Forfall meldes på tlf til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling."

Transkript

1 Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00 Forfall meldes på tlf til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Saksnr PS 063/04 PS 064/04 PS 065/04 PS 066/04 PS 067/04 PS 068/04 PS 069/04 PS 070/04 PS 071/04 Innhold Godkjenning protokoll Referatsaker Tertialrapport 1/ Nordkapp kommune Budsjett Foreløpig tildeling avdriftsrammer. Forslag til kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet - med høringsuttalelser Revisjon av vedtektne til fiskerifondet Oppstart av barnehage i Gjesvær Næringsstrategier Storbukt barnehage, avd Tyrihans, rehabilitering Ulf Syversen ordfører Liv Storhaug sekretær 1

2 PS 064/04 RS 139/04 RS 140/04 RS 141/04 RS 142/04 RS 143/04 RS 144/04 RS 145/04 RS 146/04 Referatsaker Intensjonsavtale - Nordkapp Mottaksenter Diverse saker til politisk oppfølging Vedr. reguleringsplan for Kobbenesveien 8 - offentlig ettersyn Skatteinngangen Saami Conference Innkalling generalforsamling for driftsåret Nordkapp Bompengeselskap Påmelding til seminar - kommunenes plass i miljøforvaltningen Søknad om delstøtte til Samenes 18. konferanse 2

3 Nordkapp kommune Arkiv: Saksmappe: 04/ Saksbehandler: Bjørn-Atle Hansen Dato: Tertialrapport 1/ Nordkapp kommune Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 065/04 Formannskapet Kommunestyret Resymé: Sammenlignet med budsjettet for 2003, er inneværende års samlede, brutto driftsutgifter nominelt økt med 4,5 mill. Når det tas hensyn til prisveksten, betyr dette en reell reduksjon i bruttoutgiften på om lag 1,5 mill. Realnedgangen i netto ramme i forhold til 2003 er på 4,5 mill. Budsjettet for 2004 forutsatte at dagens tjenestetilbud i hovedsak videreføres, og at arbeidet med omstilling og modernisering og til dels fornyelse av tjenesteproduksjonen fortsetter. Med sikte på å innfri kommunestyrets krav om et overskudd på 3% av bruttobudsjettet, var det nødvendig å foreta noen reduksjoner og kutt i tjenesteproduksjonen. Samlet viser driftsregnskapet for 1. tertial 2004 sammenlignet med 2003 følgende utvikling: R 1. tertial 2003 R 1. tertial 2004 Utgift Inntekt Netto utgift Sammenlignet med regnskapstallene for 1. tertial 2003 er utgiftene redusert med 3,7 mill. og inntektene økt med 5,2 mill. Reduksjonen i utgiftene tyder på at de gjennomførte innsparingstiltakene og den generelt stramme budsjetteringen har fått den ønskede effekt. Selv om utredningen viser at de ikke er mulig å få full effekt av alle tiltakene i 2004, så er driftsbudsjettet for Nordkapp kommune redusert i betydelig grad. Den sterke inntektsøkningen skyldes til en viss grad momskompensasjonen. På grunn av store investeringer blir kompensasjonsbeløpet i år større enn det trekket vi fikk i rammetilskuddet. I tillegg har vi budsjettert forsiktig når det gjelder skatteinntektene. Rådmannens innstilling: Kommunestyret tar tertialrapport 1/2004 for Nordkapp kommune til etterretning. Det iverksettes umiddelbart en prosess som skal redusere driftsnivået med 2-3 mill. i Dette innsparingsmålet skal oppnås ved kutt og reduksjoner i tjenestetilbudet. 3

4 Utredning: I forbindelse med budsjettprosessen for 2004 ble det vedtatt en del innsparingstiltak og kutt i tjenestetilbudet. Status for disse tiltakene er som følger: Sentraladministrasjonen: 1. Reduksjon med en stilling Innsparing ,- Status: Gjennomført 2. Administrativ omorganisering Innsparing ,- Status: Etablering av Sats kan ikke gjennomføres før fra 1. januar Etablering av et kommunalt opplysningskontor på Rådhuset kan derfor ikke starte for i januar Besparelse vil være vanskelig å oppnå i Oppvekst og kultur: 3. Reduksjon i SFO-tilbudet Innsparing ,- Status: Besparelse vil bli oppnådd i løpet av året. Nye vedtekter vedtatt av Kommunestyret. 4. Reduksjon i rammetimetallet Innsparing ,- Status: Vil ikke være mulig å oppnå uten kutt i tilbud. Viser til Tertialrapporten. 5. Reduksjon i kulturskolen Innsparing ,- Status: Besparelse vil bli oppnådd i løpet av året. 6. Økt foreldrebetaling i kulturskolen Økt inntekt ,- Status: Iverksatt 7. Redusere grunnbemanningen pr. avd. i barnehagene Innsparing ,- Status: Kan bli vanskelig å oppnå, jfr tertialrapporten. Det er imidlertid en merkbar nedgang i bruk av vikarer. 8. Reduksjon ved Skarsvåg og Gjesvær skoler Innsparing ,- Status: Besparelse vil bli oppnådd i løpet av året. Helse- og sosial: 9. Redusere driften ved dagtilbudet for eldre Innsparing ,- Status: Besparelse vil bli oppnådd i løpet av året. 10. Nedlegge bokollektivet Nordvågveien 14/16 Innsparing ,- 4

