NORSK ISLANDSHESTFORENING ÅRSMØTE 2014 STED: RICA HOTELL GARDERMOEN. Sakspapirene inneholder: Program. Saksliste. Årsrapporter for styret og utvalg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORSK ISLANDSHESTFORENING ÅRSMØTE 2014 STED: RICA HOTELL GARDERMOEN. Sakspapirene inneholder: Program. Saksliste. Årsrapporter for styret og utvalg"

Transkript

1 NORSK ISLANDSHESTFORENING ÅRSMØTE 2014 STED: RICA HOTELL GARDERMOEN Sakspapirene inneholder: Program Saksliste Årsrapporter for styret og utvalg Forslag til vedtektsendringer

2 Program LØRDAG 14. MARS 10:00 Registrering av representantene 10:30 Åpning av årsmøtet v/leder 11:30 11:45 Kaffepause 13:00 14:00 Lunsj 15:30 15:45 Kaffepause 17:00 Slutt Middag SØNDAG 15. MARS 10:00 Teambuilding med mål og mening med Tone Pernille Siversen fra Wannado 13:00 Lunsj 14:00 Spørretime med utvalgene 15:30 Slutt Avslutning ÅRSMØTE i NORSK ISLANDSHESTFORENING, 14. MARS 2015 Side 2

3 SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET: 1. Leder ønsker velkommen 2. Godkjenning av fremmøtte representanter 3. Godkjenning av saksliste og innkalling 4. Velge dirigent, 2 sekretærer og 2 til å underskrive protokollen 5. Lederens tale 6. Behandle årsmelding fra a. Styret b. Utvalg for avl c. Utvalg for sport d. Utvalg for barn, ungdom og bredde e. Utvalg for dommere og utdanning 7. Behandle strategiplan for NIHF Behandle revidert regnskap for Revisjonsberetning fra revisor 10. Beretning fra kontrollkomité 11. Forslag fra styret og innkomne forslag. Se vedlagte forslag. 12. Framtiden for Islandshestforum 13. Fastsette kontingent. Se vedlagte forslag. 14. Vedta budsjett for Valg 16. Fastsette godtgjørelse til tillitsvalgte representanter etter innstilling fra valgkomitéen. Møtet heves. ÅRSMØTE i NORSK ISLANDSHESTFORENING, 14. MARS 2015 Side 3

4 Sak 6 ÅRSRAPPORT 2014 NORSK ISLANDSHESTFORENING - STYRET Styret har i perioden bestått av: Leder, Margrethe Esaiassen Nestleder, Nils André Olsen Sekretær, Jenny Lindheim Leder i Utvalg for dommere og utdanning, Anne Karine Berger Leder i Utvalg for sport, Kristin C. Hauge Leder i Utvalg for avl, Torgeir Strøm Leder i Utvalg for barn, ungdom og bredde, Morten Sæterhaug Varamedlem, Ragnhild Pettersen. Årsmøtet 2013 valgte Gry Nergård som leder i utvalget for dommer og utdanning. Hun søkte om permisjon fra vervet kort tid etter årsmøtet og Anne Karine Berger ble konstituert som leder for utvalget og representant i styret. Organisasjonssekretærer, Anine Lundh, og regnskapsfører fra Accountor, Hilde Karin Skogli, har møtt fast på styremøtene. Styret har i driftsåret 2014 hatt 6 styremøter og behandlet 87 saker. Medlemmer og lokallag Norsk Islandshestforening har i perioden bestått av 2137 medlemmer, hvorav 742 familiemedlemmer, fordelt på 33 lokallag. I 2013 var medlemstallet 2294 fordelt på 32 lokallag. HOVEDSAKER Styret har i perioden arbeidet med følgende hovedsaker: Strategiarbeid Styret kalte ansatte og utvalg til en samling med fokus på langsiktig strategi for NIHF. Møte ble avholdt på Stange i september. Planen ble gjennomgått på lokallagsmøtet og utsendt til lokallagene for gjennomgang. Styret jobber videre med mottatte innspill. ÅRSMØTE i NORSK ISLANDSHESTFORENING, 14. MARS 2015 Side 4

5 Aktivitetshåndbok Som resultat av ønske fra årsmøtet, ble det utformet en aktivitetshåndbok med forslag til aktiviteter for lokallagene og beskrivelser av disse. Denne er gjort tilgjengelig på foreningens nettsider. Nordisk 2016 Norge har i 2016 ansvar for Nordisk Mesterskap. Styret har utpekt en komité som har fått ansvar for planlegging av mesterskapet under de rammer som er lagt. Se årsrapporten for sportsutvalget for nærmere informasjon. Nordisk Islandshestforening / VM2015 Norge er medarrangør under VM 2015 i Herning. I denne forbindelse er det lagt ut informasjon på nett og i medlemsblad, på leten etter medlemmer som vil være med i dugnadsarbeid under mesterskapet. Even Hedland er Norges representant i Nordisk Islandshestforbund og organisasjonskomitéen for VM2015. Internasjonale møter FEIF-konferansen 2014 ble holdt i Reykjavik. Styret stilte med representanter på alle avdelingsseminarer. De nordiske lederne møttes både under FEIF-konferansen og under Nordisk Mesterskap i Herning. Norsk Hestesenter Landbruks- og matdepartementet har besluttet at kåringsforskriften fjernes fra det nasjonale regelverket (Forskrift om godkjente dyr av hestefamilien) fra 1.januar NIHF har fulgt utviklingen og opprettholdt dialog med NHS og LMD for å finne gode løsninger for oppgaver, ansvar og rollefordeling knyttet til hestefaglige tjenester. NIFH har deltatt på representantskapsmøte. Sponsorarbeid Styret har hatt stort fokus på sponsorarbeidet med gjennomgang av sponsoravtaler, opprettelse av sponsorpakker og informasjonsskriv som en viktig tilrettelegging for det videre sponsorarbeidet. NIHF henvendte seg deretter direkte til et 20-talls personer om å bistå i arbeidet. Tiltross for henvendelsen fikk vi lite respons. Styret har hatt direkte kontakt med tidligere sponsorer og arbeidet med nye sponsorer uten hell. ÅRSMØTE i NORSK ISLANDSHESTFORENING, 14. MARS 2015 Side 5

