Driftsassistansen i Østfold IKS:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Driftsassistansen i Østfold IKS:"

Transkript

1 Driftsassistansen i Østfold IKS: Årsrapport 27 Slam og utslippskontroll for renseanlegg i Østfold DaØ Driftsassistansen i Østfold IKS Postboks Fredrikstad Tlf /

2 DaØ Driftsassistansen i Østfold IKS Postboks Fredrikstad Tlf Telefaks: Mobil: E-post: Dato: Rapport nr.: Årsrapp. 27 Rapportens tilttel: Årsrapport for 27 Slam og utslippskontroll for renseanlegg i Østfold Utført av: Grimen & Johansen, Driftsassistansen i Østfold IKS Oppdragsgiver: Renseanleggeiere i Østfold Ekstrakt: I denne årsrapporten oppsummeres og sammenstilles resultater fra renseanleggene i Østfold som deltar i slam og utslippskontrollen organisert av Driftsassistansen i Østfold IKS. Av de 34 renseanleggene som er vurdert i denne rapporten har 12 (35 %) overholdt sine utslippskrav. Av de 25 offentlige renseanleggene har 1 overholdt kravene (4 %), mens blant de private renseanleggene har 2 av 9 (22%) overholdt kravene. Kravene vedrørende rensing av organisk materiale (TOC) ser generelt ut til å være vanskeligst å overholde. Denne rapporten blir laget på oppdrag for kommuner og private anlegg som er med i ordningen, og skal tjene som dokumentasjon av anleggsdriften ovenfor forurensningsmyndighetene. Fredrikstad 4. februar 28 Driftsassistansen i Østfold IKS Kaj-Werner Grimen

3 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Innledning 1 2. Kontroll og vurdering 1 3. Sammenstilling og kommentarer 1 4. Årsaken til driftsproblemer 5 5. Slamkontrollen 5 6. Vurdering av de enkelte anlegg 5 Kommune/Anleggseier Aremark Kommentarer til kommunens anlegg 6 Askim Kommentarer til kommunens anlegg 16 Eidsberg Kommentarer til kommunens anlegg 26 Fredrikstad Kommentarer til kommunens anlegg 32 Halden Kommentarer til kommunens anlegg 45 Hobøl Kommentarer til kommunens anlegg 68 Marker Kommentarer til kommunens anlegg 76 MOVAR Kommentarer til kommunens anlegg 86 Rakkestad Kommentarer til kommunens anlegg 11 Rømskog Kommentarer til kommunens anlegg 115 Sarpsborg Kommentarer til kommunens anlegg 12 Skiptvet Kommentarer til kommunens anlegg 132 Spydeberg Kommentarer til kommunens anlegg 138 Trøgstad Kommentarer til kommunens anlegg 146 Våler Kommentarer til kommunens anlegg 152 Pumpestasjoner Kommentarer til pumpestasjonene

4 DaØ Driftsassistansen i Østfold IKS 1. Innledning: I forbindelse med slam og utslippskontrollen foreligger herved årsrapporten for 27. For hvert enkelt renseanlegg er det laget grafer som viser vannføring, konsentrasjon av utslippene, samt renseeffekter. Disse blir presentert etter ønske fra noen av anleggseierne, og vi håper derfor disse blir brukt aktivt til vurdering av egne anlegg. Her kan man, sammen med driftsdata, vurdere hvordan vannføringen og stoffbelastningen påvirker anleggenes resultater. Det er også laget sammenstillinger og statistikk på hvordan anleggene samlet sett overholder sine konsesjonskrav vedrørende rensing av avløpsvann. 2. Kontroll og vurdering: I årsrapporten er anleggene vurdert i forholdt til utslippskravene (konsentrasjon og renseeffekt) for de aktuelle parametere i utslippstillatelsen. 3. Sammenstilling og kommentarer til resultater for 27: I 27 var 34 renseanlegg og 3 pumpestasjoner med i kontrollen som organiseres av Driftsassistansen i Østfold IKS (DaØ). Av disse 34 anleggene var det 12 anlegg (35 %) som ikke hadde avvik og dermed overholdt rensekravene. Ser vi bare på de kommunale anleggene (totalt 25 stk) overholdt 1 av disse (tilsvarende 4%) konsesjonskravene vedrørende rensing. Ser vi bare på de private anleggene (totalt 9 stk) overholdt 2 av disse (tilsvarende 22%) konsesjonskravene vedrørende rensing Det er først og fremst rensing av organisk stoff som er det største problemet/utfordringen for de fleste anlegg. Avvik Tabell 3.1 på neste side viser forskjellige typer avvik og antall anlegg som hadde disse avvikene. Det rapporteres om avvik ved for høy utslippskonsentrasjon og/eller for lav renseeffekt på Tot-P eller TOC i forhold til kravet til gjennomsnittsverdier i utslippstillatelsene. Det skilles ikke mellom hvilke anlegg som ligger på grensen og hvilke som er langt fra å klare kravet. NB! Mysen RA og Bodal RA har fått ny utslippstillatelse og skal i henhold til denne heretter vurderes etter andre kriterier. Begge anlegg er i denne sammenheng vurdert etter den gamle utslippstillatelsen. Det er verdt å merke seg at begge anleggene overholder alle krav i henhold til deres nye utslippstillatelser for utslippsdata fra 27. Årsrapport for 27 Slam og utslippskontroll for renseanlegg i Østfold 1

5 DaØ Driftsassistansen i Østfold IKS Fordeling Intet å bemerke Høy konsentrasjon av Tot-P Høy konsentrasjon av TOC Lav renseeffekt på Tot-P Lav renseeffekt på TOC Antall anlegg Prosentvis fordeling 35 % 18 % 32 % 15 % 47 % Tabell 3.1 forskjellige typer avvik og antall anlegg som har disse avvikene i 27 Diagrammet under viser utviklingen av andelen av anlegg som har overholdt konsesjonskravene vedrørende rensing siden 21. Avviksutviklling - % av anlegg uten avvik 4 % 35 % 3 % 25 % 2 % 15 % 1 % 5 % % Årsrapport for 27 Slam og utslippskontroll for renseanlegg i Østfold 2

6 DaØ Driftsassistansen i Østfold IKS Fosfor Under følger to diagrammer som viser utviklingen av andelen av anlegg med avvik på henholdsvis restkonsentrasjon av Tot-P og renseeffekt for Tot-P siden 21. Avviksutviklling - % av anlegg med avvik på høy restkons. av Tot-P Avviksutviklling - % av anlegg med avvik på renseeffekt av Tot-P 3 % 6 % 25 % 5 % 2 % 4 % 15 % 3 % 1 % 2 % 5 % 1 % % % I 27 var det 18 % av anleggene som hadde avvik på restkonsentrasjonskrav for Tot-P, mens 15 % hadde avvik på renseeffektkravet. Dette må anses som forholdsvis normalt sammenliknet med tidligere år. Organisk materiale Under følger to diagrammer som viser utviklingen av andelen av anlegg med avvik på henholdsvis restkonsentrasjon av TOC og renseeffekt for TOC siden 21. Avviksutviklling - % av anlegg med avvik på høy restkons. av TOC Avviksutviklling - % av anlegg med avvik på renseeffekt av TOC 6 % 7 % 5 % 6 % 4 % 5 % 4 % 3 % 3 % 2 % 2 % 1 % 1 % % % I 27 var det 32 % av anleggene som hadde avvik på restkonsentrasjonskrav for TOC, mens 47 % hadde avvik på renseeffektkravet. 32% andel av anlegg med avvik på restkonsentrasjon for TOC er det laveste siden % av anlegg med avvik på renseeffektkravet må anses som relativt høy, men dog normalt sammenliknet med resultatene siden 21. Tabellen på neste side viser sammenstilling av typer avvik og antall avvik for anleggene i 27. Årsrapport for 27 Slam og utslippskontroll for renseanlegg i Østfold 3

7 DaØ Driftsassistansen i Østfold IKS Tabell Oppsummering av typer avvik og antall avvik for anleggene. Forklaring: X = avvik, - = har ikke krav om dette. Årsrapport for 27 Slam og utslippskontroll for renseanlegg i Østfold 4

8 DaØ Driftsassistansen i Østfold IKS 4. Årsaken til driftsproblemer: Man vil her si noe om de generelle årsakene man ser som påvirker driftsresultatene i negativ retning: Fremmedvann er et problem ved de fleste anleggene i fylket. Fremmedvann gir stor variasjon i vannføringen. Det fører til fortynning av avløpet, gir dårligere renseeffekt, høyt kjemikalieforbruk, og ofte overløp både på ledningsnett og på renseanlegg. DaØ har satt stor fokus på kostnadseffektiv sanering av ledningsnett, og tilbyr derfor kommunen å gjennomføre tilstandsvurdering, mengdemålig og røyktesting på ledningsnettet. Industriavløp skaper store driftsproblemer for flere av renseanleggene i Østfold. Disse skaper overbelastning og stor variasjon i konsentrasjoner av næringsstoffer og organisk materiale i avløpsvannet som tilføres anleggene. DaØ tilbyr tjenester som går på kartlegging av bedrifter og inngåelse påslippsavtaler. Dette er et viktig arbeid, og man begynner å se resultater av arbeidet i form av at bedriftene blir mer bevisste og gjører tiltak for å begrense problemet. Dimensjonering/behov for optimalisering. Ved en del anlegg har forholdene endret seg kraftig siden anleggene ble bygd. DaØ er også involvert med å gjøre vurderinger og finne løsninger på slike problemer. Andre årsaker kan selvsagt være bemanningsproblemer eller mangel på ressurser. DaØ oppfordrer anleggseiere og driftsoperatør til å ta kontakt hvis man ønsker bistand til å identifisere og løse problemer. 5. Slamkontrollen 13 av renseanleggene som deltar i slam og utslippskontrollen tar kontrollprøver av slammet og innrapporterer det til DaØ. Ingen av anleggene hadde overskridelser av tungmetallinnhold (klasse 3 for bruk i grøntarealer) i Vurdering av de enkelte anlegg: På de etterfølgende sidene er hvert enkelt anlegg vurdert/kommentert og samlet kommunevis i tillegg til at anleggenes resultater for 27 er presentert. I forbindelse med vurderingene presenteres også visuelle fremstillinger av resultatene i form av grafer for de enkelte renseanleggene. Er det ønske om andre grafer/beregninger eller spørsmål er det bare å ta kontakt på telefon / eller via e-post: Fredrikstad Driftsassistansen i Østfold IKS Kaj-Werner Grimen Daglig leder Årsrapport for 27 Slam og utslippskontroll for renseanlegg i Østfold 5

9 KOMMENTARER ÅRSRAPPORT 27 AREMARK Bjørkebekk renseanlegg: Kommentarer: Avvik: Anlegget har ikke overholdt renseeffektkravet for TOC. Vannmengder 8 7 Vannmengde [m3/d] Vannføring Overløp Utslipp Tot-P [mg/l] 1,2 1 Konsentrasjon [mg/l],8,6,4,2 Tot-P:Utløp

10 Bjørkebekk renseanlegg: Utslipp Organisk stoff konsentrasjon [mg/l] TOC:Utløp KOF:Utløp Renseeffekt 7, % 6, % Renseeffekt [%] 5, % 4, % 3, % 2, % R% Tot-P R% TOC R% KOF R% BOF5 1, %, %

11 KOMMENTARER ÅRSRAPPORT 27 Skotsberg renseanlegg: Kommentarer: Avvik: Anlegget har bare levert 11 av 12 prøver og renseeffektkravet for TOC er ikke overholdt. Anlegget har ikke avvik på noen av prøvene ift tungmetaller i slam. Vannmengder 4 35 Vannmengde [m3/d] Vannføring Overløp Utslipp Tot-P [mg/l] Konsentrasjon [mg/l],2,18,16,14,12,1,8,6,4, Tot-P:Utløp 8

12 Skotsberg renseanlegg: Utslipp Organisk stoff 12 1 konsentrasjon [mg/l] TOC:Utløp KOF:Utløp Renseeffekt 12, % 1, % Renseeffekt [%] 8, % 6, % 4, % R% Tot-P R% TOC R% KOF R% BOF5 2, %, %

