NORSK ISLANDSHESTFORENING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORSK ISLANDSHESTFORENING"

Transkript

1 NORSK ISLANDSHESTFORENING ÅRSMØTE 2010 REFERAT FRA ÅRSMØTE NIHF mars 2010, Rica Hotell Gardermoen 1. Leder ønsker velkommen Leder Even Hedland ønsker spesielt velkommen til Ingeborg Vaa og Torgeir Stene, ellers også nye representanter og medlemmer. Hyggelig også at mange eliteryttere er på plass. Presentasjon av styret, kontrollkomité og valgkomité. Praktiske opplysninger. 2. Godkjenning av fremmøtte representanter 19 lokallag representert. 61 stemmeberettigede representanter tilstede. 3. Godkjenning av saksliste og innkalling 4. Velge dirigent, 2 sekretærer og 2 til å underskrive protokollen Dirigent: Inge Kringeland Referenter: Anita Martinsen og Annette Møller Underskrive protokoll: Thomas Stangeland og Andrea Becker-Merok Tellekorps: Mette Sand, Nils Ole Gilde og Marianne Jahnsen 5. Lederens tale 2010 har vært et svært godt år for Norsk Islandshestforening. Fantasiske resultater på Nordisk, godt overskudd, god aktivitet. Budskapet om Tore Haugsliens bortgang ble mottatt med sorg. Tore har betydd utrolig mye, både som god venn og som tillitsvalgt... Ett minutts stillhet. Økonomien har i 2010 vært god. Styring med stram budsjettdisiplin. Utfordringen ligger i å finne gode samarbeidspartnere. Nordisk Mesterskap i Finland var en suksess for oss! Det beste resultat for Norge noen sinne, med 11 gull, 4 sølv og 3 bronse. Godt resultat også på FEIF-cup i Danmark. God aktivitet innen utdanning. Vellykket avlsseminar. Styret og avlsutvalget tar selvkritikk på at vi ikke har informert godt nok rundt hingstelisensen. Medlemsmassen står stille, et punkt vi må jobbe med. Forum - et viktig talerør utad - ny avtale gjort for 2011/12.

2 Det jobbes med et felles nordisk VM Evt vil dette taes opp på et ekstraordinært årsmøte til høsten, i tilfelle styret går for en samarbeidsavtale. Det jobbes også aktivt fra Norges side med å få tilbake junior-klassen i Nordisk Mesterskap. Mette Sand sier opp sin stilling fom Hun har vært med på å strømlinjeforme foreningen helt fra hun ble valgt som kasserer i 2002 og siden ble ansatt som organisasjonssekretær året etter. En stor ressurs som vil bli savnet. Hva nå? Styret ser på alternative løsninger. En mulighet er å sette regnskapet ut, og ansette en person som kan ta seg av medlemshåndtering, markedsføring og sponsoring. En arbeidsgruppe bestående av Margrethe Esaiassen, Hege Nymoen, Mette Sand og Even Hedland lager en stillingsbeskrivelse som blir fremlagt styret. Vi skal ha en løsning på plass innen fristen 1. juli. Takk til styre og utvalg for arbeidet som gjøres. 6. Behandle årsmelding fra Styret Utvalg for avl Utvalg for sport Utvalg for barn, ungdom og bredde Utvalg for dommere og utdanning På spørsmål til Utvalg for avl om å ta med norskeide hester vist i utlandet med i årsrapporten var svaret: Dette kan la seg gjøre ved å trekke data ut fra World Fengur. 7. Behandle revidert regnskap Organisasjonssekretær Mette Sand gjennomgikk regnskapet for Revisjonsberetning fra revisor 9. Beretning fra kontrollkomité 10. Behandle innkomne forslag. Anmerkning: Forslag er herunder ment til votering, ikke spørsmål eller saker til orientering. Forslag 1 fra Hrimnir: Hingstelisens Prinsipalt: Hingstelisens avskaffes fra Begrunnelse:

3 På siste avlsseminar ble det erkjent, også fra foreningens ledelse at hingsteavgiften ikke burde vært innført da den ikke fyller premissene som ble lovet ved innføring av denne. Subsidiært: Hingsteavgiften vurderes av en styreoppnevnt gruppe med maks 4 personer hvor minst en hingsteier og en fra avlsutvalget skal være med. Gruppen skal avgi innstilling senest høsten Gruppen skal vurdere behovet for hingsteavgift og står fritt i å foreslå omlegginger. Det skal likevel legges vekt på løsninger som kommer hingsteeierne til gode Ivar Lindstad (Hrimnir) presiserte følgende mht det prinsipale forslaget: - Det bør være et samsvar mellom tjenester og det man får tilbake. - Det er i dag uklart hva pengene brukes til. Bør ikke brukes på generelt grunnlag. - Det at noe for eksempel går til unghestvisninger er ikke nødvendigvis hingsteeiers forpliktelse, også hopper vises. - Hrimnir ønsker en bedre skreddersydd løsning og håper det er stemning for det. Per Oddvar Rise (Avlsutvalget) svarte følgende: - I 2010 var det diskusjon rundt det å lage katalog, og konklusjonen ble å legge hingstekatalogen på nett. - Avlsseminaret ble sponset av hingstelisensen. - Pengene er ellers ment å gå til unghestskuer, nettkatalog og andel administrasjon. - Avlsutvalget mener at hingstelisensen bør bestå. Lokallagene kan være med på å bestemme hvor pengene skal brukes. Styret og utvalg tok selvkritikk på at man ikke har fulgt godt nok opp. Forklaringen på det er at kapasiteten for oppfølging har vært for dårlig. Øvrige ytringer for og imot hingstelisens, samt noen andre aspekter som dukket opp vedr kostnader/katalog: - De økonomiske konsekvensene hvis lisensen blir fjernet ble understreket. - Viktig med hingstelisens for å innrapportere hingster i bruk. - Registrering vil bli dyrere uten lisensen. - Det ble påpekt at når det gjelder unghestskuer vil det der være mer naturlig å dele kostnadene mellom hingste- og hoppeeiere. - Hingstekatalogen kan kjøpes av interesserte, så ikke alle tvinges til å bære kostnadene. - Katalogen bør inneholde også hingster presentert i utlandet. - Trenger vi katalog, kan hver enkelt heller annonsere etter behov? - Viktigheten av objektiv informasjon, NIHF har et ansvar i så måte. - Stemningen i salen var klar for at avlsutvalget skal videre jobbe aktivt med hingstelisensen og hva den skal brukes til.

4 Hrimnir ønsket etter disse ytringer og meningsutveksling å fremme det subsidiære forslaget. Etter en meningsutveksling i salen ble det så konkludert med følgende: Avlsutvalget understreket at bruken av hingstelisensen skal vurderes nøye. Avlsspørsmål skal knyttes tettere opp mot lokallagsmøtene. Innspill/forslag taes imot, det samme med input utenfra, men utvalget må vises tillit til å fatte avgjørelser. Forslag 1 (subsidiært) trekkes. Forslag 2 fra Hrimnir: Forslag om høring mot lokallagene Prinsipalt: Vedtektsendring Vedtektenes 10 punkt 7 ny første setning skal lyde: Saker av viktighet forelegges lokallagene til uttalelse før endelig vedtak fattes. Nåværende første setning blir annen setning. Subsidiært (dersom 2/3 flertall ikke oppnås): Instruks fra årsmøtet 2011: Saker av viktighet fra foreningens styre og utvalg skal forelegges lokallagene til uttalelse før endelig vedtak fattes. Felles begrunnelse for begge forslag: Innføring av høring skal sikre en mer forsvarlig prosess for behandling av viktige saker som angår organisasjon, lokallag, aktive ryttere, avlere og andre medlemmer. En høringsprosess vil klargjøre fakta og føre til at forbedringsforslag og motforestillinger kommer klart frem på et tidlig tidspunkt. Dette vil kvalitetssikre fremtidige vedtak, forankre dem i organisasjonen og føre til en bedre organisasjonskultur. Det er enighet om at særlig det siste er ønskelig. Lokallagenes innflytelse i foreningen synes å være dårligere i Norge enn i andre nordiske land. Utkastet til vedtektsendring er nesten identisk med tilsvarende bestemmelse i Svensk Islandshestforening sine vedtekter. Dansk Islandshestforening har et eget klubbutvalg med representant i DIF sin bestyrelse med formål å ivareta klubbenes interesser. Det er på tide at tilsvarende gjøres i Norge for at lokallag skal få mer medbestemmelse. Anmerkning: Årsmøtet vedtok å behandle dette som en vedtektsendring (ikke som en instruks til styret). Ivar Lindstad redegjorde for bakgrunnen for forslaget: NIHF er en bredt sammensatt forening, med mer og mer profesjonelle medlemmer, samtidig som både lokallag og sentralt styre er frivillig arbeid.

