NORSK ISLANDSHESTFORENING ÅRSMØTE 2014 STED: RICA HOTELL GARDERMOEN. Sakspapirene inneholder: Program. Saksliste. Årsrapporter for styret og utvalg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORSK ISLANDSHESTFORENING ÅRSMØTE 2014 STED: RICA HOTELL GARDERMOEN. Sakspapirene inneholder: Program. Saksliste. Årsrapporter for styret og utvalg"

Transkript

1 NORSK ISLANDSHESTFORENING ÅRSMØTE 2014 STED: RICA HOTELL GARDERMOEN Sakspapirene inneholder: Program Saksliste Årsrapporter for styret og utvalg Forslag til vedtektsendringer

2 Program LØRDAG 14. MARS 10:00 Registrering av representantene 10:30 Åpning av årsmøtet v/leder 11:30 11:45 Kaffepause 13:00 14:00 Lunsj 15:30 15:45 Kaffepause 17:00 Slutt Middag SØNDAG 15. MARS 10:00 Teambuilding med mål og mening med Tone Pernille Siversen fra Wannado 13:00 Lunsj 14:00 Spørretime med utvalgene 15:30 Slutt Avslutning ÅRSMØTE i NORSK ISLANDSHESTFORENING, 14. MARS 2015 Side 2

3 SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET: 1. Leder ønsker velkommen 2. Godkjenning av fremmøtte representanter 3. Godkjenning av saksliste og innkalling 4. Velge dirigent, 2 sekretærer og 2 til å underskrive protokollen 5. Lederens tale 6. Behandle årsmelding fra a. Styret b. Utvalg for avl c. Utvalg for sport d. Utvalg for barn, ungdom og bredde e. Utvalg for dommere og utdanning 7. Behandle strategiplan for NIHF Behandle revidert regnskap for Revisjonsberetning fra revisor 10. Beretning fra kontrollkomité 11. Forslag fra styret og innkomne forslag. Se vedlagte forslag. 12. Framtiden for Islandshestforum 13. Fastsette kontingent. Se vedlagte forslag. 14. Vedta budsjett for Valg 16. Fastsette godtgjørelse til tillitsvalgte representanter etter innstilling fra valgkomitéen. Møtet heves. ÅRSMØTE i NORSK ISLANDSHESTFORENING, 14. MARS 2015 Side 3

4 Sak 6 ÅRSRAPPORT 2014 NORSK ISLANDSHESTFORENING - STYRET Styret har i perioden bestått av: Leder, Margrethe Esaiassen Nestleder, Nils André Olsen Sekretær, Jenny Lindheim Leder i Utvalg for dommere og utdanning, Anne Karine Berger Leder i Utvalg for sport, Kristin C. Hauge Leder i Utvalg for avl, Torgeir Strøm Leder i Utvalg for barn, ungdom og bredde, Morten Sæterhaug Varamedlem, Ragnhild Pettersen. Årsmøtet 2013 valgte Gry Nergård som leder i utvalget for dommer og utdanning. Hun søkte om permisjon fra vervet kort tid etter årsmøtet og Anne Karine Berger ble konstituert som leder for utvalget og representant i styret. Organisasjonssekretærer, Anine Lundh, og regnskapsfører fra Accountor, Hilde Karin Skogli, har møtt fast på styremøtene. Styret har i driftsåret 2014 hatt 6 styremøter og behandlet 87 saker. Medlemmer og lokallag Norsk Islandshestforening har i perioden bestått av 2137 medlemmer, hvorav 742 familiemedlemmer, fordelt på 33 lokallag. I 2013 var medlemstallet 2294 fordelt på 32 lokallag. HOVEDSAKER Styret har i perioden arbeidet med følgende hovedsaker: Strategiarbeid Styret kalte ansatte og utvalg til en samling med fokus på langsiktig strategi for NIHF. Møte ble avholdt på Stange i september. Planen ble gjennomgått på lokallagsmøtet og utsendt til lokallagene for gjennomgang. Styret jobber videre med mottatte innspill. ÅRSMØTE i NORSK ISLANDSHESTFORENING, 14. MARS 2015 Side 4

5 Aktivitetshåndbok Som resultat av ønske fra årsmøtet, ble det utformet en aktivitetshåndbok med forslag til aktiviteter for lokallagene og beskrivelser av disse. Denne er gjort tilgjengelig på foreningens nettsider. Nordisk 2016 Norge har i 2016 ansvar for Nordisk Mesterskap. Styret har utpekt en komité som har fått ansvar for planlegging av mesterskapet under de rammer som er lagt. Se årsrapporten for sportsutvalget for nærmere informasjon. Nordisk Islandshestforening / VM2015 Norge er medarrangør under VM 2015 i Herning. I denne forbindelse er det lagt ut informasjon på nett og i medlemsblad, på leten etter medlemmer som vil være med i dugnadsarbeid under mesterskapet. Even Hedland er Norges representant i Nordisk Islandshestforbund og organisasjonskomitéen for VM2015. Internasjonale møter FEIF-konferansen 2014 ble holdt i Reykjavik. Styret stilte med representanter på alle avdelingsseminarer. De nordiske lederne møttes både under FEIF-konferansen og under Nordisk Mesterskap i Herning. Norsk Hestesenter Landbruks- og matdepartementet har besluttet at kåringsforskriften fjernes fra det nasjonale regelverket (Forskrift om godkjente dyr av hestefamilien) fra 1.januar NIHF har fulgt utviklingen og opprettholdt dialog med NHS og LMD for å finne gode løsninger for oppgaver, ansvar og rollefordeling knyttet til hestefaglige tjenester. NIFH har deltatt på representantskapsmøte. Sponsorarbeid Styret har hatt stort fokus på sponsorarbeidet med gjennomgang av sponsoravtaler, opprettelse av sponsorpakker og informasjonsskriv som en viktig tilrettelegging for det videre sponsorarbeidet. NIHF henvendte seg deretter direkte til et 20-talls personer om å bistå i arbeidet. Tiltross for henvendelsen fikk vi lite respons. Styret har hatt direkte kontakt med tidligere sponsorer og arbeidet med nye sponsorer uten hell. ÅRSMØTE i NORSK ISLANDSHESTFORENING, 14. MARS 2015 Side 5

6 AKTIVITETER Møte i ungdomsrådet Ungdomsrådet hadde sitt årlige møte i etterkant av årsmøtet på Gardermoen, 15.mars. Liv Fredskild ble valgt som ungdomsrepresentant i utvalg for barn, ungdom og bredde. Lokallagsmøte høsten 2014 Lokallagsmøtet ble avholdt på Rica Hotell Gardermoen lørdag 31.oktober søndag 1.november. Det ble arrangert diskusjoner og gruppearbeid rundt temaene «Hva gir medlemsvekst?», «Det attraktive lokallag» og «Lagånd og ledelse». Årets priser til sportsryttere og avlshester ble delt ut under festmiddag på lørdagen. Departementsmøte Samferdselsministeren Kjetil Olvik-Olsen innkalte hesteorganisasjonene, deriblandt NIHF, til et dialogmøte hvor vi fikk komme med våre meninger, diskutere utfordringer og komme med forslag til løsninger i forbindelse med opprydding av regelverket knyttet til hest i trafikk. NIHF-lotteri 2015 I et samarbeid med Skoies AS etablerte NIHF et lotteri som ble igangsatt i juni og avsluttet i november. Vi hadde to målsettninger med lotteriet. Lokallag og NIHF skulle samarbeide om et felles prosjekt med stikkordet «lagånd», i tillegg en ønsket økonomisk gevinst. NIHF lykkes med begge. Trekningskomiteen besto av styremedlem, ansatt og kontrollkomite. Arctic Equestrian Games Islandshestens venner arrangerte Arctic Games på vegne av NIHF ved årets AEGarrangement. Utdanningsansvarlig, Erik Andersen, avholdt clinic hvor emnet var Veien til VM med ekvipasjene Tina Kalmo Pedersen på Kolgrimur från Slätterne og Oda Ugland på Hárekur frá Vindasi, etterfulgt av et hingsteshow med Øggur fra Kringeland, Tigull fra Kleiva og Thokki fra Kyrholt. Oslo Horse Show Islandshesten ble i år igjen representert ved Oslo Horse Show. Anine Lundh og Bernt Severinsen sto for arrangementet på vegne av NIHF. Det ble avholdt «Mestertølt» med flotte ekvipasjer. ÅRSMØTE i NORSK ISLANDSHESTFORENING, 14. MARS 2015 Side 6

