NETTVERKSARBEID 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NETTVERKSARBEID 2014"

Transkript

1 NETTVERKSARBEID 2014

2 RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør 04 Frivillige 05 Aktiviteter Røde Kors satser på økt mangfold 06 Kvalitetssikring Samarbeidspartnere og bidragsytere 07 Eksempler 11 Tall HUMANITET Røde Kors er grunnlagt ut fra ønsket om upartisk å bringe hjelp til de sårede på slagmarken. Både i sitt internasjonale og nasjonale arbeid streber Røde Kors etter å forebygge og lindre menneskelig lidelse. Organisasjonens formål er å beskytte liv og helse og sikre respekt for enkeltmennesket. Røde Kors arbeider for å fremme gjensidig forståelse, vennskap, samarbeid og varig fred mellom alle folk. UPARTISKHET Røde Kors yter hjelp uten hensyn til nasjonalitet, rase, trosbekjennelse, samfunnsklasse eller politisk overbevisning. Røde Kors streber ute lukkende etter å lindre nød og komme hurtig til hjelp der nøden er størst. NØYTRALITET For å kunne bevare alles tillit skal Røde Kors ved konflikter ikke ta parti eller på noe tidspunkt la seg engasjere i uoverensstemmelser av politisk, rasemessig, religiøs eller ideologisk karakter. UAVHENGIGHET Røde Kors er uavhengig. Selv om det nasjonale Røde Kors skal bistå myndighetene under krig og i nødsituasjoner og er underlagt landets lover, må Røde Kors alltid opprettholde sin selv stendighet for til enhver tid å kunne handle i overensstemmelse med Røde Korsprinsippene. FRIVILLIGHET Røde Kors er en humanitær hjelpeorganisasjon basert på frivillig med lem skap og er ikke på noen måte tilskyndet av ønske om økonomiske fordeler. ENHET I hvert land kan det bare være én Røde Kors-organisasjon. Den må være åpen for alle og utføre sin humanitære virksomhet over hele landet. UNIVERSALITET Røde Kors er en verdensomspennende bevegelse hvor de nasjonale Røde Kors-foreningene har samme status og deler samme ansvar og plikt til å hjelpe hverandre. Vedtatt på den 20. internasjonale Røde Kors-konferansen i Wien i Aktivitetsrapporten 2014 er utarbeidet av Nasjonal avdeling for omsorgsfag. Grafisk utforming: Bring Dialog Utgitt: 2015 Alt innhold er utarbeidet for Røde Kors. Copyright 2015 Røde Kors, Norge. Det er ikke tillatt å kopiere, lagre, overføre, vise eller fremføre offentlig, bearbeide eller på noen måte endre innholdet i dette materialet uten forhåndssamtykke fra Røde Kors. Kontaktinformasjon Ida Kahlbom, Seniorrådgiver Nettverk 2

3 Humanitære behov Beregninger fra Verdens helseorganisasjon viser at psykiske plager vil være den viktigste årsaken til sykdomsbelastning i vestlige land i Psykiske plager omtales gjerne som den store nye folkesykdommen. De vanligste belastningene er knyttet til angst og depresjon. Sammen med rusmiddelbruk er dette plager som er særlig forventet å øke i årene som kommer. På oppdrag fra Røde Kors laget Fafo i 2013 et notat om humanitære utfordringer i Norge. Notatet viser at stadig flere opplever at helseplagene er lokalisert i sinnet i stedet for i kroppen. Det er anslått at om lag halvparten av den norske befolkningen vil bli rammet av psykiske plager eller lidelser i løpet av livet. Psykiske helseproblemer står for 40 % av langtidssykefraværet og 40 % av uføretrygdkostnadene i Norge. Det er over barn i Norge med minst én forelder som sliter psykisk. Det er anslagsvis norske familier som lever med rus og/eller psykisk sykdom. Røde Kors som humanitær aktør Røde Kors prinsipper gjør oss til en unik organisasjon i det frivillige landskapet innenfor kriminalomsorg, rusog psykisk helse-feltet. Dersom vi plasserer organisasjonene innen rusfeltet i en matrise, ser vi at Røde Kors er alene om sine særtrekk som en humanitær, politisk- og livssynsnøytral ikke-brukerorganisasjon innen rusfeltet. Det humanitære perspektivet handler om at det finnes behov som ikke velferdsstaten kan eller vil ta seg av. Det kan tenkes at maskene i velferdsstatens sikkerhetsnett er for grove. Noen faller utenfor dagens tilbud, og det er oppgaver knyttet til den enkeltes velferd som havner utenfor politikkens virkefelt og der andre aktører må Livssynsorganisasjoner eller klare politiske standpunkt FMR UMN FmN Frelsesarmeen Blå Kors Kirkens Bymisjon Kirkens Sosialsenter Brukerorganisasjoner RIO A-LARM LMS LAR-nett MARBORG prolar FHN Retretten AA/NA BAR Livssyns- og politisk nøytrale Ikke bruker organisasjoner 3

4 supplere. Det kan være frivillige, profesjonelle, naboer eller bekjente. Kort sagt, aktører som spenner opp et annet sikkerhetsnett. Et nett som fanger inn mennesker som faller utenfor velferdsstatens ordninger. Røde Kors Nettverksarbeid er rettet mot mennesker som opplever å stå utenfor sosiale nettverk og som ønsker bistand for å bli inkludert. Nettverksarbeidet har i første omgang valgt å rette innsatsen mot mennesker som sliter med rus og psykiske helseproblemer, og mot løslatte etter soning/gjennomført straff og deres pårørende. Røde Kors opplever, i møtet med målgruppene, at godt kosthold, god fysisk form, ordnet økonomi og fritidsinteresser er forutsetninger som de aller fleste av våre deltakere omtaler som viktige for å kunne delta i det offentlige rom og bli inkludert i samfunnet. Det er på fritiden at ensomheten og utenforskapet oppleves som sterkest. Å skaffe seg én eller flere fritidssysler er derfor en av de viktigste målsettingene for våre deltakere. Tilbakemeldinger fra deltakerne innenfor nettverksarbeidet viser at Røde Kors spiller en viktig rolle, og at tilbudet bidrar til å dekke sentrale behov i livene deres. Deltakerne uttrykker at terskelen for å delta i aktiviteter på fritiden senkes når det er frivillige som bistår, og når kostnaden er lav eller fraværende. De understreker også betydningen av at dag-til-dag-aktivitetene inngår i et mer langsiktig perspektiv som handler om å bygge seg opp igjen sosialt etter et liv i rus, med psykiske helseproblemer eller etter endt soning i fengsel/gjennomført straff. Frivillige I nettverksarbeidet er de frivilliges oppgave å være et medmenneske som gir et positivt tilskudd i deltakerens liv, uten å overta ansvaret for hans eller hennes livskvalitet, eller å bli hovedperson i deltakerens liv. Det er klare retningslinjer for hvordan frivillige og deltakere skal forholde seg til hverandre. I henhold til Røde Kors-prinsippene er det viktig med en likeverdig relasjon mellom deltaker og frivillig. Den frivillige er ikke terapeut eller støttekontakt, men et medmenneske og støttespiller i en vanskelig prosess for et annet menneske. Deltakeren ansvarliggjøres i aktivitetene som han eller hun er med på, noe som bidrar til å sikre brukermedvirkning. Slik blir det lagt vekt på deltakernes egne ressurser og muligheter til å oppleve mestring. På denne måten blir også bærekraften i aktiviteten styrket, ved at flere bidrar i både planlegging og gjennomføring, og at den ikke bare avhenger av de frivillige. 4

