Forfall meldes på tlf til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling."

Transkript

1 Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00 Forfall meldes på tlf til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Saksnr Innhold PS 084/04 Godkjenning av protokoll PS 085/04 Referatsaker PS 086/04 Søknad om fritak fra verv PS 087/04 Søknad om permisjon fra politisk verv - Dan Oliver Wasa PS 088/04 Stortings- og sametingsvalget 2005 PS 089/04 Forslag til kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet - med høringsuttalelser PS 090/04 Revisjon av vedtektene til fiskerifondet - med høringsuttalelsene PS 091/04 Tertialrapport 2/ Nordkapp kommune PS 092/04 Dekning av regnskapsmessig merforbruk - budsjettregulering. PS 093/04 Flytting av Møteplassens lokaler til 2. etasje i Nordvågveien PS 094/04 Renovasjonsforskriften - ny behandling. PS 095/04 Kommunalt tilskudd til privat barnehage i Gjesvær PS 096/04 Opprusting av kaianlegg servicestasjonene - Søknad fra Nordkapp Brygge AS Ulf Syversen ordfører Liv Storhaug sekretær 1

2 Nordkapp kommune Arkiv: Saksmappe: 04/ Saksbehandler: Randi Jørgensen Dato: Godkjenning av protokoll Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 084/04 Kommunestyret Resymé: Rådmannens innstilling: Kommunestyret godkjenner protokollen av 22.juni 2004 Utredning: Kommunestyret godkjenner protokollen av 22.juni

3 PS 085/04 RS 005/04 Referatsaker Søknad om skjenkebevilling - Kirkeporten Camping 3

4 Nordkapp kommune Arkiv: 420 Saksmappe: 04/ Saksbehandler: Jens-Terje Mathisen Dato: Søknad om fritak fra verv Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 090/04 Formannskapet /04 Kommunestyret Resymé: Rådmannens innstilling: I tidsrommet 1/7-04 1/8-05 innvilges Sidsel Skarsvåg fritak fra følgende verv. Varamedlem til kommunestyret Medlem av avdelingsstyre nr. 3 Miljø og tekniske tjenester. Esben Nielsen rykker opp som fast medlem i samme tidsrom. Behandling i Formannskapet : Vedtak i Formannskapet : I tidsrommet 1/7-04 1/8-05 innvilges Sidsel Skarsvåg fritak fra følgende verv. Varamedlem til kommunestyret Medlem av avdelingsstyre nr. 3 Miljø og tekniske tjenester. Esben Nielsen rykker opp som fast medlem i samme tidsrom. Utredning: Sidsel Skarsvåg søker om fritak fra sine verv i kommunen i tidsrommet 1/7-04 1/8-05. Hun er varamedlem til kommunestyret så her rykker varamedlemmene opp i nevnte tidsrom og medlem av avdelingsstyre 3, Miljø og tekniske tjenester, så her vil første varamedlem rykke opp som fast medlem for samme tidsrom. 4

5 Nordkapp kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 04/ Saksbehandler: Bjørn-Atle Hansen Dato: Søknad om permisjon fra politisk verv - Dan Oliver Wasa Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 097/04 Formannskapet /04 Kommunestyret Resymé: Rådmannens innstilling: Dan Oliver Wasa innvilges ett års permisjon fra vervet som leder av Avdelingsstyre nr. 1 Oppvekst og kultur med virkning fra 1/8-04. Som ny leder for samme tidsrom velges. Behandling i Formannskapet : Vedtak i Formannskapet : Som ny leder for samme tidsrom velges: Ester Nilsen Dan O. Wasa fratrådte som inhabil. Utredning: Dan Oliver Wasa er ansatt i vikariat som rektor ved Nordvågen skole for ett år med virkning fra 1/8-04. Wasa er leder av Oppvekst og kulturstyre og søker om fritak fra vervet i nevnte tidsrom. Dersom Wasa innvilges fritak rykker Tore Fosse opp som medlem for samme tidsrom og ny leder skal velges blant medlemmene i styret. Skal SV ha lederen har de da følgende medlemmer: Ester Nilsen Andreas Lødemel Tore Fosse 5

6 Nordkapp kommune Arkiv: 011 Saksmappe: 04/ Saksbehandler: Jens-Terje Mathisen Dato: Stortings- og sametingsvalget 2005 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 092/04 Formannskapet /04 Kommunestyret Resymé: Rådmannens innstilling: I Nordkapp kommune skal det også avholdes valg søndag 11. september 2005 i Honningsvåg stemmekrets. I de andre stemmekretsene avholdes det valg kun på valgdagen 12. september Behandling i Formannskapet : Vedtak i Formannskapet : I Nordkapp kommune skal det også avholdes valg søndag 11. september 2005 i Honningsvåg stemmekrets. I de andre stemmekretsene avholdes det valg kun på valgdagen 12. september Utredning: Ved kgl.res. er valgdagen for stortings- og sametingsvalget 2005 fastsatt til mandag 12. september Kommunestyret i den enkelte kommune kan bestemme at det også skal holdes valg søndag 11. september 2005 i hele kommunen eller i enkelte stemmekretser. I Nordkapp kommune har det vært vanlig å holde valg også søndag i Honningsvåg stemmekrets, mens de andre kretsene har kun hatt valg på mandag. 6