7 ØKONOMI NIHF er en frivillig organisasjon med 1 årsverk fordelt på 50 % stilling for stambokkontoret og 50 % stilling hos organisasjonssekretær. Stambokkontoret er lokalisert på Ulefoss i Telemark og organisasjonssekretæren har hjemmekontor i Oslo. NIHF er en organisasjon som jobber for å fremme islandshesten og aktiviteter knyttet til islandshesten. I tillegg til ansatte i fast stillingsprosent, har redaktør for Forum og nettsidene, og utdanningsansvarlig tilknyttet Utvalg for dommere og utdanning, avtalefestet engasjement. De ansatte er fordelt på 1 kvinne i 50 % stilling og en mann i 50 % stilling. Kjønnsbalansen i styret er slik: 43 % menn og 57 % kvinner. Norsk Islandshestforening gir ingen negative miljøpåvirkninger, organisasjonen administrerer aktiviteter hovedsakelig utendørs, aktivitetene medfører ingen negative miljøpåvirkninger. Regnskapet for 2014 viser et underskudd på kr. Underskuddet skyldes lavere inntekter enn budsjettert på sponsorinntekter, annonseinntekter til Forum, inntekter til stambokkontoret, avlsvisning og kursinntekter. Videre har det vært høye utgifter på å analysere eldre DNA-prøver enn det som var avsatt. Regnskapet er ikke revidert pr dags dato. Styret er av den oppfatning av det er gode forutsetninger for fortsatt drift. Februar, 2015 Margrethe Esaiassen Leder Nils André Olsen Nestleder Jenny Lindheim Sekretær TorgeirStrøm Leder avlsutvalget Anne Karine Berger Leder utvalg for dommere og utdanning Morten Sætherhaug Leder barn, ungdom og bredde ÅRSMØTE i NORSK ISLANDSHESTFORENING, 14. MARS 2015 Side 7

8 ÅRSRAPPORT 2014 NORSK ISLANDSHESTFORENING UTVALG FOR AVL UTVALGET Utvalget har etter årsmøtet bestått av: Torgeir Strøm, leder Per Kolnes Sigtryggur Benediktsson Nils Ole Gilde er stambokfører for foreningen. MØTER Utvalget har hatt 3 telefonmøter / møter i løpet av meldingsåret. I tillegg har det vært mye telefon/mail kontakt innad i utvalget. AVLSUTSTILLINGER 2014 Det har i 2014 vært gjennomført 4 avlsutstillinger: Seljord, Tresfjord, Troms og Stange. Dommerne på disse utstillingene var fra Island, Sverige, Danmark, Tyskland og Norge. Oversikt over resultater: Rapporten inneholder også norske hester som er bedømt i utlandet Bedømt Individ fullbedømt Individ 1. premie 2. premie kåret Hingster 3 år år år år år Sum Hopper 3. premie 4 år år år år sum Totalt ÅRSMØTE i NORSK ISLANDSHESTFORENING, 14. MARS 2015 Side 8

9 KÅREDE HINGSTER OG BEDEKNINGSOVERSIKT: Innrapporterte bedekninger for 2014 er hittil 163. KÅRINGSFORSKRIFTEN Fra 1/ ble kåringsforskriften fjernet fra landbruksdepartementet og dette ansvaret ble flyttet over på den enkelte raseorganisasjon. Det har vært en del uklarheter rundt dette og det har blitt jobbet en god del med Norsk Hestesenter rundt dette. Vi fortsetter med gjeldende avlsplan foreløpig. HAVLVÅRSMØTET 2014 Følgende utmerkelser ble gitt på lokallagsmøtet: Årets hingst, Bonus fra Bjarnanesi, eier Thomas Larsen Årets hoppe, Rönd fra Selfossi, Eier Christina Lund Årets norskfødte hingst, Litli-Dagur fra Teland, eier Ehrenfried Seeman Årets norskfødte hoppe, Carmen fra Vindal, eier Elin Johansen, Erlingur Erlinsson ANDRE AKTIVITETER. Det ble sendt en rytter til FEIF seminar for unge avlsryttere i Tyskland i august Dette var Helga Pernille Bergvold. Februar, 2015 Torgeir Strøm Leder avlsutvalget, NIHF ÅRSMØTE i NORSK ISLANDSHESTFORENING, 14. MARS 2015 Side 9

10 ÅRSRAPPORT 2014 NORSK ISLANDSHESTFORENING UTVALG FOR SPORT UTVALGET Utvalget har etter årsmøtet bestått av: Kristin C. Hauge (leder) Runar Larsen Birgitte Lûtken LANDSLAGSLEDELSE Landslagsledelsen har i perioden bestått av: Landslagssjef Hanne Hestevik Assisterende landslagssjef Jenny Lindheim Maren Kirkebøen har hatt ansvar for Rekruttlaget Uttakskomiteen har bestått av: Birgitte Lutken Hanne Hestevik Per Kolnes/ Nils-Ole Gilde MØTER Det har vært avhold 2 utvalgsmøter i perioden der alle var til stede bortsett fra ett. Ut over det har kommunikasjon foregått via e- post og telefon. Sportsutvalget har vært representert på alle styremøter, i tillegg har de vært representert på årsmøtet og lokallagsmøtet. SU var representert på FEIFs sportsledermøte i Reykjavik. HOVEDSAKER Utvalget har i perioden jobbet med følgende saker: Stevnestruktur, stevnehåndbok og terminliste Stevnestrukturen 2015 er revidert på bakgrunn av erfaringer høstet i sesongen 2014, samt forslag fremmet på lokallagsmøtet i oktober Stevnehåndboken har blitt grundig revidert. Terminliste 2015 ble fremsatt på lokallagsmøtet. NM Under Nihfs strategisamling høsten 2014 ble det bestemt at SU skal være ansvarlig for NM i fremtiden. I 2015 alene, men deretter i samarbeid med lokallag. Det skal utarbeides en fordelingsnøkkel ift. ansvarsoppgaver og fortjeneste. NM 2015 blir på Biri. ÅRSMØTE i NORSK ISLANDSHESTFORENING, 14. MARS 2015 Side 10

11 Landslagsledelse Det har vært arbeidet med å etablere en fast landslagsledelse hvor målet var å få to sett med landslagsledere for neste 4 års periode. Dette vil gi mer forutsigbarhet, mer profesjonalitet, og grobunn for rekruttering. Anne Pedersen, Åse Lene Echoff, Hanne Hestevik, Jenny Lindheim, og Maren Kirkebøen, har takket ja til denne oppgaven. Anne Pedersen og Åse Lene Echoff vil være hovedansvarlige for VM år, Hanne Hestevik og Jenny Lindheim vil være hovedansvarlige for Nordisk år. Maren Kirkebøen vil ha ansvaret for rekruttene. Elitelag + rekruttlag Det ble tatt ut rekruttlag høsten 2013 for sesongen Elitelag for 2014 ble først tatt ut på begynnelsen av året pga manglende landslagsledelse. Uttakene ble gjort på bakgrunn av landslagsdeltakelse samt resultater. Det ble avholdt 2 rekruttsamlinger i 2014 vinter, sommer, og en elitesamling våren Alle samlingene var svært vellykkede og en stor takk til Hanne Hestevik og Jenny Lindheim for elitesamling og til Maren Kirkebøen for innsatsen til rekruttsamlingene. Nytt elitelag og rekruttlag ble tatt ut høsten 2014 for Uttaket ble gjort på bakgrunn av landslagsdeltakelse samt resultater. Nordisk 2016 Det har vært arbeidet med å få etablert en stevnekomite for Nordisk Terje Hagelund og Dag Riverud har sagt ja til oppgaven. Arena for Nordisk 2016 ble Biri. Gædingakomité Det har vært jobbet med å få etablert en gædingakomite men hittil har dette ikke lyktes. AKTIVITETER Stevner: Det har vært stor aktivitet i 2014 og mange stevner har vært arrangert av lokallag og NIHF. Blant annet er det flere lokallag som arrangerer forskjellige cuper gjennom vinterhalvåret, et godt tilbud og flott for rekruttering. NIHF sto som arrangør av årets Pinsestevne med stor deltakelse. Bente Skoie var stevneleder og mange lokallag deltok som vanlig i dugnadsarbeidet. Nok et flott pinsearrangement i Seljord. Det ble arrangert 6 World Ranking stevner, inkludert NM. WR stevnene ble arrangert av klubbene Vestnes, Hrimnir, Hrani, Gladur, og Sleipnir. I tillegg var Pinsestevnet også et WR stevne. I år var alle WR stevner i inn- og utland uttakingsstevner i forbindelse med uttak til Nordisk i Herning. Rytterne sendte selv inn sine resultater til uttakingskomiteen. Norgesmesterskap NM ble arrangert på Biri av Sleipnir. Et flott arrangert stevne med god deltakelse og mange gode hester og rytterprestasjoner. Se vedlegg 1 for oversikt over Norgesmestere i de forskjellige disipliner og sammenlagt. ÅRSMØTE i NORSK ISLANDSHESTFORENING, 14. MARS 2015 Side 11

12 Nordisk Mesterskap Nordisk ble avholdt i Herning i Danmark. For Norges del ble det igjen mange flotte resultater, og vi var representert i de fleste finaler. Norge ble totalt beste nasjon! Vi gratulerer alle sammen! Ytterligere resultater vises i vedlegg 2. ANDRE AKTIVITETER World Tølt i Odense, Danmark. Norge var representert med et lag for ungryttere på World Cup i Danmark i februar. AEG Islandshesten fikk igjen muligheten til å vise seg frem på AEG. Nihf fikk god hjelp av Islandshestens venner som lagde et flott arrangement. Det ble arrangert gangartskonkurranse, hingsteoppvisning, og interessante foredrag. ÅRETS RYTTERE: Under lokallagsmøtet ble følgende ryttere og hester tildelt pris for sine prestasjoner under sesongen Årets senior: Nils Christian Larsen Årets ungrytter: Ingrid Marie Larsen Årets junior: Oline Michelsen Februar 2015 Sportsutvalget Vedlegg 1: Vedlegg 2: Resultater fra NM Landslaget 2014, resultater Nordisk Danmark. ÅRSMØTE i NORSK ISLANDSHESTFORENING, 14. MARS 2015 Side 12