6 AKTIVITETER Møte i ungdomsrådet Ungdomsrådet hadde sitt årlige møte i etterkant av årsmøtet på Gardermoen, 15.mars. Liv Fredskild ble valgt som ungdomsrepresentant i utvalg for barn, ungdom og bredde. Lokallagsmøte høsten 2014 Lokallagsmøtet ble avholdt på Rica Hotell Gardermoen lørdag 31.oktober søndag 1.november. Det ble arrangert diskusjoner og gruppearbeid rundt temaene «Hva gir medlemsvekst?», «Det attraktive lokallag» og «Lagånd og ledelse». Årets priser til sportsryttere og avlshester ble delt ut under festmiddag på lørdagen. Departementsmøte Samferdselsministeren Kjetil Olvik-Olsen innkalte hesteorganisasjonene, deriblandt NIHF, til et dialogmøte hvor vi fikk komme med våre meninger, diskutere utfordringer og komme med forslag til løsninger i forbindelse med opprydding av regelverket knyttet til hest i trafikk. NIHF-lotteri 2015 I et samarbeid med Skoies AS etablerte NIHF et lotteri som ble igangsatt i juni og avsluttet i november. Vi hadde to målsettninger med lotteriet. Lokallag og NIHF skulle samarbeide om et felles prosjekt med stikkordet «lagånd», i tillegg en ønsket økonomisk gevinst. NIHF lykkes med begge. Trekningskomiteen besto av styremedlem, ansatt og kontrollkomite. Arctic Equestrian Games Islandshestens venner arrangerte Arctic Games på vegne av NIHF ved årets AEGarrangement. Utdanningsansvarlig, Erik Andersen, avholdt clinic hvor emnet var Veien til VM med ekvipasjene Tina Kalmo Pedersen på Kolgrimur från Slätterne og Oda Ugland på Hárekur frá Vindasi, etterfulgt av et hingsteshow med Øggur fra Kringeland, Tigull fra Kleiva og Thokki fra Kyrholt. Oslo Horse Show Islandshesten ble i år igjen representert ved Oslo Horse Show. Anine Lundh og Bernt Severinsen sto for arrangementet på vegne av NIHF. Det ble avholdt «Mestertølt» med flotte ekvipasjer. ÅRSMØTE i NORSK ISLANDSHESTFORENING, 14. MARS 2015 Side 6

7 ØKONOMI NIHF er en frivillig organisasjon med 1 årsverk fordelt på 50 % stilling for stambokkontoret og 50 % stilling hos organisasjonssekretær. Stambokkontoret er lokalisert på Ulefoss i Telemark og organisasjonssekretæren har hjemmekontor i Oslo. NIHF er en organisasjon som jobber for å fremme islandshesten og aktiviteter knyttet til islandshesten. I tillegg til ansatte i fast stillingsprosent, har redaktør for Forum og nettsidene, og utdanningsansvarlig tilknyttet Utvalg for dommere og utdanning, avtalefestet engasjement. De ansatte er fordelt på 1 kvinne i 50 % stilling og en mann i 50 % stilling. Kjønnsbalansen i styret er slik: 43 % menn og 57 % kvinner. Norsk Islandshestforening gir ingen negative miljøpåvirkninger, organisasjonen administrerer aktiviteter hovedsakelig utendørs, aktivitetene medfører ingen negative miljøpåvirkninger. Regnskapet for 2014 viser et underskudd på kr. Underskuddet skyldes lavere inntekter enn budsjettert på sponsorinntekter, annonseinntekter til Forum, inntekter til stambokkontoret, avlsvisning og kursinntekter. Videre har det vært høye utgifter på å analysere eldre DNA-prøver enn det som var avsatt. Regnskapet er ikke revidert pr dags dato. Styret er av den oppfatning av det er gode forutsetninger for fortsatt drift. Februar, 2015 Margrethe Esaiassen Leder Nils André Olsen Nestleder Jenny Lindheim Sekretær TorgeirStrøm Leder avlsutvalget Anne Karine Berger Leder utvalg for dommere og utdanning Morten Sætherhaug Leder barn, ungdom og bredde ÅRSMØTE i NORSK ISLANDSHESTFORENING, 14. MARS 2015 Side 7

8 ÅRSRAPPORT 2014 NORSK ISLANDSHESTFORENING UTVALG FOR AVL UTVALGET Utvalget har etter årsmøtet bestått av: Torgeir Strøm, leder Per Kolnes Sigtryggur Benediktsson Nils Ole Gilde er stambokfører for foreningen. MØTER Utvalget har hatt 3 telefonmøter / møter i løpet av meldingsåret. I tillegg har det vært mye telefon/mail kontakt innad i utvalget. AVLSUTSTILLINGER 2014 Det har i 2014 vært gjennomført 4 avlsutstillinger: Seljord, Tresfjord, Troms og Stange. Dommerne på disse utstillingene var fra Island, Sverige, Danmark, Tyskland og Norge. Oversikt over resultater: Rapporten inneholder også norske hester som er bedømt i utlandet Bedømt Individ fullbedømt Individ 1. premie 2. premie kåret Hingster 3 år år år år år Sum Hopper 3. premie 4 år år år år sum Totalt ÅRSMØTE i NORSK ISLANDSHESTFORENING, 14. MARS 2015 Side 8