5 Aktiviteter Det er deltakeres behov som er utgangspunktet for alle aktivitetene innenfor nettverksarbeidet. Mens noen trenger hjelp til å utvikle sosial kompetanse, står andre helt alene og utenfor sosiale nettverk. Andre igjen har mange bekjente, men blir hindret i å ta kontakt med dem på grunn av sosial angst. Aktivitetene er derfor alltid tilrettelagt ut fra behov, ikke ut fra diagnose eller hvilken «bås» deltakerne kan plasseres i. Nettverksarbeidet har også i 2014 fokusert på aktiviteter som foregår i offentlige rom, fordi det er deltakelsen her mange deltakere ønsker å mestre. Samtlige aktiviteter tar utgangspunkt i hva deltakerne og de frivillige selv melder inn av interesse. Nettverksarbeidet er organisert på to ulike måter; enten som én-til-én-oppfølging, eller som fellesaktiviteter og sosiale møteplasser. Én-til-én-oppfølging En deltaker blir «koblet» med en frivillig i en kortere eller lengre periode, gjerne knyttet til en konkret aktivitet. Den frivillige kan også fungere som en familievenn og være med på aktiviteter med hele familien, som å gå på tur med mor eller far, ta med sønnen på fotballtrening, være en samtalepartner osv. Fellesaktiviteter og sosiale møteplasser Nettverksarbeidet har ulike typer fellesaktiviteter; både uformelle møtesteder for deltakerne og mer organiserte aktiviteter. Flere og flere av disse er også åpne for alle, slik at muligheten for å utvide nettverket er til stede. Fellesturer og arrangementer for deltakere og fri villige og/eller for deltakernes barn og familier, er andre eksempler på aktiviteter som er svært populære. Flere steder samarbeider Nettverksarbeidet med andre grupper og lag, som for eksempel en idrettsklubb eller et sangkor. Nettverksarbeidet har som et delmål å bidra til at deltakere kobles opp mot andre aktiviteter i lokalsamfunnet, utenfor Røde Kors. Vår erfaring er at gjennom aktiviteter, trygge møteplasser og trygge relasjoner kan godt endringsarbeid skje. Det er viktig å poengtere at tid og langsiktighet er viktige faktorer i dette arbeidet. Livsendringer krever tid, utholdenhet og opprettholdelse av motivasjon, noe Nettverksarbeidet kan bistå med. Røde Kors erfarer at deltakerne gradvis opplever mestring over flere aspekter i eget liv. Røde Kors satser på økt mangfold Røde Kors har vedtatt en strategi for økt mangfold og har utarbeidet en mangfoldsveileder som skal bidra til at alle ledd i organisasjonen arbeider for økt mangfold. Her regnes mangfold som et vidt begrep som inkluderer alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnivå. Røde Kors ønsker å bygge organisasjonen ut i fra et mangfold som gjenspeiler sammensetningen i befolkningen for øvrig. Det er derfor en målsetting at alle omsorgsaktiviteter gjenspeiler nettopp dette mangfoldet. Gjennom økt mangfold blir også aktivitetene bedre. Vi har utviklet rekrutteringsbrosjyrer for hvordan det lokale Røde Kors kan rekruttere til økt mangfold ved å samarbeide med minoritetsorganisasjoner, og ved å ta direkte kontakt med enkeltpersoner for å bruke deres ressurser i Røde Kors-aktiviteter. Det er også utarbeidet et eget tre-timers kurs om mangfoldsarbeid i organisasjonen. Mangfoldsperspektivet er innbakt i alle kurs på frivillighets- og tillitsvalgtsiden. 5 Illustrasjonsbilde.

6 Kvalitetssikring Alle som melder seg som frivillige i Røde Kors Nettverksarbeid blir møtt av en ansatt tilrettelegger eller en frivillig leder for aktiviteten hvor den frivillige får anledning til å fortelle litt om seg selv og sin motivasjon for å bli frivillig. Representanten fra Røde Kors forteller om aktiviteten og går gjennom instruksen som gjelder for alle frivillige i Nettverksarbeid, før den frivillige blir sluset videre ut i opplæring og aktivitet. Frivillige i Røde Kors Nettverksarbeid må: gjennomføre intervju og obligatorisk opplæring undertegne og overholde etikk- og taushetserklæring ha fylt 18 år ha ID-kort og delta i evalueringssamtale hvert tredje år ved fornying av ID-kortet Opplæring og oppfølging Røde Kors tilbyr alle frivillige en opplæringspakke: Introduksjon til Røde Kors Grunnkurs i førstehjelp Grunnkurs i psykososial førstehjelp Temakurs Røde Kors Nettverksarbeid I tillegg til de obligatoriske kursene, er det også mulighet for å gjennomføre fagsamlinger lokalt der de frivillige selv kan komme med ønsker om faglig påfyll. For ansatte frivillighetskoordinatorer ved distriktskontorene holdes det nasjonale samlinger i regi av hovedkontoret. Fagansvarlig for Nettverksarbeid ved hovedkontoret har ansvar for å følge opp distriktsansatte, som i sin tur følger opp og tilrettelegger for lokalforeningene og aktivitetene lokalt. Brukermedvirkning Alle distrikter med Nettverksarbeid har utviklet serviceerklæring og plan for brukermedvirkning. Alt som gjøres i Nettverksarbeidet er basert på deltakeres behov og ønsker. Flere distrikter og lokalforeninger rapporterer at flere av de mest aktive og lojale frivillige begynte som deltakere med mye «tung bagasje», men at de nå står oppreist og støtter andre som har vært i lignende situasjoner som seg selv. Dette skaper stor opplevelse av mestring og er samtidig en motivasjonsfaktor for nye deltakere. Samarbeidsparter og bidragsytere Røde Kors er gjennom kongelig resolusjon anerkjent som støtteaktør for norske myndigheter også i fredstid. Vårt utgangspunkt er at deltakerne står i sentrum, noe som i praksis betyr at avtaler og samarbeid bør være sektorovergripende. Erfaringer viser at denne unike rollen senker terskelen for å ta kontakt med Røde Kors og delta i aktiviteter. Det setter samtidig organisasjonen i en svært god posisjon for tverrsektorielt samarbeid. Røde Kors har også i 2014 stimulert til godt samarbeid med offentlige etater, andre frivillige organisasjoner og næringsliv, både nasjonalt, regionalt og lokalt. Samarbeidet er både praktisk, faglig og økonomisk. Røde Kors legger stor vekt på å samarbeide med kommunene og andre aktører i lokalmiljøer. Tett samarbeid er en styrke, spesielt når det gjelder å nå deltakere med størst behov. Årsrapportene fra våre Røde Kors-distrikter viser tette samarbeid med en rekke ulike aktører lokalt. Røde Kors fortsetter arbeidet med å finne gode samarbeidsallianser som kan bidra til å nå flest mulig, best mulig. Røde Kors takker for at Helsedirektoratet ser verdien i Røde Kors Nettverksarbeid og gitt oss tilskudd på over fire millioner kroner. Dette har gitt Røde Kors mulighet til å fortsette den nasjonale satsningen og øke omfanget også i I tillegg ønsker vi å takke alle de offentlige etater, næringslivspartnere, stiftelser, fond, legater og private givere som støttet våre lokale aktiviteter i

7 Eksempler Hensikten med alle aktiviteter innen Røde Kors Nettverksarbeid er å motvirke ensomhet, sosialt utenforskap og stimulere til sosial inkludering. Å fokusere på både fysisk og psykisk helse er her avgjørende. Røde Kors satser derfor mye på å organisere et mangfold av aktiviteter innenfor Nettverksarbeidet. Tiltak og aktiviteter tilpasses lokale forhold og behov. Noen steder tilbyr aktiviteter hver dag og de fleste steder tilbyr aktiviteter flere ganger i uken, året rundt. I tillegg kommer turer og andre fellesarrangement. Her er noen eksempler fra Vest Agder, Oslo, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal, Østfold og Aust Agder. KICK OFF Vest-Agder Røde Kors driver sammen med Sørlandet Sykehus og Kristiansand kommune konseptet Kick Off. Det startet som en leir for ungdom i ungdomsskolealder som hadde tilknytning til BUP. Konseptet har utviklet seg mye siden oppstart, og gjennom erfaring har man sett nytten av å følge ungdommene over tid, og tilby en helhetlig tiltakskjede som har mestring av ulike aspekter i livet som formål. Kick Off-konseptet starter med at ungdom i alderen år som opplever at de strever i livet får delta på leir i fem dager. I 2014 har Vest-Agder Røde Kors vært engasjert i to leirer; Knaben for ungdom øst i fylket og Tonstadlie for ungdom vest i fylket. Leirene drives av voksne frivillige fra Røde Kors, fagpersoner fra BUP, samt ungdommer/unge voksne med erfaringskompetanse. Disse ungdommene får verv som juniorledere eller ungdomsledere. Leirene inneholder en blanding av gruppesamtaler rundt vanskelige tema og spennende fritidsaktiviteter. Etter leiren får ungdommene mulighet til å bli med i en samtalegruppe som møtes jevnlig i lokalene til BUP i Kristiansand, Farsund og Flekkefjord. Det har vist seg at mange av ungdommene har mest behov for å være sammen med de andre, og ikke egentlig et behov for gruppesamtalene rundt det som er vanskelig. Ungdommene har fått tilbud om å være med i en egen samværsgruppe, Chill Out, hvor ungdommene møtes og gjør hyggelige aktiviteter sammen. Det er fortsatt muligheter for gode samtaler rundt vanskelige ting, men fokuset er flyttet til å være sammen. Ungdommene har selv ansvar for driften av gruppen, men følges opp av nettverkskoordinator. Rundt 15 ungdommer møtes fast annenhver uke. Gruppen er organisatorisk lagt under Røde Kors Ungdom, men følges opp av nettverkskoordinator inntil videre. Mange av ungdommene bidrar som juniorledere/ ungdomsledere på Kick Off-leirene og som erfaringsstemmer i opplæring og informasjon. Før ungdommene blir med som juniorledere på leir, gjennomfører de et juniorlederkurs. Målet for kurset er å gi ungdommene redskaper og strategier for å håndtere egne utfordringer og ruste dem til å bruke egne erfaringer til å hjelpe andre i lignende situasjon. Kurset holdes av fagfolk fra BUP med støtte fra nettverkskoordinator. 10 ungdommer har i 2014 gjennomført juniorlederkurs. Vest-Agder Røde Kors satser spesielt på nettverksarbeid gjennom leirer og grupper. Dette gjøres i nært samarbeid med Sørlandet Sykehus. Vest-Agder Røde Kors arbeider med å utvikle konseptet, og å spre dette videre til andre deler av landet. Et utviklingsområde er mulighetene for å gjøre spesielle tiltak for ungdom/unge voksne i alderen år. Som en del av dette arbeidet, arrangerte Vest-Agder Røde Kors, i samarbeid med Sørlandet Sykehus, en europeisk ungdomsleir i august Målgruppen for leiren var ungdom/unge voksne i alderen år. Ungdommene hadde levd i en krevende hverdag med dårlig økonomi, rus og/eller psykiske utfordringer. På leiren fikk ungdommene mulighet til å dele sine erfaringer, inspirere og vise omsorg via workshops, øvelser og kreative aktiviteter. Målet for leiren var å gi ungdommene redskaper og strategier for å håndtere egne utfordringer, og ruste dem til å bruke egne erfaringer til å hjelpe andre i lignende situasjon, samt å utfordre andres syn (behandlere, politikere, lærere, o.l.) på behandlingen av barn og unge som opplever utfordringer i hverdagen. Her deltok det deltakere fra Vest-Agder, Danmark, Skottland, Sverige og Latvia. 14 ungdommer fra Vest-Agder deltok. NETTVERK ETTER SONING Overgangen fra fengsel til frihet kan være hard og brutal. Blant den gruppen som kalles «gjengangere» sliter mange med psykiske problemer og rus. Det sosiale nettverket er ofte lite. Livet etter soning kan fort bli vanskelig å mestre. Og sjansene for tilbakefall til kriminalitet er stor. Gjennom Nettverk etter soning får den løslatte hjelp til å etablere nye sosiale nettverk etter gjennomført straff. Den frivillige er en samtalepartner og støttespiller i en overgangsfase på vei inn i normalsamfunnet. Målet med Nettverk etter soning er å forhindre tilbakefall og sosial isolering. 7

