Til stede Hovedprogram for Røde Kors

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til stede Hovedprogram for Røde Kors 2014-2017"

Transkript

1 Til stede Hovedprogram for Røde Kors

2 Hovedprogrammet bygger på «Langtidsplan for Norges Røde Kors ». Langtidsplanen bygger på Det Internasjonale Forbundet av Røde Kors og Røde Halvmåne-foreningene sin "Strategy 2020". Hovedprogrammet er vedtatt av landsmøtet, og alle som er knyttet til Røde Kors i Norge - på lokalt, distrikts- og nasjonalt plan, er forpliktet til å innrette planer, strategier og prioriteringer til de mål og prioriteringer som hovedprogrammet fastsetter. Lokalforeninger tilpasser sine planer etter lokale behov. 1. Hvem vi er 1.1 Våre prinsipper Røde Kors driver sin virksomhet i samsvar med Røde Kors- og Røde Halvmånebevegelsens syv grunnprinsipper: Humanitet Røde Kors er grunnlagt ut fra ønsket om upartisk å bringe hjelp til de sårede på slagmarken. Både i sitt internasjonale og nasjonale arbeid streber Røde Kors etter å forebygge og lindre menneskelig lidelse. Organisasjonens formål er å beskytte liv og helse, og sikre respekt for enkeltmennesket. Røde Kors arbeider for å fremme gjensidig forståelse, vennskap, samarbeid og varig fred mellom alle folk. Upartiskhet Røde Kors yter hjelp uten hensyn til nasjonalitet, etnisitet, trosbekjennelse, samfunnsklasse eller politisk overbevisning. Røde Kors streber utelukkende etter å lindre nød og komme hurtig til hjelp der nøden er størst. Nøytralitet For å kunne bevare alles tillit, skal Røde Kors ved konflikter ikke ta parti, eller på noe tidspunkt la seg engasjere i uoverensstemmelser av politisk, rasemessig, religiøs eller ideologisk karakter. Uavhengighet Røde Kors er uavhengig. Selv om det nasjonale Røde Kors skal bistå myndighetene under krig og i nødssituasjoner og er underlagt landets lover, må Røde Kors alltid opprettholde sin selvstendighet for til enhver tid å kunne handle i overensstemmelse med Røde Korsprinsippene. Frivillighet Røde Kors er en humanitær hjelpeorganisasjon basert på frivillig medlemskap, og er ikke på noen måte tilskyndet av ønske om økonomiske fordeler. Enhet I hvert land kan det bare være én Røde Kors-organisasjon. Den må være åpen for alle og utføre sin humanitære virksomhet over hele landet. Universalitet Røde Kors er en verdensomspennende bevegelse hvor de nasjonale Røde Korsforeningene har samme status og deler samme ansvar og plikt til å hjelpe hverandre. 1.2 Røde Kors oppdrag og samfunnsrolle Røde Kors oppdrag er å avdekke, hindre og lindre menneskelig nød og lidelse. Vår innsats er forankret i lokale behov, og tar utgangspunkt i ressurser, kompetanse og lokale forhold. Norges Røde Kors er del av Røde Kors og Røde Halvmåne-bevegelsen, som er verdens største humanitære nettverk med 189 foreninger. Gjennom søsterforeninger i alle land 1

