Rapport: Kontroll av minirenseanlegg i Frogn kommune 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport: Kontroll av minirenseanlegg i Frogn kommune 2014"

Transkript

1 Rapport: Kontroll av minirenseanlegg i Frogn kommune 2014 DaØ Driftsassistansen i Østfold IKS Postboks Fredrikstad

2 INNLEDNING Driftsassistansen i Østfold IKS (DaØ) har på oppdrag fra Frogn kommune gjennomført tilsyn/kontroll av i alt 154 minirensanlegg i kommunen iht. til Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg, Frogn kommune. Av de 154 anleggene ble det tatt vannprøver fra 121 anlegg. Anleggene var levert av ulike leverandører. UTSLIPPSKRAV Anleggene skal oppfylle følgende utslippskonsentrasjoner eller renseeffekter (vist nedenfor), regnet som årlig middelverdi. Det fremgår av tabellen at Frogn Kommune også krever reduksjon av totalnitrogen (tot-n) ned til 40 mg/l tot-n. De anleggstypene som idag markedsføres i Norge er som oftest ikke prosessmessig tilrettelagt for nitrogenfjerning. Nitrogenfjerning forutsetter nitrifikasjon med påfølgende denitrifikasjon i anlegget. Nitrogenkravet vil ha stor betydning for helhetsvurderingen av tiltakene i spredt bebyggelse i Frogn Kommune. Dette kommer vi tilbake til under diskusjon av resultater. GJENNOMFØRING Arbeidet har omfattet anleggsbesøk og kontroll av anleggenes ytelser ved prøvetaking av renset avløpsvann (analyser av Tot-P, BOF 5 og Tot-N), samt funksjonskontroll. Funksjonskontrollen har bestått av en visuell inspeksjon hvor følgende momenter ble kartlagt og journalført: Visuell kontroll av feil på mekaniske komponenter, herunder blåsemaskiner, biomedie (rotor el. fast pakke), doseringsutrustning, lokk/deksel etc. Observasjoner av prosessen, herunder flyteslam, slamflukt, vann-nivå, biofilm, høyt slamnivå, unormale omstendigheter, fremmedlegemer i anlegget, samt måle ph, temperatur og turbiditet. Observasjon av service og drift, herunder renhold, lukt, kjemikalienivå i beholder etc.

3 DaØ har tatt ut prøvene på en mest mulig representativ måte i henhold til prosedyre beskrevet i DaØs kvalitetssystem. Prosedyrene ble tidligere utarbeidet på bakgrunn av informasjon fra anleggsleverandørene og har vært presentert leverandørene for kommentarer. Alle anlegg skal være tilrettelagt for prøvetaking. Samtlige leverandører har funnet gode løsninger for uttak av vannprøver. Dette gjelder også Biovac. DaØ har sørget for innlevering av prøver til akkreditert laboratorium. Frogn kommune hadde kontroll av i alt 154 anlegg hvorav 121 ble prøvetatt. Alle anlegg ble besøkt, men der hvor anlegg ikke var tilrettelagt for prøvetaking eller av andre årsaker ikke var i drift, ble det ikke tatt ut vannprøver. Det ble heller ikke tatt prøver på Biovac anlegg hvor det ikke var installert prøveslange (utendørs anlegg) eller var installert prøvekran på husanlegg. Som nevnt tidligere har DaØ lagt vekt på å ta ut prøver etter de prosedyrer man har blitt enig med leverandøren om å anvende. DaØ har derfor påpekt behovet for prøveslanger på alle utendørs Biovac anlegg noe Biovac sentralt har sagt seg enig i. I praksis blir dessverre dette ikke fulgt opp. DaØ ser på dette som viktig fordi prøvetakingsprosedyre er alltid en lettvint forklaring på hvorfor anlegg ikke fungerer slik som forutsatt. I tabellen nedenfor har vi gitt en oversikt over årsakene til de anleggene som ikke ble prøvetatt. De årsakene som er angitt er ikke spesielle for Frogn kommune, men erfares i større eller mindre grad i alle kommuner hvor Driftsassistansen har gjennomført tilsyn. ÅRSAKER TIL AT ANLEGG IKKE BLE PRØVETATT ANTALL Anlegg ute av drift (ikke satt i drift, mekanisk havari, tomt for vann) 5 Prøveslange mangler (Biovac) 22 Ikke mulig å kontakte huseier (gjentatte besøk og ikke svar på telefon) 4 ubebodd eller hytte. Anlegg mangler (felles anlg. eller aldri hadde mini-ra) 2 Figur 1 under viser hvordan tilsynsarbeidet er lagt opp ved at man gjennom analyser, prosessobservasjoner og teknisk/mekaniske vurderinger skiller ut de anleggene som ikke tilfredsstiller rensekravene. Det er imidlertid stor forskjell på anlegg som ikke tilfredsstiller kravene. Noen av disse anleggene vil kreve omfattende tiltak for å tilfredsstille kravene mens andre anlegg vil kunne tilfredsstille kravene etter mindre tiltak. For å synliggjøre dette har vi gruppert anleggene hvor blå anlegg tilfredsstiller kravene, grønne anlegg trenger mindre tiltak (Tot-P <4,0,BOF 5 og Tot-N mg/l<40). Anleggene i den røde gruppen vil ha behov for en nærmere vurdering og tiltak før driften vil være tilfredsstillende.

4 Figur 1. Opplegg for tilsyn av minirenseanlegg i spredt bebyggelse. RESULTATER OG KOMMENTARER I henhold til oppdraget fra Frogn kommune skulle som nevnt 154 anlegg kontrolleres. Det var mulig å prøveta 121 anlegg. I det følgende oppsummeres resultatene fra kontrollen med hensyn til de ulike undersøkelsene som ble gjort.

5 1. Fjerning av fosfor, nitrogen og organisk stoff Tabellen nedenfor gir en oversikt over antall anlegg som ble kontrollert og hvilke resultater som ble oppnådd i forhold til rensekravene. Resultat Antall anlegg som skulle kontrolleres 154 (100 %) Antall anlegg kontrollert og prøvetatt (% av alle anlegg) 121 (79 %) Antall anlegg besøkt, men ikke prøvetatt 33 (21 %) Antall anlegg som tilfredsstiller BOF 5, Tot-N og Tot-P krav (% av prøvetatte anlegg) 32 (26 %) Antall anlegg som tilfredsstiller Tot-P krav. (% av prøvetatte anlegg) 50 (41%) Antall anlegg som tilfredsstiller BOF 5 krav. (% av prøvetatte anlegg) 106 (88 %) Antall anlegg som tilfredsstiller Tot-N krav. (% av prøvetatte anlegg) 52 (43 %) Antall anlegg som tilfredsstiller BOF 5 og Tot-P krav (% av prøvetatte anlegg) 48 (40 %) Antall anlegg som ikke tilfredsstiller BOF 5 -krav, Tot-N eller Tot-P-krav 89 (74 %) (% av prøvetatte anlegg) Gjennomsnittlig fjerning av Tot-P for alle anlegg forutsatt 15 mg/l Tot-P i 76 % innløpsvannet Gjennomsnittlig fjerning av BOF 5 for alle anlegg forutsatt 150 mg/l BOF 5 i 92 % innløpsvannet Gjennomsnittlig fjerning av Tot-N for alle anlegg forutsatt 80 mg/l Tot-N i 37 % innløpsvannet Det fremgår av tabellen overfor at den gjennomsnittlige fjerning av organisk stoff var 92%, nitrogen var 37% og tilsvarende fjerning av fosfor var 76%. Det tas da utgangspunkt i følgende råvannskvalitet: BOF 5 = 150 mg/l Tot-P = 15 mg/l Tot-N = 80 mg/l Råvannets innhold av organisk stoff (BOF 5 ) er sansynligvis høyere enn 150 mg/l og følgelig vil den prosentvise fjerningen av organisk stoff være langt høyere enn 92% slik som vist overfor. Vi har imidlertid valgt å bruke 150 mg/l BOF 5 inntil vi får en bedre dokumentasjon på hva det burde være.

