NETTVERKSARBEID 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NETTVERKSARBEID 2014"

Transkript

1 NETTVERKSARBEID 2014

2 RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør 04 Frivillige 05 Aktiviteter Røde Kors satser på økt mangfold 06 Kvalitetssikring Samarbeidspartnere og bidragsytere 07 Eksempler 11 Tall HUMANITET Røde Kors er grunnlagt ut fra ønsket om upartisk å bringe hjelp til de sårede på slagmarken. Både i sitt internasjonale og nasjonale arbeid streber Røde Kors etter å forebygge og lindre menneskelig lidelse. Organisasjonens formål er å beskytte liv og helse og sikre respekt for enkeltmennesket. Røde Kors arbeider for å fremme gjensidig forståelse, vennskap, samarbeid og varig fred mellom alle folk. UPARTISKHET Røde Kors yter hjelp uten hensyn til nasjonalitet, rase, trosbekjennelse, samfunnsklasse eller politisk overbevisning. Røde Kors streber ute lukkende etter å lindre nød og komme hurtig til hjelp der nøden er størst. NØYTRALITET For å kunne bevare alles tillit skal Røde Kors ved konflikter ikke ta parti eller på noe tidspunkt la seg engasjere i uoverensstemmelser av politisk, rasemessig, religiøs eller ideologisk karakter. UAVHENGIGHET Røde Kors er uavhengig. Selv om det nasjonale Røde Kors skal bistå myndighetene under krig og i nødsituasjoner og er underlagt landets lover, må Røde Kors alltid opprettholde sin selv stendighet for til enhver tid å kunne handle i overensstemmelse med Røde Korsprinsippene. FRIVILLIGHET Røde Kors er en humanitær hjelpeorganisasjon basert på frivillig med lem skap og er ikke på noen måte tilskyndet av ønske om økonomiske fordeler. ENHET I hvert land kan det bare være én Røde Kors-organisasjon. Den må være åpen for alle og utføre sin humanitære virksomhet over hele landet. UNIVERSALITET Røde Kors er en verdensomspennende bevegelse hvor de nasjonale Røde Kors-foreningene har samme status og deler samme ansvar og plikt til å hjelpe hverandre. Vedtatt på den 20. internasjonale Røde Kors-konferansen i Wien i Aktivitetsrapporten 2014 er utarbeidet av Nasjonal avdeling for omsorgsfag. Grafisk utforming: Bring Dialog Utgitt: 2015 Alt innhold er utarbeidet for Røde Kors. Copyright 2015 Røde Kors, Norge. Det er ikke tillatt å kopiere, lagre, overføre, vise eller fremføre offentlig, bearbeide eller på noen måte endre innholdet i dette materialet uten forhåndssamtykke fra Røde Kors. Kontaktinformasjon Ida Kahlbom, Seniorrådgiver Nettverk 2

3 Humanitære behov Beregninger fra Verdens helseorganisasjon viser at psykiske plager vil være den viktigste årsaken til sykdomsbelastning i vestlige land i Psykiske plager omtales gjerne som den store nye folkesykdommen. De vanligste belastningene er knyttet til angst og depresjon. Sammen med rusmiddelbruk er dette plager som er særlig forventet å øke i årene som kommer. På oppdrag fra Røde Kors laget Fafo i 2013 et notat om humanitære utfordringer i Norge. Notatet viser at stadig flere opplever at helseplagene er lokalisert i sinnet i stedet for i kroppen. Det er anslått at om lag halvparten av den norske befolkningen vil bli rammet av psykiske plager eller lidelser i løpet av livet. Psykiske helseproblemer står for 40 % av langtidssykefraværet og 40 % av uføretrygdkostnadene i Norge. Det er over barn i Norge med minst én forelder som sliter psykisk. Det er anslagsvis norske familier som lever med rus og/eller psykisk sykdom. Røde Kors som humanitær aktør Røde Kors prinsipper gjør oss til en unik organisasjon i det frivillige landskapet innenfor kriminalomsorg, rusog psykisk helse-feltet. Dersom vi plasserer organisasjonene innen rusfeltet i en matrise, ser vi at Røde Kors er alene om sine særtrekk som en humanitær, politisk- og livssynsnøytral ikke-brukerorganisasjon innen rusfeltet. Det humanitære perspektivet handler om at det finnes behov som ikke velferdsstaten kan eller vil ta seg av. Det kan tenkes at maskene i velferdsstatens sikkerhetsnett er for grove. Noen faller utenfor dagens tilbud, og det er oppgaver knyttet til den enkeltes velferd som havner utenfor politikkens virkefelt og der andre aktører må Livssynsorganisasjoner eller klare politiske standpunkt FMR UMN FmN Frelsesarmeen Blå Kors Kirkens Bymisjon Kirkens Sosialsenter Brukerorganisasjoner RIO A-LARM LMS LAR-nett MARBORG prolar FHN Retretten AA/NA BAR Livssyns- og politisk nøytrale Ikke bruker organisasjoner 3

4 supplere. Det kan være frivillige, profesjonelle, naboer eller bekjente. Kort sagt, aktører som spenner opp et annet sikkerhetsnett. Et nett som fanger inn mennesker som faller utenfor velferdsstatens ordninger. Røde Kors Nettverksarbeid er rettet mot mennesker som opplever å stå utenfor sosiale nettverk og som ønsker bistand for å bli inkludert. Nettverksarbeidet har i første omgang valgt å rette innsatsen mot mennesker som sliter med rus og psykiske helseproblemer, og mot løslatte etter soning/gjennomført straff og deres pårørende. Røde Kors opplever, i møtet med målgruppene, at godt kosthold, god fysisk form, ordnet økonomi og fritidsinteresser er forutsetninger som de aller fleste av våre deltakere omtaler som viktige for å kunne delta i det offentlige rom og bli inkludert i samfunnet. Det er på fritiden at ensomheten og utenforskapet oppleves som sterkest. Å skaffe seg én eller flere fritidssysler er derfor en av de viktigste målsettingene for våre deltakere. Tilbakemeldinger fra deltakerne innenfor nettverksarbeidet viser at Røde Kors spiller en viktig rolle, og at tilbudet bidrar til å dekke sentrale behov i livene deres. Deltakerne uttrykker at terskelen for å delta i aktiviteter på fritiden senkes når det er frivillige som bistår, og når kostnaden er lav eller fraværende. De understreker også betydningen av at dag-til-dag-aktivitetene inngår i et mer langsiktig perspektiv som handler om å bygge seg opp igjen sosialt etter et liv i rus, med psykiske helseproblemer eller etter endt soning i fengsel/gjennomført straff. Frivillige I nettverksarbeidet er de frivilliges oppgave å være et medmenneske som gir et positivt tilskudd i deltakerens liv, uten å overta ansvaret for hans eller hennes livskvalitet, eller å bli hovedperson i deltakerens liv. Det er klare retningslinjer for hvordan frivillige og deltakere skal forholde seg til hverandre. I henhold til Røde Kors-prinsippene er det viktig med en likeverdig relasjon mellom deltaker og frivillig. Den frivillige er ikke terapeut eller støttekontakt, men et medmenneske og støttespiller i en vanskelig prosess for et annet menneske. Deltakeren ansvarliggjøres i aktivitetene som han eller hun er med på, noe som bidrar til å sikre brukermedvirkning. Slik blir det lagt vekt på deltakernes egne ressurser og muligheter til å oppleve mestring. På denne måten blir også bærekraften i aktiviteten styrket, ved at flere bidrar i både planlegging og gjennomføring, og at den ikke bare avhenger av de frivillige. 4

