Bergen: Forsøk med økt praksis i lærerutdanning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bergen: Forsøk med økt praksis i lærerutdanning"

Transkript

1 Nr. 9 November Bergen: Forsøk med økt praksis i lærerutdanning Internasjonalisering gjelder for alle. s 9 Skolelederen må få mer tid til å lede. s 14 Sosial læreplan positiv effekt på læringsmiljøet. s 19

2

3 Skolelederen Nr årgang INNHOLD Leder...4 Tegneserie Helhetsorientert utdannelsespolitikk...5 Nordisk Ministerråd arrangerte Lære- og dialogforum på Island i september. Utgiver: Norsk Skolelederforbund Lakkegata 21, 0187 Oslo Tlf: Fax: E-post: Norsk Skolelederforbund er medlem av Yrkesorganisasjonenes s entralforbund. Ansvarlig redaktør: Tormod Smedstad tlf E-post: Sats og trykk: Merkur-Trykk AS Tlf: Godkjent opplag 1. halvår 2008: 5831 eks. ISSN Signerte artikler avspeiler ikke nødvendigvis forbundets mening, og står for forfatterens egen regning. Annonser: Lars-Kristian Berg Brugata 14, 6. etg 0186 Oslo Tlf: Fax: E-post: Háteigsskóli...8 Besøk på skole i Reykjavik Internasjonalisering av undervisningen...9 Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU) er et kompetanse- og informasjonssenter som fremmer internasjonalt samarbeid innen utdanning og forsking. Det gir noe ekstra...11 For Oslo VO Sinsen har det vært en styrke å få delta i et Grundtvig-prosjekt, sier rektor Bjørg Haugland. Praksis, praksis. praksis...12 Søreide og Skranevatnet har startet opp et treårig forsøksprosjekt i samarbeid med Høgskolen i Bergen. Lærerstudentene skal ha dobbelt så mye praksis som vanlig 12 uker i året. Formell lederutdanning bedre skoleleder?...14 Inger-Hilde Kile Næss har skrevet mastergrad om hva formell lederutdanning betyr for skolelederes mulighet til, og opplevelse av, å drive pedagogisk ledelse og bidra til å utvikle skolen som en lærende organisasjon? Det var ikke helt min greie...16 Anette Skoglund har foretatt en kvalitativ studie om gutters begrunnelser for bortvalg av yrkesfaglig utdanning i sin mastergradsoppgave. Utgivelsesplan 2009 nr materialfrist utgivelse PALS på Krokemoa...18 Det startet med et sterkt ønske i personalet om å satse på utvikling av sosial kompetanse, forteller rektor Dag Virik. Krokemoa skole ble etter hvert en PALS-skole sammen med to andre skoler i Sandefjord. Skolelederen

4 Forbunds LEDEREN I likhet med løvfattige trær og tidlig kveldsmørke er også lokale forhandlinger et sikkert høsttegn. Det innebærer en hektisk periode for forhandlere både på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden. Endring i hovedtariffavtalen i KS-området gir utvidet mulighet for at ledere kan få hele sin lønnsutvikling fastsatt lokalt. Det innebærer årlige lokale lønnsforhandlinger uavhengig av om det sentralt avsettes lokal pott. Dette er en utvikling Norsk Skole leder forbund ønsker velkommen. Vår erfaring er at hvis lønn skal fungere etter intensjonene; som belønning for vel utført arbeid, vilje til å påta seg ansvar og evne til å levere resultater, samt stimulere til videre innsats og utvikling, bør forhandlingene gjennomføres lokalt i den enkelte kommune/fylkeskommune. Erfaring har vist at dyktige forhandlere på begge sider av bordet, som kjenner de lokale forhold og møter hverandre med tillit og respekt, finner gode løsninger sammen. Denne høsten knytter det seg nok for mange ekstra spenning til ytterligere noen forhandlinger. På sentralt nivå forhandles det i skrivende stund om ny hovedavtale i KS-området og SFS 2213, kanskje bedre kjent som arbeidstids avtalen for undervisningspersonalet. For skoleledere er SFS 2213 særdeles viktig fordi den regulerer hvilken styring lederen skal ha på virksomhetens aller viktigste ressurs humankapitalen. I tillegg hjemler den også bestemmelser om lederens arbeidstid og lederressurs. Gjeldende avtale varer frem til Siden forhandlingene pågår mens denne artikkelen skrives, er det ikke avklart om ny avtale vil tre i kraft fra nyttår eller om særavtalen nok en gang blir del av et hovedtariffoppgjør. Rambøll har på oppdrag av KS evaluert lærernes arbeidstidsavtale opp mot avtalens intensjoner. Undersøkelsen har resultert i en rapport som ble lagt frem denne høsten. Rapporten bygger på dokumentstudier og intervjuer, samt breddeundersøkelse med svar fra nær 800 skoleledere og ca 230 skoleeierrepresentanter. Slik jeg ser det gir rapporten godt grunnlag for å kunne si hva som bør vektlegges i en ny arbeidstidsavtale. Ett vesentlig funn er at skoleledere med overordnet ansvar for resultatene ved sin skole, opplever økende behov for å kunne organisere sine ansattes arbeidstid for å sikre tilfredsstillende måloppnåelse. Det kommer også klart frem at skoleleder og -eier etterlyser en avtale som bedre sikrer rom for refleksjon, samarbeid, skoleutvikling og kompetanseheving uten at det går ut over lærernes tid til selve læringsarbeidet og elevenes læringstilbud. Ikke overraskende foreslår mange at noe må gjøres med det komprimerte arbeidsåret og tilstedeværelse. Det er rimelig stor grad av enighet om at dagens avtale har medført tidkrevende og bortkastede prosesser lokalt og at det er stort behov for å forenkle prosessen. For Norsk Skolelederforbund er funnene i rapporten gammelt nytt. Men det er alltid godt å få bekreftet og underbygget egne erfaringer og synspunkt! Mats & Margrete Per-Erik Pettersen/T. Smedstad 4 Skolelederen 9-09

5 Helhetsorientert utdannelsespolitikk Den opprinnelige Geysir er ikke aktiv lenger, men dette er lillebroren. Den spruter vann, med en temperatur på grader, 35 til 40 meter opp i lufta hvert 5. minutt hele døgnet. Nordisk Ministerråd arrangerte Lære- og dialogforum på Island i september. Der ble det fokusert på læring for barn, unge og voksne i et samfunn i konstant utvikling.»

