INFORMASJONSDOKUMENT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INFORMASJONSDOKUMENT"

Transkript

1 INFORMASJONSDOKUMENT FORBEREDT I FORBINDELSE MED FUSJONEN MELLOM HARDANGER SUNNHORDLANDSKE DAMPSKIPSSELSKAP ASA OG GAIA TRAFIKK AS SOM GRUNNLAG FOR UTSTEDELSE OG NOTERING AV VEDERLAGSAKSJER I DET FUSJONERTE SELSKAP 20. juni 2006

2 2/82 VIKTIG INFORMASJON Dette Informasjonsdokumentet er utarbeidet av Hardanger Sunnhordlandske Dampskipsselskap ASA i forbindelse med den planlagte fusjonen med Gaia Trafikk AS. Dokumentet er utarbeidet i henhold til Verdipapirhandelloven 5-5 nr 5 for opptak av vederlagsaksjene til notering på Oslo Børs. Dokumentet er ikke gjennomgått eller godkjent av Oslo Børs. Informasjonen i dette Informasjonsdokumentet er oppdatert per dokumentets dato. Dette dokumentet medfører ikke et tilbud om tegning av aksjer, men er utarbeidet for å gi markedet informasjon om det fusjonerte selskapet og som grunnlag for noteringen av vederlagsaksjene som utstedes til aksjonærene i Gaia Trafikk AS i forbindelse med fusjonen. Enkelte uttalelser i informasjonsdokumentet gjelder fremtidige forhold. Fremtidige forhold er forbundet med en rekke risiko og usikkerhetsmomenter. De faktiske forhold vil derfor, når de inntrer, kunne avvike vesentlig fra det som fremkommer i uttalelsene om fremtidige forhold. Enkelte årsaker til usikkerheten er omtalt i kapittel 2 Risikoforhold. Dette Informasjonsdokumentet er underlagt norsk rett.

3 3/82 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG Kort om det fusjonerte selskapet Fusjonen Risikoforhold kort oppsummering Utvalgt finansiell informasjon Nærståendeavtaler Fremlagte dokumenter RISIKOFORHOLD Selskapsspesifikke risikoforhold Risikoforhold knyttet til transaksjonen/utstedelse av vederlagsaksjer ANSVARSERKLÆRINGER Styret i HSD Finansiell rådgiver Juridiske rådgivere Sakkyndige redegjørelser/erklæringer m.v DEFINISJONER OG ORDLISTE FUSJONEN OG UTSTEDELSE OG NOTERING AV VEDERLAGSAKSJER Bakgrunn og begrunnelse for Fusjonen HSD Konsernet Gaia Konsernet Fusjonen Fusjonsvederlag Godkjennelse fra selskapenes generalforsamlinger Regnskapsmessig behandling Styre og bedriftsforsamling Forutsetninger for gjennomføring av Fusjonen Fusjonens betydning for de ansatte Notering av aksjene på Oslo Børs Skattemessige behandling Kostnader Forventet fremdriftsplan DET FUSJONERTE KONSERNET Selskapet Virksomhetsoversikt Styre, ledelse og ansatte Større aksjonærer på fusjonstidspunktet Nærståendeavtaler Historisk finansiell informasjon Kapitalisering og gjeld Kapitaltilgang for det fusjonerte selskapet Aksjekapital Juridiske forhold Fremlagte dokumenter...82

4 4/82 Vedlegg 1. Fusjonsplan mellom styrene i HSD og Gaia datert 19./29. mai 2006 (uten vedlegg) 2. Vedtekter for HSD og Gaia pr. i dag 3. Forslag til vedtekter for det fusjonerte selskap 4. Erklæring vedrørende proforma regnskapsinformasjon

5 5/82 1 SAMMENDRAG Sammendraget i dette kapittel 1 bør kun leses som en innledning til dette dokumentet og som et kort oppsummering av de mest sentrale forhold i dokumentet. Sammendraget er ikke fullstendig eller utømmende og selskapenes aksjonærer og andre lesere henvises til de øvrige kapitler i dokumentet for en mer omfattende beskrivelse av fusjonen og de opplysninger som for øvrig er gitt om det fusjonerte selskapet. Leserne av dette dokumentet anmodes videre om særskilt å sette seg inn i kapittel 2 Risikofaktorer. Dersom det overfor en domstol fremsettes et krav knyttet til informasjon gitt i Informasjonsdokument, kan den saksøkende investor bli pålagt å bære kostnadene ved eventuell oversettelse av Informasjonsdokumentet. Ansvar påhviler for de personer som har utarbeidet sammendraget, men kun dersom sammendraget er villedende, feilaktig eller misvisende, når lest i sammneheng med de øvrige deler av Informasjonsdokumentet. 1.1 Kort om det fusjonerte selskapet Generelt om selskapet Det fusjonerte selskapet vil bli resultatet av den foreslåtte fusjonen mellom HSD og Gaia, med HSD som det overtakende selskap. HSD er et allmennaksjeselskap med forretningsadresse Møllendalsveien 1A, N-5009 Bergen, tlf , faks HSD er stiftet i 1880 og er registrert i Foretaksregisteret med org.nr Som norsk allmennaksjeselskap er HSD underlagt norsk lovgivning og herunder lov om allmennaksjeselskaper av 13. juni 1997 nr. 45. I forbindelse med gjennomføring av den foreslåtte fusjonen med Gaia vil HSD endre navn. Endelig navn på det fusjonerte selskapet er ikke fastsatt, men vil bli fastsatt før tidspunktet for de ekstraordinære generalforsamlingene som skal vedta Fusjonen. Det fusjonerte selskapet vil på Virkningstidspunktet bli organisert som et konsern med tre forretningsområder; reiseliv, kollektivtransport land og kollektivtransport sjø. De tre virksomhetsområdene vil bli organisert under en felles konsernledelse. Selskapets forretningskontor og hovedadministrasjon for konsernet skal være i Bergen. Virksomhetsområdene vil også ha hovedlokalisering i Bergen, med hensiktsmessig lokal tilstedeværelse i aktuelle områder. Kjernevirksomheten til det fusjonerte selskapet vil være drift, salg og markedsføring av persontransporttjenester på sjø og land, for offentlige og private kunder. Hovedtyngden av kjernevirksomheten vil være drift av busser med tilhørende anleggsinfrastruktur, og rederidrift av båter med tilhørende terminaler mv. En annen viktig del av kjernevirksomheten vil være salg og markedsføring av transporttjenestene. I forbindelse med økt konkurranseutsetting og et stort vekstpotensial innenfor reiseliv vil salg og markedsføring bli mer og mer viktig for selskapet i tiden som kommer. Deler av den virksomhet som utføres av selskapet er underlagt konsesjon. Dette gjelder (i) rute og ekspressbussvirksomhet og (ii) ferge- og hurtigbåtvirksomhet. Konsesjonsperioden for rutevirksomhet gjelder frem til 31. desember Konsesjonsperioden for fergevirksomheten går frem til 31. desember 2009 og for hurtigbåtvirksomheten frem til 31. desember Prisene på tjenestene blir endret etter årlige forhandlinger med stat og fylkeskommune. Grunnlaget for endringer er basert på trafikk og kostnadsutvikling. Konsesjoner knyttet til rute- og ekspressbussvirksomheten innebærer en rett og plikt til å yte et rutetilbud for busstjenester i et definert område med busser og personell som tilfredsstiller konsesjonskravene, både i kvantitet og kvalitet. Konsesjonene innebærer ingen rett eller plikt til å benytte bestemte eiendeler eller til å levere fra seg bestemte eiendeler ved avslutning av

6 6/82 konsesjonsperioden. Konsesjoner knyttet til ferge- og hurtigbåtvirksomhet innebærer en rett og plikt til å drive angitte ferge- og hurtigbåtsamband med et konsesjonsbestemt minstekrav til rutetilbud. Selskapet er ansvarlig for at ferger og hurtigbåter tilfredsstiller de krav som stilles til sikkerhet og vedlikehold, og at mannskapet får den sikkerhetsopplæring som det er krav om. Det fusjonerte selskapets kjerneområde er Vestlandet, men i takt med økt anbudsutsetting vil det fusjonerte selskapet ha som målsetting å konkurrere om oppdrag innen persontransport på sjø og land i hele Norge. På lengre sikt vil en Nordisk ekspansjon også bli vurdert. Innenfor persontransport vil kontrakter på utførelse av kollektivtrafikk for det offentlige utgjøre det viktigste markedet. Persontransport og andre relaterte tjenester i forbindelse med reiseliv vil også være et stort marked for selskapet og dette antas å ha det største relative vekstpotensial i årene fremover. Kommersiell rutedrift som ekspressbusser, flybusser og for eksempel hurtigbåtruten mellom Bergen og Stavanger vil også være et viktig marked. Et aktuelt nytt marked som det vil være naturlig for det fusjonerte selskapet å satse på er bybanedrift Styre, ledelse og ansatte Det er foreslått at styret i det fusjonerte selskapet fra Virkningstidspunktet skal bestå av følgende medlemmer: Mette Nora Sætre (styreleder) Reidar Lien (nestleder) Folke Hermansen Hilde Drønen Karstein Bremnes Magne Revheim Ingrid Namdal Ragnhild Hedemann Den administrative ledelsen i det fusjonerte selskapet vil bestå av følgende: Navn Dagfinn Neteland Bjørn Ove Børnes Atle Harald Sandtorv Geir Olav Mandt Idar Sylta Geir E. Aga Rita Brokstad Stilling Konsernsjef Direktør for Strategi og Forretningsutvikling Direktør for Økonomi og Finans Direktør for Konsernstab Administrerende Direktør - Buss Administrerende Direktør - Sjø Administrerende Direktør - Reiseliv Det fusjonerte konsernet vil få ca ansatte.

