Årsrapport 2010 Slam og utslippskontroll for renseanlegg i Østfold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2010 Slam og utslippskontroll for renseanlegg i Østfold"

Transkript

1 : Årsrapport 2010 Slam og utslippskontroll for renseanlegg i Østfold DaØ Postboks Fredrikstad Tlf

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Innholdsfortegnelse 1 Ekstrakt 2 Innledende rapport 3 Kommune/Anleggseier Aremark Kommentarer og resultater til kommunens anlegg 4 AHSA Kommentarer og resultater til kommunens anlegg 11 Askim Kommentarer og resultater til kommunens anlegg 21 Eidsberg Kommentarer og resultater til kommunens anlegg 24 Fredrikstad Kommentarer og resultater til kommunens anlegg 29 Halden Kommentarer og resultater til kommunens anlegg 36 Hobøl Kommentarer og resultater til kommunens anlegg 47 Marker Kommentarer og resultater til kommunens anlegg 52 MOVAR Kommentarer og resultater til kommunens anlegg 59 Rakkestad Kommentarer og resultater til kommunens anlegg 72 Rømskog Kommentarer og resultater til kommunens anlegg 83 Skiptvet Kommentarer og resultater til kommunens anlegg 88 Trøgstad Kommentarer og resultater til kommunens anlegg 93 Våler Kommentarer og resultater til kommunens anlegg 98 Private anlegg Kommentarer private anlegg 101 Halden- Østerbo 104 Fredrikstad Lilleng 106 Sarpsborg - Kolstad, Stenbekk, Høk 108 Våler Kasper og Grepperød 114

3 DaØ Postboks Fredrikstad Telefaks: Mobil: E-post: Dato: Rapport nr.: Årsrapp Rapportens tilttel: Årsrapport for 2010 Slam og utslippskontroll for renseanlegg i Østfold Utført av: Jan Fredrik Arnesen, Oppdragsgiver: Renseanleggeiere i Østfold Ekstrakt: I årsrapporten oppsummeres og sammenstilles resultater fra renseanlegg i Østfold som deltar i slam og utslippskontrollen organisert av. Rapporten skal inneholde tilstrekkelig informasjon som forurensingsmyndigheten krever i forbindelse med årsrapportering. Rapporten inneholder alle analyseresultater som DaØ har fått tilgang til pr Rapporten inneholder resultater for næringssalter i avløpsvann både på konsentrasjoner og kilobelastning. For de anleggene DaØ lager oppsummering av tungmetaller i avløpsvann, sendes disse i egen fil til anleggene. For slam er det tatt med både tungmetaller og næringssalter. Det er laget en kort oppsummering pr kommune / anlegg. Der vi har funnet det interessant har vi satt opp grafer over utvalgte parametere. Dersom dere ønsker grafisk fremstilling over andre parametere, så ta gjerne kontakt med undertegnede Fredrikstad Jan Fredrik Arnesen (sign)

4 DaØ 1. Innledning: I forbindelse med slam og utslippskontrollen foreligger årsrapporten for For hvert enkelt renseanlegg er resultatene fra konsesjonsprøvene sammenstilt. Det er også gjort tilsvarende sammenstilling der stoffbelastningen fra anleggene blir beregnet. Har anleggseier ønske om grafisk fremstilling av resultatene kan DaØ kontaktes for dette. Renseanlegg over 2000 pe som har utslipp til ferskvannsresipienter og anlegg over pe til saltvannsresipienter er innunder DaØ sitt system for akkreditert prøvetaking. 2. Kontroll og vurdering: I årsrapporten er anleggene vurdert i forholdt til utslippskravene (konsentrasjon og renseeffekt) for de aktuelle parametere i utslippstillatelsen. Anleggene er sammenstilt kommunevis i den kommunen anlegget ligger. Private anlegg er samlet til sist i rapporten. 3. Mulige årsaker til driftsproblemer: Man vil her si noe om de mulige årsaker som kan forklare driftsresultatene i negativ retning: Fremmedvann er et problem ved de fleste anleggene. Fremmedvann gir stor variasjon i vannføringen. Det fører til fortynning av avløpet, gir dårligere renseeffekt, høyt kjemikalieforbruk, og ofte overløp både på ledningsnett og på renseanlegg. DaØ har satt stor fokus på kostnadseffektiv sanering av ledningsnett, og tilbyr kommunene å gjennomføre tilstandsvurdering, mengdemålig og røyktesting på ledningsnettet. Industriavløp kan skape driftsproblemer for de kommunale renseanleggene. Disse skaper overbelastning og stor variasjon i konsentrasjoner av næringsstoffer og organisk materiale i avløpsvannet som tilføres anleggene. DaØ tilbyr tjenester som går på kartlegging av bedrifter og inngåelse påslippsavtaler. Dette er et viktig arbeid, og man begynner å se resultater av arbeidet i form av at bedriftene blir mer bevisste og gjører tiltak for å begrense problemet. Dimensjonering/behov for optimalisering. Ved enkelte anlegg har forholdene endret seg kraftig siden anleggene ble bygd. DaØ er også involvert med å gjøre vurderinger og finne løsninger på slike problemer. Andre årsaker kan selvsagt være bemanningsproblemer eller mangel på ressurser. DaØ oppfordrer anleggseiere og driftsoperatør til å ta kontakt hvis man ønsker bistand til å identifisere og løse problemer. 4. Slamkontrollen 13 av renseanleggene som deltar i slam og utslippskontrollen tar kontrollprøver av slammet og innrapporterer det til DaØ. For hvert enkelt renseanlegg er tungmetall- og næringssaltresultatene fra slamprøvene sammenstilt. Alle prøver overholder klasse II eller bedre. Fredrikstad Jan Fredrik Arnesen

5 AREMARK KOMMUNE BJØRKEBEKK RA Anlegget havarerte i sommer, og har vært ute av drift siste halvår. Det er derfor bare innlevert 5 prøver. De 5 prøvene har vist dårlig rensegrad på TP. Utløpskonsentrasjoner på BOF 5 og TOC er lave. Nytt anlegg er under installasjon. SKODSBERG RA Anlegget har levert inn tilstrekkelig antall prøver. Anlegget overholder ikke rensekrav på TP. Mange dårlige resultater første halvår trekker gjennomsnitt ned kraftig. Etter sommeren har det vært gode renseresultater på TP. Anlegget har lave restkonsentrasjoner på TOC. Ingen av slamprøvene fra anlegget viser tungmetallkonsentrasjoner som overstiger grensene i klasse 2 - jordbruk. NB! Slammet fra anlegget ligger opp mot grensen til klasse III på krom på en prøve.

6 Resultat av kontrollprøver for perioden Anlegg: Skotsberg Qdim: 25,1 m3/t Rensemetode: Etterfelling Prøvetype: Rutinekontroll Tilknyttet pe: Dato Vannføring Konsentrasjon mg/l Renseeffekt, inkl. overløp i prøve- Innløp Utløp % perioden i m3/d Tot-P BOF5 KOF TOC SS Tot-N Tot-P BOF5 KOF TOC SS Tot-N Tot-P BOF5 KOF TOC SS Tot-N* ,4 1,50 17,00 18,00 2,10 14, ,0 2,70 23,65 21,19 0,49 5, ,0 8,60 171,00 76,30 130,00 77,60 1,90 3,00 8,71 3,00 9, ,5 2,50 36,00 15,01 124,00 14,72 0,85 6,00 9,10 10,00 8, ,1 1,90 31,00 11,39 49,00 18,55 1,60 4,00 8,83 7,00 18, ,8 1,20 24,00 85,00 9,94 34,00 16,54 0,46 3,00 7,59 1,00 16, ,5 3,20 16,85 24,29 1,10 8, ,4 1,50 9,81 12,88 0,07 4, ,8 2,50 9,38 10,39 0,10 4, ,5 1,86 19,52 11,54 0,08 4, ,7 4,20 20,85 29,42 0,19 4, ,8 8,30 45,38 19,92 0,22 6,18 21, Middel 3,33 65,50 85,00 22,92 84,25 22,92 0,76 4,00 7,19 5,25 15, Grenseverdi 11, Vurdering av kontrollprøver: Krav Antall prøver Restkonsentrasjon, K1 (mg/l) Res. Vurdering Krav Res. Vurdering Krav Restkonsentrasjon, K2 (mg/l) Res. Restmengde (kg/100 pe,d) Renseeffekt (%) Vurdering Krav Res. Vurdering Krav Res. Vurdering Tot-P Overholdt Ikke overh TOC Overholdt 11,00 6,57 Overholdt 20,00 9,10 Overholdt 0,750 Overholdt Ikke overh Utskrevet: * Renseeffekt beregnet av innløps-/utløpskonsentrasjon

7 Anlegg: Skotsberg Rensemetode: Etterfelling Årsrapport - Tilførsler og utslipp Tilførsler og utslipp Prøvetype: Rutinekontroll Qdim: 25,1 Tilknyttet pe: Midl. Vann- Tilførsel inkl. overløp Tilførsel Utslipp inkl. overløp Utslipp inkl. overløp vann- føring kg/d pe kg/d kg/100pe,d føring Overløp Dato m3/d m3/d BOF5 Tot-P TOC KOF Tot-N BOF5 Tot-P BOF5 Tot-P TOC KOF Tot-N BOF5 Tot-P TOC KOF Tot-N ,31 3,46 3, ,427 2, ,24 2,13 1, ,044 0, ,60 0,53 4,73 4, ,186 0,118 0,540 0, ,89 0,41 2,45 2, ,981 0,139 1,488 1, ,25 0,26 1,56 2, ,548 0,219 1,211 2, ,34 0,22 1,80 15,37 2, ,542 0,083 1,372 2, ,45 2,37 3, ,155 1, ,25 1,61 2, ,012 0, ,39 1,48 1, ,016 0, ,35 3,66 2, ,015 0, ,55 2,73 3, ,025 0, ,87 4,76 2, ,023 0,648 2,302 Middel 144 6,27 0,40 2,73 15,37 2, ,564 0,106 1,057 1,956 Sum tonn pr. år - 2,288 0,147 0,996 5,609 1, ,2060 0,0388 0,3858 0, Utskrevet:

8 Renseanlegg: Slambehandling: Skotsberg Tungmetaller i slam - Resultat av analyser Prøveperiode: Prøvetakingssted: Slamhenger Prøveperiode Tørrstoff innhold %TS ph BLY mgpb/kgts KADMIUM mgcd/kgts KROM mgcr/kgts KVIKKSØLV mghg/kgts NIKKEL mgni/kgts KOBBER mgcu/kgts SINK mgzn/kgts ,20 7,0 28,2 0,460 84,2 0,670 18, ,00 6,9 26,7 0,821 61,5 0,552 21, ,00 6,6 23,7 0,747 61,4 0,574 17, ,40 6,2 22,9 0, ,0 0,382 12, Minimum 21,00 6,2 22,9 0,460 61,4 0,382 12, Middel 22,90 6,7 25,4 0,631 79,0 0,545 17, Maksimum 26,00 7,0 28,2 0, ,0 0,670 21, SFT's grenseverdi - Grøntareal - Jordbruk Utskrevet:

9 Næringsstoffer i slam - Resultat av analyser Renseanlegg: Skotsberg Slambehandling: Prøveperiode: Prøvetakingssted: Slamhenger Prøveperiode Tørrstoff innhold %TS ph Organisk materiale (% av TS) Kjeldahl-nitrogen Ammonuim-nitrogen Total fosfor Kalsium Kalium % av TS kg/tonn slam % av TS kg/tonn slam % av TS kg/tonn slam % av TS kg/tonn slam % av TS kg/tonn slam ,20 7,0 62,80 4,80 10,66 0,55 1,22 1,67 3,71 0,68 1,51 0,37 0, ,00 6,9 67,80 5,30 13,78 0,34 0,88 1,61 4,19 0,84 2,18 0,44 1, ,00 6,6 64,80 4,42 9,28 0,49 1,03 1,83 3,84 0,70 1,47 0,34 0, ,40 6,2 55,20 3,62 8,11 0,46 1,03 2,22 4,97 0,31 0,69 0,22 0,49 Minimum 21,00 Middel 22,90 Maksimum 26,00 6,2 55,20 3,62 8,11 0,34 0,88 1,61 3,71 0,31 0,69 0,22 0,49 6,7 62,65 4,54 10,46 0,46 1,04 1,83 4,18 0,63 1,46 0,34 0,79 7,0 67,80 5,30 13,78 0,55 1,22 2,22 4,97 0,84 2,18 0,44 1,14 Utskrevet:

10 Resultat av kontrollprøver for perioden Anlegg: Bjørkebekk Qdim: 2,4 m3/t Rensemetode: Biofilm prosess Prøvetype: Rutinekontroll Tilknyttet pe: Dato Vannføring Konsentrasjon mg/l Renseeffekt, inkl. overløp i prøve- Innløp Utløp % perioden i m3/d Tot-P BOF5 KOF TOC SS Tot-N Tot-P BOF5 KOF TOC SS Tot-N Tot-P BOF5 KOF TOC SS Tot-N* ,0 37,00 26,00 12, ,0 3,90 47,00 13,40 23,30 0,26 4,00 8,40 15, ,0 1,80 29,00 9,72 18,73 0,82 4,00 6,62 10, ,0 1,60 52,00 139,00 10,70 16,95 0,81 3,00 33,00 6,68 11, ,0 12,44 15,26 8,10 10, Middel 2,43 42,67 139,00 16,65 20,05 0,63 3,67 33,00 8,36 12, Grenseverdi Vurdering av kontrollprøver: Antall prøver Restkonsentrasjon, K1 (mg/l) Restkonsentrasjon, K2 (mg/l) Restmengde (kg/100 pe,d) Renseeffekt (%) Krav Res. Vurdering Krav Res. Vurdering Krav Res. Vurdering Krav Res. Vurdering Krav Res. Vurdering Tot-P 8 3 Ikke overh 90 Utskrevet: * Renseeffekt beregnet av innløps-/utløpskonsentrasjon

11 Anlegg: Bjørkebekk Rensemetode: Biofilm prosess Årsrapport - Tilførsler og utslipp Tilførsler og utslipp Prøvetype: Rutinekontroll Qdim: 2,4 Tilknyttet pe: Midl. Vann- Tilførsel inkl. overløp Tilførsel Utslipp inkl. overløp Utslipp inkl. overløp vann- føring kg/d pe kg/d kg/100pe,d føring Overløp Dato m3/d m3/d BOF5 Tot-P TOC KOF Tot-N BOF5 Tot-P BOF5 Tot-P TOC KOF Tot-N BOF5 Tot-P TOC KOF Tot-N ,48 1,04 0, ,13 0,09 0,32 0, ,096 0,006 0,202 0, ,25 0,08 0,42 0, ,172 0,035 0,285 0, ,60 0,08 0,54 6,95 0, ,150 0,041 0,334 1,650 0, ,26 0,32 0,170 0,227 Middel 36 1,66 0,08 0,60 6,95 0, ,139 0,027 0,294 1,650 0,405 Sum tonn pr. år - 0,605 0,031 0,220 2,537 0, ,0509 0,0100 0,1073 0,6023 0, Utskrevet:

12 AHSA AHSA RA Anlegget har levert inn tilstrekkelig antall prøver. Anlegget overholder alle rensekrav i utslippstillatelsen. Både restkonsentrasjoner og rensegrader til KOF og BOF 5 er gode. Anlegget er sterkt påvirket av fremmedvann, og innløpskonsentrasjoner påvirkes sterkt ved nedbør. Dette gjør anlegget sårbart i forhold til å overholde rensekrav ved nedbør. Ingen av slamprøvene fra anlegget viser tungmetallkonsentrasjoner som overstiger grensene i klasse 2 - jordbruk.

13 Resultat av kontrollprøver for perioden Anlegg: AHSA Qdim: 1051,0 m3/t Rensemetode: Prøvetype: Rutinekontroll Tilknyttet pe: Dato Vannføring Konsentrasjon mg/l Renseeffekt, inkl. overløp i prøve- Innløp Utløp % perioden i m3/d Tot-P BOF5 KOF TOC SS Tot-N Tot-P BOF5 KOF TOC SS Tot-N Tot-P BOF5 KOF TOC SS Tot-N ,0 5,30 100,00 390,00 56,00 48,00 0,21 14,00 90,00 28,00 39, ,0 4,60 178,00 317,00 38,81 45,95 0,27 26,00 73,00 20,49 44, ,0 4,70 163,00 371,00 35,70 101,90 0,16 22,00 63,00 18,90 44, ,0 4,80 148,00 490,00 52,20 44,84 0,11 32,00 79,00 20,60 43, ,0 4,50 133,00 382,00 38,80 38,90 0,18 24,00 80,00 12,90 37, ,0 4,50 111,00 273,00 16,98 27,75 0,26 13,00 49,00 12,54 23, ,0 1,20 57,00 120,00 18,53 19,70 0,05 22,00 58,00 15,16 20, ,0 3,40 87,00 285,00 28,99 34,89 0,22 19,00 75,00 17,62 39, ,0 2,30 69,00 177,00 16,71 25,30 0,23 15,00 50,00 10,55 24, ,0 3,80 111,00 224,00 23,41 32,39 0,33 16,00 41,00 12,77 31, ,0 3,30 98,00 219,00 60,14 34,11 0,29 12,00 55,00 20,49 30, ,0 4,80 174,00 479,00 29,55 33,16 0,39 25,10 38,00 18,76 33, ,0 4,60 169,00 454,00 37,67 30,03 0,18 20,00 36,00 17,48 32, ,0 5,61 188,00 393,00 25,17 28,50 0,16 14,00 54,00 14,79 30, ,0 3,30 85,00 252,00 24,25 26,34 0,16 19,00 50,00 13,77 23, ,0 2,70 53,30 221,00 20,89 21,82 0,47 10,20 55,00 15,21 21, ,0 1,40 27,90 163,00 23,24 15,02 0,22 19,10 52,00 19,35 12, ,0 2,60 61,00 158,00 13,45 13,43 0,14 14,40 42,00 10,22 17, ,0 1,60 48,00 160,00 18,57 19,93 0,07 7,80 32,00 9,94 14, ,0 2,67 106,00 227,00 28,32 25,53 0,17 18,80 47,00 15,19 23, ,0 1,90 37,70 317,00 15,73 16,06 0,19 12,60 43,00 9,72 15, ,0 1,30 25,80 105,00 14,07 12,85 0,15 9,10 26,00 7,93 12, ,0 3,60 73,00 388,00 27,52 33,71 0,24 20,20 74,00 16,87 31, ,0 4,30 107,00 353,00 34,42 28,72 0,23 24,30 64,00 16,32 27, Middel 3,45 100,45 288,25 29,13 31,62 0,21 17,90 55,25 15,65 28, Grenseverdi 25,00 125, Vurdering av kontrollprøver: Krav Antall prøver Restkonsentrasjon, K1 (mg/l) Res. Vurdering Krav Res. Vurdering Krav Restkonsentrasjon, K2 (mg/l) Res. Restmengde (kg/100 pe,d) Renseeffekt (%) Vurdering Krav Res. Vurdering Krav Res. Vurdering Tot-P Overholdt 0,035 Overholdt Overholdt BOF Overholdt 25,00 16,50 Overholdt Overholdt KOF Overholdt 125,00 51,29 Overholdt Overholdt Utskrevet:

14 Anlegg: AHSA Rensemetode: Årsrapport - Tilførsler og utslipp Tilførsler og utslipp Prøvetype: Rutinekontroll Qdim: 1051,0 Tilknyttet pe: Midl. Vann- Tilførsel inkl. overløp Tilførsel Utslipp inkl. overløp Utslipp inkl. overløp vann- føring kg/d pe kg/d kg/100pe,d føring Overløp Dato m3/d m3/d BOF5 Tot-P TOC KOF Tot-N BOF5 Tot-P BOF5 Tot-P TOC KOF Tot-N BOF5 Tot-P TOC KOF Tot-N ,20 33,61 355, ,38 304, ,788 1, , , , ,87 31,27 263, ,65 312, ,722 1, , , , ,77 32,98 250, ,31 715, ,374 1, , , , ,50 33,00 358, ,75 308, ,000 0, , , , ,74 29,60 255, ,41 255, ,848 1,184 84, , , ,99 68,03 256, ,94 419, ,029 4, , , , ,50 25,53 394, ,64 419, ,864 2, , , , ,71 28,63 244, ,27 293, ,018 1, , , , ,72 27,52 199, ,16 302, ,045 2, , , , ,58 33,36 205, ,72 284, ,480 2, , , , ,55 24,50 446, ,86 253, ,088 2, , , , ,77 37,81 232, ,56 261, ,376 3, , , , ,30 31,15 255, ,03 203, ,420 1, , , , ,44 39,25 176, ,82 199, ,958 1, , , , ,03 25,47 187, ,94 203, ,642 1, , , , ,44 28,80 222, ,97 232, ,783 5, , , , ,68 22,77 377, ,54 244, ,527 3, , , , ,59 42,86 221, ,63 221, ,242 4, , , , ,32 21,54 250, ,40 268, ,027 0, , , , ,72 26,44 280, ,98 252, ,176 1, , , , ,06 32,66 270, ,23 276, ,145 3, , , , ,13 25,20 272, ,43 249, ,342 3, , , , ,18 28,56 218, ,39 267, ,267 1, , , , ,64 28,16 225, ,44 188, ,116 1, , , ,350 Middel ,89 31,61 267, ,60 289, ,637 2, , , ,294 Sum tonn pr. år - 329,556 11,539 97, , , ,6623 0, , , , Utskrevet:

15 Renseanlegg: Slambehandling: AHSA Tungmetaller i slam - Resultat av analyser Prøveperiode: Prøvetakingssted: skrue e sentrifuge Prøveperiode Tørrstoff innhold %TS ph BLY mgpb/kgts KADMIUM mgcd/kgts KROM mgcr/kgts KVIKKSØLV mghg/kgts NIKKEL mgni/kgts KOBBER mgcu/kgts SINK mgzn/kgts ,30 6,6 11,4 0,286 70,5 0,227 9, ,80 6,5 12,7 0,323 70,2 4,350 8, ,90 6,5 11,8 0,160 46,6 1,010 13, ,10 6,8 14,2 0,380 56,4 0,200 19, ,10 6,5 12,8 0,371 56,2 0,284 14, ,40 6,7 13,6 0,468 65,3 0,405 13, ,70 6,7 16,3 0,371 65,0 0,280 14, ,50 6,4 16,6 0,422 57,4 0,448 21, ,70 6,4 16,1 0,362 70,0 0,494 19, ,90 6,3 15,4 0,467 62,0 0,284 18, ,70 6,7 16,9 0,452 86,7 0,302 24, ,60 6,5 11,8 0,426 63,7 0,308 12, Minimum 25,30 6,3 11,4 0,160 46,6 0,200 8, Middel 27,81 6,6 14,1 0,374 64,2 0,716 15, Maksimum 31,10 6,8 16,9 0,468 86,7 4,350 24, SFT's grenseverdi - Grøntareal - Jordbruk Utskrevet:

16 Næringsstoffer i slam - Resultat av analyser Renseanlegg: AHSA Slambehandling: Prøveperiode: Prøvetakingssted: skrue e sentrifuge Prøveperiode Tørrstoff innhold %TS ph Organisk materiale (% av TS) Kjeldahl-nitrogen Ammonuim-nitrogen Total fosfor Kalsium Kalium % av TS kg/tonn slam % av TS kg/tonn slam % av TS kg/tonn slam % av TS kg/tonn slam % av TS kg/tonn slam ,30 6,6 71,70 3,49 8,83 0,44 1,11 1,68 4,25 1,35 3,42 0,17 0, ,80 6,5 70,60 3,14 8,10 0,61 1,57 1,69 4,36 1,26 3,25 0,19 0, ,90 6,5 62,30 2,69 7,77 0,07 0,20 1,05 3,03 0,83 2,40 0,27 0, ,10 6,8 53,90 2,05 6,38 0,03 0,09 1,14 3,55 1,20 3,73 0,33 1, ,10 6,5 62,10 2,66 8,01 0,49 1,47 1,37 4,12 0,96 2,89 0,25 0, ,40 6,7 67,30 3,09 8,47 0,78 2,14 1,97 5,40 1,25 3,43 0,18 0, ,70 6,7 62,50 3,26 9,03 0,95 2,63 1,54 4,27 1,18 3,27 0,25 0, ,50 6,4 55,00 3,19 8,45 0,67 1,78 1,31 3,47 1,04 2,76 0,36 0, ,70 6,4 61,30 2,96 8,20 0,48 1,33 1,62 4,49 1,19 3,30 0,39 1, ,90 6,3 61,30 2,94 8,20 0,60 1,67 1,63 4,55 1,10 3,07 0,33 0, ,70 6,7 58,10 2,59 7,43 0,44 1,26 1,31 3,76 1,03 2,96 0,44 1, ,60 6,5 71,00 3,06 8,14 0,40 1,06 1,74 4,63 1,15 3,06 0,22 0,59 Minimum 25,30 Middel 27,81 Maksimum 31,10 6,3 53,90 2,05 6,38 0,03 0,09 1,05 3,03 0,83 2,40 0,17 0,43 6,6 63,09 2,93 8,08 0,50 1,36 1,50 4,16 1,13 3,13 0,28 0,79 6,8 71,70 3,49 9,03 0,95 2,63 1,97 5,40 1,35 3,73 0,44 1,26 Utskrevet:

17 FOSSUM PUMPESTASJON Det er tatt 12 prøver i 2010 Området oppstrøms Fossum pst er sterkt påvirket av fremmedvann. Klar sammenheng mellom TP konsentrasjon og volum som går igjennom pst. KNAPSTAD PUMPESTASJON Det er tatt 8 prøver i 2010 Området oppstrøms Knapstad pst er sterkt påvirket av fremmedvann. Klar sammenheng mellom TP konsentrasjon og volum som går igjennom pst.

