NORSK ISLANDSHESTFORENING ÅRSMØTE 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORSK ISLANDSHESTFORENING ÅRSMØTE 2011"

Transkript

1 NORSK ISLANDSHESTFORENING ÅRSMØTE 2011 REFERAT FRA ÅRSMØTE NIHF mars 2012, Runway Gardermoen Hotell 1. Leder ønsker velkommen Leder Even Hedland ønsker spesielt velkommen til Ingebjørg Helkås Vaa og Torgeir Stene. Presentasjon av styret, kontrollkomité og valgkomité. Praktiske opplysninger. 2. Godkjenning av fremmøtte representanter 19 lokallag representert. 54 stemmeberettigede representanter tilstede. 3. Godkjenning av saksliste og innkalling 4. Velge dirigent, 2 sekretærer og 2 til å underskrive protokollen Dirigent: Trine Bergum Referenter: Birgitte Lütken og Annette Møller Underskrive protokoll: Anine Lundh og Martin Svenning Tellekorps: Bente Skoie, Marianne Jahnsen og Nils-Ole Gilde 5. Lederens tale Det har vært et hektisk år, ny organisasjonssekretær, nytt regnskapssystem. Fokusområde på medlemsoppfølging, rekruttering, markedsføring og gode samarbeidsavtaler. Årsaker til underskuddet ble belyst i talen. De grep som er tatt i året som er gått vil kunne styrke foreningens fremtid, blant annet vil fastprisavtalen som nå er skrevet med Økonor gi forutsigbarhet og den nye nettsiden vil bidra til større inntekter. Budsjettet for 2012 viser hvilken tøffe periode vi er inne i. Det har like fullt skjedd mye siden 2003 og frem til i dag. Sponsorene for 2011 har vært viktige og gode samarbeidspartnere. Fantastiske prestasjoner i VM, med både Feather Prize og flere gullmedaljer. Også VM i avl gav topp resultater til Norge. Det er påbegynt samarbeid mellom Utvalget for Sport og Barn, Ungdom og Bredde. Pinsestevnet 2012 blir nytt i så måte. Stamboka: Det gjøres grep for å kunne få en forutsigbar økonomi. Økt aktivitet innen utdanning er på planen. Trykte medier sliter generelt, og alle de nordiske landene sliter med å få inn annonsekroner. Islandshestforum er et flott medlemsblad som like fullt er omdiskutert. Økonomien her tilsier nå at det må tas store grep. Idéene er flere:

2 Felles nordisk medlemsblad? Selge ut til for eksempel Eidfaxi? Inngå i NRY F s Hestesport? Flere muligheter, som det nye styret skal se på. NIHF-styret samarbeider godt, ikke minst synes dette godt når vi er utenlands. Det gode samarbeidet, dugnadsånden og frivilligheten i NIHF er selve bærebjelken for foreningen. En stor takk fra avtroppende leder. 6. Behandle årsmelding fra Styret Trykkfeil ble påpekt, som gav feil i regnskapstall. Dette blir rettet. Utvalg for avl Utvalg for sport Trykkfeil ble påpekt. Disse blir rettet. Innspill: Hører arrangementer som WorldCup, Istølt og Mestertølt naturlig innunder utvalgets årsrapport? Forslag til v edtak: Årsmøtet ønsker at disse private arrangementene ikke innlemmes i årsrapporten fra Utvalg for sport. Utvalg for barn, ungdom og bredde Utvalg for dommere og utdanning 7. Behandle revidert regnskap Hilde Karin Skogly/Økonor gikk gjennom regnskapet. Even Hedland forklarte mer detaljert og om sammenhengen mellom det presenterte regnskapet og budsjettet. Margrethe Esaiassen gav en oversiktlig forklaring av de enkelte utvalg og Forum sine regnskap mot fjorårets budsjetter. Årsmøtet har tidligere etterspurt en enklere fremstilling, men ønsket altså nå en mer detaljert gjennomgang av enkeltposter. Forslag: Der det trengs en mer spesifikk utredning av poster, vil presentasjonen legges opp mer detaljert. Det ble ellers ønsket vedlegg av regnskap og budsjett med referatet fra årsmøtet. I kommende år er det en fordel om disse ligger ved årsmøtepapirene. Medlemskontingenten bør stå som egen post for å tydeliggjøres, og ikke i samme post som tilskudd fra NRY F osv. Styret tar disse innspill til etterretning. Godkjent med ov enstående kommentarer.

3 8. Revisjonsberetning fra revisor 9. Beretning fra kontrollkomité Beretningen ettersendes. 10. Forslag fra styret og innkomne forslag. Forslag 1 (fra Vidir Islandshestforening): Bakgrunn: Dagens praksis er slik at hvis medlemmer av en lokalklubb skal delta i aktiviteter i en annen lokalklubb må man betale medlemskontingent til denne klubben for å få medlemsfordelene i forbindelse med den aktiviteten man skal delta i. I dag er det slik at kr 500 av medlemskontingenten fra hvert medlem går til nihf. Vidir mener derfor at når man skal delta i andre klubbers aktiviteter skal man bare betale mellomlegget utover de 500 kronene som går til nifh. Eksempel: for å våre medlem i Vidir koster det kr 690,- i medlemskontingent, kr 500 går til nifh. Hvis andre enn Vidirs medlemmer skal delta i Vidirs aktiviteter og er medlem av Vikingur, så må man etter vårt forslag bare betale kr. 190,- til Vidir. Forslag til vedtak: Ved deltagelse i andre enn sin egen medlemsklubbs aktiviteter skal man bare betale beløpet som overstiger andelen til nifh til lokalklubben man har gjesteopptreden i. Familiemedlemmer betaler max familemedlemskontingenten til gjesteklubben. K ommentar fra sty ret: Dette er opp til lokallagene selv å avgjøre basert på vedtekter i overordnet organisasjonsledd (NIF). I lovnormen fra NIF, som lokallagenes egne lover er basert på, står følgende i 2 punkt 1: Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Ifølge Rytterforbundet er det mulig å åpne for gjestemedlemsskap, hvis vedkommende er hovedmedlem i et annet lokallag. Det er imidlertid viktig at hvert medlem registreres enkeltvis, altså ikke som en gruppe. Alt rundt dette regelverket er beskrevet nærmere i lovnormen fra NIF. Styret mener at et slikt vedtak ikke kan gjennomføres grunnet at NIFs lovnorm gir lokallagene åpning for, men ikke plikt til, å ha gjestemedlemskap. Sty ret støtter ikke forslag til v edtak. Forslaget trukket. Forslag 2 (fra Vidir Islandshestforening): Bakgrunn: Det har etter Vidirs erfaring vist seg å ikke være mulig å søke tilskudd til aktiviteter i lokallagene. For små lokallage i distriktene vil det være av stor betydning å kunne søke og å få tilskudd til arrangementer/kurs og annet fra nifh. I denne sammenheng vil vi nevne ett eksempel: Vidir arrangerte et dommerkurs høsten Vi søkte nifh 17. Februar 2011 om støtte til dette da utdanning av dommere er av stor betydning for rekruttering og aktiviteter i lagene i regionen. Pr dags dato har Vidir ikke mottatt respons på denne søknaden. For små klubber, med trang økonomi vil det være av stor betydning å få tilskudd til kjerneaktiviteter.