6 Figur 2. Gruppering av alle prøvetatte anlegg etter renseresultater for BOF 5, tot-p og tot-n (Frogn kommune). Resultatene vist i figur 2 viser at i alt 65% av anleggene ikke tilfredsstiller kravene til de tre parameterne (BOF 5, tot-p, tot-n) i henhold til Frogn kommunes utslippskrav. Resultatene synes umiddelbart å være dårlige, men her er det flere faktorer som må tas med i vurderingen av resultatene. Som vi har nevnt tidligere er ikke dagens minirenseanlegg prosessmessig tilrettelagt for nitrogenfjerning. Noe nitrogen fjernes selvsagt i forsedimenteringen og noe bindes i det biologiske slammet som produseres i anlegget, men for å fjerne 50% eller mer av nitrogenet forutsettes det full nitrifikasjon (NH 4 til NO 3 ) med påfølgende denitrifikasjon (NO 3 til N 2 -gass). Det siste steget (denitrifikasjon) krever en anaerob fase hvor nitrogenet fjernes som N 2 -gass. Gjennomstrømningsanleggene har vanligvis ikke en slik fase mens SBR anleggene mye lettere kan optimaliseres for nitrogenfjerning (endre tidene på de ulike fasene). Det er lite trolig at SBR anleggene i Frogn kommune var spesielt tilrettelagt for å optimalisere nitrogenfjerning. Nitrifikasjon er også temperaturavhengig og følgelig så må man også forvente at reduksjon av nitrogen reduseres i vinterhalvåret. Dersom vi utelater kravet til nitrogenfjerning i Frogn kommune og kun ser på renseresultater for BOF 5 (organisk stoff) og total-p så viser det seg at kun 31% av anleggene faller i den røde gruppen (alvorlige driftsproblemer). Dette er vist i figur 3. Dette er noe bedre enn det DaØ vanligvis finner i andre kommuner i Østfold og Akershus.

7 Figur 3. Gruppering av alle prøvetatte anlegg etter renseresultater for BOF 5 og tot-p (Frogn kommune). 2. Temperatur Feltarbeidet ble gjennomført september-oktober i 2014 og det ble målt normale temperaturer for denne årstiden i anleggene (se figuren nedenfor). Temperaturen varierte mellom ca. 7,4 0 til 18,9 0, mens temperaturen for de fleste anleggene lå i området (se figur 4) Figur 4. Temperatur i utløpsvann fra minirenseanlegg, Frogn Kommune. Temperaturen vil påvirke den biologiske prosessen i anlegget, men i hvor stor grad den også påvirker kjemisk felling har vi ingen god dokumentasjon på. Temperaturen vil også påvirke grad av nitrifikasjon i anlegget.

8 3. ph ph ble målt i alle anleggene og resultatene er vist i figur 5 nedenfor. Det er ønskelig at ph ligger i området mellom ph 6,0 til 7,0 for å få optimale fellingsbetingelser ved bruk av PAX 14 som fellingskjemikalium. Resultatene fra tidligere undersøkelser i andre kommuner viser imidlertid at man kan oppnå god fosforreduksjon selv om man ligger både over og under dette ph-intervallet. I de anleggene som hadde lav ph (<6,0) kan dette skyldes nitrifikasjon i anleggene, noe som ble observert i anlegg under befaringen. De fleste anleggene ligger imidlertid høyt i forhold til optimale fellingsbetingelser. De ekstremt lave verdiene kan i enkelte tilfeller skyldes vann fra rengjøring/tilbakespyling av drikkevannsfilteret der man har egen vannforsyning. Figur 5. ph i utløpsvann fra minirenseanlegg, Frogn Kommune 4. Andre observasjoner Tabellen nedenfor viser en oppsummering av observasjoner på de 31 anleggene hvor det ble påvist feil og mangler. ANTALL ANLEGG 1. Fremmedvann/lite vann 6 (3,9%) 2. Lukt 4 (2,6%) 3. Flytslam/slamflukt 11 (7,1%) 4.Anlegg ute av drift 5 (3,2%) 5. Fremmedlegemer i anlegget 1 (0,6%) 6. Kjemikalier mangler 4 (2,6%)

9 4.1 Fremmedvann/lite vann Det ble funnet for høy eller for lav vannstand på i alt 6 av anleggene. 4.2 Lukt Ved i alt 4 anlegg ble det observert lukt og/eller huseier klagde på lukt fra anlegget. Lukt var det ofte ikke tatt tilstrekkelig hensyn til ved plassering av anleggene på eiendommen. 4.3 Flytslam/slamflukt Flytslam vil i mange tilfeller ikke redusere anleggets renseeffekt med mindre suspendert stoff følger med i utløpsvannet. Det ble lagt vekt på å unngå å få med suspendert stoff ved prøvetaking. I de fleste tilfeller vil flytslammet være forårsaket av nitrifikasjon med påfølgende denitrifikasjon (frigjør N 2 gass) eller på grunn av manglende tømming av slam. I enkelte anlegg ble det observert slamflukt som var et resultat av at slammet hadde dårlige sedimenteringsegenskaper og følgelig fulgte med i utløpsvannet. Totalt var ca. 11 anlegg i Frogn kommune berørt av flytslam og/eller slamflukt. 4.4 Anlegg ute av drift I alt 5 anlegg var ute av drift den dagen tilsyn ble foretatt. 4.5 Fremmedlegemer i anlegget I 1 anlegg ble det observert fremmedlegemer i anlegget som bør fjernes ved neste service besøk. 4.6 Kjemikalier manglet I alt 4 anlegg var tomme for fellingskjemikalier. Dette kan skyldes manglende service eller at fremmedvann kommer inn på anlegget i perioder med nedbør og følgelig forårsaker stort kjemikalieforbruk.

10 5. Konklusjon og videre arbeid Det fremgår av resultatene at det er enkelte anlegg som faller inn den røde gruppen (P>4 mg/l, BOF 5 >40 mg/l). Følgelig bør disse følges opp med avviksbehandling. Dersom vi ser på resultatene i Frogn kommune uten rensekravet om 50% fjerning av nitrogen så er resultatene i kommunen noe bedre enn det vi finner ved tilsyn i andre kommuner. Vi foreslår at de problemanleggene som er fremkommet gjennom tilsyn følges opp i nært samarbeid med leverandørene. I figuren under er det vist en mal på hvordan dette kan legges opp (hentet fra Kriterier og mal for avviksbehandling i Marker kommune 2014 ). Figur 6. Forslag til mal for avviksbehandling (refr. Marker kommune, 2014)

11 Videre foreslår vi at kravet om nitrogenfjerning tas opp med leverandørene. Det bør legges fram dokumentasjon fra hver enkelt leverandør om anleggenes egnethet med hensyn på nitrogenfjerning. Fredrikstad Driftsassistansen i Østfold IKS Tor Gunnar Jantsch

12 6. Vedlegg Renseresultater for hvert enkelt minirensanlegg i Frogn kommune Utførte målinger ph Temp. Turb. TN TP BOF5 Prøve ID 4,29 17,2 3,28 42,50 0,64 1,0 1 4,05 14,3 7,96 50,30 11,00 5,0 2 7,00 15,5 32,60 17,70 16,00 27,4 3 4,68 13,5 4,99 30,00 1,70 1,4 4 7,48 15,8 9,00 12,90 0,80 17,0 6 7,52 16,1 16,15 3,44 2,80 4, ,04 18,9 32,80 80,30 16,00 30, ,94 18,2 226,00 0,14 9,10 54, ,39 12,7 9,99 69,30 1,10 1,3 15 7,50 15,3 15,30 28,50 9,40 43, ,73 11,1 120,00 3,10 22,00 9, ,94 18,6 1,95 45,20 6,00 3,6 32 7,44 14,0 10,32 71,70 3,50 7, ,08 17,9 5,82 28,50 0,93 11, ,51 14,8 9,52 42,10 0,98 5,2 44 7,25 13,4 59,90 51,40 2,80 6,5 45 4,81 15,1 7,81 105,00 3,60 1,

