Rapport: Kontroll av minirenseanlegg i Frogn kommune 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport: Kontroll av minirenseanlegg i Frogn kommune 2014"

Transkript

1 Rapport: Kontroll av minirenseanlegg i Frogn kommune 2014 DaØ Driftsassistansen i Østfold IKS Postboks Fredrikstad

2 INNLEDNING Driftsassistansen i Østfold IKS (DaØ) har på oppdrag fra Frogn kommune gjennomført tilsyn/kontroll av i alt 154 minirensanlegg i kommunen iht. til Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg, Frogn kommune. Av de 154 anleggene ble det tatt vannprøver fra 121 anlegg. Anleggene var levert av ulike leverandører. UTSLIPPSKRAV Anleggene skal oppfylle følgende utslippskonsentrasjoner eller renseeffekter (vist nedenfor), regnet som årlig middelverdi. Det fremgår av tabellen at Frogn Kommune også krever reduksjon av totalnitrogen (tot-n) ned til 40 mg/l tot-n. De anleggstypene som idag markedsføres i Norge er som oftest ikke prosessmessig tilrettelagt for nitrogenfjerning. Nitrogenfjerning forutsetter nitrifikasjon med påfølgende denitrifikasjon i anlegget. Nitrogenkravet vil ha stor betydning for helhetsvurderingen av tiltakene i spredt bebyggelse i Frogn Kommune. Dette kommer vi tilbake til under diskusjon av resultater. GJENNOMFØRING Arbeidet har omfattet anleggsbesøk og kontroll av anleggenes ytelser ved prøvetaking av renset avløpsvann (analyser av Tot-P, BOF 5 og Tot-N), samt funksjonskontroll. Funksjonskontrollen har bestått av en visuell inspeksjon hvor følgende momenter ble kartlagt og journalført: Visuell kontroll av feil på mekaniske komponenter, herunder blåsemaskiner, biomedie (rotor el. fast pakke), doseringsutrustning, lokk/deksel etc. Observasjoner av prosessen, herunder flyteslam, slamflukt, vann-nivå, biofilm, høyt slamnivå, unormale omstendigheter, fremmedlegemer i anlegget, samt måle ph, temperatur og turbiditet. Observasjon av service og drift, herunder renhold, lukt, kjemikalienivå i beholder etc.

3 DaØ har tatt ut prøvene på en mest mulig representativ måte i henhold til prosedyre beskrevet i DaØs kvalitetssystem. Prosedyrene ble tidligere utarbeidet på bakgrunn av informasjon fra anleggsleverandørene og har vært presentert leverandørene for kommentarer. Alle anlegg skal være tilrettelagt for prøvetaking. Samtlige leverandører har funnet gode løsninger for uttak av vannprøver. Dette gjelder også Biovac. DaØ har sørget for innlevering av prøver til akkreditert laboratorium. Frogn kommune hadde kontroll av i alt 154 anlegg hvorav 121 ble prøvetatt. Alle anlegg ble besøkt, men der hvor anlegg ikke var tilrettelagt for prøvetaking eller av andre årsaker ikke var i drift, ble det ikke tatt ut vannprøver. Det ble heller ikke tatt prøver på Biovac anlegg hvor det ikke var installert prøveslange (utendørs anlegg) eller var installert prøvekran på husanlegg. Som nevnt tidligere har DaØ lagt vekt på å ta ut prøver etter de prosedyrer man har blitt enig med leverandøren om å anvende. DaØ har derfor påpekt behovet for prøveslanger på alle utendørs Biovac anlegg noe Biovac sentralt har sagt seg enig i. I praksis blir dessverre dette ikke fulgt opp. DaØ ser på dette som viktig fordi prøvetakingsprosedyre er alltid en lettvint forklaring på hvorfor anlegg ikke fungerer slik som forutsatt. I tabellen nedenfor har vi gitt en oversikt over årsakene til de anleggene som ikke ble prøvetatt. De årsakene som er angitt er ikke spesielle for Frogn kommune, men erfares i større eller mindre grad i alle kommuner hvor Driftsassistansen har gjennomført tilsyn. ÅRSAKER TIL AT ANLEGG IKKE BLE PRØVETATT ANTALL Anlegg ute av drift (ikke satt i drift, mekanisk havari, tomt for vann) 5 Prøveslange mangler (Biovac) 22 Ikke mulig å kontakte huseier (gjentatte besøk og ikke svar på telefon) 4 ubebodd eller hytte. Anlegg mangler (felles anlg. eller aldri hadde mini-ra) 2 Figur 1 under viser hvordan tilsynsarbeidet er lagt opp ved at man gjennom analyser, prosessobservasjoner og teknisk/mekaniske vurderinger skiller ut de anleggene som ikke tilfredsstiller rensekravene. Det er imidlertid stor forskjell på anlegg som ikke tilfredsstiller kravene. Noen av disse anleggene vil kreve omfattende tiltak for å tilfredsstille kravene mens andre anlegg vil kunne tilfredsstille kravene etter mindre tiltak. For å synliggjøre dette har vi gruppert anleggene hvor blå anlegg tilfredsstiller kravene, grønne anlegg trenger mindre tiltak (Tot-P <4,0,BOF 5 og Tot-N mg/l<40). Anleggene i den røde gruppen vil ha behov for en nærmere vurdering og tiltak før driften vil være tilfredsstillende.

4 Figur 1. Opplegg for tilsyn av minirenseanlegg i spredt bebyggelse. RESULTATER OG KOMMENTARER I henhold til oppdraget fra Frogn kommune skulle som nevnt 154 anlegg kontrolleres. Det var mulig å prøveta 121 anlegg. I det følgende oppsummeres resultatene fra kontrollen med hensyn til de ulike undersøkelsene som ble gjort.

5 1. Fjerning av fosfor, nitrogen og organisk stoff Tabellen nedenfor gir en oversikt over antall anlegg som ble kontrollert og hvilke resultater som ble oppnådd i forhold til rensekravene. Resultat Antall anlegg som skulle kontrolleres 154 (100 %) Antall anlegg kontrollert og prøvetatt (% av alle anlegg) 121 (79 %) Antall anlegg besøkt, men ikke prøvetatt 33 (21 %) Antall anlegg som tilfredsstiller BOF 5, Tot-N og Tot-P krav (% av prøvetatte anlegg) 32 (26 %) Antall anlegg som tilfredsstiller Tot-P krav. (% av prøvetatte anlegg) 50 (41%) Antall anlegg som tilfredsstiller BOF 5 krav. (% av prøvetatte anlegg) 106 (88 %) Antall anlegg som tilfredsstiller Tot-N krav. (% av prøvetatte anlegg) 52 (43 %) Antall anlegg som tilfredsstiller BOF 5 og Tot-P krav (% av prøvetatte anlegg) 48 (40 %) Antall anlegg som ikke tilfredsstiller BOF 5 -krav, Tot-N eller Tot-P-krav 89 (74 %) (% av prøvetatte anlegg) Gjennomsnittlig fjerning av Tot-P for alle anlegg forutsatt 15 mg/l Tot-P i 76 % innløpsvannet Gjennomsnittlig fjerning av BOF 5 for alle anlegg forutsatt 150 mg/l BOF 5 i 92 % innløpsvannet Gjennomsnittlig fjerning av Tot-N for alle anlegg forutsatt 80 mg/l Tot-N i 37 % innløpsvannet Det fremgår av tabellen overfor at den gjennomsnittlige fjerning av organisk stoff var 92%, nitrogen var 37% og tilsvarende fjerning av fosfor var 76%. Det tas da utgangspunkt i følgende råvannskvalitet: BOF 5 = 150 mg/l Tot-P = 15 mg/l Tot-N = 80 mg/l Råvannets innhold av organisk stoff (BOF 5 ) er sansynligvis høyere enn 150 mg/l og følgelig vil den prosentvise fjerningen av organisk stoff være langt høyere enn 92% slik som vist overfor. Vi har imidlertid valgt å bruke 150 mg/l BOF 5 inntil vi får en bedre dokumentasjon på hva det burde være.