5 Hrimnir ønsker at en styrking finner sted i forkant av beslutninger som taes. Økning av lokallags innflytelse vil sikre vedtak - en prosess som ivaretar en ny form for saksbehandling. Even Hedland poengterte at uttalerett er viktig. Lokallagsmøtet er forum for viktige saker. Styret mener dette er et mistillitsforslag. Ivar Lindstad presiserte at dette forslaget ikke er ment som noen mistillit til styret, men heller som et konstruktivt forslag for bedre kommunikasjon og en forbedring av prosessen. Forslaget tuftes på et ønske om dialog. Ytringer for øvrig rundt saken: - Lokallagenes medbestemmelsesrett er viktig og det har vi pr i dag godt ivaretatt. Tillit til styret er viktig, de må ha handlingsrom, og dette skulle være unødvendig. - Interessant innspill. Imidlertid må forandring av vedtektene være mer presise. - Lokallagsmøtet er et rådgivende organ hvor det er mulig å gi innspill til styret. - Lokallagene møter med bundet mandat til Årsmøtet, på denne måten blir man hørt. - Spørsmålstegn ved den praktiske gjennomføringen av forslaget. Konklusjon: Forslaget trekkes. Forslag 3 fra Sportsutvalget: Utdrag fra Landslagsreglementet 2011 Endringer i rødt: 2.7 Ryttere som er tatt ut på landslaget forplikter seg til å starte med godt forberedt hest i konkurranser eller ved eventuelle representasjoner for NIHF. Rytterne må delta på minst 1 av samlingene og forholde seg til inngått kontrakt. Landslagsrytterne forplikter seg til å jobbe dugnad på NIHF-cupen. 3.3 Uttakning av ryttere til landslaget skal skje etter følgende kriterier i samråd med landslagsledelsen: => Resultater oppnådd på NM og disse veier tyngst. => Resultater oppnådd på uttakingsstevner. => Ryttere som skal komme i betraktning til uttak til VM eller Nordisk må ri minst 2 B-stevner og NM => Vurdering av formkurve, utvikling, erfaring og stabilitet hos ekvipasjer i forhold til å oppnå akseptable resultater. => Kvalifikasjoner og personlig egnethet som representant for NIHF => Forutsetninger til å delta i lagets virksomhet og evnen til å fremme en god lagånd. => Obligatorisk deltagelse på NM. Søknad med begrunnelse om fritak fra deltakelse i NM kan sendes SU som vurdere og gir aksept eller avslag på søknad.