7 Nordkapp kommune Arkiv: 242 Saksmappe: 04/ Saksbehandler: Stig Hansen Dato: Forslag til kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet - med høringsuttalelser Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 067/04 Formannskapet /04 Kommunestyret /04 Formannskapet /04 Kommunestyret Resymé: Nordkapp kommunes forslag til nye retningslinjer har vært på høring hos følgende instanser: HHI, Nordkapp Reiseliv AS, Finnmark Fylkeskommune, Origo AS, Finnmark Fiskarlag. Høringsfristen var satt til 20 mai og kun HHI/Nordkapp Reiseliv kom med skriftlig tilbakemelding. Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar de nye retningslinjene for næringsfondet. Behandling i Formannskapet : Vedtak i Formannskapet : Nordkapp kommune vedtar de nye retningslinjene for næringsfondet Behandling i Kommunestyret : Vedtak i Kommunestyret : Saken utsettes. Behandling i Formannskapet : Vedtak i Formannskapet : Kommunestyret vedtar de nye retningslinjene for næringsfondet. 7

8 Utredning: I henhold til formannskapets vedtak vil de kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet bli som følgende: Forslag til kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Disse retningslinjene er lagd på bakgrunn av brev fra utviklingssjefen i Finnmark Fylkeskommune, datert , Retningslinjer for kap.551, post 60 Tilskudd til fylkeskommuner for regionalutvikling, RUP samt Nordkapp kommunes strategiske næringsplan. 1 Målsetting Næringsfondet skal være et stimuleringstiltak til fremme av næringsutvikling i Nordkapp kommune. I henhold til strategisk næringsplan skal Nordkapp kommune utvikles i bærekraftig retning innen fiskeri, reiseliv, kystkultur, miljø, petroleum og kompetanse innen de nevnte områder. 2 Bruk av fondet Næringsfondet kan nyttes til tiltak med det formål å fremme næringsutviklingsarbeidet gjennom kommunal tilrettelegging og støtte til nyetableringer og videreutvikling av bedrifter. Prosjekter som bidrar til bedre sysselsettingsmuligheter for kvinner og ungdom skal prioriteres. 3 Krav til søker A. Bedrifter skal være lokalisert i Nordkapp kommune B. Søker skal starte, drive eller utvikle næringsvirksomhet til nytte for Nordkapp kommune og dets innbyggere. C. Bedrifter må være registrert i foretaksregisteret i Brønnøysund. D. Prosjekter det søkes støtte til må være fullfinansiert før det settes i gang. E. Søker må vise til gjennomført etablereropplæring, eller tilsvarende utdanning og/eller arbeidserfaring. 4 søknaden må inneholde A. Søkers navn, adresse, organisasjonsnummer og telefonnummer B. Bedriftens forretningside, visjon, mål og strategier for prosjektet det søkes på. 8

9 C. Bedriftens organisasjonsplan, fremtidige mål og langsiktige planer. D. Antall ansatte fordelt på kvinner og menn evt. antall nye arbeidsplasser og fordelingen mellom kjønn. E. Budsjett, kostnadsoversikt over prosjektet det søkes på. Regnskap for de to siste årene, godkjent av kvalifisert regnskapsfører eller revisjonsattest. F. Finansieringsplan over prosjektet det søkes på. Søknader sendes: Nordkapp kommune v/ næringssjef Postboks Honningsvåg. 5 Utmåling av lån og tilskudd A. Støtte kan gis som tilskudd og lån B. Ved fordeling av tilskudd og lån kan maksimum kostnad være kr C. Samlet støtte fra næringsfondet skal ikke overstige 50% av et prosjekts kapitalbehov. D. Ved prosjekter som bedrer kvinners og ungdommers sysselsettingsmuligheter samt ved nyetableringer kan det gis inntil 75% støtte. E. Lån gis som annuitetslån med en rente tilsvarende NIBOR- renten 6 mnd. Renter påløper fra utbetalingsdag og beregnes etterskuddsvis. Lånet sikres med pant i fast eiendom der det er mulig. I øvrige tilfeller tegnes en personlig betalingsavtale. Renter og avdrag tilbakebetales i 4 faste kvartaler per år. Ved forsinket betaling løper gjeldende morarente p.a. Det kan ved søknad gis 1 års betalingsutsettelse. Renter løper i perioden. F. Fondsstyret kan, dersom virksomheten opphører innen 2 år etter utbetaling, kreve tilskudd tilbakebetalt som lån etter gjeldende regler. G. Dersom det forekommer midler på fondet foretar næringsutvalget 2 tildelinger i året fra næringsfondet. H. Under særlige forhold kan ordfører fremme saker til behandling i næringsfondet utenfor de bestemte tildelingene. 6 Satsingsområder i Nordkapp kommune Satsingsområdene er i henhold til strategisk næringsplan: A. Fiskeri/havbruk Legge til rette for bedre infrastruktur for industri og fartøy med det formål å styrke næringene i kommunen. B. Reiseliv Nordkapp kommune ønsker å få styrket produktutviklings- og markedskompetansen innen reiselivsnæringa. Videre vil 9

