Erfaringer fra ROS-arbeider på Hias

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Erfaringer fra ROS-arbeider på Hias"

Transkript

1 Norsk Vannforening Fagtreff ROS-analyser Erfaringer fra ROS-arbeider på Hias Ove Sander, Hias IKS

2 ROS arbeidet ved Hias Integrert del av balansert målstyring Del av grunnlag for sertifisering ISO Oppbygging etter påvirkning fra revisjoner fra TI og Mattilsynet 2 dokumenter: - Balansert målstyring og risikovurdering - Miljøprogram mål og måloppnåelse

3 ÅRSSYKLUS Balansert målstyring Risikovurdering år +1 (Miljø-) mål år +1 Budsjett år +1 Årsskifte Måloppnåelse år -1 Årsrapport år -1 Miljørapport år -1 Balansert målstyring Risikovurdering år + 1 Økonomiplan år +1

4 BALANSERT MÅLSTYRING MED RISIKOVURDERING Hias VA ÅR Grunnlag økonomiplan Budsjett 2011 Dato: Juni 2010 Dato: 28. desember 2010 Innhold Side Perspektiv Risikovurdering Avdeling Område 2-3 Miljø X Avløp Pumpestasjoner 4 Miljø X Avløp Overføringsledninger 5-7 Miljø X Avløp 8 Miljø X Avløp Slambehandling 9 Miljø X Avløp Slambehandl., disp. av biomasse, sand, ristg. 10 Miljø X Avløp Energi / enøk 11 Miljø X Vann Vannforsyning 12 Miljø X Vann og avløp Logistikk 13 Kunde X Vann Vannkilde, nedbørfelt, inntaksledninger 14 Kunde X Vann Inntaksledning, vannbehandlingsanlegg 15 Kunde X Vann Vannbehandlingsanlegg 16 Kunde X Vann Overføringsledninger 17 Kunde X Vann Overføringsledning., basseng, pumpestasjoner 18 Kunde - Vann og avløp Informasjon 19 Intern X Vann og avløp Fysisk arbeidsmiljø Intern - Vann og avløp Psykososialt arbeidsmiljø Økonomi - Vann og avløp Alle RISIKOMATRISE Sannsynlighet Konsekvens K1 Liten K2 Middels K3 Stor K4 Svært stor S4 Svært stor S3 Stor S2 - Middels S1 - Liten Helserisiko i h.h.t. IK-MAT Betydelig Meget stor Brun skrift: Endring 2011 Lilla skrift: Endring 2010

5 Nummer Tiltak nr. Sannsynlighet Konsekvens Risiko = S x k Betydning BALANSERT MÅLSTYRING RISIKOVURDERING MILJØPERSPEKTIV AVLØP: 1 Hendelse Miljøaspekt Brann, eksplosjon Ingen eller redusert rensing av avløp 2 Flom Tomme bassenger kan skades 3 Ekstrem stor hydraulisk tilførsel Utilstrekkelig rensekapasitet 4 Lukt Arbeidsmiljø for ansatte. Trivsel for naboer Korrosjon av elektrisk utstyr 5 Strømutfall Redusert rensing av avløp og lukt 6 7 Sambandsfeil Automasjonsfeil Ingen varsling ved samtidig oppstått feil Utilsiktet stopp av utstyr i forbindelse med renseprosesser Miljøpåvirkning Konsekvens Forurensing av Mjøsa. Økt forurensning av Mjøsa Økt forurensning av Mjøsa Forurensning av luft. Korrosjon kan føre til driftsstopp og redusert rensing Stopp av biologisk rensetrinn. Økt forurensing av Mjøsa samt luktproblemer Sannsynlighet Kommentar Parallelle behandlingslinjer. Risiko ved feil i elektriske anlegg. Ingen problemer ved flommen i (7,94) Forbigang biologisk rensetrinn er sikkerhet mot tap av biomasse. Økt tilførsel organisk => Økt lukt Spesielle driftssituasjoner krever verneutstyr. Erfaring med 24 timer strømstans uten store konsekvenser. Status for miljøinnsats I: Iverksatte tiltak H: Handlingsplaner R: Rutiner, instruks N: Nye Tiltak R: Termografering av el-tavler. H: Brann N: Ingen Hias VA Vurdering: S = stor = KSF (8-16) M= middels (3 8) L = liten (1 4) M H: Flom N: Ingen L I: Kommunene arbeid. med reduksjon av lekkasjer og skille overvann fra kloakk. N: Ingen for Hias I: Noen luktkilder er overdekket med avtrekk til luktrensing. H: Lukt RA R: Gassmåling Årlig måleprogr. Bio. N: Søke ny disp. overdekn bio. Rehab./oppgrad. RA (ikke spes.) Prosj. Innløp/forbehandl. Ny ristgodscontainer plass I: Nødstrømsaggregat. H: Strømutfall N: Ingen Ingen ved bare sambandsfeil Behov for opprydding. I: Kontroll-alarm i helgen og kvelder. H: Samband N: Rehab. Styringsanlegg/datanettverk 3032 Forurensing av Mjøsa Feil vil normalt bli varslet I: Manuell drift er mulig når feilen varsles. H: Automasjon N: Ingen L S L M M

