Driftsassistansen i Østfold IKS:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Driftsassistansen i Østfold IKS:"

Transkript

1 Driftsassistansen i Østfold IKS: Årsrapport 26 Slam og utslippskontroll for renseanlegg i Østfold DaØ Driftsassistansen i Østfold IKS Postboks Fredrikstad Tlf /

2 DaØ Driftsassistansen i Østfold IKS Postboks Fredrikstad Tlf Telefaks: Mobil: E-post: Dato: Rapport nr.: K2/26 Rapportens tilttel: Årsrapport 26 Slam og utslippskontroll for renseanlegg i Østfold Utført av: Grimen & Johansen, Driftsassistansen i Østfold IKS Oppdragsgiver: Renseanleggeiere i Østfold Ekstrakt: I denne årsrapporten oppsummeres og sammenstilles resultater fra renseanleggene i Østfold som deltar i utslippskontrollen organisert av Driftsassistansen i Østfold IKS. Av samtlige 34 anlegg som er vurdert i denne rapporten har 12 av anleggene (35 %) overholdt sine utslippskrav. Av de 25 offentlige renseanleggene har 1 overholdt kravene (4 %), mens for de private har 2 av 9 anlegg (22 %) overholdt kravene. Høsten 26 hadde vi en værsituasjon med mye nedbør. Dette har medført store utfordringer for flere av anleggene og ført til dårligere renseresultater enn normalt. Kravene til rensing av organisk materiale (TOC) er fremdeles det som ser ut til å være vanskeligst å overholde. I 26 var prosentandelen av anlegg som ikke overholdt konsentrasjonskrav for organisk materiale og fosfor avtagende sammenliknet med 24 og 25, mens andelen av anlegg som ikke overholdt kravet til renseeffekt for disse parametrene var økende. I 26 er det verdt å merke seg at 2 offentlige og 2 private renseanlegg hadde 4 avvik (dvs avvik på alle rensekrav). Det ene offentlige anlegget var under ombygging med provisorisk drift. Samtidig var andelen anlegg uten bemerkninger på 35 % som anses som høyt sammenliknet med tidligere år. Denne rapporten blir laget på oppdrag for kommuner og private anlegg som er med i ordningen, og skal tjene som dokumentasjon av anleggsdriften ovenfor forurensningsmyndighetene. Fredrikstad 31. januar 27 Driftsassistansen i Østfold IKS Kaj-Werner Grimen

3 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Innledning 1 2. Kontroll og vurdering 1 3. Sammenstilling og kommentarer 1 4. Årsaken til driftsproblemer 5 5. Slamkontrollen 5 6. Vurdering av de enkelte anlegg 5 Kommune/Anleggseier Aremark Kommentarer til kommunens anlegg 6 Askim Kommentarer til kommunens anlegg 18 Eidsberg Kommentarer til kommunens anlegg 28 Fredrikstad Kommentarer til kommunens anlegg 34 Halden Kommentarer til kommunens anlegg 48 Hobøl Kommentarer til kommunens anlegg 7 Marker Kommentarer til kommunens anlegg 78 MOVAR Kommentarer til kommunens anlegg 88 Rakkestad Kommentarer til kommunens anlegg 16 Rømskog Kommentarer til kommunens anlegg 12 Sarpsborg Kommentarer til kommunens anlegg 125 Skiptvet Kommentarer til kommunens anlegg 137 Spydeberg Kommentarer til kommunens anlegg 143 Trøgstad Kommentarer til kommunens anlegg 151 Våler Kommentarer til kommunens anlegg 157 Pumpestasjoner Kommentarer til pumpestasjonene

4 DaØ Driftsassistansen i Østfold IKS 1. Innledning: I forbindelse med slam og utslippskontrollen foreligger nå årsrapporten for 26. Resultatet av prøvene er vurdert opp mot renseresultatene for 25 og 24. For hvert enkelt renseanlegg er det laget grafer som viser vannføring, konsentrasjon av utslippene, samt renseeffekter. Disse blir presentert etter ønske fra noen av anleggseierne, og vi håper derfor disse blir brukt aktivt til vurdering av egne anlegg. Her kan man, sammen med driftsdata, vurdere hvordan vannføringen og stoffbelastningen påvirker anleggenes resultater. 2. Kontroll og vurdering: I årsrapporten er anleggene vurdert i forholdt til utslippskravene (konsentrasjon og renseeffekt) for de aktuelle parametere i utslippstillatelsen. 3. Sammenstilling og kommentarer til resultater for 26: I 25 var 34 renseanlegg og 3 pumpestasjoner med i kontrollen som organiseres av Driftsassistansen i Østfold IKS (DaØ). Det var 12 anlegg (35 %) som ikke hadde avvik og dermed klarte rensekravene. Dette er bedre sammenliknet med 25 (9 anlegg) og likt med 24. Det er først og fremst rensing av organisk stoff som er det største problemet for de fleste anlegg. Avvik Tabell 3.1 viser forskjellige typer avvik og antall anlegg som hadde disse avvikene. Det rapporteres om avvik ved for høy utslippskonsentrasjon og/eller for lav renseeffekt på Tot-P eller TOC i forhold til kravet til gjennomsnittsverdier i utslippstillatelsene. Det skilles ikke mellom hvilke anlegg som ligger på grensen og hvilke som er langt fra å klare kravet. Fordeling Intet å bemerke Høy konsentrasjon av Tot-P Høy konsentrasjon av TOC Lav renseeffekt på Tot-P Lav renseeffekt på TOC Antall anlegg Prosentvis 35 % 24 % 35 % 24 % 53 % fordeling Tabell 3.1 forskjellige typer avvik og antall anlegg som har disse avvikene Figur 3.2 viser utviklingen av disse avvikene siden 24. Årsrapport for 26 Slam og utslippskontroll for renseanlegg i Østfold 1

5 DaØ Driftsassistansen i Østfold IKS Sammenlikning år 24 og 25 mot år 26 6 % % av anlegg med avvik 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % % Intet å bemerke Høy konsentrasjon av Tot-P Høy konsentrasjon av TOC Lav renseeffekt på Tot-P Lav renseeffekt på TOC Type avvik Figur 3.2 viser de forskjellige typene avvik med tanke på utviklingen av den %-vise andelen av anlegg som har disse avvikene. Fosfor Prosentandelen av anlegg med avvik på konsentrasjonskravet for fosfor er avtagende i forhold til året før, mens prosentandelen av anlegg med avvik på renseeffekt for denne parameteren er stigende. Mulig årsak til dette er sannsynligvis mye nedbør høsten 26 og dermed mindre konsentrert avløp sammenliknet med tidligere år. Organisk materiale Tendensen for organisk materiale (TOC) er den samme som for fosfor. Prosentandelen av anlegg med avvik på konsentrasjonskravet for organisk materiale er avtagende i forhold til tidligere år, mens prosentandelen av anlegg med avvik på renseeffekt for denne parameteren er stigende. Mulig årsak er den samme som omtalt i avsnittet for fosfor. Tabell 3.3 viser en oversikt over antall renseanlegg som hadde avvik, 1 avvik, osv Fordeling Ingen avvik 1 avvik 2 avvik 3 avvik 4 avvik Antall anlegg Prosentvis 35 % 29 % 12 % 12 % 12 % fordeling Tabell 3.3 Antall renseanlegg med antall avvik Oversikten viser at det er mest vanlig med og 1 avvik. Årsrapport for 26 Slam og utslippskontroll for renseanlegg i Østfold 2

6 DaØ Driftsassistansen i Østfold IKS For å vise utviklingen de siste årene har man sammenliknet disse resultatene mot resultatene i årsrapporten for 24 og 25. Dette er vist i figur 3.4. Sammenlikning år 24 og 25 mot år 26 5 % 45 % % av anlegg med avvik 4 % 35 % 3 % 25 % 2 % 15 % 1 % 5 % % Ingen avvik 1 avvik 2 avvik 3 avvik 4 avvik Fordeling av avvik Figur 3.4 Viser oversikt over utviklingen av fordelingen av antall avvik Andelen av anlegg uten avvik er økende sammenlignet med i fjor. Andelen av anlegg med 1 og 2 avvik er avtagende, mens andelen med 3 avvik er uendret. Andelen avvik med 4 avvik er dessverre den høyeste noensinne. Sammenlignet med 24 og 25 vurderes utviklingen generelt som litt negativ. Tabellen på neste side viser oppsummering av typer avvik og antall avvik for anleggene. Årsrapport for 26 Slam og utslippskontroll for renseanlegg i Østfold 3

7 DaØ Driftsassistansen i Østfold IKS Tabell Oppsummering av typer avvik og antall avvik for anleggene. Forklaring: X = avvik, - = har ikke krav om dette. Tomt felt betyr at kravet er overholdt. Årsrapport for 26 Slam og utslippskontroll for renseanlegg i Østfold 4

8 DaØ Driftsassistansen i Østfold IKS 4. Årsaken til driftsproblemer: Man vil her si noe om de generelle årsakene man ser som påvirker driftsresultatene i negativ retning: Fremmedvann er et problem ved de fleste anleggene i fylket. Fremmedvann gir stor variasjon i vannføringen. Det fører til fortynning av avløpet, gir dårligere renseeffekt, høyt kjemikalieforbruk, og ofte overløp både på ledningsnett og på renseanlegg. DaØ har satt stor fokus på kostnadseffektiv sanering av ledningsnett, og tilbyr derfor kommunen å gjennomføre tilstandsvurdering, mengdemålig og røyktesting på ledningsnettet. Industriavløp skaper store driftsproblemer for flere av renseanleggene i Østfold. Disse skaper overbelastning og stor variasjon i konsentrasjoner av næringsstoffer og organisk materiale i avløpsvannet som tilføres anleggene. DaØ tilbyr tjenester som går på kartlegging av bedrifter og inngåelse påslippsavtaler. Dette er et viktig arbeid, og man begynner å se resultater av arbeidet i form av at bedriftene blir mer bevisste og gjører tiltak for å begrense problemet. Dimensjonering/behov for optimalisering. Ved en del anlegg har forholdene endret seg kraftig siden anleggene ble bygd. DaØ er også involvert med å gjøre vurderinger og finne løsninger på slike problemer. Andre årsaker kan selvsagt være bemanningsproblemer eller mangel på ressurser. DaØ oppfordrer anleggseiere og driftsoperatør til å ta kontakt hvis man ønsker bistand til å identifisere og løse problemer. 5. Slamkontrollen 13 av renseanleggene som deltar i slam og utslippskontrollen tar kontrollprøver av slammet og innrapporterer det til DaØ. Tre av anleggene hadde overskridelser av tungmetallinnhold i en av slamprøvene i Vurdering av de enkelte anlegg: På de etterfølgende sidene er hvert enkelt anlegg vurdert og samlet kommunevis i tillegg til at anleggenes resultater for 26 er presentert. I forbindelse med vurderingene presenteres også visuelle fremstillinger av resultatene i form av grafer for de enkelte renseanleggene. Er det ønske om andre grafer/beregninger eller spørsmål er det bare å ta kontakt på telefon / eller via e-post: Fredrikstad Driftsassistansen i Østfold IKS Kaj-Werner Grimen Daglig leder Årsrapport for 26 Slam og utslippskontroll for renseanlegg i Østfold 5

9 KOMMENTARER ÅRSRAPPORT 26 AREMARK Bjørkebekk renseanlegg: Anlegget har levert alle prøvene i perioden. Renseeffektkravet på TOC er ikke overholdt. Vannmengder 8 7 Vannmengde [m3/d] Vannføring Overløp Utslipp Tot-P [mg/l] 1,2 1 Konsentrasjon [mg/l],8,6,4,2 Tot-P:Utløp

10 KOMMENTARER ÅRSRAPPORT 26 AREMARK Bjørkebekk renseanlegg: Anlegget har levert alle prøvene i perioden. Renseeffektkravet på TOC er ikke overholdt. Vannmengder 8 7 Vannmengde [m3/d] Vannføring Overløp Utslipp Tot-P [mg/l] 1,2 1 Konsentrasjon [mg/l],8,6,4,2 Tot-P:Utløp

11 Bjørkebekk renseanlegg: Utslipp Organisk stoff konsentrasjon [mg/l] TOC:Utløp KOF:Utløp Renseeffekt Renseeffekt [%] 9, % 8, % 7, % 6, % 5, % 4, % 3, % 2, % 1, %, % R% Tot-P R% TOC R% KOF R% BOF5 8

12 Bjørkebekk renseanlegg: Utslipp Organisk stoff konsentrasjon [mg/l] TOC:Utløp KOF:Utløp Renseeffekt Renseeffekt [%] 9, % 8, % 7, % 6, % 5, % 4, % 3, % 2, % 1, %, % R% Tot-P R% TOC R% KOF R% BOF5 9