6 Jorunn Tysland redegjorde for bakgrunnen vedr. forslag til tillegg under 2.7. NIHF-cupen står i fare siden man er avhengig av instruktører, som har vært vanskelig å få til å komme. Videre er det ønskelig at elite/landslag gir noe tilbake, siden de får dekket såpass mye av sine kostnader av NIHF. NIHF sponser hver landslagsrytter med ,- i Innspill/betraktninger: Det er viktig at kvaliteten på instruktørene på NIHF-cupen er god. Det er 73 godkjente instruktører i Norge. DU kan kanskje hjelpe BUB med å finne dem. Lokallagene bør bli forespurt, ikke minst ungdomsrepresentantene. Styret bør hjelpe BUB i større grad med dette. Alternative løsninger på hvordan elitelaget/landslaget kan bidra til å gi noe tilbake uten å bruke av den travle tiden før VM ble diskutert, bl a ved å flytte NIHF-cup til et annet tidspunkt. Etter en debatt rundt dette, hvor det ble enighet om at instruktører kan innhentes på annen måte, ble forslaget flyttet til 2.8 og ordlyden ble endret til følgende: Videre forplikter elitelaget/landslaget å stille med 3 personer i 2 dager i løpet av NIHF-cupen. Forslaget vedtatt mot 5 stemmer. Jorunn Tysland redegjorde for forslaget under 3.3. Ordlyden her ble endret til følgende: Ryttere som skal komme i betraktning til uttak til VM eller Nordisk må ri minst 2 B-stevner i Norge og NM. I debatten rundt dette kom bl a følgende innspill/betraktninger: - Må det være i Norge? Minst 2 B-stevner må være meningen. - Selv om det åpnes for å søke om fritak, mister man evt muligheten av å komme i betraktning til å kunne bli nominert til nasjonale priser om man ikke rir nok i Norge. - Fordeler ved å konkurrere i utlandet vs fordeler ved å konkurrere i Norge. - Ryttere som viser gode prestasjoner i utlandet er med på å høyne nivået. - Det bør åpnes for at WR-stevner skal kunne fungere som uttaksstevner. - Svar: Det er bestemt at B-stevner skal fungere som uttaks-stevner. Evt må det sendes forslag om endring ihht uttaksstevner. - Uttakskomitéen skal fysisk kunne se rytterne, og de skal konkurrere under like forhold mht stevnekrav (dommere etc). - B-stevnene sliter med å fylles. - Vitsen med dette kravet er rettferdighet. Retningslinjer for å hjelpe utkant- Norge. - Lokale WR-stevner gir god mulighet for alle. Lettere å få fylt opp et WR-stevne som er C og åpent for alle.

7 I 3.3 vedr søknad om fritak for NM må det inn en regel om fritak også for B- stevner. Forslaget vedtatt mot 9 stemmer. 11. Fastsettelse av kontingent: Kontingenten står uendret. Vedtatt. 12. Vedta budsjett for 2011 Mette Sand presenterte budsjettet for NIHF-butikken er besluttet nedlagt. Vedtatt. 13. Valg Valgkomitéens innstilling for 2011 Verv Navn Periode Merknader Leder Even Hedland På valg, tar gjenvalg Nestleder Margrethe Esaiassen Ikke på valg Sekretær Annette Møller Ikke på valg Varastyremedlem Egil Oaland På valg, tar gjenvalg Utvalg for sport Leder André Ziemann Ikke på valg Medlem Hilde K. Holtesmo Ny Medlem Jorunn Tysland Ikke på valg Utvalg for dommere og utdanning Leder Hege Nymoen Ikke på valg Medlem Hilde Karin Skogly Ikke på valg Medlem Steinar Myhre Ny Utvalg for avl Leder Torgeir Strøm Ny Medlem Per Kolnes Ikke på valg Medlem Sigtryggur Benediktsson Ny Utvalg for barn, ungdom og bredde Leder Ingrid Haugen På valg, tar gjenvalg Medlem Mariann Stokkenes Ikke på valg Medlem Ida Vestbø Tokheim Ny (Velges av ungdomsrådet) Kontrollkomité Johannes Kolnes Ikke på valg Rita Sæther Ny Valgkomité Tom Vibeto Ikke på valg Lene Wilhelmsen Ikke på valg Dag Lindheim På valg, tar gjenvalg