13 ,74 17,1 8,46 33,10 1,60 8,9 57 7,75 15,5 1,30 8,03 0,61 2,3 58 7,90 14,9 3,39 7,45 2,50 3, ,05 14,0 4,39 43,80 9,10 4,3 71 4,48 17,0 5,67 42,20 4,80 2,3 72 8,08 16,5 39,70 98,10 3,80 30,7 74 6,16 14,6 3,87 60,10 4,20 1, ,86 16,5 5,26 7,26 0,48 2,0 78 7,79 14,6 0,91 13,70 0,15 2,9 79 8,11 14,9 12,02 27,30 0,74 7,9 80 8,55 11,6 7,21 72,70 2,10 4,5 81 7,95 15,9 0,00 71,00 2,70 2,9 82 7,00 14,1 7,66 68,20 8,30 4,4 83 7,86 14,8 0,00 30,90 1,00 2,8 84 4,98 15,8 0,56 13,70 0,30 1,0 90 5,34 16,3 9,40 55,40 18,00 10,0 91 7,47 10,9 6,55 57,20 1,70 16,2 92 5,86 15,2 1,21 57,50 1,80 1,0 94 7,46 12,1 2,95 44,10 1,20 1,9 96 5,41 14,4 1,09 26,30 0,19 1,0 97 7,57 16,0 1,43 19,00 7,00 2,7 98 7,50 14,6 122,00 127,00 4,40 45, ,83 13,3 71,20 125,00 8,20 16, ,78 12,6 0,31 28,20 0,15 1, ,81 15,5 8,30 79,80 2,50 8, ,90 10,8 5,01 156,00 14,00 10, ,05 12,2 0,00 55,00 3,80 2, ,23 12,4 0,00 38,50 4,40 1, ,44 11,3 6,59 5,23 1,20 1, ,64 12,6 0,00 57,00 0,37 3, ,11 12,4 5,53 85,70 1,50 11, ,63 14,6 11,03 52,80 3,10 4, ,59 13,8 13,54 70,20 1,30 32, ,48 12,5 0,00 5,39 0,24 1, ,12 12,7 0,00 29,50 0,25 1, ,83 14,7 0,00 66,60 0,55 5, ,71 13,1 2,52 95,20 1,40 4,9 128

14 4,41 10,9 9,98 41,10 4,30 2, ,40 13,8 0,34 88,80 3,80 10, ,87 13,1 9,10 89,00 0,65 12, ,23 14,3 5,18 211,00 3,00 18, ,85 16,1 10,83 69,70 5,20 14, ,78 13,9 0,36 35,30 0,18 1, ,77 13,0 6,23 62,40 0,68 15, ,65 13,5 0,22 30,00 0,89 1, ,74 14,1 2,92 49,00 0,93 2, ,81 15,3 2,29 64,90 0,79 3, ,69 14,0 27,00 116,00 4,40 213, ,16 14,1 1,70 55,20 0,90 1, ,85 14,8 1,97 22,80 0,28 1, ,58 13,8 3,39 40,20 4,70 2, ,57 15,6 3,45 2,98 0,18 3, ,36 12,9 0,00 45,30 3,80 5, ,54 11,6 0,00 36,20 0,16 1, ,34 10,3 2,91 14,70 0,54 9, ,04 9,7 5,77 27,20 0,23 1, ,38 11,7 0,00 52,40 0,33 1, ,74 11,3 0,00 61,20 0,35 2, ,56 15,3 0,01 21,10 0,30 12, ,56 14,6 3,74 46,50 0,16 1, ,58 13,4 18,13 44,70 4,50 90, ,51 11,6 1,81 2,47 0,17 1, ,17 15,2 31,60 54,50 2,30 11, ,09 14,0 11,40 51,90 0,94 12, ,98 14,8 29,00 54,30 34,00 54, ,56 13,6 13,60 105,00 1,30 20, ,46 14,5 2,88 64,00 0,15 3, ,40 7,4 0,85 35,80 1,00 8, ,31 11,5 18,09 40,60 1,40 23, ,75 18,8 2,32 97,10 0,31 1, ,60 15,8 5,32 0,15 0,66 8, ,04 15,9 0,46 8,61 0,42 1, ,17 18,3 3,98 62,60 8,50 9, ,88 12,5 0,00 37,50 0,87 1, ,48 16,3 111,00 57,90 8,80 13, ,21 13,1 8,87 109,00 5,70 11, ,19 16,3 61,70 83,10 3,30 3, ,20 14,3 0,00 35,80 6,80 2, ,37 13,5 7,64 51,70 0,97 41, ,20 14,4 3,65 32,70 1,10 2, ,90 13,5 50,00 246,00 13,00 20, ,77 10,3 0,00 24,70 0,38 1, ,22 15,9 4,99 4,79 6,50 1, ,72 14,5 0,00 13,30 0,25 1,0 186

15 7,94 13,5 69,00 75,00 2,70 56, ,26 15,7 42,70 80,30 8,60 13, ,28 13,8 1,41 11,60 0,52 1, ,99 17,0 62,50 36,90 1,90 6, ,05 12,7 0,52 69,90 0,73 4, ,20 14,1 1,93 20,60 0,80 6, ,63 13,3 0,00 22,00 4,10 4, ,90 7,7 11,00 52,80 0,89 43, ,58 13,5 7,26 1,38 0,37 1, ,10 11,7 11,07 15,10 2,10 7, ,31 10,7 0,83 4,23 0,54 8, ,07 16,8 2,13 53,10 1,60 1, ,27 10,8 10,32 35,50 9,00 7, ,79 14,4 0,23 29,40 0,16 1, ,46 11,9 6,82 77,30 3,90 3, ,75 14,0 4,64 36,40 2,50 7, ,22 14,9 4,68 64,40 5,50 1, ,77 15,7 47,50 47,70 8,10 7, ,30 13,8 22,90 105,00 12,00 5, ,34 14,7 14,63 22,30 3,10 5,0 212

Rapport: Kontrollordning for minirenseanlegg i Spydeberg kommune 2015

Rapport: Kontrollordning for minirenseanlegg i Spydeberg kommune 2015 Rapport: Kontrollordning for minirenseanlegg i Spydeberg kommune 2015 DaØ Driftsassistansen i Østfold IKS Postboks 1430 www.dao.no Fredrikstad 22.09.2015 INNLEDNING Driftsassistansen i Østfold IKS (DaØ)

Detaljer

Rapport: Kontroll av minirenseanlegg i Ski kommune 2013

Rapport: Kontroll av minirenseanlegg i Ski kommune 2013 Rapport: Kontroll av minirenseanlegg i Ski kommune DaØ Postboks 1430 www.dao.no Fredrikstad 10.12. 10.12. Side 2 av INNLEDNING (DaØ) har på oppdrag fra Ski kommune gjennomført tilsyn/kontroll av i alt

Detaljer

Tilsyn på mindre åvløpsånlegg i Frogn kommune 2012-2014

Tilsyn på mindre åvløpsånlegg i Frogn kommune 2012-2014 Tilsyn på mindre åvløpsånlegg i Frogn kommune 2012-2014 Miljø og forvaltning, enhet for Miljø, idrett og kommunalteknikk Frogn kommune 2015 1 Innledning og bakgrunn Avløp fra spredt bebyggelse er en betydelig

Detaljer

SEMINARIUM I UDDEVALLA 6-7 MAI 2013

SEMINARIUM I UDDEVALLA 6-7 MAI 2013 SEMINARIUM I UDDEVALLA 6-7 MAI 2013 Resultater fra enkelte Kommuner i Morsa Arild Schanke Eikum VÅR UTFORDRING I MORSA: Hvordan får vi en større andel av minirenseanleggene til å tilfredstille rensekravene

Detaljer

Erik Johannessen, Ph.D., COWI AS

Erik Johannessen, Ph.D., COWI AS Seminar Uddevalla 6.-7. mai 2013 Avviksbehandling Erik Johannessen, Ph.D., COWI AS 1 Tilsynsmodeller Kommunen Vedtak om endring av lokal forskrift Vedtak om gebyrregulativ Utslippstillatelser Avtale mellom

Detaljer

Arild Eikum, Monika Tauteryte, Tor Gunnar Jantsch Avløpskonferansen 2012 UMB 26. april 2012