9 KÅREDE HINGSTER OG BEDEKNINGSOVERSIKT: Innrapporterte bedekninger for 2014 er hittil 163. KÅRINGSFORSKRIFTEN Fra 1/ ble kåringsforskriften fjernet fra landbruksdepartementet og dette ansvaret ble flyttet over på den enkelte raseorganisasjon. Det har vært en del uklarheter rundt dette og det har blitt jobbet en god del med Norsk Hestesenter rundt dette. Vi fortsetter med gjeldende avlsplan foreløpig. HAVLVÅRSMØTET 2014 Følgende utmerkelser ble gitt på lokallagsmøtet: Årets hingst, Bonus fra Bjarnanesi, eier Thomas Larsen Årets hoppe, Rönd fra Selfossi, Eier Christina Lund Årets norskfødte hingst, Litli-Dagur fra Teland, eier Ehrenfried Seeman Årets norskfødte hoppe, Carmen fra Vindal, eier Elin Johansen, Erlingur Erlinsson ANDRE AKTIVITETER. Det ble sendt en rytter til FEIF seminar for unge avlsryttere i Tyskland i august Dette var Helga Pernille Bergvold. Februar, 2015 Torgeir Strøm Leder avlsutvalget, NIHF ÅRSMØTE i NORSK ISLANDSHESTFORENING, 14. MARS 2015 Side 9

10 ÅRSRAPPORT 2014 NORSK ISLANDSHESTFORENING UTVALG FOR SPORT UTVALGET Utvalget har etter årsmøtet bestått av: Kristin C. Hauge (leder) Runar Larsen Birgitte Lûtken LANDSLAGSLEDELSE Landslagsledelsen har i perioden bestått av: Landslagssjef Hanne Hestevik Assisterende landslagssjef Jenny Lindheim Maren Kirkebøen har hatt ansvar for Rekruttlaget Uttakskomiteen har bestått av: Birgitte Lutken Hanne Hestevik Per Kolnes/ Nils-Ole Gilde MØTER Det har vært avhold 2 utvalgsmøter i perioden der alle var til stede bortsett fra ett. Ut over det har kommunikasjon foregått via e- post og telefon. Sportsutvalget har vært representert på alle styremøter, i tillegg har de vært representert på årsmøtet og lokallagsmøtet. SU var representert på FEIFs sportsledermøte i Reykjavik. HOVEDSAKER Utvalget har i perioden jobbet med følgende saker: Stevnestruktur, stevnehåndbok og terminliste Stevnestrukturen 2015 er revidert på bakgrunn av erfaringer høstet i sesongen 2014, samt forslag fremmet på lokallagsmøtet i oktober Stevnehåndboken har blitt grundig revidert. Terminliste 2015 ble fremsatt på lokallagsmøtet. NM Under Nihfs strategisamling høsten 2014 ble det bestemt at SU skal være ansvarlig for NM i fremtiden. I 2015 alene, men deretter i samarbeid med lokallag. Det skal utarbeides en fordelingsnøkkel ift. ansvarsoppgaver og fortjeneste. NM 2015 blir på Biri. ÅRSMØTE i NORSK ISLANDSHESTFORENING, 14. MARS 2015 Side 10

11 Landslagsledelse Det har vært arbeidet med å etablere en fast landslagsledelse hvor målet var å få to sett med landslagsledere for neste 4 års periode. Dette vil gi mer forutsigbarhet, mer profesjonalitet, og grobunn for rekruttering. Anne Pedersen, Åse Lene Echoff, Hanne Hestevik, Jenny Lindheim, og Maren Kirkebøen, har takket ja til denne oppgaven. Anne Pedersen og Åse Lene Echoff vil være hovedansvarlige for VM år, Hanne Hestevik og Jenny Lindheim vil være hovedansvarlige for Nordisk år. Maren Kirkebøen vil ha ansvaret for rekruttene. Elitelag + rekruttlag Det ble tatt ut rekruttlag høsten 2013 for sesongen Elitelag for 2014 ble først tatt ut på begynnelsen av året pga manglende landslagsledelse. Uttakene ble gjort på bakgrunn av landslagsdeltakelse samt resultater. Det ble avholdt 2 rekruttsamlinger i 2014 vinter, sommer, og en elitesamling våren Alle samlingene var svært vellykkede og en stor takk til Hanne Hestevik og Jenny Lindheim for elitesamling og til Maren Kirkebøen for innsatsen til rekruttsamlingene. Nytt elitelag og rekruttlag ble tatt ut høsten 2014 for Uttaket ble gjort på bakgrunn av landslagsdeltakelse samt resultater. Nordisk 2016 Det har vært arbeidet med å få etablert en stevnekomite for Nordisk Terje Hagelund og Dag Riverud har sagt ja til oppgaven. Arena for Nordisk 2016 ble Biri. Gædingakomité Det har vært jobbet med å få etablert en gædingakomite men hittil har dette ikke lyktes. AKTIVITETER Stevner: Det har vært stor aktivitet i 2014 og mange stevner har vært arrangert av lokallag og NIHF. Blant annet er det flere lokallag som arrangerer forskjellige cuper gjennom vinterhalvåret, et godt tilbud og flott for rekruttering. NIHF sto som arrangør av årets Pinsestevne med stor deltakelse. Bente Skoie var stevneleder og mange lokallag deltok som vanlig i dugnadsarbeidet. Nok et flott pinsearrangement i Seljord. Det ble arrangert 6 World Ranking stevner, inkludert NM. WR stevnene ble arrangert av klubbene Vestnes, Hrimnir, Hrani, Gladur, og Sleipnir. I tillegg var Pinsestevnet også et WR stevne. I år var alle WR stevner i inn- og utland uttakingsstevner i forbindelse med uttak til Nordisk i Herning. Rytterne sendte selv inn sine resultater til uttakingskomiteen. Norgesmesterskap NM ble arrangert på Biri av Sleipnir. Et flott arrangert stevne med god deltakelse og mange gode hester og rytterprestasjoner. Se vedlegg 1 for oversikt over Norgesmestere i de forskjellige disipliner og sammenlagt. ÅRSMØTE i NORSK ISLANDSHESTFORENING, 14. MARS 2015 Side 11

