Røde Kors i Norge skal jobbe innenfor disse kjerneområdene i landsmøteperioden

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Røde Kors i Norge skal jobbe innenfor disse kjerneområdene i landsmøteperioden"

Transkript

1 Vårt oppdrag er å avdekke, hindre og lindre menneskelig nød og lidelse Mangfold og lokal variasjon er Røde Kors styrke. Det finnes imidlertid noen brede kjerneområder som binder oss sammen over hele landet og over hele verden der alle Røde Kors-foreninger har utviklet gode aktiviteter og der behovet for Røde Kors innsats vil øke i årene som kommer. 1 Røde Kors i Norge skal jobbe innenfor disse kjerneområdene i landsmøteperioden : 1. Røde Kors skal være talsperson for mennesker i sårbare livssituasjoner, og sikre oppslutning om internasjonal humanitær rett. 2. Røde Kors skal handle når ulykker og katastrofer rammer. 3. Røde Kors skal gi hjelp og omsorg til mennesker i sårbare livssituasjoner. 4. Røde Kors skal være en uavhengig, attraktiv, inkluderende og medlemsstyrt frivillig organisasjon. ******* I landsmøteperioden skal vi prioritere våre oppgaver etter følgende kriterier: 1. Det skal foreligge et udekket behov hos mennesker i sårbare livssituasjoner. 2. Aktiviteten følger naturlig av vårt oppdrag og er i henhold til våre prinsipper. 3. Behovene er ikke dekket av andre med bedre kompetanse eller mer naturlig forankring. 4. Røde Kors har kompetanse og ressurser til å utføre oppgaven. Hovedprogrammet er vedtatt av Landsmøtet og alle tillitsvalgte i Røde Kors i Norge forplikter seg til å følge opp Hovedprogrammet i organisasjonsleddenes årlige planer tilpasset lokale behov. Røde Kors i Norge skal utøve behovsrelaterte, humanitære aktiviteter i lokalsamfunnet gjennom sine lokalforeninger, støttet av distriktsorganisasjonen. Distriktet skal bistå lokale ledd med rådgivning og kompetansetiltak og være pådriver overfor lokale ledd slik at målsettinger i Hovedprogrammet nås. Distriktet skal være koordinator for lokale ledd og bindeledd mellom lokalt og nasjonalt nivå i organisasjonen. 1 Strategy 2010

2 1. Røde Kors skal være talsperson for mennesker i sårbare livssituasjoner, og sikre oppslutning om internasjonal humanitær rett Alle mennesker har rettigheter, uansett om de er ofre for væpnet konflikt eller naturkatastrofer, om de lever skjult eller sitter i fengsel, om de er på vei ut av misbruk og sosial isolasjon eller på vei inn i det norske samfunnet. Stadig mer kompliserte konfliktbilder setter internasjonal humanitær rett under press, og de humanitære konsekvensene av våpnene som benyttes, kan føre til behov for utvikling eller styrking av internasjonal humanitær rett. Røde Kors bygger sine aktiviteter og sitt engasjement på at enkeltmenneskers rettigheter skal respekteres. Der internasjonal humanitær rett eller menneskerettigheter utfordres, er det Røde Kors sitt oppdrag å beskytte mennesker i sårbare situasjoner. Røde Kors i Norge: sikrer forankring av sine aktiviteter og budskap i Røde Kors prinsipper, internasjonal humanitær rett, menneskerettigheter og Røde Kors-bevegelsens styrende vedtak fremmer kunnskap om internasjonal humanitær rett i samarbeid med alle deler av Røde Kors og Røde Halvmåne-bevegelsen. Røde Kors i Norge bidrar til utvikling av nasjonale og internasjonale forpliktelser som gir økt beskyttelse for mennesker i sårbare livssituasjoner. Røde Kors i Norge er talsperson overfor myndigheter, private aktører og offentlighet mot urettferdighet, overgrep og brudd på menneskers rettigheter. I landsmøteperioden betyr dette å: Lokalt være en synlig humanitær aktør som sier i fra der vi ser at urettferdighet og overgrep finner sted i lokalsamfunnet. utvikle tillitsvalgte til å bli gode talspersoner som deltar aktivt i samfunnsdebatten. bidra til oppslutning om internasjonal humanitær rett. opparbeide god kontakt med lokale myndigheter, private aktører og andre frivillige organisasjoner. være en aktiv pådriver for et trygt og tolerant lokalsamfunn. Nasjonalt utvikle kunnskap om internasjonal humanitær rett og menneskerettigheter i organisasjonen. spre kunnskap om og si i fra ved brudd på internasjonal humanitær rett. utvikle organisasjonens standpunkter basert på Røde Kors-prinsippene, nasjonal og internasjonal lovgivning og vedtak samt erfaring og kunnskap fra Røde Korsaktiviteter.