7 7/ Fusjonen Fusjonsteknisk informasjon Styrene i Gaia og HSD signerte henholdsvis den 19. og 29. mai 2006 Fusjonsplanen som innebærer at virksomheten i HSD og Gaia foreslås fusjonert, med HSD som det overtakende selskap. Fusjonen gjennomføres i henhold til allmennaksjeloven kapittel 13 ved at Gaia overdrar samtlige av sine eiendeler, rettigheter og forpliktelser i sin helhet til HSD mot at aksjonærene i Gaia på Virkningstidspunktet mottar fusjonsvederlaget som beskrevet i pkt nedenfor, samtidig som Gaia oppløses. Den endelige beslutningen om fusjon vil treffes ved at de ekstraordinære generalforsamlingene i Gaia og HSD godkjenner Fusjonsplanen. Forutsatt at de ekstraordinære generalforsamlingene vedtar Fusjonen, vil Fusjonen tre i kraft når fristen for kreditorene til å gjøre gjeldende innsigelser mot Fusjonen er utløpt, forholdet til kreditorer eventuelt er avklart, nødvendige offentlige tillatelser foreligger, de øvrige betingelser for gjennomføring av Fusjonen er oppfylt og Fusjonen er registrert i Foretaksregisteret. Det antas at selskapsrettslig ikrafttredelse vil finne sted ca. 4. september Ved selskapsrettslig ikrafttredelse av Fusjonen inntrer blant annet følgende virkninger: 1. Gaia er oppløst. 2. Aksjekapitalen i HSD er forhøyet. 3. Eiendeler, rettigheter og forpliktelser i Gaia som helhet er overført til HSD. 4. Aksjene i Gaia er byttet om med aksjer i HSD. 5. Krav på kontantvederlag anses som forfalt. Selskapets revisor er PricewaterhouseCoopers AS. I forbindelse med fusjonsforhandlingene har partene i fellesskap engasjert ABG Sundal Collier Norge ASA som rådgiver. I tillegg har HSD benyttet PricewaterhouseCoopers AS som finansiell rådgiver og Wikborg, Rein & Co. som juridisk rådgiver. Gaia har benyttet Ernst & Young AS som finansiell rådgiver og Advokatfirmaet Vogt & Wiig AS som juridisk rådgiver. De samlede kostnader ved Fusjonen antas å utgjøre ca. NOK (eks mva.) Bakgrunn og begrunnelse for Fusjonen Selskapene har i dag et etablert samarbeid innen viktige virksomhetsområder og felles eierskap i selskap knyttet til samarbeidet. Markedsutviklingen og endringer av rammebetingelser gjør imidlertid at begge selskaper må tilpasse seg en mer krevende konkurransesituasjon. Begge parter anser at en sammenslåing av selskapene i betydelig grad vil styrke konkurranseevnen og forbedre lønnsomheten i det sammenslåtte selskapet til fordel for både eiere og de ansatte i begge selskaper. Dette gjelder særlig i forhold til den varslede anbudsutsettelse av kollektivtransporttjenester over hele landet som er fremsatt fra politisk hold. Forbedret lønnsomhet er også den viktigste forutsetningen for i størst mulig grad å trygge arbeidsplassene. Videre vil en fusjon styrke mulighetene for en videreutvikling av selskapenes virksomhet med fortsatt sterk forankring på Vestlandet. Et fusjonert selskap vurderes således å være strategisk og finansielt riktig for begge selskaper.

8 8/ Vilkår for implementering av Fusjonen Det er en forutsetning for gjennomføring av Fusjonen at de ekstraordinære generalforsamlingene i HSD og Gaia vedtar Fusjonsplanen. Gjennomføring av Fusjonen er også betinget av at alle eventuelle lovbestemte betingelser for gjennomføring er oppfylt og at alle nødvendige tillatelser og godkjennelser foreligger. Fusjonsplanenes gjennomføring er videre betinget av at: i. ii. iii. iv. v. vi. Fusjonen blir godkjent av Konkurransetilsynet uten vilkår eller på vilkår som partenes styrer finner tilfredsstillende; Generalforsamlingene i HSD og Gaia velger bedriftsforsamling og valgkomité i overensstemmelse med bestemmelsene i Fusjonsplanens pkt og 9.4. og at bedriftsforsamlingen i HSD senest samtidig med Fusjonens ikrafttredelse foretar styrevalg i overensstemmelse med bestemmelsene i Fusjonsplanens pkt. 9.3; Generalforsamlingene i HSD og Gaia samme dag som Fusjonsplanen godkjennes, vedtar det fusjonerte selskaps navn og øvrige vedtektsbestemmelser i henhold til pkt. 6 i Fusjonsplanen; Det er gjennomført nyvalg av ansatterepresentanter til bedriftsforsamling og styre som sikrer de ansatte lik representasjon. Denne betingelsen kan frafalles ved beslutning i begge selskapers styrer; Oslo Børs ikke treffer noen beslutning som er til hinder for fortsatt børsnotering av det fusjonerte selskap; og At de samtykker fra tredjemann som etter begge styrenes skjønn er nødvendige for å gjennomføre Fusjonen, er gitt. Det forutsettes videre at ingen av partene beslutter eller foretar større investeringer, forandringer i sin virksomhet, endringer i egenkapitalen, kapitalutvidelse, utdeling eller lignende i tiden fra styrene har inngått Fusjonsplanen og frem til gjennomføringen av Fusjonen, uten at dette skjer i henhold til Fusjonsplanen eller etter forutgående samtykke fra de andre partene Fusjonsvederlag/aksjekapital De nye aksjene/kontantvederlag Fusjonsvederlaget til aksjeeierne i Gaia skal utgjøre aksjer i HSD utstedt gjennom kapitalforhøyelse i HSD, med tillegg av kontantvederlag for de aksjeeierne som ønsker dette. Bytteforholdet er avtalt til 57,5/42,5 (HSD/Gaia). Fusjonsvederlaget er fastsatt etter forhandlinger mellom HSD og Gaia ved selskapenes ledelser og styrer. I forbindelse med beregning av fusjonsvederlaget er egenkapitalen i det fusjonerte selskapet (HSD + Gaia) verdsatt til ca. MNOK 755. Basert på det avtalte bytteforholdet på 57,5/42,5 gir dette en egenkapitalverdi tilsvarende ca. MNOK 434 for HSD (tilsvarer ca. NOK 524,7 per HSD aksje 1 ) og ca. MNOK 321 for Gaia (tilsvarer ca. NOK 68,8 per Gaia aksje 1 ). Fusjonsvederlaget til aksjeeierne i Gaia utgjør i utgangspunktet aksjer i HSD, men hver enkelt aksjeeier kan alternativt velge at 20 % av det vederlag han skal motta skal være vederlag i form av kontant utbetaling, jfr. allmennaksjeloven 13-2 (1), nr. 2. Hver enkelt Gaia aksjeeier har således to 1 Ved beregning av verdi per aksje er beholdningen av egne aksjer holdt utenfor.

9 9/82 valg: (i) å motta 100% nye aksjer i HSD som fusjonsvederlag, eller (ii) å motta 80% av vederlaget i form av nye HSD aksjer og 20% i form av kontanter (det er ikke mulig å velge 5% kontanter eller 10% osv.) Sammen med innkallingen til den ekstraordinære generalforsamlingen i Gaia ble det derfor sendt ut en akseptblankett som den enkelte aksjeeier må returnere innen 1 uke før den ekstraordinære generalforsamlingen dersom vedkommende ønsker at 20 % av hans fusjonsvederlag skal være kontanter. De av aksjeeierne i Gaia som velger å motta 20 % av vederlaget i kontanter, vil motta et vederlag lik 0,10490 aksjer i HSD, samt NOK 13,77190 for hver aksje de eier i Gaia. Aksjer tilhørende aksjeeiere som ønsker at 20% av vederlaget skal utbetales som kontantvederlag vil bli sperret på VPS kontoen til den enkelte aksjeeier frem til Fusjonen teknisk gjennomføres (ca. 4. september 2006). De sperrede aksjene kan ikke avhendes eller flyttes til annen VPS-konto etter at kontantvederlaget er akseptert og Fusjonen er vedtatt. Aksjeeiere som velger å kun motta aksjer, vil motta 0,13112 aksjer i HSD for hver aksje de eier i Gaia. Det tas forbehold om at det frem til det selskapsrettslige ikrafttredelsestidspunktet (hvor kontantvederlaget skal utstedes) ikke inntreffer vesentlige forhold som kan påvirke verdsettelsen av Gaia eller HSD slik at kontantvederlaget totalt overstiger 20 % på Ikrafttredelsestidspunktet. I så tilfelle skal styret ha fullmakt til å redusere det totale kontantvederlaget som utstedes (forholdsmessig reduksjon overfor alle som skal ha kontantvederlag). Basert på ovennevnte (og hensyntatt at HSD også eier aksjer i Gaia) vil aksjeeierne i Gaia på Virkningstidspunktet motta minimum og maksimum aksjer i HSD, hver pålydende NOK 20,-, nærmere avhengig av hvor mange aksjeeiere som velger kombinasjonen av kontantvederlag og aksjevederlag. Brøkdeler av aksjer utstedes ikke. I stedet samles slike brøkdeler til hele aksjer som selges, slik at nettoprovenyet tilfaller de brøkdelsberettigede Gaia-aksjonærene til forholdsmessig fordeling. Dette gjelder ikke dersom kontantvederlaget i så tilfelle overstiger 20 % av fusjonsvederlaget; da rundes brøkdelsaksjene ned til nærmeste hele aksje. Det utstedes ikke vederlagsaksjer for HSD aksjer i Gaia og Gaias beholdning av egne aksjer. Vederlagsaksjene som utstedes i HSD gir rett til utbytte fra regnskapsåret 2005, som måtte bli besluttet etter Virkningstidspunktet. For øvrig gir vederlagsaksjene like rettigheter som de øvrige aksjene i HSD fra Virkningstidspunktet Utvanning for eksisterende aksjonærer Utstedelse av vederlagsaksjer til aksjonærene i Gaia i forbindelse med Fusjonen vil representere en utvanning for eksisterende HSD aksjonærer. Størrelsen på utvanningen vil avhenge av hvor mange av Gaia sine aksjonærer som velger 20 % kontantvederlag. Den matematiske utvanningen, inkludert egne aksjer i det fusjonerte selskapet er beregnet til mellom 33,93 % og 39,09 % avhengig av hvor mange aksjonærer som velger 20 % kontantvederlag. Tilsvarende tall for utvanning, hvor egne aksjer ikke inngår i beregningen, er beregnet til 36,61 % og 41,92 % Aksjekapital etter fusjonen Dagens aksjekapital i HSD er NOK ,- fordelt på aksjer hver pålydende NOK 20,-. Aksjene er fritt omsettelige. Den nøyaktige størrelsen på aksjekapitalforhøyelsen som gjennomføres i HSD på Virkningstidspunktet vil avhenge av hvor mange av aksjeeierne i Gaia som velger 20 %