4 Forslag til vedtak: Det må opprettes en ordning (lage en budsjettpost) i nihf hvor alle lokallag kan få støtte til kjerneaktiviteter etter søknad hvor budsjett for prosjekt/aktiviteten vedlegges, samt revidert regnskap for sist år. Det må kunne søkes om støtte til aktiviteten i forkant av aktiviteten. Utbetaling skjer etter gjennomført aktivitet ved framlegg av prosjektregnskap. K ommentar fra sty ret: Gjennom vår avtale med Rytterforbundet/NIF kan våre lokallag søke støtte innenfor de vanlige idrettskanalene. Det å åpne for idrettsstøtte til lokallagene gjennom Idrettsforbundet var en av hovedhensiktene med å inngå avtale med Rytterforbundet. Sty ret støtter ikke forslag til v edtak. Hege Nymoen beklager at Vidir ikke har fått tilbakemelding på dette. Det ligger mange muligheter til å søke støtte. NIHF har ikke mer midler enn det som genereres av medlemmene. Lokallagene har imidlertid mulighet til å søke tilskudd. Idrettskretsene har god oversikt over disse mulighetene. Medlemsmøtene/lokallagsmøtene har også hatt dette oppe som tema. Forslaget falt enstemmig. Forslag 3 (fra Vidir Islandshestforening): Bakgrunn: Som et lite lokallag ute i distriktet ønsker vi at NIHF kanskje er litt mer representert under våre aktiviteter. Dette vil være av betydning for lagene og samtidig vil sentrale tillitsvalgte få ett innblikk og forståelse for hva som skjer ute i lagene. Det er viktig at landslaget prioriteres slik at de kan representere norge på en flott måte, samtidig mener vi at det er viktig at bredden også prioriteres på en synlig måte. Forslag til vedtak: En representant fra styret i nifh, eller den styret utpeker, bør min èn gang pr. år besøke aktive lokallag i forbindelse med en aktivitet. Sty ret støtter ikke dette forslaget grunnet arbeidsmengde og økonomi. Forslaget trukket. Forslag 4 (fra Vidir Islandshestforening): Bakgrunn: Da endel spørsmål må avklares sentralt før man kan gå videre på en sak. Vidir har erfart at det tar meget lang tid å få svar på henvendelser til nihf. Dette hemmer arbeidet i lokallagene. Forslag til vedtak: Nihf skal svare på henvendelser fra lokallag og medlemmer innenfor en tidsramme på max 3 uker. Sty ret støtter ikke dette forslaget. Forslag til v edtak: Forslag 4 anses som et oversendingsforslag til styret.

5 Forslag 5 (fra Vidir Islandshestforening): Bakgrunn: I I nihf s vedtekter heter det: 7 INNKALLING TIL ÅRSMØTET Årsmøtet innkalles av styret i NIHF med minst 10 ukers varsel. Forslag som ønskes behandlet skal være styret i hende 8 uker før årsmøtet holdes. Fullstendig saksliste sendes ut fra styret senest 3 uker før årsmøtet. Med dagens frist på 8 uker for innsending av saker til årsmøtet betyr det I praksis at mange lokallag må ha sitt årsmøte i november eller desember for å rekke behandling og innsending av saker til årsmøtet. Denne praksisen er etter vår oppfatning uheldig da f.eks. regnskapet for året ikke er avsluttet på det tidspunktet. De saker lokallagene skal sende til nihf s årsmøte skal behandles I lokallaget årsmøte og derfor vil det være av stor betydning at frist for innsending av saker primært settes til max 6 uker før, slik at lokallaget kan ha årsmøte I januar og sende forslagene innenfor fristen av 6 uker. Forslag til vedtak: 7 I NIHF vedtekter endres slik:...forslag som ønskes behandlet skal være styret i hende 6 uker før årsmøtet holdes.... Forslaget legges frem for Å rsmøtet. For godkjenning krev es 2/3 flertall. Forslaget falt enstemmig. Forslag 6 (fra styret i NIHF) Forslag til felles kontingentinnkreving for NIHF. Bakgrunn: I dag krever alle lokallag inn kontingent til seg selv og Norsk Islandshestforening, videre legger de inn betalte medlemmer i medlemsregisteret. Det er over 30 kasserere i lokallagene som bruker medlemsregisteret. Dette gjør at sjansen for feil øker drastisk. Siden da medlemsregisteret ble tatt i bruk står nå over 600 personer som ikke medlemmer i dette systemet. Vi tror at her er det noen store mørketall på medlemmer som ønsker å være medlemmer, men dessverre har forsvunnet ut av systemet. Medlemsregisteret er bygd opp for å innkreve kontingent sentralt, ved riktig bruk er det et effektivt verktøy. Ved å innkreve kontingent sentralt vil risikoen for feilføringer reduseres kraftig og økte inntekter vil tilfalle lokallag og NIHF. Et viktig moment er at det vil gi en stor arbeidsbesparelse for lokallagene å slippe denne jobben. Det å finne en kasserer i lokallagene er ikke det enkleste, men vil bli lettere når arbeidsoppgaven med kontingent innkreving og medlemsregistrering blir utført sentralt. Lokallagene vil fortsatt ha mulighet til å gå inn og sjekke sine medlemslister og opplysninger. Forslag til vedtak: Det gjennomføres sentral innkreving av kontingenten for alle lokallag. Det skrives avtaler mellom NIHF sentralt og hvert lokallag om

6 sentral innkreving av kontingent. NIHFs andel av kontingenten avregnes før kontingenten videreføres til klubbene. Lokallagene bestemmer selv sin lokale kontingent. Det kan opereres med én pris for hovedmedlemmer og én pris for familiemedlemmer. Dersom et lokallag ønsker at det innkreves flere ulike satser for familiemedlemskap (én pris for familiemedlem nr 1, en annen pris for familiemedlem nr 2 el.lign), kan dette gjennomføres mot et ekstra gebyr på kr 2000,- per år. (Forslaget om at hvert lokallag bestemmer egen kontingent er i tråd med innspill fra Villingur) Bente Skoie gir beskjed til lokallagene om at hennes mailadresse skal benyttes ved innmelding. Ordet alle i teksten over tas ut. Forslag 7 (fra styret i NIHF) Forslag til lovendring: 1, siste ledd "NIHF-revisor velges av NRY F`s ting i henhold til avtalen" foreslås tatt ut. 8 punkt 10: Nytt punkt h : Det velges 2 revisorer. Funksjonstiden for begge er 2 år, men slik at en revisor er på valg hvert år. Forslag 8 (fra styret i NIHF) Årsmøtet gir styret i NIHF fullmakt å inngå forpliktende samarbeid med de øvrige nordiske land for å arrangere felles VM i 2015 i Herninge, Danmark. Forslag 9 (fra sportsutvalget i NIHF) Endringer i Landslagsreglementet 2012 Endringer i kursiv (tidligere formulering som utgår står i kursiv, ny formulering i uthev et kursiv ) Kommentarer og årsmøtets rettelser/vedtak står i understreket tekst. 2.3 Landslagsledelsen har ansvar for den praktiske gjennomføringen av elitelagets og rekruttlagets samlinger. Rekruttlagsleder har ansv ar for samlinger med rekruttlaget. 3.1 Uttakingskomitéen (UK ) består av 3 medlemmer hv or av en fra SU, landslagsleder og en dommer.