8 Nettverk etter soning er en del av Røde Kors sitt generelle nettverksarbeid og startet som et pilotprosjekt i Oslo Røde Kors i 2004 (www.nettverkettersoning.no). Stavanger, Vestfold og Østfold Røde Kors er i en oppstartsfase. Bergen har i løpet av 2014 fått til flere koblinger, og er godt i gang med sitt NES prosjekt. Nettverk etter soning i Oslo er Norges største ettervernstiltak med 240 deltakere og 130 frivillige som har deltatt og bidratt i Oslo Nettverk etter soning markerte 10 års drift i Dette ble markert med en stor konferanse ved Røde Kors hovedkontor i oktober. Jubileumskonferansen rettet fokus mot utfordringer og muligheter i overgangen fra innsatt til løslatt og samlet relevante fagmiljøer, politikere, myndigheter, frivillige, tidligere straffedømte og andre interesserte til erfaringsutveksling og læring på tvers. RED BIKE RED BIKE eies av Røde Kors og drives av Nettverk etter soning. Partnere er spanske Bkool, Cycle Service Nordic, Styrkeprøven, Bedriftsidretten og Røde Kors. RED BIKE omfatter tre trinn; Back som er treningsgruppene for straffedømte, Challenge som legges opp som ulike events, og Red Bike Race som er selve sykkelrittet på rulle. RED BIKE Back har i løpet av 2014 blitt treningsgrupper for innsatte i Oslo, Kroksrud og Halden fengsel, Team RED BIKE som er en treningsgruppe utenfor fengselet og et sykkelverksted i Oslo Fengsel. Åpningen av sykkelverksted i juli 2014 fikk betydelig medieomtale og både NRK1 og TV2 sendte direkte, og Halden Fengsel har signalisert at de åpner sitt sykkelverksted RED BIKE Race på Bkool-ruller ble arrangert for første gang i Med 120 syklister er rittet verdens største i sitt slag. RED BIKE Race skaper oppmerksomhet, engasjement og inntekter, men er også krevende teknisk, sikkerhetsmessig og organisatorisk. En enorm stå-på-vilje i prosjektet i kombinasjon med godt samarbeidende partnere bidro til et vellykket arragement. Tilbakemeldingene fra bedriftslag, sykkelklubber, RED BIKE-lagene, sykkelbloggere og tilskuere var overstrømmende. Jubileumskonferanse for Nettverk etter soning. Statssekretær Vidar Brein-Karlsen og president i Røde Kors, Sven Mollekleiv. Vista analyse gjennomførte på oppdrag fra Røde Kors og Nettverk etter soning, en samfunnsøkonomisk beregning av kostnadsbesparelser knyttet til et ettervern som forhindrer tilbakefall til ny kriminalitet og/ eller rusmisbruk. Rapporten «Hva kan samfunnet tjene på å lykkes med ettervern for innsatte i norske fengsler?» (Rasmussen 2014) ble publisert i oktober En av rapportens hovedkonklusjoner er at en vellykket tilbakeføring (fra kriminalitet og rus til ordinær arbeidslivstilknytning) vil gi en samfunnsmessig besparelse på mellom millioner kroner i et 20 års perspektiv. Nettverk etter soning vurderes som hensiktsmessig og i enkelte saker som avgjørende for tidligere innsattes muligheter til økt samfunnsdeltakelse, mestring og brudd med et kriminelt livsløp. Vista anlayse løfter også frem at samvær med frivillige antas å øke sannsynligheten for kontakt med arbeidslivet på sikt. De straffedømte som deltok i RED BIKE har vært entusiastiske og forteller om bredt eierskap til både arrangementet og under forberedelser og trening. Ansatte i fengselene opplever det som positivt for miljøet og relasjonen mellom innsatte og ansatte at det gis mulighet til å trene sammen Fornøyd med vellykket RED BIKE-arrangement. 8

9 Gjeldsprosjektet Prosjektets hovedmålsetting er å bistå straffedømte som ønsker å rydde opp i sine gjeldsproblemer, ettersom gjeldsproblematikk er utbredt blant innsatte og løslatte. Undersøkelser viser at 85% av norske straffedømte har en omfattende gjeldsutfordring. Nettverk etter sonings gjeldsprosjekt består av en prosjektleder i full stilling, en jurist i 20 prosents stilling, samt en gruppe på 20 frivillige. Gjeldsprosjektet bistår straffedømte som ønsker å få oversikt over sin gjeldssituasjon og finne langsiktige løsninger med kreditorene. Målet er samtidig å forebygge problemene gjennom økt kompetanse om privatøkonomi. De fleste deltakerne blir koblet med en frivillig som følger opp gjennom hele prosessen, i tett samarbeid med en ansatt. Gjeldsprosjektet har knyttet til seg samarbeidspartnere fra Kriminalomsorgen, fra kreditorsiden, namsmannen i Oslo, ulike offentlige instanser, Juss-Buss med flere. Gjeldsgruppa driver også informasjonsarbeid og kursvirksomhet for grupper av ansatte og innsatte i fengslene, og har som mål å spre kunnskap og bevissthet rundt denne problematikken. Nettverk etter soning mener gjeld og andre økonomiske vanskeligheter må på agendaen som en del av det kriminalitets- og rusforebyggende arbeidet. ANDRE TILTAK I FENGSEL Døråpner Nord- Trøndelag gjennomfører også flere aktiviteter i Verdal fengsel. I samarbeid med ansatte i fengselet får innsatte tilbud om ukentlige turer med frivillige. Turene går til fjells, til skogs eller til byen med cafébesøk. Månedlige quiz-kvelder gjennom føres inne i fengselet, og det arrangeres også ulike kurs, julebord og ulike verksteder for innsatte. Nord-Trøndelag Røde Kors arrangerer ulike familieaktiviteter for innsatte, der barna er i fokus. I tillegg brukes Røde Kors-huset som møtested for innsatte, deres partnere og barn i samarbeid med saksbehandler fra fengselet. Takknemlige innsatte i Verdal fengsel. REISEN TIL REISEN Døråpner i Nord-Trøndelag dro til London som avslutning på en spennende prosess; «Reisen til Reisen». I to år har deltakere og frivillige gjennomført dugnader, stilt som festvakter, arrangert kakelotterier, gjennomført malingsoppdrag og arrangert loppemarked for å finansiere turen, og samtidig ha det fint, utviklende og sosialt sammen. 15 glade deltakere dro til Døråpner i Nord-Trøndelag på London-tur. 9