10 10/82 kontantvederlag. Dette innebærer at aksjekapitalen i det fusjonerte selskapet pr. Virkningstidspunktet vil være minimum NOK og maksimum NOK fordelt på minimum og maksimum aksjer hver pålydende NOK 20,-. Det foreligger ingen fullmakter for selskapets styre til å forhøye aksjekapitalen i selskapet. Det foreligger heller ikke konvertible lån, eller frittstående tegningsretter. HSD eier forut for Fusjonen egne aksjer. I tillegg eier Gaia aksjer i HSD. Forutsatt gjennomføring av Fusjonen vil dermed det fusjonerte selskapet eie egne aksjer. Det vil ikke foreligge stemmerettsbegrensninger på selskapets aksjer etter Virkningstidspunktet. For mer informasjon om selskapets vedtekter vises det til pkt nedenfor. Nøyaktig aksjonærstruktur i det fusjonerte selskapet vil avhenge av hvor mange av aksjonærene i Gaia som velger 20 % kontantvederlag. Det er derfor ikke mulig å gi en nøyaktig oversikt. Nedenfor følger en oversikt ut i fra to ulike forutsetninger; (i) at alle aksjonærene i Gaia kun velger aksjer og (ii) at alle aksjonærene i Gaia velger 20 % kontantvederlag. Med utgangspunkt i aksjonærstrukturen den 30. mai 2006 vil følgende aksjonærer eie over 5 % av aksjene i det fusjonerte selskapet: (i) Forutsatt at alle aksjonærene i Gaia kun velger aksjer: Aksjonær Antall aksjer Prosentandel av aksjekapitalen etter fusjonen Det Stavangerske Dampskipsselskap AS ,61 % Bergen kommune ,54 % Det fusjonerte selskapet (egne aksjer) ,75 % (ii) Forutsatt at alle aksjonærene i Gaia velger 20 % kontantvederlag: Aksjonær Antall aksjer Prosentandel av aksjekapitalen etter fusjonen Det Stavangerske Dampskipsselskap AS ,69 % Bergen kommune ,09 % Det fusjonerte selskapet (egne aksjer) ,32 %

11 11/ Tidsplan Den foreløpige tidsplanen for Fusjonen er: Styrene i Gaia og HSD signerer Fusjonsplanen: / Innkallelse til ekstraordinære generalforsamlinger i de to selskapene utsendes: Ekstraordinære generalforsamlinger i de to selskapene: Registrering av Fusjonen i foretaksregisteret: Annonsering i Brønnøysundregisterets elektroniske varslingssystem Varslingsperiode for kreditorer utløper: Virkningstidspunkt for Fusjonen: Registrering av vederlagsaksjene i VPS: Vederlagsaksjene noteres på Oslo Børs: Utbetaling av kontantvederlag: Partene forbeholder seg rettigheten til å endre tidspunktene som er indikert i tabellen. 1.3 Risikoforhold kort oppsummering Nedenfor fremkommer en oppsummering av utvalgte risikoforhold som beskrevet i kapittel 2. Samtlige aksjeeiere bør gjennomgå kapittel 2 før endelige stillingtagen til Fusjonen fattes Anbudsutsetting og økt fremtidig konkurranse Det forventes at fremtidige offentlige transportoppdrag innen buss- og fergevirksomhet vil bli gjenstand for anbudskonkurranse. Slike anbudskonkurranser kan medføre lavere marginer på fremtidige transportoppdrag for vinneren av anbudene, og eventuelt tap av eksisterende transportoppdrag, herunder tap av omsetning, dersom man taper anbud på ruter som man betjener før eventuell anbudsutlysing Mulig konkurranse fra bybanen i Bergen Det er gjort vedtak om bygging av et nytt skinnebasert transporttilbud i Bergen som vil kunne fremstå som et alternativ til eksisterende bussruter som i dag i hovedsak betjenes av Gaia. Det kan ikke utelukkes at bybanen i Bergen vil påføre Gaia (det fusjonerte selskapet) tapt markedsandel, tapt omsetning og lavere marginer, slik at det fremtidige inntjenings- og verdipotensial reduseres Risiko knyttet til Kystbussen påstått prissamarbeid Konkurransetilsynet utreder ekspressbussamarbeidet Kystbussen som inkluderer Gaia, HSD og Connex Vest, og trafikkerer ruten Stavanger-Bergen, for mistanke om ulovlig prissamarbeid. En eventuell inngripen mot Kystbussen kan få negative økonomiske konsekvenser for Gaia og HSD. 2 Kontantvederlaget vil bli utbetalt til de Gaia aksjeeiere som har valgt dette alternativet innen fem bankdager etter fusjonens ikrafttredelse, som forventes å være 4. september 2006.

12 12/ Risiko knyttet til realisering av samordningsgevinster I forbindelse med Fusjonen har partene som målsetting å realisere årlige netto synergier tilsvarende ca. MNOK 66. Dersom partene ikke når sin målsetting med hensyn på realisering av samordningsgevinster kan dette få negative konsekvenser for det fusjonerte selskapets verdsettelse Betydelige investeringer knyttet til fremtidige anbud Det fusjonerte selskapet må påregne betydelige investeringer knyttet til konkurranse om fremtidige anbud. Dersom man påtar seg store investeringsforpliktelser, kan man påløpe økonomiske tap dersom passasjer- eller inntektsgrunnlaget faktisk viser seg å bli lavere enn estimert Usikkerhet med hensyn på fremtidig utbyttepotensial Det fusjonerte selskapet har som ambisjon å føre en aktiv utbyttepolitikk, basert på den historiske utbyttepolitikken til Gaia og HSD. Dersom det fusjonerte selskapet skal konkurrere om kapitalintensive anbud, er det fare for at muligheten til å betale utbytte blir redusert eller forsvinner Risiko knyttet til aksjelikviditet HSD er formelt overtakende selskap i Fusjonen. HSD er børsnotert, men er blant Børsens minst omsatte aksjer. Mangelen på likviditet i HSD-aksjen kan skyldes HSDs vedtektsfestede stemmerettsbegrensninger. Det kan imidlertid ikke utelukkes at det er andre forhold som gjør at HSDaksjen omsettes i liten grad, og at disse forholdene også vil gjelde etter Fusjonen Usikkerhet knyttet til fremtidig verdipotensial Det gis ingen garantier knyttet til det fusjonerte selskapets fremtidige verdipotensial. Det presiseres dessuten at den implisitte, relative verdsettelsen som ligger til grunn for fastsettelsen av bytteforholdet i Fusjonen ikke nødvendigvis gir en indikasjon på den underliggende markedsverdien til Gaia og HSD Risiko knyttet til gjennomføring av Fusjonen Gjennomføring av Fusjonen er i henhold til Fusjonsplanen betinget av en rekke forutsetninger, se pkt. 5.9 nedenfor. Dersom en eller flere av disse forutsetingene ikke innfris, kan Fusjonen bli avlyst. Aksjonærer i Gaia som velger 20 % kontantvederlag vil måtte akseptere at deres aksjer i Gaia ikke kan disponeres i perioden mellom innsendelse av akseptblankett og Virkningstidspunktet for Fusjonen. Dette kan innebære en risiko for den enkelte aksjonær. Gaia og HSD vil ikke påta seg noen form for økonomisk ansvar dersom Fusjonen ikke gjennomføres Risiko knyttet til bytteforholdet i Fusjonen Det bytteforholdet som er lagt til grunn for beregningen av antall vederlagsaksjer som skal utstedes til aksjeeierne i Gaia, eller størrelsen på kontantelementet per aksje som skal tilfalle aksjeeierne i Gaia, er basert på en rekke forutsetninger som i stor utstrekning er skjønnsmessige og usikre, herunder fremtidig konkurransesituasjon, investeringsnivå, eierskap til ferger, kapitalbehov m.v., og som hver for seg kan gi til dels store verdiutslag dersom disse endres. Den fremtidige lønnsomheten for

13 13/82 aksjeeierne i Gaia ved å velge å motta vederlagsaksjer, eventuelt i kombinasjon med kontanter oppad begrenset til 20 % av totalvederlaget, vil kunne bli påvirket av i hvilken grad disse forutsetningene faktisk inntreffer. Partene, herunder partenes rådgivere, påtar seg intet økonomisk eller juridisk ansvar knyttet til beregningen av bytteforholdet. Den enkelte Gaia og HSD aksjeeiere bør selv søke å gjøre seg opp en formening om det fremforhandlede bytteforholdet i sin stillingtagen til den foreslåtte Fusjonen. Det presiseres at den implisitte, relative verdsettelsen som ligger til grunn for fastsettelsen av bytteforholdet i Fusjonen ikke nødvendigvis gir en indikasjon på den underliggende markedsverdien til Gaia og HSD. 1.4 Utvalgt finansiell informasjon Nedenfor følger et utdrag fra resultatregnskap og balanse for periodene 2005 og 1. kvartal For øvrig finansiell informasjon samt nærmere spesifikasjoner vedrørende de fusjonerende enhetene, hver for seg og sammenslått (proforma), vises det til kapittel Resultat HSD, Gaia og proforma Resultatregnskap 2005 NOK HSD Gaia Proforma IFRS NGAAP IFRS Sum driftsinntekter Driftsresultat før av- og nedskrivning Driftsresultat Netto finansposter Resultat av videreført virksomhet f. skatt Resultat fra avviklet virksomhet e. skatt Periodens resultat