7 UK må være representert på alle uttakingsstevner og NM, og for øvrig sørge for å være best mulig orientert om de aktuelle ekvipasjene. UK må v ære tilstede på NM. K ommentar til punkt 3.1, ny formulering i siste setning: Uttakskomitéen må være tilstede på NM og for øvrig sørge for å være best mulig orientert om de aktuelle ekvipasjene. 3.3 Uttakning av ryttere til landslaget skal skje etter følgende kriterier : i samråd med landslagsledelsen: Landslagsledelsen blir orientert om uttaket lørdag ettermiddag, i forkant av offentliggjøringen. Følgende fjernes: i samråd med landslagsledelsen: Landslagsledelsen blir orientert om uttaket lørdag ettermiddag, i forkant av offentliggjøringen. - Resultater oppnådd på NM og disse veier tyngst. - Resultater oppnådd på uttakingsstevner. Resultater oppnådd på minst 2 W R stev ner i inn eller utland. Ry ttere har ansv ar for selv å sende inn resultater til leder av uttakskomité fortløpende. - Vurdering av formkurve, utvikling, erfaring og stabilitet hos ekvipasjer i forhold til å oppnå akseptable resultater. - Kvalifikasjoner og personlig egnethet som representant for NIHF - Forutsetninger til å delta i lagets virksomhet og evnen til å fremme en god lagånd. - Obligatorisk deltagelse på NM (unntak kan gjøres v ed lege/v eterinærattest). Søknad med begrunnelse om fritak fra deltakelse i NM kan sendes SU som vurdere og gir aksept eller avslag på søknad. K ommentar til punkt Resultater oppnådd på NM og disse veier tyngst. Merk: Passdisiplinene er ikke ferdige lørdag ettermiddag, når uttak skjer. Det ble formulert tre alternative formuleringer til siste avsnitt under punkt 3.3: 1. Obligatorisk deltagelse på NM. 2. Obligatorisk deltagelse på NM (unntak kan gjøres ved lege/veterinærattest). 3. Obligatorisk deltagelse på NM. Dersom det foreligger særlige grunner kan søknad med begrunnelse om fritak i NM sendes SU. Lege/veterinærattest kan påkreves. A lternativ 1 v edtatt med 37 mot 17 stemmer 3.4 Ønsker en norsk statsborger som oppholder seg og konkurrerer i utlandet å vurderes har rytteren selv ansvar for, uoppfordret, å dokumentere oppnådde

8 resultater. Resultatene må være oppnådd i konkurranser og disipliner som tilfredsstiller B-stevner i NIHF s stevnestruktur. Kvaliteten på dommere i konkurransen skal også tilfredstille kravene for B-stevner, og må dokumenteres. Rytterne må dokumentere oppnådd resultat og at riktig beslag er benyttet. Avviker reglene i landet man oppholder seg fra de som brukes i Norge i forhold til beslag må norske regler benyttes av ekvipasjen. Dokumentasjonen sendes landslagssjefen og skal bestå av aktuelle resultatlister og erklæring om dommere/beslag signert av stevneleder eller hoveddommer. Merk: om pkt 3.4 fjernes, blir pkt 3.5 og 3.6 endret til 3.4 og 3.5. Sportsutvalget foreslår følgende tillegg til landslagsreglementet: Følgende reiser til VM: - Landslagssjef og dennes assistent - Avlssjef og dennes assistent - Assistentene velges av landslagssjef, avlssjef og SU i fellesskap Følgende reiser til Nordisk: - Landslagssjef og dennes assistent Klær: - Det er kun ryttere, landslagssjef, avlssjef og deres assistenter som skal ha klær klær endret til representasjonstøy Egenandel: - Til Nordisk blir det fastsatt egenandel pr. ekvipasje - Til VM blir det delt egenandel, én pr. rytter, og én pr. hest Akkreditering: - Dersom det er mulig fra arrangørene, vil det bli gitt en ekstra akkreditering pr. hest Avtaler: Avtaler som inngås i forhold til hestetransport, reiser, hoteller og lignende skal være inngått skriftlig. Sportsutvalget skal godkjenne avtalene. 11. Fastsettelse av kontingent: Forslag kontingentsatser for Dersom det vedtas sentral innkreving av kontingenten foreslås det at kontingenten for hovedmedlem til NIHF økes fra kr 500,- til kr 550,- og at kontingenten for familiemedlemmer øker fra kr 85,- til kr (Lokallagskontingenten kommer i tillegg til dette).

9 2. Om det ikke blir vedtatt sentral innkreving av kontingent foreslås det at kontingenten for hovedmedlem til NIHF økes fra kr 500 til kr 530,-, og at kontingenten for familiemedlemmer øker fra kr 85 til kr 95. Forslag til ny formulering: Kontingenten for hovedmedlem til NIHF økes fra kr 500,- til kr 550,- og at kontingenten for familiemedlemmer øker fra kr 85,- til kr (Lokallagskontingenten kommer i tillegg til dette). 12. Vedta budsjett for 2012 Gjennomgang av budsjettet ved leder Even Hedland. Det vil bli en kostnadsbesparelse på kr ,- ved bruk av intern revisor. V edtatt. 13. Valg Valgkomitéens innstilling for 2012 (Alternativ 1 ved bruk av intern revisor) Verv Navn Periode Merknader Leder Tor Våland Ny Nestleder Jenny Lindheim Ny Sekretær Margrethe Esaiassen Ny Varastyremedlem Mette Steffensen Fossan Ny Utvalg for sport Leder Kristin Hauge Ny Medlem Nina Ekle Ny Medlem Hilde Holtesmo Ikke på valg Utvalg for dommere og utdanning Leder Hanne Hestevik Ny Medlem Hilde Karin Skogly På valg, tar gjenvalg Medlem Steinar Myhre Ikke på valg Utvalg for avl Leder Torgeir Strøm Ikke på valg Medlem Per Kolnes På valg, tar gjenvalg Medlem Sigtryggur Benediktsson Ikke på valg Utvalg for barn, ungdom og bredde* Leder Ingrid Haugen Ikke på valg Medlem Ida Vestbø Tokheim På valg, tar gjenvalg Medlem Mariann Stokkenes Ikke på valg Kontrollkomité Johannes Kolnes På valg, tar gjenvalg Rita Sæther Ikke på valg Valgkomité Even Hedland Ny Dag Lindheim Ikke på valg Lene Wilhelmsen Ikke på valg

