Langtidsplan for Røde Kors

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Langtidsplan for Røde Kors"

Transkript

1 Langtidsplan for Røde Kors Landsmøteperioden Vedtatt av landsmøtet 9. oktober 2011

2 Innledning Universalitet Røde Kors er en verdensomspennende bevegelse hvor de nasjonale Røde Kors-foreningene har samme status og deler samme ansvar og plikt til å hjelpe hverandre. vår forebyggende og livreddende rolle. Det andre handler om hvordan vi gir hjelp og omsorg til mennesker i sårbare livssituasjoner, mens det siste setter fokus på viktigheten av inkludering og mangfold i hele organisasjonen og i alt vårt arbeid. De strategiske langtidsmålene: Vi forebygger og responderer for å redde liv Vi bidrar til å beskytte menneskers helse og livsgrunnlag Vi jobber for sosial inkludering og mangfold Langtidsplanen beskriver hvordan Røde Kors ønsker å møte de mest sentrale humanitære utfordringene vi står overfor det neste tiåret, og legger viktige føringer for organisasjonens arbeid og prioriteringer. Langtidsplanen er et overordnet dokument som vil ligge til grunn for de ulike hovedprogrammene i tiårsperioden. Langtidsplanen bygger på Røde Kors internasjonale forpliktelser, først og fremst til Det internasjonale forbundet av Røde Korsog Røde Halvmåneforeninger sin internasjonale strategi, Strategi Langtidsplanen er vedtatt av Landsmøtet Langtidsplanen består av tre kapitler: Kapittel 1 beskriver hvem vi er og understreker våre prinsipper og vårt oppdrag. Det fokuserer på vårt samspill med myndighetene, og gjør greie for Røde Kors samfunnsrolle. Kapittel 2 beskriver hva vi gjør for å møte fremtidens humanitære utfordringer og for å hjelpe sårbare grupper. Dette oppsummeres gjennom tre strategiske langtidsmål. Kapittel 3 beskriver hvordan vi arbeider for å levere i tråd med langtidsplanen. Dette oppsummeres gjennom tre organisatoriske langtidsmål. 1. Hvem vi er 1.1 Våre prinsipper Røde Kors arbeid styres av de syv Røde Korsprinsippene. Essensen i disse syv prinsippene er at vi hjelper der behovene er størst, at vi hjelper der Røde Kors er best egnet til å gjøre en innsats og at hjelpen gis uten hensyn til forhold som nasjonalitet, etnisitet, tro, samfunnsklasse eller politisk overbevisning. Humanitet Røde Kors er grunnlagt ut fra ønsket om upartisk å bringe hjelp til de sårede på slagmarken. Både i sitt internasjonale og nasjonale arbeid streber Røde Kors etter å forebygge og lindre menneskelig lidelse. Organisasjonens formål er å beskytte liv og helse og sikre respekt for enkeltmennesket. Røde Kors arbeider for å fremme gjensidig forståelse, vennskap, samarbeid og varig fred mellom alle folk Upartiskhet Røde Kors yter hjelp uten hensyn til nasjonalitet, rase, trosbekjennelse, samfunnsklasse eller politisk overbevisning. Røde Kors streber utelukkende etter å lindre nød og komme hurtig til hjelp der nøden er størst. Nøytralitet For å kunne bevare alles tillit vil Røde Kors ved konflikter ikke ta parti eller på noe tidspunkt la seg engasjere i uoverensstemmelser av politisk, rasistisk, religiøs eller ideologisk karakter. Uavhengighet Røde Kors er uavhengig. Selv om det nasjonale Røde Kors vil bistå myndighetene under krig og i nødssituasjoner og er underlagt landets lover, må Røde Kors alltid opprettholde sin selvstendighet for til enhver tid å kunne handle i overensstemmelse med Røde Kors-prinsippene. Frivillighet Røde Kors er en humanitær hjelpeorganisasjon basert på frivillig medlemskap og er ikke på noen måte tilskyndet av ønske om økonomiske fordeler Enhet I hvert land kan det bare være én Røde Korsorganisasjon. Den må være åpen for alle og utføre sin humanitære virksomhet over hele landet. 1.2 Røde Kors oppdrag og samfunnsrolle Røde Kors oppdrag er å avdekke, hindre og lindre menneskelig nød og lidelse. Arbeidet vårt kan knyttes til en eller flere av de tre handlingene: Vi driver humanitære aktiviteter Vi fremmer humanitære budskap Vi bygger organisasjonen Røde Kors innsats er forankret i lokale behov og tar utgangspunkt i våre ressurser, vår kompetanse og vår lokale kunnskap. Vi skal være talspersoner for mennesker i sårbare livssituasjoner og handle slik at vi står best mulig rustet til å avdekke og møte morgendagens behov. Røde Kors rolle som humanitær støtteaktør til norske myndigheter i fredstid er befestet gjennom kongelig resolusjon av august Støtteaktørrollen er en anerkjennelse fra norske myndigheter om at visse humanitære oppgaver bedre kan utføres av Røde Kors med vårt uavhengige og nøytrale mandat. Støtteaktørrollen dreier seg om et samarbeid mellom Røde Kors og myndighetene om å møte humanitære utfordringer innenfor rammene av Røde Kors-prinsippene, også i fredstid. Gjennom konstruktiv dialog vil Røde Kors fortsette å utfordre myndighetene på hvordan samfunnet skal møte fremtidens humanitære utfordringer. Vi vil derfor delta i samfunnsdebatten om hvilke oppgaver som må løses, hvilke av disse som skal løses av det offentlige og hvilke som kan løses av Røde Kors. Røde Kors skal innrette organisasjonens aktivitet slik at vi oppfyller vår rolle som støtteaktør. Dette innebærer også å vurdere å påta oss oppgaver som foreslås og finansieres av offentlige myndigheter. Vi er i kontinuerlig beredskap til å møte fremtidens humanitære utfordringer. 2. Hva vi gjør Dette kapittelet tegner et bilde av fremtiden ved å beskrive prioriteringer innenfor Røde Kors innsatsområder. Del 2 i langtidsplanen inneholder tre strategiske langtidsmål som skal hjelpe oss til å klare vårt oppdrag. Det første vektlegger viktigheten av Røde Kors prioriterer sine oppgaver etter følgende kriterier (Røde Korsvurderingen): Det skal foreligge et udekket behovhos mennesker i sårbare livssituasjoner Aktiviteten følger naturlig av vårt oppdrag og er i henhold til våre prinsipper Behovene er ikke dekket av andre med bedre kompetanse eller mer naturlig forankring Røde Kors har kompetanse og ressurser til å utføre oppgaven 2.1 Vi forebygger og responderer for å redde liv Samfunnssikkerhet og beredskap Røde Kors arbeid skal basere seg på frivillig og kompetent engasjement som organiseres for å kunne nå raskt og effektivt ut til mennesker som trenger hjelp. Vi skal drive lokal kapasitetsbygging, bygge bedre responskapasitet og jobbe for en mer effektiv beredskap. Videre skal vi fortsette å organisere sterke lokalforeninger over hele landet, samtidig som vi styrker vår rolle som del av en verdensomspennende bevegelse med et nettverk av frivillige hjelpere. Vi er og skal være en beredskapsorganisasjon. Dette krever at alle ledd i organisasjonen er forberedt på krisesituasjoner. Utfordringene som virker inn på samfunnets sårbarhet er mange og sammensatte. Det norske samfunnet må derfor forberedes på å møte et bredt spekter av hendelser knyttet til utvikling og endringer innen teknologi, sikkerhetspolitikk, konsekvenser ved klimaendringene, befolkningsmobilitet, og nye helseutfordringer. For eksempel kan global spredning av smitte, og nye typer pandemier og epidemier, kreve hurtig og krevende innsats fra Røde Kors. Internasjonale Langtidsplan