13 KOMMENTARER ÅRSRAPPORT 26 Skotsberg renseanlegg: Anlegget mangler 2 prøver i perioden. Resultatene av prøvene viser at kravene til utslipp overholdes, bortsett fra renseeffektkravet på TOC. Anlegget har ikke avvik på noen av prøvene ift tungmetaller i slam. Vannmengder 3 25 Vannmengde [m3/d] Vannføring Overløp Utslipp Tot-P [mg/l],6,5 Konsentrasjon [mg/l],4,3,2,1 Tot-P:Utløp

14 Skotsberg renseanlegg: Utslipp Organisk stoff konsentrasjon [mg/l] TOC:Utløp KOF:Utløp Renseeffekt 12, % 1, % Renseeffekt [%] 8, % 6, % 4, % R% Tot-P R% TOC R% KOF R% BOF5 2, %, %

15 Resultat av kontrollprøver for perioden Side: 1 Anlegg: 1183 Bjørkebekk Qdim: 2,4 m3/t Rensemetode: Biofilm prosess Prøvetype: Rutinekontroll Tilknyttet pe: Dato Vannføring Konsentrasjon mg/l Renseeffekt, inkl. overløp i prøve- Innløp Utløp % perioden i m3/d Tot-P TOC KOF BOF5 Tot-N SS Tot-P TOC KOF BOF5 Tot-N SS Tot-P TOC* KOF BOF5 Tot-N SS , 29, 23,1 9, , 27, 21,9 1, , 23, 14,7 1, , 41,8 17, , 51, 27,5 17, , 62, 26, 16, , 9, 6,4 1, , 12,6 7,8 66 Middel 31,88 21,75 12,14 54 Grenseverdi 22, 85 Vurdering av kontrollprøver: Antall prøver Restkonsentrasjon, K1 (mg/l) Restkonsentrasjon, K2 (mg/l) Restmengde (kg/1 pe,d) Renseeffekt (%) Krav Res. Vurdering Krav Res. Vurdering Krav Res. Vurdering Krav Res. Vurdering Krav Res. Vurdering TOC 8 8 Overholdt 22, 12,14 Overholdt 4, 17, Overholdt 1,5 Overholdt Ikke overh Driftsassistansen i Østfold IKS Utskrevet: * Renseeffekt beregnet av innløps-/utløpskonsentrasjon 12

16 Resultat av kontrollprøver for perioden: Tilførsler og utslipp Anlegg: 1183 Bjørkebekk Rensemetode: Biofilm prosess Prøvetype: Rutinekontroll Side: 1 Qdim: 2,4 Tilknyttet pe: Midl. Vann- Tilførsel inkl. overløp Tilførsel Utslipp inkl. overløp Utslipp inkl. overløp vann- føring kg/d pe kg/d kg/1pe,d føring Overløp Dato m3/d m3/d Tot-P TOC KOF Tot-N BOF5 Tot-P TOC Tot-P TOC KOF Tot-N BOF5 Tot-P TOC KOF Tot-N BOF ,67,53, ,7,57, ,87,56, ,66,36, ,5,44, ,65,46, Middel 32,77,49,344 Sum tonn pr. år -,28, , Driftsassistansen i Østfold IKS Utskrevet:

17 Resultat av kontrollprøver for perioden Side: 1 Anlegg: 1182 Skotsberg Qdim: 25,1 m3/t Rensemetode: Etterfelling Prøvetype: Rutinekontroll Tilknyttet pe: Dato Vannføring Konsentrasjon mg/l Renseeffekt, inkl. overløp i prøve- Innløp Utløp % perioden i m3/d Tot-P TOC KOF BOF5 Tot-N SS Tot-P TOC KOF BOF5 Tot-N SS Tot-P* TOC* KOF BOF5 Tot-N SS , 1,8 28, 17,9,9 6, ,5 4,9 22, 17,9,11 7, ,5,79 15, 17,9,19 6, ,,48 1, 5,8,7 5, ,6 2,1 45, 15,9,15 7, , 23, 17,7,5 9, ,4 2,3 3, 15,3,3 7, ,8 2,3 36, 17,5,52 14, ,3,61 1, 7,4,4 6, , 1,1 29, 5,7,13 7, Middel 1,84 24,8 13,9,14 7, Grenseverdi,4 11, Vurdering av kontrollprøver: Antall prøver Restkonsentrasjon, K1 (mg/l) Restkonsentrasjon, K2 (mg/l) Restmengde (kg/1 pe,d) Renseeffekt (%) Krav Res. Vurdering Krav Res. Vurdering Krav Res. Vurdering Krav Res. Vurdering Krav Res. Vurdering Tot-P 12 1 Ikke overh,4 1,,3 85 TOC 12 1 Ikke overh 11, 2,,75 85 Driftsassistansen i Østfold IKS Utskrevet: * Renseeffekt beregnet av innløps-/utløpskonsentrasjon 14

18 Resultat av kontrollprøver for perioden: Tilførsler og utslipp Anlegg: 1182 Skotsberg Rensemetode: Etterfelling Prøvetype: Rutinekontroll Side: 1 Qdim: 25,1 Tilknyttet pe: Midl. Vann- Tilførsel inkl. overløp Tilførsel Utslipp inkl. overløp Utslipp inkl. overløp vann- føring kg/d pe kg/d kg/1pe,d føring Overløp Dato m3/d m3/d Tot-P TOC KOF Tot-N BOF5 Tot-P TOC Tot-P TOC KOF Tot-N BOF5 Tot-P TOC KOF Tot-N BOF ,9 48,2 3, ,154 1, ,83 3,71 3,2 516,19 1, ,2 3,83 4,57 126,49 1, ,2 4,12 2,39 123,29 2, ,4 8,62 3,5 251,29 1, ,32 4,18 2,13 2,4 1, ,33 5,1 2,48 23,74 1, ,21 3,47 2,57 132,14 2, ,91 76,71 15, ,344 19,44 Middel 668,94 17,53 7,33 588,79 4,62 Sum tonn pr. år -,344 6,398 2, ,29 1, Driftsassistansen i Østfold IKS Utskrevet:

19 Renseanlegg: 1182 Slambehandling: Skotsberg Tungmetaller i slam - Resultat av analyser Prøveperiode: Prøveperiode Tørrstoff innhold %TS ph BLY mgpb/kgts KADMIUM mgcd/kgts KROM mgcr/kgts KVIKKSØLV mghg/kgts NIKKEL mgni/kgts KOBBER mgcu/kgts SINK mgzn/kgts ,5 6,4 12,,26 41,,51 9, ,8 6,2 12,,21 39,,26 8, ,,86 46,,54 11, ,5 7,1 15,,88 34,,43 9, , 6,8 16,,57 27,,36 9, Minimum 2,5 6,2 12,,21 27,,26 8, Middel 22,2 6,6 14,,556 37,4,42 9, Maksimum 23,8 7,1 16,,88 46,,54 11, SFT's grenseverdi - Grøntareal - Jordbruk Driftsassistansen i Østfold IKS Utskrevet:

20 Næringsstoffer i slam - Resultat av analyser Renseanlegg: 1182 Skotsberg Slambehandling: Prøveperiode: Prøveperiode Tørrstoff innhold %TS ph Organisk materiale (% av TS) Kjeldahl-nitrogen Ammonuim-nitrogen Total fosfor Kalsium Kalium % av TS kg/tonn slam % av TS kg/tonn slam % av TS kg/tonn slam % av TS kg/tonn slam % av TS kg/tonn slam ,5 6,4 7,2 4,4 1,34,9,21 1,9 4,47,29,68,22, ,8 6,2 7,2 41, 97,58,9,21 2,1 5,,26,62,17, ,1 6,5 62,9 4,7 1,39,28,62 2,4 5,3,41,91,21, ,5 7,1 65,3 4,5 9,23,1,21 2,2 4,51,54 1,11,16, , 6,8 65,7 4,8 1,8,16,34 2, 4,2,57 1,2,42,88 Minimum 2,5 Middel 22,18 Maksimum 23,8 6,2 62,9 4,4 9,23,9,21 1,9 4,2,26,62,16,33 6,6 66,86 11,88 27,52,14,32 2,12 4,7,41,9,24,52 7,1 7,2 41, 97,58,28,62 2,4 5,3,57 1,2,42,88 Driftsassistansen i Østfold IKS Utskrevet:

21 KOMMENTARER ÅRSRAPPORT 26 ASKIM KOMMUNE AHSA renseanlegg: Anlegget har levert alle prøvene i perioden. Resultatene av prøvene viser at kravene til utslipp overholdes. Renseeffektkrav for TOC og Tot-P er ikke overholdt. Anlegget har ikke avvik på noen av prøvene ift tungmetaller i slam. Vannmengder Vannmengde [m3/d] Vannføring Overløp Utslipp Tot-P [mg/l],4,35 Konsentrasjon [mg/l],3,25,2,15,1 Tot-P:Utløp,

22 AHSA renseanlegg: Utslipp Organisk stoff konsentrasjon [mg/l] TOC:Utløp KOF:Utløp BOF5:Utløp Renseeffekt 12, % 1, % Renseeffekt [%] 8, % 6, % 4, % R% Tot-P R% TOC R% KOF R% BOF5 2, %, %

23 KOMMENTARER ÅRSRAPPORT 26 Solbergfoss renseanlegg: Anlegget har levert alle prøvene i perioden. Verken renseeffektkrav eller restkonsentrasjonskrav for Tot-P og TOC er overholdt. Vannmengder Vannmengde [m3/d] Vannføring Overløp Utslipp Tot-P [mg/l] 4 3,5 Konsentrasjon [mg/l] 3 2,5 2 1,5 1 Tot-P:Utløp,

24 Solbergfoss renseanlegg: Utslipp Organisk stoff 7 6 konsentrasjon [mg/l] TOC:Utløp KOF:Utløp #REF! Renseeffekt 12, % 1, % Renseeffekt [%] 8, % 6, % 4, % R% Tot-P R% TOC R% KOF R% BOF5 2, %, %

25 Resultat av kontrollprøver for perioden Side: 1 Anlegg: 1241 AHSA Qdim: 151, m3/t Rensemetode: Prøvetype: Rutinekontroll Tilknyttet pe: Dato Vannføring Konsentrasjon mg/l Renseeffekt, inkl. overløp i prøve- Innløp Utløp % perioden i m3/d Tot-P TOC KOF BOF5 Tot-N SS Tot-P TOC KOF BOF5 Tot-N SS Tot-P TOC KOF BOF5 Tot-N SS , 4,2 165, 64, 125, 34,1,35 26, 5, 17, 31, , 2,2 32, 17, 49, 24,2,18 16, 6, 15, 2, , 3,3 49, 34, 86, 29,7,37 18, 7, 14, 26, , 3,7 96, 37, 15, 35,1,21 18, 7, 9,4 28, , 2,8 53, 27, 98, 26,8,38 47, 19, 22, 25, , 3,6 57, 34, 155, 37,2,3 22, 7, 19, 28, , 2,6 42, 315, 81, 19,9,14 16, 8, 12, 19, ,,63 17, 85, 11, 7,3,11 9,9 5, 4, 7, , 1,5 32, 11, 22, 13,7,9 13, 4, 6, 14, , 2,9 51, 195, 48, 24,2,18 15, 6, 8, 23, ,,73 15, 6, 19, 13,4,23 11, 55, 5, 14, , 3,8 64, 45, 96, 33,8,21 19, 65, 13, 28, , 2,8 53, 28, 65, 21,2,29 17, 6, 14, 24, , 1,6 29, 15, 52, 16,4,29 12, 3, 9, 12, , 4,7 55, 31, 12, 29,9,35 16, 75, 15, 26, , 2,7 32, 15, 51, 29,5,14 12, 5, 6, 18, , 1,9 36, 215, 64, 17,6,26 14, 45, 12, 15, , 4,2 76, 365, 98, 2,9,3 19, 95, 7, 14, ,,7 17, 95, 14, 1,,14 12, 45, 7, 1, , 3,5 92, 4, 125, 31,1,26 24, 9, 2, 27, , 1,2 16, 115, 33, 9,6,15 11, 4, 1, 12, ,,58 14, 6, 17, 6,2,4 1, 4, 6,7 7, ,,91 11, 125, 12, 8,6,8 6,9 45, 4,2 8, , 1,9 43, 21, 55, 27,,6 2, 7, 12, 24, Middel 2,44 47,79 24,63 66,71 21,98,21 16,87 64,38 11,14 19, Grenseverdi,5 3, 85 6 Vurdering av kontrollprøver: Antall prøver Restkonsentrasjon, K1 (mg/l) Restkonsentrasjon, K2 (mg/l) Restmengde (kg/1 pe,d) Renseeffekt (%) Krav Res. Vurdering Krav Res. Vurdering Krav Res. Vurdering Krav Res. Vurdering Krav Res. Vurdering Tot-P Overholdt,5,2 Overholdt 1,,35 Overholdt,35 Overholdt Ikke overh TOC Overholdt 3, 15,8 Overholdt 5, 24, Overholdt 2, Overholdt 6 53 Ikke overh Driftsassistansen i Østfold IKS Utskrevet:

26 Resultat av kontrollprøver for perioden: Tilførsler og utslipp Anlegg: 1241 AHSA Rensemetode: Prøvetype: Rutinekontroll Side: 1 Qdim: 151, Tilknyttet pe: Midl. Vann- Tilførsel inkl. overløp Tilførsel Utslipp inkl. overløp Utslipp inkl. overløp vann- føring kg/d pe kg/d kg/1pe,d føring Overløp Dato m3/d m3/d Tot-P TOC KOF Tot-N BOF5 Tot-P TOC Tot-P TOC KOF Tot-N BOF5 Tot-P TOC KOF Tot-N BOF ,8 1.92, ,16 225,71 827, , ,94 33,95 28, , ,91 34, ,68 23, 465, , ,64 57,24 198, , ,82 324, ,42 196,41 568, , ,34 462,91 175,96 92, ,37 58, ,39 212,25 634, ,27 18, ,29 173,549 56, ,92 395, ,17 2,22 732, , , ,49 189, , ,63 389, ,28 254,52 1.6, ,53 15, ,94 197,5 129, ,63 575, ,8 272, , , , , , , ,96 592, ,51 254,43 383, , , , , , ,5 48,6 1.65,22 25,53 33, ,35 195,26 6,8 216,29 9, ,4 475, ,38 225,67 447, , , ,5 217,273 74, ,1 554, ,94 495,79 72, , , ,69 525, , ,74 416, ,5 22,4 624, , ,69 423,15 186,837 84, ,7 713, ,64 285,42 875, , , ,46 325,264 31, ,7 255,3 923,37 144,22 457, ,55 15, ,82 111,684 79, ,81 36, ,36 196,2 786, ,295 14, ,7 17,456 98, ,85 36, ,1 282,43 488, , ,148 48, 179,174 58, ,49 445, 2.657,62 217,55 791, , , ,95 196, , ,5 497, ,2 136,85 641, , , ,87 91,693 46, ,88 458, ,34 269,72 377, , , ,9 286, , ,64 726, ,8 245,6 987, ,53 189,528 71,73 215, , ,17 442, ,18 265,39 912, , , , ,552 53, ,44 324, ,8 143,64 393, ,37 249, ,22 173,47 21, ,85 49, ,25 319,87 446, , , ,25 38, , ,93 473, ,78 297,49 65, ,661 22,36 771,26 265, ,216 Middel ,19 483, ,39 241,56 652, , ,53 966, ,27 164,35 Sum tonn pr. år - 9, ,34 928,336 88,17 238, , , ,635 82,935 59, Driftsassistansen i Østfold IKS Utskrevet:

27 Renseanlegg: 1241 Slambehandling: AHSA Tungmetaller i slam - Resultat av analyser Prøveperiode: Prøveperiode Tørrstoff innhold %TS ph BLY mgpb/kgts KADMIUM mgcd/kgts KROM mgcr/kgts KVIKKSØLV mghg/kgts NIKKEL mgni/kgts KOBBER mgcu/kgts SINK mgzn/kgts ,7 6,8 19,,36 51,,32 16, ,1 6,8 14,,41 46,,39 15, , 7,2 14,,44 52,,26 17, ,7 6,6 15,,45 53,,21 29, ,7 6,8 2,,49 55,,28 26, ,2 8,2 19,,63 47,,52 17, ,3 6,9 15,,79 51,,47 2, ,6 6,7 2,,76 59,,28 27, ,2 6,1 9,1,62 31,,31 9, ,3 7,2 17,,68 48,,22 25, ,2 6,9 17,,26 45,,13 3, ,2 6,8 14,,43 51,,11 22, Minimum 24,1 6,1 9,1,26 31,,11 9, Middel 26,77 6,9 16,1,527 49,1,292 21, Maksimum 31,2 8,2 2,,79 59,,52 3, 2 37 SFT's grenseverdi - Grøntareal - Jordbruk Driftsassistansen i Østfold IKS Utskrevet:

28 Næringsstoffer i slam - Resultat av analyser Renseanlegg: 1241 AHSA Slambehandling: Prøveperiode: Prøveperiode Tørrstoff innhold %TS ph Organisk materiale (% av TS) Kjeldahl-nitrogen Ammonuim-nitrogen Total fosfor Kalsium Kalium % av TS kg/tonn slam % av TS kg/tonn slam % av TS kg/tonn slam % av TS kg/tonn slam % av TS kg/tonn slam ,7 6,8 63,6 2,8 6,92,5,12 1,3 3,21,99 2,45,36, ,1 6,8 71,4 3,3 7,95,6,14 1,4 3,37 1,1 2,65,25, , 7,2 6,4 2,7 6,75,41 1,3 1,4 3,5,99 2,48,34, ,7 6,6 46,3 1,6 4,59,1,3,67 1,92,74 2,12,62 1, , 6,8 51,2 2,1 5,88,3,8,87 2,44,98 2,74,64 1, ,2 8,2 6,7 2,8 7,6,5,13 1,2 3,2,99 2,49,29, ,3 6,9 62,5 3, 7,59,8,2 1,2 3,4 1, 2,53,33, ,6 6,7 54,3 2,7 7,45,5,14 1,1 3,4,96 2,65,51 1, ,2 6,1 44,6 3,7 8,95,8,19 1,1 2,66,83 2,1,14, ,3 7,2 51,7 2,6 6,84,16,42,86 2,26,74 1,95,33, ,2 6,9 38,8 1,7 5,3,3,9,5 1,56,66 2,6,38 1, ,2 6,8 39,4 1,6 4,83,2,6,75 2,27,7 2,11,26,79 Minimum 24,1 Middel 26,71 Maksimum 31,2 6,1 38,8 1,6 4,59,1,3,5 1,56,66 1,95,14,34 6,9 53,74 2,55 6,68,9,22 1,3 2,69,89 2,35,37 1,1 8,2 71,4 3,7 8,95,41 1,3 1,4 3,5 1,1 2,74,64 1,79 Driftsassistansen i Østfold IKS Utskrevet:

29 Resultat av kontrollprøver for perioden Side: 1 Anlegg: 1242 Solbergfoss Qdim: 5,4 m3/t Rensemetode: Prøvetype: Rutinekontroll Tilknyttet pe: Dato Vannføring Konsentrasjon mg/l Renseeffekt, inkl. overløp i prøve- Innløp Utløp % perioden i m3/d Tot-P TOC KOF BOF5 Tot-N SS Tot-P TOC KOF BOF5 Tot-N SS Tot-P* TOC* KOF BOF5 Tot-N SS , 3,1 35, 33,5,37 14, , 11,5 21, 84,1,45 15, ,4 32, 23,9 1,1 22, ,3 174, 72,6 1,6 59, ,3 49, 32,7 3,6 53, , 2, 29, 21,2,75 15, ,,48 14, 5,,32 12, , 2,1 19, 25,8,9 4, Middel 4,4 7,25 37,35 1,4 24, Grenseverdi 1, 22, 8 8 Vurdering av kontrollprøver: Antall prøver Restkonsentrasjon, K1 (mg/l) Restkonsentrasjon, K2 (mg/l) Restmengde (kg/1 pe,d) Renseeffekt (%) Krav Res. Vurdering Krav Res. Vurdering Krav Res. Vurdering Krav Res. Vurdering Krav Res. Vurdering Tot-P 8 8 Overholdt 1, 1,4 Ikke overh 2, 3,6 Ikke overh,7 Overholdt 8 66 Ikke overh TOC 8 8 Overholdt 22, 24,31 Ikke overh 4, 59, Ikke overh 1,5 Overholdt 8 48 Ikke overh Driftsassistansen i Østfold IKS Utskrevet: * Renseeffekt beregnet av innløps-/utløpskonsentrasjon 26

30 Resultat av kontrollprøver for perioden: Tilførsler og utslipp Anlegg: 1242 Solbergfoss Rensemetode: Prøvetype: Rutinekontroll Side: 1 Qdim: 5,4 Tilknyttet pe: Midl. Vann- Tilførsel inkl. overløp Tilførsel Utslipp inkl. overløp Utslipp inkl. overløp vann- føring kg/d pe kg/d kg/1pe,d føring Overløp Dato m3/d m3/d Tot-P TOC KOF Tot-N BOF5 Tot-P TOC Tot-P TOC KOF Tot-N BOF5 Tot-P TOC KOF Tot-N BOF ,5,53,5 29,6, ,7 1,26,5 43,3, ,8 1,19,87 51,31, ,2,55,2 11,12, ,3,3,41 21,1,72 Middel 23,5,76,5 31,11,291 Sum tonn pr. år -,18,279, ,39, Driftsassistansen i Østfold IKS Utskrevet:

31 KOMMENTARER ÅRSRAPPORT 26 EIDSBERG KOMMUNE Mysen renseanlegg: Anlegget har levert alle prøvene i perioden. NB! Anlegget har vært under ombygging i 26. Verken renseeffektkrav eller restkonsentrasjonskrav for Tot-P og TOC er overholdt. Anlegget har ikke avvik på noen av prøvene ift tungmetaller i slam. Vannmengder 7 6 Vannmengde [m3/d] Vannføring Overløp Utslipp Tot-P [mg/l] Konsentrasjon [mg/l] Tot-P:Utløp 28

32 Mysen renseanlegg: Utslipp Organisk stoff 7 6 konsentrasjon [mg/l] TOC:Utløp KOF:Utløp BOF5:Utløp Renseeffekt 12, % 1, % Renseeffekt [%] 8, % 6, % 4, % R% Tot-P R% TOC R% KOF R% BOF5 2, %, %

33 Resultat av kontrollprøver for perioden Side: 1 Anlegg: 1251 Mysen Qdim: 177,5 m3/t Rensemetode: Sekundærfelling Prøvetype: Rutinekontroll Tilknyttet pe: 9.5 (23) Dato Vannføring Konsentrasjon mg/l Renseeffekt, inkl. overløp i prøve- Innløp Utløp % perioden i m3/d Tot-P TOC KOF BOF5 Tot-N SS Tot-P TOC KOF BOF5 Tot-N SS Tot-P TOC KOF BOF5 Tot-N SS , 5,2 73, 25, 9, 26,8 2,3 55, 2, 88, 33, , 9,1 83, 45, 2, 55,6 9,1 15, 63, 275, 39, , 1,7 17, 75, 87, 61,4 3, 56, 31, 6, 36, , 8,2 95, 37, 15, 57,3 1,3 66, 23, 75, 37, , 6,6 61, 31, 11, 47,8 4,5 69, 335, 15, 36, , 6,8 84, 385, 12, 51,8 1,7 66, 24, 8, 33, , 4,5 65, 25, 81, 33,,4 39, 135, 61, 26, , 1,6 24, 13, 32, 17,5,14 11, 35, 1, 8, , 5,9 78, 35, 13, 5,1,33 37, 115, 35, 22, , 2,3 4, 16, 21, 17,8,29 19, 6, 9, 12, , 1,1 121, 35, 13, 69,,45 37, 13, 27, 31, , 2,8 43, 25, 68, 13,9 2,6 25, 15, 31, 12, , 3,5 51, 275, 73, 28,8,5 3, 125, 48, 2, , 5,1 5, 3, 1, 41,5,24 12, 125, 37, 21, , 4,8 6, 25, 76, 4,6,2 26, 85, 23, 2, , 5,2 49, 18, 76, 22,9,16 21, 75, 23, 2, , 6, 78, 27, 67, 26,8 4,6 61, 16, 2, 21, , 6,1 63, 22, 1, 26,4,44 17, 65, 16, 12, , 4,3 41, 195, 56, 25,9,18 37, 14, 38, 33, , 2, 29, 125, 37, 9,5,31 16, 7, 15, 1, , 2,7 29, 13, 4, 22,6,16 11, 4, 5,5 1, , 1,8 27, 125, 34, 15,,14 7,7 4, 3,6 1, , 2,7 23, 125, 4, 27,2,17 6,9 35, 13, 7, , 3,4 43, 255, 77, 25,7,1 11, 35, 2, 18, Middel 5,6 61,67 267,8 83,13 33,95 1,39 36,94 148,54 45,84 22, Grenseverdi,5 3, 85 6 Vurdering av kontrollprøver: Antall prøver Restkonsentrasjon, K1 (mg/l) Restkonsentrasjon, K2 (mg/l) Restmengde (kg/1 pe,d) Renseeffekt (%) Krav Res. Vurdering Krav Res. Vurdering Krav Res. Vurdering Krav Res. Vurdering Krav Res. Vurdering Tot-P Overholdt,5,89 Ikke overh 1, 4,5 Ikke overh,35 Overholdt Ikke overh TOC Overholdt 3, 3,35 Ikke overh 5, 66, Ikke overh 2, Overholdt 6 53 Ikke overh Driftsassistansen i Østfold IKS Utskrevet:

34 Resultat av kontrollprøver for perioden: Tilførsler og utslipp Anlegg: 1251 Mysen Rensemetode: Sekundærfelling Prøvetype: Rutinekontroll Side: 1 Qdim: 177,5 Tilknyttet pe: 9.5 (23) Midl. Vann- Tilførsel inkl. overløp Tilførsel Utslipp inkl. overløp Utslipp inkl. overløp vann- føring kg/d pe kg/d kg/1pe,d føring Overløp Dato m3/d m3/d Tot-P TOC KOF Tot-N BOF5 Tot-P TOC Tot-P TOC KOF Tot-N BOF5 Tot-P TOC KOF Tot-N BOF ,15 1,38 343,75 36,85 123, ,163 75, , 45, ,,33,796 2,895,479 1, ,38 158,53 859,5 16,2 382, , ,5 1.23,3 74, ,25,183 3,16 12,666,788 5, ,18 352, ,75 127,28 18, , ,88 642,63 74, ,38,65 1,222 6,765,786 1, ,27 17,35 418,1 64,75 169, ,469 74,58 259,9 42,262 84,75,15,785 2,736,445, ,69 71,7 361,15 55,69 128, ,243 8,385 39,275 42, ,325,55,846 4,18,45 1, ,72 17,69 493,57 66,41 153, ,179 84,612 37,68 42,819 12,56,23,891 3,239,451 1, ,5 93,93 361,25 47,69 117,5 4.64,578 56, ,75 38,293 88,145,6,593 2,53,43, ,9 88,56 479,7 64,58 118,8 3.69,517 4,59 129,15 29,52 36,9,5,427 1,359,311, ,17 121,29 544,25 77,91 22, ,513 57, ,825 35,454 54,425,5,66 1,882,373, ,22 143, 572, 63,64 75, ,37 67, ,5 45,76 32,175,11,715 2,258,482, ,86 13,8 376,25 74,18 139, ,484 39, ,75 33,755 29,25,5,419 1,471,355, ,33 24,68 975,8 66,16 323, , , 714, 58,72 147,56,13 1,253 7,516,611 1, ,32 121,18 653,4 68,43 173, ,188 71,28 297, 48,78 114,48,13,75 3,126,513 1, ,89 67,5 45, 56,3 135, 4.33,324 16,2 168,75 29,295 49,95,3,171 1,776,38, ,46 93,3 388,75 63,13 118, ,311 4,43 132,175 32,5 35,765,3,426 1,391,342, ,58 118,58 435,6 55,42 183, ,387 5,82 181,5 49,368 55,66,4,535 1,911,52, ,87 128,31 444,15 44,9 11, ,567 1, ,2 35,23 32,9,8 1,56 2,771,371, ,26 116,3 46,12 48,73 184,6 7.37,812 31, ,99 22,76 29,536,9,33 1,263,239, ,27 59,78 284,31 37,76 81, ,262 53,946 24,12 48,114 55,44,3,568 2,149,56, ,67 67,74 292, 22,19 86, ,724 37, ,52 24,528 35,4,8,393 1,721,258, ,84 15,68 473,72 82,35 145, ,583 4,84 145,76 38,991 2,42,6,422 1,534,41, ,14 17,8 495,75 59,49 134, ,555 3, ,64 4,85 14,278,6,321 1,67,43, ,66 141,93 771,38 167,85 246, ,49 42,58 215,985 46,283 8,223,11,448 2,274,487, ,88 112,32 666,6 67,13 21, ,261 28,732 91,42 49,16 5,224,3,32,962,517,55 Middel ,84 121,61 544,1 67,66 163, ,716 68, ,6 42,89 83,19,29,72 2,979,451,876 Sum tonn pr. år - 3,592 44, ,565 24,697 59, , , , ,6547 3, Driftsassistansen i Østfold IKS Utskrevet:

35 Renseanlegg: 1251 Slambehandling: Mysen Tungmetaller i slam - Resultat av analyser Prøveperiode: Prøveperiode Tørrstoff innhold %TS ph BLY mgpb/kgts KADMIUM mgcd/kgts KROM mgcr/kgts KVIKKSØLV mghg/kgts NIKKEL mgni/kgts KOBBER mgcu/kgts SINK mgzn/kgts ,6 8,7 5,1,26 7,7,41 4, ,7 6,8 11,,36 26,,62 19, ,6 6,5 16,,82 26,,66 2, , 6,9 7,,52 11,,33 1, ,4 6,6 7,7,38 11,,51 9, Minimum 19,6 6,5 5,1,26 7,7,33 4, Middel 26,66 7,1 9,4,468 16,3,56 12, Maksimum 35,7 8,7 16,,82 26,,66 2, SFT's grenseverdi - Grøntareal - Jordbruk Driftsassistansen i Østfold IKS Utskrevet:

36 Næringsstoffer i slam - Resultat av analyser Renseanlegg: 1251 Mysen Slambehandling: Prøveperiode: Prøveperiode Tørrstoff innhold %TS ph Organisk materiale (% av TS) Kjeldahl-nitrogen Ammonuim-nitrogen Total fosfor Kalsium Kalium % av TS kg/tonn slam % av TS kg/tonn slam % av TS kg/tonn slam % av TS kg/tonn slam % av TS kg/tonn slam ,6 8,7 72,4 5,5 1,78 2,1 4,12 2,2 4,31,94 1,84,14, ,7 6,8 45,9 1,6 5,71,5,18,57 2,3,7 2,5,26, ,6 6,5 52,5 3,2 1,11,6,19 2,1 6,64 1,3 4,11,33 1, , 6,9 68,5 3, 6,9,7,16 1, 2,3,86 1,98,13, ,4 6,6 57,2 3, 7,2,3,7 1,6 3,74,34,8,9,21 Minimum 19,6 Middel 26,66 Maksimum 35,7 6,5 45,9 1,6 5,71,3,7,57 2,3,34,8,9,21 7,1 59,3 3,26 8,1,46,94 1,49 3,81,83 2,24,19,55 8,7 72,4 5,5 1,78 2,1 4,12 2,2 6,64 1,3 4,11,33 1,4 Driftsassistansen i Østfold IKS Utskrevet:

37 KOMMENTARER ÅRSRAPPORT 26 FREDRIKSTAD KOMMUNE Øra renseanlegg: Anlegget har levert alle prøvene i perioden. Renseeffektkravet for tot-p er ikke overholdt. Anlegget har ikke avvik på noen av prøvene ift tungmetaller i slam. Vannmengder Vannmengde [m3/d] Vannføring Overløp Utslipp Tot-P [mg/l] Konsentrasjon [mg/l],8,7,6,5,4,3,2, Tot-P:Utløp 34

38 Øra renseanlegg: Utslipp Organisk stoff konsentrasjon [mg/l] TOC:Utløp KOF:Utløp BOF5:Utløp Renseeffekt 12, % 1, % Renseeffekt [%] 8, % 6, % 4, % 2, % R% Tot-P R% TOC R% KOF R% BOF5, %

39 KOMMENTARER ÅRSRAPPORT 26 Kvernhuset renseanlegg Anlegget har levert alle prøvene i perioden. Resultatene av prøvene viser at kravene til utslipp overholdes. Det foretas stikkprøvetaking. Eksakte vannmengder mellom prøvetakingene forefinnes ikke. Anlegget behandlet 8675 m3 i 26. Vannmengder 1,2 Vannmengde [m3/d] 1,8,6,4,2 Vannføring Utslipp Tot-P [mg/l],35,3,25 Konsentrasjon [mg/l],2,15 Tot-P Utløp,1,

40 Kvernhuset renseanlegg Utslipp Organisk stoff 12 konsentrasjon [mg/l] TOC Utløp BOF5 Utløp Renseeffekt 12, 1, Renseeffekt [%] 8, 6, 4, R% tot-p R% TOC R% BOF5 2,,

41 KOMMENTARER ÅRSRAPPORT 26 Lilleng renseanlegg: Anlegget har levert alle prøvene i perioden. Restkonsentrasjonskravene for tot-p og TOC er ikke overholdt. Renseeffektkravet for TOC er ikke overholdt. Vannmengder Vannmengde [m3/d] Vannføring Overløp Utslipp Tot-P [mg/l] 1,4 1,2 Konsentrasjon [mg/l] 1,8,6,4 Tot-P:Utløp,

42 Lilleng renseanlegg: Utslipp Organisk stoff 4 35 konsentrasjon [mg/l] TOC:Utløp KOF:Utløp #REF! Renseeffekt 12, % 1, % Renseeffekt [%] 8, % 6, % 4, % R% Tot-P R% TOC R% KOF R% BOF5 2, %, %

43 Resultat av kontrollprøver for perioden Side: 1 Anlegg: 13 Øra Qdim: 1989, m3/t Rensemetode: Sekundærfelling Prøvetype: Rutinekontroll Tilknyttet pe: Dato Vannføring Konsentrasjon mg/l Renseeffekt, inkl. overløp i prøve- Innløp Utløp % perioden i m3/d Tot-P TOC KOF BOF5 Tot-N SS Tot-P TOC KOF BOF5 Tot-N SS Tot-P TOC KOF BOF5 Tot-N SS ,5 4,9 145, 62, 26, 39,5 35,,12 65, 31, 77, 28,1 21, , 1,9 56, 27, 9, 36,6 13,,29 4, 18, 41, 22,5 26, , 3,9 95, 63, 125, 32,2 27,,18 31, 26, 32, 25,8 25, , 5,1 13, 585, 135, 41,4 42,,14 35, 275, 44, 25, 17, ,5 2,4 56, 31, 1, 27,6 188,,1 26, 19, 2, 21,5 12, ,1 4,2 92, 46, 125, 36,4 25,,46 34, 23, 36, 28,3 33, ,1 1,5 27, 17, 48, 19,5 1,,53 2, 95, 44, 17,5 37, ,4,78 46, 7, 11, 1,9 5,,3 21, 5, 6, 12,7 32, , 2,7 72, 33, 12, 24, 21,,18 23, 85, 1, 13,4 21, ,9 4,4 95, 45, 15, 3,8 29,,17 21, 14, 31, 22, 18, ,,86 33, 11, 27, 11,3 64,,36 18, 9, 5, 12, 41, , 4, 132, 51, 15, 44,3 22,,23 33, 18, 35, 36,3 29, , 3,6 1, 45, 135, 27,7 29,,43 19, 155, 14, 17,2 57, , 1,9 65, 27, 89, 26,4 15,,15 22, 13, 21, 19,5 29, , 3,1 96, 4, 1, 4,9 183,,7 13, 2, 5, 22,9 22, ,3 2,1 58, 26, 76, 29,3 13,,58 25, 1, 13, 23,7 48, , 1,2 29, 14, 28, 15,9 81,,2 2, 45, 12, 14,3 34, ,6 1,3 63, 29, 11, 41,2 12,,22 29, 11, 12, 16,3 28, ,4,85 23, 15, 11, 11, 47,,55 18, 15, 9, 12,2 57, ,2 2,8 92, 365, 15, 31,2 16,,26 37, 145, 48, 26,6 34, ,3,88 33, 125, 13, 14,1 49,,45 2, 9, 8, 14,2 43, ,9 1,4 4, 18, 55, 17,1 62,,18 13, 75, 11, 15, 19, ,,9 26, 95, 17, 8,4 69,,28 13, 1, 8,2 8,4 46, ,7 6,2 21, 73, 2, 45, 68,,67 39, 3, 27, 28,9 94, Middel 2,62 75,58 328,33 96,88 27,61 19,13,3 26,46 151,67 23,72 2,18 34, Grenseverdi,5 3, 85 6 Vurdering av kontrollprøver: Antall prøver Restkonsentrasjon, K1 (mg/l) Restkonsentrasjon, K2 (mg/l) Restmengde (kg/1 pe,d) Renseeffekt (%) Krav Res. Vurdering Krav Res. Vurdering Krav Res. Vurdering Krav Res. Vurdering Krav Res. Vurdering Tot-P Overholdt,5,27 Overholdt 1,,55 Overholdt,35 Overholdt Ikke overh TOC Overholdt 3, 24,9 Overholdt 5, 39, Overholdt 2, Overholdt 6 62 Overholdt 76 Driftsassistansen i Østfold IKS Utskrevet:

44 Resultat av kontrollprøver for perioden: Tilførsler og utslipp Anlegg: 13 Øra Rensemetode: Sekundærfelling Prøvetype: Rutinekontroll Side: 1 Qdim: 1989, Tilknyttet pe: Midl. Vann- Tilførsel inkl. overløp Tilførsel Utslipp inkl. overløp Utslipp inkl. overløp vann- føring kg/d pe kg/d kg/1pe,d føring Overløp Dato m3/d m3/d Tot-P TOC KOF Tot-N BOF5 Tot-P TOC Tot-P TOC KOF Tot-N BOF5 Tot-P TOC KOF Tot-N BOF , ,5 1851, , , , , ,25 838, , , , , , , , , ,94 929, , , ,39 21,6 1.22, , , , ,12 819, , , , , , , , , ,85 752, , , , ,12 963, , ,492 97, ,135 75,75 698, , , , , , , , , , , , ,8 1125, , , , , , , , , , ,36 728,95 735, , , ,687 84, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,49 774, , , , ,57 816,54 537, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,46 121, , , , , ,92 867, , ,4 3.4, ,8 1.28, , ,191 46, ,4 716, , , ,6 1392, , , , , , , , , , ,82 85, , , , , , , , , ,3 1.35, , , , , ,671 38, , 2.29, ,31 97,65 97, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,3 937, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,71 756, , , , ,67 756, , ,15 8.1, , , , , , , , ,463 Middel , , , , , , , , , ,115 Sum tonn pr. år - 39, , , , , , , , ,335 38, Driftsassistansen i Østfold IKS Utskrevet:

45 Tungmetaller i slam - Resultat av analyser Renseanlegg: 13 Slambehandling: Sentrifuge Øra Prøveperiode: Prøveperiode Tørrstoff innhold %TS ph BLY mgpb/kgts KADMIUM mgcd/kgts KROM mgcr/kgts KVIKKSØLV mghg/kgts NIKKEL mgni/kgts KOBBER mgcu/kgts SINK mgzn/kgts ,9 8, 31,,82 46,,48 25, ,4 8, 19,,69 32,,62 18, ,5 7,7 18,,2 31,,49 18, ,5 7,7 27,,49 33,,63 2, ,9 7,8 27,,29 34,,43 2, ,8 8,1 28, 2, 36,,43 25, , 8,2 29,,85 38, 1,5 22, ,9 8, 27,,79 34,,34 19, ,8 7,9 26,,79 36,,43 21, ,8 8,3 25, 1,1 31,,41 21, ,7 8,3 29,,88 34,,2 2, ,8 7,8 34,,52 38,,37 23, Minimum 24,5 7,7 18,,2 31,,2 18, Middel 28,8 8, 26,7,785 35,3,528 21, Maksimum 34,8 8,3 34, 2, 46, 1,5 25, SFT's grenseverdi - Grøntareal - Jordbruk Driftsassistansen i Østfold IKS Utskrevet:

46 Næringsstoffer i slam - Resultat av analyser Renseanlegg: 13 Øra Slambehandling: Sentrifuge Prøveperiode: Prøveperiode Tørrstoff innhold %TS ph Organisk materiale (% av TS) Kjeldahl-nitrogen Ammonuim-nitrogen Total fosfor Kalsium Kalium % av TS kg/tonn slam % av TS kg/tonn slam % av TS kg/tonn slam % av TS kg/tonn slam % av TS kg/tonn slam ,9 8, 39,4 1,9 5,11,22,59 2, 5,38 1,4 3,77,36, ,4 8, 44,5 2,4 6,58,24,66 1,7 4,66 1,3 3,56,3, ,5 7,7 44,5 2,6 6,37,39,96 1,6 3,92 1,4 3,43,32, ,5 7,7 42,1 2,6 7,41,32,91 1,5 4,28 1,4 3,99,33, ,9 7,8 41,2 2,5 6,98,24,67 1,4 3,91 1,2 3,35,31, ,8 8,1 42,8 2,7 7,51,33,92 1,5 4,17 1,2 3,34,25, , 8,2 36,2 2,8 7,28,34,88 1,9 4,94 1,5 3,9,28, ,9 8, 44,5 2,6 7,25,32,89 1,5 4,19 1,4 3,91,22, ,8 7,9 45, 2,9 8,6,39 1,8 1,3 3,61 1,3 3,61,3, ,8 8,3 44,3 3,3 8,84,28,75 1,5 4,2 1,4 3,75,22, ,7 8,3 4,4 2,7 8,29,23,71 1,2 3,68 1,1 3,38,22, ,8 7,8 35,6 2,2 7,66,19,66 1,1 3,83,95 3,31,25,87 Minimum 24,5 Middel 28,8 Maksimum 34,8 7,7 35,6 1,9 5,11,19,59 1,1 3,61,95 3,31,22,59 8, 41,71 2,6 7,28,29,81 1,52 4,22 1,3 3,61,28,78 8,3 45, 3,3 8,84,39 1,8 2, 5,38 1,5 3,99,36,97 Driftsassistansen i Østfold IKS Utskrevet:

47 Resultat av kontrollprøver for perioden Side: 1 Anlegg: 132 Kvernhuset RA Qdim: m3/t Rensemetode: Naturbasert Prøvetype: Rutinekontroll Tilknyttet pe: Dato Vannføring Konsentrasjon mg/l Renseeffekt, inkl. overløp i prøve- Innløp Utløp % perioden i m3/d Tot-P TOC BOF5 Tot-P TOC BOF5 Tot-P* TOC* BOF5* ,7 61, 88,,2 4, 1, ,1 2,9 1, ,3 74, 85,,1 3, 1, ,4 43, 14,,1 8,6 1, ,1 4, 43,,1 2,5 1, ,6 33, 24,,1 5, 2, ,8 27, 23,,1 2,5 1, ,4 17, 5,,1 8,8 1, , 33, 17,,3 9,3 1, ,7 32, 39,,1 14, 1, Middel 4, 4, 37,56,1 6,6 1, Grenseverdi 1, 3, 25, Vurdering av kontrollprøver: Antall prøver Restkonsentrasjon, K1 (mg/l) Restkonsentrasjon, K2 (mg/l) Restmengde (kg/1 pe,d) Renseeffekt (%) Krav Res. Vurdering Krav Res. Vurdering Krav Res. Vurdering Krav Res. Vurdering Krav Res. Vurdering Driftsassistansen i Østfold IKS Utskrevet: * Renseeffekt beregnet av innløps-/utløpskonsentrasjon 44

48 Resultat av kontrollprøver for perioden: Tilførsler og utslipp Anlegg: 132 Kvernhuset RA Rensemetode: Naturbasert Prøvetype: Rutinekontroll Side: 1 Qdim: Tilknyttet pe: Midl. Vann- Tilførsel inkl. overløp Tilførsel Utslipp inkl. overløp Utslipp inkl. overløp vann- føring kg/d pe kg/d kg/1pe,d føring Overløp Dato m3/d m3/d Tot-P TOC BOF5 Tot-P TOC Tot-P TOC BOF5 Tot-P TOC BOF Middel Sum tonn pr. år Driftsassistansen i Østfold IKS Utskrevet:

Driftsassistansen i Østfold:

Driftsassistansen i Østfold: Driftsassistansen i Østfold: Årsrapport for 22. Utslipps- og slamkontroll for renseanlegg i Østfold DaØ Driftsassistansen i Østfold Postboks 143 162 Fredrikstad Tlf. 69 35 73 74/ 91 36 2 5 E-mail: frank.lunde@dao.no

Detaljer

Driftsassistansen i Østfold IKS:

Driftsassistansen i Østfold IKS: Driftsassistansen i Østfold IKS: Årsrapport 27 Slam og utslippskontroll for renseanlegg i Østfold DaØ Driftsassistansen i Østfold IKS Postboks 143 162 Fredrikstad Tlf. 69 35 73 73/ 41 69 15 65 E-mail:

Detaljer

Årsrapport 2010 Slam og utslippskontroll for renseanlegg i Østfold

Årsrapport 2010 Slam og utslippskontroll for renseanlegg i Østfold : Årsrapport 2010 Slam og utslippskontroll for renseanlegg i Østfold DaØ Postboks 1430 1602 Fredrikstad Tlf. 97 16 46 11 E-mail: jan.arnesen@dao.no INNHOLDSFORTEGNELSE Side Innholdsfortegnelse 1 Ekstrakt

Detaljer

Rapport: Årsrapport: slam og utslippskontroll 2012

Rapport: Årsrapport: slam og utslippskontroll 2012 Rapport: Årsrapport: slam og slippskontroll 2012 DaØ Driftsassistansen i Østfold IKS Postboks 1430 www.dao.no Fredrikstad 05.02.2013 DaØ Driftsassistansen i Østfold IKS INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning

Detaljer

Veiledning til private eiere av avløpsrenseanlegg

Veiledning til private eiere av avløpsrenseanlegg Versjon 2 Veiledning til private eiere av avløpsrenseanlegg Rapportering på skjema mdir-010 kap. 13-anlegg Dette er en veiledning til private eiere av avløpsanlegg. Veiledningen beskriver hvilke opplysninger

Detaljer

Avløpsanlegg iht. kapittel 14 i Forurensningsforskriften

Avløpsanlegg iht. kapittel 14 i Forurensningsforskriften Avløpsanlegg iht. kapittel 14 i Forurensningsforskriften 1 Opplysninger om kommunen og ansvarlig for rapporteringen Kommunenr Kommunens navn Navn skjemaansvarlig Tlf nr E-post skjemaansvarlig 2 Anleggsdata

Detaljer

Årsrapport Fetsund Sammendrag:

Årsrapport Fetsund Sammendrag: Sammendrag: Anlegget har vært ute av normal drift i januar og februar.det har vært gitt tillatelse til direkteutslipp i anleggsperioden, så vurderingen av driften opp mot stilte krav er gjort på grunnlag

Detaljer

Slamproduksjonen i 2011 var m³ med et gjennomsnittlig tørrstoffinnhold på 19 %, tilsvarende en slamproduksjon på 314 tonn tørrstoff.

Slamproduksjonen i 2011 var m³ med et gjennomsnittlig tørrstoffinnhold på 19 %, tilsvarende en slamproduksjon på 314 tonn tørrstoff. Sammendrag: Resultatene fra utslippskontrollen i 2011 viser at kravene til K1, K2 og renseeffekt for totalfosfor er overholdt. Renseeffekten var gjennomsnittlig 97 % for totalfosfor, 88 % for BOF 5, 88

Detaljer

Registrert tilrenning til anlegget var 559 978 m³, og det har ikke gått avløpsvann i overløp foran anlegget i 2010.

Registrert tilrenning til anlegget var 559 978 m³, og det har ikke gått avløpsvann i overløp foran anlegget i 2010. Sammendrag: Resultatene fra utslippskontrollen i 2010 viser at kravet til renseeffekt for totalfosfor i utslippstillatelsen og forurensningsforskriften er overholdt, men at kravene til K1 og K2 i utslippstillatelsen

Detaljer

TAU RENSEANLEGG KOMMUNENE: TØNSBERG, NØTTERØY, RE, STOKKE OG TJØME 2012

TAU RENSEANLEGG KOMMUNENE: TØNSBERG, NØTTERØY, RE, STOKKE OG TJØME 2012 Årsrapport for driftsassistansen i Vestfold 2012 TAU RENSEANLEGG KOMMUNENE: TØNSBERG, NØTTERØY, RE, STOKKE OG TJØME 2012 Driftsassistansen i Vestfold Aquateam Norsk vannteknologisk senter A/S Kontrollprøver

Detaljer

Årsrapport for TØNSBERG RENSEANLEGG IKS Tønsberg, Nøtterøy, Re, Stokke og Tjøme kommune 2016

Årsrapport for TØNSBERG RENSEANLEGG IKS Tønsberg, Nøtterøy, Re, Stokke og Tjøme kommune 2016 ADRESSE COWI AS Karvesvingen 2 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no Årsrapport for TØNSBERG RENSEANLEGG IKS Tønsberg, Nøtterøy, Re, Stokke og Tjøme kommune 2016 Driftsassistansen

Detaljer

NORDRE FOLLO RENSEANLEGG IKS Oppegård, Ski og Ås kommuner 2012

NORDRE FOLLO RENSEANLEGG IKS Oppegård, Ski og Ås kommuner 2012 Årsrapport for driftsassistansen i Follo 2012 NORDRE FOLLO RENSEANLEGG IKS Oppegård, Ski og Ås kommuner 2012 Driftsassistansen i Follo Aquateam Norsk vannteknologisk senter A/S Kontrollprøver Oppsummering

Detaljer

Midlertidig endring av vilkår i utslippstillatelsen for Flatanger Settefisk AS, Flatanger kommune

Midlertidig endring av vilkår i utslippstillatelsen for Flatanger Settefisk AS, Flatanger kommune Flatanger Settefisk AS 7770 Flatanger Vår dato: 26.03.2015 Deres dato: Vår ref.: 2009/4300 Deres ref.: Midlertidig endring av vilkår i utslippstillatelsen for Flatanger Settefisk AS, Flatanger kommune