6 Figur 2. Gruppering av alle prøvetatte anlegg etter renseresultater for BOF 5, tot-p og tot-n (Frogn kommune). Resultatene vist i figur 2 viser at i alt 65% av anleggene ikke tilfredsstiller kravene til de tre parameterne (BOF 5, tot-p, tot-n) i henhold til Frogn kommunes utslippskrav. Resultatene synes umiddelbart å være dårlige, men her er det flere faktorer som må tas med i vurderingen av resultatene. Som vi har nevnt tidligere er ikke dagens minirenseanlegg prosessmessig tilrettelagt for nitrogenfjerning. Noe nitrogen fjernes selvsagt i forsedimenteringen og noe bindes i det biologiske slammet som produseres i anlegget, men for å fjerne 50% eller mer av nitrogenet forutsettes det full nitrifikasjon (NH 4 til NO 3 ) med påfølgende denitrifikasjon (NO 3 til N 2 -gass). Det siste steget (denitrifikasjon) krever en anaerob fase hvor nitrogenet fjernes som N 2 -gass. Gjennomstrømningsanleggene har vanligvis ikke en slik fase mens SBR anleggene mye lettere kan optimaliseres for nitrogenfjerning (endre tidene på de ulike fasene). Det er lite trolig at SBR anleggene i Frogn kommune var spesielt tilrettelagt for å optimalisere nitrogenfjerning. Nitrifikasjon er også temperaturavhengig og følgelig så må man også forvente at reduksjon av nitrogen reduseres i vinterhalvåret. Dersom vi utelater kravet til nitrogenfjerning i Frogn kommune og kun ser på renseresultater for BOF 5 (organisk stoff) og total-p så viser det seg at kun 31% av anleggene faller i den røde gruppen (alvorlige driftsproblemer). Dette er vist i figur 3. Dette er noe bedre enn det DaØ vanligvis finner i andre kommuner i Østfold og Akershus.

7 Figur 3. Gruppering av alle prøvetatte anlegg etter renseresultater for BOF 5 og tot-p (Frogn kommune). 2. Temperatur Feltarbeidet ble gjennomført september-oktober i 2014 og det ble målt normale temperaturer for denne årstiden i anleggene (se figuren nedenfor). Temperaturen varierte mellom ca. 7,4 0 til 18,9 0, mens temperaturen for de fleste anleggene lå i området (se figur 4) Figur 4. Temperatur i utløpsvann fra minirenseanlegg, Frogn Kommune. Temperaturen vil påvirke den biologiske prosessen i anlegget, men i hvor stor grad den også påvirker kjemisk felling har vi ingen god dokumentasjon på. Temperaturen vil også påvirke grad av nitrifikasjon i anlegget.

8 3. ph ph ble målt i alle anleggene og resultatene er vist i figur 5 nedenfor. Det er ønskelig at ph ligger i området mellom ph 6,0 til 7,0 for å få optimale fellingsbetingelser ved bruk av PAX 14 som fellingskjemikalium. Resultatene fra tidligere undersøkelser i andre kommuner viser imidlertid at man kan oppnå god fosforreduksjon selv om man ligger både over og under dette ph-intervallet. I de anleggene som hadde lav ph (<6,0) kan dette skyldes nitrifikasjon i anleggene, noe som ble observert i anlegg under befaringen. De fleste anleggene ligger imidlertid høyt i forhold til optimale fellingsbetingelser. De ekstremt lave verdiene kan i enkelte tilfeller skyldes vann fra rengjøring/tilbakespyling av drikkevannsfilteret der man har egen vannforsyning. Figur 5. ph i utløpsvann fra minirenseanlegg, Frogn Kommune 4. Andre observasjoner Tabellen nedenfor viser en oppsummering av observasjoner på de 31 anleggene hvor det ble påvist feil og mangler. ANTALL ANLEGG 1. Fremmedvann/lite vann 6 (3,9%) 2. Lukt 4 (2,6%) 3. Flytslam/slamflukt 11 (7,1%) 4.Anlegg ute av drift 5 (3,2%) 5. Fremmedlegemer i anlegget 1 (0,6%) 6. Kjemikalier mangler 4 (2,6%)

9 4.1 Fremmedvann/lite vann Det ble funnet for høy eller for lav vannstand på i alt 6 av anleggene. 4.2 Lukt Ved i alt 4 anlegg ble det observert lukt og/eller huseier klagde på lukt fra anlegget. Lukt var det ofte ikke tatt tilstrekkelig hensyn til ved plassering av anleggene på eiendommen. 4.3 Flytslam/slamflukt Flytslam vil i mange tilfeller ikke redusere anleggets renseeffekt med mindre suspendert stoff følger med i utløpsvannet. Det ble lagt vekt på å unngå å få med suspendert stoff ved prøvetaking. I de fleste tilfeller vil flytslammet være forårsaket av nitrifikasjon med påfølgende denitrifikasjon (frigjør N 2 gass) eller på grunn av manglende tømming av slam. I enkelte anlegg ble det observert slamflukt som var et resultat av at slammet hadde dårlige sedimenteringsegenskaper og følgelig fulgte med i utløpsvannet. Totalt var ca. 11 anlegg i Frogn kommune berørt av flytslam og/eller slamflukt. 4.4 Anlegg ute av drift I alt 5 anlegg var ute av drift den dagen tilsyn ble foretatt. 4.5 Fremmedlegemer i anlegget I 1 anlegg ble det observert fremmedlegemer i anlegget som bør fjernes ved neste service besøk. 4.6 Kjemikalier manglet I alt 4 anlegg var tomme for fellingskjemikalier. Dette kan skyldes manglende service eller at fremmedvann kommer inn på anlegget i perioder med nedbør og følgelig forårsaker stort kjemikalieforbruk.

10 5. Konklusjon og videre arbeid Det fremgår av resultatene at det er enkelte anlegg som faller inn den røde gruppen (P>4 mg/l, BOF 5 >40 mg/l). Følgelig bør disse følges opp med avviksbehandling. Dersom vi ser på resultatene i Frogn kommune uten rensekravet om 50% fjerning av nitrogen så er resultatene i kommunen noe bedre enn det vi finner ved tilsyn i andre kommuner. Vi foreslår at de problemanleggene som er fremkommet gjennom tilsyn følges opp i nært samarbeid med leverandørene. I figuren under er det vist en mal på hvordan dette kan legges opp (hentet fra Kriterier og mal for avviksbehandling i Marker kommune 2014 ). Figur 6. Forslag til mal for avviksbehandling (refr. Marker kommune, 2014)

11 Videre foreslår vi at kravet om nitrogenfjerning tas opp med leverandørene. Det bør legges fram dokumentasjon fra hver enkelt leverandør om anleggenes egnethet med hensyn på nitrogenfjerning. Fredrikstad Driftsassistansen i Østfold IKS Tor Gunnar Jantsch

12 6. Vedlegg Renseresultater for hvert enkelt minirensanlegg i Frogn kommune Utførte målinger ph Temp. Turb. TN TP BOF5 Prøve ID 4,29 17,2 3,28 42,50 0,64 1,0 1 4,05 14,3 7,96 50,30 11,00 5,0 2 7,00 15,5 32,60 17,70 16,00 27,4 3 4,68 13,5 4,99 30,00 1,70 1,4 4 7,48 15,8 9,00 12,90 0,80 17,0 6 7,52 16,1 16,15 3,44 2,80 4, ,04 18,9 32,80 80,30 16,00 30, ,94 18,2 226,00 0,14 9,10 54, ,39 12,7 9,99 69,30 1,10 1,3 15 7,50 15,3 15,30 28,50 9,40 43, ,73 11,1 120,00 3,10 22,00 9, ,94 18,6 1,95 45,20 6,00 3,6 32 7,44 14,0 10,32 71,70 3,50 7, ,08 17,9 5,82 28,50 0,93 11, ,51 14,8 9,52 42,10 0,98 5,2 44 7,25 13,4 59,90 51,40 2,80 6,5 45 4,81 15,1 7,81 105,00 3,60 1,