10 London i slutten av oktober De besøkte London Eye, London Tower, så musicalen «Thriller» og spiste mye god mat. Deltakerne var kvinner og menn fra 22 til 65 år, med ulike bakgrunner og interesser, men alle var enige om at de hadde hatt en flott tur og opplevelse. KREATIV GRUPPE I Fredrikstad er det, i tillegg til månedlige samlinger, turer, kurs og foredrag, ulike aktivitetsgrupper og sosiale møteplasser hver kveld hele uka. Det dreier seg om alt fra klatring og snekring til mat- og turgruppe. En av disse er Kreativ gruppe. Denne gruppa møtes hver torsdag gjennom hele året. Gruppa driver med ulike formingsaktiviteter og lager i tillegg hygge ved å steke vafler, prate og ha det trivelig sammen. Ved at de gjør noe kreativt sammen, blir det enklere å delta også for dem som ikke er så glad i å prate, men som allikevel trenger det sosiale samværet som gruppa tilbyr. Ansvaret for gruppa er delt mellom tre frivillige; en har det faglige ansvaret, en annen tar ansvar for mottak av nye og den tredje er en slags sosial vert som passer på at alle blir sett og hørt og skaper hygge. AKTIV FRITID Aktiv fritid foregår i Lillesand kommune, men åpner for deltakere som bor i omkringliggende kommuner. Kommunen er en aktiv samarbeidspartner og bidrar blant annet med markedsføring og rekruttering overfor mulige deltakere, lokaler og andre fasiliteter. Hyggelige og kreative familieaktiviteter. I løpet av et år er det mange ulike aktiviteter knyttet til Aktiv Fritid, som for eksempel ukentlig malerkurs, familieaktiviteter, turdag, grillfest, fotokurs og gitargruppe. Tilbudet omfatter også Møteplassen, som stiller med kafédrift to ganger i uka. Aktivitetstilbudet har blitt utvidet til å omfatte aktiviteter for hele familier, og antallet deltakere som har glede av aktiviteter har økt drastisk, slik at Aktiv Fritid i 2014 har 120 deltakere. Flere av deltakerne er nå frivillige i Aktiv Fritid. 10

11 Tall Røde Kors Nettverksarbeid ble etablert som et Røde Kors-prosjekt i Prosjektet ble evaluert i 2004, og resultatene resulterte i at det fra 2005 ble en landsomfattende satsning på nettopp dette feltet i Røde Kors. Grafen viser utviklingen siden den gang. I 2014 har vi hatt en kraftig økning i antall deltakere. Dette skyldes at tilbudet er blitt bedre kjent, godt lokalt samarbeid, dyktige lokale tilretteleggere i kombinasjon med at møteplasser og cafédrift trekker flere til aktivitetene. Økningen i frivilligmassen kan delvis forklares med at frivillige kan delta på enkeltaktiviteter - som for eksempel turer, samlinger osv., men også med målrettet rekruttering og hensiktsmessig drift og tilrettelegging lokalt. Hovedforklaringen er nok at Røde Kors, som livssynsnøytral humanitær organisasjon, basert på frivillighet, har opparbeidet seg et godt rykte innenfor rus- og psykisk helsefeltet. Bred interesse for Røde Kors Nettverksarbeid gjør også at deltakere kommer tilreisende til aktiviteter som tilbys i nærkommunene. Det er flere som oppretter tilbud til hele familien, og Lillesand er et eksempel hvor økningen i aktiviteter for hele familien har vært kjærkommen og vellykket. Her legges det veldig vekt på at foreldre og barn gjør aktiviteter sammen, ikke hver for seg. Dette er en metode som foreldrene, men kanskje særlig barna, gir uttrykk for at fungerer og skaper glede. Et resultat av dette er at man ser en kraftig økning av antall deltakere. Røde Kors Nettverksarbeid har aktivisert 3771 deltakere og engasjert 957 frivillige i Røde Kors Nettverksarbeid hadde aktiviteter 56 ulike steder i Deltakere Frivillige Steder

12 Postboks 1 Grønland, 0133 Oslo Hausmanns gate 7, 0186 Oslo Telefon Telefaks

Net t verksarbeid 2012

Net t verksarbeid 2012 Nettverksarbeid 2012 Røde Kors-prinsippene Innhold 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør Frivillige 04 Kvalitetssikring Samarbeidspartnere og bidragsytere 05 Eksempler 06 Tall Humanitet Røde

Detaljer

VITNESTØTTE. Vitnestøtte

VITNESTØTTE. Vitnestøtte VITNESTØTTE 2013 Vitnestøtte RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør Målsetting 04 Frivillige Røde Kors satser på økt mangfold Kvalitetssikring 05 Samarbeidspartnere

Detaljer

VITNESTØTTE. Vitnestøtte

VITNESTØTTE. Vitnestøtte VITNESTØTTE 2014 Vitnestøtte RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør Målsetting 04 Frivillige Røde Kors satser på økt mangfold Kvalitetssikring 05 Opplæring og fagsamlinger

Detaljer

BESØKSTJENESTEN. Besøkstjenesten

BESØKSTJENESTEN. Besøkstjenesten BESØKSTJENESTEN 2014 Besøkstjenesten RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør 04 Målsetting og målgrupper 05 Besøkstjeneste med hund Frivillige 06 Røde Kors satser

Detaljer

BESØKSTJENESTEN. Besøkstjenesten

BESØKSTJENESTEN. Besøkstjenesten BESØKSTJENESTEN 2013 Besøkstjenesten RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør 04 Målsetting og målgrupper 05 Frivillige Røde Kors satser på økt mangfold 06 Kvalitetssikring

Detaljer

Sluttrapport RED BIKE Race 2014 Prosjektnummer: 2014/FBM9220 (tidligere 2013/1/264) Prosjektleder Pål Breivik/Ivar A. Johnsen

Sluttrapport RED BIKE Race 2014 Prosjektnummer: 2014/FBM9220 (tidligere 2013/1/264) Prosjektleder Pål Breivik/Ivar A. Johnsen Sluttrapport RED BIKE Race 2014 Prosjektnummer: 2014/FBM9220 (tidligere 2013/1/264) Prosjektleder Pål Breivik/Ivar A. Johnsen Bakgrunn for prosjektet/målsetting Hovedmålet med RED BIKE Race er at både

Detaljer

BARNAS RØDE KORS 2013

BARNAS RØDE KORS 2013 BARNAS RØDE KORS 2013 RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør 04 Målsetting og målgrupper 05 BARK-løftet 2013 06 Frivillige Røde Kors satser på økt mangfold 07 Kvalitetssikring

Detaljer

Praktisk informasjon Gode ferieopplevelser Andre tilbud og kontaktinformasjon Kart over Røde Kors sine distriktskontor Hvilke familier kan søkes til

Praktisk informasjon Gode ferieopplevelser Andre tilbud og kontaktinformasjon Kart over Røde Kors sine distriktskontor Hvilke familier kan søkes til Praktisk informasjon Gode ferieopplevelser Andre tilbud og kontaktinformasjon Kart over Røde Kors sine distriktskontor Hvilke familier kan søkes til Ferie For Alle Humanitære utfordringer og kommunalt

Detaljer

HUMANITET UPARTISKHET NØYTRALITET UAVHENGIGHET FRIVILLIGHET ENHET UNIVERSALITET

HUMANITET UPARTISKHET NØYTRALITET UAVHENGIGHET FRIVILLIGHET ENHET UNIVERSALITET LEKSEHJELP 2014 RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør 04 Målsetting 05 Målgrupper Beskrivelse av Røde Kors Leksehjelp 06 Varianter av leksehjelp 09 Frivillige

Detaljer

Nettverk etter soning. Frihet. Hva nå?

Nettverk etter soning. Frihet. Hva nå? Nettverk etter soning Frihet. Hva nå? Vil du være med? Flere løslatte har sammenlignet situasjonen sin med det å være flyktning eller å komme fra en annen planet. Oslo Røde Kors har et eget tilbud til

Detaljer

ENSOMHETSBEKJEMPELSE OG SOSIAL INKLUDERING

ENSOMHETSBEKJEMPELSE OG SOSIAL INKLUDERING ENSOMHETSBEKJEMPELSE OG SOSIAL INKLUDERING 2015 RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør 04 Frivillghet Kvalitetssikring 05 Besøkstjenesten 07 Nettverksarbeid 10

Detaljer

Jarlegården oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste

Jarlegården oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste Jarlegården oppfølgingssenter Kirkens Sosialtjeneste Innhold 4 Jarlegården oppfølgingssenter Målgrupper Brukermedvirkning Vårt særpreg Her fi nner du oss 6 Drift og aktiviteter Samarbeid Kompetanse Metode

Detaljer

Til stede Hovedprogram for Røde Kors 2014-2017

Til stede Hovedprogram for Røde Kors 2014-2017 Til stede Hovedprogram for Røde Kors 2014-2017 Hovedprogrammet bygger på «Langtidsplan for Norges Røde Kors 2011-2020». Langtidsplanen bygger på Det Internasjonale Forbundet av Røde Kors og Røde Halvmåne-foreningene

Detaljer

Hovedprogram for Røde Kors i Norge

Hovedprogram for Røde Kors i Norge Hovedprogram for Røde Kors i Norge 2017 2020 Hovedprogrammet er en treårig konkretisering av «Langtidsplan for Norges Røde Kors 2011 2020». Langtidsplanen bygger på Det Internasjonale Forbundet av Røde

Detaljer

Røde Kors - prinsippene

Røde Kors - prinsippene Røde Kors - prinsippene Røde Kors-prinsippene er kjernen i vårt verdigrunnlag, og legger rammene for all aktivitet i Røde Kors Ungdom. Humanitet Røde Kors er grunnlagt ut fra ønsket om upartisk å bringe

Detaljer

Kalfarhuset oppfølgingssenter

Kalfarhuset oppfølgingssenter Kalfarhuset oppfølgingssenter Innhold Om Kalfarhuset oppfølgingssenter Målgrupper 5 Individuell oppfølging 5 Vårt særpreg 5 Brukermedvirkning 5 Foto: Bilde fra skiheis; Lene M Gunnarson Øvrige bilder;

Detaljer

Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung.

Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung. KIRKENS BYMISJON Drammen den 30.03.12 Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung. Innledning Høsten 2006 begynte forarbeidet til prosjektet FRI. Anders Steen som var ansatt

Detaljer

Sluttrapport Haugesund Røde Kors Nettverk

Sluttrapport Haugesund Røde Kors Nettverk Sluttrapport Haugesund Røde Kors Nettverk Virksomhetsområde: Rehabilitering Prosjektnummer: 2011/3/0117 Prosjektnavn: Røde Kors Nettverk Søkerorganisasjon: Norges Røde Kors Innhold Forord... 2 Sammendrag

Detaljer

INTEGRERINGSARBEID Flyktningguide og Norsktrening

INTEGRERINGSARBEID Flyktningguide og Norsktrening INTEGRERINGSARBEID Flyktningguide og Norsktrening 2013 Integreringsarbeid RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør 04 Aktiviteter Flyktningguide 06 Norsktrening 07

Detaljer

Vindfanget oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste

Vindfanget oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste Vindfanget oppfølgingssenter Kirkens Sosialtjeneste Vindfanget oppfølgingssenter Et oppfølgingstilbud for mennesker som selv ønsker et liv uten rusavhengighet og kriminalitet, eller som av ulike grunner

Detaljer

Frivillig og veldig verdifull. Fylkeskonferansen kultur og idrett, 21. november 2012 Åsne Havnelid

Frivillig og veldig verdifull. Fylkeskonferansen kultur og idrett, 21. november 2012 Åsne Havnelid Frivillig og veldig verdifull Fylkeskonferansen kultur og idrett, 21. november 2012 Åsne Havnelid Agenda Kort om Røde Kors og min bakgrunn Hvorfor frivilligheten er avgjørende for å møte fremtidens helseutfordringer

Detaljer

VELKOMMEN TIL RØDE KORS HELGEN SEPTEMBER PÅ STRAND HOTEL FEVIK

VELKOMMEN TIL RØDE KORS HELGEN SEPTEMBER PÅ STRAND HOTEL FEVIK VELKOMMEN TIL RØDE KORS HELGEN 23-24. SEPTEMBER PÅ STRAND HOTEL FEVIK Et hotell fylt med frivillige og trivelige Røde Korsere. En hel helg fylt med kompetansebygging, sosialt fellesskap og moro i flotte

Detaljer

PRESENTASJON AV FLYKTNINGGUIDEN Hamar 7.september

PRESENTASJON AV FLYKTNINGGUIDEN Hamar 7.september PRESENTASJON AV FLYKTNINGGUIDEN Hamar 7.september Bakgrunn Røde Kors er nøytral og uavhengig Røde Kors er verdens største internasjonale humanitære organisasjon finnes i 188 land alle kjenner Røde Kors

Detaljer

Handlingsplan 2013 2014

Handlingsplan 2013 2014 Handlingsplan 2013 2014 Mental Helse er en sosialpolitisk interesseorganisasjon som jobber for at alle skal ha en best mulig psykisk helse. Mental Helse er en landsdekkende medlemsorganisasjon. Mental

Detaljer

INTEGRERINGSARBEID Flyktningguide og Norsktrening

INTEGRERINGSARBEID Flyktningguide og Norsktrening INTEGRERINGSARBEID Flyktningguide og Norsktrening 2014 RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør 04 Flyktningguide 07 Norsktrening 09 Andre integreringsaktiviteter

Detaljer

Sluttrapport Bridge for Livet

Sluttrapport Bridge for Livet Sluttrapport Bridge for Livet Prosjektnummer 2013/3/0346 Forord Brigde for livet prosjektet har vært finansiert gjennom Extrastiftelsen og har vart fra oktober 2014 til desember 2015. I prosjektet er Briskeby

Detaljer

Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Sluttrapport for prosjekt. Fargerikt besøk. Prosjektnummer 2014/FBM5756

Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Sluttrapport for prosjekt. Fargerikt besøk. Prosjektnummer 2014/FBM5756 Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Sluttrapport for prosjekt Fargerikt besøk Prosjektnummer 2014/FBM5756 Dette prosjektet er støttet av ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering. 1 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Det finnes alltid muligheter

Det finnes alltid muligheter Det finnes alltid muligheter Huset Huset er et oppfølgingssenter i Tromsø for deg som ønsker et liv uten rusavhengighet og kriminalitet. Vi ønsker å være en trygt sted der det er godt å være. Her kan du

Detaljer

Langtidsplan for Røde Kors

Langtidsplan for Røde Kors Langtidsplan for Røde Kors Landsmøteperioden 2011-2020 Vedtatt av landsmøtet 9. oktober 2011 Innledning Universalitet Røde Kors er en verdensomspennende bevegelse hvor de nasjonale Røde Kors-foreningene

Detaljer

STRATEGIPLAN 2014-2017

STRATEGIPLAN 2014-2017 STRATEGIPLAN 2014-2017 Innhold Strategiplan Aktiv på Dagtid 2014-2017...3 Aktiv på Dagtid - strategisk sammenheng...5 Verdier...6 Strategiske prioriteringer...7 Strategisk hovedområde...9 - Aktiviteten...9

Detaljer

Prosjekt: Familiestyrkende tiltak under soning Prosjektnummer 2013/FBM9309 Virksomhetsområde: Forebygging Søkerorganisasjon: For Fangers Pårørende

Prosjekt: Familiestyrkende tiltak under soning Prosjektnummer 2013/FBM9309 Virksomhetsområde: Forebygging Søkerorganisasjon: For Fangers Pårørende Prosjekt: Familiestyrkende tiltak under soning Prosjektnummer 2013/FBM9309 Virksomhetsområde: Forebygging Søkerorganisasjon: For Fangers Pårørende (FFP) 1 Forord Fengsling av et nært familiemedlem kan

Detaljer

Oslo Røde Kors NETTVERKSARBEID. Frivillige som ressurs for innsatte, under og etter soning i fengsel

Oslo Røde Kors NETTVERKSARBEID. Frivillige som ressurs for innsatte, under og etter soning i fengsel Oslo Røde Kors NETTVERKSARBEID Frivillige som ressurs for innsatte, under og etter soning i fengsel Hvem setter vi i fengsel? Hvem setter vi i fengsel? Rusproblemer Mangler bolig Fattige Lite skolegang

Detaljer

Rogaland Røde kors. Presentasjoner av Røde kors http://www.youtube.com/watch? v=_a0w57pnwso. http://www.youtube.com/watch?

Rogaland Røde kors. Presentasjoner av Røde kors http://www.youtube.com/watch? v=_a0w57pnwso. http://www.youtube.com/watch? Rogaland Røde kors Presentasjoner av Røde kors http://www.youtube.com/watch? v=_a0w57pnwso http://www.youtube.com/watch? v=rxx4e1ooa3c 26.09.13 Frivilligsentralene 1 Erfaringer frå Røde kors Presentasjon

Detaljer

Nettverk etter soning. Vi bistår mennesker med behov for å etablere nye sosiale nettverk etter gjennomført straff

Nettverk etter soning. Vi bistår mennesker med behov for å etablere nye sosiale nettverk etter gjennomført straff Program Hva er Nettverk etter soning? Hva kjennetegner innsatte? Gjeldsproblematikk blant straffedømte Hva kan vi gjøre? Mulig samfunnsøkonomisk gevinst Nettverk etter soning Vi bistår mennesker med behov

Detaljer

VISITORTJENESTEN. Visitortjenesten

VISITORTJENESTEN. Visitortjenesten VISITORTJENESTEN 2013 Visitortjenesten RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør 04 Frivillige Kvalitetssikring Røde Kors satser på økt mangfold 05 Samarbeidspartnere

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Forebygging. Prosjektnummer: Prosjektnavn: Bowlsgruppe for eldre, ensomme menn. Søkerorganisasjon: Mental Helse

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Forebygging. Prosjektnummer: Prosjektnavn: Bowlsgruppe for eldre, ensomme menn. Søkerorganisasjon: Mental Helse SLUTTRAPPORT Virksomhetsområde: Forebygging Prosjektnummer: 4194 Prosjektnavn: Bowlsgruppe for eldre, ensomme menn Søkerorganisasjon: Forord Prosjektet «Bowlsgruppe for eldre, ensomme menn» ligger under

Detaljer

Et tilbud til unge kvinner og menn i alderen år, som har, eller ønsker å ha en lederrolle i fellesskapsaktiviteter i lokalmiljøet innenfor

Et tilbud til unge kvinner og menn i alderen år, som har, eller ønsker å ha en lederrolle i fellesskapsaktiviteter i lokalmiljøet innenfor Et tilbud til unge kvinner og menn i alderen 15 25 år, som har, eller ønsker å ha en lederrolle i fellesskapsaktiviteter i lokalmiljøet innenfor idrett, andre fritidsaktiviteter, organisasjonsliv og frivillig

Detaljer

Hørselsomsorg mellom kommune og frivillige

Hørselsomsorg mellom kommune og frivillige Produksjon: polinor.no Hørselsomsorg mellom kommune og frivillige En miniveileder om samarbeid mellom kommunenes hørsels kontakter og HLFs likemenn HLF Hørselshemmedes Landsforbund Din hørsel - vår sak

Detaljer

KJÆRE FRIVILLIG. Bergen Røde Kors Opplæring gjentar suksessen og inviterer alle frivillige i Hordaland til BRO 2018!