6 Nummer Tiltak nr. Sannsynlighet Konsekvens Risiko = S x k Betydning BALANSERT MÅLSTYRING RISIKOVURDERING MILJØPERSPEKTIV AVLØP: Hendelse Miljøaspekt Maskinhavari Tilførsel av uønskede stoffer Overbelastn. Med organisk materiale Mangelfull rensing Overløp Redusert avløpsrensing Ingen behandling av stoffene, bare sortering. Hemmer biologisk rensetrinn For dårlig rensing av avløp. Utvikling av gasser Konsekvens av annen feil Konsekvens av annen feil Miljøpåvirkning Konsekvens Forurensning av Mjøsa ved samtidig stor tilførsel. Forurensning av Mjøsa eller biomasse. Eksplosjonsfare Forurensning av Mjøsa. Luktproblemer Forurensning av drikkevannskilde, badevann og biotop for planter og dyr. Forurensning av drikkevannskilde, badevann og biotop for planter og dyr Sannsynlighet Kommentar Rensetrinn har flere parallelle linjer. Viktig prosessutstyr har 2 eller flere parallelle installasj. et mottar uønskede stoffer, men mengdene må være betydelige før konsekvenser blir alvorlige Mye næringsmiddelindustri tilknyttet anlegget. Kfr. Punkter ovenfor. Overløp har bare forekommet få ganger i anleggets driftstid Status for miljøinnsats I: Iverksatte tiltak H: Handlingsplaner R: Rutiner N: Nye Tiltak I: Redundans N:Tiltak bio blåsemask slampumpe., kompressor, Slamsskrap kjemisk Omrør. Forsediment. I: Oppfølging av industri. H: Uønskede stoffer i tilført avløp. Miljøgifter i slam R: Analyseprogram N: Industrioppfølging Kartlegging tilførsel Septikmottak Hias VA A I: Industrioppfølging. Leverings-avtaler m. kommunene. Påslippsavtal m. industri etableres. N: Evaluering avregningssystem. A3 I: Kfr. punkter ovenfor H: Mangelfull rensing av avløp N: Rensing av returstrømmer Oppgradering bio. Kjemikaliedosering flytende Slamskraper kjemisk Omrører forsedimentering Forsøk behandlingmetoder bio Rehab./oppgrad. RA (ikke spes.) Prosj. Innløp/forbehandl. Ny ristgodscontainer plass I: Kfr. Punkter ovenfor. H: Overløp renseanlegget. N: Ingen Vurdering: S = stor = KSF (8-16) M= middels ( 3 8) L = liten (1 4) M M S S M

7 ÅRSSYKLUS Budsjett år +1 Balansert målstyring Risikovurdering år +1 (Miljø-) mål år +1 Årsskifte Måloppnåelse år -1 Årsrapport år -1 Miljørapport år -1 Balansert målstyring Risikovurdering år + 1 Økonomiplan år +1

8 MILJØPROGRAM Hias VA BALANSERT MÅLSTYRING MÅL MÅLOPPNÅELSE mars 2011 Innhold Side Perspektiv Sted Område 2 Miljø Avløp Pumpestasjoner, overføringsledninger, renseanlegg 3 Miljø Avløp, slambehandling 4 Miljø Avløp Slambehandling, disponering av biomasse og sand/ristgods 5 Miljø Avløp Energi 6 Miljø Vann (avl) Vannforsyning, logistikk VA 7 Kunde Vann Vannkilde, vannbehandlingsanlegg 8 Kunde Vann Vannbehandlingsanlegg, bassenger, pumpestasjoner, ledninger 9 Kunde Vann Bassenger, pumpestasjoner Internt Vann og avløp Fysisk og psykososialt arbeidsmiljø Økonomi Vann og avløp Alle Miljø hovedmål for 2010: Utskifting av varmepumpeanlegg Oppfylt