3 og deres lokale frivillige, er Røde Kors til stede for å hjelpe de mest sårbare både før, under og etter katastrofer og kriser, væpnet konflikt og vold. Røde Kors er Norges største, frivillige humanitære organisasjon. Vi er en beredskapsorganisasjon der alle ledd er klar til innsats dersom en krise skulle inntreffe. I Norge er vi organisert i tre hovedområder: Røde Kors Hjelpekorps, Røde Kors Omsorg og Røde Kors Ungdom. Gjennom den kongelige resolusjon av og er Røde Kors støtteaktør for norske myndigheter, våre aktiviteter støtter og utfyller tjenestetilbudet til det offentlige. Røde Kors er pådriver for å øke kunnskap om og respekt for internasjonal humanitær rett og menneskerettigheter. Alt vi gjør, er styrt av Røde Kors-bevegelsens syv grunnleggende prinsipper. Røde Kors er en medlemsstyrt organisasjon med over 400 lokalforeninger fordelt på 19 distrikt. Vi utfører våre aktiviteter i lokalsamfunnet gjennom frivillige i våre lokalforeninger. Distriktene bistår lokale ledd med rådgivning, tilrettelegging og opplæring, og er pådriver for at målene i hovedprogrammet kan nås. Distriktet er koordinator og bindeledd mellom lokalt og nasjonalt nivå i organisasjonen. Norges Røde Kors representerer Røde Kors overfor nasjonale myndigheter, Norges Røde Kors bistår distrikt og lokale ledd med rådgivning, tilrettelegging og opplæring, og er pådriver for at målene i hovedprogrammet nås. Norges Røde Kors er koordinator og bindeledd mellom distriktene i organisasjonen. 2. Hva vi gjør Røde Kors løser sitt oppdrag gjennom tre strategiske langtidsmål: - Vi forebygger og responderer for å redde liv - Vi bidrar til å beskytte menneskers helse og livsgrunnlag - Vi jobber for sosial inkludering og mangfold Røde Kors er til stede med omsorg i lokalsamfunn, og skal kunne bistå før, under og etter katastrofer, kriser eller hendelser. Fem innsatsområder skal ha spesiell prioritet i landsmøteperioden: - Lokal beredskapsevne. Røde Kors vil bygge lokal robusthet og beredskapsevne gjennom å være til stede før, under og etter at en katastrofe eller krise rammer. - Søk og redning. Røde Kors vil bygge kapasitet og kompetanse som aktør i redningstjenesten. - Oppvekst. Røde Kors vil være til stede for å skape trygge, åpne og inkluderende møteplasser for barn og unge, og spesielt legge til rette for å gi tilbud til barn og unge i utsatte livssituasjoner. - Migrasjon. Røde Kors vil være til stede for migranter som har behov for støtte og inkludering, ved å bidra til å sikre grunnleggende humanitære behov. - Sosial inkludering. Røde Kors vil være til stede for mennesker som har behov for sosial kontakt ved å tilby åpne møteplasser og kontakt én-til-én og i nettverk. 2

4 Alle organisasjonsledd skal legge følgende Røde Kors-vurdering til grunn for sine planer og prioriteringer: 1. Det foreligger et udekket behov hos mennesker i sårbare livssituasjoner. 2. Aktivitetene følger naturlig av vårt oppdrag og er i henhold til våre prinsipper. 3. Behovene er ikke dekket av andre med bedre kompetanse eller mer naturlig forankring. 4. Røde Kors har kompetanse og ressurser til å utføre oppgaven. 2.1 Vi forebygger og responderer for å redde liv Røde Kors forebygger og responderer ved katastrofer og kriser, væpnet konflikt og vold både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Klimaendringer, et økende antall naturkatastrofer og mer ekstremvær, samt et stadig mer komplisert konfliktbilde, gir økt behov for lokal robusthet, beredskap og respons. Røde Kors vil sikre helhetlig beredskap ved å: 1. være landets viktigste frivillige beredskapsorganisasjon, hvor frivillige og ansatte forstår sin rolle i beredskapsarbeidet, og kan bistå før, under og etter en hendelse 2. styrke Røde Kors posisjon innenfor beredskapsarbeidet gjennom å: 3 - videreutvikle Røde Kors Hjelpekorps ved å bygge kapasitet og kompetanse som sentral aktør i redningstjenesten, beredskapsarbeidet og helsetjenesten - videreutvikle Røde Kors Omsorg og Røde Kors Ungdom som sentrale aktører i beredskapsarbeidet - videreutvikle ordningen med beredskapsvakter 3. gjennomføre regelmessige øvelser i hele Røde Kors og i samarbeid med eksterne aktører 4. implementere varslingssystem i hele organisasjonen 5. legge til rette for systematisk dialog, avklare roller, og inngå samarbeidsavtaler med kommunene og andre aktører om lokalt beredskapsarbeid 6. tilby førstehjelpsopplæring til frivillige og ansatte, og sørge for at alle frivillige har kunnskap om både fysisk og psykososial førstehjelp 7. øke kunnskapen om førstehjelp i befolkningen, og tilby førstehjelps- og friluftslivsopplæring til barn og unge 8. bistå mennesker med akutte behov som følge av katastrofer og kriser, væpnet konflikt og vold 9. bistå til å gjenopprette kontakt mellom mennesker som har kommet bort fra hverandre som følge av katastrofer og kriser, væpnet konflikt og vold 10. styrke evnen til å forutse og være forberedt på katastrofer og kriser, og jobbe forebyggende for å redusere de humanitære konsekvensene 11. bidra til gjenoppbygging etter katastrofer og kriser, væpnet konflikt og vold på en måte som styrker langsiktig utvikling 12. styrke søsterforeninger vi samarbeider med, slik at disse effektivt kan forebygge og respondere på humanitære behov i eget land