13 Vedlegg 1 SU; Resultater fra Norgesmesterskap i sport 2014; T1 senior: Stian Pedersen / Vestnes - Globus fra Jakobsgården Helga Helgadottir / Vestnes - Fjarki frá Breiðholti Anne Stine Haugen / Gloi - Kristall frá Jarðbrú T2 senior: Hanne Smidesang/ Sleipnir - Vökull fra Kopavogi Camilla Mood Havig / Sleipnir - Herjann fra Lian Ingeborg Steinnes Ivesdal / Villingur - Stali fra Fossanmoen V1 senior: Nils-Christian Larsen / Gandur - Viktor fra Diisa Agnes Helga Helgadottir / Vestnes - Fjarki frá Breiðholti Tine Johansen - Hrímbakur frá Hólshúsum F1 senior: Camilla Mood Havig - Herjann f. Lian Mona Tysland Lillehagen / Sleipnir - Hlekkur fra Løvik Anne-Lene Holm / Hrimnir - Bjartur von Hof Osterkamp T1 ungrytter: Oda Ugland / Hrani - Harekur fra Vindasi Caroline Gleditsch Holstad / Sleipnir - Thor fra Ketu Camilla Wangen / Hekla - Viktorius fra Høfn 2 T2 ungrytter; Caroline Wangen / Hekla - Laki fra Hemlu Rikke Skogstad / Gloi - Skarfur fra Lian Ingelin Skoie / Gladur Spyrnir fra Hemlu VI ungrytter: Oda Ugland / Hran -Harekur fra Vindasi Caroline Gleditsch Holstad / Sleipnir - Thor fra Ketu Thea Johansen / Sleipnir - Kafteinn fra Sigersberg F1 ungrytter: Ingrid Marie Larsen / Vestnes - Dimmey fra Jakobsgården Camilla Wangen/ Hekla -Hersir fra Hàkoti Stine Smidtsrød Baastad / Sleipnir - Ljómi från Sundsberg T1 junior: Synne Smedsrud Schibsted / Hrimnir - Hløkk fra Fossanmoen Mia Strøm / Vestnes - Aron fra Jakobsgården Karoline Ilseth Dahlø / Sleipnir - Draumur fra Taasaasen ÅRSMØTE i NORSK ISLANDSHESTFORENING, 14. MARS 2015 Side 13

14 V1 junior: Karoline Ilseth Dahlø / Sleipnir - Draumur fra Taasaasen Tuva Sivesind / Hekla - Gjafar fra Thufu Ina Høidalen / Hørdur - Edall fra Minde PP1 senior: Nils-Christian Larsen / Gandur - Dynfari fra Steinnesi Camilla Mood Havig / Sleipnir - Herjann fra Lian Christina Sandberg Lund / Sleipnir - Rönd fra Selfossi PP1 ungrytter: Stine Smidtsrød Baastad / Sleipnir - Ljómi från Sundsberg Camilla Wangen / Hekla - Hersir fra Hakoti Lona Sneve / Gladur - Stori Dimon Fra Hraukbæ P1 senior: Veronica Høgsveen Våland / Isafold - Gáski frá Vindási Thomas Larsen / Hrani - Eitill fra Vindasi Nils-Christian Larsen / Gandur - Dynfari fra Steinnesi P1 ungrytter: Lona Sneve / Gladur - Stori Dimon Fra Hraukbæ Stine Smidtsrød Baastad / Sleipnir - Ljómi från Sundsberg Ann-Mari Roll Backe / Sleipnir - Spori fra Kringeland P2 senior: Veronica Høgsveen Våland / Isalfold -Gáski frá Vindási Anne-Lene Holm / Hrimnir - Seifur frá Oddholi Nils-Christian Larsen / Gandur - Dynfari fra Steinnesi P2 ungrytter: Steinar Clausen Kolnes / Faxi - Styrla fra Skarstad Kari Egelandsdal / Villingur - Kristall frá Hvítanesi Alexandra Jonassen / Hrani Gandalvur fra kringeland Fullstendig resultatliste: 2014/Finaleresultater-NM-2014 ÅRSMØTE i NORSK ISLANDSHESTFORENING, 14. MARS 2015 Side 14

15 Vedlegg 2 SU; Landslaget 2014 Senior Agnes HelgaHelgadottir Fjarki frá Breiðholti Anne Lene Holm Bjartur von Hof Osterkamp Anne Stine Haugen Kristall fra Jarðbrú Bernt Severinsen Tigull fra Kleiva Camilla Mood Havig Herjann fra Lian Ingeborg Steinnes Ivesdal Stali fra Fossanmoen Hanne Smidesang Vökull fra Kopavogi Kristin Elise Andersen- Grandi fra Laugardal Nils Christian Larsen- Viktor fra Diisa Stian Pedersen Globus fra Jakobsgården Thomas Larsen- Skàti fra Skaney Tine Johansen Hrímbakur fra Hólshúsum Veronica Høgsveen Våland- Gáski fra Vindási Kristina Madsen Ask fra Suldal Reserve: Liv Runa Sigtryggsdottir - Ungrytter Camilla Wangen Hersir fra Hakoti Caroline Gleditsch Holstad- Thor fra Ketu Caroline Wangen Laki fra Hemlu Guro Espeland Zorró fra Grímsstöðum Ingrid Marie Larsen- Dimmey fra Jakobsgården Kari Egelandsdal Kristall frá Hvítanesi Oda Ugland- Hárekur fra Vindási Steinar Clausen Kolnes- Styrla fra Skarstad 4-gangs reserve: Rikke Skogstad/Skarfur fra Lian 5-gangs reserve: Stine Smidtsrød Baastad/ Ljomi fra Sundsberg Junior Karoline Ilseth Dahlø Draumur fra Taasaasen Mia Strøm- Aron fra Jakobsgården Oline Michelson Difa fra Åsvin Fullstendig resultatliste: ÅRSMØTE i NORSK ISLANDSHESTFORENING, 14. MARS 2015 Side 15

16 UTVALGET ÅRSRAPPORT 2014 NORSK ISLANDSHESTFORENING - UTVALG FOR BARN, UNGDOM OG BREDDE Utvalget har etter årsmøtet bestått av: Morten Sæterhaug (Leder) Anne Follaug (Leder i Ungdomsrådet) Liv Fredskild MØTER Det har vært avholdt to utvalgsmøter der to medlemmer av utvalget deltok. Ut over det har kommunikasjon foregått via e-post og telefon.utvalget har vært representert på styremøter, årsmøtet, lokallagsmøtet og FEIF konferansen. Ungdomsrådsmøte Ungdomsrådsmøte ble holdt etter årsmøtet på Gardermoen, 15.mars Representanter deltok fra Hekla og BUB. Hovedpunkter: - Hvordan få flere til å delta på ungdomsrådsmøtet - Aktivitetshåndbok - Rekruttklasse - NIHF-cup Eierskap til NIHF-arrangement i lokallagene - Beholde fokus både på ungdom og på bredde - Valg: Liv Fredskild ble valgt inn i BUB av ungdomsrådet AKTIVITETER Det ble arrangert Trail og Flaggritt på Pinsestevnet og under Midt-Norsk Mesterskap i Tresfjord. Det resulterte i at flere fikk mulighet til å kvalifisere seg til FEIF-cup. FEIF-cup De som ble Norges representanter til FEIF-cup på Island var Amanda Waagan Lillerovde, Eir Elise Follaug, Susanne Jenny Avseth, Karine Ståland og Helle Reinsnos. ÅRSMØTE i NORSK ISLANDSHESTFORENING, 14. MARS 2015 Side 16

17 Turhesttreff BUB, inviterte turhestentusiaster til treff helga august på Hjerkinn. Hovedtema var hvilke egenskaper ser vi etter hos den gode turhesten. Dette ble en suksess, og utvalget ser potensiale i å arrangere treffet på rundgang, i håp om å inspirere lokallag til å arrangere dette senere på egenhånd. Fotokonkurranse Det ble arrangert fotokonkurranse i Forum. Utvalg for barn, ungdom og bredde Februar 2015 ÅRSMØTE i NORSK ISLANDSHESTFORENING, 14. MARS 2015 Side 17

18 ÅRSRAPPORT 2014 NORSK ISLANDSHESTFORENING - UTVALG FOR DOMMER OG UTDANNING UTVALGET Årsmøtet valgte Gry Nergård til leder for utvalget, men hun søkte om permisjon kort tid etterpå. Utvalget konstituerte seg med ny leder, Anne Karine Berger, og nytt medlem, Hilde Karin Skogly. Utvalget har bestått av: Anne Karine Berger, leder Rita Sæther Hilde Karin Skogly Utdanningsansvarlig Erik Andersen MØTER Utvalget har hatt to møter der alle var til stede, samt vært representert ved alle styremøter. I tillegg har det vært kontakt på mail og telefon. DOMMERE Vi hadde ved utgangen av året: 2 Feif-dommere, 27 nasjonaldommere og 36 lokallagsdommere. Det er vanskelig å få oversikt over dommere og lisenser, da det er utfordrende å få inn hoveddommerskjemaer etter alle stevner. Utvalget minner om kravene til å opprettholde dommerlisens: - Delta på dommerseminar minimum hvert 2.år - Dømme minimum 3 dager i året AKTIVITETER - Grunnkurs instruktør Bergen - A-instruktør del 2 Grimstad - Seminar pinsestevnet - Unghestkurs Bergen - B-instruktørkurs Bergen - 2 lokallagsdommerkurs Bergen og Forsand Pinsestevnet Det er lagt ned mye arbeid i å legge dommerkabalen for Pinsestevnet, da få dommere meldte seg. Utvalg for dommer og utdanning, Februar 2015 ÅRSMØTE i NORSK ISLANDSHESTFORENING, 14. MARS 2015 Side 18