3 arbeide aktivt med myndighetskontakt på nasjonalt plan og utvikle gode nettverk med myndigheter, private aktører, andre frivillige organisasjoner og interesseorganisasjoner. sikre forståelse og respekt for viktigheten av et nøytralt humanitært handlingsrom nasjonalt og internasjonalt. være en synlig humanitær aktør med klare budskap innen prioriterte områder. Internasjonalt bidra til å styrke Røde Kors og Røde Halvmåne- bevegelsens arbeid for økt forståelse og respekt for menneskers humanitære behov og rettigheter i sårbare situasjoner. samarbeide med Røde Kors og Røde Halvmåne- bevegelsen om politikkutvikling og påvirkning av institusjoner og myndigheter. delta aktivt i Røde Kors og Røde Halvmåne-bevegelsens arbeid for forpliktende internasjonale avtaler som styrker menneskers rettigheter og begrenser lidelse og nød. forebygge og bekjempe misbruk av emblemene slik at de bevarer sin kraft til å beskytte ofrene og de som kommer dem til unnsetning.

4 2. Røde Kors skal handle når ulykker og katastrofer rammer Naturkatastrofer har økt vesentlig både i omfang og antall i løpet av de siste 10 årene. Katastrofer og ulykker bidrar til økt migrasjon, smittsomme sykdommer og kamp om ressurser i allerede vanskeligstilte områder. Økt urbanisering fører til nye utfordringer for det humanitære arbeidet. Ammunisjon, eksplosiver og våpen som blir liggende igjen etter krigshandlingene kan skape problemer for befolkningen i lang tid etter at konflikten er over. Dette skaper behov for et økt fokus på beskyttelse av sivile. Frivilligheten er en avgjørende pilar i nasjonal og internasjonal beredskap og redningstjeneste. Norges Røde Kors beredskaps- og nødhjelpsarbeid utføres i samarbeid med Røde Kors og Røde Halvmåne-bevegelsens ulike enheter (ICRC, IFRC og søsterforeninger). I Norge samarbeider Røde Kors med myndigheter og andre beredskapsaktører. Røde Kors i Norge: har trenet personell, en effektiv organisasjon og nødvendig utstyr til å gi humanitær assistanse ved ulykker, kriser eller katastrofer. kartlegger behovene i samfunnet for å være forberedt på å hjelpe de mest sårbare når krisen rammer. tar en sentral rolle i utøvelsen i og utviklingen av det lokale, nasjonale og internasjonale beredskaps- og redningsapparatet. forbereder seg på framtidige kriser og katastrofer og utvikler metoder for å redusere konsekvensene av disse. bidrar til at all katastroferespons skal sette lokalsamfunn i stand til å ta ansvar for egen gjenoppbygging. bidrar til å utvikle beredskap og katastroferespons hos søsterforeninger. I landsmøteperioden betyr dette å: Lokalt: arbeide for en bred deltakelse i organisasjonens beredskaps- og redningsarbeid tilpasset regionale og lokale behov. prioritere søk, redning og pasienttransport på og utenfor vei, inkludert vannredning. ha oversikt over egne ressurser som kan mobiliseres i forhold til ekstraordinære hendelser. sørge for at alle frivillige, uavhengig av aktivitet, har forståelse av hva det betyr å være del av en beredskapsorganisasjon. delta aktivt i kommunalt beredskapsarbeid. legge til rette for at alle i organisasjonen, både aktive medlemmer og ansatte får tilbud om kurs i livreddende førstehjelp og kjennskap til Røde Kors omsorgsarbeid. Nasjonalt: inngå nødvendige samarbeidsavtaler med myndigheter, interesseorganisasjoner og andre aktører for å sikre gode rammebetingelser for lokalt, nasjonalt og internasjonalt rednings- og beredskapsarbeid. sikre Røde Kors deltakelse i alle fylkesvise beredskapsutvalg

