REFERAT FRA ÅRSMØTE FOR 2008 I NORSK ISLANDSHESTFORENING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT FRA ÅRSMØTE FOR 2008 I NORSK ISLANDSHESTFORENING"

Transkript

1 REFERAT FRA ÅRSMØTE FOR 2008 I NORSK ISLANDSHESTFORENING Lørdag 14. mars 2009 Kl Rica Hotel Gardermoen Gardermoen Næringspark 2065 Gardermoen SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET: 1. Formannen ønsker velkommen Even Hedland ønsker velkommen til de fremmøtte. Gjennomgang av programmet for dagen og morgendagen. 2. Godkjenning av de fremmøtte representanter 61 stemmeberettigede hvorav en kom etter lunsj. 75 påmeldte totalt. 3. Godkjenning av saksliste og innkalling. Sakspapirer er lagt ut på nett. I mandat for avlsutvalget står det at de skal legge ut kriterier for årets avlshester. Inge foreslår at dette tas inn mellom punkt 9 og 10. Hilda innstilling fra valgkomiteen savnes. Dette har ikke vært mulig i år. Godkjent. 4. Velge dirigent, 2 sekretærer og 2 til å underskrive protokollen Dirigent: Per Oddvar Rise Referenter: Hilde Karin Skogly og Annette Møller Underskrive protokollen: Hilde K. Holtesmo og Trine Bergum 5. Formannens tale Even ønsker alle velkommen og ser tilbake på et godt år: Nordisk Mesterskap 2008 var årets høydepunkt og et vellykket arrangement. En stor utfordring med god innsats fra alle som deltok, både arrangører og også ryttere, som oppnådde gode resultater. Regnskapet til NIHF viser i år et solid overskudd. Flere nyanskaffelser med lang levetid samt opprusting av anlegget i Seljord er årsaken til at regnskapet viser et driftsunderskudd. God økning i omsetningen, skyldes Nordisk. En rimelig god egenkapital, viktig i tøffe tider mht sponsor midler. Styret har underskrevet en 5 års leieavtale med Dyrsku n, og derved sikret kontinuitet. Feif cup i Sveits var en stor suksess med fem deltagere fra Norge. God innsats i Utvalget for barn, ungdom og bredde i året som er gått. Avlsutvalget har hatt høy aktivitet, WorldFengur fungerer, stambokskontoret har god omsetning og aktivitet. Mange mål er nådd, både mht økonomi, anerkjennelse, lovverk og registrering. Landslagsreglement, stevnestruktur og påmeldingssystem er på plass. Utdanning og kursvirksomhet likeså. Forum er revidert, og websidene oppdatert og fornyet. 6. Behandle årsmelding fra: Styret Registrering av medlemmer og oppfølging. Godkjent Utvalg for avl Kriterier for kåring av årets hingst og hoppe savnes. Revidering av mandatet. Årskavalkaden. Samarbeid over landegrensene i nord (NordNorge, NordSverige og NordFinland, pga avstander), kan taes opp direkte med Avlsutvalget. Godkjent med nevnte punkt. Utvalg for sport Godkjent Utvalg for Barn ungdom og bredde Godkjent Utvalg for dommere og utdanning HK-kursene er ikke godkjent av Mattilsynet kan dette endres? Kursene godkjennes lokalt og det har ikke vært mulig å få de godkjent sentralt. Rogaland er godkjenningsorgan for hele landet. Mattilsynet sentralt kan godkjenne kursopplegget. Hege undersøker dette og gir de aktuelle lokallagene tilbakemelding. Godkjent

