Driftsassistansen i Østfold:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Driftsassistansen i Østfold:"

Transkript

1 Driftsassistansen i Østfold: Årsrapport for 22. Utslipps- og slamkontroll for renseanlegg i Østfold DaØ Driftsassistansen i Østfold Postboks Fredrikstad Tlf /

2 DaØ Driftsassistansen i Østfold Postboks Fredrikstad Tlf Telefaks: Mobil: E-post: Dato: Rapport nr.: K2/22 Rapportens tilttel: Årsrapport for utslipps- og slamkontroll 22 ved renseanleggene i Østfold Utført av: Sundby/Lunde, Driftsassistansen i Østfold Oppdragsgiver: Renseanleggseiere i Østfold Ekstrakt: I denne årsrapporten oppsummeres og sammenstilles resultater fra renseanleggene i Østfold som deltar i utslipps- og slamkontrollen som er organisert via DaØ. Beregninger for kg stoff i forbindelse med årsrapporteringen er også med i denne rapporten. Av 35 anlegg som totalt sett er vurdert i denne rapporten har 4 av anleggene overholdt kravene i utslippstillatelsen for 22. For en del av anleggene er det kun snakk om små overskridelser, mens for andre er problemene større. Ca 57% av anleggene i Østfold sliter fortsatt med å overholde rensekravet på TOC. Dette kan bli et stort problem ved implementeringen av EU s avløpsdirektiv. I forhold til 22 er fosfor og organisk stoff rensningen blitt dårligere. Denne rapporten blir laget på oppdrag for kommuner og private anlegg som er med i ordningen, og skal tjene som dokumentasjon av anleggsdriften ovenfor forurensningsmyndighetene. DaØ vil i framtiden gi ut halvårsrapport og årsrapport istedenfor 1., 2. og 3. kvartalsrapportert som tidligere. Vurderinger av drift og antall analyser er mye av bakgrunnen for denne avgjørelsen. Fredrikstad Driftsassistansen i Østfold Frank L-Lunde

3 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Innledning 2 2. Kontroll og vurdering 2 3. Sammenstilling og kommentarer 2 4. Årsaken til driftsproblemer 4 5. Slamkontrollen 5 6. Vurdering mot kravene i Eus avløpsdirektiv 5 7. Vurdering av de enkelte anlegg 6 Kommune Anlegg Aremark Kommentarer til kommunens anlegg 7 Askim Kommentarer til kommunens anlegg 17 Eidsberg Kommentarer til kommunens anlegg 27 Fredrikstad Kommentarer til kommunens anlegg 33 Halden Kommentarer til kommunens anlegg 43 Hobøl Kommentarer til kommunens anlegg 65 Marker Kommentarer til kommunens anlegg 77 MOVAR Kommentarer til kommunens anlegg 87 Rakkestad Kommentarer til kommunens anlegg 99 Rømskog Kommentarer til kommunens anlegg 113 Råde Kommentarer til kommunens anlegg 119 Sarpsborg Kommentarer til kommunens anlegg 125 Skiptvet Kommentarer til kommunens anlegg 137 Spydeberg Kommentarer til kommunens anlegg 143 Trøgstad Kommentarer til kommunens anlegg 155 Våler Kommentarer til kommunens anlegg 161 Pumpestasjoner Kommentarer til pumpestasjonene 173 Vedlegg 1 Anlegg vurdert mot kommende Eu krav 18

4 DaØ Driftsassistansen i Østfold 1. Innledning: I forbindelse med utslipps- og slamkontrollen foreligger nå årsrapporten for 22. Denne rapporten oppsummerer resultater for 22. Årsrapporten for 22 er vurdert opp mot renseresultatene for 21. I tillegg har man for 22 gjort vurdering av anleggene som blir berørt av de nye kravene i forbindelse med EUs avløpsdirektiv mot sekundær- og fosforrensekravet. Man må her merke seg at kravene som er lagt til grunn er hentet fra utkastet til selvbærende forskrift, og bør dermed ikke nødvendigvis bli de endelige kravene. Denne vurderingen har heller ingen konsekvens i forhold til gjeldende utslippstillatelse, men er ment som en service til disse anleggene for å vurdere sin egen situasjon mot disse kravene. I kommentarene er det for flere av anleggene laget grafer som viser vannføring, konsentrasjon av utslippene, samt renseeffekter. Disse er blitt produsert etter ønske fra noen av anleggseierne, og vi håper derfor dere bruker disse aktivt til å vurdere driften av eget anlegg. Her kan man, sammen med driftsdata, vurdere hvordan vannføringen og stoffbelastningen påvirker anleggenes resultater. 2. Kontroll og vurdering: I årsrapporten er anleggene vurdert i forholdt til utslippskravene (konsentrasjon og renseeffekt) for de aktuelle parametere i utslippstillatelsen. En del anlegg oppgir ikke overløpsmengder på prøvetakingsjournalene. Dette er viktige data når driften av anleggene skal vurderes av Fylkesmannen. Vi ber derfor om at alle anleggene med mengdemåling på overløp fører dette på prøvetakingsjournalene i 23. Det er 5,4 % av kontrollprøvene som ikke er levert i år, dette er 25 prøver av totalt 46 prøver. Det minnes om at minimum antall prøver som skal analyseres er det som er oppført i prøveprogrammet. De anleggene som ikke har levert alle prøvene overholder ikke kravet om kontroll og rapportering satt av fylkesmannen. 3. Sammenstilling og kommentarer til resultater fra utslippskontrollen for 22: I 22 er 35 anlegg med i kontrollen som organiseres av DaØ. I tillegg er 3 pumpestasjoner som står for tilførsel fra enkelte kommuner også med i rapporteringen. Resultatet av prøvene i 22 viser at: Fordeling Intet å bemerke Høy konsentrasjon av Tot-P Høy konsentrasjon av TOC Lav renseeffekt på Tot-P Lav renseeffekt på TOC Antall anlegg Prosentvis 11 % 17 % 57 % 14 % 6 % fordeling Tabellen viser hvordan avvik i forhold til utslippstillatelsen fordeler seg for anleggene. Man ser her på gjennomsnittet av prøvene i 22. Årsrapport 22 for utslippskontroll i Østfold

5 DaØ Driftsassistansen i Østfold Fordelingen av antall avvik pr. anlegg er gitt nedenfor: Fordeling Ingen avvik 1 avvik 2 avvik 3 avvik 4 avvik Antall anlegg Prosentvis fordeling 11 % 43 % 37 % 3 % 6 % Med avvik i tabellen over menes for høy utslippskonsentrasjon eller for lav renseeffekt på Tot-P eller TOC i forhold til kravet til gjennomsnittsverdier i utslippstillatelsene. Det skilles her ikke mellom hvem som ligger på grensen og de som er lagt fra og klare kravet. For å vise utviklingen for 22 kan man sammenliknet resultatene mot resultatene i årsrapporten for 21: Sammenlikning 21 mot 22 7 % % av anlegg med avvik 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % % Intet å bemerke Høy konsentrasjon av Tot-P Høy konsentrasjon av TOC Lav renseeffekt på Tot-P Lav renseeffekt på TOC Type avvik Problemene knyttet til fosforfjerning i 22 er litt stigende sett i forhold til i 21. Tallene viser en økning i antall anlegg som ikke klarer kravet med hensyn til konsentrasjon. Dette viser at anleggene har fått en lavere virkningsgrad og at flere anlegg utsetter en del vedlikehold i påvente på rehabilitering i forbindlese med de nye rensekravene. Andelen av anlegg som har problemer med å nå kravene til organisk materiale er meget høy (ca. 57 % av anleggene) og dette er 7 % høyere enn i 21. Dette vil by på store utfordringer når man skal i gang med implementering av EU s avløpsdirektiv, som har stor fokus på rensing av organisk stoff. Årsrapport 22 for utslippskontroll i Østfold

6 DaØ Driftsassistansen i Østfold Fordelingen avvik er som følger: Sammenlikning 21 mot år 22 % av anlegg med avvik 5 % 45 % 4 % 35 % 3 % 25 % 2 % 15 % 1 % 5 % % Ingen avvik 1 avvik 2 avvik 3 avvik 4 avvik Type avvik Det er kun 4 anlegg av til sammen 35 som er med i rapporteringen som klarer å overholde rensekravene. De fleste anleggene har problemer med rensing av organisk stoff. Det er også en økning i antall anlegg som ikke klarer konsentrasjonskravet på fosfor. 4. Årsaken til driftsproblemer: Man vil her si noe om de generelle årsakene man ser som påvirker driftsresultatene i negativ retning: Fremmedvann er et problem ved de fleste anleggene i fylket. Fremmedvann gir stor variasjon i vannføringen. Det fører til fortynning av avløpet, gir dårligere renseeffekt, høyt kjemikalieforbruk, og ofte overløp både på ledningsnett og på renseanlegg. Industriavløp skaper store driftsproblemer for flere av renseanleggene i Østfold. Disse skaper overbelastning og stor variasjon i konsentrasjoner på næringsstoffer på avløpet som tilføres anleggene. Dimensjonering/behov for optimalisering. Ved en del anlegg har forholdene endret seg kraftig siden anleggene ble bygget, og noen har man sett er feil dimensjonert. Andre årsaker kan selvsagt være bemanningsproblemer, mangel på resurser eller vanskelige prioritering. DaØ oppfordrer anleggseiere og driftsoperatør til å ta kontakt hvis man ønsker bistand til å identifisere og løse problemer. Årsrapport 22 for utslippskontroll i Østfold

7 DaØ Driftsassistansen i Østfold 5. Slamkontrollen: Ingen av anleggene som er med i slamkontrollen organisert av DaØ har hatt problemer med overskridelser på tungmetaller i slammet for året 22. Dette er et positivt tegn, som viser at industrien begynner å ta dette med utslipp til kommunalt nett på alvor. DaØ har også i langt større grad en tidligere gitt bistand til kommuner som ønsker å bekjempe problemer knyttet til industripåslipp. Dette vil også være et viktig satsningsområde i årene som kommer. 6. Vurdering mot kravene i EUs avløpsdirektiv: Vi ble i 21 kjent med de nye kravene som skulle komme i forhold til implementeringen av EUs avløpsdirektiv. DaØ iverksatte derfor utvidet kontroll på parameterne BOF 5 og KOF for de berørte anlegg i 22. Som en service til disse anleggene har man i denne rapporten vurdert anleggene mot disse kravene i vedlegg 1. Anleggene er vurdert etter følgende krav: Fosforrensekravet: Reduksjon av fosformengden med minst 9 % på årlig middelverdi i forhold til tilført mengde til anlegget. Med årlig middelverdi mens gjennomsnitt av alle prøver. Sekundærrensekravet: Reduksjon av BOF 5 i tilført mengde på minst 7 % eller at utløpskonsentrasjonen ikke overstiger 25 mg BOF 5 /l, og reduksjon av tilført mengde KOF på 75% eller at utslippskonsentrasjonen ikke overskrider 125 mg KOF/l. I sekundærrensekravet vurderes hver prøve separat, og antall prøver som maksimalt kan overskride kravet er gitt i tabellen under. Antall prøver tatt i løpet av et år Største antall prøver som ikke behøver å oppfylle rensekravene Antall prøver tatt i løpet av et år Største antall prøver som ikke behøver å oppfylle rensekravene Ved verifisering av hvorvidt konsentrasjonskravet overholdes, skal i tillegg den høyeste analyseverdien som er basert på prøvetaking under normale driftsforhold, ikke overstige konsentrasjonskravet med mer enn 1 %. Resultat for Østfold: Etter vurdering av til sammen 9 anlegg er det kun 2 anlegg som ser ut til å overholde kravene. Disse er Skjønhaug og Hoel renseanlegg. Årsrapport 22 for utslippskontroll i Østfold

8 DaØ Driftsassistansen i Østfold 7. Vurdering av de enkelte anlegg: På de etterfølgende sidene er hvert enkelt anlegg vurdert kommunevis, og anleggenes resultater for året 22 er presentert. I forbindelse med vurderingene presenteres kurver for en del anlegg. Er det ønske om andre grafer/beregninger eller spørsmål er det bare å ta kontakt på telefon / eller via e-post Fredrikstad Driftsassistansen i Østfold Frank L-Lunde Årsrapport 22 for utslippskontroll i Østfold

9 KOMMENTARER ÅRSRAPPORT 22 AREMARK Bjørkebekk renseanlegg: Anlegget har levert alle prøvene i perioden. Resultatet av prøvene viser lav renseeffekt på TOC. Årsaken til dette kan være høy vannføring og stor fortynning tidlig på året. Vannmengder Vannmengde [m3/d] Vannføring Overløp Utslipp Tot-P [mg/l] 1,2 Konsentrasjon [mg/l] 1,8,6,4,2 Tot-P:Utløp