14 14/82 Resultatregnskap 1Q 2006* NOK HSD Gaia Proforma IFRS NGAAP IFRS Sum driftsinntekter Driftsresultat før av- og nedskrivning Driftsresultat Netto finansposter Resultat av videreført virksomhet f. skatt Resultat fra avviklet virksomhet e. skatt Periodens resultat * Kvartalstallene har ikke vært gjenstand for revisjon og er oppgitt fra selskapene Balanse HSD, Gaia og proforma Balanse NOK Gaia HSD IFRS NGAAP Sum anleggsmidler Sum omløpsmidler Sum eiendeler Sum egenkapital Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital Balanse * NOK HSD Gaia Proforma IFRS NGAAP IFRS Sum anleggsmidler Sum omløpsmidler Sum eiendeler Sum egenkapital Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital * Kvartalstallene har ikke vært gjenstand for revisjon og er oppgitt av selskapene

15 15/ Vesentlige forhold etter balansedagen Det foreligger ingen spesielle hendelser etter balansedagen 31. mars Dette gjelder for både HSD- og Gaia-konsernet. 1.5 Nærståendeavtaler HSD konsernet har enkelte samarbeidsavtaler med Stavangerske AS, som er et heleiet datterselskap Det Stavangerske Dampskipsselskap AS. HSD konsernet har også utover dette foretatt flere ulike transaksjoner med nærstående parter. Alle transaksjoner er gjort som del av den ordinære virksomheten og til armlengdes priser. Bergen kommune (eier 43,6 % av Gaia), er oppdragsgiver/kjøper når det gjelder kollektivtrafikk i Bergen. Gaia har en avtale om levering av kollektivtjenester til kommunen. Kontrakten omfatter 11,5 millioner rutekilometer, og har varlighet ut Selskapet har også særavtaler om levering av trolleybuss- og naturgassbusstjenester til Bergen kommune. Gaia har i tillegg til ovennevnte fortatt noen andre transaksjoner med nærstående parter. Disse partene har vært leverandør til Gaia. Alle transaksjonene er gjort som en del av den ordinære virksomheten og til armlengdes priser. 1.6 Fremlagte dokumenter Så lenge dette dokumentet er gyldig: Selskapets vedtekter per dato for dette dokumentet er inntatt som vedlegg 2 til dette Informasjonsdokumentet. Vedtektene slik de vil lyde fra og med Virkningstidspunktet for Fusjonen er inntatt som vedlegg 3 til dette Informasjonsdokumentet. Årsregnskapene for HSD og Gaia for årene , samt regnskap og balanse per 31. mars 2006 for henholdsvis HSD og Gaia, er vedlegg til Fusjonsplanen som er sendt ble sendt til aksjonærene i HSD og Gaia den 29. mai 2006 og som dessuten er offentliggjort i Oslo Børs informasjonssystem. Kopi av Fusjonsplanen med følgende vedlegg: (1) utkast til åpningsbalanse for det fusjonerte selskap per 1. januar 2006, (2) revisors bekreftelse av åpningsbalansen, (3) vedtekter for HSD og Gaia pr. i dag, (4) forslag til vedtekter for det fusjonerte selskap, (5) årsoppgjør for HSD og Gaia for 2003, 2004 og 2005, (6) regnskap og balanse per 31. mars 2006 for henholdsvis HSD og Gaia, (7) styrets rapport til generalforsamlingene i HSD og Gaia, (8) Sakkyndige redegjørelser etter allmennaksjeloven er dessuten tilgjengelig på Selskapets vedtekter, brev, rapporter, historisk finansiell informasjon, verdsettelser og uttalelser utarbeidet etter anmodning fra selskapet, som er gjengitt eller henvist til i dette dokumentet kan videre gjennomgås på selskapets kontor, Møllendalsveien 1A, N-5009 Bergen, tlf , faks

16 16/82 2 RISIKOFORHOLD I beskrivelsen nedenfor fremkommer flere risikoforhold som anses relevante for Gaia, HSD og det fusjonerte selskapet, beregning av bytteforhold i Fusjonen, og en eventuell investering i det fusjonerte selskapet. Beskrivelsen er gjort etter beste skjønn, men er ikke uttømmende, slik at andre forhold som ikke fremkommer nedenfor, eller i dette dokument, også kan ha betydning for det fusjonerte selskapet. Før aksjeeierne i Gaia og HSD tar stilling til Fusjonen, herunder til det foreslåtte bytteforholdet og vederlaget, bør den enkelte aksjeeier selv gjøre seg opp en mening om risikoforhold knyttet til Fusjonen, bytteforholdet og vederlaget. 2.1 Selskapsspesifikke risikoforhold Risikoforhold nedenfor gjelder for HSD, Gaia og det fusjonerte selskap Anbudsutsetting og økt fremtidig konkurranse Det forventes at fremtidige offentlige transportoppdrag innen buss- og fergevirksomhet vil bli gjenstand for anbudskonkurranse. Slike anbudskonkurranser kan medføre lavere marginer på fremtidige transportoppdrag for vinneren av anbudene, og eventuelt tap av eksisterende transportoppdrag, herunder tap av omsetning, dersom man taper anbud på ruter som man betjener før eventuell anbudsutlysing. Det kan heller ikke utelukkes at offentlige myndigheter krever at et enkelt selskap ikke kan vinne alle anbud innenfor et geografisk område, slik at nye aktører slipper til, selv om det eksisterende transportselskapet har det laveste anbudet innenfor sitt kjerneområde. I Sverige og Danmark er ca. 95 % av den offentlige busstransporten basert på anbud, mens tilsvarende tall for Norge er anslått til 26 %. Det kan derfor forventes økt anbudsutsetting i Norge. Basert på tall for Sverige og Danmark, vil transportselskapene i en periode etter innføring av anbudsutsettingsregimet kunne oppleve negative resultater, og eventuelle tap. Det fusjonerte selskapet har ambisjoner om å konkurrere om transportoppdrag i hele Norge, og må således påregne eventuelle økonomiske tap som en følge av hard konkurranse om anbud. Slike eventuelle økonomiske tap kan redusere transportselskapenes fremtidige markedsverdi Mulig konkurranse fra Bybanen i Bergen Det er gjort vedtak om bygging av et nytt skinnebasert transporttilbud i Bergen som vil kunne fremstå som et alternativ til eksisterende bussruter som i dag i hovedsak betjenes av Gaia. Det er imidlertid ønskelig at bussrutene omkring bybanen i Bergen omlegges, slik at bussrutene fører passasjerer frem til bybanen, som med sine hyppige avganger frakter passasjerene til og fra Bergen sentrum. I henhold til planen skal første strekning av bybanen åpnes for drift i Infrastrukturen og vognmaterialet skal i utgangpunktet eies av det offentlige, slik at transportselskapene i utgangspunktet vil kunne konkurrere om vedlikehold om vognmaterialet samt sjåføroppdrag. Det kan ikke utelukkes av bybanen i Bergen vil påføre Gaia (det fusjonerte selskapet) tapt markedsandel, tapt omsetning og lavere marginer, slik at det fremtidige inntjenings- og verdipotensial reduseres Kystbussen påstått prissamarbeid Konkurransetilsynet utreder ekspressbussamarbeidet Kystbussen som inkluderer Gaia, HSD og Connex Vest, og trafikkerer ruten Stavanger-Bergen, for mistanke om ulovlig prissamarbeid. Kystbussen har eksistert siden Gaia og HSD har til sammen en andel på ca. 75 % av Kystbussen, og bestrider, sammen med Connex Vest, at samarbeidet medfører noen form for ulovlig

17 17/82 prissamarbeid eller annen form for konkurransevridning. En eventuell inngripen mot Kystbussen kan få negative økonomiske konsekvenser for Gaia og HSD, og kan videre få konsekvenser for andre lignende ekspressbusskonstellasjoner i Norge, under Norway Buss Express paraplyen. HSD deltar i flere andre ekspressbussruter herunder Ekspressbussen Bergen - Trondheim, Haukeliekspressen, Sognebussen, Vestlandsbussen over Nordfjordeid og Vestlandsbussen over Stryn Svak lønnsomhet i Haugaland Buss Gaia og HSD eier hver 50 % i Haugaland Buss AS, til sammen 100 %. Haugaland Buss AS har så langt i 2006 vist en svakere økonomisk utvikling enn budsjettert. Vedvarende svake økonomiske resultater kan medføre behov for en fremtidig nedskriving av aksjene i Haugaland Buss AS. En eventuell nedskrivning vil medføre negative økonomiske konsekvenser for Gaia og HSD, og for det fusjonerte selskapet Risiko knyttet til realisering av samordningsgevinster I forbindelse med Fusjonen har partene som målsetting å realisere årlige netto synergier tilsvarende ca. MNOK 66. Målsettingen bygger på en rekke forutsetninger, herunder rasjonalisering av anleggsstruktur, samordning av driftsenheter, besparelser knyttet til innkjøp av varer og tjenester, og en reduksjon i arbeidsstokken på totalt ca. 50 årsverk. Selv om partene har erfaring fra tidligere fusjonsprosesser, kan det ikke garanteres at samordningsgevinstene faktisk lar seg realisere i tråd med partenes målsetting: engangskostnadene kan overstige partenes estimat, det kan vise seg vanskeligere å realisere estimerte samordningsgevinster, eller realiseringen av disse samordningsgevinstene kan ta lenger tid enn forutsatt. Dersom partene ikke når sin målsetting med hensyn på realisering av samordningsgevinster kan dette få negative konsekvenser for det fusjonerte selskapets verdsettelse Betydelige investeringer knyttet til fremtidige anbud Transportsektoren, spesielt sjøtransport, medfører betydelige investeringer i transportmidler. I forbindelse med utlysing av nye anbud, både innen buss- og sjøtransport, må det påregnes at det vil bli stilt krav om nytt materiell i varierende omfang. Innen busstransport er det vanlig at det stilles krav om gjennomsnittlig alder på bussmateriellet, mens det innenfor sjøtransport ofte spesifiseres om anbudet skal betjenes med ny eller brukt tonnasje. Ofte stiller også myndighetene tekniske og miljømessige krav til utstyret, for eksempel kan det kreves gassdrevne busser eller båter, som ofte er dyrere enn dieseldrevet utstyr. Flere av de første fergeanbudene stilte krav om nye gassdrevne båter, mens flere av de sist utlyste fergeanbudene åpner for bruk av brukt tonnasje. Uansett må det fusjonerte selskapet påregne betydelige investeringer knyttet til konkurranse om fremtidige anbud. Dersom det fusjonerte selskapet påtar seg store investeringsforpliktelser, kan det fusjonerte selskapet bli påført økonomiske tap dersom passasjer- eller inntektsgrunnlaget faktisk viser seg å bli lavere enn estimert. Erfaringer fra andre land, blant annet bussektoren i Sverige og Danmark, tilsier at mange aktører opplever til dels betydelige tap i en tidlig fase etter innføring av anbudsregimer Usikkerhet med hensyn på fremtidig utbyttepotensial Både Gaia og HSD har historisk hatt som målsetting å betale et utbytte i størrelsesorden % av årlig netto resultat etter skatt. Det fusjonerte selskapet har som ambisjon å videreføre en aktiv utbyttepolitikk. Dersom det fusjonerte selskapet skal konkurrere om kapitalintensive anbud, er det fare for at muligheten til å betale utbytte reduseres eller forsvinner. Tilsvarende vil svakere lønnsomhet,