5 2.2 Vi bidrar til å beskytte menneskers helse og livsgrunnlag Røde Kors gir hjelp til mennesker rammet av konflikt og katastrofer. I tillegg driver Røde Kors forebyggende arbeid og helseopplysning både nasjonalt og internasjonalt. Røde Kors vil: 1. tilby flere trygge, åpne og inkluderende møteplasser for barn og unge 2. forebygge mobbing, trakassering og vold blant barn og unge ved å tilby opplæring i konflikthåndtering 3. drive seksualopplysning og forebygging av seksuelt overførbare sykdommer blant ungdom 4. tilby støtte til vitner i rettsaker ved flere domstoler 5. rekruttere flere blodgivere 6. tilrettelegge akutte overnattings- og sanitærtilbud ved behov 7. støtte og styrke lokalbasert helseopplysning og sykdomsforebyggende arbeid hos søsterforeninger vi samarbeider med 8. bidra til tilgang til helsetjenester der helsevesenet ikke dekker menneskers grunnleggende behov for helsehjelp 9. bidra til å sikre trygg tilgang til helsehjelp til ofre for væpnet konflikt og katastrofer 2.3 Vi jobber for sosial inkludering og mangfold Alle mennesker skal ha like muligheter til deltagelse i samfunnet, og Røde Kors vil bekjempe alle former for diskriminering, undertrykking, intoleranse og rasisme. Røde Kors er pådriver for et trygt og tolerant lokalsamfunn gjennom inkluderende aktiviteter og holdningsskapende arbeid. Røde Kors bidrar til å styrke folkehelsen ved å legge til rette for at flere kommer i aktivitet og deltar sosialt. Frivillig arbeid er i seg selv en viktig faktor for god folkehelse. Ensomhet er også en stor folkehelseutfordring som rammer i alle faser av livet, men unge og eldre er særlig utsatt. Røde Kors vil: 1. bidra til økt sosial kontakt gjennom å skape gode møteplasser 2. utvikle besøkstjenesten slik at vi når nye målgrupper 3. gi beboere på asylmottak et aktivitetstilbud, og være et bindeledd mellom mottaket og lokalsamfunnet 4. tilby flyktningguide i flere kommuner 5. tilby leksehjelp og norsktrening, og sette i verk andre tiltak som kan bidra til inkludering i arbeidslivet 6. avhjelpe ensomhet og isolasjon ved å besøke innsatte i fengsler 7. bidra til sosial inkludering av mennesker etter rusbehandling, etter soning og til mennesker som har psykiske utfordringer 8. fremme inkludering av personer med nedsatt funksjonsevne 9. drive holdningsskapende arbeid for å motarbeide stigmatisering og diskriminering 10. forebygge ensomhet blant barn og unge 4