19 Sak 7 Strategiplan for styret og utvalgene i Norsk Islandshestforening (NIHF) Lagånd Synlighet Vekst Styret og utvalgene i NIHF arbeider etter Lov for NIHF (http://nihf.no/om- Nihf.aspx#Lovfornihf) og mandatene gitt for de enkelte utvalg, samt etter vedtak gitt av Årsmøtet. Ut over de løpende arbeidsoppgavene har styret og utvalgene i NIHF utpekt Lagånd, synlighet og vekst som strategiske satsingsområder for perioden Gjør livet til en fest ri islandshest! ÅRSMØTE i NORSK ISLANDSHESTFORENING, 14. MARS 2015 Side 19

20 Styret For styret er det en målsetning å styrke båndene mellom medlemmene, lokallagene og NIHF sentralt, samt bidra til økt engasjement i lokallagene. Det er også et mål å arbeide for at NIHF og lokallagene er inkluderende, og at samhold og allsidighet blir vektlagt på alle nivå i organisasjonen. Lagånd Økt samhandling mellom NIHFs styre og styrene i lokallagene vil være viktig for god lagånd i hele organisasjonen Ha direkte kontakt mellom styret i NIHF og lederne i lokallagene. Lokallagene fordeles mellom styremedlemmene, som får ansvar for å ha kontakt med lederne i lokallagene minimum to ganger årlig. Ha egne møter for lederne i lokallagene under lokallagsmøtet. Lage korte nyhetsbrev eller nettoppslag etter møter i styre og utvalg. Aktivt be lokallag som er dyktige på et område til å dele sine erfaringer med andre lokallag under lokallagsmøte/årsmøte. Synlighet Hele NIHFs organisasjon er tjent med å være synlige på arenaer for andre hesteraser og i media. Ha NIHF-stand på store stevner og på avlsvisninger, gjerne betjent av et styremedlem. Utarbeide ny og enklere brosjyre som presenterer NIHF og lokallagene. Invitere media på NIHFs felles ridetur, f.eks. program som NRK Norge Rundt eller Ut i naturen. Tilby ekspert på islandshest til fagpanelet på hest.no Forhandle standplass under Dyrsku n i avtalen vi har med Dyrskuplassen i Seljord. Be et lokallag som lykkes med mediaomtale til å dele erfaringene på lokallagsmøtet Vekst Tiltakene for vekst i organisasjonen vil i all hovedsak utføres gjennom utvalgene. Enkelte fellestiltak vil dog ligge generelt i styret. Aktivt oppfordre lokallagene til å benytte seg av NRyFs klubbutviklere for å strukturere arbeidet i lokallagene Utarbeide nytt og målrettet profileringsmateriell som lokallagene kan bruke, eller som kan sendes ut fra Stambokkontoret. Fremme forslag om eget sponsorutvalg til Årsmøtet i mars Frem til det etablere sponsorgruppe gjennom direkte personlig oppfordring til aktuelle kandidater. ÅRSMØTE i NORSK ISLANDSHESTFORENING, 14. MARS 2015 Side 20

21 Utvalg for dommere og utdanning (DU) Lagånd Dommerne og instruktørene er viktig for sporten vår. Det er viktig med god lagånd innad blant dommerne og instruktørene, samt mellom dommerne og instruktørene og DU. Obligatorisk dømming på Pinsestevnet minimum hvert tredje år for å opprettholde dommerlisensen. Dette vil bidra til kvalitetssikring av dømmingen gjennom at dommerne vil kalibreres jevnlig mot mange andre dommere, samt at det vil lette rekrutteringen av dommere til Pinsestevnet. Lage system for å sikre kontinuerlig profesjonell utvikling av instruktørene. Dette vil omfatte obligatorisk deltakelse på seminar minimum hvert tredje år, samt en registrering av at instruktøren faktisk underviser. Presisere viktighet av lagånd og godt kollegium under dommerseminarene og instruktørseminarene. Oppfordre stevnearrangører til å presentere dommerne på en god måte under stevnene, samt gjøre litt stas på stevnets dommere. Synlighet Det er særlig viktig å øke synligheten av NIHFs tilbud på utdanningssiden. Ha bedre annonsering av planlagte kurs, samt dommer- og instruktørseminarer på nihf.no og i IslandshestForum. Etablere en kalender på nihf.no som viser neste månedens arrangementer på forsiden. Etablere fast spalte i IslandshestForum med terminliste både for utdanning, sport og avl. Hva skjer fram til neste utgivelse. Vekst DU vil arbeide for å utarbeide nye kurstilbud, da markedet er mer eller mindre mettet for flere av dagens kurs. Utrede og evt utarbeide rideknappsystem for islandshest Ha årlig avvikling av eksamen for lokal- og nasjonaldommere under Pinsestevnet Oppfordre flere lokalklubber til å arrangere dommeraspirantkurs. Oppfordre lokalklubbene til å gi tilbakemelding om hva de har behov for av kurs mht dommere og utdanning. Gjennomføre stevnearrangørkurs ÅRSMØTE i NORSK ISLANDSHESTFORENING, 14. MARS 2015 Side 21

22 Utvalg for sport (SU) Lagånd Elitelaget, Rekruttlaget og Landslaget er SUs ansvarsområde. SU vil arbeide for å øke kvaliteten på elitelags- og rekruttsamlingene slik at disse er samlinger rytterne ønsker å være med på, ikke bare må være med på. Det er viktig å styrke båndene mellom medlemmer ute i lokallagene og eliterytterne, slik at medlemmene føler det er deres landslag som skal ut og konkurrere. Det vil også fokuseres på at eliterytterne skal være gode rollemodeller for nye ryttere, både lokalt og sentralt. Ha NM som arrangement helt eller delvis i NIHF-regi. Ha intervjuer/presentasjoner av profilerte (elitelags)ryttere i vårt medlemsblad og på nettsidene. Oppfordre elitelagsryttere til å bidra aktivt i sine lokallag (og oppfordre lokallagene til å bruke sine eliteryttere), samt ha elitelagsryttere som RASK -ambassadører( NRyF). Få bedre kontinuitet i landslagsledelsen gjennom å engasjere lederne for mer enn en sesong. Det vil arbeides for å få avtaler hvor en ledelse tar to Nordiske mesterskap, og en ledelse tar to VM. På denne måte kan man få en viss kontinuitet i samtidig som arbeidsmengden for landslagsledelsen ikke blir stor to påfølgende år. Synlighet For å øke synligheten til sporten vil SU arbeide for å gjøre sporten mer publikumsvennlig. Fokus vil være å informere publikum om hva som vektlegges ved bedømminger under konkurranser. Ha testryttere under NM og Pinsa som rir med åpen bedømming Oppfordre lokallag til å ha testryttere med åpen bedømming på stevner. Utarbeide informasjonsbrosjyrer/plansjer som på lettfattelig måte forteller om bedømmelseskriterier. Brosjyrene/plansjene skal kunne brukes på stevner som introduksjon og informasjon til publikum. Vekst SU vil arbeide for å øke antall tilbud for ryttere på stevnefronten. Etablere Gædingakomité under SU som arbeider for økt utbredelse og rammevilkår for Gædingakeppni. Oppfordre FEIF til å utarbeide nytt bedømmelsessystem i ikke-kvalifiserende øvelser. Etablere debutantklasse med eget karaktersystem. Dette skal testes ut et år nasjonalt, deretter vil erfaringene spilles inn til FEIF. ÅRSMØTE i NORSK ISLANDSHESTFORENING, 14. MARS 2015 Side 22

23 Utvalg for avl Lagånd Det er viktig å styrke lagånden og samarbeidet mellom avlere og utvalg, samt mellom avlere og andre deler av organisasjonen. Det er også viktig å framsnakke alle de gode norskavlede hester blant våre medlemmer Gjennomføre avlsseminar regelmessig annet hvert år Arrangere regelmessige avlsturer til Island. Fremheve beste norskfødte hest i hver sportsklasse på NM og Pinsestevnet gjennom utdeling av egen rosett. Fremheve de norskfødte hestene som gjør det best i internasjonale mesterskap i våre omtaler av mesterskapene Synlighet For å øke synligheten til avlsarrangementene kan det gjennomføres flere tiltak Bedre annonseringen og profileringen av avlsvisninger Ha felles terminliste for sport, utdanning og avl Gjøre avlsvisningene mer publikumsvennlige gjennom å lage informasjonsbrosjyrer som på en enkel måte forteller om hva og hvordan man bedømmer. Gjennomføre bedømminger for åpen mikrofon der det er mulig (unghestvisninger) www. Vekst Det er særlig viktig å få en bedre norsk visningsarena. Videre er stambokkontoret i kontakt med en stor mengde islandshesteiere som ikke er medlemmer i NIHF, altså potensielle medlemmer. Få ferdigstilt det nye rettstrekket i Seljord. Sende ut kortfattet informasjon om NIHF og lokallagene sammen med papirer fra Stamboka til stambokkunder som ikke er medlemmer Etablere Islandshest-Derby ÅRSMØTE i NORSK ISLANDSHESTFORENING, 14. MARS 2015 Side 23

