheter! Forskerforbundets introduksjonshefte om lønns- og arbeidsvilkår for stipendiater Innhold 1 Lover og andre bestemmelser som regulerer side 4 ansettelsesforholdet

Detaljer

Veksfag del I. Regelverk - for alternativ behandling. Lov om alternativ behandling av sykdom

Veksfag del I. Regelverk - for alternativ behandling. Lov om alternativ behandling av sykdom Veksfag del I Regelverk - for alternativ behandling Lov om alternativ behandling av sykdom Forskrift om frivillig registerordning for utøvere av alternativ behandling Norges Landsforbund av Homøopraktikere

Detaljer

CMC MARKETS UK PLC. CFD Forretningsvilkår. For personer som ikke er bosatt i USA. Januar 2015. Registrert i England. Organisasjonsnr.

CMC MARKETS UK PLC. CFD Forretningsvilkår. For personer som ikke er bosatt i USA. Januar 2015. Registrert i England. Organisasjonsnr. CMC MARKETS UK PLC CFD Forretningsvilkår For personer som ikke er bosatt i USA Januar 2015 Registrert i England. Organisasjonsnr. 02448409 Godkjent og regulert av Financial Conduct Authority i England.

Detaljer

BARNE, LIKESTILLINGS OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET - 2010. Fosterhjemsavtalen

BARNE, LIKESTILLINGS OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET - 2010. Fosterhjemsavtalen BARNE, LIKESTILLINGS OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET - 2010 Fosterhjemsavtalen Utarbeidet i samarbeid med Kommunenes Interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS) og Norsk Fosterhjemsforening Avtalen regulerer

Detaljer