10 *Mariann Stokkenes og Ida Vestbø Tokheim har byttet plass/funksjonstid A lle foreslåtte kandidater v algt v ed akklamasjon. 14. Fastsettelse av godtgjørelse til tillitsvalgte representanter etter innstilling fra valgkomitéen Valgkomitéen innstiller på at satsene som ble vedtatt for 2011 blir gjort gjeldende også for 2012: Leder ,- Nestleder ,- Sekretær ,- Utvalgsleder avl ,- Utvalgsleder dommer og utdanning ,- Utvalgsleder sport ,- Utvalgsleder barn, ungdom og bredde ,- Totalt pr. år ,- Valgkomitéen 28. februar 2012 Dag Lindheim (sign.) Lene Wilhelmsen (sign.) Tom Vibeto (sign.) Leder Møtet hev et. Ordstyrer Trine Bergum ble takket med blomster. Bente Skoie takket Birgitte Lütken og Nils-Christian Larsen for deres uvurderlige innsats i forbindelse med årets AEG-arrangement og overrakte blomster og NIHF minnepenn. Jorunn Tysland fikk stor takk og blomster for sin innsats i Utvalg for sport. André Ziemann, avtroppende leder i Utvalg for sport, ble hedret med plakett. Annette Møller, avtroppende sekretær, fikk vakre ord, plakett, blomster og NIHF minnepenn. Even Hedland gav Hege Nymoen, avtroppende leder i Utvalg for dommere og utdanning, heder og ære i sin tale. Hun ble også overrakt plakett, blomster, NIHF minnepenn og en overraskelse fra styret: Et reisegavekort for sin langvarige og iherdige innsats i styret. Margrethe Esaiassen takket avtroppende leder Even Hedland for sin lange og tro tjeneste i styret og enestående innsats for Norsk Islandshestforening. Han ble overrakt blomster, plakett og NIHF minnepenn. Han fikk dessuten også et reisegavekort, med ønske om lykke på reisen videre. Formannsklubben ble ærbødig overrakt av Even Hedland til ny leder i NIHF, Tor Våland.

11 Gardermoen Annette Møller (sign.) Birgitte Lütken (sign.) Anine Lundh (sign.) Martin Svenning (sign.)

NORSK ISLANDSHESTFORENING

NORSK ISLANDSHESTFORENING NORSK ISLANDSHESTFORENING ÅRSMØTE 2010 REFERAT FRA ÅRSMØTE NIHF 2010 19. mars 2010, Rica Hotell Gardermoen 1. Leder ønsker velkommen Leder Even Hedland ønsker spesielt velkommen til Ingeborg Vaa og Torgeir

Detaljer

LANDSLAGSREGLEMENT 2014

LANDSLAGSREGLEMENT 2014 LANDSLAGSREGLEMENT 2014 1. ORGANISERING 1.1 Elitesatsningen organiseres i et elitelag fortrinnsvis for seniorer og de mest rutinerte ungryttere og et rekruttlag for ungryttere og juniorer. Lagene består

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE FOR 2008 I NORSK ISLANDSHESTFORENING

REFERAT FRA ÅRSMØTE FOR 2008 I NORSK ISLANDSHESTFORENING REFERAT FRA ÅRSMØTE FOR 2008 I NORSK ISLANDSHESTFORENING Lørdag 14. mars 2009 Kl. 09.30 Rica Hotel Gardermoen Gardermoen Næringspark 2065 Gardermoen SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET: 1. Formannen ønsker velkommen

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

~ 1 ~ Vedtekter for. Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002. Formål

~ 1 ~ Vedtekter for. Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002. Formål ~ 1 ~ Vedtekter for Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002 1 Formål Elverum Bowlingklubb er selveiende og frittstående med personlige medlemmer. Klubbens formål er gjennom samarbeid og godt kameratskap

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.1990 2 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.90, med senere endringer av.. Godkjent av Idrettsstyret den 1. Formål Laget er selveiende

Detaljer

Nybygda Idrettslag. Lov for Nybygda Idrettslag. Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001. Stiftet 29.mars 1933

Nybygda Idrettslag. Lov for Nybygda Idrettslag. Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001. Stiftet 29.mars 1933 Nybygda Idrettslag Stiftet 29.mars 1933 Lov for Nybygda Idrettslag Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001 Godkjent av idrettsstyret 8.januar 2002 Offisiell åpning av Nybygda Idrettsplass 1955 Lov for

Detaljer

Vedtekter for Rygge Pistolklubb

Vedtekter for Rygge Pistolklubb Vedtekter for Rygge Pistolklubb Vedtatt av årsmøtet den 19. mars 2011 1 Formål Rygge Pistolklubb er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Rygge Pistolklubbs formål er å drive

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG r i I fl I LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Endring vedtatt av årsmøte 11. mars 2012 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 1 GJELDENDE LOVER FOR FROL IDRETTSLAG Vedtatt den 03.12.90, med senere

Detaljer

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lov for Kristiansand Orienteringsklubb, stiftet 23.11.1973 Vedtatt 23.11.1973 med senere endringer, senest 14.02.2005 Godkjent av Idrettsstyret den 04.03.2005 1 Formål Klubbens formål er å drive idrett

Detaljer

Vedtekter for Rørvik Idrettslag

Vedtekter for Rørvik Idrettslag Vedtekter for Rørvik Idrettslag Godkjent av idrettsstyre den 17.09.2003 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

ÅRSMØTE 9 MARS PERIODEN 12. mars mars (1) Årsmøtet er klubbens øverste myndighet, og avholdes hvert år i mars måned.

ÅRSMØTE 9 MARS PERIODEN 12. mars mars (1) Årsmøtet er klubbens øverste myndighet, og avholdes hvert år i mars måned. ÅRSMØTE 9 MARS 2016 PERIODEN 12. mars 2015 9. mars 2016 VISJON FOR AUSTRÅTT GOLFKLUBB Flere og glade golfspillere! VERDIGRUNNLAGET FOR AUSTRÅTT GK Idrettsglede - Tilgjengelighet Engasjement Utdrag fra

Detaljer

Styrets forslag til vedtak: Det er. stemmeberettigede til stede og det ordinære årsmøtet er vedtaksført.

Styrets forslag til vedtak: Det er. stemmeberettigede til stede og det ordinære årsmøtet er vedtaksført. 1 av 8 Årsmøtet skal iht. klubbens lover 15 behandle 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent samt to medlemmer til å underskrive

Detaljer

VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM RIDEKLUBB stiftet 26. Januar 2011

VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM RIDEKLUBB stiftet 26. Januar 2011 VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM RIDEKLUBB stiftet 26. Januar 2011 1 Formål Vestre Bærum Rideklubb formål er drive hestesport og rekruttering til hestesporten, herunder gjennomføre treninger og konkuranser for

Detaljer

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927.