Strategiplan 2015 2018

Strategiplan 2015 2018 Sak 7 Strategiplan 2015 2018 for styret og utvalgene i Norsk Islandshestforening (NIHF) Styret og utvalgene i NIHF arbeider etter Lov for NIHF (http://nihf.no/om- Nihf.aspx#Lovfornihf) og mandatene gitt

Detaljer

NORSK ISLANDSHESTFORENING

NORSK ISLANDSHESTFORENING NORSK ISLANDSHESTFORENING Årsmøte 2013 Saksliste Årsrapporter styret og utvalg Det foreligger ingen innkomne forslag NORSK ISLANDSHESTFORENING ÅRSMØTE 2013 Program: 10:00 Registrering av representantene

Detaljer

Det norske seniorlandslaget

Det norske seniorlandslaget Det norske seniorlandslaget Foto: Mette Sattrup - hvor annet ikke er nevnt Anne Stine Haugen Muni frá Kvistum (pers. reserve Tindra fra Tyresvoldsdal) Ekivpasjen har samarbeidet i seks år, og kan se tilbake

Detaljer

NORSK ISLANDSHESTFORENING ÅRSMØTEPAPIRER 2010 SAKSLISTE ÅRSRAPPORT STYRET OG UTVALGENE

NORSK ISLANDSHESTFORENING ÅRSMØTEPAPIRER 2010 SAKSLISTE ÅRSRAPPORT STYRET OG UTVALGENE ÅRSMØTEPAPIRER 2010 SAKSLISTE ÅRSRAPPORT STYRET OG UTVALGENE 1 Program: 09.30 Registrering av representantene 10.00 Åpning av årsmøtet v/leder Even Hedland 11.30 Kaffepause 13.00 Lunsj 14.00 fortsettelse

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE FOR 2008 I NORSK ISLANDSHESTFORENING

REFERAT FRA ÅRSMØTE FOR 2008 I NORSK ISLANDSHESTFORENING REFERAT FRA ÅRSMØTE FOR 2008 I NORSK ISLANDSHESTFORENING Lørdag 14. mars 2009 Kl. 09.30 Rica Hotel Gardermoen Gardermoen Næringspark 2065 Gardermoen SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET: 1. Formannen ønsker velkommen

Detaljer

NORSK ISLANDSHESTFORENING

NORSK ISLANDSHESTFORENING NORSK ISLANDSHESTFORENING ÅRSMØTE 2010 REFERAT FRA ÅRSMØTE NIHF 2010 19. mars 2010, Rica Hotell Gardermoen 1. Leder ønsker velkommen Leder Even Hedland ønsker spesielt velkommen til Ingeborg Vaa og Torgeir

Detaljer

LANDSLAGSREGLEMENT 2014

LANDSLAGSREGLEMENT 2014 LANDSLAGSREGLEMENT 2014 1. ORGANISERING 1.1 Elitesatsningen organiseres i et elitelag fortrinnsvis for seniorer og de mest rutinerte ungryttere og et rekruttlag for ungryttere og juniorer. Lagene består

Detaljer

GANDUR ISLANDSHESTFORENING ÅRSMELDING 2016

GANDUR ISLANDSHESTFORENING ÅRSMELDING 2016 GANDUR ISLANDSHESTFORENING ÅRSMELDING 2016 Styret har bestått av: Leder: Anine Lundh Nestleder: Anette Seim Hanseid Sekretær: Heidi Jannicke Andersen Kasserer: Karianne Rønning Juniorkontakt: Maja Seiness

Detaljer

Isafold Islandshestforening. Styrets årsberetning for 2012

Isafold Islandshestforening. Styrets årsberetning for 2012 Isafold Islandshestforening Styrets årsberetning for 2012 Styret har bestått av Leder: Hans Erik Olsen Nestleder: Eva M. Høgsveen Våland Kasserer: Eva M. Høgsveen Våland Sekretær: Cecilie Sørbø (trakk

Detaljer

NORSK ISLANDSHESTFORENING ÅRSMØTE 2011

NORSK ISLANDSHESTFORENING ÅRSMØTE 2011 NORSK ISLANDSHESTFORENING ÅRSMØTE 2011 REFERAT FRA ÅRSMØTE NIHF 2011 17. mars 2012, Runway Gardermoen Hotell 1. Leder ønsker velkommen Leder Even Hedland ønsker spesielt velkommen til Ingebjørg Helkås

Detaljer

REFERAT LOKALLAGSMØTE I NORSK ISLANDSHESTFORENING 07-08 november 2009 Quality airport hotell Gardermoen

REFERAT LOKALLAGSMØTE I NORSK ISLANDSHESTFORENING 07-08 november 2009 Quality airport hotell Gardermoen REFERAT LOKALLAGSMØTE I NORSK ISLANDSHESTFORENING 07-08 november 2009 Quality airport hotell Gardermoen Følgende lokallag var representert: Jøkull, Fakur, Hekla, Gladur, Vestnes, Sleipnir, Nattfari, Fengur,

Detaljer

Villingur Islandshestforening

Villingur Islandshestforening Villingur Islandshestforening ÅRSKAVALKADE 2014 innhold januar - februar 3 hallstevne 3 4 halltrening 4 mars 5 kurs 5 april 6 7 mai 8 8-9 juni 9-10 10 Hrimnirstevnet 11 14 St Hansstevnet juli 14 15 august

Detaljer

ISLANDSHESTFORENINGEN HEKLA

ISLANDSHESTFORENINGEN HEKLA ÅRSMØTE HEKLA 2009 SAKSLISTE 1. Godkjenne saksliste. 2. Valg av dirigent, sekretær samt to medlemmer til å undertegne protokollen. 3. Godkjenne årsrapport fra styret. 4. Godkjenne årsrapport fra sportskomiteen.

Detaljer

VELKOMMEN TIL PINSESTEVNE 7. - 9. JUNI SELJORD NIHF NASJONALT C-STEVNE

VELKOMMEN TIL PINSESTEVNE 7. - 9. JUNI SELJORD NIHF NASJONALT C-STEVNE TIL VELKOMMEN PINSESTEVNE 2014 7. - 9. JUNI SELJORD NIHF NASJONALT C-STEVNE Pinsestevnet 2014 Seljord 7-9 juni 2014 NASJONALT C-STEVNE Gjelder som kvalifisering til Sportsklasse A eller B og er et World

Detaljer

Program for Barne-/rekrutteringsstevnet på Biri 03. 05. juli 2015

Program for Barne-/rekrutteringsstevnet på Biri 03. 05. juli 2015 1 Program for Barne-/rekrutteringsstevnet på Biri 03. 05. juli 2015 (Programmet blir ikke trykket opp de som ønsker å ta det med seg, må selv skrive det ut) 2 Velkommen til Barne-/rekrutteringsstevnet

Detaljer

Velkommen til PINSESTEVNET I SELJORD 14. - 16. MAI 2016

Velkommen til PINSESTEVNET I SELJORD 14. - 16. MAI 2016 Velkommen til PINSESTEVNET I SELJORD 14. - 16. MAI 2016 Her er det mye info - LES INNBYDELSEN NØYE! Pinsestevnet er et av de største arrangementene i NIHF og vi regner med stor deltagelse i år også. Pinsestevnet

Detaljer

Årsmelding Kjøre- og rideklubben Sleipnir Styret i 2015 har bestått av: Sleipnirs aktiviteter 2015: Leder: Rianne Puijk Vaagland

Årsmelding Kjøre- og rideklubben Sleipnir Styret i 2015 har bestått av: Sleipnirs aktiviteter 2015: Leder: Rianne Puijk Vaagland Årsmelding Kjøre- og rideklubben Sleipnir 2015 Styret i 2015 har bestått av: Leder: Rianne Puijk Vaagland Nestleder: Hilde Holtesmo Kasserer: Per Pettersen Sekretær: Oda Orskaug Styremedlem: Henriette

Detaljer

NORSK ISLANDSHESTFORENING. Årsmøte 2012

NORSK ISLANDSHESTFORENING. Årsmøte 2012 NORSK ISLANDSHESTFORENING Årsmøte 2012 Saksliste Årsrapporter styret og utvalg Innkomne forslag NORSK ISLANDSHESTFORENING ÅRSMØTE 2012 Program: 09:30 Registrering av representantene 10:00 Klubbveiledning

Detaljer

Isafold Islandshestforening. Styrets årsberetning for 2010

Isafold Islandshestforening. Styrets årsberetning for 2010 Isafold Islandshestforening Styrets årsberetning for 2010 Styret har bestått av Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Varemedlem: Varemedlem: Hans Erik Olsen Eva M. Høgsveen Våland Venke Hegreberg

Detaljer

Bergens Fekteklubb. Stiftet 1936. Årsmøte 2005. 3. Mars 2006. Sakspapirer for det 65. ordinære årsmøte, det 70 driftsår.

Bergens Fekteklubb. Stiftet 1936. Årsmøte 2005. 3. Mars 2006. Sakspapirer for det 65. ordinære årsmøte, det 70 driftsår. Årsmøte 2005 3. Mars 2006 Sakspapirer for det 65. ordinære årsmøte, det 70 driftsår. Vedlagt følger: Saksliste Årsmelding 2005 Regnskap 2005 Innkomne forslag Fastsettelse av kontingent Budsjettforslag

Detaljer

NIHF Stevnestruktur for 2015

NIHF Stevnestruktur for 2015 NIHF Stevnestruktur for 2015 NIHF Stevnestruktur for 2015... 1 1. Formål.... 2 2. Gyldighet og tidsfrister.... 2 2.1 Stevnestrukturen... 2 2.2 Terminliste... 2 3. Generelle retningslinjer... 2 3.1 Stevnehåndbok...