13 Resultat av kontrollprøver for perioden Side: 1 Anlegg: 1183 Bjørkebekk Qdim: 2,4 m3/t Rensemetode: Biofilm prosess Prøvetype: Rutinekontroll Tilknyttet pe: Dato Vannføring Konsentrasjon mg/l Renseeffekt, inkl. overløp i prøve- Innløp Utløp % perioden i m3/d Tot-P TOC KOF Tot-N BOF5 SS Tot-P TOC KOF Tot-N BOF5 SS Tot-P TOC* KOF Tot-N* BOF5 SS , 12, 15,3 6, , 22, 13,6 8, , 1, 11,1 8, , 26, 3,2 11, , 14, 14,4 13, , 15,6 11, 8, , 13, 25,6 13, , 14, 18,5 12, , 17, 16,8 8,7 49 Middel 16, 17,9 1,34 8, Grenseverdi 22, 85 Vurdering av kontrollprøver: Antall prøver Restkonsentrasjon, K1 (mg/l) Restkonsentrasjon, K2 (mg/l) Restmengde (kg/1 pe,d) Renseeffekt (%) Krav Res. Vurdering Krav Res. Vurdering Krav Res. Vurdering Krav Res. Vurdering Krav Res. Vurdering TOC 8 9 Overholdt 22, 1,1 Overholdt 4, 13, Overholdt 1,5 Overholdt Ikke overh Driftsassistansen i Østfold IKS Utskrevet: * Renseeffekt beregnet av innløps-/utløpskonsentrasjon 1

14 Resultat av kontrollprøver for perioden: Tilførsler og utslipp Anlegg: 1183 Bjørkebekk Rensemetode: Biofilm prosess Prøvetype: Rutinekontroll Side: 1 Qdim: 2,4 Tilknyttet pe: Midl. Vann- Tilførsel inkl. overløp Tilførsel Utslipp inkl. overløp Utslipp inkl. overløp vann- føring kg/d pe kg/d kg/1pe,d føring Overløp Dato m3/d m3/d BOF5 Tot-P TOC KOF Tot-N BOF5 Tot-P BOF5 Tot-P TOC KOF Tot-N BOF5 Tot-P TOC KOF Tot-N ,52,66, ,14,71, ,7,78, ,12 1,3, ,55,56, ,86,65, ,3,59, ,48,63, ,85,84,435 Middel 45,71,77,455,446 Sum tonn pr. år -,258, ,166, Driftsassistansen i Østfold IKS Utskrevet:

15 Resultat av kontrollprøver for perioden Side: 1 Anlegg: 1182 Skotsberg Qdim: 25,1 m3/t Rensemetode: Etterfelling Prøvetype: Rutinekontroll Tilknyttet pe: Dato Vannføring Konsentrasjon mg/l Renseeffekt, inkl. overløp i prøve- Innløp Utløp % perioden i m3/d Tot-P TOC KOF Tot-N BOF5 SS Tot-P TOC KOF Tot-N BOF5 SS Tot-P TOC KOF Tot-N BOF5 SS ,8,99 16, 7,9,9 5, ,3 1,3 16, 8,4,18 11, ,1 1,5 17, 1,5,3 7, , 4,8 72, 3,7,4 8, ,9 2,7 4, 2,7,3 9, ,8 1,4 14, 12,,4 6, , 4,7 53, 27,2,2 5, ,7 1, 12, 8,9,3 6, ,8,77 11, 8,5,7 5, ,6 1,8 22, 12,9,4 5, ,2,71 11, 6,4,2 5, Middel 1,97 25,82 14,1,5 6, Grenseverdi,4 11, Vurdering av kontrollprøver: Antall prøver Restkonsentrasjon, K1 (mg/l) Restkonsentrasjon, K2 (mg/l) Restmengde (kg/1 pe,d) Renseeffekt (%) Krav Res. Vurdering Krav Res. Vurdering Krav Res. Vurdering Krav Res. Vurdering Krav Res. Vurdering Tot-P Ikke overh,4,5 Overholdt 1,,18 Overholdt,3 Overholdt Overholdt TOC Ikke overh 11, 6,91 Overholdt 2, 11, Overholdt,75 Overholdt Ikke overh Driftsassistansen i Østfold IKS Utskrevet:

16 Resultat av kontrollprøver for perioden: Tilførsler og utslipp Anlegg: 1182 Skotsberg Rensemetode: Etterfelling Prøvetype: Rutinekontroll Side: 1 Qdim: 25,1 Tilknyttet pe: Midl. Vann- Tilførsel inkl. overløp Tilførsel Utslipp inkl. overløp Utslipp inkl. overløp vann- føring kg/d pe kg/d kg/1pe,d føring Overløp Dato m3/d m3/d BOF5 Tot-P TOC KOF Tot-N BOF5 Tot-P BOF5 Tot-P TOC KOF Tot-N BOF5 Tot-P TOC KOF Tot-N ,18 2,97 1,47 114,17 1, ,32 3,92 2,6 199,44 2, ,29 3,25 2,1 179,6 1, ,68 1,15 4,33 422,6 1, ,44 6,56 3,39 276,5 1, ,3 3,2 2,59 188,9 1, ,48 5,41 2,77 299,2, ,23 2,79 2,7 145,7 1, ,14 2,3 1,57 88,13 1, ,48 5,87 3,44 299,11 1, ,24 3,74 2,18 15,7 1,95 Middel 26,34 4,52 2,53 214,11 1,42 Sum tonn pr. år -,126 1,65, ,42, Driftsassistansen i Østfold IKS Utskrevet:

17 Renseanlegg: 1182 Slambehandling: Skotsberg Tungmetaller i slam - Resultat av analyser Prøveperiode: Prøveperiode Tørrstoff innhold %TS ph BLY mgpb/kgts KADMIUM mgcd/kgts KROM mgcr/kgts KVIKKSØLV mghg/kgts NIKKEL mgni/kgts KOBBER mgcu/kgts SINK mgzn/kgts ,9 7, 15,,35 53,,31 12, ,2 6,9 13,,27 52,,26 1, ,9 1,,44 65,,18 7, ,4 7,3 14,,28 6,,38 1, ,5 7, 11,,12 69,,2 7, , 7,1 15,,38 9,,26 8,6 4 3 Minimum 22, 6,9 1,,12 52,,18 7, Middel 23,98 7,1 13,,37 64,8,265 9, Maksimum 26,2 7,3 15,,44 9,,38 12, SFT's grenseverdi - Grøntareal - Jordbruk Driftsassistansen i Østfold IKS Utskrevet:

18 Næringsstoffer i slam - Resultat av analyser Renseanlegg: 1182 Skotsberg Slambehandling: Prøveperiode: Prøveperiode Tørrstoff innhold %TS ph Organisk materiale (% av TS) Kjeldahl-nitrogen Ammonuim-nitrogen Total fosfor Kalsium Kalium % av TS kg/tonn slam % av TS kg/tonn slam % av TS kg/tonn slam % av TS kg/tonn slam % av TS kg/tonn slam ,9 7, 58,1 3,9 8,93,43,98 1,9 4,35,42,96,19, ,2 6,9 59,3 4, 1,48,8,21 1,8 4,72,34,89,17, ,9 58,6 3,6 8,96,8,2 1,6 3,98,28,7,11, ,4 7,3 55,7 3,8 9,27,15,37 2,1 5,12,47 1,15,16, ,5 7, 54,4 3,4 7,99,6,14 1,4 3,29,22,52,12, , 7,1 54, 3,2 7,4,7,15 1,6 3,52,24,53,13,29 Minimum 22, Middel 23,98 Maksimum 26,2 6,9 54, 3,2 7,4,6,14 1,4 3,29,22,52,11,27 7,1 56,68 3,65 8,78,15,34 1,73 4,16,33,79,15,35 7,3 59,3 4, 1,48,43,98 2,1 5,12,47 1,15,19,45 Driftsassistansen i Østfold IKS Utskrevet:

19 KOMMENTARER ÅRSRAPPORT 27 ASKIM KOMMUNE AHSA renseanlegg: Kommentarer: Avvik: Anlegget har ikke overholdt renseeffektkravet for TOC. Anlegget har ikke avvik på noen av prøvene ift tungmetaller i slam. Vannmengder 3 25 Vannmengde [m3/d] Vannføring Overløp Utslipp Tot-P [mg/l],4,35 Konsentrasjon [mg/l],3,25,2,15,1 Tot-P:Utløp,

20 AHSA renseanlegg: Utslipp Organisk stoff 9 8 konsentrasjon [mg/l] TOC:Utløp KOF:Utløp BOF5:Utløp Renseeffekt 12, % 1, % Renseeffekt [%] 8, % 6, % 4, % R% Tot-P R% TOC R% KOF R% BOF5 2, %, %

21 KOMMENTARER ÅRSRAPPORT 27 Solbergfoss renseanlegg: Kommentarer: Avvik: Anlegget har ikke overholdt renseeffektkravet for TOC. Vannmengder Vannmengde [m3/d] Vannføring Overløp Utslipp Tot-P [mg/l] 3,5 3 Konsentrasjon [mg/l] 2,5 2 1,5 1 Tot-P:Utløp,

22 Solbergfoss renseanlegg: Utslipp Organisk stoff 6 5 konsentrasjon [mg/l] TOC:Utløp KOF:Utløp #REF! Renseeffekt 12, % 1, % Renseeffekt [%] 8, % 6, % 4, % R% Tot-P R% TOC R% KOF R% BOF5 2, %, %

23 Resultat av kontrollprøver for perioden Side: 1 Anlegg: 1241 AHSA Qdim: 151, m3/t Rensemetode: Prøvetype: Rutinekontroll Tilknyttet pe: Dato Vannføring Konsentrasjon mg/l Renseeffekt, inkl. overløp i prøve- Innløp Utløp % perioden i m3/d Tot-P TOC KOF Tot-N BOF5 SS Tot-P TOC KOF Tot-N BOF5 SS Tot-P TOC KOF Tot-N BOF5 SS ,,79 15, 65, 13,1 17,,9 8,2 4, 7,1 4, , 2, 4, 24, 31,8 68,,36 21, 55, 28,4 14, , 3,5 57, 34, 39, 11,,33 25, 85, 34,1 19, , 3,6 53, 29, 36,2 11,,13 19, 6, 27,3 13, , 2,2 39, 21, 19,9 39,,9 14, 5, 2,4 9, , 1,1 36, 17, 16,4 95,,8 13, 45, 15,2 8, , 3,6 45, 335, 28,7 41,,3 22, 85, 26,4 14, , 3,8 56, 35, 34,5 89,,27 26, 65, 32,9 18, , 1,3 35, 25, 19,1 43,,5 14, 3, 16,2 8, , 4,5 44, 24, 29,9 84,,12 15, 4, 24,6 12, , 2,7 35, 18, 26,2 5,,19 16, 65, 23,2 12, , 1,9 21, 175, 18,4 39,,24 12, 55, 17,3 9, , 3,8 55, 33, 36,3 11,,8 21, 4, 28,1 13, , 2,3 33, 135, 18,3 44,,19 13, 35, 16,7 9, , 1,7 29, 155, 21,3 33,,6 13, 4, 15,1 6, , 4, 4, 325, 36,5 99,,12 17, 35, 3,8 12, , 3,4 33, 245, 33,5 89,,19 18, 55, 24,4 11, , 2,8 28, 25, 24,8 87,,2 17, 3, 23,5 11, , 3,2 39, 22, 32,4 56,,16 21, 75, 29,2 11, , 4,1 4, 31, 33,6 75,,2 17, 6, 29,2 15, ,,9 23, 92, 13,5 24,,3 15, 3, 1, 1, , 2,5 35, 215, 3, 61,,17 16, 7, 23,3 13, , 1,5 24, 17, 19,5 18,,17 14, 6, 17,1 4, , 1,8 27, 145, 4,1 39,,12 14, 45, 19,3 9, Middel 2,62 36,75 22,92 27,21 63,33,18 16,72 52,8 22,49 11, Grenseverdi,5 3, 85 6 Vurdering av kontrollprøver: Antall prøver Restkonsentrasjon, K1 (mg/l) Restkonsentrasjon, K2 (mg/l) Restmengde (kg/1 pe,d) Renseeffekt (%) Krav Res. Vurdering Krav Res. Vurdering Krav Res. Vurdering Krav Res. Vurdering Krav Res. Vurdering Tot-P Overholdt,5,16 Overholdt 1,,3 Overholdt,35 Overholdt Overholdt TOC Overholdt 3, 15,92 Overholdt 5, 22, Overholdt 2, Overholdt 6 52 Ikke overh Driftsassistansen i Østfold IKS Utskrevet:

24 Resultat av kontrollprøver for perioden: Tilførsler og utslipp Anlegg: 1241 AHSA Rensemetode: Prøvetype: Rutinekontroll Side: 1 Qdim: 151, Tilknyttet pe: Midl. Vann- Tilførsel inkl. overløp Tilførsel Utslipp inkl. overløp Utslipp inkl. overløp vann- føring kg/d pe kg/d kg/1pe,d føring Overløp Dato m3/d m3/d BOF5 Tot-P TOC KOF Tot-N BOF5 Tot-P BOF5 Tot-P TOC KOF Tot-N BOF5 Tot-P TOC KOF Tot-N ,71 32,66 62, ,84 541, ,313 19, , , , ,96 19,23 384, ,8 35, ,638 3,462 21, , , ,29 29,19 475, ,26 325, ,441 2,752 28,475 78, , ,79 26,6 391, ,81 267, ,57,961 14, ,34 21, ,79 32,76 58, ,32 296, ,418 1,368 28, ,68 33, ,85 16,53 541, ,1 246, ,24 1,22 195,39 676,35 228, ,22 32,77 49, ,51 261, ,442 2,731 2, ,755 24, ,26 27, 397, ,72 245, ,872 1, ,74 461,76 233, ,64 14,11 379, ,66 27, ,816, , ,56 175, ,16 35,96 351, ,6 238, ,88, ,85 319,6 196, ,75 24,77 321, ,5 24, ,1 1, ,8 596, , ,57 21,56 238, ,9 28, ,132 2, , ,14 196, ,4 15, , , , ,232 2, , ,56 782, ,7 26,19 375, ,38 28, ,492 2, ,44 398,58 19, ,72 18,94 323, ,17 237, ,858, , ,72 168, ,3 27,88 278, ,25 254, ,64, ,49 243,95 214, ,38 26,3 252, ,72 256, ,216 1, ,88 421,8 186, ,9 42, 42,3 3.75,21 372, ,11 3, 255,17 45,3 352, ,9 23,3 28, ,56 233, ,178 1, , ,85 21, ,35 33,2 323, ,38 272, ,47 1,62 137, ,88 236, ,74 2,47 523, 2.91,99 36, ,882 8, ,59 817,26 235, ,3 22,84 319, ,24 274, ,768 1, , ,52 212, ,83 18,99 33, ,69 246, ,628 2, , ,42 216, ,94 24,23 363, ,7 539, ,14 1, ,44 65,7 259,778 Middel ,2 29,28 432, ,2 316, ,286 2,77 25, ,399 26,98 Sum tonn pr. år - 267,918 1, ,4 921, , ,244 1,111 75, ,386 94, Driftsassistansen i Østfold IKS Utskrevet:

25 Renseanlegg: 1241 Slambehandling: AHSA Tungmetaller i slam - Resultat av analyser Prøveperiode: Prøveperiode Tørrstoff innhold %TS ph BLY mgpb/kgts KADMIUM mgcd/kgts KROM mgcr/kgts KVIKKSØLV mghg/kgts NIKKEL mgni/kgts KOBBER mgcu/kgts SINK mgzn/kgts ,4 6,9 13,,3 52,,16 21, ,4 7,3 9,4,4 53,,19 11, ,9 6,2 15,,3 47,,1 21, ,7 6,7 13,,19 48,,26 15, ,5 6,6 12,,11 45,,19 14, ,6 6,7 12,,16 38,,21 15, ,2 6,8 14,,15 61,,15 2, , 6,9 11,,19 49,,19 12, ,4 6,5 11,,15 38,,18 12, ,6 6,7 9,8,17 4,,15 11, ,6 6,8 13,,3 47,,16 17, , 6,8 11,,24 55,,16 18, 9 23 Minimum 22,4 6,2 9,4,11 38,,1 11, Middel 27,19 6,7 12,,222 47,8,175 15, Maksimum 29,6 7,3 15,,4 61,,26 21, 1 36 SFT's grenseverdi - Grøntareal - Jordbruk Driftsassistansen i Østfold IKS Utskrevet:

26 Næringsstoffer i slam - Resultat av analyser Renseanlegg: 1241 AHSA Slambehandling: Prøveperiode: Prøveperiode Tørrstoff innhold %TS ph Organisk materiale (% av TS) Kjeldahl-nitrogen Ammonuim-nitrogen Total fosfor Kalsium Kalium % av TS kg/tonn slam % av TS kg/tonn slam % av TS kg/tonn slam % av TS kg/tonn slam % av TS kg/tonn slam ,4 6,9 5, 2,2 5,81,2,5,83 2,19,83 2,19,27, ,4 7,3 67,4 3,1 6,94,64 1,43 1,3 2,91 1, 2,24,19, ,9 6,2 54,1 2,3 5,96,4,1,87 2,25,72 1,86,62 1, ,7 6,7 61,6 2,9 7,45,8,21 1,1 2,83,96 2,47,22, ,5 6,6 61,4 2,9 7,98,4,11 1,1 3,3,89 2,45,18, ,6 6,7 58,3 2,6 7,7,6,18 1, 2,96,88 2,6,18, ,2 6,8 53,2 2,7 7,88,1,29,93 2,72,75 2,19,24, , 6,9 57,2 2,8 7,84,57 1,6 1,1 3,8,82 2,3,18, ,4 6,5 6,8 3,2 8,77,9,25 1,2 3,29,79 2,16,2, ,6 6,7 65,3 2,5 6,9,6,17 1,2 3,31,82 2,26,25, ,6 6,8 61,5,36,99,6,17 1,1 3,4,83 2,29,31, , 6,8 5,8 2,1 6,9,6,17,99 2,87,83 2,41,36 1,4 Minimum 22,4 Middel 27,19 Maksimum 29,6 6,2 5,,36,99,2,5,83 2,19,72 1,86,18,43 6,7 58,47 2,47 6,69,15,39 1,6 2,87,84 2,29,27,72 7,3 67,4 3,2 8,77,64 1,6 1,3 3,31 1, 2,6,62 1,61 Driftsassistansen i Østfold IKS Utskrevet:

27 Resultat av kontrollprøver for perioden Side: 1 Anlegg: 1242 Solbergfoss Qdim: 5,4 m3/t Rensemetode: Prøvetype: Rutinekontroll Tilknyttet pe: Dato Vannføring Konsentrasjon mg/l Renseeffekt, inkl. overløp i prøve- Innløp Utløp % perioden i m3/d Tot-P TOC KOF Tot-N BOF5 SS Tot-P TOC KOF Tot-N BOF5 SS Tot-P* TOC* KOF Tot-N BOF5 SS , 6,7 12, 45,2 3,1 49, , 3,9 89, 24,8,71 23, , 7,3 96, 57,9,84 22, , 1,7 1, 68,1,44 14, , 5,1 47, 34,9,34 9, , 11,4 11, 78,5,81 16, , 9,4 68, 68,1,55 14, ,8 26, 25,6,12 5, Middel 7,16 82, 5,39,86 19, Grenseverdi 1, 22, 8 8 Vurdering av kontrollprøver: Antall prøver Restkonsentrasjon, K1 (mg/l) Restkonsentrasjon, K2 (mg/l) Restmengde (kg/1 pe,d) Renseeffekt (%) Krav Res. Vurdering Krav Res. Vurdering Krav Res. Vurdering Krav Res. Vurdering Krav Res. Vurdering Tot-P 8 8 Overholdt 1,,86 Overholdt 2, 3,1 Ikke overh,7 Overholdt 8 87 Overholdt TOC 8 8 Overholdt 22, 19,14 Overholdt 4, 49, Ikke overh 1,5 Overholdt 8 77 Ikke overh Driftsassistansen i Østfold IKS Utskrevet: * Renseeffekt beregnet av innløps-/utløpskonsentrasjon 24

28 Resultat av kontrollprøver for perioden: Tilførsler og utslipp Anlegg: 1242 Solbergfoss Rensemetode: Prøvetype: Rutinekontroll Side: 1 Qdim: 5,4 Tilknyttet pe: Midl. Vann- Tilførsel inkl. overløp Tilførsel Utslipp inkl. overløp Utslipp inkl. overløp vann- føring kg/d pe kg/d kg/1pe,d føring Overløp Dato m3/d m3/d BOF5 Tot-P TOC KOF Tot-N BOF5 Tot-P BOF5 Tot-P TOC KOF Tot-N BOF5 Tot-P TOC KOF Tot-N ,5,96,36 33,25, ,6 1,34,37 36,11, ,5,67,41 31,6, ,6,6,41 4,3, ,2 1,88 1,4 127,14, ,7,66,47 42,5, ,6,41,41 35,3, Middel 13,8,93,55 49,9,219 Sum tonn pr. år -,29,34, ,34, Driftsassistansen i Østfold IKS Utskrevet:

29 KOMMENTARER ÅRSRAPPORT 27 EIDSBERG KOMMUNE Mysen renseanlegg: Kommentarer: Anlegget har overholdt alle krav i konsesjonen (Sekundærrensing organisk stoff og renseeffekt for Tot-P på 85 % eller restkonsentrasjon under,5 mg/l vurdert ift tabell i paragraf i avløpsbestemmelsene). Anlegget har ikke avvik på noen av prøvene ift tungmetaller i slam. Vannmengder Vannmengde [m3/d] Vannføring Overløp Utslipp Tot-P [mg/l] 1,2 1 Konsentrasjon [mg/l],8,6,4,2 Tot-P:Utløp

30 Mysen renseanlegg: Utslipp Organisk stoff konsentrasjon [mg/l] TOC:Utløp KOF:Utløp BOF5:Utløp Renseeffekt 12, % 1, % Renseeffekt [%] 8, % 6, % 4, % R% Tot-P R% TOC R% KOF R% BOF5 2, %, %

31 Resultat av kontrollprøver for perioden Side: 1 Anlegg: 1251 Mysen Qdim: 177,5 m3/t Rensemetode: Sekundærfelling Prøvetype: Rutinekontroll Tilknyttet pe: 9.5 (23) Dato Vannføring Konsentrasjon mg/l Renseeffekt, inkl. overløp i prøve- Innløp Utløp % perioden i m3/d Tot-P TOC KOF Tot-N BOF5 SS Tot-P TOC KOF Tot-N BOF5 SS Tot-P TOC KOF Tot-N BOF5 SS , 1,8 64, 27, 57,2 13,,26 12, 3, 11,7 5, , 5,1 56, 325, 45, 13,,15 12, 4, 25,7 3, , 4,7 54, 295, 44,4 1,,16 15, 55, 35,3 4, , 5,2 73, 32, 32, 98,,2 13, 55, 27,2 4, , 7,2 55, 315, 45,9 62,,21 13, 45, 25,1 5, , 8,6 11, 49, 35,6 23,,12 19, 55, 29,9 18, , 7,8 1, 395, 35,8 12,,97 31, 115, 46,7 16, , 6,2 12, 565, 41,3 2,,99 42, 125, 68, 22, , 7,3 1, 515, 41,8 29,,18 13, 3, 31,2 4, , 7,1 1, 515, 44,9 2,,4 16, 45, 31,9 7, , 5,7 94, 465, 5,4 21,,41 14, 65, 44,6 7, , 4,2 72, 365, 31,6 175,,22 17, 7, 43,6 7, , 8, 94, 54, 51,7 19,,3 23, 5, 58,9 8, , 6,3 1, 62, 41, 18,,48 17, 65, 48,8 6, , 5,5 61, 65, 43,3 95,,25 16, 55, 45,6 4, , 8,9 88, 76, 51,5 32,,22 15, 45, 46,5 3, , 4,3 51, 25, 5,9 92,,26 17, 7, 44,5 4, , 4,8 47, 3, 34,7 12,,18 14, 35, 33, 4, , 6,4 8, 445, 44,9 13,,22 17, 65, 47,4 5, , 5,2 68, 4, 42,9 12,,34 2, 85, 48,8 4, , 2,4 43, 175, 26,3 69,,38 1, 55, 27,8 4, , 6,8 65, 44, 41, 1,,43 14, 65, 41,4 4, , 6,6 82, 485, 39,4 19,,27 15, 5, 3,2 3, , 4, 52, 34, 33,4 89,,16 14, 5, 32,4 4, Middel 6,21 76,21 426,67 41,95 151,67,32 17,4 59,17 38,59 6, Grenseverdi,5 3, 85 6 Vurdering av kontrollprøver: Antall prøver Restkonsentrasjon, K1 (mg/l) Restkonsentrasjon, K2 (mg/l) Restmengde (kg/1 pe,d) Renseeffekt (%) Krav Res. Vurdering Krav Res. Vurdering Krav Res. Vurdering Krav Res. Vurdering Krav Res. Vurdering Tot-P Overholdt,5,26 Overholdt 1,,48 Overholdt,35 Overholdt Overholdt TOC Overholdt 3, 15,27 Overholdt 5, 23, Overholdt 2, Overholdt 6 79 Overholdt Driftsassistansen i Østfold IKS Utskrevet:

32 Resultat av kontrollprøver for perioden: Tilførsler og utslipp Anlegg: 1251 Mysen Rensemetode: Sekundærfelling Prøvetype: Rutinekontroll Side: 1 Qdim: 177,5 Tilknyttet pe: 9.5 (23) Midl. Vann- Tilførsel inkl. overløp Tilførsel Utslipp inkl. overløp Utslipp inkl. overløp vann- føring kg/d pe kg/d kg/1pe,d føring Overløp Dato m3/d m3/d BOF5 Tot-P TOC KOF Tot-N BOF5 Tot-P BOF5 Tot-P TOC KOF Tot-N BOF5 Tot-P TOC KOF Tot-N ,64 47,82 283, ,56 253, ,14 1,151 53, ,84 51,88,233,12,559 1,398, ,24 1,95 12,29 698,1 96, ,444,322 25,776 85,92 55,24,68,3,271,94, ,9 9,7 14,17 569,6 85, ,716,39 28,935 16,95 68,94,81,3,35 1,117, ,7 8,58 12,45 528, 52, ,6,33 21,45 9,75 44,88,69,3,226,955, ,42 15,49 118,36 677,88 98, ,76,452 27,976 96,84 54,15,113,5,294 1,19, ,7 12,12 154,99 69,41 5, ,45,373 28,955 87,935 42,266,321,4,35,926, ,64 16,16 27,2 818,44 74, ,152 2,1 64, ,28 96,762,349,21,676 2,58 1, ,2 1,86 21,12 989,32 72, ,522 1,733 73, , ,68,45,18,774 2,34 1, ,58 8,4 11,2 567,53 46, ,48,198 14,326 33,6 34,382,46,2,151,348, , 11,47 161,5 831,73 72, ,35,646 25,84 72,675 51,519,119,7,272,765, ,45 9,95 164,3 811,43 87, ,215,715 24,43 113,425 77,827,129,8,257 1,194, ,75 9,28 159,12 86,65 69, ,47,486 37,57 154,7 96,356,163,5,395 1,628 1, ,76 12,83 15,78 866,16 82, ,832,481 36,892 8,2 94,476,135,5,388,844, ,3 1,3 163,5 1.13,7 67, ,81,785 27,795 16,275 79,788,13,8,293 1,119, ,77 7,51 83,33 887,9 59, ,464,342 21,856 75,13 62,29,58,4,23,791, ,52 14,34 141, ,36 82, ,833,354 24,165 72,495 74,912,51,4,254,763, ,35 7,82 92,77 454,75 92, ,276,473 3, ,33 8,946,77,5,326 1,34, ,4 11,84 115,95 74,1 85, ,868,444 34,538 86,345 81,411,14,5,364,99, ,16 12,36 154,56 859,74 86, ,66,425 32, ,58 91,577,12,4,346 1,322, ,52 8,3 18,53 638,4 68, ,384,543 31,92 135,66 77,885,67,6,336 1,428, ,34 6,72 12,49 49,35 73, ,28 1,65 28,2 154,11 77,896,118,11,295 1,622, ,2 12,93 123,63 836,88 77, ,68,818 26, ,63 78,743,8,9,28 1,31, ,9 13,27 164,82 974,85 79, ,3,543 3,15 1,5 6,72,63,6,317 1,58, ,21 1,8 14,35 917,66 9, ,51,443 37,9 135,82 87,451,116,5,399 1,43,921 Middel ,7 12,45 144,76 795,37 83, ,55,643 32,98 114,77 72,511,132,7,346 1,28,763 Sum tonn pr. år - 13,685 4,545 52,838 29,311 3, ,588, ,115 41,899 26, Driftsassistansen i Østfold IKS Utskrevet:

33 Renseanlegg: 1251 Slambehandling: Mysen Tungmetaller i slam - Resultat av analyser Prøveperiode: Prøveperiode Tørrstoff innhold %TS ph BLY mgpb/kgts KADMIUM mgcd/kgts KROM mgcr/kgts KVIKKSØLV mghg/kgts NIKKEL mgni/kgts KOBBER mgcu/kgts SINK mgzn/kgts ,9 8, 11,,42 2,,5 15, ,7 8, 11,,46 18,,55 13, ,8 8,3 9,7,5 18,,5 12, ,4 8,3 11,,36 17,,63 12, ,7 8,3 14,,13 18,,62 14, ,8 7,2 13,,32 15,,31 11, ,9 8,3 17,,28 17,,54 13, ,7 8,7 12,,29 18,,55 14, ,1 8, 11,,22 14,,46 12, ,1 8,6 9,5,21 14,,38 11, ,2 8,7 6,8,39 13,,39 1, , 8,6 9,5,38 16,,46 11, Minimum 19,2 7,2 6,8,13 13,,31 1, Middel 23,19 8,3 11,3,33 16,5,491 12, Maksimum 25,9 8,7 17,,5 2,,63 15, SFT's grenseverdi - Grøntareal - Jordbruk Driftsassistansen i Østfold IKS Utskrevet:

34 Næringsstoffer i slam - Resultat av analyser Renseanlegg: 1251 Mysen Slambehandling: Prøveperiode: Prøveperiode Tørrstoff innhold %TS ph Organisk materiale (% av TS) Kjeldahl-nitrogen Ammonuim-nitrogen Total fosfor Kalsium Kalium % av TS kg/tonn slam % av TS kg/tonn slam % av TS kg/tonn slam % av TS kg/tonn slam % av TS kg/tonn slam ,9 8, 49,4 3, 7,17,32,76 2,1 5,2 1,2 2,87,21, ,7 8, 47,7 3,3 7,82,64 1,52 2,7 6,4 1,3 3,8,22, ,8 8,3 49, 3,3 8,51,46 1,19 3,1 8, 1,4 3,61,2, ,4 8,3 49,7 3,5 7,84,54 1,21 3,5 7,84 1,5 3,36,22, ,7 8,3 53,2 4,1 9,31,56 1,27 3,6 8,17 1,8 4,9,22, ,8 7,2 66,2 4,8 1,94,77 1,76,2,46,97 2,21,37, ,9 8,3 54, 3,8 9,84,49 1,27 2,4 6,22 1,6 4,14,18, ,7 8,7 5, 3,7 9,51,44 1,13 2,4 6,17 1,5 3,86,21, ,1 8, 55,4 4,1 9,88,51 1,23 2,4 5,78 1,4 3,37,17, ,1 8,6 57,5 3,6 7,96,49 1,8 2,5 5,53 1,5 3,32,22, ,2 8,7 58, 4,2 8,6,56 1,8 2,4 4,61 1,4 2,69,2, , 8,6 54,7 4, 8,,52 1,4 2,6 5,2 1,5 3,,26,52 Minimum 19,2 Middel 23,19 Maksimum 25,9 7,2 47,7 3, 7,17,32,76,2,46,97 2,21,17,38 8,3 53,73 3,78 8,74,53 1,21 2,49 5,78 1,42 3,3,22,52 8,7 66,2 4,8 1,94,77 1,76 3,6 8,17 1,8 4,14,37,84 Driftsassistansen i Østfold IKS Utskrevet:

35 KOMMENTARER ÅRSRAPPORT 27 FREDRIKSTAD KOMMUNE Øra renseanlegg: Kommentarer: Anlegget har overholdt alle krav i konsesjonen. Anlegget har ikke avvik på noen av prøvene ift tungmetaller i slam. Vannmengder Vannmengde [m3/d] Vannføring Overløp Utslipp Tot-P [mg/l] Konsentrasjon [mg/l],8,7,6,5,4,3,2, Tot-P:Utløp 32

36 Øra renseanlegg: Utslipp Organisk stoff konsentrasjon [mg/l] TOC:Utløp KOF:Utløp BOF5:Utløp Renseeffekt 16, % 14, % Renseeffekt [%] 12, % 1, % 8, % 6, % 4, % R% Tot-P R% TOC R% KOF R% BOF5 2, %, %

37 KOMMENTARER ÅRSRAPPORT 27 Kvernhuset renseanlegg Anlegget har levert alle prøvene i perioden. Ved to av prøveuttakene mangler innløpsprøver med verdier. Resultatene av prøvene viser at kravene til utslipp overholdes. Det foretas stikkprøvetaking. Eksakte vannmengder mellom prøvetakingene forefinnes ikke. Anlegget behandlet 562 m3 vann i 27. Vannmengder 1,2 Vannmengde [m3/d] 1,8,6,4,2 Vannmengder Utslipp Tot-P [mg/l],12,1 Konsentrasjon [mg/l],8,6,4 Tot-P,

38 Kvernhuset renseanlegg Utslipp Organisk stoff konsentrasjon [mg/l] TOC BOF5 Renseeffekt 12, Renseeffekt [%] 1, 8, 6, 4, 2, Tot-P TOC BOF5,

39 KOMMENTARER ÅRSRAPPORT 27 Lilleng renseanlegg: Kommentarer: Anlegget har kun levert 3 av 4 prøver. Restkonsentrasjonskravene for Tot-P og TOC er ikke overholdt. Vannmengder 1,2 1 Vannmengde [m3/d],8,6,4,2 Vannføring Overløp Utslipp Tot-P [mg/l] 4 3,5 Konsentrasjon [mg/l] 3 2,5 2 1,5 1 Tot-P:Utløp,

40 Lilleng renseanlegg: Utslipp Organisk stoff 3 25 konsentrasjon [mg/l] TOC:Utløp KOF:Utløp #REF! Renseeffekt Renseeffekt [%] 1, % 9, % 8, % 7, % 6, % 5, % 4, % 3, % 2, % 1, %, % R% Tot-P R% TOC R% KOF R% BOF5 37

41 Resultat av kontrollprøver for perioden Side: 1 Anlegg: 13 Øra Qdim: 1989, m3/t Rensemetode: Sekundærfelling Prøvetype: Rutinekontroll Tilknyttet pe: Dato Vannføring Konsentrasjon mg/l Renseeffekt, inkl. overløp i prøve- Innløp Utløp % perioden i m3/d Tot-P TOC KOF Tot-N BOF5 SS Tot-P TOC KOF Tot-N BOF5 SS Tot-P TOC KOF Tot-N BOF5 SS ,,7 27, 115, 9,2 26, 4,,31 64, 35, 8,6 23, 48, ,7 1,4 54, 335, 22,8 67, 79,,29 14, 11, 16, 13, 3, ,9 2,8 57, 41, 25,4 14, 15,,19 31, 19, 21,4 4, 42, ,6 2,5 7, 33, 26,4 95, 13,,13 26, 155, 21,3 89, 19, ,9 1,4 38, 215, 14,8 47, 8,,17 15, 85, 15,5 11, 17, , 1,6 51, 2, 19,8 5, 62,,11 18, 85, 16,5 14, 19, ,5 3,2 76, 35, 31, 1, 16,,1 25, 12, 22,2 23, 17, ,5 4,3 85, 345, 39,2 15, 25,,17 4, 22, 26,9 42, 19, , 2,1 59, 345, 25,6 78, 15,,1 22, 5, 22,6 2, 8, ,3 2, 68, 29, 28,1 13, 1,,27 38, 165, 23,7 4, 4, ,7 2,4 11, 415, 29, 19, 118,,17 34, 165, 2,5 44, 16, ,7 2,1 44, 28, 23,1 37, 63,,7 15, 9, 18,4 14, 2, , 3,1 86, 37, 43,8 97, 17,,13 23, 14, 26,3 21, 26, ,3 17,1 86, 585, 5,9 16, 66,,17 15, 13, 19,4 21, 32, ,9 2,1 46, 265, 13,1 43, 115,,2 15, 1, 1,1 9, 24, ,1 5,2 88, 47, 52,3 16, 21,,31 33, 23, 33, 63, 2, ,4 3,5 74, 345, 46,7 11, 29,,35 26, 21, 3,3 19, 34, ,5 3,7 44, 255, 33, 91, 2,,15 17, 15, 2,6 13, 2, ,3 5, 91, 515, 42,1 16, 27,,2 27, 22, 28,6 26, 26, ,4 4,6 68, 45, 34,2 12, 27,,22 15, 135, 24, 13, 27, ,7,71 29, 125, 14,8 25, 58,,14 14, 75, 13,1 9, 19, , 3,1 86, 385, 48,8 13, 24,,1 25, 165, 27,2 24, 22, , 2,3 51, 27, 56,2 51, 13,,12 14, 15, 27, 15, 21, , 2,1 46, 265, 38,3 51, 85,,17 18, 1, 41,1 15, 17, ,7 6,2 21, 73, 45, 2,,67 39, 3, 28,9 27, Middel 3,41 69,76 344,6 32,54 1,32 168,13,2 24,92 153,8 22,53 34,2 23, Grenseverdi,5 3, 85 6 Vurdering av kontrollprøver: Antall prøver Restkonsentrasjon, K1 (mg/l) Restkonsentrasjon, K2 (mg/l) Restmengde (kg/1 pe,d) Renseeffekt (%) Krav Res. Vurdering Krav Res. Vurdering Krav Res. Vurdering Krav Res. Vurdering Krav Res. Vurdering Tot-P Overholdt,5,17 Overholdt 1,,31 Overholdt,35 Overholdt Overholdt TOC Overholdt 3, 21,82 Overholdt 5, 38, Overholdt 2, Overholdt 6 64 Overholdt 83 Driftsassistansen i Østfold IKS Utskrevet:

42 Tungmetaller i slam - Resultat av analyser Renseanlegg: 13 Slambehandling: Sentrifuge Øra Prøveperiode: Prøveperiode Tørrstoff innhold %TS ph BLY mgpb/kgts KADMIUM mgcd/kgts KROM mgcr/kgts KVIKKSØLV mghg/kgts NIKKEL mgni/kgts KOBBER mgcu/kgts SINK mgzn/kgts ,6 7,9 3,,78 37,,32 2, , 7,8 23,,17 33,,31 13, ,7 7,6 26,,2 32,,3 15, ,8 7,7 23,,52 28,,39 15, ,9 7,9 25,,44 29,,24 14, ,3 7,9 25,,5 29,,23 15, , 8, 28,,7 27,,26 18, ,9 8,2 22,,5 26,,47 18, ,7 8, 22,,71 23,,19 15, ,2 8,4 23,,82 25,,23 14, ,3 8,1 19,,34 19,,14 1, Minimum 26,7 7,6 19,,17 19,,14 1, Middel 3,67 8, 24,2,516 28,,28 15, Maksimum 34,6 8,4 3,,82 37,,47 2, SFT's grenseverdi - Grøntareal - Jordbruk Driftsassistansen i Østfold IKS Utskrevet:

43 Næringsstoffer i slam - Resultat av analyser Renseanlegg: 13 Øra Slambehandling: Sentrifuge Prøveperiode: Prøveperiode Tørrstoff innhold %TS ph Organisk materiale (% av TS) Kjeldahl-nitrogen Ammonuim-nitrogen Total fosfor Kalsium Kalium % av TS kg/tonn slam % av TS kg/tonn slam % av TS kg/tonn slam % av TS kg/tonn slam % av TS kg/tonn slam ,6 7,9 37,3 2,1 7,27,15,52 1,2 4,15,95 3,29,25, , 7,8 41,3 2,6 7,8,28,84 1,5 4,5 1,1 3,3,2, ,7 7,6 4,5 2,5 8,43,17,57 1,5 5,6 1,1 3,71,2, ,8 7,7 43,4 2,8 8,62,23,71 1,6 4,93 1,2 3,7,17, ,9 7,9 43,2 2,7 8,61,26,83 1,8 5,74 1,5 4,79,17, ,3 7,9 43,5 2,9 8,79,38 1,15 1,7 5,15 1,4 4,24,17, , 8, 42,5 2,7 8,1,33,99 1,4 4,2 1,2 3,6,19, ,9 8,2 43,3 2,7 7,53,33,92 1,5 4,19 1,3 3,63,19, ,7 8, 43,9 2,9 7,74,41 1,9 1,4 3,74 1,1 2,94,18, ,2 8,4 43, 2,7 7,88,35 1,2 1,4 4,9 1,1 3,21,18, ,3 8,1 39,2 2,5 8,8,28,9,78 2,52,7 2,26,17,55 Minimum 26,7 Middel 3,67 Maksimum 34,6 7,6 37,3 2,1 7,27,15,52,78 2,52,7 2,26,17,48 8, 41,92 2,65 8,8,29,87 1,43 4,39 1,15 3,51,19,58 8,4 43,9 2,9 8,79,41 1,15 1,8 5,74 1,5 4,79,25,87 Driftsassistansen i Østfold IKS Utskrevet:

44 Resultat av kontrollprøver for perioden Side: 1 Anlegg: 132 Kvernhuset RA Qdim: m3/t Rensemetode: Naturbasert Prøvetype: Rutinekontroll Tilknyttet pe: Dato Vannføring Konsentrasjon mg/l i prøve- Innløp perioden i m3/d Tot-P TOC BOF5 Tot-P TOC BOF5 Renseeffekt, inkl. overløp Utløp % Tot-P* TOC* BOF5* ,4 47, 6,,1 5, 2, ,2 6,1 2, ,4 4, 45,,1 7, 2, , 71, 83,,8 6,9 2, ,9 42, 57,,9 7, 2, ,4 7, 2,,3 6,1 2, ,6 3, 27,,2 6, 2, ,5 6,5 2, ,9 27, 35,,8 6,4 2, ,8 24, 36,,8 6,3 2, ,1 43, 56,,9 5,5 2, ,8 43, 56,,8 5,6 2, Middel 4,53 37,4 47,5,6 6,2 2, Grenseverdi 1, 3, 25, Vurdering av kontrollprøver: Antall prøver Restkonsentrasjon, K1 (mg/l) Restkonsentrasjon, K2 (mg/l) Restmengde (kg/1 pe,d) Renseeffekt (%) Krav Res. Vurdering Krav Res. Vurdering Krav Res. Vurdering Krav Res. Vurdering Krav Res. Vurdering Driftsassistansen i Østfold IKS Utskrevet: * Renseeffekt beregnet av innløps-/utløpskonsentrasjon 41

45 Resultat av kontrollprøver for perioden: Tilførsler og utslipp Anlegg: 132 Kvernhuset RA Rensemetode: Naturbasert Prøvetype: Rutinekontroll Side: 1 Qdim: Tilknyttet pe: Midl. Vann- Tilførsel inkl. overløp Tilførsel Utslipp inkl. overløp Utslipp inkl. overløp vann- føring kg/d pe kg/d kg/1pe,d føring Overløp Dato m3/d m3/d BOF5 Tot-P TOC BOF5 Tot-P BOF5 Tot-P TOC BOF5 Tot-P TOC Middel Sum tonn pr. år Driftsassistansen i Østfold IKS Utskrevet:

46 Resultat av kontrollprøver for perioden Side: 1 Anlegg: 131 Lilleng Qdim: m3/t Rensemetode: Naturbasert Prøvetype: Rutinekontroll Tilknyttet pe: Dato Vannføring Konsentrasjon mg/l Renseeffekt, inkl. overløp i prøve- Innløp Utløp % perioden i m3/d Tot-P TOC KOF Tot-N BOF5 SS Tot-P TOC KOF Tot-N BOF5 SS Tot-P* TOC* KOF Tot-N* BOF5 SS ,9 56, 35,1 1, 16, 9, ,7 66, 66, 3,7 25, 17, ,5 8, 268,,8 24, 2, Middel 5,7 67,33 123,3 1,59 21,67 9, Grenseverdi,5 15, Vurdering av kontrollprøver: Antall prøver Restkonsentrasjon, K1 (mg/l) Restkonsentrasjon, K2 (mg/l) Restmengde (kg/1 pe,d) Renseeffekt (%) Krav Res. Vurdering Krav Res. Vurdering Krav Res. Vurdering Krav Res. Vurdering Krav Res. Vurdering Tot-P 4 3 Ikke overh,5 1,,35 TOC 4 3 Ikke overh 15, 25, 1, Driftsassistansen i Østfold IKS Utskrevet: * Renseeffekt beregnet av innløps-/utløpskonsentrasjon 43

47 Resultat av kontrollprøver for perioden: Tilførsler og utslipp Anlegg: 131 Lilleng Rensemetode: Naturbasert Prøvetype: Rutinekontroll Side: 1 Qdim: Tilknyttet pe: Midl. Vann- Tilførsel inkl. overløp Tilførsel Utslipp inkl. overløp Utslipp inkl. overløp vann- føring kg/d pe kg/d kg/1pe,d føring Overløp Dato m3/d m3/d BOF5 Tot-P TOC KOF Tot-N BOF5 Tot-P BOF5 Tot-P TOC KOF Tot-N BOF5 Tot-P TOC KOF Tot-N Middel Sum tonn pr. år Driftsassistansen i Østfold IKS Utskrevet:

48 KOMMENTARER ÅRSRAPPORT 27 HALDEN KOMMUNE Bakke renseanlegg: Kommentarer: Resultatene av prøvene viser at kravene til utslipp overholdes. Vannmengder 8 7 Vannmengde [m3/d] Vannføring Overløp Utslipp Tot-P [mg/l],9,8 Konsentrasjon [mg/l],7,6,5,4,3,2 Tot-P:Utløp,

49 Bakke renseanlegg: Utslipp Organisk stoff 4 35 konsentrasjon [mg/l] TOC:Utløp KOF:Utløp #REF! Renseeffekt 12, % 1, % Renseeffekt [%] 8, % 6, % 4, % R% Tot-P R% TOC R% KOF R% BOF5 2, %, %

50 KOMMENTARER ÅRSRAPPORT 27 Brekke renseanlegg: Kommentarer: Ingen avvik Anlegget har levert alle prøvene i perioden. Resultatene av prøvene viser at kravene til utslipp overholdes. Vannmengder Vannmengde [m3/d] 1,9,8,7,6,5,4,3,2, Vannføring Overløp Utslipp Tot-P [mg/l],6,5 Konsentrasjon [mg/l],4,3,2,1 Tot-P:Utløp

51 Brekke renseanlegg: Utslipp Organisk stoff konsentrasjon [mg/l] TOC:Utløp KOF:Utløp #REF! Renseeffekt 12, % 1, % Renseeffekt [%] 8, % 6, % 4, % R% Tot-P R% TOC R% KOF R% BOF5 2, %, %

52 KOMMENTARER ÅRSRAPPORT 27 Remmendalen renseanlegg: Kommentarer: Avvik: Anlegget har ikke overholdt kravet til renseeffekt for TOC. Anlegget har ikke avvik på noen av prøvene ift tungmetaller i slam. Vannmengder Vannmengde [m3/d] Vannføring Overløp Utslipp Tot-P [mg/l] Konsentrasjon [mg/l] 2 1,8 1,6 1,4 1,2 1,8,6,4, Tot-P:Utløp 49

Driftsassistansen i Østfold IKS:

Driftsassistansen i Østfold IKS: Driftsassistansen i Østfold IKS: Årsrapport 26 Slam og utslippskontroll for renseanlegg i Østfold DaØ Driftsassistansen i Østfold IKS Postboks 143 162 Fredrikstad Tlf. 69 35 73 73/ 41 69 15 65 E-mail:

Detaljer

Årsrapport 2010 Slam og utslippskontroll for renseanlegg i Østfold

Årsrapport 2010 Slam og utslippskontroll for renseanlegg i Østfold : Årsrapport 2010 Slam og utslippskontroll for renseanlegg i Østfold DaØ Postboks 1430 1602 Fredrikstad Tlf. 97 16 46 11 E-mail: jan.arnesen@dao.no INNHOLDSFORTEGNELSE Side Innholdsfortegnelse 1 Ekstrakt

Detaljer

Driftsassistansen i Østfold:

Driftsassistansen i Østfold: Driftsassistansen i Østfold: Årsrapport for 22. Utslipps- og slamkontroll for renseanlegg i Østfold DaØ Driftsassistansen i Østfold Postboks 143 162 Fredrikstad Tlf. 69 35 73 74/ 91 36 2 5 E-mail: frank.lunde@dao.no

Detaljer

Rapport: Årsrapport: slam og utslippskontroll 2012

Rapport: Årsrapport: slam og utslippskontroll 2012 Rapport: Årsrapport: slam og slippskontroll 2012 DaØ Driftsassistansen i Østfold IKS Postboks 1430 www.dao.no Fredrikstad 05.02.2013 DaØ Driftsassistansen i Østfold IKS INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning

Detaljer

Slamproduksjonen i 2011 var m³ med et gjennomsnittlig tørrstoffinnhold på 19 %, tilsvarende en slamproduksjon på 314 tonn tørrstoff.