5 Status: Gjennomført 11. Flytte rehabiliteringskjøkken til fysioterapien Innsparing ,- Status: Gjennomført 12. Innstramming sosial/barnevern Innsparing ,- Status: Tertialrapporten viser at det kan oppnås større besparelse 13. Vakante stillinger, 2 årsverk Innsparing ,- Status: Har så langt klart å holde ca ett årsverk vakant. Arbeider kontinuerlig med innsparinger på vakante stillinger. 14. Inndra stilling som Helse- og sosialsjef Innsparing ,- Status: Gjennomført % reduksjon i merkantil stilling Innsparing ,- Status: Gjennomført 16. Tilbakeføring av matombæring Innsparing ,- Status: Gjennomført Tekniske tjenester: 17. Samarbeid med Avinor om brannberedskapen Innsparing ,- Status: Det har vist seg vanskelig å få til et slikt samarbeid. Alternative innsparingstiltak må iverksettes. 18. Reduksjon i bemanningen med en stilling Innsparing ,- Status: Besparelse vil bli oppnådd i løpet av året. Fellestjenesten: 19. Lønn ekstrahjelp sommervedlikehold parker Innsparing ,- Status: Vil ikke bli tatt inn sommervikarer i år. 20. Reduksjon i driftstilskudd til Alpinbakken Innsparing ,- Status: Gjennomført Budsjettet for 2004 ble vedtatt med et udisponert netto driftsresultat på kr ,-. Kommunestyret har tidligere disponert kr ,- til næringsformål og kr ,- til innkjøp av Arena økonomistyringssystem. Av de vedtatte innsparingstiltakene vil det av den ovennevnte gjennomgangen bli vanskelig å få full effekt av alle tiltakene i Totalt vil dette utgjøre ca kr ,-. 5

6 Vi står da igjen med et udisponert beløp på kr ,-. Dette må i sin helhet disponeres til å dekke det akkumulerte driftsunderskuddet på 3,4 mill fra 2002 og Tertialrapporten viser at selv om driftsutgiftene er redusert, så vil videreføring av dagens tjenestetilbud føre til et overforbruk på 2-3 mill. i Nordkapp kommune vil da få problemer med å dekke det akkumulerte underskuddet, og vi vil komme under betinget kontroll av Fylkesmannen i Finnmark. Dette er ingen ønskelig situasjon, og må unngås. Det ligger heller ikke noen friske penger i revidert nasjonalbudsjett eller i Kommuneproposisjonen for Det sies i proposisjonen at den enkelte kommune har et selvstendig ansvar for å tilpasse utgiftene til de gjeldende økonomiske rammer. Regjeringen legger videre opp til at kommunesektoren ikke kompenseres for lavere skatteinntekter i Dette er i tråd med tidligere praksis, som bl.a. innebærer at kommunesektoren eventuelt får beholde eventuell merskattevekst. Det vil for 2004 ikke være rom for å gi tilleggsbevilgninger til sektorene. Tildelte nettorammer må så langt som mulig overholdes. For å unngå å miste handlefriheten må det iverksettes kutt i tjenestetilbudet allerede inneværende år. Rådmannen ber Kommunestyret om føringer og prioriteringer som skal vektlegges i dette arbeidet. Rådmannen har innkalt til møte i Utvidet ledergruppe 24. og 25. juni hvor blant annet regnskapssituasjonen skal analyseres og tiltak iverksettes på bakgrunn av kommunestyrets føringer. 6

7 Nordkapp kommune Arkiv: 151 Saksmappe: 04/ Saksbehandler: Gunnar-Frank Holst Dato: Budsjett Foreløpig tildeling avdriftsrammer. Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 066/04 Formannskapet Kommunestyret Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar å tildele følgende, foreløpige netto rammer til drift vedrørende årsbudsjettet for 2005: 1.1 Sentrale styringsorganer Sentraladministrasjonen 12,8 mill.kr 1.2 Oppvekst og kultur 33,7 mill.kr 1.3 Helse og sosial 44,6 mill.kr 1.4 Tiltak og næring 0,6 mill.kr 1.5 Tekniske tjenester 5,4 mill.kr 1.6 Fellestjenester 13,7 mill.kr Sektorene skal i sine budsjettforslag innarbeide en pris- og lønnsvekst på 3% på årsbasis, samt en netto pensjonskostnad på 16,5%. Til grunn for fordelingen ligger et anslag på frie inntekter, inkludert andre generelle statstilskudd, neste år på i alt 129,9 mill. kroner. Samlet netto ramme fremkommer etter at kommunestyrets krav til driftsresultat, 3% av driftsinntektene, tilsvarende 5,5 mill. kroner er dekket. Kommunestyret ber Budsjettutvalget prioritere minst 5 tiltak/tjenestetilbud som eventuelt kan avvikles eller reduseres i omfang. Utredning: I Kommuneproposisjon 2005 om det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner sier regjeringen at opplegget for 2005 innebærer fortsatt realvekst i kommunesektorens inntekter. Det legges opp til en vekst i kommunesektorens samlede inntekter på mellom 2 og 2,5 milliarder kroner. Av dette forutsettes at veksten i de frie inntektene (skatt og rammeoverføringer) skal utgjøre mellom 0,75 og 1,5 milliarder kroner. 7