3 trender, og spesielt klimaendringene, kan i tiltakende grad kunne få nasjonale og lokale konsekvenser. Røde Kors skal i perioden øke innsatsen for å forberede lokalsamfunn på alvorlige hendelser, kriser og katastrofer. Dette innebærer også mer samhandling mellom lokal- og distriktsforeninger, og et tettere samarbeid med lokale myndigheter rundt beredskapsarbeidet Klimaendringer og natur katastrofer Konsekvensene av klimaendringene ser vi allerede, men i fremtiden vil katastrofene enten det er jordskred, flom, orkaner eller annet inntreffe hyppigere og være kraftigere enn i dag. Dette krever en nasjonal satsing på forebyggende arbeid som inkluderer alt fra redningsarbeid til omsorg for ofre. Det krever også en katastroferespons som er hurtig og lokalt forankret. Systematisk katastrofeberedskap begynner med tidlig opplæring, trening og organisering av frivillige. Røde Kors skal i perioden dra erfaring og nytte av hjelpekorpsets erfaring, kunnskap og styrke innen beredskapsarbeid. For å sikre kontinuitet mellom internasjonal nødhjelp og langsiktig utviklingsarbeid, vil vi ha fokus på utfordringene lokalsamfunn står overfor i gjenoppbyggingsfasen etter katastrofer eller konflikt. Økt press på naturressurser vil føre til at behovet forrent vann øker. Samtidig fører klimaendringene til mer tørke og mer flom. Flom tvinger mennesker til å flykte fra sine hjemsteder, forurenser drikkevann og ødelegger matjord. Vi vil spille en viktig rolle i å hindre og lindre de humanitære konsekvensene av denne utviklingen Konflikt og våpen Konfliktbildet i dagens verden gjør at humanitært arbeid kan være vanskelig. Mange konflikter er interne, og ofte rammes sivile hardest, i kontrast til humanitærrettens grunnleggende prinsipp om at sivile skal beskyttes. Røde Kors vil derfor arbeide for å styrke internasjonal humanitær rett i ikke internasjonal væpnet konflikt med særlig fokus på beskyttelse av sivile. I tillegg vil Røde Kors videreføre assistansen til ofrene for krig og konflikt. Vi vil legge press på myndigheter og drive aktivt påvirkningsarbeid innen bevegelsen for å forby eller begrense bruken av våpen som utgjør en spesiell risiko for sivilbefolkningen. Dette er en hjørnestein i vårt oppdrag for å hindre menneskelig nød og lidelse og innebærer blant annet å jobbe for et totalforbud mot atomvåpen, samt strengere reguleringer i forhold til håndvåpen Humanitært rom Hjelpeorganisasjoner blir ofte forhindret fra å nå ofrene og blir mål for væpnede angrep. Der det ikke er klare grenser mellom hva som er militært, hva som er sivilt og hva som er humanitært kan det oppstå gråsoner som svekker legitimiteten til humanitære organisasjoner. Derfor er det viktig at vi fortsetter å spre informasjon om internasjonal humanitær rett og grunnleggende prinsipper for humanitær innsats. Med utgangspunkt i støtteaktørrollen vil vi sammen med myndighetene arbeide for å utvide det humanitære rommet for å sikre menneskers tilgang til hjelp og beskyttelse. 2.2 Vi bidrar til å beskytte menneskers helse og livsgrunnlag Sivilsamfunnet Vår viktigste oppgave i arbeidet for å beskytte menneskers helse og livsgrunnlag er å styrke bæreevnen i lokalsamfunn, først og fremst gjennom lokal kapasitetsbygging og rekruttering av frivillige til vårt arbeid. Røde Kors utvikler sivilsamfunnet og er en viktig aktør i demokratiutviklingen gjennom å bygge bærekraftige Røde Kors foreninger. Frivillig innsats i lokalsamfunnene er med på å styrke sivilsamfunnets evne til å tilpasse seg skiftende omgivelser og nye humanitære utfordringer. Det innebærer også evnen til å tåle omfattende samfunnsendringer, enten disse er uventede, som en katastrofe, eller langsomme som en vedvarende finanskrise - med økt fattigdom og større omsorgsbehov. Røde Kors skal i perioden øke innsatsen innen forebyggende helse- og omsorgsarbeid Barn og unge Spesielt er barn og unge i en sårbar livssituasjon en viktig målgruppe for vår innsats. Vi skal være til stede og gi gode erfaringer til barn og unge som vokser opp i familier med svak økonomi, eller står overfor andre utfordringer, og som derfor ikke har de samme mulighetene som andre barn. Vi skal stille opp for barna med et helhetlig tilbud av aktiviteter som gir tryggere oppvekstvilkår, og for å gi dem voksenkontakt og positivt innhold i hverdager. Vi vil i perioden rette oppmerksomhet mot de underliggende sosiale og miljømessige faktorer som er avgjørende for god helse. En god oppvekst er viktig for å sikre et bærekraftig og trygt livsgrunnlag Helse Helsesituasjonen i verden er i stadig endring. Andelen ikke-smitsomme sykdommer og livsstilssykdommer øker, og etter all sannsynlighet kommer denne utviklingen til å fortsette årene som kommer. Infeksjoner det burde være mulig å forhindre eksisterer og spres fortsatt. Vi må forberede oss på at innen 2020 kan de viktigste årsakene til svak helse, uførhet og dødsfall være hjertesykdom og slag, depresjon, luftveissykdommer, trafikkulykker, traumer fra vold og konflikter. Vi vil fortsette å jobbe for god helse og sunn livsstil som et sentralt fundament for god folkehelse. Videre vil vi videreutvikle programmer for rekruttering av Blodgivere. Vi vil også jobbe mot stigmatisering av HIV-positive, tuberkuloserammede og andre som opplever stigmatisering på grunn av sin helsetilstand. Vi skal fortsette å drive informasjonsarbeid rettet mot ungdom for å forebygge seksuelt overførbare infeksjoner. 2.3 Vi jobber for sosial inkludering og mangfold Trygghet og tilhørighet I alle lokalsamfunn finnes det mennesker som av ulike årsaker faller utenfor velferdsstatens sikkerhetsnett. Det kan for eksempel skyldes vold, kriminalitet, rusmisbruk og dårlig økonomi, eller andre mer personlige årsaker. Ungdom som ekskluderes i samfunnet er ofte spesielt utsatt. Uansett årsak er mangel på sosialt nettverk og ensomhet dramatisk for de menneskene som berøres. Forskning viser at mestring og sosial inkludering er viktige helsefremmende faktorer. Opplevelse av trygghet, forutsigbarhet og mestring gir den enkelte krefter til å møte utfordringer og en følelse av å ha kontroll over eget liv. Røde Kors skal bidra til å skape nettverk og hindre ensomhet Sosial inkludering Vi vil arbeide for sosial inkludering og skape flere møteplasser for nettverksbygging og kulturutveksling gjennom alle våre aktiviteter. Med utgangspunkt i vårt humanitære mandat og vårt upartiske, nøytrale verdigrunnlag, samt med vår kompetanse om atferd og kommunikasjon, vil vi arbeide for å hindre konfliktsituasjoner. Vi vil aktivt kjempe mot mobbing og diskriminering, konflikter og sosiale fordommer, samt oppfordre til toleranse og respekt for ulikhetene som finnes. Det inkluderer også å bruke ikke-voldelige tilnærminger for å unngå voldelige konflikter. Vi ønsker et samfunn uten vold og vil derfor i større grad engasjere oss i voldsforebyggende arbeid. Vi skal fortsette å være en bidragsyter til en human og forebyggende kriminalomsorg Mangfold Alle deler av Røde Kors bør søke å gjenspeile mangfoldet i samfunnet. Mangfold i organisasjonen gjør oss bedre i stand til å hjelpe flere mennesker. For å få tilgang til sårbare gruppe må Røde Kors har frivillige og tillitsvalgte som har relevant bakgrunn, kultur- og språkkomptetanse som gir Røde Kors troverdighet som humanitær aktør. Vi vil legge til rette for et miljø hvor mennesker føler seg inkludert, og jobbe for å sikre representasjon fra ulike grupper i samfunnet både blant frivillige, tillitsvalgte og deltakere. Vi vil være en arena for mangfold og inkludering for alle. Vi vil øke vår kompetanse på å håndtere stigmatisering og diskriminering. Dette inkluderer å organisere vår beredskap og våre aktiviteter på en slik måte at de står opp mot fordommer og holdninger som ikke er i tråd med våre prinsipper. 3. Hvordan vi arbeider Del 3 i langtidsplanen inneholder tre organisatoriske langtidsmål som vil hjelpe oss til å nå de strategiske langtidsmålene. Det første legger vekt på viktigheten av sterke Røde Kors- foreninger som grunnlag for arbeidet vårt. Det andre handler om hvordan vi vil bruke vår kollektive stemme til innsats for et bedre livsgrunnlag for flere mennesker, mens det siste setter fokus på hvordan vi selv kan forbedre oss for å hjelpe mer og bedre. De organisatoriske langtidsmålene: Vi bygger og utvikler sterke og behovsrettede Røde Kors foreninger Vi forebygger og reduserer sårbarhet gjennom humanitært påvirkningsarbeid Vi utvikler en effektiv og bærekraftig organisasjon 4 Langtidsplan Langtidsplan