Arild Eikum, Monika Tauteryte, Tor Gunnar Jantsch Avløpskonferansen 2012 UMB 26. april 2012 Kommunalt tilsyn: Hvilke utfordringer har kommunen? Hva ønsker man å oppnå? Hvordan skal man organisere tilsynet? Erfaringer fra kontrollordning for spredt avløp Morsa Arild Eikum, Monika Tauteryte, Tor

Detaljer

Helga Gunnarsdóttir Vannområdeutvalget Morsa Arild S. Eikum Erik Johannessen COWI Fredrikstad Tor Gunnar Jantsch DaØ

Helga Gunnarsdóttir Vannområdeutvalget Morsa Arild S. Eikum Erik Johannessen COWI Fredrikstad Tor Gunnar Jantsch DaØ Foreløpig erfaring med tilsyn på små avløpsanlegg i Morsa Helga Gunnarsdóttir Vannområdeutvalget Morsa Arild S. Eikum Erik Johannessen COWI Fredrikstad Tor Gunnar Jantsch DaØ Morsas avløpsstrategier Fase

Detaljer

UNDERSØKELSE AV TURBIDITET SOM SURROGATPARAMETER

UNDERSØKELSE AV TURBIDITET SOM SURROGATPARAMETER UNDERSØKELSE AV TURBIDITET SOM SURROGATPARAMETER i forbindelse med utslippskontroll av avløpsanlegg i spredt bebyggelse utgitt av vannområdeutvalget morsa VANNOMRÅDEUTVALGET MORSA ÅRSMELDING FOR 2012 [1]

Detaljer

Tilsyn og prøvetaking av minirenseanlegg

Tilsyn og prøvetaking av minirenseanlegg SEMINARIUM I UDDEVALLA 6-7 MAI 203 Tilsyn og prøvetaking av minirenseanlegg Arild Schanke Eikum Anders Slangsvold Eikum Monika Tauteryte Forutsetninger for å gjennomføre tilsyn og prøvetaking på minirenseanlegg

Detaljer

Driftsassistansen i Østfold IKS:

Driftsassistansen i Østfold IKS: Driftsassistansen i Østfold IKS: Årsrapport 26 Slam og utslippskontroll for renseanlegg i Østfold DaØ Driftsassistansen i Østfold IKS Postboks 143 162 Fredrikstad Tlf. 69 35 73 73/ 41 69 15 65 E-mail:

Detaljer

Erfaringer med minirenseanlegg så langt. Ås, 8. oktober 2012 Erik Johannessen COWI / UMB. COWI presentasjon

Erfaringer med minirenseanlegg så langt. Ås, 8. oktober 2012 Erik Johannessen COWI / UMB. COWI presentasjon Erfaringer med minirenseanlegg så langt Ås, 8. oktober 2012 Erik Johannessen COWI / UMB 1 Typer renseløsninger i spredt bebyggelse (SSB 2011) 2 Godkjente anlegg - SINTEF (http://tjenester.byggforsk.no/default.aspx?funksjon=prodok&sok=true&produktgruppe=10309&innholdsid=199)

Detaljer

Driftsassistansen i Østfold:

Driftsassistansen i Østfold: Driftsassistansen i Østfold: Årsrapport for 22. Utslipps- og slamkontroll for renseanlegg i Østfold DaØ Driftsassistansen i Østfold Postboks 143 162 Fredrikstad Tlf. 69 35 73 74/ 91 36 2 5 E-mail: frank.lunde@dao.no

Detaljer

FAGDAGER HAMAR 23-24 FEBRUAR 2012

FAGDAGER HAMAR 23-24 FEBRUAR 2012 FAGDAGER HAMAR 23-24 FEBRUAR 2012 Hvordan oppnå maksimal renseeffekt på minirenseanlegg Arild Schanke Eikum VÅR UTFORDRING: Hvordan får vi en større andel av minirenseanleggene til å tilfredstille rensekravene

Detaljer

Regelverk, organisering og gjennomföring av tilsyn i Morsa

Regelverk, organisering og gjennomföring av tilsyn i Morsa Regelverk, organisering og gjennomföring av tilsyn i Morsa Erfaringer fra kontrollordning for spredt avløp Morsa Arild Eikum, Erik Johannessen, Tor Gunnar Jantsch Hur säkerställer vi drift och skötsel

Detaljer

KONTROLL AV MINIRENSEANLEGG

KONTROLL AV MINIRENSEANLEGG KONTROLL AV MINIRENSEANLEGG kriterier for avviksbehandling utgitt av vannområdeutvalget morsa VANNOMRÅDEUTVALGET MORSA ÅRSMELDING FOR 2012 [1] Vannområdeutvalget Morsa Postadresse: Herredshuset 1592 Våler

Detaljer

Kriterier og mal ved aviksbehandling for minirenseanlegg i Marker kommune

Kriterier og mal ved aviksbehandling for minirenseanlegg i Marker kommune Rapport 2014 Kriterier og mal ved aviksbehandling for minirenseanlegg i Marker kommune Oppdragsgiver Haldenvassdraget vannområde Driftsassistansen i Østfold IKS Postboks 1430 www.dao.no Utarbeidet av:

Detaljer

Renseanlegg i spredt bebyggelse. COWI presentasjon

Renseanlegg i spredt bebyggelse. COWI presentasjon Renseanlegg i spredt bebyggelse 1 Renseanlegg i spredt bebyggelse Del I: Avløpsrensing Renseanlegg Del II: Drift og vedlikehold Anleggseiers ansvar Hva kan anleggseier bidra med? 2 Hvorfor avløpsrensing?

Detaljer

Rapport: Årsrapport: slam og utslippskontroll 2012

Rapport: Årsrapport: slam og utslippskontroll 2012 Rapport: Årsrapport: slam og slippskontroll 2012 DaØ Driftsassistansen i Østfold IKS Postboks 1430 www.dao.no Fredrikstad 05.02.2013 DaØ Driftsassistansen i Østfold IKS INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: M41 Arkivsaksnr.: 14/469

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: M41 Arkivsaksnr.: 14/469 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: M41 Arkivsaksnr.: 14/469 ORIENTERING FRA TILSYNET FOR SMÅ AVLØPSANLEGG I DRAMMENSREGIONEN - KARTLEGGING AV VIRKNINGSGRAD PÅ MINIRENSEANLEGG Rådmannens

Detaljer

Anlegg med biofilter og utslippsgrøft, minirenseanlegg og filterbedanlegg Tromsø kommune kurs om separate avløpsanlegg, 19.

Anlegg med biofilter og utslippsgrøft, minirenseanlegg og filterbedanlegg Tromsø kommune kurs om separate avløpsanlegg, 19. Anlegg med biofilter og utslippsgrøft, minirenseanlegg og filterbedanlegg Tromsø kommune kurs om separate avløpsanlegg, 19. april 2012 Anders Yri, Asplan Viak AS Renseanlegg med biofilter I Tromsø kan

Detaljer

Tilsyn på mindre åvløpsånlegg i Frogn kommune 2012-2014

Tilsyn på mindre åvløpsånlegg i Frogn kommune 2012-2014 Tilsyn på mindre åvløpsånlegg i Frogn kommune 2012-2014 Miljø og forvaltning, enhet for Miljø, idrett og kommunalteknikk Frogn kommune 2015 1 Innledning og bakgrunn Avløp fra spredt bebyggelse er en betydelig

Detaljer

UMB - EEU kurs 12. februar 2013 Minirenseanlegg i drift - Teknologi og erfaringer

UMB - EEU kurs 12. februar 2013 Minirenseanlegg i drift - Teknologi og erfaringer Teknologier i bruk i Norge Rundt 0 % av befolkningen i spredt bebyggelse og ca. 400 000 hytter er ikke knyttet til avløpssystemer Det er ca. 0 000 renseanlegg i spredt bebyggelse, med følgende teknologier:

Detaljer

NAVA Compact dokumentasjon av renseeffekten

NAVA Compact dokumentasjon av renseeffekten NAVA Compact dokumentasjon av renseeffekten April 2002 Sammendrag NAVA Compact er et renseanlegg for gråvann som brukes i kombinasjon med avløpsfritt klosett. NAVA Compact er utviklet og dokumentert gjennom