18 Resultat av kontrollprøver for perioden Anlegg: Fossum pumpestasjon Qdim: m3/t Rensemetode: Prøvetype: Rutinekontroll Tilknyttet pe: Dato Vannføring Konsentrasjon mg/l Renseeffekt, inkl. overløp i prøve- Innløp Utløp % perioden i m3/d Tot-P BOF5 KOF TOC SS Tot-N Tot-P BOF5 KOF TOC SS Tot-N Tot-P BOF5 KOF TOC SS Tot-N ,0 5,80 45, ,0 4,80 145,00 323,00 31,36 34, ,0 5,50 42, ,0 1,40 14, ,0 4,90 36, ,0 4,90 35, ,0 7,30 38, ,0 7,42 28, ,0 3,50 22, ,0 1,80 15, ,0 1,50 12, ,0 7,20 44,97 Middel 4,67 145,00 323,00 31,36 31,04 Grenseverdi Vurdering av kontrollprøver: Krav Antall prøver Restkonsentrasjon, K1 (mg/l) Res. Vurdering Krav Res. Vurdering Krav Restkonsentrasjon, K2 (mg/l) Res. Restmengde (kg/100 pe,d) Renseeffekt (%) Vurdering Krav Res. Vurdering Krav Res. Vurdering Utskrevet:

19 Anlegg: Fossum pumpestasjon Rensemetode: Årsrapport - Tilførsler og utslipp Tilførsler og utslipp Prøvetype: Rutinekontroll Qdim: Tilknyttet pe: Midl. Vann- Tilførsel inkl. overløp Tilførsel Utslipp inkl. overløp Utslipp inkl. overløp vann- føring kg/d pe kg/d kg/100pe,d føring Overløp Dato m3/d m3/d BOF5 Tot-P TOC KOF Tot-N BOF5 Tot-P BOF5 Tot-P TOC KOF Tot-N BOF5 Tot-P TOC KOF Tot-N ,36 72, ,69 7,93 51,84 533,92 57, ,33 71, ,98 60, ,63 57, ,63 70, ,45 54, ,82 50, ,55 54, ,61 58, ,21 52, ,82 48, Middel ,69 8,53 51,84 533,92 59, Sum tonn pr. år - 87,485 3,113 18, ,880 21, Utskrevet:

20 Resultat av kontrollprøver for perioden Anlegg: Knapstad Pumpestasjon Qdim: m3/t Rensemetode: Prøvetype: Rutinekontroll Tilknyttet pe: Dato Vannføring Konsentrasjon mg/l Renseeffekt, inkl. overløp i prøve- Innløp Utløp % perioden i m3/d Tot-P BOF5 KOF TOC SS Tot-N Tot-P BOF5 KOF TOC SS Tot-N Tot-P BOF5 KOF TOC SS Tot-N ,0 8,30 322,00 740,00 78,53 68, ,0 9,50 68, ,0 2,40 23, ,0 5,20 52, ,0 8,20 51, ,0 7,66 44, ,0 4,70 34, ,0 2,70 23,10 Middel 6,08 322,00 740,00 78,53 46,01 Grenseverdi Vurdering av kontrollprøver: Krav Antall prøver Restkonsentrasjon, K1 (mg/l) Res. Vurdering Krav Res. Vurdering Krav Restkonsentrasjon, K2 (mg/l) Res. Restmengde (kg/100 pe,d) Renseeffekt (%) Vurdering Krav Res. Vurdering Krav Res. Vurdering Utskrevet:

21 Anlegg: Knapstad Pumpestasjon Rensemetode: Årsrapport - Tilførsler og utslipp Tilførsler og utslipp Prøvetype: Rutinekontroll Qdim: Tilknyttet pe: Midl. Vann- Tilførsel inkl. overløp Tilførsel Utslipp inkl. overløp Utslipp inkl. overløp vann- føring kg/d pe kg/d kg/100pe,d føring Overløp Dato m3/d m3/d BOF5 Tot-P TOC KOF Tot-N BOF5 Tot-P BOF5 Tot-P TOC KOF Tot-N BOF5 Tot-P TOC KOF Tot-N ,79 1,62 15,31 144,30 13, ,65 11, ,43 14, ,37 13, ,51 9, ,64 9, ,55 11, ,31 11, Middel ,79 1,51 15,31 144,30 11, Sum tonn pr. år - 22,918 0,551 5,589 52,670 4, Utskrevet:

22 ASKIM KOMMUNE SOLBERGFOSS RA DaØ har fått resultat på 7 prøver. Prøve som skulle vært tatt har ikke DaØ fått resultat på. Resultatene viser god TP rensing, med rensegrad på 94 % og gjennomsnittlig restkonsentrasjon på 0,35 mg/l. Restkonsentrasjoner på TOC er lave.

23 Resultat av kontrollprøver for perioden Anlegg: Solbergfoss Qdim: 5,4 m3/t Rensemetode: Prøvetype: Rutinekontroll Tilknyttet pe: Dato Vannføring Konsentrasjon mg/l Renseeffekt, inkl. overløp i prøve- Innløp Utløp % perioden i m3/d Tot-P BOF5 KOF TOC SS Tot-N Tot-P BOF5 KOF TOC SS Tot-N Tot-P BOF5 KOF TOC SS Tot-N ,8 10,00 130,00 81,00 1,20 27, ,0 5,20 30,00 42,00 0,32 12, ,0 2,90 27,00 27,00 0,17 11, ,0 6,40 80,00 36,00 0,46 11, ,0 2,50 14,00 18,00 0,15 10, ,0 3,40 21,00 33,00 0,07 5, ,0 4,00 25,00 40,00 0,09 5, Middel 4,91 46,71 39,57 0,35 11, Grenseverdi 1,00 22, Vurdering av kontrollprøver: Krav Antall prøver Restkonsentrasjon, K1 (mg/l) Res. Vurdering Krav Res. Vurdering Krav Restkonsentrasjon, K2 (mg/l) Res. Restmengde (kg/100 pe,d) Renseeffekt (%) Vurdering Krav Res. Vurdering Krav Res. Vurdering Tot-P 8 7 Ikke overh 1,00 2,00 0, TOC 8 7 Ikke overh 22,00 40,00 1, Utskrevet:

24 Anlegg: Solbergfoss Rensemetode: Årsrapport - Tilførsler og utslipp Tilførsler og utslipp Prøvetype: Rutinekontroll Qdim: 5,4 Tilknyttet pe: Midl. Vann- Tilførsel inkl. overløp Tilførsel Utslipp inkl. overløp Utslipp inkl. overløp vann- føring kg/d pe kg/d kg/100pe,d føring Overløp Dato m3/d m3/d BOF5 Tot-P TOC KOF Tot-N BOF5 Tot-P BOF5 Tot-P TOC KOF Tot-N BOF5 Tot-P TOC KOF Tot-N ,05 0,62 0, ,006 0, ,04 0,24 0, ,003 0, ,04 0,41 0, ,003 0, ,08 1,04 0, ,006 0, ,03 0,17 0, ,002 0, ,04 0,23 0, ,001 0, ,05 0,30 0, ,001 0,061 Middel 11 0,05 0,43 0, ,003 0,110 Sum tonn pr. år - 0,017 0,157 0, ,0011 0, Utskrevet:

25 EIDSBERG KOMMUNE MYSEN RA Anlegget har levert inn 24 konsesjonsprøver i Anlegget overholder alle rensekrav. Gjennomsnitt TP ligger på 93 %. Ingen av slamprøvene fra anlegget viser tungmetallkonsentrasjoner som overstiger grensene i klasse 2 - jordbruk.

26 Resultat av kontrollprøver for perioden Anlegg: Mysen Qdim: 177,5 m3/t Rensemetode: Sekundærfelling Prøvetype: Rutinekontroll Tilknyttet pe: (2003) Dato Vannføring Konsentrasjon mg/l Renseeffekt, inkl. overløp i prøve- Innløp Utløp % perioden i m3/d Tot-P BOF5 KOF TOC SS Tot-N Tot-P BOF5 KOF TOC SS Tot-N Tot-P BOF5 KOF TOC SS Tot-N ,0 6,80 160,00 560,00 230,00 0,46 3,00 79,00 13, ,0 6,60 223,00 524,00 264,00 0,81 16,00 99,00 14, ,0 6,10 220,00 532,00 244,00 0,18 17,00 50,00 2, ,0 6,90 207,00 428,00 195,00 0,21 10,00 61,00 2, ,0 4,60 175,00 444,00 166,00 0,29 6,00 63,00 2, ,0 4,60 276,00 413,00 228,00 0,28 12,00 37,00 10, ,0 4,70 188,00 365,00 217,00 0,26 11,00 32,00 2, ,0 5,20 235,00 592,00 271,00 0,61 10,00 77,00 10, ,0 4,60 180,00 339,00 220,00 0,30 5,00 43,00 7, ,0 5,90 278,00 519,00 268,00 0,46 7,00 43,00 7, ,0 4,30 112,00 259,00 119,00 0,40 5,00 55,00 5, ,0 5,80 270,00 560,00 164,00 0,63 8,20 46,00 10, ,0 6,60 209,00 446,00 295,00 0,54 8,10 58,00 8, ,0 6,94 251,00 892,00 250,00 0,23 6,10 63,00 4, ,0 5,50 195,00 525,00 274,00 0,54 2,50 46,00 12, ,0 4,90 126,00 486,00 264,00 0,46 4,30 55,00 7, ,0 3,00 73,90 252,00 193,00 0,17 1,70 22,00 4, ,0 3,50 145,00 388,00 242,00 0,04 2,10 18,00 7, ,0 5,50 165,00 504,00 281,00 0,21 3,20 41,00 4, ,6 5,07 155,00 604,00 293,00 1,10 16,90 82,00 31, ,0 4,80 174,00 436,00 242,00 0,25 4,90 51,00 6, ,0 4,90 145,00 346,00 227,00 0,13 6,50 36,00 5, ,0 7,50 260,00 637,00 318,00 0,51 7,70 50,00 9, ,0 7,70 414,00 934,00 332,00 0,49 10,50 82,00 11, Middel 5,50 201,54 499,38 241,54 0,40 7,70 53,71 8, Grenseverdi 25,00 125, Vurdering av kontrollprøver: Krav Antall prøver Restkonsentrasjon, K1 (mg/l) Res. Vurdering Krav Res. Vurdering Krav Restkonsentrasjon, K2 (mg/l) Res. Restmengde (kg/100 pe,d) Renseeffekt (%) Vurdering Krav Res. Vurdering Krav Res. Vurdering Tot-P Overholdt Overholdt BOF Overholdt 25,00 6,42 Overholdt Overholdt KOF Overholdt 125,00 48,86 Overholdt Overholdt Utskrevet:

27 Anlegg: Mysen Rensemetode: Sekundærfelling Årsrapport - Tilførsler og utslipp Tilførsler og utslipp Prøvetype: Rutinekontroll Qdim: 177,5 Tilknyttet pe: (2003) Midl. Vann- Tilførsel inkl. overløp Tilførsel Utslipp inkl. overløp Utslipp inkl. overløp vann- føring kg/d pe kg/d kg/100pe,d føring Overløp Dato m3/d m3/d BOF5 Tot-P TOC KOF Tot-N BOF5 Tot-P BOF5 Tot-P TOC KOF Tot-N BOF5 Tot-P TOC KOF Tot-N ,32 12, , ,706 0, ,258 0,060 0,009 1, ,81 14, , ,928 1, ,117 0,368 0,019 2, ,16 11,46 999, ,926 0,338 93,900 0,336 0,004 0, ,26 15,24 945, ,090 0, ,749 0,233 0,005 1, ,45 10,00 965, ,044 0, ,962 0,137 0,007 1, ,27 13, , ,316 0, ,891 0,372 0,009 1, ,50 12, , ,338 0,717 88,256 0,319 0,008 0, ,99 9, , ,340 1, ,218 0,193 0,012 1, ,20 10,30 759, ,200 0,672 96,320 0,118 0,007 1, ,89 10,35 910, ,285 0,807 75,465 0,129 0,008 0, ,80 7,63 459, ,875 0,710 97,625 0,093 0,007 1, ,67 9,98 963, ,112 1,084 79,166 0,149 0,011 0, ,87 11,49 776, ,102 0, ,978 0,148 0,010 1, ,82 10, , ,595 0,362 99,099 0,101 0,004 1, ,36 9,29 886, ,223 0,912 77,694 0,044 0,010 0, ,97 9,02 894, ,916 0, ,255 0,083 0,009 1, ,77 9,08 763, ,148 0,515 66,616 0,054 0,005 0, ,08 6,66 738, ,998 0,076 34,272 0,042 0,001 0, ,42 10,71 981, ,234 0,409 79,868 0,066 0,004 0, ,87 11, , ,475 2, ,681 0,405 0,026 1, ,29 8,81 800, ,992 0,459 93,585 0,095 0,005 0, ,65 9,31 657, ,357 0,247 68,436 0,130 0,003 0, ,54 11, , ,158 0,805 78,950 0,128 0,008 0, ,57 10, , ,826 0, ,784 0,156 0,007 1,219 Middel ,44 10,75 963, ,674 0, ,089 0,165 0,008 1,106 Sum tonn pr. år - 143,605 3, , ,7211 0, , Utskrevet:

28 Renseanlegg: Slambehandling: Mysen Tungmetaller i slam - Resultat av analyser Prøveperiode: Prøvetakingssted: Skrue etter sentrifu Prøveperiode Tørrstoff innhold %TS ph BLY mgpb/kgts KADMIUM mgcd/kgts KROM mgcr/kgts KVIKKSØLV mghg/kgts NIKKEL mgni/kgts KOBBER mgcu/kgts SINK mgzn/kgts ,30 7,7 14,8 0,569 35,2 0,571 30, ,90 8,3 14,5 0,550 24,8 1,180 20, ,80 8,5 8,4 0,190 14,8 0,890 11, ,00 8,5 12,7 0,560 25,3 0,870 18, ,20 8,5 15,0 0,650 25,7 0,940 18, ,80 8,7 14,9 0,702 20,5 1,330 19, ,10 8,8 14,6 0,634 24,7 0,986 18, ,00 8,7 13,2 0,566 22,7 0,949 18, ,20 8,3 15,8 0,532 35,7 0,943 23, ,00 8,2 15,5 0,683 27,8 0,830 21, ,60 6,7 16,1 0,553 17,4 0,747 13, ,90 8,0 19,3 0,725 29,3 0,811 19, ,10 8,6 17,2 0,749 21,9 0,892 15, Minimum 21,90 6,7 8,4 0,190 14,8 0,571 11, Middel 25,53 8,3 14,8 0,589 25,1 0,918 19, Maksimum 28,80 8,8 19,3 0,749 35,7 1,330 30, SFT's grenseverdi - Grøntareal - Jordbruk Utskrevet:

29 Næringsstoffer i slam - Resultat av analyser Renseanlegg: Mysen Slambehandling: Prøveperiode: Prøvetakingssted: Skrue etter sentrifu Prøveperiode Tørrstoff innhold %TS ph Organisk materiale (% av TS) Kjeldahl-nitrogen Ammonuim-nitrogen Total fosfor Kalsium Kalium % av TS kg/tonn slam % av TS kg/tonn slam % av TS kg/tonn slam % av TS kg/tonn slam % av TS kg/tonn slam ,30 7,7 46,10 3,60 9,83 0,62 1,69 1,87 5,11 1,71 4,67 0,35 0, ,90 8,3 51,70 3,82 8,37 1,00 2,19 1,64 3,59 1,92 4,20 0,34 0, ,80 8,5 55,70 3,98 9,07 0,06 0,14 2,91 6,63 1,67 3,81 0,27 0, ,00 8,5 51,20 3,31 8,61 0,73 1,90 1,78 4,63 1,70 4,42 0,34 0, ,20 8,5 55,00 3,45 8,69 0,72 1,81 1,76 4,44 1,82 4,59 0,30 0, ,80 8,7 52,40 3,54 10,20 0,49 1,41 2,95 8,50 1,97 5,67 0,23 0, ,10 8,8 54,20 3,89 10,15 0,85 2,22 2,76 7,20 2,10 5,48 0,27 0, ,00 8,7 48,70 3,44 9,63 0,55 1,54 1,73 4,84 1,77 4,96 0,26 0, ,20 8,3 50,10 3,27 8,89 0,60 1,63 2,57 6,99 1,83 4,98 0,37 1, ,00 8,2 53,20 3,70 8,88 0,49 1,18 2,51 6,02 1,90 4,56 0,24 0, ,60 6,7 71,40 3,56 9,47 0,25 0,67 2,32 6,17 0,88 2,34 0,13 0, ,90 8,0 58,60 3,89 8,91 0,37 0,85 2,73 6,25 1,73 3,96 0,23 0, ,10 8,6 58,60 3,89 9,76 0,53 1,33 2,99 7,50 2,05 5,15 0,23 0,58 Minimum 21,90 Middel 25,53 Maksimum 28,80 6,7 46,10 3,27 8,37 0,06 0,14 1,64 3,59 0,88 2,34 0,13 0,35 8,3 54,38 3,64 9,27 0,56 1,43 2,35 5,99 1,77 4,52 0,27 0,70 8,8 71,40 3,98 10,20 1,00 2,22 2,99 8,50 2,10 5,67 0,37 1,01 Utskrevet:

30 FREDRIKSTAD KOMMUNE ØRA RA Anlegget har levert inn tilstrekkelig antall prøver. Anlegget overholder ikke rensegradkravet for TP. - TP prøvene har gjennomsnittlig rensegrad på 84 %. Utløpskonsentrasjonene er gjennomgående lave. Gjennomsnitt 0,35 mg/l, med kun tre prøver over 0,5 mg/l. Anlegget overholder krav til rensegrad på KOF og BOF 5. Ingen av slamprøvene fra anlegget viser tungmetallkonsentrasjoner som overstiger grensene i klasse 2 - jordbruk. KVERNHUSET RA Anlegget har levert inn tilstrekkelig antall prøver. Anlegget har behandlet 6999 m3 fra til , hvilket gir et gjennomsnitt på 19 m3/d gjennom året. Denne vannmengden er lagt inn for alle prøvetakingsdøgnene for å kunne beregne masseutslipp for anlegget. Anlegget har svært lave restkonsentrasjoner og meget gode renseeffekter. Alle krav overholdes.

31 Resultat av kontrollprøver for perioden Anlegg: Øra Qdim: 1989,0 m3/t Rensemetode: Sekundærfelling Prøvetype: Rutinekontroll Tilknyttet pe: Dato Vannføring Konsentrasjon mg/l Renseeffekt, inkl. overløp i prøve- Innløp Utløp % perioden i m3/d Tot-P BOF5 KOF TOC SS Tot-N Tot-P BOF5 KOF TOC SS Tot-N Tot-P BOF5 KOF TOC SS Tot-N ,6 3,90 133,00 276,00 27,62 127,00 26,13 0,49 44,00 111,00 25,64 24,00 36, ,8 3,10 156,00 269,00 40,05 148,00 27,07 0,38 40,00 105,00 34,43 31,00 37, ,5 3,20 144,00 267,00 30,40 181,00 29,05 0,23 43,00 101,00 24,60 24,00 28, ,2 3,60 186,00 441,00 45,90 217,00 27,86 0,23 51,00 108,00 33,60 17,00 24, ,3 3,40 96,00 306,00 33,20 143,00 33,60 0,21 42,00 108,00 25,60 8,00 26, ,5 2,50 57,00 179,00 23,13 168,00 25,69 0,22 33,00 53,00 16,94 17,00 15, ,1 1,70 119,00 205,00 27,51 98,00 19,71 0,52 66,00 135,00 37,58 49,00 26, ,1 3,00 136,00 349,00 46,95 277,00 23,53 0,19 50,00 120,00 36,93 9,00 28, ,3 2,30 87,00 211,00 25,84 154,00 16,10 0,72 44,00 138,00 19,63 83,00 21, ,2 3,90 148,00 303,00 54,24 237,00 27,76 0,33 45,00 104,00 37,02 24,00 35, ,8 4,80 194,00 372,00 40,84 217,00 31,82 0,33 57,00 126,00 7,49 17,00 35, ,5 4,40 186,00 501,00 70,09 236,00 28,69 0,43 61,30 159,00 42,80 22,00 43, ,7 4,30 156,00 395,00 42,11 210,00 31,91 0,44 56,30 132,00 41,49 23,00 30, ,8 3,49 138,00 393,00 33,12 190,00 20,96 0,32 22,00 116,00 21,56 20,00 30, ,3 3,30 114,00 283,00 37,35 170,00 23,05 0,44 38,00 112,00 36,82 35,00 36, ,6 1,10 22,90 90,00 16,18 28,00 7,93 0,29 19,20 62,00 18,87 18,00 15, ,0 1,80 163,00 253,00 76,75 68,00 14,94 0,67 95,80 241,00 25,46 94,00 20, ,9 1,10 4,80 138,00 23,82 106,00 8,56 0,24 24,00 59,00 18,56 26,00 13, ,3 1,30 45,00 145,00 24,52 68,00 12,98 0,20 14,00 93,00 25,82 18,00 13, ,7 3,26 124,00 242,00 37,17 128,00 20,16 0,39 33,30 116,00 36,02 20,00 29, ,0 1,40 41,80 162,00 29,31 98,00 12,71 0,41 21,90 90,00 29,25 27,00 29, ,0 1,20 25,40 102,00 18,71 64,00 10,43 0,15 16,30 45,00 17,53 14,00 14, ,3 3,80 106,00 365,00 42,04 200,00 26,81 0,25 36,30 104,00 31,19 14,00 31, ,6 4,20 69,90 330,00 36,62 175,00 31,00 0,25 39,40 117,00 40,68 16,00 21, Middel 2,92 110,53 274,04 36,81 154,50 22,44 0,35 41,37 110,63 28,56 27,08 26, Grenseverdi Vurdering av kontrollprøver: Antall prøver Restkonsentrasjon, K1 (mg/l) Restkonsentrasjon, K2 (mg/l) Restmengde (kg/100 pe,d) Renseeffekt (%) Krav Res. Vurdering Krav Res. Vurdering Krav Res. Vurdering Krav Res. Vurdering Krav Res. Vurdering Tot-P Overholdt Ikke overh BOF Overholdt Overholdt KOF Overholdt Overholdt Utskrevet:

32 Anlegg: Øra Rensemetode: Sekundærfelling Årsrapport - Tilførsler og utslipp Tilførsler og utslipp Prøvetype: Rutinekontroll Qdim: 1989,0 Tilknyttet pe: Midl. Vann- Tilførsel inkl. overløp Tilførsel Utslipp inkl. overløp Utslipp inkl. overløp vann- føring kg/d pe kg/d kg/100pe,d føring Overløp Dato m3/d m3/d BOF5 Tot-P TOC KOF Tot-N BOF5 Tot-P BOF5 Tot-P TOC KOF Tot-N BOF5 Tot-P TOC KOF Tot-N ,20 109,32 774, ,72 732, ,390 13, , , , ,42 82, , ,40 722, ,312 10, , , , ,30 91,45 868, ,46 830, ,876 6, , , , ,19 94, , ,44 729, ,649 6, , , , ,99 94,81 925, ,90 936, ,183 5, , , , ,06 131, , , , ,961 16, , , , ,17 82, , ,52 950, ,813 25, , , , ,76 90, , ,23 710, ,205 5, , , , ,32 108, , ,93 756, ,683 33, , , , ,79 118, , ,35 843, ,874 10, , , , ,51 127, , ,83 845, ,764 8, , , , ,19 116, , ,23 759, ,193 11, , , , ,42 115, , ,32 853, ,177 11, , , , ,04 101,16 960, ,42 607, ,688 9, , , , ,86 97, , ,47 682, ,621 13, , , , ,00 71, , ,51 512, ,034 28, , , , ,52 106, , ,23 882, ,459 52, , , , ,98 74, , ,28 579, ,158 27, , , , ,77 58, , ,60 580, ,537 8, , , , ,37 113, , ,47 699, ,933 13, , , , ,22 79, , ,28 722, ,935 24, , , , ,38 67, , ,95 584, ,250 10, , , , ,10 90, , ,67 641, ,178 5, , , , ,62 139, , , , ,227 8, , , ,992 Middel ,97 98, , ,85 772, ,088 15, , , ,992 Sum tonn pr. år ,773 35, , , , ,3519 5, , , , Utskrevet:

33 Renseanlegg: Slambehandling: Sentrifuge Øra Tungmetaller i slam - Resultat av analyser Prøveperiode: Prøvetakingssted: Etter sentrifuge Prøveperiode Tørrstoff innhold %TS ph BLY mgpb/kgts KADMIUM mgcd/kgts KROM mgcr/kgts KVIKKSØLV mghg/kgts NIKKEL mgni/kgts KOBBER mgcu/kgts SINK mgzn/kgts ,00 7,7 29,4 0,710 27,9 0,200 11, ,10 8,0 17,7 0,643 32,8 0,267 15, ,30 7,8 11,3 1,000 29,5 0,250 10, ,50 8,3 13,3 0,480 21,7 0,200 8, ,30 8,0 19,4 0,625 29,8 0,200 14, ,80 7,6 23,1 0,658 30,8 0,271 18, ,70 8,4 19,5 0,838 27,0 0,421 16, ,90 8,4 13,4 0,614 22,3 0,326 11, ,00 8,1 22,6 0,879 29,2 0,391 17, ,30 7,8 24,7 0,936 25,9 0,411 14, ,30 7,8 24,7 0,936 25,9 0,411 14, ,80 7,8 20,0 0,712 31,5 0,268 17, Minimum 31,30 7,6 11,3 0,480 21,7 0,200 8, Middel 32,92 8,0 19,9 0,753 27,9 0,301 14, Maksimum 37,00 8,4 29,4 1,000 32,8 0,421 18, SFT's grenseverdi - Grøntareal - Jordbruk Utskrevet:

34 Næringsstoffer i slam - Resultat av analyser Renseanlegg: Øra Slambehandling: Sentrifuge Prøveperiode: Prøvetakingssted: Etter sentrifuge Prøveperiode Tørrstoff innhold %TS ph Organisk materiale (% av TS) Kjeldahl-nitrogen Ammonuim-nitrogen Total fosfor Kalsium Kalium % av TS kg/tonn slam % av TS kg/tonn slam % av TS kg/tonn slam % av TS kg/tonn slam % av TS kg/tonn slam ,00 7,7 37,10 0,38 1,41 1,25 4,63 0,92 3,40 0,31 1, ,10 8,0 40,90 0,42 1,35 1,62 5,20 1,46 4,69 0,21 0, ,30 7,8 43,10 2,41 7,54 0,55 1,72 1,60 5,01 1,23 3,85 0,22 0, ,50 8,3 43,70 2,65 8,35 0,04 0,13 1,26 3,97 0,94 2,96 0,21 0, ,30 8,0 45,10 2,34 8,03 0,28 0,96 1,41 4,84 1,21 4,15 0,26 0, ,80 7,6 44,40 2,36 7,74 0,34 1,12 1,50 4,92 1,21 3,97 0,24 0, ,70 8,4 44,30 2,51 7,96 0,38 1,20 2,02 6,40 1,41 4,47 0,20 0, ,90 8,4 44,30 2,55 8,39 0,58 1,91 1,85 6,09 1,61 5,30 0,23 0, ,00 8,1 41,30 2,92 10,22 0,45 1,58 1,22 4,27 1,65 5,78 0,23 0, ,30 7,8 41,10 2,40 7,75 0,39 1,26 1,40 4,52 1,34 4,33 0,23 0, ,30 7,8 41,10 2,40 7,75 0,39 1,26 1,40 4,52 1,34 4,33 0,23 0, ,80 7,8 45,20 2,87 9,13 0,31 0,99 1,69 5,37 1,08 3,43 0,28 0,89 Minimum 31,30 Middel 32,92 Maksimum 37,00 7,6 37,10 2,34 7,54 0,04 0,13 1,22 3,97 0,92 2,96 0,20 0,63 8,0 42,63 2,54 8,29 0,38 1,24 1,52 4,98 1,28 4,22 0,24 0,79 8,4 45,20 2,92 10,22 0,58 1,91 2,02 6,40 1,65 5,78 0,31 1,15 Utskrevet:

35 Resultat av kontrollprøver for perioden Anlegg: Kvernhuset RA Qdim: m3/t Rensemetode: Naturbasert Prøvetype: Rutinekontroll Tilknyttet pe: Dato Vannføring Konsentrasjon mg/l Renseeffekt, inkl. overløp i prøve- Innløp Utløp % perioden i m3/d Tot-P BOF5 KOF TOC SS Tot-N Tot-P BOF5 KOF TOC SS Tot-N Tot-P BOF5 KOF TOC SS Tot-N ,0 3,20 97,00 197,00 47,05 189,00 50,81 0,01 1,00 8,00 10,58 3,00 14, ,0 7,70 67,00 312,00 11,58 46,00 99,40 0,16 1,00 10,00 11,70 2,00 20, ,0 9,80 114,00 253,00 52,80 146,00 108,40 0,03 1,00 18,00 11,90 7,00 28, ,0 6,70 45,00 175,00 49,49 220,00 93,00 0,03 1,00 6,00 11,43 28,00 24, ,0 7,00 48,00 190,00 42,82 14,00 77,70 0,01 1,00 9,00 5,08 2,00 22, ,0 7,30 34,00 154,00 44,35 112,00 74,88 0,01 1,00 15,00 12,28 10,00 26, ,0 5,00 66,00 231,00 7,61 167,00 9,90 0,04 1,00 14,00 5,19 6,00 34, Middel 6,67 67,29 216,00 36,53 127,71 73,44 0,04 1,00 11,43 9,74 8,29 24, Grenseverdi 1,00 25,00 30, Vurdering av kontrollprøver: Krav Antall prøver Restkonsentrasjon, K1 (mg/l) Res. Vurdering Krav Res. Vurdering Krav Restkonsentrasjon, K2 (mg/l) Res. Restmengde (kg/100 pe,d) Renseeffekt (%) Vurdering Krav Res. Vurdering Krav Res. Vurdering Tot-P 6 7 Overholdt 1,00 0,02 Overholdt Overholdt BOF5 6 7 Overholdt 25,00 1,00 Overholdt Overholdt TOC 6 7 Overholdt 30,00 9,31 Overholdt Ikke overh Utskrevet:

36 Anlegg: Kvernhuset RA Rensemetode: Naturbasert Årsrapport - Tilførsler og utslipp Tilførsler og utslipp Prøvetype: Rutinekontroll Qdim: Tilknyttet pe: Midl. Vann- Tilførsel inkl. overløp Tilførsel Utslipp inkl. overløp Utslipp inkl. overløp vann- føring kg/d pe kg/d kg/100pe,d føring Overløp Dato m3/d m3/d BOF5 Tot-P TOC KOF Tot-N BOF5 Tot-P BOF5 Tot-P TOC KOF Tot-N BOF5 Tot-P TOC KOF Tot-N ,84 0,06 0,89 3,74 0, ,019 0,000 0,201 0,152 0, ,27 0,15 0,22 5,93 1, ,019 0,003 0,222 0,190 0, ,17 0,19 1,00 4,81 2, ,019 0,001 0,226 0,342 0, ,86 0,13 0,94 3,33 1, ,019 0,001 0,217 0,114 0, ,91 0,13 0,81 3,61 1, ,019 0,000 0,097 0,171 0, ,65 0,14 0,84 2,93 1, ,019 0,000 0,233 0,285 0, ,25 0,10 0,14 4,39 0, ,019 0,001 0,099 0,266 0,649 Middel 19 1,28 0,13 0,69 4,10 1, ,019 0,001 0,185 0,217 0,462 Sum tonn pr. år - 0,467 0,046 0,253 1,498 0, ,0069 0,0003 0,0675 0,0793 0, Utskrevet:

Driftsassistansen i Østfold IKS:

Driftsassistansen i Østfold IKS: Driftsassistansen i Østfold IKS: Årsrapport 27 Slam og utslippskontroll for renseanlegg i Østfold DaØ Driftsassistansen i Østfold IKS Postboks 143 162 Fredrikstad Tlf. 69 35 73 73/ 41 69 15 65 E-mail:

Detaljer

Driftsassistansen i Østfold IKS:

Driftsassistansen i Østfold IKS: Driftsassistansen i Østfold IKS: Årsrapport 26 Slam og utslippskontroll for renseanlegg i Østfold DaØ Driftsassistansen i Østfold IKS Postboks 143 162 Fredrikstad Tlf. 69 35 73 73/ 41 69 15 65 E-mail:

Detaljer

Driftsassistansen i Østfold:

Driftsassistansen i Østfold: Driftsassistansen i Østfold: Årsrapport for 22. Utslipps- og slamkontroll for renseanlegg i Østfold DaØ Driftsassistansen i Østfold Postboks 143 162 Fredrikstad Tlf. 69 35 73 74/ 91 36 2 5 E-mail: frank.lunde@dao.no

Detaljer

Rapport: Årsrapport: slam og utslippskontroll 2012

Rapport: Årsrapport: slam og utslippskontroll 2012 Rapport: Årsrapport: slam og slippskontroll 2012 DaØ Driftsassistansen i Østfold IKS Postboks 1430 www.dao.no Fredrikstad 05.02.2013 DaØ Driftsassistansen i Østfold IKS INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning

Detaljer

Slamproduksjonen i 2011 var m³ med et gjennomsnittlig tørrstoffinnhold på 19 %, tilsvarende en slamproduksjon på 314 tonn tørrstoff.

Slamproduksjonen i 2011 var m³ med et gjennomsnittlig tørrstoffinnhold på 19 %, tilsvarende en slamproduksjon på 314 tonn tørrstoff. Sammendrag: Resultatene fra utslippskontrollen i 2011 viser at kravene til K1, K2 og renseeffekt for totalfosfor er overholdt. Renseeffekten var gjennomsnittlig 97 % for totalfosfor, 88 % for BOF 5, 88

Detaljer

Årsrapport Fetsund Sammendrag:

Årsrapport Fetsund Sammendrag: Sammendrag: Anlegget har vært ute av normal drift i januar og februar.det har vært gitt tillatelse til direkteutslipp i anleggsperioden, så vurderingen av driften opp mot stilte krav er gjort på grunnlag

Detaljer

NORDRE FOLLO RENSEANLEGG IKS Oppegård, Ski og Ås kommuner 2012

NORDRE FOLLO RENSEANLEGG IKS Oppegård, Ski og Ås kommuner 2012 Årsrapport for driftsassistansen i Follo 2012 NORDRE FOLLO RENSEANLEGG IKS Oppegård, Ski og Ås kommuner 2012 Driftsassistansen i Follo Aquateam Norsk vannteknologisk senter A/S Kontrollprøver Oppsummering

Detaljer

TAU RENSEANLEGG KOMMUNENE: TØNSBERG, NØTTERØY, RE, STOKKE OG TJØME 2012

TAU RENSEANLEGG KOMMUNENE: TØNSBERG, NØTTERØY, RE, STOKKE OG TJØME 2012 Årsrapport for driftsassistansen i Vestfold 2012 TAU RENSEANLEGG KOMMUNENE: TØNSBERG, NØTTERØY, RE, STOKKE OG TJØME 2012 Driftsassistansen i Vestfold Aquateam Norsk vannteknologisk senter A/S Kontrollprøver

Detaljer

Årsrapport for TØNSBERG RENSEANLEGG IKS Tønsberg, Nøtterøy, Re, Stokke og Tjøme kommune 2016

Årsrapport for TØNSBERG RENSEANLEGG IKS Tønsberg, Nøtterøy, Re, Stokke og Tjøme kommune 2016 ADRESSE COWI AS Karvesvingen 2 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no Årsrapport for TØNSBERG RENSEANLEGG IKS Tønsberg, Nøtterøy, Re, Stokke og Tjøme kommune 2016 Driftsassistansen

Detaljer

Tønsberg renseanlegg IKS KOMMUNENE: TØNSBERG, NØTTERØY, RE, STOKKE OG TJØME 2013

Tønsberg renseanlegg IKS KOMMUNENE: TØNSBERG, NØTTERØY, RE, STOKKE OG TJØME 2013 Årsrapport for driftsassistansen i Vestfold 2013 Tønsberg renseanlegg IKS KOMMUNENE: TØNSBERG, NØTTERØY, RE, STOKKE OG TJØME 2013 Driftsassistansen i Vestfold Aquateam COWI AS Kontrollprøver Oppsummering

Detaljer

Registrert tilrenning til anlegget var 559 978 m³, og det har ikke gått avløpsvann i overløp foran anlegget i 2010.