6 Tekst og foto: Tormod Smedstad Konferansen på Island ble innledet med forelesninger av professorene Lars Qvortrup og Hans Siggaard Jensen fra Danmarks Pædagogiske Universitetsskole. Deretter var det tematiske diskusjoner i grupper om aktuelle temaer, for eksempel Hvordan skaper vi fleksible utdanningssystemer, Hvordan skal vi best mulig spesifisere og vurdere kompetanse osv. Her fikk skolemyndigheter, forskning, organi sasjoner og skolefolk fra alle nordiske land anledning til å debattere og høre om erfaringer og synspunkter fra hverandre. Norsk Skolelederforbund var representert ved undertegnede. Målsetting Målet med Lære- og Dialogforum er at vi i Norden skal bli enda bedre til å støtte læringsmiljøer alle steder i samfunnet det er ikke bare skolen som er læringsarena. Lære- og dialogforum skal medvirke til å omsette moderne viten til praksis for eksempel når pedagogikken planlegges på utdannelsesinstitusjoner, når arbeidsplassene innrettes med sikte på innovasjon, eller når det gjelder å få maksimalt utbytte av møter, kurs og konferanser. Helhetsorientert læring Professorene Qvortrup og Jensen holdt innledende foredrag om helhetsorientert læring. Qvortrup tok utgangspunkt i at begrepet helhetsorientert kan forstås Professorene Lars Qvortrup og Hans Siggaard Jensen fra Danmarks Pædagogiske Universitetsskole holdt innledende foredrag om helhetsorientert læring. konspetuelt, horisontalt og vertikalt. Det vil si at en kan vurdere den didaktiske helheten og i hvilken grad det er sammenheng mellom de forskjellige utdannelsestrinn og i hvilken grad det er sammenheng mellom de forskjellige læringsarenaer. Kompetanse Hvilken nøkkelkompetanse er viktig i dagens nordiske samfunn? Qvortrup tok for seg hvilke kompetanser moderne industri, for eksempel produksjon av Ecco sko, ville kreve. Språkkompetanse vil være nødvendig utover morsmål. I det nevnte tilfelle vil det dreie seg om engelsk og spansk (kinesisk). Skoene designes i prosjekter der folk med forskjellige kompetanse sitter sammen; her gjelder det å være kreative og innovative. Dette er ikke sko som selger ved å være solide og billige. Det er altså visse grunnkunnskaper som trengs, men det er også nødvendig å kunne reflektere over egen viten. Hva er betingelsene for at jeg vet det jeg vet? Det å kunne tenke en ting helt annerledes kan være avgjørende. Kompetansestimulering skjer gjennom hele livet. Det kan dreie seg om konkret kompetanse, det å bruke kompetanse som grunnlag for ny viten, bruke den fiktivt og kreativt. På det høyeste kompetansenivå er man opptatt av kulturelle mønstre. Det livsdugelige mennesket Vi kan dele vår mennesketilværelse inn i tre aspekter: privatmennesket/mennesket som individ, individet som borger og individet som arbeidstaker. Som privatmenneske er selvtillit en viktig kompetanse; noen liker meg! Som borger vil en offentlig anerkjennelse gi oss selvtillit. Hva mener du om denne saken? Når noen har bruk for vår kompetanse, holder vi fast ved og utvikler Islands kunnskapsminister Kartrin Jacobsdottir ønsket velkommen til konferansen. Hun understreket betydningen av nordisk samarbeide og inviterte deltakerne til et levende debattforum. Island har for tiden formannskapet i Nordisk Ministerråd. 6 Skolelederen 9-09

7 vår dyktighet. Den sosiale anerkjennelsen fører til at man verdsetter seg selv. Háteigsskóli Kreativitet Professor Hans Siggaard Jensen framholdt at helhetsorientering i forhold til utdanning har flere konsekvenser. Det blir viktig med overgripende begreper og at man stiller spørsmål som dreier seg om hele utdanningssystemet. Utdanningssystemet må tenkes i sammenheng, men det er ikke bare skolesystemet som er utdanningssystem hele samfunnet er det. Det må videre fokuseres både på individuell og organisatorisk læring i utdanningssystemet. Skolesystemet har vært veldig individfokusert også når det gjelder kreativitet. Mange vil imidlertid hevde at vi er kreative i en større systemisk sammenheng og at kreativitet er en relasjonell egenskap. Læringsformer Når vi ser på læring i og utenfor utdanningssystemet, snakker vi om multiple læringsformer. I skolen kan man snakke om formell læring. Utenfor skolen for eksempel på museer og slikt kan en snakke om nonformell læring. Den uformelle læringen skjer der hvor læring ikke er målsetting, men effektfull likevel det kan dreie seg om dataspill, i idrettsklubben osv. Vi kan si at det er en generell tendens at læringsprosessene går fra det formelle til det uformelle, sa Jensen. Lisa Victoria Bergman og Sondre Høyland fra Belset skole fikk være med på utdanningskonferanse og islandsk skolebesøk. Jeg tror ikke på sanksjoner. Hvis elevene har problemer, må vi finne ut hva som er i veien, sier rektor Beinteinsson på Háteigsskóli i Reykjavik. Arbeidsplassen er tradisjonelt ikke en læringsarena, men vitensamfunnet legger større og større vekt på kreative prosesser. Dette er også læreprosesser. De bedriftene som lykkes har vellykkete læreprosesser; arbeidsplassen er en læringsarena. Skolen kan også ses på som en arbeidsplass og gi mer rom for uformell læring. I sportsklubben og i frivillig innsats spiller man på lag. I skolen bidrar man mer til individualisering med sortering og bedømmelse på individnivå. Målsettinger og insitamenter er individuelle. Her må man få til et samspill mellom individ og kollektive målsettinger. Den enkeltes motivasjon må spille sammen med den samfunssmessige. n Tekst og foto: Tormod Smedstad Lisa Victoria Bergman og Sondre Høyland er elever i 10. klasse på Belset skole i Bærum. De var så heldig å bli plukket ut til å være elevrepresentanter på den nordiske konferanse om Helhetsorientert utdanningspolitikk på Reykjavik. De synes det var litt dumt at det ikke var flere unge representanter med, men var likevel enige om at det var en spennende konferanse å få være med på. De fikk også besøke Háteigsskóli i Reykjavik. Skolen har elever fra 6 16 år, og her er det for tida 360 barn og 34 lærere. Skolelederen ble med på skolebesøket. På skolen ble vi hyggelig mottatt av rektor Ásgeir Beinteinsson og lærer Ragnheiður V. Sigtryggsdottir. Ragnheiður viste oss rundt på skolen. Hun hadde heldigvis bodd i Bergen og kunne derfor snakke norsk. Alle dører til klasserommene sto åpne og vi kunne gå ut og inn uten at det så ut til å forstyrre elever og lærere nevneverdig. Sondre og Victoria bemerket spontant at det så ut til å være veldig god arbeidsro i klassene! De fikk også oppleve en ekte islandsk skoletime med nordisk kortfilm på programmet. Temaet var oppvekst. Hver onsdag etter lunsj blandes og 10.-klassinger i grupper med utgangspunkt i spesielle tema, gjerne et prosjekt over en seksukers periode. Sondre og Lisa fikk være med på gruppediskus- Skolelederen

