MØTEINNKALLING Offentlig versjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING Offentlig versjon"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: Tid: 19:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 12/14 14/278 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA /14 13/658 FORSKRIFT OM KOMMUNALT FORSØK MED SNØSCOOTERLØYPER 14/14 13/972 KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPRT /14 14/138 BARNEVERNSVAKT FOR MIDT-BUSKERUD BARNEVERNTJENESTE 16/14 14/189 ANBUD- OVERVANN KOMMUNEHUSET - ØKONOMISK RAMME 17/14 14/204 ENDRINGER I NVA'S GEBYRREGULATIV /14 14/217 SKIFTE AV SKJENKESTYRER NOREHEIM 19/14 14/221 SKIFTE AV SKJENKESTYRER VILLA FRIDHEIM 20/14 14/232 ÅRSRAPPORT FINANSFORVALTNING /14 14/242 SYKESIGNALANLEGG KRYLLINGHEIMEN 22/14 14/269 ENDRING AV VEDTEKTER VILLA FRIDHEIM 23/14 14/274 INTERPELLASJON OM FASTLEGERS RESERVASJONSRETT 24/14 14/275

2 FASTLEGERS RESERVASJONSRETT - HØRING 25/14 14/276 ORDFØRER ORIENTERER 26/14 14/277 EVENTUELT I etterkant av ordinært møte vil det bli avholdt en seanse med forberedende arbeid til Kommuneplanens samfunnsdel. Representantene må påregne at dette vil vare i ca 1,5 timer. Noresund, Olav Skinnes ordfører Til saksliste 2

3 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA Saksbehandler: Helge Skjeggerud Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/278 Saksnr.: Utvalg Møtedato 12/14 KOMMUNESTYRET Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Administrasjonen har mottatt en henvendelse om feil i protokollen, framsatt av Gustav Kalager (AP). Av protokollen framgår det at Fred Løvli er valgt til medlem av Everkstyret. Det riktige er at han er valgt inn som varamedlem. Innstilling: Ut fra ovenstående vil rådmannen anbefale kommunestyret å fatte slikt vedtak: Protokoll fra med endring godkjennes. Til saksliste 3

4 FORSKRIFT OM KOMMUNALT FORSØK MED SNØSCOOTERLØYPER Saksbehandler: Erik Bjøre Arkiv: K01 Arkivsaksnr.: 13/658 Saksnr.: Utvalg Møtedato 97/13 FORMANNSKAPET /14 FORMANNSKAPET /14 KOMMUNESTYRET Vedlegg: Forskrift om kommunalt forsøk med snøscooterløyper Saksopplysninger: Bakgrunn: Krødsherad kommune søkte i august 2013 om å få delta i en annonsert forsøksordning med etablering av snøscooterløyper for rekreasjonskjøring. Opprinnelig ble det annonsert at det skulle være 40 kommuner som fikk delta i forsøket, men ny regjering bestemte at alle de 100 kommunene som hadde søkt skulle få være med i forsøket. Forsøksordningen er begrenset i tid fram til 31. desember Ordningen er utarbeidet som et forsøk etter forsøksloven. Miljøverndepartementet har utarbeidet en standardisert forskrift som gir nærmere bestemmelser for forsøket, herunder om planprosessen kommunen må gjennomføre og hvilke begrensninger og hensyn som gjelder for anlegging av løypene. Forslag til forskrift for Krødsherad kommune følger som vedlegg til saken. Krødsherad kommune er formelt sett en del av forsøket når den lokale forskriften er vedtatt. Vurdering: Miljøverndepartementet stiller visse formalkrav til hvilken prosess som må gjennomføres før det kan vedtas en trase for snøscooterløyper i forsøkskommunene. Disse framgår i forslaget til forskrift. For Krødsherad kommune vil det passe best at det utarbeides en reguleringsplan for snøscooterløypene, som i prosessen har med seg nødvendig medvirkning med befolkningen og hyttebrukerne. I planarbeidet skal det tas hensyn til: - støy, og andre ulemper for friluftsliv, naturmangfold, bolig- og hytteområder, kulturminner og kulturmiljø. - Sikkerheten for de som kjører og andre. Planforslaget skal: - Utrede virkningene løypene vil ha for friluftsliv og naturmangfold i berørte områder. - Kartlegge og verdsette friluftsområdene der løypene planlegges og vurdere betydningen av disse områdene opp mot øvrige friluftsområder i kommunen. Kommunen kan ikke fatte vedtak om snøscooterløype før private og offentlige grunneiere har samtykket i snøscooterkjøring over deres eiendom. Det er videre en del begrensninger i hvilke områder det vil bli tillatt å etablere snøscooterløyper. En snøscooterløype skal ikke: - Stride mot arealformålet og bestemmelsene i arealplan. Til saksliste 4