5 Aktiviteter Det er deltakeres behov som er utgangspunktet for alle aktivitetene innenfor nettverksarbeidet. Mens noen trenger hjelp til å utvikle sosial kompetanse, står andre helt alene og utenfor sosiale nettverk. Andre igjen har mange bekjente, men blir hindret i å ta kontakt med dem på grunn av sosial angst. Aktivitetene er derfor alltid tilrettelagt ut fra behov, ikke ut fra diagnose eller hvilken «bås» deltakerne kan plasseres i. Nettverksarbeidet har også i 2014 fokusert på aktiviteter som foregår i offentlige rom, fordi det er deltakelsen her mange deltakere ønsker å mestre. Samtlige aktiviteter tar utgangspunkt i hva deltakerne og de frivillige selv melder inn av interesse. Nettverksarbeidet er organisert på to ulike måter; enten som én-til-én-oppfølging, eller som fellesaktiviteter og sosiale møteplasser. Én-til-én-oppfølging En deltaker blir «koblet» med en frivillig i en kortere eller lengre periode, gjerne knyttet til en konkret aktivitet. Den frivillige kan også fungere som en familievenn og være med på aktiviteter med hele familien, som å gå på tur med mor eller far, ta med sønnen på fotballtrening, være en samtalepartner osv. Fellesaktiviteter og sosiale møteplasser Nettverksarbeidet har ulike typer fellesaktiviteter; både uformelle møtesteder for deltakerne og mer organiserte aktiviteter. Flere og flere av disse er også åpne for alle, slik at muligheten for å utvide nettverket er til stede. Fellesturer og arrangementer for deltakere og fri villige og/eller for deltakernes barn og familier, er andre eksempler på aktiviteter som er svært populære. Flere steder samarbeider Nettverksarbeidet med andre grupper og lag, som for eksempel en idrettsklubb eller et sangkor. Nettverksarbeidet har som et delmål å bidra til at deltakere kobles opp mot andre aktiviteter i lokalsamfunnet, utenfor Røde Kors. Vår erfaring er at gjennom aktiviteter, trygge møteplasser og trygge relasjoner kan godt endringsarbeid skje. Det er viktig å poengtere at tid og langsiktighet er viktige faktorer i dette arbeidet. Livsendringer krever tid, utholdenhet og opprettholdelse av motivasjon, noe Nettverksarbeidet kan bistå med. Røde Kors erfarer at deltakerne gradvis opplever mestring over flere aspekter i eget liv. Røde Kors satser på økt mangfold Røde Kors har vedtatt en strategi for økt mangfold og har utarbeidet en mangfoldsveileder som skal bidra til at alle ledd i organisasjonen arbeider for økt mangfold. Her regnes mangfold som et vidt begrep som inkluderer alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnivå. Røde Kors ønsker å bygge organisasjonen ut i fra et mangfold som gjenspeiler sammensetningen i befolkningen for øvrig. Det er derfor en målsetting at alle omsorgsaktiviteter gjenspeiler nettopp dette mangfoldet. Gjennom økt mangfold blir også aktivitetene bedre. Vi har utviklet rekrutteringsbrosjyrer for hvordan det lokale Røde Kors kan rekruttere til økt mangfold ved å samarbeide med minoritetsorganisasjoner, og ved å ta direkte kontakt med enkeltpersoner for å bruke deres ressurser i Røde Kors-aktiviteter. Det er også utarbeidet et eget tre-timers kurs om mangfoldsarbeid i organisasjonen. Mangfoldsperspektivet er innbakt i alle kurs på frivillighets- og tillitsvalgtsiden. 5 Illustrasjonsbilde.

6 Kvalitetssikring Alle som melder seg som frivillige i Røde Kors Nettverksarbeid blir møtt av en ansatt tilrettelegger eller en frivillig leder for aktiviteten hvor den frivillige får anledning til å fortelle litt om seg selv og sin motivasjon for å bli frivillig. Representanten fra Røde Kors forteller om aktiviteten og går gjennom instruksen som gjelder for alle frivillige i Nettverksarbeid, før den frivillige blir sluset videre ut i opplæring og aktivitet. Frivillige i Røde Kors Nettverksarbeid må: gjennomføre intervju og obligatorisk opplæring undertegne og overholde etikk- og taushetserklæring ha fylt 18 år ha ID-kort og delta i evalueringssamtale hvert tredje år ved fornying av ID-kortet Opplæring og oppfølging Røde Kors tilbyr alle frivillige en opplæringspakke: Introduksjon til Røde Kors Grunnkurs i førstehjelp Grunnkurs i psykososial førstehjelp Temakurs Røde Kors Nettverksarbeid I tillegg til de obligatoriske kursene, er det også mulighet for å gjennomføre fagsamlinger lokalt der de frivillige selv kan komme med ønsker om faglig påfyll. For ansatte frivillighetskoordinatorer ved distriktskontorene holdes det nasjonale samlinger i regi av hovedkontoret. Fagansvarlig for Nettverksarbeid ved hovedkontoret har ansvar for å følge opp distriktsansatte, som i sin tur følger opp og tilrettelegger for lokalforeningene og aktivitetene lokalt. Brukermedvirkning Alle distrikter med Nettverksarbeid har utviklet serviceerklæring og plan for brukermedvirkning. Alt som gjøres i Nettverksarbeidet er basert på deltakeres behov og ønsker. Flere distrikter og lokalforeninger rapporterer at flere av de mest aktive og lojale frivillige begynte som deltakere med mye «tung bagasje», men at de nå står oppreist og støtter andre som har vært i lignende situasjoner som seg selv. Dette skaper stor opplevelse av mestring og er samtidig en motivasjonsfaktor for nye deltakere. Samarbeidsparter og bidragsytere Røde Kors er gjennom kongelig resolusjon anerkjent som støtteaktør for norske myndigheter også i fredstid. Vårt utgangspunkt er at deltakerne står i sentrum, noe som i praksis betyr at avtaler og samarbeid bør være sektorovergripende. Erfaringer viser at denne unike rollen senker terskelen for å ta kontakt med Røde Kors og delta i aktiviteter. Det setter samtidig organisasjonen i en svært god posisjon for tverrsektorielt samarbeid. Røde Kors har også i 2014 stimulert til godt samarbeid med offentlige etater, andre frivillige organisasjoner og næringsliv, både nasjonalt, regionalt og lokalt. Samarbeidet er både praktisk, faglig og økonomisk. Røde Kors legger stor vekt på å samarbeide med kommunene og andre aktører i lokalmiljøer. Tett samarbeid er en styrke, spesielt når det gjelder å nå deltakere med størst behov. Årsrapportene fra våre Røde Kors-distrikter viser tette samarbeid med en rekke ulike aktører lokalt. Røde Kors fortsetter arbeidet med å finne gode samarbeidsallianser som kan bidra til å nå flest mulig, best mulig. Røde Kors takker for at Helsedirektoratet ser verdien i Røde Kors Nettverksarbeid og gitt oss tilskudd på over fire millioner kroner. Dette har gitt Røde Kors mulighet til å fortsette den nasjonale satsningen og øke omfanget også i I tillegg ønsker vi å takke alle de offentlige etater, næringslivspartnere, stiftelser, fond, legater og private givere som støttet våre lokale aktiviteter i

7 Eksempler Hensikten med alle aktiviteter innen Røde Kors Nettverksarbeid er å motvirke ensomhet, sosialt utenforskap og stimulere til sosial inkludering. Å fokusere på både fysisk og psykisk helse er her avgjørende. Røde Kors satser derfor mye på å organisere et mangfold av aktiviteter innenfor Nettverksarbeidet. Tiltak og aktiviteter tilpasses lokale forhold og behov. Noen steder tilbyr aktiviteter hver dag og de fleste steder tilbyr aktiviteter flere ganger i uken, året rundt. I tillegg kommer turer og andre fellesarrangement. Her er noen eksempler fra Vest Agder, Oslo, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal, Østfold og Aust Agder. KICK OFF Vest-Agder Røde Kors driver sammen med Sørlandet Sykehus og Kristiansand kommune konseptet Kick Off. Det startet som en leir for ungdom i ungdomsskolealder som hadde tilknytning til BUP. Konseptet har utviklet seg mye siden oppstart, og gjennom erfaring har man sett nytten av å følge ungdommene over tid, og tilby en helhetlig tiltakskjede som har mestring av ulike aspekter i livet som formål. Kick Off-konseptet starter med at ungdom i alderen år som opplever at de strever i livet får delta på leir i fem dager. I 2014 har Vest-Agder Røde Kors vært engasjert i to leirer; Knaben for ungdom øst i fylket og Tonstadlie for ungdom vest i fylket. Leirene drives av voksne frivillige fra Røde Kors, fagpersoner fra BUP, samt ungdommer/unge voksne med erfaringskompetanse. Disse ungdommene får verv som juniorledere eller ungdomsledere. Leirene inneholder en blanding av gruppesamtaler rundt vanskelige tema og spennende fritidsaktiviteter. Etter leiren får ungdommene mulighet til å bli med i en samtalegruppe som møtes jevnlig i lokalene til BUP i Kristiansand, Farsund og Flekkefjord. Det har vist seg at mange av ungdommene har mest behov for å være sammen med de andre, og ikke egentlig et behov for gruppesamtalene rundt det som er vanskelig. Ungdommene har fått tilbud om å være med i en egen samværsgruppe, Chill Out, hvor ungdommene møtes og gjør hyggelige aktiviteter sammen. Det er fortsatt muligheter for gode samtaler rundt vanskelige ting, men fokuset er flyttet til å være sammen. Ungdommene har selv ansvar for driften av gruppen, men følges opp av nettverkskoordinator. Rundt 15 ungdommer møtes fast annenhver uke. Gruppen er organisatorisk lagt under Røde Kors Ungdom, men følges opp av nettverkskoordinator inntil videre. Mange av ungdommene bidrar som juniorledere/ ungdomsledere på Kick Off-leirene og som erfaringsstemmer i opplæring og informasjon. Før ungdommene blir med som juniorledere på leir, gjennomfører de et juniorlederkurs. Målet for kurset er å gi ungdommene redskaper og strategier for å håndtere egne utfordringer og ruste dem til å bruke egne erfaringer til å hjelpe andre i lignende situasjon. Kurset holdes av fagfolk fra BUP med støtte fra nettverkskoordinator. 10 ungdommer har i 2014 gjennomført juniorlederkurs. Vest-Agder Røde Kors satser spesielt på nettverksarbeid gjennom leirer og grupper. Dette gjøres i nært samarbeid med Sørlandet Sykehus. Vest-Agder Røde Kors arbeider med å utvikle konseptet, og å spre dette videre til andre deler av landet. Et utviklingsområde er mulighetene for å gjøre spesielle tiltak for ungdom/unge voksne i alderen år. Som en del av dette arbeidet, arrangerte Vest-Agder Røde Kors, i samarbeid med Sørlandet Sykehus, en europeisk ungdomsleir i august Målgruppen for leiren var ungdom/unge voksne i alderen år. Ungdommene hadde levd i en krevende hverdag med dårlig økonomi, rus og/eller psykiske utfordringer. På leiren fikk ungdommene mulighet til å dele sine erfaringer, inspirere og vise omsorg via workshops, øvelser og kreative aktiviteter. Målet for leiren var å gi ungdommene redskaper og strategier for å håndtere egne utfordringer, og ruste dem til å bruke egne erfaringer til å hjelpe andre i lignende situasjon, samt å utfordre andres syn (behandlere, politikere, lærere, o.l.) på behandlingen av barn og unge som opplever utfordringer i hverdagen. Her deltok det deltakere fra Vest-Agder, Danmark, Skottland, Sverige og Latvia. 14 ungdommer fra Vest-Agder deltok. NETTVERK ETTER SONING Overgangen fra fengsel til frihet kan være hard og brutal. Blant den gruppen som kalles «gjengangere» sliter mange med psykiske problemer og rus. Det sosiale nettverket er ofte lite. Livet etter soning kan fort bli vanskelig å mestre. Og sjansene for tilbakefall til kriminalitet er stor. Gjennom Nettverk etter soning får den løslatte hjelp til å etablere nye sosiale nettverk etter gjennomført straff. Den frivillige er en samtalepartner og støttespiller i en overgangsfase på vei inn i normalsamfunnet. Målet med Nettverk etter soning er å forhindre tilbakefall og sosial isolering. 7