10 Bjørkebekk renseanlegg: Utslipp Organisk stoff 3 konsentrasjon [mg/l] TOC:Utløp KOF:Utløp Renseeffekt utslippskontroll 22 7, % 6, % Renseeffekt [%] 5, % 4, % 3, % 2, % R% Tot-P R% TOC R% KOF R% BOF5 1, %, %

11 KOMMENTARER ÅRSRAPPORT 22 Skotsberg renseanlegg: Anlegget har levert alle prøvene i perioden. Resultatene av prøvene viser lav renseeffekt og høy konsentrasjon på TOC. Anlegget har ingen avvik i forbindelse med slamkontrollen for 22. Vannmengder 12 1 Vannmengde [m3/d] Vannføring Overløp Utslipp Tot-P [mg/l],3 Konsentrasjon [mg/l],25,2,15,1,5 Tot-P:Utløp

12 Skotsberg renseanlegg: Utslipp Organisk stoff konsentrasjon [mg/l] TOC:Utløp KOF:Utløp Renseeffekt utslippskontroll 22 12, % 1, % Renseeffekt [%] 8, % 6, % 4, % R% Tot-P R% TOC R% KOF R% BOF5 2, %, %

13 Resultat av kontrollprøver for perioden Side: 1 Anlegg: 1183 Bjørkebekk Qdim: 2,4 m3/t Rensemetode: Biofilm prosess Tilknyttet pe: Dato Vannføring Konsentrasjon mg/l Renseeffekt, inkl. overløp i prøve- % Innløp Utløp perioden i m3/d Tot-P Tot-N KOF TOC Tot-P Tot-N KOF TOC Tot-P Tot-N KOF TOC ,3 2,9 8,9 7, ,8 8,9 12, 9, , 18,8 21, 11, ,8 9,4 17, 9, , 5,3 14, 17, , 33, 69, 25, , 19,2 42, 26, ,6 79, 12, 85 Middel 16,39 32,86 14,71 37 Grenseverdi 22, 85 Vurdering av kontrollprøver: Antall prøver Restkonsentrasjon, K1 (mg/l) Restkonsentrasjon, K2 (mg/l) Restmengde (kg/1 pe,d) Renseeffekt (%) Krav Res. Vurdering Krav Res. Vurdering Krav Res. Vurdering Krav Res. Vurdering Krav Res. Vurdering TOC 8 8 Overholdt 22, 14,71 Overholdt 4, 26, Overholdt 1,5 Overholdt Ikke overh Utskrevet:

14 Anlegg: 1183 Bjørkebekk Rensemetode: Biofilm prosess Resultat av kontrollprøver for perioden: Tilførsler og utslipp Side: 1 Qdim: 2,4 Tilknyttet pe: Midl. Vann- Tilførsel inkl. overløp Tilførsel Utslipp inkl. overløp Utslipp inkl. overløp vann- føring kg/d pe kg/d kg/1pe,d føring Overløp Dato m3/d m3/d BOF5 Tot-P TOC KOF Tot-N BOF5 Tot-P BOF5 Tot-P TOC KOF Tot-N BOF5 Tot-P TOC KOF Tot-N ,83,27, ,38,28, ,42,38, ,35,2, ,39,15, ,76,36, ,46,21, Middel 31,51,26,348 Sum tonn pr. år -,188,96 - -, Utskrevet:

15 Resultat av kontrollprøver for perioden Side: 1 Anlegg: 1182 Skotsberg Qdim: 25,1 m3/t Rensemetode: Etterfelling Tilknyttet pe: Dato Vannføring Konsentrasjon mg/l Renseeffekt, inkl. overløp i prøve- % Innløp Utløp perioden i m3/d Tot-P Tot-N KOF TOC Tot-P Tot-N KOF TOC Tot-P Tot-N KOF TOC ,9,59 7,1 15,,2 8, , 2,4 33,2 37,,23 14, ,5 3,5 26,1 62,,9 23, ,1 4,2 33, 66,,9 18, , 3,7 25,4 51,,16 31, ,1 2,6 2,1 61,,5 8, ,8,79 9,5 22,,1 1, , 7,6 53,2 126,,24 43, , 6,2 37,1 11,,23 35, ,9 7,7 42,2 11,,22 23, ,7 6, 33,8 9,,18 15, , 4,1 25,5 55,,6 8, Middel 4,12 28,85 67,8,15 19, Grenseverdi,4 11, Vurdering av kontrollprøver: Antall prøver Restkonsentrasjon, K1 (mg/l) Restkonsentrasjon, K2 (mg/l) Restmengde (kg/1 pe,d) Renseeffekt (%) Krav Res. Vurdering Krav Res. Vurdering Krav Res. Vurdering Krav Res. Vurdering Krav Res. Vurdering Tot-P Overholdt,4,15 Overholdt 1,,23 Overholdt,3 Overholdt Overholdt TOC Overholdt 11, 17,73 Ikke overh 2, 35, Ikke overh,75 Overholdt Ikke overh Utskrevet:

16 Anlegg: 1182 Skotsberg Rensemetode: Etterfelling Resultat av kontrollprøver for perioden: Tilførsler og utslipp Side: 1 Qdim: 25,1 Tilknyttet pe: Midl. Vann- Tilførsel inkl. overløp Tilførsel Utslipp inkl. overløp Utslipp inkl. overløp vann- føring kg/d pe kg/d kg/1pe,d føring Overløp Dato m3/d m3/d BOF5 Tot-P TOC KOF Tot-N BOF5 Tot-P BOF5 Tot-P TOC KOF Tot-N BOF5 Tot-P TOC KOF Tot-N ,23 5,92 2,8 145,79 3, ,5 7,7 6,91 312,48 2, ,37 6,48 2,73 228,9 2, ,65 1,24 5,12 47,14 2, ,47 6,48 3,23 293,2 3, ,2 4,64 1,53 123,4, ,33 9,24 3,99 27,42 4, ,46 7,56 3,19 285,14 2, ,43 7,7 2,6 271,16 2, ,58 8,35 3,2 365,17 1, ,6 8,97 3,37 373,18 1, ,98 53,35 24, ,58 8,536 Middel 23,73 11,39 5,28 457,28 3,86 Sum tonn pr. år -,268 4,156 1, ,13 1, Utskrevet:

17 Tungmetaller i slam - Resultat av analyser Renseanlegg: 1182 Slambehandling: Skotsberg Prøveperiode: Prøveperiode Tørrstoff ph BLY KADMIUM KROM KVIKKSØLV NIKKEL KOBBER SINK innhold %TS mgpb/kgts mgcd/kgts mgcr/kgts mghg/kgts mgni/kgts mgcu/kgts mgzn/kgts ,3 6,4 12,44 72, ,8 6,1 14,7 69, ,5 6,5 14,56 51, ,8 6,1 13,6 52, ,4 6,5 14,53 56, ,6 6,6 11,41 48, Minimum 2,3 6,1 11,41 48, Middel 24,2 13,53 58, Maksimum 28,5 6,6 14,7 72, SFT's grenseverdi - Grøntareal Jordbruk Utskrevet:

18 Næringsstoffer i slam - Resultat av analyser Renseanlegg: 1182 Slambehandling: Skotsberg Prøveperiode: Prøveperiode Tørrstoff ph Organisk Kjeldahl-nitrogen Ammonuim-nitrogen Total fosfor Kalsium Kalium innhold materiale %TS (% av TS) % av TS kg/tonn slam % av TS kg/tonn slam % av TS kg/tonn slam % av TS kg/tonn slam % av TS kg/tonn slam ,3 6,4 57,1 3,5 7,1,6,1 1,3 2,6,3,6,15, ,8 6,1 57,9 3,1 7,1,8,2 1,3 3,,32,7,17, ,5 6,5 61,1 3, 8,6,6,2 1, 2,9,35 1,,2, ,8 6,1 61,7 3,4 8,4,9,2 1,2 3,,37,9,16, ,4 6,5 62,7 3,3 8,1,15,4 1,4 3,4,49 1,2,18, ,6 6,6 6,2 3,3 8,1,1,2 1,3 3,2,36,9,15,4 Minimum 2,3 6,1 57,1 3, 7,1,6,1 1, 2,6,3,6,15,3 Middel 24,23 6,4 6,12 3,27 7,9,9,2 1,25 3,,37,9,17,4 Maksimum 28,5 6,6 62,7 3,5 8,6,15,4 1,4 3,4,49 1,2,2,6 Utskrevet:

19 KOMMENTARER ÅRSRAPPORT 22 ASKIM KOMMUNE AHSA renseanlegg: Anlegget har levert alle prøvene i perioden. Resultatene av prøvene viser lav renseeffekt på TOC. Anlegget sliter med store vanmengder og sterkt fortynnet innløpsvann. Anlegget har ingen avvik i forbindelse med slamkontrollen for 22. Vannmengder 3 25 Vannmengde [m3/d] Vannføring Overløp Utslipp Tot-P [mg/l],6 Konsentrasjon [mg/l],5,4,3,2,1 Tot-P:Utløp

20 AHSA renseanlegg: Utslipp Organisk stoff 7 6 konsentrasjon [mg/l] TOC:Utløp KOF:Utløp BOF5:Utløp Renseeffekt utslippskontroll 22 12, % 1, % Renseeffekt [%] 8, % 6, % 4, % R% Tot-P R% TOC R% KOF R% BOF5 2, %, %

21 KOMMENTARER ÅRSRAPPORT 22 Solbergfoss renseanlegg: Anlegget har levert alle prøvene i perioden. Resultatene av prøvene viser lav renseeffekt på TOC. Vannmengder 3 25 Vannmengde [m3/d] Vannføring Overløp Utslipp Tot-P [mg/l],7,6 Konsentrasjon [mg/l],5,4,3,2 Tot-P:Utløp,

22 Solbergfoss renseanlegg: Utslipp Organisk stoff konsentrasjon [mg/l] TOC:Utløp KOF:Utløp #REF! Renseeffekt utslippskontroll 22 12, % 1, % Renseeffekt [%] 8, % 6, % 4, % R% Tot-P R% TOC R% KOF R% BOF5 2, %, %

23 Resultat av kontrollprøver for perioden Side: 1 Anlegg: 1241 AHSA Qdim: 151, m3/t Rensemetode: Tilknyttet pe: Dato Vannføring Konsentrasjon mg/l Renseeffekt, inkl. overløp i prøve- Innløp Utløp % perioden i m3/d Tot-P Tot-N KOF TOC BOF5 Tot-P Tot-N KOF TOC BOF5 Tot-P Tot-N KOF TOC BOF , 3,7 26,6 315, 55, 54,,16 23,3 5, 16, 13, , 3,2 24, 275, 42, 13,,3 1, 45, 14, 9, ,,98 6,6 6, 12, 2,5,11 4,8 15, 6,5 2, , 1,3 14,2 9, 31, 1,,13 11,5 35, 16, 7, , 2,6 14,3 15, 45, 42,,3 13,2 4, 14, 11, , 1,6 12,3 13, 21, 22,,32 11,9 45, 13, 11, , 1,9 15,8 13, 44, 53,,19 13,2 35, 12, 12, , 3,4 14, 125, 22, 35,,31 14, 3, 12, 5, , 2,6 32,8 235, 49, 71,,17 19,4 35, 14, 1, , 1,9 2,4 215, 27, 31,,14 13,3 3, 1, 9, , 2,5 18,6 85, 18, 26,,16 17,5 35, 12, 8, , 1,2 1,8 7, 3,4 16,,6 9,1 3, 7, 4, , 1,8 9,9 95, 21, 26,,8 9,6 4, 8,1 5, ,,49 4,6 5, 17, 13,,39 5,5 45, 16, 7, , 3,2 19,6 25, 51, 85,,6 15,7 3, 11, 8, , 2,7 17,2 14, 31, 32,,5 14,1 4, 11, 6, , 3,3 22,9 29, 66, 135,,7 19,5 4, 14, 15, , 2,2 14,8 135, 35, 59,,12 14,1 35, 15, 13, , 2,8 21,3 215, 47, 88,,8 19,5 65, 16, 17, , 2,9 2,5 23, 47, 88,,51 13,1 5, 16, 15, , 1,3 12,2 1, 24, 27,,11 12,6 35, 12, 11, , 2,2 19,7 15, 34, 48,,21 17,9 4, 13, 1, , 2,6 21,4 235, 41, 74,,7 2,4 3, 11, 8, , 2,7 22,7 81, 41, 81,,15 18,7 11, 12, 11, Middel 2,29 17,38 156,71 34,35 52,2,18 14,25 36,92 12,57 9, Grenseverdi,5 3, 85 6 Vurdering av kontrollprøver: Antall prøver Restkonsentrasjon, K1 (mg/l) Restkonsentrasjon, K2 (mg/l) Restmengde (kg/1 pe,d) Renseeffekt (%) Krav Res. Vurdering Krav Res. Vurdering Krav Res. Vurdering Krav Res. Vurdering Krav Res. Vurdering Tot-P Overholdt,5,15 Overholdt 1,,32 Overholdt,35 Overholdt Overholdt TOC Overholdt 3, 12,25 Overholdt 5, 16, Overholdt 2, Overholdt 6 5 Ikke overh Utskrevet:

24 Anlegg: 1241 AHSA Rensemetode: Resultat av kontrollprøver for perioden: Tilførsler og utslipp Side: 1 Qdim: 151, Tilknyttet pe: Midl. Vann- Tilførsel inkl. overløp Tilførsel Utslipp inkl. overløp Utslipp inkl. overløp vann- føring kg/d pe kg/d kg/1pe,d føring Overløp Dato m3/d m3/d BOF5 Tot-P TOC KOF Tot-N BOF5 Tot-P BOF5 Tot-P TOC KOF Tot-N BOF5 Tot-P TOC KOF Tot-N ,16 28,3 416, ,76 21, ,51 1, , ,85 176, ,19 47,56 624, ,33 356, ,767 4,459 28,82 668, , ,29 31,47 385, ,9 211, ,288 9,32 245,218 78,12 166, ,4 15,74 375, ,36 171, ,728 1, , ,64 139, ,63 42,63 737, ,58 234, ,356 4, , ,84 216, ,87 31,48 413, ,88 242, ,93 7,34 262,84 952, , ,2 21,83 55, ,83 181, ,892 2, ,892 42, , ,45 58,23 376, ,88 239, ,265 6,31 28, ,35 239, ,52 2,67 389, ,49 26, ,51 1, , , , ,6 19,16 272, ,6 25, ,86 1,438 11,95 35, , ,61 34,96 251, ,73 26, ,36 3,73 169,962 57, , ,27 12,2 34,6 71,19 18, ,68,61 7,119 3,51 91, ,28 28,13 328, ,47 154, ,222 1,34 127, ,9 15, ,5 17,92 621, ,85 168, ,629 15, , ,79 19, ,39 21,6 335, ,11 128, ,648,395 72, ,43 13, ,24 17,74 23,67 919,8 113, ,42,329 72,27 262,8 92, , 22,56 451, ,73 156, ,555,479 95, ,48 133, ,3 15,3 239,9 922,19 11, ,83,82 12, ,85 96, ,77 17,46 293,9 1.34,74 132, ,12,499 99,776 45,34 121, ,55 22,2 359, ,42 156, ,81 3,94 122, ,7 1, ,72 11,11 25,8 854,5 14, ,995,94 12,54 299,75 17, ,5 12,1 187,3 825,15 18, ,1 1,155 71,513 22,4 98, ,22 22,4 347, ,86 181, ,88,593 93, ,28 172, ,8 24,2 367,52 726,8 23, ,64 1,345 17,568 98,64 167,627 Middel ,39 24,81 363, ,2 182, ,932 2, ,13 465, ,346 Sum tonn pr. år - 187,389 9,54 132,65 597,944 66, ,3953 1,791 56, , , Utskrevet:

25 Tungmetaller i slam - Resultat av analyser Renseanlegg: 1241 Slambehandling: AHSA Prøveperiode: Prøveperiode Tørrstoff ph BLY KADMIUM KROM KVIKKSØLV NIKKEL KOBBER SINK innhold %TS mgpb/kgts mgcd/kgts mgcr/kgts mghg/kgts mgni/kgts mgcu/kgts mgzn/kgts ,3 6,5 18,53 44, ,9 6,5 2,36 56, ,5 6,4 16,43 35, ,5 6,5 15,35 35, ,1 6,5 12,46 37, ,9 6,5 18,44 46, ,9 6,5 2,63 53, ,2 7,2 17,42 45, ,2 6,7 18,46 45, ,6 6,2 16,55 32, ,9 6,5 15,56 4, ,7 6,4 11,55 35, Minimum 23,6 6,2 11,35 32, Middel 25,2 16,48 42, Maksimum 26,9 7,2 2,63 56, SFT's grenseverdi - Grøntareal Jordbruk Utskrevet:

26 Næringsstoffer i slam - Resultat av analyser Renseanlegg: 1241 Slambehandling: AHSA Prøveperiode: Prøveperiode Tørrstoff ph Organisk Kjeldahl-nitrogen Ammonuim-nitrogen Total fosfor Kalsium Kalium innhold materiale %TS (% av TS) % av TS kg/tonn slam % av TS kg/tonn slam % av TS kg/tonn slam % av TS kg/tonn slam % av TS kg/tonn slam ,3 6,5 56,8 2,4 5,8,6,1,92 2,2,67 1,6,63 1, ,9 6,5 52,6 2, 5,,2,,92 2,3,72 1,8,57 1, ,5 6,4 54,5 2,2 5,6,3,1,92 2,3,68 1,7,42 1, ,5 6,5 6, 2,4 6,1,3,1 1, 2,6,72 1,8,33, ,1 6,5 64,7 2,6 6,3,7,2 1, 2,4,7 1,7,29, ,9 6,5 56,2 2,8 7,,5,1,96 2,4,82 2,,46 1, ,9 6,5 51,7 2,4 6,5,4,1,86 2,3,71 1,9,57 1, ,2 7,2 58,8 2,8 7,3,8,2 1, 2,6 1,3 3,4,32, ,2 6,7 58,4 3,1 8,1,6,2 1, 2,6,96 2,5,23, ,6 6,2 67,8 3,3 7,8,4,1 1,1 2,6,69 1,6,24, ,9 6,5 65,4 2,8 7,5,4,1 1,1 3,,78 2,1,39 1, ,7 6,4 68,4 3,3 7,8,8,2 1,3 3,1,79 1,9,25,6 Minimum 23,6 6,2 51,7 2, 5,,2,,86 2,2,67 1,6,23,6 Middel 25,23 6,5 59,61 2,68 6,7,5,1 1,1 2,5,8 2,,39 1, Maksimum 26,9 7,2 68,4 3,3 8,1,8,2 1,3 3,1 1,3 3,4,63 1,5 Utskrevet:

27 Resultat av kontrollprøver for perioden Side: 1 Anlegg: 1242 Solbergfoss Qdim: 5,4 m3/t Rensemetode: Tilknyttet pe: Dato Vannføring Konsentrasjon mg/l Renseeffekt, inkl. overløp i prøve- % Innløp Utløp perioden i m3/d Tot-P Tot-N KOF TOC Tot-P Tot-N KOF TOC Tot-P Tot-N KOF TOC , 2,3 17,8 11,,62 12, , 1,4 15,9 18,,25 6, , 5, 43,1 83,,4 8, ,6 3,6 23, 31,,44 14, , 1,1 7,8 15,,13 5, , 6,7 53,2 12,,5 12, , 1,4 62,9 14,,45 15, , 4,3 28,5 48,,48 1, Middel 4,35 31,53 7,63,41 1, Grenseverdi 1, 22, 8 8 Vurdering av kontrollprøver: Antall prøver Restkonsentrasjon, K1 (mg/l) Restkonsentrasjon, K2 (mg/l) Restmengde (kg/1 pe,d) Renseeffekt (%) Krav Res. Vurdering Krav Res. Vurdering Krav Res. Vurdering Krav Res. Vurdering Krav Res. Vurdering Tot-P 8 8 Overholdt 1,,41 Overholdt 2,,62 Overholdt,7 Overholdt 8 89 Overholdt TOC 8 8 Overholdt 22, 1,38 Overholdt 4, 15, Overholdt 1,5 Overholdt 8 78 Ikke overh Utskrevet:

28 Anlegg: 1242 Solbergfoss Rensemetode: Resultat av kontrollprøver for perioden: Tilførsler og utslipp Side: 1 Qdim: 5,4 Tilknyttet pe: Midl. Vann- Tilførsel inkl. overløp Tilførsel Utslipp inkl. overløp Utslipp inkl. overløp vann- føring kg/d pe kg/d kg/1pe,d føring Overløp Dato m3/d m3/d BOF5 Tot-P TOC KOF Tot-N BOF5 Tot-P BOF5 Tot-P TOC KOF Tot-N BOF5 Tot-P TOC KOF Tot-N ,5 2,42,39 31,14, ,2,29,25 13,4, ,5,75,39 28,4, ,6,55,4 39,8, ,3,38,2 17,3, ,6 1,8,48 37,5, ,14 1,82,82 84,6, ,4,48,29 26,5,1 Middel 15,6,97,4 34,6,153 Sum tonn pr. år -,2,354, ,22, Utskrevet:

29 KOMMENTARER ÅRSRAPPORT 22 EIDSBERG KOMMUNE Mysen renseanlegg: Anlegget mangler 4 prøver i perioden. Resultatene av prøvene viser lav renseeffekt og høy konsentrasjon på TOC. Anlegget har ingen avvik i forbindelse med slamkontrollen for 22. Anlegget skal rehabliteres i Vannmengder 12 1 Vannmengde [m3/d] Vannføring Overløp Utslipp Tot-P [mg/l] Konsentrasjon [mg/l] 1,9,8,7,6,5,4,3,2, Tot-P:Utløp

30 Mysen renseanlegg: Utslipp Organisk stoff 25 konsentrasjon [mg/l] TOC:Utløp KOF:Utløp BOF5:Utløp Renseeffekt utslippskontroll 22 12, % 1, % Renseeffekt [%] 8, % 6, % 4, % R% Tot-P R% TOC R% KOF R% BOF5 2, %, %

31 Resultat av kontrollprøver for perioden Side: 1 Anlegg: 1251 Mysen Qdim: 177,5 m3/t Rensemetode: Sekundærfelling Tilknyttet pe: Vannføring Konsentrasjon mg/l Renseeffekt, inkl. overløp i prøve- % Innløp Utløp perioden Dato i m3/d Tot-P Tot-N KOF TOC BOF5 Tot-P Tot-N KOF TOC BOF5 Tot-P Tot-N KOF TOC BOF , 2,1 41,3 73, 22, 35,,3 28,9 23, 87, 15, , 6,3 25,9 25, 62, 82,,13 18, 11, 41, 65, , 3,5 1,4 115, 33, 35,,17 15,3 75, 28, 32, , 8,7 4,6 44, 11, 165,,9 17,6 65, 23, 3, , 12, 28,5 35, 81, 135,,33 13,1 7, 24, 2, , 9,9 27,2 23, 57, 7,,17 25,1 13, 44, 69, , 13,3 39,8 615, 16, 32,,85 18,6 14, 5, 46, , 17,5 52, 71, 17, 32,,62 23,5 195, 7, 85, , 9,7 41,1 425, 1, 1,,2 37,1 195, 74, 12, , 8,3 46,3 385, 72, 16,,1 32,2 145, 53, 88, , 4,8 25,9 26, 57, 9,,15 7,4 45, 17, 24, , 12,2 54,4 79, 2, 275,,26 37,7 225, 91, 125, , 24,4 62,5 86, 19, 35,,41 36,2 215, 76, 73, , 23,6 82,1 131, 27, 595,,92 221,4 85, 28, 24, , 19,2 46,5 47, 12, 2,,66 22,5 165, 64, 89, , 19,3 72,7 89, 17, 275,,25 41,3 25, 76, 115, , 15,2 57,9 15, 14, 25,,47 23,9 16, 57, 76, , 16, 45,1 7, 16, 3,,57 34,2 2, 75, 1, , 11,4 46,3 45, 11, 15,,17 34,4 13, 51, 68, , 16, 47,7 72, 18, 38,,15 42,4 17, 61, 89, Middel 13,57 44,71 587,5 132,2 225,6,35 36,54 147,75 54,5 72, Grenseverdi,5 3, 85 6 Vurdering av kontrollprøver: Krav Antall prøver Restkonsentrasjon, K1 (mg/l) Restkonsentrasjon, K2 (mg/l) Restmengde (kg/1 pe,d) Renseeffekt (%) Res. Vurdering Krav Res. Vurdering Krav Res. Vurdering Krav Res. Vurdering Krav Res. Vurdering Tot-P 24 2 Ikke overh,5 1,, TOC 24 2 Ikke overh 3, 5, 2, 6 56 Utskrevet:

32 Resultat av kontrollprøver for perioden: Tilførsler og utslipp Side: 1 Anlegg: 1251 Mysen Rensemetode: Sekundærfelling Qdim: 177,5 Tilknyttet pe: Midl. Vann- Tilførsel inkl. overløp Tilførsel Utslipp inkl. overløp Utslipp inkl. overløp vann- føring kg/d pe kg/d kg/1pe,d føring Overløp Dato m3/d m3/d BOF5 Tot-P TOC KOF Tot-N BOF5 Tot-P BOF5 Tot-P TOC KOF Tot-N BOF5 Tot-P TOC KOF Tot-N ,6 39,32 395, ,88 8, ,38,587 17, ,88 56, ,16 26,83 264, 1.64,5 11, ,77, , ,38 76, ,99 36,1 34, ,11 17, ,48 1, , ,55 157, ,18 26,9 34, ,48 125, ,76,278 71,116 2,98 54, ,64 34,81 234, ,35 82, ,2,957 69,624 23,7 38, ,49 3,76 177,1 714,61 84, ,383, ,78 43,91 77, ,76 3,16 362, ,82 9, ,328 1, ,4 317,52 42, ,8 49,77 483, ,24 147, ,74 1, ,8 554,58 66, , 22,6 233, 99,25 95, ,6, ,42 454,35 86, ,44 11,49 99,65 532,84 64, ,792,138 73,352 2,68 44, ,41 35,76 424, ,74 192, ,776 1, , ,25 55, ,75 14,76 242, 955,9 65, ,25,315 11,11 272,25 45, ,6 27,33 212,8 963,2 7, ,76,459 85,12 24,8 4, ,59 31,2 356, ,82 18, ,728 1,216 37,16 112,37 292, ,2 25,46 159,12 623,22 61, ,14,875 84, ,79 29, , 2,7 176,8 925,6 75, ,6,26 79,4 213,2 42, ,69 27,63 254, ,9 15, ,168,854 13,626 29,88 43, ,2 29,98 299, ,8 84, ,4 1,68 14,55 374,8 64, ,5 21,77 21,1 859,5 88, ,88,325 97,41 248,3 65, ,3 2,56 231,3 925,2 61, ,365,193 78, ,45 54,484 Middel ,83 28,16 274, ,4 95, ,788,782 12,6 327,597 71,795 Sum tonn pr. år - 164,187 1,28 1, ,225 34, ,9577, , ,573 26, Utskrevet:

33 Tungmetaller i slam - Resultat av analyser Renseanlegg: 1251 Slambehandling: Mysen Prøveperiode: Prøveperiode Tørrstoff ph innhold %TS BLY mgpb/kgts KADMIUM mgcd/kgts KROM mgcr/kgts KVIKKSØLV mghg/kgts NIKKEL mgni/kgts KOBBER SINK mgcu/kgts mgzn/kgts , 6,4 6,23 35, ,6 7,4 11,27 35, ,7 7,3 13,36 41, ,4 7,4 17,42 64, ,2 8, 1,5 38, ,7 7,1 11,43 44, ,5 6,6 7,11 39, Minimum Middel 18,5 23, 6,4 6 11,11 35,33 42 Maksimum 28,4 8, 17,5 64, ,15, SFT's grenseverdi - Grøntareal - Jordbruk Utskrevet:

34 Næringsstoffer i slam - Resultat av analyser Renseanlegg: 1251 Slambehandling: Mysen Prøveperiode: Prøveperiode Tørrstoff ph innhold %TS Organisk Kjeldahl-nitrogen Ammonuim-nitrogen Total fosfor Kalsium Kalium materiale (% av TS) % av TS kg/tonn slam % av TS kg/tonn slam % av TS kg/tonn slam % av TS kg/tonn slam % av TS kg/tonn slam , 6,4 67,7 3, 6,6,6,1 2,6 5,7,75 1,7,22, ,6 7,4 61,1,31,7,5,1 2, 4,5,88 2,,31, ,7 7,3 6,7 3,3 8,2,65 1,6 2,1 5,2 1, 2,5,28, ,4 7,4 4,5 2,3 6,5,28,8 1,9 5,4,78 2,2,57 1, ,2 8, 64,5 3,8 1,,72 1,9 2,3 6,,87 2,3,18, ,7 7,1 67,9 4, 7,5,42,8 2,6 4,9,86 1,6,19, ,5 6,6 71,4 3,7 6,8,23,4 2,5 4,6,64 1,2,1,2 Minimum Middel 18,5 23,1 6,4 7,2 4,5,31 61,97 2,92,7 6,6,5,34 Maksimum 28,4 8, 71,4 4, 1,,72 1,9 2,6 6, 1, 2,5,57 1,6,1,8 1,9 2,29 4,5 5,2,64,83 1,2 1,9,1,26,2,6 Utskrevet:

35 KOMMENTARER ÅRSRAPPORT 22 FREDRIKSTAD KOMMUNE Øra renseanlegg: Anlegget har levert alle prøvene i perioden. Resultatet av prøvene viser lav renseeffekt på TOC. Anlegget kjørte forsøk i juni og juli, noe som kan ha påvirket resultatene noe. Anlegget har ingen avvik i forbindelse med slamkontrollen for 22. Vannmengder Vannmengde [m3/d] Vannføring Overløp Utslipp Tot-P [mg/l] Konsentrasjon [mg/l],5,45,4,35,3,25,2,15,1, Tot-P:Utløp

36 Øra renseanlegg: Utslipp Organisk stoff konsentrasjon [mg/l] TOC:Utløp KOF:Utløp BOF5:Utløp Renseeffekt utslippskontroll 22 12, % 1, % Renseeffekt [%] 8, % 6, % 4, % 2, % R% Tot-P R% TOC R% KOF R% BOF5, %

37 KOMMENTARER ÅRSRAPPORT 22 Lilleng renseanlegg: Anlegget mangler 1 prøve i perioden. Resultatene av prøvene viser høy konsentrasjon på TOT-P. Vannmengder 1,6 1,4 Vannmengde [m3/d] 1,2 1,8,6,4 Vannføring Overløp, Utslipp Tot-P [mg/l] Konsentrasjon [mg/l],8,7,6,5,4,3,2, Tot-P:Utløp

38 Lilleng renseanlegg: Utslipp Organisk stoff konsentrasjon [mg/l] TOC:Utløp KOF:Utløp #REF! Renseeffekt utslippskontroll 22 Renseeffekt [%] 1, % 9, % 8, % 7, % 6, % 5, % 4, % 3, % 2, % 1, %, % R% Tot-P R% TOC R% KOF R% BOF5

39 Resultat av kontrollprøver for perioden Side: 1 Anlegg: 13 Øra Qdim: 1989, m3/t Rensemetode: Sekundærfelling Tilknyttet pe: Vannføring Konsentrasjon mg/l Renseeffekt, inkl. overløp i prøve- % Innløp Utløp perioden Dato i m3/d Tot-P Tot-N KOF TOC BOF5 Tot-P Tot-N KOF TOC BOF5 Tot-P Tot-N KOF TOC BOF , 3,7 32,2 54, 122, 125,,8 24,7 125, 4, 54, ,,96 1,5 15, 32, 26,,19 8,7 75, 26, 26, ,,39 6,5 6, 21, 9,,14 1,8 45, 16, 7, , 1,8 17,6 165, 4, 69,,1 12,8 7, 23, 24, , 1, 11,6 37, 22, 6,,19 1,5 6, 18, 4, , 1,3 13,1 165, 4, 27,,9 12, 75, 24, 18, , 2,9 25, 295, 74, 76,,16 2,4 9, 32, 32, , 4,4 16,7 485, 68, 42,,15 14,8 45, 15, 7, , 5,1 29,5 49, 11, 12,,27 2,2 85, 29, 3, , 2,1 18,1 215, 5, 44,,18 14,7 75, 22, 15, , 4,6 36,8 46, 1, 15,,41 25,5 115, 32, 15, , 2,5 22,8 22, 48, 26,,43 16, 9, 25, 1, , 1,4 15,1 14, 55, 25,,43 13,9 85, 2, 1, ,,67 8,7 8, 21, 4,,16 8,2 35, 9,9 3, , 2,8 24,4 35, 65, 46,,14 18,7 65, 18, 5, , 3,3 29,2 375, 1, 87,,35 2,1 15, 28, 11, , 3,6 33,3 335, 67, 65,,6 22,2 5, 15, 9, , 3,5 25, 355, 85, 77,,1 18,6 1, 26, 21, , 3,8 28,7 44, 15, 15,,9 2,5 15, 31, 32, , 3,7 27,9 355, 76, 91,,11 23, 95, 23, 26, , 1,3 13, 21, 42, 39,,11 11,7 1, 25, 26, , 2,4 18,9 265, 56, 55,,1 15,2 9, 27, 21, , 1,4 15,4 145, 37, 43,,7 13,4 7, 22, 26, , 2,3 21,4 315, 76, 13,,7 17,1 95, 29, 31, Middel 2,54 2,89 287,8 63, 63,83,17 16,4 81,4 24, 19, Grenseverdi,5 3, 85 6 Vurdering av kontrollprøver: Krav Antall prøver Restkonsentrasjon, K1 (mg/l) Restkonsentrasjon, K2 (mg/l) Restmengde (kg/1 pe,d) Renseeffekt (%) Res. Vurdering Krav Res. Vurdering Krav Res. Vurdering Krav Res. Vurdering Krav Res. Vurdering Tot-P Overholdt,5,15 Overholdt 1,,41 Overholdt,35 Overholdt Overholdt TOC Overholdt 3, 22,9 Overholdt 5, 32, Overholdt 2, Overholdt 6 58 Ikke overh Utskrevet:

40 Resultat av kontrollprøver for perioden: Tilførsler og utslipp Side: 1 Anlegg: 13 Øra Rensemetode: Sekundærfelling Qdim: 1989, Tilknyttet pe: Midl. Vann- Tilførsel inkl. overløp Tilførsel Utslipp inkl. overløp Utslipp inkl. overløp vann- føring kg/d pe kg/d kg/1pe,d føring Overløp Dato m3/d m3/d BOF5 Tot-P TOC KOF Tot-N BOF5 Tot-P BOF5 Tot-P TOC KOF Tot-N BOF5 Tot-P TOC KOF Tot-N ,5 83, , ,64 725, ,864 1,81 9, ,5 556, ,84 55, , ,87 63, ,844 13, ,64 4.4,85 55, ,81 28, , ,8 473, ,286 12, , , , ,72 83, , ,17 82, ,95 4, , , , ,17 61, , ,57 717, ,98 14, , ,3 652, ,37 53, , ,47 542, ,587 3, , , , ,28 88, ,7 9.29,66 765, ,488 4, , ,81 624, ,95 212, , ,44 85, ,849 13, , ,4 716, ,96 164, , ,67 949, ,49 8, , ,555 65, ,37 88, ,7 9.41,59 761, ,931 1,69 97, , , ,7 179, , , , ,71 16, , ,35 998, ,53 8, ,5 7.95,22 735, ,51 13,868 86, ,59 516, ,55 69, , ,88 745, ,19 23, , ,56 689, ,97 45, , ,36 585, ,133 15,46 759, , , ,85 78, , ,84 68, ,44 3,94 51, ,72 521, ,18 75, , ,38 672, ,275 8,59 644, , , ,74 95, , ,66 878, ,564 1, , ,8 585, ,43 85, , ,99 613, ,298 2, , ,8 456, ,85 94, ,4 1955,56 714, ,768 2, , ,395 51, ,63 88, , ,63 666, ,75 2, , , , ,48 66, , ,64 661, ,984 5, ,1 5.88,4 595, ,56 89,4 2.77, ,77 71, ,121 3,71 1.1, ,9 563, ,87 68, , ,25 748, ,972 5, , , , ,5 65, , ,25 61, ,5 1, , ,25 488,25 Middel ,87 87, , ,64 734, ,84 8, , , ,255 Sum tonn pr. år - 769,6 31,96 796, ,17 267, ,8885 2, , , , Utskrevet:

41 Tungmetaller i slam - Resultat av analyser Renseanlegg: 13 Slambehandling: Øra Prøveperiode: Prøveperiode Tørrstoff ph innhold %TS BLY mgpb/kgts KADMIUM mgcd/kgts KROM mgcr/kgts KVIKKSØLV mghg/kgts NIKKEL mgni/kgts KOBBER SINK mgcu/kgts mgzn/kgts ,1 7,3 19,72 29, ,5 7,1 28,84 37, ,7 7, 23,84 33, ,5 7,4 18,62 32, ,6 7,5 18,72 53, ,8 7,6 25,83 62, ,3 7,9 32 1,1 5, ,1 7,5 26 1, 41, ,8 7,6 22 1, 55, ,4 7,9 2,86 36, ,8 7,5 22,86 43, ,4 7,4 18,61 4, Minimum Middel 21,5 23,8 7, 18 23,61 29,83 43 Maksimum 26,8 7,9 32 1,1 62, ,21, SFT's grenseverdi - Grøntareal - Jordbruk Utskrevet:

42 Næringsstoffer i slam - Resultat av analyser Renseanlegg: 13 Slambehandling: Øra Prøveperiode: Prøveperiode Tørrstoff ph innhold %TS Organisk Kjeldahl-nitrogen Ammonuim-nitrogen Total fosfor Kalsium Kalium materiale (% av TS) % av TS kg/tonn slam % av TS kg/tonn slam % av TS kg/tonn slam % av TS kg/tonn slam % av TS kg/tonn slam ,1 7,3 45,2 2,2 4,9,15,3 1,1 2,4,7 1,5,25, ,5 7,1 41,4 2, 4,3,7,2,93 2,,65 1,4,33, ,7 7, 42,7 2, 4,5,9,2,98 2,2,62 1,4,31, ,5 7,4 43,6 2,1 4,7,5,1,1,2,53 1,2,21, ,6 7,5 44,9 2,4 5,7,24,6 1,2 2,8,57 1,3,2, ,8 7,6 45,2 2,5 5,7,19,4 1,4 3,2,79 1,8,21, ,3 7,9 45,1 2,5 6,3,2,5 1,4 3,5,97 2,5,26, ,1 7,5 44,2 2,5 5,8,31,7 1,3 3,,88 2,,19, ,8 7,6 43,3 2,4 5,7,27,6 1,3 3,1,9 2,1,24, ,4 7,9 44,7 2,5 6,1,18,4 1,4 3,4,78 1,9,18, ,8 7,5 42,5 2,2 5,9,16,4 1,2 3,2,65 1,7,32, ,4 7,4 42, 2,1 5,5,16,4 1,1 2,9,53 1,4,27,7 Minimum Middel 21,5 23,75 7, 7,5 41,4 2, 43,73 2,28 4,3 5,4,5,17 Maksimum 26,8 7,9 45,2 2,5 6,3,31,7 1,4 3,5,97 2,5,33,9,1,4,1 1,12,2 2,7,53,71 1,2 1,7,18,25,4,6 Utskrevet:

43 Resultat av kontrollprøver for perioden Side: 1 Anlegg: 131 Lilleng Qdim: m3/t Rensemetode: Naturbasert Tilknyttet pe: Vannføring Konsentrasjon mg/l Renseeffekt, inkl. overløp i prøve- % Innløp Utløp perioden Dato i m3/d Tot-P Tot-N KOF TOC Tot-P Tot-N KOF TOC Tot-P Tot-N KOF TOC ,5 3,5 28,7 68,,49 4,6 7, ,3 39,5 72,,55 13,1 8, ,4 3,2 41,,67 8,7 9, Middel 3,73 32,8 6,33,57 8,8 8, Grenseverdi,5 15, Vurdering av kontrollprøver: Krav Antall prøver Restkonsentrasjon, K1 (mg/l) Restkonsentrasjon, K2 (mg/l) Restmengde (kg/1 pe,d) Renseeffekt (%) Res. Vurdering Krav Res. Vurdering Krav Res. Vurdering Krav Res. Vurdering Krav Res. Vurdering Tot-P 4 3 Ikke overh,5 1,, TOC 4 3 Ikke overh 15, 25, 1, Utskrevet:

44 Resultat av kontrollprøver for perioden: Tilførsler og utslipp Side: 1 Anlegg: 131 Lilleng Rensemetode: Naturbasert Qdim: Tilknyttet pe: Midl. Vann- Tilførsel inkl. overløp Tilførsel Utslipp inkl. overløp Utslipp inkl. overløp vann- føring kg/d pe kg/d kg/1pe,d føring Overløp Dato m3/d m3/d BOF5 Tot-P TOC KOF Tot-N BOF5 Tot-P BOF5 Tot-P TOC KOF Tot-N BOF5 Tot-P TOC KOF Tot-N ,1,1,4 3,1,11, Middel 2,1,1,4 3,1,11,7 Sum tonn pr. år -,2,37,16 - -,3,39, Utskrevet:

45 KOMMENTARER ÅRSRAPPORT 22 HALDEN KOMMUNE Bakke renseanlegg: Anlegget har levert alle prøvene i perioden. Resultatene av prøvene viser litt lav renseeffekt og litt høy konsentrasjon på TOC. Vannmengder Vannmengde [m3/d] Vannføring Overløp Utslipp Tot-P [mg/l],7,6 Konsentrasjon [mg/l],5,4,3,2 Tot-P:Utløp,

46 Bakke renseanlegg: Utslipp Organisk stoff 35 3 konsentrasjon [mg/l] TOC:Utløp KOF:Utløp #REF! Renseeffekt utslippskontroll 22 12, % 1, % Renseeffekt [%] 8, % 6, % 4, % R% Tot-P R% TOC R% KOF R% BOF5 2, %, %

47 KOMMENTARER ÅRSRAPPORT 22 Brekke renseanlegg: Anlegget har levert alle prøvene i perioden. Resultatene av prøvene viser at kravene til utslipp overholdes. Vannmengder 1,2 1 Vannmengde [m3/d],8,6,4,2 Vannføring Overløp Utslipp Tot-P [mg/l],45,4 Konsentrasjon [mg/l],35,3,25,2,15,1 Tot-P:Utløp,

48 Brekke renseanlegg: Utslipp Organisk stoff 12 konsentrasjon [mg/l] TOC:Utløp KOF:Utløp #REF! Renseeffekt utslippskontroll 22 12, % 1, % Renseeffekt [%] 8, % 6, % 4, % R% Tot-P R% TOC R% KOF R% BOF5 2, %, %

49 KOMMENTARER ÅRSRAPPORT 22 Remmendalen renseanlegg: Anlegget har levert alle prøvene i perioden. Resultatene av prøvene viser litt lav renseeffekt på TOT-P og lav renseeffekt på TOC. Anlegget har store variasjoner i vannmengde, dette vises tydlig på grafen over vannmengde og oveløp. Anlegget har ingen avvik i forbindelse med slamkontrollen for 22. Vannmengder 25 Vannmengde [m3/d] Vannføring Overløp Utslipp Tot-P [mg/l] Konsentrasjon [mg/l] 1,9,8,7,6,5,4,3,2, Tot-P:Utløp

50 Remmendalen renseanlegg: Utslipp Organisk stoff konsentrasjon [mg/l] TOC:Utløp KOF:Utløp BOF5:Utløp Renseeffekt utslippskontroll 22 12, % 1, % Renseeffekt [%] 8, % 6, % 4, % R% Tot-P R% TOC R% KOF R% BOF5 2, %, %

Driftsassistansen i Østfold IKS:

Driftsassistansen i Østfold IKS: Driftsassistansen i Østfold IKS: Årsrapport 26 Slam og utslippskontroll for renseanlegg i Østfold DaØ Driftsassistansen i Østfold IKS Postboks 143 162 Fredrikstad Tlf. 69 35 73 73/ 41 69 15 65 E-mail:

Detaljer

Driftsassistansen i Østfold:

Driftsassistansen i Østfold: Driftsassistansen i Østfold: Årsrapport 24 Utslippskontroll for renseanlegg i Østfold DaØ Driftsassistansen i Østfold Postboks 143 162 Fredrikstad Tlf. 69 35 73 74/ 91 36 2 5 E-mail: frank.lunde@dao.no

Detaljer

Driftsassistansen i Østfold IKS:

Driftsassistansen i Østfold IKS: Driftsassistansen i Østfold IKS: Årsrapport 25 Slam og utslippskontroll for renseanlegg i Østfold DaØ Driftsassistansen i Østfold IKS Postboks 143 162 Fredrikstad Tlf. 69 35 73 73/ 41 69 15 65 E-mail:

Detaljer

Driftsassistansen i Østfold IKS:

Driftsassistansen i Østfold IKS: Driftsassistansen i Østfold IKS: Årsrapport 27 Slam og utslippskontroll for renseanlegg i Østfold DaØ Driftsassistansen i Østfold IKS Postboks 143 162 Fredrikstad Tlf. 69 35 73 73/ 41 69 15 65 E-mail:

Detaljer

Årsrapport 2010 Slam og utslippskontroll for renseanlegg i Østfold

Årsrapport 2010 Slam og utslippskontroll for renseanlegg i Østfold : Årsrapport 2010 Slam og utslippskontroll for renseanlegg i Østfold DaØ Postboks 1430 1602 Fredrikstad Tlf. 97 16 46 11 E-mail: jan.arnesen@dao.no INNHOLDSFORTEGNELSE Side Innholdsfortegnelse 1 Ekstrakt

Detaljer

Rapport: Årsrapport: slam og utslippskontroll 2012

Rapport: Årsrapport: slam og utslippskontroll 2012 Rapport: Årsrapport: slam og slippskontroll 2012 DaØ Driftsassistansen i Østfold IKS Postboks 1430 www.dao.no Fredrikstad 05.02.2013 DaØ Driftsassistansen i Østfold IKS INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning

Detaljer

Rapport: Slam og utslippskontroll Årsrapport

Rapport: Slam og utslippskontroll Årsrapport Rapport: Slam og slippskontroll 2015 - Årsrapport DaØ Driftsassistansen i Østfold IKS Postboks 1430 www.dao.no Fredrikstad 12.01.2016 DaØ Driftsassistansen i Østfold IKS RAPPORT Navn: Slam og Utslipp Årsrapport

Detaljer

Rapport: Slam og utslippskontroll Årsrapport

Rapport: Slam og utslippskontroll Årsrapport Rapport: Slam og slippskontroll 2014 - Årsrapport DaØ Driftsassistansen i Østfold IKS Postboks 1430 www.dao.no Fredrikstad 26.01.2015 DaØ Driftsassistansen i Østfold IKS RAPPORT Navn: Slam og Utslipp Årsrapport

Detaljer

DaØ IKS Driftsassistansen i Østfold IKS Postboks Rapport. Årsrapport Slam og utslipp 2017.

DaØ IKS Driftsassistansen i Østfold IKS Postboks Rapport. Årsrapport Slam og utslipp 2017. DaØ IKS Driftsassistansen i Østfold IKS Postboks 1430 www.dao.no Rapport Årsrapport Slam og slipp 2017. DaØ IKS Driftsassistansen i Østfold IKS RAPPORT Navn: Årsrapport Slam og slipp 2017 Driftsassistansen

Detaljer

Avløpsforskriftens krav til prøvetaking

Avløpsforskriftens krav til prøvetaking Avløpsforskriftens krav til prøvetaking Kolbjørn Megård Driftsassistansen 14. og 15.10.03 Nye rensekrav på høring SFTs forslag til ny forskrift om utslipp fra avløpsanlegg stiller strengere krav til rensing

Detaljer

Veiledning til private eiere av avløpsrenseanlegg

Veiledning til private eiere av avløpsrenseanlegg Versjon 2 Veiledning til private eiere av avløpsrenseanlegg Rapportering på skjema mdir-010 kap. 13-anlegg Dette er en veiledning til private eiere av avløpsanlegg. Veiledningen beskriver hvilke opplysninger

Detaljer

FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen Vår dato Vår referanse 14.12.2006 06/4467-03 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Steinar Østlie, 62 55 11 77 461.2 Tolga kommune 2540 Tolga

Detaljer

FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen Vår dato Vår referanse 13.11.2008 08/5348 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Steinar Østlie, 62 55 11 77 461.2 Ringsaker kommune Postboks

Detaljer

DaØ IKS Driftsassistansen i Østfold IKS Postboks Rapport. Årsrapport Slam og utslipp 2018.

DaØ IKS Driftsassistansen i Østfold IKS Postboks Rapport. Årsrapport Slam og utslipp 2018. DaØ IKS Driftsassistansen i Østfold IKS Postboks 1430 www.dao.no Rapport Årsrapport Slam og utslipp 2018. DaØ IKS Driftsassistansen i Østfold IKS RAPPORT Navn: Årsrapport Slam og utslipp 2018 Driftsassistansen

Detaljer

Midlertidig endring av vilkår i utslippstillatelsen for Flatanger Settefisk AS, Flatanger kommune

Midlertidig endring av vilkår i utslippstillatelsen for Flatanger Settefisk AS, Flatanger kommune Flatanger Settefisk AS 7770 Flatanger Vår dato: 26.03.2015 Deres dato: Vår ref.: 2009/4300 Deres ref.: Midlertidig endring av vilkår i utslippstillatelsen for Flatanger Settefisk AS, Flatanger kommune

Detaljer

Avløpsanlegg iht. kapittel 14 i Forurensningsforskriften

Avløpsanlegg iht. kapittel 14 i Forurensningsforskriften Avløpsanlegg iht. kapittel 14 i Forurensningsforskriften 1 Opplysninger om kommunen og ansvarlig for rapporteringen Kommunenr Kommunens navn Navn skjemaansvarlig Tlf nr E-post skjemaansvarlig 2 Anleggsdata

Detaljer

Tema. RA3 Hjelset. Dokumentasjon av renseeffekt. Erfaringer fra RA3 i Molde kommune.