6 3. Hvordan vi arbeider For å styrke vår evne til å drive humanitær aktivitet, fremme humanitære budskap, og bygge organisasjonen i et langsiktig perspektiv i tråd med våre prinsipper, inneholder langtidsplanen for tre organisatoriske langtidsmål: - Vi bygger og utvikler sterke og behovsrettede Røde Kors-foreninger - Vi forebygger og reduserer sårbarhet gjennom humanitært påvirkningsarbeid - Vi utvikler en effektiv og bærekraftig organisasjon Røde Kors vil være til stede i lokalsamfunnet og kunne bistå før, under og etter katastrofer, kriser eller hendelser for å ta vare på dem som trenger det. I denne landsmøteperioden løftes et felles, nasjonalt innsatsområde: - Lokal kapasitet. Røde Kors vil bygge lokal kapasitet gjennom rekruttering og oppfølging av frivillige og medlemmer, og i nær dialog, støtte og samhandling mellom organisasjonsleddene. 3.1 Vi bygger og utvikler sterke og behovsrettede Røde Kors-foreninger Røde Kors skal være en endringsvillig og forutsigbar organisasjon. I Norge bidrar lokalforeningene til trygge lokalsamfunn. Mangfold og bredde i egen organisasjon er viktig for å forstå og møte de humanitære behovene på en best mulig måte. Røde Kors arbeider ut fra demokratiske prinsipper, og Røde Kors Ungdom jobber spesielt med å tilrettelegge for deltakelse for, av og med ungdom. Internasjonalt samarbeider Norges Røde Kors med søsterforeninger for å bedre organisasjonsutvikling, kapasitetsbygging og gjensidig læring. Gjennom koordinert innsats vil Røde Kors: 1. øke innsatsen for å rekruttere flere medlemmer og frivillige, og arbeide for å beholde dem 2. sørge for at frivillige kommer raskt i aktivitet og blir inkludert i organisasjonen 3. sikre god oppfølging, og tilby behovsrettet opplæring og lederutvikling til frivillige, tillitsvalgte og ansatte 4. kartlegge og nyttiggjøre seg den formal- og realkompetanse medlemmer og frivillige har, og løpende oppdatere denne informasjonen 5. motivere til deltakelse, og sørge for åpne og demokratiske beslutningsprosesser 6. utvikle organisasjonen, slik at frivillige, tillitsvalgte og ansatte speiler sammensetningen i befolkningen 7. bruke unge frivilliges ferdigheter og kunnskap til å lede og delta i frivillige aktiviteter og i organisasjonsdemokratiet 8. sørge for at Røde Kors er inkluderende og åpen for alle 9. inngå samarbeidsavtaler med myndigheter, institusjoner, næringsliv og andre aktører 10. styrke samarbeidet mellom våre distrikter og søsterforeninger gjennom helhetlig innsats fra frivillige og ansatte 11. bidra til bedre samordning og koordinering med andre deler av Røde Kors og Røde Halvmåne-bevegelsen 5

7 3.2 Vi forebygger og reduserer sårbarhet gjennom humanitært påvirkningsarbeid Røde Kors skal avdekke humanitære utfordringer, og bidra til å sikre bedre kunnskap om, og oppfyllelse av, internasjonal humanitær rett og menneskerettighetene. Vi er støtteaktør for norske myndigheter, og er i tett dialog med nasjonale og lokale myndigheter. Dette gir oss mulighet til å påvirke lover, retningslinjer og budsjetter som har konsekvenser for vårt arbeid og det humanitære rommet vi arbeider innenfor. Røde Kors vil: 1. sikre mennesker i sårbare livssituasjoner tilgang til hjelp 2. avdekke humanitære utfordringer, og sette fokus på årsakene til sårbarhet 3. være talsperson for mennesker i sårbare livssituasjoner 4. bedre rammevilkårene for humanitær innsats 5. ivareta vårt omdømme som en troverdig humanitær aktør 6. synliggjøre resultatene av humanitær aktivitet 7. utvikle og nyttiggjøre statusen som støtteaktør for norske myndigheter 8. gi flere frivillige, medlemmer og tillitsvalgte mulighet til å bli gode og trygge talspersoner som deltar aktivt i samfunnsdebatten 9. utvikle nettverk med myndigheter, private aktører, andre frivillige organisasjoner og interesseorganisasjoner 10. arbeide aktivt overfor næringslivet for å styrke deres satsing på samfunnsansvar 11. samarbeide med Røde Kors og Røde Halvmåne-bevegelsen om utvikling av humanitær politikk og påvirkning av institusjoner og myndigheter 12. utvikle, styrke og spre kunnskap om internasjonal humanitær rett, menneskerettighetene og prinsippene, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt 3.3 Vi utvikler en effektiv og bærekraftig organisasjon Vi er ett Røde Kors, med felles fokus og innsats rettet inn mot felles mål. Røde Kors driver kompetanseutvikling og rekruttering som gjør oss enda bedre i stand til å møte de humanitære behovene. Vi vil sikre et solid økonomisk grunnlag og forutsigbare inntekter for å opprettholde og utvikle aktivitet, og for å være i stand til å iverksette øyeblikkelig hjelp uavhengig av eksterne finansieringskilder. Røde Kors vil: 1. sikre at de humanitære aktivitetene har god kvalitet og er godt forankret i Røde Kors verdigrunnlag 2. ha ledere som motiverer og inspirerer til innsats 3. sørge for at alle ledere har kompetanse i beredskapsarbeid 4. få maksimal humanitær uttelling for hver innsamlet krone, og ha lave administrasjonskostnader 5. sørge for at aktiviteter blir evaluert, og drive målrettet rapportering 6. Sikre systematisk erfaringslæring og utvikle distriktene som nasjonale kompetansesentre 6