8 Nettverk etter soning er en del av Røde Kors sitt generelle nettverksarbeid og startet som et pilotprosjekt i Oslo Røde Kors i 2004 ( Stavanger, Vestfold og Østfold Røde Kors er i en oppstartsfase. Bergen har i løpet av 2014 fått til flere koblinger, og er godt i gang med sitt NES prosjekt. Nettverk etter soning i Oslo er Norges største ettervernstiltak med 240 deltakere og 130 frivillige som har deltatt og bidratt i Oslo Nettverk etter soning markerte 10 års drift i Dette ble markert med en stor konferanse ved Røde Kors hovedkontor i oktober. Jubileumskonferansen rettet fokus mot utfordringer og muligheter i overgangen fra innsatt til løslatt og samlet relevante fagmiljøer, politikere, myndigheter, frivillige, tidligere straffedømte og andre interesserte til erfaringsutveksling og læring på tvers. RED BIKE RED BIKE eies av Røde Kors og drives av Nettverk etter soning. Partnere er spanske Bkool, Cycle Service Nordic, Styrkeprøven, Bedriftsidretten og Røde Kors. RED BIKE omfatter tre trinn; Back som er treningsgruppene for straffedømte, Challenge som legges opp som ulike events, og Red Bike Race som er selve sykkelrittet på rulle. RED BIKE Back har i løpet av 2014 blitt treningsgrupper for innsatte i Oslo, Kroksrud og Halden fengsel, Team RED BIKE som er en treningsgruppe utenfor fengselet og et sykkelverksted i Oslo Fengsel. Åpningen av sykkelverksted i juli 2014 fikk betydelig medieomtale og både NRK1 og TV2 sendte direkte, og Halden Fengsel har signalisert at de åpner sitt sykkelverksted RED BIKE Race på Bkool-ruller ble arrangert for første gang i Med 120 syklister er rittet verdens største i sitt slag. RED BIKE Race skaper oppmerksomhet, engasjement og inntekter, men er også krevende teknisk, sikkerhetsmessig og organisatorisk. En enorm stå-på-vilje i prosjektet i kombinasjon med godt samarbeidende partnere bidro til et vellykket arragement. Tilbakemeldingene fra bedriftslag, sykkelklubber, RED BIKE-lagene, sykkelbloggere og tilskuere var overstrømmende. Jubileumskonferanse for Nettverk etter soning. Statssekretær Vidar Brein-Karlsen og president i Røde Kors, Sven Mollekleiv. Vista analyse gjennomførte på oppdrag fra Røde Kors og Nettverk etter soning, en samfunnsøkonomisk beregning av kostnadsbesparelser knyttet til et ettervern som forhindrer tilbakefall til ny kriminalitet og/ eller rusmisbruk. Rapporten «Hva kan samfunnet tjene på å lykkes med ettervern for innsatte i norske fengsler?» (Rasmussen 2014) ble publisert i oktober En av rapportens hovedkonklusjoner er at en vellykket tilbakeføring (fra kriminalitet og rus til ordinær arbeidslivstilknytning) vil gi en samfunnsmessig besparelse på mellom millioner kroner i et 20 års perspektiv. Nettverk etter soning vurderes som hensiktsmessig og i enkelte saker som avgjørende for tidligere innsattes muligheter til økt samfunnsdeltakelse, mestring og brudd med et kriminelt livsløp. Vista anlayse løfter også frem at samvær med frivillige antas å øke sannsynligheten for kontakt med arbeidslivet på sikt. De straffedømte som deltok i RED BIKE har vært entusiastiske og forteller om bredt eierskap til både arrangementet og under forberedelser og trening. Ansatte i fengselene opplever det som positivt for miljøet og relasjonen mellom innsatte og ansatte at det gis mulighet til å trene sammen Fornøyd med vellykket RED BIKE-arrangement. 8

9 Gjeldsprosjektet Prosjektets hovedmålsetting er å bistå straffedømte som ønsker å rydde opp i sine gjeldsproblemer, ettersom gjeldsproblematikk er utbredt blant innsatte og løslatte. Undersøkelser viser at 85% av norske straffedømte har en omfattende gjeldsutfordring. Nettverk etter sonings gjeldsprosjekt består av en prosjektleder i full stilling, en jurist i 20 prosents stilling, samt en gruppe på 20 frivillige. Gjeldsprosjektet bistår straffedømte som ønsker å få oversikt over sin gjeldssituasjon og finne langsiktige løsninger med kreditorene. Målet er samtidig å forebygge problemene gjennom økt kompetanse om privatøkonomi. De fleste deltakerne blir koblet med en frivillig som følger opp gjennom hele prosessen, i tett samarbeid med en ansatt. Gjeldsprosjektet har knyttet til seg samarbeidspartnere fra Kriminalomsorgen, fra kreditorsiden, namsmannen i Oslo, ulike offentlige instanser, Juss-Buss med flere. Gjeldsgruppa driver også informasjonsarbeid og kursvirksomhet for grupper av ansatte og innsatte i fengslene, og har som mål å spre kunnskap og bevissthet rundt denne problematikken. Nettverk etter soning mener gjeld og andre økonomiske vanskeligheter må på agendaen som en del av det kriminalitets- og rusforebyggende arbeidet. ANDRE TILTAK I FENGSEL Døråpner Nord- Trøndelag gjennomfører også flere aktiviteter i Verdal fengsel. I samarbeid med ansatte i fengselet får innsatte tilbud om ukentlige turer med frivillige. Turene går til fjells, til skogs eller til byen med cafébesøk. Månedlige quiz-kvelder gjennom føres inne i fengselet, og det arrangeres også ulike kurs, julebord og ulike verksteder for innsatte. Nord-Trøndelag Røde Kors arrangerer ulike familieaktiviteter for innsatte, der barna er i fokus. I tillegg brukes Røde Kors-huset som møtested for innsatte, deres partnere og barn i samarbeid med saksbehandler fra fengselet. Takknemlige innsatte i Verdal fengsel. REISEN TIL REISEN Døråpner i Nord-Trøndelag dro til London som avslutning på en spennende prosess; «Reisen til Reisen». I to år har deltakere og frivillige gjennomført dugnader, stilt som festvakter, arrangert kakelotterier, gjennomført malingsoppdrag og arrangert loppemarked for å finansiere turen, og samtidig ha det fint, utviklende og sosialt sammen. 15 glade deltakere dro til Døråpner i Nord-Trøndelag på London-tur. 9