10 oppsummeringen av reisemålsutviklingsprosjektet danne viktige føringer for bruk av fondets midler. C. Kultur Nordkapp kommune ønsker å satse på kultur som næring. D. Fiskerifaglig kompetansesenter Nordkapp kommune vil arbeide for å styrke sin posisjon som senter for fiskerifaglig utdanning, samt utvikling av kompetanse på områder knyttet opp til fiskeri og havbruk. F. Miljø. Nordkapp kommune ønsker å bidra til etableringer som har miljøperspektivet både i forhold til den kommende petroleumsaktiviteten og miljø generelt som sitt hovedarbeidsområde. G. IKT Ved å ta i bruk ny teknologi kan man levere tjenester til hele landet fra Nordkapp. Kommunen ønsker å bidra til å videreutvikle miljøet og de bedrifter som satser i denne retningen. H. Aktiviteter rettet mot framtidig petroleumsaktiviteter 7 Områder som ikke gir rett til støtte A. Midlene kan ikke nyttes som garantier for lån til næringsvirksomhet Jfr. Kommune-loven 51. B. Det kan ikke gis støtte til gjeldssanering, driftstilskudd til bedrifter eller ordinære kommunale oppgaver. C. Det kan ikke gis støtte til virksomhet som mottar betydelige overføringer over offentlige budsjetter, med unntak av vernede bedrifter. D. Det er ikke anledning til å benytte fondets midler til å tegne aksjer eller andeler i privat næringsvirksomhet. Det er anledning til å tegne aksjer i næringsselskap, utleiebygg etc. som kommunen eier sammen med private interessenter. E. Næringsfondet skal ikke brukes til ordinært vedlikehold og oppussing av eiendom. Med mindre dette resulterer i standardheving som fører til et nytt produkt eller økt markedstilpasning. F. Næringsfondet prioriterer ikke å gi støtte til reiser og opphold i forbindelse med kompetansehevingsprosjekter. G. Næringsfondet skal ikke brukes til innkjøp av datautstyr til administrativt bruk. Herunder kommer ikke data-anlegg som er en del av det omsøkte produksjons-utstyret. H. Innenfor fiskerisektoren defineres anskaffelse av fiskeriutstyr (bruk), sikkerhetsutstyr og navigasjonsutstyr til båter som en ordinær driftskostnad. I. Det gis støtte til introduksjonsmarkedsføring og markedsføringsprosjekter som gjennomføres i regi av fellesorgan eller i et samarbeid mellom flere bedrifter. J. Næringsfondet prioriterer ikke støtte til mobile kjøretøy. 10

11 K. Ingen har krav på støtte fra næringsfondet. Alle prosjekter vurderes i forhold til betydning, lønnsomhet og konkurransesituasjonen i lokalsamfunnet. Fondsstyret avgjør dette sak for sak. L. Kommunens interne retningslinjer for tildeling av fondsmidler legges til grunn ved søknadsbehandlingen. M. Midlene kan ikke nyttes til finansiering av investeringer i, og ordinær drift av, kommunal tjenesteproduksjon. 8. Utbetalingsrutiner Før utbetaling kan skje må prosjektet være avsluttet. Delutbetaling kan gis på grunnlag av søknad. Ved krav om utbetaling av tilskudd skal følgende dokumenter vedlegges: A. Brev med anmodning om utbetaling. B. Prosjektregnskap godkjent av autorisert regnskapsfører eller revisor for prosjekter med en total kostnadsramme på kr ,- eller mer. Dersom den totale prosjektkostnaden er under kr ,- vedlegges kopi av kvitteringene for det totale prosjektet. C. Ferdigattest. D. Oppdatert skatteattest. E. Rapport om tiltakets gjennomføring og vurdering av hvilken effekt tiltaket har hatt i bedriften. Tilsagnet på lån/tilskudd gis med 2 års varighet fra vedtak er gjort i fondsstyret. Tilsagnet kan forlenges med 1 år etter skriftlig søknad. 9. Kapitaltilførsel Fondet tilføres kapital over stortingsbudsjettet kap. 551 post 60 hvor fordelingen mellom kommunene gjøres av Finnmark Fylkeskommune. Fondet tilføres også midler over kommunens driftsbudsjett. Renteinntekter tilføres fondet. 10 Fondsstyret, regnskap og rapportering Formannskapet utgjør fondsstyret. Representant for næringslivet, koordinert av Nordkapp Reiseliv AS, kan møte med tale og forslagsrett. Rådmannen har fått delegasjon til å gjøre vedtak med en maksimum kostnadsramme på ,-. Bruk av delegert fullmakt orienteres om i første møte i fondsstyret. Det skal avlegges rapport om fondets virksomhet sammen med årsmeldingen. Rapporten skal måle fondets virksomhet i forhold til mål, 11