Detaljer

Tønsberg renseanlegg IKS KOMMUNENE: TØNSBERG, NØTTERØY, RE, STOKKE OG TJØME 2013

Tønsberg renseanlegg IKS KOMMUNENE: TØNSBERG, NØTTERØY, RE, STOKKE OG TJØME 2013 Årsrapport for driftsassistansen i Vestfold 2013 Tønsberg renseanlegg IKS KOMMUNENE: TØNSBERG, NØTTERØY, RE, STOKKE OG TJØME 2013 Driftsassistansen i Vestfold Aquateam COWI AS Kontrollprøver Oppsummering

Detaljer

Tønsberg renseanlegg IKS KOMMUNENE: TØNSBERG, NØTTERØY, RE, STOKKE OG TJØME 2015

Tønsberg renseanlegg IKS KOMMUNENE: TØNSBERG, NØTTERØY, RE, STOKKE OG TJØME 2015 Årsrapport for Driftsassistansen i Vestfold 2015 Tønsberg renseanlegg IKS KOMMUNENE: TØNSBERG, NØTTERØY, RE, STOKKE OG TJØME 2015 Driftsassistansen i Vestfold Aquateam COWI AS ÅRSRAPPORT FOR TØNSBERG 2015

Detaljer

Små avløp store tall SSB avløpsstatistikk

Små avløp store tall SSB avløpsstatistikk 1 Små avløp store tall SSB avløpsstatistikk Avløpskonferansen 2012 Ås 25-26. April 2012 Gisle Berge, Statistisk sentralbyrå 1 Dagens tema - innhold KOSTRA-rapporteringen (primærdatakilden) Avløpsstatistikk

Detaljer

SØNDRE FOLLO RENSEANLEGG ÅRSRAPPORT 2016

SØNDRE FOLLO RENSEANLEGG ÅRSRAPPORT 2016 Oppdragsgiver Søndre Follo Renseanlegg v/geir Simensen Rapporttype Årsrapport 15.03.2017 SØNDRE FOLLO RENSEANLEGG ÅRSRAPPORT 2016 - ÅRSRAPPORT 2016 2 (13) SØNDRE FOLLO RENSEANLEGG ÅRSRAPPORT 2016 Oppdragsnr.:

Detaljer

Avløpsforskriftens krav til prøvetaking

Avløpsforskriftens krav til prøvetaking Avløpsforskriftens krav til prøvetaking Kolbjørn Megård Driftsassistansen 14. og 15.10.03 Nye rensekrav på høring SFTs forslag til ny forskrift om utslipp fra avløpsanlegg stiller strengere krav til rensing

Detaljer

26B2. Avløpsanlegg iht. kapittel 1 4 i forureiningsforskrifta

26B2. Avløpsanlegg iht. kapittel 1 4 i forureiningsforskrifta 26B2. Avløpsanlegg iht. kapittel 1 4 i forureiningsforskrifta 1 Opplysningar om kommunen og ansvarleg for rapporteringa Kommunenr 0619 Kommunens Ål navn Navn skjemaansvarlig Harald Varlid Tlf nr 32085062

Detaljer

FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen Vår dato Vår referanse 14.12.2006 06/4467-03 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Steinar Østlie, 62 55 11 77 461.2 Tolga kommune 2540 Tolga

Detaljer

1.1 Innledning Kontaktinformasjon. En veileder for private eiere av avløpsrenseanlegg finner du her:

1.1 Innledning Kontaktinformasjon. En veileder for private eiere av avløpsrenseanlegg finner du her: Informasjon om ansvarlig enhet Organisasjonsnr: 874777072 Organisasjonsnavn: BJUGN KOMMUNE DRIFT OG ANLEGG Postadresse: Alf Nebbs gate 2 Postnr og -sted: 7160 Bjugn Informasjon om anlegget Anleggsnummer:

Detaljer

Gjerdrum kommune. Årsrapport Gjerdrum RA Utgave: A Dato:

Gjerdrum kommune. Årsrapport Gjerdrum RA Utgave: A Dato: Årsrapport Gjerdrum RA 2010 Utgave: A Dato: 2011-01-25 Årsrapport Gjerdrum RA 2010 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Interkommunalt innkjøpssamarb. Øvre Romerike Rapportnavn: Årsrapport Gjerdrum RA

Detaljer

Rapport: Kontroll av minirenseanlegg i Frogn kommune 2014

Rapport: Kontroll av minirenseanlegg i Frogn kommune 2014 Rapport: Kontroll av minirenseanlegg i Frogn kommune 2014 DaØ Driftsassistansen i Østfold IKS Postboks 1430 www.dao.no Fredrikstad 27.01.2015 INNLEDNING Driftsassistansen i Østfold IKS (DaØ) har på oppdrag

Detaljer

ÅSERAL KOMMUNE BORTELID RENSEANLEGG ÅRSRAPPORT 2013

ÅSERAL KOMMUNE BORTELID RENSEANLEGG ÅRSRAPPORT 2013 ÅSERAL KOMMUNE BORTELID RENSEANLEGG ÅRSRAPPORT 213 Bortelid, 25 DIVA Årsrapport for renseanlegg Årsrapport 213 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BEMANNING 3 2. TEKNISKE DATA 3 3. DRIFT OG VEDLIKEHOLD 3 3.1 STørre

Detaljer

FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen Vår dato Vår referanse 13.11.2008 08/5348 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Steinar Østlie, 62 55 11 77 461.2 Ringsaker kommune Postboks

Detaljer

Hjelpetekster for: Årlig rapportering for avløpsanlegg

Hjelpetekster for: Årlig rapportering for avløpsanlegg Generert: 9. februar 2017 1.1 Innledning Hjelpetekster for: Årlig rapportering for avløpsanlegg Kontaktinformasjon. En veileder for private eiere av avløpsrenseanlegg finner du 1her Kontaktperson er normalt

Detaljer

Dato inspeksjon: Saksnr: 2015/1171 Dato rapport:

Dato inspeksjon: Saksnr: 2015/1171 Dato rapport: Inspeksjonsrapport Inspeksjon ved Vaset avløpsanlegg Dato inspeksjon: 9.3.2015 Saksnr: 2015/1171 Dato rapport: 05.08.2015 Til stede ved kontrollen Fra kommunen: Avdelingsleder Ingeniør Driftsoperatør Fra

Detaljer

Fylkesmannens fokus innen avløp, og oppfølging av kap. 14 tillatelser. Driftsassistansens fagdager - Vrådal 4.3.15 Lillian Raudsandmoen

Fylkesmannens fokus innen avløp, og oppfølging av kap. 14 tillatelser. Driftsassistansens fagdager - Vrådal 4.3.15 Lillian Raudsandmoen Fylkesmannens fokus innen avløp, og oppfølging av kap. 14 tillatelser Driftsassistansens fagdager - Vrådal 4.3.15 Lillian Raudsandmoen Myndighetsfordeling Fylkesmannen Kap. Kommunen Kap. Avløpsanlegg i

Detaljer

PÅSLIPPSAVTALER MULIGHETER OG BEGRENSNINGER JOSTEIN ANDERSEN RAMBØLL AS

PÅSLIPPSAVTALER MULIGHETER OG BEGRENSNINGER JOSTEIN ANDERSEN RAMBØLL AS PÅSLIPPSAVTALER MULIGHETER OG BEGRENSNINGER JOSTEIN ANDERSEN RAMBØLL AS FORURENSNINGSFORSKRIFTEN, KAP. 15 A PÅSLIPP I tillegg til eventuelle krav fastsatt i utslippstillatelse av statlig forurensningsmyndighet

Detaljer

Rapport: Kontrollordning for minirenseanlegg i Spydeberg kommune 2015

Rapport: Kontrollordning for minirenseanlegg i Spydeberg kommune 2015 Rapport: Kontrollordning for minirenseanlegg i Spydeberg kommune 2015 DaØ Driftsassistansen i Østfold IKS Postboks 1430 www.dao.no Fredrikstad 22.09.2015 INNLEDNING Driftsassistansen i Østfold IKS (DaØ)

Detaljer

ÅSERAL KOMMUNE KYRKJEBYGD RENSEANLEGG ÅRSRAPPORT 2013

ÅSERAL KOMMUNE KYRKJEBYGD RENSEANLEGG ÅRSRAPPORT 2013 ÅSERAL KOMMUNE KYRKJEBYGD RENSEANLEGG ÅRSRAPPORT 213 Kvesmoen, Februar 22 DIVA Årsrapport for renseanlegg Årsrapport 213 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BEMANNING 3 2. TEKNISKE DATA 3 3. DRIFT OG VEDLIKEHOLD 4

Detaljer

Slamhandtering og resipientgranskingar for settefiskanlegg. Geir Helge Johnsen dr.philos. Daglig leder, Rådgivende Biologer AS

Slamhandtering og resipientgranskingar for settefiskanlegg. Geir Helge Johnsen dr.philos. Daglig leder, Rådgivende Biologer AS Slamhandtering og resipientgranskingar for settefiskanlegg Geir Helge Johnsen dr.philos. Daglig leder, Rådgivende Biologer AS Florø, 13-02-13 Utgangspunkt Stadig flere settefiskanlegg renser avløpet sitt

Detaljer

Årsrapport for olje- og/ eller fettholdig avløpsvann i Nannestad kommune

Årsrapport for olje- og/ eller fettholdig avløpsvann i Nannestad kommune 1 Nannestad kommune Kommunalteknikk Årsrapport for olje- og/ eller fettholdig avløpsvann i Nannestad kommune Etter forskrift om olje- og/eller fettholdig avløpsvann i Nannestad kommune, skal det årlig

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Oppland Lesja kommune 2665 Lesja Deres referanse Vår referanse Vår dato 19.12.2007 2007/2690 461.0 MD Utslippstillatelse for Lesja tettbebyggelse Med hjemmel i 18 i lov om vern mot forurensninger

Detaljer

Tilbodsskjema Vedlegg 2

Tilbodsskjema Vedlegg 2 Tilbodsskjema Vedlegg 2 29.09.2009 Laboratorietjenester i følgje kravspesifikasjonen: Prøver Ref. punkt 2.5 i kravspesifikasjon. Samla pris eks. mva.(kr.) prøve flasker pr. år Total eks. mva. (kr.) Nettkontroll

Detaljer

Vedlegg 2: GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING AV OVERVIK AVLØPSRENSEANLEGG

Vedlegg 2: GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING AV OVERVIK AVLØPSRENSEANLEGG Vedlegg 1: GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING Side 1 Vedlegg 2: GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING AV OVERVIK AVLØPSRENSEANLEGG Vedlegg 1: GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING Side 2 INNLEDNING Dette notatet gir en kort beskrivelse

Detaljer

Tilbodsskjema Vedlegg 2

Tilbodsskjema Vedlegg 2 Tilbodsskjema Vedlegg 2 03.07.2014 Laboratorietjenester i følgje kravspesifikasjonen: Ordinære prøver Ref. punkt 2.5 i kravspesifikasjon. Pris pr. prøve eks. mva.(kr.) Antall prøver pr. år Total eks. mva.

Detaljer

SEMINARIUM I UDDEVALLA 6-7 MAI 2013

SEMINARIUM I UDDEVALLA 6-7 MAI 2013 SEMINARIUM I UDDEVALLA 6-7 MAI 2013 Resultater fra enkelte Kommuner i Morsa Arild Schanke Eikum VÅR UTFORDRING I MORSA: Hvordan får vi en større andel av minirenseanleggene til å tilfredstille rensekravene

Detaljer

FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen Vår dato Vår referanse 05.01.2007 07/260-02, kfr. 06/4524 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Steinar Østlie, 62 55 11 77 461.2 Hias IKS Vangsv.

Detaljer

Tema. RA3 Hjelset. Dokumentasjon av renseeffekt. Erfaringer fra RA3 i Molde kommune.