10 London i slutten av oktober De besøkte London Eye, London Tower, så musicalen «Thriller» og spiste mye god mat. Deltakerne var kvinner og menn fra 22 til 65 år, med ulike bakgrunner og interesser, men alle var enige om at de hadde hatt en flott tur og opplevelse. KREATIV GRUPPE I Fredrikstad er det, i tillegg til månedlige samlinger, turer, kurs og foredrag, ulike aktivitetsgrupper og sosiale møteplasser hver kveld hele uka. Det dreier seg om alt fra klatring og snekring til mat- og turgruppe. En av disse er Kreativ gruppe. Denne gruppa møtes hver torsdag gjennom hele året. Gruppa driver med ulike formingsaktiviteter og lager i tillegg hygge ved å steke vafler, prate og ha det trivelig sammen. Ved at de gjør noe kreativt sammen, blir det enklere å delta også for dem som ikke er så glad i å prate, men som allikevel trenger det sosiale samværet som gruppa tilbyr. Ansvaret for gruppa er delt mellom tre frivillige; en har det faglige ansvaret, en annen tar ansvar for mottak av nye og den tredje er en slags sosial vert som passer på at alle blir sett og hørt og skaper hygge. AKTIV FRITID Aktiv fritid foregår i Lillesand kommune, men åpner for deltakere som bor i omkringliggende kommuner. Kommunen er en aktiv samarbeidspartner og bidrar blant annet med markedsføring og rekruttering overfor mulige deltakere, lokaler og andre fasiliteter. Hyggelige og kreative familieaktiviteter. I løpet av et år er det mange ulike aktiviteter knyttet til Aktiv Fritid, som for eksempel ukentlig malerkurs, familieaktiviteter, turdag, grillfest, fotokurs og gitargruppe. Tilbudet omfatter også Møteplassen, som stiller med kafédrift to ganger i uka. Aktivitetstilbudet har blitt utvidet til å omfatte aktiviteter for hele familier, og antallet deltakere som har glede av aktiviteter har økt drastisk, slik at Aktiv Fritid i 2014 har 120 deltakere. Flere av deltakerne er nå frivillige i Aktiv Fritid. 10

11 Tall Røde Kors Nettverksarbeid ble etablert som et Røde Kors-prosjekt i Prosjektet ble evaluert i 2004, og resultatene resulterte i at det fra 2005 ble en landsomfattende satsning på nettopp dette feltet i Røde Kors. Grafen viser utviklingen siden den gang. I 2014 har vi hatt en kraftig økning i antall deltakere. Dette skyldes at tilbudet er blitt bedre kjent, godt lokalt samarbeid, dyktige lokale tilretteleggere i kombinasjon med at møteplasser og cafédrift trekker flere til aktivitetene. Økningen i frivilligmassen kan delvis forklares med at frivillige kan delta på enkeltaktiviteter - som for eksempel turer, samlinger osv., men også med målrettet rekruttering og hensiktsmessig drift og tilrettelegging lokalt. Hovedforklaringen er nok at Røde Kors, som livssynsnøytral humanitær organisasjon, basert på frivillighet, har opparbeidet seg et godt rykte innenfor rus- og psykisk helsefeltet. Bred interesse for Røde Kors Nettverksarbeid gjør også at deltakere kommer tilreisende til aktiviteter som tilbys i nærkommunene. Det er flere som oppretter tilbud til hele familien, og Lillesand er et eksempel hvor økningen i aktiviteter for hele familien har vært kjærkommen og vellykket. Her legges det veldig vekt på at foreldre og barn gjør aktiviteter sammen, ikke hver for seg. Dette er en metode som foreldrene, men kanskje særlig barna, gir uttrykk for at fungerer og skaper glede. Et resultat av dette er at man ser en kraftig økning av antall deltakere. Røde Kors Nettverksarbeid har aktivisert 3771 deltakere og engasjert 957 frivillige i Røde Kors Nettverksarbeid hadde aktiviteter 56 ulike steder i Deltakere Frivillige Steder

12 Postboks 1 Grønland, 0133 Oslo Hausmanns gate 7, 0186 Oslo Telefon Telefaks

Net t verksarbeid 2012

Net t verksarbeid 2012 Nettverksarbeid 2012 Røde Kors-prinsippene Innhold 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør Frivillige 04 Kvalitetssikring Samarbeidspartnere og bidragsytere 05 Eksempler 06 Tall Humanitet Røde

Detaljer

VITNESTØTTE. Vitnestøtte

VITNESTØTTE. Vitnestøtte VITNESTØTTE 2013 Vitnestøtte RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør Målsetting 04 Frivillige Røde Kors satser på økt mangfold Kvalitetssikring 05 Samarbeidspartnere

Detaljer

VITNESTØTTE. Vitnestøtte

VITNESTØTTE. Vitnestøtte VITNESTØTTE 2014 Vitnestøtte RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør Målsetting 04 Frivillige Røde Kors satser på økt mangfold Kvalitetssikring 05 Opplæring og fagsamlinger

Detaljer

BESØKSTJENESTEN. Besøkstjenesten

BESØKSTJENESTEN. Besøkstjenesten BESØKSTJENESTEN 2013 Besøkstjenesten RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør 04 Målsetting og målgrupper 05 Frivillige Røde Kors satser på økt mangfold 06 Kvalitetssikring

Detaljer

BESØKSTJENESTEN. Besøkstjenesten

BESØKSTJENESTEN. Besøkstjenesten BESØKSTJENESTEN 2014 Besøkstjenesten RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør 04 Målsetting og målgrupper 05 Besøkstjeneste med hund Frivillige 06 Røde Kors satser

Detaljer

BARNAS RØDE KORS 2013

BARNAS RØDE KORS 2013 BARNAS RØDE KORS 2013 RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør 04 Målsetting og målgrupper 05 BARK-løftet 2013 06 Frivillige Røde Kors satser på økt mangfold 07 Kvalitetssikring

Detaljer

HUMANITET UPARTISKHET NØYTRALITET UAVHENGIGHET FRIVILLIGHET ENHET UNIVERSALITET

HUMANITET UPARTISKHET NØYTRALITET UAVHENGIGHET FRIVILLIGHET ENHET UNIVERSALITET LEKSEHJELP 2014 RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør 04 Målsetting 05 Målgrupper Beskrivelse av Røde Kors Leksehjelp 06 Varianter av leksehjelp 09 Frivillige

Detaljer

Til stede Hovedprogram for Røde Kors 2014-2017

Til stede Hovedprogram for Røde Kors 2014-2017 Til stede Hovedprogram for Røde Kors 2014-2017 Hovedprogrammet bygger på «Langtidsplan for Norges Røde Kors 2011-2020». Langtidsplanen bygger på Det Internasjonale Forbundet av Røde Kors og Røde Halvmåne-foreningene

Detaljer

Praktisk informasjon Gode ferieopplevelser Andre tilbud og kontaktinformasjon Kart over Røde Kors sine distriktskontor Hvilke familier kan søkes til

Praktisk informasjon Gode ferieopplevelser Andre tilbud og kontaktinformasjon Kart over Røde Kors sine distriktskontor Hvilke familier kan søkes til Praktisk informasjon Gode ferieopplevelser Andre tilbud og kontaktinformasjon Kart over Røde Kors sine distriktskontor Hvilke familier kan søkes til Ferie For Alle Humanitære utfordringer og kommunalt

Detaljer

Nettverk etter soning. Frihet. Hva nå?

Nettverk etter soning. Frihet. Hva nå? Nettverk etter soning Frihet. Hva nå? Vil du være med? Flere løslatte har sammenlignet situasjonen sin med det å være flyktning eller å komme fra en annen planet. Oslo Røde Kors har et eget tilbud til

Detaljer

Røde Kors - prinsippene

Røde Kors - prinsippene Røde Kors - prinsippene Røde Kors-prinsippene er kjernen i vårt verdigrunnlag, og legger rammene for all aktivitet i Røde Kors Ungdom. Humanitet Røde Kors er grunnlagt ut fra ønsket om upartisk å bringe

Detaljer

INTEGRERINGSARBEID Flyktningguide og Norsktrening

INTEGRERINGSARBEID Flyktningguide og Norsktrening INTEGRERINGSARBEID Flyktningguide og Norsktrening 2013 Integreringsarbeid RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør 04 Aktiviteter Flyktningguide 06 Norsktrening 07

Detaljer

Jarlegården oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste

Jarlegården oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste Jarlegården oppfølgingssenter Kirkens Sosialtjeneste Innhold 4 Jarlegården oppfølgingssenter Målgrupper Brukermedvirkning Vårt særpreg Her fi nner du oss 6 Drift og aktiviteter Samarbeid Kompetanse Metode

Detaljer

Rogaland Røde kors. Presentasjoner av Røde kors http://www.youtube.com/watch? v=_a0w57pnwso. http://www.youtube.com/watch?