8 Kommunenes utgifter knyttet til befolkningsendringer (demografi) øker imidlertid med 1,4 milliarder kroner, slik at handlingsrommet ikke øker i Det ligger heller ingen tiltak i det økonomiske opplegget som bidrar til oppretting av ubalansen i kommuneøkonomien. Det sies klart at oppretting av ubalansen må skje gjennom kommunenes egen tilpassing av aktiviteten til de til enhver tid gjeldende økonomiske rammer, og gjennom effektivisering. Kommunesektoren må fortsatt regne med stramme økonomiske rammer i de nærmeste årene. Når det gjelder lønns- og prisveksten i 2005 samt pensjonskostnadene foreslår Rådmannen at følgende forutsetninger legges til grunn: Lønns-/prisvekst: 3,0% (på årsbasis) Pensjonspremie: 18,5%, dvs. netto pensjonskostnad 16,5%. Rådmannen har brukt Ks sin regnearkmodell i beregningen av kommunens frie inntekter, dvs. rammetilskudd og skatt. Resultatet fremkommer i eget vedlegg: Prognose for Forutsetninger og grunnlagsdata i modellen er hentet fra kommuneproposisjonen, herunder omleggingen av skatteutjevningen med tilbakeføring av deler av selskapsskatten til kommunene. Resultatet av beregningene må betraktes som foreløpige tall. Grunnlaget for beregningene kan endres gjennom Stortingets behandling av RNB, Statsbudsjettet for 2005, samt vår egen vurdering av befolkningsutviklingen og skatteinntekter. Beregningene viser sum skatt og rammetilskudd i 2005 på 118,9 mill. kr. Kommuneprp fremholder realvekst i kommunesektorens frie inntekter. For Nordkapp synes resultatet å bli en nominell økning i inntektene på om lag 2,0 mill kr. (Sammenlignet med inneværende års korrigerte beregninger på rammetilskudd og skatt). Med 3% prisstigning innebærer dette en realnedgang på om lag 1,5 mill. kr. Nedtrappingen av det ekstraordinære skjønnet (tapskompensasjonen) fortsetter med knappe 1,5 mill. kr. Dette kompenseres med økning i innbyggertilskuddet. Videre ser det ut til at tilbakeføringen av selskapsskatten fører til at kommunen taper skatteinntekter, som riktignok kompenseres av inntektsutjevningen. Av vedlegget fremgår at de frie inntektene, skatt og rammetilskudd, som nevnt er beregnet til 118,9 mill. kroner neste år. Andre generelle statstilskudd, herunder momskompensasjonen, anslås til 11 millioner, slik at det samlet står til disposisjon 129,9 mill. kroner. Dette er nominelt kr mindre enn tilsvarende utgangspunkt for inneværende års budsjett. Legger vi til grunn at dagens rentenivå vil vedvare også neste år, kan kommunens utgifter til renter og avdrag i 2005 anslås til 15 mill. kroner. (renter 6,8, avdrag 8,2). Renteinntektene på kommunens utlån anslås til 1,4 mill. kr, slik at netto beregnede finanskostnader blir 13,6 millioner kroner. Kommunestyret har tidligere vedtatt at netto driftsresultat skal tilsvare minst 3 % av kommunens driftsinntekter. I 2003 beløp kommunens brutto driftsinntekter seg til kr 185 mill. kr. 3% av dette blir 5,5 mill. kr. Til fordeling til drift får vi etter dette: Sum rammetilskudd og skatt renter og avdrag krav til netto driftsresultat Disponibelt til drift

9 Rådmannen foreslår at det disponible beløpet fordeles til drift som følger: 1.1 Sentrale styringsorganer Sentraladministrasjonen 12,8 mill.kr 1.2 Oppvekst og kultur 33,7 mill.kr 1.3 Helse og sosial 44,6 mill.kr 1.4 Tiltak og næring 0,6 mill.kr 1.5 Tekniske tjenester 5,4 mill.kr 1.6 Fellestjenester 13,7 mill.kr Fordelingen er korrigert for overføringen av renholdsoppgavene til Fellestjenestene, 1.6. Det ligger ingen endring i prioriteringen i Rådmannens forslag. Midlene er fordelt i tråd med opplegget i inneværende års budsjett. Rådmannen vil også denne gang forslå at Budsjettutvalget oppfordres til å prioritere minst 5 driftstiltak som eventuelt kan avvikles eller reduseres i omfang. 9

10 Nordkapp kommune Arkiv: 242 Saksmappe: 04/ Saksbehandler: Dato: Forslag til kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet - med høringsuttalelser Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 067/04 Formannskapet Kommunestyret Resymé: Nordkapp kommunes forslag til nye retningslinjer har vært på høring hos følgende instanser: HHI, Nordkapp Reiseliv AS, Finnmark Fylkeskommune, Origo AS, Finnmark Fiskarlag. Høringsfristen var satt til 20 mai og kun HHI/Nordkapp Reiseliv kom med skriftlig tilbakemelding. Rådmannens innstilling: Nordkapp kommune vedtar de nye retningslinjene for næringsfondet. Utredning: I det som følger vil administrasjonens forslag bli presentert først, deretter kommer endringsforslagene fra Nordkapp Reiseliv/HHI. Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet. Disse retningslinjene er lagd på bakgrunn av brev fra utviklingssjefen i Finnmark Fylkeskommune, datert , Retningslinjer for kap.551, post 60 Tilskudd til fylkeskommuner for regionalutvikling, RUP samt Nordkapp kommunes strategiske næringsplan. 1. Målsetting Næringsfondet skal være et stimuleringstiltak til fremme av næringsutvikling i Nordkapp kommune. I henhold til strategisk næringsplan skal Nordkapp kommune utvikles i bærekraftig retning innen fiskeri, reiseliv, kystkultur, miljø, petroleum og kompetanse innen de nevnte områder. 2. Bruk av fondet Næringsfondet kan nyttes til tiltak med det formål å fremme næringsutviklingsarbeidet gjennom kommunal tilrettelegging og støtte til nyetableringer og videreutvikling av bedrifter. Prosjekter som bidrar til bedre sysselsettingsmuligheter for kvinner og ungdom skal prioriteres. 10