Tema. RA3 Hjelset. Dokumentasjon av renseeffekt. Erfaringer fra RA3 i Molde kommune. Tema Dokumentasjon av renseeffekt. Erfaringer fra RA3 i Molde kommune. Kurs - Ulsteinvik, 23 mai 2005 Kjell Inge Reiten, Molde kommune Magne Roaldseth, Driftsassistansen Beskrivelse av RA3 Hjelset Uttak

Detaljer

Revidert utslippstillatelse for Stokke tettbebyggelse, Vårnes renseanlegg

Revidert utslippstillatelse for Stokke tettbebyggelse, Vårnes renseanlegg Stokke kommune Att. rådmann Postboks 124 3161 Stokke Vår saksbehandler / telefon: Deres ref: Vår referanse: Vår dato: Berit Løkken 33 37 11 95 2007/4663 15.05.2007 Sigurd Svalestad 33 37 11 90 Arkivnr:

Detaljer

Årsrapport for utslipp eller påslipp av avløpsvann fra næring. Følgende dokumenter skal vedlegges årsrapporten:

Årsrapport for utslipp eller påslipp av avløpsvann fra næring. Følgende dokumenter skal vedlegges årsrapporten: ULLENSAKER kommune Årsrapport for utslipp eller påslipp av avløpsvann fra næring Utfylling av årsrapportskjema Årsrapportskjemaet skal fylles ut med organisasjonsnummer, fakturaadresse, virksomhetens gårds-

Detaljer

Rensekrav og anbefalte renseløsninger

Rensekrav og anbefalte renseløsninger Kurs om nytt regelverk på avløpsområdet 2006 Et samarbeid mellom fylkesmannen og NORVAR Rensekrav og anbefalte renseløsninger Av Jørund Ofte, Steinar Skoglund, Ragnar Storhaug og Terje Wikstrøm 1 Disposisjon

Detaljer

FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen Inspeksjon ved Hvebergsmoen Potetpakkeri AS Endelig rapport. Bedriftens adresse: Hvebergsmoen Potetpakkeri AS Tlf. nr. 2264 Grinder Org. nr 980 697 460 Inspeksjonsdato:

Detaljer

Rapport fra tilsyn med Breivika avløpsrenseanlegg i Tromsø kommune

Rapport fra tilsyn med Breivika avløpsrenseanlegg i Tromsø kommune Vår dato 30.06.2015 Rapport fra tilsyn med Breivika avløpsrenseanlegg i Tromsø kommune Ansvarlige virksomhet Navn: Tromsø kommune, Vann og Avløp Organisasjonsnr: 940101808 Adresse: Boks 2513, 9272 Tromsø

Detaljer

Forskrift er tilgjengelig på http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/lf/lf/lf-20071119-1500.html. DEL 1 Virksomhetens informasjon og anleggstype

Forskrift er tilgjengelig på http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/lf/lf/lf-20071119-1500.html. DEL 1 Virksomhetens informasjon og anleggstype Ullensaker kommune Vann, avløp, renovasjon og veg Årsrapport for påslipp til kommunalt nett Etter lokal forskrift om påslipp av olje- og/eller fettholdig avløpsvann til kommunalt avløpsnett. I Ullensaker

Detaljer

NAVA Compact dokumentasjon av renseeffekten

NAVA Compact dokumentasjon av renseeffekten NAVA Compact dokumentasjon av renseeffekten April 2002 Sammendrag NAVA Compact er et renseanlegg for gråvann som brukes i kombinasjon med avløpsfritt klosett. NAVA Compact er utviklet og dokumentert gjennom

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Tore

Detaljer

Utslippstillatelse for drift av foredlingsanlegg - Ytterøykylling AS avd. Mule

Utslippstillatelse for drift av foredlingsanlegg - Ytterøykylling AS avd. Mule Saksbehandler: Kristine Molde Deres ref.: Vår dato: 25.02.2014 Tlf. direkte: 74 16 80 65 E-post: fmntkrm@fylkesmannen.no Vår ref.: 2013/6889 Arkivnr: 461.3 Ytterøykylling AS Jørstad 7629 YTTERØY Utslippstillatelse

Detaljer

Rapport: Kontroll av minirenseanlegg i Ski kommune 2013

Rapport: Kontroll av minirenseanlegg i Ski kommune 2013 Rapport: Kontroll av minirenseanlegg i Ski kommune DaØ Postboks 1430 www.dao.no Fredrikstad 10.12. 10.12. Side 2 av INNLEDNING (DaØ) har på oppdrag fra Ski kommune gjennomført tilsyn/kontroll av i alt

Detaljer

Kan framtidig utbygging av renseanleggene VEAS, Bekkelaget og Nordre Follo utsettes ved å redusere fremmedvannmengdene?

Kan framtidig utbygging av renseanleggene VEAS, Bekkelaget og Nordre Follo utsettes ved å redusere fremmedvannmengdene? 15.11.12 Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord Kan framtidig utbygging av renseanleggene VEAS, Bekkelaget og Nordre Follo utsettes ved å redusere SIV.ING. STEINAR SKOGLUND AS

Detaljer

Tilstandsvurdering 2016 Rapportering av avløpsdata fra 2015. Munstersvei 6, 3610 Kongsberg kontor@kinei.no 905 90 720

Tilstandsvurdering 2016 Rapportering av avløpsdata fra 2015. Munstersvei 6, 3610 Kongsberg kontor@kinei.no 905 90 720 Tilstandsvurdering 2016 Rapportering av avløpsdata fra 2015 Munstersvei 6, 3610 Kongsberg kontor@kinei.no 905 90 720 1 Standarden på avløpstjenesten God Mangelfull Dårlig Overløp fra avløpsnettet Ledningsnettet

Detaljer

Selbu kommune Vedlegg 1: GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING Side 1 Prosjekt: Tømra avløpsrenseanlegg GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING AV TØMRA AVLØPSRENSEANLEGG

Selbu kommune Vedlegg 1: GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING Side 1 Prosjekt: Tømra avløpsrenseanlegg GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING AV TØMRA AVLØPSRENSEANLEGG Vedlegg 1: GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING Side 1 GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING AV TØMRA AVLØPSRENSEANLEGG Vedlegg 1: GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING Side 2 INNLEDNING Dette notatet gir en kort beskrivelse av forholdene

Detaljer

Sammensetning av sigevann fra norske deponier Presentasjon av funn gjort ved sammenstilling av data fra Miljødirektoratets database

Sammensetning av sigevann fra norske deponier Presentasjon av funn gjort ved sammenstilling av data fra Miljødirektoratets database Sammensetning av sigevann fra norske deponier Presentasjon av funn gjort ved sammenstilling av data fra Miljødirektoratets database Gudny Okkenhaug, Hans Peter Arp, NGI Fagtreff i Vannforeningen, 3. februar

Detaljer

Vedlegg til avtale om mottak av biogjødsel

Vedlegg til avtale om mottak av biogjødsel Vedlegg til avtale om mottak av biogjødsel Vedlegg A. Opplysninger om levert biogjødsel. Levert biogjødsel skal være kvalitetssikret iht. forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav. Det skal etableres

Detaljer

FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen Vår dato Vår referanse 14.12.2006 06/4533-03 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Steinar Østlie, 62 55 11 77 461.2 Våler kommune 2436 Våler

Detaljer

Ledningsnettet først nå står renseanlegget for tur

Ledningsnettet først nå står renseanlegget for tur Norsk Vannforening 11. Mars 2009 Avløpsforskriften i praksis Ledningsnettet først nå står renseanlegget for tur 1 FET KOMMUNE sammen skaper vi trivsel og utvikling 2 Innhold Fet kommune Vannressurser Noen

Detaljer

Utfordringer og muligheter for Østfold-kommuner Tor Gunnar Jantsch

Utfordringer og muligheter for Østfold-kommuner Tor Gunnar Jantsch Driftsassistansen i Østfold IKS Utfordringer og muligheter for Østfold-kommuner Tor Gunnar Jantsch Driftsassistansen i Østfold, DaØ DaØ er et interkommunalt selskap IKS 17 av Østfolds kommuner er eiere

Detaljer

MANDAL KOMMUNE GRØNVIKA RENSEANLEGG ÅRSRAPPORT 2014

MANDAL KOMMUNE GRØNVIKA RENSEANLEGG ÅRSRAPPORT 2014 MANDAL KOMMUNE GRØNVIKA RENSEANLEGG ÅRSRAPPORT 2014 Driftsleder Hans Jørgen Stusvik Telefon Grønvika: 38 26 58 20 Mobil: 41 50 84 24 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 BEMANNING 3 2.0 DRIFT OG VEDLIKEHOLD 3 2.1 Større

Detaljer

~----- Utslippskontroll av kloakk renseanlegg i Østfold ARSRAPPORT FOR 1993. Fylkesmannen i Østfold Miljøvernavdelingen.

~----- Utslippskontroll av kloakk renseanlegg i Østfold ARSRAPPORT FOR 1993. Fylkesmannen i Østfold Miljøvernavdelingen. ~----- ~ Rapport 8-1994 Utsippskontro av koakk renseanegg i Østfod o ARSRAPPORT FOR 1993 Fykesmannen i Østfod Mijøvernavdeingen NDLJØVERNAVDELINGEN Fykesmannen i Østfod POSTADRESSE: VOGTSGT.17,1532 Moss

Detaljer

Rapportnummer: I.FMHO (Kjøtteinståa) og I.FMHO (Eldøyane)

Rapportnummer: I.FMHO (Kjøtteinståa) og I.FMHO (Eldøyane) Saksbehandler, telefon Sissel Storebø, 5557 2317 Vår dato 12.03.2015 Deres dato Vår referanse 2015/3539 461.2 Deres referanse Kværner Stord AS Eldøyane 59 5411 STORD Rapport fra inspeksjon Kværner Stord

Detaljer

Planlegging av årets tilsynsaksjon på avløp Akkreditering Ny veileder om kommunen som myndighet på avløpssiden Primærrensing og slam Bruk av data fra

Planlegging av årets tilsynsaksjon på avløp Akkreditering Ny veileder om kommunen som myndighet på avløpssiden Primærrensing og slam Bruk av data fra Planlegging av årets tilsynsaksjon på avløp Akkreditering Ny veileder om kommunen som myndighet på avløpssiden Primærrensing og slam Bruk av data fra renseanlegg Gjennomføres av fylkesmannens miljøvernavdeling

Detaljer

Hva skjer på slamfronten?

Hva skjer på slamfronten? Driftsassistansesamling Hamar 22-23 januar 2014 Hva skjer på slamfronten? 1 v/arne Haarr, Norsk Vann Stikkord 2 Revisjon av gjødselvareforskriften Pågående slamprosjekt - Matfondprosjektet - Bioforsk Bransjenorm

Detaljer

UNDERSØKELSE AV TURBIDITET SOM SURROGATPARAMETER

UNDERSØKELSE AV TURBIDITET SOM SURROGATPARAMETER UNDERSØKELSE AV TURBIDITET SOM SURROGATPARAMETER i forbindelse med utslippskontroll av avløpsanlegg i spredt bebyggelse utgitt av vannområdeutvalget morsa VANNOMRÅDEUTVALGET MORSA ÅRSMELDING FOR 2012 [1]

Detaljer

Aske en ny ressurs? Trond Knapp Haraldsen Bioforsk Jord og miljø 1432 Ås. Fagdag biprodukter Oslo, 11. november 2010

Aske en ny ressurs? Trond Knapp Haraldsen Bioforsk Jord og miljø 1432 Ås. Fagdag biprodukter Oslo, 11. november 2010 Aske en ny ressurs? Trond Knapp Haraldsen Bioforsk Jord og miljø 1432 Ås Fagdag biprodukter Oslo, 11. november 2010 Aske verdens eldste mineralgjødsel Aske var hovedgjødsla i det gamle svedjejordbruket

Detaljer

Case Rælingen muligheter og utfordringer utfasing av lite anlegg og overføring til NRA. Norsk Vannforening 28.04.2010

Case Rælingen muligheter og utfordringer utfasing av lite anlegg og overføring til NRA. Norsk Vannforening 28.04.2010 Case Rælingen muligheter og utfordringer utfasing av lite anlegg og overføring til NRA Norsk Vannforening 28.04.2010 Om NRA IKS Interkommunalt selskap for Lørenskog, Rælingen og Skedsmo kommune RA-2 ble

Detaljer

Kapittel 14: Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra større tettbebyggelser

Kapittel 14: Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra større tettbebyggelser Kommentarer til Kapittel 14: Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra større tettbebyggelser Kommentarer til forurensningsforskriften. Det er Fylkesmannen som svarer på henvendelser vedrørende forurensningsforskriften

Detaljer

Fylkesmannen i Rogaland Miljøvernavdelingen

Fylkesmannen i Rogaland Miljøvernavdelingen Fylkesmannen i Rogaland Miljøvernavdelingen Saksbehandler: Henriette Givskud Arkivnr.: 461.2 Telefon: 51 56 89 24 Saksnr.: 2008/3627 IVAR Avløpsanlegg Bore - Kontrollrapport Rapportnr: Type kontroll: 2008.074.I.

Detaljer

TILLATELSE TIL DRIFT AV Tønsbergfjordens avløpsutvalgs renseanlegg med tilhørende anlegg i Nøtterøy, Re og Tønsberg kommuner

TILLATELSE TIL DRIFT AV Tønsbergfjordens avløpsutvalgs renseanlegg med tilhørende anlegg i Nøtterøy, Re og Tønsberg kommuner TILLATELSE TIL DRIFT AV Tønsbergfjordens avløpsutvalgs renseanlegg med tilhørende anlegg i Nøtterøy, Re og Tønsberg kommuner Grunnlaget for tillatelsen er lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger

Detaljer

NATURFAG FRA FOR TIL GJØDSEL? Arne Skorstad FLATANGER SETTEFISK AS. Teknisk leder

NATURFAG FRA FOR TIL GJØDSEL? Arne Skorstad FLATANGER SETTEFISK AS. Teknisk leder NATURFAG FRA FOR TIL GJØDSEL? Arne Skorstad Teknisk leder FLATANGER SETTEFISK AS Produksjon: 7,5 mill. smolt 900 tonn Ansatte: 14 stk. Omsetning: Vannforbruk: Strømforbruk: 90 mill. 34 mill. m3 7 mill.