Registrert tilrenning til anlegget var 559 978 m³, og det har ikke gått avløpsvann i overløp foran anlegget i 2010. Sammendrag: Resultatene fra utslippskontrollen i 2010 viser at kravet til renseeffekt for totalfosfor i utslippstillatelsen og forurensningsforskriften er overholdt, men at kravene til K1 og K2 i utslippstillatelsen

Detaljer

Tønsberg renseanlegg IKS KOMMUNENE: TØNSBERG, NØTTERØY, RE, STOKKE OG TJØME 2015

Tønsberg renseanlegg IKS KOMMUNENE: TØNSBERG, NØTTERØY, RE, STOKKE OG TJØME 2015 Årsrapport for Driftsassistansen i Vestfold 2015 Tønsberg renseanlegg IKS KOMMUNENE: TØNSBERG, NØTTERØY, RE, STOKKE OG TJØME 2015 Driftsassistansen i Vestfold Aquateam COWI AS ÅRSRAPPORT FOR TØNSBERG 2015

Detaljer

ÅSERAL KOMMUNE BORTELID RENSEANLEGG ÅRSRAPPORT 2013

ÅSERAL KOMMUNE BORTELID RENSEANLEGG ÅRSRAPPORT 2013 ÅSERAL KOMMUNE BORTELID RENSEANLEGG ÅRSRAPPORT 213 Bortelid, 25 DIVA Årsrapport for renseanlegg Årsrapport 213 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BEMANNING 3 2. TEKNISKE DATA 3 3. DRIFT OG VEDLIKEHOLD 3 3.1 STørre

Detaljer

Gjerdrum kommune. Årsrapport Gjerdrum RA Utgave: A Dato:

Gjerdrum kommune. Årsrapport Gjerdrum RA Utgave: A Dato: Årsrapport Gjerdrum RA 2010 Utgave: A Dato: 2011-01-25 Årsrapport Gjerdrum RA 2010 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Interkommunalt innkjøpssamarb. Øvre Romerike Rapportnavn: Årsrapport Gjerdrum RA

Detaljer

SØNDRE FOLLO RENSEANLEGG ÅRSRAPPORT 2016

SØNDRE FOLLO RENSEANLEGG ÅRSRAPPORT 2016 Oppdragsgiver Søndre Follo Renseanlegg v/geir Simensen Rapporttype Årsrapport 15.03.2017 SØNDRE FOLLO RENSEANLEGG ÅRSRAPPORT 2016 - ÅRSRAPPORT 2016 2 (13) SØNDRE FOLLO RENSEANLEGG ÅRSRAPPORT 2016 Oppdragsnr.:

Detaljer

1.1 Innledning Kontaktinformasjon. En veileder for private eiere av avløpsrenseanlegg finner du her:

1.1 Innledning Kontaktinformasjon. En veileder for private eiere av avløpsrenseanlegg finner du her: Informasjon om ansvarlig enhet Organisasjonsnr: 874777072 Organisasjonsnavn: BJUGN KOMMUNE DRIFT OG ANLEGG Postadresse: Alf Nebbs gate 2 Postnr og -sted: 7160 Bjugn Informasjon om anlegget Anleggsnummer:

Detaljer

Utfordringer og muligheter for Østfold-kommuner Tor Gunnar Jantsch

Utfordringer og muligheter for Østfold-kommuner Tor Gunnar Jantsch Driftsassistansen i Østfold IKS Utfordringer og muligheter for Østfold-kommuner Tor Gunnar Jantsch Driftsassistansen i Østfold, DaØ DaØ er et interkommunalt selskap IKS 17 av Østfolds kommuner er eiere

Detaljer

Hjelpetekster for: Årlig rapportering for avløpsanlegg

Hjelpetekster for: Årlig rapportering for avløpsanlegg Generert: 9. februar 2017 1.1 Innledning Hjelpetekster for: Årlig rapportering for avløpsanlegg Kontaktinformasjon. En veileder for private eiere av avløpsrenseanlegg finner du 1her Kontaktperson er normalt

Detaljer

Årsrapport for olje- og/ eller fettholdig avløpsvann i Nannestad kommune

Årsrapport for olje- og/ eller fettholdig avløpsvann i Nannestad kommune 1 Nannestad kommune Kommunalteknikk Årsrapport for olje- og/ eller fettholdig avløpsvann i Nannestad kommune Etter forskrift om olje- og/eller fettholdig avløpsvann i Nannestad kommune, skal det årlig

Detaljer

MANDAL KOMMUNE GRØNVIKA RENSEANLEGG ÅRSRAPPORT 2014

MANDAL KOMMUNE GRØNVIKA RENSEANLEGG ÅRSRAPPORT 2014 MANDAL KOMMUNE GRØNVIKA RENSEANLEGG ÅRSRAPPORT 2014 Driftsleder Hans Jørgen Stusvik Telefon Grønvika: 38 26 58 20 Mobil: 41 50 84 24 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 BEMANNING 3 2.0 DRIFT OG VEDLIKEHOLD 3 2.1 Større

Detaljer

SEMINARIUM I UDDEVALLA 6-7 MAI 2013

SEMINARIUM I UDDEVALLA 6-7 MAI 2013 SEMINARIUM I UDDEVALLA 6-7 MAI 2013 Resultater fra enkelte Kommuner i Morsa Arild Schanke Eikum VÅR UTFORDRING I MORSA: Hvordan får vi en større andel av minirenseanleggene til å tilfredstille rensekravene

Detaljer

Dato inspeksjon: Saksnr: 2015/1171 Dato rapport:

Dato inspeksjon: Saksnr: 2015/1171 Dato rapport: Inspeksjonsrapport Inspeksjon ved Vaset avløpsanlegg Dato inspeksjon: 9.3.2015 Saksnr: 2015/1171 Dato rapport: 05.08.2015 Til stede ved kontrollen Fra kommunen: Avdelingsleder Ingeniør Driftsoperatør Fra

Detaljer

Tilbodsskjema Vedlegg 2

Tilbodsskjema Vedlegg 2 Tilbodsskjema Vedlegg 2 29.09.2009 Laboratorietjenester i følgje kravspesifikasjonen: Prøver Ref. punkt 2.5 i kravspesifikasjon. Samla pris eks. mva.(kr.) prøve flasker pr. år Total eks. mva. (kr.) Nettkontroll

Detaljer

ÅSERAL KOMMUNE KYRKJEBYGD RENSEANLEGG ÅRSRAPPORT 2013

ÅSERAL KOMMUNE KYRKJEBYGD RENSEANLEGG ÅRSRAPPORT 2013 ÅSERAL KOMMUNE KYRKJEBYGD RENSEANLEGG ÅRSRAPPORT 213 Kvesmoen, Februar 22 DIVA Årsrapport for renseanlegg Årsrapport 213 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BEMANNING 3 2. TEKNISKE DATA 3 3. DRIFT OG VEDLIKEHOLD 4

Detaljer

Arild Eikum, Monika Tauteryte, Tor Gunnar Jantsch Avløpskonferansen 2012 UMB 26. april 2012

Arild Eikum, Monika Tauteryte, Tor Gunnar Jantsch Avløpskonferansen 2012 UMB 26. april 2012 Kommunalt tilsyn: Hvilke utfordringer har kommunen? Hva ønsker man å oppnå? Hvordan skal man organisere tilsynet? Erfaringer fra kontrollordning for spredt avløp Morsa Arild Eikum, Monika Tauteryte, Tor

Detaljer

Veiledning til private eiere av avløpsrenseanlegg

Veiledning til private eiere av avløpsrenseanlegg Versjon 2 Veiledning til private eiere av avløpsrenseanlegg Rapportering på skjema mdir-010 kap. 13-anlegg Dette er en veiledning til private eiere av avløpsanlegg. Veiledningen beskriver hvilke opplysninger

Detaljer

Rensekrav og anbefalte renseløsninger

Rensekrav og anbefalte renseløsninger Kurs om nytt regelverk på avløpsområdet 2006 Et samarbeid mellom fylkesmannen og NORVAR Rensekrav og anbefalte renseløsninger Av Jørund Ofte, Steinar Skoglund, Ragnar Storhaug og Terje Wikstrøm 1 Disposisjon

Detaljer

Tilbodsskjema Vedlegg 2

Tilbodsskjema Vedlegg 2 Tilbodsskjema Vedlegg 2 03.07.2014 Laboratorietjenester i følgje kravspesifikasjonen: Ordinære prøver Ref. punkt 2.5 i kravspesifikasjon. Pris pr. prøve eks. mva.(kr.) Antall prøver pr. år Total eks. mva.

Detaljer

FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen Vår dato Vår referanse 05.01.2007 07/260-02, kfr. 06/4524 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Steinar Østlie, 62 55 11 77 461.2 Hias IKS Vangsv.

Detaljer

Forskrift er tilgjengelig på http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/lf/lf/lf-20071119-1500.html. DEL 1 Virksomhetens informasjon og anleggstype

Forskrift er tilgjengelig på http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/lf/lf/lf-20071119-1500.html. DEL 1 Virksomhetens informasjon og anleggstype Ullensaker kommune Vann, avløp, renovasjon og veg Årsrapport for påslipp til kommunalt nett Etter lokal forskrift om påslipp av olje- og/eller fettholdig avløpsvann til kommunalt avløpsnett. I Ullensaker

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen. Nedre Romerike avløpsselskap IKS

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen. Nedre Romerike avløpsselskap IKS FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Inspeksjon ved Nedre Romerike avløpsselskap IKS Virksomhetens adresse: Strandveien 22, Tlf. nr. Postboks 26, 2010 Strømmen Org. nr 892 110 972 Inspeksjonsdato:

Detaljer

FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen Vår dato Vår referanse 14.12.2006 06/4533-03 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Steinar Østlie, 62 55 11 77 461.2 Våler kommune 2436 Våler

Detaljer

Avløpsanlegg iht. kapittel 14 i Forurensningsforskriften

Avløpsanlegg iht. kapittel 14 i Forurensningsforskriften Avløpsanlegg iht. kapittel 14 i Forurensningsforskriften 1 Opplysninger om kommunen og ansvarlig for rapporteringen Kommunenr Kommunens navn Navn skjemaansvarlig Tlf nr E-post skjemaansvarlig 2 Anleggsdata

Detaljer

Ledningsnettet først nå står renseanlegget for tur

Ledningsnettet først nå står renseanlegget for tur Norsk Vannforening 11. Mars 2009 Avløpsforskriften i praksis Ledningsnettet først nå står renseanlegget for tur 1 FET KOMMUNE sammen skaper vi trivsel og utvikling 2 Innhold Fet kommune Vannressurser Noen

Detaljer

Vedlegg til avtale om mottak av biogjødsel

Vedlegg til avtale om mottak av biogjødsel Vedlegg til avtale om mottak av biogjødsel Vedlegg A. Opplysninger om levert biogjødsel. Levert biogjødsel skal være kvalitetssikret iht. forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav. Det skal etableres

Detaljer

Songdalen Kommune. Vatneli Renseanlegg. Søknad om utslippstillatelse

Songdalen Kommune. Vatneli Renseanlegg. Søknad om utslippstillatelse Songdalen Kommune Vatneli Renseanlegg Søknad om utslippstillatelse Kristiansand 25.11.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Generelle opplysningererror! Bookmark not defined. Om søkeren Søknadens

Detaljer

Namsos - primærrensing. Tiendeholmen renseanlegg

Namsos - primærrensing. Tiendeholmen renseanlegg Tiendeholmen renseanlegg Eneste kommune i Nord-Trøndelag som har 14-anlegg med primærrensekrav Krav til rensing: 50 % reduksjon av SS 20 % reduksjon av BOF5 Eller konsentrasjon 60 mg SS/l ved utløp 40

Detaljer

Selbu kommune Vedlegg 1: GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING Side 1 Prosjekt: Tømra avløpsrenseanlegg GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING AV TØMRA AVLØPSRENSEANLEGG

Selbu kommune Vedlegg 1: GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING Side 1 Prosjekt: Tømra avløpsrenseanlegg GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING AV TØMRA AVLØPSRENSEANLEGG Vedlegg 1: GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING Side 1 GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING AV TØMRA AVLØPSRENSEANLEGG Vedlegg 1: GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING Side 2 INNLEDNING Dette notatet gir en kort beskrivelse av forholdene

Detaljer

Små avløp store tall SSB avløpsstatistikk

Små avløp store tall SSB avløpsstatistikk 1 Små avløp store tall SSB avløpsstatistikk Avløpskonferansen 2012 Ås 25-26. April 2012 Gisle Berge, Statistisk sentralbyrå 1 Dagens tema - innhold KOSTRA-rapporteringen (primærdatakilden) Avløpsstatistikk

Detaljer

Rapport: Kontroll av minirenseanlegg i Frogn kommune 2014

Rapport: Kontroll av minirenseanlegg i Frogn kommune 2014 Rapport: Kontroll av minirenseanlegg i Frogn kommune 2014 DaØ Driftsassistansen i Østfold IKS Postboks 1430 www.dao.no Fredrikstad 27.01.2015 INNLEDNING Driftsassistansen i Østfold IKS (DaØ) har på oppdrag

Detaljer

. Roppavt nr. 1-=7-j 8q. fla ili<l> V ~1-h O. l-c\ U;_~ tl1! b ~~~-M<IO.rti1ef1 '\,. cp 4fo f d, Revidert pr. 1.8.