11 3.Krav til søker A. Bedrifter skal være lokalisert i Nordkapp kommune B. Søker skal starte, drive eller utvikle næringsvirksomhet til nytte for Nordkapp kommune og dets innbyggere. C. Bedrifter må være registrert i foretaksregisteret i Brønnøysund. D. Prosjekter det søkes støtte til må være fullfinansiert før det settes i gang. E. Søker må vise til gjennomført etablereropplæring, eller tilsvarende utdanning og/eller arbeidserfaring. Forslag: HHI/Nordkapp Reiseliv AS: Punkt B tas i sin helhet ut av vedtektene da dette kan virke hemmende på mulige etableringer. 4. søknaden må inneholde A. Søkers navn, adresse, organisasjonsnummer og telefonnummer B. Bedriftens forretningside, visjon, mål og strategier for prosjektet det søkes på. C. Bedriftens organisasjonsplan, fremtidige mål og langsiktige planer. D. Antall ansatte fordelt på kvinner og menn evt. antall nye arbeidsplasser og fordelingen mellom kjønn. E. Budsjett, kostnadsoversikt over prosjektet det søkes på. Godkjent regnskap for de to siste årene. F. Finansieringsplan over prosjektet det søkes på. Søknader sendes: Nordkapp kommune v/ næringssjef Postboks Honningsvåg. 5. Utmåling av lån og tilskudd A. Støtte kan gis som tilskudd og lån B. Ved fordeling av tilskudd og lån kan maksimum kostnad være kr C. Samlet støtte fra næringsfondet skal ikke overstige 50% av et prosjekts kapitalbehov. D. Ved prosjekter som bedrer kvinners og ungdommers sysselsettingsmuligheter samt ved nyetableringer kan det gis inntil 75% støtte. E. Lån gis som annuitetslån med en rente tilsvarende NIBOR- renten 6 mnd. Renter påløper fra utbetalingsdag og beregnes etterskuddsvis. Lånet sikres med pant i fast eiendom der det er mulig. I øvrige tilfeller tegnes en personlig betalingsavtale. Renter og avdrag tilbakebetales i 4 faste kvartaler per år. Ved forsinket betaling løper 12% morarente p.a. Det kan ved søknad gis 1 års betalingsutsettelse. Renter løper i perioden. F. Fondsstyret kan, dersom virksomheten opphører innen 2 år etter utbetaling, kreve tilskudd tilbakebetalt som lån etter gjeldende regler. G. Dersom det forekommer midler på fondet foretar næringsutvalget 2 tildelinger i året fra næringsfondet. H. Under særlige forhold kan ordfører fremme saker til behandling i næringsfondet utenfor de bestemte tildelingene. 11

12 6. Satsingsområder i Nordkapp kommune Satsingsområdene er i henhold til strategisk næringsplan: A. Fiskeri/havbruk Legge til rette for bedre infrastruktur for industri og fartøy med det formål å styrke næringene i kommunen. B. Reiseliv Nordkapp kommune ønsker å få styrket produktutviklings- og markedskompetansen innen reiselivsnæringa. Videre vil oppsummeringen av reisemålsutviklingsprosjektet danne viktige føringer for bruk av fondets midler. C. Kultur Nordkapp kommune ønsker å legge forholdene til rette for en videreutvikling av Nordkappmuseet og Finnmark revy og teaterverksted. Det ønskes også å satse på en videreutvikling av festivaler, samt aktiviteter som satser på kultur som næring. D. Fiskerifaglig kompetansesenter Nordkapp kommune vil arbeide for å styrke sin posisjon som senter for fiskerifaglig utdanning, samt utvikling av kompetanse på områder knyttet opp til fiskeri og havbruk. E. Miljø. Nordkapp kommune ønsker å bidra til etableringer som har miljøperspektivet både i forhold til den kommende petroleumsaktiviteten og miljø generelt som sitt hovedarbeidsområde. F. IKT Ved å ta i bruk ny teknologi kan man levere tjenester til hele landet fra Nordkapp. Kommunen ønsker å bidra til å videreutvikle miljøet og de bedrifter som satser i denne retningen. G. Aktiviteter rettet mot framtidig petroleumsaktiviteter 7. Områder som ikke gir rett til støtte A. Midlene kan ikke nyttes som garantier for lån til næringsvirksomhet Jfr. Kommune-loven 51. B. Det kan ikke gis støtte til gjeldssanering, driftstilskudd til bedrifter eller ordinære kommunale oppgaver.. C. Det kan ikke gis støtte til virksomhet som mottar betydelige overføringer over offentlige budsjetter, med unntak av vernede bedrifter. D. Det må vises varsomhet med å gi støtte til nyetableringer av detaljhandel og annen servicevirksomhet dersom dette medfører konkurransevridning. E. Det er ikke anledning til å benytte fondets midler til å tegne aksjer eller andeler i privat næringsvirksomhet. Det er anledning til å tegne aksjer i næringsselskap, utleiebygg etc. som kommunen eier sammen med private interessenter. F. Næringsfondet skal ikke brukes til ordinært vedlikehold og oppussing av eiendom. Med mindre dette resulterer i standardheving som fører til et nytt produkt eller økt markedstilpasning. G. Næringsfondet prioriterer ikke å gi støtte til reiser og opphold i forbindelse med kompetansehevingsprosjekter. H. Næringsfondet skal ikke brukes til innkjøp av datautstyr til administrativt bruk. Herunder kommer ikke data-anlegg som er en del av det omsøkte produksjons-utstyret. I. Innenfor fiskerisektoren defineres anskaffelse av fiskeriutstyr (bruk), sikkerhetsutstyr og navigasjonsutstyr til båter som en ordinær driftskostnad. J. Innenfor reiselivssektoren kan det gis støtte til introduksjonsmarkedsføring i motsetning til ordinær markedsføring. 12