13 ,74 17,1 8,46 33,10 1,60 8,9 57 7,75 15,5 1,30 8,03 0,61 2,3 58 7,90 14,9 3,39 7,45 2,50 3, ,05 14,0 4,39 43,80 9,10 4,3 71 4,48 17,0 5,67 42,20 4,80 2,3 72 8,08 16,5 39,70 98,10 3,80 30,7 74 6,16 14,6 3,87 60,10 4,20 1, ,86 16,5 5,26 7,26 0,48 2,0 78 7,79 14,6 0,91 13,70 0,15 2,9 79 8,11 14,9 12,02 27,30 0,74 7,9 80 8,55 11,6 7,21 72,70 2,10 4,5 81 7,95 15,9 0,00 71,00 2,70 2,9 82 7,00 14,1 7,66 68,20 8,30 4,4 83 7,86 14,8 0,00 30,90 1,00 2,8 84 4,98 15,8 0,56 13,70 0,30 1,0 90 5,34 16,3 9,40 55,40 18,00 10,0 91 7,47 10,9 6,55 57,20 1,70 16,2 92 5,86 15,2 1,21 57,50 1,80 1,0 94 7,46 12,1 2,95 44,10 1,20 1,9 96 5,41 14,4 1,09 26,30 0,19 1,0 97 7,57 16,0 1,43 19,00 7,00 2,7 98 7,50 14,6 122,00 127,00 4,40 45, ,83 13,3 71,20 125,00 8,20 16, ,78 12,6 0,31 28,20 0,15 1, ,81 15,5 8,30 79,80 2,50 8, ,90 10,8 5,01 156,00 14,00 10, ,05 12,2 0,00 55,00 3,80 2, ,23 12,4 0,00 38,50 4,40 1, ,44 11,3 6,59 5,23 1,20 1, ,64 12,6 0,00 57,00 0,37 3, ,11 12,4 5,53 85,70 1,50 11, ,63 14,6 11,03 52,80 3,10 4, ,59 13,8 13,54 70,20 1,30 32, ,48 12,5 0,00 5,39 0,24 1, ,12 12,7 0,00 29,50 0,25 1, ,83 14,7 0,00 66,60 0,55 5, ,71 13,1 2,52 95,20 1,40 4,9 128

14 4,41 10,9 9,98 41,10 4,30 2, ,40 13,8 0,34 88,80 3,80 10, ,87 13,1 9,10 89,00 0,65 12, ,23 14,3 5,18 211,00 3,00 18, ,85 16,1 10,83 69,70 5,20 14, ,78 13,9 0,36 35,30 0,18 1, ,77 13,0 6,23 62,40 0,68 15, ,65 13,5 0,22 30,00 0,89 1, ,74 14,1 2,92 49,00 0,93 2, ,81 15,3 2,29 64,90 0,79 3, ,69 14,0 27,00 116,00 4,40 213, ,16 14,1 1,70 55,20 0,90 1, ,85 14,8 1,97 22,80 0,28 1, ,58 13,8 3,39 40,20 4,70 2, ,57 15,6 3,45 2,98 0,18 3, ,36 12,9 0,00 45,30 3,80 5, ,54 11,6 0,00 36,20 0,16 1, ,34 10,3 2,91 14,70 0,54 9, ,04 9,7 5,77 27,20 0,23 1, ,38 11,7 0,00 52,40 0,33 1, ,74 11,3 0,00 61,20 0,35 2, ,56 15,3 0,01 21,10 0,30 12, ,56 14,6 3,74 46,50 0,16 1, ,58 13,4 18,13 44,70 4,50 90, ,51 11,6 1,81 2,47 0,17 1, ,17 15,2 31,60 54,50 2,30 11, ,09 14,0 11,40 51,90 0,94 12, ,98 14,8 29,00 54,30 34,00 54, ,56 13,6 13,60 105,00 1,30 20, ,46 14,5 2,88 64,00 0,15 3, ,40 7,4 0,85 35,80 1,00 8, ,31 11,5 18,09 40,60 1,40 23, ,75 18,8 2,32 97,10 0,31 1, ,60 15,8 5,32 0,15 0,66 8, ,04 15,9 0,46 8,61 0,42 1, ,17 18,3 3,98 62,60 8,50 9, ,88 12,5 0,00 37,50 0,87 1, ,48 16,3 111,00 57,90 8,80 13, ,21 13,1 8,87 109,00 5,70 11, ,19 16,3 61,70 83,10 3,30 3, ,20 14,3 0,00 35,80 6,80 2, ,37 13,5 7,64 51,70 0,97 41, ,20 14,4 3,65 32,70 1,10 2, ,90 13,5 50,00 246,00 13,00 20, ,77 10,3 0,00 24,70 0,38 1, ,22 15,9 4,99 4,79 6,50 1, ,72 14,5 0,00 13,30 0,25 1,0 186

15 7,94 13,5 69,00 75,00 2,70 56, ,26 15,7 42,70 80,30 8,60 13, ,28 13,8 1,41 11,60 0,52 1, ,99 17,0 62,50 36,90 1,90 6, ,05 12,7 0,52 69,90 0,73 4, ,20 14,1 1,93 20,60 0,80 6, ,63 13,3 0,00 22,00 4,10 4, ,90 7,7 11,00 52,80 0,89 43, ,58 13,5 7,26 1,38 0,37 1, ,10 11,7 11,07 15,10 2,10 7, ,31 10,7 0,83 4,23 0,54 8, ,07 16,8 2,13 53,10 1,60 1, ,27 10,8 10,32 35,50 9,00 7, ,79 14,4 0,23 29,40 0,16 1, ,46 11,9 6,82 77,30 3,90 3, ,75 14,0 4,64 36,40 2,50 7, ,22 14,9 4,68 64,40 5,50 1, ,77 15,7 47,50 47,70 8,10 7, ,30 13,8 22,90 105,00 12,00 5, ,34 14,7 14,63 22,30 3,10 5,0 212

Rapport: Kontrollordning for minirenseanlegg i Spydeberg kommune 2015

Rapport: Kontrollordning for minirenseanlegg i Spydeberg kommune 2015 Rapport: Kontrollordning for minirenseanlegg i Spydeberg kommune 2015 DaØ Driftsassistansen i Østfold IKS Postboks 1430 www.dao.no Fredrikstad 22.09.2015 INNLEDNING Driftsassistansen i Østfold IKS (DaØ)

Detaljer

Tilsyn på mindre åvløpsånlegg i Frogn kommune 2012-2014

Tilsyn på mindre åvløpsånlegg i Frogn kommune 2012-2014 Tilsyn på mindre åvløpsånlegg i Frogn kommune 2012-2014 Miljø og forvaltning, enhet for Miljø, idrett og kommunalteknikk Frogn kommune 2015 1 Innledning og bakgrunn Avløp fra spredt bebyggelse er en betydelig

Detaljer

Erik Johannessen, Ph.D., COWI AS

Erik Johannessen, Ph.D., COWI AS Seminar Uddevalla 6.-7. mai 2013 Avviksbehandling Erik Johannessen, Ph.D., COWI AS 1 Tilsynsmodeller Kommunen Vedtak om endring av lokal forskrift Vedtak om gebyrregulativ Utslippstillatelser Avtale mellom

Detaljer

Helga Gunnarsdóttir Vannområdeutvalget Morsa Arild S. Eikum Erik Johannessen COWI Fredrikstad Tor Gunnar Jantsch DaØ

Helga Gunnarsdóttir Vannområdeutvalget Morsa Arild S. Eikum Erik Johannessen COWI Fredrikstad Tor Gunnar Jantsch DaØ Foreløpig erfaring med tilsyn på små avløpsanlegg i Morsa Helga Gunnarsdóttir Vannområdeutvalget Morsa Arild S. Eikum Erik Johannessen COWI Fredrikstad Tor Gunnar Jantsch DaØ Morsas avløpsstrategier Fase