8 7. øke inntektene fra fastgiverordningen 8. sikre stabile inntekter og lokal finansiering av lokale aktiviteter 9. delta i innsamlingsaksjoner til Røde Kors-formål 10. utvikle nye inntektskilder og samarbeide med partnere som kan bidra til langsiktige inntekter 11. få på plass og bruke verktøy for drift av organisasjonen, blant annet gjennom et godt database/medlemssystem 12. ha rutiner og verktøy for å håndtere interne konflikter 7

Røde Kors i Norge skal jobbe innenfor disse kjerneområdene i landsmøteperioden

Røde Kors i Norge skal jobbe innenfor disse kjerneområdene i landsmøteperioden Vårt oppdrag er å avdekke, hindre og lindre menneskelig nød og lidelse Mangfold og lokal variasjon er Røde Kors styrke. Det finnes imidlertid noen brede kjerneområder som binder oss sammen over hele landet

Detaljer

DISKUSJONSNOTATER TIL LANDSMØTET

DISKUSJONSNOTATER TIL LANDSMØTET Diskusjonsnotater DISKUSJONSNOTATER TIL LANDSMØTET FORORD Disse diskusjonsnotatene er laget til landsmøtet i Trondheim 2014. Mottoet for landsmøtet er «til stede». Røde Kors er til stede i det forebyggende

Detaljer

Strategi internasjonalt arbeid 2009 2014 Røde Kors i Norge

Strategi internasjonalt arbeid 2009 2014 Røde Kors i Norge Mobilisering for en tryggere framtid globalt og lokalt Strategi internasjonalt arbeid 2009 2014 Vedtatt av Landsstyret 25.09.09 «Røde Kors oppdrag er å avdekke, hindre og lindre menneskelig nød og lidelse»

Detaljer

Røde Kors-prinsippene

Røde Kors-prinsippene Dette er Røde Kors Røde Kors-prinsippene Humanitet Røde Kors er grunnlagt ut fra ønsket om upartisk å bringe hjelp til de sårede på slagmarken. Både i sitt internasjonale og nasjonale arbeid streber Røde

Detaljer

INNHOLD RØDE KORS-PRINSIPPENE

INNHOLD RØDE KORS-PRINSIPPENE ÅRSRAPPORT 2012 RØDE KORS-PRINSIPPENE HUMANITET Røde Kors er grunnlagt ut fra ønsket om upartisk å bringe hjelp til de sårede på slagmarken. Både i sitt internasjonale og nasjonale arbeid streber Røde

Detaljer

AKTIVITETER FOR SÅRBARE MIGRANTER

AKTIVITETER FOR SÅRBARE MIGRANTER AKTIVITETER FOR SÅRBARE MIGRANTER 2014 Sårbare migranter RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Humanitære behov 04 Røde Kors som humanitær aktør Aktiviteter på asylmottak 07 Helsesenter for papirløse 09 Besøksordningen

Detaljer

INTEGRERINGSARBEID Flyktningguide og Norsktrening

INTEGRERINGSARBEID Flyktningguide og Norsktrening INTEGRERINGSARBEID Flyktningguide og Norsktrening 2014 RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør 04 Flyktningguide 07 Norsktrening 09 Andre integreringsaktiviteter

Detaljer

HUMANITET UPARTISKHET NØYTRALITET UAVHENGIGHET FRIVILLIGHET ENHET UNIVERSALITET

HUMANITET UPARTISKHET NØYTRALITET UAVHENGIGHET FRIVILLIGHET ENHET UNIVERSALITET LEKSEHJELP 2014 RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør 04 Målsetting 05 Målgrupper Beskrivelse av Røde Kors Leksehjelp 06 Varianter av leksehjelp 09 Frivillige