8 Alle foreslåtte kandidater valgt ved akklamasjon. 14. Fastsettelse av godtgjørelse til tillitsvalgte representanter etter innstilling fra valgkomitéen Det ble gjort endringer i satsene i fjor. Valgkomitéen fant derfor ingen grunn til å komme med forslag til endringer for året Valgkomitéen innstilte derfor på at satsene som ble vedtatt for 2010 blir stående. Leder ,- Nestleder ,- Sekretær ,- Utvalgsleder avl ,- Utvalgsleder dommer og utdanning ,- Utvalgsleder sport ,- Utvalgsleder barn, ungdom og bredde ,- Totalt pr. år ,- Det ble påpekt at dette punktet bør flyttes til før pkt.12 (Fastsettelse av budsjett). Vedtatt. Per Oddvar Rise redegjorde for kvalifiseringskravene til avlshester til VM. Det er 6 hester som skal reise. Fortrinnsvis sendes én hingst og én hoppe i hver kategori. Kravene til kvalifisering er som følger: 5år : år : år + : 8.10 Dirigent Inge Kringeland konkluderte med at det hadde vært et ryddig og greit møte å lede oss gjennom. Leder Even Hedland takket for et godt gjennomført årsmøte og ønsket nye kandidater til styre, utvalg og komitéer velkommen. Han overrakte blomst til Inge Kringeland som takk for hjelpen som ordstyrer. Kine Nordbrekken fikk blomster for sin innsats som leder av Rekruttlaget Plaketter gikk til Kristina Madsen (avtroppende ungdomsleder), Nina Ekle (avtroppende utvalgsmedlem Utvalg for sport), Anita Berger Gundersen (avtroppende utvalgsmedlem Utvalg for dommere og utdanning), samt Per Oddvar Rise (avtroppende utvalgsmedlem/fungerende leder Utvalg for avl).

9 Gardermoen Annette Møller (sign.) Anita Martinsen (sign.) Thomas Stangeland (sign.) Andrea Becker Merok (sign.)

NORSK ISLANDSHESTFORENING ÅRSMØTE 2011

NORSK ISLANDSHESTFORENING ÅRSMØTE 2011 NORSK ISLANDSHESTFORENING ÅRSMØTE 2011 REFERAT FRA ÅRSMØTE NIHF 2011 17. mars 2012, Runway Gardermoen Hotell 1. Leder ønsker velkommen Leder Even Hedland ønsker spesielt velkommen til Ingebjørg Helkås

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE FOR 2008 I NORSK ISLANDSHESTFORENING

REFERAT FRA ÅRSMØTE FOR 2008 I NORSK ISLANDSHESTFORENING REFERAT FRA ÅRSMØTE FOR 2008 I NORSK ISLANDSHESTFORENING Lørdag 14. mars 2009 Kl. 09.30 Rica Hotel Gardermoen Gardermoen Næringspark 2065 Gardermoen SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET: 1. Formannen ønsker velkommen

Detaljer

NORSK ISLANDSHESTFORENING ÅRSMØTE 2014 STED: RICA HOTELL GARDERMOEN. Sakspapirene inneholder: Program. Saksliste. Årsrapporter for styret og utvalg

NORSK ISLANDSHESTFORENING ÅRSMØTE 2014 STED: RICA HOTELL GARDERMOEN. Sakspapirene inneholder: Program. Saksliste. Årsrapporter for styret og utvalg NORSK ISLANDSHESTFORENING ÅRSMØTE 2014 STED: RICA HOTELL GARDERMOEN Sakspapirene inneholder: Program Saksliste Årsrapporter for styret og utvalg Forslag til vedtektsendringer Program LØRDAG 14. MARS 10:00

Detaljer

NORSK ISLANDSHESTFORENING

NORSK ISLANDSHESTFORENING NORSK ISLANDSHESTFORENING Årsmøte 2013 Saksliste Årsrapporter styret og utvalg Det foreligger ingen innkomne forslag NORSK ISLANDSHESTFORENING ÅRSMØTE 2013 Program: 10:00 Registrering av representantene

Detaljer

REFERAT LOKALLAGSMØTE I NORSK ISLANDSHESTFORENING 07-08 november 2009 Quality airport hotell Gardermoen

REFERAT LOKALLAGSMØTE I NORSK ISLANDSHESTFORENING 07-08 november 2009 Quality airport hotell Gardermoen REFERAT LOKALLAGSMØTE I NORSK ISLANDSHESTFORENING 07-08 november 2009 Quality airport hotell Gardermoen Følgende lokallag var representert: Jøkull, Fakur, Hekla, Gladur, Vestnes, Sleipnir, Nattfari, Fengur,