12 Nordisk Mesterskap Nordisk ble avholdt i Herning i Danmark. For Norges del ble det igjen mange flotte resultater, og vi var representert i de fleste finaler. Norge ble totalt beste nasjon! Vi gratulerer alle sammen! Ytterligere resultater vises i vedlegg 2. ANDRE AKTIVITETER World Tølt i Odense, Danmark. Norge var representert med et lag for ungryttere på World Cup i Danmark i februar. AEG Islandshesten fikk igjen muligheten til å vise seg frem på AEG. Nihf fikk god hjelp av Islandshestens venner som lagde et flott arrangement. Det ble arrangert gangartskonkurranse, hingsteoppvisning, og interessante foredrag. ÅRETS RYTTERE: Under lokallagsmøtet ble følgende ryttere og hester tildelt pris for sine prestasjoner under sesongen Årets senior: Nils Christian Larsen Årets ungrytter: Ingrid Marie Larsen Årets junior: Oline Michelsen Februar 2015 Sportsutvalget Vedlegg 1: Vedlegg 2: Resultater fra NM Landslaget 2014, resultater Nordisk Danmark. ÅRSMØTE i NORSK ISLANDSHESTFORENING, 14. MARS 2015 Side 12

13 Vedlegg 1 SU; Resultater fra Norgesmesterskap i sport 2014; T1 senior: Stian Pedersen / Vestnes - Globus fra Jakobsgården Helga Helgadottir / Vestnes - Fjarki frá Breiðholti Anne Stine Haugen / Gloi - Kristall frá Jarðbrú T2 senior: Hanne Smidesang/ Sleipnir - Vökull fra Kopavogi Camilla Mood Havig / Sleipnir - Herjann fra Lian Ingeborg Steinnes Ivesdal / Villingur - Stali fra Fossanmoen V1 senior: Nils-Christian Larsen / Gandur - Viktor fra Diisa Agnes Helga Helgadottir / Vestnes - Fjarki frá Breiðholti Tine Johansen - Hrímbakur frá Hólshúsum F1 senior: Camilla Mood Havig - Herjann f. Lian Mona Tysland Lillehagen / Sleipnir - Hlekkur fra Løvik Anne-Lene Holm / Hrimnir - Bjartur von Hof Osterkamp T1 ungrytter: Oda Ugland / Hrani - Harekur fra Vindasi Caroline Gleditsch Holstad / Sleipnir - Thor fra Ketu Camilla Wangen / Hekla - Viktorius fra Høfn 2 T2 ungrytter; Caroline Wangen / Hekla - Laki fra Hemlu Rikke Skogstad / Gloi - Skarfur fra Lian Ingelin Skoie / Gladur Spyrnir fra Hemlu VI ungrytter: Oda Ugland / Hran -Harekur fra Vindasi Caroline Gleditsch Holstad / Sleipnir - Thor fra Ketu Thea Johansen / Sleipnir - Kafteinn fra Sigersberg F1 ungrytter: Ingrid Marie Larsen / Vestnes - Dimmey fra Jakobsgården Camilla Wangen/ Hekla -Hersir fra Hàkoti Stine Smidtsrød Baastad / Sleipnir - Ljómi från Sundsberg T1 junior: Synne Smedsrud Schibsted / Hrimnir - Hløkk fra Fossanmoen Mia Strøm / Vestnes - Aron fra Jakobsgården Karoline Ilseth Dahlø / Sleipnir - Draumur fra Taasaasen ÅRSMØTE i NORSK ISLANDSHESTFORENING, 14. MARS 2015 Side 13

14 V1 junior: Karoline Ilseth Dahlø / Sleipnir - Draumur fra Taasaasen Tuva Sivesind / Hekla - Gjafar fra Thufu Ina Høidalen / Hørdur - Edall fra Minde PP1 senior: Nils-Christian Larsen / Gandur - Dynfari fra Steinnesi Camilla Mood Havig / Sleipnir - Herjann fra Lian Christina Sandberg Lund / Sleipnir - Rönd fra Selfossi PP1 ungrytter: Stine Smidtsrød Baastad / Sleipnir - Ljómi från Sundsberg Camilla Wangen / Hekla - Hersir fra Hakoti Lona Sneve / Gladur - Stori Dimon Fra Hraukbæ P1 senior: Veronica Høgsveen Våland / Isafold - Gáski frá Vindási Thomas Larsen / Hrani - Eitill fra Vindasi Nils-Christian Larsen / Gandur - Dynfari fra Steinnesi P1 ungrytter: Lona Sneve / Gladur - Stori Dimon Fra Hraukbæ Stine Smidtsrød Baastad / Sleipnir - Ljómi från Sundsberg Ann-Mari Roll Backe / Sleipnir - Spori fra Kringeland P2 senior: Veronica Høgsveen Våland / Isalfold -Gáski frá Vindási Anne-Lene Holm / Hrimnir - Seifur frá Oddholi Nils-Christian Larsen / Gandur - Dynfari fra Steinnesi P2 ungrytter: Steinar Clausen Kolnes / Faxi - Styrla fra Skarstad Kari Egelandsdal / Villingur - Kristall frá Hvítanesi Alexandra Jonassen / Hrani Gandalvur fra kringeland Fullstendig resultatliste: 2014/Finaleresultater-NM-2014 ÅRSMØTE i NORSK ISLANDSHESTFORENING, 14. MARS 2015 Side 14