4 3.1 Vi bygger og utvikler sterke og behovsrettede Røde Kors foreninger Lokal kapasitet Det er avgjørende å bygge kapasitet i lokalforeningene. Den viktigste ressursen for gode aktiviteter i lokalsamfunnet, er mennesker med evner og ferdigheter som yter frivillig innsats. Gjennom fokus på lokal bærekraft, høy kompetanse, trygg økonomi og rekruttering, vil vi videreutvikle Røde Kors for å møte humanitære utfordringer i dag og i fremtiden Ungdom Å få med ungdom i Røde Kors er en viktig investering for fremtiden fordi ungdommen er svært viktige bidragsytere. Vi vil i større grad ta i bruk Røde Kors Ungdom sine ferdigheter og kunnskap til å lede og delta i frivillige aktiviteter og i organisasjonsdemokratiet. Vi vil styrke arbeidet for å få ungdommen til å fortsette sitt engasjement i Røde Kors som voksne Internasjonalt Røde Kors i Norge vil bidra til at våre søsterforeninger kan være sterke og forutsigbare aktører i det sivile samfunn innenfor utvikling, forebygging og nødhjelp. Våre lokalforeninger og distriktsforeninger er viktige ressurser i dette arbeidet. Gjennom å bygge velfungerende nasjonalforeninger sikrer vi bærekraftige aktiviteter. Vårt samarbeid med søsterforeninger er tuftet på deres eierskap til egen organisasjonsutvikling der vi bidrar til målrettede utviklingsprosesser gjennom støtte og kompetansebygging. Vårt internasjonale arbeid bygger på den spesielle statusen Røde Kors- og Røde Halvmånebevegelsen har gjennom internasjonal humanitær rett, spesielt i forhold til konflikt, og den troverdige handlekraften og tilstedeværelsen vi har i forbindelse med naturkatastrofer. På et overordnet nivå vil Røde Kors bidra til oppnåelse av Det internasjonale forbundet av Røde Kors- og Røde Halvmåneforeninger sin Strategi 2020, som vi har forpliktet oss til. 3.2 Vi forebygger og reduserer sårbarhet gjennom humanitært påvirkningsarbeid Samhandling I en virkelighet med større konkurranse om oppmerksomhet, om frivillige og om økonomiske midler, vil ett av Røde Kors viktigste virkemidler være bedre samhandling mellom organisasjonsleddene. Vi skal fremstå samlet, som ett Røde Kors, som i fellesskap jobber mot de samme målene, og som representerer en betydningsfull humanitær kraft i det norske samfunnet Rammevilkår I våre partnerskap med givere, vil vi legge vekt på innsats som hjelper mennesker i sårbare livssituasjoner. Våre bedriftspartnerskap, som kan være nasjonale eller lokale, skal styres av etiske kriterier som fremmer sosialt ansvar. Vi arbeider aktivt overfor næringslivet for å styrke deres satsing på samfunnsansvar, og jobber for å øke andelen privat finansiering til vårt arbeid. Vi vil fortsette den gode dialogen med myndighetene om viktigheten av gode rammevilkår for humanitært arbeid Humanitær påvirkning Vi er talspersoner for mennesker i sårbare livssituasjoner og for at sårbare grupper skal ha god tilgang til offentlig tilgjengelige tjenester. Samtidig skal vi drive holdningsskapende arbeid som fremmer medmenneskelige og sosiale holdninger. Det inkluderer å fremme respekt for konvensjoner om menneskerettigheter som gjelder sårbare mennesker, og å gjøre aktivitetene våre tilgjengelige for de som trenger vår hjelp. Vi vil bruke vår humanitære stemme til å rette oppmerksomhet mot sårbare menneskers behov for hjelp og beskyttelse. Vi driver humanitært påvirkningsarbeid overfor myndighetene og gir innspill til ny politikk innen lovgivning, utviklingsplaner og strategier på områder som er relevante for vårt arbeid. 3.3 Vi utvikler en effektiv og bærekraftig organisasjon Kompetanse og god styring Vi må bygge kompetanse og opprettholde årvåkenhet og dynamikk for å møte utfordringene og mulighetene i en verden i rask endring. Vi vil ha et kontinuerlig fokus på om arbeidet vårt er relevant for å møte de mest sentrale humanitære utfordringene, og om metodene vi benytter oss av fører til at hjelpen når frem. For å oppnå dette vil vi ha fokus på å rekruttere og skolere kompetente frivillige, samt evaluere effekten av det arbeidet vi gjør. Vi vil være en lærende organisasjon. Det betyr at vi bygger vårt arbeid på tidligere erfaringer, samtidig som vi utvikler nye metoder og tiltak som styrker evnen til å nå våre mål. En slik kollektiv selvbevissthet skal gjenspeiles i alle organisasjonens ledd Helhetlig tilnærming Vi vil ha en helhetlig tilnærming til planlegging, resultatmåling og ansvarlighet som omfatter hele organisasjonen. Vi vil ha god og effektiv kommunikasjon mellom alle ledd, samt styrke våre interne kontrollrutiner for å bedre oversikten over arbeidet som gjøres i hele organisasjonen. Landsstyret, landsrådene, distriktsstyrene og styrene i lokalforeningene er ansvarlig overfor medlemmene som velger dem, for at vedtatte målsettinger blir fulgt opp og at gode resultater oppnås. Riktig opplæring, varslingssystemer og resultatoppnåelse vil derfor vektlegges, sammen med kvalitetssikring av frivillige og deres opplæring Medlemmer, frivillige og tillitsvalgte Vi skal være en medlemsstyrt organisasjon, med en solid medlemsmasse. Rekruttering av flere medlemmer, frivillige og tillitsvalgte er viktig for organisasjonen. Medlemmene representerer en viktig økonomisk ressurs, og de er en del av rekrutteringsbasen for flere frivillige og flere tillitsvalgte. En velfungerende lokalforening er en lokalforening med mange og aktive medlemmer. For å møte utfordringen med mangel på ressurspersoner til tillitsverv vil vi motivere medlemmer og frivillige til å delta i organisasjonsdemokratiet og være med på utviklingen av vårt arbeid. Rekruttering og skolering av tillitsvalgte er sentrale organisatoriskorganisatoriske satsingsområder. For å sikre et levende organisasjonsdemokrati er det derfor nødvendig at lokalforeningene setter dette høyt på dagsorden. En viktig drivkraft for demokratiutviklingen i organisasjonen er engasjerte mennesker. Våre tillitsvalgte vil derfor få tilbud om gode skoleringsopplegg. 6 Langtidsplan Langtidsplan

5 8 Langtidsplan Postboks 1, Grønland 0133 Oslo Telefon:

Vedtatt av landsmøtet 9. oktober 2011, revidert versjon til Landsmøtet 2017.