12 strategier og tiltak i strategisk næringsplan. Rapporten skal fremlegges for kommunestyret og sendes til Fylkeskommunen. Fondets regnskap er en del av kommuneregnskapet. 11 Vedtektene Endringer av vedtektene kan gjøres av kommunestyret. Fondets vedtekter skal tas opp til rullering i samme rulleringsperiode som kommuneplan. Disse retningslinjene ble vedtatt og får virkning fra 21. september Retningslinjene gjelder til nye føringer blir gitt. 12

13 Nordkapp kommune Arkiv: Saksmappe: 04/ Saksbehandler: Stig Hansen Dato: Revisjon av vedtektene til fiskerifondet - med høringsuttalelsene Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 088/04 Formannskapet /04 Kommunestyret Resymé: Nordkapp kommune har igangsatt en revisjon av gjeldende vedtekter for fiskerifondet. Administrasjonens forslag er tidligere framlagt ( ) og deretter sendt ut på høring. Høringsfristen ble satt til og to uttalelser er kommet inn pr I det som følger er høringsuttalelsene tatt med. Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar de reviderte vedtektene for fiskerifondet. Behandling i Formannskapet : Vedtak i Formannskapet : Kommunestyret vedtar de reviderte vedtektene for fiskerifondet med endringer som foreslått av Finnmark Fiskarlag. Utredning: 1. MÅLSETNING Fiskerifondet skal være et stimuleringstiltak til fremme av fiskeriene i Nordkapp kommune. Bruken av fondet skal være i samsvar med strategiene i Kommuneplanen for Nordkapp kommune. Fondet tilføres kapital ved bevilgninger over kommunens driftsbudsjett. Renteinntektene tilføres fondet. 2. BRUK AV FONDET 13

14 Fondet kan brukes til toppfinansiering av langsiktige investeringer, herunder delvis dekning av egenkapital til fiskere som skaffer seg helårsdrevne fiskefartøy fra 10 meter og opp. Fondet kan også brukes til anskaffelse av kvoterettigheter innenfor eksisterende strukturordning. 3. KRAV TIL SØKER A. Søker skal være bosatt i Nordkapp kommune minst de siste 12 måneder, og være registret i fiskermanntallet på blad B. B. Søker skal være skattepliktig i Nordkapp kommune. C. Søker i Nordkapp kommune skal til enhver tid eie minimum 51% av fartøy/foretak. D. Søker må dokumentere minst to års praksis som heltidsansatt mannskap på fiskebåt. E. Søker med Fagbrev som fisker må også dokumentere to års praksis som mannskap på fiskebåt. F. Søker bør dokumentere minimum 10% egenkapital. 4. UTMÅLING AV LÅN OG TILSKUDD A. Det forutsettes at alle andre mulige finansieringsordninger søkes utnyttet maksimalt. B. Søknad til fiskerifondet skal inneholde følgende: - Opplysninger om søker (utdannelse, erfaringer og lignende) - Kostnadsoverslag - Planskisser ved søknad om nybygg - Pantesikkerhet - Fartøyets lønnsomhetsevne (driftsbudsjett, kvoter) - Vurdering av mannskapssituasjonen C. Tilsagnets totale beløp (lån + tilskudd) kan ikke overstige 30% av investeringskostnaden (eks. merverdiavgift), oppad begrenset til kr ,-. D. Av det tildelte totalbeløpet kan inntil 30% bli gitt som tilskudd, altså oppad begrenset til kr ,-. Eks. Ved en båtinvestering på kr ,- utgjør 30% kr ,- som er tilsagnets totalbeløp. Søker kan få innvilget 30% av dette totalbeløpet som tilskudd, altså kr ,-. Da utgjør lånet kr ,- - kr ,- = kr ,-. Fra fiskerifondet blir det da innvilget et tilskudd på kr ,- og et lån på kr ,-. 5. VILKÅR FOR LÅN OG TILSKUDD A. Utlånsrenten settes tilnærmet 3 måneder NIBOR rente. 14