Detaljer

UNDERSØKELSE AV TURBIDITET SOM SURROGATPARAMETER

UNDERSØKELSE AV TURBIDITET SOM SURROGATPARAMETER UNDERSØKELSE AV TURBIDITET SOM SURROGATPARAMETER i forbindelse med utslippskontroll av avløpsanlegg i spredt bebyggelse utgitt av vannområdeutvalget morsa VANNOMRÅDEUTVALGET MORSA ÅRSMELDING FOR 2012 [1]

Detaljer

Driftsassistansen i Østfold IKS:

Driftsassistansen i Østfold IKS: Driftsassistansen i Østfold IKS: Årsrapport 26 Slam og utslippskontroll for renseanlegg i Østfold DaØ Driftsassistansen i Østfold IKS Postboks 143 162 Fredrikstad Tlf. 69 35 73 73/ 41 69 15 65 E-mail:

Detaljer

KONTROLL AV MINIRENSEANLEGG

KONTROLL AV MINIRENSEANLEGG KONTROLL AV MINIRENSEANLEGG kriterier for avviksbehandling utgitt av vannområdeutvalget morsa VANNOMRÅDEUTVALGET MORSA ÅRSMELDING FOR 2012 [1] Vannområdeutvalget Morsa Postadresse: Herredshuset 1592 Våler

Detaljer

Driftsassistansen i Østfold:

Driftsassistansen i Østfold: Driftsassistansen i Østfold: Årsrapport for 22. Utslipps- og slamkontroll for renseanlegg i Østfold DaØ Driftsassistansen i Østfold Postboks 143 162 Fredrikstad Tlf. 69 35 73 74/ 91 36 2 5 E-mail: frank.lunde@dao.no

Detaljer

Kriterier og mal ved aviksbehandling for minirenseanlegg i Marker kommune

Kriterier og mal ved aviksbehandling for minirenseanlegg i Marker kommune Rapport 2014 Kriterier og mal ved aviksbehandling for minirenseanlegg i Marker kommune Oppdragsgiver Haldenvassdraget vannområde Driftsassistansen i Østfold IKS Postboks 1430 www.dao.no Utarbeidet av:

Detaljer

Rapport: Årsrapport: slam og utslippskontroll 2012

Rapport: Årsrapport: slam og utslippskontroll 2012 Rapport: Årsrapport: slam og slippskontroll 2012 DaØ Driftsassistansen i Østfold IKS Postboks 1430 www.dao.no Fredrikstad 05.02.2013 DaØ Driftsassistansen i Østfold IKS INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning

Detaljer

Regelverk, organisering og gjennomföring av tilsyn i Morsa

Regelverk, organisering og gjennomföring av tilsyn i Morsa Regelverk, organisering og gjennomföring av tilsyn i Morsa Erfaringer fra kontrollordning for spredt avløp Morsa Arild Eikum, Erik Johannessen, Tor Gunnar Jantsch Hur säkerställer vi drift och skötsel

Detaljer

Renseanlegg i spredt bebyggelse. COWI presentasjon

Renseanlegg i spredt bebyggelse. COWI presentasjon Renseanlegg i spredt bebyggelse 1 Renseanlegg i spredt bebyggelse Del I: Avløpsrensing Renseanlegg Del II: Drift og vedlikehold Anleggseiers ansvar Hva kan anleggseier bidra med? 2 Hvorfor avløpsrensing?

Detaljer

Anlegg med biofilter og utslippsgrøft, minirenseanlegg og filterbedanlegg Tromsø kommune kurs om separate avløpsanlegg, 19.

Anlegg med biofilter og utslippsgrøft, minirenseanlegg og filterbedanlegg Tromsø kommune kurs om separate avløpsanlegg, 19. Anlegg med biofilter og utslippsgrøft, minirenseanlegg og filterbedanlegg Tromsø kommune kurs om separate avløpsanlegg, 19. april 2012 Anders Yri, Asplan Viak AS Renseanlegg med biofilter I Tromsø kan

Detaljer

Tilsyn på mindre åvløpsånlegg i Frogn kommune 2012-2014

Tilsyn på mindre åvløpsånlegg i Frogn kommune 2012-2014 Tilsyn på mindre åvløpsånlegg i Frogn kommune 2012-2014 Miljø og forvaltning, enhet for Miljø, idrett og kommunalteknikk Frogn kommune 2015 1 Innledning og bakgrunn Avløp fra spredt bebyggelse er en betydelig

Detaljer

NAVA Compact dokumentasjon av renseeffekten

NAVA Compact dokumentasjon av renseeffekten NAVA Compact dokumentasjon av renseeffekten April 2002 Sammendrag NAVA Compact er et renseanlegg for gråvann som brukes i kombinasjon med avløpsfritt klosett. NAVA Compact er utviklet og dokumentert gjennom

Detaljer

DIAGNOSTISERING AV AVVIK PÅ MINIRENSEANLEGG. utgitt av vannområdeutvalget morsa VANNOMRÅDEUTVALGET MORSA ÅRSMELDING FOR 2012 [1]

DIAGNOSTISERING AV AVVIK PÅ MINIRENSEANLEGG. utgitt av vannområdeutvalget morsa VANNOMRÅDEUTVALGET MORSA ÅRSMELDING FOR 2012 [1] DIAGNOSTISERING AV AVVIK PÅ MINIRENSEANLEGG utgitt av vannområdeutvalget morsa VANNOMRÅDEUTVALGET MORSA ÅRSMELDING FOR 2012 [1] Vannområdeutvalget Morsa Postadresse: Herredshuset 1592 Våler i Østfold www.morsa.org

Detaljer

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Hamar, Løten og Stange kommuner.

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Hamar, Løten og Stange kommuner. Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Hamar, Løten og Stange kommuner. Vedtatt av (navn) kommune (dato) med hjemmel i forskrift av 01.06.2004 om begrensning av forurensning

Detaljer

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Rømskog kommune.

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Rømskog kommune. Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Rømskog kommune. Hjemmel: Fastsatt av Rømskog kommunestyre DD. MND 2012 med hjemmel i forskrift 1.juni 2004 nr.931 om begrensning av forurensning

Detaljer

Lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Askim kommune

Lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Askim kommune Ikrafttredelse: xx.xx.2015 Gjelder for Askim kommune, Østfold Kunngjort: xx.xx.2015 Lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Askim kommune Fastsatt av Askim bystyre xx.xx.2015

Detaljer

Ved saksbehandling etter denne forskriften skal forurensningslovgivningen og plan- og bygningslovgivningen legges til grunn.

Ved saksbehandling etter denne forskriften skal forurensningslovgivningen og plan- og bygningslovgivningen legges til grunn. Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg Vedtatt av Hamar, Stange og Løten kommunestyrer XXX med hjemmel i forskrift av 01.06.2004 nr. 931 om begrensning av forurensning, del IV, jf. lov av 13.03.1981

Detaljer

Avløpsforskriftens krav til prøvetaking

Avløpsforskriftens krav til prøvetaking Avløpsforskriftens krav til prøvetaking Kolbjørn Megård Driftsassistansen 14. og 15.10.03 Nye rensekrav på høring SFTs forslag til ny forskrift om utslipp fra avløpsanlegg stiller strengere krav til rensing

Detaljer

Hållbara avloppslösningar för bebyggelse på landsbygden. Anders W. Yri, Asplan Viak, avd Ås

Hållbara avloppslösningar för bebyggelse på landsbygden. Anders W. Yri, Asplan Viak, avd Ås Hållbara avloppslösningar för bebyggelse på landsbygden Anders W. Yri, Asplan Viak, avd Ås Asplan Viak AS Selveiende stiftelse etablert 1962 Landsdekkende nettverk av rådgivere og konsulenter representert

Detaljer

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Aremark kommune.