Detaljer

Songdalen Kommune. Vatneli Renseanlegg. Søknad om utslippstillatelse

Songdalen Kommune. Vatneli Renseanlegg. Søknad om utslippstillatelse Songdalen Kommune Vatneli Renseanlegg Søknad om utslippstillatelse Kristiansand 25.11.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Generelle opplysningererror! Bookmark not defined. Om søkeren Søknadens

Detaljer

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode 03.07.2008 2008/1529-5 460 Bjørn Arne Karlsen 77 64 22 15 Deres dato Deres ref.

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode 03.07.2008 2008/1529-5 460 Bjørn Arne Karlsen 77 64 22 15 Deres dato Deres ref. Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode 03.07.2008 2008/1529-5 460 Bjørn Arne Karlsen 77 64 22 15 Deres dato Deres ref. Tromsø kommune Vann og Avløp Postboks 2513 9272 TROMSØ Avløpsanlegg i Tromsø

Detaljer

Fylkesmannen i Rogaland Miljøvernavdelingen

Fylkesmannen i Rogaland Miljøvernavdelingen Fylkesmannen i Rogaland Miljøvernavdelingen Saksbehandler: Henriette Givskud Arkivnr.: 461.2 Telefon: 51 56 89 24 Saksnr.: 2008/3660 IVAR IKS Avløpsanlegg Nærbø - Kontrollrapport Rapportnr: Type kontroll:

Detaljer

Arild Eikum, Monika Tauteryte, Tor Gunnar Jantsch Avløpskonferansen 2012 UMB 26. april 2012

Arild Eikum, Monika Tauteryte, Tor Gunnar Jantsch Avløpskonferansen 2012 UMB 26. april 2012 Kommunalt tilsyn: Hvilke utfordringer har kommunen? Hva ønsker man å oppnå? Hvordan skal man organisere tilsynet? Erfaringer fra kontrollordning for spredt avløp Morsa Arild Eikum, Monika Tauteryte, Tor

Detaljer

Primærrensing Erfaringer fra Tromsø. Jan Stenersen Driftssjef Avløp

Primærrensing Erfaringer fra Tromsø. Jan Stenersen Driftssjef Avløp Primærrensing Erfaringer fra Tromsø Jan Stenersen Driftssjef Avløp Avløpsstrukturen i Tromsø Mekaniske renseanlegg Pumpestasjoner fra andre avrenningsområder Litt historie Opprinnelig planlagt et titalls

Detaljer

FAGDAGER HAMAR 23-24 FEBRUAR 2012

FAGDAGER HAMAR 23-24 FEBRUAR 2012 FAGDAGER HAMAR 23-24 FEBRUAR 2012 Hvordan oppnå maksimal renseeffekt på minirenseanlegg Arild Schanke Eikum VÅR UTFORDRING: Hvordan får vi en større andel av minirenseanleggene til å tilfredstille rensekravene

Detaljer

Helgeland og HEWA s årskonferanse 2011. Ledningskartverk

Helgeland og HEWA s årskonferanse 2011. Ledningskartverk Driftsassistansen i Østfold IKS Helgeland og HEWA s årskonferanse 2011 Ledningskartverk Driftsassistansen i Østfold og Gemini VA. Av Tron-Sverre Johansen DaØ 2011 1 Driftsassistansen i Østfold DaØ Driftsassistansen

Detaljer

Veiledning Søknad om utslipp av avløpsvann

Veiledning Søknad om utslipp av avløpsvann Veiledning Søknad om utslipp av avløpsvann Hvem har søknadsplikt? Når du skal etablere et utslipp av sanitært avløpsvann eller øke et eksisterende utslipp vesentlig, må du søke kommunen om utslippstillatelse.

Detaljer

Oppdragsgiver: Norsk Miljøindustri 534667 Diverse små avløp- overvann- og vannforsyningsoppdrag Dato: 2014-09-17

Oppdragsgiver: Norsk Miljøindustri 534667 Diverse små avløp- overvann- og vannforsyningsoppdrag Dato: 2014-09-17 Oppdragsgiver: Norsk Miljøindustri Oppdrag: 534667 Diverse små avløp- overvann- og vannforsyningsoppdrag Dato: 2014-09-17 Skrevet av: Per Ingvald Kraft Kvalitetskontroll: Knut Robert Robertsen AVRENNING

Detaljer

Benchmarking i Norge med

Benchmarking i Norge med Benchmarking i Norge med 1 Av Ole Lien, Norsk Vann Hva er? (1) BedreVA er kommunenes og Norsk Vanns system for å dokumentere tilstand og kostnader på VAtjenestene et verktøy for målrettet utvikling BedreVA

Detaljer

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Aremark kommune.

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Aremark kommune. Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Aremark kommune. Vedtatt av Aremark kommune (14.12.06) med hjemmel i Forskrift om endring av forskrift av 01.06.2004 om begrensning av forurensning

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved AHSA Interkommunale renseanlegg i AHSA avløpsanlegg

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved AHSA Interkommunale renseanlegg i AHSA avløpsanlegg AHSA IKS Engerveien 38 1815 ASKIM Miljøvernavdelingen Deres ref.: tmm Vår ref.: 2007/6053 461.2 LTH Vår dato: 10.06.2015 Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved AHSA Interkommunale renseanlegg i AHSA avløpsanlegg

Detaljer

REVISJON ved AHSA AVLØPSSAMARBEID IKS

REVISJON ved AHSA AVLØPSSAMARBEID IKS Endelig REVISJON ved AHSA AVLØPSSAMARBEID IKS RAPPORT 18-2010 Virksomhetens adresse: Engerveien 38 1815 ASKIM Regelverk: Forurensningsloven og Produktkontrolloven med tilhørende forskrifter, tillatelser

Detaljer

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn Hovedtall om arbeidsmarkedet... 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 4 679 3,3-398 -8 Delvis ledige 1 966 1,4 32 2 Arbeidssøkere på tiltak 1 377 1,0 230 20 Kvinner av

Detaljer

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn Hovedtall om arbeidsmarkedet... 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 5 343 3,7-123 -2 Delvis ledige 1 520 1,1 34 2 Arbeidssøkere på tiltak 530 0,4 137 35 Kvinner av Helt

Detaljer

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Horten kommune, Vestfold

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Horten kommune, Vestfold Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Horten kommune, Vestfold Hjemmel: Fastsatt av Horten kommunestyre dato - med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning

Detaljer

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Halden kommune.

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Halden kommune. Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Halden kommune. Vedtatt av Halden kommunestyre 15. november 2012 Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Halden kommune,

Detaljer

Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg, Spydeberg kommune, Østfold.

Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg, Spydeberg kommune, Østfold. Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg, Spydeberg kommune, Østfold. Fastsatt av Spydeberg kommunestyre 7. oktober 2008 med hjemmel i Forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om

Detaljer

Snøsmelteanlegget i Oslo. Resultater fra 2 års prøvedrift: Analyseresultater og overvåkning

Snøsmelteanlegget i Oslo. Resultater fra 2 års prøvedrift: Analyseresultater og overvåkning Snøsmelteanlegget i Oslo Resultater fra 2 års prøvedrift: Analyseresultater og overvåkning NCCs presentasjon: 1. Tidligere snøhåndtering behovet for en ny løsning 2. Miljøregnskap 3. Tillatelse til drift

Detaljer

Dagens utslippstillatelser og «regime»: Erfaringer fra Skien kommune

Dagens utslippstillatelser og «regime»: Erfaringer fra Skien kommune Norsk vannforening Seminar om Kommunale utslippstillatelser Oslo, 17 oktober 2012 Dagens utslippstillatelser og «regime»: Erfaringer fra Skien kommune Gunnar Mosevoll virksomhetsleder for vannforsyning

Detaljer

Miljøgifter - Norsk Vann øker innsatsen på forebyggende arbeid Gardermoen Arne Haarr, Norsk Vann

Miljøgifter - Norsk Vann øker innsatsen på forebyggende arbeid Gardermoen Arne Haarr, Norsk Vann Miljøgifter - Norsk Vann øker innsatsen på forebyggende arbeid Gardermoen 24.10.2013 Arne Haarr, Norsk Vann 1 2 Har DU kontroll på miljøgiftene? Kommunane sitt ansvar for miljøgifter 3! Forurensningsforskriften

Detaljer

Notat. Resultater fra prøvetaking i resipienten til Røros renseanlegg august 2013

Notat. Resultater fra prøvetaking i resipienten til Røros renseanlegg august 2013 Notat Til : Røros kommune Att : Rune Gunleiksrud Fra : Elisabeth Lyngstad Dato : 18.09.2013 Arkivnr. : O-11080 Resultater fra prøvetaking i resipienten til Røros renseanlegg august 2013 1. Bakgrunn Røros

Detaljer

Fagdag mindre avløp 21.01.2016. Gro Gaarder gro.gaarder@marker.kommune.no

Fagdag mindre avløp 21.01.2016. Gro Gaarder gro.gaarder@marker.kommune.no Fagdag mindre avløp 21.01.2016 Gro Gaarder gro.gaarder@marker.kommune.no Erfaringer fra arbeid med spredt avløp Bakgrunn, søknad om utslippstillatelse, krav til ansvarlige aktører, saksbehandling, kontroll/tilsyn

Detaljer

Hva må man tenke på når man designer nytt renseanlegg?

Hva må man tenke på når man designer nytt renseanlegg? Hva må man tenke på når man designer nytt renseanlegg? Anniken Alsos 11.10.17 Rensekrav Kapasitet Dimensjonering mekanisk rensing - båndfilter Vedlikeholdspunkt Tomt/plassbehov Suksesskriterier Sobye Miljøfilter

Detaljer

Høringsuttalelse fra Fredrikstad kommune til Vesentlige vannforvaltningsspørsmål Vannregion Glomma

Høringsuttalelse fra Fredrikstad kommune til Vesentlige vannforvaltningsspørsmål Vannregion Glomma Østfold fylkeskommune Vannregionmyndigheten for Glomma Postboks 220 1702 SARPSBORG Deres referanse Vår referanse Klassering Dato 2010/8218-52-156931/2012-PEHL M10 14.12.2012 Høringsuttalelse fra Fredrikstad

Detaljer

Endret tillatelse til utslipp fra Tine meieriet Sem i Tønsberg kommune.

Endret tillatelse til utslipp fra Tine meieriet Sem i Tønsberg kommune. Tine meieriet Øst Sem Postboks 114 3107 SEM Vår saksbehandler / telefon: Deres ref: Vår referanse: Vår dato: Sigurd Anders Svalestad 2003/7040 28.10.2003 33 37 11 90 Arkivnr: 461.3 Endret tillatelse til

Detaljer

STERNER AS «Best der det gjelder» «Slambehandling i settefiskindustrien» Kim David Lid, DL Sterner Biotek AS

STERNER AS «Best der det gjelder» «Slambehandling i settefiskindustrien» Kim David Lid, DL Sterner Biotek AS STERNER AS «Best der det gjelder» «Slambehandling i settefiskindustrien» Kim David Lid, DL Sterner Biotek AS Agenda (18 minutter) Dagens situasjon Slam i settefiskindustrien Kriterier for valg av utstyr

Detaljer

2 Definisjoner Definisjonene i forurensningsforskriftens 11-3 gjelder for denne forskriften. I tillegg gjelder følgende:

2 Definisjoner Definisjonene i forurensningsforskriftens 11-3 gjelder for denne forskriften. I tillegg gjelder følgende: Lokal forskrift for mindre avløpsanlegg for bolighus, hytter og annen bebyggelse i Meråker kommune Vedtatt av Meråker kommunestyre 24.09.2007 med hjemmel i forskrift av 01.06.2004 om begrensning av forurensning

Detaljer

Verktøy og prinsipper til bruk i kildesporing

Verktøy og prinsipper til bruk i kildesporing Verktøy og prinsipper til bruk i kildesporing Fagtreff i Norsk vannforening Mandag 27. oktober 2008 Fra kildesporing til tilsyn -jakten på miljøgiftene Siv.ing. Ragnar Storhaug Aquateam A/S www.aquateam.no

Detaljer

Kommentarer til søknad fra Glencore Nikkelverk om fornyet utslippstillatelse, 2013/536, fra Naturvernforbundet i Vest-Agder

Kommentarer til søknad fra Glencore Nikkelverk om fornyet utslippstillatelse, 2013/536, fra Naturvernforbundet i Vest-Agder Kommentarer til søknad fra Glencore Nikkelverk om fornyet utslippstillatelse, 2013/536, fra Naturvernforbundet i Vest-Agder Generelt Naturvernforbundet i Vest-Agder setter stor pris på at Glencore Nikkelverk

Detaljer