2 7. Behandle revidert regnskap. Balansen viser store kundefordringer mye er innbetalt etter årsskifte, men vi har en stor utstående sponsor. Samtidig ligger det mange småbeløp på forskjellige ting som er utstående. Medlemmene nå blir flinkere til å gjøre opp for ting. Ellers kan vi bli nødt til å sende ut til i oppkrav som er dyrt og tidkrevende. Medlemsskap ikke økt i 07 og 08. Gjennomgang av eiendeler eiendelsregister. Godkjent 8. Revisjonsberetning fra revisor Godkjent 9. Beretning fra kontrollkomité Godkjent Kriteriene for uttak av avlshester til VM Hver nasjon har anledning til å sende 2 hester i hver årsklasse. Hingst og/eller hoppe. 5 år >7,90. 6 år >8,00. 7 år og eldre > 8,10 Dersom det ikke er hingst som er over kravet sendes to hopper hvis de er kvalifisert eller omvendt. Selv om det er to hopper som er over en hingst i poengsum sendes en hingst og en hoppe dersom hingsten er over kravet. Økonomisk støtte er som for sportshester til VM. De to beste uansett kjønn slipper visningsavgift i forbindelse med visning på NM. 10. Behandle innkommende forslag. Forslag 1. Fra styret i Norsk Islandshestforening Revisjon av Landslagsreglement. Sportsutvalget har revidert og fremmer noen forslag til endring i reglementet. Forslaget til nytt landslagsreglement ble fremlagt for lokallagsmøte 2008 for innspill. De foreslåtte endringene blir gjennomgått på årsmøte. Forslag til vedtak: De foreslåtte endringer vedtas. Dette forslaget krever simpelt flertall. Godkjent med de endringer som er gjort Maks 2 hester. Tidligere 1.7. går ut Brytes kontrakten kan rytteren utestenges Offentliggjøring av hele landslaget skjer fortrinnsvis etter uttagningen på NM. (Punkt 3.5 ble tatt opp til votering: enstemmig vedtatt). Godkjent Forslag 2. Fra Hrimnir Hrimnir foreslår at hingstelisens ikke innføres. Begrunnelse for forslaget: Avgiftsbelegging av hingsteiere er begrunnet i at det styrker avlsarbeidet. Hvordan avgiftsbelegging av hingstehold kan fremme avl er for oss vanskelig å skjønne. Tvert imot tror vi det kun blir lagt en ny sten til byrden for avlerne og vi ønsker mye heller en ordning som stimulerer til bedre avlsresultater der de som får frem en godkjent hingst påskjønnes eller premieres! Vi forstår at en generell avgiftsbelegging vil gi inntekter til avlsutvalget, men vi ser ikke gode argumenter for innføringen av denne avgiften eller anvendelsen en slik avgift. At den er prinsipielt betenkelig ser en særlig når det gjelder bruk av egen hingst på egen hoppe. Slike hingsteiere blir avgiftsbelagt uten å få noe igjen. At avgiften for andre hingsteeiere i starten antydes brukt til å støtte hingstekatalog og unghestutstillinger er lite forpliktende. Slike kostnader bør uansett være opp til den enkelte eier å vurdere. I tillegg påpeker vi at avlsutvalget i Forum nr. 5 på varsler hingstelisens fra Det ser ikke ut som at utvalget tenker seg dette behandlet som årsmøtesak og det gir

3 enda større grunn bekymring om hva slags innflytelse eller mangel på innflytelse medlemmene blir gitt i en slik sak. Innstilling fra styret: Forslaget fra Hrimnir avvises av årsmøte. Begrunnelse: Innsendte sak fra Hrimnir vurderes ikke som en sak som skal fremmes på årsmøtet i NIHF 2009 da denne saken i henhold til NIHFs vedtekter samt mandat for utvalg vedtatt på NIHFs årsmøte, er en sak som skal behandles i det enkelte utvalg. Avstemming foretatt etter rask replikkveksling: Er denne saken en årsmøtesak? Har avlsutvalget mandat til å øke avgiftene uten godkjenning fav Årsmøtet? Forslaget om at saker som denne behandles av årsmøte vedtatt og godkjent med 37 mot 13 stemmer. Forslag: Utsettelse av vedtak. Inge redegjør for hvorfor han ønsker saken behandlet og ikke utsatt. Avstemming foretatt: Skal saken utsettes? Forslag om utsetting avslått med klart flertall. Hrimnir v/ Bernt redegjør for sitt syn på hvordan saksgangen har vært og hvorfor de mener hingstelisensen ikke bør innføres. Avstemming foretatt etter ordskifte med tidvis høy temperatur: Skal hingstelisens innføres? Forslaget om at hingstelisens skal innføres vedtatt og godkjent med 44 mot 9 stemmer. 11. Fastsette kontingent for 2010 Styret foreslår at kontingenten for 2010 forblir uendret. Kontingenten er for hovedmedlem og for familiemedlem 75.- Forslaget om egen juniorkontingent som kom som forslag på forrige årsmøte: Dette er det ikke gjort noe med. Dette må drøftes. Forslaget godkjent. 12. Vedta budsjett for 2009 Overskuddet fra pinsestevnet synes lavt. Er det store utgifter som kan løses på andre måter. Det ligger en del økte restriksjoner i forhold til Dyrskuen. Hastverksarbeid koster, skal bli bedre i Budsjettet for 2009 godkjent. 13. Valg Valgkomiteens innstilling for 2009 Verv Navn Periode Merknader Leder Ingen kandidat Nestleder Konstitueres av styret Sekretær Anette Møller Ny, ett år Varastyremedlem Aasa Kristin Sandøy På valg