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Aremark kommune. Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Aremark kommune. Vedtatt av Aremark kommune (14.12.06) med hjemmel i Forskrift om endring av forskrift av 01.06.2004 om begrensning av forurensning

Detaljer

Midlertidig endring av vilkår i utslippstillatelsen for Flatanger Settefisk AS, Flatanger kommune

Midlertidig endring av vilkår i utslippstillatelsen for Flatanger Settefisk AS, Flatanger kommune Flatanger Settefisk AS 7770 Flatanger Vår dato: 26.03.2015 Deres dato: Vår ref.: 2009/4300 Deres ref.: Midlertidig endring av vilkår i utslippstillatelsen for Flatanger Settefisk AS, Flatanger kommune

Detaljer

Avløpsløsninger for spredt bebyggelse og hyttefelt

Avløpsløsninger for spredt bebyggelse og hyttefelt Avløpsløsninger for spredt bebyggelse og hyttefelt VA-dagene i Midt-Norge Oktober 2011 Asplan Viak, Raveien 2, 1430 Ås knutr.robertsen@asplanviak.no Knut Robert Robertsen Norges Geologiske undersøkelse

Detaljer

Mindre avløpsrenseanlegg behov for oppfølging og kontroll

Mindre avløpsrenseanlegg behov for oppfølging og kontroll Mindre avløpsrenseanlegg behov for oppfølging og kontroll Avløpskonferansen Campus, Ås 25.-26. april 2012 Guro Randem Hensel Bioforsk Jord og miljø, Ås Behov for vedlikehold og kontroll Rundt 345 000 mindre

Detaljer

Forskrift er tilgjengelig på http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/lf/lf/lf-20071119-1500.html. DEL 1 Virksomhetens informasjon og anleggstype

Forskrift er tilgjengelig på http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/lf/lf/lf-20071119-1500.html. DEL 1 Virksomhetens informasjon og anleggstype Ullensaker kommune Vann, avløp, renovasjon og veg Årsrapport for påslipp til kommunalt nett Etter lokal forskrift om påslipp av olje- og/eller fettholdig avløpsvann til kommunalt avløpsnett. I Ullensaker

Detaljer

Ved saksbehandling etter denne forskriften skal forurensningslovgivningen og plan- og bygningslovgivningen legges til grunn.

Ved saksbehandling etter denne forskriften skal forurensningslovgivningen og plan- og bygningslovgivningen legges til grunn. Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg Vedtatt av Løten kommunestyrer den 23.11.2011 med hjemmel i forskrift om begrensning av forurensning, av 01.06.2004 nr. 931, del IV, jf. lov om vern mot forurensninger

Detaljer

2 Definisjoner Definisjonene i forurensningsforskriftens 11-3 gjelder for denne forskriften. I tillegg gjelder følgende:

2 Definisjoner Definisjonene i forurensningsforskriftens 11-3 gjelder for denne forskriften. I tillegg gjelder følgende: Lokal forskrift for mindre avløpsanlegg for bolighus, hytter og annen bebyggelse i Meråker kommune Vedtatt av Meråker kommunestyre 24.09.2007 med hjemmel i forskrift av 01.06.2004 om begrensning av forurensning

Detaljer

Teknologi for å oppnå rensekrav i sentral og lokal forskrift Avløpskonferansen 2014 13. og 14. mai 2014, Campus Ås

Teknologi for å oppnå rensekrav i sentral og lokal forskrift Avløpskonferansen 2014 13. og 14. mai 2014, Campus Ås Teknologi for å oppnå rensekrav i sentral og lokal forskrift Avløpskonferansen 2014 13. og 14. mai 2014, Campus Ås Guro Randem Hensel Bioforsk Jord og miljø Valg av avløpsløsning Viktig å velge den rensløsning

Detaljer

Biovac AS - nøkkelinformasjon

Biovac AS - nøkkelinformasjon Biovac AS - nøkkelinformasjon Et firma i Goodtech konsernet Lokalisert på Sørumsand 17 ansatte 25 representanter Ca. 55% markedsandeler på minianlegg Omsetning ca. 50 mill. Forskjellige renseløsninger

Detaljer

Funksjonskontroll av renseanlegg i spredt bebyggelse i Morsa-vassdraget

Funksjonskontroll av renseanlegg i spredt bebyggelse i Morsa-vassdraget Funksjonskontroll av renseanlegg i spredt bebyggelse i Morsa-vassdraget November 2008 Utarbeidet av: Erik Johannessen, Siv.ing, MSCE, COWI AS Lillian Ovell, Ing., MBA, COWI AS Arild Schanke Eikum, Ph.D,

Detaljer

Internt notat. Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Eigersund kommune

Internt notat. Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Eigersund kommune Internt notat Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Eigersund kommune Vår ref.: 10/12561 / 10/544 / FA-M41, FA-K24, TI-&00 Dato: 04.05.2010 Saksbehandler: Jarle Valle Telefon: 51 46 83 20

Detaljer

Forslag til endringer av lokal utslippsforskrift

Forslag til endringer av lokal utslippsforskrift Forslag til endringer av lokal utslippsforskrift De viktigste forslagene til endringer gjelder krav til prøvetaking av avløpsvann og grunnlaget for oppryddingsarbeidet som skal skje i kommunene ( 4 og

Detaljer

Kunstig våtmark som avløpsvannbehandling

Kunstig våtmark som avløpsvannbehandling Kunstig våtmark som avløpsvannbehandling Peggy Zinke (SINTEF Energy Research, Trondheim, Norway) SINTEF Energy Research 1 Kunstig våtmark som avløpsvannbehandling 1. Prosesser i våtmark 2. Typer av konstruerte

Detaljer

Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg, Spydeberg kommune, Østfold.

Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg, Spydeberg kommune, Østfold. Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg, Spydeberg kommune, Østfold. Fastsatt av Spydeberg kommunestyre 7. oktober 2008 med hjemmel i Forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om

Detaljer

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Halden kommune.

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Halden kommune. Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Halden kommune. Vedtatt av Halden kommunestyre 15. november 2012 Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Halden kommune,

Detaljer

Hytteproblematikk. Tore Pedersen tpe@fmop.no

Hytteproblematikk. Tore Pedersen tpe@fmop.no Hytteproblematikk Tore Pedersen tpe@fmop.no Presentasjonsoversikt Hedmark og Oppland som hyttefylker Utslipp og type renseanlegg Kort om miljøproblemer Regelverk Kommunen: Planmyndighet, men også forurensningsmyndighet

Detaljer

VEILEDNING FOR SØKNAD OM TILLATELSE TIL AVLØPSANLEGG I RAKKESTAD KOMMUNE.

VEILEDNING FOR SØKNAD OM TILLATELSE TIL AVLØPSANLEGG I RAKKESTAD KOMMUNE. VEILEDNING FOR SØKNAD OM TILLATELSE TIL AVLØPSANLEGG I RAKKESTAD KOMMUNE. Hvem gjelder denne veiledningen for? Denne veiledningen er for deg som skal søke om tillatelse til avløpsanlegg i områder der det

Detaljer

Små avløp store tall SSB avløpsstatistikk

Små avløp store tall SSB avløpsstatistikk 1 Små avløp store tall SSB avløpsstatistikk Avløpskonferansen 2012 Ås 25-26. April 2012 Gisle Berge, Statistisk sentralbyrå 1 Dagens tema - innhold KOSTRA-rapporteringen (primærdatakilden) Avløpsstatistikk

Detaljer

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Fredrikstad kommune, Østfold

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Fredrikstad kommune, Østfold Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Fredrikstad kommune, Østfold Hjemmel: Fastsatt av Fredrikstad bystyre 3. desember 2009 med endringer av 09.02.2012, med hjemmel

Detaljer

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Halden kommune, Østfold

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Halden kommune, Østfold /d: FOR-2010-06-17-1000 :d/ Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanl... http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldrens?/app/gratis/www/docroot/for/lf/ov/tv-2010... Side 1 av 3 08.12.2011 Forskrift

Detaljer

KRITERIER FOR INSTALLASJON AV MINIRENSEANLEGG. utgitt av vannområdeutvalget morsa VANNOMRÅDEUTVALGET MORSA ÅRSMELDING FOR 2012 [1]