Slamproduksjonen i 2011 var m³ med et gjennomsnittlig tørrstoffinnhold på 19 %, tilsvarende en slamproduksjon på 314 tonn tørrstoff. Sammendrag: Resultatene fra utslippskontrollen i 2011 viser at kravene til K1, K2 og renseeffekt for totalfosfor er overholdt. Renseeffekten var gjennomsnittlig 97 % for totalfosfor, 88 % for BOF 5, 88

Detaljer

Årsrapport Fetsund Sammendrag:

Årsrapport Fetsund Sammendrag: Sammendrag: Anlegget har vært ute av normal drift i januar og februar.det har vært gitt tillatelse til direkteutslipp i anleggsperioden, så vurderingen av driften opp mot stilte krav er gjort på grunnlag

Detaljer

NORDRE FOLLO RENSEANLEGG IKS Oppegård, Ski og Ås kommuner 2012

NORDRE FOLLO RENSEANLEGG IKS Oppegård, Ski og Ås kommuner 2012 Årsrapport for driftsassistansen i Follo 2012 NORDRE FOLLO RENSEANLEGG IKS Oppegård, Ski og Ås kommuner 2012 Driftsassistansen i Follo Aquateam Norsk vannteknologisk senter A/S Kontrollprøver Oppsummering

Detaljer

TAU RENSEANLEGG KOMMUNENE: TØNSBERG, NØTTERØY, RE, STOKKE OG TJØME 2012

TAU RENSEANLEGG KOMMUNENE: TØNSBERG, NØTTERØY, RE, STOKKE OG TJØME 2012 Årsrapport for driftsassistansen i Vestfold 2012 TAU RENSEANLEGG KOMMUNENE: TØNSBERG, NØTTERØY, RE, STOKKE OG TJØME 2012 Driftsassistansen i Vestfold Aquateam Norsk vannteknologisk senter A/S Kontrollprøver

Detaljer

Årsrapport for TØNSBERG RENSEANLEGG IKS Tønsberg, Nøtterøy, Re, Stokke og Tjøme kommune 2016

Årsrapport for TØNSBERG RENSEANLEGG IKS Tønsberg, Nøtterøy, Re, Stokke og Tjøme kommune 2016 ADRESSE COWI AS Karvesvingen 2 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no Årsrapport for TØNSBERG RENSEANLEGG IKS Tønsberg, Nøtterøy, Re, Stokke og Tjøme kommune 2016 Driftsassistansen

Detaljer

Tønsberg renseanlegg IKS KOMMUNENE: TØNSBERG, NØTTERØY, RE, STOKKE OG TJØME 2013

Tønsberg renseanlegg IKS KOMMUNENE: TØNSBERG, NØTTERØY, RE, STOKKE OG TJØME 2013 Årsrapport for driftsassistansen i Vestfold 2013 Tønsberg renseanlegg IKS KOMMUNENE: TØNSBERG, NØTTERØY, RE, STOKKE OG TJØME 2013 Driftsassistansen i Vestfold Aquateam COWI AS Kontrollprøver Oppsummering

Detaljer

Tønsberg renseanlegg IKS KOMMUNENE: TØNSBERG, NØTTERØY, RE, STOKKE OG TJØME 2015

Tønsberg renseanlegg IKS KOMMUNENE: TØNSBERG, NØTTERØY, RE, STOKKE OG TJØME 2015 Årsrapport for Driftsassistansen i Vestfold 2015 Tønsberg renseanlegg IKS KOMMUNENE: TØNSBERG, NØTTERØY, RE, STOKKE OG TJØME 2015 Driftsassistansen i Vestfold Aquateam COWI AS ÅRSRAPPORT FOR TØNSBERG 2015

Detaljer

Registrert tilrenning til anlegget var 559 978 m³, og det har ikke gått avløpsvann i overløp foran anlegget i 2010.

Registrert tilrenning til anlegget var 559 978 m³, og det har ikke gått avløpsvann i overløp foran anlegget i 2010. Sammendrag: Resultatene fra utslippskontrollen i 2010 viser at kravet til renseeffekt for totalfosfor i utslippstillatelsen og forurensningsforskriften er overholdt, men at kravene til K1 og K2 i utslippstillatelsen

Detaljer

SØNDRE FOLLO RENSEANLEGG ÅRSRAPPORT 2016

SØNDRE FOLLO RENSEANLEGG ÅRSRAPPORT 2016 Oppdragsgiver Søndre Follo Renseanlegg v/geir Simensen Rapporttype Årsrapport 15.03.2017 SØNDRE FOLLO RENSEANLEGG ÅRSRAPPORT 2016 - ÅRSRAPPORT 2016 2 (13) SØNDRE FOLLO RENSEANLEGG ÅRSRAPPORT 2016 Oppdragsnr.:

Detaljer

ÅSERAL KOMMUNE BORTELID RENSEANLEGG ÅRSRAPPORT 2013

ÅSERAL KOMMUNE BORTELID RENSEANLEGG ÅRSRAPPORT 2013 ÅSERAL KOMMUNE BORTELID RENSEANLEGG ÅRSRAPPORT 213 Bortelid, 25 DIVA Årsrapport for renseanlegg Årsrapport 213 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BEMANNING 3 2. TEKNISKE DATA 3 3. DRIFT OG VEDLIKEHOLD 3 3.1 STørre

Detaljer

Gjerdrum kommune. Årsrapport Gjerdrum RA Utgave: A Dato:

Gjerdrum kommune. Årsrapport Gjerdrum RA Utgave: A Dato: Årsrapport Gjerdrum RA 2010 Utgave: A Dato: 2011-01-25 Årsrapport Gjerdrum RA 2010 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Interkommunalt innkjøpssamarb. Øvre Romerike Rapportnavn: Årsrapport Gjerdrum RA

Detaljer

1.1 Innledning Kontaktinformasjon. En veileder for private eiere av avløpsrenseanlegg finner du her:

1.1 Innledning Kontaktinformasjon. En veileder for private eiere av avløpsrenseanlegg finner du her: Informasjon om ansvarlig enhet Organisasjonsnr: 874777072 Organisasjonsnavn: BJUGN KOMMUNE DRIFT OG ANLEGG Postadresse: Alf Nebbs gate 2 Postnr og -sted: 7160 Bjugn Informasjon om anlegget Anleggsnummer:

Detaljer

Hjelpetekster for: Årlig rapportering for avløpsanlegg

Hjelpetekster for: Årlig rapportering for avløpsanlegg Generert: 9. februar 2017 1.1 Innledning Hjelpetekster for: Årlig rapportering for avløpsanlegg Kontaktinformasjon. En veileder for private eiere av avløpsrenseanlegg finner du 1her Kontaktperson er normalt

Detaljer

Avløpsanlegg iht. kapittel 14 i Forurensningsforskriften

Avløpsanlegg iht. kapittel 14 i Forurensningsforskriften Avløpsanlegg iht. kapittel 14 i Forurensningsforskriften 1 Opplysninger om kommunen og ansvarlig for rapporteringen Kommunenr Kommunens navn Navn skjemaansvarlig Tlf nr E-post skjemaansvarlig 2 Anleggsdata

Detaljer

Veiledning til private eiere av avløpsrenseanlegg

Veiledning til private eiere av avløpsrenseanlegg Versjon 2 Veiledning til private eiere av avløpsrenseanlegg Rapportering på skjema mdir-010 kap. 13-anlegg Dette er en veiledning til private eiere av avløpsanlegg. Veiledningen beskriver hvilke opplysninger

Detaljer

Små avløp store tall SSB avløpsstatistikk

Små avløp store tall SSB avløpsstatistikk 1 Små avløp store tall SSB avløpsstatistikk Avløpskonferansen 2012 Ås 25-26. April 2012 Gisle Berge, Statistisk sentralbyrå 1 Dagens tema - innhold KOSTRA-rapporteringen (primærdatakilden) Avløpsstatistikk

Detaljer

Årsrapport for olje- og/ eller fettholdig avløpsvann i Nannestad kommune

Årsrapport for olje- og/ eller fettholdig avløpsvann i Nannestad kommune 1 Nannestad kommune Kommunalteknikk Årsrapport for olje- og/ eller fettholdig avløpsvann i Nannestad kommune Etter forskrift om olje- og/eller fettholdig avløpsvann i Nannestad kommune, skal det årlig

Detaljer

Utfordringer og muligheter for Østfold-kommuner Tor Gunnar Jantsch

Utfordringer og muligheter for Østfold-kommuner Tor Gunnar Jantsch Driftsassistansen i Østfold IKS Utfordringer og muligheter for Østfold-kommuner Tor Gunnar Jantsch Driftsassistansen i Østfold, DaØ DaØ er et interkommunalt selskap IKS 17 av Østfolds kommuner er eiere

Detaljer

PÅSLIPPSAVTALER MULIGHETER OG BEGRENSNINGER JOSTEIN ANDERSEN RAMBØLL AS

PÅSLIPPSAVTALER MULIGHETER OG BEGRENSNINGER JOSTEIN ANDERSEN RAMBØLL AS PÅSLIPPSAVTALER MULIGHETER OG BEGRENSNINGER JOSTEIN ANDERSEN RAMBØLL AS FORURENSNINGSFORSKRIFTEN, KAP. 15 A PÅSLIPP I tillegg til eventuelle krav fastsatt i utslippstillatelse av statlig forurensningsmyndighet

Detaljer

Dato inspeksjon: Saksnr: 2015/1171 Dato rapport:

Dato inspeksjon: Saksnr: 2015/1171 Dato rapport: Inspeksjonsrapport Inspeksjon ved Vaset avløpsanlegg Dato inspeksjon: 9.3.2015 Saksnr: 2015/1171 Dato rapport: 05.08.2015 Til stede ved kontrollen Fra kommunen: Avdelingsleder Ingeniør Driftsoperatør Fra

Detaljer

Rapport: Kontroll av minirenseanlegg i Frogn kommune 2014

Rapport: Kontroll av minirenseanlegg i Frogn kommune 2014 Rapport: Kontroll av minirenseanlegg i Frogn kommune 2014 DaØ Driftsassistansen i Østfold IKS Postboks 1430 www.dao.no Fredrikstad 27.01.2015 INNLEDNING Driftsassistansen i Østfold IKS (DaØ) har på oppdrag

Detaljer

Rensekrav og anbefalte renseløsninger

Rensekrav og anbefalte renseløsninger Kurs om nytt regelverk på avløpsområdet 2006 Et samarbeid mellom fylkesmannen og NORVAR Rensekrav og anbefalte renseløsninger Av Jørund Ofte, Steinar Skoglund, Ragnar Storhaug og Terje Wikstrøm 1 Disposisjon

Detaljer

Forskrift er tilgjengelig på http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/lf/lf/lf-20071119-1500.html. DEL 1 Virksomhetens informasjon og anleggstype

Forskrift er tilgjengelig på http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/lf/lf/lf-20071119-1500.html. DEL 1 Virksomhetens informasjon og anleggstype Ullensaker kommune Vann, avløp, renovasjon og veg Årsrapport for påslipp til kommunalt nett Etter lokal forskrift om påslipp av olje- og/eller fettholdig avløpsvann til kommunalt avløpsnett. I Ullensaker

Detaljer

SEMINARIUM I UDDEVALLA 6-7 MAI 2013

SEMINARIUM I UDDEVALLA 6-7 MAI 2013 SEMINARIUM I UDDEVALLA 6-7 MAI 2013 Resultater fra enkelte Kommuner i Morsa Arild Schanke Eikum VÅR UTFORDRING I MORSA: Hvordan får vi en større andel av minirenseanleggene til å tilfredstille rensekravene

Detaljer

Rapport: Kontrollordning for minirenseanlegg i Spydeberg kommune 2015

Rapport: Kontrollordning for minirenseanlegg i Spydeberg kommune 2015 Rapport: Kontrollordning for minirenseanlegg i Spydeberg kommune 2015 DaØ Driftsassistansen i Østfold IKS Postboks 1430 www.dao.no Fredrikstad 22.09.2015 INNLEDNING Driftsassistansen i Østfold IKS (DaØ)

Detaljer

FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen Vår dato Vår referanse 05.01.2007 07/260-02, kfr. 06/4524 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Steinar Østlie, 62 55 11 77 461.2 Hias IKS Vangsv.

Detaljer

Midlertidig endring av vilkår i utslippstillatelsen for Flatanger Settefisk AS, Flatanger kommune

Midlertidig endring av vilkår i utslippstillatelsen for Flatanger Settefisk AS, Flatanger kommune Flatanger Settefisk AS 7770 Flatanger Vår dato: 26.03.2015 Deres dato: Vår ref.: 2009/4300 Deres ref.: Midlertidig endring av vilkår i utslippstillatelsen for Flatanger Settefisk AS, Flatanger kommune

Detaljer

Tilbodsskjema Vedlegg 2

Tilbodsskjema Vedlegg 2 Tilbodsskjema Vedlegg 2 29.09.2009 Laboratorietjenester i følgje kravspesifikasjonen: Prøver Ref. punkt 2.5 i kravspesifikasjon. Samla pris eks. mva.(kr.) prøve flasker pr. år Total eks. mva. (kr.) Nettkontroll

Detaljer

MANDAL KOMMUNE GRØNVIKA RENSEANLEGG ÅRSRAPPORT 2014

MANDAL KOMMUNE GRØNVIKA RENSEANLEGG ÅRSRAPPORT 2014 MANDAL KOMMUNE GRØNVIKA RENSEANLEGG ÅRSRAPPORT 2014 Driftsleder Hans Jørgen Stusvik Telefon Grønvika: 38 26 58 20 Mobil: 41 50 84 24 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 BEMANNING 3 2.0 DRIFT OG VEDLIKEHOLD 3 2.1 Større

Detaljer

ÅSERAL KOMMUNE KYRKJEBYGD RENSEANLEGG ÅRSRAPPORT 2013

ÅSERAL KOMMUNE KYRKJEBYGD RENSEANLEGG ÅRSRAPPORT 2013 ÅSERAL KOMMUNE KYRKJEBYGD RENSEANLEGG ÅRSRAPPORT 213 Kvesmoen, Februar 22 DIVA Årsrapport for renseanlegg Årsrapport 213 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BEMANNING 3 2. TEKNISKE DATA 3 3. DRIFT OG VEDLIKEHOLD 4

Detaljer

Tilbodsskjema Vedlegg 2

Tilbodsskjema Vedlegg 2 Tilbodsskjema Vedlegg 2 03.07.2014 Laboratorietjenester i følgje kravspesifikasjonen: Ordinære prøver Ref. punkt 2.5 i kravspesifikasjon. Pris pr. prøve eks. mva.(kr.) Antall prøver pr. år Total eks. mva.