KJÆRE FRIVILLIG. Bergen Røde Kors Opplæring gjentar suksessen og inviterer alle frivillige i Hordaland til BRO 2018! KJÆRE FRIVILLIG Bergen Røde Kors Opplæring gjentar suksessen og inviterer alle frivillige i Hordaland til BRO 2018! BRO er en kurshelg av frivillige for frivillige, med fokus på opplæring, mangfold og

Detaljer

Intensjonsavtale. mellom. Sør Trøndelag Røde Kors og Nord Trøndelag Røde Kors (heretter kalt Røde Kors)

Intensjonsavtale. mellom. Sør Trøndelag Røde Kors og Nord Trøndelag Røde Kors (heretter kalt Røde Kors) Intensjonsavtale mellom og Sør Trøndelag Røde Kors og Nord Trøndelag Røde Kors (heretter kalt Røde Kors) Avtale mellom og Røde Kors 1. OM AVTALEPARTENE Navn: Nord-Trøndelag Røde Kors Adresse: Ogndalsvn.

Detaljer

Vedtekter for Røde Kors Ungdom

Vedtekter for Røde Kors Ungdom Vedtekter for Røde Kors Ungdom Vedtekter for Røde Kors Ungdom utgjør Røde Kors Ungdoms gjeldende lovverk, og er underlagt Norges Røde Kors lover og retningslinjer (Vedtekter og orienteringer av varig verdi,

Detaljer

INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE

INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE Generell informasjon til alle som retter henvendelse om tjenester til Psykisk helsetjeneste: Tjenesten yter hjelp til hjemmeboende voksne

Detaljer

BARNAS RØDE KORS 2014

BARNAS RØDE KORS 2014 BARNAS RØDE KORS 2014 RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør 04 Målsetting og målgrupper I BARK skaper vi lokal magi 05 Frivillige Røde Kors satser på økt mangfold

Detaljer

Strategi for kvalitet i oppvekst 2025

Strategi for kvalitet i oppvekst 2025 Strategi for kvalitet i oppvekst 2025 Kompetanse for fremtiden Trygghet skaper utvikling! Denne strategien er et mål- og verdidokument som skal sikre at barn og unge i Asker får en best mulig oppvekst.

Detaljer

Gateakademiet Noen trenger et springbrett, mens andre trenger en fallskjerm

Gateakademiet Noen trenger et springbrett, mens andre trenger en fallskjerm Gateakademiet Noen trenger et springbrett, mens andre trenger en fallskjerm Samsen kulturhus Samsen kulturhus - Gateakademiet Gateakademiet er et dagtilbud for unge mennesker i aldersgruppen 16-25 år,

Detaljer

Røde Kors i Norge skal jobbe innenfor disse kjerneområdene i landsmøteperioden

Røde Kors i Norge skal jobbe innenfor disse kjerneområdene i landsmøteperioden Vårt oppdrag er å avdekke, hindre og lindre menneskelig nød og lidelse Mangfold og lokal variasjon er Røde Kors styrke. Det finnes imidlertid noen brede kjerneområder som binder oss sammen over hele landet

Detaljer

Miljøhandlingsplan Sildråpen barnehager 2015-2017

Miljøhandlingsplan Sildråpen barnehager 2015-2017 Miljøhandlingsplan Sildråpen barnehager 2015-2017 Sildråpen barnehager er en enhet som består av tre hus: Angelltrøa barnehage har 36 plasser for barn i alderen 3-6 år, fordelt på to avdelinger Lohove

Detaljer

Spreng en grense på Voss. Astma- og Allergiforbundet

Spreng en grense på Voss. Astma- og Allergiforbundet RAPPORT Rehabilitering Spreng en grense på Voss Astma- og Allergiforbundet Forord I Norge er det mange ungdommer som har en kronisk sykdom som astma, allergi og eksem og mange av dem føler seg ofte ensomme

Detaljer

Bokn Bufellesskap Vi finner løsninger sammen. Kirkens Sosialtjeneste

Bokn Bufellesskap Vi finner løsninger sammen. Kirkens Sosialtjeneste Bokn Bufellesskap Vi finner løsninger sammen Kirkens Sosialtjeneste Om Bokn Bufellesskap Målgruppe Individuell oppfølging, mestring og vekst Målsetting Metode-systematisk arbeidsmodell Vårt særpreg Faste

Detaljer

Torridalsveien Aktivitetshus. Kirkens Sosialtjeneste

Torridalsveien Aktivitetshus. Kirkens Sosialtjeneste Torridalsveien Aktivitetshus Kirkens Sosialtjeneste 4 Torridalsveien Aktivitetshus Tilpasset støtte Kompetanse Vårt særpreg Brukermedvirkning Søknad om plass 7 Dagsenteret Tilbud Matlaging Fysisk trening

Detaljer

Nullvisjon for selvmord i Nord- Trøndelag. Stiklestad 10. september 2014

Nullvisjon for selvmord i Nord- Trøndelag. Stiklestad 10. september 2014 Nullvisjon for selvmord i Nord- Trøndelag Stiklestad 10. september 2014 Nord-Trøndelag fylkeskommune Ansvar for folkehelse og utdanning 5000 ungdommer Mange å ires for Det aller verste: Å miste elever

Detaljer

Tiltak for de med diagnosen NF i alderen år. De unge voksne med NF sliter med kroppslige og psykiske vansker. De ønsker faglig påfyll.

Tiltak for de med diagnosen NF i alderen år. De unge voksne med NF sliter med kroppslige og psykiske vansker. De ønsker faglig påfyll. Sluttrapport Nettverksbygging for NF- ungdom FORORD Sammendrag Bakgrunn for prosjektet Det er totalt 253 medlemmer i Helseregion Midt og Nord. Derav er det 58 medlemmer med diagnosen NF i alderen 14-30

Detaljer

Møteplass for mestring

Møteplass for mestring Møteplass for mestring - kursopplegg for yngre personer med demens Elin J. Lillehovde Fag- og kvalitetsrådgiver Sykehuset Innlandet, Avdeling for alderspsykiatri Demenskonferanse Innlandet 7. februar 2013

Detaljer

Informasjon: er å gi familien tid til å være sammen og gi både barn og voksne et minne for livet. utfordringer og bekymringer.

Informasjon: er å gi familien tid til å være sammen og gi både barn og voksne et minne for livet. utfordringer og bekymringer. KRABBEFANGST Til Topps i fjellet! Informasjon: Ferie for alle er et gratis ferietilbud til barnefamilier som lever med svak økonomi. Gjennom Røde Kors sitt ferietilbud får barn og foreldre muligheten til

Detaljer

Sandnes Frivilligsentral 2013

Sandnes Frivilligsentral 2013 Sandnes Frivilligsentral 2013 Frivilligsentralene 2013 Ca 400 sentraler totalt I forrige regjeringsperioden er det blitt opprettet over 100 nye sentraler KD har fordelt tilskudd til opprettelse av 20 nye

Detaljer

Pårørendearbeid i rusfeltet

Pårørendearbeid i rusfeltet Pårørendearbeid i rusfeltet OPP- konferanse Trondheim 17.-18.2.10 Seniorrådgiver Einar R. Vonstad I MORGON Sa du og la fra deg børa Den som tyngde deg ned I morgon sa du Og la det over på meg Dikt av :

Detaljer

Evaluering etter Utøya-samling

Evaluering etter Utøya-samling Evaluering etter Utøya-samling Sørmarka, 30.9. 2.10.2016 Nils Petter Reinholdt, spesialrådgiver Evalueringen etter samlingen på Sørmarka 30.9.-2.10.2016 viser stor overvekt av fornøyde deltagere. Det som

Detaljer

En aktivitetsleir for ungdom med epilepsi. Rapport

En aktivitetsleir for ungdom med epilepsi. Rapport Overvinn epilepsiens makt, bli mer aktiv! En aktivitetsleir for ungdom med epilepsi. Rapport 2013 1 Forord Helse og rehabiliteringsprosjektet (M)aktiv, en aktivitetsleir, ble arrangert i løpet av februar

Detaljer

GOLF SOM TERAPI. Et av flere gruppebehandlingstilbud til pasienter med alvorlig og langvarige psykoselidelser på Jæren DPS

GOLF SOM TERAPI. Et av flere gruppebehandlingstilbud til pasienter med alvorlig og langvarige psykoselidelser på Jæren DPS GOLF SOM TERAPI Et av flere gruppebehandlingstilbud til pasienter med alvorlig og langvarige psykoselidelser på Jæren DPS Mål Visjon Golf skal etableres som en fritidsaktivitet også for psykisk syke Hovedmålsetting

Detaljer

Norsktrening BEDRE I NORSK

Norsktrening BEDRE I NORSK Norsktrening BEDRE I NORSK Vil du bidra? Å kunne norsk er en viktig nøkkel til deltakelse i det norske samfunnet. Derfor tilbyr Oslo Røde Kors praktisk norsktrening til flyktninger og andre innvandrere.