15 B. Lånetiden er maksimum 10 år. Lån tilbakebetales i like store termer (ikke over tre måneders termin). C. Etter søknad kan det første året gjøres avdragsfritt (dette gjelder ikke renter). D. Tilsagn om lån/tilskudd er gyldig i 6 måneder fra vedtak er gjort i fondsstyret. E. Fondsmottaker skal gi tilbakemelding om bruken av midlene innen 3 uker etter mottakelse av tilsagn. Tilsagnet annulleres automatisk dersom det omsøkte båtkjøpet ikke blir realisert. Ved nybygg kan tilsagnets varighet søkes forlenget. F. Som sikkerhet for lån/tilskudd utstedes panteobligasjon med prioritert etter SND og/eller privat finansiering. G. Fondsstyret avgjør eventuell prioritetsvikelse. H. Utbetaling skal bare finne sted når nødvendig pantesikkerhet er etablert og det foreligger dokumentasjon på at anskaffelsen er i samsvar med søknaden. I. Tilskudd nedskrives over 10 år. J. Dersom fartøy/foretak som er delvis finansiert av lån/tilskudd av fondets midler selges, eller søker flytter eller går over til annen virksomhet, forfaller helt eller delvis lånebeløp og tilskudd straks til betaling. K. For lånetaker som misligholder sine lån i fondet kan lån og tilskudd i sin helhet kreves tilbakebetalt straks, uten vedtak i fondsstyret. Fondsstyret skal underrettes. L. Etter søknad kan avdragsutsettelse innvilges av fondsstyret, men ikke utover 6 måneder. Dersom terminer ikke er betalt til fastsatt tid, og avdragsutsettelse ikke er innvilget beregnes morarente av det til enhver tid forfalte beløp. M. Dersom andeler (aksjer eller lignende) selges, slik at søkers eierskap kommer under minimumsgrensen på 51%, forfaller helt eller delvis lånebeløp og tilskudd straks til betaling. Dette punktet bortfaller når eierskapet fortsatt forblir i kommunen. 6. FORLIS/TOTAL HAVARI A. Ved forlis/total havari skal lån/tilskudd tilbakebetales til fondet jfr. forsikringsoppgjøret. B. Innen 6 måneder etter forlis-/havarioppgjøret har eier fortrinnsrett til å søke de tilbakebetalte midler overført til nytt fartøy. C. Ved anskaffelse av nytt fartøy kan lån og tilskudd økes. D. For tilsagnets varighet, se 5 pkt. D 7. FONDSSTYRE/REGNSKAP Formannskapet utgjør fondsstyret. Det skal avlegges rapport om fondets virksomhet sammen med årsmelding. Fondets regnskap er en del av kommuneregnskapet. 8. IKRAFTTREDELSE Vedtatt av Kommunestyret 25. mai 1996 med senere endringer, 1. mai 1998, 20. februar 2001, 8. april 2003, 30.september

16 Nordkapp kommune Arkiv: Saksmappe: 04/ Saksbehandler: Bjørn-Atle Hansen Dato: Tertialrapport 2/ Nordkapp kommune Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 099/04 Formannskapet /04 Formannskapet /04 Kommunestyret Resymé: Sammenlignet med budsjettet for 2003, er inneværende års samlede, brutto driftsutgifter nominelt økt med 4,5 mill. Når det tas hensyn til prisveksten, betyr dette en reell reduksjon i bruttoutgiften på om lag 1,5 mill. Realnedgangen i netto ramme i forhold til 2003 er på 4,5 mill. Budsjettet for 2004 forutsetter at dagens tjenestetilbud i hovedsak videreføres, og at arbeidet med omstilling og modernisering og til dels fornyelse av tjenesteproduksjonen fortsetter. Med sikte på å innfri kommunestyrets krav om et overskudd på 3% av bruttobudsjettet, var det nødvendig å foreta noen reduksjoner og kutt i tjenesteproduksjonen. Samlet viser driftsregnskapet for 2. tertial 2004 sammenlignet med 2003 følgende utvikling: R 2. tertial 2003 R 2. tertial 2004 Utgift Inntekt Netto utgift Tabellen viser en meget positiv utvikling. Sammenlignet med samme periode i fjor, er resultatforbedringen på hele 8,1 mill. kroner, som tilsvarer reduksjonen i brutto utgifter. Dette viser at effektiviseringsprosesser og innsparingstiltak har hatt effekt. I lys av at alle planlagte og vedtatte tjenestetilbud og aktiviteter er opprettholdt i forutsatt omfang og kvalitet, er det grunn til å si seg fornøyd med resultatet så langt Rådmannens innstilling: Kommunestyret tar tertialrapport 2/2004 for Nordkapp kommune til etterretning. Behandling i Formannskapet : Vedtak i Formannskapet : Tertialrapporten tas opp til realitetsbehandling på formannskapsmøte

17 Utredning: I forbindelse med behandlingen av Tertialrapport 1/2004 for Nordkapp kommune ble det vedtatt å iverksette en prosess som skulle redusere driftsnivået med ytterligere 2-3 mill i Innsparingsmålet skulle oppnås ved kutt og reduksjoner i de ulike sektorene. Følgende er iverksatt og gjennomført så langt: Tiltak 2004 Innsparing ungdomsklubb Honningsvåg ,- Kulturadministrasjonen, vakanse i stilling ,- Kino økt inntjening ,- Red. lærlingeinntak i barnehage ,- Skarsvåg SFO avvikles ,- PP-tjenesten mindre utgift ,- Brannvesen reduserte utgifter ,- Holde stillingen som kommuneplanlegger vakant ,- Holde stillingen som leder av fellestjenesten vakant ,- Div. innsparinger reiser/innkjøp ,- Reduksjon i renhold på Rådhuset (47,99%) og Teknisk (23,32%) ,- Reduksjon av 40% vaktmesterstilling ,- Sum innsparinger ,- Som det fremgår av tertialrapporten er det spart inn betydelige beløp på mindre vikarutgifter, samt at netto trygderefusjoner har økt spesielt innenfor oppvekst- og kultur og teknisk sektor. Selv om den økonomiske utviklingen er positiv vil rådmannen fortsatt oppfordre kommunestyret til forsiktighet. Det er ennå 4 mnd. igjen av Det knytter seg en del usikkerhet til den totale skatteinngangen for inneværende år, samt at folketallsutviklingen vil føre til lavere rammeoverføring allerede i Rådmannen forslår av det ovennevnte at det ikke iverksettes ytterligere innsparinger i 2004, men at administrasjonen vil arbeide videre med de prosjekt og tiltak som allerede er vedtatt. I tillegg må sektorene fortsatt føre en streng praksis m.h.t. inntak av vikarer. 17

18 Nordkapp kommune Arkiv: 151 Saksmappe: 04/ Saksbehandler: Gunnar-Frank Holst Dato: Dekning av regnskapsmessig merforbruk - budsjettregulering. Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 091/04 Formannskapet /04 Kommunestyret Rådmannens innstilling: Kommunestyret godkjenner bruk av pensjonspremiefondet på kr i Vital til delvis dekning av årets utgift til pensjonspremie, og vedtar i den forbindelse sålydende budsjettendring: Merutgift Mindre utgift Redusert pensjonspremie Dekning av regnskapsmessig merforbruk Tilføres disposisjonsfondet Behandling i Formannskapet : Vedtak i Formannskapet : Kommunestyret godkjenner bruk av pensjonspremiefondet på kr i Vital til delvis dekning av årets utgift til pensjonspremie, og vedtar i den forbindelse sålydende budsjettendring: Merutgift Mindre utgift Redusert pensjonspremie Dekning av regnskapsmessig merforbruk Tilføres disposisjonsfondet Vedtatt med 6 stemmer mot 1(Høyre). 18

19 Utredning: Da Kommunestyret behandlet årsregnskapet for 2003 i juni, ble det gjort vedtak om at disposisjonsfondet, som beløper seg til kr , skulle benyttes til delvis dekning av det akkumulerte, regnskapsmessige merforbruk (underskudd). Per utgjør underskuddet kr , slik at det etter regnskapsvedtaket gjenstår å dekke kr Oppgjøret etter overføringen av pensjonsforsikringen fra Klp til Vital (flytteoppgjøret) innebar bl.a. at det kunne avsettes kr til pensjonspremiefond. Dette er en avsetning som er gjort i forsikringsselskapets forvaltningsregnskap. Avsetningen fremkommer ikke i kommunens regnskap. Rådmannen foreslår at kommunen benytter premiefondet til å dekke deler av årets pensjonspremieutgift. Utgiftene til pensjonspremie blir dermed tilsvarende mindre enn forutsatt i årsbudsjettet, og kommunen har rom for budsjettmessig dekning av det gjenstående, udekkede underskudd. Det overskytende beløp forslås tilført disposisjonsfondet. Budsjettreguleringen blir som følger: Merutgift Mindre utgift Redusert pensjonspremie Dekning av regnskapsmessig merforbruk Styrking av budsjettbalansen

20 Nordkapp kommune Arkiv: Saksmappe: 04/ Saksbehandler: Anne Trine Elde Dato: Nye lokaler til Møteplassen i Nordvågveien 14-16, 2. etasje Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato Helse- og sosialstyret /04 Kommunestyret Resymé: Det vises til Psykiatriplanen og Nordkapp kommunes satsingsområder i forbindelse med opptrappingsplanen for psykiatri. Møteplassen i Nordvågveien åpnet på Verdensdagen for psykisk helse 10. oktober De fleste brukerne av Møteplassen har en langvarig og alvorlig funksjonshemning og trenger oppfølging over tid (ofte over mange år). Møteplassen er et sted hvor brukerne selv er med og legger premissene for deltagelse og utfoldelse med personalet i bakhand. I 2003 var det totalt 700 besøk på Møteplassen og stadig flere brukere benytter seg av dette tilbudet. Fra til var det 328 besøk fordelt på ca. 30 personer. Det kan være opptil 8 10 personer pr dag. Lokalene er altfor små og det blir både ubekvemt og lite tilfredsstillende både for brukere og personalet. Rådmannens innstilling: Møteplassen flytter opp i 2.etasje i Nordvågveien i de samme lokalene som bokollektivet for eldre var tidligere. Husleie betales til teknisk sektor tilsvarende gjeldende satser. Hyblene i første etasje får en enkel oppgradering og leies ut. Behandlet i Helse- og sosialstyret Vedtak: Møteplassen flytter opp i 2.etasje i Nordvågveien i de samme lokalene som bokollektivet for eldre var tidligere. Husleie betales til teknisk sektor tilsvarende gjeldende satser. Utredning: Møteplassen i Nordvågveien åpnet på Verdensdagen for psykisk helse 10. oktober Lokalene er to hybelleiligheter som ligger vegg i vegg i kjelleretasjen i Nordvågveien Det første året var åpningstiden svært redusert med tre dager à tre timer pr uke. Gradvis har dette endret seg til å bli fire dager à fire timer, og noen dager opptil 8 timers åpningstid sammenhengende. Et av satsningsområdene i kommunens psykiatriplan som ble vedtatt i kommunestyret høsten 2003 var å videreutvikle Møteplassen slik at flere kan benytte seg av tilbudet. 20

21 Bemanning: Personalet som arbeider på Møteplassen er tverrfaglig sammensatt av vernepleier, sosialkonsulent, psykiatrisk hjelpepleier, psykiatrisk sykepleier, miljøarbeider, ergoterapeut etc. Det har vært lagt vekt på at arbeidet på Møteplassen skal foregå på tvers av profesjoner og faggrupper, og dekkes innenfor de eksisterende personellressursene vi til enhver tid har. Dette har man lyktes bra med og Møteplassen har innholdsmessig utviklet seg svært positivt på disse to årene det har vært i drift. Målsetting: Hovedmålet er at tilbudet skal være brukerstyrt i størst mulig grad. Dette skjer blant annet gjennom faste husmøter hvor brukerne og personalet er tilstede. Husmøtene tar opp hendelser som har skjedd av både positiv og mindre positiv art, planlegging av aktiviteter, diskusjoner om målsetning for samvær og fellesskap, null toleranse overfor trusler, vold, bruk og salg/formidling av rusmidler på Møteplassen etc. Sistnevnte har vært viktig da det er stadig flere personer med rus i en kombinasjon med psykiske plager og lidelser som benytter tilbudet. Fakta om Møteplassen: De fleste brukerne av Møteplassen har en langvarig og alvorlig funksjonshemning og trenger oppfølging over tid (ofte over mange år). Møteplassen er et sted hvor brukerne selv er med og legger premissene for deltagelse og utfoldelse med personalet i bakhand. I 2003 var det totalt ca. 700 besøk på Møteplassen. Stadig flere brukere benytter seg av dette tilbudet og fra til var det 328 besøk. Det kan være opptil 8 10 personer pr dag, og da blir lokalene altfor små. Det blir både ubekvemt og lite tilfredsstillende både for brukere og personalet. Hovedintensjonen er at brukerne skal delta mest mulig i daglig drift av Møteplassen. Dette innebærer blant annet at de må lage mat som lunsj, middag med tilbehør, dekke bord, rydde av, handle, bestille varer, vaske etc. Kjøkkenet er knøttlite med den konsekvens at dersom det er mer enn en person der inne blir det vanskelig å bevege seg. Ventilasjon finnes ikke på kjøkkenet, og medfører at brannalarmen ofte utløses pga steikos. Det finnes kun en utslagsvask på kjøkkenet noe som er lite hygienisk. Toalettene har vært oversvømt av kloakkvann flere ganger og lokalene bærer preg av dette. Aktiviteter som sløyd, trearbeid, leire og keramikk kan ikke utføres pga plassmangel. Møteplassen er blitt sponset med ,- kroner av Nordnorgeslaget (frivillig organisasjon) til innkjøp av utstyr til arbeid med leire som dreieskive, keramikkovn, etc. I tillegg ble det etter brukernes ønske kjøpt inn en boksesekk. Pr. i dag er det ingen steder å plassere dette utstyret som er kjøpt inn for flere måneder siden. Sløydarbeid kan ikke foregå på felles aktivitetsrom, da støv fra trearbeidet ødelegger og umuliggjør for eksempel maling på akvarell, silkemaling, bruk av symaskin osv. Behovet for fortrolig samtale mellom to personer kan ikke imøtekommes, da Møteplassen kun består av to fellesrom hvor det hele tiden er flere personer tilstede. Felles oppholdsrom skal romme spiseplass, sofagruppe, datamaskin, telefon/kontordel og diverse annet utstyr. Dersom man har behov for å ta en telefonsamtale i enerom, er dette utelukket når det til enhver tid er flere andre personer tilstede. Personer med fysiske funksjonshemninger, eks. bevegelseshemmede og rullestolbrukere kan ikke benytte seg av Møteplassens tilbud pga manglende tilrettelegging. Bakgrunn for hvorfor det er ønskelig å flytte opp i 2. etasje i Nordvågveien 14-16: Da Møteplassen ble åpnet i oktober 2001 var lokalene tilpasset etterspørselen. I løpet av de knappe 3 år tilbudet har eksistert, har både antall brukere og aktivitetsnivået økt såpass mye at de fysiske rammene er sprengt og oppleves som et hinder og begrensning i videre 21

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Rådhuset Dato: 07.06.2004 Tidspunkt: 10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn.

Detaljer

Nordkapp kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen, Rådhuset Dato: 04.05.2006 Tid: 10:00

Nordkapp kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen, Rådhuset Dato: 04.05.2006 Tid: 10:00 Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen, Rådhuset Dato: 04.05.2006 Tid: 10:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter

Detaljer

Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06

Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06 Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06 Disse retningslinjene er lagd med bakgrunn i brev fra utviklingssjefen i Finnmark Fylkeskommune, datert 05.04.2006, Retningslinjer

Detaljer

Nordkapp kommunes Næringsfond:

Nordkapp kommunes Næringsfond: Nordkapp kommunes Næringsfond: Målet med støtteordningen kommunale næringsfond er å styrke kommunens mulighet til lokalt næringsutvilkingsarbeid med utgangspunkt i lokalmiljøets forutsetninger og muligheter.

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 26.04.2005 Tidspunkt: Kl.10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 10.12.2002 Tidspunkt: 12:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapssalen 03.06.2010 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 12/10 Sak 14/10 Sak 13/10 Sak 15/10 Sak 16/10 Sak 17/10

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kopi til: Varamedlemmer og alle som mottar saksdokumenter

MØTEINNKALLING. Kopi til: Varamedlemmer og alle som mottar saksdokumenter LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, formannskapssalen Torsdag 03.06.2010 kl. 15.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Roa,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Berlevåg kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.11.2011 Tid: 09:00 Merk tiden!

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Berlevåg kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.11.2011 Tid: 09:00 Merk tiden! Berlevåg kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.11.2011 Tid: 09:00 Merk tiden! Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Musken skole Møtedato: 06.05.2009 Tid: 09.30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 15.12.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 15.12.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 15.12.21 Tidspunkt: 1: Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777788. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Burfjord

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilskudd og tilsyn i private barnehager Sarpsborg kommune 5/11-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...5 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 7 MØTE NR.: 04/14 TID: 07.09.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 2/2013 Kommunestyret holder møte den 18.06.2013 klokka 11.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Orfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita Dreyer AP Medlem

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 3 MØTE NR.: 04/7 TID: 11.05.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR

HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR Arkivsaksnr.: 10/810-3 Arkivnr.: A10 &13 Saksbehandler: Barnehagefaglig rådgiver, Geir Albertsen HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 02.05.05 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal 14.11.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008)

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008) Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 22.05.2008 Klokkeslett: 1000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2 06.04.2011 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.06.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. 68/14 14/43

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 20.12.2004 Tidspunkt: 10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn.

Detaljer

1. Rådmannens innledning

1. Rådmannens innledning Års 2015 Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 Innhold 1. Rådmannens innledning... 4 2. Kommunestyrets vedtak... 9 3. Organisering... 16 4. Økonomiske rammer og forutsetninger... 19 Driftset... 21 Investeringset...

Detaljer

Saker til behandling. 11/10 11/00179-17 Offentlig tilskudd til private barnehager 2011 3

Saker til behandling. 11/10 11/00179-17 Offentlig tilskudd til private barnehager 2011 3 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan- og økonomiutvalget Dato: 15.03.2011 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 10:00

Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 10:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 10:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 01.03.2011 Tid: Kl. 16.00 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Rådhuset Dato: 22.02.2005 Tidspunkt: 10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen Kongsberg kommune Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtested: Betania MØTEINNKALLING Møtedato: 4.12.213 Tid: 16: (Merk tiden) SAKSLISTE Protokoll fra møtet 14.11.213 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 116/13 13/5194

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 6/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte mandag 05.09.2005 kl. 11.00 på Rådhuset, kommunestyresalen. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom du ikke

Detaljer