9 Nummer Betydning BALANSERT MÅLSTYRING MILJØ PERSPEKTIV: Hias VA 2010 Sted AVLØP Hendelse/aspekt Kritisk suksessfaktor Måleparameter Tiltak Tiltak Nr. Mål Mål oppnåelse 8 Maskinhavari M Avvik maskinhavari Oppgrader. Bio blåsemask. Slampumpe Kompressor Slamskrap. Kjemisk Omrører forsedimentering 9 Tilførsel av uønskede stoffer MAS1 MAS2 Overbelastning med organisk materiale M Avvik miljøgifter i slam S Industrioppfølging Avtale med septikrenovatører Kartlegging av tilførsel A1 A6 A4 Avvik ukontrollerte påslipp til RA Evaluering avregningssystem A3 Mangelfull rensing S Tot-P, KOF, BOF5 Rensing returstrømmer Oppgradering Bio Kjemikaliedosering Styring kjemikaliedosering Slamskraper kjemisk Omrører forsedimentering Varmepumpe Slambehandling Slambehandling Lekkasje varmepumpeanlegg Prøver ikke representative Binding av utrenset fosfor A10 Ingen avvik p.g.a.maskinhavarier 100 % overholdelse av krav til klasse II produkt biomasse. Ingen avvik overbelastning med org. materiale Ingen avvik fra enkelt prøver S Registrering av freon Utskifting av varmepumpe 3006 Ingen utslipp av freon. L Akkreditert prøvetaking Akkreditert prøvetaking A14 Akkreditering på plass M Metallbinding av fosfor Målt som P-Al Forsøk m. altern. Kjemikalier Skisseprosj. Rehab/oppgrad. RA Økt tilgjengelighet med 25% Brann, eksplosjon S Hendelse Tiltak etter risikovurdering 3001 Ingen hendelser Lukt fra mottak av eksternt slam S Avvik klager fra naboer Eller interne registreringer Mottak eksternt slam 3017 Ingen registrerte sjener av lukt

10 Nummer Betydning BALANSERT MÅLSTYRING MILJØ PERSPEKTIV: Hias VA 2010 Sted AVLØP Hendelse/aspekt Kritisk suksessfaktor Måleparameter Tiltak Tiltak Nr. Mål Mål oppnåelse 8 Maskinhavari M Avvik maskinhavari Oppgrader. Bio blåsemask. Slampumpe Kompressor Slamskrap. Kjemisk Omrører forsedimentering 9 Tilførsel av uønskede stoffer MAS1 MAS2 Overbelastning med organisk materiale M Avvik miljøgifter i slam S Industrioppfølging Avtale med septikrenovatører Kartlegging av tilførsel A1 A6 A4 Avvik ukontrollerte påslipp til RA Evaluering avregningssystem A3 Mangelfull rensing S Tot-P, KOF, BOF5 Rensing returstrømmer Oppgradering Bio Kjemikaliedosering Styring kjemikaliedosering Slamskraper kjemisk Omrører forsedimentering Varmepumpe Slambehandling Slambehandling Lekkasje varmepumpeanlegg Prøver ikke representative Binding av utrenset fosfor A10 Ingen avvik p.g.a.maskinhavarier 100 % overholdelse av krav til klasse II produkt biomasse. Ingen avvik overbelastning med org. materiale Ingen avvik fra enkelt prøver S Registrering av freon Utskifting av varmepumpe 3006 Ingen utslipp av freon. L Akkreditert prøvetaking Akkreditert prøvetaking A14 Akkreditering på plass M Metallbinding av fosfor Målt som P-Al Forsøk m. altern. Kjemikalier Skisseprosj. Rehab/oppgrad. RA Økt tilgjengelighet med 25% OK OK OK OK Alle krav fra myndigheter er overholdt OK Varmepumpe utskiftet Ikke på plass Ikke dokumentert Brann, eksplosjon S Hendelse Tiltak etter risikovurdering 3001 Ingen hendelser OK Lukt fra mottak av eksternt slam S Avvik klager fra naboer Eller interne registreringer Mottak eksternt slam 3017 Ingen registrerte sjener av lukt Ingen klager. Lukt internt

11 Erfaringer TI er fornøyd Noe tungt å jobbe med. Tendens til å bli etterkonstruert Hias vurderer forenklinger

Innhold i Hovedplan for Flateby Vannverk (FVV).