Rogaland Røde kors. Presentasjoner av Røde kors http://www.youtube.com/watch? v=_a0w57pnwso. http://www.youtube.com/watch? Rogaland Røde kors Presentasjoner av Røde kors http://www.youtube.com/watch? v=_a0w57pnwso http://www.youtube.com/watch? v=rxx4e1ooa3c 26.09.13 Frivilligsentralene 1 Erfaringer frå Røde kors Presentasjon

Detaljer

INTEGRERINGSARBEID Flyktningguide og Norsktrening

INTEGRERINGSARBEID Flyktningguide og Norsktrening INTEGRERINGSARBEID Flyktningguide og Norsktrening 2014 RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør 04 Flyktningguide 07 Norsktrening 09 Andre integreringsaktiviteter

Detaljer

Kalfarhuset oppfølgingssenter

Kalfarhuset oppfølgingssenter Kalfarhuset oppfølgingssenter Innhold Om Kalfarhuset oppfølgingssenter Målgrupper 5 Individuell oppfølging 5 Vårt særpreg 5 Brukermedvirkning 5 Foto: Bilde fra skiheis; Lene M Gunnarson Øvrige bilder;

Detaljer

Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung.

Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung. KIRKENS BYMISJON Drammen den 30.03.12 Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung. Innledning Høsten 2006 begynte forarbeidet til prosjektet FRI. Anders Steen som var ansatt

Detaljer

BARNAS RØDE KORS 2014

BARNAS RØDE KORS 2014 BARNAS RØDE KORS 2014 RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør 04 Målsetting og målgrupper I BARK skaper vi lokal magi 05 Frivillige Røde Kors satser på økt mangfold

Detaljer

Langtidsplan for Røde Kors

Langtidsplan for Røde Kors Langtidsplan for Røde Kors Landsmøteperioden 2011-2020 Vedtatt av landsmøtet 9. oktober 2011 Innledning Universalitet Røde Kors er en verdensomspennende bevegelse hvor de nasjonale Røde Kors-foreningene

Detaljer

VISITORTJENESTEN. Visitortjenesten

VISITORTJENESTEN. Visitortjenesten VISITORTJENESTEN 2013 Visitortjenesten RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør 04 Frivillige Kvalitetssikring Røde Kors satser på økt mangfold 05 Samarbeidspartnere

Detaljer

Tro kan flytte fjell.

Tro kan flytte fjell. TYRILISTIFTELSEN Tyrilistiftelsen er en ideell stiftelse og en av landets største aktører innen rusbehandling. Tyrili er mulighetenes sted, og vi lever av å skape endring. Her får mennesker med rusavhengighet

Detaljer

Røde Kors i Norge skal jobbe innenfor disse kjerneområdene i landsmøteperioden

Røde Kors i Norge skal jobbe innenfor disse kjerneområdene i landsmøteperioden Vårt oppdrag er å avdekke, hindre og lindre menneskelig nød og lidelse Mangfold og lokal variasjon er Røde Kors styrke. Det finnes imidlertid noen brede kjerneområder som binder oss sammen over hele landet

Detaljer

Det finnes alltid muligheter

Det finnes alltid muligheter Det finnes alltid muligheter Huset Huset er et oppfølgingssenter i Tromsø for deg som ønsker et liv uten rusavhengighet og kriminalitet. Vi ønsker å være en trygt sted der det er godt å være. Her kan du

Detaljer

Oslo Røde Kors NETTVERKSARBEID. Frivillige som ressurs for innsatte, under og etter soning i fengsel

Oslo Røde Kors NETTVERKSARBEID. Frivillige som ressurs for innsatte, under og etter soning i fengsel Oslo Røde Kors NETTVERKSARBEID Frivillige som ressurs for innsatte, under og etter soning i fengsel Hvem setter vi i fengsel? Hvem setter vi i fengsel? Rusproblemer Mangler bolig Fattige Lite skolegang

Detaljer

Pårørendearbeid i rusfeltet

Pårørendearbeid i rusfeltet Pårørendearbeid i rusfeltet OPP- konferanse Trondheim 17.-18.2.10 Seniorrådgiver Einar R. Vonstad I MORGON Sa du og la fra deg børa Den som tyngde deg ned I morgon sa du Og la det over på meg Dikt av :

Detaljer

Handlingsplan 2013 2014

Handlingsplan 2013 2014 Handlingsplan 2013 2014 Mental Helse er en sosialpolitisk interesseorganisasjon som jobber for at alle skal ha en best mulig psykisk helse. Mental Helse er en landsdekkende medlemsorganisasjon. Mental

Detaljer

Nettverk etter soning. Vi bistår mennesker med behov for å etablere nye sosiale nettverk etter gjennomført straff

Nettverk etter soning. Vi bistår mennesker med behov for å etablere nye sosiale nettverk etter gjennomført straff Program Hva er Nettverk etter soning? Hva kjennetegner innsatte? Gjeldsproblematikk blant straffedømte Hva kan vi gjøre? Mulig samfunnsøkonomisk gevinst Nettverk etter soning Vi bistår mennesker med behov

Detaljer

OMSORGSAKTIVITETER I RØDE KORS

OMSORGSAKTIVITETER I RØDE KORS OMSORGSAKTIVITETER I RØDE KORS 2014 RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Hvem vi er Hva vi gjør 04 Omsorgsaktiviteter 12 Eksempler på aktiviteter HUMANITET Røde Kors er grunnlagt ut fra ønsket om upartisk

Detaljer

Frivillig og veldig verdifull. Fylkeskonferansen kultur og idrett, 21. november 2012 Åsne Havnelid

Frivillig og veldig verdifull. Fylkeskonferansen kultur og idrett, 21. november 2012 Åsne Havnelid Frivillig og veldig verdifull Fylkeskonferansen kultur og idrett, 21. november 2012 Åsne Havnelid Agenda Kort om Røde Kors og min bakgrunn Hvorfor frivilligheten er avgjørende for å møte fremtidens helseutfordringer

Detaljer

Intensjonsavtale. mellom. Sør Trøndelag Røde Kors og Nord Trøndelag Røde Kors (heretter kalt Røde Kors)

Intensjonsavtale. mellom. Sør Trøndelag Røde Kors og Nord Trøndelag Røde Kors (heretter kalt Røde Kors) Intensjonsavtale mellom og Sør Trøndelag Røde Kors og Nord Trøndelag Røde Kors (heretter kalt Røde Kors) Avtale mellom og Røde Kors 1. OM AVTALEPARTENE Navn: Nord-Trøndelag Røde Kors Adresse: Ogndalsvn.

Detaljer

Sluttrapport Bridge for Livet

Sluttrapport Bridge for Livet Sluttrapport Bridge for Livet Prosjektnummer 2013/3/0346 Forord Brigde for livet prosjektet har vært finansiert gjennom Extrastiftelsen og har vart fra oktober 2014 til desember 2015. I prosjektet er Briskeby

Detaljer

Vedtekter for Røde Kors Ungdom

Vedtekter for Røde Kors Ungdom Vedtekter for Røde Kors Ungdom Vedtekter for Røde Kors Ungdom utgjør Røde Kors Ungdoms gjeldende lovverk, og er underlagt Norges Røde Kors lover og retningslinjer (Vedtekter og orienteringer av varig verdi,

Detaljer

GOLF SOM TERAPI. Et av flere gruppebehandlingstilbud til pasienter med alvorlig og langvarige psykoselidelser på Jæren DPS

GOLF SOM TERAPI. Et av flere gruppebehandlingstilbud til pasienter med alvorlig og langvarige psykoselidelser på Jæren DPS GOLF SOM TERAPI Et av flere gruppebehandlingstilbud til pasienter med alvorlig og langvarige psykoselidelser på Jæren DPS Mål Visjon Golf skal etableres som en fritidsaktivitet også for psykisk syke Hovedmålsetting

Detaljer

INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE

INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE Generell informasjon til alle som retter henvendelse om tjenester til Psykisk helsetjeneste: Tjenesten yter hjelp til hjemmeboende voksne

Detaljer

Navn Aldersgruppe Arena Varighet Antall deltakere. Pris pr uke Ferieklubb 3.-7. trinn Lura

Navn Aldersgruppe Arena Varighet Antall deltakere. Pris pr uke Ferieklubb 3.-7. trinn Lura Melding til utvalg for kultur og oppvekst 06.12.10 143/10 Til : Utvalg for kultur og oppvekst Saksbehandler: Roald Brekke Dato : 22.11.10 RAPPORT KONGESOMMER 2010 Bakgrunn Kongesommer er navnet på de tilbud

Detaljer

Oslo Røde Kors besøkstjeneste. Hva har skjedd i 2013? Innhold

Oslo Røde Kors besøkstjeneste. Hva har skjedd i 2013? Innhold BESØKSTJENESTENS ÅRSRAPPORT 2013 Oslo Røde Kors besøkstjeneste Hva har skjedd i 2013? Alle kan føle seg ensomme en gang i blant, uavhengig av kjønn, alder og sosial omgangskrets. Oslo Røde Kors besøkstjeneste