KRITERIER FOR INSTALLASJON AV MINIRENSEANLEGG. utgitt av vannområdeutvalget morsa VANNOMRÅDEUTVALGET MORSA ÅRSMELDING FOR 2012 [1] KRITERIER FOR INSTALLASJON AV MINIRENSEANLEGG utgitt av vannområdeutvalget morsa VANNOMRÅDEUTVALGET MORSA ÅRSMELDING FOR 2012 [1] Vannområdeutvalget Morsa Postadresse: Herredshuset 1592 Våler i Østfold

Detaljer

Akkreditert prøvetaking av avløpsvann

Akkreditert prøvetaking av avløpsvann Akkreditert prøvetaking av avløpsvann Arbeidsseminar i vann- og miljøanalyser 26. og 27. mars 2009 Rica Hell Hotell Prosessingeniør Cecilie Larsen, Trondheim Bydrift Vann og Avløp Avløpsrenseanlegg i Trondheim

Detaljer

5 Uttak av sekundærprøve, merking og konservering av prøve.

5 Uttak av sekundærprøve, merking og konservering av prøve. 5 Uttak av sekundærprøve, merking og konservering av prøve. 5.1 Uttak av sekundærprøve døgnblandprøve Side 1 av 7 Etter avsluttet og godkjent primærprøveuttak skal det tas ut en representativ prøve av

Detaljer

Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Tromsø kommune

Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Tromsø kommune Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Tromsø kommune INNHOLD 1. FORMÅL... 2. DEFINISJONER... 3. VIRKEOMRÅDE FOR LOKAL FORSKRIFT... 4. KRAV TIL AVLØPSANLEGG... 5. KRAV TIL RENSEEFFEKT/UTSLIPPSKRAV...

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Baga Easy minirenseanlegg med biomoduler 5-50 p.e.

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Baga Easy minirenseanlegg med biomoduler 5-50 p.e. SINTEF Certification Nr. 20111 Utstedt: 20.09.2011 Revidert: Gyldig til: 20.09.2016 Side: 1 av 2 SINTEF Byggforsk bekrefter at Baga Easy minirenseanlegg med biomoduler 5-50 p.e. tilfredsstiller krav til

Detaljer

Slamavskillere og utslippsledninger til sjø Tromsø kommune kurs om separate avløpsanlegg, 19. april 2012

Slamavskillere og utslippsledninger til sjø Tromsø kommune kurs om separate avløpsanlegg, 19. april 2012 Slamavskillere og utslippsledninger til sjø Tromsø kommune kurs om separate avløpsanlegg, 19. april 2012 Anders Yri, Asplan Viak AS, avdeling Ås - Eksempler på utslipp av urenset avløp fra enkelthus Om

Detaljer

Årsrapport for utslipp eller påslipp av avløpsvann fra næring. Følgende dokumenter skal vedlegges årsrapporten:

Årsrapport for utslipp eller påslipp av avløpsvann fra næring. Følgende dokumenter skal vedlegges årsrapporten: ULLENSAKER kommune Årsrapport for utslipp eller påslipp av avløpsvann fra næring Utfylling av årsrapportskjema Årsrapportskjemaet skal fylles ut med organisasjonsnummer, fakturaadresse, virksomhetens gårds-

Detaljer

Rensekrav og anbefalte renseløsninger

Rensekrav og anbefalte renseløsninger Kurs om nytt regelverk på avløpsområdet 2006 Et samarbeid mellom fylkesmannen og NORVAR Rensekrav og anbefalte renseløsninger Av Jørund Ofte, Steinar Skoglund, Ragnar Storhaug og Terje Wikstrøm 1 Disposisjon

Detaljer

Prøvetaking og rapportering ved kapittel 13 avløpsanlegg

Prøvetaking og rapportering ved kapittel 13 avløpsanlegg Prøvetaking og rapportering ved kapittel 13 avløpsanlegg Helge Botnen DIHVA IKS Viktige VA-utfordringer for framtida Rammevilkår og reglar Bergen, 10. 11. april 2013 Kapittel 13 i Forurensningsforskriften

Detaljer

Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Trysil kommune

Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Trysil kommune Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Trysil kommune Fastsatt av Trysil kommunestyre den.., med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

Detaljer

Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Bergen kommune.

Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Bergen kommune. Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Bergen kommune. Fastsatt av bystyret i Bergen den. med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr 6 om vern mot forurensning og om avfall

Detaljer

Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg, Vestby kommune.

Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg, Vestby kommune. Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg, Vestby kommune. Fastsatt av kommunestyret 9. desember 2011 med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften),

Detaljer

Et av markedets mest usynlige minirenseanlegg

Et av markedets mest usynlige minirenseanlegg Et av markedets mest usynlige minirenseanlegg Markedets mest driftssikre minirenseanlegg er også det mest vedlikeholdsfrie Vi har videreutviklet markedets mest driftssikre minirenseanlegg og gjort det

Detaljer

Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen

Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen Erfaring fra samarbeid mellom 9 kommuner Samarbeid om kapittel 12 anlegg, Sonderingsmøte DIHVA IKS, 17. desember 2013 Nina Alstad Rukke, Fagansvarlig Tilsynet

Detaljer

Forslag til lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg for Sørum kommune av 01.08.08, revidert 21.09.09

Forslag til lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg for Sørum kommune av 01.08.08, revidert 21.09.09 Forslag til lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg for Sørum kommune av 01.08.08, revidert 21.09.09 1. Formål Lokal forskrift for mindre avløpsanlegg skal forenkle kommunens saksbehandling

Detaljer

BioDisc BA-BG. Minirenseanlegg for hus og hytter. Enkelt og effektivt renseanlegg for 1-20 boliger. Typegodkjent av DnV i Norge

BioDisc BA-BG. Minirenseanlegg for hus og hytter. Enkelt og effektivt renseanlegg for 1-20 boliger. Typegodkjent av DnV i Norge Minirenseanlegg for hus og hytter Typegodkjent av DnV i Norge EU Testet 2005 - NS-EN 12566-3 BioDisc BA-BG Enkelt og effektivt renseanlegg for 1-20 boliger www.klargester.no BioDisc BA-BG - Prefabrikkert

Detaljer

Erfaringer med felles tilsynskontor for små avløpsanlegg i Drammensregionen

Erfaringer med felles tilsynskontor for små avløpsanlegg i Drammensregionen Erfaringer med felles tilsynskontor for små avløpsanlegg i Drammensregionen Modum, Øvre Eiker, Nedre Eiker, Drammen, Lier, Røyken, Hurum, Svelvik, Sande Behandler søknad om utslippstillatelse Organiserer

Detaljer

FUNKSJON, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

FUNKSJON, DRIFT OG VEDLIKEHOLD Oljeutskillere FORSKRIFTER / REGELVERK / NORMER Forskrift om utslipp av oljeholdig avløpsvann.. Ny forskrift Forskrift om utslipp av avløpsvann VA/Miljø-blad nr. 22 (forvaltning av myndighet) FUNKSJON,

Detaljer

INFORMASJON OM ULIKE TYPER AVLØPSRENSEANLEGG

INFORMASJON OM ULIKE TYPER AVLØPSRENSEANLEGG INFORMASJON OM ULIKE TYPER AVLØPSRENSEANLEGG Hva er et avløpsrenseanlegg? Et avløpsrenseanlegg renser avløpsvannet ved hjelp av avanserte biologiske, kjemiske og fysiske prosesser. Etter denne prosessen

Detaljer

Naturbasert renseanlegg for hus og hytte i spredt bebyggelse. Konstruert våtmark med forfi lter

Naturbasert renseanlegg for hus og hytte i spredt bebyggelse. Konstruert våtmark med forfi lter Naturbasert renseanlegg for hus og hytte i spredt bebyggelse Konstruert våtmark med forfi lter Konstruert våtmark med forfilter Konstruert våtmark med forfilter er en enkel, effektiv og miljøvennlig løsning