Vedtatt av landsmøtet 9. oktober 2011, revidert versjon til Landsmøtet 2017. Utkast til Langtidsplan for Røde Kors i Norge 2011 2020 Vedtatt av landsmøtet 9. oktober 2011, revidert versjon til Landsmøtet 2017. Innledning Langtidsplanen beskriver hvordan Røde Kors ønsker å møte

Detaljer

Til stede Hovedprogram for Røde Kors 2014-2017

Til stede Hovedprogram for Røde Kors 2014-2017 Til stede Hovedprogram for Røde Kors 2014-2017 Hovedprogrammet bygger på «Langtidsplan for Norges Røde Kors 2011-2020». Langtidsplanen bygger på Det Internasjonale Forbundet av Røde Kors og Røde Halvmåne-foreningene

Detaljer

Hovedprogram for Røde Kors i Norge

Hovedprogram for Røde Kors i Norge Hovedprogram for Røde Kors i Norge 2017 2020 Hovedprogrammet er en treårig konkretisering av «Langtidsplan for Norges Røde Kors 2011 2020». Langtidsplanen bygger på Det Internasjonale Forbundet av Røde

Detaljer

Røde Kors - prinsippene

Røde Kors - prinsippene Røde Kors - prinsippene Røde Kors-prinsippene er kjernen i vårt verdigrunnlag, og legger rammene for all aktivitet i Røde Kors Ungdom. Humanitet Røde Kors er grunnlagt ut fra ønsket om upartisk å bringe

Detaljer

Røde Kors i Norge skal jobbe innenfor disse kjerneområdene i landsmøteperioden

Røde Kors i Norge skal jobbe innenfor disse kjerneområdene i landsmøteperioden Vårt oppdrag er å avdekke, hindre og lindre menneskelig nød og lidelse Mangfold og lokal variasjon er Røde Kors styrke. Det finnes imidlertid noen brede kjerneområder som binder oss sammen over hele landet

Detaljer

Handlingsprogram. for Vestfold Røde Kors med distriktsråd «Mot Felles Mål»

Handlingsprogram. for Vestfold Røde Kors med distriktsråd «Mot Felles Mål» Handlingsprogram for Vestfold Røde Kors med distriktsråd 2016-2017 «Mot Felles Mål» 35 Hovedprogrammets langsiktige mål og innsatsområder Røde Kors løser sitt oppdrag gjennom tre strategiske langtidsmål:

Detaljer

Handlingsplan. Skedsmo Røde Kors. Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram 2011 2014 vedtatt på landsmøte 9.oktober 2011.

Handlingsplan. Skedsmo Røde Kors. Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram 2011 2014 vedtatt på landsmøte 9.oktober 2011. Handlingsplan Skedsmo Røde Kors 2013 Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram 2011 2014 vedtatt på landsmøte 9.oktober 2011. 1 Utdrag fra Røde Kors Hovedprogram 2.1 Røde Kors forebygger

Detaljer

Handlingsprogram for Nordland Røde Kors

Handlingsprogram for Nordland Røde Kors Handlingsprogram for Nordland Røde Kors 2017-2019 Sammen blir vi bedre og sterkere Handlingsprogram Nordland Røde Kors 2017-2019 Side 1 INNLEDNING Handlingsprogrammet for Nordland Røde Kors 2017-2019 er

Detaljer

VITNESTØTTE. Vitnestøtte

VITNESTØTTE. Vitnestøtte VITNESTØTTE 2013 Vitnestøtte RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør Målsetting 04 Frivillige Røde Kors satser på økt mangfold Kvalitetssikring 05 Samarbeidspartnere

Detaljer

VITNESTØTTE. Vitnestøtte

VITNESTØTTE. Vitnestøtte VITNESTØTTE 2014 Vitnestøtte RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør Målsetting 04 Frivillige Røde Kors satser på økt mangfold Kvalitetssikring 05 Opplæring og fagsamlinger

Detaljer

Frivillig og veldig verdifull. Fylkeskonferansen kultur og idrett, 21. november 2012 Åsne Havnelid

Frivillig og veldig verdifull. Fylkeskonferansen kultur og idrett, 21. november 2012 Åsne Havnelid Frivillig og veldig verdifull Fylkeskonferansen kultur og idrett, 21. november 2012 Åsne Havnelid Agenda Kort om Røde Kors og min bakgrunn Hvorfor frivilligheten er avgjørende for å møte fremtidens helseutfordringer

Detaljer

Utfordringer i lokal beredskap

Utfordringer i lokal beredskap KFB Totalforsvarkonferansen 18 april 2016 Utfordringer i lokal beredskap Kunnskap og tilstedeværelse Innhold Grunnleggende verdier og forankring Beredskap i Røde Kors Erfaringer fra 2015 Utfordringer 2016

Detaljer

Kommentarer til Lover for Røde Kors

Kommentarer til Lover for Røde Kors Kommentarer til Lover for Røde Kors Sist oppdatert etter landsstyrets møte 12. des. 2014 1. Ifølge bestemmelsene skal Røde Kors drive sin virksomhet i samsvar med Den internasjonale Røde Kors og Røde Halvmåne

Detaljer

Strategisk plan for Blå Kors Norge 2014-2018

Strategisk plan for Blå Kors Norge 2014-2018 Strategisk plan for Blå Kors Norge 2014-2018 Strategisk plan 2014-2018 1 VISJON Med hjerte, kunnskap og kraft skaper Blå Kors muligheter for mestring og mening. VERDIER Blå Kors er en felleskristen, diakonal

Detaljer

FORSLAG TIL PRINSIPPROGRAM

FORSLAG TIL PRINSIPPROGRAM FORSLAG TIL PRINSIPPROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 Redningstjeneste og førstehjelp Flyktning og integrering Utviklingssamarbeid Humanitær nedrustning Høringsdokument Norsk Folkehjelps 19. ordinære landsmøte

Detaljer

Frivillighet og velferd roller og samspill. Regional KS-konferanse, Buskerud, 28. januar 2013 Åsne Havnelid

Frivillighet og velferd roller og samspill. Regional KS-konferanse, Buskerud, 28. januar 2013 Åsne Havnelid Frivillighet og velferd roller og samspill Regional KS-konferanse, Buskerud, 28. januar 2013 Åsne Havnelid Agenda Kort om Røde Kors Hvorfor er frivilligheten avgjørende Hva kan Buskerud Røde Kors bidra

Detaljer

Frivillighetserklæringen. erklæring for samspillet mellom regjeringen og frivillig sektor