Detaljer

Frivillighetskoordinatorer i alle kommuner og på alle sykehjem NASJONALT OPPLÆRINGSPROGRAM FOR FRIVILLIGHETSKOORDINATORER ELDREOMSORG

Frivillighetskoordinatorer i alle kommuner og på alle sykehjem NASJONALT OPPLÆRINGSPROGRAM FOR FRIVILLIGHETSKOORDINATORER ELDREOMSORG DEN ER RIK, SOM TAKKER DEN SOM TAR IMOT CANETTI Frivillighetskoordinatorer i alle kommuner og på alle sykehjem NASJONALT OPPLÆRINGSPROGRAM FOR FRIVILLIGHETSKOORDINATORER ELDREOMSORG Frivillig innsats gir

Detaljer

STRATEGIPLAN 2014-2017

STRATEGIPLAN 2014-2017 STRATEGIPLAN 2014-2017 Innhold Strategiplan Aktiv på Dagtid 2014-2017...3 Aktiv på Dagtid - strategisk sammenheng...5 Verdier...6 Strategiske prioriteringer...7 Strategisk hovedområde...9 - Aktiviteten...9

Detaljer

Hensikt... 3. Mål... 3. Logo og profil... 4. Organisering... 5 Innmelding... 5 Organisasjonen... 6

Hensikt... 3. Mål... 3. Logo og profil... 4. Organisering... 5 Innmelding... 5 Organisasjonen... 6 RETNINGSLINJER 2 INNHOLD SIDE Hensikt... 3 Mål... 3 Logo og profil... 4 Organisering... 5 Innmelding... 5 Organisasjonen... 6 Ledelse... 6 Veiledere... 6 Ledergruppe... 7 Årsplan... 7 Lederutdanning...

Detaljer

Når barn er pårørende

Når barn er pårørende Når barn er pårørende - informasjon til voksne med omsorgsansvar for barn som er pårørende Mange barn opplever å være pårørende i løpet av sin oppvekst. Når noe skjer med foreldre eller søsken, påvirkes

Detaljer

Fra fengsel til KVP Samordning av tiltak for tilbakeføring Fra fengsel til kvalifiseringsprogram

Fra fengsel til KVP Samordning av tiltak for tilbakeføring Fra fengsel til kvalifiseringsprogram Samordning av tiltak for tilbakeføring Fra fengsel til kvalifiseringsprogram 11.10.2010 Bjørn Jensen 1 Kriterier for utvelgelse av prosjekter Lokale prosjekter Formål Bakgrunn Tilbakeføringsgarantien Kriminalomsorgens

Detaljer

Møteplass for mestring

Møteplass for mestring Møteplass for mestring - kursopplegg for yngre personer med demens Elin J. Lillehovde Fag- og kvalitetsrådgiver Sykehuset Innlandet, Avdeling for alderspsykiatri Demenskonferanse Innlandet 7. februar 2013

Detaljer

Velkommen. til KOA-familien! www.koa-as.no

Velkommen. til KOA-familien! www.koa-as.no Velkommen til KOA-familien! www.koa-as.no Hva er KOA-familien? KOA (Kvæfjord Opplevelse og Avlastning) skreddersyr tilbud for mennesker i alle aldre og skal gi barn, unge og voksne omsorg, opplevelse og

Detaljer

Fra brudd til sammenheng Individuell Plan

Fra brudd til sammenheng Individuell Plan Fra brudd til sammenheng Individuell Plan Erfaring fra brukerorganisasjonen Kirsten H Paasche, Mental Helse Norge 1 Innhold Litt om Mental Helse Brukermedvirkning avgjørende Individuell Plan hva er viktig

Detaljer

Norsktrening BEDRE I NORSK

Norsktrening BEDRE I NORSK Norsktrening BEDRE I NORSK Vil du bidra? Å kunne norsk er en viktig nøkkel til deltakelse i det norske samfunnet. Derfor tilbyr Oslo Røde Kors praktisk norsktrening til flyktninger og andre innvandrere.

Detaljer

Frivillighet og velferd roller og samspill. Regional KS-konferanse, Buskerud, 28. januar 2013 Åsne Havnelid

Frivillighet og velferd roller og samspill. Regional KS-konferanse, Buskerud, 28. januar 2013 Åsne Havnelid Frivillighet og velferd roller og samspill Regional KS-konferanse, Buskerud, 28. januar 2013 Åsne Havnelid Agenda Kort om Røde Kors Hvorfor er frivilligheten avgjørende Hva kan Buskerud Røde Kors bidra

Detaljer

Å være i gruppa er opplæring i å bli trygg. Erfaringer fra samtalegruppe i Telemark

Å være i gruppa er opplæring i å bli trygg. Erfaringer fra samtalegruppe i Telemark Å være i gruppa er opplæring i å bli trygg Erfaringer fra samtalegruppe i Telemark Kort historikk Oppstart Gruppe for ungdom og voksne Rekruttering Tverrfaglig samarbeid Utvikling over tid Struktur og

Detaljer

Handlingsplan. Skedsmo Røde Kors. Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram 2011 2014 vedtatt på landsmøte 9.oktober 2011.

Handlingsplan. Skedsmo Røde Kors. Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram 2011 2014 vedtatt på landsmøte 9.oktober 2011. Handlingsplan Skedsmo Røde Kors 2013 Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram 2011 2014 vedtatt på landsmøte 9.oktober 2011. 1 Utdrag fra Røde Kors Hovedprogram 2.1 Røde Kors forebygger

Detaljer

Møteinnkalling. Inderøy kommune. 7670 Inderøy. Utvalg: Hovedutvalg Folk Møtested: Inderøyheimen, møterom: 3. etasje Dato: 19.05.2009 Tidspunkt: 08:30

Møteinnkalling. Inderøy kommune. 7670 Inderøy. Utvalg: Hovedutvalg Folk Møtested: Inderøyheimen, møterom: 3. etasje Dato: 19.05.2009 Tidspunkt: 08:30 Inderøy kommune 7670 Inderøy Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg Folk Møtested: Inderøyheimen, møterom: 3. etasje Dato: 19.05.2009 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210.

Detaljer

Informasjon: er å gi familien tid til å være sammen og gi både barn og voksne et minne for livet. utfordringer og bekymringer.

Informasjon: er å gi familien tid til å være sammen og gi både barn og voksne et minne for livet. utfordringer og bekymringer. KRABBEFANGST Til Topps i fjellet! Informasjon: Ferie for alle er et gratis ferietilbud til barnefamilier som lever med svak økonomi. Gjennom Røde Kors sitt ferietilbud får barn og foreldre muligheten til

Detaljer

Bridge for livet: Sosial tilhørighet gjennom tankeidrett

Bridge for livet: Sosial tilhørighet gjennom tankeidrett Bridge for livet: Sosial tilhørighet gjennom tankeidrett Brukerstyrt tankeidrett for å øke hørselshemmede ungdommers sosiale tilhørighet. HLF Briskeby Skole og Kompetansesenter AS Prosjektleder: Øystein

Detaljer

Sandnes Frivilligsentral 2013

Sandnes Frivilligsentral 2013 Sandnes Frivilligsentral 2013 Frivilligsentralene 2013 Ca 400 sentraler totalt I forrige regjeringsperioden er det blitt opprettet over 100 nye sentraler KD har fordelt tilskudd til opprettelse av 20 nye

Detaljer

Nullvisjon for selvmord i Nord- Trøndelag. Stiklestad 10. september 2014

Nullvisjon for selvmord i Nord- Trøndelag. Stiklestad 10. september 2014 Nullvisjon for selvmord i Nord- Trøndelag Stiklestad 10. september 2014 Nord-Trøndelag fylkeskommune Ansvar for folkehelse og utdanning 5000 ungdommer Mange å ires for Det aller verste: Å miste elever

Detaljer

Hørselsomsorg mellom kommune og frivillige

Hørselsomsorg mellom kommune og frivillige Produksjon: polinor.no Hørselsomsorg mellom kommune og frivillige En miniveileder om samarbeid mellom kommunenes hørsels kontakter og HLFs likemenn HLF Hørselshemmedes Landsforbund Din hørsel - vår sak

Detaljer

Bakgrunn og målsetting

Bakgrunn og målsetting Bakgrunn og målsetting Barnas Stasjon er en nasjonal satsing i regi av Blå Kors. Barnas Stasjon har i dag 6 avdelinger i Norge. 2008 ble Blå Kors Norge tildelt TV- aksjonsmidlene, hvilket gjorde det mulig

Detaljer

Kommentarer til Lover for Røde Kors

Kommentarer til Lover for Røde Kors Kommentarer til Lover for Røde Kors Sist oppdatert etter landsstyrets møte 12. des. 2014 1. Ifølge bestemmelsene skal Røde Kors drive sin virksomhet i samsvar med Den internasjonale Røde Kors og Røde Halvmåne

Detaljer

Tett på! Praksisnær opplæring for unge voksne

Tett på! Praksisnær opplæring for unge voksne Tett på! Praksisnær opplæring for unge voksne Tett på! Praksisnær opplæring for unge voksne Valborg Byholt Vigdis Lahaug Vox 2011 ISBN: 978-82-7724-159-3 Grafisk produksjon: Månelyst as Foto: istock TETT

Detaljer

Tanker og refleksjoner siden i går?