Detaljer

Bedre forvaltning av separate avløpsanlegg

Bedre forvaltning av separate avløpsanlegg Bedre forvaltning av separate avløpsanlegg Eksempel fra vannområde Morsa utgitt av vannområdeutvalget morsa Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2012 [1] Vannområdeutvalget Morsa Postadresse: Herredshuset

Detaljer

FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen Vår dato Vår referanse 14.12.2006 06/4467-03 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Steinar Østlie, 62 55 11 77 461.2 Tolga kommune 2540 Tolga

Detaljer

VEILEDNING TIL EIERE VED FEIL/MANGLER PÅ AVLØPSANLEGG

VEILEDNING TIL EIERE VED FEIL/MANGLER PÅ AVLØPSANLEGG VEILEDNING TIL EIERE VED FEIL/MANGLER PÅ AVLØPSANLEGG I forbindelse med tømming av avløpsanlegg (slamavskiller, tett tank og minirenseanlegg), har renovatør ansvar for å utføre et enkelt tilsyn/kontroll,

Detaljer

Veiledning Søknad om utslipp av avløpsvann

Veiledning Søknad om utslipp av avløpsvann Veiledning Søknad om utslipp av avløpsvann Hvem har søknadsplikt? Når du skal etablere et utslipp av sanitært avløpsvann eller øke et eksisterende utslipp vesentlig, må du søke kommunen om utslippstillatelse.

Detaljer

Markbaserad rening - Så här gör vi i Norge

Markbaserad rening - Så här gör vi i Norge - Så här gör vi i Norge! Markbaserad rening - Så här gör vi i Norge En svenske? Petter Northug Anders W. Yri, Asplan Viak AS Vannforsyningsdagene Bergen 2005 Markbädd: Infiltrasjon: Infiltrasjonsanlegg

Detaljer

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Selbu kommune, Sør-Trøndelag

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Selbu kommune, Sør-Trøndelag Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Selbu kommune, Sør-Trøndelag Hjemmel: Korttittel: FOR-2004-06-01-931- 12-6, LOV-1981-03-13-6- 9 Forskrift om utslipp av avløpsvann,

Detaljer

Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende i Gran kommune.

Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende i Gran kommune. Saksnr: 08/110-16 Arkiv: M45 &00 Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende i Gran kommune. Vedtatt av kommunestyret i Gran i sak 140/08 den 21.10.08 med hjemmel

Detaljer

Årsrapport for olje- og/ eller fettholdig avløpsvann i Nannestad kommune

Årsrapport for olje- og/ eller fettholdig avløpsvann i Nannestad kommune 1 Nannestad kommune Kommunalteknikk Årsrapport for olje- og/ eller fettholdig avløpsvann i Nannestad kommune Etter forskrift om olje- og/eller fettholdig avløpsvann i Nannestad kommune, skal det årlig

Detaljer

Infiltrasjonsanlegg for inntil 2 boligenheter i Tromsø kommune. Anders W. Yri, Asplan Viak AS

Infiltrasjonsanlegg for inntil 2 boligenheter i Tromsø kommune. Anders W. Yri, Asplan Viak AS Infiltrasjonsanlegg for inntil 2 boligenheter i Tromsø kommune Anders W. Yri, Asplan Viak AS Leksjonens innhold: Innføring om infiltrasjonsanlegg Renseprosesser i anleggene Hva skal grunnundersøkelse for

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for teknikk og miljø

Møteinnkalling Utvalg for teknikk og miljø Møteinnkalling Utvalg for teknikk og miljø Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 86 33 Møtested: Finstadtunet Inngang ved Delerudbakken - vareleveranse

Detaljer

Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann

Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann Søknadsskjemaet skal benyttes ved etablering av nye utslipp og vesentlig økning av eksisterende utslipp av avløpsvann jf. Forskrift om begrensning av forurensning

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Baga Easy minirenseanlegg med biomoduler 5-50 p.e.

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Baga Easy minirenseanlegg med biomoduler 5-50 p.e. SINTEF Certification Nr. 20111 Utstedt: 20.09.2011 Revidert: Gyldig til: 20.09.2016 Side: 1 av 2 bekrefter at Baga Easy minirenseanlegg med biomoduler 5-50 p.e. tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon

Detaljer

SVIKT I GAMLE AVLØPSRENSEANLEGG

SVIKT I GAMLE AVLØPSRENSEANLEGG SVIKT I GAMLE AVLØPSRENSEANLEGG Med gårsdagens renseanlegg inn i fremtiden Hva er status med hensyn til vanndirektivets krav, nåværende og fremtidige utvikling samt regionale og nasjonale hensyn? v/ Simon

Detaljer

Store prefabrikkerte slamavskillere i GRP med utslipp til sjø

Store prefabrikkerte slamavskillere i GRP med utslipp til sjø Store prefabrikkerte slamavskillere i GRP med utslipp til sjø Vi tar hånd om miljøet! Slamavskiller til sjø Typer av slamavskillere Renseeffekt og dimensjonering Installasjon og vedlikehold Tilsyn og kontroll

Detaljer

FOR 2008-08-28 nr 975: Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Hol kommune, Buskerud

FOR 2008-08-28 nr 975: Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Hol kommune, Buskerud Page 1 of 9 HJEM RESSURSER TJENESTER HJELP LENKER OM LOVDATA KONTAKT OSS FOR 2008-08-28 nr 975: Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Hol kommune, Buskerud DATO: FOR-2008-08-28-975

Detaljer

Fritidsboliger og minirenseanlegg en optimal løsning?

Fritidsboliger og minirenseanlegg en optimal løsning? Fritidsboliger og minirenseanlegg en optimal løsning? Dag Erik Håvimb Rådgiver vann og sånn Melhus kommune daha@melhus.kommune.no Kommunens målsetning: optimale og robuste renseløsninger Sørge for å oppnå

Detaljer

Vi tar hånd om miljøet! Velkommen. Jan Einar Ruud. 30 års erfaring som fagperson innen VA. www.vpi.no

Vi tar hånd om miljøet! Velkommen. Jan Einar Ruud. 30 års erfaring som fagperson innen VA. www.vpi.no Velkommen Jan Einar Ruud 30 års erfaring som fagperson innen VA Infiltrasjon Som rensemetode Hva? Hvorfor? Hvordan? Infiltrasjon Intensjonen: Rense avløp og tilbakeføre dette til naturen på kosteffektiv

Detaljer

Tilleggssak til Plan og utviklingsutvalget 22.01.2015

Tilleggssak til Plan og utviklingsutvalget 22.01.2015 AREMARK KOMMUNE VIRKSOMHET PLAN MILJØ OG TEKNIKK Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK Tilleggssak til Plan og utviklingsutvalget 22.01.2015 Sak nr. Tittel 5/15 KOSTNADER OG

Detaljer

Kan framtidig utbygging av renseanleggene VEAS, Bekkelaget og Nordre Follo utsettes ved å redusere fremmedvannmengdene?

Kan framtidig utbygging av renseanleggene VEAS, Bekkelaget og Nordre Follo utsettes ved å redusere fremmedvannmengdene? 15.11.12 Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord Kan framtidig utbygging av renseanleggene VEAS, Bekkelaget og Nordre Follo utsettes ved å redusere SIV.ING. STEINAR SKOGLUND AS

Detaljer

Klargester BioDisc BG-BL. Prefabrikkert avløpsrenseanlegg for boligbebyggelse, hyttefelt, skoler og forsamlingslokaler, 70-150 pe.

Klargester BioDisc BG-BL. Prefabrikkert avløpsrenseanlegg for boligbebyggelse, hyttefelt, skoler og forsamlingslokaler, 70-150 pe. Enkel løsning for et renere miljø Klargester BioDisc BG-BL Prefabrikkert avløpsrenseanlegg for boligbebyggelse, hyttefelt, skoler og forsamlingslokaler, 70-150 pe. Klargester BioDisc BG-BL Biologisk-kjemisk

Detaljer

Undersøkelse av mindre avløpsanlegg i normal drift

Undersøkelse av mindre avløpsanlegg i normal drift Bioforsk Rapport Vol. 2 Nr. 146 2007 Undersøkelse av mindre avløpsanlegg i normal drift Anders Yri, Guro Randem Hensel, Roald Aasen og Trond Mæhlum Bioforsk Jord og miljø www.bioforsk.no Forord Denne

Detaljer

Evaluering av prøvetakingsmetoder for renseanlegg i spredt bebyggelse.