Innhold i Hovedplan for Flateby Vannverk (FVV). HOVEDPLAN 2013 2025 Innhold i Hovedplan for Flateby Vannverk (FVV). 1. Sammendrag. side 1-2 2. Effektivitet og organisering. side 3-4 3. Historikk. side 5-7 4. Forvaltningssystemet for vannforsyningen.

Detaljer

IVAR Vann Avløp 2 Ivar Årsrapport 2011

IVAR Vann Avløp 2 Ivar Årsrapport 2011 2011 Årsrapport IVAR Vann Avløp 2 Ivar Årsrapport 2011 innhold 03 IVARs organisasjon 04 Direktøren har ordet 06 Aktuelle saker i 2011 08 Ny råvannskilde og utvidet vannbehandling 11 Det nyttige avløpet

Detaljer

Kapittel 14: Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra større tettbebyggelser

Kapittel 14: Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra større tettbebyggelser Kommentarer til Kapittel 14: Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra større tettbebyggelser Kommentarer til forurensningsforskriften. Det er Fylkesmannen som svarer på henvendelser vedrørende forurensningsforskriften

Detaljer

Nasjonale mål - vann og helse. Vedtatt av Regjeringen 22. Mai 2014

Nasjonale mål - vann og helse. Vedtatt av Regjeringen 22. Mai 2014 Nasjonale mål - vann og helse Vedtatt av Regjeringen 22. Mai 2014 Nasjonale mål for vann og helse - Målsettinger under WHO/UNECE Protokoll for vann og helse Innhold Målsettinger under WHO/UNECE Protokoll

Detaljer

Steinkjer kommune Avdeling for kommunaltekniske tjenester. BEREDSKAPSPLAN VANNFORSYNING OG AVLØP Rullering 2007

Steinkjer kommune Avdeling for kommunaltekniske tjenester. BEREDSKAPSPLAN VANNFORSYNING OG AVLØP Rullering 2007 Steinkjer kommune Avdeling for kommunaltekniske tjenester BEREDSKAPSPLAN VANNFORSYNING OG AVLØP Rullering 2007 Del 1 RISIKOVURDERING RISIKOREDUSERENDE TILTAK Rullering 2007 gjelder kun vannforsyning www.rg-prosjekt.no

Detaljer

KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017

KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017 KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017 Mai 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Sammendrag... 3 2.0 Bakgrunn/begrunnelse for utredningen... 4 3.0 Status og fakta... 5 3.1 Nøkkelinformasjon vannforsyning... 5 3.2.

Detaljer

Miljørapport 2014. Franzefoss Gjenvinning AS, Postboks 53, 1309 Rud

Miljørapport 2014. Franzefoss Gjenvinning AS, Postboks 53, 1309 Rud Miljørapport 2014 Franzefoss Gjenvinning AS, Postboks 53, 1309 Rud franzefoss.no Innhold Historie 2 Hvem vi er 2 Visjon 3 Miljøpolitikk 4 Miljømål 4 Sertifisering 5 Miljøkommunikasjon 5 Presentasjon av

Detaljer

Kapittel 13: Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser

Kapittel 13: Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser Kommentarer til Kapittel 13: Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser Kommentarer til forurensningsforskriften. Det er kommunen som svarer på henvendelser vedrørende forurensningsforskriften

Detaljer

Årsmelding 2010 Vestfjorden Avløpsselskap

Årsmelding 2010 Vestfjorden Avløpsselskap Årsmelding 21 Vestfjorden Avløpsselskap en renere Oslofjord Vestfjorden Avløpsselskap Bjerkåsholmen 125, 347 Slemmestad Tlf. 98 2 86 www.veas.nu Er et interkommunalt samarbeid med hjemmel i kommunelovens

Detaljer

NORSK GJENVINNING INDUSTRI AS

NORSK GJENVINNING INDUSTRI AS RAPPORT NORSK GJENVINNING INDUSTRI AS Kristiansund - Søknad om utslipp av PFC forbindelser Sendt til: Miljødirektoratet Norsk Gjenvinning Industri AS v/ Ellen Palmgren Rapport nummer 13509190017-3 Rapportnavn:

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE HOVEDPLAN AVLØP 2008-2017

BÆRUM KOMMUNE HOVEDPLAN AVLØP 2008-2017 BÆRUM KOMMUNE HOVEDPLAN AVLØP 2008-2017 Desember 2007 INNHOLD. 1. OM HOVEDPLAN AVLØP 2008-2017... 3 2. RAMMEBETINGELSER... 4 2.1. STATLIG REGELVERK...4 2.2. KOMMUNALT REGELVERK...4 2.3. KOMMUNENS ORGANISERING

Detaljer

Strategiplan 2012-15

Strategiplan 2012-15 Vedtatt på årsmøtet 8. november 2011 1. Innledning 2 2. DiH s vedtekter 2 3. DiH s virksomhet. Medlemmenes behov for tjenester. 2 Generelt 2 Direkte assistanse til de enkelte medlemmer 3 Fellesprosjekter

Detaljer

INNHOLD. Leder 4 Organisasjon 5. Hva gjør IVAR i Ryfylke? 6 Aktuelle saker 8

INNHOLD. Leder 4 Organisasjon 5. Hva gjør IVAR i Ryfylke? 6 Aktuelle saker 8 ÅRSRAPPORT 21 INNHOLD Leder 4 Organisasjon 5 Hva gjør IVAR i Ryfylke? 6 Aktuelle saker 8 DRIFTSRAPPORT 21 Markedstiltak og merkevarebygging 1 Kvalitet og HMS 12 Vann 14 Avløp 15 Renovasjon 18 STYRETS BERETNING

Detaljer

Årsmelding 2007 Vestfjorden Avløpsselskap

Årsmelding 2007 Vestfjorden Avløpsselskap Årsmelding 27 Vestfjorden Avløpsselskap Sammen for en renere oslofjord Vestfjorden Avløpsselskap Bjerkåsholmen 125, 347 Slemmestad Tlf. 98 2 86 www.veas.nu Er et interkommunalt samarbeid med hjemmel i

Detaljer

1 MILJØREDEGJØRELSE 2014

1 MILJØREDEGJØRELSE 2014 1 MILJØREDEGJØRELSE 2014 2 INNLEDNING OG OPPSUMMERING 2014 har, for Orkla Confectionery & Snacks Norge, KiMs, vært et spennede år. Miljøsatsingen ved KiMs er basert på langsiktighet, systematikk og kontinuerlige

Detaljer

med visjon om å være best på profesjonell drift Årsrapport FREVAR KF Distriktets miljøbedrift

med visjon om å være best på profesjonell drift Årsrapport FREVAR KF Distriktets miljøbedrift med visjon om å være best på profesjonell drift Årsrapport 2006 FREVAR KF Distriktets miljøbedrift Innhold og ledelse - Innhold.. Direktøren 3 Styret 5 2 - FREVARs ledelse 2006 Nils B. Thue Fredrik Myhre

Detaljer

INNHOLD. Leder 4 Organisasjon 5 IVAR 2008 6 TEMA VerdIVAR 8 EnergIVAR 10 LøsnIVAR 12. DRIFTSRAPPORT 2008 Renovasjon 14 Avløp 16 Vann 19

INNHOLD. Leder 4 Organisasjon 5 IVAR 2008 6 TEMA VerdIVAR 8 EnergIVAR 10 LøsnIVAR 12. DRIFTSRAPPORT 2008 Renovasjon 14 Avløp 16 Vann 19 Å R S R A P P O R T INNHOLD Leder 4 Organisasjon 5 IVAR 28 6 TEMA VerdIVAR 8 EnergIVAR 1 LøsnIVAR 12 DRIFTSRAPPORT 28 Renovasjon 14 Avløp 16 Vann 19 STYRETS BERETNING 2 REGNSKAP 28 Resultat 24 Balanse

Detaljer

Kostnadseffektivitet innen sektor for vann, avløp og renovasjon

Kostnadseffektivitet innen sektor for vann, avløp og renovasjon Kostnadseffektivitet innen sektor for vann, avløp og renovasjon Orkdal kommune November 2006 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Orkdal kommunes kontrollutvalg i perioden 23.5.