15 Vedlegg 2 SU; Landslaget 2014 Senior Agnes HelgaHelgadottir Fjarki frá Breiðholti Anne Lene Holm Bjartur von Hof Osterkamp Anne Stine Haugen Kristall fra Jarðbrú Bernt Severinsen Tigull fra Kleiva Camilla Mood Havig Herjann fra Lian Ingeborg Steinnes Ivesdal Stali fra Fossanmoen Hanne Smidesang Vökull fra Kopavogi Kristin Elise Andersen- Grandi fra Laugardal Nils Christian Larsen- Viktor fra Diisa Stian Pedersen Globus fra Jakobsgården Thomas Larsen- Skàti fra Skaney Tine Johansen Hrímbakur fra Hólshúsum Veronica Høgsveen Våland- Gáski fra Vindási Kristina Madsen Ask fra Suldal Reserve: Liv Runa Sigtryggsdottir - Ungrytter Camilla Wangen Hersir fra Hakoti Caroline Gleditsch Holstad- Thor fra Ketu Caroline Wangen Laki fra Hemlu Guro Espeland Zorró fra Grímsstöðum Ingrid Marie Larsen- Dimmey fra Jakobsgården Kari Egelandsdal Kristall frá Hvítanesi Oda Ugland- Hárekur fra Vindási Steinar Clausen Kolnes- Styrla fra Skarstad 4-gangs reserve: Rikke Skogstad/Skarfur fra Lian 5-gangs reserve: Stine Smidtsrød Baastad/ Ljomi fra Sundsberg Junior Karoline Ilseth Dahlø Draumur fra Taasaasen Mia Strøm- Aron fra Jakobsgården Oline Michelson Difa fra Åsvin Fullstendig resultatliste: ÅRSMØTE i NORSK ISLANDSHESTFORENING, 14. MARS 2015 Side 15

16 UTVALGET ÅRSRAPPORT 2014 NORSK ISLANDSHESTFORENING - UTVALG FOR BARN, UNGDOM OG BREDDE Utvalget har etter årsmøtet bestått av: Morten Sæterhaug (Leder) Anne Follaug (Leder i Ungdomsrådet) Liv Fredskild MØTER Det har vært avholdt to utvalgsmøter der to medlemmer av utvalget deltok. Ut over det har kommunikasjon foregått via e-post og telefon.utvalget har vært representert på styremøter, årsmøtet, lokallagsmøtet og FEIF konferansen. Ungdomsrådsmøte Ungdomsrådsmøte ble holdt etter årsmøtet på Gardermoen, 15.mars Representanter deltok fra Hekla og BUB. Hovedpunkter: - Hvordan få flere til å delta på ungdomsrådsmøtet - Aktivitetshåndbok - Rekruttklasse - NIHF-cup Eierskap til NIHF-arrangement i lokallagene - Beholde fokus både på ungdom og på bredde - Valg: Liv Fredskild ble valgt inn i BUB av ungdomsrådet AKTIVITETER Det ble arrangert Trail og Flaggritt på Pinsestevnet og under Midt-Norsk Mesterskap i Tresfjord. Det resulterte i at flere fikk mulighet til å kvalifisere seg til FEIF-cup. FEIF-cup De som ble Norges representanter til FEIF-cup på Island var Amanda Waagan Lillerovde, Eir Elise Follaug, Susanne Jenny Avseth, Karine Ståland og Helle Reinsnos. ÅRSMØTE i NORSK ISLANDSHESTFORENING, 14. MARS 2015 Side 16

17 Turhesttreff BUB, inviterte turhestentusiaster til treff helga august på Hjerkinn. Hovedtema var hvilke egenskaper ser vi etter hos den gode turhesten. Dette ble en suksess, og utvalget ser potensiale i å arrangere treffet på rundgang, i håp om å inspirere lokallag til å arrangere dette senere på egenhånd. Fotokonkurranse Det ble arrangert fotokonkurranse i Forum. Utvalg for barn, ungdom og bredde Februar 2015 ÅRSMØTE i NORSK ISLANDSHESTFORENING, 14. MARS 2015 Side 17

18 ÅRSRAPPORT 2014 NORSK ISLANDSHESTFORENING - UTVALG FOR DOMMER OG UTDANNING UTVALGET Årsmøtet valgte Gry Nergård til leder for utvalget, men hun søkte om permisjon kort tid etterpå. Utvalget konstituerte seg med ny leder, Anne Karine Berger, og nytt medlem, Hilde Karin Skogly. Utvalget har bestått av: Anne Karine Berger, leder Rita Sæther Hilde Karin Skogly Utdanningsansvarlig Erik Andersen MØTER Utvalget har hatt to møter der alle var til stede, samt vært representert ved alle styremøter. I tillegg har det vært kontakt på mail og telefon. DOMMERE Vi hadde ved utgangen av året: 2 Feif-dommere, 27 nasjonaldommere og 36 lokallagsdommere. Det er vanskelig å få oversikt over dommere og lisenser, da det er utfordrende å få inn hoveddommerskjemaer etter alle stevner. Utvalget minner om kravene til å opprettholde dommerlisens: - Delta på dommerseminar minimum hvert 2.år - Dømme minimum 3 dager i året AKTIVITETER - Grunnkurs instruktør Bergen - A-instruktør del 2 Grimstad - Seminar pinsestevnet - Unghestkurs Bergen - B-instruktørkurs Bergen - 2 lokallagsdommerkurs Bergen og Forsand Pinsestevnet Det er lagt ned mye arbeid i å legge dommerkabalen for Pinsestevnet, da få dommere meldte seg. Utvalg for dommer og utdanning, Februar 2015 ÅRSMØTE i NORSK ISLANDSHESTFORENING, 14. MARS 2015 Side 18

19 Sak 7 Strategiplan for styret og utvalgene i Norsk Islandshestforening (NIHF) Lagånd Synlighet Vekst Styret og utvalgene i NIHF arbeider etter Lov for NIHF (http://nihf.no/om- Nihf.aspx#Lovfornihf) og mandatene gitt for de enkelte utvalg, samt etter vedtak gitt av Årsmøtet. Ut over de løpende arbeidsoppgavene har styret og utvalgene i NIHF utpekt Lagånd, synlighet og vekst som strategiske satsingsområder for perioden Gjør livet til en fest ri islandshest! ÅRSMØTE i NORSK ISLANDSHESTFORENING, 14. MARS 2015 Side 19