Tema. RA3 Hjelset. Dokumentasjon av renseeffekt. Erfaringer fra RA3 i Molde kommune. Tema Dokumentasjon av renseeffekt. Erfaringer fra RA3 i Molde kommune. Kurs - Ulsteinvik, 23 mai 2005 Kjell Inge Reiten, Molde kommune Magne Roaldseth, Driftsassistansen Beskrivelse av RA3 Hjelset Uttak

Detaljer

Årsrapport Fetsund Sammendrag:

Årsrapport Fetsund Sammendrag: Sammendrag: Anlegget har vært ute av normal drift i januar og februar.det har vært gitt tillatelse til direkteutslipp i anleggsperioden, så vurderingen av driften opp mot stilte krav er gjort på grunnlag

Detaljer

Fellesanlegg Kap. 13 Mindre fellesanlegg som omfattes av kap. 13. Hva er utfordringene og hvordan kan disse anleggene dokumenteres tilfredsstillende?

Fellesanlegg Kap. 13 Mindre fellesanlegg som omfattes av kap. 13. Hva er utfordringene og hvordan kan disse anleggene dokumenteres tilfredsstillende? Fellesanlegg Kap. 13 Mindre fellesanlegg som omfattes av kap. 13. Hva er utfordringene og hvordan kan disse anleggene dokumenteres tilfredsstillende? Magnhild Føllesdal, Driftsassistansen for vann og avløp

Detaljer

Slamproduksjonen i 2011 var m³ med et gjennomsnittlig tørrstoffinnhold på 19 %, tilsvarende en slamproduksjon på 314 tonn tørrstoff.

Slamproduksjonen i 2011 var m³ med et gjennomsnittlig tørrstoffinnhold på 19 %, tilsvarende en slamproduksjon på 314 tonn tørrstoff. Sammendrag: Resultatene fra utslippskontrollen i 2011 viser at kravene til K1, K2 og renseeffekt for totalfosfor er overholdt. Renseeffekten var gjennomsnittlig 97 % for totalfosfor, 88 % for BOF 5, 88

Detaljer

Vedlegg 2: GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING AV OVERVIK AVLØPSRENSEANLEGG

Vedlegg 2: GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING AV OVERVIK AVLØPSRENSEANLEGG Vedlegg 1: GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING Side 1 Vedlegg 2: GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING AV OVERVIK AVLØPSRENSEANLEGG Vedlegg 1: GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING Side 2 INNLEDNING Dette notatet gir en kort beskrivelse

Detaljer

Årsrapport for utslipp eller påslipp av avløpsvann fra næring. Følgende dokumenter skal vedlegges årsrapporten:

Årsrapport for utslipp eller påslipp av avløpsvann fra næring. Følgende dokumenter skal vedlegges årsrapporten: ULLENSAKER kommune Årsrapport for utslipp eller påslipp av avløpsvann fra næring Utfylling av årsrapportskjema Årsrapportskjemaet skal fylles ut med organisasjonsnummer, fakturaadresse, virksomhetens gårds-

Detaljer

Tønsberg renseanlegg IKS KOMMUNENE: TØNSBERG, NØTTERØY, RE, STOKKE OG TJØME 2014

Tønsberg renseanlegg IKS KOMMUNENE: TØNSBERG, NØTTERØY, RE, STOKKE OG TJØME 2014 Årsrapport for driftsassistansen i Vestfold 2014 Tønsberg renseanlegg IKS KOMMUNENE: TØNSBERG, NØTTERØY, RE, STOKKE OG TJØME 2014 Driftsassistansen i Vestfold Aquateam COWI AS Kontrollprøver Oppsummering

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Oppland Lesja kommune 2665 Lesja Deres referanse Vår referanse Vår dato 19.12.2007 2007/2690 461.0 MD Utslippstillatelse for Lesja tettbebyggelse Med hjemmel i 18 i lov om vern mot forurensninger

Detaljer

ÅSERAL KOMMUNE BORTELID RENSEANLEGG ÅRSRAPPORT 2013

ÅSERAL KOMMUNE BORTELID RENSEANLEGG ÅRSRAPPORT 2013 ÅSERAL KOMMUNE BORTELID RENSEANLEGG ÅRSRAPPORT 213 Bortelid, 25 DIVA Årsrapport for renseanlegg Årsrapport 213 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BEMANNING 3 2. TEKNISKE DATA 3 3. DRIFT OG VEDLIKEHOLD 3 3.1 STørre

Detaljer

TAU RENSEANLEGG KOMMUNENE: TØNSBERG, NØTTERØY, RE, STOKKE OG TJØME 2012

TAU RENSEANLEGG KOMMUNENE: TØNSBERG, NØTTERØY, RE, STOKKE OG TJØME 2012 Årsrapport for driftsassistansen i Vestfold 2012 TAU RENSEANLEGG KOMMUNENE: TØNSBERG, NØTTERØY, RE, STOKKE OG TJØME 2012 Driftsassistansen i Vestfold Aquateam Norsk vannteknologisk senter A/S Kontrollprøver

Detaljer

Registrert tilrenning til anlegget var 559 978 m³, og det har ikke gått avløpsvann i overløp foran anlegget i 2010.

Registrert tilrenning til anlegget var 559 978 m³, og det har ikke gått avløpsvann i overløp foran anlegget i 2010. Sammendrag: Resultatene fra utslippskontrollen i 2010 viser at kravet til renseeffekt for totalfosfor i utslippstillatelsen og forurensningsforskriften er overholdt, men at kravene til K1 og K2 i utslippstillatelsen

Detaljer

Årsrapport for TØNSBERG RENSEANLEGG IKS Tønsberg, Nøtterøy, Re, Stokke og Tjøme kommune 2016

Årsrapport for TØNSBERG RENSEANLEGG IKS Tønsberg, Nøtterøy, Re, Stokke og Tjøme kommune 2016 ADRESSE COWI AS Karvesvingen 2 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no Årsrapport for TØNSBERG RENSEANLEGG IKS Tønsberg, Nøtterøy, Re, Stokke og Tjøme kommune 2016 Driftsassistansen

Detaljer

NORDRE FOLLO RENSEANLEGG IKS Oppegård, Ski og Ås kommuner 2012

NORDRE FOLLO RENSEANLEGG IKS Oppegård, Ski og Ås kommuner 2012 Årsrapport for driftsassistansen i Follo 2012 NORDRE FOLLO RENSEANLEGG IKS Oppegård, Ski og Ås kommuner 2012 Driftsassistansen i Follo Aquateam Norsk vannteknologisk senter A/S Kontrollprøver Oppsummering

Detaljer

Revidert utslippstillatelse for Stokke tettbebyggelse, Vårnes renseanlegg

Revidert utslippstillatelse for Stokke tettbebyggelse, Vårnes renseanlegg Stokke kommune Att. rådmann Postboks 124 3161 Stokke Vår saksbehandler / telefon: Deres ref: Vår referanse: Vår dato: Berit Løkken 33 37 11 95 2007/4663 15.05.2007 Sigurd Svalestad 33 37 11 90 Arkivnr:

Detaljer

Årsrapport for TØNSBERG RENSEANLEGG IKS Tønsberg, Re og Færder kommune 2018

Årsrapport for TØNSBERG RENSEANLEGG IKS Tønsberg, Re og Færder kommune 2018 ADRESSE COWI AS Karvesvingen 2 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no Årsrapport for Tønsberg, Re og Færder kommune 2018 Driftsassistansen i Vestfold COWI AS OPPDRAGSNR VERSJON UTGIVELSESDATO

Detaljer

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Aremark kommune.

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Aremark kommune. Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Aremark kommune. Vedtatt av Aremark kommune (14.12.06) med hjemmel i Forskrift om endring av forskrift av 01.06.2004 om begrensning av forurensning

Detaljer

Forskrift er tilgjengelig på http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/lf/lf/lf-20071119-1500.html. DEL 1 Virksomhetens informasjon og anleggstype

Forskrift er tilgjengelig på http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/lf/lf/lf-20071119-1500.html. DEL 1 Virksomhetens informasjon og anleggstype Ullensaker kommune Vann, avløp, renovasjon og veg Årsrapport for påslipp til kommunalt nett Etter lokal forskrift om påslipp av olje- og/eller fettholdig avløpsvann til kommunalt avløpsnett. I Ullensaker

Detaljer

KRISTIANSAND KOMMUNE ODDERØYA RENSEANLEGG ÅRSRAPPORT 2013

KRISTIANSAND KOMMUNE ODDERØYA RENSEANLEGG ÅRSRAPPORT 2013 KRISTIANSAND KOMMUNE ODDERØYA RENSEANLEGG ÅRSRAPPORT 213 12.oktober 212 Navn DIVA Årsrapport for renseanlegg INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BEMANNING 3 2. DRIFT OG VEDLIKEHOLD 3 2.1 Større endringer i anlegget

Detaljer

Årsrapport for olje- og/ eller fettholdig avløpsvann i Nannestad kommune

Årsrapport for olje- og/ eller fettholdig avløpsvann i Nannestad kommune 1 Nannestad kommune Kommunalteknikk Årsrapport for olje- og/ eller fettholdig avløpsvann i Nannestad kommune Etter forskrift om olje- og/eller fettholdig avløpsvann i Nannestad kommune, skal det årlig

Detaljer

Små avløp store tall SSB avløpsstatistikk

Små avløp store tall SSB avløpsstatistikk 1 Små avløp store tall SSB avløpsstatistikk Avløpskonferansen 2012 Ås 25-26. April 2012 Gisle Berge, Statistisk sentralbyrå 1 Dagens tema - innhold KOSTRA-rapporteringen (primærdatakilden) Avløpsstatistikk

Detaljer

Fylkesmannens fokus innen avløp, og oppfølging av kap. 14 tillatelser. Driftsassistansens fagdager - Vrådal 4.3.15 Lillian Raudsandmoen

Fylkesmannens fokus innen avløp, og oppfølging av kap. 14 tillatelser. Driftsassistansens fagdager - Vrådal 4.3.15 Lillian Raudsandmoen Fylkesmannens fokus innen avløp, og oppfølging av kap. 14 tillatelser Driftsassistansens fagdager - Vrådal 4.3.15 Lillian Raudsandmoen Myndighetsfordeling Fylkesmannen Kap. Kommunen Kap. Avløpsanlegg i

Detaljer

Slamhandtering og resipientgranskingar for settefiskanlegg. Geir Helge Johnsen dr.philos. Daglig leder, Rådgivende Biologer AS

Slamhandtering og resipientgranskingar for settefiskanlegg. Geir Helge Johnsen dr.philos. Daglig leder, Rådgivende Biologer AS Slamhandtering og resipientgranskingar for settefiskanlegg Geir Helge Johnsen dr.philos. Daglig leder, Rådgivende Biologer AS Florø, 13-02-13 Utgangspunkt Stadig flere settefiskanlegg renser avløpet sitt

Detaljer

Hjelpetekster for: Årlig rapportering for avløpsanlegg

Hjelpetekster for: Årlig rapportering for avløpsanlegg Generert: 9. februar 2017 1.1 Innledning Hjelpetekster for: Årlig rapportering for avløpsanlegg Kontaktinformasjon. En veileder for private eiere av avløpsrenseanlegg finner du 1her Kontaktperson er normalt

Detaljer

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Halden kommune.

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Halden kommune. Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Halden kommune. Vedtatt av Halden kommunestyre 15. november 2012 Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Halden kommune,

Detaljer

ÅSERAL KOMMUNE KYRKJEBYGD RENSEANLEGG ÅRSRAPPORT 2013

ÅSERAL KOMMUNE KYRKJEBYGD RENSEANLEGG ÅRSRAPPORT 2013 ÅSERAL KOMMUNE KYRKJEBYGD RENSEANLEGG ÅRSRAPPORT 213 Kvesmoen, Februar 22 DIVA Årsrapport for renseanlegg Årsrapport 213 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BEMANNING 3 2. TEKNISKE DATA 3 3. DRIFT OG VEDLIKEHOLD 4

Detaljer

PÅSLIPPSAVTALER MULIGHETER OG BEGRENSNINGER JOSTEIN ANDERSEN RAMBØLL AS

PÅSLIPPSAVTALER MULIGHETER OG BEGRENSNINGER JOSTEIN ANDERSEN RAMBØLL AS PÅSLIPPSAVTALER MULIGHETER OG BEGRENSNINGER JOSTEIN ANDERSEN RAMBØLL AS FORURENSNINGSFORSKRIFTEN, KAP. 15 A PÅSLIPP I tillegg til eventuelle krav fastsatt i utslippstillatelse av statlig forurensningsmyndighet

Detaljer

Rapport: Kontroll av minirenseanlegg i Frogn kommune 2014

Rapport: Kontroll av minirenseanlegg i Frogn kommune 2014 Rapport: Kontroll av minirenseanlegg i Frogn kommune 2014 DaØ Driftsassistansen i Østfold IKS Postboks 1430 www.dao.no Fredrikstad 27.01.2015 INNLEDNING Driftsassistansen i Østfold IKS (DaØ) har på oppdrag

Detaljer

ÅSERAL KOMMUNE FAREVATN RENSEANLEGG ÅRSRAPPORT 2013

ÅSERAL KOMMUNE FAREVATN RENSEANLEGG ÅRSRAPPORT 2013 ÅSERAL KOMMUNE FAREVATN RENSEANLEGG ÅRSRAPPORT 213 Farevatn, januar 213 DIVA Årsrapport for renseanlegg INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BEMANNING 3 2. TEKNISKE DATA 3 3. DRIFT OG VEDLIKEHOLD 4 3.1 Større endringer

Detaljer

KRISTIANSAND KOMMUNE BREDALSHOLMEN RENSEANLEGG ÅRSRAPPORT 2013

KRISTIANSAND KOMMUNE BREDALSHOLMEN RENSEANLEGG ÅRSRAPPORT 2013 KRISTIANSAND KOMMUNE BREDALSHOLMEN RENSEANLEGG ÅRSRAPPORT 213 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BEMANNING 3 2. DRIFT OG VEDLIKEHOLD 3 2.1 Større endringer i anlegget 3 2.2 Større vedlikeholdsarbeid 3 2.3 Tiltak på

Detaljer

Dato inspeksjon: Saksnr: 2015/1171 Dato rapport:

Dato inspeksjon: Saksnr: 2015/1171 Dato rapport: Inspeksjonsrapport Inspeksjon ved Vaset avløpsanlegg Dato inspeksjon: 9.3.2015 Saksnr: 2015/1171 Dato rapport: 05.08.2015 Til stede ved kontrollen Fra kommunen: Avdelingsleder Ingeniør Driftsoperatør Fra

Detaljer

Veiledning Søknad om utslipp av avløpsvann

Veiledning Søknad om utslipp av avløpsvann Veiledning Søknad om utslipp av avløpsvann Hvem har søknadsplikt? Når du skal etablere et utslipp av sanitært avløpsvann eller øke et eksisterende utslipp vesentlig, må du søke kommunen om utslippstillatelse.