8 spisepause rundt klokka 10, der de yngste elevene skal ha med seg frukt eller grønnsaker. Midt på dagen er det en 40 minutters lunsjpause. Rektor Ásgeir Beinteinsson på sitt kontor. Her har han tatt en opptelling over tilfelle av svineinfluensa. Her får Sondre delta i en gruppediskusjon om nordisk kortfilm. Heldigvis var det noen islandske elever som kunne norsk. joner etter kortfilmene med litt tolkehjelp fra elever som kunne norsk. De fleste elever på Island har for øvrig undervisning i dansk som 3. språk. Elevene på ungdomstrinnet har 37,5 timers uke med timer a 40 minutters varighet. Det er to spisepauser: først en liten Vi spør rektor Ásgeir Beinteinsson om disiplin og arbeidsro på skolen. Han bekrefter at de har arbeidet systematisk med dette i mange år også i forhold til felles holdninger blant lærerne. Vi lykkes fordi vi følger med på hvordan elevene har det. Jeg tror ikke på sanksjoner. Hvis elevene har problemer, må vi finne ut hva som er i veien, sier Beinteinsson. Beinteinsson viser oss også resultatene av de undersøkelsene som han og skolen bruker som styringsredskap. Det er hovedsakelig tre områder som måles; elevenes oppførsel og trivsel, foreldrenes mening om skolen og personalets arbeidsforhold og trivsel. Skolen ligger tydeligvis godt an på disse parametrene. Undersøkelsene blir gjennomgått og diskutert i rette fora på skolen. Det skal lages en konkret tiltaksplan til skolemyndighetene på hva som skal forbedres. Ellers kan vi nevne at skolen bruker drama som metodisk tilnærming i mange fag fordi de mener det er viktig for elevenes personlige utvikling og øker innsikt i områdene de arbeider med. De har også en spesialisert seg på undervisning av språklige minoriteter. 10 % av skolens elever er immigranter, de fleste kommer fra Øst-Europa og Asia. n Alle stemmer er like viktige! ReSound modex er vårt nye hørselstekniske hjelpemiddel. Med god lydkvalitet og ergonomisk utforming gir modex det beste utgangspunktet for aktiv læring. Brukervennlig grip-og-tal knapp, høytlesingsfunksjon og ingen ytre antenner er noen av egenskapene modex tilbyr. modex-studentmikrofoner er et svært godt alternativ når alle skal bli hørt. GN ReSound AS, telefon , 8 Skolelederen 9-09

9 Seksjonssjef Vidar Pedersen og informasjonsleder Hanne Alver Krum ved SIU. Internasjonalisering av undervisningen Internasjonalisering gjelder for alle elever, studenter og ansatte og at det er et virkemiddel for å fremme kvalitet og rele vans i utdanninga står det i Stortingsmelding 14. Tekst og foto: Tormod Smedstad Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU) er et kompetanse- og informasjonssenter som fremmer internasjonalt samarbeid innen utdanning og forsking. SIU er et statlig forvaltingsorgan under Kunnskapsdepartementet. Senteret ble opprettet i forbindelse med Kvalitetsreformen som blant annet framhevet at internasjonaliseringen skal økes. SIU forvalter årlig omtrent 300 millioner kroner og har 63 ansatte. Internasjonalisering Storingsmelding 14 om Internasjonalisering av utdanning omfatter hele utdanningssystemet og er den første stortingsmelding om internasjonalisering. Den slår rett og slett fast at internasjonalisering gjelder for alle elever, studenter og ansatte og at det er et virkemiddel for å fremme kvalitet og relevans i utdanningen. Det skal også utvikles en plan for internasjonaliseringsarbeidet i grunnskolen, samarbeidet med næringslivet om internasjonalt arbeid i opplæringen skal styrkes, og det skal satses mer på studieopphold og støtteordninger til økt utveksling. SIU vil få en viktig rolle i alt dette arbeidet, og vi får nye oppgaver knyttet til å være et service- og kompetansesenter for skoler og skolemyndigheter, forteller seksjonssjef Vidar Pedersen og informasjonsleder Hanne Alver Krum. Livslang læring En av SIUs hovedoppgaver er programforvaltningen. Det internasjonale samarbeidet strekker seg selvfølgelig utenfor Europa med samarbeidsland som India, Kina, Argentina, Brasil og Chile. Det er også en tung satsing i USA, Canada og i forbindelse med nordområde-strategien, sier Krum. SIU forvalter dessuten flere programmer knyttet til utviklingssamarbeid, der NORAD er oppdragsgiver. Vidar Pedersen er seksjonssjef for nordisk og europeisk samarbeid. Den største programposten er knyttet til program for livslang læring ( ) der Europakommisjonen og Kunnskapsdepartementet er oppdragsgivere, sier han. Programmet omfatter alle utdanningsnivå, fra barnehage til voksenopplæring, og er delt inn i fire sektorprogram. Hovedmålet med programmet er å bidra til Lisboa-prosessens målsettinger ved å styrke kvaliteten på europeisk utdanning gjennom samarbeid på Skolelederen

