TIDE ASA Organisasjonsnummer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TIDE ASA Organisasjonsnummer 912 423 921"

Transkript

1 PROSPEKT TIDE ASA Organisasjonsnummer Notering av aksjer Notering av nye aksjer hver pålydende NOK 2 til tegningskurs NOK 46,40 per aksje, rettet mot utvalgte aksjonærer og investorer i Gjennomført Rettet Emisjon. Tilbud om tegning Rettet Reparasjonsemisjon med prioritert tildeling til de av aksjonærene den 27. juni 2007 som ikke tegnet i Gjennomført Rettet Emisjon. Reparasjonsemisjonen omfatter nye aksjer hver pålydende NOK 2 til tegningskurs NOK 46,40 per aksje, og er garantert fulltegnet. Alle aksjonærer som ikke tegnet i Gjennomført Rettet Emisjon kan tegne og få tildelt 0,4 nye aksjer per eksisterende aksje eid den 27. juni Tegningsperiode Fra og med 30. juli til og med 17. august 2007 Tilrettelegger 13. juli 2007

2 VIKTIG INFORMASJON Dette dokumentet, heretter kalt Prospektet er utarbeidet av Tide ASA ( Tide eller Selskapet ) i forbindelse med notering på Oslo Børs av nye aksjer rettet mot utvalgte aksjonærer og investorer i Gjennomført Rettet Emisjon, samt tilbud om tegning i Reparasjonsemisjon som omfatter nye aksjer, hver pålydende NOK 2, til tegningskurs NOK 46,4 per aksje, rettet mot de av aksjonærene i Tide den 27. juni 2007 som ikke tegnet i Gjennomført Rettet Emisjon. Aksjonærer i Tide som ikke tegnet i Gjennomført Rettet Emisjon har rett til å tegne og få tidelt 0,4 nye aksjer per eksisterende aksje eid den 27. juni Reparasjonsemisjonen er garantert fulltegnet. Dokumentet er utarbeidet i henhold til verdipapirhandelsloven 5-2 og 5-3 for opptak av aksjer i Gjennomført Rettet Emisjon til notering på Oslo Børs samt tilbud om tegning av aksjer i Reparasjonsemisjonen. Prospektet er kontrollert og godkjent av Oslo Børs ihht. verdipapirhandelsloven 5-7. Prospektet skal gi informasjon av betydning for vurdering av tegning av aksjer i Selskapet i forbindelse med tilbud om tegning i Reparasjonsemisjonene, rettet mot de av aksjonærene den 27. juni 2007 som ikke tegnet i Gjennomført Rettet Emisjon, samt å gi markedet informasjon om Gjennomført Rettet Emisjon. Offentliggjøring av Prospektet innebærer på ingen måte at det ikke kan ha funnet sted endringer i forhold som berører Selskapet etter dateringen av Prospektet. Enhver vesentlig omstendighet som kan ha betydning for vurderingen av Selskapets aksjer som investeringsobjekt, og som fremkommer eller oppdages mellom tidspunktet for offentliggjøring av Prospektet og utløpet av tegningsperioden, vil Selskapet informere om i et tilleggsprospekt. Prospektet er ikke godkjent for distribusjon utenfor Norge. Distribusjon av Prospektet og tilbud om tegning av aksjer utenfor Norge kan være i strid med lovregler i andre land. Dette gjelder blant annet, men ikke begrenset til, USA, Japan og Canada. Personer som har tilgang til dette dokumentet er forpliktet, av Selskapet og av gjeldende lov, til å gjøre seg kjent med og rette seg etter disse lover. Dette Prospektet må ikke benyttes i noen annen hensikt enn å vurdere Selskapet. En investering i aksjer vil alltid være forbundet med risiko, da aksjekursen kan være utsatt for kurssvingninger, det være seg gjennom både markedsgenerelle og selskapsspesifikke forhold. I kapittel 2 i Prospektet er det beskrevet en del risikoforhold som bør tas i betraktning i forbindelse med en investering i aksjer i Selskapet. Enkelte uttalelser i Prospektet gjelder fremtidige forhold. Fremtidige forhold er forbundet med en rekke risiko og usikkerhetsmomenter. De faktiske forhold vil derfor, når de inntrer, kunne avvike vesentlig fra det som fremkommer i uttalelsene om fremtidige forhold. Dette Prospektet er underlagt norsk rett.

3 1. SAMMENDRAG Tide ASA Emisjonene Risikoforhold kort oppsummering Utvalgt finansiell informasjon Nærstående avtaler Fremlagte dokumenter RISIKOFORHOLD Selskapsspesifikke risikoforhold ANSVARSERKLÆRING Styret i Tide Finansiell rådgiver Juridisk rådgiver DEFINISJONER OG ORDLISTE EMISJONENE Formålet med Emisjonene Aksjekapital før og etter Emisjonene Gjennomført Rettet Emisjon Reparasjonsemisjon 5.5 Tegning av aksjer i Reparasjonsemisjonen De nye aksjenes rettigheter Utvanning for eksisterende aksjonærer etter Emisjonene Selskapets kontofører Notering av aksjene på Oslo Børs Tilrettelegger Kostnader Mulige interesse fra aksjonærer eller investorer som deltar i Emisjonene KONSERNET TIDE ASA Generelt Organisasjonsstruktur Tide Buss Tide Sjø Tide Reiser Stavangerske Organisasjon Corporate Governance HISTORIKK VIRKSOMHETSOVERSIKT Kjernevirksomhet Hovedmarkeder Trendinformasjon Investeringer i selskaper Fast eiendom, anleggsmidler/ investering i driftsmidler Pågående investeringer Tide

4 8.7 Informasjon om verdipapirportefølje i Tide Forskning og utvikling, patenter og lisenser STYRE, LEDELSE OG ANSATTE Styret Bedriftsforsamlingen Ledelse Ansatte Godtgjørelse og økonomiske fordeler til styret og ledelsen m.v Mulige interessekonflikter Opsjons eller aksjeplaner for ansatte Nærståendeavtaler HISTORISK FINANSIELL INFORMASJON Oppsummering av konsernets viktigste regnskapsprinsipper Regnskapsinformasjon for Tide konsernet Tide-ledelsens kommentarer til finansiell utvikling Urevidert proforma regnskapsinformasjon for Tide etter gjennomføring av ervervet av Stavangerske Revisor Hendelser etter balansedagen Kapitalisering og gjeld Kapitaltilgang for Selskapet AKSJEKAPITAL OG AKSJONÆRFORHOLD Selskapets aksjekapital Omsettelighet og stemmerett Utviklingen i Selskapets aksjekapital Styrefullmakt til kapitalforhøyelse Konvertible lån og tegningsretter Aksjonær- og utbyttepolitikk Vedtekter og aksjelovgivning Større aksjonærer på emisjonstidspunktet Aksjekursutvikling SKATTEMESSIGE FORHOLD Beskatning av utbytte Beskatning ved realisasjon av aksjer Formuesskatt Arveavgift JURIDISKE FORHOLD Tvister i Tide-konsernet Vesentlige kontrakter utover ordinær forretningsdrift FREMLAGTE DOKUMENTER

5 1. SAMMENDRAG Sammendraget i dette kapittel 1 bør kun leses som en innledning til Prospektet og som et kort oppsummering av de mest sentrale forhold i Prospektet. Sammendraget er ikke fullstendig eller utømmende og Selskapets aksjonærer og andre lesere henvises til de øvrige kapitler i Prospektet for en mer omfattende beskrivelse av Emisjonene og de opplysninger som for øvrig er gitt om Selskapet. Leserne av Prospektet anmodes videre om særskilt å sette seg inn i kapittel 2 Risikofaktorer. Dersom det overfor en domstol fremsettes et krav knyttet til informasjon gitt i Prospektet, kan den saksøkende investor bli pålagt å bære kostnadene ved eventuell oversettelse av Prospektet. Ansvar påhviler for de personer som har utarbeidet sammendraget, men kun dersom sammendraget er villedende, feilaktig eller misvisende, når lest i sammneheng med de øvrige deler av Prospektet. 1.1 Tide ASA Generelt om Selskapet Tide ASA er allmennaksjeselskap med forretningsadresse Møllendalsveien 1A, N-5009 Bergen, tlf , faks Selskapet er stiftet i 1880 og er registrert i Foretaksregisteret med org.nr Som norsk allmennaksjeselskap er Selskapet underlagt norsk lovgivning og herunder lov om allmennaksjeselskaper av 13. juni 1997 nr. 45. Tide ASA er et konsern med tre forretningsområder; Tide Buss, Tide Sjø og Tide Reiser. Stavangerske inngår i forretningsområde Tide Sjø. Virksomheten ledes av en konsernledelse bestående av en konsernsjef og administrerende direktører for hvert av virksomhetsområdene. Selskapets forretningskontor og hovedadministrasjon for konsernet er i Bergen. Virksomhetsområdene vil ha hovedlokalisering i Bergen, med hensiktsmessig lokal tilstedeværelse i aktuelle områder. Etter innlemmelsen av Stavangerske som datterselskapet i Tide konsernet vil en del av virksomheten fortsatt være lokalisert og ledet fra Stavanger. Kjernevirksomheten til Selskapet er drift, salg og markedsføring av persontransporttjenester på sjø og land, for offentlige og private kunder. Hovedtyngden av kjernevirksomheten er drift av busser med tilhørende anleggsinfrastruktur, og rederidrift av båter med tilhørende terminaler mv. En annen viktig del av kjernevirksomheten er salg og markedsføring av transporttjenestene. I forbindelse med økt konkurranseutsetting og et stort vekstpotensial innenfor reiseliv vil salg og markedsføring bli mer og mer viktig for Selskapet i tiden som kommer. Deler av den virksomhet som utføres av Selskapet er underlagt konsesjon. Dette gjelder (i) rute og ekspressbussvirksomhet og (ii) ferge- og hurtigbåtvirksomhet. Konsesjonsperioden for rutevirksomhet gjelder frem til 31. desember Konsesjonsperioden for fergevirksomheten går frem til 31. desember 2009 og for hurtigbåtvirksomheten frem til 31. desember Prisene på tjenestene blir endret etter årlige forhandlinger med stat og fylkeskommune. Grunnlaget for endringer er basert på trafikk- og kostnadsutvikling. Konsesjoner knyttet til rute- og ekspressbussvirksomheten innebærer en rett og plikt til å yte et rutetilbud for busstjenester i et definert område med busser og personell som tilfredsstiller konsesjonskravene, både i kvantitet og kvalitet. Konsesjonene innebærer ingen rett eller plikt til å benytte bestemte eiendeler eller til å levere fra seg bestemte eiendeler ved avslutning av konsesjonsperioden. Konsesjoner knyttet til ferge- og hurtigbåtvirksomhet innebærer en rett og plikt til å drive angitte ferge- og hurtigbåtsamband med et konsesjonsbestemt minstekrav til rutetilbud. Selskapet er ansvarlig for at ferger og hurtigbåter tilfredsstiller de krav som stilles til sikkerhet og vedlikehold, og at mannskapet får den sikkerhetsopplæring som det er krav om. 3

6 Norske myndigheter har i tråd med EØS anbefalinger igangsatt konkurranseutsetting av store deler av kollektivtrafikken i Norge. Fylkestinget i Hordaland har vedtatt at bussproduksjonen i Hordaland skal konkurranseutsettes fra 1. januar Det er forutsatt at dette skal skje gradvis. Det er lagt opp til såkalte bruttoavtaler med selskapene som skal utføre anbudskjøringen. Det innebærer at inntektsansvaret ligger hos fylkeskommunen, som dermed vil utføre en rekke oppgaver som nå blir utført i ruteselskapene. Det gjelder for eksempel rute- og produksjonsplanlegging, markedsføring, infrastruktur, billettering og informasjon. Arbeidet med konkurranseutsetting av riksvegfergedriften tar sikte på full konkurranseutsetting av sektoren i løpet av I 2005 og 2006 ble flere fergesamband konkurranseutsatt, og dette fortsetter med et høyt tempo i I et konkurranseregime er det fergeselskapene som fullt ut har ansvar for å skaffe tilveie de fartøy som skal benyttes. Statens vegvesen sin rolle vil være begrenset til å fastsette hvilke kapasitets-, miljø- og servicekrav som skal stilles. På samme måte er fylkeskommunene i full gang med konkurranseutsetting innenfor hurtigbåtsektoren hvor Tide også er en stor aktør. Hovedmarkedet for Selskapet er persontransport på sjø og land i hele Norge. På lenger sikt vil en nordisk ekspansjon kunne bli vurdert. På kort sikt er det på Vestlandet at Selskapet har sterkest markedsposisjon. Innenfor persontransport er kontrakter på utførelse av kollektivtrafikk for det offentlige det viktigste markedssegmentet. Persontransport og andre relaterte tjenester i forbindelse med reiseliv er også et stort marked for Selskapet og dette antas å ha det største relative vekstpotensial i årene fremover. Kommersiell rutedrift som ekspressbusser, flybusser og for eksempel hurtigbåtruten mellom Bergen og Stavanger (Flaggruten) er også viktige markedssegmenter. Et aktuelt nytt marked som det vil være naturlig for Tide å satse på er bybanedrift i Bergen. Tide har dessuten en betydelig eiendomsmasse og vil utarbeide en strategi for effektiv drift og forvaltning av denne Styre, ledelse og ansatte Selskapets styre består i dag av følgende styremedlemmer: Mette Nora Sætre (styreleder) Reidar Lien (nestleder) Erik Eik Hilde Drønen Karstein Bremnes Magne Revheim Steinar Madsen Magny Øvrebø Mons Tore Nakken John Roald Nygård Frode Sælen 4

7 Den administrative ledelsen i Selskapet består av følgende personer: Navn Dagfinn Neteland Bjørn Ove Børnes Atle Harald Sandtorv Geir Olav Mandt Arild Sondre Sekse Idar Sylta Geir E. Aga Egil Nylund Rita Brokstad Stilling Konsernsjef Direktør for Strategi og Forretningsutvikling Direktør for Økonomi og Finans Direktør for Konsernstab Direktør for Kommunikasjon og Merkevare Administrerende Direktør Buss Administrerende Direktør Sjø Administrerende Direktør Stavangerske Administrerende Direktør Reiseliv Selskapet har ca ansatte. 1.2 Emisjonene Formålet med Emisjonene Formålet med Emisjonene er å styrke Selskapets balanse for å sikre finansiering av Tides program for bygging av nye ferger og hurtigbåter og for å gi økonomisk handlefrihet til å finansiere eventuelt nye fremtidige anbudskontrakter innen Sjø- og Bussegmentet Aksjekapital før og etter Emisjonene Før Emisjonene hadde Selskapet en aksjekapital på NOK fordelt på aksjer hver pålydende NOK 2, fullt innbetalt. Selskapet har kun én aksjeklasse og hver aksje gir én stemme på generalforsamlingen. Gjennomført Rettet Emisjon Den 28. juni 2007 vedtok Selskapets styre en emisjon på nye aksjer, hver pålydende NOK 2, til tegningskurs NOK 46,4 per aksje, rettet mot utvalgte aksjonærer og investorer den 27. juni Totalt emisjonsbeløp i Gjennomført Rettet Emisjon utgjør NOK ,2 og økningen i aksjekapitalen tilsvarer NOK Gjennomført Rettet Emisjon ble registrert i Foretaksregisteret 29. juni Etter registreringen har Selskapet en aksjekapital på NOK fordelt på aksjer, hver pålydende NOK 2. Reparasjonsemisjonen Selskapets styre vedtok den 28. juni 2007 også å gjennomføre en ny rettet emisjon mot de av Selskapets aksjonærer per 27. juni 2007 som ikke tegnet i Gjennomført Rettet Emisjon. 5

8 Reparasjonsemisjonen skal utgjøre nye aksjer, hver pålydende NOK 2, og tegningskursen skal være NOK 46,4 per aksje, tilsvarende Gjennomført Rettet Emisjon. Samtlige aksjonærer per 27. juni 2007 som ikke tegnet i Gjennomført Rettet Emisjon, skal få tilbud om å tegne 0,4 nye aksjer for hver eksisterende aksje per 27. jun 2007, rundet opp til nærmeste hele aksje. Det er anledning til overtegning, dog slik at det ikke gies garantier om tildeling av aksjer utover 0,4 aksjer per eksisterende aksje. Reparasjonsemisjonen er garantert fulltegnet. Etter registrering av Reparasjonsemisjonen i Foretaksregisteret, vil Selskapet få en aksjekapital på NOK fordelt på inntil aksjer, hver pålydende NOK Emisjonstekniske data og tidsplan Gjennomført Rettet Emisjon Emisjonens størrelse Tegningskurs NOK , fordelt på aksjer hver pålydende NOK 2 NOK 46,40 per aksje Tegningsperiode 27. juni 2007 Tildeling 28. juni 2007 Betalingsfrist 28. juni 2007 Registrering av nye aksjer på VPS-konto 3. juli 2007 Notering av nye aksjer Reparasjonsemisjonen Emisjonens størrelse Tegningsrett Dagen etter godkjennelse av Prospektet NOK , fordelt på aksjer hver pålydende NOK 2 Aksjonærer per 27. juni 2007 som ikke tegnet i Gjennomført Rettet Emisjon har rett til å tegne 0,4 nye aksjer per eksisterende aksjer per 27. juni 2007, rundet opp til nærmeste hele aksje ikke noterte retter Tegningskurs NOK 46,40 Tegningsperiode Fra og med 30. juli til og med 17. august 2007 Tegningssted ABG Sundal Collier Norge ASA Tildeling 20. august 2007 Betalingsfrist 23. august 2007 Registrering av nye aksjer på VPS-konto ca 29. august

9 1.2.4 Utvanning for eksisterende aksjonærer etter Emisjonene Emisjonene har økt aksjekapitalen i Tide med ca. 42%. Samtlige aksjonærer i Tide per 27. jun i 2007 har fått tilbud om å tegne aksjer i Gjennomført Rettet Emisjon eller Reparasjonsemisjonen. Tegningskursen i Emisjonene på NOK 46,4 per aksje, var ca. 3,3% lavere enn siste omsetningskurs på tidspunktet for Gjennomført Rettet Emisjon den 27. juni Risikoforhold kort oppsummering Nedenfor fremkommer en oppsummering av utvalgte risikoforhold som beskrevet i kapittel Anbudsutsetting og økt fremtidig konkurranse Kontrakter innen buss- og fergevirksomhet er i stigende grad blitt gjenstand for anbudskonkurranse. Slike anbudskonkurranser kan medføre lavere marginer på fremtidige transportoppdrag for vinneren av anbudene, og eventuelt tap av eksisterende transportoppdrag, herunder tap av omsetning, dersom man taper anbud på ruter som man betjener før eventuell anbudsutlysing. I mange tilfeller innebærer anbudene krav til nytt materiell med dertil hørende kapitalbehov Risiko knyttet til Kystbussen påstått prissamarbeid Konkurransetilsynet har i vedtak V kommet til at Kystbussamarbeidet mellom Tide Reiser AS og Veolia Transport Sør AS er i strid med konkurranselovens 10, og har på den bakgrunn besluttet å påby opphør av samarbeidet. Tide bestrider beslutningen og vil sammen med Veolia Transport Sør forberede klage til Fornyingsdepartementet. Risikoen forbundet med et eventuelt tap i ankesaken vil kunne være betydelig, da dagens konsept er basert på å oppnå synergier gjennom samarbeidsmodellen Risiko knyttet til realisering av samordningsgevinster I forbindelse med ervervet av Stavangerske i juni 2007 har Selskapet som målsetning å realisere årlige netto synergier tilsvarende ca MNOK 10. Dersom Selskapet ikke når sin målsetning med hensyn til realisering av samordningsgevinster kan dette få negative konsekvenser for Selskapets verdsettelse Betydelige investeringer knyttet til fremtidige anbud Selskapet påregner investeringer knyttet til konkurranse om fremtidige anbud. Dersom man påtar seg store investeringsforpliktelser, kan man pådra seg økonomiske tap dersom passasjer- eller inntektsgrunnlaget faktisk viser seg å bli lavere enn estimert Usikkerhet med hensyn til fremtidig utbyttepotensial Selskapet har som ambisjon å føre en aktiv utbyttepolitikk, med videreføring av historisk praksis. Selskapet skal imidlertid konkurrere om kapitalintensive anbud, og det er dermed fare for at muligheten til å betale utbytte blir redusert eller forsvinner Risiko knyttet til aksjelikviditet Aksjene i Tide er børsnoterte, og har i den senere tid blitt hyppigere omsatt, men er likevel blant Oslo Børs minst omsatte aksjer. 7

10 1.3.7 Usikkerhet knyttet til fremtidig verdipotensial Det gis ingen garantier knyttet til Selskapets fremtidige verdipotensial. Det presiseres dessuten at den implisitte, relative verdsettelsen som ligger til grunn for fastsettelsen av bytteforholdet ved overtakelsen av aksjene i Stavangerske ikke nødvendigvis gir en indikasjon på den underliggende markedsverdien til Tide og Stavangerske. 1.4 Utvalgt finansiell informasjon Resultat Tide, Stavangerske og proforma NOK Sammendratt resultatregnskap 2006 Proforma Tide IFRS før Stavangerske* Urevidert Stavangerske IFRS Urevidert Proforma Tide IFRS** Urevidert Sum driftsinntekter Driftsresultat før av- og nedskrivning Driftsresultat Netto finansposter Resultat før skatt Periodens resultat * Disse proformatallene viser Tide ASA som om fusjonen mellom HSD ASA og Gaia Trafikk AS hadde skjedd pr ** Disse proformatallene viser Tide ASA som om fusjonen mellom HSD ASA og Gaia Trafikk AS og sammenslutningen mellom Tide ASA og Stavangerske AS hadde skjedd pr Sammendratt resultatregnskap 1Q 2007* NOK TIDE IFRS Stavangerske IFRS Proforma IFRS Sum driftsinntekter Driftsresultat før av- og nedskrivning Driftsresultat Netto finansposter Resultat før skatt Periodens resultat * Kvartalstallene har ikke vært gjenstand for revisjon og er oppgitt fra selskapene 8

11 1.4.2 Balanse Tide, Stavangerske og proforma Sammendratt balanse NOK Stavangerske TIDE IFRS Revidert NGAAP Urevidert Sum anleggsmidler Sum omløpsmidler Sum eiendeler Sum egenkapital Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital NOK Sammendratt balanse * Stavangerske Tide IFRS IFRS Proforma IFRS Sum anleggsmidler Sum omløpsmidler Sum eiendeler Sum egenkapital Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital * Kvartalstallene har ikke vært gjenstand for revisjon og er oppgitt av selskapene Vesentlige forhold etter balansedagen Tide og DSD inngikk 24. mai 2007 avtale om overdragelse av 100 % av aksjene i Stavangerske til Tide. Kjøpesummen ble gjort opp ved utstedelse av vederlagsaksjer i Tide. Det ble 26. juni 2007 besluttet forhøyelse av aksjekapitalen og utstedelse av vederlagsaksjer i en rettet emisjon mot DSD, hvor aksjene i Stavangerske utgjorde aksjeinnskuddet. For nærmere informasjon om transaksjonen vises det til informasjonsdokument publisert på Oslo Børs 22. juni Nor-Ferjer AS fikk 15. juni 2007 melding om at Stor-Oslo Lokaltrafikk har besluttet å inngå sluttforhandlinger med selskapet om drift av frem fartøy i Oslofjorden. Kontrakten for Indre Oslofjord ble undertegnet 2. Juli. Hovedkontrakten er i første omgang på 15 år med opsjon på 10 nye år. Årlig omsetning utgjør ca MNOK 100 med oppstart 1. juli 2009 (se for øvrig melding på Oslo Børs den 15. juni 2007). 9

12 Tide annonserte Gjennomført Rettet emisjon den 28. juni 2007 og annonserte etableringen av et garantikonsortium for fulltegning av Reparasjonsemisjonen den 2. juli 2007 (se for øvrig meldinger på Oslo Børs den 28. juni 2007 og 2. juli 2007). For øvrig foreligger det ingen vesentlige endringer i Tide konsernet etter balansedagen 31. mars Nærstående avtaler Stavangerske har en del mindre avtaleforhold med DSD, som er største aksjonær i Tide, om blant annet leie av kontorlokaler i Stavanger sentrum. Bergen kommune, som eier 11,2 % av aksjene i Tide, er oppdragsgiver/kjøper når det gjelder kollektivtrafikk i Bergen. Tide har en avtale om levering av kollektivtjenester til kommunen. Kontrakten omfatter 11,5 millioner rutekilometer, og har varighet ut Selskapet har også særavtaler om levering av trolleybuss- og naturgassbusstjenester til Bergen kommune. 1.6 Fremlagte dokumenter Så lenge dette dokumentet er gyldig: Selskapets vedtekter per dato for Prospektet er inntatt som vedlegg 2 til dette Informasjonsdokumentet. Vedtektene slik de vil lyde fra og med registrering av Reparasjonsemisjonen er inntatt som vedlegg 1. Tegningsavtale for Reparasjonsemisjonen er inntatt som vedlegg 3. Erklæring fra PricewaterhouseCoopers AS vedrørende proforma regnskapsinformasjon er inntatt som vedlegg 4. Referanseliste vedrørende opplysninger inntatt ved henvisning er inntatt som vedlegg 5. Revisjonsberetningene for Selskapet for 2004, 2005 og 2006 er inntatt som vedlegg 6. Selskapets stiftelsesdokument, brev, rapporter, historisk finansiell informasjon, verdsettelser og uttalelser utarbeidet etter anmodning fra Selskapet, som er gjengitt eller henvist til i dette dokumentet kan videre gjennomgås på Selskapets kontor, Møllendalsveien 1A, N-5009 Bergen, tlf , faks

13 2. RISIKOFORHOLD Alle aksjeinvesteringer er forbundet med risiko. Gjennomgangen nedenfor gir en oversikt over risikomomenter som er spesielt relevante for en evaluering av risikoen knyttet til en investering i Selskapet, men er på ingen måte en fullstendig oversikt over risikoforholdene. Beskrivelsen er gjort etter beste skjønn, men er ikke uttømmende, slik at andre forhold som ikke fremkommer nedenfor, eller i dette Prospektet, også kan ha betydning for Selskapet. 2.1 Selskapsspesifikke risikoforhold Anbudsutsetting og økt fremtidig konkurranse Kontrakter innen buss- og fergevirksomhet er i stigende grad gjenstand for anbudskonkurranse. Slike anbudskonkurranser kan medføre lavere marginer på fremtidige transportoppdrag for vinneren av anbudene, og eventuelt tap av eksisterende transportoppdrag, herunder tap av omsetning, dersom man taper anbud på ruter som man betjener før eventuell anbudsutlysing. I mange tilfeller innebærer anbudene krav til nytt materiell med dertil hørende kapitalbehov. I Sverige og Danmark er ca 95 % av den offentlige busstransporten basert på anbud, mens tilsvarende tall for Norge er anslått til 28 %. Det kan derfor forventes økt anbudsutsetting i Norge. Basert på tall for Sverige og Danmark, vil transportselskapene i en periode etter innføring av anbudsutsettingsregimet kunne oppleve negative resultater, og eventuelle tap Kystbussen påstått prissamarbeid Konkurransetilsynet har i vedtak V kommet til at Kystbussamarbeidet mellom Tide Reiser AS og Veolia Transport Sør AS er i strid med konkurranselovens 10, og har på den bakgrunn besluttet å påby opphør av samarbeidet. Tide bestrider beslutningen og har sammen med Veolia Transport Sør påklaget vedtaket til Fornyingsdepartementet, med påstand om at samarbeidet ikke er i strid med konkurranseloven 10. I tillegg er det anført at det foreligger saksbehandlingsmangler som kan føre til at et eventuelt vedtak blir ugyldig. Bussnæringen v/transportbedriftenes Landsforening og Norway Bussekspress vurderer også saken ettersom dette vedtaket kan få konsekvenser for en god del av ekspressbussrutene i Norway Bussekspress systemet. Risikoen forbundet med et eventuelt tap i ankesaken vil kunne være betydelig, da dagens konsept er basert på å oppnå synergier gjennom samarbeidsmodellen. Fornyings- og administrasjonsdepartementet har i brev sendt til Konkurransetilsynet 28. juni 2007 pekt på at det finnes en rekke tilsvarende samarbeider som ekspressbussruter, hvor konkurranseloven rammer forhold det er viktig å ivareta. Derfor har departementet bedt Konkurransetilsynet om å utrede spørsmålet om det bør gis et generelt unntak i en egen forskrift og legge fram et slikt forslag innen 20. september Risiko knyttet til realisering av samordningsgevinster Foreløpige beregninger tilsier at det er mulig å realisere årlige synergier i størrelsesorden MNOK 10 etter ervervet av 100 % av aksjene i Stavangerske. Full innfasing av synergier bør kunne skje i løpet av 2-3 år, mens forventede engangskostnader knyttet til sammenslåingen estimeres til ca MNOK 7 som i hovedsak vil bli regnskapsført i Selv om Selskapet har erfaring fra tidligere sammenslåingsprosesser, kan det ikke garanteres at samordningsgevinstene faktisk lar seg realisere i tråd med Selskapets målsetting: engangskostnadene kan overstige Selskapets estimat, det kan vise seg vanskeligere å realisere estimerte samordningsgevinster, eller realiseringen av disse samordningsgevinstene kan ta lenger tid enn 11

14 forutsatt. Dersom Selskapet ikke når sin målsetting med hensyn til realisering av samordningsgevinster kan dette få negative konsekvenser for Selskapets verdsettelse Betydelige investeringer knyttet til fremtidige anbud Aktører innen transportnæringen må løpende vedlikeholde og investere i transportmidler. I forbindelse med utlysing av nye anbud, både innen buss- og sjøtransport, må det påregnes at det vil bli stilt krav om nytt materiell i varierende omfang. Innen busstransport er det vanlig at det stilles krav om gjennomsnittlig alder på bussmateriellet, mens det innenfor sjøtransport ofte spesifiseres om anbudet skal betjenes med ny eller brukt tonnasje. Ofte stiller også myndighetene tekniske og miljømessige krav til utstyret, for eksempel kan det kreves gassdrevne busser eller båter, som ofte er dyrere enn dieseldrevet utstyr. Flere av de første fergeanbudene stilte krav om nye gassdrevne båter, mens flere av de sist utlyste fergeanbudene åpner for bruk av brukt tonnasje. Uansett må Selskapet påregne betydelige investeringer knyttet til konkurranse om fremtidige anbud. Dersom Selskapet påtar seg store investeringsforpliktelser, kan Selskapet bli påført økonomiske tap dersom passasjer- eller inntektsgrunnlaget faktisk viser seg å bli lavere enn estimert. Tide har vunnet anbud både innenfor buss og båtsegmentet og er så lang tilfreds med oppnådde resultater på fergeanbudene, mens bussanbudet (Haugaland Buss) har vist svake resultater, dog med bedring i den senere tid Usikkerhet med hensyn til fremtidig utbyttepotensial Tide har historisk hatt som målsetting å ha en utbyttegrad på 30 %. Dersom Selskapet tildeles flere kapitalintensive anbud, kan målsetningen om betaling av ubytte bli tilsidesatt for en kortere eller lengre periode. Dersom Tides resultat påvirkes vesentlig av engangshendelser, for eksempel gevinst på salg av eiendom, kan målsetningen om 30 % utbyttegrad bli fraveket i perioden dette gjelder for Risiko knyttet til aksjelikviditet Tide er børsnotert, med en bred aksjonærbase, men er likevel blant Børsens minst omsatte aksjer, selv om omsetningshastigheten har tiltatt i perioden etter fusjonen med Gaia Trafikk AS høsten 2006 og den vedtektsendring som fant sted i den forbindelse. Tide legger vekt på å iverksette tiltak for å bedre likviditeten i aksjen ytterligere. Det er likevel usikkert om iverksatte tiltak vil gi ønsket effekt, og dersom omsetningshyppigheten forblir lav kan aksjonærer eller investorer potensielt risikere å ikke få gjennomført ønskede handler i Tide-aksjen uten store avvik fra siste omsetning Usikkerhet knyttet til fremtidig verdipotensial Tide forventes å vise positiv økonomisk utvikling, basert blant annet på realisering av synergier knyttet til fusjonen mellom HSD ASA og Gaia Trafikk AS. Også ervervet av Stavangerske forventes å utløse samordningsgevinster. Stavangerske har historisk generert tilfredsstillende økonomiske resultater. Disse forholdene kan, alt annet like, legge grunnlag for en positiv verdiutvikling for Selskapet. En positiv fremtidig verdiutvikling avhenger imidlertid av en rekke andre forhold, som i stor utstrekning er utenfor Selskapets kontroll. I tillegg kan det inntreffe kjente og ukjente fremtidige forhold, blant annet knyttet til anbudsutsettelse, som kan få negativ innvirkning på Selskapets verdipotensial. Det gis følgelig ingen garantier knyttet til Selskapets fremtidige verdiutvikling. Det presiseres dessuten at den implisitte, relative verdsettelsen som ligger til grunn for fastsettelsen av bytteforholdet ved ervervet av Stavangerske ikke nødvendigvis gir en indikasjon på den underliggende markedsverdien til Tide og Stavangerske. 12

15 2.1.8 Finansiell risiko Valutarisiko og renterisiko Tide har minimal valutaeksponering da all virksomhet er konsentrert om markedet i Norge. Renterisikoen er derimot betydelig grunnet lån med flytende rente. Tide har imidlertid benyttet seg av renteswapper som sikringsinstrument for å redusere renterisikoen for en del av sine lån. Slike sikringsmuligheter vil Tide fortsette å benytte seg av i samsvar med konsernets strategi for renteeksponering Kredittrisiko Tide konsernet har ikke noen vesentlig kredittrisiko knyttet til en spesiell motpart eller flere motparter som kan ses på som en gruppe på grunn av likheter i kredittrisikoen. Konsernet har retningslinjer for kredittsjekk for å se til at salg blir gjort til kunder som ikke har betalingsproblem. En del kunder har også innbetalt depositum. Dette gjelder spesielt på storkundekort. Maksimal risikoeksponering er representert ved balanseført verdi av de finansielle eiendelene i balansen. Konsernet ser derfor sin maksimale risikoeksponering for å være balanseført verdi av kundefordringer og andre omløpsmidler Likviditetsrisiko Tide konsernets strategi er å ha tilstrekkelig kontanter eller kredittmuligheter for til enhver tid å kunne finansiere drift og investeringer. Selskapet vil etter Emisjonene få styrket sin likviditetsposisjon og redusert sin gjeldsgrad. Den forbedrede likviditetsposisjonen vil bli benyttet til finansiering av Selskapets byggeprogram relatert til tidelte anbud i Tide Sjø og eventuelt finansiering av investeringer knyttet til fremtidige anbud Oljeprisrisiko Tide har historisk hatt liten oljeprisrisiko knyttet til sine kontrakter fordi kontraktene har inneholdt klausuler om kompensasjon for oljeprisendringer. Tide er forberedt på at fremtidige kontrakter ikke vil inneholde slike kompenasjonsklausuler og har til hensikt å bygge opp kompetanse og rutiner på sikring av oljepris. Det kan videre bli aktuelt å ta valutaposisjoner (amerikanske dollar) som et ledd i en slik sikringsstrategi. 13

16 3 ANSVARSERKLÆRING 3.1 Styret i Tide Styret i Tide er ansvarlig for opplysninger gitt i Prospektet. Styret bekrefter at opplysningene i dette Prospektet, så langt styret kjenner til, er i samsvar med de faktiske forhold, og at det ikke forekommer utelatelser fra Prospektet som er av en slik art at det kan endre Prospektets betydningsinnhold, og at styret har truffet alle rimelige tiltak for å sikre dette. Bergen, 13 juli 2007 I styret for Tide ASA Mette Nora Sætre (leder) Magny Øvrebø Erik Eik Steinar Madsen John Roald Nygaard Reidar Christian Lien (nestleder) Magne Revheim Hilde Drønen Karstein Bremnes Mons Tore Nakken Frode Sælen 3.2 Finansiell rådgiver ABG Sundal Collier Norge ASA har vært tilrettelegger og finansiell rådgiver for Tide med hensyn på Gjennomført Rettet Emisjon og er tilrettelegger og finansiell rådgiver for Reparasjonsemisjonen. På vegne av Tide ASA har ABG Sundal Collier Norge ASA bistått ved utarbeidelsen av Prospektet, spesielt kapittel 5 Emisjonene og vedlegg 3 Tegningsavtale. Øvrig Prospektbistand fra ABG Sundal Collier Norge ASA har vært basert på informasjon mottatt fra Selskapet. ABG Sundal Collier Norge ASA påtar seg ikke juridisk eller økonomisk ansvar for riktighet eller fullstendighet av innholdet i Prospektet. Det vises for øvrig til erklæringer fra juridisk rådgiver og ansvarserklæring fra styret i Tide. Per [] juli 2007 eier ABG Sundal Collier Norge ASA, herunder ansatte, ingen aksjer i Tide ASA. Bergen, 13. juli

17 3.3 Juridisk rådgiver På vegne av Tide ASA har Wikborg, Rein & Co. bistått ved utarbeidelsen av kapittel 13 Juridiske forhold, samt forslag til beslutninger på for selskapets styre. Vi kan bekrefte at styrets beslutninger om kapitalforhøyelser etter vår oppfatning ikke strider mot gjeldende norsk lovgivning. Vår uttalelse gjelder kun forhold regulert av norsk rett og omfatter ikke Prospektets omtale av kommersielle, skattemessige, økonomiske eller regnskapsmessige forhold eller vurderinger av slike forhold. Bergen, 13. juli 2007 Wikborg, Rein & Co. 3.4 Opplysning fra tredjemann I den grad Prospektet benytter informasjon fra kilder utenfor selskapet så er informasjonen korrekt gjengitt i Prospektet og etter det styret kjenner til og kan kontrollere ut fra offentliggjorte opplysninger fra tredjemann er ingen fakta utelatt som kan medføre at de gjengitte opplysningene er unøyaktige eller villedende. Bergen, 13. juli 2007 I styret for Tide ASA Mette Nora Sætre (leder) Magny Øvrebø Erik Eik Steinar Madsen John Roald Nygaard Reidar Christian Lien (nestleder) Magne Revheim Hilde Drønen Karstein Bremnes Mons Tore Nakken Frode Sælen 15

18 4. DEFINISJONER OG ORDLISTE Med mindre annet fremgår av sammenhengen, skal ord og uttrykk som benyttes i dette Prospektet forstås slik det fremgår nedenfor. Ord og uttrykk som er definert i flertall skal også tolkes tilsvarende i entall, og visa versa. allmennaksjeloven/asal. DSD Emisjonene Garantikonsortiet Garantien Garantist Lov om allmennaksjeselskaper. Det Stavangerske Dampskibsselskab AS. Gjennomført Rettet Emisjon og Reparasjonsemisjonen. Konsortium som garanterer for tegning av inntil nye aksjer, til kurs NOK 46,4 per aksje, i Reparasjonsemisjonen. Samlet beløp garantert av Garantistene i Garantikonsortiet, totalt NOK ,2. Garantisten er en av flere deltagere i Garantikonsortiet som garanterer fulltegning av Reparasjonsemisjonen. Gjennomført Rettet Emisjon Rettet emisjon av nye aksjer, hver pålydende NOK 2, til tegningskurs NOK 46,4 per aksje, rettet mot utvalgte aksjonærer og investorer, gjennomført 27. juni 2007 og vedtatt av Selskapets styre den 28. juni HSD HSD ASA (Part i fusjonen som dannet Tide i 2006). Prospekt Reparasjonsemisjon Stavangerske Tegningsblankett Tegningsperiode Tide/Selskapet Tide Buss Tide Reiser Nærværende prospekt inklusiv vedlegg utarbeidet i forbindelse med Emisjonene. Emisjon av nye aksjer, hver pålydende NOK 2, til tegningskurs NOK 46,4 per aksje, rettet mot aksjonærer i Tide per 27. juni 2007 som ikke tegnet i Gjennomført Rettet Emisjon. Aksjonærer per 27. juni 2007 som ikke tegnet i Gjennomført Rettet Emisjon har rett til å tegne 0,4 nye aksjer for hver eksisterende aksje per 27. juni Reparasjonsemisjonen er garantert fulltegnet. Stavangerske AS. Den vedlagte tegningsblanketten i Prospektet som skal benyttes i forbindelse med tegning av aksjer i Reparasjonsemisjonen. Perioden hvor det kan tegnes aksjer i Reparasjonsemisjonen er fra og med 30. juli 2007 til og med 17. august 2007 kl Tide ASA. Tide Buss AS. Tide Reiser AS. 16

19 Tide Sjø Tilrettelegger eller ABG Sundal Collier Norge ASA VPS vphl. Tide Sjø AS. ABG Sundal Collier Norge ASA, org. nr Verdipapirsentralen. Lov om verdipapirhandel. 17

20 5. EMISJONENE 5.1 Formålet med Emisjonene Formålet med Emisjonene er å styrke Selskapets balanse for å sikre finansiering av Tides program for bygging av nye ferger og hurtigbåter og for å gi økonomisk handlefrihet til å finansiere eventuelt nye fremtidige anbudskontrakter innen Sjø- og Bussegmentet. Tide har vunnet en rekke anbud, spesielt innen ferge- og hurtigbåtsegmentet gjennom det heleide datterselskapet Nor Ferjer. Nor Ferjer har vunnet anbudskontrakter i Hordaland, Rogaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Trøndelag. I tillegg er Nor Ferger i sluttforhandlinger om ferge- og hurtigbåtanbud i Indre Oslofjord og ferjesambandet Anda/Lote i Nordfjord. Selskapet anslår at investeringene knyttet til oppstart av ikke igangsatte anbudskontrakter tildelt Nor Ferjer beløper seg til ca. MNOK 850. Tide vil finansiere investeringene i nye ferger og hurtigbåter med gjeld og egenkapital. Etter kjøpet av Stavangerske har gjeldsgraden (Sum Gjeld / Sum Gjeld og Egenkapital) i Tide økt fra ca. 67 % til ca. 75% (beregnet per 31. mars 2007). Emisjonene vil redusere gjeldsgraden i Tide til ca. 68 % (beregnet per 31. mars 2007) og etablere en balanse- og likviditetssituasjon som er tilpasset aktiv deltakelse i nye anbud på nasjonal basis, hvilket antas å kunne medføre betydelige investeringer i nytt transportmateriell. Kapitalinnhentingen til Selskapet skjer gjennom to rettede emisjoner. Den første rettede emisjonen Gjennomført Rettet Emisjon ble rettet mot større aksjonærer i Selskapet og andre investorer som ønsket å tegne enkeltbeløp større enn EUR Den andre emisjonen Reparasjonsemisjonen rettes mot de av aksjonærene den 27. juni 2007 som ikke tegnet seg i Gjennomført Rettet Emisjon. Disse får rett til å tegne 0,4 aksjer for hver eksisterende aksje eiet av disse den 27. juni 2007, slik at alle aksjonærene gies mulighet til å opprettholde sin eierandel i Selskapet. Emisjonene innebærer at aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene i medhold av allmennaksjeloven 10-4 tilsidesettes i medhold av Begrunnelsen for fravikelse av fortrinnsretten i Gjennomført Rettet Emisjon er behovet for rask og effektiv kapitalinnhenting før sommerferien uten utarbeidelse av prospekt. Likebehandlingsprinsippet ivaretas likevel gjennom den etterfølgende beslutning om å gjennomføre Reparasjonsemisjon. Ettersom ikke alle aksjonærene (bare aksjonærer per 27. juni 2007 som ikke tegnet i Gjennomført Rettet Emisjon) får delta i Reparasjonsemisjonen, innebærer det at fortrinnsretten til å tegne aksjer også fravikes i denne emisjonen. Det er nødvendig for at alle aksjonærene skal gis mulighet til å opprettholde sin eierandel i Selskapet. 5.2 Aksjekapital før og etter Emisjonene Før Emisjonene hadde Selskapet en aksjekapital på NOK fordelt på aksjer hver pålydende NOK 2, fullt innbetalt. Selskapet har kun én aksjeklasse og hver aksjer gir én stemme på generalforsamlingen. Gjennomført Rettet Emisjon ble plassert 27. juni 2007 og vedtatt av styret den 28. juni Emisjonen innebærer utstedelse av nye aksjer, hver pålydende NOK 2 til tegningskurs 46,40, som gir et emisjonsbeløp på NOK ,20 og en økning av aksjekapitalen på NOK Gjennomført Rettet Emisjon ble registrert i Foretaksregisteret 28. juni Etter registreringen har Selskapet en aksjekapital på NOK fordelt på aksjer, hver pålydende NOK 2. 18

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr )

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr ) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr. 913 460 715) Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Monobank ASA ( Banken eller "Selskapet") i Bankens lokaler

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. Ekstraordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. Ekstraordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes Til aksjonærene i Nordic Mining ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA Ekstraordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes 1. mars 2010, klokken 16.30 i Thon Conference

Detaljer

Fortsatt god resultatutvikling for Tide- konsernet.

Fortsatt god resultatutvikling for Tide- konsernet. Fortsatt god resultatutvikling for Tide- konsernet. Finansielle forhold Regnskap Tide sitt resultat før skatt gav et overskudd i andre kvartal på MNOK 38,7 mot MNOK 6,7 i andre kvartal 2006. Netto salgsgevinster

Detaljer

INFORMASJONSDOKUMENT

INFORMASJONSDOKUMENT 1/81 INFORMASJONSDOKUMENT UTARBEIDET I FORBINDELSE MED UTSTEDELSE OG NOTERING AV VEDERLAGSAKSJER I TIDE ASA I ANLEDNING GJENNOMFØRING AV TINGSINNSKUDDSEMISJON I TIDE ASA VED ERVERV AV 100 % AV AKSJENE

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Til aksjonærene i BWG Homes ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i BWG Homes ASA onsdag 7. mars 2012 kl 10:00 i selskapets lokaler

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE i REPRESENTANTSKAPTET. Aurskog Sparebank (møte 1)

INNKALLING TIL MØTE i REPRESENTANTSKAPTET. Aurskog Sparebank (møte 1) INNKALLING TIL MØTE i REPRESENTANTSKAPTET I Aurskog Sparebank (møte 1) Det innkalles herved til møte i Aurskog Sparebanks representantskap. Møtet holdes i Saker til behandling: Aurskog Sparebank, møterom

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i NRC Group ASA Onsdag den 2. desember 2015 kl. 12:00, i selskapets

Detaljer

Dagsorden. 1. Åpning av møtet ved styreleder og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmakter

Dagsorden. 1. Åpning av møtet ved styreleder og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmakter Til Aksjeeierne i Eitzen Maritime Services ASA 12. juni 2008 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjeeierne i Eitzen Maritime Services ASA innkalles til en ekstraordinær generalforsamling den

Detaljer

INFORMASJONSDOKUMENT

INFORMASJONSDOKUMENT INFORMASJONSDOKUMENT FORBEREDT I FORBINDELSE MED FUSJONEN MELLOM HARDANGER SUNNHORDLANDSKE DAMPSKIPSSELSKAP ASA OG GAIA TRAFIKK AS SOM GRUNNLAG FOR UTSTEDELSE OG NOTERING AV VEDERLAGSAKSJER I DET FUSJONERTE

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Onsdag, 9. mai 2012 kl Bjergsted Terrasse 1, Stavanger

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Onsdag, 9. mai 2012 kl Bjergsted Terrasse 1, Stavanger Til aksjeeierne i SpareBank 1 SR-Bank ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag, 9. mai 2012 kl. 17.00 Bjergsted Terrasse 1, Stavanger DAGSORDEN Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Åpning

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 23. juni 2015 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 23. juni 2015 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA 23. juni 2015 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Spectrum ASA (Selskapet), 23.

Detaljer

TIL AKSJEEIERNE I BADGER EXPLORER ASA

TIL AKSJEEIERNE I BADGER EXPLORER ASA Stavanger, 9. desember 2016 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 9. januar 2017 kl. 09.00 CET Badger Explorer ASA, Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger, Norge Det innkalles med dette til

Detaljer

Positiv resultatutvikling for Tide- konsernet.

Positiv resultatutvikling for Tide- konsernet. Positiv resultatutvikling for Tide- konsernet. Finansielle forhold Regnskap Tide sitt resultat før skatt gav et overskudd i første kvartal på MNOK 32,9 mot MNOK 9,0 i første kvartal 2006. Netto salgsgevinster

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr )

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr ) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr. 913 460 715) Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Monobank ASA ( Banken ) i Bankens lokaler i Torgallmenningen

Detaljer

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE SPAREBANK 1 RINGERIKE HADELAND

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE SPAREBANK 1 RINGERIKE HADELAND INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I SPAREBANK 1 RINGERIKE HADELAND Det innkalles med dette til ekstraordinært representantskapsmøte i SpareBank 1 Ringerike Hadeland ("Banken") den 18. mai 2017 kl. 1830

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA Sted: Hotell Continental, Oslo Dato: 19. mai 2010 Kl.: 09.00 Møtet vil åpnes av styrets leder, Einar Askvig Til behandling foreligger:

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA Til aksjonærene i Rocksource ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA Ekstraordinær generalforsamling vil bli avholdt Onsdag, 23. februar 2011 kl 1100 CET i Shippingklubben,

Detaljer

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I SPAREBANKEN VEST 18. NOVEMBER 2015 KL 14.00

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I SPAREBANKEN VEST 18. NOVEMBER 2015 KL 14.00 INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I SPAREBANKEN VEST 18. NOVEMBER 2015 KL 14.00 Det innkalles herved til møte i representantskapet i Sparebanken Vest for første gangs behandling av forslag om nedsettelse

Detaljer

Tegningsinnbydelse. Sandnes Sparebank. Meddelelser

Tegningsinnbydelse. Sandnes Sparebank. Meddelelser Tegningsinnbydelse Sandnes Sparebank Meddelelser Denne Tegningsinnbydelsen er utarbeidet i forbindelse med gjennomføring av en rettet emisjon mot grunnfondsbeviseierne i Sandnes Sparebank ( Banken ) per

Detaljer

Tide ASA Endelig beslutning om kjøp av Stavangerske AS Utvidet børsmelding 25. mai 2007

Tide ASA Endelig beslutning om kjøp av Stavangerske AS Utvidet børsmelding 25. mai 2007 Tide ASA Endelig beslutning om kjøp av Stavangerske AS Utvidet børsmelding 25. mai 2007 BAKGRUNN Tide ASA ( Tide ) annonserte den 3. mai 2007 at styrene i Det Stavangerske Dampskibsselskab ( DSD ) og Tide

Detaljer

FORTRINNSRETTSEMISJON I NTS ASA

FORTRINNSRETTSEMISJON I NTS ASA FORTRINNSRETTSEMISJON I NTS ASA KORT OM TEGNINGSRETTER OG FREMGANGSMÅTE VED TEGNING Tegningsperiode: 20. november 2014 4. desember 2014 kl. 16:30 VIKTIG INFORMASJON Denne informasjonsbrosjyren skal ikke

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ALGETA ASA. Den ekstraordinære generalforsamlingen i Algeta ASA skal avholdes, Agenda:

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ALGETA ASA. Den ekstraordinære generalforsamlingen i Algeta ASA skal avholdes, Agenda: Til: Aksjonærene i Algeta ASA Oslo, 18. februar 2009 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ALGETA ASA Den ekstraordinære generalforsamlingen i Algeta ASA skal avholdes, Tid: onsdag 4. mars 2009,

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MELHUS SPAREBANK

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MELHUS SPAREBANK INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MELHUS SPAREBANK Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Melhus Sparebank den 13. november 2017 kl. 19.00 i bankens lokaler. Til behandling

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. den 24. november 2016, kl

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. den 24. november 2016, kl Til aksjonærene, styret og revisor i Pareto Bank ASA Oslo, 2. november 2016 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Pareto Bank ASA, den 24. november

Detaljer

«Selskapet er et allmennaksjeselskap med forretningskontor i Bærum. Selskapets navn er Aker ASA»

«Selskapet er et allmennaksjeselskap med forretningskontor i Bærum. Selskapets navn er Aker ASA» FORSLAG TIL GENERALFORSAMLINGENS BESLUTNINGER Sak 4. Endring av selskapets vedtekter. Vedtektenes 1 endres til å lyde som følger: «Selskapet er et allmennaksjeselskap med forretningskontor i Bærum. Selskapets

Detaljer

Tegningsinnbydelse. Sparebanken Møre. Meddelelser

Tegningsinnbydelse. Sparebanken Møre. Meddelelser Tegningsinnbydelse Sparebanken Møre Meddelelser Denne Tegningsinnbydelsen er utarbeidet i forbindelse med gjennomføring av en rettet emisjon mot grunnfondsbeviseierne i Sparebanken Møre ( Banken ) per

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA Torsdag den 29. april 2010 kl. 09.30, i Thon Vika Atrium, Munkedamsveien

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 29. august 2011 kl på Sjølyst Plass 2 i Oslo

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 29. august 2011 kl på Sjølyst Plass 2 i Oslo INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA 29. august 2011 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Spectrum ASA (Selskapet),

Detaljer

Tildeling av nye aksjer besluttes av styret. Følgende tildelingskriterier skal gjelde:

Tildeling av nye aksjer besluttes av styret. Følgende tildelingskriterier skal gjelde: Til aksjeeiere i EDB ErgoGroup ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i EDB ErgoGroup ASA ( Selskapet ): 19. november kl 11.00 i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes i selskapets lokaler

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes i selskapets lokaler Til aksjonærene i Storm Real Estate ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes i selskapets lokaler Dronning Mauds gate 3, 10. etg,

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I C. TYBRING-GJEDDE ASA

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I C. TYBRING-GJEDDE ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I C. TYBRING-GJEDDE ASA År 2003 den 23. mai ble ordinær generalforsamling avholdt i C.TYBRING-GJEDDE ASA. Tilstede var de aksjonærer som fremgår av vedlagte liste

Detaljer

Innkalling. Eitzen Chemical ASA

Innkalling. Eitzen Chemical ASA Til aksjonærene i Eitzen Chemical ASA 5. november 2009 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Eitzen Chemical ASA Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Eitzen Chemical ASA ( Selskapet

Detaljer

TIL AKSJEEIERNE I BADGER EXPLORER ASA

TIL AKSJEEIERNE I BADGER EXPLORER ASA Stavanger, 2. februar 2017 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 23. februar 2017 kl. 08.00 CET Badger Explorer ASA, Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger, Norge Det innkalles med dette til

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA

Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA Til aksjeeierne i Norda ASA Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA Dato: Torsdag 20. juni 2013 kl 13:00 Sted: Advokatfirmaet Thommessen AS lokaler i Haakon VIIs gate 10 i Oslo Generalforsamlingen

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC SEAFARMS AS

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC SEAFARMS AS Til aksjeeiere i Nordic Seafarms AS Aksjeeierne i Nordic Seafarms AS innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling. Møtet avholdes på selskapets kontor, Strandgaten 223 (3.etg) i Bergen den 17.

Detaljer

Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet for 2007 for selskapet og konsernet samt styrets årsberetning.

Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet for 2007 for selskapet og konsernet samt styrets årsberetning. Forslag til vedtak Til innkallingens punkt 5: Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet for 2007 for selskapet og konsernet samt styrets årsberetning. Til innkallingens punkt 6: Styret

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MEDSAFE ASA. (Org. nr.: 976 800 842)

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MEDSAFE ASA. (Org. nr.: 976 800 842) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MEDSAFE ASA (Org. nr.: 976 800 842) 1 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Styret innkaller med dette til ekstraordinær generalforsamling i Medsafe

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Idex ASA ( Selskapet ) som vil finne sted: Onsdag 12. september 2007 kl. 09.00 på Felix

Detaljer

Serodus ASA. Org. nr Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Serodus ASA. Org. nr Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Serodus ASA Org. nr. 992 249 897 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Serodus ASA ("Selskapet") mandag den 6. januar 2014 kl. 1400 i

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Til aksjonærene i BWG Homes ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i BWG Homes ASA fredag 6. mars 2009 kl 09:00 i selskapets lokaler

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i NORSE ENERGY CORP. ASA Oslo, 12. januar 2010 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Norse Energy Corp. ASA ( Norse ) den 2.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til Aksjeeierne i Eitzen Chemical ASA 9. mai 2008 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Eitzen Chemical ASA avholdes 28. mai 2008 kl. 10.00 i selskapets kontorlokaler på

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i PSI Group ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i PSI Group ASA holdes i selskapets lokaler, Slynga 10, 2005 Rælingen 1. august 2011 kl 12.00

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Aqua Bio Technology ASA

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Aqua Bio Technology ASA Til aksjeeierne i Aqua Bio Technology ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Aqua Bio Technology ASA Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Aqua Bio Technology ASA,

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Etrinell AS (org.nr 980 645 525)

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Etrinell AS (org.nr 980 645 525) Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Etrinell AS (org.nr 980 645 525) Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling på selskapets kontor i Karenslyst allè 8 B i Oslo den 28.06.2013 fra

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING INSTABANK ASA. 4. oktober 2017 kl

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING INSTABANK ASA. 4. oktober 2017 kl INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I INSTABANK ASA 4. oktober 2017 kl. 14.00 Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Instabank ASA (Selskapet), 4. oktober 2017 kl. 14.00

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING REPANT ASA. Kl 17.00, 21 mai ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN VED STYRETS LEDER PER KVERNELAND

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING REPANT ASA. Kl 17.00, 21 mai ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN VED STYRETS LEDER PER KVERNELAND Til aksjonærene i Repant ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING i REPANT ASA Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Repant ASA Kl 17.00, 21 mai 2007 i selskapets lokaler i Kobbervikdalen

Detaljer

INFORMASJONSDOKUMENT

INFORMASJONSDOKUMENT INFORMASJONSDOKUMENT FORBEREDT I FORBINDELSE MED FUSJONEN MELLOM HARDANGER SUNNHORDLANDSKE DAMPSKIPSSELSKAP ASA OG GAIA TRAFIKK AS SOM GRUNNLAG FOR UTSTEDELSE OG NOTERING AV VEDERLAGSAKSJER I DET FUSJONERTE

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeierne i NEAS ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i NEAS ASA torsdag 12. april 2012 kl. 09.00 i selskapets hovedkontor i Arnstein Arnebergs vei

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA Onsdag den 1. juni 2011 kl. 09.00, i Thon Vika Atrium, Munkedamsveien

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Innkalling til EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i Hardanger Sunnhordlandske Dampskipsselskap ASA Grand Hotel Terminus, Zander Kaaes gt 6, 5015 Bergen (ved jernbanestasjonen) torsdag 29. juni 2006 kl. 10.00

Detaljer

C.TYBRING-GJEDDE ASA 1

C.TYBRING-GJEDDE ASA 1 C.TYBRING-GJEDDE ASA 1 År 2001 den 10. juli ble ekstraordinær generalforsamling avholdt i C.TYBRING-GJEDDE ASA. Av aksjekapitalen var representert: 8 møtende aksjonærer, som representerer 178 840 aksjer

Detaljer

Fortrinnsrettsemisjon i BW Offshore Limited

Fortrinnsrettsemisjon i BW Offshore Limited Fortrinnsrettsemisjon i BW Offshore Limited Viktig informasjon om tegningsretter og fremgangsmåte ved tegning Tegningsretter som ikke benyttes til tegning av nye aksjer innen utløpet av tegningsperioden

Detaljer

Dagsorden. 1 Åpning av møtet ved styreleder Harald Ellefsen, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

Dagsorden. 1 Åpning av møtet ved styreleder Harald Ellefsen, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere 31. mars 2000 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjeeierne i Nethouse AS innkalles til ordinær generalforsamling Onsdag 12. april 2000 kl 10.00 i Oslo Konserthus, Lille sal, hovedinngang fra Ruseløkkveien,

Detaljer

Fortrinnsrettsemisjon i Aurskog Sparebank

Fortrinnsrettsemisjon i Aurskog Sparebank Fortrinnsrettsemisjon i Aurskog Sparebank Viktig informasjon til deg som eier i Aurskog Sparebank TEGNINGSRETTER SOM IKKE ER BENYTTET TIL Å TEGNE NYE EGENKAPITALBEVIS I BANKEN ELLER ER SOLGT INNEN UTLØPET

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til Aksjeeierne i Camillo Eitzen & Co ASA 24. mai 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Camillo Eitzen & Co ASA avholdes fredag 9. juni 2006 kl. 10:00 i konferanserommet

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 23,1 mill. mot NOK 25,6 mill. i tredje kvartal 2005. Netto salgsgevinster

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING DOLPHIN INTERCONNECT SOLUTIONS ASA. (org. nr )

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING DOLPHIN INTERCONNECT SOLUTIONS ASA. (org. nr ) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING DOLPHIN INTERCONNECT SOLUTIONS ASA (org. nr. 984 861 060) Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Dolphin Interconnect Solutions ASA (

Detaljer

DOMSTEIN ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

DOMSTEIN ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Til aksjeeierne i Domstein ASA DOMSTEIN ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Domstein ASA avholdes på selskapets kontorer i Måløy, den 1. juli 2004 kl 13.00. Til behandling

Detaljer

Til aksjonærene i Spon Fish AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Til aksjonærene i Spon Fish AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Spon Fish AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Spon Fish AS. Sted: Munkedamsveien 53 B i Oslo. Dato: 8. januar

Detaljer

1.Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning

1.Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning Til aksjeeierne i igroup.no AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I igroup.no AS Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i igroup.no AS fredag den 7. april 2000 kl 10.00 i Sandviksveien

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BYGGMA ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BYGGMA ASA Til aksjonærene i Byggma ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BYGGMA ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Byggma ASA tirsdag 13.mai 2003 kl. 14.00 i selskapets lokaler

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i DOF Installer ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i DOF Installer ASA holdes på selskapets kontor i: Alfabygget, 5392 STOREBØ 25. mai 2011 kl 14.00 Generalforsamlingen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Goodtech ASA. Sted: Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, Oslo Dato: Fredag 25. april 2014 Kl.: 10:00

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: torsdag den 28. mai 2015 kl. 13.00

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i NRC Group ASA

TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i NRC Group ASA TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i NRC Group ASA Torsdag den 12. mai 2016 kl. 15:00, i selskapets lokaler,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til Aksjonærene i Aktiv Kapital ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2005 Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Aktiv Kapital ASA således:

Detaljer

Tide ASA Fjerde kvartal Bergen, 25. februar 2009

Tide ASA Fjerde kvartal Bergen, 25. februar 2009 Tide ASA Fjerde kvartal 28 Bergen, 25. februar 29 Viktig Melding Dette presentasjonsmaterialet ( Presentasjonen ) av Tide ASA ( Tide eller Selskapet ) er utarbeidet av Selskapet utelukkende for informasjonsformål.

Detaljer

Til aksjonærene i Grégoire AS

Til aksjonærene i Grégoire AS Til aksjonærene i Grégoire AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Grégoire AS vil bli avholdt torsdag 20. mai 2010 kl 15.00 i selskapets lokaler i Jåttåvågveien 7, 4020

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeierne i Eitzen Chemical ASA 13. oktober 2006 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Eitzen Chemical ASA avholdes fredag 27. oktober 2006 kl. 09:00 i

Detaljer

Fortrinnsrettsemisjon i SpareBank 1 Nord-Norge 2013

Fortrinnsrettsemisjon i SpareBank 1 Nord-Norge 2013 Kort om tegningsretter og fremgangsmåten ved tegning Fortrinnsrettsemisjon i SpareBank 1 Nord-Norge 2013 Tegningsperiode: 13. 27. september 2013 kl. 16:30 Bank. Forsikring. Og deg. Fortrinnsrettsemisjon

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 Til aksjeeierne i I.M. Skaugen SE INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 Aksjeeierne i I.M. Skaugen SE innkalles herved til ordinær generalforsamling 18. mars 2010, kl. 16:00, på selskapets kontor

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I THIN FILM ELECTRONICS ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I THIN FILM ELECTRONICS ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I THIN FILM ELECTRONICS ASA Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Thin Film Electronics ASA ( Selskapet ) som vil finne sted: 16.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IT & PROCESS AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IT & PROCESS AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IT & PROCESS AS Styret i IT & Process AS innkaller herved til ordinær generalforsamling i selskapet torsdag den 12. juni 2003 kl 15.00. Møte vil avholdes i Karenslyst

Detaljer

Til aksjonærene i Norske Skogindustrier ASA

Til aksjonærene i Norske Skogindustrier ASA Til aksjonærene i Norske Skogindustrier ASA Ekstraordinær generalforsamling i Norske Skogindustrier ASA avholdes torsdag 22. september 2005 kl. 1300 i selskapets forretningslokaler i Oksenøyveien 80, 1326

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Goodtech ASA. Sted: Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, Oslo Dato: Fredag 24. april 2015 Kl.: 13:00

Detaljer

Fortrinnsrettsemisjon i Sandnes Sparebank 2016

Fortrinnsrettsemisjon i Sandnes Sparebank 2016 Viktig informasjon Fortrinnsrettsemisjon i Sandnes Sparebank 2016 Kort om tegningsretter og fremgangsmåte ved tegning Tegningsperiode 25. mai kl 09.00 8. juni 2016 kl 16.30 norsk tid Som eksisterende eier

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: onsdag den 11. juni 2014 kl. 13.00

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i Hurtigruten ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Hurtigruten ASA avholdes på Quality Grand Hotel i Narvik Fredag 20. februar 2009 kl 12.30

Detaljer

Til aksjonærene i Scana Industrier ASA. Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i SCANA INDUSTRIER ASA. den 26. april 2006 kl. 15.

Til aksjonærene i Scana Industrier ASA. Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i SCANA INDUSTRIER ASA. den 26. april 2006 kl. 15. Til aksjonærene i Scana Industrier ASA Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i SCANA INDUSTRIER ASA den 26. april 2006 kl. 15.00 i Løkkeveien 103, Stavanger. Følgende saker foreligger til

Detaljer

1. Åpning av generalforsamlingen ved styreleder Rune I. Fløgstad. Fortegnelse over fremmøtte aksjonærer.

1. Åpning av generalforsamlingen ved styreleder Rune I. Fløgstad. Fortegnelse over fremmøtte aksjonærer. Husøyvegen 278 4262 Avaldsnes Norge Til aksjonærer i Telefaks +47 52 85 94 90 Org.Nr. NO 985 220 492 MVA Web: www. seagarden.no Side 1 av 8 Dato: 19. juni 2015 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FAST SEARCH & TRANSFER ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FAST SEARCH & TRANSFER ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FAST SEARCH & TRANSFER ASA Herved innkalles aksjonærene i Fast Search & Transfer ASA ( Selskapet eller FAST ) til ekstraordinær generalforsamling i Selskapet

Detaljer

Tide ASA Fjerde kvartal 2007. Bergen, 28. februar 2008

Tide ASA Fjerde kvartal 2007. Bergen, 28. februar 2008 Tide ASA Fjerde kvartal 27 Bergen, 28. februar 28 Viktig Melding Dette presentasjonsmaterialet ( Presentasjonen ) av Tide ASA ( Tide eller Selskapet ) er utarbeidet av Selskapet utelukkende for informasjonsformål.

Detaljer

Resultat per aksje (NOK) 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Utvannet resultat per aksje 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1

Resultat per aksje (NOK) 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Utvannet resultat per aksje 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Tide-konsernet pr. 3. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i tredje kvartal 2008 på 822 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 651 millioner kroner i Q3-07. EBITDA i kvartalet ble 141 millioner

Detaljer

Vedlegg til innkalling til ordinær generalforsamling i TOMRA SYSTEMS ASA 19. april 2001

Vedlegg til innkalling til ordinær generalforsamling i TOMRA SYSTEMS ASA 19. april 2001 Vedlegg til innkalling til ordinær generalforsamling i TOMRA SYSTEMS ASA 19. april 2001 Punkt 5 A Fullmakt om rettede emisjoner Styret har de siste årene hatt en generell fullmakt til å utvide aksjekapitalen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til Aksjeeierne i Camillo Eitzen & Co ASA 9. mai 2008 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Camillo Eitzen & Co ASA avholdes onsdag 28. mai 2008 kl. 14:00 i selskapets kontorlokaler

Detaljer

Innkalling. Ordinær generalforsamling 2012 Infratek ASA onsdag 09. mai 2012 kl. 17:00 Selskapets kontor, Breivollveien 31, 0668 Oslo

Innkalling. Ordinær generalforsamling 2012 Infratek ASA onsdag 09. mai 2012 kl. 17:00 Selskapets kontor, Breivollveien 31, 0668 Oslo Innkalling Ordinær generalforsamling 2012 Infratek ASA onsdag 09. mai 2012 kl. 17:00 Selskapets kontor, Breivollveien 31, 0668 Oslo TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. Åpning av møtet og valg av møteleder Generalforsamlingen

Detaljer

TIDE ASA Presentasjonsmateriale Planlagt aksjekapitalutvidelse 27.06.2007

TIDE ASA Presentasjonsmateriale Planlagt aksjekapitalutvidelse 27.06.2007 TIDE ASA Presentasjonsmateriale Planlagt aksjekapitalutvidelse 27.06.2007 Viktig melding Dette presentasjonsmaterialet ( Presentasjonen ) av Tide ASA ( Tide eller Selskapet ) er utarbeidet av Selskapet

Detaljer

Protokoll for ordinær generalforsamling i Songa Offshore ASA

Protokoll for ordinær generalforsamling i Songa Offshore ASA Protokoll for ordinær generalforsamling i Songa Offshore ASA (organisasjonsnummer 988 124 923) avholdt kl. 17.00, onsdag 7. juni 2006 på Hotell Continental, Stortingsgaten 24/26 i Oslo. I henhold til styrets

Detaljer

Kvartalsrapport 4. kvartal 2008

Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Tide-konsernet pr. 4. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i fjerde kvartal 2008 på 874 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 787 millioner kroner i fjerde kvartal

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA Fredag den 18. mars 2011, kl. 09.00, i Thon Vika Atrium,

Detaljer

Bouvet ASA Innkalling til ordinær generalforsamling

Bouvet ASA Innkalling til ordinær generalforsamling Bouvet ASA Innkalling til ordinær generalforsamling Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Bouvet ASA onsdag 29. april 2009 kl. 17:00 i Shippingklubben, Haakon VII s gate 1, Oslo. Følgende

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Hjellegjerde ASA

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Hjellegjerde ASA Til alle aksjonærer i Hjellegjerde ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Hjellegjerde ASA Styret i Hjellegjerde ASA ( Selskapet ) innkaller med dette til ekstraordinær generalforsamling.

Detaljer

Videre opptaksprosess frem til notering avtales mellom selskapet og/eller selskapets rådgiver og børsens saksbehandler.

Videre opptaksprosess frem til notering avtales mellom selskapet og/eller selskapets rådgiver og børsens saksbehandler. Opptak til notering av øvrige retter til aksjer Nedenfor følger standard opptaksskjema som skal benyttes ved søknad om opptak til notering av retter som definert i opptaksreglene pkt 8.1 nr. 2-4, det vil

Detaljer

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Total Sports Online AS ( Selskapet ), som vil finne sted:

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Total Sports Online AS ( Selskapet ), som vil finne sted: INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I TOTAL SPORTS ONLINE AS Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Total Sports Online AS ( Selskapet ), som vil finne sted: 19. august 2008

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på. Hotel Continental, Oslo

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på. Hotel Continental, Oslo Til aksjonærene i Storm Real Estate ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på Hotel Continental, Oslo Torsdag den 10. mai 2012,

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EASYBANK ASA (org.nr )

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EASYBANK ASA (org.nr ) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EASYBANK ASA (org.nr. 986 144 706) Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Easybank ASA ("Easybank" eller "Selskapet") den 20. oktober 2017

Detaljer

Dagsorden. 1. Åpning av møtet samt opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere Styret har utpekt advokat Sverre Tysland til å åpne møtet.

Dagsorden. 1. Åpning av møtet samt opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere Styret har utpekt advokat Sverre Tysland til å åpne møtet. Til aksjeeierne i Cermaq ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I CERMAQ ASA Aksjeeierne i Cermaq ASA innkalles til ordinær generalforsamling tirsdag 21. mai 2013 kl. 10.00 i auditoriet i 1. etasje

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING NORDIC PETROLEUM AS. Fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmektiger

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING NORDIC PETROLEUM AS. Fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmektiger PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC PETROLEUM AS Den 8.6.2011 er det avholdt ordinær generalforsamling i Nordic Petroleum AS. Møtet ble avholdt i Victoria Hotell, Turngt. 3, 1606 Fredrikstad.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. i selskapets lokaler, Vika Atrium, Munkedamsveien 45 (oppgang A, 5. etg.), 0250 Oslo.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. i selskapets lokaler, Vika Atrium, Munkedamsveien 45 (oppgang A, 5. etg.), 0250 Oslo. Til aksjonærene i Nordic Mining ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA Ordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes tirsdag 23. mai 2017 klokken 16:30 i selskapets lokaler,

Detaljer