20 Styret For styret er det en målsetning å styrke båndene mellom medlemmene, lokallagene og NIHF sentralt, samt bidra til økt engasjement i lokallagene. Det er også et mål å arbeide for at NIHF og lokallagene er inkluderende, og at samhold og allsidighet blir vektlagt på alle nivå i organisasjonen. Lagånd Økt samhandling mellom NIHFs styre og styrene i lokallagene vil være viktig for god lagånd i hele organisasjonen Ha direkte kontakt mellom styret i NIHF og lederne i lokallagene. Lokallagene fordeles mellom styremedlemmene, som får ansvar for å ha kontakt med lederne i lokallagene minimum to ganger årlig. Ha egne møter for lederne i lokallagene under lokallagsmøtet. Lage korte nyhetsbrev eller nettoppslag etter møter i styre og utvalg. Aktivt be lokallag som er dyktige på et område til å dele sine erfaringer med andre lokallag under lokallagsmøte/årsmøte. Synlighet Hele NIHFs organisasjon er tjent med å være synlige på arenaer for andre hesteraser og i media. Ha NIHF-stand på store stevner og på avlsvisninger, gjerne betjent av et styremedlem. Utarbeide ny og enklere brosjyre som presenterer NIHF og lokallagene. Invitere media på NIHFs felles ridetur, f.eks. program som NRK Norge Rundt eller Ut i naturen. Tilby ekspert på islandshest til fagpanelet på hest.no Forhandle standplass under Dyrsku n i avtalen vi har med Dyrskuplassen i Seljord. Be et lokallag som lykkes med mediaomtale til å dele erfaringene på lokallagsmøtet Vekst Tiltakene for vekst i organisasjonen vil i all hovedsak utføres gjennom utvalgene. Enkelte fellestiltak vil dog ligge generelt i styret. Aktivt oppfordre lokallagene til å benytte seg av NRyFs klubbutviklere for å strukturere arbeidet i lokallagene Utarbeide nytt og målrettet profileringsmateriell som lokallagene kan bruke, eller som kan sendes ut fra Stambokkontoret. Fremme forslag om eget sponsorutvalg til Årsmøtet i mars Frem til det etablere sponsorgruppe gjennom direkte personlig oppfordring til aktuelle kandidater. ÅRSMØTE i NORSK ISLANDSHESTFORENING, 14. MARS 2015 Side 20

21 Utvalg for dommere og utdanning (DU) Lagånd Dommerne og instruktørene er viktig for sporten vår. Det er viktig med god lagånd innad blant dommerne og instruktørene, samt mellom dommerne og instruktørene og DU. Obligatorisk dømming på Pinsestevnet minimum hvert tredje år for å opprettholde dommerlisensen. Dette vil bidra til kvalitetssikring av dømmingen gjennom at dommerne vil kalibreres jevnlig mot mange andre dommere, samt at det vil lette rekrutteringen av dommere til Pinsestevnet. Lage system for å sikre kontinuerlig profesjonell utvikling av instruktørene. Dette vil omfatte obligatorisk deltakelse på seminar minimum hvert tredje år, samt en registrering av at instruktøren faktisk underviser. Presisere viktighet av lagånd og godt kollegium under dommerseminarene og instruktørseminarene. Oppfordre stevnearrangører til å presentere dommerne på en god måte under stevnene, samt gjøre litt stas på stevnets dommere. Synlighet Det er særlig viktig å øke synligheten av NIHFs tilbud på utdanningssiden. Ha bedre annonsering av planlagte kurs, samt dommer- og instruktørseminarer på nihf.no og i IslandshestForum. Etablere en kalender på nihf.no som viser neste månedens arrangementer på forsiden. Etablere fast spalte i IslandshestForum med terminliste både for utdanning, sport og avl. Hva skjer fram til neste utgivelse. Vekst DU vil arbeide for å utarbeide nye kurstilbud, da markedet er mer eller mindre mettet for flere av dagens kurs. Utrede og evt utarbeide rideknappsystem for islandshest Ha årlig avvikling av eksamen for lokal- og nasjonaldommere under Pinsestevnet Oppfordre flere lokalklubber til å arrangere dommeraspirantkurs. Oppfordre lokalklubbene til å gi tilbakemelding om hva de har behov for av kurs mht dommere og utdanning. Gjennomføre stevnearrangørkurs ÅRSMØTE i NORSK ISLANDSHESTFORENING, 14. MARS 2015 Side 21

22 Utvalg for sport (SU) Lagånd Elitelaget, Rekruttlaget og Landslaget er SUs ansvarsområde. SU vil arbeide for å øke kvaliteten på elitelags- og rekruttsamlingene slik at disse er samlinger rytterne ønsker å være med på, ikke bare må være med på. Det er viktig å styrke båndene mellom medlemmer ute i lokallagene og eliterytterne, slik at medlemmene føler det er deres landslag som skal ut og konkurrere. Det vil også fokuseres på at eliterytterne skal være gode rollemodeller for nye ryttere, både lokalt og sentralt. Ha NM som arrangement helt eller delvis i NIHF-regi. Ha intervjuer/presentasjoner av profilerte (elitelags)ryttere i vårt medlemsblad og på nettsidene. Oppfordre elitelagsryttere til å bidra aktivt i sine lokallag (og oppfordre lokallagene til å bruke sine eliteryttere), samt ha elitelagsryttere som RASK -ambassadører( NRyF). Få bedre kontinuitet i landslagsledelsen gjennom å engasjere lederne for mer enn en sesong. Det vil arbeides for å få avtaler hvor en ledelse tar to Nordiske mesterskap, og en ledelse tar to VM. På denne måte kan man få en viss kontinuitet i samtidig som arbeidsmengden for landslagsledelsen ikke blir stor to påfølgende år. Synlighet For å øke synligheten til sporten vil SU arbeide for å gjøre sporten mer publikumsvennlig. Fokus vil være å informere publikum om hva som vektlegges ved bedømminger under konkurranser. Ha testryttere under NM og Pinsa som rir med åpen bedømming Oppfordre lokallag til å ha testryttere med åpen bedømming på stevner. Utarbeide informasjonsbrosjyrer/plansjer som på lettfattelig måte forteller om bedømmelseskriterier. Brosjyrene/plansjene skal kunne brukes på stevner som introduksjon og informasjon til publikum. Vekst SU vil arbeide for å øke antall tilbud for ryttere på stevnefronten. Etablere Gædingakomité under SU som arbeider for økt utbredelse og rammevilkår for Gædingakeppni. Oppfordre FEIF til å utarbeide nytt bedømmelsessystem i ikke-kvalifiserende øvelser. Etablere debutantklasse med eget karaktersystem. Dette skal testes ut et år nasjonalt, deretter vil erfaringene spilles inn til FEIF. ÅRSMØTE i NORSK ISLANDSHESTFORENING, 14. MARS 2015 Side 22