Detaljer

Velkommen til PINSESTEVNET I SELJORD

Velkommen til PINSESTEVNET I SELJORD Velkommen til PINSESTEVNET I SELJORD 23. - 25. MAI 2015 NASJONALT C-STEVNE Her er det mye info LES INNBYDELSEN NØYE Gjelder som kvalifisering til Sportsklasse A eller B og er et World Ranking stevne. Sportsklasse

Detaljer

Velkommen til PINSESTEVNET I SELJORD 2017

Velkommen til PINSESTEVNET I SELJORD 2017 Velkommen til PINSESTEVNET I SELJORD 2017 Her er det mye info LES INNBYDELSEN NØYE! 14. - 16. MAI 2016 Pinsestevnet er et av de største arrangementene i NIHF og vi regner med stor deltagelse i år også.

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922 Årsregnskap 2014 for Norsk Islandshest Forening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 813 673 811 513 Medlemslisenser

Detaljer

Referat NOF avd. Nordlands Årsmøte, Rognan, 3. juni 2017,

Referat NOF avd. Nordlands Årsmøte, Rognan, 3. juni 2017, Referat NOF avd. Nordlands Årsmøte, Rognan, 3. juni 2017, 18.00-19.00 Til stede: Atle Ivar, May, Harald, Torbjørn, Thorbjørn, Sverre, Thor Edgar, Kari, Per Ole, Kristin, Marie, Magnhild. Marianne pr. Skype.

Detaljer

Foreningen er organisert med personlig medlemskap, varierende medlemstall og kapital.

Foreningen er organisert med personlig medlemskap, varierende medlemstall og kapital. UTKAST NYE Vedtekter for Norsk Limousin Vedtatt desember 1993, revidert februar 2000 og april 2005 (og evt februar 2017) 1 Formål Foreningen Norsk Limousin sitt formål er å fremme oppdrett av og avl på

Detaljer

Dommerutdannelsen i Norsk Islandshestforening

Dommerutdannelsen i Norsk Islandshestforening Dommerutdannelsen i Norsk Islandshestforening Forord På alle stevner holdt innen Norsk Islandshestforening (NIHF) sine lokallag, skal det brukes dommere som har tatt sin utdanning innen NIHF, eller en

Detaljer

Årsmøte, Norsk Varmblod 29. Mars 2009 Referat. Årsmøte, Norsk Varmblod. Rica Hotell Gardermoen, 29.mars 2009, kl 10:00

Årsmøte, Norsk Varmblod 29. Mars 2009 Referat. Årsmøte, Norsk Varmblod. Rica Hotell Gardermoen, 29.mars 2009, kl 10:00 Årsmøte, Norsk Varmblod Rica Hotell Gardermoen, 29.mars 2009, kl 10:00 Leder Mette Hansson ønsket velkommen, og takket for et godt og lærerikt avlseminar på Lørdag. Deretter ga hun ordet til ordfører Einar

Detaljer

ÅRSBERETNING SOMA RYTTERSPORTSKLUBB

ÅRSBERETNING SOMA RYTTERSPORTSKLUBB Soma Ryttersportsklubb 2014 Side 1 Styret i Soma Ryttersportsklubb 2014 har hatt følgende sammensetning Leder Frode Knoph Nestleder (kasserer) Kjersti Fotland Styremedlem Mikael Kolind Styremedlem Hilde

Detaljer

Årsmøte Foreningen arbeidshesten

Årsmøte Foreningen arbeidshesten Årsmøte Foreningen arbeidshesten Lørdag 9. november 2013 Kl 14:30 Mjonøy Telemark Saksliste 1 Valg av møteleder 2 Valg av referent 3 Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 4 Årsberetning (vedlegg

Detaljer

Tine Therese Berg og Hege Solhaug

Tine Therese Berg og Hege Solhaug Årsberetning 2013 Det følgende dokumentet er styret i NoKo sin beretning om aktiviteter i perioden 17. februar 2013 til 8. mars 2014. Årsberetningen legges frem for godkjenning på årsmøtet i NoKo på Bryn

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE AVD. JUJUTSU NR. 01 ÅR 2006/2008

PROTOKOLL STYREMØTE AVD. JUJUTSU NR. 01 ÅR 2006/2008 PROTOKOLL STYREMØTE AVD. JUJUTSU NR. 01 ÅR 2006/2008 STED: Rica Hotell Oslo DATO/ÅR: Lørdag 26. august 2006 kl. 1300-1800 DELTAKERE: Styreleder Åshild Stenevik Nestleder Morten Holdahl Styremedlem Elizabeth

Detaljer

Styret i Norsk Islandshestforening innkaller til ekstraordinært årsmøte iht Lov for Norsk Islandshestforening 9 punkt 2.

Styret i Norsk Islandshestforening innkaller til ekstraordinært årsmøte iht Lov for Norsk Islandshestforening 9 punkt 2. Styret i Norsk Islandshestforening innkaller til ekstraordinært årsmøte iht Lov for Norsk Islandshestforening 9 punkt 2. Tid: Søndag 3. september 2017 kl. 11.00 Sted: Comfort Hotel Runway, Gardermoen.

Detaljer

Gjennomgang av sportsplan 2013 evaluering av konkurransesesongen. Landslag / satsningsgruppe fra 1.1. 2014

Gjennomgang av sportsplan 2013 evaluering av konkurransesesongen. Landslag / satsningsgruppe fra 1.1. 2014 Side 1 av 5 sider Hos NRYF: Marte Espeland, Ingeborg Bjerregaard Marit Walløe, Andre til stede: Nina Johnsen, Wenche Alm Forfall medlemmer: Carolin Haug Portokollen fordelt til, utenom til deltagerne/medlemmene:

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 Årsmøte ble avholdt i Sørmarka Kurs og Konferansesenter, torsdag 5.februar 2013. 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. Det møtte 45 medlemmer, dette ble

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD Til: Bedriftskunstforeningene (medlemmer av RBR) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD RBR inviterer alle sine medlemmer til årsmøte for år 2008,

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B Tirsdag. 1.desember 2014 DAGSORDEN Åpning, velkommen 1. Konstituering. Herunder godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Saksliste med saksfremlegg NOF avd. Nordlands Årsmøte, Rognan, 3. juni 2017,

Saksliste med saksfremlegg NOF avd. Nordlands Årsmøte, Rognan, 3. juni 2017, Saksliste med saksfremlegg NOF avd. Nordlands Årsmøte, Rognan, 3. juni 2017, 18.00-19.00 Saksliste: Sak 1 Valg av dirigent og referent. Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 3 Årsmeldinger

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G. for

Å R S B E R E T N I N G. for Å R S B E R E T N I N G for Norsk Bobil og Caravan Club avd. Rana og omegn 2015 S A K S L I S T E 1. Åpning 2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 3. Valg av dirigent, møtesekr. og 2 medlemmer til

Detaljer

PROTOKOLL - KRETSTING 2013

PROTOKOLL - KRETSTING 2013 PROTOKOLL - KRETSTING 2013 NORD-NORSK SKØYTEKRETS Tid og sted: Møtet ble avhold på Rica hotell i Harstad, lørdag 4. mai. Kl 11.00 Til stede: Fra styret - Janniken Høybakk, Gunnar Lødding og Geir Hestad

Detaljer

ÅRSMØTE 1. NOVEMBER 2011

ÅRSMØTE 1. NOVEMBER 2011 ÅRSMØTE 1. NOVEMBER 2011 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen. 4. Behandle

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

Tre ganger norgesmester Mia Eckhoff: Har konkurrert internasjonalt siden hun var 12

Tre ganger norgesmester Mia Eckhoff: Har konkurrert internasjonalt siden hun var 12 Tre ganger norgesmester Mia Eckhoff: Har konkurrert internasjonalt siden hun var 12 Mia Eckhoff fra Eggedal i Buskerud har konkurrert med islandshest siden hun var 10 år og har vært med i internasjonale

Detaljer

Referat fra årsmøte i Norsk Rallylydighetsklubb

Referat fra årsmøte i Norsk Rallylydighetsklubb Referat fra årsmøte i Norsk Rallylydighetsklubb Lørdag 1. mars 2014, 15.00, Skedsmo Rådhus 21 stemmeberettigete ved oppstart. 3 medlemmer ankom under møtet. Sak 1 Leder Lajla Lyseggen ønsket velkommen

Detaljer

NORSK ISLANDSHESTFORENING ÅRSMØTE Comfort Hotel Runway, Gardermoen mars Sakspapirene inneholder:

NORSK ISLANDSHESTFORENING ÅRSMØTE Comfort Hotel Runway, Gardermoen mars Sakspapirene inneholder: NORSK ISLANDSHESTFORENING ÅRSMØTE 2016 Comfort Hotel Runway, Gardermoen 18.-19. mars 2017 Sakspapirene inneholder: Program og saksliste Innkommende forslag Årsrapporter fra styre og utvalg Årsresultat

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE Norsk Retrieverklubb avd. Vest-Finnmark avholder årsmøte fredag 24. mars 2017 kl. 1900 på Skaidi hotell, Skaidi. Vi tar årsmøtemiddagen på forskudd, kl. 1800 på Skaidikroa. Sak 1

Detaljer

2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen.