10 tvers av landegrensene. Det viktigste middelet er mobilitet, og Norges budsjett til disse programmene er knappe 100 millioner kroner i Som EØSmedlem kan Norge delta for fullt i disse EU-programmene. Pedersen opplyser at 2/3 av søknadene som kommer inn innvilges, men det er varia sjoner mellom de forskjellige sektorprogrammene. På SIUs nettsider (www.siu.no) finner du utlysninger om såkalte kontaktseminar. Her kan du få midler til å reise for å finne samarbeidspartnere. Kontaktseminarene er tematisk organisert slik at du kan melde deg på temaer du er opptatt av og finne samarbeidspartnere som er opptatt av det samme, for eksempel Nye metoder i matematikk på mellomtrinnet. Fra kontaktseminaret «The Nature of Science» i Tønsberg september Bjarte Steine fra Norge, Kersitn Kruse fra Tyskland og Kiki Haines fra England. (foto: Tordis Marie Espeland.) Program SIU tilbyr over 50 program og ordninger. De programmer og ordninger som SIU administrerer er som regel rettet mot spesifikke utdanningsnivåer. De fire sektorprogrammene under programmet for livslang læring er følgende: Comenius-programmet som er rettet mot barnehager, skoler og lærerutdanningene. Grundtvig er EUs program for samarbeid mellom institusjoner og organisasjoner som legger til rette for voksnes læring (se annen artikkel i dette bladet). Leonardo da Vinci-programmet ønsker nå å ha spesielt fokus på tiltak for unge i videregående opplæring blant annet ved å gjøre fag- og yrkesopplæringen mer attraktiv og øke kvaliteten for å sikre gjennomføring av utdanning. Her kan både lærlinger og institusjoner/ bedrifter få midler til fagsamarbeid. Erasmus er EUs program for samarbeid mellom høyere utdanningsinstitusjoner i Europa. n Vil du bruke mindre tid på administrasjon? Visma Oppvekst Datasystemer for enkel og god administrasjon av Skole Barnehage Kulturskole Helsestasjon PP-tjenesten Alltid oppdatert på nettet! visma.no/oppvekst Visma Unique AS Biskop Gunnerusgt. 6 PB 774, Sentrum 0106 Oslo Tel: Faks: visma.no 10 Skolelederen 9-09

11 Det gir noe ekstra! For Oslo VO Sinsen har det vært en styrke å få delta i et Grundtvigprosjekt, sier rektor Bjørg Haugland. Tekst og foto: Tormod Smedstad Bjørg Haugland kom med på et kontaktseminar i Wien via SIU i Hun hadde akkurat startet som rektor på ny skole Oslo Voksenopplæringen Sinsen. Skulle hun ta seg tid til internasjonalt samarbeid midt i en travel oppstart og hektisk hverdag? Hun gjorde det og angrer ikke. På et kontaktseminar treffer du skoleledere og lærere fra hele Europa, og du kan finne fram til de som har felles problemstillinger som din virksomhet. Som regel resulterer seminaret i at du finner samarbeidspartnere fra 5 til 6 forskjellige land spredt over store deler av Europa. Det var beinhard jobbing på seminaret, men det gav meg anledning til å mingle med skoleledere og lærere fra hele Europa. I dette prosjektet knyttet jeg kontakter med partnere i Østerrike, Bulgaria og Italia, og vi startet et Grundtvig-prosjekt med tittelen Empowerment of marginalized women. Det er interessant og arbeide seg fram til en felles prosjektidé med andre land i Europa. Hvert enkelt land vinkler prosjektet etter hva som er nyttig for dem, forteller Haugland. På Sinsen valgte de å vinkle prosjektet mot opplæring for hjelpepleiere. Hvordan bygge opp et hensiktsmessig skoletilbud for disse? Vi harmoniserte prosjektet med skolens årsplaner, sier Haugland, og dermed ble det et nyttig bidrag i vårt ordinære arbeid. På bakgrunn av søknad bevilger SIU penger til prosjekter som blir godkjent, og representantene fra prosjektlandene møtes et par ganger i året der reise og opphold er dekket. Vikarmidler må en dekke selv. Det er veldig nyttig å få innsikt i andres utfordringer og å lære av hverandre. Haugland synes at det gir et løft å delta i internasjonalt samarbeid fordi en opplever at hele Europa arbeider med det samme. Det gjør jobben mer meningsfylt. Et prosjekt gir læring for de som deltar i møte med lærere og skoleledere fra andre land, og det gir perspektiv på egen virksomhet. Deltakelse i skolens prosjekter skjer på bakgrunn av søknad/forespørsel, og det er viktig at prosjektgruppa (4-5 personer) på skolen deler sin erfaring med andre i personalet. Det jobbes internt mellom de internasjonale møtene, og det drøftes hvordan en kan nyttiggjøre seg prosjektet i det daglige arbeidet. Haugland presiserer at det er helt nødvendig at en i ledelsen er med i skolens prosjektgruppe for å sikre legitimitet og oppmerksomhet rundt arbeidet. Det er et tilleggsaspekt ved Oslo VO Sinsen at flerkulturell forståelse er viktig fordi omtrent 70 % av de rundt 1800 elevene skolen har i løpet av et år, er tospråklige. Oslo Voksenopplæringen Sinsen deltar nå i sitt 6. Grundtvig-2 prosjekt, og har vært prosjektkoordinator bare for ett av prosjektene. Søknadsprosessen for å komme med i et prosjekt er omfattende, men den bør ikke holde noen borte fra å søke. Haugland er forøvrig svært fornøyd med den oppfølgingen som hun har fått fra SIU. De er lette å samarbeide med og yter veldig god service! Til våren skal Oslo VO Sinsen være Study-visit-arrangør for skoleledere fra Skole info consensus - enkel vei til god informasjon! Et prosjekt gir læring for de som deltar i møte med lærere og skoleledere fra andre land, og det gir perspektiv på egen virksomhet, sier rektor Bjørg Haugland. hele Europa. Oslo kommune er dyktig på voksenopplæring, og vi bør dele med andre, sier Bjørg Haugland som står som ansvarlig for opplegget. Temaet er En framtidsrettet og fleksibel voksenopplæring. Det har vært stor interesse for å delta, forteller Haugland. n Skole Barnehage Pleie og omsorg Skolelederen

12 Praksis, praksis, praksis Mange har pekt på behov for mer praksis i lærerutdanningen. Noen har gjort noe med det. Tekst og foto: Tormod Smedstad To skoler i Bergen, Søreide (1 7) og Skranevatnet (1 10) har lenge vært praksisskoler for Høgskolen i Bergen (HIB) sine lærerstudenter. For noen år siden dukket ideen opp om virkelig å gjøre noe med praksisdelen av studiet. Etter forberedelser og drøftinger siden 2006 har de to skolene nå startet opp et treårig forsøksprosjekt i samarbeid med HIB og med skoleeier som viktig støttespiller. Studentene som har søkt seg til dette tilbudet skal ha dobbelt så mye praksis som vanlig 12 uker i året. Inkludering Arne Larsen og Atle Myking er rektorer på henholdsvis Skranevatnet og Søreide. Skolene har lenge vært praksiskoler for lærerutdanningen, men de to rektorer har savnet en mer omfattende praksis og sterkere vektlegging av innsikt i lærerprofesjonen i utdanningen. NOKUTrapporten om lærerutdanningen pekte også på dette. I samarbeid med HIB har de satt i gang et arbeid for å gjøre noe med dette. Larsen og Myking legger vekt på at de har vært igjennom en prosess med deltagende entusiasme fra sitt personale. Det er viktig at vi er sammen om dette på hele skolen. Studentene skal være våre kolleger i tre år, gjennom fire praksisøkter av seks uker. Vi må sørge for en skikkelig inkludering. Studentene har blant annet fått egne arbeidsplasser og egne pc-er, sier Myking og Larsen. Her har de fått støtte fra Bergen kommune til infrastruktur. finne fram til en god blanding av teori og praksis. Det er lærerne som kjenner hverdagen best, og de kan formidle noe om temaer som læreren som klasseleder, foreldremøter og forskjellige undervisningsformer, supplererer Myking. Rektorene sier at samarbeidet mellom institusjonene har utviklet seg veldig positivt. Lærerne er med på å lage fagplaner i studiet, og de underviser på høyskolen sammen med høyskolelektor. Høyskolen tar teoridelen, og lærerne fyller på med de praktiske eksemplene. Profesjonsfaget gir studiepoeng på linje med de andre fagene. Eksamen i klasserommet Det første året er RLE studiefag for studentene. Høyskolen og lærerne har samarbeidet slik at emnene studentene skal undervise i praksis er de samme som de har fått teoretisk innføring i på høyskolen. I løpet av første praksisperiode skal studentene også ha dramaeksamen i klasserommet. Da skal de planlegge, gjennomføre og reflektere over en undervisningstime med sensorer fra høyskolen til stede. Rektorene Arne Larsen og Atle Myking sitter på hver sin side av prosjektkoordinatorene Marianne Ingebrigtsen (t.v.) og Eli Stange. Vi har innført begrepet medlærer; enten underviser studentene eller så er de medlærere, noe som betyr at de er en ressurs i timene og er med på å øke voksentettheten rundt elevene. Studentene har også like lange arbeidsdager som lærerne og må delta på informasjonsmøter, planlegging, foreldremøter osv. De skal få et mest mulig realistisk forhold til hva det vil si å være lærer, forteller Myking og Larsen. Profesjonsfag Det er inngått en partnerskapsavtale mellom høyskolen og Bergen kommune. Når det gjelder økonomi, får de to skolene årlige tilskudd på sitt budsjett de tre årene prosjektet varer. Det har vært mange runder og lange møter før vi har kommet fram til en ramme for dette studiet. Det har vært viktig for oss at skolene og lærerne får undervise og være med på planleggingen av profesjonsfaget, forteller rektor Larsen. Vi måtte Prosjektkoordinatorer Eli Stange og Marianne Ingebrigtsen er henholdsvis inspektør og avdelingsleder ved de to skolene. I tillegg er de praksiskoordinatorer. De er naturligvis sentrale aktører i tilretteleggingen. Vi fant ut at det krevde en stram struktur for å få praksis til å fungere best mulig og gjennomføre alle målsettingene i faget. Vi må sette av tid til informasjon og møter for å løse utfordringene med 16 studenter i praksis på samme tid. De skal også få noe av sin undervisning på skolene. En dag hver uke er satt av til studiedag. Denne er lokalisert til skolen og da må høyskolen flytte sin arena hit. - Det er spennende å se hvordan dette går seg til. Vi er helt i startfasen og må være forberedt på at vi ikke har tenkt på alt og skolens ledelse må være villige til å lytte til innspill underveis, sier Stange og Ingebrigtsen. 12 Skolelederen 9-09

13 Hovedveileder Kristin Christensen synes ordning med utvidet praksis for lærerstudenter er inspirerende også for henne som lærer og veileder. Hovedveileder Øvingslærerbegrepet er byttet ut med hovedveileder og veldig mange av lærerne på skolen blir involvert i veiledning. En hovedveileder har ansvaret for to studenter. I år er det mellomtrinnet på Søreide og 4 7. trinn på Skranevatnet hvor studentene har praksis. De to neste årene skal studentene ha praksis på andre trinn. Alle hovedveilederne får ti timer veiledning på høyskolen hvert år. Studentene får også eget ansvar for en del av undervisningen. Da får lærerne undervisningsfri de kan bruke tiden til planlegging og etterutdanning. Hovedveilederne har to timer nedsatt leseplikt per uke. Kristin Christensen er en av hovedveilederne på Søreide skole. Hun har også sittet i prosjektgruppa på skolen som har planlagt praksis og profesjonsfag. Hun sier det er en stor fordel at høyskole og hovedveiledere er så godt samkjørt. Det er for øvrig satt av fem timer i uka til veiledning med studentene. Christensen har nedsatt leseplikt med to timer i uka hele året men det er klart det blir hektisk når studentene er der. Jeg lærer masse av dette. Studentene er fornuftige mennesker som har mange gode innspill og ideer til undervisningen. En skal jo selv være eksemplarisk så det krever at en er godt forberedt og skjerper seg, sier Christensen. Hun har også undervist på høyskolen som en forberedelse til studentenes praksis og synes denne ordningen er veldig inspirerende! Studentene Det var stor spenning når det gjaldt antall søkere til dette studiet. Det er satt av midler og plasser til en klasse. Det viste seg at det søkte dobbelt så mange som det var plasser til. Det betyr at det ble et høyere karakterkrav for å komme inn. Vi treffer tre av studentene på lærerværelset på Søreiede skole. Liv Kristin Hessevik, Marianne Steinsland og Sonja Grønsdal forteller at i tillegg til karakterkrav har det også vært et kriterium at de har vært ganske sikre på at det er lærere de skal bli. Vi valgte dette studiet fordi vi synes det var spennende og riktig med mer praksis. I klasserommet kan en lære mye som en ikke lærer i en forelesningssal. Vi synes det er en fordel at vi skal holde oss på en skole; her blir vi godt kjent med elever og lærere og rutiner. Vi har også blitt veldig godt mottatt, og det er fint at vi har fått egne arbeidsplasser og egne pc-er! n Lærerstudenter har inntatt lærerværelset på Søreide skole der de skal ha praksis 12 uker hvert år i tre år. Skolelederen

14 Formell lederutdanning bedre skoleleder? Det må satses mer på støttefunksjoner slik at skolelederen får mer tid til å lede. Tekst og foto: Tormod Smedstad Inger-Hilde Kile Næss er undervisningsinspektør på Hof skole i Vestfold. Hun har tatt mastergrad i utdanningsledelse ved Høyskolen i Buskerud. Hun var interessert i å finne ut noe om hvilke effekter utdanning av skoleledere har. Hva betyr formell lederutdanning for skolelederes mulighet til, og opplevelse av, å drive pedagogisk ledelse og bidra til å utvikle skolen som en lærende organisasjon? En av Næss sine konklusjoner er at det gir trygghet i rollen, og de som har tatt utdanningen har større fokus på strategiarbeid og pedagogisk utviklingsarbeid. Likevel har skolehverdagen en tendens til å bli akkurat som før. Det ser ut til at det også må skje strukturelle endringer hvis det skal ha noen effekt, sier Næss. Tre studiesteder Næss har foretatt en dokumentanalyse av studieplaner fra masterstudiet i utdanningsledelse ved BI, ILS (Universitetet i Oslo) og Høyskolen i Buskerud. Hun har også intervjuet tre skoleledere som har tatt mastergrad på de tre forskjellige studiestedene. Moduler og temaer er veldig likt i de tre studieplanene, men ved en opptelling av begreper går det an å se at de har noe forskjellig vekting. Blant annet når det gjelder begreper knyttet til ærende organisasjoner kontra New Public Management-relaterte begreper. Begreper som kritisk tenk ning og analyse er hyppigere brukt i ILS og HIBU sine planer, mens pedagogisk produksjon, styring og effektivitet er hyppigere i BIs planer. Begrepsbruken blant skolelederne som har gått på disse utdanningene gjenspeiler ikke dette. Snarere velger de heller egne begreper som trygghet, klokskap, god plattfrom og systemforståelse. Imidlertid er det gjennomgående at skole lederne er fornøyde med utdanningstilbudet uavhengig av hvilket studiested de hadde valgt. Legitimitet Skolelederne som er intervjuet, sier de opplever noen grad av økt legitimitet og tillit fra lærerne knyttet til kompetanse som har med lærernes undervisning å gjøre. Næss intervjuet også seks lærere og hun valgte ut lærere som hadde minst 20 års erfaring og hadde jobbet ved tre ulike skoler. Disse beskrev utviklingen i skoleledelse fra den byråkratiske til den profesjonelle skolelederen i løpet av sin karriere. En skoleleder med mastergrad i skoleledelse har de opplevd som en tydelig leder med vekt på entrepenørskap og produksjon. Dette er en endring i fra deres tidligere opplevelser der de beskriver mangel på ledelse. Skolelederne opplever også økt legitimitet og tillit fra andre ledere i kommunen etter utdanning, men de er skuffet over manglende støtte fra arbeidsgiver under utdanningen, både i form av tid og økonomi. Verdsetting i form av økt lønn etter endt studium har også uteblitt. Hverdagen OECD har en nokså dyster beskrivelse av skolelederrollen og skoleledernes vilkår i sin Improving school leadership: As countries strive to reform education systems and improve student results, school leadership is high on education policy Illustrasjonsfoto: Shutterstock 14 Skolelederen 9-09

Barn som lever med vold i familien hva gjør vi?

Barn som lever med vold i familien hva gjør vi? Nr. 8 Oktober 2009 www.nslf.no Professor Terje Ogden: Vi trenger et bredere læringsbegrep. s 6 Nytt utdanningsprogram med entreprenørskap. s 12 Professor Johan From: Hvordan gjøre skolen til en variabel?

Detaljer

Kunnskapsministeren om skoleledelse

Kunnskapsministeren om skoleledelse Nr. 10 Desember 2009 www.nslf.no Kunnskapsministeren om skoleledelse Læring i fokus med Learning study på Øjersjø Oslo kommune må kartlegge rektorenes arbeidsmiljø Professor Røvik: Hva skjer når ideene

Detaljer

Nr. 7. Skoleutviklingsprosjekt der leseforskere støtter rektorer og lærere - s 6. Rektor Engelsø: Realkompetanse

Nr. 7. Skoleutviklingsprosjekt der leseforskere støtter rektorer og lærere - s 6. Rektor Engelsø: Realkompetanse Nr. 7 September 2009 www.nslf.no Skoleutviklingsprosjekt der leseforskere støtter rektorer og lærere - s 6 Rektor Engelsø: Realkompetanse også for ungdom? s 21 Professor Møller: Hva slags resultater er

Detaljer

Nr. 6. TAF fagbrev som sveiser sveiseingeniør. Voksenopplæring en mangfoldig virksomhet s 20. Frafallsbegrepet er problematisk

Nr. 6. TAF fagbrev som sveiser sveiseingeniør. Voksenopplæring en mangfoldig virksomhet s 20. Frafallsbegrepet er problematisk Nr. 6 Juni 2009 www.nslf.no TAF fagbrev som sveiser sveiseingeniør Voksenopplæring en mangfoldig virksomhet s 20 Frafallsbegrepet er problematisk s 12 Tilbyderne av ny rektorutdanning s 14 Skolelederen

Detaljer

Nr. 3. Mars 2008 www.nslf.no. Elevstatsråd s 4

Nr. 3. Mars 2008 www.nslf.no. Elevstatsråd s 4 Nr. 3 Mars 2008 www.nslf.no Elevstatsråd s 4 Ikke alle interaktive tavler er en - 10 ting du bør tenke på før du kjøper en interaktiv tavle Stadig flere skoler ønsker å benytte seg av interaktive tavler

Detaljer

Hvordan utvikler vi en bedre skole sammen?

Hvordan utvikler vi en bedre skole sammen? Nr. 3 Mars 2010 www.nslf.no Hvordan utvikler vi en bedre skole sammen? Dosent Knut Roald: Kvalitetsvurdering som organisasjonslæring. Pilotprosjekt KS og BI: Kunnskapsbasert dialog mellom administrasjon

Detaljer

Nr. 4. Mai 2006 www.nslf.no

Nr. 4. Mai 2006 www.nslf.no Nr. 4 Mai 2006 www.nslf.no Gi riktig støtte i krevende skolemiljø - praktisk lydoverføring for elever med nedsatt hørsel 904-systemet tilbyr enkel, fleksibel trådløs lydoverføring mellom lærer og elev.