Detaljer

NETTVERKSARBEID 2014

NETTVERKSARBEID 2014 NETTVERKSARBEID 2014 RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør 04 Frivillige 05 Aktiviteter Røde Kors satser på økt mangfold 06 Kvalitetssikring Samarbeidspartnere

Detaljer

RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD. 04 Forord

RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD. 04 Forord ÅRSRAPPORT 2013 RØDE KORS-PRINSIPPENE HUMANITET Røde Kors er grunnlagt ut fra ønsket om upartisk å bringe hjelp til de sårede på slagmarken. Både i sitt internasjonale og nasjonale arbeid streber Røde

Detaljer

rødekors_norsk_2003 11-06-04 13:44 Side 1

rødekors_norsk_2003 11-06-04 13:44 Side 1 rødekors_norsk_2003 11-06-04 13:44 Side 1 Årsrapport 2003 rødekors_norsk_2003 11-06-04 13:44 Side 2 Årsrapporten 2003 Røde Kors-prinsippene Humanitet Røde Kors er grunnlagt ut fra ønsket om upartisk å

Detaljer

Røde Kors-prinsippene

Røde Kors-prinsippene Årsrapport 24 Årsrapporten 24 Røde Kors-prinsippene 2 Årsrapporten 24 er utarbeidet av avdelingen Kommunikasjon og verdier i Norges Røde Kors. Redaktør Morten Tønnessen-Krokan Grafisk utforming FORTRESS

Detaljer

Sakspapirer. 39. landsmøte

Sakspapirer. 39. landsmøte Sakspapirer 39. landsmøte Dagsorden Norges Røde Kors 39. landsmøte Trondheim, 3. 5. oktober 2014 1. A) Valg av to dirigenter B) Navneopprop/registrering av delegatene C) Valg av to personer til å undertegne

Detaljer

FORSLAG TIL PRINSIPPROGRAM

FORSLAG TIL PRINSIPPROGRAM FORSLAG TIL PRINSIPPROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 Redningstjeneste og førstehjelp Flyktning og integrering Utviklingssamarbeid Humanitær nedrustning Høringsdokument Norsk Folkehjelps 19. ordinære landsmøte

Detaljer

Nasjonal strategi for Norsk Folkehjelp 2012 2015

Nasjonal strategi for Norsk Folkehjelp 2012 2015 Nasjonal strategi for Norsk Folkehjelp 2012 2015 1. Innledning Prinsipprogram for 2011 til 2015 er vedtatt av landsmøtet. Programmet stadfester hvilke områder Norsk Folkehjelp skal arbeide innenfor og

Detaljer

OMSORGSAKTIVITETER I RØDE KORS

OMSORGSAKTIVITETER I RØDE KORS OMSORGSAKTIVITETER I RØDE KORS 2013 RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Hvem vi er Hva vi gjør 04 Omsorgsaktiviteter 10 Eksempler på aktiviteter HUMANITET Røde Kors er grunnlagt ut fra ønsket om upartisk

Detaljer

BARNAS RØDE KORS 2014

BARNAS RØDE KORS 2014 BARNAS RØDE KORS 2014 RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør 04 Målsetting og målgrupper I BARK skaper vi lokal magi 05 Frivillige Røde Kors satser på økt mangfold

Detaljer

HUMANITET UPARTISKHET NØYTRALITET UAVHENGIGHET FRIVILLIGHET ENHET UNIVERSALITET

HUMANITET UPARTISKHET NØYTRALITET UAVHENGIGHET FRIVILLIGHET ENHET UNIVERSALITET LEKSEHJELP 2013 RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør 04 Målsetting 05 Målgrupper Beskrivelse av Røde Kors Leksehjelp 06 Varianter av leksehjelp 08 Frivillige

Detaljer

Sak 7: Handlingsprogram og strategisk program

Sak 7: Handlingsprogram og strategisk program Politiets Fellesforbund Postadr.: Møllergata 39, 0179 Oslo Tlf.: 23 16 31 00 E-post: pf@pf.no Org. nr.: NO 871 000 352 Besøksadr.: Møllergata 39, 4.etg. Faks: 23 16 31 40 Internett: www.pf.no Bankkonto:

Detaljer

WTELEMARK FYLKESKOMMUNE '5'v% å p, ' Partnerskapsavtale. mellom 2014-2015. «Sammen om tilrettelegging for gode oppveksitsvílkår og aktiv aldring»