Tanker og refleksjoner siden i går? Dag 2 1? Tanker og refleksjoner siden i går? 2 Selvhjelp er verktøyet, selvhjelpsgruppa er verkstedet. 3 1 Hva lar jeg noe gjøre med meg? 4 Samhandling - speiling Hva aktiverer dette i meg? Speiling Hva

Detaljer

Inkludering av barn og unge med innvandrerbakgrunn i håndballklubbene

Inkludering av barn og unge med innvandrerbakgrunn i håndballklubbene Inkludering av barn og unge med innvandrerbakgrunn i klubbene fargerik Håndball for alle! Inkludering av barn og unge med innvandrerbakgrunn, i klubbene 2 3 fargerik Eksempel 1 Håndballskole for barn Samarbeid

Detaljer

Kalfaret Behandlingssenter

Kalfaret Behandlingssenter Kalfaret Behandlingssenter 1 Innhold Illustrasjonsfoto: Thor Brødreskift Modeller: Aprilla Casting Bergen Design: Paper Plane Trykk: Molvik Grafisk Kalfaret Behandlingssenter Målgruppe Tjenester på ulike

Detaljer

Råd og veiledningstjenesten Lov om sosiale tjenester i NAV 17

Råd og veiledningstjenesten Lov om sosiale tjenester i NAV 17 Fylkesmannen i Sør Trøndelag Råd og veiledningstjenesten Lov om sosiale tjenester i NAV 17 Quality Airport hotel Stjørdal, 5. Juni 2014 June Iversen, seniorrådgiver 17. Opplysning, råd og veiledning Vedtaksfatting

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

Retningslinjer for ANGSTRINGER

Retningslinjer for ANGSTRINGER Retningslinjer for ANGSTRINGER Innledning Retningslinjene er en rettesnor og en hjelp i selvhjelpsarbeidet for den enkelte deltager, for selvhjelpsgruppene i Angstringen, og for de som holder liv i Angstringene

Detaljer

St.Hanshaugen Frivilligsentral -en møteplass for frivillig engasjement og deltagelse, basert på respekt, mangfold og gode fellesskap

St.Hanshaugen Frivilligsentral -en møteplass for frivillig engasjement og deltagelse, basert på respekt, mangfold og gode fellesskap TILTAKSPLAN 2012 St.Hanshaugen Frivilligsentral -en møteplass for frivillig engasjement og deltagelse, basert på respekt, mangfold og gode fellesskap Jorid Tharaldsen 01.11.11 FOREBYGGE AT FOLK OPPLEVER

Detaljer

Informasjonshefte om støttekontakttjenesten

Informasjonshefte om støttekontakttjenesten Informasjonshefte om støttekontakttjenesten 1 Innhold i dette informasjonshefte: Hva er støttekontakttjenesten?...2 Hva er en individuell støttekontakt?...3 Hva er en aktivitetsgruppe?...4 Veiledning av

Detaljer

Handlingsplan 2012 2013

Handlingsplan 2012 2013 Handlingsplan 2012 2013 Mental Helse er en sosialpolitisk interesseorganisasjon som jobber for at alle skal ha en best mulig psykisk helse. Mental Helse er en landsdekkende medlemsorganisasjon. Mental

Detaljer

Resultat fra brukerundersøkelsen for Stange kommune

Resultat fra brukerundersøkelsen for Stange kommune Brukerundersøkelser 2008 Stange kommune gjennomførte en brukerundersøkelse på psykisk helsefeltet høsten 2008, med en påfølgende dialogkonferanse for brukere og ansatte den 14.11.08. Bakgrunn for saken

Detaljer

JOBBSJANSEN DRAMMEN Jobbsjansen-deltakerne på tur i skogen. Høsten 2013

JOBBSJANSEN DRAMMEN Jobbsjansen-deltakerne på tur i skogen. Høsten 2013 JOBBSJANSEN DRAMMEN Jobbsjansen-deltakerne på tur i skogen. Høsten 2013 JOBBSJANSEN JOBBSJANSEN er en videreføring av Ny-Sjanse ordningen, og ble et permanent tiltak i 2013 IMDi tildeler midler til kommunene

Detaljer

Informasjonshefte om støttekontakttjenesten

Informasjonshefte om støttekontakttjenesten Informasjonshefte om støttekontakttjenesten 1 2 Innhold i dette informasjonshefte: Hva er støttekontakttjenesten?...2 Hva er en individuell støttekontakt?...4 Hva er en aktivitetsgruppe?...5 Veiledning

Detaljer

Informasjonshefte om Aktiv fritid

Informasjonshefte om Aktiv fritid Informasjonshefte om Aktiv fritid Til støttekontakter og fritidskontakter 2013 1 Innhold i dette informasjonshefte: Hva er støttekontakttjenesten?... 2 Hva er fritid med bistand?... 4 Hva er en aktivitetsgruppe?...

Detaljer

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2013 N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Foto: Anne Olsen-Ryum veiledningssenter.no @parorendenn facebook.com/veiledningssenter 03 Innhold Innhold Innledning... side 04 Ansvarlige

Detaljer

HORDALAND IDRETTSKRETS

HORDALAND IDRETTSKRETS Bergen 17.02.09 RAPPORT 2008 Treningskontakter Hordaland Treningskontakter Hordaland er et samarbeid mellom Hordaland Idrettskrets, Stiftelsen Bergensklinikkene og Helse Bergen, Tertnes DPS og kommunene

Detaljer

Høringsuttalelse fra For Fangers Pårørende (FFP): Om endringer i straffegjennomføringsloven (straffegjennomføring i annen stat mv).

Høringsuttalelse fra For Fangers Pårørende (FFP): Om endringer i straffegjennomføringsloven (straffegjennomføring i annen stat mv). Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep. 0030 Oslo Oslo 6.3.15 Høringsuttalelse fra For Fangers Pårørende (FFP): Om endringer i straffegjennomføringsloven (straffegjennomføring i annen stat

Detaljer

Handlingsplan 2011 2012

Handlingsplan 2011 2012 OM MENTAL HELSE Handlingsplan 2011 2012 Mental Helse er en sosialpolitisk interesseorganisasjon som jobber for at alle skal ha en best mulig psykisk helse. Mental Helse er en landsdekkende medlemsorganisasjon.

Detaljer

På sporet av helhetlig og sammenhengende hjelp? Møteplassen, Norsk ergoterapeutforbund 09.02.2011 Faglig rådgiver/førstelektor Arve Almvik

På sporet av helhetlig og sammenhengende hjelp? Møteplassen, Norsk ergoterapeutforbund 09.02.2011 Faglig rådgiver/førstelektor Arve Almvik På sporet av helhetlig og sammenhengende hjelp? Møteplassen, Norsk ergoterapeutforbund 09.02.2011 Faglig rådgiver/førstelektor Arve Almvik Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for sykepleierutdanning Postadresse:

Detaljer

RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon. Årsrapport

RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon. Årsrapport RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon Årsrapport 2006 Innhold: Forord... s. 3 Kort om RIO... s. 4 Landsstyret... s. 5 Administrasjonen. s. 5 Medlemmer og avdelinger... s. 5 Viktige aktiviteter i 2006,

Detaljer

Utvidet Skolehelsetjeneste på videregående skoler. -BUP I skolene. Jo Magne Ingul Psykologspesialist/stipendiat

Utvidet Skolehelsetjeneste på videregående skoler. -BUP I skolene. Jo Magne Ingul Psykologspesialist/stipendiat Utvidet Skolehelsetjeneste på videregående skoler -BUP I skolene Jo Magne Ingul Psykologspesialist/stipendiat Bakgrunnen for prosjektet De videregående skolene Flere suicid ved videregående skoler i Nord-Trøndelag,

Detaljer

Regional strategi for folkehelse 2012 2016

Regional strategi for folkehelse 2012 2016 Regional strategi for folkehelse 2012 2016 SAMMENDRAG FRA GRUPPEARBEIDET UNDER KICKOFF 7. MARS 2013 Bearbeidet av Jonn Syse, Høgskolen i Vestfold 17 grupper med til sammen ca 85 deltakere gjennomførte

Detaljer

Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom

Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom Her finner du oversikt over tildelte tilskudd etter denne ordningen På Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets (BLD) budsjett er det satt