2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen. 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen. 4. Behandle idrettslagets

Detaljer

ÅRSMØTE 2015 NARVIK SLALÅMKLUBB

ÅRSMØTE 2015 NARVIK SLALÅMKLUBB ÅRSMØTE 2015 NARVIK SLALÅMKLUBB Scandic Hotel Narvik Torsdag 18. juni 2015 1 Saksliste til Årsmøtet i Narvik Slalåmklubb 1. Åpning og konstituering a) Godkjenning av innkalling b) Godkjenning av saksliste

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vadsø og omegn. Valg av møteleder, referent, tellekorps og 2 til å signere protokoll

Innkalling til årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vadsø og omegn. Valg av møteleder, referent, tellekorps og 2 til å signere protokoll Innkalling til årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vadsø og omegn Dato: Lørdag 5. april 2014 Sted: Levajok Fjellstue Tid: 10:00 Saker til behandling: Sak nr. 1: Sak nr. 2: Sak nr. 3: Sak nr. 4: Sak nr.

Detaljer

Innkalling til generalforsamling for Bergen og Omegn Myndeklubb

Innkalling til generalforsamling for Bergen og Omegn Myndeklubb Innkalling til generalforsamling for Bergen og Omegn Myndeklubb Mandag 24. oktober 2012 kl. 1800 Sted: Ytre Arna Fabrikker Fabrikkveien 11, 5265 YTRE ARNA. Etter generalforsamlingen (Kl.1900) arrangeres

Detaljer

Sandefjord Ballklubb. Referat Årsmøte Sted:. Klubbhuset Tid: 19.00

Sandefjord Ballklubb. Referat Årsmøte Sted:. Klubbhuset Tid: 19.00 Referat Årsmøte 24.02.2016 Sted:. Klubbhuset Tid: 19.00 Dagsorden Sak nr Tema 1 Fastsettelse av stemmetall Det møtte opp 14. medlemmer til årsmøtet. Fra styret møtte det 5. medlemmer. Totalt antall stemmeberettigede

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2017

Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2017 Til medlemmer i Lørenskog Hundeklubb: Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2017 Medlemmene i Lørenskog Hundeklubb inviteres med dette til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb. Tidspunkt: 28. mars kl.

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Arne Nilsen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle Hammer, Johnny Holen,

Detaljer

ELVESTRAND HYTTEFORENING

ELVESTRAND HYTTEFORENING ELVESTRAND HYTTEFORENING ÅRSBERETNING 2015 Dette er første årsberetning for Elvestrand Hytteforening etter stiftelsen 4. Oktober 2014. Elvestrand hytteområde består av 30 hytter og 22 av disse ønsket å

Detaljer

Protokoll Regionting 2017 NCF Region Midt Lørdag 04. februar 2017 kl Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Protokoll Regionting 2017 NCF Region Midt Lørdag 04. februar 2017 kl Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2017 NCF Lørdag 04. februar 2017 kl. 10.30 13.30 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2017 NCF Tid: Lørdag 04. februar 2017, kl. 10.30 Sted: Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Detaljer

Innkalling til. Årsmøte 2015. Rogaland Rideklubb. Mandag 20. april, 2015 kl. 19:00 i Rytterstua

Innkalling til. Årsmøte 2015. Rogaland Rideklubb. Mandag 20. april, 2015 kl. 19:00 i Rytterstua Innkalling til Årsmøte 2015 Rogaland Rideklubb Mandag 20. april, 2015 kl. 19:00 i Rytterstua Saksliste Årsmøte Rogaland Rideklubb 2015 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Sak 2. Godkjenne innkallingen

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTE

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTE Stathelle 22.02.2015 Side 1 av 12 Til Medlemmene i Bamble Modell Fly Klubb Stathelle, 16/2-15 Saksliste og sakspapirer(7 vedlegg) for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 31/1-2015 Torsdag

Detaljer

Anne Sofie Skaufel Styremedlem Dag Henning Johannesen 1. varamedlem. MELDT FRAVÆR: Geir Gilje

Anne Sofie Skaufel Styremedlem Dag Henning Johannesen 1. varamedlem. MELDT FRAVÆR: Geir Gilje Protokoll STYREMØTE I JJ-SEKSJONEN NR. 07 2004/2006 STED: Rica Hotell Gardermoen, Oslo DATO: 27. august 2005, kl. 13-17 TIL STEDE: Solveig Engbakk Leder Lasse Hammersland Nestleder Terje Rød Styremedlem

Detaljer

ÅRSTING. Norsk Hesteeierforbund Søndag 23. mars 2014 Kl 10.00. Sted: Quality hotell Olavsgaard, 2013 Sjetten ved E6

ÅRSTING. Norsk Hesteeierforbund Søndag 23. mars 2014 Kl 10.00. Sted: Quality hotell Olavsgaard, 2013 Sjetten ved E6 ÅRSTING Norsk Hesteeierforbund Søndag 23. mars 2014 Kl 10.00 Sted: Quality hotell Olavsgaard, 2013 Sjetten ved E6 Påmelding til middag, overnatting og Årstinget til Anne-Guro Herregården innen 16. mars

Detaljer

Lover for Lier Historielag.

Lover for Lier Historielag. Lover for Lier Historielag. Vedtatt på stiftelsesmøtet 16. mars 1970. Revidert på årsmøtene 18. februar 2000, 21. februar 2002, 16.februar 2006, 28. februar 2008 og 21. februar 2013. 1 Formål Laget har

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS Med dette innkalles det til årsmøte i Norsk Terrier Klub avd. Oslo/Akershus Årsmøtet avholdes i Nils Hansens vei 2 på Bryn i Oslo (ikke NKK)

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

Innkalling til. Årsmøte Rogaland Rideklubb. Onsdag 09. april, 2014 kl. 18:00 i Rytterstua

Innkalling til. Årsmøte Rogaland Rideklubb. Onsdag 09. april, 2014 kl. 18:00 i Rytterstua Innkalling til Årsmøte 2014 Rogaland Rideklubb Onsdag 09. april, 2014 kl. 18:00 i Rytterstua Saksliste Årsmøte Rogaland Rideklubb 2014 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Sak 2. Godkjenne innkallingen

Detaljer

Bamble Modell Fly Klubb BMFK

Bamble Modell Fly Klubb BMFK Stathelle 20.02.2016 Side 1 Til Medlemmene i Bamble Modell Fly Klubb Stathelle, 20.02.2016 Saksliste og sakspapirer(8 vedlegg) for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 25/1-2016 Torsdag 25.

Detaljer

NORSK FOLKEHJELP LENANGEN

NORSK FOLKEHJELP LENANGEN Side 1 av 8 Deltakere: Åse Mona, Tove, Freddy, Guro, Kjetil Forfall: Roy, Tove fram til 17:30 Ikke meldt forfall: Kent Roger Saksliste: 01/09 Skriv og orientering 02/09 Økonomi 1. Status 2. Revisor 3.

Detaljer

Innkalling til FFMUs årsmøte 18. november 2011

Innkalling til FFMUs årsmøte 18. november 2011 Innkalling til FFMUs årsmøte 18. november 2011 1. Åpning Leder Lin Christine Solberg åpner årsmøtet. 2. Konstituering a) Navneopprop b) Valg av møteleder c) Valg av referenter d) Valg av 2 personer til

Detaljer

Regionsting Sakliste. Søndag 3. april 2016, kl Clarion Hotel The Edge, Tromsø. Åpning

Regionsting Sakliste. Søndag 3. april 2016, kl Clarion Hotel The Edge, Tromsø. Åpning Regionsting 2016 Søndag 3. april 2016, kl. 1000-1300 Clarion Hotel The Edge, Tromsø Sakliste Åpning Sak 1 - Godkjenne de fremmøtte representantene. Sak 2 - Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.

Detaljer

PROTOKOLL FRA STIFTELSESMØTE. Den 17. oktober 2008 ble det avholdt stiftelsesmøte for Sommerstryk. * * * VEDTEKTER FOR SOMMERSTRYK

PROTOKOLL FRA STIFTELSESMØTE. Den 17. oktober 2008 ble det avholdt stiftelsesmøte for Sommerstryk. * * * VEDTEKTER FOR SOMMERSTRYK PROTOKOLL FRA STIFTELSESMØTE Den 17. oktober 2008 ble det avholdt stiftelsesmøte for Sommerstryk. Til stede som stiftere var: Kari Knudsen Kristin Værholm Ferenc Macsali Betzy Bell Louis Cecilie Svanes

Detaljer

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2010. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2010. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2010 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2010...1 Avdelingslederen har ordet: 2010 et travelt år i tekna gjøvik...3 Styrets

Detaljer

Vedtekter for Nordlandshest/Lyngshest Østlandet, tilsluttet Landslaget for Nordlandshest/Lyngshest

Vedtekter for Nordlandshest/Lyngshest Østlandet, tilsluttet Landslaget for Nordlandshest/Lyngshest Vedtekter for Nordlandshest/Lyngshest Østlandet, tilsluttet Landslaget for Nordlandshest/Lyngshest Vedtatt på årsmøtet 11.februar 2006 1. Formål Landslaget for Nordlandshest/Lyngshest er en ideell organisasjon

Detaljer

Raseklubben for Portugisisk Vannhund Innkaller til ordinært årsmøte 2014

Raseklubben for Portugisisk Vannhund Innkaller til ordinært årsmøte 2014 Raseklubben for Portugisisk Vannhund Innkaller til ordinært årsmøte 2014 Letohallen Scandic Hotel (samme sted som utstillingen) Lørdag 1 mars 2014, kl 17:00 Dagsorden: 1. Konstituering av årsmøtet a. Godkjenning

Detaljer

Fredag kveld André Skeie og Julie Katrine Berg arrangerte en interaktiv quiz for alle som ankom Asker fredag kveld.