Detaljer

TORSKEN KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN VANNFORSYNING DEL II BEREDSKAPSFORHOLD

TORSKEN KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN VANNFORSYNING DEL II BEREDSKAPSFORHOLD TORSKEN KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN VANNFORSYNING DEL II BEREDSKAPSFORHOLD INNHOLDSFORTEGNELSE side 1. INNLEDNING 7 1.1 BAKGRUNN. 7 1.2 PLANEN 7 2. MÅLSETTING FOR BEREDSKAP. 8 2. 1 GRUNNLAG. 8 2.2 MÅL... 8

Detaljer

Veileder for anleggseier ved oppgradering av mindre avløpsanlegg i Gjerdrum kommune Gjerdrum kommune 1

Veileder for anleggseier ved oppgradering av mindre avløpsanlegg i Gjerdrum kommune Gjerdrum kommune 1 Veileder for anleggseier ved oppgradering av mindre avløpsanlegg i Gjerdrum kommune Gjerdrum kommune 1 Innhold 1 Bakgrunn og årsaker til krav om oppgradering/utskifting av mindre avløpsanlegg... 3 1.2

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

Forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Fastsatt av Miljøverndepartementet 15. desember 2005 i medhold av lov av 13. mars 1981 nr.

Detaljer

Krogstad Miljøpark AS Risiko- og sårbarhetsanalyse for reguleringsplan Krogstad Miljøpark

Krogstad Miljøpark AS Risiko- og sårbarhetsanalyse for reguleringsplan Krogstad Miljøpark Risiko- og sårbarhetsanalyse for reguleringsplan Krogstad Miljøpark Utgave: 1 Dato: 2009-08-06 Risiko- og sårbarhetsanalyse for reguleringsplan Krogstad Miljøpark 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn:

Detaljer

ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering

ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering BachelorOppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Studie for ingeniørfag Sikkerhet, HMS Av: Evy Johannessen Kand.nr. 22 Astrid Låte Kand.nr. 43 Haugesund Våren

Detaljer

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Ottar Michelsen 2002 NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

Tillatelse til deponering og annen avfallsrelatert virksomhet for Lindum AS

Tillatelse til deponering og annen avfallsrelatert virksomhet for Lindum AS Tillatelse til deponering og annen avfallsrelatert virksomhet for Lindum AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6, 11 jf. 16 og 29. Tillatelsen

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE ØSTRE TOTEN KOMMUNE OKTOBER 2012

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE ØSTRE TOTEN KOMMUNE OKTOBER 2012 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE ØSTRE TOTEN KOMMUNE OKTOBER 2012 Østre Toten kommune Side 1 1 Innledning 3 1.1 Hjemmelsgrunnlag 3 1.2 Bakgrunn for ROS-analysen 3 1.3 Mål 3 2 Sammendrag 4 3 Metode 5 3.1 Definisjoner

Detaljer

Årsmelding 2006 Vestfjorden Avløpsselskap

Årsmelding 2006 Vestfjorden Avløpsselskap Årsmelding 26 Vestfjorden Avløpsselskap Renere Oslofjord Vestfjorden Avløpsselskap Bjerkåsholmen 125, 147 Slemmestad Tlf. 98 2 86 www.veas.nu Er et interkommunalt selskap med hjemmel i kommunelovens 27.

Detaljer

Rapportens oppbygging

Rapportens oppbygging Rapportens oppbygging Norske Skogs miljørapport er bygget opp på følgende måte: Først beskriver vi selskapet og oppsummerer de viktigste begivenheter på miljøområdet i 1998 og beskriver hvilke hovedutfordringer

Detaljer

Årsmelding 2008 Vestfjorden Avløpsselskap

Årsmelding 2008 Vestfjorden Avløpsselskap Årsmelding 28 Vestfjorden Avløpsselskap en renere Oslofjord Vestfjorden Avløpsselskap Bjerkåsholmen 125, 347 Slemmestad Tlf. 98 2 86 www.veas.nu Er et interkommunalt samarbeid med hjemmel i kommunelovens

Detaljer

Veileder for anleggeseiere av mindre avløpsanlegg

Veileder for anleggeseiere av mindre avløpsanlegg Veileder for anleggeseiere av mindre avløpsanlegg Fredrikstad kommune, 2011 Utgave 2 Forord Denne veilederen er ment som et hjelpemiddel for anleggseiere (tiltakshaver) for å få oversikt over de ulike

Detaljer