WTELEMARK FYLKESKOMMUNE '5'v% å p, ' Partnerskapsavtale. mellom 2014-2015. «Sammen om tilrettelegging for gode oppveksitsvílkår og aktiv aldring» WTELEMARK on oodelivitelemark FYLKESKOMMUNE '5'v% å p, ' Folkhels Partnerskapsavtale mellom Telemark fylkeskommune Og Telemark Røde Kors 2014-2015 1. Formål «Sammen om tilrettelegging for gode oppveksitsvílkår

Detaljer

WWW.MISJONSALLIANSEN.NO STRATEGIDOKUMENTET 2010 2015

WWW.MISJONSALLIANSEN.NO STRATEGIDOKUMENTET 2010 2015 WWW.MISJONSALLIANSEN.NO STRATEGIDOKUMENTET 2010 2015 WWW.MISJONSALLIANSEN.NO 3 INNHOLD 1. INNLEDNING.... 5 2. VERDIPLATTFORM... 5 2.1 Visjon:.... 5 2.2 Misjon:... 5 2.3 Verdier:.... 5 2.4 Vår holdning:...

Detaljer

Frivillighet og velferd roller og samspill. Regional KS-konferanse, Buskerud, 28. januar 2013 Åsne Havnelid

Frivillighet og velferd roller og samspill. Regional KS-konferanse, Buskerud, 28. januar 2013 Åsne Havnelid Frivillighet og velferd roller og samspill Regional KS-konferanse, Buskerud, 28. januar 2013 Åsne Havnelid Agenda Kort om Røde Kors Hvorfor er frivilligheten avgjørende Hva kan Buskerud Røde Kors bidra

Detaljer

Handlingsplan 2010 Skedsmo Røde Kors

Handlingsplan 2010 Skedsmo Røde Kors Handlingsplan 2010 Skedsmo Røde Kors 1 Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram vedtatt på landsmøte 5.oktober 2008. Røde Kors i Norge skal jobbe innenfor disse kjerneområdene i landsmøteperioden

Detaljer

Barne- og ungdomspolitisk program

Barne- og ungdomspolitisk program 1 2 3 4 Barne- og ungdomspolitisk program 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Innhold Innledning: LNUs verdigrunnlag... 3 Frivillighet og engasjement...

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

VISITORTJENESTEN. Visitortjenesten

VISITORTJENESTEN. Visitortjenesten VISITORTJENESTEN 2013 Visitortjenesten RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør 04 Frivillige Kvalitetssikring Røde Kors satser på økt mangfold 05 Samarbeidspartnere

Detaljer

Inkluderende oppvekst. UTKAST Strategisk plan for oppvekst 2015-2020. Harstad kommune

Inkluderende oppvekst. UTKAST Strategisk plan for oppvekst 2015-2020. Harstad kommune Inkluderende oppvekst UTKAST Strategisk plan for oppvekst 2015-2020 Harstad kommune Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 1.1. Mandatet... 3 1.2. Arbeidsprosessen... 3 1.3. Målgruppe... 4 1.4. Strategiplan

Detaljer

Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix KOMMUNEPROGRAM RØYKEN ARBEIDERPARTI 2015-2019

Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix KOMMUNEPROGRAM RØYKEN ARBEIDERPARTI 2015-2019 Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix KOMMUNEPROGRAM RØYKEN ARBEIDERPARTI 2015-2019 1 Kjære velger! Røyken er en god kommune å bo i for de fleste av oss, men mye kan bli bedre. Mange av fellesskapets virksomheter

Detaljer

Sandnes kommune Levekår

Sandnes kommune Levekår I sentrum for fremtiden - ROMSLIG, MODIG OG SUNN Foto: John Sirevåg Sandnes kommune Levekår Strategi for frivillighet 2015-2020 Innhold Innhold... 2 1 Innledning... 3 1.1 Avgrensning... 3 1.2 Planprosess...

Detaljer

Plattform for frivillighet i Sarpsborg 2013-2016

Plattform for frivillighet i Sarpsborg 2013-2016 Plattform for frivillighet i Sarpsborg 2013-2016 Frivillighet skaper aktivitet og glede, utvikler og styrker Sarpsborg Plattform for frivillighet i Sarpsborg 2013 2016 Innhold 1 Innledning side 3 1.1

Detaljer