5 - Legges i verneområder, foreslåtte verneområder eller nasjonale villreinområder. - Kreve terrenginngrep. - Legges i skredutsatte områder eller bratt terreng. Hovedtrekkene i arbeidet med en reguleringsplan vil kunne være: 1. Arealsonderinger hvor områder av kommunen utelukkes på grunn av bolig- og hytteområder, verneområder og viktige friluftsområder. 2. Grunneierkontakt og avtaler om tillatelse til å etablere snøscooterløype i områder av kommunen som ikke er utelukket med bakgrunn i hensyn nevnt over. 3. Åpen medvirkningsprosess rettet mot innbyggere og hyttebrukere. 4. Innarbeiding av innspill fra medvirkningsprosess i trasevalg, og bruksinstruks. 5. Oversendelse av forslag til reguleringsplan til Krødsherad kommune for formell behandling. 6. Formell behandling av reguleringsplan i Krødsherad kommune med høring og endelig vedtak. Flå kommune er med i samme forsøksordning og et samarbeid om en felles snøscooterløype (med utgangspunkt i området ved Ringnes) er under vurdering. Dersom man ønsker å gå videre i prosessen og utarbeide reguleringsplan i området, vil det være naturlig å utarbeide en slik plan sammen med Flå kommune. Konklusjon: Krødsherad kommune vedtar forskriften om kommunalt forsøk med snøscooterløyper, og er med det formelt sett deltager i forsøksordningen. Rådmannen anbefaler formannskapet å innstille slik til kommunestyret: Krødsherad kommune vedtar forskrift om kommunalt forsøk med snøscooterløyper i Krødsherad kommune som vedlagt. Behandling/vedtak i FORMANNSKAPET den sak 23/14 Behandling: Innstilling enstemmig tiltrådt. Vedtak: Formannskapet (Skinnes, Kristensen, Sæta, Kalager og Aaskjær) innstiller: Rådmannens innstilling tiltres. Til saksliste 5

6 Til saksliste 6

7 Til saksliste 7

8 KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPRT 2013 Saksbehandler: Helge Skjeggerud Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 13/972 Saksnr.: Utvalg Møtedato 14/14 KOMMUNESTYRET Vedlegg: Årsrapporten (Separat dokument) Saksopplysninger: Det vises til vedlagte årsrapport Innstilling: Ut fra ovenstående vil rådmannen anbefale kommunestyret å fatte slikt vedtak: Kontrollutvalgets årsrapport 2013 tas til orientering Til saksliste 8

9 BARNEVERNSVAKT FOR MIDT-BUSKERUD BARNEVERNTJENESTE Saksbehandler: Mette Jahr Arkiv: F40 Arkivsaksnr.: 14/138 Saksnr.: Utvalg Møtedato 17/14 FORMANNSKAPET /14 KOMMUNESTYRET Vedlegg: Vedlegg fra Det kongelige barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Saksopplysninger: Bakgrunn for saken Sak om barnevernvakt i Sigdal, Modum og Krødsherad har vært på dagsorden en rekke ganger. Allerede i 1992, på samme tid som ny barnevernlov ble vedtatt, ble det utredet barnevernvaktordning i samarbeid med andre kommuner tilhørende Nordre-Buskerud politidistrikt med unntak av Hallingdal. Fylkesmannen var pådriver for at alle kommuner skulle ha beredskap for barn og ungdom som trenger det skulle få hjelp også utenom ordinær kontortid. Modum, Sigdal og Krødsherad valgte å ikke opprette felles vaktordning. Fra var det varierende løsninger i forhold til barnevernets bistand utenfor kontortid. I 2004 ble saken på ny aktualisert, hvor det fra Modum sin side ble vurdert å kjøpe seg inn i barnevernvakta for Drammens regionen. Kostnaden var forholdsvis høy og det ble ikke bevilget penger til dette. På samme tid var utredning med sammenslåing av barneverntjenestene i Midt-fylket startet, slik at man ønsket å avvente en evnt. nærmere samarbeid med Drammen. I 2008, etter ønske fra politisk nivå, startet Modum på ny initiativ til å se på felles løsning for kommunene tilhørende Nordre-Buskerud politidistrikt, evnt. samarbeid med Kongsberg regionen, Øvre- Eiker eller eksisterende vakt i Drammen. Det ble nedsatt arbeidsgruppe som utredet saken. Lensmannskontoret signaliserte tydelig behovet for barnevernvakt. Utredningen konkluderte med at Modum kommune bør medvirke til videre utredning for en interkommunal barnevernvakt tilhørende kommunene i Nordre-Buskerud. Saken ble politisk behandlet i 2009 hvor konklusjonen ble å se nærmere på alternative vaktordninger. Saken i Modum har ikke vært utredet videre pga lederbytte i både barneverntjenesten og hos lensmannskontoret. Sigdal har i hele perioden vurdert at enkelt hendelser ikke har kvalifisert for å opprette vaktordning. 22 år etter at første utredning om barnevernvakt ble startet er faktum at kommunene i Midt-Buskerud fortsatt ikke har akuttberedskap for barn og unge utenfor barneverntjenestens ordinære åpningstid. Det har fra Barne-, likestilling -og inkluderingsdepartementet i flere år vært krav om at kommunene må ha en vaktordning hvor barn og familier i krise kan komme i kontakt med barneverntjenesten utenom kontorets ordinære åpningstid. Offentlige instanser som politi, legevakt/ sykehus og krisesenter mfl. har også behov for barnevernets bistand i forbindelse med kveld/ helg eller høytider. Juni 2013 sendte departementet ut krav til alle kommuner om å ha akuttberedskap for barn og unge, i form av vaktordninger i det kommunale barnevernet Til saksliste 9

10 (vedlegg 1). Behov for barnevernvakt Midt-Buskerud barneverntjeneste ble opprettet , ved at også Sigdal ble innlemmet i den interkommunale barneverntjenesten for Modum og Krødsherad. Barneverntjenesten betjener ca innbyggere. I 2013 mottok barneverntjenesten nær 250 bekymringsmeldinger, avsluttet om lag 165 undersøkelser og yter hjelpetiltak til omlagt 125 barn og deres familier. Ytterligere 75 barn bor utenfor hjemmet enten som følge av frivillig plassering, omsorgsovertakelse eller etter akuttplassering. En høy andel av bekymringsmeldingene kommer fra politiet, dernest skole, helsestasjon, foreldrene selv, privat personer mfl. Totalt sett arbeider barneverntjenesten med nærmere 400 barnevernssaker i løpet av ett år. Det finnes ingen oversikt over hvor mange akuttsituasjoner barnevernet er involvert i løpet av et år, annet enn at de tre kommunene samlet har nærmere 30 akuttplasseringer av barn/ungdom per år, samt et antall telefoner/ utrykninger etter ordinær arbeidstid som er langt høyere enn det (telefoner fra politi, legevakt/ sykehus, foreldre, samarbeidspartnere, fosterforeldre osv.) Anslagsvis har barneverntjenesten per i dag ca to henvendelse per uke fra nevnte instanser på kvelds- /helge tid. Disse henvendelsene er uten at det finnes vaktordning og et kjent telefonnummer, slik at det må forventes mørketall, og at henvendelsene vil øke i det en barnevernvakt etableres. Barneverntjenesten i Ringerike og barnevernvakta i Drammen har tatt opp med barneverntjenesten i Midt-Buskerud at de har en rekke henvendelser til sin vakttelefon som gjelder Midt-Buskerud barn/ ungdom. Barneverntjenesten erfarer videre at politiet vurderer at det er barneverntjenestens ansvar å vurdere og gjennomføre tiltak knyttet til barna, hvor deres (politijuristen) myndighet kun omhandler anledningen til å underskrive vedtaket i barnevernleders evt. fravær. Uttalelse av juni 2011 fra Fylkesmannen i Buskerud klargjør ansvarsfordeling: Påtalemyndighetens anledning til å fatte midlertidig vedtak etter barnevernloven 4-6 annet ledd gjelder bare myndigheten til å fatte selve vedtaket. Ansvaret for forberedelse av vedtaket og den praktiske gjennomføringen av det, tilligger barneverntjenesten (barnevernloven 2-1), selv om det er påtalemyndigheten som har underskrevet akuttvedtaket». Barneverntjenesten har erfart at kommunene og politiet har fått kritikk av Fylkesnemnda for barnevern -og sosiale saker for at barn har blitt værende i en alvorlig akutt omsorgsviktsituasjon i hjemmet pga at det ikke har vært ett system som kan ivareta de. Mangel på barnevernvakt er således en alvorlig risikosituasjon for de barn og unge som trenger bistand. Ved å etablere et vaktsystem vil vi kunne sikre at de barna og familiene som har behov for akutt bistand får det. Følgende 6 alternativer for vaktordning er utredet: - Alt. 1: Vaktordning med en førstevakt som får kompensasjon med fast sum per uke. Dette kombineres med ringeliste over ansatte som frivillig kan påta seg å arbeide overtid. Barnevernleder/ stedfortreder (inngår også i vaktordningen) kontaktes for å beordre på overtid og for godkjenning av evnt. akuttvedtak (evnt. politijurist). Vanlig overtidsbetaling dersom det må rykkes ut (Ringeriksmodellen). - Alt. 2: Vaktordning med en førstevakt og en andrevakt (barnevernleder/ teamledere inngår i ordningen) som får samme kompensasjon som alt. 1. Vanlig overtidsbetaling dersom det må rykkes ut (Hallingdalmodellen). Til saksliste 10

11 - Alt. 3: Barnevernleder/ teamledere har rullerende vakt med kompensasjon som alt. 1. Vanlig overtidsbetaling dersom det må rykkes ut. Dette kombineres med ringeliste over ansatte som frivillig kan påta seg å arbeide overtid. - Alt. 4: Vaktordning med en førstevakt som får kompensasjon med fast sum per uke. Dette kombineres med ringeliste over ansatte som frivillig kan påta seg å arbeide overtid og som får kompensasjon for å stå på lista. Barnevernleder/ stedfortreder kontaktes for å beordre på overtid og for godkjenning av evnt. akuttvedtak (evnt. politijurist). Vanlig overtidsbetaling dersom det må rykkes ut. (Kraftlagsmodell). - Alt. 5: Kjøpe tjenesten fra Barnevernvakta i Drammen. Kostnad med ca 1,3-1,5 mill per år. - Alt. 6: Utrede stasjonær barnevernvakt lokalisert på Hønefoss politistasjon i samarbeid med Jevnaker, Ringerike og Hole kommuner. Alt. 5 fremstår som for kostnadskrevende og medfører ytterligere utfordringer i forhold til et per i dag annet politidistrikt. Alt. 3 vil medføre en høy arbeidsbelastning for de 3 ansatte alternativet omhandler og er ikke realistisk. Alt. 4 er også svært kostnadskrevende. Alt. 6 ligger frem i tid og vil ikke løse dagens situasjon. Det arbeides med å søke samhandlingsmidler fra Fylkesmannen om å prosjektere en stasjonær barnevernvakt, hvor mulig igangsetting ligger minimum 1,5 år frem i tid. Første møte i saken for å søke om samhandlingsmidler er satt til februar Alt 2. fremstår som et godt alternativ, forutsigbart og tilstrekkelig bemannet. Hallingdal beskriver gode erfaringer. Alternativet er imidlertid kostbar løsning, særlig med tanke på at eksakt behov ikke er kjent. Alt. 1 er minst kostnadskrevende, men på den andre side uforutsigbar og vil ikke løse utfordring med overtidsbeordring og mulig mangel på personell. Alt. 1 vil allikevel ivareta at det er akuttberedskap for barn og unge i midtfylket, og hvorvidt denne ordningen er tilstrekkelig vil erfares i løpet av første driftsår. Kostnad Årlig kostnad med barnevernvaktordningen vil bli ca kr med alt. 1. Se vedlegg 2. Kostnadsnøkkelen for fordeling mellom de tre kommunene bør være i henhold til samarbeidsavtalen for den interkommunale barneverntjenesten, administrative utgifter, med fordeling i henhold til antall innbyggere 0-17 år. Dette innebærer kostnad for Modum med ca kr: Sigdal med ca kr: og Krødsherad med ca kr: per år. Kostnader knyttet til overtidsarbeid vil påløpe uavhengig av barnevernvaktordning. Overtidskostnader beløper seg til ca til per år og er innarbeidet i ordinært budsjett. Det betyr at i all hovedsak vil det være kostnaden til vaktberedskap som kommer i tillegg. Hvor mye som kommer i tillegg på grunn av flere utrykninger på grunn av barnevernvakt, er vanskelig å forutsi, og etter all sannsynlighet vil dette variere fra år til år. Vurderinger Barneverntjenesten betjener ca innbyggere og arbeider med om lag 400 saker på ett år. Det finnes ikke eksakte tall på antall henvendelser utenfor ordinær arbeidstid, da det ikke finnes erfaringstall å vise til. Imidlertid er det ca 2 henvendelser per uke utenfor ordinær arbeidstid som gjelder akutt bekymring for barn og unge. Henvendelsene kommer fra politiet, sykehus, legevakt, foreldre, fosterforeldre og andre samarbeidspartnere, og de gir uttrykk for at bistand fra barneverntjenesten er påkrevet. Mangel på barnevernvaktordning medfører at barn, unge og deres foreldre i for liten grad får den bistand de er i behov av. De tre kommunene som samarbeider om interkommunal barneverntjenesten i Midt-Buskerud bør Til saksliste 11

12 snarest mulig opprette en barnevernvaktordning. Alt. 1 fremstår totalt sett som den beste løsningen, både med tanke på kostnad og som vil ivareta det faktiske behovet for at det eksisterer akuttberedskap for barn og unge. Løsningen er imidlertid sårbar med hensyn til å rekruttere tilstrekkelig antall ansatte til en ringeliste og å skaffe tilveie tilstrekkelig personell i de situasjoner som vil oppstå. Alt. 1 bør evalueres etter 1 års drift for å vurdere om løsningen er tilstrekkelig dimensjonert. På samme tid må alt. 6 igangsettes hvor det søkes om prosjekteringsmidler fra Fylkesmannen i Buskerud til en stasjonær barnevernvakt. Dette prosjektet er imidlertid avhengig av andre kommuners interesse og behov, og vil minimum ta 1,5 år å realisere. I henhold til ovenstående vil rådmannen anbefale formannskapet å gi slik innstilling til kommunestyret: 1. Midt-Buskerud barneverntjeneste innfører barnevernvaktordning fra 1. april Barnevernvaktordningen tar utgangspunkt i alternativ 1 i saksutredningen og evalueres etter 1 års drift. 3. Kostnaden på ca. kr ,- innarbeides på «Kostra funksjon 244 Administrasjon/fellesutgifter» og fordeles etter kostnadsnøkkel for felles administrasjonsutgifter i henhold til samarbeidsavtale for interkommunal barneverntjeneste. 4. For Krødsherad kommune vil kostnaden til en barnevernsvakt koste ca kr år. Budsjettjustering for 2014 innarbeides i budsjettjusteringssak som legges fram for kommunestyret innen juni Det innkalles til møte med fagforeningene for å drøfte fram lokal særavtale om barnevernvakt i Midt-Buskerud. Rådmannen i Modum og barnevernleder er arbeidsgivers forhandlere. 6. Det igangsettes utredning og prosjektering for stasjoner barnevernvakt i Ringerike, Hole, Jevnaker, Modum, Sigdal og Krødsherad med søknad om samhandlingsmidler hos Fylkesmannen. Behandling/vedtak i FORMANNSKAPET den sak 17/14 Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: Formannskapet (Skinnes, Kristensen, Sæta, Aaskjær og Kalager) innstiller: Rådmannens innstilling tiltres. Til saksliste 12

13 Til saksliste 13

14 Til saksliste 14

15 ANBUD- OVERVANN KOMMUNEHUSET - ØKONOMISK RAMME Saksbehandler: Inger Merete Bjerkerud Arkiv: K54 &41 Arkivsaksnr.: 14/189 Saksnr.: Utvalg Møtedato 31/14 FORMANNSKAPET /14 KOMMUNESTYRET Vedlegg: Ingen. Saksopplysninger: Kommunestyret behandlet i møtesak 113/12 sak om å lede overvann bort fra avløpssystemet ved Noresundanlegget. Kommunestyret fattet følgende vedtak: «Som et ledd i sanering av overvann inn på avløpssystemet vedtas omlegging av overvannssystemet ved Noresundanlegget gjennomført slik det er beskrevet i saksframlegget. Kostnadene finansieres ved låneopptak, kr Rådmannen bemyndiges til å foreta låneopptak, begrenset oppad til kr 1,4 mill. Lånet opptas som serielån med 20 års nedbetalingstid.» Anbudsprosessen som ble gjennomført i 2012/2013 ble stoppet pga at det ble vurdert at prosessen ikke var gjennomført på riktig måte. Ny anbudsrunde er nå gjennomført. 4 entreprenørfirmaer har levert tilbud. Tilbudene er kontrollregnet og entreprenør er valgt. Kontraktsforhandlinger skal gjennomføres med valgt entreprenør. Det er, i anbudsdokumentene, tatt forbehold om at prosjektet må godkjennes politisk. Økonomi Av tidligere bevilgede midler gjenstår pr kr ,-. Ekstern konsulent bistår kommunen i anbudsprosess fram til kontrakt er signert. Byggeledelse kjøpes ihht avtale om dette. Total økonomisk ramme for prosjektet er: ca kr eks mva. Entreprenør kr Ekstern konsulent i anbudsprosess kr Byggeledelse kr Uforutsatt (15 % av entreprenørkontrakt) kr Det søkes om en økning av den økonomiske rammen for prosjektet fra opprinnelig 1,4 mill til kr 2,5 mill. Det er behov for en tilleggsbevilgning på kr 1,1 mill. Til saksliste 15

16 Innstilling: Rådmannen viser til foranstående og anbefaler at formannskapet gir følgende innstilling til kommunestyret: Som et ledd i sanering av overvann inn på avløpssystemet ved Noresundanlegget vises til kommunestyrets vedtak i møtesak 113/12 med økonomisk ramme kr 1,4 mill. Den økonomiske rammen utvides med kr 1,1 mill, slik at prosjektets totale ramme er kr 2,5 mill. Den økte rammen finansieres ved låneopptak, kr 1,1 mill. Rådmannen bemyndiges til å foreta låneopptak, begrenset oppad til kr 1,1 mill. Lånet opptas som serielån med 20 års nedbetalingstid. Behandling/vedtak i FORMANNSKAPET den sak 31/14 Behandling: Innstillingen enstemmig tiltrådt. Vedtak: Formannskapet (Skinnes, Kristensen, Sæta, Kalager og Aaskjær) innstiller: Rådmannens innstilling tiltres. Til saksliste 16

17 ENDRINGER I NVA'S GEBYRREGULATIV 2014 Saksbehandler: Inger Merete Bjerkerud Arkiv: 230 Arkivsaksnr.: 14/204 Saksnr.: Utvalg Møtedato 26/14 FORMANNSKAPET /14 KOMMUNESTYRET Vedlegg: Gebyrregulativ vann- og avløpsavgifter for NVAs abonnenter, datert Gebyrregulativet som ble vedtatt Saksopplysninger: Styret i Norefjell Vann- og Avløpsselskap AS (NVA) vedtok i sitt møte nye gebyrsatser for Følgende enstemmige vedtak ble fattet i sak 3/14: «Gebyrregulativ vann- og avløpstjenester 2014, for Norefjell Vann- og Avløpsselskap AS, datert , vedtas. Regulativet trer i kraft og legges til grunn fra og med fakturering av tjenester for 1.termin Saken sendes til kommunestyret for endelig vedtak.» Bakgrunnen for vedtaket var følgende: Styret i NVA og kommunestyret vedtok før jul 2013 gebyrregulativ for vann- og avløpstjenester gjeldende fra og med NVAs regnskap for 2013 viser at selskapet må justere avgiftene slik at det blir en annen fordeling mellom avgiftsnivået på vann- og avløpsgebyrene. Det er behov for å øke vanngebyrene og redusere avløpsgebyrene. Totalt for en abonnent vil gebyrnivået ikke endres. Engangsgebyrene for tilkobling endres ikke. Årsavgiftene (både fastledd og variabelt ledd) øker for vann- og reduseres for avløpstjenester. Gebyrregulativet gjøres gjeldende fra De nye gebyrsatsene legges til grunn for fakturering fra og med 1.termin Innstilling: Rådmannen viser til foranstående og til vedtak i NVAs styre og anbefaler at formannskapet gir følgende innstilling til kommunestyret: Den delen av kommunestyrets vedtak i sak 108/13 som gjelder gebyrsatsene for NVA oppheves. Dette gjelder følgende del av vedtaket fra i møtesak 108/13: «Vann- og avløpsgebyr 2014 Norefjell Vann- og Avløpsselskap AS (gebyrområde 2), datert , vedtas med virkning fra » Gebyrregulativ vann- og avløpstjenester 2014, for Norefjell Vann- og Avløpsselskap AS, datert , vedtas og gjøres gjeldende Til saksliste 17

18 for 2014 og legges til grunn for fakturering av tjenester for Behandling/vedtak i FORMANNSKAPET den sak 26/14 Behandling: Innstillingen enstemmig tiltrådt Vedtak: Formannskapet (Skinnes, Kristensen, Sæta, Kalager og Aaskjær) innstiller: Rådmannens innstilling tiltres Til saksliste 18

19 Til saksliste 19

20 SKIFTE AV SKJENKESTYRER NOREHEIM Saksbehandler: Helge Skjeggerud Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 14/217 Saksnr.: Utvalg Møtedato 18/14 KOMMUNESTYRET Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Per Steiran skriver slik i epost av : «Ønsker ved denne mail å søke om at styrer av vår skjenkebevilling på Noreheim AS endres fra Marius Jacobsen, f til Per Steiran, f Endringen ønskes effektuert så snart det er mulig etter » Per Steiran har avlagt og bestått kunnskapsprøve i alkohollovgivningen, og anbefales godkjent som skjenkebestyrer. Lensmannen og skatteinnkrever har blitt forespurt om det finnes anmerkninger på søker, og svarer at slike ikke finnes. Innstilling: Utfra ovenstående vil rådmannen anbefale kommunestyret å fatte slikt vedtak: Per Steiran godkjennes som skjenkebestyrer ved Noreheim. Skjenkeløyvet for Noreheim er ellers uforandret fra kommunestyrets vedtak av Til saksliste 20

21 SKIFTE AV SKJENKESTYRER VILLA FRIDHEIM Saksbehandler: Helge Skjeggerud Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 14/221 Saksnr.: Utvalg Møtedato 19/14 KOMMUNESTYRET Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Villa Fridheim søker i epost av om skifte av skjenkestyrer på Villa Fridheim. Som ny skjenkestyrer ønskes Lise Wiker godkjent, mens nåværende skjenkestyrer Turid Hjertaas vil fortsette som stedfortreder. Saken er forelagt lensmannen, som ikke har noe å utsette på Wiker Innstilling: Utfra ovenstående vil rådmannen anbefale kommunestyret å fatte slikt vedtak: Som ny skjenkestyrer ved Villa Fridheim godkjennes Lise Wiker, forutsatt at hun avlegger og består kunnskapsprøve i alkohollovgivningen. Turid Hjertaas godkjennes som stedfortreder. For øvrig er skjenkeløyvet uforandret fra kommunestyrets vedtak av Til saksliste 21

22 ÅRSRAPPORT FINANSFORVALTNING 2013 Saksbehandler: Anne Berit Narum Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/232 Saksnr.: Utvalg Møtedato 28/14 FORMANNSKAPET /14 KOMMUNESTYRET Vedlegg: Årsrapport finansforvaltning for Krødsherad kommune og Krødsherad Everk KF, samt revisjonens uttalelse. (Separat dokument) Saksopplysninger: Det vises til vedlagt dokumenter. Innstilling: I henhold til ovenstående vil rådmannen be formannskapet gi slik innstilling til kommunestyret: Finansforvaltningsrapport pr tas til orientering. Behandling/vedtak i FORMANNSKAPET den sak 28/14 Behandling: Innstilling enstemmig tiltrådt. Vedtak: Formannskapet (Skinnes, Kristensen, Sæta, Kalager og Aaskjær) innstiller: Rådmannens innstilling tiltres. Til saksliste 22

23 SYKESIGNALANLEGG KRYLLINGHEIMEN Saksbehandler: Knut Grimnes Arkiv: Q82 Arkivsaksnr.: 14/242 Saksnr.: Utvalg Møtedato 27/14 FORMANNSKAPET /14 KOMMUNESTYRET Vedlegg: Service/leveringsavtale med leverandør Saksopplysninger: I forbindelse med rehabilitering og ombygging av sykehjemmet på Kryllingheimen ble det i 2005 installert pasientsykesignalanlegg. I de senere år har det vært en del driftsproblemer med anlegget. Ved driftsstans har sykepleierne måtte benyttet midlertidige manuelle rutiner og systemer på vakt. Spesielt i den senere tiden har anlegget vært ustabilt og det har etterhert blitt et strengt behov for et driftssikkert signalanlegg på sykehjemmet. Gammelt annlegg på Kryllingheimen er nylig faset ut grunnet store driftsproblemer. Det gamle anlegg var bygget opp med KNX signaler med styring av lys og sykesignal. Sykesignalene ble sendt via datamaskin ut til KIRK telefonsentral og Dect trådløse telefoner. Telefonsentralen var gammel og ustabil (utdatert). Det var svakheter i softvare (utdatert) samt problem gammel datamaskin 32 bit vs. nye windows systemer, mv. Dessuten har KIRK (leverandør gamle trådløse telefoner) faset ut gamle systemer. Nytt sykesignalanlegg kommuniserer fortsatt med KNX signaler. En del komponenter /kablinger fra gammelt anlegg er benyttet. Det er ny maskinvare, programvare, nye mobiltelefoner m/ SMS-modem (ikke Kirk), trådløse smykkesendere, tråkkematter knx samt det er foretatt en del utbedring og tillegg i snorsystem. I forbindelse med innkjøp av nytt signalanlegg ble det sendt forespørsel og foretatt møte og stedlig gjennomgang på Kryllingheimen med 3 firma. Krødsherad kommune mottok ett tilbud og det er inngått avtale om installering av sykesignalanlegg med firma Building System Integrator AS. Vurdering av omfang for totalbehov for utstyr til Kryllingheimen er foreløpig ikke klart. Komplett sykesignalanlegg Kryllingheimen Inkl. tilbud + tilleggsmateriell/tjenester Total omtrentlig sum kr ,-. inkl. mva. Tiltak er iverksatt ihht. investeringsbudsjett for planperioden for rammeområde 3: Sykesignalanlegg budsjett 2014, sum kr ,- Tiltak måtte gjennomføres før politisk behandling etter vurdering av konsekvens med fare for liv og helse. Kostnadene er innefor investeringsramme vedtatt av kommunestyret. Til saksliste 23

24 Innstilling: I henhold til ovenstående vil rådmannen anbefale formannskapet å gi slik innstilling til kommunestyret: Investeringstiltak med innkjøp av sykesignalanlegg til sykehjemmet Kryllingheimen godkjennes og ferdigstilles. Det inngås årlig SLA- avtale (service leverings avtale) med leverandør. Behandling/vedtak i FORMANNSKAPET den sak 27/14 Behandling: Innstillingen enstemmig tiltrådt. Vedtak: Formannskapet (Skinnes, Kristensen, Sæta, Kalager og Aaskjær) innstiller: Rådmannens innstilling tiltres Til saksliste 24

25 Til saksliste 25

26 Til saksliste 26

27 ENDRING AV VEDTEKTER VILLA FRIDHEIM Saksbehandler: Helge Skjeggerud Arkiv: 030 &21 Arkivsaksnr.: 14/269 Saksnr.: Utvalg Møtedato 22/14 KOMMUNESTYRET Vedlegg: Gamle vedtekter og forslag på nye vedtekter Saksopplysninger: Villa Fridheim har sendt kommunen som en av oppretterne av stiftelsen Villa Fridheim en forespørsel om godkjenning av nye vedtekter for stiftelsen. Endring av vedtektene er begrunnet som følger: Saken legges med dette fram for behandling i kommunestyret. Innstilling: Ut fra ovenstående vil rådmannen anbefale kommunestyret å fatte slikt vedtak: Krødsherad kommune som oppretter av stiftelsen, godkjenner de nye vedtektene for Villa Fridheim Til saksliste 27

28 Til saksliste 28

29 Til saksliste 29

30 INTERPELLASJON OM FASTLEGERS RESERVASJONSRETT Saksbehandler: Helge Skjeggerud Arkiv: G21 &29 Arkivsaksnr.: 14/274 Saksnr.: Utvalg Møtedato 23/14 KOMMUNESTYRET Vedlegg: Skriv fra Krødsherad Arbeiderparti Saksopplysninger: Krødsherad Arbeiderparti har innmeldt vedlagte interpellasjon og bedt om behandling i dette kommunestyremøtet. Innstilling: Ut fra ovenstående vil rådmannen anbefale kommunestyret å fatte slikt vedtak: Kommunestyret ønsker å avgi høringsuttalelse i saken om fastlegers reservasjonsrett i egen sak. Til saksliste 30

31 Til saksliste 31

MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Offentlig versjon

MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Offentlig versjon MØTEPROTOKOLL Offentlig versjon Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 25.10.2007 Tid: 19.00 Til stede ved behandlingene: Møtt/Forfall/ Faste medlemmer: Fratrådt i sak Olav Skinnes (ordfører)

Detaljer

KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Offentlig versjon

KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Offentlig versjon MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Offentlig versjon Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 05.02.2009 Tid: 19.45 Til stede ved behandlingene: Faste medlemmer: Olav Skinnes (ordfører) Møtt/Forfall/

Detaljer

KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Fratrådt i sak Møtende varamedlemmer: Olav Skinnes (ordfører)

KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Fratrådt i sak Møtende varamedlemmer: Olav Skinnes (ordfører) MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 02.03.2009 Tid: 19.00 Til stede ved behandlingene: /Forfall/ Faste medlemmer: Fratrådt i sak Møtende varamedlemmer: Olav

Detaljer

FV 192 FINANSIERING AV KOMMUNENS ANDEL. Q10 44 BRØYTING/VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE VEGER Q03 47 SALG AV TOMTEAREAL - DISPONERING AV INNTEKT.

FV 192 FINANSIERING AV KOMMUNENS ANDEL. Q10 44 BRØYTING/VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE VEGER Q03 47 SALG AV TOMTEAREAL - DISPONERING AV INNTEKT. MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 24.09.2008 Tid: 19.00 Gruppemøter kl: 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEBOK FORMANNSKAPET

MØTEBOK FORMANNSKAPET MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 11.09.2008 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. FORMANNSKAPET Offentlig versjon

MØTEPROTOKOLL. FORMANNSKAPET Offentlig versjon MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Offentlig versjon Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 03.05.2012 Tid: 09.00 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 63/12 08/937 KOMMUNEDELPLAN

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Offentlig versjon. SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 126/11 09/935 EIENDOMSSKATT NVA 232 3

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Offentlig versjon. SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 126/11 09/935 EIENDOMSSKATT NVA 232 3 MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Offentlig versjon Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 24.11.2011 Tid: 09.00 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 126/11 09/935 EIENDOMSSKATT

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Musken skole Møtedato: 06.05.2009 Tid: 09.30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 09.09.2010 Tid: 19.00 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 80/10 10/541 FOLKETS TALERSTOL 033 3 FRAMTIDIG

Detaljer

MØTEINNKALLING 52/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 07.05.2015... 3 53/15 BUDSJETT 2015: TERTIALRAPPORT 30.04.15...

MØTEINNKALLING 52/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 07.05.2015... 3 53/15 BUDSJETT 2015: TERTIALRAPPORT 30.04.15... Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.06.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 32 15 00 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE 52/15

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 100/10 10/838 FOLKETS TALERSTOL 033

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 100/10 10/838 FOLKETS TALERSTOL 033 MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 11.11.2010 Tid: 19.00 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 100/10 10/838 FOLKETS TALERSTOL 033 101/10

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 10.09.2012 Tid: Kl. 17.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 23.06.2010 Tid: 17.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET MØTEPROTOKOLL Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 29.03.2007 Tid: 19.00 Til stede ved behandlingene: Faste medlemmer: Møtt/Forfall/Fratrådt i sak Møtende varamedlemmer: Olav Skinnes Møtt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 24.06.2010 Tid: 20.00 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 62/10 10/462 FOLKETS TALERSTOL 033 3 63/10

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. FORMANNSKAPET Offentlig versjon

MØTEPROTOKOLL. FORMANNSKAPET Offentlig versjon MØTEPROTOKOLL Offentlig versjon Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 27.01.2011 Tid: 11.30 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side RETAKSERING AV EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG FOR

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 14.03.2013 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya Herredshus 08.12.2011 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya Herredshus 08.12.2011 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya Herredshus 08.12.2011 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE FINANSFORVALTNINGSRAPPORT PER

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE FINANSFORVALTNINGSRAPPORT PER MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Møtedato: Tid: Kommunestyresalen, Kommunehuset 24.05.2012 19.00 Gruppemøter kl: 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Samfunnshuset, restauranten : 12.04.2010 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING Offentlig versjon

MØTEINNKALLING Offentlig versjon MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 24.11.2011 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0024/07 07/00570 GJENNOMGANG AV VANN- OG AVLØPSGEBYR - ENDRING AV GEBYRSATSER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0024/07 07/00570 GJENNOMGANG AV VANN- OG AVLØPSGEBYR - ENDRING AV GEBYRSATSER Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hurtigruta fra Kjøllefjord til Berlevåg Møtedato: 30.08.2007 Tid: Kl 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gruppemøteoversikt s. 3. SAKSLISTE NR 9 Del 1. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 92/09 09/107 REFERATSAKER 1

MØTEINNKALLING. Gruppemøteoversikt s. 3. SAKSLISTE NR 9 Del 1. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 92/09 09/107 REFERATSAKER 1 RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.10.2009 Tid: 16.00 Temamøte kl. 16.00 17.30: Kommunestyrets rolle som arbeidsgivere. Hva er viktig å vektlegge?

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: Tittel 35/14 14/335 REFERATER 3 36/14 14/126 VARSEL OM TILSYN - BARNEVERN VÅREN 2014 4

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: Tittel 35/14 14/335 REFERATER 3 36/14 14/126 VARSEL OM TILSYN - BARNEVERN VÅREN 2014 4 SKIPTVET KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset Møtedato: 12.06.2014 Tid: 15:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806000 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. SAKSLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Klæbu kommune MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 26.03.2015 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Torsken kommune Møteinnkalling

Torsken kommune Møteinnkalling Torsken kommune Møteinnkalling Kommunestyret i Torsken Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset i Gryllefjord Dato: 24.04.2012 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 778

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 17/15 15/1261 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 15.04.2015

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 17/15 15/1261 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 15.04.2015 Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 20.05.2015 Tid: 18:00 MØTEINNKALLING Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. FORMANNSKAPET Offentlig versjon

MØTEPROTOKOLL. FORMANNSKAPET Offentlig versjon MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Offentlig versjon Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 13.12.2012 Tid: 09.00 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 155/12 12/620 REGULERINGSPLAN

Detaljer