Detaljer

NAV og kriminalomsorgen, forankring og samarbeid

NAV og kriminalomsorgen, forankring og samarbeid Quality hotell Sarpsborg 24. mars 2010 NAV og kriminalomsorgen, forankring og samarbeid ved Benedicte Hollen, rådgiver Arbeids- og velferdsdirektoratet NAV, 25.03.2010 Side 1 NAVs hovedmål 1. Flere i arbeid

Detaljer

PERSONALBISTAND Når arbeidslivet byr på vanskeligheter

PERSONALBISTAND Når arbeidslivet byr på vanskeligheter Et unikt tilbud til virksomheter i Mosseregionen Arbeidsplassen er en viktig arena for utvikling og selvrealisering. Her møter vi gleder og sorger, her får vi ris og ros og her knytter vi viktige sosiale

Detaljer

Organisering av frivillige i sykehjem. Ottestad helse- og omsorgssenter Utviklingssenter for sykehjem, Hedmark

Organisering av frivillige i sykehjem. Ottestad helse- og omsorgssenter Utviklingssenter for sykehjem, Hedmark Organisering av frivillige i sykehjem Frivillighet Frivillighet er å leve. Frivillighet er å skape. Frivillighet er å gå på talerstolen med saker du brenner for. Frivillighet er å se og å bli sett og å

Detaljer

Sammen gir vi barna en god og trygg start på livet!

Sammen gir vi barna en god og trygg start på livet! Sammen gir vi barna en god og trygg start på livet! by Barnas Hus Nordic har siden 2010 samarbeidet med Kirkens Bymisjon hvor vi har gitt klær og utstyr til barn som har det vanskelig. Reflex sin «Varme

Detaljer

Saksframlegg. Partnerskapsavtale 2015-2018 mellom Søgne Frivilligsentral, Søgne kommune og Vest-Agder Røde Kors

Saksframlegg. Partnerskapsavtale 2015-2018 mellom Søgne Frivilligsentral, Søgne kommune og Vest-Agder Røde Kors Søgne kommune Arkiv: F08 Saksmappe: 2005/2055-11318/2015 Saksbehandler: Gustav Skretting Dato: 17.03.2015 Saksframlegg Partnerskapsavtale 2015-2018 mellom Søgne Frivilligsentral, Søgne kommune og Vest-Agder

Detaljer

MULIG UTVIDET SAMARBEID MELLOM TJENESTER FOR BARN OG UNGE, OG FRIVILLIGE ORGANISASJONER.

MULIG UTVIDET SAMARBEID MELLOM TJENESTER FOR BARN OG UNGE, OG FRIVILLIGE ORGANISASJONER. MULIG UTVIDET SAMARBEID MELLOM TJENESTER FOR BARN OG UNGE, OG FRIVILLIGE ORGANISASJONER. Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Saksbehandler: Torgeir Sæter Arkivsaknr.:

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer

Gjennom vår måte å formidle kunnskap og erfaring på, garanterer vi at dere vil få utbytte av våre kurs og workshops.

Gjennom vår måte å formidle kunnskap og erfaring på, garanterer vi at dere vil få utbytte av våre kurs og workshops. RELASJON, RESSURSER OG ROBUSTHET Det er de samme tingene som driver oss om vi jobber med barn, unge eller voksne. Alene, i grupper eller i systemer. Vi fremmer de gode mellommenneskelige relasjonene og

Detaljer

AKTIVITETER FOR SÅRBARE MIGRANTER

AKTIVITETER FOR SÅRBARE MIGRANTER AKTIVITETER FOR SÅRBARE MIGRANTER 2014 Sårbare migranter RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Humanitære behov 04 Røde Kors som humanitær aktør Aktiviteter på asylmottak 07 Helsesenter for papirløse 09 Besøksordningen

Detaljer

Modum Bads Samlivssenter HVA MED OSS? Et prosjekt om foreldrenes samliv i familier med barn med nedsatt funksjonsevne

Modum Bads Samlivssenter HVA MED OSS? Et prosjekt om foreldrenes samliv i familier med barn med nedsatt funksjonsevne Modum Bads Samlivssenter HVA MED OSS? Et prosjekt om foreldrenes samliv i familier med barn med nedsatt funksjonsevne Bakgrunn for prosjektet: Modum Bad, Samlivssenteret, satte våren 2002 etter oppdrag

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse

Førebuing/ Forberedelse Førebuing/ Forberedelse 22.05.2015 SAM3016 Sosialkunnskap Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel Førebuingstida varer éin dag. På førebuingsdagen er alle hjelpemiddel

Detaljer

Ny Giv Hvordan jobbe godt med Ungdom på NAV-kontor?

Ny Giv Hvordan jobbe godt med Ungdom på NAV-kontor? Ny Giv Hvordan jobbe godt med Ungdom på NAV-kontor? Disposisjon Sosialtjenestens plass i Ny Giv Hvem ungdommen er Presentasjon av utviklingsarbeidet i NAV Gjennomgang av noen sentrale paragrafer i sosialtjenesteloven

Detaljer

Prosjektbeskrivelse, Café Exit - Narvik

Prosjektbeskrivelse, Café Exit - Narvik I samarbeid med Prosjektbeskrivelse, Café Exit - Narvik Nettverkstilbud til tidligere rusavhengige, mennesker med psykiske problemer, og andre vanskeligstilte V. Hårvik og Siv Elin Reitan MARBORG Grilling

Detaljer

Narvik Svømmeklubbs veileder

Narvik Svømmeklubbs veileder Side 1 KNNN Narvik Svømmeklubbs veileder Slik gjør vi det i NSK Side 2 Narvik svømmeklubbs medlemmer, foreldre og trenere NSK `s veileder er for alle som har noe med NSK å gjøre - enten det er som medlem,

Detaljer

En god barndom varer hele livet! Hvordan bygge et samfunn som fremmer robuste barn og unge?

En god barndom varer hele livet! Hvordan bygge et samfunn som fremmer robuste barn og unge? En god barndom varer hele livet! Hvordan bygge et samfunn som fremmer robuste barn og unge? 1 Dialogseminar 8. 9. april 2013 En liten øvelse. I løpet av de to siste ukene har du sagt eller gjort noe som

Detaljer

Tine Anette, Arbeidsinstituttet

Tine Anette, Arbeidsinstituttet Kronprinsparets fond Å være ung har alltid vært utfordrende. Det handler om å være unik men ikke annerledes. Unge i dag lever i en verden der alt er synlig, der man kan være sosial 24 timer i døgnet uten

Detaljer

M e s t r i n g s k u r s e t K R E M 22.09.2015. Mestringskurset KREM. Nasjonal rusfagkonferanse, miniseminar

M e s t r i n g s k u r s e t K R E M 22.09.2015. Mestringskurset KREM. Nasjonal rusfagkonferanse, miniseminar M e s t r i n g s k u r s e t K R E M 22.09.2015 Mestringskurset KREM Nasjonal rusfagkonferanse, miniseminar M e s t r i n g s k u r s e t K R E M Daniel Nilsen - erfaringskonsulent Walter Thorbjørnsen

Detaljer

Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen

Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen Bydelsutvalget Dato: 23.11.2012 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 2012/1342- Geir Aarrestad Eriksen, 23431411 124.2 BU-sak 189/2012 Barne-

Detaljer

Brosjyre basert på Ung i Stavanger 2013. Ved Silje Hartberg Kristinn Hegna. NOVA, 1.juni 2013

Brosjyre basert på Ung i Stavanger 2013. Ved Silje Hartberg Kristinn Hegna. NOVA, 1.juni 2013 Brosjyre basert på Ung i Stavanger 2013 Ved Silje Hartberg Kristinn Hegna NOVA, 1.juni 2013 Dette hørte vi da vi hørte på ungdommen! I mars 2013 svarte nesten 5000 ungdommer fra Stavanger på spørsmål om

Detaljer

HUMANITET UPARTISKHET NØYTRALITET UAVHENGIGHET FRIVILLIGHET ENHET UNIVERSALITET

HUMANITET UPARTISKHET NØYTRALITET UAVHENGIGHET FRIVILLIGHET ENHET UNIVERSALITET LEKSEHJELP 2013 RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør 04 Målsetting 05 Målgrupper Beskrivelse av Røde Kors Leksehjelp 06 Varianter av leksehjelp 08 Frivillige

Detaljer

-livet med LAR TA FREM KAMERAET OG STILL INN FOKUSET PÅ LIVET DITT!

-livet med LAR TA FREM KAMERAET OG STILL INN FOKUSET PÅ LIVET DITT! -livet med LAR TA FREM KAMERAET OG STILL INN FOKUSET PÅ LIVET DITT! -livet med LAR INVITASJON DELTA MED EGNE LIVSBILDER LAR-pasienter i hele landet oppfordres til å stille inn fokus på livet sitt og fange

Detaljer