IK-system/kvalitetssystem for Molde Vann og Avløp KF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "IK-system/kvalitetssystem for Molde Vann og Avløp KF"

Transkript

1 IK-system/kvalitetssystem for Molde Vann og Avløp KF Driftsoperatørsamling i Ålesund oktober 2008 Magne Roaldseth MVA KF

2 Disposisjon Organisering av Molde kommune og Molde Vann og Avløp KF Nøkkeltall for MVA-KF Hovedelementer i IK-system/kvalitetssystem, likheter og forskjeller Flytskjema av forslag til kvalitetssystem for MVA-KF Eksempler på aktivitetsstyrende håndbøker Digital avviksrapportering (HMS-avvik) ved bruk at Rettesnora 2

3 Molde kommune - organisering Kommunestyre Formannskap Plan- og utviklings avdeling Rådmann Personal og org. avdeling Molde Vann og Avløp KF (politisk styre ) Molde utleieboliger (politisk styre ) Drift- og forvaltnings avdeling Økonomiavdeling Molde formålsbygg (politisk styre ) 37 resultatenheter Andre KF Molde Bydrift Barnehager Helse og omsorgssenter 3

4 Molde Vann og Avløp KF Organisasjonsplan Daglig leder Drift (12) Anlegg (10) Prosjektering (5) Lager/bygg (3) Økonomi/adm (2) Forvaltning (7) 40 ansatte og ca 39 årsverk 4

5 Nøkkeltall 2007 (alle tall i mill. kr) Inntekter ca 41 Investering ca 36 Lånegjeld ca 175 Gjenanskaffelsesverdi anlegg ca 2000 Sjukefravær ca. 6,5 % 5

6 Nøkkeltall anlegg - vann 2 vannbehandlingsanlegg 4 reserveinntak (nødvann) 14 pumpestasjoner 8 bassenger 232 km vannledning 28 reduksjonsventiler 6/3 trykksoner Vannproduksjon mill m 3 Lekkasjeandel 31/52 % Utskiftet 3680 m Nyanlegg 935 m 6

7 Nøkkeltall anlegg - avløp 4 RA 11 FAS (slamavskillere) 24 pumpestasjoner 8 bassenger 150 km separatsystem 45,7 km fellessystem 136,4 overvannsledning 59 overløp Utskiftet 4896 m Nyanlegg 3154 m 7

8 Hva er et IK-system? Virksomhetens systematiske arbeid for å oppfylle lovpålagte krav Det er en rekke forskrifter som pålegger VAvirksomheter å ha IK-system IK-Mat, HMS-forskriften, Damforskriften etc. IK-system består av mange elementer og det er krav til skriftlighet til deler av systemet Oppbyggingen av et IK-system skal framgå av en IK-håndbok (systembeskrivelse) 8

9 IK-system/kvalitetssystem likeheter og forskjeller Et kvalitetssystem omfatter aktiviteter/elementer som er utenfor virkeområdet til IK-forskriftene, eks: økonomistyring, nøyaktighet ved registrering/innmåling av ledningskart registrering og oppfølging av klager/kundehenvendelser Det settes ofte bedriftsinterne krav til kvalitet på vare og tjenesteproduksjonen i kvalitetssystemer Kan også benytte ISO standarder som mal/krav 9

10 Innhold i et IK-system Forskriftskrav 1. oversikt over lover og forskrifter som gjelder for virksomheten 2. oversikt over hvordan virksomheten er organisert 3. rutiner virksomheten følger, for å sikre overholdelse av næringsmiddellovgivingens krav og styring med de kritiske punktene, jf 5a. Ansvar og myndighet for utførelse skal fastlegges, 4. rutiner virksomheten følger dersom avvik oppstår og opplysninger om hvem som er ansvarlig, I praksis Papir- eller elektronisk arkiv linket til lovdata Organisasjonsplan som viser samtlige stillinger. Stillingsinstrukser Aktivitetsstyrende dokumenter Planer for drift og vedlikehold. Driftsinstrukser/prosedyrer for arbeid og kontroll av kritiske punkter. Skiftlig beskrivelse av konkrete handlinger som blir iverksatt ved avvik 10

11 Innhold i et IK-system - forts Forskriftskrav 5. rutiner virksomheten følger for å hindre gjentakelse av avvik og opplysninger om hvem som er ansvarlig 6. registreringer virksomheten finner nødvendig å oppbevare og opplysning om hvor lenge de skal være tilgjengelig for tilsynsmyndigheten I praksis Avvikssystem System for å registrere, melde og korrigere avvik. Papir- eller elektronisk system, eks. Rettesnora sin avviksmodul Resultatdokumentasjon Eksempel. Vannanalyseresultat, klorrest- og UVintensitetsmålinger, skjema som viser tilsyn, kalibrering med mer. Rengjøring av bassenger/ledningsnett tid/sted/metode 11