23 Utvalg for avl Lagånd Det er viktig å styrke lagånden og samarbeidet mellom avlere og utvalg, samt mellom avlere og andre deler av organisasjonen. Det er også viktig å framsnakke alle de gode norskavlede hester blant våre medlemmer Gjennomføre avlsseminar regelmessig annet hvert år Arrangere regelmessige avlsturer til Island. Fremheve beste norskfødte hest i hver sportsklasse på NM og Pinsestevnet gjennom utdeling av egen rosett. Fremheve de norskfødte hestene som gjør det best i internasjonale mesterskap i våre omtaler av mesterskapene Synlighet For å øke synligheten til avlsarrangementene kan det gjennomføres flere tiltak Bedre annonseringen og profileringen av avlsvisninger Ha felles terminliste for sport, utdanning og avl Gjøre avlsvisningene mer publikumsvennlige gjennom å lage informasjonsbrosjyrer som på en enkel måte forteller om hva og hvordan man bedømmer. Gjennomføre bedømminger for åpen mikrofon der det er mulig (unghestvisninger) www. Vekst Det er særlig viktig å få en bedre norsk visningsarena. Videre er stambokkontoret i kontakt med en stor mengde islandshesteiere som ikke er medlemmer i NIHF, altså potensielle medlemmer. Få ferdigstilt det nye rettstrekket i Seljord. Sende ut kortfattet informasjon om NIHF og lokallagene sammen med papirer fra Stamboka til stambokkunder som ikke er medlemmer Etablere Islandshest-Derby ÅRSMØTE i NORSK ISLANDSHESTFORENING, 14. MARS 2015 Side 23

REFERAT LOKALLAGSMØTE I NORSK ISLANDSHESTFORENING 07-08 november 2009 Quality airport hotell Gardermoen

REFERAT LOKALLAGSMØTE I NORSK ISLANDSHESTFORENING 07-08 november 2009 Quality airport hotell Gardermoen REFERAT LOKALLAGSMØTE I NORSK ISLANDSHESTFORENING 07-08 november 2009 Quality airport hotell Gardermoen Følgende lokallag var representert: Jøkull, Fakur, Hekla, Gladur, Vestnes, Sleipnir, Nattfari, Fengur,

Detaljer

Årsberetning 2011-2012. Norges Rytterforbunds ordinære ting Thon Hotel Oslo Airport Søndag 17. mars 2013

Årsberetning 2011-2012. Norges Rytterforbunds ordinære ting Thon Hotel Oslo Airport Søndag 17. mars 2013 Årsberetning 2011-2012 Norges Rytterforbunds ordinære ting Thon Hotel Oslo Airport Søndag 17. mars 2013 Sidehenvisninger Ryttertinget 2013 Saksliste 3 Side Side Sak 4: Årsberetning 2011-2012 Sak 5: Regnskap

Detaljer

Årsberetning 2013-2014. Norges Rytterforbunds Ordinære Ting Thon Hotel Arena Søndag 22. mars 2015

Årsberetning 2013-2014. Norges Rytterforbunds Ordinære Ting Thon Hotel Arena Søndag 22. mars 2015 Årsberetning 2013-2014 Norges Rytterforbunds Ordinære Ting Thon Hotel Arena Søndag 22. mars 2015 Innholdsfortegnelse NRYFs Rytterting 2015 Saksliste 3 SAK 4 Behandling av Årsberetning 2013-2014 4 Kap 1

Detaljer

ISLANDSHESTFORUM. Pinsestevnet 2013 Hovedutstillingen i Seljord Møte med Inger-Marie Haaland Alt om følling. Medlemsblad for Norsk Islandshestforening

ISLANDSHESTFORUM. Pinsestevnet 2013 Hovedutstillingen i Seljord Møte med Inger-Marie Haaland Alt om følling. Medlemsblad for Norsk Islandshestforening ISLANDSHESTFORUM Medlemsblad for Norsk Islandshestforening Pinsestevnet 2013 Hovedutstillingen i Seljord Møte med Inger-Marie Haaland Alt om følling Nordens største bitt utvalg SLIPP SKULDRENE FRI Ingen

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

NSFLIS Generalforsamling 2015. Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS)

NSFLIS Generalforsamling 2015. Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) Generalforsamling Drammen 23.september 2015 1 Velkommen til årets Generalforsamling! Det er en glede å invitere til Generalforsamling

Detaljer

Årbok 2013 Oslo Turnforening 26. mars 2014. Innholdsfortegnelse

Årbok 2013 Oslo Turnforening 26. mars 2014. Innholdsfortegnelse Oslo Turnforening Årbok 2013 Innholdsfortegnelse Side Saksliste... 2 Forretningsorden... 3 Styrets årsberetning 2013... 4 Årsberetning Barne- og Ungdomsgruppen 2013... 9 Årsberetning Konkurranse Turn 2013...