Detaljer

side 1 Oversikt over innkommende forslag:

side 1 Oversikt over innkommende forslag: Generelle betraktninger Det har kommet inn i alt 52 innspill, ikke alle er fremstilt som forslag, men alle er forsøkt besvart etter beste evne. Det har kommet inn fra 9 avdelinger og følgende er gjennomgående

Detaljer

Organisasjonshåndbok. www.folkehjelp.no

Organisasjonshåndbok. www.folkehjelp.no Organisasjonshåndbok www.folkehjelp.no Forsidebilde: NPA, Werner Anderson Innhold Forord... 4 Kapittel 1: Generell del... 5 Gratulerer som tillitsvalgt i Norsk Folkehjelp!...5 Om Norsk Folkehjelp...5 Styringsdokumenter

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014

VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014 VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014 Fredag 25. april Kl. 15.00 18.00 Åpent Forum Kl. 19.00 Middelalderfest Lørdag 26. april Kl. 10.00 Kl. 12.00 Kl. 13.00 Tingforhandlinger Lunsj Tingforhandlinger fortsetter

Detaljer

Møteinnkalling. Møteprotokoll. Forbundsstyret. Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter Dato: 11.3.2015 Tid: Kl. 10.00. Faste medlemmer som møtte:

Møteinnkalling. Møteprotokoll. Forbundsstyret. Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter Dato: 11.3.2015 Tid: Kl. 10.00. Faste medlemmer som møtte: Norske Elghundklubbers Forbund Møteinnkalling Møteprotokoll Forbundsstyret Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter Dato: 11.3.2015 Tid: Kl. 10.00 Faste medlemmer som møtte: Kjell Arild Haugen Kjell

Detaljer

høringsnotat Lover for Norges Røde Kors Arrangør: Buskerud, Telemark og Vestfold Røde Kors

høringsnotat Lover for Norges Røde Kors Arrangør: Buskerud, Telemark og Vestfold Røde Kors høringsnotat Lover for Norges Røde Kors Arrangør: Buskerud, Telemark og Vestfold Røde Kors 2. omslagsside = blank Lover for Norges Røde Kors høring på større, substansielle endringer Som et ledd i forberedelsene

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

Miljøpartiet De Grønnes landsmøte 2011 Trondheim, 1-3. april

Miljøpartiet De Grønnes landsmøte 2011 Trondheim, 1-3. april Miljøpartiet De Grønnes landsmøte 2011 Trondheim, 1-3. april Innhold: Dagsorden...1 Forretningsorden...2 Sak 1: Åpning av møtet...4 Sak 2: Årsmeldinger...5 Sak 3: Regnskap...6 Sak 4: Budsjett...6 Sak 5:

Detaljer

NORGES BUESKYTTERFORBUND TINGET 2014 REFERAT

NORGES BUESKYTTERFORBUND TINGET 2014 REFERAT NORGES BUESKYTTERFORBUND TINGET 2014 REFERAT NORGES BUESKYTTERFORBUND'S TING Referat fra Tinget 10.- 11. mai 2014 Rica Hotel Gardermoen, Jessheim 1. ÅPNING Jan Roger Skyttesæter, president i Norges Bueskytterforbund,

Detaljer

REFERAT FRA SEILTINGET 2007 Molde

REFERAT FRA SEILTINGET 2007 Molde REFERAT FRA SEILTINGET 2007 Molde Denne protokoll må leses i sammenheng med Årsberetning og revidert regnskap for 2005, 2006 og sakspapirene til Tinget 2007. Tinget åpnet lørdag kl. 1200. NSFs president

Detaljer

Referat fra Norsk Rottweilerklubb s Generalforsamling Lørdag 6. mars 2010 i NKK s møtelokaler i Oslo

Referat fra Norsk Rottweilerklubb s Generalforsamling Lørdag 6. mars 2010 i NKK s møtelokaler i Oslo Referat fra Norsk Rottweilerklubb s Generalforsamling Lørdag 6. mars 2010 i NKK s møtelokaler i Oslo Til stede: 30 personer Antall stemmeberettigede: 30 personer Generalforsamlingen startet med et minutt

Detaljer

PROTOKOLL FRA SEILTINGET 2003

PROTOKOLL FRA SEILTINGET 2003 PROTOKOLL FRA SEILTINGET 2003 Scandic Hotel, Arendal Denne protokoll må leses i sammenheng med Årsberetning og revidert regnskap for 2001, 2002 og sakspapirene til Tinget 2003. Tinget åpnet lørdag kl.