Detaljer

Selbu kommune Vedlegg 1: GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING Side 1 Prosjekt: Tømra avløpsrenseanlegg GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING AV TØMRA AVLØPSRENSEANLEGG

Selbu kommune Vedlegg 1: GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING Side 1 Prosjekt: Tømra avløpsrenseanlegg GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING AV TØMRA AVLØPSRENSEANLEGG Vedlegg 1: GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING Side 1 GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING AV TØMRA AVLØPSRENSEANLEGG Vedlegg 1: GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING Side 2 INNLEDNING Dette notatet gir en kort beskrivelse av forholdene

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Oppland Lesja kommune 2665 Lesja Deres referanse Vår referanse Vår dato 19.12.2007 2007/2690 461.0 MD Utslippstillatelse for Lesja tettbebyggelse Med hjemmel i 18 i lov om vern mot forurensninger

Detaljer

FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen Vår dato Vår referanse 14.12.2006 06/4533-03 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Steinar Østlie, 62 55 11 77 461.2 Våler kommune 2436 Våler

Detaljer

Planlegging av årets tilsynsaksjon på avløp Akkreditering Ny veileder om kommunen som myndighet på avløpssiden Primærrensing og slam Bruk av data fra

Planlegging av årets tilsynsaksjon på avløp Akkreditering Ny veileder om kommunen som myndighet på avløpssiden Primærrensing og slam Bruk av data fra Planlegging av årets tilsynsaksjon på avløp Akkreditering Ny veileder om kommunen som myndighet på avløpssiden Primærrensing og slam Bruk av data fra renseanlegg Gjennomføres av fylkesmannens miljøvernavdeling

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Østfold m/kommuner Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

Vedlegg til avtale om mottak av biogjødsel

Vedlegg til avtale om mottak av biogjødsel Vedlegg til avtale om mottak av biogjødsel Vedlegg A. Opplysninger om levert biogjødsel. Levert biogjødsel skal være kvalitetssikret iht. forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav. Det skal etableres

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Østfold m/kommuner Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

Fylkesmannen i Rogaland Miljøvernavdelingen

Fylkesmannen i Rogaland Miljøvernavdelingen Fylkesmannen i Rogaland Miljøvernavdelingen Saksbehandler: Henriette Givskud Arkivnr.: 461.2 Telefon: 51 56 89 24 Saksnr.: 2008/3660 IVAR IKS Avløpsanlegg Nærbø - Kontrollrapport Rapportnr: Type kontroll:

Detaljer

Ledningsnettet først nå står renseanlegget for tur

Ledningsnettet først nå står renseanlegget for tur Norsk Vannforening 11. Mars 2009 Avløpsforskriften i praksis Ledningsnettet først nå står renseanlegget for tur 1 FET KOMMUNE sammen skaper vi trivsel og utvikling 2 Innhold Fet kommune Vannressurser Noen

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved AHSA Interkommunale renseanlegg i AHSA avløpsanlegg

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved AHSA Interkommunale renseanlegg i AHSA avløpsanlegg AHSA IKS Engerveien 38 1815 ASKIM Miljøvernavdelingen Deres ref.: tmm Vår ref.: 2007/6053 461.2 LTH Vår dato: 10.06.2015 Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved AHSA Interkommunale renseanlegg i AHSA avløpsanlegg

Detaljer

UNDERSØKELSE AV TURBIDITET SOM SURROGATPARAMETER

UNDERSØKELSE AV TURBIDITET SOM SURROGATPARAMETER UNDERSØKELSE AV TURBIDITET SOM SURROGATPARAMETER i forbindelse med utslippskontroll av avløpsanlegg i spredt bebyggelse utgitt av vannområdeutvalget morsa VANNOMRÅDEUTVALGET MORSA ÅRSMELDING FOR 2012 [1]

Detaljer

Songdalen Kommune. Vatneli Renseanlegg. Søknad om utslippstillatelse

Songdalen Kommune. Vatneli Renseanlegg. Søknad om utslippstillatelse Songdalen Kommune Vatneli Renseanlegg Søknad om utslippstillatelse Kristiansand 25.11.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Generelle opplysningererror! Bookmark not defined. Om søkeren Søknadens

Detaljer

Regelverk, organisering og gjennomföring av tilsyn i Morsa

Regelverk, organisering og gjennomföring av tilsyn i Morsa Regelverk, organisering og gjennomföring av tilsyn i Morsa Erfaringer fra kontrollordning for spredt avløp Morsa Arild Eikum, Erik Johannessen, Tor Gunnar Jantsch Hur säkerställer vi drift och skötsel

Detaljer

26B2. Avløpsanlegg iht. kapittel 1 4 i forureiningsforskrifta

26B2. Avløpsanlegg iht. kapittel 1 4 i forureiningsforskrifta 26B2. Avløpsanlegg iht. kapittel 1 4 i forureiningsforskrifta 1 Opplysningar om kommunen og ansvarleg for rapporteringa Kommunenr 0619 Kommunens Ål navn Navn skjemaansvarlig Harald Varlid Tlf nr 32085062

Detaljer

FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen Vår dato Vår referanse 14.12.2006 06/4467-03 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Steinar Østlie, 62 55 11 77 461.2 Tolga kommune 2540 Tolga

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Østfold m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

REVISJON ved AHSA AVLØPSSAMARBEID IKS

REVISJON ved AHSA AVLØPSSAMARBEID IKS Endelig REVISJON ved AHSA AVLØPSSAMARBEID IKS RAPPORT 18-2010 Virksomhetens adresse: Engerveien 38 1815 ASKIM Regelverk: Forurensningsloven og Produktkontrolloven med tilhørende forskrifter, tillatelser

Detaljer

Kan produksjon av biogass gi bedre utnyttelse av nitrogen og fosfor i husdyrgjødsel og matavfall

Kan produksjon av biogass gi bedre utnyttelse av nitrogen og fosfor i husdyrgjødsel og matavfall Kan produksjon av biogass gi bedre utnyttelse av nitrogen og fosfor i husdyrgjødsel og matavfall Arne Grønlund Bioforsk Jord og miljø Nettverksmøte landbruk, 20.6.2011 Miljøeffekter av biogassproduksjon

Detaljer

Kan framtidig utbygging av renseanleggene VEAS, Bekkelaget og Nordre Follo utsettes ved å redusere fremmedvannmengdene?

Kan framtidig utbygging av renseanleggene VEAS, Bekkelaget og Nordre Follo utsettes ved å redusere fremmedvannmengdene? 15.11.12 Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord Kan framtidig utbygging av renseanleggene VEAS, Bekkelaget og Nordre Follo utsettes ved å redusere SIV.ING. STEINAR SKOGLUND AS

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Østfold m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

// Månedstall arbeidsmarkedet - Østfold februar 2013

// Månedstall arbeidsmarkedet - Østfold februar 2013 Tabell 1. Arbeidssøkere etter status registrert ved Nav i Østfold i februar 2013 I alt Endring i antall fra samme måned i Helt ledige 4 973 3,6 276 6 herav helt ledige permitterte 152 0,1-98 -39 Delvis

Detaljer

Påslippsavtaler hva bør vektlegges?

Påslippsavtaler hva bør vektlegges? Påslippsavtaler hva bør vektlegges? Påslipp til offentlig avløpsnett i Gjøvik kommune Marit Skjel Avdelingsleder Forvaltning og miljø, VAR-seksjonen VA-dagene for Innlandet 09.11.11 Agenda Historikk Regelverk

Detaljer

Rapport: Kontroll av minirenseanlegg i Ski kommune 2013

Rapport: Kontroll av minirenseanlegg i Ski kommune 2013 Rapport: Kontroll av minirenseanlegg i Ski kommune DaØ Postboks 1430 www.dao.no Fredrikstad 10.12. 10.12. Side 2 av INNLEDNING (DaØ) har på oppdrag fra Ski kommune gjennomført tilsyn/kontroll av i alt

Detaljer

FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Miljøvernavdelingen Fylkeshuset, Serviceboks 606, 4809 ARENDAL

FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Miljøvernavdelingen Fylkeshuset, Serviceboks 606, 4809 ARENDAL FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Miljøvernavdelingen Fylkeshuset, Serviceboks 606, 4809 ARENDAL Birkenes kommune Ordfører 4760 BIRKELAND Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2001 / 00469 /KBL

Detaljer

Fylkesmannen i Rogaland Miljøvernavdelingen

Fylkesmannen i Rogaland Miljøvernavdelingen Fylkesmannen i Rogaland Miljøvernavdelingen Saksbehandler: Henriette Givskud Arkivnr.: 461.2 Telefon: 51 56 89 24 Saksnr.: 2008/3627 IVAR Avløpsanlegg Bore - Kontrollrapport Rapportnr: Type kontroll: 2008.074.I.

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Østfold m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Østfold m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

Sentrale renseanlegg nye utslippstillatelser «Optimalisering av Bekkelagets renseanlegg»

Sentrale renseanlegg nye utslippstillatelser «Optimalisering av Bekkelagets renseanlegg» Sentrale renseanlegg nye utslippstillatelser «Optimalisering av Bekkelagets renseanlegg» Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten Helge Eliassen Sjefingeniør, Avdeling drift og vedlikehold stab 26.Mai 2016

Detaljer

~----- Utslippskontroll av kloakk renseanlegg i Østfold ARSRAPPORT FOR 1993. Fylkesmannen i Østfold Miljøvernavdelingen.

~----- Utslippskontroll av kloakk renseanlegg i Østfold ARSRAPPORT FOR 1993. Fylkesmannen i Østfold Miljøvernavdelingen. ~----- ~ Rapport 8-1994 Utsippskontro av koakk renseanegg i Østfod o ARSRAPPORT FOR 1993 Fykesmannen i Østfod Mijøvernavdeingen NDLJØVERNAVDELINGEN Fykesmannen i Østfod POSTADRESSE: VOGTSGT.17,1532 Moss

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen. Nedre Romerike avløpsselskap IKS

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen. Nedre Romerike avløpsselskap IKS FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Inspeksjon ved Nedre Romerike avløpsselskap IKS Virksomhetens adresse: Strandveien 22, Tlf. nr. Postboks 26, 2010 Strømmen Org. nr 892 110 972 Inspeksjonsdato:

Detaljer

Avløpsforskriftens krav til prøvetaking

Avløpsforskriftens krav til prøvetaking Avløpsforskriftens krav til prøvetaking Kolbjørn Megård Driftsassistansen 14. og 15.10.03 Nye rensekrav på høring SFTs forslag til ny forskrift om utslipp fra avløpsanlegg stiller strengere krav til rensing

Detaljer

Utslippskontroll av kloakk renseanlegg i Østfold

Utslippskontroll av kloakk renseanlegg i Østfold ' ~---------------------R_a p_po_rt _1 0_-_ 1 9_89 Utslippskontroll av kloakk renseanlegg i Østfold ARSRAPPORTFOR1988 Fylkesmannen i Østfold Miljøvernavdelingen MILJØVERNAVDELINGEN Fylkesmannen i Østfold

Detaljer

Driftsassistansen i Østfold IKS. Videre arbeid med VA i Østfold

Driftsassistansen i Østfold IKS. Videre arbeid med VA i Østfold Driftsassistansen i Østfold IKS Videre arbeid med VA i Østfold Kvalitet på ledningsnettet Haraldsen, 2010, presentasjon nasjonal vannkonferanse Dimensjonert 25.000m3/d, vanlig 10.000m3/d, regn 50.000

Detaljer

Fylkesmannens fokus innen avløp, og oppfølging av kap. 14 tillatelser. Driftsassistansens fagdager - Vrådal 4.3.15 Lillian Raudsandmoen

Fylkesmannens fokus innen avløp, og oppfølging av kap. 14 tillatelser. Driftsassistansens fagdager - Vrådal 4.3.15 Lillian Raudsandmoen Fylkesmannens fokus innen avløp, og oppfølging av kap. 14 tillatelser Driftsassistansens fagdager - Vrådal 4.3.15 Lillian Raudsandmoen Myndighetsfordeling Fylkesmannen Kap. Kommunen Kap. Avløpsanlegg i

Detaljer

Arild Eikum, Monika Tauteryte, Tor Gunnar Jantsch Avløpskonferansen 2012 UMB 26. april 2012

Arild Eikum, Monika Tauteryte, Tor Gunnar Jantsch Avløpskonferansen 2012 UMB 26. april 2012 Kommunalt tilsyn: Hvilke utfordringer har kommunen? Hva ønsker man å oppnå? Hvordan skal man organisere tilsynet? Erfaringer fra kontrollordning for spredt avløp Morsa Arild Eikum, Monika Tauteryte, Tor

Detaljer

Fylkesmannen i Rogaland

Fylkesmannen i Rogaland Fylkesmannen i Rogaland Miljøvernavdelingen Saksbehandler: Mariann Størksen Arkivnr.: 461.2 Telefon: 51 56 89 06 Saksnr.: 10/7953 IVAR Sentralrenseanlegg Nord-Jæren (SNJ) - Kontrollrapport Rapportnr: Type

Detaljer

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Miljøvernavdelingen Deres ref.: Vår dato: 12.08.2008 Saksbehandler: Karstein Kjølstad Vår ref.: 2008/3242 Arkivnr: 461.2 Steinkjer kommune Serviceboks 2530 7729 STEINKJER

Detaljer

NATURFAG FRA FOR TIL GJØDSEL? Arne Skorstad FLATANGER SETTEFISK AS. Teknisk leder

NATURFAG FRA FOR TIL GJØDSEL? Arne Skorstad FLATANGER SETTEFISK AS. Teknisk leder NATURFAG FRA FOR TIL GJØDSEL? Arne Skorstad Teknisk leder FLATANGER SETTEFISK AS Produksjon: 7,5 mill. smolt 900 tonn Ansatte: 14 stk. Omsetning: Vannforbruk: Strømforbruk: 90 mill. 34 mill. m3 7 mill.