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 Comfort Hotel RunWay MØTET STARTER KL 10.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som er

Detaljer

SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015

SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015 NORDLAND SKIKRETS TING SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015 PROGRAM OG SAKSLISTE SAKENES BEHANDLING BERETNINGER REGNSKAP OG BUDSJETT HANDLINGSPLAN ORGANISASJONSPLAN LAGSOVERSIKT Innholdsfortegnelse

Detaljer

Norsk Varmblod. Årsberetning 2010

Norsk Varmblod. Årsberetning 2010 Norsk Varmblod Årsberetning 2010 Norsk Varmblod Side 1 av 14 Styrets Årsberetning 2010 Årsberetningen tar utgangspunkt i styreåret, dvs. mellom to årsmøter. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Store begivenheter i

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Norsk Rallylydighetsklubb

Innkalling til Årsmøte i Norsk Rallylydighetsklubb Innkalling til Årsmøte i Norsk Rallylydighetsklubb Lørdag 31. januar 2015 kl 15.30 Veitvet Bowlingsenter, Veitvetveien 8, 0596 Oslo (Se kart bakerst i innkallingen)! 1. Velkommen. Konstituering av årsmøtet

Detaljer

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag Nittedal Idrettslag Årsmøte 2014 Nittedal Idrettslag Boks 75, 1482 Nittedal * Besøksadresse: Kvernstuveien 5 Telefon: 67 07 25 88 * post@nittedalil.no * www.nittedalil.no Nittedal Idrettslag Saksliste

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling Lørdag 30. mai 2015, kl 10.30 på Quality Hotell, Gardermoen Registrering fra kl 9.45

Innkalling til Generalforsamling Lørdag 30. mai 2015, kl 10.30 på Quality Hotell, Gardermoen Registrering fra kl 9.45 Innkalling til Generalforsamling Lørdag 30. mai 2015, kl 10.30 på Quality Hotell, Gardermoen Registrering fra kl 9.45 Til behandling foreligger: 1 Åpning 2 a. Valg av dirigent, referenter, tellekorps og

Detaljer

Sakspapirer til Unionsmøte 2013

Sakspapirer til Unionsmøte 2013 Sakspapirer til Unionsmøte 2013 Program Årsberetning NBU 2011-2013 Vedtekter NBU med endringsforslag Forslag til handlingsplan for NBU 2012-2013 Evaluering av Union Bluescup 2012 Evaluering av Union Bluesband

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Norsk Optimistjolleklubb

Innkalling til Årsmøte i Norsk Optimistjolleklubb Drøbak, 6. desember 2013 Innkalling til Årsmøte i Norsk Optimistjolleklubb Onsdag 5. februar 2014 kl. 18.00 Avholdes i lokalene til: Nordox AS Østensjøveien 13, 0661 Oslo Saksliste 1. Godkjenning av fremmøtte

Detaljer

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 12. FEBRUAR 2014 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer

Faglig årsrapport 2010

Faglig årsrapport 2010 Faglig årsrapport 2010 Innledning I 2010 har Fagutvalget og fagsiden startet arbeidet med å fylle det faglige hjemmet i Tekna, og to nye faglige grupper er etablert: Tekna Havbruk og Tekna Biotek. Fagutvalget

Detaljer

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013 Side 1 av 27 Innholdsfortegnelse Innkalling til årsmøte:... 3 Innkalling til årsmøte for Trondhjems Seilforening

Detaljer

Årsrapport 2009. Innhold:

Årsrapport 2009. Innhold: Årsrapport 2009 Innhold: Styrets beretning side 2 Administrasjonens beretning side 5 Resultatregnskap side 11 Balanse side 12 Noter side 13 Kontantstrøm side 17 Revisjonsberetning side 18 Hestehjelpskassa

Detaljer

Årsberetning 2009-2010. Norges Rytterforbunds ordinære ting Comfort Hotel RunWay, Gardermoen søndag 20. mars 2011

Årsberetning 2009-2010. Norges Rytterforbunds ordinære ting Comfort Hotel RunWay, Gardermoen søndag 20. mars 2011 Årsberetning 2009-2010 Norges Rytterforbunds ordinære ting Comfort Hotel RunWay, Gardermoen søndag 20. mars 2011 Sidehenvisninger Ryttertinget 2011 Saksliste 3 Side Side Sak 4: Årsberetning 2009-2010 Sak

Detaljer

Faglig årsrapport 2009

Faglig årsrapport 2009 Faglig årsrapport 2009 Faglig årsrapport 2009 2 Innledning anno 2010 Fagsiden i Tekna har fått godt fotfeste de siste par årene, og arbeidet i Fagutvalget blir stadig mer spennende. Et fokus for Fagutvalget

Detaljer

Årsmøte 2015. Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00. Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10. Trondheim Golfklubb

Årsmøte 2015. Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00. Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10. Trondheim Golfklubb Årsmøte 2015 Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00 Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10 Side 1 av 46 Samarbeidspartnere 2014 Trondheim Golfklubb takker alle samarbeidspartnere for god støtte, og oppfordrer

Detaljer

Versjon. Organisasjonshåndbok Forbund region klubb

Versjon. Organisasjonshåndbok Forbund region klubb Versjon 6 Organisasjonshåndbok Forbund region klubb Organisasjonshåndbok Side 1 FORORD Organisasjonshåndboken for Norges Styrkeløftforbund er et resultat av et ønske om å utvikle et verktøy til hjelp for

Detaljer

Agder Bandykrets innkaller med dette til særkretsting for 2012 torsdag 25. april 2013, kl. 19:00 i Sør Amfi (Myra) i Arendal.

Agder Bandykrets innkaller med dette til særkretsting for 2012 torsdag 25. april 2013, kl. 19:00 i Sør Amfi (Myra) i Arendal. Særkretsting 2013 Agder Bandykrets innkaller med dette til særkretsting for 2012 torsdag 25. april 2013, kl. 19:00 i Sør Amfi (Myra) i Arendal. Dagsorden Åpning ved styrets leder 1. Godkjenne de fremmøtte

Detaljer

www.oslopolitiforening.no

www.oslopolitiforening.no www.oslopolitiforening.no Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 12 4. Enkeltsaker og medieklipp 15 5. Satsingsområder for 2014 21 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere

Detaljer

SAKSPAPIRER LANDSTING 2011. Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april

SAKSPAPIRER LANDSTING 2011. Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april LANDSTING 2011 SAKSPAPIRER Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april 8.-10. april 2011 Kjære landstingsdelegat Velkommen til KFUK-KFUM-speidernes landsting! Landsting er KFUK-KFUM-speidernes

Detaljer