4 Utvalg for sport Leder Andre Ziemann Ny, ett år Medlem Nina Ekle På valg Medlem Jorunn Tysland Ikke på valg Utvalg for utdanning og konkurransedommere Leder Hege Nymoen Ikke på valg Medlem Hilde Karin Skogly Ny Medlem Anita Gundersen Ny Utvalg for avl Leder Helen Hoem Sylte Ny Medlem Per Kolnes Ikke på valg Medlem Per Oddvar Rise På valg Utvalg for barn, ungdom og bredde Leder Ingrid Haugen Ny Medlem Mariann Stokke Ny, ett år Medlem, Kristina Madsen Ny, velges av ungdomsrådet Kontrollkomite Torgeir Stene Ikke på valg Dag Elle Rivrud Ny Valgkomite Tom Vibeto Ny Kåre Skilbrigt Ikke på valg Dag Lindheim Ikke på valg Det har ikke lykkes valgkomiteen å finne en kandidat til ledervervet. Etter sterkt press har Even sagt ja til å fortsette i ett år. Alle foreslåtte kandidater valgt ved akklamasjon. Valgkomiteens innstilling til kompensasjon til tillitsvalgte i NIHF Leder Dagens kompensasjon opprettholdes på kr Tillegg inntil Generalsekretær er på plass kr Utvalgsleder Avl kr Utvalgsleder Dommere og utdanning kr Utvalgsleder Sport kr Utvalgsleder BUB kr Total kompensasjon per år kr Forslaget fra valgkomiteen er uendret fra i fjor. Valgkomiteens forslag vedtas. Innspill fra Trine B: Mye er nå delegert til utvalgene, så Årsmøtet blir ofte kortere enn antatt, kanskje en annen tidsplan/annet program for neste Årsmøte. Som avslutning på årsmøte fikk Anita Gundersen (medhjelper på landslaget), Monika Lind og Per Oddvar Rise (landslagsledelse), Anne Follhaug (leder av valgkomiteen), Mary Anna Moen (leder av utvalget for barn, ungdom og bredde), Hilde Karin Skogly (sekretær), Gunn Iren Larsen (leder for sportsutvalget) og Inge Kringeland (leder for avlskomiteen) samt Maren Kirkebøen (Nordisk) en påskjønnelse for sitt arbeid i NIHF.

5 Even takker Inge Kringeland for enorm innsats siden Faglig dyktighet, erfaring, lojalitet og engasjement kjennetegner avtroppende leder i Avlsutvalget. Han har betydd mye for NIHF gjennom det arbeidet som er lagt ned. Inge Kringeland returnerer takksigelsene og berømmer samarbeid så vel som god takhøyde, idet han overlater vervet til ny leder. Gardermoen, 14. mars 2009 Annette Møller Hilde Karin Skogly Trine Bergum Hilde K. Holtesmo

