Norsk Vannforening Juleseminar

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norsk Vannforening Juleseminar 12.12.2007"

Transkript

1 Norsk Vannforening Juleseminar Kildesporing av miljøgifter - viktig arbeid for å forbedre avløpsslammets kvalitet. Ny håndbok i kildesporing er under utarbeidelse. Steinar Nybruket, NORVAR 1

2 Forum påslipp NORVARs møteplass for arbeid med påslipp VIDERE ARBEID MED STOFFER OG KILDER Vi tar utgangspunkt i avløpsslammet Ledningsnett og avløpsrenseanlegg er sårbare resipienter Vi ønsker samarbeid med SFT på kampanjer Fokus på sigevann fra deponier Håndbok i kildesporing under arbeid 2

3 Avløpsslam en ressurs Vi arbeider aktivt med å bygge opp kunnskap og formidle denne. 3

4 Aktivitetsområder i prosjektet 4

5 Vi må sørge for at den positive slambruken i Norge fortsetter! 5

6 Vi ligger på ca 95% gjenbruk i

7 NORVARs policy for avløpsslam 7

8 Utdrag fra foreløpig skisse til policy-dokument NORVAR anser at: Norsk slam er et produkt av det norske samfunnet. Omsetning av behandlet slam er et samfunnsansvar. tilbakeføring av behandlet og kvalitetssikret avløpsslam til næringskjeden via jordbruket er i samsvar med målet om en bærekraftig utvikling. På denne måten tilbakeføres viktige makro- og mikronæringsstoffer og organisk materiale til jorda, der de på ny inngår i det naturlige kretsløpet. fosfor er en begrenset ressurs på verdensbasis, og det er således viktig at fosforet i avløpsslam gjenbrukes. av all organisk gjødsel som blir brukt til jordbruksformål, er avløpsslam det gjødselslag som er mest kontrollert og utforsket. Føre-var-prinsippet er lagt til grunn for de svært strenge kravene til kvalitet og bruk. med en effektiv behandling og kvalitetskontroll i tråd med gjeldende bestemmelser, representerer bruk av avløpsslam en Vi minimal avventer risiko Vitenskapskomiteen for helse og for miljø. mattrygghet 8 sin pågående risikovurdering

9 Utdrag fra foreløpig skisse til policy-dokument Mål Gjenbruk av avløpsslam skal skje med sikkerhet for at verken nåværende eller kommende generasjoner utsettes for miljøeller sunnhetsmessig risiko. Slam skal betraktes som en ressurs. Påslipp av uønskede stoffer skal elimineres. Slambehandlingen skal følge Gjødselvareforskriftens krav og kvalitetssikres. 9

10 Utdrag fra foreløpig skisse til policydokument God praksis mål og forpliktelser for NORVARs medlemmer (slamprodusentene) Det er viktig at anleggseiere og andre som drifter slambehandling og bruker behandlet avløpsslam, har et sett med mål og forpliktelser som fundament i arbeidet med slambehandling og slambruk. Det foreslås 10 punkter som anbefales å ha som fundament - "dette står vi for". Policy-dokumentet inneholder mange punkter som det ikke er tid til å gå inn på her 10

11 Utdrag fra foreløpig skisse til policy-dokument God praksis 1.Helhetlig tankegang 2.Overholde myndighetskrav 3.Sørge for egnet produkt 4.Kvalitetssystem 5.Kvalitetskontroll-/undersøkelser 6.Kvalitetspraksis 7.Planer for tiltak ved uforutsette hendelser 8.Preventivt vedlikehold 9.Kontinuerlig forbedring 10.Kommunikasjon - Dette står vi for NORVARs medlemmer slutter seg til policy og integrerer dette i sine egne kvalitetssystemer 11

12 Elementer i en bransjestandard for avløpsslam 12

13 Samarbeid for å redusere påslipp fra avfallsdeponier NORVAR har bidratt med midler til finansiering av et prosjekt i regi av Avfall Norge ( Organiske miljøgifter i kretsløpet. Spredning via sigevann ) NORVAR har igangsatt et prosjekt i samarbeid med VEAS, Fagrådet for indre Oslofjord og Bioforsk, der målinger av utvalgte parametere på sigevann fra Isi avfallsdeponi og innløp VEAS skal analyseres.hva bidrar deponiet med sett i forhold til totalt inn på VEAS? For å få grunnlag for et samordnet opplegg for tiltak på sigevann, har Avfall Norge, SFT, Bioforsk og NORVAR blitt enige om å arrangere en workshop medio 2008 (Avfall Norge hovedansvarlig). Få frem kunnskapsstatus Hva gjør de i våre naboland (krav, policy, mv.) 13

14 Informasjon fra SFT om hva de har på gang (mottatt ) SFT påla 10 norske sykehus å gi informasjon om rutiner rundt håndtering av kjemikalier og legemidler. Svarfristen på denne spørreundersøkelsen var på fredag i forrige uke, og SFT har begynt å sammenstille svarene. SFT jobber også med et litteraturstudie av miljøegenskaper ved legemidler, kosmetikk, veterinærmidler og narkotika. Resultatene fra dette studiet har SFT også tenkt å bruke i utredningen av sykehusutslippene. Fylkesmannens miljøvernavdeling i et par fylker har også kontrollert et par sykehus, og resultatene fra disse kontrollene skal SFT også bruke i utredningen. Norvar regner med å få til et samarbeid med SFT i

15 NORVARprosjekt Prosjektet Stoff for stoff, kilde for kilde Foreløpige idéer til aktivitet i 2008 Videre drift av Forum Bilvask. 1 møte i 2008 Være pådriver for å få stilt krav til kvalitet og mengde sigevann til kommunalt avløpsnett. Samarbeide med myndighetene om dette Delta i workshop for å drøfte hovedutfordringer og felles holdninger og tiltak våren 2008 sammen med SFT og Avfall Norge (som har arr.ansvaret). Evt. dekke del av kostnadene Sigevannsprosjekt Isi/VEAS. Oppfølging? Fokus på legemidler i avløpet i samarbeid med SFT Fokus på sykehusavløp i samarbeid med SFT Kurs i oljeutskilleranlegg basert på rapport 156. Utvikling, samt prøvekurs i Fagrådsområdet Kurs i kildesporing basert på rapport som skal være ferdig februar Utvikling, samt prøvekurs i Fagrådsområdet Prosjektet Veiledning for anskaffelse av bistand for gjennomføring av tilsyn med oljeutskillere Evt samarbeid med SFT/Forbrukerorganisasjoner om gjennomføring av undersøkelse av NPE i tekstiler (kfr tilsvarende svensk undersøkelse) Evt ta opp igjen kampanje Kast ikke avfall i toalettet. 15

16 NORVAR utarbeider en håndbok i kildesporing i avløpsnettet med støtte fra SFT. NORVAR-rapport 149/2006:Tilførsel av industrielt avløpsvann til kommunalt nett - Veiledning Veiledningen gir anbefalinger og råd om hvordan kommunen skal forholde seg til påslipp av industrielt avløpsvann på avløpsnettet. Håndbok i kildesporing i avløpsnettet: Håndboka skal bli et praktisk arbeidsverktøy for de i kommunen som skal finne kilder til påslipp Vil bli ferdig i februar 2008 Det er aktuelt å utvikle et kurstilbud med grunnlag i håndboka Praktisk rettet (ta for seg et område i en kommune, bruke beskrevne metodikker) 16

17 Årsaker til kildesporing Problemer med å overholde forskrifter eller utslippstillatelser Pålegg om kildesporing fra fylkesmannen Uønskede miljøpåvirkninger i ytre miljø Driftsforstyrrelser på ledningsnett eller avløpsrenseanlegg Helserisiko for de ansatte på ledningsnett/avløpsrenseanlegg Slamkvalitet som ikke gjør det mulig å disponere slammet i tråd med miljømålene som anleggseier har satt Generelt ønske om å redusere miljøfarlige stoffer i avløpsvannet for å bedre anleggets generelle miljøprofil I de fleste tilfeller er for høyt tungmetallinnhold i slammet hovedårsaken til at kildesporing iverksettes. 17

18 Elementer i en kildesporing Identifisert problemstoff Vurdering: Vil kildesporing gi resultat? JA Tørr kildesporing (ved skrivebordet) Nei Ingen tiltak/ andre virkemidler Våt kildesporing (i felten) TILTAK Oppfølging 18

19 Hva håndboken vil inneholde 19

20 Hva håndboken vil inneholde 20

21 Hva håndboken vil inneholde 21

22 Hva håndboken vil inneholde Håndboka utarbeides av Aquateam og det er etablert en referansegruppe. 22

23 Våt kildesporing eksternt slam Stort renseanlegg Lite renseanlegg Lite renseanlegg Lite renseanlegg Septikslam Septikslam Septikslam Stort renseanlegg tok imot avvannet slam fra 3 mindre renseanlegg for hygienisering og stabilisering. Disse anleggene mottok selv eksternt slam fra tømming av slamavskillere Høy verdi av kadmium både på det store anlegget og et av de mindre Vanskelig å spore kilden nøyaktig pga mange ledd Håndboka vil inneholde diverse eksempler 23

24 Våt kildesporing eksternt slam 35,0 Slam fra slamtanken ; 33,3 Kadmiuminnhold i slam (mg Cd/kg TS) 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Slam fra septikmottak Sand fra sandavvanner Slam fra RA-A. Slam levert på Stort anlegg Månedsblandprøver Kvalitetsklasse III Kvalitetsklasse II ; 27, ; 1, ; 1, ; 17, Kvalitetsklasser i Gjødselvareforskriften Dato Analyser på slam ved septikmottak ga resultater. 24

25 Fra 1. januar

26 Takk for oppmersomheten! 26

Årsmelding 2010 Vestfjorden Avløpsselskap

Årsmelding 2010 Vestfjorden Avløpsselskap Årsmelding 21 Vestfjorden Avløpsselskap en renere Oslofjord Vestfjorden Avløpsselskap Bjerkåsholmen 125, 347 Slemmestad Tlf. 98 2 86 www.veas.nu Er et interkommunalt samarbeid med hjemmel i kommunelovens

Detaljer

Årsmelding 2007 Vestfjorden Avløpsselskap

Årsmelding 2007 Vestfjorden Avløpsselskap Årsmelding 27 Vestfjorden Avløpsselskap Sammen for en renere oslofjord Vestfjorden Avløpsselskap Bjerkåsholmen 125, 347 Slemmestad Tlf. 98 2 86 www.veas.nu Er et interkommunalt samarbeid med hjemmel i

Detaljer

Strategiplan 2012-15

Strategiplan 2012-15 Vedtatt på årsmøtet 8. november 2011 1. Innledning 2 2. DiH s vedtekter 2 3. DiH s virksomhet. Medlemmenes behov for tjenester. 2 Generelt 2 Direkte assistanse til de enkelte medlemmer 3 Fellesprosjekter

Detaljer

Tillatelse til deponering og annen avfallsrelatert virksomhet for Lindum AS

Tillatelse til deponering og annen avfallsrelatert virksomhet for Lindum AS Tillatelse til deponering og annen avfallsrelatert virksomhet for Lindum AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6, 11 jf. 16 og 29. Tillatelsen

Detaljer

Steinkjer kommune Avdeling for kommunaltekniske tjenester. BEREDSKAPSPLAN VANNFORSYNING OG AVLØP Rullering 2007

Steinkjer kommune Avdeling for kommunaltekniske tjenester. BEREDSKAPSPLAN VANNFORSYNING OG AVLØP Rullering 2007 Steinkjer kommune Avdeling for kommunaltekniske tjenester BEREDSKAPSPLAN VANNFORSYNING OG AVLØP Rullering 2007 Del 1 RISIKOVURDERING RISIKOREDUSERENDE TILTAK Rullering 2007 gjelder kun vannforsyning www.rg-prosjekt.no

Detaljer

Temadager Vann/avløp RIN, 18.08.2011, Stavern

Temadager Vann/avløp RIN, 18.08.2011, Stavern Temadager Vann/avløp RIN, 18.08.2011, Stavern Tungmetaller i avløpsnettet Kvikksølv Innlegget er basert på foredrag utarbeidet av Ragnar Storhaug, Aquateam. 1 Steinar Nybruket, Norsk Vann v/trond Andersen,

Detaljer

Kriterier og mal ved aviksbehandling for minirenseanlegg i Marker kommune

Kriterier og mal ved aviksbehandling for minirenseanlegg i Marker kommune Rapport 2014 Kriterier og mal ved aviksbehandling for minirenseanlegg i Marker kommune Oppdragsgiver Haldenvassdraget vannområde Driftsassistansen i Østfold IKS Postboks 1430 www.dao.no Utarbeidet av:

Detaljer

Bedre forvaltning av separate avløpsanlegg

Bedre forvaltning av separate avløpsanlegg Bedre forvaltning av separate avløpsanlegg Eksempel fra vannområde Morsa utgitt av vannområdeutvalget morsa Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2012 [1] Vannområdeutvalget Morsa Postadresse: Herredshuset

Detaljer

ÅRSMELDING 2002 VESTFJORDEN AVLØPSSELSKAP RENERE OSLOFJORD

ÅRSMELDING 2002 VESTFJORDEN AVLØPSSELSKAP RENERE OSLOFJORD ÅRSMELDING 2002 VESTFJORDEN AVLØPSSELSKAP RENERE OSLOFJORD Bjerkåsholmen 125, 3470 Slemmestad Tlf. 98 20 86 00 - www.veas.nu Vestfjorden Avløpsselskap Er et interkommunalt selskap med hjemmel i kommunelovens

Detaljer

Dette er Fagrådet. Fagrådet skal: Fagrådet er et kommunalt samarbeidsorgan for vann- og avløpsteknikk rundt indre Oslofjord. Fagrådets sammensetning

Dette er Fagrådet. Fagrådet skal: Fagrådet er et kommunalt samarbeidsorgan for vann- og avløpsteknikk rundt indre Oslofjord. Fagrådets sammensetning Dette er Fagrådet Fagrådet er et kommunalt samarbeidsorgan for vann- og avløpsteknikk rundt indre Oslofjord Fagrådet skal tilrettelegge for faglig samarbeid mellom kommunene ved indre Oslofjord med hovedvekt

Detaljer

Lokal tiltaksanalyse for Vannområde Oslo

Lokal tiltaksanalyse for Vannområde Oslo Lokal tiltaksanalyse for Vannområde Oslo Revidert 19. mai 2014 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Innledning prosess og nivåer... 4 2.1 Om tiltaksanalysen... 5 3 Kort presentasjon av vannområdet...

Detaljer

Kapittel 14: Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra større tettbebyggelser

Kapittel 14: Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra større tettbebyggelser Kommentarer til Kapittel 14: Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra større tettbebyggelser Kommentarer til forurensningsforskriften. Det er Fylkesmannen som svarer på henvendelser vedrørende forurensningsforskriften

Detaljer

KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017

KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017 KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017 Mai 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Sammendrag... 3 2.0 Bakgrunn/begrunnelse for utredningen... 4 3.0 Status og fakta... 5 3.1 Nøkkelinformasjon vannforsyning... 5 3.2.

Detaljer

Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal

Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal 2013 Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal Gol og Hemsedal kommuner Elin Tangen INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning formål og avgrensning... 2 2 Det juridiske grunnlaget og

Detaljer

Funksjonskontroll av renseanlegg i spredt bebyggelse i Morsa-vassdraget

Funksjonskontroll av renseanlegg i spredt bebyggelse i Morsa-vassdraget Funksjonskontroll av renseanlegg i spredt bebyggelse i Morsa-vassdraget November 2008 Utarbeidet av: Erik Johannessen, Siv.ing, MSCE, COWI AS Lillian Ovell, Ing., MBA, COWI AS Arild Schanke Eikum, Ph.D,

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

Offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Offentlige anskaffelser Ski kommune Dato 17.01.2011 RAPPORT 6/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 SKI KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt

Detaljer

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 2: Verktøykasse

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 2: Verktøykasse Tema Systematisk i kommunale bygg Modul 2: Verktøykasse Systematisk i kommunale bygg Modul 2: Verktøykasse Innhold Forord...5 Forvalteren må være pådriver i sikkerhetsarbeidet... 7 Hva er systematisk HMS-arbeid?...8

Detaljer

Utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann Veiledning til kommunene

Utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann Veiledning til kommunene Utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann Veiledning til kommunene Utgave 1 TA-2236/2007 ISBN 978-82-7655-299-7 Forord Ny helhetlig avløpsdel i forurensningsforskriften ble vedtatt 15. desember 2005

Detaljer

Styresak 79-2012 Ekstern revisjon av internkontrollsystem og kvalitetssikring - oppfølgingsrevisjon

Styresak 79-2012 Ekstern revisjon av internkontrollsystem og kvalitetssikring - oppfølgingsrevisjon Direktøren Styresak 79-2012 Ekstern revisjon av internkontrollsystem og kvalitetssikring - oppfølgingsrevisjon Saksbehandler: Håvar Jørgensen Saksnr.: 2010/1702 Dato: 05.12.2012 Dokumenter i saken: Trykte

Detaljer

Oslo kommune Kommunerevisjonen

Oslo kommune Kommunerevisjonen Oslo kommune Kommunerevisjonen Kontrollutvalget Dato: 19.08.2013 Deres ref: Vår ref (saksnr.): Saksbeh: Arkivkode 201300709-1 Lars Normann Mikkelsen 126.2.2 Revisjonsref: Tlf.: 916 79 949 FORVALTNINGSREVISJON

Detaljer

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Ottar Michelsen 2002 NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

IVAR Vann Avløp 2 Ivar Årsrapport 2011

IVAR Vann Avløp 2 Ivar Årsrapport 2011 2011 Årsrapport IVAR Vann Avløp 2 Ivar Årsrapport 2011 innhold 03 IVARs organisasjon 04 Direktøren har ordet 06 Aktuelle saker i 2011 08 Ny råvannskilde og utvidet vannbehandling 11 Det nyttige avløpet

Detaljer

Utvikling av biogass i Norge. Forprosjekt

Utvikling av biogass i Norge. Forprosjekt Utvikling av biogass i Norge Forprosjekt Avfall Norge-Rapport nr 3/2010 Rapport nr: 3/2010 Dato: 03.06.10 Revidert: Rev. dato: Distribusjon: ISSN: ISBN: Fri 82-8035-083-7 Tittel: Utvikling av biogass i

Detaljer

Kapittel 13: Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser

Kapittel 13: Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser Kommentarer til Kapittel 13: Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser Kommentarer til forurensningsforskriften. Det er kommunen som svarer på henvendelser vedrørende forurensningsforskriften

Detaljer

Veiledning. til. forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav

Veiledning. til. forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav Veiledning til forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav 1 Forord Dette er en veileder til deler av Forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav. Den

Detaljer

DEN OFFENTLIGE OPPLAND

DEN OFFENTLIGE OPPLAND DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I OPPLAND Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 10-2013 2013-792/GSL FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Offentlig

Detaljer

NORSOK STANDARD Rev. 2, desember 2003

NORSOK STANDARD Rev. 2, desember 2003 NORSOK STANDARD S-006N Rev. 2, desember 2003 HMS-evaluering av leverandører Denne NORSOK standarden er utviklet med bred bransjedeltagelse fra interesserte parter i den norske petroleumsindustrien og eies

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE HOVEDPLAN AVLØP 2008-2017

BÆRUM KOMMUNE HOVEDPLAN AVLØP 2008-2017 BÆRUM KOMMUNE HOVEDPLAN AVLØP 2008-2017 Desember 2007 INNHOLD. 1. OM HOVEDPLAN AVLØP 2008-2017... 3 2. RAMMEBETINGELSER... 4 2.1. STATLIG REGELVERK...4 2.2. KOMMUNALT REGELVERK...4 2.3. KOMMUNENS ORGANISERING

Detaljer

KSL-standarden består av både sjekklister og veiledere, som begge skal benyttes ved egenrevisjon. Se baksiden.

KSL-standarden består av både sjekklister og veiledere, som begge skal benyttes ved egenrevisjon. Se baksiden. Egenrevisjonsskjema Skal oppbevares på garden Sjekkliste 1 Generelle krav til garden KSL-standard Versjon 7, oktober 2011 bokmål KSL-standarden består av både sjekklister og veiledere, som begge skal benyttes

Detaljer