Frivillighetserklæringen. erklæring for samspillet mellom regjeringen og frivillig sektor Frivillighetserklæringen erklæring for samspillet mellom regjeringen og frivillig sektor Forord Formål Frivilligheten er en stor og selvstendig del av vårt samfunn som gir en merverdi til den som bidrar

Detaljer

Net t verksarbeid 2012

Net t verksarbeid 2012 Nettverksarbeid 2012 Røde Kors-prinsippene Innhold 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør Frivillige 04 Kvalitetssikring Samarbeidspartnere og bidragsytere 05 Eksempler 06 Tall Humanitet Røde

Detaljer

VELKOMMEN TIL RØDE KORS HELGEN SEPTEMBER PÅ STRAND HOTEL FEVIK

VELKOMMEN TIL RØDE KORS HELGEN SEPTEMBER PÅ STRAND HOTEL FEVIK VELKOMMEN TIL RØDE KORS HELGEN 23-24. SEPTEMBER PÅ STRAND HOTEL FEVIK Et hotell fylt med frivillige og trivelige Røde Korsere. En hel helg fylt med kompetansebygging, sosialt fellesskap og moro i flotte

Detaljer

Redaksjonskomiteens innstilling

Redaksjonskomiteens innstilling Redaksjonskomiteens innstilling Sak 5. Revidering av Langtidsplan 2011-2020 Redaksjonskomiteens innstilling Ansatte tilretteleggere Overordnet Hensyntatt i Rammebudsjett og Røde Kors mot 2020 Avvist i

Detaljer

Organisasjonens engasjement er samlet omkring to strategiske områder:

Organisasjonens engasjement er samlet omkring to strategiske områder: Sak 9 Innkomne forslag A Økonomisk støtte til Norsk Folkehjelps arbeid Hvem er Norsk Folkehjelp? Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. Norsk Folkehjelp er en partipolitisk

Detaljer

Arbeidsplan for Juvente: Juvente i 2013. Arbeidsplanen ble vedtatt under Juventes landsmøte 26.-29. juli 2011.

Arbeidsplan for Juvente: Juvente i 2013. Arbeidsplanen ble vedtatt under Juventes landsmøte 26.-29. juli 2011. Arbeidsplan for Juvente: Juvente i 2013 Arbeidsplanen ble vedtatt under Juventes landsmøte 26.-29. juli 2011. Side 2 av 6 Juvente i 2013 Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se

Detaljer

VISJON Med hjerte, kunnskap og kraft skaper Blå Kors muligheter for mestring og mening. INNLEDNING

VISJON Med hjerte, kunnskap og kraft skaper Blå Kors muligheter for mestring og mening. INNLEDNING Strategisk plan For Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad 2017-2019 VISJON Med hjerte, kunnskap og kraft skaper Blå Kors muligheter for mestring og mening. INNLEDNING Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad er et av

Detaljer

Handlingsplan 2010 Skedsmo Røde Kors

Handlingsplan 2010 Skedsmo Røde Kors Handlingsplan 2010 Skedsmo Røde Kors 1 Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram vedtatt på landsmøte 5.oktober 2008. Røde Kors i Norge skal jobbe innenfor disse kjerneområdene i landsmøteperioden

Detaljer

STRATEGISK PLAN VEDTATT 2016 STRATEGISK PLAN FOR BLÅ KORS NORGE

STRATEGISK PLAN VEDTATT 2016 STRATEGISK PLAN FOR BLÅ KORS NORGE STRATEGISK PLAN 2014-2018 VEDTATT 2016 STRATEGISK PLAN FOR BLÅ KORS NORGE 2014-2018 Vedtatt på generalforsamlingen 27 28. mai 2016 BLÅ KORS' VISJON Med hjerte, kunnskap og kraft skaper Blå Kors muligheter

Detaljer

Frivillighet gir samfunnsutviklingen grobunn for nye former for frivillighet?

Frivillighet gir samfunnsutviklingen grobunn for nye former for frivillighet? Frivillighet gir samfunnsutviklingen grobunn for nye former for frivillighet? Sven Mollekleiv President Norges Røde Kors 12.06.13 Det personlige humanitære initiativ 1 Frivillighetens avgjørende rolle

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM HEFTE 1 INTRODUKSJON OG GRUNNDOKUMENTER

RØDE KORS UNGDOM HEFTE 1 INTRODUKSJON OG GRUNNDOKUMENTER RØDE KORS UNGDOM HEFTE 1 INTRODUKSJON OG GRUNNDOKUMENTER Denne håndboken består av ni hefter og er laget av sekretariatet for Røde Kors Ungdom til internt bruk i organisasjonen. All bruk eller kopiering

Detaljer

PRINSIPPROGRAM

PRINSIPPROGRAM PRINSIPPROGRAM 2015 2019 SOLIDARITET I PRAKSIS Norsk Folkehjelp er en medlemsorganisasjon som ble stiftet i 1939. Vi er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. Grunnlaget for vår organisasjon

Detaljer

Vedtekter for Røde Kors Ungdom

Vedtekter for Røde Kors Ungdom Vedtekter for Røde Kors Ungdom Vedtekter for Røde Kors Ungdom utgjør Røde Kors Ungdoms gjeldende lovverk, og er underlagt Norges Røde Kors lover og retningslinjer (Vedtekter og orienteringer av varig verdi,

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM HEFTE 1 INTRODUKSJON OG GRUNNDOKUMENTER

RØDE KORS UNGDOM HEFTE 1 INTRODUKSJON OG GRUNNDOKUMENTER RØDE KORS UNGDOM HEFTE 1 INTRODUKSJON OG GRUNNDOKUMENTER Denne håndboken består av ni hefter og er laget av sekretariatet for Røde Kors Ungdom til internt bruk i organisasjonen. All bruk eller kopiering

Detaljer

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program Januar 2016 Handlingsprogram og strategisk program 1 2 Innhold Innledning... 4 Visjon... 4 Forbundets virksomhet... 5 PF som organisasjon... 6 Langsiktig plan for perioden 2016-2018... 6 Hovedsatsningsområde:

Detaljer

Strategi for folkehelse i Buskerud

Strategi for folkehelse i Buskerud Strategi for folkehelse i Buskerud 2010-2014 Folkehelsearbeid: Folkehelsearbeid innebærer å svekke det som medfører helserisiko, og styrke det som bidrar til bedre helse (St.meld. nr. 16 (2002 2003); Resept

Detaljer

Saksframlegg. Partnerskapsavtale 2015-2018 mellom Søgne Frivilligsentral, Søgne kommune og Vest-Agder Røde Kors

Saksframlegg. Partnerskapsavtale 2015-2018 mellom Søgne Frivilligsentral, Søgne kommune og Vest-Agder Røde Kors Søgne kommune Arkiv: F08 Saksmappe: 2005/2055-11318/2015 Saksbehandler: Gustav Skretting Dato: 17.03.2015 Saksframlegg Partnerskapsavtale 2015-2018 mellom Søgne Frivilligsentral, Søgne kommune og Vest-Agder

Detaljer

Sak nummer: 6 - Hovedprogram

Sak nummer: 6 - Hovedprogram - Hovedprogram 2017-2020 Forslag nr. 6.1: Linjenummer (hovedprogram/ langtidsplan): Hovedprogram. 69, 87, 99, 123, 140 og 164 Legge til ordene "blant annet" i hver linje, slik at hver setning blir lydene:

Detaljer

Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015

Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015 1 2 Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2015. For at vi skal nå disse målene

Detaljer

Sak 7. Lover for Røde Kors

Sak 7. Lover for Røde Kors Sak 7. Lover for Røde Kors Redaksjonskomiteens forslag 6. Røde Kors deltar i humanitær og sosial virksomhet ved bl.a.: å yte hjelp til ofre for væpnede konflikter, naturkatastrofer og ulykker nasjonalt

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

Rammeavtale for samarbeid om folkehelsearbeid Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune

Rammeavtale for samarbeid om folkehelsearbeid Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune Rammeavtale for samarbeid om folkehelsearbeid Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune Rammeavtale folkehelse Vestre Viken HF og Buskerud Fylkeskommune Side 1 av 5 Formål og ønsket effekt For å møte fremtidens

Detaljer

Rogaland Røde kors. Presentasjoner av Røde kors http://www.youtube.com/watch? v=_a0w57pnwso. http://www.youtube.com/watch?