Detaljer

Nr. 1. Januar 2011 www.nslf.no. På skolebesøk i Temeke District, Dar es Salaam

Nr. 1. Januar 2011 www.nslf.no. På skolebesøk i Temeke District, Dar es Salaam Nr. 1 Januar 2011 www.nslf.no På skolebesøk i Temeke District, Dar es Salaam Lystig lesing! Mange tiltak er satt i gang for å bedre lesekompetansen. Leselystaksjonen er ett av dem. Tekst og foto: Tormod

Detaljer

SKOLELEDEREN. Comenius-prosjekt om metodiske ferdigheter. s. 26. Nr. 5 juni 2014 Fagblad for skoleledelse

SKOLELEDEREN. Comenius-prosjekt om metodiske ferdigheter. s. 26. Nr. 5 juni 2014 Fagblad for skoleledelse SKOLELEDEREN Nr. 5 juni 2014 Fagblad for skoleledelse Comenius-prosjekt om metodiske ferdigheter s. 26 s 8: 900 skoleledere har deltatt på professor Robinsons kurs i Norge i vår s 14: Ny rapport om lærervurdering

Detaljer

Skolelederen. Mobbing Tema. Sidene 6 9. Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse. s 12: Vitebegjær på Vitensenteret.

Skolelederen. Mobbing Tema. Sidene 6 9. Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse. s 12: Vitebegjær på Vitensenteret. Skolelederen Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse Mobbing Tema Sidene 6 9 s 12: Vitebegjær på Vitensenteret. s 16: Skolelederes skjønn i møte med lovverket. s. 12 s. 16 s. 18 s 18: Balanse mellom

Detaljer

Skolelederen. Viviane Robinson. Møte med. Nr. 6 juni 2012 Fagblad for skoleledelse. s 6: Lærer fra Norge hjelper jenter med utdanning i Afghanistan

Skolelederen. Viviane Robinson. Møte med. Nr. 6 juni 2012 Fagblad for skoleledelse. s 6: Lærer fra Norge hjelper jenter med utdanning i Afghanistan Skolelederen Nr. 6 juni 2012 Fagblad for skoleledelse Møte med Viviane Robinson s 6: Lærer fra Norge hjelper jenter med utdanning i Afghanistan s 16: Kunst og kultur gir mer entusiastiske elever! s. 10

Detaljer

Nr. 9. November 2007 www.nslf.no. Felles ledelse i skole og oppvekst? side 6

Nr. 9. November 2007 www.nslf.no. Felles ledelse i skole og oppvekst? side 6 Nr. 9 November 2007 www.nslf.no Felles ledelse i skole og oppvekst? side 6 Ikke alle interaktive tavler er en - 10 ting du bør tenke på før du kjøper en interaktiv tavle Stadig flere skoler ønsker å benytte

Detaljer

Skolelederen. Det globale klasserommet. s. 12. Nr. 1 januar 2014 Fagblad for skoleledelse. s 6: NHO-direktør: Undervisningskvaliteten kan forbedres

Skolelederen. Det globale klasserommet. s. 12. Nr. 1 januar 2014 Fagblad for skoleledelse. s 6: NHO-direktør: Undervisningskvaliteten kan forbedres Skolelederen Nr. 1 januar 2014 Fagblad for skoleledelse Det globale klasserommet s. 12 s 6: NHO-direktør: Undervisningskvaliteten kan forbedres s 10: Færre får spesialundervisning s. 6 s. 10 s. 14 s 14:

Detaljer

skövde med kommunal rektorstøtte:

skövde med kommunal rektorstøtte: Januar 2007 www.nslf.no Rektortraineestillinger opprettet skövde med kommunal rektorstøtte: To rektorcoacher følger opp rektorene To rektorer på hver skole Mål: 32 medarbeidere per rektor Ruster opp sentrale

Detaljer

Skolelederen. Mellomlederen. Tema Sidene 8 11. Nr. 2 februar 2012 Fagblad for skoleledelse. s. 10 Hvilket handlingsrom har mellomledere?

Skolelederen. Mellomlederen. Tema Sidene 8 11. Nr. 2 februar 2012 Fagblad for skoleledelse. s. 10 Hvilket handlingsrom har mellomledere? Skolelederen Nr. 2 februar 2012 Fagblad for skoleledelse Mellomlederen Tema Sidene 8 11 s. 16 s. 12 s. 10 s. 10 Hvilket handlingsrom har mellomledere? s. 12 Engelsk privatskole med tusenårig tradisjon

Detaljer

SKOLELEDEREN. Skal vi møte hat og voldelig ekstremisme, må vi samarbeide. Workshop på St Olav vgs: Nr. 4 mai 2015 Fagblad for skoleledelse

SKOLELEDEREN. Skal vi møte hat og voldelig ekstremisme, må vi samarbeide. Workshop på St Olav vgs: Nr. 4 mai 2015 Fagblad for skoleledelse SKOLELEDEREN Nr. 4 mai 2015 Fagblad for skoleledelse Workshop på St Olav vgs: Skal vi møte hat og voldelig ekstremisme, må vi samarbeide s 8: Kunnskap om godt læringsmiljø må omsettes i handling s 10:

Detaljer

Skolelederen. Kultur i skolen. Tema Sidene 12 17. Nr. 5 mai 2012 Fagblad for skoleledelse. s. 10 Effekten av å være en MOT-skole

Skolelederen. Kultur i skolen. Tema Sidene 12 17. Nr. 5 mai 2012 Fagblad for skoleledelse. s. 10 Effekten av å være en MOT-skole Skolelederen Nr. 5 mai 2012 Fagblad for skoleledelse Kultur i skolen Tema Sidene 12 17 s. 10 Effekten av å være en MOT-skole s. 12 Vi vant Gullsekken! s. 16 Stor søkning til kulturskolen s. 10 s. 12 s.