18 18/82 eller underskudd, som en følge av økt konkurranse eller lavere marginer på nye anbud, svekke eller fjerne muligheten til å betale utbytte Risiko knyttet til aksjelikviditet HSD er formelt overtakende selskap i Fusjonen. HSD er børsnotert, men er blant Børsens minst omsatte aksjer. Mangelen på likviditet i HSD-aksjen kan skyldes HSDs vedtektsfestede stemmerettsbegrensninger. Det kan imidlertid ikke utelukkes at det er andre forhold som gjør at HSDaksjen omsettes i liten grad, og at disse forholdene også vil gjelde etter Fusjonen. Slike mulige alternative forklaringer på manglende likviditet i HSD-aksjen kan inkludere: at HSD har et negativ omdømme, at transportsektoren ikke er interessant for investormarkedet, at inntjeningen er utilstrekkelig, og / eller at aksjeeierstrukturen er av en slik karakter at den ikke gir grunnlag for hyppig handel. Aksjeeierne i Gaia bør vurdere disse forholdene i sin stillingtagen til Fusjonen Usikkerhet knyttet til fremtidig verdipotensial Både Gaia og HSD har i den senere tid vist positiv økonomisk utvikling. I tillegg forventes Fusjonen å utløse betydelige samordningsgevinster. Disse forholdene kan, alt annet like, legge grunnlag for en positiv verdiutvikling for det fusjonerte selskapet. En positiv fremtidig verdiutvikling avhenger imidlertid av en rekke andre forhold, som i stor utstrekning er utenfor partenes kontroll. I tillegg kan det inntreffe kjente og ukjente fremtidige forhold som får negativ innvirkning på det fusjonerte selskapets verdipotensial. Det gis følgelig ingen garantier knyttet til det fusjonerte selskapets fremtidige verdipotensial. Det presiseres dessuten at den implisitte, relative verdsettelsen som ligger til grunn for fastsettelsen av bytteforholdet i Fusjonen ikke nødvendigvis gir en indikasjon på den underliggende markedsverdien til Gaia og HSD Finansiell risiko Både HSD og Gaia har minimal valutaeksponering da all virksomhet er konsentrert om markedet i Norge. Renterisikoen er derimot betydelig og HSD benytter seg av renteswapper som sikringsinstrument for å redusere renterisikoen i samsvar med HSD-konsernet sin strategi for renteeksponering Renterisiko HSD-konsernet benytter rentebytteavtaler for å sikre seg mot svinginger i rentemarkedet. Pr hadde HSD-konsernet to renteswapper som sikrer renten på konsernnivå fram til Se for øvrig spesifikasjon i tabell under avsnitt Gaia-konsernet har pr ikke inngått rentebytteavtaler Kredittrisiko Så vel HSD-konsernet som Gaia-konsernet har ingen vesentlig kredittrisiko knyttet til en spesiell motpart eller flere motparter som kan ses på som en gruppe på grunn av likheter i kredittrisikoen. Konsernet har retningslinjer for kredittsjekk for å se til at salg blir gjort til kunder som ikke har betalingsproblem. En del kunder på HSD Sjø har også innbetalt depositum. Dette gjelder spesielt på storkundekort. Maksimal risikoeksponering er representert ved balanseført verdi av de finansielle

19 19/82 eiendelene i balansen. Konsernet ser derfor sin maksimale risikoeksponering for å være balanseført verdi av kundefordringer og andre omløpsmidler Likviditetsrisiko HSD-konsernets strategi er å ha tilstrekkelig med kontanter eller kredittmuligheter til enhver tid å kunne finansiere drift og investeringer. Overskuddslikviditet er investert i børsnoterte aksjer og obligasjoner. Gaia-konsernets strategi er å ha tilstrekkelig likvide midler til enhver tid. Dette oppnås gjennom en trekkrettighet på NOK 135 mill hos Sparebanken Vest, som igjen har pant i konsernets vognpark. 2.2 Risikoforhold knyttet til transaksjonen/utstedelse av vederlagsaksjer Risiko knyttet til gjennomføring av Fusjonen Gjennomføring av Fusjonen er i henhold til Fusjonsplanen betinget av en rekke forutsetninger, se pkt. 5.9 nedenfor.. Dersom en eller flere av disse forutsetingene ikke innfris, kan Fusjonen bli avlyst. Aksjonærer i Gaia som velger 20 % kontantvederlag vil måtte akseptere at deres aksjer i Gaia ikke kan disponeres i perioden mellom innsendelse av akseptblankett og Virkningstidspunktet for Fusjonen. Dette kan innebære en risiko for den enkelte aksjonær. Gaia og HSD vil ikke påta seg noen form for økonomisk ansvar dersom Fusjonen ikke gjennomføres Risiko knyttet til bytteforholdet i Fusjonen Det bytteforholdet som er lagt til grunn for beregningen av antall vederlagsaksjer som skal utstedes til aksjeeierne i Gaia, eller størrelsen på kontantelementet per aksje som skal tilfalle aksjeeierne i Gaia, er basert på en rekke forutsetninger som i stor utstrekning er skjønnsmessige og usikre, herunder fremtidig konkurransesituasjon, investeringsnivå, eierskap til ferger, kapitalbehov m.v., og som hver for seg kan gi til dels store verdiutslag dersom disse endres. Den fremtidige lønnsomheten for aksjeeierne i Gaia ved å velge å motta vederlagsaksjer, eventuelt i kombinasjon med kontanter oppad begrenset til 20 % av totalvederlaget, vil kunne bli påvirket av i hvilken grad disse forutsetningene faktisk inntreffer. Partene, herunder partenes rådgivere, påtar seg intet økonomisk eller juridisk ansvar knyttet til beregningen av bytteforholdet. Den enkelte Gaia og HSD aksjeeiere bør selv søke å gjøre seg opp en formening om det fremforhandlede bytteforholdet i sin stillingtagen til den foreslåtte Fusjonen. Det presiseres at den implisitte, relative verdsettelsen som ligger til grunn for fastsettelsen av bytteforholdet i Fusjonen ikke nødvendigvis gir en indikasjon på den underliggende markedsverdien til Gaia og HSD.

20 20/82 3 ANSVARSERKLÆRINGER 3.1 Styret i HSD Dette Informasjonsdokumentet er utarbeidet for å gi informasjon i forbindelse med foreslått fusjon mellom Hardanger Sunnhordlandske Dampskipsselskap ASA (HSD) og Gaia Trafikk AS. Styret bekrefter at de opplysninger som er gitt i dette Informasjonsdokumentet, etter en forsvarlig vurdering så langt styret kjenner til, er i overensstemmelse med de faktiske forhold og ikke inneholder utelatelser av en slik art at de kan endre Informasjonsdokumentets meningsinnhold. I den grad Informasjonsdokumentet benytter informasjon fra kilder utenfor selskapet så er informasjonen korrekt reprodusert i Informasjonsdokumentet og etter styrets oppfatning og så langt styret er i stand til å vurdere det ut i fra den publiserte informasjonen, inneholder slik informasjon ikke utelatelser som er av en slik art at de kan endre informasjonen fra slike kilder. Informasjon om Gaia Trafikk AS er basert på informasjon som HSD har mottatt fra Gaia Trafikk AS. Markedsforhold og fremtidsutsikter er vurdert etter styrets beste skjønn og må leses i sammenheng med de risikofaktorer som følger av kapittel 2 i dette dokumentet. Bergen 20. juni 2006 I styret for Hardanger Sunnhordlandske Dampskipsselskap ASA Jakob Bleie (leder) Reidar Lien (nestleder) Reidun Brekke Folke Hermansen Tone Tveito Eidnes Einar Støldal Stein Kvarekvål Johan Rokstad Hilde Drønen Mons T. Nakken David Olsen 3.2 Finansiell rådgiver ABG Sundal Collier Norge ASA har vært engasjert som felles finansiell rådgiver for styrene i Gaia Trafikk AS og Hardanger Sunnhordlandske Dampskipsselskap ASA og som prosjektleder for rådgiverne i forbindelse med fusjonsprosessen. ABG Sundal Collier Norge ASA har blant annet bistått partene med beregning av bytteforhold og verdsettelse knyttet til Fusjonen. I den forbindelse har ABG Sundal Collier Norge ASA tilstrebet å opptre som nøytral mellommann og har forsøkt å legge mest mulig ensartede prinsipper til grunn for de beregninger og verdifastsettelser som er utført i forbindelse med Fusjonen. ABG Sundal Collier Norge ASA har videre forsøkt å ta hensyn til de funn og innspill som er fremkommet i den due diligence gjennomgang som har vært foretatt i forbindelse med Fusjonen. Det presiseres at det er styrene i de fusjonerende selskapene som har fastsatt bytteforholdet etter forhandlinger, og at ABG Sundal Collier Norge ASA kun har hatt en rådgivende funksjon overfor disse oppdragsgiverne. ABG Sundal Collier Norge ASA påtar seg således ikke juridisk eller økonomisk ansvar for det

INFORMASJONSDOKUMENT

INFORMASJONSDOKUMENT INFORMASJONSDOKUMENT FORBEREDT I FORBINDELSE MED FUSJONEN MELLOM HARDANGER SUNNHORDLANDSKE DAMPSKIPSSELSKAP ASA OG GAIA TRAFIKK AS SOM GRUNNLAG FOR UTSTEDELSE OG NOTERING AV VEDERLAGSAKSJER I DET FUSJONERTE

Detaljer

1/12 FUSJONSPLAN. for fusjon mellom. Hardanger Sunnhordlandske Dampskipsselskap ASA (HSD) org.nr. 912 423 921 som overtakende selskap

1/12 FUSJONSPLAN. for fusjon mellom. Hardanger Sunnhordlandske Dampskipsselskap ASA (HSD) org.nr. 912 423 921 som overtakende selskap 1/12 FUSJONSPLAN for fusjon mellom Hardanger Sunnhordlandske Dampskipsselskap ASA (HSD) org.nr. 912 423 921 som overtakende selskap og Gaia Trafikk AS (Gaia) org.nr. 910 363 239 som overdragende selskap

Detaljer

Tide- fusjonen endelig en realitet.