Rogaland Røde kors. Presentasjoner av Røde kors http://www.youtube.com/watch? v=_a0w57pnwso. http://www.youtube.com/watch? Rogaland Røde kors Presentasjoner av Røde kors http://www.youtube.com/watch? v=_a0w57pnwso http://www.youtube.com/watch? v=rxx4e1ooa3c 26.09.13 Frivilligsentralene 1 Erfaringer frå Røde kors Presentasjon

Detaljer

Strategi Amnesty International i Norge

Strategi Amnesty International i Norge Strategi 2017-2019 Amnesty International i Norge «Økt gjennomslag fordi flere tar brudd på menneskerettighetene personlig og blir med i Amnesty International» Innledning Amnesty International i Norges

Detaljer

Strategi for kvalitet i oppvekst 2025

Strategi for kvalitet i oppvekst 2025 Strategi for kvalitet i oppvekst 2025 Kompetanse for fremtiden Trygghet skaper utvikling! Denne strategien er et mål- og verdidokument som skal sikre at barn og unge i Asker får en best mulig oppvekst.

Detaljer

Kommunedelplan helse og omsorg , Levanger kommune Mestring for alle

Kommunedelplan helse og omsorg , Levanger kommune Mestring for alle Kommunedelplan helse og omsorg 2015 2030, Levanger kommune Mestring for alle vedtatt 19.11.14, sak 54/14 Kortversjon Vektelegge mer tverrfaglig samhandling Organiseringen etter OU 2012 Fra geografisk organisering

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi - Østre Toten Kommune

Arbeidsgiverstrategi - Østre Toten Kommune Arbeidsgiverstrategi - Østre Toten Kommune 2017 2020 Innledning I årene som kommer må kommunal sektor forvente store krav til omstillinger for å møte et samfunn og arbeidsliv i endring. For å kunne møte

Detaljer

Leger Uten Grenser MSF

Leger Uten Grenser MSF Leger Uten Grenser MSF 1969: Biafra-krigen i Nigeria. Humanitære organisasjoner nektes adgang til en befolkning i nød og bistand manipuleres 1971: Den uavhengige organisasjonen Leger Uten Grenser stiftes

Detaljer

DE KRISTNE. Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017. DE KRISTNE De Kristnes prinsipprogram 1

DE KRISTNE. Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017. DE KRISTNE De Kristnes prinsipprogram 1 Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017 De Kristnes prinsipprogram 1 Innhold De Kristne skal bygge et samfunn som er fritt og trygt for alle, uansett hvem man er eller hvor man

Detaljer

Politisk plattform for. Røde Kors Ungdom

Politisk plattform for. Røde Kors Ungdom Politisk plattform for Røde Kors Ungdom Vedtatt på Sentral ungdomskonferanse 2011 Innhold INNLEDNING 3 1. MIGRASJON 4 1.1 ÅRSAKER TIL FLUKT OG SÅRBARHET UNDER FLUKTEN 4 1.1.1 MENNESKEHANDEL 4 1.1.2 KLIMA

Detaljer

Møteplass psykisk helse: Dette mener Norsk Ergoterapeutforbund om: Psykisk helse

Møteplass psykisk helse: Dette mener Norsk Ergoterapeutforbund om: Psykisk helse Møteplass psykisk helse: Dette mener Norsk Ergoterapeutforbund om: Psykisk helse Definisjon Psykisk helse er evne til å mestre tanker, følelser, sosiale relasjoner for å kunne fungere i hverdagen. Alle

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027 Kommuneplanens samfunnsdel for Eidskog 2014-2027 Innholdsfortegnelse Hilsen fra ordføreren...5 Innledning...6 Levekår...9 Barn og ungdom...13 Folkehelse... 17 Samfunnssikkerhet og beredskap...21 Arbeidsliv

Detaljer

Handlingsplan for ungdom, fred og sikkerhet

Handlingsplan for ungdom, fred og sikkerhet Handlingsplan for ungdom, fred og sikkerhet Innspill til Norges oppfølging av sikkerhetsrådsresolusjon 2250 SIKKERHETSRÅDS- RESOLUSJON 2250 FNs sikkerhetsråd skrev desember 2015 historie ved å vedta resolusjon

Detaljer

DISKUSJONSNOTATER TIL LANDSMØTET

DISKUSJONSNOTATER TIL LANDSMØTET Diskusjonsnotater DISKUSJONSNOTATER TIL LANDSMØTET FORORD Disse diskusjonsnotatene er laget til landsmøtet i Trondheim 2014. Mottoet for landsmøtet er «til stede». Røde Kors er til stede i det forebyggende

Detaljer

Juvente i Arbeidsplan Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2017.

Juvente i Arbeidsplan Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2017. Juvente i 2017 Arbeidsplan 2015 2017 Vedtatt av landsmøtet i 2015. Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2017. For at vi skal nå disse målene er det ikke nok at bare landsstyret

Detaljer

Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2017/2018

Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2017/2018 Humanistisk Ungdoms Arbeidsprogram 2016/2017 Vedtatt 07.05.2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2017/2018

Detaljer

Tematikk og prioriteringer

Tematikk og prioriteringer Strategi 2011-2014 Tematikk og prioriteringer FNs arbeid for fred og sikkerhet, menneskerettigheter og utvikling er FN-sambandets satsningsområder. I den neste fireårsperioden vil FN-sambandet prioritere:

Detaljer

» VISJON 2024, LANGTIDSMÅL OG ARBEIDSPLAN

» VISJON 2024, LANGTIDSMÅL OG ARBEIDSPLAN » VISJON 2024» LANGTIDSMÅL 2015-2024» ARBEIDSPLAN 2017-2018 » VISJON 2024, LANGTIDSMÅL 2015-2024 OG ARBEIDSPLAN 2015-2016 SPEIDERE VIL UT PATRULJEN TAR ANSVAR SPEIDING NÅR FLERE ARBEIDSPLAN 2015 ARBEIDSPLAN

Detaljer

Nasjonal satsing på fysisk aktivitet og folkehelse. Kirkenes, onsdag 1. november 2006 Statssekretær Arvid Libak

Nasjonal satsing på fysisk aktivitet og folkehelse. Kirkenes, onsdag 1. november 2006 Statssekretær Arvid Libak Nasjonal satsing på fysisk aktivitet og folkehelse Kirkenes, onsdag 1. november 2006 Statssekretær Arvid Libak Folkehelse Folkehelsen speiler samfunnsutviklingen, oppvekst- og levekår, og den utvikles

Detaljer

Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018

Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018 Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018 0 Innhold 1. Situasjonsbeskrivelse... 2 1.1 Overordnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfordringene... 2 2 Visjon... 2 3 Formål... 3 4 Verdier...

Detaljer

BESØKSTJENESTEN. Besøkstjenesten

BESØKSTJENESTEN. Besøkstjenesten BESØKSTJENESTEN 2013 Besøkstjenesten RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør 04 Målsetting og målgrupper 05 Frivillige Røde Kors satser på økt mangfold 06 Kvalitetssikring

Detaljer

Handlingsplan 2015. Visjon. Fokus. Mental Helses visjon er at alle har rett til et meningsfylt liv og en opplevelse av egenverd og mestring.