Detaljer

Nr. 6. Juni 2011 www.nslf.no. Om digital mobbing. Veiledning for utvikling Bruk av digitale tavler Skolebiblioteket en ressurs

Nr. 6. Juni 2011 www.nslf.no. Om digital mobbing. Veiledning for utvikling Bruk av digitale tavler Skolebiblioteket en ressurs Nr. 6 Juni 2011 www.nslf.no Om digital mobbing Veiledning for utvikling Bruk av digitale tavler Skolebiblioteket en ressurs www.greentech.no SUPERBUNDLE Lenovo PC + Skjerm 21.5 Widescreen Windows 7 Core2Duo

Detaljer

Nr. 6. August 2007 www.nslf.no. Nasjonal skolelederutdanning? s 6

Nr. 6. August 2007 www.nslf.no. Nasjonal skolelederutdanning? s 6 Nr. 6 August 2007 www.nslf.no Nasjonal skolelederutdanning? s 6 Ta GREP - for god skoleutvikling GREP er en database som gjør læreplanene lettere tilgjengelige. Det gjør GREP til et nyttig verktøy i planleggingen

Detaljer

SKOLELEDEREN BØKER UT NETTBRETT INN? Nr. 9 november 2014 Fagblad for skoleledelse. s 4: ESHA-konferanse i Dubrovnik

SKOLELEDEREN BØKER UT NETTBRETT INN? Nr. 9 november 2014 Fagblad for skoleledelse. s 4: ESHA-konferanse i Dubrovnik SKOLELEDEREN Nr. 9 november 2014 Fagblad for skoleledelse BØKER UT NETTBRETT INN? s 4: ESHA-konferanse i Dubrovnik s 6: Professor Pasi Sahlberg: Om skoleledelse og globale reformer s 9: Professor Toby

Detaljer

Til Hudøy med 130 foreldre på laget.

Til Hudøy med 130 foreldre på laget. Nr. 6 Juni 2008 www.nslf.no Til Hudøy med 130 foreldre på laget. side 6 Lektorlønn skaper press på lederlønn? s 10 Gruppeoppgaver og legobyging i stillingsintervju. s 12 Når forholdet til lederen er årsaken

Detaljer

SKOLELEDEREN. Skolen har bedret gjennomføring fra 75 % til 91 % på tre år. Nr. 5 juni 2015 Fagblad for skoleledelse

SKOLELEDEREN. Skolen har bedret gjennomføring fra 75 % til 91 % på tre år. Nr. 5 juni 2015 Fagblad for skoleledelse SKOLELEDEREN Nr. 5 juni 2015 Fagblad for skoleledelse Skolen har bedret gjennomføring fra 75 % til 91 % på tre år s 8: Aktiv skoleeier med mye på programmet s 12: Prof. Hargreaves og Sahlberg: Hvorfor

Detaljer

Jubileumsnummer NSLF 30 år

Jubileumsnummer NSLF 30 år Nr. 7 September 2007 www.nslf.no Jubileumsnummer NSLF 30 år Solveig Hvdidsten Dahl har vært forbundsleder siden 2006. Jubileumsintervju med forbundslederen Hvor lenge har du vært medlem? Jeg ble tilsatt

Detaljer

Skolelederen. Professor Michael Fullan: Om å velge riktige drivkrefter s 8. Nr. 5 mai 2013 Fagblad for skoleledelse

Skolelederen. Professor Michael Fullan: Om å velge riktige drivkrefter s 8. Nr. 5 mai 2013 Fagblad for skoleledelse Skolelederen Nr. 5 mai 2013 Fagblad for skoleledelse Professor Michael Fullan: Om å velge riktige drivkrefter s 8 s 12: Hvordan anvende positiv psykologi? s 16: Pilotering av skolebasert kompetanseutvikling.

Detaljer

Nr. 10. Desember 2008 www.nslf.no. i Tromsø 2008

Nr. 10. Desember 2008 www.nslf.no. i Tromsø 2008 Nr. 10 Desember 2008 www.nslf.no Landsmøte NSLF i Tromsø 2008 Hva skjer når reformideer skal nedfelles i praksis? s 11 Hvordan kan vi sikre atferd som fremmer beslutningsprosessen? s 18 Spørrespalten:

Detaljer

SKOLELEDEREN. Hvordan står det til med personvernet? s. 8. Nr. 6 august 2014 Fagblad for skoleledelse

SKOLELEDEREN. Hvordan står det til med personvernet? s. 8. Nr. 6 august 2014 Fagblad for skoleledelse SKOLELEDEREN Nr. 6 august 2014 Fagblad for skoleledelse Hvordan står det til med personvernet? s. 8 s 12: Fafo-forskere svarer på spørsmål om forhandlingssystemet s 16: Videregående skole med satsing på

Detaljer

Skolelederen. Elevbedrift er en unik mulighet s 8. Sarpsborg kommune: Nr. 9 november 2013 Fagblad for skoleledelse

Skolelederen. Elevbedrift er en unik mulighet s 8. Sarpsborg kommune: Nr. 9 november 2013 Fagblad for skoleledelse Skolelederen Nr. 9 november 2013 Fagblad for skoleledelse Sarpsborg kommune: Elevbedrift er en unik mulighet s 8 s. 14 s. 16 s.18 s 14: Prof. Robinson: Hvilke kompetanser må skoleledere ha? s 16: OECD-rapport:

Detaljer

Skolelederen. Vi satser på en revitalisering av Kunnskapsløftet. Nr. 10 desember 2013 Fagblad for skoleledelse

Skolelederen. Vi satser på en revitalisering av Kunnskapsløftet. Nr. 10 desember 2013 Fagblad for skoleledelse Skolelederen Nr. 10 desember 2013 Fagblad for skoleledelse Vi satser på en revitalisering av Kunnskapsløftet s 8: Lord Puttnam engelsk lord med synspunkter på og kunnskap om skole s 12: Utfordringer i

Detaljer

SKOLELEDEREN. Tema: Er det økende behov for andre yrkesgrupper i skolen? s 17 21. Nr. 7 september 2014 Fagblad for skoleledelse

SKOLELEDEREN. Tema: Er det økende behov for andre yrkesgrupper i skolen? s 17 21. Nr. 7 september 2014 Fagblad for skoleledelse SKOLELEDEREN Nr. 7 september 2014 Fagblad for skoleledelse Tema: Er det økende behov for andre yrkesgrupper i skolen? s 17 21 s 8: Å spille et instrument har positiv innvirkning på et barns intelligens

Detaljer

SKOLELEDEREN. ICP internasjonal skolelederkonferanse. Nr. 6 august 2015 Fagblad for skoleledelse. s 14: Fremtidens skoleledere

SKOLELEDEREN. ICP internasjonal skolelederkonferanse. Nr. 6 august 2015 Fagblad for skoleledelse. s 14: Fremtidens skoleledere SKOLELEDEREN Nr. 6 august 2015 Fagblad for skoleledelse ICP internasjonal skolelederkonferanse s 14: Fremtidens skoleledere s 16: Hva er evidensbasert praksis? s. 14 s.16 s. 22 s 22: Fortellinger om skoleledelse

Detaljer