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. Vedtatt den 01.08.1927 med senere endringer senest av 02.02.1994. PARAGRAF 1. FORMÅL. Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Detaljer

SKOGN IDRETTSLAG. Lover for Skogn Idrettslag.

SKOGN IDRETTSLAG. Lover for Skogn Idrettslag. Lov for Skogn idrettslag stiftet 1906. Lover for Skogn Idrettslag. Vedtatt den 29.oktober 1979, med senere endringer av 10.desember 1988, 27 april 1995, 18. november 2003 og 18. november 2010. 1. Lagets

Detaljer

LOVER OG REGLER. For. Nedre Eiker Pistolklubb

LOVER OG REGLER. For. Nedre Eiker Pistolklubb LOVER OG REGLER For Nedre Eiker Pistolklubb Vedtatt på Årsmøte 20. februar 1992. REVISJONSFORSLAG 2009 LOV FOR NEDRE EIKER PISTOLKLUBB Stiftet 20.02.1992. 1/5 Vedtatt 20.02.1992 med senere endringer senest

Detaljer

ÅRSMØTE 27 NOVEMBER 2013

ÅRSMØTE 27 NOVEMBER 2013 ÅRSMØTE 27 NOVEMBER 2013 PERIODEN 27. november 2012 til 26. november 2013 VISJON FOR AUSTRÅTT GOLFKLUBB Flere og glade golfspillere! VERDIGRUNNLAGET FOR AUSTRÅTT GK Idrettsglede - Tilgjengelighet Engasjement

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Endret sist den 31. mars 2005. FIF er benyttet som forkortelse for Furuset Idrettsforening. NIF er benyttet som forkortelse for Norges Idrettsforbund.

Detaljer

Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april Vedtatt den 4. april 2001.

Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april Vedtatt den 4. april 2001. Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april 2001. Vedtatt den 4. april 2001. Godkjent av idrettsstyret den 18. april 2001. 1 Formål Lagets formål er å fremme idrett i sunne former gjennom samarbeid og godt

Detaljer

Innkalling til. Årsmøte Rogaland Rideklubb. Onsdag 09. april, 2014 kl. 18:00 i Rytterstua

Innkalling til. Årsmøte Rogaland Rideklubb. Onsdag 09. april, 2014 kl. 18:00 i Rytterstua Innkalling til Årsmøte 2014 Rogaland Rideklubb Onsdag 09. april, 2014 kl. 18:00 i Rytterstua Saksliste Årsmøte Rogaland Rideklubb 2014 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Sak 2. Godkjenne innkallingen

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet februar 2017, The Edge, Tromsø

Protokoll fra årsmøtet februar 2017, The Edge, Tromsø Protokoll fra årsmøtet 2017 16. februar 2017, The Edge, Tromsø Møtet ble åpnet med ett minutts stillhet til minne om tidligere medlem og leder av klubben, Hilde Ludvigsen. Sak 1. Innkalling og dagsorden

Detaljer

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset INNKALLING Årsmøte i Sola Golfklubb Torsdag 26 Februar kl. 19:00 I Klubbhuset Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 12.februar 2015. Saker kan sendes til post@solagk.no

Detaljer

LOV FOR... 26.11.2010 2-2). 1 FORMÅL

LOV FOR... 26.11.2010 2-2). 1 FORMÅL LOV FOR... Lov for Villingur Islandshestforening (tidl Forsand fjellhestforening) stiftet den.26/2-2001. med senere endringer senest av. 26.11.2010 Godkjent av idrettsstyret den...ja...(jfr. NIF's lov

Detaljer

Ås idrettslag. Protokoll fra årsmøte i Ås Idrettslag. Ås 2. mars 2009. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede

Ås idrettslag. Protokoll fra årsmøte i Ås Idrettslag. Ås 2. mars 2009. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Ås idrettslag Protokoll fra årsmøte i Ås Idrettslag Ås 2. mars 2009 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede 15 stemmeberettigede ved starten av møtet. Følgende hadde ordet i saken: Ingen Sak 2.

Detaljer

Klubben hører hjemme i Karmøy kommune og er medlem av Idrettsrådet i kommunen.

Klubben hører hjemme i Karmøy kommune og er medlem av Idrettsrådet i kommunen. Lov for Haugaland HåndballKlubb Vedtatt (03.02.2000) Godkjent av IdrettsStyret 16.03.2000 m/endringer vedtatt på extraordinær GF 27.11.2000 og ordinær GF 15.03.10 1 FORMÅL Haugaland HåndballKlubb (HHK)

Detaljer

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR LEVANGER SVØMME- OG LIVREDNINGSKLUBB 1. FORMAL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund (NIF).

Detaljer

Årsmøte ble avholdt 31. januar 2017 kl 1900 i klubbens lokaler på Vingnes, Lillehammer.

Årsmøte ble avholdt 31. januar 2017 kl 1900 i klubbens lokaler på Vingnes, Lillehammer. Protokoll fra årsmøte i Lillehammer Ro og Kajakklubb 2017 Årsmøte ble avholdt 31. januar 2017 kl 1900 i klubbens lokaler på Vingnes, Lillehammer. Tilstede: Det var 26 fremmøtte inkludert avtroppende og

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB Side 1 av 5 Vedtekter for Skedsmo Western Club (forkortet SWC), stiftet 29.11.98 Vedtatt den 01.09.2004 med senere endringer senest av 28.03.2017. 1 Formål SWC skal fremme

Detaljer

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR PORSGRUNN ORIENTERINGSLAG Vedtatt på ekstraordinært årsmøtet 18.2.1993 Godkjent av Norges Idrettsforbund 1.6.1993 Revidert på årsmøte 4.11 1994, 16.11.1998, 27.11.2002, 30.11.2006, 29.11.2007 og

Detaljer

Nye endringer til lovnormen for Oslo Døves Sportsklubb

Nye endringer til lovnormen for Oslo Døves Sportsklubb Nye endringer til lovnormen for Oslo Døves Sportsklubb Idrettstyret i Norges idrettsforbund har vedtatt en ny lovnorm for idrettslag den 22.oktober 2015. Idrettslag skal ha en lov som er i samsvar med

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E Klubbens vedtekter V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR FEBRUAR 2014

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR FEBRUAR 2014 LARVIK GOLFKLUBB PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR 2013 11. FEBRUAR 2014 Tirsdag 11. februar 2014 kl. 18.00 ble det avholdt årsmøte for 2013 i Larvik Golfklubb. Tilstede var 62 medlemmer, hvorav 62 stemmeberettigede.

Detaljer

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets.