. Roppavt nr. 1-=7-j 8q. fla ili<l> V ~1-h O. l-c\ U;_~ tl1! b ~~~-M<IO.rti1ef1 '\,. cp 4fo f d, Revidert pr. 1.8. ØSTFOLD FYLKE HANDLINGSPLAN - KOJ.VIMUNALE UTSLIPP Revidert pr. 1.8.1989 fla ili V ~1-h O. l-c\ U;_~ tl1! b ~~~-M

Detaljer

Avløpshåndtering Drammen kommune

Avløpshåndtering Drammen kommune Avløpshåndtering Drammen kommune Orientering til Bystyrekomitè Byutvikling og Kultur 5. Mars 2013 virksomhetsleder Live Johannessen Investeringsbehov i VA sektoren VA virksomheten i Drammen kommune Økonomiplanen

Detaljer

Rapport: Kontrollordning for minirenseanlegg i Spydeberg kommune 2015

Rapport: Kontrollordning for minirenseanlegg i Spydeberg kommune 2015 Rapport: Kontrollordning for minirenseanlegg i Spydeberg kommune 2015 DaØ Driftsassistansen i Østfold IKS Postboks 1430 www.dao.no Fredrikstad 22.09.2015 INNLEDNING Driftsassistansen i Østfold IKS (DaØ)

Detaljer

Planlegging av årets tilsynsaksjon på avløp Akkreditering Ny veileder om kommunen som myndighet på avløpssiden Primærrensing og slam Bruk av data fra

Planlegging av årets tilsynsaksjon på avløp Akkreditering Ny veileder om kommunen som myndighet på avløpssiden Primærrensing og slam Bruk av data fra Planlegging av årets tilsynsaksjon på avløp Akkreditering Ny veileder om kommunen som myndighet på avløpssiden Primærrensing og slam Bruk av data fra renseanlegg Gjennomføres av fylkesmannens miljøvernavdeling

Detaljer

REVISJON ved AHSA AVLØPSSAMARBEID IKS

REVISJON ved AHSA AVLØPSSAMARBEID IKS Endelig REVISJON ved AHSA AVLØPSSAMARBEID IKS RAPPORT 18-2010 Virksomhetens adresse: Engerveien 38 1815 ASKIM Regelverk: Forurensningsloven og Produktkontrolloven med tilhørende forskrifter, tillatelser

Detaljer

Kan produksjon av biogass gi bedre utnyttelse av nitrogen og fosfor i husdyrgjødsel og matavfall

Kan produksjon av biogass gi bedre utnyttelse av nitrogen og fosfor i husdyrgjødsel og matavfall Kan produksjon av biogass gi bedre utnyttelse av nitrogen og fosfor i husdyrgjødsel og matavfall Arne Grønlund Bioforsk Jord og miljø Nettverksmøte landbruk, 20.6.2011 Miljøeffekter av biogassproduksjon

Detaljer

FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen Vår dato Vår referanse 13.11.2008 08/5348 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Steinar Østlie, 62 55 11 77 461.2 Ringsaker kommune Postboks

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved AHSA Interkommunale renseanlegg i AHSA avløpsanlegg

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved AHSA Interkommunale renseanlegg i AHSA avløpsanlegg AHSA IKS Engerveien 38 1815 ASKIM Miljøvernavdelingen Deres ref.: tmm Vår ref.: 2007/6053 461.2 LTH Vår dato: 10.06.2015 Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved AHSA Interkommunale renseanlegg i AHSA avløpsanlegg

Detaljer

Regelverk, organisering og gjennomföring av tilsyn i Morsa

Regelverk, organisering og gjennomföring av tilsyn i Morsa Regelverk, organisering og gjennomföring av tilsyn i Morsa Erfaringer fra kontrollordning for spredt avløp Morsa Arild Eikum, Erik Johannessen, Tor Gunnar Jantsch Hur säkerställer vi drift och skötsel

Detaljer

Årsrapport for utslipp eller påslipp av avløpsvann fra næring. Følgende dokumenter skal vedlegges årsrapporten:

Årsrapport for utslipp eller påslipp av avløpsvann fra næring. Følgende dokumenter skal vedlegges årsrapporten: ULLENSAKER kommune Årsrapport for utslipp eller påslipp av avløpsvann fra næring Utfylling av årsrapportskjema Årsrapportskjemaet skal fylles ut med organisasjonsnummer, fakturaadresse, virksomhetens gårds-

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Oppland Lesja kommune 2665 Lesja Deres referanse Vår referanse Vår dato 19.12.2007 2007/2690 461.0 MD Utslippstillatelse for Lesja tettbebyggelse Med hjemmel i 18 i lov om vern mot forurensninger

Detaljer

FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen Vår dato Vår referanse 14.12.2006 06/4467-03 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Steinar Østlie, 62 55 11 77 461.2 Tolga kommune 2540 Tolga

Detaljer

Myndighet. Kurs i akkreditert prøvetaking av avløpsvann

Myndighet. Kurs i akkreditert prøvetaking av avløpsvann Myndighet 1. Departement via Forurensningsforskriften 14-11 2. Klima og forurensningsdirektoratet (KLIF) 3. Fylkesmann 4. Krav om akkreditert prøvetakingen inntrer dersom bebyggelsen målt i pe er større

Detaljer

Sjekkliste for dokumentasjon av minirenseanlegg, anlegg <50 pe

Sjekkliste for dokumentasjon av minirenseanlegg, anlegg <50 pe Sjekkliste for dokumentasjon av minirenseanlegg, anlegg

Detaljer

Fylkesmannen i Rogaland Miljøvernavdelingen

Fylkesmannen i Rogaland Miljøvernavdelingen Fylkesmannen i Rogaland Miljøvernavdelingen Saksbehandler: Henriette Givskud Arkivnr.: 461.2 Telefon: 51 56 89 24 Saksnr.: 2008/3627 IVAR Avløpsanlegg Bore - Kontrollrapport Rapportnr: Type kontroll: 2008.074.I.

Detaljer

1 GENERELLE OPPLYSNINGER Søkeropplysninger Søknadsomfang RAMSFLOG RENSEANLEGG STATUS... 2

1 GENERELLE OPPLYSNINGER Søkeropplysninger Søknadsomfang RAMSFLOG RENSEANLEGG STATUS... 2 Innhold 1 GENERELLE OPPLYSNINGER... 1 1.1 Søkeropplysninger... 1 1.2 Søknadsomfang... 1 2 RAMSFLOG RENSEANLEGG STATUS... 2 2.1 Prosesstrinn og kapasitet... 2 2.2 Belastning Hydraulisk og stoffmessig...

Detaljer

26B2. Avløpsanlegg iht. kapittel 1 4 i forureiningsforskrifta

26B2. Avløpsanlegg iht. kapittel 1 4 i forureiningsforskrifta 26B2. Avløpsanlegg iht. kapittel 1 4 i forureiningsforskrifta 1 Opplysningar om kommunen og ansvarleg for rapporteringa Kommunenr 0619 Kommunens Ål navn Navn skjemaansvarlig Harald Varlid Tlf nr 32085062

Detaljer

PÅSLIPPSAVTALER MULIGHETER OG BEGRENSNINGER JOSTEIN ANDERSEN RAMBØLL AS

PÅSLIPPSAVTALER MULIGHETER OG BEGRENSNINGER JOSTEIN ANDERSEN RAMBØLL AS PÅSLIPPSAVTALER MULIGHETER OG BEGRENSNINGER JOSTEIN ANDERSEN RAMBØLL AS FORURENSNINGSFORSKRIFTEN, KAP. 15 A PÅSLIPP I tillegg til eventuelle krav fastsatt i utslippstillatelse av statlig forurensningsmyndighet

Detaljer

Rapport: Kontroll av minirenseanlegg i Ski kommune 2013

Rapport: Kontroll av minirenseanlegg i Ski kommune 2013 Rapport: Kontroll av minirenseanlegg i Ski kommune DaØ Postboks 1430 www.dao.no Fredrikstad 10.12. 10.12. Side 2 av INNLEDNING (DaØ) har på oppdrag fra Ski kommune gjennomført tilsyn/kontroll av i alt

Detaljer

Sentrale renseanlegg nye utslippstillatelser «Optimalisering av Bekkelagets renseanlegg»

Sentrale renseanlegg nye utslippstillatelser «Optimalisering av Bekkelagets renseanlegg» Sentrale renseanlegg nye utslippstillatelser «Optimalisering av Bekkelagets renseanlegg» Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten Helge Eliassen Sjefingeniør, Avdeling drift og vedlikehold stab 26.Mai 2016

Detaljer

Vår ref.: Rehabiliteringen krever at anlegget settes ut av drift. Sarpsborg kommune søker derfor om å stanse anlegget i perioden uke 13-21 (9 uker).

Vår ref.: Rehabiliteringen krever at anlegget settes ut av drift. Sarpsborg kommune søker derfor om å stanse anlegget i perioden uke 13-21 (9 uker). FRIuriii.STAD KOMMUNE Sarpsborg kommune Mottatt avkommunearkivet 02 MARS2012 Fylkesmannen i Østfold Postboks 325 1502 MOSS Saksnr.: sociq Deres ref.: Karsten Butenschøn Vår ref.: Dato: 10/00472-10 24.02.2012

Detaljer

~ Tungmetaller og næringssalter KONTROLL AV SLAMKVALITET. lft!jj! Rapport Arsrapport 1992

~ Tungmetaller og næringssalter KONTROLL AV SLAMKVALITET. lft!jj! Rapport Arsrapport 1992 ------------ lft!jj! Rapport 4-1993 KONTROLL AV SLAMKVALITET Tungmetaller og næringssalter o Arsrapport 1992 Fylkesmannen i Østfold Miljøvernavdelingen NULJØVERNAVDELINGEN Fylkesmannen i Østfold POSTADRESSE:

Detaljer

Fylkesmannen i Rogaland Miljøvernavdelingen

Fylkesmannen i Rogaland Miljøvernavdelingen Fylkesmannen i Rogaland Miljøvernavdelingen Saksbehandler: Henriette Givskud Arkivnr.: 461.2 Telefon: 51 56 89 24 Saksnr.: 2008/3660 IVAR IKS Avløpsanlegg Nærbø - Kontrollrapport Rapportnr: Type kontroll:

Detaljer

~----- Utslippskontroll av kloakk renseanlegg i Østfold ARSRAPPORT FOR 1993. Fylkesmannen i Østfold Miljøvernavdelingen.

~----- Utslippskontroll av kloakk renseanlegg i Østfold ARSRAPPORT FOR 1993. Fylkesmannen i Østfold Miljøvernavdelingen. ~----- ~ Rapport 8-1994 Utsippskontro av koakk renseanegg i Østfod o ARSRAPPORT FOR 1993 Fykesmannen i Østfod Mijøvernavdeingen NDLJØVERNAVDELINGEN Fykesmannen i Østfod POSTADRESSE: VOGTSGT.17,1532 Moss

Detaljer

Anbodsgrunnlag Rammeavtale Laboratorietjenester Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål og Hol kommune.

Anbodsgrunnlag Rammeavtale Laboratorietjenester Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål og Hol kommune. Anbodsgrunnlag Rammeavtale Laboratorietjenester Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål og Hol kommune. 1.1.213 Kravspesifikasjon - Vedlegg 1. (Utarbeida med bakgrunn i Norsk vann sin rapport 163 28) 1. Oppdraget

Detaljer

MÅLEPROGRAM Vedlegg til søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Grieg Seafood Finnmark AS

MÅLEPROGRAM Vedlegg til søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Grieg Seafood Finnmark AS VEDLEGG 9 Måleprogram for Grieg Seafood Finnmark F480 Opprett av: Dato: Revidert av: Dato: Revisjonsnummer: MÅLEPROGRAM Vedlegg til søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Grieg

Detaljer

NATURFAG FRA FOR TIL GJØDSEL? Arne Skorstad FLATANGER SETTEFISK AS. Teknisk leder

NATURFAG FRA FOR TIL GJØDSEL? Arne Skorstad FLATANGER SETTEFISK AS. Teknisk leder NATURFAG FRA FOR TIL GJØDSEL? Arne Skorstad Teknisk leder FLATANGER SETTEFISK AS Produksjon: 7,5 mill. smolt 900 tonn Ansatte: 14 stk. Omsetning: Vannforbruk: Strømforbruk: 90 mill. 34 mill. m3 7 mill.