5 utvikle et nasjonalt program for rekruttering av blodgivere og arbeide for ett nasjonalt blodgiverregister. etablere Røde Kors som en naturlig partner for kommuner, bedrifter og organisasjoner innen førstehjelpsopplæring. arbeide for at nasjonal lovgivning og retningslinjer ikke legger hindringer for internasjonal assistanse dersom en større katastrofe skulle finne sted i Norge. Internasjonalt: i samarbeid med Røde Kors-bevegelsen og søsterforeninger være en sentral aktør i internasjonal katastroferespons og prioriterer nødhjelp til områder og enkeltmennesker der behovet er størst. arbeide gjennom våre partnere i Røde Kors og Røde Halvmåne-bevegelsen. være en stabil partner som bidrar til å bygge beredskap og god lokal ledelse i utvalgte søsterforeninger.

6 3. Røde Kors skal gi hjelp og omsorg til mennesker i sårbare livssituasjoner Mennesker over hele verden rammes av små eller store kriser som gjør at de trenger ekstra omsorg. Økt spredning av smittsomme sykdommer krever bedre internasjonalt samarbeid. Innsats fra frivillige er avgjørende for å spre informasjon om folkehelse og smitte og for å distribuere vaksiner. Humanitære konsekvenser som følge av migrasjon, økt urbanisering, et økende antall eldre samt sosiale og helsemessige konsekvenser av rusmisbruk og psykiske lidelser, og barn og unge som lever med trusler om vold eller i konfliktfylte lokalsamfunn er alle områder Røde Kors arbeider med over hele verden. I Norge opplever stadig flere ensomhet og utestengning fra velferdssamfunnet. Frivillige som møter andre mennesker, bidrar til sosial kontakt og skaper møteplasser. Dette arbeidet kan ikke erstattes av private tilbydere eller offentlige instanser. Alt vårt omsorgsarbeid baseres på Røde Kors humanitære verdier og menneskers behov for trygghet og tilhørighet. Røde Kors i Norge: fremmer tilhørighet og trygghet gjennom arbeid som forebygger vold og kriminalitet. gir humanitær assistanse til mennesker uavhengig av deres juridiske status. bidrar til å skape nettverk og inkluderende lokalsamfunn samt trygge oppvekstvilkår for barn og unge. arbeider for at frivillige i Røde Kors aktiviteter skal få utviklet sin kunnskap om hvordan det er å være i en sårbar livssituasjon. arbeider for at deltakere i Røde Kors aktiviteter skal oppleve gode felleskap og møteplasser som kan øke livskvaliteten. bidrar til å nå Røde Kors internasjonale målsettinger om å redusere dødelighet av sykdommer, redusere antall sykdommer, redusere omfang av sykdommer og andre trusler mot folkehelsen. I landsmøteperioden betyr dette å: Lokalt opparbeide god kontakt med lokale myndigheter, private aktører og andre frivillige organisasjoner og være en aktiv pådriver for et trygt og tolerant og inkluderende lokalsamfunn skape trygge oppvekstvilkår for barn og unge. gi mennesker mulighet til å få økt sosial kontakt. skape møteplasser for mennesker som trenger et nettverk. drive forebyggende helsearbeid og helseopplysning overfor ungdom. Nasjonalt utvikle gode sentrale samarbeidsavtaler med myndigheter institusjoner, andre organisasjoner og aktører og forankre disse avtalene lokalt. samordne gode og enhetlige metoder for frivillig aktivitet på omsorgsfeltet.

7 tilrettelegge for nødvendig humanitær assistanse som følge av sårbar livssituasjon for eksempel migrasjon. være en del av og aktiv bidragsyter i det nasjonale folkehelsearbeidet og skape forståelse for utfordringer, behov og Røde Kors rolle i dette arbeidet. Internasjonalt delta i internasjonalt samarbeid for å gi utsatte grupper tilgang til vaksiner, forebygge smittsomme sykdommer og bidra til bedre helse. bidra til utvikling av gode helse- og omsorgstjenester samt forebyggende arbeid i hele Røde Kors og Røde Halvmåne-bevegelsen og støtte våre søsterforeninger i deres arbeid.