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets. 1 Formål Havnås Vel har til oppgave å virke for Havnås trivsel, velferd, forskjønnelse og utvikling. Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre

Detaljer

Basis-lovnorm for idrettslag

Basis-lovnorm for idrettslag Basis-lovnorm for idrettslag (Vedtatt av idrettsstyret 13. desember 1999) Lov for... (idrettslagets navn) stiftet.. (dd.mm-åå) Vedtatt den.. (dd.mm-åå) med senere endringer senest av (dd.mm-åå) Godkjent

Detaljer

NIFs lov, lovnormer, bestemmelser og forskrifter er tilgjengelig på www.idrett.no

NIFs lov, lovnormer, bestemmelser og forskrifter er tilgjengelig på www.idrett.no Protokoll av årsmøte for Flekkefjord Sykkelklubb Årsmøtet skal gjennomføres i tråd med lovnorm for idrettslag pkt IV Årsmøte, styre, utvalg mv. Årsmøtets oppgaver følger av 15 og malen er bygd opp i tråd

Detaljer

ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016

ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016 ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016 29.februar kl 18:00 G Max møtelokaler Høgvollvegen 8 (Breivika) Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 15.februar 2016. Sakene kan

Detaljer

Vedtekter for SKEDSMO SVØMMEKLUBB av 16.09.2003

Vedtekter for SKEDSMO SVØMMEKLUBB av 16.09.2003 Vedtekter for SKEDSMO SVØMMEKLUBB av 16.09.2003 1. Formål Skedsmo Svømmeklubb er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund.

Detaljer

Vedtekter for Halsa Næringsforening

Vedtekter for Halsa Næringsforening Vedtekter for Halsa Næringsforening av 11.05.2016 1 Navn Foreningens navn er HALSA NÆRINGSFORENING 2 Formål Halsa Næringsforening skal bidra til å skape engasjement og ivre for næringsutvikling i Halsa

Detaljer

Vedtekter for Mosjøen og omegn Cycleklubb (MOC) stiftet

Vedtekter for Mosjøen og omegn Cycleklubb (MOC) stiftet Vedtekter for Mosjøen og omegn Cycleklubb (MOC) stiftet 29.9.2003 Kapittel 1, Formål 1 Klubbens formål er ved samarbeid og godt kameratskap å fremme sykkelsport i sunne former. 2 Klubben er medlem av Norges

Detaljer

e) Familiemedlemskap inkludert barn inntil 18 år : kr. 600,- f) Enkeltmedlem : kr. 400,- g) Gave / Støtte kr.

e) Familiemedlemskap inkludert barn inntil 18 år : kr. 600,- f) Enkeltmedlem : kr. 400,- g) Gave / Støtte kr. Lovnorm 1 for idrettslag Lov for HEDALEN I L., stiftet 1908. Vedtatt 1908 med senere endringer senest av 21.02.2010. Godkjent av Idrettsstyret den 21.02.2010 jfr. NIF s lov 3. 1 Formål Lagets formål er

Detaljer

Kristiansand Bueskyttere

Kristiansand Bueskyttere Kristiansand Bueskyttere Møtebok til årsmøte Årsmøtet ble avholdt i Odderøyhallen tirsdag den 14.03.2017 kl. 19:30 til kl. 20:40. Med mindre annet er bestemt i denne lov skal et vedtak, for å være gyldig,

Detaljer

Endringssforslag YATA Tromsøs vedtekter

Endringssforslag YATA Tromsøs vedtekter Endringssforslag YATA Tromsøs vedtekter Kursiv = kommentar Rød tekst = endret eller lagt Vedtatt av YATA Tromsø 13.12.2014, sist revidert på YATA Tromsøs årsmøte 16.03.2016. 1. Navn og tilknytning Organisasjonens

Detaljer

NORGES SQUASH FORBUND

NORGES SQUASH FORBUND ORDINÆRT TING 2008 NORGES SQUASHFORBUND PROTOKOLL FRA MØTET LØRDAG 1. MARS 2008 President Mike Off åpnet årets Ting, og ønsket de fremmøtte representantene velkommen. Sak 1 GODKJENNING AV FREMMØTTE REPRESENTANTER

Detaljer

LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB

LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB Vedtekter for Stjørdal Golfklubb stiftet 11.03.1996. Vedtatt den 20.03.1996 med senere endringer av 15.12.98, 28.04.04 og senest 20.02.07. Godkjent av idrettsstyret 15.12.98,

Detaljer

ÅRSMØTE 19. MARS 2017

ÅRSMØTE 19. MARS 2017 ÅRSMØTE 19. MARS 2017 PERIODEN 9. mars 2016 19. mars 2017 VISJON FOR AUSTRÅTT GOLFKLUBB Flere og glade golfspillere! VERDIGRUNNLAGET FOR AUSTRÅTT GK Idrettsglede - Tilgjengelighet Engasjement Utdrag fra

Detaljer

Vedtekter for sykkelgruppa IF Eiker Kvikk

Vedtekter for sykkelgruppa IF Eiker Kvikk I. Innledende bestemmelser 1 Formål Vedtekter for sykkelgruppa IF Eiker Kvikk En undergruppe i IF Eiker Kvikk fra 3.mars 2015 (1) Grunnlaget for opprettelse av sykkelgruppa er nedfelt i eget verdidokument

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

UTSENDT: Sakliste og sakspapirer for årsmøtet

UTSENDT: Sakliste og sakspapirer for årsmøtet UTSENDT: Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 21. februar 2017. Årsmøtet avholdes i idrettsrådets lokaler, Hansons Minde, Henrik Ibsensgt 58, Stavanger - mandag

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 1 Formål Basketball er vår idrett, men vi vil og ha andre aktiviteter som svømming og lignende. 2 Organisasjon Larvik Basket

Detaljer

VEDTEKTER I.L STORMFJELL

VEDTEKTER I.L STORMFJELL VEDTEKTER I.L STORMFJELL 1 Formål Idrettslaget Stormfjell er selveiende og frittstående, med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert av Norges Idrettsforbund. Stormfjell

Detaljer

VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG

VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG Vedtatt på årsmøtet 12. desember 2003 Tillegg, siste avsnitt 3 vedtatt på årsmøtet 12. januar 2007 Revisjon av vedtekter vedtatt på ekstraordinært årsmøte

Detaljer

Lov for Trondheim Ballklubb Stiftet 25.08.2003. Godkjent av styret i Sør-Trøndelag Idrettskrets den

Lov for Trondheim Ballklubb Stiftet 25.08.2003. Godkjent av styret i Sør-Trøndelag Idrettskrets den Lov for Trondheim Ballklubb Stiftet 25.08.2003. Godkjent av styret i Sør-Trøndelag Idrettskrets den 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å

Detaljer

STJØRDAL FROSKEMANNSKLUBB

STJØRDAL FROSKEMANNSKLUBB V E D T E K T E R F O R STJØRDAL FROSKEMANNSKLUBB Postboks 276 7500 Stjørdal Stiftet 09.05 1984 1 FORENINGENS NAVN Foreningens navn er STJØRDAL FROSKEMANNSKLUBB 2 HJEMMKOMMUNE Hjemkommune for Stjørdal

Detaljer

Lov for Agder Bandykrets

Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets, stiftet 1. september 1998. (Tidligere Aust Agder Bandykrets, endret 22. september 2002.) Vedtatt den 23. april 2009. Godkjent av Idrettsstyret den X.