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2012

Generalforsamling. Høst 2012 Generalforsamling Høst 2012 Dato: Sted: Tid: 17. oktober Aud 3 17.15 1 Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper, komiteer

Detaljer

Vedtatt på Representantskapsmøte i Fuglehundklubbenes Forbund XXXX.

Vedtatt på Representantskapsmøte i Fuglehundklubbenes Forbund XXXX. Lovkomiteen i FKF fremmer 7/12 2011 følgende forslag til: Kommentarer til lover for Fuglehundklubbenes Forbund Vedtatt på Representantskapsmøte i Fuglehundklubbenes Forbund XXXX. Sist endret av Fuglehundtinget

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1

Innholdsfortegnelse. Side 1 Innholdsfortegnelse Programoversikt... side 2 Forslag til forretningsorden... side 2 Forslag til dagsorden... side 3 Kommentarer til dagsorden... side 3 Kommentarer til budsjett for 2004 og 2005... side

Detaljer

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb. VEDTEKTER 2012 2014 1 Bilde 2 Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.no INNHOLDSFORTEGNELSE FFHBs visjoner og verdier

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2012 Fredag 27. april Kl. 15.00-18.00 Åpent Forum Kl. 18.30 Rundtur i Hamar Kl. 20.30 Middag på hotellet Lørdag 28. april

Detaljer

Sluttrapport til Landsmøte 2010 SLUTTRAPPORT. Oppfølging av vedtak fra behandlingen av NKBFs Framtid. Forfatter: Torgeir Johnsen.

Sluttrapport til Landsmøte 2010 SLUTTRAPPORT. Oppfølging av vedtak fra behandlingen av NKBFs Framtid. Forfatter: Torgeir Johnsen. SLUTTRAPPORT Oppfølging av vedtak fra behandlingen av NKBFs Framtid. Forfatter: Torgeir Johnsen. Innhold 1. Mandat.... 3 2. Målsetting NKBF.... 3 3. Et historisk tilbakeblikk.... 4 a. En markedsundersøkelse

Detaljer

Innkalling til Landsmøtet 2014

Innkalling til Landsmøtet 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Medlem av International Humanist and Ethical Youth Organisation Oslo, 09.04.2014

Detaljer

Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999

Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999 Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste

Detaljer

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN 2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN For en hver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på SKBs landsmøte (vedtektenes

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

REFERAT FRA DNTs GENERALFORSAMLING LØRDAG 17. APRIL 2010 PÅ RADISSON BLU SCANDINAVIA HOTEL, OSLO

REFERAT FRA DNTs GENERALFORSAMLING LØRDAG 17. APRIL 2010 PÅ RADISSON BLU SCANDINAVIA HOTEL, OSLO REFERAT FRA DNTs GENERALFORSAMLING LØRDAG 17. APRIL 2010 PÅ RADISSON BLU SCANDINAVIA HOTEL, OSLO DNTs leder, Nils Dagestad, ønsket delegater, presse, gjester og innbudte velkommen til generalforsamlingen.

Detaljer

Saker til høring. 34. ordinære generalforsamling

Saker til høring. 34. ordinære generalforsamling Saker til høring 34. ordinære generalforsamling 3. oktober 2011 Høringsrunde høsten 2011 Denne høringsrunden arrangeres for at Kvarterstyret, Representantskapet, arbeidsgruppene og interesserte studenter

Detaljer

NORGES SEILFORBUNDS TING

NORGES SEILFORBUNDS TING NORGES SEILFORBUNDS TING 2009 LØRDAG 21. MARS 2009 KL 12.00 SØNDAG 22. MARS 2009 KL 09.00 Hotel Clarion, Stavanger - Program - Saksliste 1 2 SEILTINGET 2009 PROGRAM STED: Hotel Clarion, Stavanger LØRDAG

Detaljer