13 K. Næringsfondet prioriterer ikke støtte til mobile kjøretøy. L. Ingen har krav på støtte fra næringsfondet. Alle prosjekter vurderes i forhold til betydning, lønnsomhet og konkurransesituasjonen i lokalsamfunnet. Fondsstyret avgjør dette sak for sak. M. Kommunens interne retningslinjer for tildeling av fondsmidler legges til grunn ved søknadsbehandlingen. N. Midlene kan ikke nyttes til finansiering av investeringer i og ordinær drift av kommunal tjenesteproduksjon. Forslag: Nordkapp Reiseliv/HHI: - Punkt D tas i sin helhet ut av vedtektene da dette dekkes opp på en god måte i punkt L i det nye forslaget. - Punkt J endrer ordlyden til: Innenfor reiselivssektoren kan det gis støtte til introduksjonsmarkedsføring og markedsføringsprosjekter som gjennomføres i regi av fellesorgan eller i et samarbeid mellom flere bedrifter 8. Utbetalingsrutiner Før utbetaling kan skje må prosjektet være avsluttet. Delutbetaling kan gis på grunnlag av søknad. Ved krav om utbetaling av tilskudd skal følgende dokumenter vedlegges: A. Brev med anmodning om utbetaling. B. Prosjektregnskap godkjent av autorisert regnskapsfører eller revisor for prosjekter med en total kostnadsramme på kr ,- eller mer. Dersom den totale prosjektkostnaden er under kr ,- vedlegges kopi av kvitteringene for det totale prosjektet. C. Ferdigattest D. Oppdatert skatteattest E. Rapport om tiltakets gjennomføring og vurdering av hvilken effekt tiltaket har hatt i bedriften. Tilsagnet på lån/tilskudd gis med 2 års varighet fra vedtak er gjort i fondsstyret. kan forlenges med 1 år etter skriftlig søknad. Tilsagnet 9. Kapitaltilførsel Fondet tilføres kapital over stortingsbudsjettet kap. 551 post 60 hvor fordelingen mellom kommunene gjøres av Finnmark Fylkeskommune. Fondet tilføres også midler over kommunens driftsbudsjett. Renteinntekter tilføres fondet. 10. Fondsstyret, regnskap og rapportering Formannskapet utgjør fondsstyret. Honningsvåg Handel- og Industriforening har en representant med tale og forslagsrett. Rådmannen har fått delegasjon til å gjøre vedtak med en maksimum kostnadsramme på ,-. 13

14 Det skal avlegges rapport om fondets virksomhet sammen med årsmeldingen. Rapporten skal måle fondets virksomhet i forhold til mål, strategier og tiltak i strategisk næringsplan. Rapporten skal fremlegges for kommunestyret og sendes til Fylkeskommunen. Fondets regnskap er en del av kommuneregnskapet. Forslag: HHI/Nordkapp Reiseliv AS: Første avsnitt endres til Formannskapet utgjør fondsstyret. Representant for næringslivet, koordinert av Nordkapp Reiseliv AS, kan møte med tale- og forslagsrett. 11. Vedtektene Endringer av vedtektene kan gjøres av kommunestyret. Fondets vedtekter skal tas opp til rullering i samme rulleringsperiode som kommuneplan og strategisk næringsplan. Disse retningslinjene ble vedtatt og får virkning fra xxxxx. Retningslinjene gjelder til nye føringer blir gitt. 14

15 Nordkapp kommune Arkiv: Saksmappe: 04/ Saksbehandler: Stig Hansen Dato: Revisjon av vedtektene til fiskerifondet Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 068/04 Formannskapet Resymé: Nordkapp kommune har igangsatt en revisjon av gjeldende vedtekter for næringsfondet. Formannskapet har gitt klare signaler om at dette også bør gjøres med vedtektene til fiskerifondet. Administrasjonens forslag er vedlagt. Rådmannens innstilling: Formannskapet legger vedlagte Forslag til kommunale vedtekter for bruk av fiskerifondet ut på høring hos aktuelle næringsaktører i kommunen. Utredning: De gjeldene vedtektene for fiskerifondet ble sist vedtatt av kommunestyret 8.april Med bakgrunn i kommunens revidering av vedtektene for næringsfondet, samt ny politikk fra sentrale myndigheter mht. strukturering av fiskeflåten er det derfor besluttet å revidere vedtektene. Det nye forslaget innebærer ikke de store endringer, men er tilpasset de vedtatte struktureringsordninger med kvotekjøp og driftsordninger. I tillegg er maksimalbeløpene økt, og fiskeredskaper er ikke lenger tilskuddsberettiget. Formelle krav til søker, og innholdet i søknaden, er ikke endret. 1. MÅLSETNING Fiskerifondet skal være et stimuleringstiltak til fremme av fiskeriene i Nordkapp kommune. Bruken av fondet skal være i samsvar med strategiene i Kommuneplanen for Nordkapp kommune. Fondet tilføres kapital ved bevilgninger over kommunens driftsbudsjett. Renteinntektene tilføres fondet. 2. BRUK AV FONDET Fondet kan brukes til toppfinansiering av langsiktige investeringer, herunder delvis dekning av egenkapital til fiskere som skaffer seg helårsdrevne fiskefartøy fra 10 meter og opp. Fondet kan også brukes i forhold til struktureringsordningen til kvotekjøp og driftsordninger. Intensjonen er å beholde eller øke kvotegrunnlaget i Nordkapp kommune. Fiskeredskaper etc. regnes som ordinær driftskostnad og er ikke tilskudds- låneberettiget. 15