8 4. Røde Kors skal være en uavhengig, attraktiv, inkluderende, frivillig og medlemsstyrt organisasjon Frivillig innsats er en drivkraft i lokalsamfunn over hele verden. Gjennom frivillige organisasjoner utvikler mennesker tilhørighet, trygghet og kompetanse. Som støtteaktør til offentlige myndigheter supplerer eller erstatter Røde Kors offentlige humanitære tjenester som landets myndigheter og nasjonalforeninger har blitt enige om. Røde Kors må imidlertid til enhver tid kunne yte sine humanitære tjenester i overensstemmelse med de grunnleggende prinsippene. Røde Kors i Norge bygger sin virksomhet på en bred medlemsforankring, kompetent og behovsstyrt frivillig innsats samt sikre og frie inntekter. Røde Kors i Norge: er en åpen og inkluderende organisasjon der alle deler av organisasjonen jobber sammen for ett Røde Kors. har et sterkt og levende organisasjonsdemokrati med stor takhøyde for diskusjoner og meningsutveksling. er en organisasjon der alle organisasjonsledd er til for å sette de frivillige best mulig i stand til å hjelpe dem som trenger bistand fra Røde Kors. øker medlemstallet og tilslutningen til organisasjonen. bruker aktivt Frivillighetspolitikken og tilrettelegger for, utvikler og motiverer sine frivillige. tilbyr relevant kompetanseutvikling for frivillige, tillitsvalgte og ansatte og kvalitetssikrer alt vårt arbeid. samarbeider med myndigheter, andre organisasjoner og private aktører når dette er hensiktsmessig. sørger for stabile inntekter som sikrer best mulig hjelp til flest mulig mennesker og har fokus på effektiv ressursutnyttelse. I landsmøteperioden betyr dette å: Lokalt la lokale behov ligge til grunn for vår lokale aktivitet. oppfordre kommunene til å utvikle egen frivillighetspolitikk bygd på lokale behov og organisasjonsliv. aktivt rekruttere nye medlemmer og sikre stabile inntekter. legge til rette for et åpent organisasjonsdemokrati som sikrer et levedyktig lokalt Røde Kors. få nye frivillige raskt i aktivitet og inkludert i organisasjonen og gi dem aktuell opplæring i henhold til vedtatt standard for Røde Kors. sørge for mangfold i aktivitet og rekruttere frivillige og tillitsvalgte med ulik alder, bakgrunn og funksjonsnivå.

9 Nasjonalt sørge for gode mekanismer for evaluering og kvalitetssikring av organisasjonens prosjekter. sørge for et godt og helhetlig utdanningstilbud for hele Røde Kors med fortsatt satsing på god lederutvikling. sette de frivillige best mulig i stand til å gjennomføre sine aktiviteter og prioritere ressurser til kompetanseutvikling. sørge for åpne og demokratiske beslutningsprosesser. arbeide for å øke bredden i vårt inntektsgrunnlag. tilrettelegge for medlemsvekst. tilrettelegge for gjensidig konstruktivt samarbeid mellom våre distrikter og søsterforeninger gjennom prosjekter der frivillig og profesjonell innsats inngår i en helhet. Internasjonalt vektlegge samarbeid med søsterforeninger om kompetanse- og lederutvikling. bidra til søsterforeningers, Det internasjonale Forbundet av Røde Kors og Røde Halvmåne-foreningers og Den internasjonale Røde Kors Komiteens posisjon og utvikling.