Handlingsplan 2015. Visjon. Fokus. Mental Helses visjon er at alle har rett til et meningsfylt liv og en opplevelse av egenverd og mestring. Visjon Mental Helses visjon er at alle har rett til et meningsfylt liv og en opplevelse av egenverd og mestring. Fokus Hovedmålet for årets handlingsplan er samhandling, samordning og forutsigbarhet. Den

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR SFO.

KVALITETSPLAN FOR SFO. KVALITETSPLAN FOR SFO. 1. Bakgrunn for planen. Visjonen for drammensskolen ble vedtatt i bystyret 19. juni 2007. Arbeidet med visjonen ble initiert av formannskapet og har som intensjon å bidra til at

Detaljer

Aktiv inspirasjon. Strategi for idrettens rolle for et fysisk aktivt samfunn

Aktiv inspirasjon. Strategi for idrettens rolle for et fysisk aktivt samfunn Aktiv inspirasjon Strategi for idrettens rolle for et fysisk aktivt samfunn Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Oktober 2014 Innledning Norges idrettsforbund er en medlemsorganisasjon,

Detaljer

Politisk program for Juvente 2012-2014

Politisk program for Juvente 2012-2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Politisk program for Juvente 2012-2014 1 Innledning Juvente er en organisasjon for, av og med edru ungdom. Juventes visjon er en demokratisk verden basert

Detaljer

LANGTIDSMÅL ARBEIDSPLAN

LANGTIDSMÅL ARBEIDSPLAN LANGTIDSMÅL 2015-2024 ARBEIDSPLAN 2017-2018 Visjon 2024 - Speidere vil ut, patruljen tar ansvar, speiding når flere I 2024 er Norges speiderforbund den mest attraktive organisasjonen for barn og unge som

Detaljer

LOVER FOR RØDE KORS Vedtatt av Landsmøtet 2011

LOVER FOR RØDE KORS Vedtatt av Landsmøtet 2011 KAPITTEL I FORMÅL EMBLEM LOVER FOR RØDE KORS Vedtatt av Landsmøtet 2011 1. Norges Røde Kors er stiftet 22. september 1865 på grunnlag av den resolusjon som ble vedtatt på Den internasjonale Konferanse

Detaljer

Norsk Jernbaneforbunds informasjonsstrategi

Norsk Jernbaneforbunds informasjonsstrategi Norsk Jernbaneforbunds landsmøte 23. 26. oktober 2016 Sak 10.A Norsk Jernbaneforbunds informasjonsstrategi FORSLAG FRA FORBUNDETS ADMINISTRASJON 1 Innhold Overordnet målsetting... 3 Forholdet til egne

Detaljer

BSK s hustavle. Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet. Best på Samhold og Kommunikasjon!

BSK s hustavle. Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet. Best på Samhold og Kommunikasjon! BSK s hustavle Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet Best på Samhold og Kommunikasjon! 2 Kjære BSK medlem For alle BSK ere gjelder BSKs verdier: Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet

Detaljer

W HANDLINGSPLAN

W HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN 2012 1 Innledning Handlingsplanen til Mental Helse angir hvilke prioriterte oppgaver og føringer som skal legges for alle ledd i organisasjonen og hvilke samfunnsområder vi ønsker å påvirke

Detaljer

1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4

1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4 1.3 Fra Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver... 4 1.4 Utdanningsdirektoratets

Detaljer

HLF 2012-2015 HLF. på fem minutter. Hørselshemmedes Landsforbund Din hørsel vår sak

HLF 2012-2015 HLF. på fem minutter. Hørselshemmedes Landsforbund Din hørsel vår sak HLF 2012-2015 på fem minutter HLF Hørselshemmedes Landsforbund Din hørsel vår sak Innledning HLFs handlingsprogram 2012-2015 gir en grundig presentasjon av forbundets prioriteringer og mål i landsmøteperioden.

Detaljer

Strategi for organisasjonsopplæring LIKEVERD I ÅPENHET I RESPEKT I INKLUDERING

Strategi for organisasjonsopplæring LIKEVERD I ÅPENHET I RESPEKT I INKLUDERING Strategi 2016 2018 for organisasjonsopplæring LIKEVERD I ÅPENHET I RESPEKT I INKLUDERING Mental Helse er en medlemsorganisasjon for alle mennesker med psykiske helseproblemer, pårørende og andre interesserte.

Detaljer

Mål og forventninger til beredskapen i Østfold. Trond Rønningen assisterende fylkesmann

Mål og forventninger til beredskapen i Østfold. Trond Rønningen assisterende fylkesmann Mål og forventninger til beredskapen i Østfold Trond Rønningen assisterende fylkesmann Hva må vi være forberedt på? https://www.youtube.com/watch?v=3foyzk33l0y&feature=youtu.be eller https://youtu.be/3foyzk33l0y

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM

ARBEIDSPROGRAM NORGES PARKINSONFORBUND ARBEIDSPROGRAM 2011 2013 - Riktig tilbud, til riktig person, til riktig tid - Forbundsstyret, fylkesforeninger, lokalforeninger og forbundets sekretariat skal i samarbeid ivareta

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Oslo, Til palliasjonsutvalget v/ann Kristin Andresen Helse- og omsorgsdepartementet

Oslo, Til palliasjonsutvalget v/ann Kristin Andresen Helse- og omsorgsdepartementet 1 Til palliasjonsutvalget v/ann Kristin Andresen Helse- og omsorgsdepartementet Oslo, 22.08.2017 Takk for at vi ble invitert til å gi innspill til Palliasjonsutvalget i møte 19. juni. Med dette sender

Detaljer

Verdidokument. for Åsane Håndball

Verdidokument. for Åsane Håndball Verdidokument for Åsane Håndball Åsane Håndball ble som en del av Åsane Idrettslag stiftet i 1971, men ble 26. januar1997 stiftet som en selvstendig enhet blant flere enheter etter fleridrettsmodellen

Detaljer

Verdier og politikker

Verdier og politikker Verdier og politikker Først og fremst Muligheter for alle! Fremtidsrettet Respekt Engasjement Mangfold www.bodoind.no Våre verdier Bodø Industri AS har en viktig rolle som veiviser i moderne attføringsarbeid.

Detaljer

Kulturminnefondets strategiplan

Kulturminnefondets strategiplan Kulturminnefondets strategiplan 2014-2018 Bevaring gjennom verdiskaping Strategiplanen for Kulturminnefondet er det overordnede dokumentet som skal legge rammer og gi ambisjonsnivået for virksomheten.

Detaljer

Vedtak og orienteringer av varig verdi

Vedtak og orienteringer av varig verdi Vedtak og orienteringer av varig verdi VOVV oppdatert februar 2013 Side 1 av 123 Røde Kors-prinsippene HUMANITET Røde Kors formål er å forebygge og lindre menneskelig nød og lidelse, samt å sikre respekt

Detaljer

SAMHOLD - TRYGGHET - KOMPETANSE VIRKSOMHETSPLAN FOR HOBØL IL

SAMHOLD - TRYGGHET - KOMPETANSE VIRKSOMHETSPLAN FOR HOBØL IL VIRKSOMHETSPLAN FOR HOBØL IL 2015 2020 1 Innhold INNLEDNING... 3 VISJON... 3 VIRKSOMHETSIDÈ... 4 VERDIER... 4 ETTERLEVE VERDIENE.... 5 SAMSVAR MED PLANER OG STRATEGIER I KLUBBEN (SPESIELT SPORTSLIG PLAN)...