Evaluering av prøvetakingsmetoder for renseanlegg i spredt bebyggelse. 2011 Evaluering av prøvetakingsmetoder for renseanlegg i spredt bebyggelse. Erik Johannessen, Arild S. Eikum og Tore Krogstad Innholdsfortegnelse Sammendrag...5 1 Innledning...6 2 Metoder...8 2.1 Aktuelle

Detaljer

RA2 - Nøisomhed. Lars Petter Kjerstad

RA2 - Nøisomhed. Lars Petter Kjerstad RA2 - Nøisomhed Lars Petter Kjerstad RA2 - NØISOMHED RA2 Nøisomhed tar i mot avløp fra ca. 12200 personer (pe) pluss avløp fra næring/offentlige virksomheter, tilsvarende 1800 pe, til sammen ca. 14.000

Detaljer

Frogn kommune Opprydding i avløp i spredt bebyggelse. Erfaring hittil Veien fremover

Frogn kommune Opprydding i avløp i spredt bebyggelse. Erfaring hittil Veien fremover More og Romdal VA-Konferansen 2009 24-25.juni 2009 Frogn kommune Opprydding i avløp i spredt bebyggelse Erfaring hittil Veien fremover Andrea Zuur Saksbehandler Opprydding i avløp i spredt bebyggelse Oversikt

Detaljer

Veiledning til utfylling av søknad om utslipp fra hus og hytter.

Veiledning til utfylling av søknad om utslipp fra hus og hytter. Veiledning til utfylling av søknad om utslipp fra hus og hytter. Hvem har søknadsplikt? Når du skal etablere et utslipp av sanitært avløpsvann eller vil øke et eksisterende utslipp vesentlig må du søke

Detaljer

Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen. Tilsynsplan

Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen. Tilsynsplan Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen Tilsynsplan Innhold Innledning... 2 Tilsynsaktiviteter... 3 Prioritering av tilsyn... 4 Fritak fra tilsyn... 6 Finansiering av tilsyn... 6 Vedlegg 1 Juridisk

Detaljer

Avløpsanlegg iht. kapittel 14 i Forurensningsforskriften

Avløpsanlegg iht. kapittel 14 i Forurensningsforskriften Avløpsanlegg iht. kapittel 14 i Forurensningsforskriften 1 Opplysninger om kommunen og ansvarlig for rapporteringen Kommunenr Kommunens navn Navn skjemaansvarlig Tlf nr E-post skjemaansvarlig 2 Anleggsdata

Detaljer

Status avløpsanlegg < 50 pe

Status avløpsanlegg < 50 pe VAnndammen 2010 Hvilke hjelpemidler/veiledninger finnes for saksbehandling og tilsyn på enkeltanlegg for avløp? Aktuelle renseløsninger for etterpolering av 1 utslipp fra slamavskillere Av Ole Lien, Norsk

Detaljer

Kostnader ved ulike typer mindre avløpsanlegg

Kostnader ved ulike typer mindre avløpsanlegg Kostnader ved ulike typer mindre avløpsanlegg Dette dokumentet er en omskrivning av artikkel publisert i tidsskriftet Vann nr. 4 2012, utgitt av Norsk Vannforening. Introduksjon For en gjennomsnittlig

Detaljer

Tema. RA3 Hjelset. Dokumentasjon av renseeffekt. Erfaringer fra RA3 i Molde kommune.

Tema. RA3 Hjelset. Dokumentasjon av renseeffekt. Erfaringer fra RA3 i Molde kommune. Tema Dokumentasjon av renseeffekt. Erfaringer fra RA3 i Molde kommune. Kurs - Ulsteinvik, 23 mai 2005 Kjell Inge Reiten, Molde kommune Magne Roaldseth, Driftsassistansen Beskrivelse av RA3 Hjelset Uttak

Detaljer

Avløpsløsninger for enkelthytter og mindre hyttefelt

Avløpsløsninger for enkelthytter og mindre hyttefelt Avløpsløsninger for enkelthytter og mindre hyttefelt Jens Chr. Køhler, Bioforsk Jord og miljø Molde 27. mai 2009 Renseløsninger Infiltrasjonsanlegg Prefabrikkerte gråvannsrenseanlegg Minirenseanlegg Filterbedanlegg

Detaljer

Hvordan skal vi tolke data om vannhygiene?

Hvordan skal vi tolke data om vannhygiene? VA-Support AS Hvordan skal vi tolke data om vannhygiene? www.va-support.no Bruksområder: Analyse av drikkevann 1. Beredskap Styre tiltak i vannproduksjonen Eks. Kokepåbud. Økt klorering. Høyere UV dose

Detaljer

Reduksjon av toksisk gass, lukt og korrosjon ved bruk av kjemikalier

Reduksjon av toksisk gass, lukt og korrosjon ved bruk av kjemikalier Reduksjon av toksisk gass, lukt og korrosjon ved bruk av kjemikalier Anne Mette Langholm Yara Norge AS Innhold Hvorfor oppstår lukt og HMS problemer? Årsak til -gassutvikling Negative effekter av Hvilke

Detaljer

VEILEDNING FOR SØKNAD OM TILLATELSE TIL AVLØPSANLEGG I HOLE KOMMUNE.

VEILEDNING FOR SØKNAD OM TILLATELSE TIL AVLØPSANLEGG I HOLE KOMMUNE. 19.11.08 VEILEDNING FOR SØKNAD OM TILLATELSE TIL AVLØPSANLEGG I HOLE KOMMUNE. Hvem gjelder denne veiledningen for? Denne veiledningen er for deg som skal søke om tillatelse til avløpsanlegg i områder der

Detaljer

SKIPTVET KOMMUNE Sak 26/11 SAKSFRAMLEGG LOKAL FORSKRIFT OM UTSLIPP FRA MINDRE AVLØPSANLEGG

SKIPTVET KOMMUNE Sak 26/11 SAKSFRAMLEGG LOKAL FORSKRIFT OM UTSLIPP FRA MINDRE AVLØPSANLEGG SKIPTVET KOMMUNE Sak 26/11 SAKSFRAMLEGG LOKAL FORSKRIFT OM UTSLIPP FRA MINDRE AVLØPSANLEGG Saksbehandler: Øyvind Thømt Arkiv: M41 &00 Arkivsaksnr.: 11/251 Saksnr.: Utvalg Møtedato 16/11 Hovedutvalg for

Detaljer

Prosjekt Gilhus - Opprensking sjø

Prosjekt Gilhus - Opprensking sjø Statens forurensningstilsyn Postboks 8100 Dep 0032 Oslo Att.: Rune Andersen/Harald Solberg Dato: 14.03.08 NOTAT Tilbakemelding på rapport etter inspeksjon fra SFT den 26. februar 2008 1 Bakgrunn Gilhus

Detaljer

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - LOKAL FORSKRIFT FOR UTSLIPP FRA MINDRE AVLØPSANLEGG

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - LOKAL FORSKRIFT FOR UTSLIPP FRA MINDRE AVLØPSANLEGG Vestby kommune - Plan, bygg, geodata Utvalgssak Saksbehandler: Kari Horgen Skjønsberg Arkiv: /M41/&00 Arkivsaksnr.: 11/614 Behandling Utvalgssaksnr. Møtedato Plan- og miljøutvalget PLM -33/11 06.06.2011

Detaljer

KLAROcontainer.blue. Aerobt renseanlegg i en container

KLAROcontainer.blue. Aerobt renseanlegg i en container Aerobt renseanlegg i en container KLAROcontainer.blue Det containerbaserte aerobe renseanlegget er utformet bare for rensing av avløpsvann fra husholdninger. Annet avløpsvann, f.eks. avløpsvann fra restauranter

Detaljer