12 Innhold i et IK-system - forts Forskriftskrav 7. rutine for hvordan virksomheten systematisk og regelmessig gjennomgår sin internkontroll, for å kontrollere at aktivitetene og resultatene av dem stemmer overens med det system virksomheten har fastlagt, og om det medfører oppfyllelse av næringsmiddellovgivingen 8. rutine for hvordan virksomheten sikrer seg at alle aktuelle og kun gjeldende rutiner blir benyttet I praksis Internrevisjon Bestemme hvem som skal gjennomføre internrevisjon, metode og frekvens. Bruke eksterne firma til slik gjennomgang. Dokumentstyringssystem Versjonshåndtering av dok., Regelmessig gjennomgang/utskifting av permer og prosedyresamlinger 12

13 Innhold i et IK-system - forts Forskriftskrav 9. rutiner for hvordan virksomheten sikrer at de ansatte har tilstrekkelig kompetanse til å overholde forskriftens krav. I praksis Kompetanseoversikt Oversikt over de ansatte sin formalutdannelse herunder kurs/sertifikater med mer. Sammenholde dette med krav til den type arbeid den enkelte utfører. Plan for internopplæring 13

14 Styring med kritiske punkter - 1 Virksomheten skal kartlegge mulige farer forbundet med næringsmidlenes helsemessige trygghet og ha styring med punkter og prosesser som er kritiske. På bakgrunn av dette skal virksomheten: Vises på neste side 14

15 Styring med kritiske punkter - 2 Forskriftskrav 1. vurdere mulige farer ved arbeidsoperasjonene som utføres i virksomheten 2. påvise trinn og stadier (punkter) i arbeidsoperasjonene der farer kan oppstå 3. fastsette hvilke av de påviste punkter som er avgjørende for næringsmidlenes helsemessige sikkerhet (kritiske punkter) I praksis Gjennomgang av arbeidsoperasjoner/prosesser som er viktig for produktet (vannets) kvalitet. Eksempel Innsug av kloakk ved trykkløst nett Svikt i felling/fargefjerning som fører til svik i desinfeksjonstrinnet osv Eksempel Riktig fellings-ph/tilstrekkelig dosering av kjemikalier Tilstrekkelig UV-dose 15

16 Styring med kritiske punkter - 3 Forskriftskrav 4. fastlegge og gjennomføre effektive rutiner for styring og kontroll med de kritiske punktene, jf 5 nr 3 og 5. ved enhver endring av arbeidsoperasjonene, vurdere farer, de kritiske kontrollpunktene og styringsrutinene. I praksis Eksempel: Overvåke fellings-ph og UV-dose vha. driftskontrollanlegg. Rutiner for kalibrering av måleutstyr. Dokumentasjon av utført tilsyn og kontroll. (drift og vedlikeholdsplaner) Eksempel: Ved overgang til uoriginale UVlamper må det dokumenteres at de er minst like gode som originallamper osv. 16

17 Kvalitetshåndbøker hva er det? Dokument som beskriver en organisasjons system for kvalitetsstyring. Kvalitetshåndbøker kan variere i detalj og format for å passe til en individuell organisasjons størrelse og kompleksitet 17

18 Forslag til oppbygging av kvalitetssystem for MVA -KF - hovedstruktur Styringsdok nivå 0 Kommunebudsjett Hovedplaner/ reguleringsplaner Kvalitetshåndbok for MK Rettesnora Styringsdok nivå 1 Hovedplan Vann Hovedplan Avløp Budsjett Kvalitetshåndbok for Molde Vann og Avløp KF Kvalitetshåndbøker nivå 2 Avløp Utbygging/ anlegg Økonomistyring Prosjektering Forvaltning Vannforsyning Lager/ logistikk Kundesørvis HSM Driftsinstr.pros. nivå 3 Vannrensing /distribusjon Transport/ rensing avl. Krav til utførelse Krav og normer Sanitærregl. Med mer. BMS mm I/O regler. Prissetting Mottak og oppfølging Kartlegging/ sikkehetspr. EDB program Diverse fagsystemer Gemini VA, IPJ-Driftskontroll, FDV, Epanet, Mouse, BRA-arkiv, Unique,Pro-Aktiv, DV-pro, ephorte, Rettesnora, Stoffregister 18

19 Forslag til oppbygging av kvalitetssystem for MVA -KF, nivå 2 3, med fagsystemer. Kvalitetshånd bøker nivå 2 Avløp Utbygging/ anlegg Forvaltning Prosjektering Vannforsyning Økonomistyring Lager/ logistikk Kundesørvis HSM Instrukser VAB Instrukser RA Krav til utførelse Krav og normer Sanitærregl. Med mer. BMS mm I/O regler. Prissetting Mottak og oppfølging Kartl/risikovurdering Instrukser p.st. Instrukser p.st. Forskr. om VA-gebyr Prosedyrer HMS EDB program Driftsinstr.pros. nivå 3 Instruks vannprøver Instruks trykkløst nett Organisering av vakt Beredskapsplan vann Inst.resipient -kontr. Osv Organisering av vakt Beredskapsplan akutt f. Gebyrsatser Osv Diverse fagsystemer Gemini VA, IPJ-Driftskontroll, FDV, Epanet, Mouse, BRA-arkiv, Unique,Pro-Aktiv, DV-pro, ephorte, Rettesnora, Stoffregister Opplæringsplan HMS Osv Rettesnora 19

20 Eksempel på aktivitetsstyrende håndbøker Kontroll av vannkvalitet Beredskapsplan vann Avviksrapportering i Rettesnora 20

21 Eksempel på innholdsfortegnelse i kvalitetshåndbøker Kvalitetshåndbok for MVA-KF (nivå 1) 21

22 Takk for meg 22

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001?

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Skal du etablere et styringssystem for ytre miljø, men ikke vet hvor du skal starte? Forslaget nedenfor er forslag til hvordan du

Detaljer

Follo distriktsrevisjon. Forvaltningsrevisjonsrapport. Vann og avløp. Ski kommune. 15. mars 2010 RAPPORT 2/10

Follo distriktsrevisjon. Forvaltningsrevisjonsrapport. Vann og avløp. Ski kommune. 15. mars 2010 RAPPORT 2/10 Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Ski kommune 15. mars 2010 RAPPORT 2/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 SKI KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Ski kommune

Detaljer

Systematisk. Arbeid. Helse. Miljø. Sikkerhet

Systematisk. Arbeid. Helse. Miljø. Sikkerhet Systematisk Helse Miljø Sikkerhet Arbeid Hva er internkontroll / systematisk HMS arbeid? Forskriftens definisjon: Systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres,

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Nøtterøy kommune Internkontroll

Forvaltningsrevisjon Nøtterøy kommune Internkontroll Forvaltningsrevisjon Nøtterøy kommune Internkontroll Audit & Advisory Oktober 2013 Sammendrag Formålet med forvaltningsrevisjonen har vært å vurdere Nøtterøy kommunes internkontrollsystem. Fokus i revisjonen

Detaljer

Kvalitetshåndbok. Kvalitetshåndbok Sandvika Nevrosenter 1

Kvalitetshåndbok. Kvalitetshåndbok Sandvika Nevrosenter 1 Kvalitetshåndbok Kvalitetshåndbok Sandvika Nevrosenter 1 Innholdsfortegnelse KAPITTEL 1 Introduksjon 1.01 Formål og omfang s.3 1.02 Bruk s.3 1.03 Vedlikehold s.3 1.04 Basisdokumenter s.4 1.05Distrubisjon

Detaljer

STYRINGSHÅNDBOK FOR. Foretakssystemet. Kapittel 0: Styringshåndbok. ISO 9001 og ISO 14001 Sertifisert

STYRINGSHÅNDBOK FOR. Foretakssystemet. Kapittel 0: Styringshåndbok. ISO 9001 og ISO 14001 Sertifisert Side 8 av 246 25.05.2013 STYRINGSHÅNDBOK FOR ISO 9001 og ISO 14001 Sertifisert Side 9 av 246 0.1 Formål Formålet med STYRINGSHÅNDBOKEN er å beskrive virksomheten til Tronrud GRUPPEN med datterselskaper

Detaljer

H Å N D B O K. Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet)

H Å N D B O K. Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet) H Å N D B O K Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet) Ajourført pr. 27. desember Innholdsfortegnelse Forord 1. Grendelaget A. Mål B. Fakta om grendelaget C. Ansvar D. Styrende dokumentasjon

Detaljer

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS)

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) Side 1 av 6 BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) PKS 0: Orientering Kontrollrådet tilbyr i dag sertifisering av produksjonskontrollsystem (PK-system) innen områder hvor sertifiseringen er frivillig.

Detaljer

Norsk Sertifisering AS

Norsk Sertifisering AS Skrevet av: gfg Gjelder fra: 12.11.2007 Godkjent av: tli 1 av 6 Innhold 1. om kvalitetssystemet 2. Juridisk status og kort beskrivelse av virksomheten 3. Oversikt over kontrollomfang 4. Uavhengighet, upartiskhet

Detaljer

HMS - manual. HMS - manual ALLE A.I- HMS.00.000. Overordnet manual gjeldende for alle ansatte i Haugesund kommune. Vedlegg 2 Revidert: 04 Mai 2001

HMS - manual. HMS - manual ALLE A.I- HMS.00.000. Overordnet manual gjeldende for alle ansatte i Haugesund kommune. Vedlegg 2 Revidert: 04 Mai 2001 Overordnet manual gjeldende for alle ansatte i Vedlegg 2 Revidert: 04 Mai 2001 Ansvarlig: HMS- leder i Utarbeidet av: Kandidatnummer: 115, 107 og 72 Haugesund Vår 2001 Åpen Side 1 av 1 Forord På grunnlag

Detaljer

Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager

Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager side 1 av 6 Innhold 1 Innledning... 2 2 Bygningsmessige utbedringer... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Hva skal

Detaljer

Operativ drift av bygninger. Dokumentasjon av energi, brann/sikkerhet og inneklima

Operativ drift av bygninger. Dokumentasjon av energi, brann/sikkerhet og inneklima Operativ drift av bygninger Dokumentasjon av energi, brann/sikkerhet og inneklima Forretningsområder ReSight AS Rådgivning Utvikling av strategisk eiendomsplan Kartlegging eiendomsforvaltning/fdvu-prosesser

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT KVALITET, ØKONOMI, STYRING OG LEDELSE I PLO I HORTEN KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT KVALITET, ØKONOMI, STYRING OG LEDELSE I PLO I HORTEN KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT KVALITET, ØKONOMI, STYRING OG LEDELSE I PLO I HORTEN KOMMUNE 2012 UTARBEIDET AV Innhold 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 6 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 6 1.2 AVGRENSING

Detaljer

10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner

10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner 10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.07.2015 10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner

Detaljer

Hvordan Holde orden i eget Hus

Hvordan Holde orden i eget Hus Veileder IS-1183 Hvordan Holde orden i eget Hus internkontroll i sosialog helsetjenesten innhold 1 Innledning... 6 1.1 Bakgrunn... 7 1.2 Hva er internkontroll... 7 1.3 Internkontroll som en del av et kvalitetssystem...

Detaljer

Forventninger til HMS-system og etterlevelse

Forventninger til HMS-system og etterlevelse Forventninger til HMS-system og etterlevelse Punktene som er listet i det følgende beskriver Statnetts forventninger til leverandørers HMS-system og etterlevelse av dette, i tilknytning til Statnetts prosjekter.

Detaljer

Kommuneoverlegen Miljørettet helsevern

Kommuneoverlegen Miljørettet helsevern Kommuneoverlegen Miljørettet helsevern Internkontroll 21.9.2010 1 Internkontrollplikt Internkontrollplikten innebærer en plikt til å overholde myndighetskravene og dokumentere at disse faktisk overholdes.

Detaljer

BÅTSFJORD KOMMUNE HOVEDPLAN AVLØP REVISJON AV HANDLINGSPROGRAM 2015 2018. Aquapartner AS Grimstad, 080914. Rune Danneborg/Kjell Ludvigsen

BÅTSFJORD KOMMUNE HOVEDPLAN AVLØP REVISJON AV HANDLINGSPROGRAM 2015 2018. Aquapartner AS Grimstad, 080914. Rune Danneborg/Kjell Ludvigsen BÅTSFJORD KOMMUNE HOVEDPLAN AVLØP REVISJON AV HANDLINGSPROGRAM 2015 2018 Aquapartner AS Grimstad, 080914 Rune Danneborg/Kjell Ludvigsen INNHOLD: 1. INNLEDNING... 3 1.1 GENERELT... 3 1.2 AVKLARING AV OPPDRAG/INNHOLD...

Detaljer

EGENKONTROLL- VEILEDER

EGENKONTROLL- VEILEDER FISKERIDIREKTORATET KONTORET FOR KVALITET OG MILJØ EGENKONTROLL- VEILEDER TIL BRUK I VIRKSOMHETER SOM PRODUSERER FISK OG FISKEVARER Bergen, juni 1999 1 INNLEDNING... 3 1.1 Historikk... 3 1.2 Målsetning

Detaljer

KF Brukerkonferanse 2013

KF Brukerkonferanse 2013 KF Brukerkonferanse 2013 Tromsø 18.03.2013 Internkontroll og informasjonssikkerhet Lovkravene Personopplysningsloven 13 - Informasjonssikkerhet Den behandlingsansvarlige og databehandleren skal gjennom

Detaljer

Vårt hovedmål er å ha et økonomisk positivt resultat på driften. Det har vi nådd ved å fremstå med god kvalitet og mot.

Vårt hovedmål er å ha et økonomisk positivt resultat på driften. Det har vi nådd ved å fremstå med god kvalitet og mot. HÅNDBOK FOR NÆRINGSMIDDELTRYGGHET OG KVALITET 2014 Forord Hval Sjokoladefabrikk ASA er en nisjeleverandør av kvalitets sjokolade og sukkervarer til det norske marked med hoved vekt på løsvekt til plukk

Detaljer

Kvalitetshåndbok. Utgave nr. 1

Kvalitetshåndbok. Utgave nr. 1 Vår intensjon med en er å beskrive overfor våre kunder, leverandører og medarbeidere hvordan vi tenker og arbeider med kvalitetsstyring, HMS og internkontroll i. Utgave nr. 1 Revidert: 29.mai 2015 Innhold

Detaljer

Tilsynsrapport. blodbanken i Hammerfest. Helse Finnmark HF

Tilsynsrapport. blodbanken i Hammerfest. Helse Finnmark HF I HELSETILSMIIET tilsyn med sosial og helse Tilsynsrapport blodbanken i Hammerfest Helse Finnmark HF Tilsynsvarsel sendt: 18. januar 2008 Kontaktperson ved blodbanken: Overbioingeniør Inger Roulund Sammendrag

Detaljer

Gjennomføring av revisjonen skal avpasses etter virksomhetens størrelse.

Gjennomføring av revisjonen skal avpasses etter virksomhetens størrelse. Spesifikasjon 3-02-04 REVISJON VIRKSOMHETER Dok. ansvarlig: Otto Rune Stokke Dok. godkjenner: Frode Remvang Gyldig fra: 2014-02-24 Distribusjon: Åpen Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse 1 HENSIKT OG OMFANG...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I BODØ KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I BODØ KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I BODØ KOMMUNE Februar 2008 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave for revisor i henhold til kommunelovens 60 nr. 7. Formålet med

Detaljer

Ledernes HMS-ansvar. Avdeling for personal og organisasjon Anita Pettersen, Marit Fagerheim og Sissel Tjosaas 3.12.2009

Ledernes HMS-ansvar. Avdeling for personal og organisasjon Anita Pettersen, Marit Fagerheim og Sissel Tjosaas 3.12.2009 Ledernes HMS-ansvar Avdeling for personal og organisasjon Anita Pettersen, Marit Fagerheim og Sissel Tjosaas 3.12.2009 Innhold Lovgivning og dens karv til innhold HMS-arbeidet Innholdet i det systematisk

Detaljer

Hvordan holde orden i eget hus

Hvordan holde orden i eget hus Internkontrollforskriften Eugenie Winger Husebye 16. mars 2011 Overskriften ingen vil ha Hittil er 650 pasienter hasteinnkalt til Bærum sykehus etter manglende oppfølging i forbindelse med journalbråket.

Detaljer

FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER M.V.

FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER M.V. FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER M.V. Den lille IK-hjelperen - Barnehager Gjøvikregionen Helse- og Miljøtilsyn IKS 10.04.12 INNHOLDSFORTEGNELSE INTERNKONTROLL I BARNEHAGER... 3

Detaljer

SGS Samarbeidsgruppen av sertifiseringsorgan

SGS Samarbeidsgruppen av sertifiseringsorgan SGS Samarbeidsgruppen av sertifiseringsorgan SGS NORM FOR OPPLÆRINGSVIRKSOMHET Virksomhet som skal drive sertifisert sikkerhetsopplæring i henhold til forskrift AT best.nr. 703 10-3, skal være sertifisert

Detaljer

Informasjonssikkerhet og IT-drift

Informasjonssikkerhet og IT-drift Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Informasjonssikkerhet og IT-drift ÅS kommune Dato 30.11.2012 RAPPORT 3/12 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ÅS KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en

Detaljer