Tide- fusjonen endelig en realitet. Tide- fusjonen endelig en realitet. Innledning Onsdag ettermiddag 25. oktober 2006 mottok HSD ASA og Gaia Trafikk AS meldingen om at Konkurransetilsynet ikke fant grunnlag for å gripe inn mot fusjonsplanene.

Detaljer

Positiv resultatutvikling for Tide- konsernet.

Positiv resultatutvikling for Tide- konsernet. Positiv resultatutvikling for Tide- konsernet. Finansielle forhold Regnskap Tide sitt resultat før skatt gav et overskudd i første kvartal på MNOK 32,9 mot MNOK 9,0 i første kvartal 2006. Netto salgsgevinster

Detaljer

DOMSTEIN ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

DOMSTEIN ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Til aksjeeierne i Domstein ASA DOMSTEIN ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Domstein ASA avholdes på selskapets kontorer i Måløy, den 1. juli 2004 kl 13.00. Til behandling

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning...

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i GREEN REEFERS ASA.

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i GREEN REEFERS ASA. INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i GREEN REEFERS ASA. Sted: På selskapets kontor i Ulsmågveien 7, 5224 NESTTUN Dato: 22. juni 2012

Detaljer

1.Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning

1.Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning Til aksjeeierne i igroup.no AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I igroup.no AS Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i igroup.no AS fredag den 7. april 2000 kl 10.00 i Sandviksveien

Detaljer

INFORMASJONSDOKUMENT

INFORMASJONSDOKUMENT 1/81 INFORMASJONSDOKUMENT UTARBEIDET I FORBINDELSE MED UTSTEDELSE OG NOTERING AV VEDERLAGSAKSJER I TIDE ASA I ANLEDNING GJENNOMFØRING AV TINGSINNSKUDDSEMISJON I TIDE ASA VED ERVERV AV 100 % AV AKSJENE

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom Informasjonsskriv Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning... 4 3.2.

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1.

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA

Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA Til aksjeeierne i Norda ASA Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA Dato: Torsdag 20. juni 2013 kl 13:00 Sted: Advokatfirmaet Thommessen AS lokaler i Haakon VIIs gate 10 i Oslo Generalforsamlingen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: torsdag den 28. mai 2015 kl. 13.00

Detaljer

FUSJONSPLAN. Mellom. Grieg Seafood ASA org.nr. 946 598 038 C. Sundts gt. 17/19, 5004 Bergen (som det overtakende selskap)

FUSJONSPLAN. Mellom. Grieg Seafood ASA org.nr. 946 598 038 C. Sundts gt. 17/19, 5004 Bergen (som det overtakende selskap) FUSJONSPLAN Mellom Grieg Seafood ASA org.nr. 946 598 038 (som det overtakende selskap) og Grieg Seafood Hjaltland AS org.nr. 983 400 981 og Grieg Marine Farms AS org.nr. 984 141 165 (som de overdragende

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 23. juni 2015 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 23. juni 2015 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA 23. juni 2015 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Spectrum ASA (Selskapet), 23.

Detaljer

Fortsatt god resultatutvikling for Tide- konsernet.

Fortsatt god resultatutvikling for Tide- konsernet. Fortsatt god resultatutvikling for Tide- konsernet. Finansielle forhold Regnskap Tide sitt resultat før skatt gav et overskudd i andre kvartal på MNOK 38,7 mot MNOK 6,7 i andre kvartal 2006. Netto salgsgevinster

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I OMEGA XL III AS

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I OMEGA XL III AS Til aksjonærene i Omega XL III AS 1. mars 2013 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I OMEGA XL III AS Aksjeeierne i Omega XL III AS innkalles til ekstraordinær generalforsamling den 3. april

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA Det vil bli avholdt ordinær generalforsamling i Oslo Børs VPS Holding ASA den 26. mai 2008 kl 16.00 i Oslo Børs ASAs lokaler i Tollbugata

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA Onsdag den 1. juni 2011 kl. 09.00, i Thon Vika Atrium, Munkedamsveien

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 21,2 mill. mot NOK 2,6 mill. i tredje kvartal 2004. Netto salgsgevinster utgjorde

Detaljer

Tide ASA Forslag om Fisjon

Tide ASA Forslag om Fisjon Tide ASA Forslag om Fisjon Tide ASA vil bli restrukturert ved at de to hovedvirksomhetene som eies av Tide ASA, sjøvirksomheten og bussvirksomheten vil bli drevet som to uavhengige selskaper. Dette medfører

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: fredag den 27.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: onsdag den 11. juni 2014 kl. 13.00

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: onsdag den 12. juni 2013 kl. 13.30

Detaljer

Innkalling. Ordinær generalforsamling 2012 Infratek ASA onsdag 09. mai 2012 kl. 17:00 Selskapets kontor, Breivollveien 31, 0668 Oslo

Innkalling. Ordinær generalforsamling 2012 Infratek ASA onsdag 09. mai 2012 kl. 17:00 Selskapets kontor, Breivollveien 31, 0668 Oslo Innkalling Ordinær generalforsamling 2012 Infratek ASA onsdag 09. mai 2012 kl. 17:00 Selskapets kontor, Breivollveien 31, 0668 Oslo TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. Åpning av møtet og valg av møteleder Generalforsamlingen

Detaljer

Tide ASA Fjerde kvartal 2007. Bergen, 28. februar 2008

Tide ASA Fjerde kvartal 2007. Bergen, 28. februar 2008 Tide ASA Fjerde kvartal 27 Bergen, 28. februar 28 Viktig Melding Dette presentasjonsmaterialet ( Presentasjonen ) av Tide ASA ( Tide eller Selskapet ) er utarbeidet av Selskapet utelukkende for informasjonsformål.

Detaljer

Ordinær generalforsamling i Songa Offshore ASA avholdes 21. mai kl 17:00 i Shippingklubben, Haakon VIIs gate 1, Oslo.

Ordinær generalforsamling i Songa Offshore ASA avholdes 21. mai kl 17:00 i Shippingklubben, Haakon VIIs gate 1, Oslo. Til aksjeeiere i Songa Offshore ASA Oslo, 30. april 2007 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Songa Offshore ASA avholdes 21. mai kl 17:00 i Shippingklubben, Haakon VIIs

Detaljer

AKER EXPLORATION ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

AKER EXPLORATION ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING AKER EXPLORATION ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Aker Exploration ASA 19. oktober 2009 kl 10.00 i Felix konferansesenter, Bryggetorget

Detaljer

«Selskapet er et allmennaksjeselskap med forretningskontor i Bærum. Selskapets navn er Aker ASA»

«Selskapet er et allmennaksjeselskap med forretningskontor i Bærum. Selskapets navn er Aker ASA» FORSLAG TIL GENERALFORSAMLINGENS BESLUTNINGER Sak 4. Endring av selskapets vedtekter. Vedtektenes 1 endres til å lyde som følger: «Selskapet er et allmennaksjeselskap med forretningskontor i Bærum. Selskapets

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Til aksjonærene i BWG Homes ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i BWG Homes ASA onsdag 7. mars 2012 kl 10:00 i selskapets lokaler

Detaljer

SOLVANG ASA. Innkalling til Generalforsamling 2015

SOLVANG ASA. Innkalling til Generalforsamling 2015 SOLVANG ASA Innkalling til Generalforsamling 2015 Aksjeeierne i Solvang ASA innkalles herved til ordinær generalforsamling på Radisson Blu Atlantic Hotel, Olav V s gate 3, Stavanger: Til behandling foreligger:

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. HSD sitt resultat før skatt var i første kvartal positivt med NOK 9,0 mill. mot NOK 5,5 mill. i første kvartal 2005. Netto salgsgevinster utgjorde henholdsvis

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Etrinell AS (org.nr 980 645 525)

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Etrinell AS (org.nr 980 645 525) Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Etrinell AS (org.nr 980 645 525) Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling på selskapets kontor i Karenslyst allè 8 B i Oslo den 28.06.2013 fra

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: tirsdag den 14. juni 2016 kl. 13.00

Detaljer

Lovvedtak 68. (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 347 L (2012 2013), jf. Prop. 111 L (2012 2013)

Lovvedtak 68. (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 347 L (2012 2013), jf. Prop. 111 L (2012 2013) Lovvedtak 68 (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 347 L (2012 2013), jf. Prop. 111 L (2012 2013) I Stortingets møte 30. mai 2013 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i aksjelovgivningen

Detaljer

Dagsorden. 1 Åpning av møtet ved styreleder Harald Ellefsen, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

Dagsorden. 1 Åpning av møtet ved styreleder Harald Ellefsen, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere 31. mars 2000 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjeeierne i Nethouse AS innkalles til ordinær generalforsamling Onsdag 12. april 2000 kl 10.00 i Oslo Konserthus, Lille sal, hovedinngang fra Ruseløkkveien,

Detaljer

GENERALFORSAMLINGEN. Torsdag 16. juni 2011 kl. 1400. i selskapets hovedkontor, Otto Nielsens vei 12, Trondheim

GENERALFORSAMLINGEN. Torsdag 16. juni 2011 kl. 1400. i selskapets hovedkontor, Otto Nielsens vei 12, Trondheim GENERALFORSAMLINGEN Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA innkalles til ordinær generalforsamling Torsdag 16. juni 2011 kl. 1400 i selskapets hovedkontor, Otto Nielsens vei 12, Trondheim Til behandling

Detaljer

TIDE ASA Organisasjonsnummer 912 423 921

TIDE ASA Organisasjonsnummer 912 423 921 PROSPEKT TIDE ASA Organisasjonsnummer 912 423 921 Notering av aksjer Notering av 3.333.333 nye aksjer hver pålydende NOK 2 til tegningskurs NOK 46,40 per aksje, rettet mot utvalgte aksjonærer og investorer

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i AF Gruppen ASA fredag 20. august 2010 kl. 1000 i selskapets lokaler, Innspurten 15 i Oslo. Dagsorden 1.