Detaljer

LILLOMARKA ORIENTERINGSLAG PROTOKOLL ÅRSMØTET 2016 ONSDAG 9. MARS 2016 LILLOSTUA

LILLOMARKA ORIENTERINGSLAG PROTOKOLL ÅRSMØTET 2016 ONSDAG 9. MARS 2016 LILLOSTUA LILLOMARKA ORIENTERINGSLAG PROTOKOLL ÅRSMØTET 2016 ONSDAG 9. MARS 2016 LILLOSTUA Lillomarka Orienteringslag Side 2 Innholdsfortegnelse Side DAGSORDEN... 3 SAK 1 ÅPNING... 3 SAK 2 INNKALLING OG DAGSORDEN...

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

Referat fra årsmøte for 2015 Jegernes Interesseorganisasjon

Referat fra årsmøte for 2015 Jegernes Interesseorganisasjon Referat fra årsmøte for 2015 Jegernes Interesseorganisasjon Thon Hotell Arena, Lillestrøm Lørdag den 2. april kl 12.00 1. Åpning Organisasjonens leder, Rolf Larsen, åpnet møte og ønsket velkommen til de

Detaljer

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). VEDTEKTER Lov for KL06050028 Ringerike Sykkelklubb, stiftet 29/9-1975. 1 Formål Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Detaljer

Vedtekter for Kongsberg Padleklubb

Vedtekter for Kongsberg Padleklubb Vedtekter for Kongsberg Padleklubb 1 Formål Kongsberg Padleklubbs, heretter kalt KPK, formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet,

Detaljer

Årsmøte Borregaard Golfklubb 1 mars 2015 Borregaard Golfklubbs klubbhus kl 19.00

Årsmøte Borregaard Golfklubb 1 mars 2015 Borregaard Golfklubbs klubbhus kl 19.00 Årsmøte Borregaard Golfklubb 1 mars 2015 Borregaard Golfklubbs klubbhus kl 19.00 Dagsorden og saksinnstillinger. Åpning ved styrets leder 1. Godkjenning av stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkalling,

Detaljer

Strategiplan 2015 2018

Strategiplan 2015 2018 Sak 7 Strategiplan 2015 2018 for styret og utvalgene i Norsk Islandshestforening (NIHF) Styret og utvalgene i NIHF arbeider etter Lov for NIHF (http://nihf.no/om- Nihf.aspx#Lovfornihf) og mandatene gitt

Detaljer

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp.

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp. Lov for Halden Golfklubb Stiftet 16. januar 1990 Lovene ble vedtatt 16.01.1990 og godkjent av Idrettsstyret. Jfr. NIFs lov 3. Revidert i henhold til årsmøtevedtak 30.11.1998, 22.11.1999, 25.04.2000, 21.03.2002,

Detaljer

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent kalenderår. gjeld. i Foreningens navn Observatør: Mai-Britt Knoph, KLD 2 Formål Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent Foreningens navn er «Hold Norge Rent», forkortet til «HNR». Det ble den 24. november

Detaljer

Laget er selv-eiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selv-eiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lov for Ringerike Pistolkubb stiftet 15.09.55 Vedtatt den 23.01.2001 Godkjent av idrettsstyret den 03.05.2002 1 (Formål) Laget er selv-eiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

Vedtekter for Steigen luftsportsforening

Vedtekter for Steigen luftsportsforening Vedtekter for Steigen luftsportsforening Stiftet den 1.desember 2006 1 Formål Foreningens Formål: Steigen Luftsportsforenings formål er å fremme luftsport i Steigen ved å eie, vedlikeholde og drive: Engeløy

Detaljer

VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG

VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG Vedtatt på årsmøtet 12. desember 2003 Tillegg, siste avsnitt 3 vedtatt på årsmøtet 12. januar 2007 Revisjon av vedtekter vedtatt på ekstraordinært årsmøte

Detaljer

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR PORSGRUNN ORIENTERINGSLAG Vedtatt på ekstraordinært årsmøtet 18.02.1993 Godkjent av Norges Idrettsforbund 01.06.1993 Revidert på årsmøte 4.11 1994, 16.11.1998, 27.11.2002, 30.11.2006 og 29.11.2007

Detaljer

SAKSPAPIRER ÅRSMØTE 2016

SAKSPAPIRER ÅRSMØTE 2016 SAKSPAPIRER ÅRSMØTE 2016 KOOPERATIVET SA Tirsdag 5. april 2016, kl. 17:30 20:00 1 Saksliste og dagsorden Åpning og velkomst v/styreleder Alexandra Devik Sak 01-16 Konstituering av årsmøte a) Valg av ordstyrer

Detaljer

Bruksanvisning /veiledning

Bruksanvisning /veiledning Bruksanvisning /veiledning for praktisk gjennomføring av årsmøte i Norsk Folkehjelp Oppdatert av Per Øivind Eriksen for Norsk Folkehjelp oktober 2017 Innhold. Forarbeid til årsmøtet Vedtektene om årsmøte

Detaljer

Årsberetning godkjent med ovenstående merknader. Årsmøtet ga Kirsten Svendsen uttalerett.

Årsberetning godkjent med ovenstående merknader. Årsmøtet ga Kirsten Svendsen uttalerett. Referat fra årsmøte i Irish Softcoated Wheaten Terrierklubben, Lørdag 28.11.2009 Tilstede: 25 stemmeberettigede medlemmer. Gjester: Fra Norsk Terrierklubb, leder Eirik Kahrs og nestleder Kirsten Svendsen.

Detaljer

Referat fra årsmøte NITTEDAL IDRETTSLAG 31. mars 2016

Referat fra årsmøte NITTEDAL IDRETTSLAG 31. mars 2016 Referat fra årsmøte NITTEDAL IDRETTSLAG 31. mars 2016 1. KONSTITUERING - Innkalling enstemmig godkjent - Saksliste enstemmig godkjent - Valg av dirigent: - Leder Jon Grimsbo enstemmig valgt. - Valg av

Detaljer

Lover for Idrettslaget Drammen Strong

Lover for Idrettslaget Drammen Strong Lover for Idrettslaget Drammen Strong Vedtatt på årsmøtet 27. April 1995 Godkjent av Norges idrettsforbund 16. august 1995. 1. Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Detaljer

BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS

BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS LOV FOR BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS Vedtatt på av kretsstyret etter fullmakt fra kretstinget 21. November 2012 1 Basis-lovnorm for særkretser Lov for Buskerud, Telemark og Vestfold Ishockeykrets

Detaljer

VEDTEKTER FOR RISKA MOTORSYKKELKLUBB

VEDTEKTER FOR RISKA MOTORSYKKELKLUBB Index 1 FORMÅL... 2 2 MEDLEMSFORHOLD... 2 3 MEDLEMMER... 2 4 KONTINGENT... 2 5 TILLITSVALGTES GODTGJØRELSE... 3 6 INHABILITET... 3 7 STRAFFESAKER... 3 8 ÅRSMØTE... 3 9 EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTER... 4 10 MEDLEMSMØTER...