Detaljer

Sjekkliste for dokumentasjon av minirenseanlegg, anlegg <50 pe

Sjekkliste for dokumentasjon av minirenseanlegg, anlegg <50 pe Sjekkliste for dokumentasjon av minirenseanlegg, anlegg

Detaljer

DIAGNOSTISERING AV AVVIK PÅ MINIRENSEANLEGG. utgitt av vannområdeutvalget morsa VANNOMRÅDEUTVALGET MORSA ÅRSMELDING FOR 2012 [1]

DIAGNOSTISERING AV AVVIK PÅ MINIRENSEANLEGG. utgitt av vannområdeutvalget morsa VANNOMRÅDEUTVALGET MORSA ÅRSMELDING FOR 2012 [1] DIAGNOSTISERING AV AVVIK PÅ MINIRENSEANLEGG utgitt av vannområdeutvalget morsa VANNOMRÅDEUTVALGET MORSA ÅRSMELDING FOR 2012 [1] Vannområdeutvalget Morsa Postadresse: Herredshuset 1592 Våler i Østfold www.morsa.org

Detaljer

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Hamar, Løten og Stange kommuner.

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Hamar, Løten og Stange kommuner. Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Hamar, Løten og Stange kommuner. Vedtatt av (navn) kommune (dato) med hjemmel i forskrift av 01.06.2004 om begrensning av forurensning

Detaljer

Lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Askim kommune

Lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Askim kommune Ikrafttredelse: xx.xx.2015 Gjelder for Askim kommune, Østfold Kunngjort: xx.xx.2015 Lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Askim kommune Fastsatt av Askim bystyre xx.xx.2015

Detaljer

LANGTIDSUNDERSØKELSE AV MINIRENSEANLEGG

LANGTIDSUNDERSØKELSE AV MINIRENSEANLEGG LANGTIDSUNDERSØKELSE AV MINIRENSEANLEGG vannmengder og driftsstabilitet utgitt av vannområdeutvalget morsa VANNOMRÅDEUTVALGET MORSA ÅRSMELDING FOR 212 [1] Vannområdeutvalget Morsa Postadresse: Herredshuset

Detaljer

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Rømskog kommune.

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Rømskog kommune. Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Rømskog kommune. Hjemmel: Fastsatt av Rømskog kommunestyre DD. MND 2012 med hjemmel i forskrift 1.juni 2004 nr.931 om begrensning av forurensning

Detaljer

Driftsassistansen i Østfold IKS:

Driftsassistansen i Østfold IKS: Driftsassistansen i Østfold IKS: Årsrapport 27 Slam og utslippskontroll for renseanlegg i Østfold DaØ Driftsassistansen i Østfold IKS Postboks 143 162 Fredrikstad Tlf. 69 35 73 73/ 41 69 15 65 E-mail:

Detaljer

Undersøkelser av mindre renseanlegg i Morsa-prosjektet gir resultatene grunnlag for å foreslå etterpolering?

Undersøkelser av mindre renseanlegg i Morsa-prosjektet gir resultatene grunnlag for å foreslå etterpolering? Undersøkelser av mindre renseanlegg i Morsa-prosjektet gir resultatene grunnlag for å foreslå etterpolering? Av Erik Johannessen, Arild Schanke Eikum og Mats Ek Erik Johannessen er siv.ing og doktorgradsstipendiat

Detaljer

Mindre avløpsrenseanlegg behov for oppfølging og kontroll

Mindre avløpsrenseanlegg behov for oppfølging og kontroll Mindre avløpsrenseanlegg behov for oppfølging og kontroll Avløpskonferansen Campus, Ås 25.-26. april 2012 Guro Randem Hensel Bioforsk Jord og miljø, Ås Behov for vedlikehold og kontroll Rundt 345 000 mindre

Detaljer

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Horten kommune, Vestfold

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Horten kommune, Vestfold Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Horten kommune, Vestfold Hjemmel: Fastsatt av Horten kommunestyre dato - med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning

Detaljer

Hållbara avloppslösningar för bebyggelse på landsbygden. Anders W. Yri, Asplan Viak, avd Ås

Hållbara avloppslösningar för bebyggelse på landsbygden. Anders W. Yri, Asplan Viak, avd Ås Hållbara avloppslösningar för bebyggelse på landsbygden Anders W. Yri, Asplan Viak, avd Ås Asplan Viak AS Selveiende stiftelse etablert 1962 Landsdekkende nettverk av rådgivere og konsulenter representert

Detaljer

MANDAL KOMMUNE GRØNVIKA RENSEANLEGG ÅRSRAPPORT 2014

MANDAL KOMMUNE GRØNVIKA RENSEANLEGG ÅRSRAPPORT 2014 MANDAL KOMMUNE GRØNVIKA RENSEANLEGG ÅRSRAPPORT 2014 Driftsleder Hans Jørgen Stusvik Telefon Grønvika: 38 26 58 20 Mobil: 41 50 84 24 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 BEMANNING 3 2.0 DRIFT OG VEDLIKEHOLD 3 2.1 Større

Detaljer

Veiledning til årsrapport for minirenseanlegg

Veiledning til årsrapport for minirenseanlegg Veiledning til årsrapport for minirenseanlegg Veiledningen er utarbeidet av Norsk Vann i samarbeid med Avløp Norge Veiledningen er ment som hjelp til den som skal fylle inn skjemaet (leverandøren) og som

Detaljer

Forskrift er tilgjengelig på http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/lf/lf/lf-20071119-1500.html. DEL 1 Virksomhetens informasjon og anleggstype

Forskrift er tilgjengelig på http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/lf/lf/lf-20071119-1500.html. DEL 1 Virksomhetens informasjon og anleggstype Ullensaker kommune Vann, avløp, renovasjon og veg Årsrapport for påslipp til kommunalt nett Etter lokal forskrift om påslipp av olje- og/eller fettholdig avløpsvann til kommunalt avløpsnett. I Ullensaker

Detaljer

Forskriften omfatter både eksisterende utslipp og søknad om etablering av nye utslipp, jf. forurensningsforskriften 12-3 og 12-4.

Forskriften omfatter både eksisterende utslipp og søknad om etablering av nye utslipp, jf. forurensningsforskriften 12-3 og 12-4. Hjemmel: Fastsatt av Larvik med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) 12-6, jf. lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall

Detaljer

Ved saksbehandling etter denne forskriften skal forurensningslovgivningen og plan- og bygningslovgivningen legges til grunn.

Ved saksbehandling etter denne forskriften skal forurensningslovgivningen og plan- og bygningslovgivningen legges til grunn. Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg Vedtatt av Løten kommunestyrer den 23.11.2011 med hjemmel i forskrift om begrensning av forurensning, av 01.06.2004 nr. 931, del IV, jf. lov om vern mot forurensninger

Detaljer

Ved saksbehandling etter denne forskriften skal forurensningslovgivningen og plan- og bygningslovgivningen legges til grunn.

Ved saksbehandling etter denne forskriften skal forurensningslovgivningen og plan- og bygningslovgivningen legges til grunn. Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg Vedtatt av Hamar, Stange og Løten kommunestyrer XXX med hjemmel i forskrift av 01.06.2004 nr. 931 om begrensning av forurensning, del IV, jf. lov av 13.03.1981

Detaljer

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Aremark kommune.