Detaljer

KrFs utviklingspolitikk

KrFs utviklingspolitikk KrFs utviklingspolitikk 2013-2017 Programkomiteens førsteutkast april 2012 Per Kristian Sbertoli medlem av programkomiteen KrFs utviklingspolitiske seminar 27. april 2012 Programprosessen April: 1. høringsrunde

Detaljer

Det gjøres oppmerksom på at når begrepet skole brukes, er også SFO og skoleveien innbefattet.

Det gjøres oppmerksom på at når begrepet skole brukes, er også SFO og skoleveien innbefattet. FORORD Barn og elever har krav på et oppvekst- og læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Den som mobbes blir fratatt respekt og anerkjennelse, og mobbing utgjør derfor en reell helsefare. Malvik

Detaljer

Strategi 2020. Tingperiode 2012-2014 retning mot 2020

Strategi 2020. Tingperiode 2012-2014 retning mot 2020 Strategi 2020 Tingperiode 2012-2014 retning mot 2020 STRATEGI 2020 Strategi 2020 Norsk Orientering har som mål at 1 % av Norges befolkning i 2020 skal være medlemmer av klubber tilsluttet Norges Orienteringsforbund.

Detaljer

Fagforbundets kommunikasjonsstrategi. omtanke solidaritet samhold

Fagforbundets kommunikasjonsstrategi. omtanke solidaritet samhold Fagforbundets kommunikasjonsstrategi 2012 2013 omtanke solidaritet samhold Fagforbundet for et likestilt samfunn og arbeidsliv Kommunikasjon er spennende. Kommunikasjon er nødvendig. Kommunikasjon gir

Detaljer

Strategiprogram Mental Helse Ungdom Landsmøteperioden

Strategiprogram Mental Helse Ungdom Landsmøteperioden Strategiprogram Mental Helse Ungdom Landsmøteperioden 2017-2018 Innhold Forord 3 Organisasjonsutvikling 4 Økonomi 6 Brukermedvirkning 7 Organisasjonsutvikling 8 Forord Mental Helse Ungdom er en medlemsbasert

Detaljer

Sammen Barnehager. Mål og Verdier

Sammen Barnehager. Mål og Verdier Sammen Barnehager Mål og Verdier Kjære leser Rammeplan for barnehager legger de sentrale føringene for innholdet i alle norske barnehager. Hensikten med dette dokumentet er å fortelle våre brukere, medarbeidere

Detaljer

Stegene og artiklene m/kontrollspørsmål

Stegene og artiklene m/kontrollspørsmål Stegene og artiklene m/kontrollspørsmål fra 2009 Sjumilssteget - overordnet artikkel: Art. 3. Ved alle handlinger som berører barn, enten de foretas av offentlige eller private velferdsorganisasjoner,

Detaljer

Redd Barnas strategi Vedtatt av landsmøtet 20. september 2009

Redd Barnas strategi Vedtatt av landsmøtet 20. september 2009 Redd Barnas strategi 2010-2013 Vedtatt av landsmøtet 20. september 2009 Innhold Bakgrunnsinformasjon for Redd Barnas strategi 2010-2013... 1 Vi er... 1 Vår visjon... 1 Vårt mandat... 1 Våre felles verdier...

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag 27.08.13 Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og

Detaljer

Nasjonal strategi for frivillig arbeid på helse-og omsorgsfeltet

Nasjonal strategi for frivillig arbeid på helse-og omsorgsfeltet Helse- og omsorgsdepartementet Nasjonal strategi for frivillig arbeid på helse-og omsorgsfeltet Ida Marie Holmin, Frivillighet Norge og Ann Kristin Andresen, Helse- og omsorgsdepartementet Omsorgskonferansen

Detaljer

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2012 En mangfoldig arbeidsplass Arbeidsgiverpolitisk dokument for Steinkjer kommune 2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune Arbeidsgiverpolitikk er summen av de holdninger vi har, de handlinger vi utfører

Detaljer

Deanu gielda-tana kommune

Deanu gielda-tana kommune Deanu gielda-tana kommune ARBEIDSGIVERPOLITIKK KST 15/6-17 2 Visjon: Visjonen i kommuneplanens samfunnsdel utgjør grunnlaget for kommunens arbeidsgiverpolitikk: Et samfunn hvor alle kan leve det «gode

Detaljer

Risiko i et trygt samfunn

Risiko i et trygt samfunn Risiko i et trygt samfunn Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (FrP) 6. februar 2017 Trygghet i hverdagen og styrket beredskap Foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvarets mediesenter Regjeringens arbeid

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN SØR-TRØNDELAG IDRETTSKRETS

VIRKSOMHETSPLAN SØR-TRØNDELAG IDRETTSKRETS VIRKSOMHETSPLAN SØR-TRØNDELAG IDRETTSKRETS 2016-2018 1 Innledning Sør-Trøndelag Idrettskrets (STIK) er et organisasjonsledd som arbeider med oppgaver av felles interesse for alle idrettene i fylket. Det

Detaljer

Holdninger, etikk og ledelse

Holdninger, etikk og ledelse Holdninger, etikk og ledelse Grunnfilosofi I ULNA ønsker vi å skape et inkluderende miljø der ulikheter sees på som et gode, der man blir anerkjent for den man er og der opplevelsen av likeverd står sentralt

Detaljer

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar LillestrømBankens samfunnsansvar Innhold LILLESTRØMBANKENS SAMFUNNSANSVAR 2 Innledning... 2 Banken og menneskerettighetene... 2 Banken og miljøet... 2 Banken og myndighetene... 3 Banken og samfunnet...

Detaljer

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013 Velferdsstatens utfordringer Akademikerkonferansen 2013 Politisk plattform Regjeringen vil bygge sin politikk på sosialt ansvar og internasjonalt solidaritet. Regjeringen vil jobbe for å løfte mennesker

Detaljer

Handlingsplan Skedsmo Røde Kors 2011

Handlingsplan Skedsmo Røde Kors 2011 Handlingsplan Skedsmo Røde Kors 2011 Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram vedtatt på landsmøte 5.oktober 2008. Røde Kors i Norge skal jobbe innenfor disse kjerneområdene i landsmøteperioden

Detaljer

MED FN FOR EN RETTFERDIG VERDEN DELMÅL

MED FN FOR EN RETTFERDIG VERDEN DELMÅL STRATEGI 2015-18 Innledning FN-sambandet skal være ledende på FN informasjon i Norge. I snart 70 år har FN-sambandet vært en støttespiller og kilde til informasjon om FN, og en viktig bidragsyter til at

Detaljer

NAAFs strategiplan 2005 2008/9. Planen justeres på landsmøtet

NAAFs strategiplan 2005 2008/9. Planen justeres på landsmøtet NAAFs strategiplan 2005 2008/9 Planen justeres på landsmøtet NAAFs strategiplan 2005 2008/9 NORGES ASTMA- OG ALLERGIFORBUND Strategiplanen er retningsgivende for alt arbeid i de ulike ledd i organisasjonen.

Detaljer

Resolusjon vedtatt av Generalforsamlingen. [på grunnlag av rapporten fra Tredje komité (A/66/457)]

Resolusjon vedtatt av Generalforsamlingen. [på grunnlag av rapporten fra Tredje komité (A/66/457)] De forente nasjoner Generalforsamlingen A/RES/66/137 Distr.: Generell 16. februar 2012 66. sesjon Pkt. 64 på dagsordenen Generalforsamlingen, Resolusjon vedtatt av Generalforsamlingen [på grunnlag av rapporten

Detaljer