Detaljer

// Månedstall arbeidsmarkedet - Østfold januar 2013

// Månedstall arbeidsmarkedet - Østfold januar 2013 Tabell 1. Arbeidssøkere etter status registrert ved Nav i Østfold i januar 2013 I alt Endring i antall fra samme måned i Helt ledige 5 063 3,6 184 4 herav helt ledige permitterte 135-97 -42 Delvis ledige

Detaljer

Slamhandtering og resipientgranskingar for settefiskanlegg. Geir Helge Johnsen dr.philos. Daglig leder, Rådgivende Biologer AS

Slamhandtering og resipientgranskingar for settefiskanlegg. Geir Helge Johnsen dr.philos. Daglig leder, Rådgivende Biologer AS Slamhandtering og resipientgranskingar for settefiskanlegg Geir Helge Johnsen dr.philos. Daglig leder, Rådgivende Biologer AS Florø, 13-02-13 Utgangspunkt Stadig flere settefiskanlegg renser avløpet sitt

Detaljer

Sjekkliste for dokumentasjon av minirenseanlegg, anlegg <50 pe

Sjekkliste for dokumentasjon av minirenseanlegg, anlegg <50 pe Sjekkliste for dokumentasjon av minirenseanlegg, anlegg

Detaljer

Terskelverdier for sigevann. Vurdering fra Sørlandskonsult

Terskelverdier for sigevann. Vurdering fra Sørlandskonsult 1 Terskelverdier for sigevann Vurdering fra Sørlandskonsult Oppdragsgivere 2 Risør og Tvedestrandsregionens avfallsselskap AS (RTA) Hægebostad og Åseral Renovasjonsselskap (HÅR) Agder Renovasjon DA MAREN

Detaljer

Helga Gunnarsdóttir Vannområdeutvalget Morsa Arild S. Eikum Erik Johannessen COWI Fredrikstad Tor Gunnar Jantsch DaØ

Helga Gunnarsdóttir Vannområdeutvalget Morsa Arild S. Eikum Erik Johannessen COWI Fredrikstad Tor Gunnar Jantsch DaØ Foreløpig erfaring med tilsyn på små avløpsanlegg i Morsa Helga Gunnarsdóttir Vannområdeutvalget Morsa Arild S. Eikum Erik Johannessen COWI Fredrikstad Tor Gunnar Jantsch DaØ Morsas avløpsstrategier Fase

Detaljer

SØKNAD OM ØKT UTSLIPP AV KOMMUNALT AVLØPSVANN FRA NYTT RENSEANLEGG PÅ BRUFLAT. Etnedal kommune

SØKNAD OM ØKT UTSLIPP AV KOMMUNALT AVLØPSVANN FRA NYTT RENSEANLEGG PÅ BRUFLAT. Etnedal kommune SØKNAD OM ØKT UTSLIPP AV KOMMUNALT AVLØPSVANN FRA NYTT RENSEANLEGG PÅ BRUFLAT Etnedal kommune 1 1. Søker og søknadens omfang 1.1 Søker Bruflat renseanlegg eies og drives av Etnedal kommune ved Plan og

Detaljer

FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen Vår dato Vår referanse 13.11.2008 08/5348 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Steinar Østlie, 62 55 11 77 461.2 Ringsaker kommune Postboks

Detaljer

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn Hovedtall om arbeidsmarkedet.. 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 4 053 2,8-111 -3 Delvis ledige 1 771 1,2-52 -3 Arbeidssøkere på tiltak 736 0,5-490 -40 Kvinner av Helt

Detaljer

Kapittel 14: Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra større tettbebyggelser

Kapittel 14: Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra større tettbebyggelser Kommentarer til Kapittel 14: Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra større tettbebyggelser Kommentarer til forurensningsforskriften. Det er Fylkesmannen som svarer på henvendelser vedrørende forurensningsforskriften

Detaljer

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn Hovedtall om arbeidsmarkedet... 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 4 925 3,4-250 -5 Delvis ledige 1 812 1,3 13 1 Arbeidssøkere på tiltak 1 239 0,9-61 -5 Kvinner av Helt

Detaljer

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn Hovedtall om arbeidsmarkedet... 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 4 173 2,9-466 -10 Delvis ledige 1 798 1,3-63 -3 Arbeidssøkere på tiltak 1 134 0,8 49 5 Kvinner av

Detaljer

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn Hovedtall om arbeidsmarkedet... 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 5 165 3,6-205 -4 Delvis ledige 1 679 1,2 63 4 Arbeidssøkere på tiltak 663 0,5 212 47 Kvinner av Helt

Detaljer

Kontroll av slamkvalitet

Kontroll av slamkvalitet ---- V Rapport 1 _ 1997 Kontroll av slamkvalitet Tungmetaller og næringssalter Årsrapport 1996 Fylkesmannen i Østfold Miljovem Fylkesmannen i Østfold Mllj~vernavdelingen POSTADRESSE: STATENS HUS, POSTBOKS

Detaljer

Snøsmelteanlegget i Oslo. Resultater fra 2 års prøvedrift: Analyseresultater og overvåkning

Snøsmelteanlegget i Oslo. Resultater fra 2 års prøvedrift: Analyseresultater og overvåkning Snøsmelteanlegget i Oslo Resultater fra 2 års prøvedrift: Analyseresultater og overvåkning NCCs presentasjon: 1. Tidligere snøhåndtering behovet for en ny løsning 2. Miljøregnskap 3. Tillatelse til drift

Detaljer

Revisjon av Norsk Vann rapport 149 Tilførsel av industrielt avløpsvann til kommunalt nett. Oscar Lidholm, COWI 6 OKTOBER 2017 NORSK VANN RAPPORT 149

Revisjon av Norsk Vann rapport 149 Tilførsel av industrielt avløpsvann til kommunalt nett. Oscar Lidholm, COWI 6 OKTOBER 2017 NORSK VANN RAPPORT 149 Tilførsel av industrielt avløpsvann til kommunalt nett Oscar Lidholm, COWI 1 Agenda Om prosjektet Generelt påslipp av industrielt avløpsvann Gjennomgang av regelverket Virksomheter og problemstoffer Tilleggsgebyr

Detaljer

Effekt av betongslam som kalkingsmiddel og innhold av tungmetaller. Arne Sæbø

Effekt av betongslam som kalkingsmiddel og innhold av tungmetaller. Arne Sæbø Effekt av betongslam som kalkingsmiddel og innhold av tungmetaller. Arne Sæbø Bioforsk Vest, Særheim 2 Sammendrag: Landbrukskalk og betongslam ble tilført moldblandet morenejord i august 2011, med henholdsvis

Detaljer

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn Hovedtall om arbeidsmarkedet... 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 4 262 3,0-281 -6 Delvis ledige 1 869 1,3-34 -2 Arbeidssøkere på tiltak 1 224 0,9-78 -6 Kvinner av

Detaljer

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn Hovedtall om arbeidsmarkedet... 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 5 175 3,6-237 -4 Delvis ledige 1 799 1,3 155 9 Arbeidssøkere på tiltak 1 300 0,9 83 7 Kvinner av Helt

Detaljer

1 GENERELLE OPPLYSNINGER Søkeropplysninger Søknadsomfang RAMSFLOG RENSEANLEGG STATUS... 2

1 GENERELLE OPPLYSNINGER Søkeropplysninger Søknadsomfang RAMSFLOG RENSEANLEGG STATUS... 2 Innhold 1 GENERELLE OPPLYSNINGER... 1 1.1 Søkeropplysninger... 1 1.2 Søknadsomfang... 1 2 RAMSFLOG RENSEANLEGG STATUS... 2 2.1 Prosesstrinn og kapasitet... 2 2.2 Belastning Hydraulisk og stoffmessig...

Detaljer

Miljøgifter - Norsk Vann øker innsatsen på forebyggende arbeid Gardermoen Arne Haarr, Norsk Vann

Miljøgifter - Norsk Vann øker innsatsen på forebyggende arbeid Gardermoen Arne Haarr, Norsk Vann Miljøgifter - Norsk Vann øker innsatsen på forebyggende arbeid Gardermoen 24.10.2013 Arne Haarr, Norsk Vann 1 2 Har DU kontroll på miljøgiftene? Kommunane sitt ansvar for miljøgifter 3! Forurensningsforskriften

Detaljer

Benchmarking i Norge med

Benchmarking i Norge med Benchmarking i Norge med 1 Av Ole Lien, Norsk Vann Hva er? (1) BedreVA er kommunenes og Norsk Vanns system for å dokumentere tilstand og kostnader på VAtjenestene et verktøy for målrettet utvikling BedreVA

Detaljer

Utslipp fra renseanlegg

Utslipp fra renseanlegg Utslipp fra renseanlegg Behov for oppfølging Terje Farestveit, Klif Grunnlag for nye krav Behov for strengere krav med utgangspunkt i: Tilsynsaksjonen avløp oktober 2010 Klimautvalet si innstilling (2010:10)

Detaljer

Erfaringer med minirenseanlegg så langt. Ås, 8. oktober 2012 Erik Johannessen COWI / UMB. COWI presentasjon

Erfaringer med minirenseanlegg så langt. Ås, 8. oktober 2012 Erik Johannessen COWI / UMB. COWI presentasjon Erfaringer med minirenseanlegg så langt Ås, 8. oktober 2012 Erik Johannessen COWI / UMB 1 Typer renseløsninger i spredt bebyggelse (SSB 2011) 2 Godkjente anlegg - SINTEF (http://tjenester.byggforsk.no/default.aspx?funksjon=prodok&sok=true&produktgruppe=10309&innholdsid=199)

Detaljer

Handlingsplan for Østfold

Handlingsplan for Østfold Handlingsplan for Østfold 2017-2020 KOMMUNE Fylke Knr Kommune Type Fagområde Beskrivelse RI enhet RI Ansv Tiltak År ØS 0100 ØSTFOLD Møtevirksomhet ØS 0100 GIS-SØR Møte ND Årsmøte ND ant pr år 1 SK 17 18

Detaljer

Notat. Resultater fra prøvetaking i resipienten til Røros renseanlegg august 2013

Notat. Resultater fra prøvetaking i resipienten til Røros renseanlegg august 2013 Notat Til : Røros kommune Att : Rune Gunleiksrud Fra : Elisabeth Lyngstad Dato : 18.09.2013 Arkivnr. : O-11080 Resultater fra prøvetaking i resipienten til Røros renseanlegg august 2013 1. Bakgrunn Røros

Detaljer

. Roppavt nr. 1-=7-j 8q. fla ili<l> V ~1-h O. l-c\ U;_~ tl1! b ~~~-M<IO.rti1ef1 '\,. cp 4fo f d, Revidert pr. 1.8.

. Roppavt nr. 1-=7-j 8q. fla ili<l> V ~1-h O. l-c\ U;_~ tl1! b ~~~-M<IO.rti1ef1 '\,. cp 4fo f d, Revidert pr. 1.8. ØSTFOLD FYLKE HANDLINGSPLAN - KOJ.VIMUNALE UTSLIPP Revidert pr. 1.8.1989 fla ili V ~1-h O. l-c\ U;_~ tl1! b ~~~-M

Detaljer

Utslippstillatelse for kommunalt avløpsvann Vefsn kommune

Utslippstillatelse for kommunalt avløpsvann Vefsn kommune Tillatelsens vilkår Gitt med medhold i forskrift om begrensning av forurensning av 1. juni 2004 14-4, jf lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 11, 16 og 18. Vefsn kommune plikter

Detaljer