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK DAMPSELSKAP revidert ihht referat fra årsmøte

VEDTEKTER FOR NORSK DAMPSELSKAP revidert ihht referat fra årsmøte VEDTEKTER FOR NORSK DAMPSELSKAP revidert ihht referat fra årsmøte 25.03.2017. 1A Foreningens navn Norsk Dampselskap, stiftet 6. november, 2011. Også kalt NDS og Norwegian Union of Vapers. 1B Bruk av foreningens

Detaljer

Vedtekter for Os IL. 29. februar 2012 Vedtatte vedtekter Os IL årsmøtet 2012 Side 1 av 6

Vedtekter for Os IL. 29. februar 2012 Vedtatte vedtekter Os IL årsmøtet 2012 Side 1 av 6 Vedtekter for Os IL. Bakgrunn for vedtektene: Fensal idrettslag ble stifta 15. januar 1899. Idrettslaget Nor ble stifta 22. januar 1899. 20. januar 1901 gikk laga sammen til Idrettslaget Nor. Nøren Idrætslag

Detaljer

Innkalling til. Årsmøte 2015. Rogaland Rideklubb. Mandag 20. april, 2015 kl. 19:00 i Rytterstua

Innkalling til. Årsmøte 2015. Rogaland Rideklubb. Mandag 20. april, 2015 kl. 19:00 i Rytterstua Innkalling til Årsmøte 2015 Rogaland Rideklubb Mandag 20. april, 2015 kl. 19:00 i Rytterstua Saksliste Årsmøte Rogaland Rideklubb 2015 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Sak 2. Godkjenne innkallingen

Detaljer

NORMALLOV FOR TRAVLAG

NORMALLOV FOR TRAVLAG NORMALLOV FOR TRAVLAG * * * Lov for.travlag, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer på lagets generalforsamling senest av. Godkjent av Styret i DNT den.. 1 Navn (1). travlag stiftet, som er

Detaljer

Vedtekter for Norsk Gypsy Cob Forening

Vedtekter for Norsk Gypsy Cob Forening Vedtekter for Norsk Gypsy Cob Forening Vedtatt på konstituerende møte i Norsk Gypsy Cob Forening etablert 27.10.2001, med endringer fra ordinært årsmøte 18.05.02, 26.04.03, 29.05.04, 14.03.09, 02.02.13,

Detaljer

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri LARVIK Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014 Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri torsdag 13. februar og begynner kl. 19:00 Sakliste: 1. Godkjenne

Detaljer

Saksliste for årsmøte 10.juni Nythun

Saksliste for årsmøte 10.juni Nythun Saksliste for årsmøte 10.juni Nythun Velkommen ved leder Stein-Helge H Tingvoll Sak 1: Godkjenning av innkallingen Sak 2: Valg av dirigent Sak 3: Godkjenning av saksliste Sak 4: Valg av referent og tellekorps,

Detaljer

Vedtekter for Hakadal Golfklubb

Vedtekter for Hakadal Golfklubb Vedtekter for Hakadal Golfklubb Lov for Hakadal Golfklubb idrettslag, stiftet 14.august, 2001 Vedtatt den 14.august, 2001 på stiftelsesmøte med senere endringer, senest 23.mars, 2011 på årsmøtet. 1 Formål

Detaljer

Referat NOF avd. Nordlands Årsmøte, Rognan, 3. juni 2017,

Referat NOF avd. Nordlands Årsmøte, Rognan, 3. juni 2017, Referat NOF avd. Nordlands Årsmøte, Rognan, 3. juni 2017, 18.00-19.00 Til stede: Atle Ivar, May, Harald, Torbjørn, Thorbjørn, Sverre, Thor Edgar, Kari, Per Ole, Kristin, Marie, Magnhild. Marianne pr. Skype.

Detaljer

PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013

PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013 PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013 Tid: Lørdag 23. februar 2013 klokka 14 Sted: Selbusjøen hotell Tilstede: 34 stemmeberettigede medlemmer fra FFHB Sør-Trøndelag, hvorav åtte representanter

Detaljer

Bruksanvisning /veiledning

Bruksanvisning /veiledning Bruksanvisning /veiledning for praktisk gjennomføring av årsmøte i Norsk Folkehjelp Oppdatert av Per Øivind Eriksen for Norsk Folkehjelp desember 2014 Innhold. Forarbeid til årsmøtet Vedtektene om årsmøte

Detaljer

Vedtekter for IL ILar stiftet

Vedtekter for IL ILar stiftet Vedtekter for IL ILar stiftet 27.11.36 Vedtatt på årsmøtet 2001 1 (Formål) Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

Klubblov Bodø Golfklubb

Klubblov Bodø Golfklubb Klubblov Bodø Golfklubb Paragrafer 1 Formål og navn Klubbens navn er Bodø Golfklubb. Formålet er å drive golfidrett organisert i Norges Idrettsforbund knyttet til Bodø Golfklubb og banen klubben disponerer.

Detaljer

Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011.

Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011. Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011. 1. Navn Klubbens navn er: Vardeneset Ballklubb, forkortet VBK. Klubben er stiftet 22. november 1990.

Detaljer

Referat årsmøtet 2010

Referat årsmøtet 2010 Referat årsmøtet 2010 Referat årsmøtet 2010 Byneset Golfklubb 1. Godkjenne de stemmeberettigede Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet. For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, hatt gyldig

Detaljer

Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/ Vedtatt den 08/ med senere endringer, senest av 27/ LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE

Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/ Vedtatt den 08/ med senere endringer, senest av 27/ LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE Lov Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/01-1973. Vedtatt den 08/03-2005 med senere endringer, senest av 27/03-2008. Godkjent av idrettsstyret mai 2008. 1 FORMÅL LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE Ski idrettsråd

Detaljer

Vedtekter for Råstølen velforening

Vedtekter for Råstølen velforening Vedtekter for Råstølen velforening Endringslogg Versjon Dato Beskrivelse Endret av 1.0 13.04.2010 Dokumentet opprettet Styret 1.1 21.06.2011 Endret 7.1 vedtatt på årsmøte Styret Lagt til vedlegg kart over

Detaljer

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F INNHOLDSFORTEGNELSE Paragrafer: Side: 1 Formål 3 2 Organisatorisk tilknytning 3 3 Medlemmer 3 4 Kontingent 3 5 Stemmerett og valgbarhet 3 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Lov for Lørenskog Modellbilklubb

Lov for Lørenskog Modellbilklubb Lov for Lørenskog Modellbilklubb Lov for Lørenskog Modellbilklubb, stiftet oktober, 1998 Vedtatt Årsmøtet 2003 med senere endringer senest av 8. april 2006 Vedtatt Årsmøtet 01.02.2009 1 Formål Idrettslagets

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif

Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif (Dato) ble det avholdt stiftelsesmøte. Til stede som stiftere var: (navn på de som var til stede som stiftere) Som møteleder ble valgt: Stiftelsesdokumentet

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET

LOV FOR IDRETTSLAGET LOV FOR IDRETTSLAGET Lov for Brumunddal Pistolklubb, stiftet 1954. 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Arbeidet

Detaljer