NORSK ISLANDSHESTFORENING ÅRSMØTE 2014 STED: RICA HOTELL GARDERMOEN. Sakspapirene inneholder: Program. Saksliste. Årsrapporter for styret og utvalg

NORSK ISLANDSHESTFORENING ÅRSMØTE 2014 STED: RICA HOTELL GARDERMOEN. Sakspapirene inneholder: Program. Saksliste. Årsrapporter for styret og utvalg NORSK ISLANDSHESTFORENING ÅRSMØTE 2014 STED: RICA HOTELL GARDERMOEN Sakspapirene inneholder: Program Saksliste Årsrapporter for styret og utvalg Forslag til vedtektsendringer Program LØRDAG 14. MARS 10:00

Detaljer

NORSK ISLANDSHESTFORENING

NORSK ISLANDSHESTFORENING NORSK ISLANDSHESTFORENING Årsmøte 2013 Saksliste Årsrapporter styret og utvalg Det foreligger ingen innkomne forslag NORSK ISLANDSHESTFORENING ÅRSMØTE 2013 Program: 10:00 Registrering av representantene

Detaljer

REFERAT LOKALLAGSMØTE I NORSK ISLANDSHESTFORENING 07-08 november 2009 Quality airport hotell Gardermoen

REFERAT LOKALLAGSMØTE I NORSK ISLANDSHESTFORENING 07-08 november 2009 Quality airport hotell Gardermoen REFERAT LOKALLAGSMØTE I NORSK ISLANDSHESTFORENING 07-08 november 2009 Quality airport hotell Gardermoen Følgende lokallag var representert: Jøkull, Fakur, Hekla, Gladur, Vestnes, Sleipnir, Nattfari, Fengur,

Detaljer

Uføres Landsorganisasjon fastsetter følgende grunnverdier for sin virksomhet:

Uføres Landsorganisasjon fastsetter følgende grunnverdier for sin virksomhet: . erdierklæring Uføres Landsorganisasjon fastsetter følgende grunnverdier for sin virksomhet: - i går sammen, for retten til et verdig liv 1 For det enkelte medlem For å ivareta enkeltpersoners integritet:

Detaljer

side 1 Oversikt over innkommende forslag:

side 1 Oversikt over innkommende forslag: Generelle betraktninger Det har kommet inn i alt 52 innspill, ikke alle er fremstilt som forslag, men alle er forsøkt besvart etter beste evne. Det har kommet inn fra 9 avdelinger og følgende er gjennomgående

Detaljer

Møteinnkalling. Møteprotokoll. Forbundsstyret. Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter Dato: 11.3.2015 Tid: Kl. 10.00. Faste medlemmer som møtte:

Møteinnkalling. Møteprotokoll. Forbundsstyret. Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter Dato: 11.3.2015 Tid: Kl. 10.00. Faste medlemmer som møtte: Norske Elghundklubbers Forbund Møteinnkalling Møteprotokoll Forbundsstyret Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter Dato: 11.3.2015 Tid: Kl. 10.00 Faste medlemmer som møtte: Kjell Arild Haugen Kjell

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2015

Innkalling til årsmøte 2015 Norsk Bichon Havanais Klubb Innkalling til årsmøte 2015 Tid: Lørdag 10 April kl. 18.00 Stede: CLARION HOTEL BERGEN AIRPORT Adresse Flyplassvegen 551 5258 Blomsterdalen Bergen Dagsorden 1. Godkjenning av

Detaljer

Referat fra Norsk Rottweilerklubb s Generalforsamling Lørdag 6. mars 2010 i NKK s møtelokaler i Oslo

Referat fra Norsk Rottweilerklubb s Generalforsamling Lørdag 6. mars 2010 i NKK s møtelokaler i Oslo Referat fra Norsk Rottweilerklubb s Generalforsamling Lørdag 6. mars 2010 i NKK s møtelokaler i Oslo Til stede: 30 personer Antall stemmeberettigede: 30 personer Generalforsamlingen startet med et minutt