Detaljer

Å være i gruppa er opplæring i å bli trygg. Erfaringer fra samtalegruppe i Telemark

Å være i gruppa er opplæring i å bli trygg. Erfaringer fra samtalegruppe i Telemark Å være i gruppa er opplæring i å bli trygg Erfaringer fra samtalegruppe i Telemark Kort historikk Oppstart Gruppe for ungdom og voksne Rekruttering Tverrfaglig samarbeid Utvikling over tid Struktur og

Detaljer

MANIFEST 2012-2016. Tilbake til livet ARBEIDERBEVEGELSENS RUS- OG SOSIALPOLITISKE FORBUND (AEF)

MANIFEST 2012-2016. Tilbake til livet ARBEIDERBEVEGELSENS RUS- OG SOSIALPOLITISKE FORBUND (AEF) ARBEIDERBEVEGELSENS RUS- OG SOSIALPOLITISKE FORBUND (AEF) MANIFEST 2012-2016 Tilbake til livet Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund (AEF) AEF, Torggata 1, 0181 Oslo 23 21 45 78 (23 21 45

Detaljer

JOBBSJANSEN DRAMMEN Jobbsjansen-deltakerne på tur i skogen. Høsten 2013

JOBBSJANSEN DRAMMEN Jobbsjansen-deltakerne på tur i skogen. Høsten 2013 JOBBSJANSEN DRAMMEN Jobbsjansen-deltakerne på tur i skogen. Høsten 2013 JOBBSJANSEN JOBBSJANSEN er en videreføring av Ny-Sjanse ordningen, og ble et permanent tiltak i 2013 IMDi tildeler midler til kommunene

Detaljer

Frivillighet og velferd roller og samspill. Regional KS-konferanse, Buskerud, 28. januar 2013 Åsne Havnelid

Frivillighet og velferd roller og samspill. Regional KS-konferanse, Buskerud, 28. januar 2013 Åsne Havnelid Frivillighet og velferd roller og samspill Regional KS-konferanse, Buskerud, 28. januar 2013 Åsne Havnelid Agenda Kort om Røde Kors Hvorfor er frivilligheten avgjørende Hva kan Buskerud Røde Kors bidra

Detaljer

Innspill til kommunereform

Innspill til kommunereform Innspill til kommunereform Oslo, 11.05.2017 2 Ungdom og Fritid Årsberetning 2016 Foto: Almedie Ungdom og Fritid landsforeningen for fritidsklubber og ungdomshus Vi er en demokratisk barne- og ungdomsorganisasjon

Detaljer

Hensikt... 3. Mål... 3. Logo og profil... 4. Organisering... 5 Innmelding... 5 Organisasjonen... 6

Hensikt... 3. Mål... 3. Logo og profil... 4. Organisering... 5 Innmelding... 5 Organisasjonen... 6 RETNINGSLINJER 2 INNHOLD SIDE Hensikt... 3 Mål... 3 Logo og profil... 4 Organisering... 5 Innmelding... 5 Organisasjonen... 6 Ledelse... 6 Veiledere... 6 Ledergruppe... 7 Årsplan... 7 Lederutdanning...

Detaljer

Organisasjonens engasjement er samlet omkring to strategiske områder:

Organisasjonens engasjement er samlet omkring to strategiske områder: Sak 9 Innkomne forslag A Økonomisk støtte til Norsk Folkehjelps arbeid Hvem er Norsk Folkehjelp? Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. Norsk Folkehjelp er en partipolitisk

Detaljer

Handlingsplan 2011 2012

Handlingsplan 2011 2012 OM MENTAL HELSE Handlingsplan 2011 2012 Mental Helse er en sosialpolitisk interesseorganisasjon som jobber for at alle skal ha en best mulig psykisk helse. Mental Helse er en landsdekkende medlemsorganisasjon.

Detaljer

For vi drammensere er glade i byen vår, og det å gjøre Drammen til et godt sted å bo, er vårt felles prosjekt.

For vi drammensere er glade i byen vår, og det å gjøre Drammen til et godt sted å bo, er vårt felles prosjekt. Sammen mot radikalisering og voldelig ekstremisme Jeg er glad for å ønske dere alle, og spesielt statsminister Erna Solberg, velkommen til dette møtet. Jeg setter pris på at dere har tatt dere tid, en

Detaljer

Tro kan flytte fjell.

Tro kan flytte fjell. TYRILISTIFTELSEN Tyrilistiftelsen er en ideell stiftelse og en av landets største aktører innen rusbehandling. Tyrili er mulighetenes sted, og vi lever av å skape endring. Her får mennesker med rusavhengighet

Detaljer

Bakgrunn og målsetting

Bakgrunn og målsetting Bakgrunn og målsetting Barnas Stasjon er en nasjonal satsing i regi av Blå Kors. Barnas Stasjon har i dag 6 avdelinger i Norge. 2008 ble Blå Kors Norge tildelt TV- aksjonsmidlene, hvilket gjorde det mulig

Detaljer

ÅRSRAPPORT FLYKTNINGGUIDEN 2016

ÅRSRAPPORT FLYKTNINGGUIDEN 2016 ÅRSRAPPORT FLYKTNINGGUIDEN 2016 Om Flyktningguiden Hovedmålet for Flyktningguiden er å bidra til at nylig bosatte flyktninger og innvandrere finner seg til rette i Oslo. Dette gjøres ved å sette flyktningen/innvandreren

Detaljer

Vålerenga fotball Prosjekt: Vålerengas Eldreenergi År:

Vålerenga fotball Prosjekt: Vålerengas Eldreenergi År: Vålerenga fotball Prosjekt: Vålerengas Eldreenergi År: 2013-2015 Virksomhetsområde: forebygging Prosjektnummer: 2013/FBM5738 Søkerorganisasjon: Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Detaljer

OMSORGSAKTIVITETER I RØDE KORS

OMSORGSAKTIVITETER I RØDE KORS OMSORGSAKTIVITETER I RØDE KORS 2014 RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Hvem vi er Hva vi gjør 04 Omsorgsaktiviteter 12 Eksempler på aktiviteter HUMANITET Røde Kors er grunnlagt ut fra ønsket om upartisk

Detaljer

Narvik Svømmeklubbs veileder

Narvik Svømmeklubbs veileder Side 1 KNNN Narvik Svømmeklubbs veileder Slik gjør vi det i NSK Side 2 Narvik svømmeklubbs medlemmer, foreldre og trenere NSK `s veileder er for alle som har noe med NSK å gjøre - enten det er som medlem,

Detaljer

Gjennom vår måte å formidle kunnskap og erfaring på, garanterer vi at dere vil få utbytte av våre kurs og workshops.

Gjennom vår måte å formidle kunnskap og erfaring på, garanterer vi at dere vil få utbytte av våre kurs og workshops. RELASJON, RESSURSER OG ROBUSTHET Det er de samme tingene som driver oss om vi jobber med barn, unge eller voksne. Alene, i grupper eller i systemer. Vi fremmer de gode mellommenneskelige relasjonene og

Detaljer

FRITIDSAKTIVITETER, FRITID MED BISTAND ALTERNATIVER TIL STØTTEKONTAKT OG AVLASTNING V/ SENIORRÅDGIVER ANDERS MIDTSUNDSTAD. Bodø, 2.