Detaljer

Tønsberg renseanlegg IKS KOMMUNENE: TØNSBERG, NØTTERØY, RE, STOKKE OG TJØME 2013

Tønsberg renseanlegg IKS KOMMUNENE: TØNSBERG, NØTTERØY, RE, STOKKE OG TJØME 2013 Årsrapport for driftsassistansen i Vestfold 2013 Tønsberg renseanlegg IKS KOMMUNENE: TØNSBERG, NØTTERØY, RE, STOKKE OG TJØME 2013 Driftsassistansen i Vestfold Aquateam COWI AS Kontrollprøver Oppsummering

Detaljer

Tønsberg renseanlegg IKS KOMMUNENE: TØNSBERG, NØTTERØY, RE, STOKKE OG TJØME 2015

Tønsberg renseanlegg IKS KOMMUNENE: TØNSBERG, NØTTERØY, RE, STOKKE OG TJØME 2015 Årsrapport for Driftsassistansen i Vestfold 2015 Tønsberg renseanlegg IKS KOMMUNENE: TØNSBERG, NØTTERØY, RE, STOKKE OG TJØME 2015 Driftsassistansen i Vestfold Aquateam COWI AS ÅRSRAPPORT FOR TØNSBERG 2015

Detaljer

1.1 Innledning Kontaktinformasjon. En veileder for private eiere av avløpsrenseanlegg finner du her:

1.1 Innledning Kontaktinformasjon. En veileder for private eiere av avløpsrenseanlegg finner du her: Informasjon om ansvarlig enhet Organisasjonsnr: 874777072 Organisasjonsnavn: BJUGN KOMMUNE DRIFT OG ANLEGG Postadresse: Alf Nebbs gate 2 Postnr og -sted: 7160 Bjugn Informasjon om anlegget Anleggsnummer:

Detaljer

2 Definisjoner Definisjonene i forurensningsforskriftens 11-3 gjelder for denne forskriften. I tillegg gjelder følgende:

2 Definisjoner Definisjonene i forurensningsforskriftens 11-3 gjelder for denne forskriften. I tillegg gjelder følgende: Lokal forskrift for mindre avløpsanlegg for bolighus, hytter og annen bebyggelse i Meråker kommune Vedtatt av Meråker kommunestyre 24.09.2007 med hjemmel i forskrift av 01.06.2004 om begrensning av forurensning

Detaljer

TILLATELSE TIL DRIFT AV Tønsbergfjordens avløpsutvalgs renseanlegg med tilhørende anlegg i Nøtterøy, Re og Tønsberg kommuner

TILLATELSE TIL DRIFT AV Tønsbergfjordens avløpsutvalgs renseanlegg med tilhørende anlegg i Nøtterøy, Re og Tønsberg kommuner TILLATELSE TIL DRIFT AV Tønsbergfjordens avløpsutvalgs renseanlegg med tilhørende anlegg i Nøtterøy, Re og Tønsberg kommuner Grunnlaget for tillatelsen er lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger

Detaljer

26B2. Avløpsanlegg iht. kapittel 1 4 i forureiningsforskrifta

26B2. Avløpsanlegg iht. kapittel 1 4 i forureiningsforskrifta 26B2. Avløpsanlegg iht. kapittel 1 4 i forureiningsforskrifta 1 Opplysningar om kommunen og ansvarleg for rapporteringa Kommunenr 0619 Kommunens Ål navn Navn skjemaansvarlig Harald Varlid Tlf nr 32085062

Detaljer

Slamproduksjonen i 2010 var m³ med et gjennomsnittlig tørrstoffinnhold på 19,1 %, tilsvarende en slamproduksjon på 300 tonn tørrstoff.

Slamproduksjonen i 2010 var m³ med et gjennomsnittlig tørrstoffinnhold på 19,1 %, tilsvarende en slamproduksjon på 300 tonn tørrstoff. Sammendrag: Resultatene fra utslippskontrollen i 2010 viser at kravene til K1, K2 og renseeffekt for totalfosfor er overholdt. Renseeffekten var gjennomsnittlig 97 % for totalfosfor, 87 % for BOF 5, 86

Detaljer

Gjerdrum kommune. Årsrapport Gjerdrum RA Utgave: A Dato:

Gjerdrum kommune. Årsrapport Gjerdrum RA Utgave: A Dato: Årsrapport Gjerdrum RA 2010 Utgave: A Dato: 2011-01-25 Årsrapport Gjerdrum RA 2010 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Interkommunalt innkjøpssamarb. Øvre Romerike Rapportnavn: Årsrapport Gjerdrum RA

Detaljer

Rapport: Kontrollordning for minirenseanlegg i Spydeberg kommune 2015

Rapport: Kontrollordning for minirenseanlegg i Spydeberg kommune 2015 Rapport: Kontrollordning for minirenseanlegg i Spydeberg kommune 2015 DaØ Driftsassistansen i Østfold IKS Postboks 1430 www.dao.no Fredrikstad 22.09.2015 INNLEDNING Driftsassistansen i Østfold IKS (DaØ)

Detaljer

SØNDRE FOLLO RENSEANLEGG ÅRSRAPPORT 2016

SØNDRE FOLLO RENSEANLEGG ÅRSRAPPORT 2016 Oppdragsgiver Søndre Follo Renseanlegg v/geir Simensen Rapporttype Årsrapport 15.03.2017 SØNDRE FOLLO RENSEANLEGG ÅRSRAPPORT 2016 - ÅRSRAPPORT 2016 2 (13) SØNDRE FOLLO RENSEANLEGG ÅRSRAPPORT 2016 Oppdragsnr.:

Detaljer

GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING AV FUGLEM AVLØPSRENSEANLEGG

GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING AV FUGLEM AVLØPSRENSEANLEGG Vedlegg 1: GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING Side 1 GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING AV FUGLEM AVLØPSRENSEANLEGG Vedlegg 1: GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING Side 2 INNLEDNING Dette notatet gir en kort beskrivelse av forholdene

Detaljer

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Horten kommune, Vestfold

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Horten kommune, Vestfold Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Horten kommune, Vestfold Hjemmel: Fastsatt av Horten kommunestyre dato - med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning

Detaljer

Utslippstillatelse for drift av foredlingsanlegg - Ytterøykylling AS avd. Mule

Utslippstillatelse for drift av foredlingsanlegg - Ytterøykylling AS avd. Mule Saksbehandler: Kristine Molde Deres ref.: Vår dato: 25.02.2014 Tlf. direkte: 74 16 80 65 E-post: fmntkrm@fylkesmannen.no Vår ref.: 2013/6889 Arkivnr: 461.3 Ytterøykylling AS Jørstad 7629 YTTERØY Utslippstillatelse

Detaljer

Dagens utslippstillatelser og «regime»: Erfaringer fra Skien kommune

Dagens utslippstillatelser og «regime»: Erfaringer fra Skien kommune Norsk vannforening Seminar om Kommunale utslippstillatelser Oslo, 17 oktober 2012 Dagens utslippstillatelser og «regime»: Erfaringer fra Skien kommune Gunnar Mosevoll virksomhetsleder for vannforsyning

Detaljer

Rensekrav og anbefalte renseløsninger

Rensekrav og anbefalte renseløsninger Kurs om nytt regelverk på avløpsområdet 2006 Et samarbeid mellom fylkesmannen og NORVAR Rensekrav og anbefalte renseløsninger Av Jørund Ofte, Steinar Skoglund, Ragnar Storhaug og Terje Wikstrøm 1 Disposisjon

Detaljer

Årsrapport for TØNSBERG RENSEANLEGG IKS Tønsberg, Nøtterøy, Re, Stokke og Tjøme kommune 2017

Årsrapport for TØNSBERG RENSEANLEGG IKS Tønsberg, Nøtterøy, Re, Stokke og Tjøme kommune 2017 ADRESSE COWI AS Karvesvingen 2 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no Årsrapport for TØNSBERG RENSEANLEGG IKS Tønsberg, Nøtterøy, Re, Stokke og Tjøme kommune 2017 Driftsassistansen

Detaljer

Norsk vannforening, Avdeling vest: Juletreff Bergen 13. desember 2012

Norsk vannforening, Avdeling vest: Juletreff Bergen 13. desember 2012 Norsk vannforening, Avdeling vest: Juletreff Bergen 13. desember 2012 KLIFs forslag til ny mal for tillatelse til utslipp av kommunalt avløpsvann og utslipp av overvann fra avløpsanlegg: Søkelys på krav

Detaljer

Selbu kommune Vedlegg 1: GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING Side 1 Prosjekt: Tømra avløpsrenseanlegg GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING AV TØMRA AVLØPSRENSEANLEGG

Selbu kommune Vedlegg 1: GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING Side 1 Prosjekt: Tømra avløpsrenseanlegg GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING AV TØMRA AVLØPSRENSEANLEGG Vedlegg 1: GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING Side 1 GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING AV TØMRA AVLØPSRENSEANLEGG Vedlegg 1: GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING Side 2 INNLEDNING Dette notatet gir en kort beskrivelse av forholdene

Detaljer

Planlegging av årets tilsynsaksjon på avløp Akkreditering Ny veileder om kommunen som myndighet på avløpssiden Primærrensing og slam Bruk av data fra

Planlegging av årets tilsynsaksjon på avløp Akkreditering Ny veileder om kommunen som myndighet på avløpssiden Primærrensing og slam Bruk av data fra Planlegging av årets tilsynsaksjon på avløp Akkreditering Ny veileder om kommunen som myndighet på avløpssiden Primærrensing og slam Bruk av data fra renseanlegg Gjennomføres av fylkesmannens miljøvernavdeling

Detaljer

Åpen infiltrasjon i Norge: Tilstand og driftserfaringer fra åpen infiltrasjon for avløpsrens. Masteroppgave ved NMBU, Inga Potter

Åpen infiltrasjon i Norge: Tilstand og driftserfaringer fra åpen infiltrasjon for avløpsrens. Masteroppgave ved NMBU, Inga Potter Åpen infiltrasjon i Norge: Tilstand og driftserfaringer fra åpen infiltrasjon for avløpsrens Masteroppgave ved NMBU, 2017- Inga Potter Lesja Dalholen Rena Hva er åpen infiltrasjon? Prøvetakningsbrønn Behandling

Detaljer

Vedlegg til avtale om mottak av biogjødsel

Vedlegg til avtale om mottak av biogjødsel Vedlegg til avtale om mottak av biogjødsel Vedlegg A. Opplysninger om levert biogjødsel. Levert biogjødsel skal være kvalitetssikret iht. forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav. Det skal etableres

Detaljer

FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen Vår dato Vår referanse 05.01.2007 07/260-02, kfr. 06/4524 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Steinar Østlie, 62 55 11 77 461.2 Hias IKS Vangsv.

Detaljer

Endret tillatelse til utslipp fra Tine meieriet Sem i Tønsberg kommune.