Røde Kors-prinsippene

Røde Kors-prinsippene Dette er Røde Kors Røde Kors-prinsippene Humanitet Røde Kors er grunnlagt ut fra ønsket om upartisk å bringe hjelp til de sårede på slagmarken. Både i sitt internasjonale og nasjonale arbeid streber Røde

Detaljer

rødekors_norsk_2003 11-06-04 13:44 Side 1

rødekors_norsk_2003 11-06-04 13:44 Side 1 rødekors_norsk_2003 11-06-04 13:44 Side 1 Årsrapport 2003 rødekors_norsk_2003 11-06-04 13:44 Side 2 Årsrapporten 2003 Røde Kors-prinsippene Humanitet Røde Kors er grunnlagt ut fra ønsket om upartisk å

Detaljer

FORSLAG TIL PRINSIPPROGRAM

FORSLAG TIL PRINSIPPROGRAM FORSLAG TIL PRINSIPPROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 Redningstjeneste og førstehjelp Flyktning og integrering Utviklingssamarbeid Humanitær nedrustning Høringsdokument Norsk Folkehjelps 19. ordinære landsmøte

Detaljer

Røde Kors-prinsippene

Røde Kors-prinsippene Årsrapport 24 Årsrapporten 24 Røde Kors-prinsippene 2 Årsrapporten 24 er utarbeidet av avdelingen Kommunikasjon og verdier i Norges Røde Kors. Redaktør Morten Tønnessen-Krokan Grafisk utforming FORTRESS

Detaljer

Sakspapirer. 39. landsmøte

Sakspapirer. 39. landsmøte Sakspapirer 39. landsmøte Dagsorden Norges Røde Kors 39. landsmøte Trondheim, 3. 5. oktober 2014 1. A) Valg av to dirigenter B) Navneopprop/registrering av delegatene C) Valg av to personer til å undertegne

Detaljer

INNHOLD RØDE KORS-PRINSIPPENE

INNHOLD RØDE KORS-PRINSIPPENE ÅRSRAPPORT 2012 RØDE KORS-PRINSIPPENE HUMANITET Røde Kors er grunnlagt ut fra ønsket om upartisk å bringe hjelp til de sårede på slagmarken. Både i sitt internasjonale og nasjonale arbeid streber Røde

Detaljer

HUMANITET UPARTISKHET NØYTRALITET UAVHENGIGHET FRIVILLIGHET ENHET UNIVERSALITET

HUMANITET UPARTISKHET NØYTRALITET UAVHENGIGHET FRIVILLIGHET ENHET UNIVERSALITET LEKSEHJELP 2014 RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør 04 Målsetting 05 Målgrupper Beskrivelse av Røde Kors Leksehjelp 06 Varianter av leksehjelp 09 Frivillige

Detaljer

Plattform for frivillighet i Sarpsborg 2013-2016

Plattform for frivillighet i Sarpsborg 2013-2016 Plattform for frivillighet i Sarpsborg 2013-2016 Frivillighet skaper aktivitet og glede, utvikler og styrker Sarpsborg Plattform for frivillighet i Sarpsborg 2013 2016 Innhold 1 Innledning side 3 1.1

Detaljer

Sak 7: Handlingsprogram og strategisk program

Sak 7: Handlingsprogram og strategisk program Politiets Fellesforbund Postadr.: Møllergata 39, 0179 Oslo Tlf.: 23 16 31 00 E-post: pf@pf.no Org. nr.: NO 871 000 352 Besøksadr.: Møllergata 39, 4.etg. Faks: 23 16 31 40 Internett: www.pf.no Bankkonto:

Detaljer

RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD. 04 Forord

RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD. 04 Forord ÅRSRAPPORT 2013 RØDE KORS-PRINSIPPENE HUMANITET Røde Kors er grunnlagt ut fra ønsket om upartisk å bringe hjelp til de sårede på slagmarken. Både i sitt internasjonale og nasjonale arbeid streber Røde

Detaljer

NETTVERKSARBEID 2014

NETTVERKSARBEID 2014 NETTVERKSARBEID 2014 RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør 04 Frivillige 05 Aktiviteter Røde Kors satser på økt mangfold 06 Kvalitetssikring Samarbeidspartnere

Detaljer

Frivillighet og velferd roller og samspill. Regional KS-konferanse, Buskerud, 28. januar 2013 Åsne Havnelid

Frivillighet og velferd roller og samspill. Regional KS-konferanse, Buskerud, 28. januar 2013 Åsne Havnelid Frivillighet og velferd roller og samspill Regional KS-konferanse, Buskerud, 28. januar 2013 Åsne Havnelid Agenda Kort om Røde Kors Hvorfor er frivilligheten avgjørende Hva kan Buskerud Røde Kors bidra

Detaljer

FN-sambandet skal bidra til en levende offentlig debatt om FN, FNs arbeid, og samarbeidet mellom Norge og FN.

FN-sambandet skal bidra til en levende offentlig debatt om FN, FNs arbeid, og samarbeidet mellom Norge og FN. STRATEGI 2015-18 Innledning FN-sambandet vil i den neste fireårsperioden bidra til økt kunnskap og engasjement om FN og internasjonale spørsmål gjennom tilstedeværelse i skoleverket, på digitale plattformer

Detaljer

INTEGRERINGSARBEID Flyktningguide og Norsktrening

INTEGRERINGSARBEID Flyktningguide og Norsktrening INTEGRERINGSARBEID Flyktningguide og Norsktrening 2014 RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør 04 Flyktningguide 07 Norsktrening 09 Andre integreringsaktiviteter

Detaljer

Innspill fra Røde Kors til Stortingsmelding om livslang læring og utenforskap

Innspill fra Røde Kors til Stortingsmelding om livslang læring og utenforskap Dato 15. juni 2015 Innspill fra Røde Kors til Stortingsmelding om livslang læring og utenforskap Røde Kors er glad for at regjeringen tenker bredt når ny Stortingsmelding om livslang læring og utenforskap

Detaljer

Håkon Lorentzen Visjoner og virkelighet Røde Kors: Samfunnsanalyse 2007

Håkon Lorentzen Visjoner og virkelighet Røde Kors: Samfunnsanalyse 2007 Håkon Lorentzen Visjoner og virkelighet Røde Kors: Samfunnsanalyse 2007 Institutt for samfunnsforskning Oslo 2008 ISF 2008 Rapport 2008:6 Institutt for samfunnsforskning Munthes gate 31 Postboks 3233 Elisenberg

Detaljer

Caritas Norges handlingsplan 2008-2012

Caritas Norges handlingsplan 2008-2012 Caritas Norges handlingsplan 2008-2012 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: Hvem er vi?...1 1.1. Formål...1 Kapittel 2: Hva vil vi?...2 2.1. Visjon...2 2.2. Misjon...2 Kapittel 3: Hva tror vi på?...3 Kapittel

Detaljer

Frivillighetsmelding 2012 Vedtatt av kommunestyret 26. juni 2012

Frivillighetsmelding 2012 Vedtatt av kommunestyret 26. juni 2012 BÆRUM KOMMUNE Frivillighetsmelding 2012 Vedtatt av kommunestyret 26. juni 2012 Innholdsfortegnelse Forord...3 1 Innledning...4 1.1 Definisjoner og begreper...4 1.2 Plattform for frivillighet i Bærum kommune...4

Detaljer

WWW.MISJONSALLIANSEN.NO STRATEGIDOKUMENTET 2010 2015

WWW.MISJONSALLIANSEN.NO STRATEGIDOKUMENTET 2010 2015 WWW.MISJONSALLIANSEN.NO STRATEGIDOKUMENTET 2010 2015 WWW.MISJONSALLIANSEN.NO 3 INNHOLD 1. INNLEDNING.... 5 2. VERDIPLATTFORM... 5 2.1 Visjon:.... 5 2.2 Misjon:... 5 2.3 Verdier:.... 5 2.4 Vår holdning:...

Detaljer

EVALUERING AV HOME-START FAMILIEKONTAKTEN

EVALUERING AV HOME-START FAMILIEKONTAKTEN Asbjørn Kaasa og Beate Jelstad NYTTER DET? EVALUERING AV HOME-START FAMILIEKONTAKTEN Rapport 02/2009 Diakonhjemmet Høgskole FORFATTERNE Asbjørn Kaasa, Førsteamanuensis, Avdeling for sosialt arbeid, Diakonhjemmet

Detaljer

Dette er Røde Kors Hjelpekorps. Deltakerhefte

Dette er Røde Kors Hjelpekorps. Deltakerhefte Dette er Røde Kors Hjelpekorps Deltakerhefte 2 Deltakerheftet bygger på heftet Dette er Norges Røde Kors Hjelpekorps fra 2001. Røde Kors Versjon 2 Juni 2012 Dette deltakerheftet eller deler av det kan

Detaljer

Innovasjon. Strategien for innovasjon og godt styresett på lokalt nivå. Godt styresett

Innovasjon. Strategien for innovasjon og godt styresett på lokalt nivå. Godt styresett Innovasjon Strategien for innovasjon og godt styresett på lokalt nivå Godt styresett Strategien for innovasjon og godt styresett på lokalt nivå Vedtatt i mars 2008. Strategien er et praktisk verktøy som

Detaljer

WHAT IF. - hva om ingen gjorde noe?

WHAT IF. - hva om ingen gjorde noe? 1 WHAT IF - hva om ingen gjorde noe? Status, utfordringer og tiltak for den frivillige redningstjenesten. En bestilling fra Det Kgl Justis- og politidepartementet. WHAT IF vi ikke klarte å ta vare på den

Detaljer

Prinsipprogram for YS Vedtatt på ekstraordinær kongress 19.09.2001

Prinsipprogram for YS Vedtatt på ekstraordinær kongress 19.09.2001 Prinsipprogram for YS Vedtatt på ekstraordinær kongress 19.09.2001 INNHOLD 1. Innledning 3 2. Visjon 4 3. Utfordringer 5 4. Samfunnspolitikk 7 4.1 Verdier 7 4.2 Samfunnspolitiske prinsipper 7 4.2.1 Enkeltmennesket:

Detaljer

Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023

Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023 Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023 Innhold Oppdraget.... 3 Mål... 4 Strategier.... 6 1. Arbeide aktivt med verdier og ledelse...7 2. Være helhetlige opplærings- og utdanningsarenaer... 8 3. Samarbeide

Detaljer

WTELEMARK FYLKESKOMMUNE '5'v% å p, ' Partnerskapsavtale. mellom 2014-2015. «Sammen om tilrettelegging for gode oppveksitsvílkår og aktiv aldring»

WTELEMARK FYLKESKOMMUNE '5'v% å p, ' Partnerskapsavtale. mellom 2014-2015. «Sammen om tilrettelegging for gode oppveksitsvílkår og aktiv aldring» WTELEMARK on oodelivitelemark FYLKESKOMMUNE '5'v% å p, ' Folkhels Partnerskapsavtale mellom Telemark fylkeskommune Og Telemark Røde Kors 2014-2015 1. Formål «Sammen om tilrettelegging for gode oppveksitsvílkår

Detaljer

Arbeiderbevegelsens. sosialpolitiske forbund (AEF)

Arbeiderbevegelsens. sosialpolitiske forbund (AEF) Arbeiderbevegelsens HA rusog sosialpolitiske forbund (AEF) HANDLINGSPROGRAM 2008 2012 Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund (AEF) AEF, Torggata 1, 0181 Oslo 23 21 45 78 (23 21 45 77) post@arbef.no

Detaljer

Politiets kommunikasjonsstrategi

Politiets kommunikasjonsstrategi Politiets kommunikasjonsstrategi Politiets kommunikasjon mot 2012 Innholdsfortegnelse God kommunikasjon skaper trygghet og tillit 3 Kommunikasjonsoppdraget 4 Å virkeliggjøre strategien 5 Tillit og omdømme

Detaljer

HUMANITET UPARTISKHET NØYTRALITET UAVHENGIGHET FRIVILLIGHET ENHET UNIVERSALITET

HUMANITET UPARTISKHET NØYTRALITET UAVHENGIGHET FRIVILLIGHET ENHET UNIVERSALITET LEKSEHJELP 2013 RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør 04 Målsetting 05 Målgrupper Beskrivelse av Røde Kors Leksehjelp 06 Varianter av leksehjelp 08 Frivillige

Detaljer

Strategi for. KFUK-KFUM Global 2011-2015

Strategi for. KFUK-KFUM Global 2011-2015 Strategi for KFUK-KFUM Global 2011-2015 Strategi for KFUK-KFUM Global 2011-2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. KFUK-KFUM Global vår identitet... 3 1.1 KFUK-KFUM Globals visjon og formål... 3 1.2 KFUK-KFUM Globals

Detaljer