Detaljer

STERNER AS «Best der det gjelder» «Slambehandling i settefiskindustrien» Kim David Lid, DL Sterner Biotek AS

STERNER AS «Best der det gjelder» «Slambehandling i settefiskindustrien» Kim David Lid, DL Sterner Biotek AS STERNER AS «Best der det gjelder» «Slambehandling i settefiskindustrien» Kim David Lid, DL Sterner Biotek AS Agenda (18 minutter) Dagens situasjon Slam i settefiskindustrien Kriterier for valg av utstyr

Detaljer

Rapport fra tilsyn ved Øverbygd renseanlegg den

Rapport fra tilsyn ved Øverbygd renseanlegg den Vår dato 22.05.2015 Rapport fra tilsyn ved Øverbygd renseanlegg den 05.03.2015 Ansvarlige virksomhet Navn: Målselv kommune Organisasjonsnr: 972418005 Adresse: Kommunehuset, 9321 Moen Bransjenr. (NACE-kode):

Detaljer

Hva brukes resultatene fra prøvetakingen til? Akkreditert prøvetaking Vann- og avløpsetaten, Marit Aase

Hva brukes resultatene fra prøvetakingen til? Akkreditert prøvetaking Vann- og avløpsetaten, Marit Aase Hva brukes resultatene fra prøvetakingen til? 1 Krav til anleggseier reguleres gjennom: Forurensningsloven med tilhørende forskrift Utslippstillatelse for kommunalt avløpsvann, datert den 8. april 2010

Detaljer

Effekt av betongslam som kalkingsmiddel og innhold av tungmetaller. Arne Sæbø

Effekt av betongslam som kalkingsmiddel og innhold av tungmetaller. Arne Sæbø Effekt av betongslam som kalkingsmiddel og innhold av tungmetaller. Arne Sæbø Bioforsk Vest, Særheim 2 Sammendrag: Landbrukskalk og betongslam ble tilført moldblandet morenejord i august 2011, med henholdsvis

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Østfold m/kommuner Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

Påslippsavtaler hva bør vektlegges?

Påslippsavtaler hva bør vektlegges? Påslippsavtaler hva bør vektlegges? Påslipp til offentlig avløpsnett i Gjøvik kommune Marit Skjel Avdelingsleder Forvaltning og miljø, VAR-seksjonen VA-dagene for Innlandet 09.11.11 Agenda Historikk Regelverk

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Østfold m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

Forskriften omfatter både eksisterende utslipp og søknad om etablering av nye utslipp, jf. forurensningsforskriften 12-3 og 12-4.

Forskriften omfatter både eksisterende utslipp og søknad om etablering av nye utslipp, jf. forurensningsforskriften 12-3 og 12-4. Hjemmel: Fastsatt av Larvik med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) 12-6, jf. lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall

Detaljer

FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen Inspeksjon ved Skarnes renseanlegg Endelig rapport. Tlf. nr. * Org. Nr 964 947 716 10.06.2012 Tillatelse nr.: 2006.053.T Kommunens adresse: Øgardsv. 2 2100 Skarnes

Detaljer

Bransjenorm for slam Erfaringer med kurs og implementering

Bransjenorm for slam Erfaringer med kurs og implementering Bransjenorm for slam Erfaringer med kurs og implementering Ragnar Kløverød daglig leder Lillevik renseanlegg Kurset Tidsplan for Lillevik fase 1 og 2: Oppstartsmøte: 18. oktober 2010 Arbeidsmøte 1: 27.

Detaljer

Oppfølging etter kontroll ved Bommen avløpsanlegg

Oppfølging etter kontroll ved Bommen avløpsanlegg Marker kommune Postboks 114 1871 ØRJE Miljøvernavdelingen Deres ref.: Vår ref.: 2007/6007 461.2 KAB Vår dato: 28.07.2014 Oppfølging etter kontroll ved Bommen avløpsanlegg Dato for inspeksjonen: 25.06.2014

Detaljer

Revisjon av Norsk Vann rapport 149 Tilførsel av industrielt avløpsvann til kommunalt nett. Oscar Lidholm, COWI 6 OKTOBER 2017 NORSK VANN RAPPORT 149

Revisjon av Norsk Vann rapport 149 Tilførsel av industrielt avløpsvann til kommunalt nett. Oscar Lidholm, COWI 6 OKTOBER 2017 NORSK VANN RAPPORT 149 Tilførsel av industrielt avløpsvann til kommunalt nett Oscar Lidholm, COWI 1 Agenda Om prosjektet Generelt påslipp av industrielt avløpsvann Gjennomgang av regelverket Virksomheter og problemstoffer Tilleggsgebyr

Detaljer

Kontroll av slamkvalitet

Kontroll av slamkvalitet ---- V Rapport 1 _ 1997 Kontroll av slamkvalitet Tungmetaller og næringssalter Årsrapport 1996 Fylkesmannen i Østfold Miljovem Fylkesmannen i Østfold Mllj~vernavdelingen POSTADRESSE: STATENS HUS, POSTBOKS

Detaljer

Alternativer for fordeling av utslippet fra regnvannsoverløp Trender i utviklingen av fellessystemet i Norge

Alternativer for fordeling av utslippet fra regnvannsoverløp Trender i utviklingen av fellessystemet i Norge Norsk vann - Fagtreff Hvordan redusere forurensningstap og innlekking i avløpsnettet Gardermoen, 9. februar 212 Avlastning av avløpsvann i regnvannsoverløp: På ledningsnettet eller på renseanlegget: Hva

Detaljer

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Miljøvernavdelingen Deres ref.: Vår dato: 12.08.2008 Saksbehandler: Karstein Kjølstad Vår ref.: 2008/3242 Arkivnr: 461.2 Steinkjer kommune Serviceboks 2530 7729 STEINKJER

Detaljer

Erfaringer med minirenseanlegg så langt. Ås, 8. oktober 2012 Erik Johannessen COWI / UMB. COWI presentasjon

Erfaringer med minirenseanlegg så langt. Ås, 8. oktober 2012 Erik Johannessen COWI / UMB. COWI presentasjon Erfaringer med minirenseanlegg så langt Ås, 8. oktober 2012 Erik Johannessen COWI / UMB 1 Typer renseløsninger i spredt bebyggelse (SSB 2011) 2 Godkjente anlegg - SINTEF (http://tjenester.byggforsk.no/default.aspx?funksjon=prodok&sok=true&produktgruppe=10309&innholdsid=199)

Detaljer

Forslag til lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg for Sørum kommune av 01.08.08, revidert 21.09.09

Forslag til lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg for Sørum kommune av 01.08.08, revidert 21.09.09 Forslag til lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg for Sørum kommune av 01.08.08, revidert 21.09.09 1. Formål Lokal forskrift for mindre avløpsanlegg skal forenkle kommunens saksbehandling

Detaljer

Utslippstillatelse for kommunalt avløpsvann Vefsn kommune

Utslippstillatelse for kommunalt avløpsvann Vefsn kommune Tillatelsens vilkår Gitt med medhold i forskrift om begrensning av forurensning av 1. juni 2004 14-4, jf lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 11, 16 og 18. Vefsn kommune plikter

Detaljer

kalket slam som jordforbedringsmiddel

kalket slam som jordforbedringsmiddel kalket slam som jordforbedringsmiddel «Bruk av slam som gjødsel er en like naturlig måte å sende næringsstoffene tilbake til kretsløpet som bruk av husdyrgjødsel» Kalket slam som jordforbedringsmiddel

Detaljer

Korttroll av slainkvalitet

Korttroll av slainkvalitet -------------'----R_ap_po_rt_3-_19_96 o 1 l Korttroll av slainkvalitet Tungmetaller og næringssalter Årsrapport 1995 Fylkesmannen i Østfold Milj vem t- 1ngen N.ULJØVERNAVDELINGEN Fylkesmannen i Østfold

Detaljer

Prøvetaking og rapportering ved kapittel 13 avløpsanlegg

Prøvetaking og rapportering ved kapittel 13 avløpsanlegg Prøvetaking og rapportering ved kapittel 13 avløpsanlegg Helge Botnen DIHVA IKS Viktige VA-utfordringer for framtida Rammevilkår og reglar Bergen, 10. 11. april 2013 Kapittel 13 i Forurensningsforskriften

Detaljer

KONTROLL AV SLAMKVALITET Tungmetaller og næringssalter

KONTROLL AV SLAMKVALITET Tungmetaller og næringssalter ~ Rapport 7-1994 ~---- KONTROLL AV SLAMKVALITET Tungmetaller og næringssalter o Arsrapport 1993 Fylkesmannen i Østfold Miljøvernavdelingen I l f N.ULJØVERNAVDELINGEN Fylkesmannen i Østfold ADRESSE: STATENS

Detaljer

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM PÅSLIPP AV OLJE-, FETTHOLDIG OG/ELLER INDUSTRIELT AVLØPSVANN TIL OFFENTLIG AVLØPSNETT SØNDRE LAND KOMMUNE, OPPLAND

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM PÅSLIPP AV OLJE-, FETTHOLDIG OG/ELLER INDUSTRIELT AVLØPSVANN TIL OFFENTLIG AVLØPSNETT SØNDRE LAND KOMMUNE, OPPLAND SØNDRE LAND KOMMUNE Dato... 11.04.2012 Vår Ref... MB-3958/12 Arkiv... M30 Saksnr... 12/583 Deres Ref... FORSLAG TIL FORSKRIFT OM PÅSLIPP AV OLJE-, FETTHOLDIG OG/ELLER INDUSTRIELT AVLØPSVANN TIL OFFENTLIG

Detaljer

Rapportnummer: I.FMHO (Kjøtteinståa) og I.FMHO (Eldøyane)

Rapportnummer: I.FMHO (Kjøtteinståa) og I.FMHO (Eldøyane) Saksbehandler, telefon Sissel Storebø, 5557 2317 Vår dato 12.03.2015 Deres dato Vår referanse 2015/3539 461.2 Deres referanse Kværner Stord AS Eldøyane 59 5411 STORD Rapport fra inspeksjon Kværner Stord

Detaljer

Fylkesmannens fokus innen avløp, og oppfølging av kap. 14 tillatelser. Driftsassistansens fagdager - Vrådal 4.3.15 Lillian Raudsandmoen

Fylkesmannens fokus innen avløp, og oppfølging av kap. 14 tillatelser. Driftsassistansens fagdager - Vrådal 4.3.15 Lillian Raudsandmoen Fylkesmannens fokus innen avløp, og oppfølging av kap. 14 tillatelser Driftsassistansens fagdager - Vrådal 4.3.15 Lillian Raudsandmoen Myndighetsfordeling Fylkesmannen Kap. Kommunen Kap. Avløpsanlegg i

Detaljer

Utslippskontroll av kloakk renseanlegg i Østfold

Utslippskontroll av kloakk renseanlegg i Østfold ' ~---------------------R_a p_po_rt _1 0_-_ 1 9_89 Utslippskontroll av kloakk renseanlegg i Østfold ARSRAPPORTFOR1988 Fylkesmannen i Østfold Miljøvernavdelingen MILJØVERNAVDELINGEN Fylkesmannen i Østfold

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Deres ref:. 07.07.2003 Vår dato: 01.09.2003 Saksbehandler: Jon Egil Vinje Vår ref.: 2003/2537 Arkivnr: 461.2 Sirdal kommune Rådmannen 4440 Tonstad Sirdal kommune

Detaljer

Fylkesmannen i Rogaland

Fylkesmannen i Rogaland Fylkesmannen i Rogaland Miljøvernavdelingen Saksbehandler: Mariann Størksen Arkivnr.: 461.2 Telefon: 51 56 89 06 Saksnr.: 10/7953 IVAR Sentralrenseanlegg Nord-Jæren (SNJ) - Kontrollrapport Rapportnr: Type

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Østfold m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

UNDERSØKELSE AV TURBIDITET SOM SURROGATPARAMETER

UNDERSØKELSE AV TURBIDITET SOM SURROGATPARAMETER UNDERSØKELSE AV TURBIDITET SOM SURROGATPARAMETER i forbindelse med utslippskontroll av avløpsanlegg i spredt bebyggelse utgitt av vannområdeutvalget morsa VANNOMRÅDEUTVALGET MORSA ÅRSMELDING FOR 2012 [1]

Detaljer

Avløpsforskriftens krav til prøvetaking

Avløpsforskriftens krav til prøvetaking Avløpsforskriftens krav til prøvetaking Kolbjørn Megård Driftsassistansen 14. og 15.10.03 Nye rensekrav på høring SFTs forslag til ny forskrift om utslipp fra avløpsanlegg stiller strengere krav til rensing

Detaljer

Midlertidig endring av vilkår i utslippstillatelsen for Flatanger Settefisk AS, Flatanger kommune

Midlertidig endring av vilkår i utslippstillatelsen for Flatanger Settefisk AS, Flatanger kommune Flatanger Settefisk AS 7770 Flatanger Vår dato: 26.03.2015 Deres dato: Vår ref.: 2009/4300 Deres ref.: Midlertidig endring av vilkår i utslippstillatelsen for Flatanger Settefisk AS, Flatanger kommune

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Østfold m/kommuner Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer