Rapport: Kontroll av minirenseanlegg i Ski kommune 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport: Kontroll av minirenseanlegg i Ski kommune 2013"

Transkript

1 Rapport: Kontroll av minirenseanlegg i Ski kommune DaØ Postboks Fredrikstad

2 Side 2 av INNLEDNING (DaØ) har på oppdrag fra Ski kommune gjennomført tilsyn/kontroll av i alt 310 minirensanlegg i kommunen iht. til Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg, Ski kommune. Av de 310 anleggene ble det tatt vannprøver fra 246. Anleggene var levert av ulike leverandører. Dette er vist i tabellen og figuren nedenfor. MINIRENSEANLEGG KONTROLLERT I SKI KOMMUNE () UTSLIPPSKRAV Anleggene skal oppfylle følgende utslippskonsentrasjoner eller renseeffekter, regnet som årlig middelverdi. Parameter: Utslippskonsentrasjon: Klasse 1 Klasse3 Tot-P < 1,0 mg/l (>90%) <1,0 mg/l (>90%) BOF 5 < 25 mg/l (>90%) Ingen Der hvor brukerinteresser blir berørt, kan det stilles krav til utslipp av bakterier (TKB).

3 Side 3 av GJENNOMFØRING Arbeidet har omfattet anleggsbesøk og kontroll av anleggenes ytelser ved hjelp av prøvetaking av renset avløpsvann (analyser av Tot-P og BOF 5 ), samt funksjonskontroll. Funksjonskontrollen har bestått av en visuell inspeksjon hvor følgende momenter ble kartlagt og journalført: Visuell kontroll av feil på mekaniske komponenter, herunder blåsemaskiner, biomedie (rotor el. fast pakke), doseringsutrustning, lokk/deksel etc. Observasjoner av prosessen, herunder flyteslam, slamflukt, vann-nivå, biofilm, høyt slamnivå, unormale omstendigheter, fremmedlegemer i anlegget, samt måle ph og temperatur. Observasjon av service og drift, herunder renhold, lukt, kjemikalienivå i beholder etc. DaØ har tatt ut prøvene på en mest mulig representativ måte i henhold til prosedyre beskrevet i DaØs kvalitetssystem. Prosedyrene ble tidligere utarbeidet på bakgrunn av informasjon fra anleggsleverandørene og har vært presentert leverandørene for kommentar. DaØ har sørget for innlevering av prøver til akkreditert laboratorium. Ski kommune hadde kontroll av i alt 310 anlegg hvorav 246 ble prøvetatt. Alle anlegg ble besøkt, men der hvor anlegg var under installasjon eller av andre årsaker ikke var i drift, ble det ikke tatt ut vannprøver. Det ble heller ikke tatt prøver på Biovac anlegg hvor det ikke var installert prøveslange (utendørs anlegg) eller var installert prøvekran på husanlegg. I tabellen nedenfor har vi gitt en oversikt over årsakene til de anleggene som ikke ble prøvetatt. De årsakene som er angitt er ikke spesielle for Ski kommune, men erfares i større eller mindre grad i alle kommuner hvor Driftsassistansen har gjennomført tilsyn. ÅRSAKER TIL AT ANLEGG IKKE BLE PRØVETATT ANTALL Ikke kran på innendørs anlegg. 9 Tett prøvetakingskran. 8 Huseier nektet tilgang til anlegget. 3 Ikke mulig å kontakte huseier (gjentatte besøk og ikke svar 10 på telefon) ubebodd eller hytte. Anlegg ute av drift (ikke satt I drift, mekanisk havari, tomt 12 for vann) Prøveslange mangler eller feil montert (Biovac) 15 Tett utløpsrør 2 Anlegg mangler, koplet til kommunalt nett 2 Anlegg ikke tømt for slam. 3

4 Side 4 av Figur 1 under viser hvordan tilsynsarbeidet er lagt opp ved at man gjennom analyser, prosessobservasjoner og teknisk/mekaniske vurderinger skiller ut de anleggene som ikke tilfredsstiller rensekravene. Det er imidlertid stor forskjell på anlegg som ikke tilfredsstiller kravene. Noen anlegg vil kreve omfattende tiltak for å tilfredsstille kravene mens andre anlegg vil kunne tilfredsstille kravene etter mindre tiltak. For å synliggjøre dette har vi gruppert anleggene hvor blå anlegg tilfredsstiller kravene, grønne anlegg trenger mindre tiltak (Tot-P <4,0 og BOF 5 mg/l<40). Anleggene i den røde gruppen vil ha behov for en nærmere vurdering og tiltak før driften vil være tilfredsstillende. Dette gjelder også Klasse 3 anlegg (mek/kjem). Figur 1 Opplegg for tilsyn av minirenseanlegg i spredt bebyggelse.

5 Side 5 av RESULTATER OG KOMMENTARER I henhold til oppdraget fra Ski kommune skulle 310 anlegg kontrolleres. Det var mulig å prøveta 246 anlegg. I de følgende avsnittene oppsummeres resultatene fra kontrollen med hensyn til de ulike undersøkelsene som ble gjort. 1. Fjerning av fosfor og organisk stoff Tabellen nedenfor gir en oversikt over antall anlegg som ble kontrollert og hvilke resultater som ble oppnådd i forhold til rensekravene. Resultat Totalt Klasse 1* Klasse 3 Antall anlegg som skulle kontrolleres 310 (100 %) 288 (100 %) 22 (100 %) Antall anlegg kontrollert og prøvetatt (% av alle anlegg) 246 (79 %) 230 (80 %) 16 (73 %) Antall anlegg besøkt, men ikke prøvetatt 64 ( %) 58 (20 %) 6 (27 %) Antall anlegg som tilfredsstiller BOF 5 og Tot-P krav (% av 39 (17 %) prøvetatte anlegg) Antall anlegg som tilfredsstiller BOF 5 krav. (% av prøvetatte anlegg) 154 (67 %) Antall anlegg som tilfredsstiller BOF 5 -krav, men ikke Tot-P-krav 115 (50 %) (% av prøvetatte anlegg) Antall anlegg som tilfredsstiller Tot-P krav. (% av prøvetatte anlegg) 46 (19 %) 41 (18 %) 5 (31 %) Antall anlegg som tilfredsstiller Tot-P-krav, men ikke BOF 5 -krav 2 (1 %) (% av prøvetatte anlegg) Antall anlegg som ikke tilfredsstiller BOF 5 -krav eller Tot-P-krav 191 (83 %) (% av prøvetatte anlegg) Gjennomsnittlig fjerning av Tot-P for alle anlegg forutsatt 15 mg/l 59 % 59 % 64 % Tot-P i innløpsvannet Gjennomsnittlig fjerning av BOF 5 for alle anlegg forutsatt 150 mg/l 62 % BOF 5 i innløpsvannet *Ikke nok vann til BOF prøve på 1 anlegg. Det fremgår av tabellen overfor at den gjennomsnittlige fjerning av organisk stoff var 62%, mens tilsvarende fjerning av fosfor var 59%. Det tas da utgangspunkt i følgende råvannskvalitet: BOF 5 = 150 mg/l Tot-P = 15 mg/l

6 Side 6 av Figur 2. Gruppering av alle prøvetatte anlegg etter renseresultater (Ski kommune). Figur 3. Gruppering av klasse 1 renseanlegg etter renseresultater (Ski kommune).

7 Side 7 av Figur 4. Gruppering av klasse 3 renseanlegg etter renseresultater (Ski kommune). I Ski kommune utgjør Biovac anleggene en stor andel av det totale antall anlegg i kommunen. Mange av disse anleggene er av eldre årgang. Særlig gjelder dette innendørsanleggene hvor hele 53 av totalt 56 anlegg var eldre enn 20 år. Hele 30 anlegg hadde vært i drift i mer enn 25 år. Ski kommune var interessert i å finne ut om de eldre innendørsanleggene viser dårligere resultater enn Biovac uteanlegg. I figur 5 nedenfor viser det seg at kun 11 av 56 anlegg ligger innenfor den blå og grønne gruppen mens hele 28 anlegg (50%) blir klassifisert som røde anlegg. I tillegg til dette er det ikke mulig å ta prøver på 30% av anleggene (farget lilla i figur 5). I henhold til kommunens krav skal det være tilrettelagt for prøvetaking på alle anleggene, både innendørs og utendørs.

8 Side 8 av Figur 5. Vurdering av innendørs Biovac anlegg. Vurdering av uteanleggene er vist i figur 6 nedenfor. Til tross for at kun to (2) av i alt 90 utendørsanlegg er eldre enn 20 år viser det seg at bildet er stort sett det samme for innendørsog utendørsanlegg. Figur 6. Vurdering av utendørs Biovac anlegg. Det er i alt ca. 8 leverandører av anlegg til Ski kommune. I tillegg har enkelte av leverandørene flere enn en anleggstype. Alle anleggstypene er typegodkjent og skal i prinsippet kunne tilfredsstille kommunens utslippskrav. Når enkelte anleggstyper kommer dårlig ut så kan dette skyldes systematiske feil

9 Side 9 av ved installasjon og/eller huseiers bruk av anlegget. I tillegg skyldes det nok dessverre manglende service i en del av tilfellene. På dette området har man store utfordringer. Figur 7 viser hver enkelt anleggstype og hvor stor andel som faller innenfor den røde gruppen (>4 mg/l P, >40 mg/l BOF 5 ). Figur 7. Antall anleggstyper i Ski kommune og andel av anlegg med ikke tilfredsstillende resultat. 2. Temperatur Feltarbeidet ble gjennomført februar-mai i og det ble målt normale temperaturer for denne årstiden i anleggene (se figuren nedenfor). Temperaturen varierte mellom ca. 0,8 0 C til 22,1 0 C, mens temperaturen for de fleste anleggene lå i området C. (se figur 7)

10 Side 10 av Figur 7. Temperatur i utløpsvann fra minirenseanlegg, Ski Kommune. Temperaturen vil påvirke den biologiske prosessen i anlegget, men i hvor stor grad den også påvirker kjemisk felling har vi ingen god dokumentasjon på. De svært lave verdiene vi observerte på enkelte anlegg vil kunne indikere innlekking av overvann/smeltevann i ledningsnettet til renseanlegget på grunn av feil koplinger og/eller gammelt ledningsnett. 3. ph ph ble målt i alle anleggene og resultatene er vist i figur 8 nedenfor. Det er ønskelig at ph ligger i området mellom ph 6,0 til 7,0 for å få optimale fellingsbetingelser ved bruk av PAX 14 som fellingskjemikalium. Resultatene fra tidligere undersøkelser i andre kommuner viser imidlertid at man kan oppnå god fosfor-reduksjon selv om man ligger både over og under dette ph-intervallet. I de anleggene som hadde lav ph (<6,0) kan dette skyldes nitrifikasjon i anleggene, noe som ble observert i anlegg under befaringen. De fleste anleggene ligger imidlertid høyt i forhold til optimale fellingsbetingelser. De ekstremt lave verdiene kan i enkelte tilfeller skyldes vann fra rengjøring/tilbakespyling av drikkevannsfilteret der man har egen vannforsyning.

11 Side 11 av Figur 8. ph i utløpsvann fra minirenseanlegg, Ski Kommune 4. Andre observasjoner Tabellen nedenfor viser en oppsummering av observasjoner på 99 anlegg av i alt 246. På de resterende 147 anleggene hadde man ingen spesielle anmerkning knyttet til punktene angitt i tabellen. ANTALL ANLEGG (% av antall prøvetatte anlegg) 1. Fysiske skader 7 (3%) 2. Lukt 13 (4%) 3. Flytslam/slamflukt 57 (18%) 4.Anlegg ute av drift 6 (2%) 5. Fremmedlegemer i anlegget 5 (2%) 6. Kjemikalier mangler 11 (4%) 4.1 Fysiske skader Det ble funnet skader på ialt 7 av anleggene. Skadene omfatter tilførsel av luft (blåsemaskin) og skader på lokk/låser. Dette bør utbedres ved umiddelbart eller neste servicebesøk. 4.2 Lukt Ved i alt 13 anlegg ble det observert lukt og/eller huseier klagde på lukt fra anlegget. Det var spesielt tilfelle fra anlegg bygget på fill and draw (SBR) prinsippet og klasse 3 anlegg. Lukt var det ofte ikke tatt tilstrekkelig hensyn til ved plassering av anleggene på eiendommen.

12 Side 12 av 4.3 Flytslam/slamflukt Flytslam vil i mange tilfeller ikke redusere anleggets renseeffekt med mindre suspendert stoff følger med i utløpsvannet. Det ble lagt vekt på å unngå å få med suspendert stoff ved prøvetaking. I de fleste tilfeller vil flytslammet være forårsaket av nitrifikasjon med påfølgende denitrifikasjon (frigjør N 2 gass) eller på grunn av manglende tømming av slam. I enkelte anlegg ble det observert slamflukt som var et resultat av at slammet hadde dårlige sedimenteringsegenskaper og følgelig fulgte med i utløpsvannet. Totalt var ca. 57 anlegg i Ski kommune berørt av flytslam og/eller slamflukt. 4.4 Anlegg ute av drift Ialt 6 anlegg var ute av drift den dagen tilsyn ble foretatt. Enkelte anlegg var frosset. Det synes klart at anleggene bør følges bedre opp vinterstid. 4.5 Fremmedlegemer i anlegget I 5 anlegg ble det observert fremmedlegemer i anlegget som bør fjernes ved neste service besøk. 4.6 Kjemikalier manglet I alt 11 anlegg var tomme for fellingskjemikalier. Dette kan skyldes manglende service eller at fremmedvann kommer inn på anlegget i perioder med nedbør og følgelig forårsaker stort kjemikalieforbruk. Konklusjon og videre arbeid Tilsyn av anleggene i Ski Kommune viser resultater som er noe svakere enn det DaØ har funnet i Morsa kommunene hvor DaØ tidligere har gjennomført førstegangs-tilsyn. Alt feltarbeid med hensyn på observasjoner på stedet og prøvetaking ble utført slik DaØ har gjennomført i andre kommuner og slik man har blitt enig med anleggsleverandørene. Dette gjelder også prosedyre for prøvetaking. Den biologiske prosessen fungerte imidlertid bra i mange av anleggene i Ski. Klasse 1 anleggene (biol./kjem.) fjernet i gjennomsnitt 62 % av organisk stoff. Den gjennomsnittlige reduksjon av Tot-P var 59 % (klasse 1). Arbeid med de anleggene som ligger innenfor den røde gruppen (Tot-P>4,0 mg/l, BOF 5 >25,0 mg/l) vil kunne bedre det gjennomsnittlige renseresultatet betraktelig. Målet må være å ha færrest mulige anlegg i den røde gruppen selv om det tidvis vil kunne oppstå driftsproblemer/driftsstans på alle typer

13 Side 13 av anlegg. Det ble ikke funnet nevneverdig forskjell på renseresultater fra innendørs-og utendørsanleggene til Biovac til tross for at innendørsanleggene er mye eldre. Det vil nok bli en tidkrevende og en faglig utfordring for Ski kommune å følge opp resultatet av tilsynsarbeidet. I flere tilfeller vil en bedre service forbedre renseresultatet på anlegget, men i de tilfeller hvor avvik skyldes feil bruk av anlegget, feilkoplinger/ledningsnett eller feil instalasjon kan det være tidkrevende å rette på forholdene. For Ski Kommune vil DaØ foreslå at oppfølgingen av tilsynsarbeidet tas opp til diskusjon (avviksbehandling). Det bør være et mål å få en rask og mer direkte faglig kommunikasjon med huseier og anleggsleverandør på de anlegg som har et behov for oppfølging. Behovet for bedre informasjon til huseier om bruken av anlegget bør også vurderes.

14 Side 14 av 5. Vedlegg Renseresultater for hvert enkelt minirensanlegg i Ski kommune Utførte målinger ph Temp. Turb. TP BOF5 Prøve ID 7,81 5,30 52,60 10,00 84, ,74 7,60 10,12 2,60 7, ,82 16,30 9,03 3,50 1,00 5 4,27 14,70 38,60 13,20 10, ,38,00 170,00 17,30 36, ,33 18,70 2,74 6,60 1, ,27 10,90 55,70 4, ,50 3,70 48,50 3, ,61 9,00 58,40 4,40, ,71 4,80 4,87 0,27 2, ,82 11,10 76,00 2,60 18, ,67 12,30 78,70 9,10 75, ,14 18,70 14,00 2,20 1,80 30

15 Side 15 av Utførte målinger 7,98 14,30 39,90 3,60 40, ,26 12,40 13,26 1,60 11, ,01 8,80 10,50 34, , ,87 8,70 42,90 4,20 7, ,58 11,10 88,80 4,40 2, ,98 9,50 31,00 0,39 93, ,28 10,20 6, , ,76 5,50 12,89 9,40 11, ,10 3,70 12,76 0,65 9, ,91 4,10 4,51 1,70 32, , 14,40 15,28 8,40 20, ,94 6,60 728,00 9,80 315, ,83 9,10,70 13,00 40, ,65 10,10 12,81 0,51 2, ,76 5,30 13,74 2,80 2, , 3,10 3,58 1,40 4, ,20 10,90 66,90 10,00 39, ,36 13,80 346,00 10,00 114, ,75 13,70 26,00 9,70 18,80 55(1) 6,80 6,70 12,95 0,15 8, ,96 7,80 17,14 1,50 3, ,92 4,60 37,70 4,40 50, ,26 14,60 5,15 5,10 5, ,93 11,80 6,03 4,20 4, ,54 2,10 0,60 0,80 1, ,87 5,70 7,59 0,93 8, ,46 14,90 14,54 0, ,07 7,90 12,94 5,10 5, ,98 11,00 40,10 2,80 13, ,93 4,70 5,00 41,30 257, ,91 11,00 8,78 3,50 7, ,15 10,30 148,00 9,00 59,70 70

16 Side 16 av Utførte målinger 6,84 7,30 38,80 2,50 19, ,71 4,30 6,62 0,99 4, ,48 6,20 207,00 16,70 99, ,87 6,30 11,36 6,20 4, ,82 4,60 3,34 1,80 5, ,20 3,60 5,51 1,30 4, ,58 18,80 143,00 4,50 16, ,88 12,50 24,10 19,20 7, ,85 8,40 17,31 1,20 5, ,12 11,60 2,24 0,17 1, ,66 14,80 12,11 2,20 3, ,52 14,90 46,10 3,60 4, ,82 7,80 7,56 1,10 4, ,31 4,50 12,01 1,75 39, ,06 1,10 7,87 0,45 8, ,30 3,70 5,04 0,28 4, ,47 0,80 18,20 4,50 11, ,47 8,30 25,60 1,80 8, ,99 6,90 20,70 0,95 7, ,42 9,30 325,00 11,20 282, ,92 22,10 12,45 0,75 3, ,73 2,80 20,10 7,40 30, ,92 7,80 11,30 6,20 22, ,81 8,00 186,00 2,20 42, ,89 9,80 13,51 7,00 11, ,99 14,10 139,00 10,00 18, ,78 9,30 44,10 7,00 86, ,10 1,90 1,35 0,06 1, ,25 2,50 35,60 6,50 32, ,70 7,60 160,00 8,

17 Side 17 av Utførte målinger 4,33 7,60 20,20 2,00 9, ,60 6,00 0,90 0,28 1, ,73 7,50 1,89 1,30 2, ,33 7,00 3,80 8,70 5, ,25 8,20 10,12 4,50 4, ,54 3,00 101,00 2,20 90, ,07 3,20 2,66 4,10 1, ,81 2,50 40,60 3,00 4, ,91 4,80 49,40 7,10 18, ,84 8,00 39,80 3,80 6, ,52 3,90 4,82 0,38 1, ,23 12,80 3,00 11,60 20, ,98 3,90 22,90 5,80 19, ,07 5,40 29,10 11,00 35, ,26 5,20 10,05 1,60 6, ,42 1,20 5,26 1,10 1, ,56 7,10 14,52 1,90 8, ,23 6,00 61,60 13,50 51, , 6,70 11,08 2,50 14, ,89 1,80 54,30 0,78 55, ,05 8,00 2,10 2,20 4, ,51 5,30 45,70 7,90 110, ,48 4,00 51,60 6,90 19, ,08 12,00 30,00 15,70 5, ,84 7,20 10,22 9,80 4, ,53 3,10 6,53 0,35 1, ,02 5,90 2,40 6,60 2, ,73 8,10 15,40 12,60 4, ,35 6,20 8,36 0,25 11, ,53 2,50 3,70 1,50 7, ,60 6,40 91,00 7,90 268, ,96 7,00 75,80 9,60 78, ,84 6,50 173,00 12,40 51, ,01 10,70 6,98 0,75-159

18 Side 18 av Utførte målinger 7,88 7,80 227,00 10,30 127, ,68 4,60 73,40 10,40 156, ,94 3,30 68,60 12,10 246, ,12 3,60 0,85 0,71 1, ,57 7,00 26,40 3,20 31, ,93 7,90 29,10 4,00 31, ,23 2,00 62,90 11,40 80, ,30 4,10 12,99 2,00 24, ,79 1,40 34,50 0,46 14, ,58 5,00 10,01 0,91 15, ,34 9,60 66,00 6,60 6, ,56 11,00 28,00 1,90 60, ,34 8,00 15,56 4,70 12, ,14 3,80 17,93 7,30 20, ,22 2,80 8,54 0,23 1, ,71 3,70 11,83 1,90 1, ,36 4,00 8,08 0,71 2, ,25 5,90 389,00 15,30 353, ,56 17,00 4,51 1,30 3, ,65 4,90 74,40 7,80 182, ,86 2,60 152,00 1, ,16 15,60 67,10 13, ,25 6,90 5,71 1,70 3, ,53 5,40 12,10 1,00 16, ,65 7,70 43,70 4,70 17, ,46 5,90 3,89 1,50 3,00 186(1) 7,61 5,70 7,69 11,20 3, ,35 6,40 2,79 7,90 1, ,98 13,20 56,60 15,30 107, (1) 7,46 6,70 64,00 10,70 74, ,52 5,80 3,49 2,10 3, ,11 15,50 372,00 11,10 333, ,08 8,70 4,25 1,40 2, ,06 13,60 2,30 1,80 1, ,61 6,90 3,43 4,70 3, ,49 1,80 6,89 13,50 13,20 198

19 Side 19 av Utførte målinger ,49 7,50 6,25 0,70 2, ,44 3,90 5,97 9,20 2, ,04 16,00 125,00 9,80 90, ,72 7,20 10,25 4,40 13, ,88 7,40 18,92 10,50 9, ,90 12,90 70,70 11,20 288, ,48 4,90 26,40 2,70 36, ,64 5,80 53,10 2,10 77, ,60 6,30 85,70 8, ,33 15,30 44,80 8,80 268,00 0 6,42 8,60 3,04 0,34 1,60 1 7,53 4,20 14,07 2,40 16,10 2 5,08 1,50 6,66 0,11-3 6,56 3,80 11,94 4,60 8,30 4 6,46 10,30 7,51 0,66 1,70 5 7,10 2,60 49,90 2,10 207,00 6 7,53 2,10 3,84 0,16 2,60 7 7,79 3,80 3,31 1,00 2,90 8 7,49 2,50 191,00 11,30-9 7,99 4,90 23,90 5,80 14, ,03 12,20 34,40 7,40-2 6,62 4,60 10,31 2,30 3, ,50 4,20 31,50 6,90 9, ,39 4,60 145,00 35,70 53, ,11 1,10 31,70 5,60 3, ,44 13,20 8,40 15,00 8, ,47 9,80 117,00 15,90 241, ,61 15,70 114,00 16,80 149, ,51 4,30 0,95 0,36 1, ,61 11,90 158,00 11,70 84, ,75 7,90 23,30 6,80 24, ,36 8,40 44,20 6,30 39, ,06 10,10 92,00 6,00 31, ,52 12,80 403,00 26,60 15, ,20 4,70 14,50 6,60 12, ,25 3,90 11,70 1,30 18,

20 Side 20 av Utførte målinger 6,92 3,10 105,00 9,60 164, ,86 2,80 69,90 7,90 45, ,03 10,10 3,80 0, ,38 4,60 11,47 0,94 9, ,90 6,10 103,00 14,30 31, ,53 6,80 185,00 3,00 202, ,91 4,80 45,50 4,90 56, ,85 5,80 82,20 11,30 109, ,29 1,30 5,56 2,80 1, ,81 11,80 238,00 8,70 97, , 7,00 41,00 4,40 17, ,77 6,40 5,11 0,61 4, ,36 5,40 44,80 1,60 16, ,89 2,70 8,18 0,94 3, ,28 7,50 27,00 4,80 15, ,81 2,70 5,32 4,00 8, ,67 8,90 9,34 5,70 6, ,07 10,90 3,69 4,20 1, ,81 9,50 49,40 7, ,84 7,40 8,75 0,53 2, ,38 6,40 1,96 0,28 4, ,26 9,70 38,10 6,60 17,70 256(1) 7,03 10,60 17,12 4,30 18, ,65 7,50 4,57 4,70 6, ,50 9,40 3,72 1,10 6, ,48 7,70 15,90 1,20 3, ,76 8,60 78,40 5,90 57, ,65 5,10 32,10 10,20 12, ,37 12,40 90,50 9,70 19, ,46 3,70 8,88 0, ,01 7,00 4,15 8,60 8, ,33 15,70 2,96 7,30 4, ,67,80 69,00 9,10 24, ,14 13,40 4,13 0,30 4, ,41 7,90 14,12 1,00 19, ,24 6,70 25,70 3,20 5,80 281

21 Side av Utførte målinger 7,25 5,90 10,45 5,90 14, ,71 7,50 984,00 57, , ,01 8,80 10,88 2,80 5, ,97 7,70 13,62 2,80 16, ,37 9,50 309,00 8, ,92 14,70 5,87 7,30 1, ,27 10,50 14,84 3,30 6, ,66 6,40 37,00 7,10 115, ,87 8,30 13,63 2,10 26, ,58 9,20 52,10 8,10 33, ,22 6,50 104,00 6,20 15, ,04 10,30 39,00 3,40 7, ,10 11,50 29,30 8,00 83, ,22 8,80 251,00 36,30 35, ,99 10,90 37,10 4,20 66, ,50 10,50 171,00 8,10 283, ,66 13,80 38,70 1,90 24, ,38 6,80 3,31 0,41 2, ,69 3,20 62,30 14,80 4, ,38 6,60 10, 4,80 7, ,09 7,60 3,54 0,80 7, ,71 8,20 74,80 8, ,08 4,70 26,60 2,80 18, ,20 6,30 55,80 3,90 113, ,69 5,80 49,70 5,20 44, ,00 10,40 585,00 23,10 146, ,68 5,90 14,41 11,50 25, ,05 4,30 52,10 1, ,61 8,90 64,20 13,70 142,00 319

Rapport: Kontroll av minirenseanlegg i Frogn kommune 2014

Rapport: Kontroll av minirenseanlegg i Frogn kommune 2014 Rapport: Kontroll av minirenseanlegg i Frogn kommune 2014 DaØ Driftsassistansen i Østfold IKS Postboks 1430 www.dao.no Fredrikstad 27.01.2015 INNLEDNING Driftsassistansen i Østfold IKS (DaØ) har på oppdrag

Detaljer

Rapport: Kontrollordning for minirenseanlegg i Spydeberg kommune 2015

Rapport: Kontrollordning for minirenseanlegg i Spydeberg kommune 2015 Rapport: Kontrollordning for minirenseanlegg i Spydeberg kommune 2015 DaØ Driftsassistansen i Østfold IKS Postboks 1430 www.dao.no Fredrikstad 22.09.2015 INNLEDNING Driftsassistansen i Østfold IKS (DaØ)

Detaljer

Tilsyn på mindre åvløpsånlegg i Frogn kommune 2012-2014

Tilsyn på mindre åvløpsånlegg i Frogn kommune 2012-2014 Tilsyn på mindre åvløpsånlegg i Frogn kommune 2012-2014 Miljø og forvaltning, enhet for Miljø, idrett og kommunalteknikk Frogn kommune 2015 1 Innledning og bakgrunn Avløp fra spredt bebyggelse er en betydelig

Detaljer

SEMINARIUM I UDDEVALLA 6-7 MAI 2013

SEMINARIUM I UDDEVALLA 6-7 MAI 2013 SEMINARIUM I UDDEVALLA 6-7 MAI 2013 Resultater fra enkelte Kommuner i Morsa Arild Schanke Eikum VÅR UTFORDRING I MORSA: Hvordan får vi en større andel av minirenseanleggene til å tilfredstille rensekravene

Detaljer

Erik Johannessen, Ph.D., COWI AS

Erik Johannessen, Ph.D., COWI AS Seminar Uddevalla 6.-7. mai 2013 Avviksbehandling Erik Johannessen, Ph.D., COWI AS 1 Tilsynsmodeller Kommunen Vedtak om endring av lokal forskrift Vedtak om gebyrregulativ Utslippstillatelser Avtale mellom

Detaljer

Arild Eikum, Monika Tauteryte, Tor Gunnar Jantsch Avløpskonferansen 2012 UMB 26. april 2012

Arild Eikum, Monika Tauteryte, Tor Gunnar Jantsch Avløpskonferansen 2012 UMB 26. april 2012 Kommunalt tilsyn: Hvilke utfordringer har kommunen? Hva ønsker man å oppnå? Hvordan skal man organisere tilsynet? Erfaringer fra kontrollordning for spredt avløp Morsa Arild Eikum, Monika Tauteryte, Tor

Detaljer

Helga Gunnarsdóttir Vannområdeutvalget Morsa Arild S. Eikum Erik Johannessen COWI Fredrikstad Tor Gunnar Jantsch DaØ

Helga Gunnarsdóttir Vannområdeutvalget Morsa Arild S. Eikum Erik Johannessen COWI Fredrikstad Tor Gunnar Jantsch DaØ Foreløpig erfaring med tilsyn på små avløpsanlegg i Morsa Helga Gunnarsdóttir Vannområdeutvalget Morsa Arild S. Eikum Erik Johannessen COWI Fredrikstad Tor Gunnar Jantsch DaØ Morsas avløpsstrategier Fase

Detaljer

Erfaringer med minirenseanlegg så langt. Ås, 8. oktober 2012 Erik Johannessen COWI / UMB. COWI presentasjon

Erfaringer med minirenseanlegg så langt. Ås, 8. oktober 2012 Erik Johannessen COWI / UMB. COWI presentasjon Erfaringer med minirenseanlegg så langt Ås, 8. oktober 2012 Erik Johannessen COWI / UMB 1 Typer renseløsninger i spredt bebyggelse (SSB 2011) 2 Godkjente anlegg - SINTEF (http://tjenester.byggforsk.no/default.aspx?funksjon=prodok&sok=true&produktgruppe=10309&innholdsid=199)

Detaljer

FAGDAGER HAMAR 23-24 FEBRUAR 2012

FAGDAGER HAMAR 23-24 FEBRUAR 2012 FAGDAGER HAMAR 23-24 FEBRUAR 2012 Hvordan oppnå maksimal renseeffekt på minirenseanlegg Arild Schanke Eikum VÅR UTFORDRING: Hvordan får vi en større andel av minirenseanleggene til å tilfredstille rensekravene

Detaljer

Renseanlegg i spredt bebyggelse. COWI presentasjon

Renseanlegg i spredt bebyggelse. COWI presentasjon Renseanlegg i spredt bebyggelse 1 Renseanlegg i spredt bebyggelse Del I: Avløpsrensing Renseanlegg Del II: Drift og vedlikehold Anleggseiers ansvar Hva kan anleggseier bidra med? 2 Hvorfor avløpsrensing?

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: M41 Arkivsaksnr.: 14/469

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: M41 Arkivsaksnr.: 14/469 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: M41 Arkivsaksnr.: 14/469 ORIENTERING FRA TILSYNET FOR SMÅ AVLØPSANLEGG I DRAMMENSREGIONEN - KARTLEGGING AV VIRKNINGSGRAD PÅ MINIRENSEANLEGG Rådmannens

Detaljer

Tilsyn og prøvetaking av minirenseanlegg

Tilsyn og prøvetaking av minirenseanlegg SEMINARIUM I UDDEVALLA 6-7 MAI 203 Tilsyn og prøvetaking av minirenseanlegg Arild Schanke Eikum Anders Slangsvold Eikum Monika Tauteryte Forutsetninger for å gjennomføre tilsyn og prøvetaking på minirenseanlegg

Detaljer

UNDERSØKELSE AV TURBIDITET SOM SURROGATPARAMETER

UNDERSØKELSE AV TURBIDITET SOM SURROGATPARAMETER UNDERSØKELSE AV TURBIDITET SOM SURROGATPARAMETER i forbindelse med utslippskontroll av avløpsanlegg i spredt bebyggelse utgitt av vannområdeutvalget morsa VANNOMRÅDEUTVALGET MORSA ÅRSMELDING FOR 2012 [1]

Detaljer

Lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Askim kommune

Lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Askim kommune Ikrafttredelse: xx.xx.2015 Gjelder for Askim kommune, Østfold Kunngjort: xx.xx.2015 Lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Askim kommune Fastsatt av Askim bystyre xx.xx.2015

Detaljer

UMB - EEU kurs 12. februar 2013 Minirenseanlegg i drift - Teknologi og erfaringer

UMB - EEU kurs 12. februar 2013 Minirenseanlegg i drift - Teknologi og erfaringer Teknologier i bruk i Norge Rundt 0 % av befolkningen i spredt bebyggelse og ca. 400 000 hytter er ikke knyttet til avløpssystemer Det er ca. 0 000 renseanlegg i spredt bebyggelse, med følgende teknologier:

Detaljer

Kriterier og mal ved aviksbehandling for minirenseanlegg i Marker kommune

Kriterier og mal ved aviksbehandling for minirenseanlegg i Marker kommune Rapport 2014 Kriterier og mal ved aviksbehandling for minirenseanlegg i Marker kommune Oppdragsgiver Haldenvassdraget vannområde Driftsassistansen i Østfold IKS Postboks 1430 www.dao.no Utarbeidet av:

Detaljer

Anlegg med biofilter og utslippsgrøft, minirenseanlegg og filterbedanlegg Tromsø kommune kurs om separate avløpsanlegg, 19.

Anlegg med biofilter og utslippsgrøft, minirenseanlegg og filterbedanlegg Tromsø kommune kurs om separate avløpsanlegg, 19. Anlegg med biofilter og utslippsgrøft, minirenseanlegg og filterbedanlegg Tromsø kommune kurs om separate avløpsanlegg, 19. april 2012 Anders Yri, Asplan Viak AS Renseanlegg med biofilter I Tromsø kan

Detaljer

KONTROLL AV MINIRENSEANLEGG

KONTROLL AV MINIRENSEANLEGG KONTROLL AV MINIRENSEANLEGG kriterier for avviksbehandling utgitt av vannområdeutvalget morsa VANNOMRÅDEUTVALGET MORSA ÅRSMELDING FOR 2012 [1] Vannområdeutvalget Morsa Postadresse: Herredshuset 1592 Våler

Detaljer

Regelverk, organisering og gjennomföring av tilsyn i Morsa

Regelverk, organisering og gjennomföring av tilsyn i Morsa Regelverk, organisering og gjennomföring av tilsyn i Morsa Erfaringer fra kontrollordning for spredt avløp Morsa Arild Eikum, Erik Johannessen, Tor Gunnar Jantsch Hur säkerställer vi drift och skötsel

Detaljer

Driftsassistansen i Østfold:

Driftsassistansen i Østfold: Driftsassistansen i Østfold: Årsrapport for 22. Utslipps- og slamkontroll for renseanlegg i Østfold DaØ Driftsassistansen i Østfold Postboks 143 162 Fredrikstad Tlf. 69 35 73 74/ 91 36 2 5 E-mail: frank.lunde@dao.no

Detaljer

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Aremark kommune.

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Aremark kommune. Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Aremark kommune. Vedtatt av Aremark kommune (14.12.06) med hjemmel i Forskrift om endring av forskrift av 01.06.2004 om begrensning av forurensning

Detaljer

DIAGNOSTISERING AV AVVIK PÅ MINIRENSEANLEGG. utgitt av vannområdeutvalget morsa VANNOMRÅDEUTVALGET MORSA ÅRSMELDING FOR 2012 [1]

DIAGNOSTISERING AV AVVIK PÅ MINIRENSEANLEGG. utgitt av vannområdeutvalget morsa VANNOMRÅDEUTVALGET MORSA ÅRSMELDING FOR 2012 [1] DIAGNOSTISERING AV AVVIK PÅ MINIRENSEANLEGG utgitt av vannområdeutvalget morsa VANNOMRÅDEUTVALGET MORSA ÅRSMELDING FOR 2012 [1] Vannområdeutvalget Morsa Postadresse: Herredshuset 1592 Våler i Østfold www.morsa.org

Detaljer

Sjekkliste for dokumentasjon av minirenseanlegg, anlegg <50 pe

Sjekkliste for dokumentasjon av minirenseanlegg, anlegg <50 pe Sjekkliste for dokumentasjon av minirenseanlegg, anlegg

Detaljer

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Rømskog kommune.

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Rømskog kommune. Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Rømskog kommune. Hjemmel: Fastsatt av Rømskog kommunestyre DD. MND 2012 med hjemmel i forskrift 1.juni 2004 nr.931 om begrensning av forurensning

Detaljer

Driftsassistansen i Østfold IKS:

Driftsassistansen i Østfold IKS: Driftsassistansen i Østfold IKS: Årsrapport 26 Slam og utslippskontroll for renseanlegg i Østfold DaØ Driftsassistansen i Østfold IKS Postboks 143 162 Fredrikstad Tlf. 69 35 73 73/ 41 69 15 65 E-mail:

Detaljer

Rapport: Årsrapport: slam og utslippskontroll 2012

Rapport: Årsrapport: slam og utslippskontroll 2012 Rapport: Årsrapport: slam og slippskontroll 2012 DaØ Driftsassistansen i Østfold IKS Postboks 1430 www.dao.no Fredrikstad 05.02.2013 DaØ Driftsassistansen i Østfold IKS INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning

Detaljer

Biovac AS - nøkkelinformasjon

Biovac AS - nøkkelinformasjon Biovac AS - nøkkelinformasjon Et firma i Goodtech konsernet Lokalisert på Sørumsand 17 ansatte 25 representanter Ca. 55% markedsandeler på minianlegg Omsetning ca. 50 mill. Forskjellige renseløsninger

Detaljer

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Horten kommune, Vestfold

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Horten kommune, Vestfold Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Horten kommune, Vestfold Hjemmel: Fastsatt av Horten kommunestyre dato - med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning

Detaljer

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Halden kommune.

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Halden kommune. Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Halden kommune. Vedtatt av Halden kommunestyre 15. november 2012 Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Halden kommune,

Detaljer

Forslag til endringer av lokal utslippsforskrift

Forslag til endringer av lokal utslippsforskrift Forslag til endringer av lokal utslippsforskrift De viktigste forslagene til endringer gjelder krav til prøvetaking av avløpsvann og grunnlaget for oppryddingsarbeidet som skal skje i kommunene ( 4 og

Detaljer

Ved saksbehandling etter denne forskriften skal forurensningslovgivningen og plan- og bygningslovgivningen legges til grunn.

Ved saksbehandling etter denne forskriften skal forurensningslovgivningen og plan- og bygningslovgivningen legges til grunn. Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg Vedtatt av Løten kommunestyrer den 23.11.2011 med hjemmel i forskrift om begrensning av forurensning, av 01.06.2004 nr. 931, del IV, jf. lov om vern mot forurensninger

Detaljer

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Halden kommune, Østfold

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Halden kommune, Østfold /d: FOR-2010-06-17-1000 :d/ Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanl... http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldrens?/app/gratis/www/docroot/for/lf/ov/tv-2010... Side 1 av 3 08.12.2011 Forskrift

Detaljer

Ved saksbehandling etter denne forskriften skal forurensningslovgivningen og plan- og bygningslovgivningen legges til grunn.

Ved saksbehandling etter denne forskriften skal forurensningslovgivningen og plan- og bygningslovgivningen legges til grunn. Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg Vedtatt av Hamar, Stange og Løten kommunestyrer XXX med hjemmel i forskrift av 01.06.2004 nr. 931 om begrensning av forurensning, del IV, jf. lov av 13.03.1981

Detaljer

Tilsyn på mindre åvløpsånlegg i Frogn kommune 2012-2014

Tilsyn på mindre åvløpsånlegg i Frogn kommune 2012-2014 Tilsyn på mindre åvløpsånlegg i Frogn kommune 2012-2014 Miljø og forvaltning, enhet for Miljø, idrett og kommunalteknikk Frogn kommune 2015 1 Innledning og bakgrunn Avløp fra spredt bebyggelse er en betydelig

Detaljer

Mindre avløpsrenseanlegg behov for oppfølging og kontroll

Mindre avløpsrenseanlegg behov for oppfølging og kontroll Mindre avløpsrenseanlegg behov for oppfølging og kontroll Avløpskonferansen Campus, Ås 25.-26. april 2012 Guro Randem Hensel Bioforsk Jord og miljø, Ås Behov for vedlikehold og kontroll Rundt 345 000 mindre

Detaljer

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Hamar, Løten og Stange kommuner.

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Hamar, Løten og Stange kommuner. Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Hamar, Løten og Stange kommuner. Vedtatt av (navn) kommune (dato) med hjemmel i forskrift av 01.06.2004 om begrensning av forurensning

Detaljer

Odin minirenseanlegg VELG TRYGGHET! For rent avløpsvann. Norsk-produsert for norske forhold! -- velg norsk-produsert!

Odin minirenseanlegg VELG TRYGGHET! For rent avløpsvann.  Norsk-produsert for norske forhold! -- velg norsk-produsert! For rent avløpsvann Odin minirenseanlegg Norsk-produsert for norske forhold! GODKJENT ETTER NS-EN 12566-3 VELG TRYGGHET! -- velg norsk-produsert! www.odin-miljø.no Vi leverer og installerer ditt minirensanlegg

Detaljer

MANDAL KOMMUNE GRØNVIKA RENSEANLEGG ÅRSRAPPORT 2014

MANDAL KOMMUNE GRØNVIKA RENSEANLEGG ÅRSRAPPORT 2014 MANDAL KOMMUNE GRØNVIKA RENSEANLEGG ÅRSRAPPORT 2014 Driftsleder Hans Jørgen Stusvik Telefon Grønvika: 38 26 58 20 Mobil: 41 50 84 24 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 BEMANNING 3 2.0 DRIFT OG VEDLIKEHOLD 3 2.1 Større

Detaljer

NAVA Compact dokumentasjon av renseeffekten

NAVA Compact dokumentasjon av renseeffekten NAVA Compact dokumentasjon av renseeffekten April 2002 Sammendrag NAVA Compact er et renseanlegg for gråvann som brukes i kombinasjon med avløpsfritt klosett. NAVA Compact er utviklet og dokumentert gjennom

Detaljer

LANGTIDSUNDERSØKELSE AV MINIRENSEANLEGG

LANGTIDSUNDERSØKELSE AV MINIRENSEANLEGG LANGTIDSUNDERSØKELSE AV MINIRENSEANLEGG vannmengder og driftsstabilitet utgitt av vannområdeutvalget morsa VANNOMRÅDEUTVALGET MORSA ÅRSMELDING FOR 212 [1] Vannområdeutvalget Morsa Postadresse: Herredshuset

Detaljer

Internt notat. Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Eigersund kommune

Internt notat. Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Eigersund kommune Internt notat Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Eigersund kommune Vår ref.: 10/12561 / 10/544 / FA-M41, FA-K24, TI-&00 Dato: 04.05.2010 Saksbehandler: Jarle Valle Telefon: 51 46 83 20

Detaljer

Forslag til lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg for Sørum kommune av 01.08.08, revidert 21.09.09

Forslag til lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg for Sørum kommune av 01.08.08, revidert 21.09.09 Forslag til lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg for Sørum kommune av 01.08.08, revidert 21.09.09 1. Formål Lokal forskrift for mindre avløpsanlegg skal forenkle kommunens saksbehandling

Detaljer

Opprydding i spredt avløp. Veiledning til eiere av private avløpsanlegg

Opprydding i spredt avløp. Veiledning til eiere av private avløpsanlegg Opprydding i spredt avløp Veiledning til eiere av private avløpsanlegg 1. Hva er spredt avløp? Utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre enn 50 pe, og som ikke er tilknyttet kommunalt avløpsnett. 2. Hva

Detaljer

Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg, Spydeberg kommune, Østfold.

Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg, Spydeberg kommune, Østfold. Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg, Spydeberg kommune, Østfold. Fastsatt av Spydeberg kommunestyre 7. oktober 2008 med hjemmel i Forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om

Detaljer

FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen Vår dato Vår referanse 14.12.2006 06/4467-03 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Steinar Østlie, 62 55 11 77 461.2 Tolga kommune 2540 Tolga

Detaljer

FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen Vår dato Vår referanse 13.11.2008 08/5348 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Steinar Østlie, 62 55 11 77 461.2 Ringsaker kommune Postboks

Detaljer

Hållbara avloppslösningar för bebyggelse på landsbygden. Anders W. Yri, Asplan Viak, avd Ås

Hållbara avloppslösningar för bebyggelse på landsbygden. Anders W. Yri, Asplan Viak, avd Ås Hållbara avloppslösningar för bebyggelse på landsbygden Anders W. Yri, Asplan Viak, avd Ås Asplan Viak AS Selveiende stiftelse etablert 1962 Landsdekkende nettverk av rådgivere og konsulenter representert

Detaljer

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Hole kommune.

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Hole kommune. Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Hole kommune. Vedtatt av Hole kommunestyre (dato) med hjemmel i Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften), fastsatt

Detaljer

Forskriften omfatter både eksisterende utslipp og søknad om etablering av nye utslipp, jf. forurensningsforskriften 12-3 og 12-4.

Forskriften omfatter både eksisterende utslipp og søknad om etablering av nye utslipp, jf. forurensningsforskriften 12-3 og 12-4. Hjemmel: Fastsatt av Larvik med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) 12-6, jf. lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall

Detaljer

Wallax. avløpsrenseanlegg. Avløp i spredt bebyggelse

Wallax. avløpsrenseanlegg. Avløp i spredt bebyggelse Wallax avløpsrenseanlegg Avløp i spredt bebyggelse Wallax avløpsrenseanlegg - sikrer mot forurensing i spredt bebyggelse Avløp i spredt bebyggelse utgjør i dag en betydelig forurensingskilde som belaster

Detaljer

Midlertidig tillatelse nr T - Elstrøm avløpsrenseanlegg, Skien - utslipp av urenset kommunalt avløpsvann i periode med ombygging

Midlertidig tillatelse nr T - Elstrøm avløpsrenseanlegg, Skien - utslipp av urenset kommunalt avløpsvann i periode med ombygging Saksbeh.: Gunnar Djuvik, 35 58 61 67 Vår dato 17.03.2017 Deres dato 17.02.2017 Vår ref. 2017/875 Deres ref. 17/09413-1 Skien kommune Vann og avløp Postboks 158 3701 SKIEN Att. Anette Hoppestad Hardli Midlertidig

Detaljer

Veiledning til årsrapport for minirenseanlegg

Veiledning til årsrapport for minirenseanlegg Veiledning til årsrapport for minirenseanlegg Veiledningen er utarbeidet av Norsk Vann i samarbeid med Avløp Norge Veiledningen er ment som hjelp til den som skal fylle inn skjemaet (leverandøren) og som

Detaljer

Biologisk kjemisk minirenseanlegg Kommentarer til kontrollpunktene

Biologisk kjemisk minirenseanlegg Kommentarer til kontrollpunktene Biologisk kjemisk minirenseanlegg Kommentarer til kontrollpunktene Kontrollpunkter minirenseanlegg Lokalisering kum Fremmedvann skal ikke tilføres anlegget Minirenseanlegg skal ikke lokaliseres i forsenkning

Detaljer

Teknologi for å oppnå rensekrav i sentral og lokal forskrift Avløpskonferansen 2014 13. og 14. mai 2014, Campus Ås

Teknologi for å oppnå rensekrav i sentral og lokal forskrift Avløpskonferansen 2014 13. og 14. mai 2014, Campus Ås Teknologi for å oppnå rensekrav i sentral og lokal forskrift Avløpskonferansen 2014 13. og 14. mai 2014, Campus Ås Guro Randem Hensel Bioforsk Jord og miljø Valg av avløpsløsning Viktig å velge den rensløsning

Detaljer

Undersøkelser av mindre renseanlegg i Morsa-prosjektet gir resultatene grunnlag for å foreslå etterpolering?

Undersøkelser av mindre renseanlegg i Morsa-prosjektet gir resultatene grunnlag for å foreslå etterpolering? Undersøkelser av mindre renseanlegg i Morsa-prosjektet gir resultatene grunnlag for å foreslå etterpolering? Av Erik Johannessen, Arild Schanke Eikum og Mats Ek Erik Johannessen er siv.ing og doktorgradsstipendiat

Detaljer

Planlegging av årets tilsynsaksjon på avløp Akkreditering Ny veileder om kommunen som myndighet på avløpssiden Primærrensing og slam Bruk av data fra

Planlegging av årets tilsynsaksjon på avløp Akkreditering Ny veileder om kommunen som myndighet på avløpssiden Primærrensing og slam Bruk av data fra Planlegging av årets tilsynsaksjon på avløp Akkreditering Ny veileder om kommunen som myndighet på avløpssiden Primærrensing og slam Bruk av data fra renseanlegg Gjennomføres av fylkesmannens miljøvernavdeling

Detaljer

Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg, Vestby kommune.

Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg, Vestby kommune. Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg, Vestby kommune. Fastsatt av kommunestyret 9. desember 2011 med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften),

Detaljer

VEILEDNING FOR SØKNAD OM TILLATELSE TIL AVLØPSANLEGG I RAKKESTAD KOMMUNE.