FRITIDSAKTIVITETER, FRITID MED BISTAND ALTERNATIVER TIL STØTTEKONTAKT OG AVLASTNING V/ SENIORRÅDGIVER ANDERS MIDTSUNDSTAD. Bodø, 2. FRITIDSAKTIVITETER, FRITID MED BISTAND ALTERNATIVER TIL STØTTEKONTAKT OG AVLASTNING V/ SENIORRÅDGIVER ANDERS MIDTSUNDSTAD Bodø, 2. november 2016 FELLES ANSVAR Hvordan kan kommunene i samarbeid med frivillig

Detaljer

- en familiesamtale når mor eller far har psykiske problemer

- en familiesamtale når mor eller far har psykiske problemer -Samarbeidskonferansen 2008 - Kvalitetsforbedring i helsetjenestene -Stiklestad Nasjonale Kultursenter, Verdal, 31. januar - Barnas Time - en familiesamtale når mor eller far har psykiske problemer -Ved

Detaljer

LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD

LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD Foto: Claudia Mocci «Å se sin mor forsvinne litt etter litt handler om så mye mer enn bare praktiske spørsmål» Læring og mestring noter som gir god klang (NK LMH 2012) «De fleste

Detaljer

Aktivitetsdag for funksjonshemmede

Aktivitetsdag for funksjonshemmede Aktivitetsdag for funksjonshemmede Id nummer: 2010/1/0407, Aktivitetsdag for funksjonshemmede, Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Prosjekttype: forebyggende Søkerorganisasjon: SK

Detaljer

Sluttrapport 2008/1/0212 Unge Inspiratorer MS-forbundet i Norge. Unge inspiratorer. Prosjektnummer: 2008/1/0212

Sluttrapport 2008/1/0212 Unge Inspiratorer MS-forbundet i Norge. Unge inspiratorer. Prosjektnummer: 2008/1/0212 Unge inspiratorer Prosjektnummer: 2008/1/0212 Prosjektleder: Lise Johnsen, sentralt Virksomhetsområde: Forebygging Søkerorganisasjon: Multippel Sklerose forbundet i Norge 1 Forord I denne rapporten vil

Detaljer

Rapport og evaluering

Rapport og evaluering Rapport og evaluering TTT- Teater Tirsdag Torsdag Teaterproduksjon Tromsø, desember 2012 1. Hva er TTT? Prosjektet «TTT- Teater Tirsdag Torsdag» startet opp høsten 2011 og avsluttes i desember 2012. TTT

Detaljer

Velkommen. til KOA-familien! www.koa-as.no

Velkommen. til KOA-familien! www.koa-as.no Velkommen til KOA-familien! www.koa-as.no Hva er KOA-familien? KOA (Kvæfjord Opplevelse og Avlastning) skreddersyr tilbud for mennesker i alle aldre og skal gi barn, unge og voksne omsorg, opplevelse og

Detaljer

Informasjonshefte om Aktiv fritid

Informasjonshefte om Aktiv fritid Informasjonshefte om Aktiv fritid Til støttekontakter og fritidskontakter 2013 1 Innhold i dette informasjonshefte: Hva er støttekontakttjenesten?... 2 Hva er fritid med bistand?... 4 Hva er en aktivitetsgruppe?...

Detaljer

FRISKT LIV OG MESTRING-SOMMERLEIR

FRISKT LIV OG MESTRING-SOMMERLEIR Prosjekt nr.: 2016/FB81027 Friskt liv og Mestring. AKTIVITETER PÅ OG FRA LEIRSKOLE / KYSTGÅRD. UTFLUKTER TURER SPENNENDE AKTIVITETER. Et prosjekt i regi av Vårres regionalt brukerstyrt senter Midt Norge/

Detaljer

-livet med LAR TA FREM KAMERAET OG STILL INN FOKUSET PÅ LIVET DITT!

-livet med LAR TA FREM KAMERAET OG STILL INN FOKUSET PÅ LIVET DITT! -livet med LAR TA FREM KAMERAET OG STILL INN FOKUSET PÅ LIVET DITT! -livet med LAR INVITASJON DELTA MED EGNE LIVSBILDER LAR-pasienter i hele landet oppfordres til å stille inn fokus på livet sitt og fange

Detaljer

Bolig for velferd. Røroskonferansen rus og boligsosialt arbeid Røros Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder

Bolig for velferd. Røroskonferansen rus og boligsosialt arbeid Røros Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder Bolig for velferd Røroskonferansen rus og boligsosialt arbeid Røros 20.5.2015 Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder 2 «Bolig er roten til alt godt» 3 Marsjordre Alle skal bo trygt og godt. Alle må bo Med

Detaljer

ET LØFT FOR PSYKISK HELSE

ET LØFT FOR PSYKISK HELSE ET LØFT FOR PSYKISK HELSE Bedre tjenester til mennesker med psykiske lidelser Brukernes behov og medvirkning skal stå i sentrum Mer kunnskap og økt åpenhet om psykisk helse Større vekt på forebyggende

Detaljer

Evalueringsrapport. Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre. Dato april Side 1

Evalueringsrapport. Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre. Dato april Side 1 Evalueringsrapport Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre Dato april 2008 Side 1 Hensikt Hensikten med dette notatet er å gi en kvalitativ evaluering av Symfoni etter at programmet

Detaljer

Retningslinjer for ANGSTRINGER

Retningslinjer for ANGSTRINGER Retningslinjer for ANGSTRINGER Innledning Retningslinjene er en rettesnor og en hjelp i selvhjelpsarbeidet for den enkelte deltager, for selvhjelpsgruppene i Angstringen, og for de som holder liv i Angstringene

Detaljer

Frivillighetskoordinatorer i alle kommuner og på alle sykehjem NASJONALT OPPLÆRINGSPROGRAM FOR FRIVILLIGHETSKOORDINATORER ELDREOMSORG

Frivillighetskoordinatorer i alle kommuner og på alle sykehjem NASJONALT OPPLÆRINGSPROGRAM FOR FRIVILLIGHETSKOORDINATORER ELDREOMSORG DEN ER RIK, SOM TAKKER DEN SOM TAR IMOT CANETTI Frivillighetskoordinatorer i alle kommuner og på alle sykehjem NASJONALT OPPLÆRINGSPROGRAM FOR FRIVILLIGHETSKOORDINATORER ELDREOMSORG Frivillig innsats gir

Detaljer

Risør Frisklivssentral

Risør Frisklivssentral Risør Frisklivssentral Innlegg Helse- og omsorgskomiteen 08.05.2014 Christine K. Sønningdal Fysioterapeut og folkehelsekoordinator Frisklivssentral En frisklivssentral (FLS) er et kommunalt kompetansesenter

Detaljer

Informasjonshefte om støttekontakttjenesten

Informasjonshefte om støttekontakttjenesten Informasjonshefte om støttekontakttjenesten 1 2 Innhold i dette informasjonshefte: Hva er støttekontakttjenesten?...2 Hva er en individuell støttekontakt?...4 Hva er en aktivitetsgruppe?...5 Veiledning

Detaljer

Prosjekt Forebygging 2008/1/0518 Veiledningssentre for pårørende

Prosjekt Forebygging 2008/1/0518 Veiledningssentre for pårørende Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.) Sluttrapport til Helse og rehabilitering Prosjekt Forebygging 2008/1/0518 Veiledningssentre for pårørende Forord N.K.S. hovedstyre vedtok i 2007 å arbeide for

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/ Arkiv: C14 &40 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: LOSPROSJEKTET

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/ Arkiv: C14 &40 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: LOSPROSJEKTET Saksfremlegg Saksnr.: 10/4139-6 Arkiv: C14 &40 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: LOSPROSJEKTET 2010-2013 Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: :::

Detaljer

Fra fengsel til KVP Samordning av tiltak for tilbakeføring Fra fengsel til kvalifiseringsprogram

Fra fengsel til KVP Samordning av tiltak for tilbakeføring Fra fengsel til kvalifiseringsprogram Samordning av tiltak for tilbakeføring Fra fengsel til kvalifiseringsprogram 11.10.2010 Bjørn Jensen 1 Kriterier for utvelgelse av prosjekter Lokale prosjekter Formål Bakgrunn Tilbakeføringsgarantien Kriminalomsorgens

Detaljer

Oslo Røde Kors besøkstjeneste. Hva har skjedd i 2013? Innhold

Oslo Røde Kors besøkstjeneste. Hva har skjedd i 2013? Innhold BESØKSTJENESTENS ÅRSRAPPORT 2013 Oslo Røde Kors besøkstjeneste Hva har skjedd i 2013? Alle kan føle seg ensomme en gang i blant, uavhengig av kjønn, alder og sosial omgangskrets. Oslo Røde Kors besøkstjeneste

Detaljer

SLUTTRAPPORT ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering

SLUTTRAPPORT ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering SLUTTRAPPORT ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering Virksomhetsområde: Rehabilitering Prosjekt nr: 2009/3/0228 Prosjektnavn: Søkerorganisasjon: Til hverdags og fest gøy for alle! Norges Astma og Allergiforbund

Detaljer

SOMMERLEIR VED FJORDEN 2013/1/659

SOMMERLEIR VED FJORDEN 2013/1/659 Prosjekt nr.: 2014/FBM9278 AKTIVITETER PÅ OG FRA KYSTGÅRD. UTFLUKTER TURER SPENNENDE AKTIVITETER. Et prosjekt i regi av Vårres regionalt brukerstyrt senter Midt Norge/ ADHD Norge / Norsk Tourette Forening.

Detaljer

St.Hanshaugen Frivilligsentral -en møteplass for frivillig engasjement og deltagelse, basert på respekt, mangfold og gode fellesskap

St.Hanshaugen Frivilligsentral -en møteplass for frivillig engasjement og deltagelse, basert på respekt, mangfold og gode fellesskap TILTAKSPLAN 2012 St.Hanshaugen Frivilligsentral -en møteplass for frivillig engasjement og deltagelse, basert på respekt, mangfold og gode fellesskap Jorid Tharaldsen 01.11.11 FOREBYGGE AT FOLK OPPLEVER

Detaljer