Detaljer

REFERAT FRA FORBUNDSTINGET 27-28/4 1996 PÅ INGENIØRENES HUS, OSLO

REFERAT FRA FORBUNDSTINGET 27-28/4 1996 PÅ INGENIØRENES HUS, OSLO REFERAT FRA FORBUNDSTINGET 27-28/4 1996 PÅ INGENIØRENES HUS, OSLO Forbundstinget 1996 fikk en spenstig start. Den eneste norske gymnasten som er kvalifisert til OL etter FIG s regler, Flemming Solberg

Detaljer

HOLUMSKOG VELFORENING

HOLUMSKOG VELFORENING HOLUMSKOG VELFORENING Side: 1 av 5 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING Referent: Møteleder: Møtetid, - sted: Tilstede: Mariann Våge Ruud Onsdag 18. april 2012, Grendehuset 7 stemmeberettige 1/12 Godkjenning

Detaljer

REFERAT FRA DNTs GENERALFORSAMLING LØRDAG 17. APRIL 2010 PÅ RADISSON BLU SCANDINAVIA HOTEL, OSLO

REFERAT FRA DNTs GENERALFORSAMLING LØRDAG 17. APRIL 2010 PÅ RADISSON BLU SCANDINAVIA HOTEL, OSLO REFERAT FRA DNTs GENERALFORSAMLING LØRDAG 17. APRIL 2010 PÅ RADISSON BLU SCANDINAVIA HOTEL, OSLO DNTs leder, Nils Dagestad, ønsket delegater, presse, gjester og innbudte velkommen til generalforsamlingen.

Detaljer

NORGES BUESKYTTERFORBUND TINGET 2014 REFERAT

NORGES BUESKYTTERFORBUND TINGET 2014 REFERAT NORGES BUESKYTTERFORBUND TINGET 2014 REFERAT NORGES BUESKYTTERFORBUND'S TING Referat fra Tinget 10.- 11. mai 2014 Rica Hotel Gardermoen, Jessheim 1. ÅPNING Jan Roger Skyttesæter, president i Norges Bueskytterforbund,

Detaljer

Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999

Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999 Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014

VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014 VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014 Fredag 25. april Kl. 15.00 18.00 Åpent Forum Kl. 19.00 Middelalderfest Lørdag 26. april Kl. 10.00 Kl. 12.00 Kl. 13.00 Tingforhandlinger Lunsj Tingforhandlinger fortsetter

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

ORDINÆRT FORBUNDSTING 2014. 6. April 2014 Kl.10.00-14.00 Quality Hotel 33, Oslo SAKSLISTE

ORDINÆRT FORBUNDSTING 2014. 6. April 2014 Kl.10.00-14.00 Quality Hotel 33, Oslo SAKSLISTE ORDINÆRT FORBUNDSTING 2014 6. April 2014 Kl.10.00-14.00 Quality Hotel 33, Oslo SAKSLISTE INNHOLD SAK 1: GODKJENNE FREMMØTTE REPRESENTANTER... 2 SAK 2: GODKJENNE INNKALLINGEN... 2 SAK 3: GODKJENNE SAKSLISTE...

Detaljer

REFERAT FRA SEILTINGET 2007 Molde

REFERAT FRA SEILTINGET 2007 Molde REFERAT FRA SEILTINGET 2007 Molde Denne protokoll må leses i sammenheng med Årsberetning og revidert regnskap for 2005, 2006 og sakspapirene til Tinget 2007. Tinget åpnet lørdag kl. 1200. NSFs president

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE RØROS, LØRDAG 14.FEBRUAR 2015 KL. 17:00 SAKSLISTE: Åpning av årsmøtet Registrering av stemmeberettigede Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Valg av møtefunksjonærer:

Detaljer

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19. Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014 Saksliste: Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.00 Klubbhuset Godkjenning av innkalling Valg av møteleder og referent Valg

Detaljer

INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011

INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011 INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011 Det innkalles til ÅRSMØTE I NORSK SHIBA KLUBB 10. JUNI 2011 Årsmøtet avholdes på Quality Hunderfossen Hotell Årsmøtet starter kl 20.00. DAGSORDEN 1)