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Aremark kommune. Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Aremark kommune. Vedtatt av Aremark kommune (14.12.06) med hjemmel i Forskrift om endring av forskrift av 01.06.2004 om begrensning av forurensning

Detaljer

Midlertidig endring av vilkår i utslippstillatelsen for Flatanger Settefisk AS, Flatanger kommune

Midlertidig endring av vilkår i utslippstillatelsen for Flatanger Settefisk AS, Flatanger kommune Flatanger Settefisk AS 7770 Flatanger Vår dato: 26.03.2015 Deres dato: Vår ref.: 2009/4300 Deres ref.: Midlertidig endring av vilkår i utslippstillatelsen for Flatanger Settefisk AS, Flatanger kommune

Detaljer

Avløpsforskriftens krav til prøvetaking

Avløpsforskriftens krav til prøvetaking Avløpsforskriftens krav til prøvetaking Kolbjørn Megård Driftsassistansen 14. og 15.10.03 Nye rensekrav på høring SFTs forslag til ny forskrift om utslipp fra avløpsanlegg stiller strengere krav til rensing

Detaljer

MOVAR IKS Presentasjon av forsøk ved Kambo RA FREVAR, 3F Chimica og MOVAR

MOVAR IKS Presentasjon av forsøk ved Kambo RA FREVAR, 3F Chimica og MOVAR Presentasjon av forsøk ved Kambo RA FREVAR, 3F Chimica og MOVAR av: Johnny Sundby Sektorsjef VA MOVAR IKS Innhold: - Bakgrunn - Mål - Gjennomføring - Resultater - (foreløpig) Konklusjon - Videre arbeid

Detaljer

Forslag til endringer av lokal utslippsforskrift

Forslag til endringer av lokal utslippsforskrift Forslag til endringer av lokal utslippsforskrift De viktigste forslagene til endringer gjelder krav til prøvetaking av avløpsvann og grunnlaget for oppryddingsarbeidet som skal skje i kommunene ( 4 og

Detaljer

Avløpsløsninger for spredt bebyggelse og hyttefelt

Avløpsløsninger for spredt bebyggelse og hyttefelt Avløpsløsninger for spredt bebyggelse og hyttefelt VA-dagene i Midt-Norge Oktober 2011 Asplan Viak, Raveien 2, 1430 Ås knutr.robertsen@asplanviak.no Knut Robert Robertsen Norges Geologiske undersøkelse

Detaljer

Teknologi for å oppnå rensekrav i sentral og lokal forskrift Avløpskonferansen 2014 13. og 14. mai 2014, Campus Ås

Teknologi for å oppnå rensekrav i sentral og lokal forskrift Avløpskonferansen 2014 13. og 14. mai 2014, Campus Ås Teknologi for å oppnå rensekrav i sentral og lokal forskrift Avløpskonferansen 2014 13. og 14. mai 2014, Campus Ås Guro Randem Hensel Bioforsk Jord og miljø Valg av avløpsløsning Viktig å velge den rensløsning

Detaljer

Årsrapport 2010 Slam og utslippskontroll for renseanlegg i Østfold

Årsrapport 2010 Slam og utslippskontroll for renseanlegg i Østfold : Årsrapport 2010 Slam og utslippskontroll for renseanlegg i Østfold DaØ Postboks 1430 1602 Fredrikstad Tlf. 97 16 46 11 E-mail: jan.arnesen@dao.no INNHOLDSFORTEGNELSE Side Innholdsfortegnelse 1 Ekstrakt

Detaljer

PÅSLIPPSAVTALER MULIGHETER OG BEGRENSNINGER JOSTEIN ANDERSEN RAMBØLL AS

PÅSLIPPSAVTALER MULIGHETER OG BEGRENSNINGER JOSTEIN ANDERSEN RAMBØLL AS PÅSLIPPSAVTALER MULIGHETER OG BEGRENSNINGER JOSTEIN ANDERSEN RAMBØLL AS FORURENSNINGSFORSKRIFTEN, KAP. 15 A PÅSLIPP I tillegg til eventuelle krav fastsatt i utslippstillatelse av statlig forurensningsmyndighet

Detaljer

Opprydding i spredt avløp. Veiledning til eiere av private avløpsanlegg

Opprydding i spredt avløp. Veiledning til eiere av private avløpsanlegg Opprydding i spredt avløp Veiledning til eiere av private avløpsanlegg 1. Hva er spredt avløp? Utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre enn 50 pe, og som ikke er tilknyttet kommunalt avløpsnett. 2. Hva

Detaljer

Funksjonskontroll av renseanlegg i spredt bebyggelse i Morsa-vassdraget

Funksjonskontroll av renseanlegg i spredt bebyggelse i Morsa-vassdraget Funksjonskontroll av renseanlegg i spredt bebyggelse i Morsa-vassdraget November 2008 Utarbeidet av: Erik Johannessen, Siv.ing, MSCE, COWI AS Lillian Ovell, Ing., MBA, COWI AS Arild Schanke Eikum, Ph.D,

Detaljer

2 Definisjoner Definisjonene i forurensningsforskriftens 11-3 gjelder for denne forskriften. I tillegg gjelder følgende:

2 Definisjoner Definisjonene i forurensningsforskriftens 11-3 gjelder for denne forskriften. I tillegg gjelder følgende: Lokal forskrift for mindre avløpsanlegg for bolighus, hytter og annen bebyggelse i Meråker kommune Vedtatt av Meråker kommunestyre 24.09.2007 med hjemmel i forskrift av 01.06.2004 om begrensning av forurensning

Detaljer

Anders Høiby. Avløpsrensing

Anders Høiby. Avløpsrensing Anders Høiby Avløpsrensing Nordic Water Products AB Kontor i Asker med salg og projektledelse Ingår i svenske Nordic Water Products AB, med totalt ca 100 ansatte Eies per 1 oktober 2008 av en gruppe ansatte

Detaljer

Biovac AS - nøkkelinformasjon

Biovac AS - nøkkelinformasjon Biovac AS - nøkkelinformasjon Et firma i Goodtech konsernet Lokalisert på Sørumsand 17 ansatte 25 representanter Ca. 55% markedsandeler på minianlegg Omsetning ca. 50 mill. Forskjellige renseløsninger

Detaljer

Internt notat. Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Eigersund kommune

Internt notat. Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Eigersund kommune Internt notat Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Eigersund kommune Vår ref.: 10/12561 / 10/544 / FA-M41, FA-K24, TI-&00 Dato: 04.05.2010 Saksbehandler: Jarle Valle Telefon: 51 46 83 20

Detaljer

Avløp. i spredt bebyggelse FAKTA. Minirenseanlegg og store avløpsrenseanlegg. om avløpsrensing

Avløp. i spredt bebyggelse FAKTA. Minirenseanlegg og store avløpsrenseanlegg. om avløpsrensing Avløp i spredt bebyggelse Minirenseanlegg og store avløpsrenseanlegg FAKTA om avløpsrensing Avløp i spredt bebyggelse Avløp i spredt bebyggelse utgjør en betydelig forurensningskilde Mange private drikkevannskilder

Detaljer

Hytteproblematikk. Tore Pedersen tpe@fmop.no

Hytteproblematikk. Tore Pedersen tpe@fmop.no Hytteproblematikk Tore Pedersen tpe@fmop.no Presentasjonsoversikt Hedmark og Oppland som hyttefylker Utslipp og type renseanlegg Kort om miljøproblemer Regelverk Kommunen: Planmyndighet, men også forurensningsmyndighet

Detaljer

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Halden kommune.

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Halden kommune. Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Halden kommune. Vedtatt av Halden kommunestyre 15. november 2012 Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Halden kommune,

Detaljer

Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg, Spydeberg kommune, Østfold.

Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg, Spydeberg kommune, Østfold. Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg, Spydeberg kommune, Østfold. Fastsatt av Spydeberg kommunestyre 7. oktober 2008 med hjemmel i Forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om

Detaljer

Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg

Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg Frogn Kommune Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg Fastsatt av Frogn kommunestyre 20. juni 2011 med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

Detaljer

Odin minirenseanlegg VELG TRYGGHET! For rent avløpsvann. Norsk-produsert for norske forhold! -- velg norsk-produsert!

Odin minirenseanlegg VELG TRYGGHET! For rent avløpsvann.  Norsk-produsert for norske forhold! -- velg norsk-produsert! For rent avløpsvann Odin minirenseanlegg Norsk-produsert for norske forhold! GODKJENT ETTER NS-EN 12566-3 VELG TRYGGHET! -- velg norsk-produsert! www.odin-miljø.no Vi leverer og installerer ditt minirensanlegg

Detaljer

Årsrapport for utslipp eller påslipp av avløpsvann fra næring. Følgende dokumenter skal vedlegges årsrapporten:

Årsrapport for utslipp eller påslipp av avløpsvann fra næring. Følgende dokumenter skal vedlegges årsrapporten: ULLENSAKER kommune Årsrapport for utslipp eller påslipp av avløpsvann fra næring Utfylling av årsrapportskjema Årsrapportskjemaet skal fylles ut med organisasjonsnummer, fakturaadresse, virksomhetens gårds-

Detaljer

Biologisk kjemisk minirenseanlegg Kommentarer til kontrollpunktene

Biologisk kjemisk minirenseanlegg Kommentarer til kontrollpunktene Biologisk kjemisk minirenseanlegg Kommentarer til kontrollpunktene Kontrollpunkter minirenseanlegg Lokalisering kum Fremmedvann skal ikke tilføres anlegget Minirenseanlegg skal ikke lokaliseres i forsenkning

Detaljer

Kunstig våtmark som avløpsvannbehandling

Kunstig våtmark som avløpsvannbehandling Kunstig våtmark som avløpsvannbehandling Peggy Zinke (SINTEF Energy Research, Trondheim, Norway) SINTEF Energy Research 1 Kunstig våtmark som avløpsvannbehandling 1. Prosesser i våtmark 2. Typer av konstruerte

Detaljer

Hytteproblematikk og minirenseanlegg

Hytteproblematikk og minirenseanlegg Hytteproblematikk og minirenseanlegg Presentasjon på seminar i Norsk Vannforening ÅS 20.November 2017 Arve Heistad, NMBU Tittel på presentasjon Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 Innhold

Detaljer

Tillatelse til utslipp av prosessvann i forbindelse med rehabilitering av Måndalstunnelen i Rauma kommune

Tillatelse til utslipp av prosessvann i forbindelse med rehabilitering av Måndalstunnelen i Rauma kommune Tillatelse til utslipp av prosessvann i forbindelse med rehabilitering av Måndalstunnelen i Rauma kommune Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

1.1 Innledning Kontaktinformasjon. En veileder for private eiere av avløpsrenseanlegg finner du her:

1.1 Innledning Kontaktinformasjon. En veileder for private eiere av avløpsrenseanlegg finner du her: Informasjon om ansvarlig enhet Organisasjonsnr: 874777072 Organisasjonsnavn: BJUGN KOMMUNE DRIFT OG ANLEGG Postadresse: Alf Nebbs gate 2 Postnr og -sted: 7160 Bjugn Informasjon om anlegget Anleggsnummer:

Detaljer

Aktuelle renseløsninger i spredt bebyggelse

Aktuelle renseløsninger i spredt bebyggelse Aktuelle renseløsninger i spredt bebyggelse Fagdag mindre avløp Tynset, 19.01.2017 Guro Randem Hensel, NIBIO Avløpsløsninger i spredt bebyggelse - Typer av renseløsninger Det finnes en meny av ulike separate

Detaljer

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Halden kommune, Østfold

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Halden kommune, Østfold /d: FOR-2010-06-17-1000 :d/ Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanl... http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldrens?/app/gratis/www/docroot/for/lf/ov/tv-2010... Side 1 av 3 08.12.2011 Forskrift

Detaljer

Små avløp store tall SSB avløpsstatistikk

Små avløp store tall SSB avløpsstatistikk 1 Små avløp store tall SSB avløpsstatistikk Avløpskonferansen 2012 Ås 25-26. April 2012 Gisle Berge, Statistisk sentralbyrå 1 Dagens tema - innhold KOSTRA-rapporteringen (primærdatakilden) Avløpsstatistikk

Detaljer

Prøvetaking og rapportering ved kapittel 13 avløpsanlegg

Prøvetaking og rapportering ved kapittel 13 avløpsanlegg Prøvetaking og rapportering ved kapittel 13 avløpsanlegg Helge Botnen DIHVA IKS Viktige VA-utfordringer for framtida Rammevilkår og reglar Bergen, 10. 11. april 2013 Kapittel 13 i Forurensningsforskriften

Detaljer

På de følgende sidene vil du få informasjon om:

På de følgende sidene vil du få informasjon om: Denne presentasjonen inneholder opplysninger om bakgrunnen for kommunens pålegg om å oppgradere alle mindre avløpsanlegg i Halden kommune. Presentasjonen er også en veileder for hvorledes den enkelte skal

Detaljer

Akkreditert prøvetaking av avløpsvann

Akkreditert prøvetaking av avløpsvann Akkreditert prøvetaking av avløpsvann Arbeidsseminar i vann- og miljøanalyser 26. og 27. mars 2009 Rica Hell Hotell Prosessingeniør Cecilie Larsen, Trondheim Bydrift Vann og Avløp Avløpsrenseanlegg i Trondheim

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Baga Easy minirenseanlegg med biomoduler 5-50 p.e.

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Baga Easy minirenseanlegg med biomoduler 5-50 p.e. SINTEF Certification Nr. 20111 Utstedt: 20.09.2011 Revidert: Gyldig til: 20.09.2016 Side: 1 av 2 SINTEF Byggforsk bekrefter at Baga Easy minirenseanlegg med biomoduler 5-50 p.e. tilfredsstiller krav til

Detaljer

Vedlegg 1 Kravspesifikasjon

Vedlegg 1 Kravspesifikasjon Vedlegg 1 Kravspesifikasjon Åpen anbudskonkurranse om anskaffelse av vannbehandlingskjemikalier for åtte avløpsrenseanlegg tilknyttet driftsassistansen i Follo Innhold 1. Innledning og omfang...3 1.1.

Detaljer

SLAMPRODUKSJON I MINIRENSEANLEGG

SLAMPRODUKSJON I MINIRENSEANLEGG ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no JAN-2017 MILJØDIREKTORATET SLAMPRODUKSJON I MINIRENSEANLEGG Erik Johannessen, Ph.D Arild S. Eikum,

Detaljer

KRITERIER FOR INSTALLASJON AV MINIRENSEANLEGG. utgitt av vannområdeutvalget morsa VANNOMRÅDEUTVALGET MORSA ÅRSMELDING FOR 2012 [1]

KRITERIER FOR INSTALLASJON AV MINIRENSEANLEGG. utgitt av vannområdeutvalget morsa VANNOMRÅDEUTVALGET MORSA ÅRSMELDING FOR 2012 [1] KRITERIER FOR INSTALLASJON AV MINIRENSEANLEGG utgitt av vannområdeutvalget morsa VANNOMRÅDEUTVALGET MORSA ÅRSMELDING FOR 2012 [1] Vannområdeutvalget Morsa Postadresse: Herredshuset 1592 Våler i Østfold

Detaljer

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Fredrikstad kommune, Østfold

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Fredrikstad kommune, Østfold Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Fredrikstad kommune, Østfold Hjemmel: Fastsatt av Fredrikstad bystyre 3. desember 2009 med endringer av 09.02.2012, med hjemmel

Detaljer

Planlegging av årets tilsynsaksjon på avløp Akkreditering Ny veileder om kommunen som myndighet på avløpssiden Primærrensing og slam Bruk av data fra

Planlegging av årets tilsynsaksjon på avløp Akkreditering Ny veileder om kommunen som myndighet på avløpssiden Primærrensing og slam Bruk av data fra Planlegging av årets tilsynsaksjon på avløp Akkreditering Ny veileder om kommunen som myndighet på avløpssiden Primærrensing og slam Bruk av data fra renseanlegg Gjennomføres av fylkesmannens miljøvernavdeling

Detaljer

VEILEDNING FOR SØKNAD OM TILLATELSE TIL AVLØPSANLEGG I RAKKESTAD KOMMUNE.

VEILEDNING FOR SØKNAD OM TILLATELSE TIL AVLØPSANLEGG I RAKKESTAD KOMMUNE. VEILEDNING FOR SØKNAD OM TILLATELSE TIL AVLØPSANLEGG I RAKKESTAD KOMMUNE. Hvem gjelder denne veiledningen for? Denne veiledningen er for deg som skal søke om tillatelse til avløpsanlegg i områder der det

Detaljer

Raske endringer i råvannskvalitet. Atle Hermansen, Fagansvarlig vannbehandling

Raske endringer i råvannskvalitet. Atle Hermansen, Fagansvarlig vannbehandling Raske endringer i råvannskvalitet R1 Hauglifjell Atle Hermansen, Fagansvarlig vannbehandling Hovedpunkter i presentasjonen Råvann fra Glomma og dens utfordringer Kjemikalier i vannbehandlingen med felling

Detaljer

Veiledning til private eiere av avløpsrenseanlegg

Veiledning til private eiere av avløpsrenseanlegg Versjon 2 Veiledning til private eiere av avløpsrenseanlegg Rapportering på skjema mdir-010 kap. 13-anlegg Dette er en veiledning til private eiere av avløpsanlegg. Veiledningen beskriver hvilke opplysninger

Detaljer

Avløpsløsninger i spredt bebyggelse status og aktuelle løsninger Behov for opprydding?

Avløpsløsninger i spredt bebyggelse status og aktuelle løsninger Behov for opprydding? Avløpsløsninger i spredt bebyggelse status og aktuelle løsninger Behov for opprydding? Vannseminar Stjørdal, 20.04.2016 Guro Randem Hensel, NIBIO Avløp i spredt bebyggelse mindre avløpsanlegg Aktuelle

Detaljer

AVLØP I SPREDT BEBYGGELSE

AVLØP I SPREDT BEBYGGELSE AVLØP I SPREDT BEBYGGELSE Wallax as Pål Sture Skogfelt Om Wallax as Startet i mai 2004 Omsetning 17 mill Avløpsrenseanlegg Møblering av offentlige rom 5 ansatte 8 eksterne servicemedarbeidere Visjon Vi

Detaljer

REHABILITERING AV NORDBYTUNNELEN OG SMIHAGENTUNNELEN, E6 I FOLLO Orientering om håndtering av vaskevann. Miljørisiko. Overvåkingsprogram.

REHABILITERING AV NORDBYTUNNELEN OG SMIHAGENTUNNELEN, E6 I FOLLO Orientering om håndtering av vaskevann. Miljørisiko. Overvåkingsprogram. Fylkesmannen i Oslo og Akershus Postboks 8111 Dep 0032 Oslo Att: Marte Strand Kvalø REHABILITERING AV NORDBYTUNNELEN OG SMIHAGENTUNNELEN, E6 I FOLLO Orientering om håndtering av vaskevann. Miljørisiko.

Detaljer

Dato inspeksjon: Saksnr: 2015/1171 Dato rapport:

Dato inspeksjon: Saksnr: 2015/1171 Dato rapport: Inspeksjonsrapport Inspeksjon ved Vaset avløpsanlegg Dato inspeksjon: 9.3.2015 Saksnr: 2015/1171 Dato rapport: 05.08.2015 Til stede ved kontrollen Fra kommunen: Avdelingsleder Ingeniør Driftsoperatør Fra

Detaljer

Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen

Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen Erfaring fra samarbeid mellom 9 kommuner Samarbeid om kapittel 12 anlegg, Sonderingsmøte DIHVA IKS, 17. desember 2013 Nina Alstad Rukke, Fagansvarlig Tilsynet

Detaljer

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Hole kommune.

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Hole kommune. Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Hole kommune. Vedtatt av Hole kommunestyre (dato) med hjemmel i Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften), fastsatt

Detaljer

5 Uttak av sekundærprøve, merking og konservering av prøve.

5 Uttak av sekundærprøve, merking og konservering av prøve. 5 Uttak av sekundærprøve, merking og konservering av prøve. 5.1 Uttak av sekundærprøve døgnblandprøve Side 1 av 7 Etter avsluttet og godkjent primærprøveuttak skal det tas ut en representativ prøve av

Detaljer

Slamavskillere og utslippsledninger til sjø Tromsø kommune kurs om separate avløpsanlegg, 19. april 2012

Slamavskillere og utslippsledninger til sjø Tromsø kommune kurs om separate avløpsanlegg, 19. april 2012 Slamavskillere og utslippsledninger til sjø Tromsø kommune kurs om separate avløpsanlegg, 19. april 2012 Anders Yri, Asplan Viak AS, avdeling Ås - Eksempler på utslipp av urenset avløp fra enkelthus Om

Detaljer

FUNKSJON, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

FUNKSJON, DRIFT OG VEDLIKEHOLD Oljeutskillere FORSKRIFTER / REGELVERK / NORMER Forskrift om utslipp av oljeholdig avløpsvann.. Ny forskrift Forskrift om utslipp av avløpsvann VA/Miljø-blad nr. 22 (forvaltning av myndighet) FUNKSJON,

Detaljer

Referat: Felles møte i avløpsgruppene vedrørende optimaliseringer av avløp i spredt bebyggelse for Vannområdene i Østfold

Referat: Felles møte i avløpsgruppene vedrørende optimaliseringer av avløp i spredt bebyggelse for Vannområdene i Østfold Referat: Felles møte i avløpsgruppene vedrørende optimaliseringer av avløp i spredt bebyggelse for Vannområdene i Østfold Fokus på slamproduksjon, slamvolum i ulike anlegg og kommunal gjennomføring Tid:

Detaljer

Et av markedets mest usynlige minirenseanlegg

Et av markedets mest usynlige minirenseanlegg Et av markedets mest usynlige minirenseanlegg Markedets mest driftssikre minirenseanlegg er også det mest vedlikeholdsfrie Vi har videreutviklet markedets mest driftssikre minirenseanlegg og gjort det

Detaljer

Forslag til lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg for Sørum kommune av 01.08.08, revidert 21.09.09

Forslag til lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg for Sørum kommune av 01.08.08, revidert 21.09.09 Forslag til lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg for Sørum kommune av 01.08.08, revidert 21.09.09 1. Formål Lokal forskrift for mindre avløpsanlegg skal forenkle kommunens saksbehandling

Detaljer

Hjelpetekster for: Årlig rapportering for avløpsanlegg

Hjelpetekster for: Årlig rapportering for avløpsanlegg Generert: 9. februar 2017 1.1 Innledning Hjelpetekster for: Årlig rapportering for avløpsanlegg Kontaktinformasjon. En veileder for private eiere av avløpsrenseanlegg finner du 1her Kontaktperson er normalt

Detaljer

VEILEDNING TIL EIERE VED FEIL/MANGLER PÅ AVLØPSANLEGG

VEILEDNING TIL EIERE VED FEIL/MANGLER PÅ AVLØPSANLEGG VEILEDNING TIL EIERE VED FEIL/MANGLER PÅ AVLØPSANLEGG I forbindelse med tømming av avløpsanlegg (slamavskiller, tett tank og minirenseanlegg), har renovatør ansvar for å utføre et enkelt tilsyn/kontroll,

Detaljer

Sentrale renseanlegg nye utslippstillatelser «Optimalisering av Bekkelagets renseanlegg»

Sentrale renseanlegg nye utslippstillatelser «Optimalisering av Bekkelagets renseanlegg» Sentrale renseanlegg nye utslippstillatelser «Optimalisering av Bekkelagets renseanlegg» Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten Helge Eliassen Sjefingeniør, Avdeling drift og vedlikehold stab 26.Mai 2016

Detaljer

Markbaserad rening - Så här gör vi i Norge

Markbaserad rening - Så här gör vi i Norge - Så här gör vi i Norge! Markbaserad rening - Så här gör vi i Norge En svenske? Petter Northug Anders W. Yri, Asplan Viak AS Vannforsyningsdagene Bergen 2005 Markbädd: Infiltrasjon: Infiltrasjonsanlegg

Detaljer

Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Trysil kommune

Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Trysil kommune Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Trysil kommune Fastsatt av Trysil kommunestyre den.., med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

Detaljer

Wallax. avløpsrenseanlegg. Avløp i spredt bebyggelse

Wallax. avløpsrenseanlegg. Avløp i spredt bebyggelse Wallax avløpsrenseanlegg Avløp i spredt bebyggelse Wallax avløpsrenseanlegg - sikrer mot forurensing i spredt bebyggelse Avløp i spredt bebyggelse utgjør i dag en betydelig forurensingskilde som belaster

Detaljer