VEILEDNING FOR SØKNAD OM TILLATELSE TIL AVLØPSANLEGG I RAKKESTAD KOMMUNE. VEILEDNING FOR SØKNAD OM TILLATELSE TIL AVLØPSANLEGG I RAKKESTAD KOMMUNE. Hvem gjelder denne veiledningen for? Denne veiledningen er for deg som skal søke om tillatelse til avløpsanlegg i områder der det

Detaljer

INFORMASJON OM ULIKE TYPER AVLØPSRENSEANLEGG

INFORMASJON OM ULIKE TYPER AVLØPSRENSEANLEGG INFORMASJON OM ULIKE TYPER AVLØPSRENSEANLEGG Hva er et avløpsrenseanlegg? Et avløpsrenseanlegg renser avløpsvannet ved hjelp av avanserte biologiske, kjemiske og fysiske prosesser. Etter denne prosessen

Detaljer

Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg

Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg Frogn Kommune Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg Fastsatt av Frogn kommunestyre 20. juni 2011 med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

Detaljer

Anders Høiby. Avløpsrensing

Anders Høiby. Avløpsrensing Anders Høiby Avløpsrensing Nordic Water Products AB Kontor i Asker med salg og projektledelse Ingår i svenske Nordic Water Products AB, med totalt ca 100 ansatte Eies per 1 oktober 2008 av en gruppe ansatte

Detaljer

Forskrift er tilgjengelig på http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/lf/lf/lf-20071119-1500.html. DEL 1 Virksomhetens informasjon og anleggstype

Forskrift er tilgjengelig på http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/lf/lf/lf-20071119-1500.html. DEL 1 Virksomhetens informasjon og anleggstype Ullensaker kommune Vann, avløp, renovasjon og veg Årsrapport for påslipp til kommunalt nett Etter lokal forskrift om påslipp av olje- og/eller fettholdig avløpsvann til kommunalt avløpsnett. I Ullensaker

Detaljer

Avløpsløsninger for spredt bebyggelse og hyttefelt

Avløpsløsninger for spredt bebyggelse og hyttefelt Avløpsløsninger for spredt bebyggelse og hyttefelt VA-dagene i Midt-Norge Oktober 2011 Asplan Viak, Raveien 2, 1430 Ås knutr.robertsen@asplanviak.no Knut Robert Robertsen Norges Geologiske undersøkelse

Detaljer

SKIPTVET KOMMUNE Sak 26/11 SAKSFRAMLEGG LOKAL FORSKRIFT OM UTSLIPP FRA MINDRE AVLØPSANLEGG

SKIPTVET KOMMUNE Sak 26/11 SAKSFRAMLEGG LOKAL FORSKRIFT OM UTSLIPP FRA MINDRE AVLØPSANLEGG SKIPTVET KOMMUNE Sak 26/11 SAKSFRAMLEGG LOKAL FORSKRIFT OM UTSLIPP FRA MINDRE AVLØPSANLEGG Saksbehandler: Øyvind Thømt Arkiv: M41 &00 Arkivsaksnr.: 11/251 Saksnr.: Utvalg Møtedato 16/11 Hovedutvalg for

Detaljer

Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Trysil kommune

Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Trysil kommune Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Trysil kommune Fastsatt av Trysil kommunestyre den.., med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

Detaljer

MOVAR IKS Presentasjon av forsøk ved Kambo RA FREVAR, 3F Chimica og MOVAR

MOVAR IKS Presentasjon av forsøk ved Kambo RA FREVAR, 3F Chimica og MOVAR Presentasjon av forsøk ved Kambo RA FREVAR, 3F Chimica og MOVAR av: Johnny Sundby Sektorsjef VA MOVAR IKS Innhold: - Bakgrunn - Mål - Gjennomføring - Resultater - (foreløpig) Konklusjon - Videre arbeid

Detaljer

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Fredrikstad kommune, Østfold

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Fredrikstad kommune, Østfold Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Fredrikstad kommune, Østfold Hjemmel: Fastsatt av Fredrikstad bystyre 3. desember 2009 med endringer av 09.02.2012, med hjemmel

Detaljer

2 Definisjoner Definisjonene i forurensningsforskriftens 11-3 gjelder for denne forskriften. I tillegg gjelder følgende:

2 Definisjoner Definisjonene i forurensningsforskriftens 11-3 gjelder for denne forskriften. I tillegg gjelder følgende: Lokal forskrift for mindre avløpsanlegg for bolighus, hytter og annen bebyggelse i Meråker kommune Vedtatt av Meråker kommunestyre 24.09.2007 med hjemmel i forskrift av 01.06.2004 om begrensning av forurensning

Detaljer

VEILEDNING FOR SØKNAD OM TILLATELSE TIL AVLØPSANLEGG I HOLE KOMMUNE.

VEILEDNING FOR SØKNAD OM TILLATELSE TIL AVLØPSANLEGG I HOLE KOMMUNE. 19.11.08 VEILEDNING FOR SØKNAD OM TILLATELSE TIL AVLØPSANLEGG I HOLE KOMMUNE. Hvem gjelder denne veiledningen for? Denne veiledningen er for deg som skal søke om tillatelse til avløpsanlegg i områder der

Detaljer

Veiledning Søknad om utslipp av avløpsvann

Veiledning Søknad om utslipp av avløpsvann Veiledning Søknad om utslipp av avløpsvann Hvem har søknadsplikt? Når du skal etablere et utslipp av sanitært avløpsvann eller øke et eksisterende utslipp vesentlig, må du søke kommunen om utslippstillatelse.

Detaljer

FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen Inspeksjon ved Skarnes renseanlegg Endelig rapport. Tlf. nr. * Org. Nr 964 947 716 10.06.2012 Tillatelse nr.: 2006.053.T Kommunens adresse: Øgardsv. 2 2100 Skarnes

Detaljer

Tilleggssak til Plan og utviklingsutvalget 22.01.2015

Tilleggssak til Plan og utviklingsutvalget 22.01.2015 AREMARK KOMMUNE VIRKSOMHET PLAN MILJØ OG TEKNIKK Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK Tilleggssak til Plan og utviklingsutvalget 22.01.2015 Sak nr. Tittel 5/15 KOSTNADER OG

Detaljer

Midlertidig endring av vilkår i utslippstillatelsen for Flatanger Settefisk AS, Flatanger kommune

Midlertidig endring av vilkår i utslippstillatelsen for Flatanger Settefisk AS, Flatanger kommune Flatanger Settefisk AS 7770 Flatanger Vår dato: 26.03.2015 Deres dato: Vår ref.: 2009/4300 Deres ref.: Midlertidig endring av vilkår i utslippstillatelsen for Flatanger Settefisk AS, Flatanger kommune

Detaljer

Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Råde kommune.

Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Råde kommune. 1 Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Råde kommune. Vedtatt av kommunestyret i Råde kommune den 13.11.2008 med hjemmel i Forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning

Detaljer

Akkreditert prøvetaking av avløpsvann

Akkreditert prøvetaking av avløpsvann Akkreditert prøvetaking av avløpsvann Arbeidsseminar i vann- og miljøanalyser 26. og 27. mars 2009 Rica Hell Hotell Prosessingeniør Cecilie Larsen, Trondheim Bydrift Vann og Avløp Avløpsrenseanlegg i Trondheim

Detaljer

Driftsassistansen i Østfold IKS:

Driftsassistansen i Østfold IKS: Driftsassistansen i Østfold IKS: Årsrapport 27 Slam og utslippskontroll for renseanlegg i Østfold DaØ Driftsassistansen i Østfold IKS Postboks 143 162 Fredrikstad Tlf. 69 35 73 73/ 41 69 15 65 E-mail:

Detaljer

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Selbu kommune, Sør-Trøndelag

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Selbu kommune, Sør-Trøndelag Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Selbu kommune, Sør-Trøndelag Hjemmel: Korttittel: FOR-2004-06-01-931- 12-6, LOV-1981-03-13-6- 9 Forskrift om utslipp av avløpsvann,

Detaljer

Hytteproblematikk. Tore Pedersen tpe@fmop.no

Hytteproblematikk. Tore Pedersen tpe@fmop.no Hytteproblematikk Tore Pedersen tpe@fmop.no Presentasjonsoversikt Hedmark og Oppland som hyttefylker Utslipp og type renseanlegg Kort om miljøproblemer Regelverk Kommunen: Planmyndighet, men også forurensningsmyndighet

Detaljer

Årsrapport 2010 Slam og utslippskontroll for renseanlegg i Østfold

Årsrapport 2010 Slam og utslippskontroll for renseanlegg i Østfold : Årsrapport 2010 Slam og utslippskontroll for renseanlegg i Østfold DaØ Postboks 1430 1602 Fredrikstad Tlf. 97 16 46 11 E-mail: jan.arnesen@dao.no INNHOLDSFORTEGNELSE Side Innholdsfortegnelse 1 Ekstrakt

Detaljer

Hytteproblematikk og minirenseanlegg

Hytteproblematikk og minirenseanlegg Hytteproblematikk og minirenseanlegg Presentasjon på seminar i Norsk Vannforening ÅS 20.November 2017 Arve Heistad, NMBU Tittel på presentasjon Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 Innhold

Detaljer

Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Bergen kommune.

Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Bergen kommune. Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Bergen kommune. Fastsatt av bystyret i Bergen den. med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr 6 om vern mot forurensning og om avfall

Detaljer

Avløp. i spredt bebyggelse FAKTA. Minirenseanlegg og store avløpsrenseanlegg. om avløpsrensing

Avløp. i spredt bebyggelse FAKTA. Minirenseanlegg og store avløpsrenseanlegg. om avløpsrensing Avløp i spredt bebyggelse Minirenseanlegg og store avløpsrenseanlegg FAKTA om avløpsrensing Avløp i spredt bebyggelse Avløp i spredt bebyggelse utgjør en betydelig forurensningskilde Mange private drikkevannskilder

Detaljer

Opprydning i spredt bebyggelse Frognmodellen

Opprydning i spredt bebyggelse Frognmodellen Opprydning i spredt bebyggelse Frognmodellen Arnstein Flatlandsmo Prosjektleder Miljøkontoret Frogn kommune Frogn kommune 86 km 2 13116 innbyggere (1.1. 2003) 150 pers/km 2 85 % bosatt i tettbygd strøk

Detaljer

KRITERIER FOR INSTALLASJON AV MINIRENSEANLEGG. utgitt av vannområdeutvalget morsa VANNOMRÅDEUTVALGET MORSA ÅRSMELDING FOR 2012 [1]

KRITERIER FOR INSTALLASJON AV MINIRENSEANLEGG. utgitt av vannområdeutvalget morsa VANNOMRÅDEUTVALGET MORSA ÅRSMELDING FOR 2012 [1] KRITERIER FOR INSTALLASJON AV MINIRENSEANLEGG utgitt av vannområdeutvalget morsa VANNOMRÅDEUTVALGET MORSA ÅRSMELDING FOR 2012 [1] Vannområdeutvalget Morsa Postadresse: Herredshuset 1592 Våler i Østfold

Detaljer

Dato inspeksjon: Saksnr: 2015/1171 Dato rapport:

Dato inspeksjon: Saksnr: 2015/1171 Dato rapport: Inspeksjonsrapport Inspeksjon ved Vaset avløpsanlegg Dato inspeksjon: 9.3.2015 Saksnr: 2015/1171 Dato rapport: 05.08.2015 Til stede ved kontrollen Fra kommunen: Avdelingsleder Ingeniør Driftsoperatør Fra

Detaljer

Avløpsforskriftens krav til prøvetaking

Avløpsforskriftens krav til prøvetaking Avløpsforskriftens krav til prøvetaking Kolbjørn Megård Driftsassistansen 14. og 15.10.03 Nye rensekrav på høring SFTs forslag til ny forskrift om utslipp fra avløpsanlegg stiller strengere krav til rensing

Detaljer

FORSKRIFT OM UTSLIPP AV AVLØPSVANN FRA MINDRE AVLØPSANLEGG FOR BOLIG- OG FRITIDSBEBYGGELSE I SØR-FRON KOMMUNE

FORSKRIFT OM UTSLIPP AV AVLØPSVANN FRA MINDRE AVLØPSANLEGG FOR BOLIG- OG FRITIDSBEBYGGELSE I SØR-FRON KOMMUNE FORSKRIFT OM UTSLIPP AV AVLØPSVANN FRA MINDRE AVLØPSANLEGG FOR BOLIG- OG FRITIDSBEBYGGELSE I SØR-FRON KOMMUNE Fastsatt av Sør-Fron kommunestyre den 15. desember 2015, sak 119/15, med hjemmel i Forskrift

Detaljer

Naturbasert renseanlegg for hus og hytte i spredt bebyggelse. Konstruert våtmark med forfi lter

Naturbasert renseanlegg for hus og hytte i spredt bebyggelse. Konstruert våtmark med forfi lter Naturbasert renseanlegg for hus og hytte i spredt bebyggelse Konstruert våtmark med forfi lter Konstruert våtmark med forfilter Konstruert våtmark med forfilter er en enkel, effektiv og miljøvennlig løsning

Detaljer

FOR 2008-08-28 nr 975: Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Hol kommune, Buskerud

FOR 2008-08-28 nr 975: Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Hol kommune, Buskerud Page 1 of 9 HJEM RESSURSER TJENESTER HJELP LENKER OM LOVDATA KONTAKT OSS FOR 2008-08-28 nr 975: Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Hol kommune, Buskerud DATO: FOR-2008-08-28-975

Detaljer

1.1 Innledning Kontaktinformasjon. En veileder for private eiere av avløpsrenseanlegg finner du her:

1.1 Innledning Kontaktinformasjon. En veileder for private eiere av avløpsrenseanlegg finner du her: Informasjon om ansvarlig enhet Organisasjonsnr: 874777072 Organisasjonsnavn: BJUGN KOMMUNE DRIFT OG ANLEGG Postadresse: Alf Nebbs gate 2 Postnr og -sted: 7160 Bjugn Informasjon om anlegget Anleggsnummer:

Detaljer

VEILEDNING TIL EIERE VED FEIL/MANGLER PÅ AVLØPSANLEGG

VEILEDNING TIL EIERE VED FEIL/MANGLER PÅ AVLØPSANLEGG VEILEDNING TIL EIERE VED FEIL/MANGLER PÅ AVLØPSANLEGG I forbindelse med tømming av avløpsanlegg (slamavskiller, tett tank og minirenseanlegg), har renovatør ansvar for å utføre et enkelt tilsyn/kontroll,

Detaljer

Rensekrav og anbefalte renseløsninger

Rensekrav og anbefalte renseløsninger Kurs om nytt regelverk på avløpsområdet 2006 Et samarbeid mellom fylkesmannen og NORVAR Rensekrav og anbefalte renseløsninger Av Jørund Ofte, Steinar Skoglund, Ragnar Storhaug og Terje Wikstrøm 1 Disposisjon

Detaljer

På de følgende sidene vil du få informasjon om:

På de følgende sidene vil du få informasjon om: Denne presentasjonen inneholder opplysninger om bakgrunnen for kommunens pålegg om å oppgradere alle mindre avløpsanlegg i Halden kommune. Presentasjonen er også en veileder for hvorledes den enkelte skal

Detaljer

AVLØP I SPREDT BEBYGGELSE

AVLØP I SPREDT BEBYGGELSE AVLØP I SPREDT BEBYGGELSE Wallax as Pål Sture Skogfelt Om Wallax as Startet i mai 2004 Omsetning 17 mill Avløpsrenseanlegg Møblering av offentlige rom 5 ansatte 8 eksterne servicemedarbeidere Visjon Vi

Detaljer

Selbu kommune Vedlegg 1: GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING Side 1 Prosjekt: Tømra avløpsrenseanlegg GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING AV TØMRA AVLØPSRENSEANLEGG

Selbu kommune Vedlegg 1: GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING Side 1 Prosjekt: Tømra avløpsrenseanlegg GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING AV TØMRA AVLØPSRENSEANLEGG Vedlegg 1: GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING Side 1 GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING AV TØMRA AVLØPSRENSEANLEGG Vedlegg 1: GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING Side 2 INNLEDNING Dette notatet gir en kort beskrivelse av forholdene

Detaljer

Slamavskillere og utslippsledninger til sjø Tromsø kommune kurs om separate avløpsanlegg, 19. april 2012

Slamavskillere og utslippsledninger til sjø Tromsø kommune kurs om separate avløpsanlegg, 19. april 2012 Slamavskillere og utslippsledninger til sjø Tromsø kommune kurs om separate avløpsanlegg, 19. april 2012 Anders Yri, Asplan Viak AS, avdeling Ås - Eksempler på utslipp av urenset avløp fra enkelthus Om

Detaljer

FUNKSJON, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

FUNKSJON, DRIFT OG VEDLIKEHOLD Oljeutskillere FORSKRIFTER / REGELVERK / NORMER Forskrift om utslipp av oljeholdig avløpsvann.. Ny forskrift Forskrift om utslipp av avløpsvann VA/Miljø-blad nr. 22 (forvaltning av myndighet) FUNKSJON,

Detaljer

Utgave, status:. Skrevet av:. Dokumenteier: Godkjent dato: Side 1 av 5

Utgave, status:. Skrevet av:. Dokumenteier: Godkjent dato: Side 1 av 5 Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende i Birkenes, Iveland, Kristiansand, Lillesand, Songdalen, Søgne og Vennesla kommuner Side 1 av 5 Hjemmel: Fastsatt av kommunestyre

Detaljer

Erfaringer med felles tilsynskontor for små avløpsanlegg i Drammensregionen

Erfaringer med felles tilsynskontor for små avløpsanlegg i Drammensregionen Erfaringer med felles tilsynskontor for små avløpsanlegg i Drammensregionen Modum, Øvre Eiker, Nedre Eiker, Drammen, Lier, Røyken, Hurum, Svelvik, Sande Behandler søknad om utslippstillatelse Organiserer

Detaljer

Spredt avløp Muligheter og løsninger

Spredt avløp Muligheter og løsninger Spredt avløp Muligheter og løsninger Erik Johannessen, Ph.D. 1 Innhold Teknologi Erfaringer i Vansjø- og Hobølvassdraget (Morsa) Pilotstudie Hovedstudie Lokal forskrift Informasjonskampanje FoU-virksomhet

Detaljer