16 3. KRAV TIL SØKER A. Søker skal være bosatt i Nordkapp kommune minst de siste 12 måneder, og være registret i fiskermanntallet på blad B. B. Søker skal være skattepliktig i Nordkapp kommune. C. Søker i Nordkapp kommune skal til enhver tid eie minimum 51% av fartøy/foretak. D. Søker må dokumentere minst to års praksis som heltidsansatt mannskap på fiskebåt. E. Søker med Fagbrev som fisker må også dokumentere to års praksis som mannskap på fiskebåt. F. Søker bør dokumentere minimum 10% egenkapital. 4. UTMÅLING AV LÅN OG TILSKUDD A. Det forutsettes at alle andre mulige finansieringsordninger søkes utnyttet maksimalt. B. Søknad til fiskerifondet skal inneholde følgende: - Opplysninger om søker (utdannelse, erfaringer og lignende) - Kostnadsoverslag - Planskisser ved søknad om nybygg - Pantesikkerhet - Fartøyets lønnsomhetsevne (driftsbudsjett, kvoter) - Vurdering av mannskapssituasjonen C. Tilsagnets totale beløp (lån + tilskudd) kan ikke overstige 30% av investeringskostnaden (eks. merverdiavgift), oppad begrenset til kr ,-. D. Av det tildelte totalbeløpet kan inntil 30% bli gitt som tilskudd, altså oppad begrenset til kr ,-. Eks. Ved en båtinvestering på kr ,- utgjør 30% kr ,- som er tilsagnets totalbeløp. Søker kan få innvilget 30% av dette totalbeløpet som tilskudd, altså kr ,-. Da utgjør lånet kr ,- - kr ,- = kr ,-. Fra fiskerifondet blir det da innvilget et tilskudd på kr ,- og et lån på kr ,-. 5. VILKÅR FOR LÅN OG TILSKUDD A. Utlånsrenten settes tilnærmet 3 måneder NIBOR rente. B. Lånetiden er maksimum 10 år. Lån tilbakebetales i like store termer (ikke over tre måneders termin). C. Etter søknad kan det første året gjøres avdragsfritt (dette gjelder ikke renter). D. Tilsagn om lån/tilskudd er gyldig i 6 måneder fra vedtak er gjort i fondsstyret. E. Fondsmottaker skal gi tilbakemelding om bruken av midlene innen 3 uker etter mottakelse av tilsagn. Tilsagnet annulleres automatisk dersom det omsøkte båtkjøpet ikke blir realisert. Ved nybygg kan tilsagnets varighet søkes forlenget. 16

17 F. Som sikkerhet for lån/tilskudd utstedes panteobligasjon med prioritert etter SND og/eller privat finansiering. G. Fondsstyret avgjør eventuell prioritetsvikelse. H. Utbetaling skal bare finne sted når nødvendig pantesikkerhet er etablert og det foreligger dokumentasjon på at anskaffelsen er i samsvar med søknaden. I. Tilskott nedskrives over 10 år. J. Dersom fartøy/foretak som er delvis finansiert av lån/tilskudd av fondets midler selges, eller søker flytter eller går over til annen virksomhet, forfaller helt eller delvis lånebeløp og tilskudd straks til betaling. K. For lånetaker som misligholder sine lån i fondet kan lån og tilskudd i sin helhet kreves tilbakebetalt straks, uten vedtak i fondsstyret. Fondsstyret skal underrettes. L. Etter søknad kan avdragsutsettelse innvilges av fondsstyret, men ikke utover 6 måneder. Dersom terminer ikke er betalt til fastsatt tid, og avdragsutsettelse ikke er innvilget beregnes morarente av det til enhver tid forfalte beløp. M. Dersom andeler (aksjer eller lignende) selges, slik at søkers eierskap kommer under minimumsgrensen på 51%, forfaller helt eller delvis lånebeløp og tilskudd straks til betaling. Dette punktet bortfaller når eierskapet fortsatt forblir i kommunen. 6. FORLIS/TOTAL HAVARI A. Ved forlis/total havari skal lån/tilskudd tilbakebetales til fondet jfr. forsikringsoppgjøret. B. Innen 6 måneder etter forlis-/havarioppgjøret har eier fortrinnsrett til å søke de tilbakebetalte midler overført til nytt fartøy. C. Ved anskaffelse av nytt fartøy kan lån og tilskudd økes. D. For tilsagnets varighet, se 5 pkt. D Formannskapet utgjør fondsstyret. 7. FONDSSTYRE/REGNSKAP Det skal avlegges rapport om fondets virksomhet sammen med årsmelding. Fondets regnskap er en del av kommuneregnskapet. 8. IKRAFTTREDELSE Vedtatt av Kommunestyret 25. mai 1996 med senere endringer, 1. mai 1998, 20. februar 2001 og 8. april

18 Nordkapp kommune Arkiv: 152 A1 Saksmappe: 04/ Saksbehandler: Dato: Oppstart av barnehage i Gjesvær Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 055/04 Formannskapet /04 Oppvekst- og kulturstyret /04 Formannskapet Kommunestyret Resymé: Kommunen mottok i februar henvendelse fra foreldre i Gjesvær som ønsket gjenåpning av barnehagen i Gjesvær fra høsten Saken ble behandlet av avdelingsstyret for oppvekstog kultur den Avdelingsstyret vedtok da å annonsere et eventuelt barnehagetilbud i Gjesvær i forbindelse med hovedopptak for barnehageåret 2004/ Tilbudet har vært annonsert med forbehold om at saken må vurderes av kommunestyret på bakgrunn av kommunens økonomiske situasjon. Det har meldt seg 7 søkere derav 5 barn under 3 år. Rådmannens innstilling: Dagens økonomiske situasjon tilsier at Nordkapp kommune ikke kan prioritere oppstart av barnehage i Gjesvær høsten Rådmannens innstilling: Dagens økonomiske situasjon tilsier at Nordkapp kommune ikke kan prioritere oppstart av barnehage i Gjesvær høsten Behandling i Formannskapet : Vedtak i Formannskapet : Saken utsettes til Formannskapsmøte Utredning: 18

19 Det ordinære barnehagetilbudet i Gjesvær ble avviklet i juni 2002 fordi det da bare var 4 barn som hadde søkt barnehageplass. Som alternativ ble det i november 2002 etablert familiebarnehagetilbud med 4 barn, hvorav 2 var assistentens egne. Dette tilbudet ble så igjen nedlagt i juni 2003 på grunn av for få søkere. Administrasjonen har hele tiden vært kjent med at Gjesvær kan ha grunnlag for drift av en liten en-avdelings barnehage. Det bor tilstrekkelig mange barn i barnehagealder der. Erfaringene fra de siste årene viser imidlertid at bare omkring halvparten av de aktuelle foreldrene har ønsket å søke barnehageplass for sine barn. Henvendelsen fra foreldrene er uttrykk for optimisme og en noe bedre situasjon på arbeidsmarkedet. Det synes nå som om det er et reelt behov for å gjenåpne ordinært barnehagetilbud i Gjesvær. Eventuelt tilbud har vært utlyst og det meldte seg 7 søkere som fordeler seg slik: Søkere født. plass Søskenmod. Søker % ja Søker % Søker % ja Søker % Søker % ja Søker % Søker % Netto utgift for kommunen vil være avhengig av antall barn i barnehagen og barnas alder. Statstilskuddet til drift av en 100% barnehageplass for barn født i 2001 eller seinere er for tiden kr pr barn pr år, mens tilsvarende for barn over 3 år er kr pr barn pr år. Erfaringstall fra drift av barnehage i Gjesvær og Kamøyvær kan gi et bilde av aktuelle kostnader. Regnskapstall for barnehagene i Gjesvær og Kamøyvær Netto driftsutgift År Gjesvær barnehage Kr Kr Kr Kamøyvær barnehage Kr Kr Kr Kr I 2002 ble barnehagen i Gjesvær bare drevet 1. halvår, mens barnehagen i Kamøyvær ble drevet hele året. Når netto driftsutgift dette året likevel var lavere i Kamøyvær enn i Gjesvær, skyldes det at man i Kamøyvær hadde barn, flere under 3 år, mens man i Gjesvær bare hadde 4-5 barn i barnehagen. Som tabellen viser økte netto driftsutgift i Kamøyvær betydelig i 2003 fordi man dette året bare hadde 7 barn og de fleste var over 3 år. Beregnede kostnader ved drift av barnehage i Gjesvær. Høsten 2004 Hele 2005 Lønnsutgifter Pensjonsutgifter Forbruksmateriell Brutto utgift Foreldrebetaling Statstilskudd Netto utgift

20 Det forutsettes at en eventuell barnehage i Gjesvær må drives som oppvekstsenter på samme måte som i Kamøyvær. Det vil si at rektor er leder for hele virksomheten, både barnehage og skole. Beregningen for hele 2005 forutsetter at dagens driftstilskudd fra staten opprettholdes uendret. Det er for tiden stor usikkerhet omkring hvordan tilskuddsordningen vil bli i Stortinget har vedtatt makspris på kr 1750 pr mnd fra 1. august 2005 og har samtidig lovet at inntektssvikten for barnehagene ved redusert foreldrebetaling skal kompenseres fullt ut av staten. 20

Nordkapp kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen, Rådhuset Dato: 04.05.2006 Tid: 10:00

Nordkapp kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen, Rådhuset Dato: 04.05.2006 Tid: 10:00 Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen, Rådhuset Dato: 04.05.2006 Tid: 10:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter

Detaljer

Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06

Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06 Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06 Disse retningslinjene er lagd med bakgrunn i brev fra utviklingssjefen i Finnmark Fylkeskommune, datert 05.04.2006, Retningslinjer

Detaljer

Nordkapp kommunes Næringsfond:

Nordkapp kommunes Næringsfond: Nordkapp kommunes Næringsfond: Målet med støtteordningen kommunale næringsfond er å styrke kommunens mulighet til lokalt næringsutvilkingsarbeid med utgangspunkt i lokalmiljøets forutsetninger og muligheter.

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 15.12.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 15.12.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 15.12.21 Tidspunkt: 1: Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777788. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Burfjord

Detaljer

1. Rådmannens innledning

1. Rådmannens innledning Års 2015 Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 Innhold 1. Rådmannens innledning... 4 2. Kommunestyrets vedtak... 9 3. Organisering... 16 4. Økonomiske rammer og forutsetninger... 19 Driftset... 21 Investeringset...

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapssalen 03.06.2010 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 12/10 Sak 14/10 Sak 13/10 Sak 15/10 Sak 16/10 Sak 17/10

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2014 2017

ØKONOMIPLAN 2014 2017 Halden kommune ØKONOMIPLAN 2014 2017 Politisk behandling: Utvalg: Saksnr. Dato Formannskap 06.06.2013 Kommunestyre 20.06.2013 2 Sammendrag Samarbeidspartiene H,V, KrF og SP vil at Halden kommune skal etablere

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 2/2013 Kommunestyret holder møte den 18.06.2013 klokka 11.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Orfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita Dreyer AP Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kopi til: Varamedlemmer og alle som mottar saksdokumenter

MØTEINNKALLING. Kopi til: Varamedlemmer og alle som mottar saksdokumenter LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, formannskapssalen Torsdag 03.06.2010 kl. 15.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Roa,

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.06.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. 68/14 14/43

Detaljer

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0 PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 08.november 2011 0 Innhold Innhold... 1 1 Forord... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 5 3. Forutsetninger og beregninger... 8 3.1 Befolkningsendringer...

Detaljer

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET 3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Dette kapittelet omhandeler de befolkningsmessige og økonomiske rammebetingelsene som legges til grunn for handlingsprogram 2014-17. Kommunens ressursbruk må

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 26.04.2005 Tidspunkt: Kl.10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 10.12.2002 Tidspunkt: 12:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer

Politisk behandling: Utvalg/komité:

Politisk behandling: Utvalg/komité: Tromsø kommune ØKONOMIPLAN 2009 2012 Utvalg/komité: Politisk behandling: Dato Planutvalget 11.11 Arbeidsmiljøutvalget 13.11 Kultur, idrett og oppvekstkomiteen 11.11 Miljø, energi og transportkomiteen 13.11

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Berlevåg kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.11.2011 Tid: 09:00 Merk tiden!

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Berlevåg kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.11.2011 Tid: 09:00 Merk tiden! Berlevåg kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.11.2011 Tid: 09:00 Merk tiden! Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 www.alta.kommune.no 2 INNHOLDSOVERSIKT 1 RÅDMANNENS SAKSFRAMLEGG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLAN... 5 1.1 Budsjett 2013 Rådmannens kommentarer... 5 1.2 Driftsbudsjett...

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen. Fillan den: 16.6.2011. Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen. Fillan den: 16.6.2011. Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen HITRA KOMMUNE Fillan den: 16.6.2011 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen Medlemmene kalles med dette inn til møte i Frivilligsentralen

Detaljer

VEDTEKTER FOR NÆRINGSFOND I KVÆNANGEN KOMMUNE (Vedtatt av Kvænangen kommunestyre den 15.12.2010,sak 2010/46)

VEDTEKTER FOR NÆRINGSFOND I KVÆNANGEN KOMMUNE (Vedtatt av Kvænangen kommunestyre den 15.12.2010,sak 2010/46) VEDTEKTER FOR NÆRINGSFOND I KVÆNANGEN KOMMUNE (Vedtatt av Kvænangen kommunestyre den 15.12.2010,sak 2010/46) Kvænangen kommune har 2 næringsfond: Næringsfond I, der fondskapitalen er statlige midler tildelt

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017 Rådmannens forslag Til behandling i bystyret den 11. desember 2013 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2014 Budsjett

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

17/14 KJØP AV TOMTER MED FORMÅL BOLIGBYGGING I FOSBY SENTRUM GRUNNGITTE SPØRSMÅL ETTER 20 I REGLEMENT FOR UTVALG. FORESPØRSLER

17/14 KJØP AV TOMTER MED FORMÅL BOLIGBYGGING I FOSBY SENTRUM GRUNNGITTE SPØRSMÅL ETTER 20 I REGLEMENT FOR UTVALG. FORESPØRSLER MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Tirsdag 26.08.2014 kl. 13:30 ( Merk dag ) Vararepresentanter møter kun ved spesiell innkalling. SAKSLISTE: GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE

Detaljer

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN for 2015-2018

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN for 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN for 2015 2018 1 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 RÅDMANNENS KOMMENTAR TIL BUDSJETTET... 4 2 Plan og budsjettsystemet i kommunen... 16 2.1 ØKONOMIPLANEN... 16

Detaljer

Årsbudsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag 25.11.2013 Hefte 1

Årsbudsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag 25.11.2013 Hefte 1 Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Rådmannens forslag 25.11.2013 Hefte 1 Innholdsfortegnelse FORSLAG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLANVEDTAK... 2 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 4 RÅDMANNENS FORSALG TIL REDUSERENDE

Detaljer

RAMMER FOR BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019

RAMMER FOR BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 RAMMER FOR BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 INNHOLD 1 BAKGRUNN... 2 2 RAMMESAKEN I ET OVERORDNET PERSPEKTIV... 3 2.1 STIKKORDSMESSIGE HOVEDPUNKTER... 3 2.2 RAMMESAKEN I FORHOLD TIL GJELDENDE ØKONOMIPLAN...

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012 2015

ØKONOMIPLAN 2012 2015 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 25.11.2011 Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2011 Levekårsutvalget 25.11.2011 Hovedtillitsvalgte

Detaljer

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1 Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1 Innholdsfortegnelse FORSLAG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLANVEDTAK... 2 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 4 STATLIGE FOKUSOMRÅDER...

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0154/03 03/00837 UTSATT SAK: SØKNAD OM MIDLER TIL ETABLERERPROSJEKT - SJØHUS - STEIN J. OLSEN, KARLSØY

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0154/03 03/00837 UTSATT SAK: SØKNAD OM MIDLER TIL ETABLERERPROSJEKT - SJØHUS - STEIN J. OLSEN, KARLSØY Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun Møtedato: 05.11.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer