MØTEINNKALLING Offentlig versjon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING Offentlig versjon"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: Tid: 19:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 12/14 14/278 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA /14 13/658 FORSKRIFT OM KOMMUNALT FORSØK MED SNØSCOOTERLØYPER 14/14 13/972 KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPRT /14 14/138 BARNEVERNSVAKT FOR MIDT-BUSKERUD BARNEVERNTJENESTE 16/14 14/189 ANBUD- OVERVANN KOMMUNEHUSET - ØKONOMISK RAMME 17/14 14/204 ENDRINGER I NVA'S GEBYRREGULATIV /14 14/217 SKIFTE AV SKJENKESTYRER NOREHEIM 19/14 14/221 SKIFTE AV SKJENKESTYRER VILLA FRIDHEIM 20/14 14/232 ÅRSRAPPORT FINANSFORVALTNING /14 14/242 SYKESIGNALANLEGG KRYLLINGHEIMEN 22/14 14/269 ENDRING AV VEDTEKTER VILLA FRIDHEIM 23/14 14/274 INTERPELLASJON OM FASTLEGERS RESERVASJONSRETT 24/14 14/275

2 FASTLEGERS RESERVASJONSRETT - HØRING 25/14 14/276 ORDFØRER ORIENTERER 26/14 14/277 EVENTUELT I etterkant av ordinært møte vil det bli avholdt en seanse med forberedende arbeid til Kommuneplanens samfunnsdel. Representantene må påregne at dette vil vare i ca 1,5 timer. Noresund, Olav Skinnes ordfører Til saksliste 2

3 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA Saksbehandler: Helge Skjeggerud Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/278 Saksnr.: Utvalg Møtedato 12/14 KOMMUNESTYRET Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Administrasjonen har mottatt en henvendelse om feil i protokollen, framsatt av Gustav Kalager (AP). Av protokollen framgår det at Fred Løvli er valgt til medlem av Everkstyret. Det riktige er at han er valgt inn som varamedlem. Innstilling: Ut fra ovenstående vil rådmannen anbefale kommunestyret å fatte slikt vedtak: Protokoll fra med endring godkjennes. Til saksliste 3

4 FORSKRIFT OM KOMMUNALT FORSØK MED SNØSCOOTERLØYPER Saksbehandler: Erik Bjøre Arkiv: K01 Arkivsaksnr.: 13/658 Saksnr.: Utvalg Møtedato 97/13 FORMANNSKAPET /14 FORMANNSKAPET /14 KOMMUNESTYRET Vedlegg: Forskrift om kommunalt forsøk med snøscooterløyper Saksopplysninger: Bakgrunn: Krødsherad kommune søkte i august 2013 om å få delta i en annonsert forsøksordning med etablering av snøscooterløyper for rekreasjonskjøring. Opprinnelig ble det annonsert at det skulle være 40 kommuner som fikk delta i forsøket, men ny regjering bestemte at alle de 100 kommunene som hadde søkt skulle få være med i forsøket. Forsøksordningen er begrenset i tid fram til 31. desember Ordningen er utarbeidet som et forsøk etter forsøksloven. Miljøverndepartementet har utarbeidet en standardisert forskrift som gir nærmere bestemmelser for forsøket, herunder om planprosessen kommunen må gjennomføre og hvilke begrensninger og hensyn som gjelder for anlegging av løypene. Forslag til forskrift for Krødsherad kommune følger som vedlegg til saken. Krødsherad kommune er formelt sett en del av forsøket når den lokale forskriften er vedtatt. Vurdering: Miljøverndepartementet stiller visse formalkrav til hvilken prosess som må gjennomføres før det kan vedtas en trase for snøscooterløyper i forsøkskommunene. Disse framgår i forslaget til forskrift. For Krødsherad kommune vil det passe best at det utarbeides en reguleringsplan for snøscooterløypene, som i prosessen har med seg nødvendig medvirkning med befolkningen og hyttebrukerne. I planarbeidet skal det tas hensyn til: - støy, og andre ulemper for friluftsliv, naturmangfold, bolig- og hytteområder, kulturminner og kulturmiljø. - Sikkerheten for de som kjører og andre. Planforslaget skal: - Utrede virkningene løypene vil ha for friluftsliv og naturmangfold i berørte områder. - Kartlegge og verdsette friluftsområdene der løypene planlegges og vurdere betydningen av disse områdene opp mot øvrige friluftsområder i kommunen. Kommunen kan ikke fatte vedtak om snøscooterløype før private og offentlige grunneiere har samtykket i snøscooterkjøring over deres eiendom. Det er videre en del begrensninger i hvilke områder det vil bli tillatt å etablere snøscooterløyper. En snøscooterløype skal ikke: - Stride mot arealformålet og bestemmelsene i arealplan. Til saksliste 4

5 - Legges i verneområder, foreslåtte verneområder eller nasjonale villreinområder. - Kreve terrenginngrep. - Legges i skredutsatte områder eller bratt terreng. Hovedtrekkene i arbeidet med en reguleringsplan vil kunne være: 1. Arealsonderinger hvor områder av kommunen utelukkes på grunn av bolig- og hytteområder, verneområder og viktige friluftsområder. 2. Grunneierkontakt og avtaler om tillatelse til å etablere snøscooterløype i områder av kommunen som ikke er utelukket med bakgrunn i hensyn nevnt over. 3. Åpen medvirkningsprosess rettet mot innbyggere og hyttebrukere. 4. Innarbeiding av innspill fra medvirkningsprosess i trasevalg, og bruksinstruks. 5. Oversendelse av forslag til reguleringsplan til Krødsherad kommune for formell behandling. 6. Formell behandling av reguleringsplan i Krødsherad kommune med høring og endelig vedtak. Flå kommune er med i samme forsøksordning og et samarbeid om en felles snøscooterløype (med utgangspunkt i området ved Ringnes) er under vurdering. Dersom man ønsker å gå videre i prosessen og utarbeide reguleringsplan i området, vil det være naturlig å utarbeide en slik plan sammen med Flå kommune. Konklusjon: Krødsherad kommune vedtar forskriften om kommunalt forsøk med snøscooterløyper, og er med det formelt sett deltager i forsøksordningen. Rådmannen anbefaler formannskapet å innstille slik til kommunestyret: Krødsherad kommune vedtar forskrift om kommunalt forsøk med snøscooterløyper i Krødsherad kommune som vedlagt. Behandling/vedtak i FORMANNSKAPET den sak 23/14 Behandling: Innstilling enstemmig tiltrådt. Vedtak: Formannskapet (Skinnes, Kristensen, Sæta, Kalager og Aaskjær) innstiller: Rådmannens innstilling tiltres. Til saksliste 5

6 Til saksliste 6

7 Til saksliste 7

8 KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPRT 2013 Saksbehandler: Helge Skjeggerud Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 13/972 Saksnr.: Utvalg Møtedato 14/14 KOMMUNESTYRET Vedlegg: Årsrapporten (Separat dokument) Saksopplysninger: Det vises til vedlagte årsrapport Innstilling: Ut fra ovenstående vil rådmannen anbefale kommunestyret å fatte slikt vedtak: Kontrollutvalgets årsrapport 2013 tas til orientering Til saksliste 8

9 BARNEVERNSVAKT FOR MIDT-BUSKERUD BARNEVERNTJENESTE Saksbehandler: Mette Jahr Arkiv: F40 Arkivsaksnr.: 14/138 Saksnr.: Utvalg Møtedato 17/14 FORMANNSKAPET /14 KOMMUNESTYRET Vedlegg: Vedlegg fra Det kongelige barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Saksopplysninger: Bakgrunn for saken Sak om barnevernvakt i Sigdal, Modum og Krødsherad har vært på dagsorden en rekke ganger. Allerede i 1992, på samme tid som ny barnevernlov ble vedtatt, ble det utredet barnevernvaktordning i samarbeid med andre kommuner tilhørende Nordre-Buskerud politidistrikt med unntak av Hallingdal. Fylkesmannen var pådriver for at alle kommuner skulle ha beredskap for barn og ungdom som trenger det skulle få hjelp også utenom ordinær kontortid. Modum, Sigdal og Krødsherad valgte å ikke opprette felles vaktordning. Fra var det varierende løsninger i forhold til barnevernets bistand utenfor kontortid. I 2004 ble saken på ny aktualisert, hvor det fra Modum sin side ble vurdert å kjøpe seg inn i barnevernvakta for Drammens regionen. Kostnaden var forholdsvis høy og det ble ikke bevilget penger til dette. På samme tid var utredning med sammenslåing av barneverntjenestene i Midt-fylket startet, slik at man ønsket å avvente en evnt. nærmere samarbeid med Drammen. I 2008, etter ønske fra politisk nivå, startet Modum på ny initiativ til å se på felles løsning for kommunene tilhørende Nordre-Buskerud politidistrikt, evnt. samarbeid med Kongsberg regionen, Øvre- Eiker eller eksisterende vakt i Drammen. Det ble nedsatt arbeidsgruppe som utredet saken. Lensmannskontoret signaliserte tydelig behovet for barnevernvakt. Utredningen konkluderte med at Modum kommune bør medvirke til videre utredning for en interkommunal barnevernvakt tilhørende kommunene i Nordre-Buskerud. Saken ble politisk behandlet i 2009 hvor konklusjonen ble å se nærmere på alternative vaktordninger. Saken i Modum har ikke vært utredet videre pga lederbytte i både barneverntjenesten og hos lensmannskontoret. Sigdal har i hele perioden vurdert at enkelt hendelser ikke har kvalifisert for å opprette vaktordning. 22 år etter at første utredning om barnevernvakt ble startet er faktum at kommunene i Midt-Buskerud fortsatt ikke har akuttberedskap for barn og unge utenfor barneverntjenestens ordinære åpningstid. Det har fra Barne-, likestilling -og inkluderingsdepartementet i flere år vært krav om at kommunene må ha en vaktordning hvor barn og familier i krise kan komme i kontakt med barneverntjenesten utenom kontorets ordinære åpningstid. Offentlige instanser som politi, legevakt/ sykehus og krisesenter mfl. har også behov for barnevernets bistand i forbindelse med kveld/ helg eller høytider. Juni 2013 sendte departementet ut krav til alle kommuner om å ha akuttberedskap for barn og unge, i form av vaktordninger i det kommunale barnevernet Til saksliste 9

10 (vedlegg 1). Behov for barnevernvakt Midt-Buskerud barneverntjeneste ble opprettet , ved at også Sigdal ble innlemmet i den interkommunale barneverntjenesten for Modum og Krødsherad. Barneverntjenesten betjener ca innbyggere. I 2013 mottok barneverntjenesten nær 250 bekymringsmeldinger, avsluttet om lag 165 undersøkelser og yter hjelpetiltak til omlagt 125 barn og deres familier. Ytterligere 75 barn bor utenfor hjemmet enten som følge av frivillig plassering, omsorgsovertakelse eller etter akuttplassering. En høy andel av bekymringsmeldingene kommer fra politiet, dernest skole, helsestasjon, foreldrene selv, privat personer mfl. Totalt sett arbeider barneverntjenesten med nærmere 400 barnevernssaker i løpet av ett år. Det finnes ingen oversikt over hvor mange akuttsituasjoner barnevernet er involvert i løpet av et år, annet enn at de tre kommunene samlet har nærmere 30 akuttplasseringer av barn/ungdom per år, samt et antall telefoner/ utrykninger etter ordinær arbeidstid som er langt høyere enn det (telefoner fra politi, legevakt/ sykehus, foreldre, samarbeidspartnere, fosterforeldre osv.) Anslagsvis har barneverntjenesten per i dag ca to henvendelse per uke fra nevnte instanser på kvelds- /helge tid. Disse henvendelsene er uten at det finnes vaktordning og et kjent telefonnummer, slik at det må forventes mørketall, og at henvendelsene vil øke i det en barnevernvakt etableres. Barneverntjenesten i Ringerike og barnevernvakta i Drammen har tatt opp med barneverntjenesten i Midt-Buskerud at de har en rekke henvendelser til sin vakttelefon som gjelder Midt-Buskerud barn/ ungdom. Barneverntjenesten erfarer videre at politiet vurderer at det er barneverntjenestens ansvar å vurdere og gjennomføre tiltak knyttet til barna, hvor deres (politijuristen) myndighet kun omhandler anledningen til å underskrive vedtaket i barnevernleders evt. fravær. Uttalelse av juni 2011 fra Fylkesmannen i Buskerud klargjør ansvarsfordeling: Påtalemyndighetens anledning til å fatte midlertidig vedtak etter barnevernloven 4-6 annet ledd gjelder bare myndigheten til å fatte selve vedtaket. Ansvaret for forberedelse av vedtaket og den praktiske gjennomføringen av det, tilligger barneverntjenesten (barnevernloven 2-1), selv om det er påtalemyndigheten som har underskrevet akuttvedtaket». Barneverntjenesten har erfart at kommunene og politiet har fått kritikk av Fylkesnemnda for barnevern -og sosiale saker for at barn har blitt værende i en alvorlig akutt omsorgsviktsituasjon i hjemmet pga at det ikke har vært ett system som kan ivareta de. Mangel på barnevernvakt er således en alvorlig risikosituasjon for de barn og unge som trenger bistand. Ved å etablere et vaktsystem vil vi kunne sikre at de barna og familiene som har behov for akutt bistand får det. Følgende 6 alternativer for vaktordning er utredet: - Alt. 1: Vaktordning med en førstevakt som får kompensasjon med fast sum per uke. Dette kombineres med ringeliste over ansatte som frivillig kan påta seg å arbeide overtid. Barnevernleder/ stedfortreder (inngår også i vaktordningen) kontaktes for å beordre på overtid og for godkjenning av evnt. akuttvedtak (evnt. politijurist). Vanlig overtidsbetaling dersom det må rykkes ut (Ringeriksmodellen). - Alt. 2: Vaktordning med en førstevakt og en andrevakt (barnevernleder/ teamledere inngår i ordningen) som får samme kompensasjon som alt. 1. Vanlig overtidsbetaling dersom det må rykkes ut (Hallingdalmodellen). Til saksliste 10

11 - Alt. 3: Barnevernleder/ teamledere har rullerende vakt med kompensasjon som alt. 1. Vanlig overtidsbetaling dersom det må rykkes ut. Dette kombineres med ringeliste over ansatte som frivillig kan påta seg å arbeide overtid. - Alt. 4: Vaktordning med en førstevakt som får kompensasjon med fast sum per uke. Dette kombineres med ringeliste over ansatte som frivillig kan påta seg å arbeide overtid og som får kompensasjon for å stå på lista. Barnevernleder/ stedfortreder kontaktes for å beordre på overtid og for godkjenning av evnt. akuttvedtak (evnt. politijurist). Vanlig overtidsbetaling dersom det må rykkes ut. (Kraftlagsmodell). - Alt. 5: Kjøpe tjenesten fra Barnevernvakta i Drammen. Kostnad med ca 1,3-1,5 mill per år. - Alt. 6: Utrede stasjonær barnevernvakt lokalisert på Hønefoss politistasjon i samarbeid med Jevnaker, Ringerike og Hole kommuner. Alt. 5 fremstår som for kostnadskrevende og medfører ytterligere utfordringer i forhold til et per i dag annet politidistrikt. Alt. 3 vil medføre en høy arbeidsbelastning for de 3 ansatte alternativet omhandler og er ikke realistisk. Alt. 4 er også svært kostnadskrevende. Alt. 6 ligger frem i tid og vil ikke løse dagens situasjon. Det arbeides med å søke samhandlingsmidler fra Fylkesmannen om å prosjektere en stasjonær barnevernvakt, hvor mulig igangsetting ligger minimum 1,5 år frem i tid. Første møte i saken for å søke om samhandlingsmidler er satt til februar Alt 2. fremstår som et godt alternativ, forutsigbart og tilstrekkelig bemannet. Hallingdal beskriver gode erfaringer. Alternativet er imidlertid kostbar løsning, særlig med tanke på at eksakt behov ikke er kjent. Alt. 1 er minst kostnadskrevende, men på den andre side uforutsigbar og vil ikke løse utfordring med overtidsbeordring og mulig mangel på personell. Alt. 1 vil allikevel ivareta at det er akuttberedskap for barn og unge i midtfylket, og hvorvidt denne ordningen er tilstrekkelig vil erfares i løpet av første driftsår. Kostnad Årlig kostnad med barnevernvaktordningen vil bli ca kr med alt. 1. Se vedlegg 2. Kostnadsnøkkelen for fordeling mellom de tre kommunene bør være i henhold til samarbeidsavtalen for den interkommunale barneverntjenesten, administrative utgifter, med fordeling i henhold til antall innbyggere 0-17 år. Dette innebærer kostnad for Modum med ca kr: Sigdal med ca kr: og Krødsherad med ca kr: per år. Kostnader knyttet til overtidsarbeid vil påløpe uavhengig av barnevernvaktordning. Overtidskostnader beløper seg til ca til per år og er innarbeidet i ordinært budsjett. Det betyr at i all hovedsak vil det være kostnaden til vaktberedskap som kommer i tillegg. Hvor mye som kommer i tillegg på grunn av flere utrykninger på grunn av barnevernvakt, er vanskelig å forutsi, og etter all sannsynlighet vil dette variere fra år til år. Vurderinger Barneverntjenesten betjener ca innbyggere og arbeider med om lag 400 saker på ett år. Det finnes ikke eksakte tall på antall henvendelser utenfor ordinær arbeidstid, da det ikke finnes erfaringstall å vise til. Imidlertid er det ca 2 henvendelser per uke utenfor ordinær arbeidstid som gjelder akutt bekymring for barn og unge. Henvendelsene kommer fra politiet, sykehus, legevakt, foreldre, fosterforeldre og andre samarbeidspartnere, og de gir uttrykk for at bistand fra barneverntjenesten er påkrevet. Mangel på barnevernvaktordning medfører at barn, unge og deres foreldre i for liten grad får den bistand de er i behov av. De tre kommunene som samarbeider om interkommunal barneverntjenesten i Midt-Buskerud bør Til saksliste 11

12 snarest mulig opprette en barnevernvaktordning. Alt. 1 fremstår totalt sett som den beste løsningen, både med tanke på kostnad og som vil ivareta det faktiske behovet for at det eksisterer akuttberedskap for barn og unge. Løsningen er imidlertid sårbar med hensyn til å rekruttere tilstrekkelig antall ansatte til en ringeliste og å skaffe tilveie tilstrekkelig personell i de situasjoner som vil oppstå. Alt. 1 bør evalueres etter 1 års drift for å vurdere om løsningen er tilstrekkelig dimensjonert. På samme tid må alt. 6 igangsettes hvor det søkes om prosjekteringsmidler fra Fylkesmannen i Buskerud til en stasjonær barnevernvakt. Dette prosjektet er imidlertid avhengig av andre kommuners interesse og behov, og vil minimum ta 1,5 år å realisere. I henhold til ovenstående vil rådmannen anbefale formannskapet å gi slik innstilling til kommunestyret: 1. Midt-Buskerud barneverntjeneste innfører barnevernvaktordning fra 1. april Barnevernvaktordningen tar utgangspunkt i alternativ 1 i saksutredningen og evalueres etter 1 års drift. 3. Kostnaden på ca. kr ,- innarbeides på «Kostra funksjon 244 Administrasjon/fellesutgifter» og fordeles etter kostnadsnøkkel for felles administrasjonsutgifter i henhold til samarbeidsavtale for interkommunal barneverntjeneste. 4. For Krødsherad kommune vil kostnaden til en barnevernsvakt koste ca kr år. Budsjettjustering for 2014 innarbeides i budsjettjusteringssak som legges fram for kommunestyret innen juni Det innkalles til møte med fagforeningene for å drøfte fram lokal særavtale om barnevernvakt i Midt-Buskerud. Rådmannen i Modum og barnevernleder er arbeidsgivers forhandlere. 6. Det igangsettes utredning og prosjektering for stasjoner barnevernvakt i Ringerike, Hole, Jevnaker, Modum, Sigdal og Krødsherad med søknad om samhandlingsmidler hos Fylkesmannen. Behandling/vedtak i FORMANNSKAPET den sak 17/14 Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: Formannskapet (Skinnes, Kristensen, Sæta, Aaskjær og Kalager) innstiller: Rådmannens innstilling tiltres. Til saksliste 12

13 Til saksliste 13

14 Til saksliste 14

15 ANBUD- OVERVANN KOMMUNEHUSET - ØKONOMISK RAMME Saksbehandler: Inger Merete Bjerkerud Arkiv: K54 &41 Arkivsaksnr.: 14/189 Saksnr.: Utvalg Møtedato 31/14 FORMANNSKAPET /14 KOMMUNESTYRET Vedlegg: Ingen. Saksopplysninger: Kommunestyret behandlet i møtesak 113/12 sak om å lede overvann bort fra avløpssystemet ved Noresundanlegget. Kommunestyret fattet følgende vedtak: «Som et ledd i sanering av overvann inn på avløpssystemet vedtas omlegging av overvannssystemet ved Noresundanlegget gjennomført slik det er beskrevet i saksframlegget. Kostnadene finansieres ved låneopptak, kr Rådmannen bemyndiges til å foreta låneopptak, begrenset oppad til kr 1,4 mill. Lånet opptas som serielån med 20 års nedbetalingstid.» Anbudsprosessen som ble gjennomført i 2012/2013 ble stoppet pga at det ble vurdert at prosessen ikke var gjennomført på riktig måte. Ny anbudsrunde er nå gjennomført. 4 entreprenørfirmaer har levert tilbud. Tilbudene er kontrollregnet og entreprenør er valgt. Kontraktsforhandlinger skal gjennomføres med valgt entreprenør. Det er, i anbudsdokumentene, tatt forbehold om at prosjektet må godkjennes politisk. Økonomi Av tidligere bevilgede midler gjenstår pr kr ,-. Ekstern konsulent bistår kommunen i anbudsprosess fram til kontrakt er signert. Byggeledelse kjøpes ihht avtale om dette. Total økonomisk ramme for prosjektet er: ca kr eks mva. Entreprenør kr Ekstern konsulent i anbudsprosess kr Byggeledelse kr Uforutsatt (15 % av entreprenørkontrakt) kr Det søkes om en økning av den økonomiske rammen for prosjektet fra opprinnelig 1,4 mill til kr 2,5 mill. Det er behov for en tilleggsbevilgning på kr 1,1 mill. Til saksliste 15

16 Innstilling: Rådmannen viser til foranstående og anbefaler at formannskapet gir følgende innstilling til kommunestyret: Som et ledd i sanering av overvann inn på avløpssystemet ved Noresundanlegget vises til kommunestyrets vedtak i møtesak 113/12 med økonomisk ramme kr 1,4 mill. Den økonomiske rammen utvides med kr 1,1 mill, slik at prosjektets totale ramme er kr 2,5 mill. Den økte rammen finansieres ved låneopptak, kr 1,1 mill. Rådmannen bemyndiges til å foreta låneopptak, begrenset oppad til kr 1,1 mill. Lånet opptas som serielån med 20 års nedbetalingstid. Behandling/vedtak i FORMANNSKAPET den sak 31/14 Behandling: Innstillingen enstemmig tiltrådt. Vedtak: Formannskapet (Skinnes, Kristensen, Sæta, Kalager og Aaskjær) innstiller: Rådmannens innstilling tiltres. Til saksliste 16

17 ENDRINGER I NVA'S GEBYRREGULATIV 2014 Saksbehandler: Inger Merete Bjerkerud Arkiv: 230 Arkivsaksnr.: 14/204 Saksnr.: Utvalg Møtedato 26/14 FORMANNSKAPET /14 KOMMUNESTYRET Vedlegg: Gebyrregulativ vann- og avløpsavgifter for NVAs abonnenter, datert Gebyrregulativet som ble vedtatt Saksopplysninger: Styret i Norefjell Vann- og Avløpsselskap AS (NVA) vedtok i sitt møte nye gebyrsatser for Følgende enstemmige vedtak ble fattet i sak 3/14: «Gebyrregulativ vann- og avløpstjenester 2014, for Norefjell Vann- og Avløpsselskap AS, datert , vedtas. Regulativet trer i kraft og legges til grunn fra og med fakturering av tjenester for 1.termin Saken sendes til kommunestyret for endelig vedtak.» Bakgrunnen for vedtaket var følgende: Styret i NVA og kommunestyret vedtok før jul 2013 gebyrregulativ for vann- og avløpstjenester gjeldende fra og med NVAs regnskap for 2013 viser at selskapet må justere avgiftene slik at det blir en annen fordeling mellom avgiftsnivået på vann- og avløpsgebyrene. Det er behov for å øke vanngebyrene og redusere avløpsgebyrene. Totalt for en abonnent vil gebyrnivået ikke endres. Engangsgebyrene for tilkobling endres ikke. Årsavgiftene (både fastledd og variabelt ledd) øker for vann- og reduseres for avløpstjenester. Gebyrregulativet gjøres gjeldende fra De nye gebyrsatsene legges til grunn for fakturering fra og med 1.termin Innstilling: Rådmannen viser til foranstående og til vedtak i NVAs styre og anbefaler at formannskapet gir følgende innstilling til kommunestyret: Den delen av kommunestyrets vedtak i sak 108/13 som gjelder gebyrsatsene for NVA oppheves. Dette gjelder følgende del av vedtaket fra i møtesak 108/13: «Vann- og avløpsgebyr 2014 Norefjell Vann- og Avløpsselskap AS (gebyrområde 2), datert , vedtas med virkning fra » Gebyrregulativ vann- og avløpstjenester 2014, for Norefjell Vann- og Avløpsselskap AS, datert , vedtas og gjøres gjeldende Til saksliste 17

18 for 2014 og legges til grunn for fakturering av tjenester for Behandling/vedtak i FORMANNSKAPET den sak 26/14 Behandling: Innstillingen enstemmig tiltrådt Vedtak: Formannskapet (Skinnes, Kristensen, Sæta, Kalager og Aaskjær) innstiller: Rådmannens innstilling tiltres Til saksliste 18

19 Til saksliste 19

20 SKIFTE AV SKJENKESTYRER NOREHEIM Saksbehandler: Helge Skjeggerud Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 14/217 Saksnr.: Utvalg Møtedato 18/14 KOMMUNESTYRET Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Per Steiran skriver slik i epost av : «Ønsker ved denne mail å søke om at styrer av vår skjenkebevilling på Noreheim AS endres fra Marius Jacobsen, f til Per Steiran, f Endringen ønskes effektuert så snart det er mulig etter » Per Steiran har avlagt og bestått kunnskapsprøve i alkohollovgivningen, og anbefales godkjent som skjenkebestyrer. Lensmannen og skatteinnkrever har blitt forespurt om det finnes anmerkninger på søker, og svarer at slike ikke finnes. Innstilling: Utfra ovenstående vil rådmannen anbefale kommunestyret å fatte slikt vedtak: Per Steiran godkjennes som skjenkebestyrer ved Noreheim. Skjenkeløyvet for Noreheim er ellers uforandret fra kommunestyrets vedtak av Til saksliste 20

21 SKIFTE AV SKJENKESTYRER VILLA FRIDHEIM Saksbehandler: Helge Skjeggerud Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 14/221 Saksnr.: Utvalg Møtedato 19/14 KOMMUNESTYRET Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Villa Fridheim søker i epost av om skifte av skjenkestyrer på Villa Fridheim. Som ny skjenkestyrer ønskes Lise Wiker godkjent, mens nåværende skjenkestyrer Turid Hjertaas vil fortsette som stedfortreder. Saken er forelagt lensmannen, som ikke har noe å utsette på Wiker Innstilling: Utfra ovenstående vil rådmannen anbefale kommunestyret å fatte slikt vedtak: Som ny skjenkestyrer ved Villa Fridheim godkjennes Lise Wiker, forutsatt at hun avlegger og består kunnskapsprøve i alkohollovgivningen. Turid Hjertaas godkjennes som stedfortreder. For øvrig er skjenkeløyvet uforandret fra kommunestyrets vedtak av Til saksliste 21

22 ÅRSRAPPORT FINANSFORVALTNING 2013 Saksbehandler: Anne Berit Narum Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/232 Saksnr.: Utvalg Møtedato 28/14 FORMANNSKAPET /14 KOMMUNESTYRET Vedlegg: Årsrapport finansforvaltning for Krødsherad kommune og Krødsherad Everk KF, samt revisjonens uttalelse. (Separat dokument) Saksopplysninger: Det vises til vedlagt dokumenter. Innstilling: I henhold til ovenstående vil rådmannen be formannskapet gi slik innstilling til kommunestyret: Finansforvaltningsrapport pr tas til orientering. Behandling/vedtak i FORMANNSKAPET den sak 28/14 Behandling: Innstilling enstemmig tiltrådt. Vedtak: Formannskapet (Skinnes, Kristensen, Sæta, Kalager og Aaskjær) innstiller: Rådmannens innstilling tiltres. Til saksliste 22

23 SYKESIGNALANLEGG KRYLLINGHEIMEN Saksbehandler: Knut Grimnes Arkiv: Q82 Arkivsaksnr.: 14/242 Saksnr.: Utvalg Møtedato 27/14 FORMANNSKAPET /14 KOMMUNESTYRET Vedlegg: Service/leveringsavtale med leverandør Saksopplysninger: I forbindelse med rehabilitering og ombygging av sykehjemmet på Kryllingheimen ble det i 2005 installert pasientsykesignalanlegg. I de senere år har det vært en del driftsproblemer med anlegget. Ved driftsstans har sykepleierne måtte benyttet midlertidige manuelle rutiner og systemer på vakt. Spesielt i den senere tiden har anlegget vært ustabilt og det har etterhert blitt et strengt behov for et driftssikkert signalanlegg på sykehjemmet. Gammelt annlegg på Kryllingheimen er nylig faset ut grunnet store driftsproblemer. Det gamle anlegg var bygget opp med KNX signaler med styring av lys og sykesignal. Sykesignalene ble sendt via datamaskin ut til KIRK telefonsentral og Dect trådløse telefoner. Telefonsentralen var gammel og ustabil (utdatert). Det var svakheter i softvare (utdatert) samt problem gammel datamaskin 32 bit vs. nye windows systemer, mv. Dessuten har KIRK (leverandør gamle trådløse telefoner) faset ut gamle systemer. Nytt sykesignalanlegg kommuniserer fortsatt med KNX signaler. En del komponenter /kablinger fra gammelt anlegg er benyttet. Det er ny maskinvare, programvare, nye mobiltelefoner m/ SMS-modem (ikke Kirk), trådløse smykkesendere, tråkkematter knx samt det er foretatt en del utbedring og tillegg i snorsystem. I forbindelse med innkjøp av nytt signalanlegg ble det sendt forespørsel og foretatt møte og stedlig gjennomgang på Kryllingheimen med 3 firma. Krødsherad kommune mottok ett tilbud og det er inngått avtale om installering av sykesignalanlegg med firma Building System Integrator AS. Vurdering av omfang for totalbehov for utstyr til Kryllingheimen er foreløpig ikke klart. Komplett sykesignalanlegg Kryllingheimen Inkl. tilbud + tilleggsmateriell/tjenester Total omtrentlig sum kr ,-. inkl. mva. Tiltak er iverksatt ihht. investeringsbudsjett for planperioden for rammeområde 3: Sykesignalanlegg budsjett 2014, sum kr ,- Tiltak måtte gjennomføres før politisk behandling etter vurdering av konsekvens med fare for liv og helse. Kostnadene er innefor investeringsramme vedtatt av kommunestyret. Til saksliste 23

24 Innstilling: I henhold til ovenstående vil rådmannen anbefale formannskapet å gi slik innstilling til kommunestyret: Investeringstiltak med innkjøp av sykesignalanlegg til sykehjemmet Kryllingheimen godkjennes og ferdigstilles. Det inngås årlig SLA- avtale (service leverings avtale) med leverandør. Behandling/vedtak i FORMANNSKAPET den sak 27/14 Behandling: Innstillingen enstemmig tiltrådt. Vedtak: Formannskapet (Skinnes, Kristensen, Sæta, Kalager og Aaskjær) innstiller: Rådmannens innstilling tiltres Til saksliste 24

25 Til saksliste 25

26 Til saksliste 26

27 ENDRING AV VEDTEKTER VILLA FRIDHEIM Saksbehandler: Helge Skjeggerud Arkiv: 030 &21 Arkivsaksnr.: 14/269 Saksnr.: Utvalg Møtedato 22/14 KOMMUNESTYRET Vedlegg: Gamle vedtekter og forslag på nye vedtekter Saksopplysninger: Villa Fridheim har sendt kommunen som en av oppretterne av stiftelsen Villa Fridheim en forespørsel om godkjenning av nye vedtekter for stiftelsen. Endring av vedtektene er begrunnet som følger: Saken legges med dette fram for behandling i kommunestyret. Innstilling: Ut fra ovenstående vil rådmannen anbefale kommunestyret å fatte slikt vedtak: Krødsherad kommune som oppretter av stiftelsen, godkjenner de nye vedtektene for Villa Fridheim Til saksliste 27

28 Til saksliste 28

29 Til saksliste 29

30 INTERPELLASJON OM FASTLEGERS RESERVASJONSRETT Saksbehandler: Helge Skjeggerud Arkiv: G21 &29 Arkivsaksnr.: 14/274 Saksnr.: Utvalg Møtedato 23/14 KOMMUNESTYRET Vedlegg: Skriv fra Krødsherad Arbeiderparti Saksopplysninger: Krødsherad Arbeiderparti har innmeldt vedlagte interpellasjon og bedt om behandling i dette kommunestyremøtet. Innstilling: Ut fra ovenstående vil rådmannen anbefale kommunestyret å fatte slikt vedtak: Kommunestyret ønsker å avgi høringsuttalelse i saken om fastlegers reservasjonsrett i egen sak. Til saksliste 30

31 Til saksliste 31

KOMMUNESTYRET. Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 03.04.2014 Tid: 19:00 20.10

KOMMUNESTYRET. Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 03.04.2014 Tid: 19:00 20.10 MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 03.04.2014 Tid: 19:00 20.10 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Nestleder Per Kristensen Medlem Gustav Kalager

Detaljer

MØTEINNKALLING Offentlig versjon

MØTEINNKALLING Offentlig versjon KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.03.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. FORMANNSKAPET Offentlig versjon. Til stede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtt for

MØTEPROTOKOLL. FORMANNSKAPET Offentlig versjon. Til stede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtt for MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Offentlig versjon Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.03.2014 Tid: 09:00 09:20 Til stede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Olav Skinnes Nestleder Per Kristensen

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 16/2137 BARNEVERNVAKT FOR KOMMUNENE JEVNAKER, HOLE, MODUM, KRØDSHERAD, SIGDAL OG RINGERIKE Saksbehandler: Toril Marlene Staxrud Arkiv: 153 F4 Saksnr.: Utvalg

Detaljer

MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 05.05.2011 Tid: 19.00 Gruppemøter kl: 18.

MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 05.05.2011 Tid: 19.00 Gruppemøter kl: 18. MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 05.05.2011 Tid: 19.00 Gruppemøter kl: 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Forsøksordning med etablering av snøscooterløyper- vedtak forskrift

Forsøksordning med etablering av snøscooterløyper- vedtak forskrift Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FA-K01 13/737 14/59 Jan Inge Helmersen 03.01.2014 Forsøksordning med etablering av - vedtak forskrift Utvalg Møtedato

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET KRØDSHERAD KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 27.11.2014 Tid: 20.45-21.00

VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET KRØDSHERAD KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 27.11.2014 Tid: 20.45-21.00 KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 27.11.2014 Tid: 20.45-21.00 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Leder Olav Skinnes Nestleder

Detaljer

MØTEBOK FORMANNSKAPET

MØTEBOK FORMANNSKAPET MØTEBOK FORMANNSKAPET Saksbeh.:Marit Lesteberg Arkivnr.: A10 &42 Arkivsaknr.:12/629 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET 23.08.2012 114/12 KOMMUNESTYRET 30.08.2012 110/12 FORMANNSKAPET 25.10.2012 134/12

Detaljer

MØTEINNKALLING Offentlig versjon

MØTEINNKALLING Offentlig versjon KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 20.02.2014 Tid: 19:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000 Varamedlemmer

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 28.08.2014 Tid: 19:00 19:30 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Nestleder Per Kristensen

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Offentlig versjon. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:30 11:20

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Offentlig versjon. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:30 11:20 VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET Offentlig versjon Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.05.2015 Tid: 09:30 11:20 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Leder Olav Skinnes Medlem Solveig Sæta

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 167/16 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA DEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 167/16 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA DEN Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.01.2017 Tid: 17:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 32150000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE 167/16 GODKJENNING

Detaljer

MØTEINNKALLING Offentlig versjon

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.04.2016 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 32 15 00 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste MØTEINNKALLING Offentlig

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL. FORMANNSKAPET Offentlig versjon KRØDSHERAD KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 11:00 11:20

VEDTAKSPROTOKOLL. FORMANNSKAPET Offentlig versjon KRØDSHERAD KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 11:00 11:20 KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET Offentlig versjon Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.01.2015 Tid: 11:00 11:20 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Leder Olav Skinnes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Offentlig versjon

MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Offentlig versjon Sak 2/14 MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Offentlig versjon Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 20.02.2014 Tid: 19:00-20:30 Til stede på møtet: Funksjon Navn Forfall/ Møtt for Leder Olav Skinnes

Detaljer

Saksmappe 2013/381 Teknikk, plan og ressurs Saksbehandler Jon Kåre Jonsson Forskrift om kommunalt forsøk med snøscooterløyper i Flesberg kommune.

Saksmappe 2013/381 Teknikk, plan og ressurs Saksbehandler Jon Kåre Jonsson Forskrift om kommunalt forsøk med snøscooterløyper i Flesberg kommune. FLESBERG KOMMUNE Lampeland 20.01.2014 Arkiv K01 Saksmappe 2013/381 Avd Teknikk, plan og ressurs Saksbehandler Jon Kåre Jonsson Forskrift om kommunalt forsøk med snøscooterløyper i Flesberg kommune. MØTEBEHANDLING:

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Nestleder Linda Aaskjær Medlem Per Kristensen Medlem Solveig Sæta Varamedlem Linn Eken Tveiten Fred Løvli

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Nestleder Linda Aaskjær Medlem Per Kristensen Medlem Solveig Sæta Varamedlem Linn Eken Tveiten Fred Løvli KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 29.10.2015 Tid: 09:00 10:45 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Leder Gustav Kalager Nestleder Linda

Detaljer

Krødsherad kommune VEDTAKSPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 21.05.2015 Tid: 19:00 20:30

Krødsherad kommune VEDTAKSPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 21.05.2015 Tid: 19:00 20:30 Krødsherad kommune VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 21.05.2015 Tid: 19:00 20:30 Til stede på møtet: Funksjon Navn Forfall /Møtt for Leder Olav Skinnes

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 16/1459-1. Barnevernsvakt for kommunene Jevnaker, Hole, Modum, Krødsherad, Sigdal og Ringerike

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 16/1459-1. Barnevernsvakt for kommunene Jevnaker, Hole, Modum, Krødsherad, Sigdal og Ringerike SAKSFRAMLEGG Hovedutvalget for oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret Arkivsaksnr.: 16/1459-1 Arkiv: Barnevernsvakt for kommunene Jevnaker, Hole, Modum, Krødsherad, Sigdal og Ringerike Forslag

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: Tid: 19:00 21:30

VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: Tid: 19:00 21:30 VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 16.10.2014 Tid: 19:00 21:30 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Leder Olav Skinnes Nestleder Per Kristensen

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Offentlig versjon KRØDSHERAD KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: Tid: 19:00 21:23

VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Offentlig versjon KRØDSHERAD KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: Tid: 19:00 21:23 KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Offentlig versjon Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 26.03.2015 Tid: 19:00 21:23 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Leder

Detaljer

Forsøk med snøscooterløyper i Hemnes kommune

Forsøk med snøscooterløyper i Hemnes kommune Forsøk med snøscooterløyper i Hemnes kommune Forskrift om kommunalt forsøk med snøscooterløyper i Hemnes kommune Fastsatt av Hemnes kommunestyre 11.02.2014. Forskriften skal gi grunnlag for å undersøke

Detaljer

66/15 VALG 2015... 2 67/15 VALG AV FORMANNSKAP FOR 2015-2019... 3 68/15 VALG AV ORDFØRER FOR 2015-2019... 5

66/15 VALG 2015... 2 67/15 VALG AV FORMANNSKAP FOR 2015-2019... 3 68/15 VALG AV ORDFØRER FOR 2015-2019... 5 KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 22.10.2015 Tid: ca kl 20:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 32 15 00 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL. FORMANNSKAPET Offentlig dokument KRØDSHERAD KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00 10:45

VEDTAKSPROTOKOLL. FORMANNSKAPET Offentlig dokument KRØDSHERAD KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00 10:45 KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET Offentlig dokument Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.03.2015 Tid: 09:00 10:45 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Leder Olav Skinnes

Detaljer

Informasjon om Kommunestyrets møte 30.juni.

Informasjon om Kommunestyrets møte 30.juni. MØTEPROTOKOLL Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 05.05.2011 Tid: 19.00 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 29/11 11/342 FOLKETS TALERSTOL 033 3 30/11 11/327 EIENDOMSBESKATNING

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL. FORMANNSKAPET Offentlig versjon

VEDTAKSPROTOKOLL. FORMANNSKAPET Offentlig versjon KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET Offentlig versjon Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.09.2014 Tid: 11:00-12:30 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Leder Olav Skinnes

Detaljer

FORMANNSKAPET. Offentlig versjon

FORMANNSKAPET. Offentlig versjon VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET Offentlig versjon Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.04.2016 Tid: 09:00 11:50 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Ordfører Gustav Kalager Varaordfører

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET KRØDSHERAD KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00-09:25

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET KRØDSHERAD KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00-09:25 KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.11.2014 Tid: 09:00-09:25 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Leder Olav Skinnes Nestleder Per Kristensen

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.01.2016 Tid: 12:00 13:20 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Ordfører Gustav Kalager Varaordfører

Detaljer

VEDTAK OM PLANSTART ETABLERING AV SNØSKUTERLØYPER FOR FORNØYELSESKJØRING I HEMNES

VEDTAK OM PLANSTART ETABLERING AV SNØSKUTERLØYPER FOR FORNØYELSESKJØRING I HEMNES Arkivsak-dok. 14/00528-5 Saksbehandler Håkon Økland Arkivkode: --- Møtedato VEDTAK OM PLANSTART ETABLERING AV SNØSKUTERLØYPER FOR FORNØYELSESKJØRING I HEMNES Rådmannens innstilling: Hemnes formannskap

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag /14

Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag /14 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag SAKSUTSKRIFT Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag 16.09.2014 154/14 Endringer i Lov om motorferdsel i utmark. Bruk av snøscooter til fornøyelseskjøring. Høring

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 11/15 13/911 FELLES BARNEVERNTJENESTE I SØNDRE LAND OG NORDRE LAND. Hov, 6.februar 2015. Terje Odden Ordfører

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 11/15 13/911 FELLES BARNEVERNTJENESTE I SØNDRE LAND OG NORDRE LAND. Hov, 6.februar 2015. Terje Odden Ordfører SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 16.02.2015 Tid: 17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Bygg-, oppmålings- og reguleringsavdelingen. Varsel om oppstart og høring av forslag til planprogram for ny kommunedelplan for snøscooterløyper

Bygg-, oppmålings- og reguleringsavdelingen. Varsel om oppstart og høring av forslag til planprogram for ny kommunedelplan for snøscooterløyper Trysil kommune Bygg-, oppmålings- og reguleringsavdelingen Adresseliste datert 10.03.2014 Vår ref. 2013/4220-5650/2014 Deres ref. Arkiv K01 Saksbehandler Erik Johan Hildrum Direkte telefon 47 47 29 73

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Administrasjonssjefen Det kongelige klima- og miljødepartement Postboks 8013 Detp 0030 OSLO Melding om vedtak Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2014/5580-4 Ingvill Dahl Håpnes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller pr. e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller pr. e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 10.12.2013 Tid: 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2015 Tid: 09:00 11:30 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Leder Olav Skinnes Nestleder Per Kristensen

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 27.08.2015 Tid: 19:00 19:50 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Leder Olav Skinnes Nestleder

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET KRØDSHERAD KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid:

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET KRØDSHERAD KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.10.2014 Tid: 13.15 14.30 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Leder Olav Skinnes Medlem Solveig

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET KRØDSHERAD KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.11.2015 Tid: 09:00 11:30. Til stede på møtet

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET KRØDSHERAD KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.11.2015 Tid: 09:00 11:30. Til stede på møtet KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.11.2015 Tid: 09:00 11:30 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall/møtt for Leder Gustav Kalager Medlem Fred Løvli

Detaljer

Befaring: Nytt sykehjem/omsorgssenter Sarpsborg kommune, kl. 13.00 15.00

Befaring: Nytt sykehjem/omsorgssenter Sarpsborg kommune, kl. 13.00 15.00 MØTEINNKALLING Fast Byggekomite Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 17.01.2014 Tid: 11.00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/14 13/2358 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FAST BYGGEKOMITE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KONTROLLUTVALGET - BUDSJETT 2015 69/14 14/931 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 OG ÅRSBUDSJETT 2015

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KONTROLLUTVALGET - BUDSJETT 2015 69/14 14/931 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 OG ÅRSBUDSJETT 2015 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 15.12.2014 Tid: Kl.17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET KRØDSHERAD KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 22.10.2015 Tid: 19:00 19:10

VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET KRØDSHERAD KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 22.10.2015 Tid: 19:00 19:10 KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 22.10.2015 Tid: 19:00 19:10 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Leder Olav Skinnes Nestleder

Detaljer

Svar på høring om endring i lov om motorferdsel i utmark Fylkesrådmannens innstilling

Svar på høring om endring i lov om motorferdsel i utmark Fylkesrådmannens innstilling Arkivsak: 201307567-9 Arkivkode:---/K01 Plan- og kulturavdelinga Saksbehandler: Christer Michaelsen Saksgang Møtedato Saksnr. Fylkesutvalget (FU) 16.09.2014 Svar på høring om endring i lov om motorferdsel

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET. Det gjennomføres inntil 30 minutters offentlig spørretime før kommunestyrets møte settes. SAKLISTE

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET. Det gjennomføres inntil 30 minutters offentlig spørretime før kommunestyrets møte settes. SAKLISTE FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: Torsdag 13.02.2014 Tid: kl. 19.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Det gjennomføres inntil 30 minutters offentlig spørretime før kommunestyrets møte

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Restauranten : 15.12.2016 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0012/06 06/00439 GAMVIK KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 - GODKJENNING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0012/06 06/00439 GAMVIK KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 - GODKJENNING Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 15.06.2006 Tid: Kl 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. OBS:

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00 11:00. Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00 11:00. Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.03.2016 Tid: 09:00 11:00 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Gustav Kalager

Detaljer

MØTEINNKALLING. Befaring: Nytt sykehjem/omsorgssenter Sarpsborg kommune, kl. 13.00 15.00

MØTEINNKALLING. Befaring: Nytt sykehjem/omsorgssenter Sarpsborg kommune, kl. 13.00 15.00 MØTEINNKALLING Fast Byggekomite Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 17.01.2014 Tid: 11.00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/14 13/2358 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FAST BYGGEKOMITE

Detaljer

MØTEINNKALLING Konstituerende møte

MØTEINNKALLING Konstituerende møte MØTEINNKALLING Konstituerende møte Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 27.10.2011 Tid: 20.00 Gruppemøter? Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 04.12.2012 Tid: 0900 (etter møte i administrasjonsstyret) SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 04.12.2012 Tid: 0900 (etter møte i administrasjonsstyret) SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 04.12.2012 Tid: 0900 (etter møte i administrasjonsstyret) Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. JournalpostID: 14/7558 Arkiv sakid.: 14/1605 Saksbehandler: Lise Gunn Hansen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyre

FAUSKE KOMMUNE. JournalpostID: 14/7558 Arkiv sakid.: 14/1605 Saksbehandler: Lise Gunn Hansen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyre SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JournalpostID: 14/7558 Arkiv sakid.: 14/1605 Saksbehandler: Lise Gunn Hansen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyre Sak nr.: 072/14 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato: 09.09.2014

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Administrasjonssjefen Saksmappe: 2011/9960-2 Saksbehandler: Tor Brenne Saksframlegg Felles interkommunal barnevernvakt i Nord-Trøndelag Utvalg Utvalgssak Møtedato Midtre Namdal

Detaljer

Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING

Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/230 Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING DETALJREGULERING BUKKESPRANGET Saksbehandler: Hans Ole Wærsted Arkiv: L12 Saksnr.: Utvalg Møtedato 141/16 FORMANNSKAPET 17.11.2016 89/17 FORMANNSKAPET

Detaljer

Hurum kommune Arkiv: 034 Saksmappe: 2015/2746 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato:

Hurum kommune Arkiv: 034 Saksmappe: 2015/2746 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: Hurum kommune Arkiv: 034 Saksmappe: 2015/2746 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: 05.10.2016 A-sak. Kommunal planstrategi 2015-19 med tilhørende forslag om å rullere Kommuneplanens arealdel og å oppheve

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Helse og Omsorg Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Helse og Omsorg Formannskapet Kommunestyret Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2012/81-4 Saksbehandler: Lisbeth Ystmark, Ansvarlig leder: Lisbeth Ystmark,Driftsleder Godkjent av: Jacob Br. Almlid,Rådmann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 30.11.2011 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 17.03.2016 Tid: 19:00 21:20 Til stede på møtet Funksjon Ordfører Varaordfører Vara Vara Navn Gustav Kalager Linda Aaskjær

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller pr. e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller pr. e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 03.09.2013 Tid: 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Møtested: Herredshuset i Sigdal Møtedato: 07.09.2011 Tid: 12.00 Lunsj serveres fra kl. 11.30 i kantina på Herredshuset. Samferdselssjef Gro Rygseter Solberg vil innlede om fylkesvegstrategiarbeidet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side AMBULERENDE SKJENKELØYVE -

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side AMBULERENDE SKJENKELØYVE - MØTEPROTOKOLL Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 11.10.2012 Tid: 19.00 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side AMBULERENDE SKJENKELØYVE - 122/12 12/737 KARNAS PUB U63 &18

Detaljer

Årsrapport. til Krødsherad kommunestyre om kontrollutvalgets virksomhet KRØDSHERAD KOMMUNE Kontrollutvalget

Årsrapport. til Krødsherad kommunestyre om kontrollutvalgets virksomhet KRØDSHERAD KOMMUNE Kontrollutvalget KRØDSHERAD KOMMUNE Kontrollutvalget Årsrapport til Krødsherad kommunestyre om kontrollutvalgets virksomhet 2013 Behandlet av Krødsherad kommunestyre 2014, sak /14 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Kontrollutvalgets

Detaljer

ENDRING I LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK MED FORSKRIFT - HØRING

ENDRING I LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK MED FORSKRIFT - HØRING SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Sarajärvi, Trygve

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET KRØDSHERAD KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00 11:20

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET KRØDSHERAD KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00 11:20 KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.02.2016 Tid: 09:00 11:20 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Ordfører Gustav Kalager Varaordfører

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.06.2016 Tid: 09:00 09:55 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Ordfører Gustav Kalager Varaordfører Linda Aaskjær Medlem

Detaljer

Regional barnevernberedskap

Regional barnevernberedskap SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Formannskap 29.11.2017 115/17 Kommunestyret 14.12.2017 135/17 Saksansv.: Siri Elisabeth Nygaard Hansen Arkiv: 17/2723 Arkivsaknr.: K2 - F47 Regional barnevernberedskap

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31. Kontrollutvalget innkalles til møte: Torsdag 7. mai 2015 kl 13:00. Møtested: Kommunehuset,

Detaljer

Planprogram Kommunedelplan for snøscooterløype i Folldal kommune

Planprogram Kommunedelplan for snøscooterløype i Folldal kommune Planprogram Kommunedelplan for snøscooterløype i Folldal kommune 2014-2018 Illustrasjonsbilde fra Wikipedia Innhold 1. Innledning... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Planområde... 3 4. Formål... 3 5. Rammer... 3

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.06.2015 Tid: 09:00-11:40 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Leder Olav Skinnes Nestleder Per Kristensen

Detaljer

HOLE KOMMUNE. Formannskapet Protokoll. Møtedato: Møtested: Kantina Møtetid: 17:00-20:10

HOLE KOMMUNE. Formannskapet Protokoll. Møtedato: Møtested: Kantina Møtetid: 17:00-20:10 OLE KOMMUNE Møtedato: 19.11.2014 Møtested: Kantina Møtetid: 17:00-20:10 Formannskapet Protokoll Frammøte: Gundersen, Svein Øverby, Jørn Per R. Berger Solheim, Tore Tandberg, Sjur Fossum, ege Bjella, Kristin

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900 Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE ETTERSENDING TIL KOMMUNESTYRET. Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: Tid: Kl

RENDALEN KOMMUNE ETTERSENDING TIL KOMMUNESTYRET. Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: Tid: Kl RENDALEN KOMMUNE ETTERSENDING TIL KOMMUNESTYRET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 29.01.2009 Tid: Kl. 19.00 Saksliste: Saksnr. Tittel 7/09 NAV RENDALEN RENDALEN, 24.01.2009 for ordfører Eva

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskap

Møteprotokoll for Formannskap SPYDEBERG KOMMUNE Møteprotokoll for Formannskap Møtedato: 05.06.2014 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 16:00 20.30 Til stede Medlemmer: Birgitta Grimeland, Gunnar Espelid, Jeanette Bach Mikkelsen, Knut

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 24.06.2009 Tid: kl. 17.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 10.04.2013 Tid: 0900

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 10.04.2013 Tid: 0900 Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 10.04.2013 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 98 53 20 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: Tid: 09:00-00:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: Tid: 09:00-00:00 MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom : 12.01.2012 Tid: 09:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING Valgstyret

MØTEINNKALLING Valgstyret Klæbu kommune MØTEINNKALLING Valgstyret Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 10.03.2016 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes til

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Klæbu kommune MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 12.04.2016 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

16/29 16/1360 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA /30 16/2774 RASK PSYKISK HELSEHJELP - STATUS OG VEIEN VIDERE

16/29 16/1360 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA /30 16/2774 RASK PSYKISK HELSEHJELP - STATUS OG VEIEN VIDERE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalg for helse og sosial Møtested: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtedato: 23.08.2016 Tid: 18:00 Det innkalles med dette til møte i Hovedutvalg for helse og sosial

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGSSAKLISTE

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGSSAKLISTE TYNSET KOMMUNE Møtested: Storsalen, kulturhuset Møtedato: 25.08.2015 Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGSSAKLISTE Saksnr. Tittel 54/15 KOMMUNEREFORMEN - VIDERE FRAMDRIFT TYNSET, den 21.08.2015

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 05.12.07

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 05.12.07 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Formannskapet Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 10.01.2008 Tid: 18.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Restauranten : 31.03.2016 Tid: kl. 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon /22. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon /22. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.03.08 Tid: Kl. 18.00 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: Tid: 16:00 Slutt: 19:00

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: Tid: 16:00 Slutt: 19:00 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 03.02.2011 Tid: 16:00 Slutt: 19:00 Til stede på møtet Medlemmer: Av 23 medlemmer var 22 til stede. Forfall:

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: F47 Arkivsaksnr: 2012/499-1 Saksbehandler: Kari Lindseth Øfsti Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret Revidert avtale for interkommunalt

Detaljer

SAKSPAPIRER M/VEDTAK

SAKSPAPIRER M/VEDTAK FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: Torsdag 13.02.2014 Tid: kl. 19.00 SAKSPAPIRER M/VEDTAK KOMMUNESTYRET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/14 12/1025 FORVALTNINGSREVISJON I SELSKAPENE

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 30.10.2012 Møtetid: Kl. 16:00 20:30 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 062/12-072/12 Faste representanter: Ordfører Knut Espeland, Krf Morten

Detaljer

FORMANNSKAPET. Krødsherad kommune VEDTAKSPROTOKOLL. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00 09:20

FORMANNSKAPET. Krødsherad kommune VEDTAKSPROTOKOLL. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00 09:20 VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2016 Tid: 09:00 09:20 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Leder Gustav Kalager Varaordfører Linda Aaskjær Medlem

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/ 1 Meråker kommune Arkiv: 140 Arkivsaksnr: 2012/604-2 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/12 06.09.2012 Kommunestyret 85/12 01.10.2012 Forslag til utarbeidelse

Detaljer

Status på akuttberedskapen nasjonalt - per 5. mai %

Status på akuttberedskapen nasjonalt - per 5. mai % Etablering og drift av akuttberedskap i kommunalt barnevern Status på akuttberedskapen nasjonalt - per 5. mai 2017 0% - Sendt ut til ledere ved alle landets barnevernstjenester - 239 av 293 respondenter

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: K01 Arkivsaksnr: 2016/740-1 Saksbehandler: Anne Fløgstad Smeland

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: K01 Arkivsaksnr: 2016/740-1 Saksbehandler: Anne Fløgstad Smeland Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: K01 Arkivsaksnr: 2016/740-1 Saksbehandler: Anne Fløgstad Smeland Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for utmark og næring 26/2016 13.04.2016 Rammer for

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 30.01.2007 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Odd-Ingar Widnes, Svein Olav Agnalt, Torleif Olsen, Roy Sletner, Kirsten

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: Tid: 18:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: Tid: 18:00 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 23.02.2012 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Asbjørnhus Arkiv: F47 Arkivsaksnr.: 14/4557 FORSLAG TIL TILTAK I MODUM KOMMUNE OG MIDT-BUSKERUD BARNEVERNTJENESTE

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Asbjørnhus Arkiv: F47 Arkivsaksnr.: 14/4557 FORSLAG TIL TILTAK I MODUM KOMMUNE OG MIDT-BUSKERUD BARNEVERNTJENESTE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Asbjørnhus Arkiv: F47 Arkivsaksnr.: 14/4557 FORSLAG TIL TILTAK I MODUM KOMMUNE OG MIDT-BUSKERUD BARNEVERNTJENESTE Rådmannens innstilling: Saken tas til orientering. Saksopplysninger:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE VARDØ KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: PLEIE OG OMSORG/HELSE OG SOSIAL Møtested: Stort møterom 2 etg helsesenteret Møtedato: 01.10.2015 Tid: 14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET KRØDSHERAD KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 19:00 21:36

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET KRØDSHERAD KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 19:00 21:36 KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.08.2015 Tid: 19:00 21:36 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Leder Olav Skinnes Nestleder Per Kristensen

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Krødsherad kommune. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 10:00 12:00

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Krødsherad kommune. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 10:00 12:00 VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.02.2017 Tid: 10:00 12:00 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Ordfører Gustav Kalager Varaordfører Linda Aaskjær Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00 Slutt: 11:10

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00 Slutt: 11:10 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 07.12.2017 Tid: 09:00 Slutt: 11:10 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Kirsti Tømmervold,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 2/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 28.02.2012 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 13.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 2/2007 HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 19.02.2007 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem

Detaljer