Detaljer

REFERAT FORBUNDSTINGET NORGES KICKBOXINGFORBUND 21. MARS 2009. Radisson SAS Hotel Nydalen. Oslo

REFERAT FORBUNDSTINGET NORGES KICKBOXINGFORBUND 21. MARS 2009. Radisson SAS Hotel Nydalen. Oslo REFERAT FORBUNDSTINGET NORGES KICKBOXINGFORBUND 21. MARS 2009 Radisson SAS Hotel Nydalen Oslo Deltakerliste Tingdeltakere, representanter og observatører Ved endringer leveres endelig deltakerliste ut

Detaljer

Det vises til tidligere innkalling til årsmøte i representantskapet i henhold til 5 i vedtektene.

Det vises til tidligere innkalling til årsmøte i representantskapet i henhold til 5 i vedtektene. Til: Medlemsorganisasjoner Fylkesteaterråd Kontrollkomité Valgkomité Styrets medlemmer Oslo, den 9. april 2014 SAKSPAPIRER TIL REPRESENTANTSKAPET 2014 Det vises til tidligere innkalling til årsmøte i representantskapet

Detaljer

PROTOKOLL REGIONSTING 2014. Idrettens Hus Brann Stadion Torsdag 24. april 2014 Kl. 17.00

PROTOKOLL REGIONSTING 2014. Idrettens Hus Brann Stadion Torsdag 24. april 2014 Kl. 17.00 PROTOKOLL REGIONSTING 2014 Idrettens Hus Brann Stadion Torsdag 24. april 2014 Kl. 17.00 PROTOKOLL REGIONSTING 2014 NBBF Region Vest Tid: Torsdag 24. april 2014, Kl. 17:00 Sted: Idrettens Hus, Bergen Innhold

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

Leder beklager at innkallingen kom senere enn vedtektene tilsier.

Leder beklager at innkallingen kom senere enn vedtektene tilsier. Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Tromsø 9. august 2007 Innkalling til årsmøtet i Norsk Fysikklærerforening ble sendt per e-post til medlemmene 3. august. Møtet vil finne sted på Rica Ishavskatedralen

Detaljer

REGIONSTING 14. juni 2011

REGIONSTING 14. juni 2011 REGION ROGALAND REGIONSTING 14. juni 2011 Idrettens Hus Viking Stadion Regionsstyret Medlemsklubber NVBF Region Rogaland Valgkomite NVBFs representant Regionstinget Tirsdag 14. juni 2011, kl 19.00 Idrettens

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 01 13-14

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 01 13-14 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 01 13-14 Sted: KCO Advokater, Malmskriverveien 4, Sandvika Tid: Tirsdag 11. juni 2013 Til stede: Forfall: Knut Arne Holthe (KAH), president Katrine Foss (KF), 1. visepresident

Detaljer

Referat fra årsmøte torsdag 26. februar 2015

Referat fra årsmøte torsdag 26. februar 2015 Referat fra årsmøte torsdag 26. februar 2015 Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av dirigent, referent og to personer til å underskrive protokoll fra årsmøtet 3. Referat fra årsmøtet

Detaljer

Saksliste og saksdokumenter til årsmøte

Saksliste og saksdokumenter til årsmøte Til medlemmer i Tiller idrettslag Saksliste og saksdokumenter til årsmøte Tiller 27. mai 2014 Det vises til innkalling til årsmøte av 1.5.2014 Tid: 3. juni 2014, kl 19.00. Sted: Tiller videregående skole

Detaljer

Agder Bandykrets innkaller med dette til særkretsting for 2012 torsdag 25. april 2013, kl. 19:00 i Sør Amfi (Myra) i Arendal.

Agder Bandykrets innkaller med dette til særkretsting for 2012 torsdag 25. april 2013, kl. 19:00 i Sør Amfi (Myra) i Arendal. Særkretsting 2013 Agder Bandykrets innkaller med dette til særkretsting for 2012 torsdag 25. april 2013, kl. 19:00 i Sør Amfi (Myra) i Arendal. Dagsorden Åpning ved styrets leder 1. Godkjenne de fremmøtte

Detaljer