Detaljer

AKVA GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

AKVA GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING AKVA GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i AKVA group ASA torsdag 7. mai 2015 kl 17:00 i selskapets lokaler i Nordlysveien 4 på Bryne.

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EXENSE ASA. Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Exense ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EXENSE ASA. Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Exense ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EXENSE ASA Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Exense ASA torsdag 18. oktober 2007 kl. 0900 på selskapets kontor i Sandakerveien

Detaljer

Vedlegg til innkalling til ordinær generalforsamling i TOMRA SYSTEMS ASA 19. april 2001

Vedlegg til innkalling til ordinær generalforsamling i TOMRA SYSTEMS ASA 19. april 2001 Vedlegg til innkalling til ordinær generalforsamling i TOMRA SYSTEMS ASA 19. april 2001 Punkt 5 A Fullmakt om rettede emisjoner Styret har de siste årene hatt en generell fullmakt til å utvide aksjekapitalen

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA Til aksjonærene i Rocksource ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA Ekstraordinær generalforsamling vil bli avholdt Onsdag, 23. februar 2011 kl 1100 CET i Shippingklubben,

Detaljer

Resultat per aksje (NOK) 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Utvannet resultat per aksje 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1

Resultat per aksje (NOK) 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Utvannet resultat per aksje 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Tide-konsernet pr. 3. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i tredje kvartal 2008 på 822 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 651 millioner kroner i Q3-07. EBITDA i kvartalet ble 141 millioner

Detaljer

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 25. april 2007 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 25. april 2007 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Ementor ASA Oslo, 25. april 2007 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen avholdes torsdag 10. mai 2007 kl.16.30 i selskapets lokaler i Brynsalléen 2, Oslo. Generalforsamlingen

Detaljer

Til aksjonærene i. AKVA group ASA

Til aksjonærene i. AKVA group ASA Til aksjonærene i AKVA group ASA Det innkalles herved til ordinær generalforsamling den 3. juni 2010 kl. 16:30 i selskapets lokaler i Nordlysvegen 4, 4340 Bryne. Registrering vil skje fra kl. 16:15. Generalforsamlingen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i GC Rieber Shipping ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i GC Rieber Shipping ASA ( Selskapet ) tirsdag den 13. april 2010 kl.

Detaljer

KITRON ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

KITRON ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING KITRON ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det ble avholdt ordinær generalforsamling i Kitron ASA ( Selskapet ) 22. april 2013 på Hotel Continental, Stortingsgaten 24/26, Oslo. Møtet ble åpnet

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA Sted: Hotell Continental, Oslo Dato: 19. mai 2010 Kl.: 09.00 Møtet vil åpnes av styrets leder, Einar Askvig Til behandling foreligger:

Detaljer

I henhold til Allmennaksjelovens 5-7 innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA, på selskapets kontor:

I henhold til Allmennaksjelovens 5-7 innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA, på selskapets kontor: AKSJONÆRER I NORWAY ROYAL SALMON ASA Deres ref.: Vår ref.: Dato: JB/ja Trondheim, 26. august 2013 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I henhold til Allmennaksjelovens 5-7 innkalles til ekstraordinær

Detaljer

Innkalling. Eitzen Chemical ASA

Innkalling. Eitzen Chemical ASA Til aksjonærene i Eitzen Chemical ASA 5. november 2009 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Eitzen Chemical ASA Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Eitzen Chemical ASA ( Selskapet

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i Norwegian Property ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA avholdes på: Hotel Continental Stortingsgaten 24/26, Oslo Torsdag den

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding 1 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding 1 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Etatbygg Holding 1 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning...

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling for Odfjell SE (Org Nr. 930 192 503) avholdes i Conrad Mohrsv. 29, Minde, 5072 Bergen, tirsdag 2. oktober 2012 kl. 14:00.

Detaljer

Aksjonærbrev. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende kontant utbetaling og mulighet til å videreføre investeringen

Aksjonærbrev. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende kontant utbetaling og mulighet til å videreføre investeringen Aksjonærbrev Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende kontant utbetaling og mulighet til å videreføre investeringen Styret i Deliveien 4 Holding AS 10. september 2015 1. INNLEDNING Den ekstraordinære

Detaljer

1. Åpning av møtet ved forretningsfører og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

1. Åpning av møtet ved forretningsfører og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere Til aksjonærene i Pareto Offshoreinvest AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PARETO OFFSHOREINVEST AS 21. mai 2014 Aksjeeierne i Pareto Offshoreinvest AS innkalles til generalforsamling den 5.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 20. mai 2011 kl. 14.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 20. mai 2011 kl. 14.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA 20. mai 2011 kl. 14.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Spectrum ASA (Selskapet), 20. mai 2011 kl.

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Idex ASA ( Selskapet ) som vil finne sted: Onsdag 12. september 2007 kl. 09.00 på Felix

Detaljer

KONSERNFISJONSPLAN. for konsernfisjon. mellom. Drammen Travbane AS, org.nr. 932 471 019. som det overdragende selskap

KONSERNFISJONSPLAN. for konsernfisjon. mellom. Drammen Travbane AS, org.nr. 932 471 019. som det overdragende selskap KONSERNFISJONSPLAN for konsernfisjon mellom Drammen Travbane AS, org.nr. 932 471 019 som det overdragende selskap og Buskerud Trav Eiendom AS, org.nr. 914 868 068 som det overtakende selskap og Buskerud

Detaljer

1. Åpning av generalforsamlingen ved styreleder Rune I. Fløgstad. Fortegnelse over fremmøtte aksjonærer.

1. Åpning av generalforsamlingen ved styreleder Rune I. Fløgstad. Fortegnelse over fremmøtte aksjonærer. Husøyvegen 278 4262 Avaldsnes Norge Til aksjonærer i Telefaks +47 52 85 94 90 Org.Nr. NO 985 220 492 MVA Web: www. seagarden.no Side 1 av 8 Dato: 19. juni 2015 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

AKVA GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

AKVA GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING AKVA GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i AKVA group ASA onsdag 7. mai 2014 kl 17:00 i selskapets lokaler i Nordlysveien 4 i Bryne. Stemmesedler

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS I FIRMA 1 Selskapets navn er Eiendomskreditt AS. Selskapet er stiftet 29.10.1997 II FORMÅL 2 Selskapets formål er å yte eller erverve bolighypoteklån, eiendomshypoteklån

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA TIRSDAG 30. APRIL 2013 KL 10:30

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA TIRSDAG 30. APRIL 2013 KL 10:30 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA TIRSDAG 30. APRIL 2013 KL 10:30 Aksjeeierne i Schibsted ASA innkalles herved til ordinær generalforsamling tirsdag 30. april 2013 kl 10:30 i selskapets

Detaljer

Resultatet for Tide-konsernet i Q4-07 er preget av restrukturering

Resultatet for Tide-konsernet i Q4-07 er preget av restrukturering Kvartalsrapport 4. kvartal 2007 Resultatet for Tide-konsernet i Q4-07 er preget av restrukturering Tide hadde en omsetning i fjerde kvartal 2007 på 737 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på

Detaljer

7. Endring av vedtektenes bestemmelse om innkalling til generalforsamling

7. Endring av vedtektenes bestemmelse om innkalling til generalforsamling FORSLAG TIL VEDTAK 7. Endring av vedtektenes bestemmelse om innkalling til generalforsamling Styret foreslår at vedtektenes 6 om fristen for innkalling til generalforsamlingen utvides fra 1 til 2 uker,

Detaljer

Vedtekter. for. Eidsiva Energi AS

Vedtekter. for. Eidsiva Energi AS Vedtekter for Eidsiva Energi AS Med vedtatte endringer i generalforsamling 12. januar 2015 1 Selskapets navn Selskapets navn er Eidsiva Energi AS. Selskapets virksomhet skal være: 2 Selskapets formål a)

Detaljer

JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA

JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA Nedenfor følger et sammendrag av enkelte norske juridiske problemstillinger i tilknytning til eie av aksjer i Hafslund ASA (nedenfor betegnet som

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i Hurtigruten ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Hurtigruten ASA avholdes på Quality Grand Hotel i Narvik Fredag 20. februar 2009 kl 12.30

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BADGER EXPLORER ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BADGER EXPLORER ASA Stavanger, 5. april 2011 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BADGER EXPLORER ASA Det innkalles herved til ordinær generalforsamling ( OGF ) for regnskapsåret 2010 i Badger Explorer ASA ( Selskapet

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC SEAFARMS AS

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC SEAFARMS AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC SEAFARMS AS Til aksjeeiere i Nordic Seafarms AS Aksjeeierne i Nordic Seafarms AS innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling. Møtet avholdes

Detaljer

PROTOKOLL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TOMRA SYSTEMS ASA - 19. APRIL 2001

PROTOKOLL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TOMRA SYSTEMS ASA - 19. APRIL 2001 PROTOKOLL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TOMRA SYSTEMS ASA - 19. APRIL 2001 Den 19. april 2001 ble ordinær generalforsamling holdt i TOMRA SYSTEMS ASA under ledelse av styrets formann, Jan Chr. Opsahl. Møtet

Detaljer

Sammendrag. 3,80% NorgesGruppen ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO0010695109. Oslo, 14.01 2014

Sammendrag. 3,80% NorgesGruppen ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO0010695109. Oslo, 14.01 2014 3,80% NorgesGruppen ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 Oslo, 14.01 2014 et er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 486/2012 artikkel 1 (10) vedlegg XXII Nedenfor gis opplysninger i tråd

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I US OPPORTUNITIES AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I US OPPORTUNITIES AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I US OPPORTUNITIES AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i US Opportunities AS den 19. mai 2014 kl. 14.00 i Felix Konferansesenter, Bryggetorget

Detaljer

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010 Kvartalsregnskap 1. kvartal 21 et 1. kvartal 21 Hovedtrekk finansiell informasjon: NOK millioner 1. kv 21 1. kv 29 31.12.29 Driftsinntekter 846 785 3 467 EBITDA 18 199 592 EBIT 37 134 286 Resultat før

Detaljer

INFORMASJON TIL AKSJONÆRENE I NORDIC SEAFARMS AS, ORG. NR. 974 523 441

INFORMASJON TIL AKSJONÆRENE I NORDIC SEAFARMS AS, ORG. NR. 974 523 441 INFORMASJON TIL AKSJONÆRENE I NORDIC SEAFARMS AS, ORG. NR. 974 523 441 Styrene i Nordic Seafarms AS og Nordic Halibut AS har den 23. april 2015 inngått en fusjonsplan, hvor Nordic Halibut AS som overdragende

Detaljer

UTTALELSE FRA NETCOM ASAs STYRE VEDRØRENDE TELE DANMARK AS' TILBUD OM Å ERVERVE ALLE AKSJENE I NETCOM ASA

UTTALELSE FRA NETCOM ASAs STYRE VEDRØRENDE TELE DANMARK AS' TILBUD OM Å ERVERVE ALLE AKSJENE I NETCOM ASA 30.06.00 UTTALELSE FRA NETCOM ASAs STYRE VEDRØRENDE TELE DANMARK AS' TILBUD OM Å ERVERVE ALLE AKSJENE I NETCOM ASA 1 Tilbudet og dets bakgrunn 1.1 Tele Danmark A/S Tilbudsplikt 16.05.00 ervervet Tele Danmark

Detaljer

Retningslinjene forslås å være identisk for de to foretakene. Forslag til vedtak:

Retningslinjene forslås å være identisk for de to foretakene. Forslag til vedtak: N O T A T TIL: FRA: EMNE: STYRET I SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT/NÆRINGSKREDITT ADMINISTRASJONEN EIERSTYRING DATO: 06. FEBRUAR 2012 Det er fastsatt at styrets årsberetning skal ha en oversikt over eierstyringen

Detaljer

Kvartalsrapport 4. kvartal 2008

Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Tide-konsernet pr. 4. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i fjerde kvartal 2008 på 874 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 787 millioner kroner i fjerde kvartal

Detaljer

30. Straffebestemmelser...7 31. Ikrafttredelse... 7

30. Straffebestemmelser...7 31. Ikrafttredelse... 7 Utkast Kap.. Anvendelse av allmennaksjelovens regler for egenkapitalbevis...2. Anvendelsesområde og definisjoner...2 2. Registrering i Verdipapirsentralen...2 3. Overdragelse... 2 4. Utstedelse av egenkapitalbevis...2

Detaljer

STORM REAL ESTATE AS. Åpningsbalanse ved omdanning til allmennaksjeselskap (ASA) per 31. mars 2010

STORM REAL ESTATE AS. Åpningsbalanse ved omdanning til allmennaksjeselskap (ASA) per 31. mars 2010 STORM REAL ESTATE AS Åpningsbalanse ved omdanning til allmennaksjeselskap (ASA) per 31. mars 2010 EIENDELER 000 USD Anleggsmidler Investering i datterselskap 5 Andre finansielle investeringer 16.296 Lån

Detaljer

Ekstraordinær generalforsamling, Shippingklubben, Oslo. 9. desember 2009. Gunnar Reitan Styrets formann

Ekstraordinær generalforsamling, Shippingklubben, Oslo. 9. desember 2009. Gunnar Reitan Styrets formann Ekstraordinær generalforsamling, Shippingklubben, Oslo 9. desember 2009 Gunnar Reitan Styrets formann 1 Kort historikk ogstatus Majoriteten av GTBs seismikkvirksomhetseparert separert ut ogsolgt i juni

Detaljer

C.TYBRING-GJEDDE ASA 1

C.TYBRING-GJEDDE ASA 1 C.TYBRING-GJEDDE ASA 1 År 2001 den 10. juli ble ekstraordinær generalforsamling avholdt i C.TYBRING-GJEDDE ASA. Av aksjekapitalen var representert: 8 møtende aksjonærer, som representerer 178 840 aksjer

Detaljer

Positiv resultatutvikling for Tide-konsernet 1. kvartal 2008

Positiv resultatutvikling for Tide-konsernet 1. kvartal 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Positiv resultatutvikling for Tide-konsernet 1. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i første kvartal 2008 på 723 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 516 millioner

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i FARSTAD SHIPPING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjonærene i Farstad Shipping ASA innkalles til ordinær generalforsamling i Farstadgården, 6. etg., Notenesgt. 14, Ålesund,

Detaljer

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SALMAR ASA

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SALMAR ASA PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SALMAR ASA Onsdag 21. mars 2007 kl. 12.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i SalMar ASA i Selskapets lokaler på Kverva i Frøya Kommune. 1. ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC SEAFARMS AS

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC SEAFARMS AS Til aksjeeiere i Nordic Seafarms AS Aksjeeierne i Nordic Seafarms AS innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling. Møtet avholdes på selskapets kontor, Strandgaten 223 (3.etg) i Bergen den 17.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NUTRI PHARMA ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NUTRI PHARMA ASA 1 av 8 Til aksjeeierne i Nutri Pharma ASA 28 april, 2010 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NUTRI PHARMA ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Nutri Pharma ASA. Sted: Selskapets

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROSENLUND ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROSENLUND ASA Til aksjeeierne i Rosenlund ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROSENLUND ASA Aksjeeierne i Rosenlund ASA innkalles til ordinær generalforsamling torsdag 30.august 2012 kl. 14:00 i selskapets

Detaljer

NORSK INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING WILH. WILHELMSEN HOLDING ASA

NORSK INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING WILH. WILHELMSEN HOLDING ASA NORSK WILH. WILHELMSEN HOLDING ASA Torsdag 25. april 2013 kl. 10:45 i selskapets lokaler i Strandveien 20, 1366 Lysaker INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Den ordinære generalforsamlingen vil bli

Detaljer

2. Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder

2. Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder Til aksjonærene i Atea ASA Oslo, 30. mars 2012 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen avholdes torsdag 26. april 2012 kl. 10.00 i selskapets lokaler i Brynsalléen 2, Oslo. Generalforsamlingen

Detaljer

* * * * * Vedlagt innkallingen følger møteseddel, jf vedlegg 2, styrets forslag til beslutning under sak 4 til 8, jf. vedlegg 1.

* * * * * Vedlagt innkallingen følger møteseddel, jf vedlegg 2, styrets forslag til beslutning under sak 4 til 8, jf. vedlegg 1. Til aksjonærene i Pareto Offshorekapital ASA 6. juni 2014 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PARETO OFFSHOREKAPITAL ASA Aksjeeierne i Pareto Offshorekapital ASA innkalles til ordinær generalforsamling

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ALGETA ASA. Den ekstraordinære generalforsamlingen i Algeta ASA skal avholdes, Agenda:

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ALGETA ASA. Den ekstraordinære generalforsamlingen i Algeta ASA skal avholdes, Agenda: Til: Aksjonærene i Algeta ASA Oslo, 18. februar 2009 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ALGETA ASA Den ekstraordinære generalforsamlingen i Algeta ASA skal avholdes, Tid: onsdag 4. mars 2009,

Detaljer

Sammendrag. FRN NorgesGruppen ASA obligasjonslån 2014/2021 ISIN NO0010709512. Oslo, 08.05 2014

Sammendrag. FRN NorgesGruppen ASA obligasjonslån 2014/2021 ISIN NO0010709512. Oslo, 08.05 2014 FRN NorgesGruppen ASA obligasjonslån 2014/2021 Oslo, 08.05 2014 et er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 486/2012 artikkel 1 (10) vedlegg XXII Nedenfor gis opplysninger i tråd med EU

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011. Bytteforholdet ved fusjon

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011. Bytteforholdet ved fusjon Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011 Bytteforholdet ved fusjon (aksjeloven 13-2, jf. skatteloven 11-2 flg. og 10-34) To selskap med identisk eiersits ønsket å gjennomføre

Detaljer

GENERALFORSAMLING. Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015

GENERALFORSAMLING. Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015 GENERALFORSAMLING Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015 AGENDA 1. Åpning av generalforsamlingen og opptegnelse av fremmøtte aksjonærer 2. Valg av møteleder 3. Godkjennelse av innkallingen 4. Valg

Detaljer

Etter vedtektenes 7 skal generalforsamlingen ledes av styrets leder eller den generalforsamlingen velger.

Etter vedtektenes 7 skal generalforsamlingen ledes av styrets leder eller den generalforsamlingen velger. Side 1 av 8 Innkalling og agenda til ordinær generalforsamling 2014 for Hafslund ASA torsdag 8. mai 2014 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, 0277 Oslo Side 2 av 8 TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I FARA ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I FARA ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I FARA ASA Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i FARA ASA den 27. april 2015, kl. 15:00 i selskapets lokaler i O.H. Bangs vei 70, 1363 Høvik. DAGSORDEN

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G Det innkalles med dette til generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundsgt. 17/19 i Bergen: torsdag den 27. mai 2010

Detaljer

Innhold. Innhold 3. Forord... 13. 1 Innledning... 15. 2 Stiftelse... 17

Innhold. Innhold 3. Forord... 13. 1 Innledning... 15. 2 Stiftelse... 17 Innhold Forord... 13 1 Innledning... 15 2 Stiftelse... 17 A Selskapsrettslige bestemmelser... 17 2.1 Stifterne... 17 2.2 Minstekrav til aksjekapital... 17 2.3 Opprettelse av stiftelsesdokument m/vedlegg...

Detaljer

blir med dette innkalt til Ordinær Generalforsamling onsdag 25. april 2012 kl 15:00

blir med dette innkalt til Ordinær Generalforsamling onsdag 25. april 2012 kl 15:00 Aksjeeierne i Tide ASA blir med dette innkalt til Ordinær Generalforsamling onsdag 25. april 2012 kl 15:00 Generalforsamlingen holdes i Tide-senteret Møllendalsveien 1 a, 5009 Bergen Utlevering av stemmemateriell

Detaljer