Fredag kveld André Skeie og Julie Katrine Berg arrangerte en interaktiv quiz for alle som ankom Asker fredag kveld. Sted: Scandic Asker Hotell Teknisk arrangør: Oslo&Akershus Fylkeslag Tilstede: Se egen liste Fredag kveld André Skeie og Julie Katrine Berg arrangerte en interaktiv quiz for alle som ankom Asker fredag

Detaljer

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010 TROMSØ SVØMMESKOLES EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTE 2010 Dato: 19.08 2010 kl 18:00 Sted: Breivika vg skole INNKALLING Innkallingen til årsmøte er annonsert i bladet Tromsø, publisert på hjemmesiden og sendt på

Detaljer

Årsmøte Tanum, 20. mars 2013

Årsmøte Tanum, 20. mars 2013 Årsmøte Tanum, 20. mars 2013 Saksliste 1. Godkjenning av de stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkallingen og sakliste 3. Valg av dirigent, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 OSLO ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 Årsmøte ble avholdt lørdag 8. februar 2014 Sted: Quality Resort Hotell Sarpsborg (familiehelg) Møtet ble satt kl. 12.15 SAK 1 KONSTITUERING AV MØTET Leder Solfrid Ruud Rekdal

Detaljer

Vedtekter for Landslaget for nordlandshest/lyngshest

Vedtekter for Landslaget for nordlandshest/lyngshest Vedtekter for Landslaget for nordlandshest/lyngshest Vedtatt på årsmøtet 13. september 2003 Ajourført på årsmøtet 2. april 2005 (besto i korreksjon av skrivefeil) Revidert på landsmøtet 29. mars 2008 (

Detaljer

REFERAT STYREMØTE i NKF NR. 02 2014/2016

REFERAT STYREMØTE i NKF NR. 02 2014/2016 REFERAT STYREMØTE i NKF NR. 02 2014/2016 Sted: Rica Hotell Gardermoen Tid: Lørdag 6.12.2014, kl. 12.30 15.45 Neste møte: 13.- 14. februar karate NM i Trondheim DELTAKERE: Leder Svanhild Sunde Nestleder

Detaljer

Protokoll. Ammehjelpens 39. generalforsamling. Radisson Blu hotell, Gardermoen 2. april 2011

Protokoll. Ammehjelpens 39. generalforsamling. Radisson Blu hotell, Gardermoen 2. april 2011 Protokoll Ammehjelpens 39. generalforsamling Radisson Blu hotell, Gardermoen 2. april 2011 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste 2.3.

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET

ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET Torsdag 12. april - kl. 19.00 Knyken skisenter 1 Årsmelding 2011 Orkdal idrettslag - Hovedlaget STYRET: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Styremedlem: Oddbjørn

Detaljer

LAGLEDERMØTE 2011. Bardufosstun Lørdag 5. februar kl. 10:30-13:50 SAKSLISTE INNSTILLINGER

LAGLEDERMØTE 2011. Bardufosstun Lørdag 5. februar kl. 10:30-13:50 SAKSLISTE INNSTILLINGER Møteprotokoll LAGLEDERMØTE 2011 Bardufosstun Lørdag 5. februar kl. 10:30-13:50 SAKSLISTE INNSTILLINGER Til stede: Bardu Bjerkvik BUL-Tromsø Harstad Kvæfjord Mellembygd Målselv Nordreisa Silsand Storsteinnes

Detaljer

ÅRSMØTE 17. MARS 2013 VIKINGESKIPET HAMAR

ÅRSMØTE 17. MARS 2013 VIKINGESKIPET HAMAR ÅRSMØTE 17. MARS 2013 VIKINGESKIPET HAMAR Innhold og informasjon 1. Forside 2. Innhold og informasjon 3. Årsmøteprogram 4. Årsberetning 5. Regnskap med revisjonsberetning 6. Budsjettforslag 7. Innkomne

Detaljer

Vedtekter for Norsk Gypsy Cob Forening

Vedtekter for Norsk Gypsy Cob Forening Vedtekter for Norsk Gypsy Cob Forening Vedtatt på konstituerende møte i Norsk Gypsy Cob Forening etablert 27.10.2001, med endringer fra ordinært årsmøte 18.05.02, 26.04.03, 29.05.04, 14.03.09, 02.02.13,

Detaljer

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007 1 MEDLEMMER... 2 2 STYRET... 2 3 STYRETS VIRKSOMHET... 2 4 INFORMASJON... 3 5 ADMINISTRASJON... 4 6 PROSJEKTER/PROSJEKTGRUPPER... 4 7 KURS... 4 8 TAVLESKOLEN... 4 9 ELIADEN... 5 10 ØKONOMI... 5 11 FREMTIDEN...5

Detaljer

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00.

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling. 2. Valg av møteleder, referent, 2 medlemmer

Detaljer

Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013!

Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013! Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013! Årsmøte 2013 ble avholdt på Solsiden Scandic hotell i Trondheim lørdag 15 Mars. 23 Stemmeberettiget var til stede. Styret 2013 besto av: Leder Nest leder/kasserer

Detaljer

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING Side 1 av 5 Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell og etisk forsvarlig informasjon. Norsk kommunikasjonsforening er partipolitisk uavhengig.

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2016 Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent kalenderår. gjeld. i Foreningens navn Observatør: Mai-Britt Knoph, KLD 2 Formål Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent Foreningens navn er «Hold Norge Rent», forkortet til «HNR». Det ble den 24. november

Detaljer

Alta Idrettsforening

Alta Idrettsforening Alta Idrettsforening Årsmøte tirsdag 11.mars 2014 Kl. 19.00 (møtet hevet kl 21:25) Thon Hotel Vica Protokoll Sak 1 Konstituering a) Godkjenning møtedeltakere (stemmeberettigede fastsettelse av antall stemmeberettigede.

Detaljer

Årsmøte. Tanum, 8. mars 2017, kl Sted: klubbens lokaler i Vestmarkveien 75. Side 1 av 6

Årsmøte. Tanum, 8. mars 2017, kl Sted: klubbens lokaler i Vestmarkveien 75. Side 1 av 6 Årsmøte Tanum, 8. mars 2017, kl 18.00 Sted: klubbens lokaler i Vestmarkveien 75 Side 1 av 6 Saksliste 1. Godkjenning av de stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkallingen og sakliste 3. Valg av dirigent,

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2015 Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

Onsdag 10. juni 2015 kl 18.30 Hos ERFA Consult, Marcus Thranes vei 20, Lørenskog.

Onsdag 10. juni 2015 kl 18.30 Hos ERFA Consult, Marcus Thranes vei 20, Lørenskog. Referat fra STYREMØTE I NORSK BRIARD KLUBB Onsdag 10. juni 2015 kl 18.30 Hos ERFA Consult, Marcus Thranes vei 20, Lørenskog. Tilstede: Forfall: Hagen, Else Marie Ulimoen, Svein Eslund, Trude Solhaug, Eric

Detaljer

Protokoll fra Troms Gymnastikk- og Turnkrets ting 2016 Lørdag 4. mars 2017

Protokoll fra Troms Gymnastikk- og Turnkrets ting 2016 Lørdag 4. mars 2017 TGTKs Kretsting 2017 04. mars 2017 Protokoll fra Troms Gymnastikk- og Turnkrets ting 2016 Lørdag 4. mars 2017 Troms Gymnastikkog Turnkrets ÅPNING Tinget ble åpnet kl 09:40 av Trond Evertsen, som ønsket

Detaljer

HAMAR IDRETTSLAG HOVEDLAG. Årsberetning 2015

HAMAR IDRETTSLAG HOVEDLAG. Årsberetning 2015 HAMAR IDRETTSLAG HOVEDLAG Årsberetning 2015 1 HAMAR IDRETTSLAG ÅRSBERETNING FOR 2015 Administrasjons-utvalgets (AU) og hovedstyrets (HS) sammensetning: AU har i perioden bestått av: Truls Norderhaug (leder)

Detaljer

Landsmøte Rica Hell Hotel Værnes

Landsmøte Rica Hell Hotel Værnes Landslaget for nordlandshest/lyngshest Hovedstyret Landsmøte 2014 Rica Hell Hotel Værnes 29.03.2014 Delegater: Hovedstyret: Marit Wasmuth, Gunn Grønås, Hans Erling Moholt, Arvid Reiersen og Ingrid Sponheim

Detaljer

Årsmøte for nordlandshest/lyngshest Østlandet 22. Januar 2017

Årsmøte for nordlandshest/lyngshest Østlandet 22. Januar 2017 Årsmøte for nordlandshest/lyngshest Østlandet 22. Januar 2017 -PROTOKOLL- Tilstede: Per Otto Sørensen, Inger Blomstereng, Janne Bugten, Solveig Wisløff, Camilla Winterseth, Trine Boysen, Suniva Eik Boysen,

Detaljer