Endret tillatelse til utslipp fra Tine meieriet Sem i Tønsberg kommune. Tine meieriet Øst Sem Postboks 114 3107 SEM Vår saksbehandler / telefon: Deres ref: Vår referanse: Vår dato: Sigurd Anders Svalestad 2003/7040 28.10.2003 33 37 11 90 Arkivnr: 461.3 Endret tillatelse til

Detaljer

Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg, Spydeberg kommune, Østfold.

Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg, Spydeberg kommune, Østfold. Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg, Spydeberg kommune, Østfold. Fastsatt av Spydeberg kommunestyre 7. oktober 2008 med hjemmel i Forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om

Detaljer

Opprydding i spredt avløp. Veiledning til eiere av private avløpsanlegg

Opprydding i spredt avløp. Veiledning til eiere av private avløpsanlegg Opprydding i spredt avløp Veiledning til eiere av private avløpsanlegg 1. Hva er spredt avløp? Utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre enn 50 pe, og som ikke er tilknyttet kommunalt avløpsnett. 2. Hva

Detaljer

SEMINARIUM I UDDEVALLA 6-7 MAI 2013

SEMINARIUM I UDDEVALLA 6-7 MAI 2013 SEMINARIUM I UDDEVALLA 6-7 MAI 2013 Resultater fra enkelte Kommuner i Morsa Arild Schanke Eikum VÅR UTFORDRING I MORSA: Hvordan får vi en større andel av minirenseanleggene til å tilfredstille rensekravene

Detaljer

Tilsvar høringsuttalelse, `Søknad om tiltak på eiendommen

Tilsvar høringsuttalelse, `Søknad om tiltak på eiendommen NOTAT OPPDRAG Kolstad Renseanlegg DOKUMENTKODE 512535 RIM NOT002 EMNE Svar på høringsutalelser TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Kolstad Utvikling OPPDRAGSLEDER Silje Røysland KONTAKTPERSON Eldar Sofienlund

Detaljer

NAVA Compact dokumentasjon av renseeffekten

NAVA Compact dokumentasjon av renseeffekten NAVA Compact dokumentasjon av renseeffekten April 2002 Sammendrag NAVA Compact er et renseanlegg for gråvann som brukes i kombinasjon med avløpsfritt klosett. NAVA Compact er utviklet og dokumentert gjennom

Detaljer

FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen Vår dato Vår referanse 14.12.2006 06/4533-03 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Steinar Østlie, 62 55 11 77 461.2 Våler kommune 2436 Våler

Detaljer

UNDERSØKELSE AV TURBIDITET SOM SURROGATPARAMETER

UNDERSØKELSE AV TURBIDITET SOM SURROGATPARAMETER UNDERSØKELSE AV TURBIDITET SOM SURROGATPARAMETER i forbindelse med utslippskontroll av avløpsanlegg i spredt bebyggelse utgitt av vannområdeutvalget morsa VANNOMRÅDEUTVALGET MORSA ÅRSMELDING FOR 2012 [1]

Detaljer

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Selbu kommune, Sør-Trøndelag

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Selbu kommune, Sør-Trøndelag Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Selbu kommune, Sør-Trøndelag Hjemmel: Korttittel: FOR-2004-06-01-931- 12-6, LOV-1981-03-13-6- 9 Forskrift om utslipp av avløpsvann,

Detaljer

Rapportnummer: I.FMHO (Kjøtteinståa) og I.FMHO (Eldøyane)

Rapportnummer: I.FMHO (Kjøtteinståa) og I.FMHO (Eldøyane) Saksbehandler, telefon Sissel Storebø, 5557 2317 Vår dato 12.03.2015 Deres dato Vår referanse 2015/3539 461.2 Deres referanse Kværner Stord AS Eldøyane 59 5411 STORD Rapport fra inspeksjon Kværner Stord

Detaljer

Forurensningsforskriften sentral

Forurensningsforskriften sentral Forurensningsforskriften sentral Kapittel 11. Generelle bestemmelser om avløp Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) 9, 49, 52a og 86.

Detaljer

Songdalen Kommune. Vatneli Renseanlegg. Søknad om utslippstillatelse

Songdalen Kommune. Vatneli Renseanlegg. Søknad om utslippstillatelse Songdalen Kommune Vatneli Renseanlegg Søknad om utslippstillatelse Kristiansand 25.11.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Generelle opplysningererror! Bookmark not defined. Om søkeren Søknadens

Detaljer

Kapittel 14: Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra større tettbebyggelser

Kapittel 14: Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra større tettbebyggelser Kommentarer til Kapittel 14: Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra større tettbebyggelser Kommentarer til forurensningsforskriften. Det er Fylkesmannen som svarer på henvendelser vedrørende forurensningsforskriften

Detaljer

Sammensetning av sigevann fra norske deponier Presentasjon av funn gjort ved sammenstilling av data fra Miljødirektoratets database

Sammensetning av sigevann fra norske deponier Presentasjon av funn gjort ved sammenstilling av data fra Miljødirektoratets database Sammensetning av sigevann fra norske deponier Presentasjon av funn gjort ved sammenstilling av data fra Miljødirektoratets database Gudny Okkenhaug, Hans Peter Arp, NGI Fagtreff i Vannforeningen, 3. februar

Detaljer

Lokal forskrift om påslipp av oljeholdig avløpsvann til avløpsnett, Orkdal kommune, Sør-Trøndelag

Lokal forskrift om påslipp av oljeholdig avløpsvann til avløpsnett, Orkdal kommune, Sør-Trøndelag Lokal forskrift om påslipp av oljeholdig avløpsvann til avløpsnett, Orkdal kommune, Sør-Trøndelag Hjemmel: Fastsatt av Hovedutvalg forvaltning 15.08.2012 med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr 931 om

Detaljer

SØKNAD OM TILLATELSE TIL UTSLIPP AV KOMMUNALT AVLØPSVANN FRA ÅTLO

SØKNAD OM TILLATELSE TIL UTSLIPP AV KOMMUNALT AVLØPSVANN FRA ÅTLO Frosta kommune SØKNAD OM TILLATELSE TIL UTSLIPP AV KOMMUNALT AVLØPSVANN FRA ÅTLO Saksnr.: 2018/5031 Dato: 22.3.2019 Av Hege Christine Holsæter Ingeniør kommunalteknikk for Frosta kommune Postadresse: Telefon:

Detaljer

2.1 Tekniske grunnlag Med mindre annet er spesifisert i forskriften, skal følgende tekniske bestemmelser følges

2.1 Tekniske grunnlag Med mindre annet er spesifisert i forskriften, skal følgende tekniske bestemmelser følges Forslag til forskrift pr 4.10.13. ---------------------------------------------------------------------- Forskrift om olje- og /eller fettholdig avløpsvann for Nannestad kommune. Fastsatt av Nannestad

Detaljer

Hva må man tenke på når man designer nytt renseanlegg?

Hva må man tenke på når man designer nytt renseanlegg? Hva må man tenke på når man designer nytt renseanlegg? Anniken Alsos 11.10.17 Rensekrav Kapasitet Dimensjonering mekanisk rensing - båndfilter Vedlikeholdspunkt Tomt/plassbehov Suksesskriterier Sobye Miljøfilter

Detaljer

Hole og Ringerike kommuner

Hole og Ringerike kommuner Utkast 27.06.13 Hole og Ringerike kommuner OPPRYDDING I AVLØP I SPREDT BEBYGGELSE. Vurdering av framtidig avløpsløsning for Sluttrapport Foto: Ola Ø. Hoel SIV.ING. STEINAR SKOGLUND AS. VAR-teknikk 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Status avløpsanlegg < 50 pe

Status avløpsanlegg < 50 pe VAnndammen 2010 Hvilke hjelpemidler/veiledninger finnes for saksbehandling og tilsyn på enkeltanlegg for avløp? Aktuelle renseløsninger for etterpolering av 1 utslipp fra slamavskillere Av Ole Lien, Norsk

Detaljer

Tilbodsskjema Vedlegg 2

Tilbodsskjema Vedlegg 2 Tilbodsskjema Vedlegg 2 03.07.2014 Laboratorietjenester i følgje kravspesifikasjonen: Ordinære prøver Ref. punkt 2.5 i kravspesifikasjon. Pris pr. prøve eks. mva.(kr.) Antall prøver pr. år Total eks. mva.

Detaljer

Varedeklarasjon for et aerobt hygienisert og stabilisert matavfall kompost

Varedeklarasjon for et aerobt hygienisert og stabilisert matavfall kompost Varedeklarasjon for et aerobt hygienisert og stabilisert matavfall kompost Varetype: Kompost produsert i 2016 og 2017 ettermodnet og analysert Bruksområde: Jordforbedringsmiddel INFO til mottaker av kompost:

Detaljer

Utvikling av regelverk for bruk av aske som gjødselprodukt

Utvikling av regelverk for bruk av aske som gjødselprodukt Utvikling av regelverk for bruk av aske som gjødselprodukt Gardermoen, 15. oktober 2013 Mattilsynet, Hovedkontoret Torhild T Compaore Seniorrådgiver, Seksjon planter, økologi og GM Oversikt over innhold

Detaljer

Tilbodsskjema Vedlegg 2

Tilbodsskjema Vedlegg 2 Tilbodsskjema Vedlegg 2 29.09.2009 Laboratorietjenester i følgje kravspesifikasjonen: Prøver Ref. punkt 2.5 i kravspesifikasjon. Samla pris eks. mva.(kr.) prøve flasker pr. år Total eks. mva. (kr.) Nettkontroll

Detaljer

Rapport fra tilsyn med Breivika avløpsrenseanlegg i Tromsø kommune

Rapport fra tilsyn med Breivika avløpsrenseanlegg i Tromsø kommune Vår dato 30.06.2015 Rapport fra tilsyn med Breivika avløpsrenseanlegg i Tromsø kommune Ansvarlige virksomhet Navn: Tromsø kommune, Vann og Avløp Organisasjonsnr: 940101808 Adresse: Boks 2513, 9272 Tromsø

Detaljer

Fagdag mindre avløp 21.01.2016. Gro Gaarder gro.gaarder@marker.kommune.no

Fagdag mindre avløp 21.01.2016. Gro Gaarder gro.gaarder@marker.kommune.no Fagdag mindre avløp 21.01.2016 Gro Gaarder gro.gaarder@marker.kommune.no Erfaringer fra arbeid med spredt avløp Bakgrunn, søknad om utslippstillatelse, krav til ansvarlige aktører, saksbehandling, kontroll/tilsyn

Detaljer

Oppdragsgiver: Norsk Miljøindustri 534667 Diverse små avløp- overvann- og vannforsyningsoppdrag Dato: 2014-09-17

Oppdragsgiver: Norsk Miljøindustri 534667 Diverse små avløp- overvann- og vannforsyningsoppdrag Dato: 2014-09-17 Oppdragsgiver: Norsk Miljøindustri Oppdrag: 534667 Diverse små avløp- overvann- og vannforsyningsoppdrag Dato: 2014-09-17 Skrevet av: Per Ingvald Kraft Kvalitetskontroll: Knut Robert Robertsen AVRENNING

Detaljer

GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING AV FOSSAN AVLØPSRENSEANLEGG

GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING AV FOSSAN AVLØPSRENSEANLEGG Vedlegg 1: GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING Side 1 GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING AV FOSSAN AVLØPSRENSEANLEGG Vedlegg 1: GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING Side 2 INNLEDNING Dette notatet gir en kort beskrivelse av forholdene

Detaljer

NATURFAG FRA FOR TIL GJØDSEL? Arne Skorstad FLATANGER SETTEFISK AS. Teknisk leder

NATURFAG FRA FOR TIL GJØDSEL? Arne Skorstad FLATANGER SETTEFISK AS. Teknisk leder NATURFAG FRA FOR TIL GJØDSEL? Arne Skorstad Teknisk leder FLATANGER SETTEFISK AS Produksjon: 7,5 mill. smolt 900 tonn Ansatte: 14 stk. Omsetning: Vannforbruk: Strømforbruk: 90 mill. 34 mill. m3 7 mill.

Detaljer

Oversiktsbilde mot vest over det undersøkte området med deponiskråning til venstre i bildet og Lakselva i bakgrunnen. Borsjokka er skjult av

Oversiktsbilde mot vest over det undersøkte området med deponiskråning til venstre i bildet og Lakselva i bakgrunnen. Borsjokka er skjult av Oversiktsbilde mot vest over det undersøkte området med deponiskråning til venstre i bildet og Lakselva i bakgrunnen. Borsjokka er skjult av vegetasjonen. Standplass og bilderetning for bildet er vist

Detaljer

Regelverk, organisering og gjennomföring av tilsyn i Morsa

Regelverk, organisering og gjennomföring av tilsyn i Morsa Regelverk, organisering og gjennomföring av tilsyn i Morsa Erfaringer fra kontrollordning for spredt avløp Morsa Arild Eikum, Erik Johannessen, Tor Gunnar Jantsch Hur säkerställer vi drift och skötsel

Detaljer