INFORMASJONSDOKUMENT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INFORMASJONSDOKUMENT"

Transkript

1 INFORMASJONSDOKUMENT FORBEREDT I FORBINDELSE MED FUSJONEN MELLOM HARDANGER SUNNHORDLANDSKE DAMPSKIPSSELSKAP ASA OG GAIA TRAFIKK AS SOM GRUNNLAG FOR UTSTEDELSE OG NOTERING AV VEDERLAGSAKSJER I DET FUSJONERTE SELSKAP 20. juni 2006

2 2/82 VIKTIG INFORMASJON Dette Informasjonsdokumentet er utarbeidet av Hardanger Sunnhordlandske Dampskipsselskap ASA i forbindelse med den planlagte fusjonen med Gaia Trafikk AS. Dokumentet er utarbeidet i henhold til Verdipapirhandelloven 5-5 nr 5 for opptak av vederlagsaksjene til notering på Oslo Børs. Dokumentet er ikke gjennomgått eller godkjent av Oslo Børs. Informasjonen i dette Informasjonsdokumentet er oppdatert per dokumentets dato. Dette dokumentet medfører ikke et tilbud om tegning av aksjer, men er utarbeidet for å gi markedet informasjon om det fusjonerte selskapet og som grunnlag for noteringen av vederlagsaksjene som utstedes til aksjonærene i Gaia Trafikk AS i forbindelse med fusjonen. Enkelte uttalelser i informasjonsdokumentet gjelder fremtidige forhold. Fremtidige forhold er forbundet med en rekke risiko og usikkerhetsmomenter. De faktiske forhold vil derfor, når de inntrer, kunne avvike vesentlig fra det som fremkommer i uttalelsene om fremtidige forhold. Enkelte årsaker til usikkerheten er omtalt i kapittel 2 Risikoforhold. Dette Informasjonsdokumentet er underlagt norsk rett.

3 3/82 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG Kort om det fusjonerte selskapet Fusjonen Risikoforhold kort oppsummering Utvalgt finansiell informasjon Nærståendeavtaler Fremlagte dokumenter RISIKOFORHOLD Selskapsspesifikke risikoforhold Risikoforhold knyttet til transaksjonen/utstedelse av vederlagsaksjer ANSVARSERKLÆRINGER Styret i HSD Finansiell rådgiver Juridiske rådgivere Sakkyndige redegjørelser/erklæringer m.v DEFINISJONER OG ORDLISTE FUSJONEN OG UTSTEDELSE OG NOTERING AV VEDERLAGSAKSJER Bakgrunn og begrunnelse for Fusjonen HSD Konsernet Gaia Konsernet Fusjonen Fusjonsvederlag Godkjennelse fra selskapenes generalforsamlinger Regnskapsmessig behandling Styre og bedriftsforsamling Forutsetninger for gjennomføring av Fusjonen Fusjonens betydning for de ansatte Notering av aksjene på Oslo Børs Skattemessige behandling Kostnader Forventet fremdriftsplan DET FUSJONERTE KONSERNET Selskapet Virksomhetsoversikt Styre, ledelse og ansatte Større aksjonærer på fusjonstidspunktet Nærståendeavtaler Historisk finansiell informasjon Kapitalisering og gjeld Kapitaltilgang for det fusjonerte selskapet Aksjekapital Juridiske forhold Fremlagte dokumenter...82

4 4/82 Vedlegg 1. Fusjonsplan mellom styrene i HSD og Gaia datert 19./29. mai 2006 (uten vedlegg) 2. Vedtekter for HSD og Gaia pr. i dag 3. Forslag til vedtekter for det fusjonerte selskap 4. Erklæring vedrørende proforma regnskapsinformasjon

5 5/82 1 SAMMENDRAG Sammendraget i dette kapittel 1 bør kun leses som en innledning til dette dokumentet og som et kort oppsummering av de mest sentrale forhold i dokumentet. Sammendraget er ikke fullstendig eller utømmende og selskapenes aksjonærer og andre lesere henvises til de øvrige kapitler i dokumentet for en mer omfattende beskrivelse av fusjonen og de opplysninger som for øvrig er gitt om det fusjonerte selskapet. Leserne av dette dokumentet anmodes videre om særskilt å sette seg inn i kapittel 2 Risikofaktorer. Dersom det overfor en domstol fremsettes et krav knyttet til informasjon gitt i Informasjonsdokument, kan den saksøkende investor bli pålagt å bære kostnadene ved eventuell oversettelse av Informasjonsdokumentet. Ansvar påhviler for de personer som har utarbeidet sammendraget, men kun dersom sammendraget er villedende, feilaktig eller misvisende, når lest i sammneheng med de øvrige deler av Informasjonsdokumentet. 1.1 Kort om det fusjonerte selskapet Generelt om selskapet Det fusjonerte selskapet vil bli resultatet av den foreslåtte fusjonen mellom HSD og Gaia, med HSD som det overtakende selskap. HSD er et allmennaksjeselskap med forretningsadresse Møllendalsveien 1A, N-5009 Bergen, tlf , faks HSD er stiftet i 1880 og er registrert i Foretaksregisteret med org.nr Som norsk allmennaksjeselskap er HSD underlagt norsk lovgivning og herunder lov om allmennaksjeselskaper av 13. juni 1997 nr. 45. I forbindelse med gjennomføring av den foreslåtte fusjonen med Gaia vil HSD endre navn. Endelig navn på det fusjonerte selskapet er ikke fastsatt, men vil bli fastsatt før tidspunktet for de ekstraordinære generalforsamlingene som skal vedta Fusjonen. Det fusjonerte selskapet vil på Virkningstidspunktet bli organisert som et konsern med tre forretningsområder; reiseliv, kollektivtransport land og kollektivtransport sjø. De tre virksomhetsområdene vil bli organisert under en felles konsernledelse. Selskapets forretningskontor og hovedadministrasjon for konsernet skal være i Bergen. Virksomhetsområdene vil også ha hovedlokalisering i Bergen, med hensiktsmessig lokal tilstedeværelse i aktuelle områder. Kjernevirksomheten til det fusjonerte selskapet vil være drift, salg og markedsføring av persontransporttjenester på sjø og land, for offentlige og private kunder. Hovedtyngden av kjernevirksomheten vil være drift av busser med tilhørende anleggsinfrastruktur, og rederidrift av båter med tilhørende terminaler mv. En annen viktig del av kjernevirksomheten vil være salg og markedsføring av transporttjenestene. I forbindelse med økt konkurranseutsetting og et stort vekstpotensial innenfor reiseliv vil salg og markedsføring bli mer og mer viktig for selskapet i tiden som kommer. Deler av den virksomhet som utføres av selskapet er underlagt konsesjon. Dette gjelder (i) rute og ekspressbussvirksomhet og (ii) ferge- og hurtigbåtvirksomhet. Konsesjonsperioden for rutevirksomhet gjelder frem til 31. desember Konsesjonsperioden for fergevirksomheten går frem til 31. desember 2009 og for hurtigbåtvirksomheten frem til 31. desember Prisene på tjenestene blir endret etter årlige forhandlinger med stat og fylkeskommune. Grunnlaget for endringer er basert på trafikk og kostnadsutvikling. Konsesjoner knyttet til rute- og ekspressbussvirksomheten innebærer en rett og plikt til å yte et rutetilbud for busstjenester i et definert område med busser og personell som tilfredsstiller konsesjonskravene, både i kvantitet og kvalitet. Konsesjonene innebærer ingen rett eller plikt til å benytte bestemte eiendeler eller til å levere fra seg bestemte eiendeler ved avslutning av

6 6/82 konsesjonsperioden. Konsesjoner knyttet til ferge- og hurtigbåtvirksomhet innebærer en rett og plikt til å drive angitte ferge- og hurtigbåtsamband med et konsesjonsbestemt minstekrav til rutetilbud. Selskapet er ansvarlig for at ferger og hurtigbåter tilfredsstiller de krav som stilles til sikkerhet og vedlikehold, og at mannskapet får den sikkerhetsopplæring som det er krav om. Det fusjonerte selskapets kjerneområde er Vestlandet, men i takt med økt anbudsutsetting vil det fusjonerte selskapet ha som målsetting å konkurrere om oppdrag innen persontransport på sjø og land i hele Norge. På lengre sikt vil en Nordisk ekspansjon også bli vurdert. Innenfor persontransport vil kontrakter på utførelse av kollektivtrafikk for det offentlige utgjøre det viktigste markedet. Persontransport og andre relaterte tjenester i forbindelse med reiseliv vil også være et stort marked for selskapet og dette antas å ha det største relative vekstpotensial i årene fremover. Kommersiell rutedrift som ekspressbusser, flybusser og for eksempel hurtigbåtruten mellom Bergen og Stavanger vil også være et viktig marked. Et aktuelt nytt marked som det vil være naturlig for det fusjonerte selskapet å satse på er bybanedrift Styre, ledelse og ansatte Det er foreslått at styret i det fusjonerte selskapet fra Virkningstidspunktet skal bestå av følgende medlemmer: Mette Nora Sætre (styreleder) Reidar Lien (nestleder) Folke Hermansen Hilde Drønen Karstein Bremnes Magne Revheim Ingrid Namdal Ragnhild Hedemann Den administrative ledelsen i det fusjonerte selskapet vil bestå av følgende: Navn Dagfinn Neteland Bjørn Ove Børnes Atle Harald Sandtorv Geir Olav Mandt Idar Sylta Geir E. Aga Rita Brokstad Stilling Konsernsjef Direktør for Strategi og Forretningsutvikling Direktør for Økonomi og Finans Direktør for Konsernstab Administrerende Direktør - Buss Administrerende Direktør - Sjø Administrerende Direktør - Reiseliv Det fusjonerte konsernet vil få ca ansatte.

7 7/ Fusjonen Fusjonsteknisk informasjon Styrene i Gaia og HSD signerte henholdsvis den 19. og 29. mai 2006 Fusjonsplanen som innebærer at virksomheten i HSD og Gaia foreslås fusjonert, med HSD som det overtakende selskap. Fusjonen gjennomføres i henhold til allmennaksjeloven kapittel 13 ved at Gaia overdrar samtlige av sine eiendeler, rettigheter og forpliktelser i sin helhet til HSD mot at aksjonærene i Gaia på Virkningstidspunktet mottar fusjonsvederlaget som beskrevet i pkt nedenfor, samtidig som Gaia oppløses. Den endelige beslutningen om fusjon vil treffes ved at de ekstraordinære generalforsamlingene i Gaia og HSD godkjenner Fusjonsplanen. Forutsatt at de ekstraordinære generalforsamlingene vedtar Fusjonen, vil Fusjonen tre i kraft når fristen for kreditorene til å gjøre gjeldende innsigelser mot Fusjonen er utløpt, forholdet til kreditorer eventuelt er avklart, nødvendige offentlige tillatelser foreligger, de øvrige betingelser for gjennomføring av Fusjonen er oppfylt og Fusjonen er registrert i Foretaksregisteret. Det antas at selskapsrettslig ikrafttredelse vil finne sted ca. 4. september Ved selskapsrettslig ikrafttredelse av Fusjonen inntrer blant annet følgende virkninger: 1. Gaia er oppløst. 2. Aksjekapitalen i HSD er forhøyet. 3. Eiendeler, rettigheter og forpliktelser i Gaia som helhet er overført til HSD. 4. Aksjene i Gaia er byttet om med aksjer i HSD. 5. Krav på kontantvederlag anses som forfalt. Selskapets revisor er PricewaterhouseCoopers AS. I forbindelse med fusjonsforhandlingene har partene i fellesskap engasjert ABG Sundal Collier Norge ASA som rådgiver. I tillegg har HSD benyttet PricewaterhouseCoopers AS som finansiell rådgiver og Wikborg, Rein & Co. som juridisk rådgiver. Gaia har benyttet Ernst & Young AS som finansiell rådgiver og Advokatfirmaet Vogt & Wiig AS som juridisk rådgiver. De samlede kostnader ved Fusjonen antas å utgjøre ca. NOK (eks mva.) Bakgrunn og begrunnelse for Fusjonen Selskapene har i dag et etablert samarbeid innen viktige virksomhetsområder og felles eierskap i selskap knyttet til samarbeidet. Markedsutviklingen og endringer av rammebetingelser gjør imidlertid at begge selskaper må tilpasse seg en mer krevende konkurransesituasjon. Begge parter anser at en sammenslåing av selskapene i betydelig grad vil styrke konkurranseevnen og forbedre lønnsomheten i det sammenslåtte selskapet til fordel for både eiere og de ansatte i begge selskaper. Dette gjelder særlig i forhold til den varslede anbudsutsettelse av kollektivtransporttjenester over hele landet som er fremsatt fra politisk hold. Forbedret lønnsomhet er også den viktigste forutsetningen for i størst mulig grad å trygge arbeidsplassene. Videre vil en fusjon styrke mulighetene for en videreutvikling av selskapenes virksomhet med fortsatt sterk forankring på Vestlandet. Et fusjonert selskap vurderes således å være strategisk og finansielt riktig for begge selskaper.

8 8/ Vilkår for implementering av Fusjonen Det er en forutsetning for gjennomføring av Fusjonen at de ekstraordinære generalforsamlingene i HSD og Gaia vedtar Fusjonsplanen. Gjennomføring av Fusjonen er også betinget av at alle eventuelle lovbestemte betingelser for gjennomføring er oppfylt og at alle nødvendige tillatelser og godkjennelser foreligger. Fusjonsplanenes gjennomføring er videre betinget av at: i. ii. iii. iv. v. vi. Fusjonen blir godkjent av Konkurransetilsynet uten vilkår eller på vilkår som partenes styrer finner tilfredsstillende; Generalforsamlingene i HSD og Gaia velger bedriftsforsamling og valgkomité i overensstemmelse med bestemmelsene i Fusjonsplanens pkt og 9.4. og at bedriftsforsamlingen i HSD senest samtidig med Fusjonens ikrafttredelse foretar styrevalg i overensstemmelse med bestemmelsene i Fusjonsplanens pkt. 9.3; Generalforsamlingene i HSD og Gaia samme dag som Fusjonsplanen godkjennes, vedtar det fusjonerte selskaps navn og øvrige vedtektsbestemmelser i henhold til pkt. 6 i Fusjonsplanen; Det er gjennomført nyvalg av ansatterepresentanter til bedriftsforsamling og styre som sikrer de ansatte lik representasjon. Denne betingelsen kan frafalles ved beslutning i begge selskapers styrer; Oslo Børs ikke treffer noen beslutning som er til hinder for fortsatt børsnotering av det fusjonerte selskap; og At de samtykker fra tredjemann som etter begge styrenes skjønn er nødvendige for å gjennomføre Fusjonen, er gitt. Det forutsettes videre at ingen av partene beslutter eller foretar større investeringer, forandringer i sin virksomhet, endringer i egenkapitalen, kapitalutvidelse, utdeling eller lignende i tiden fra styrene har inngått Fusjonsplanen og frem til gjennomføringen av Fusjonen, uten at dette skjer i henhold til Fusjonsplanen eller etter forutgående samtykke fra de andre partene Fusjonsvederlag/aksjekapital De nye aksjene/kontantvederlag Fusjonsvederlaget til aksjeeierne i Gaia skal utgjøre aksjer i HSD utstedt gjennom kapitalforhøyelse i HSD, med tillegg av kontantvederlag for de aksjeeierne som ønsker dette. Bytteforholdet er avtalt til 57,5/42,5 (HSD/Gaia). Fusjonsvederlaget er fastsatt etter forhandlinger mellom HSD og Gaia ved selskapenes ledelser og styrer. I forbindelse med beregning av fusjonsvederlaget er egenkapitalen i det fusjonerte selskapet (HSD + Gaia) verdsatt til ca. MNOK 755. Basert på det avtalte bytteforholdet på 57,5/42,5 gir dette en egenkapitalverdi tilsvarende ca. MNOK 434 for HSD (tilsvarer ca. NOK 524,7 per HSD aksje 1 ) og ca. MNOK 321 for Gaia (tilsvarer ca. NOK 68,8 per Gaia aksje 1 ). Fusjonsvederlaget til aksjeeierne i Gaia utgjør i utgangspunktet aksjer i HSD, men hver enkelt aksjeeier kan alternativt velge at 20 % av det vederlag han skal motta skal være vederlag i form av kontant utbetaling, jfr. allmennaksjeloven 13-2 (1), nr. 2. Hver enkelt Gaia aksjeeier har således to 1 Ved beregning av verdi per aksje er beholdningen av egne aksjer holdt utenfor.

9 9/82 valg: (i) å motta 100% nye aksjer i HSD som fusjonsvederlag, eller (ii) å motta 80% av vederlaget i form av nye HSD aksjer og 20% i form av kontanter (det er ikke mulig å velge 5% kontanter eller 10% osv.) Sammen med innkallingen til den ekstraordinære generalforsamlingen i Gaia ble det derfor sendt ut en akseptblankett som den enkelte aksjeeier må returnere innen 1 uke før den ekstraordinære generalforsamlingen dersom vedkommende ønsker at 20 % av hans fusjonsvederlag skal være kontanter. De av aksjeeierne i Gaia som velger å motta 20 % av vederlaget i kontanter, vil motta et vederlag lik 0,10490 aksjer i HSD, samt NOK 13,77190 for hver aksje de eier i Gaia. Aksjer tilhørende aksjeeiere som ønsker at 20% av vederlaget skal utbetales som kontantvederlag vil bli sperret på VPS kontoen til den enkelte aksjeeier frem til Fusjonen teknisk gjennomføres (ca. 4. september 2006). De sperrede aksjene kan ikke avhendes eller flyttes til annen VPS-konto etter at kontantvederlaget er akseptert og Fusjonen er vedtatt. Aksjeeiere som velger å kun motta aksjer, vil motta 0,13112 aksjer i HSD for hver aksje de eier i Gaia. Det tas forbehold om at det frem til det selskapsrettslige ikrafttredelsestidspunktet (hvor kontantvederlaget skal utstedes) ikke inntreffer vesentlige forhold som kan påvirke verdsettelsen av Gaia eller HSD slik at kontantvederlaget totalt overstiger 20 % på Ikrafttredelsestidspunktet. I så tilfelle skal styret ha fullmakt til å redusere det totale kontantvederlaget som utstedes (forholdsmessig reduksjon overfor alle som skal ha kontantvederlag). Basert på ovennevnte (og hensyntatt at HSD også eier aksjer i Gaia) vil aksjeeierne i Gaia på Virkningstidspunktet motta minimum og maksimum aksjer i HSD, hver pålydende NOK 20,-, nærmere avhengig av hvor mange aksjeeiere som velger kombinasjonen av kontantvederlag og aksjevederlag. Brøkdeler av aksjer utstedes ikke. I stedet samles slike brøkdeler til hele aksjer som selges, slik at nettoprovenyet tilfaller de brøkdelsberettigede Gaia-aksjonærene til forholdsmessig fordeling. Dette gjelder ikke dersom kontantvederlaget i så tilfelle overstiger 20 % av fusjonsvederlaget; da rundes brøkdelsaksjene ned til nærmeste hele aksje. Det utstedes ikke vederlagsaksjer for HSD aksjer i Gaia og Gaias beholdning av egne aksjer. Vederlagsaksjene som utstedes i HSD gir rett til utbytte fra regnskapsåret 2005, som måtte bli besluttet etter Virkningstidspunktet. For øvrig gir vederlagsaksjene like rettigheter som de øvrige aksjene i HSD fra Virkningstidspunktet Utvanning for eksisterende aksjonærer Utstedelse av vederlagsaksjer til aksjonærene i Gaia i forbindelse med Fusjonen vil representere en utvanning for eksisterende HSD aksjonærer. Størrelsen på utvanningen vil avhenge av hvor mange av Gaia sine aksjonærer som velger 20 % kontantvederlag. Den matematiske utvanningen, inkludert egne aksjer i det fusjonerte selskapet er beregnet til mellom 33,93 % og 39,09 % avhengig av hvor mange aksjonærer som velger 20 % kontantvederlag. Tilsvarende tall for utvanning, hvor egne aksjer ikke inngår i beregningen, er beregnet til 36,61 % og 41,92 % Aksjekapital etter fusjonen Dagens aksjekapital i HSD er NOK ,- fordelt på aksjer hver pålydende NOK 20,-. Aksjene er fritt omsettelige. Den nøyaktige størrelsen på aksjekapitalforhøyelsen som gjennomføres i HSD på Virkningstidspunktet vil avhenge av hvor mange av aksjeeierne i Gaia som velger 20 %

10 10/82 kontantvederlag. Dette innebærer at aksjekapitalen i det fusjonerte selskapet pr. Virkningstidspunktet vil være minimum NOK og maksimum NOK fordelt på minimum og maksimum aksjer hver pålydende NOK 20,-. Det foreligger ingen fullmakter for selskapets styre til å forhøye aksjekapitalen i selskapet. Det foreligger heller ikke konvertible lån, eller frittstående tegningsretter. HSD eier forut for Fusjonen egne aksjer. I tillegg eier Gaia aksjer i HSD. Forutsatt gjennomføring av Fusjonen vil dermed det fusjonerte selskapet eie egne aksjer. Det vil ikke foreligge stemmerettsbegrensninger på selskapets aksjer etter Virkningstidspunktet. For mer informasjon om selskapets vedtekter vises det til pkt nedenfor. Nøyaktig aksjonærstruktur i det fusjonerte selskapet vil avhenge av hvor mange av aksjonærene i Gaia som velger 20 % kontantvederlag. Det er derfor ikke mulig å gi en nøyaktig oversikt. Nedenfor følger en oversikt ut i fra to ulike forutsetninger; (i) at alle aksjonærene i Gaia kun velger aksjer og (ii) at alle aksjonærene i Gaia velger 20 % kontantvederlag. Med utgangspunkt i aksjonærstrukturen den 30. mai 2006 vil følgende aksjonærer eie over 5 % av aksjene i det fusjonerte selskapet: (i) Forutsatt at alle aksjonærene i Gaia kun velger aksjer: Aksjonær Antall aksjer Prosentandel av aksjekapitalen etter fusjonen Det Stavangerske Dampskipsselskap AS ,61 % Bergen kommune ,54 % Det fusjonerte selskapet (egne aksjer) ,75 % (ii) Forutsatt at alle aksjonærene i Gaia velger 20 % kontantvederlag: Aksjonær Antall aksjer Prosentandel av aksjekapitalen etter fusjonen Det Stavangerske Dampskipsselskap AS ,69 % Bergen kommune ,09 % Det fusjonerte selskapet (egne aksjer) ,32 %

11 11/ Tidsplan Den foreløpige tidsplanen for Fusjonen er: Styrene i Gaia og HSD signerer Fusjonsplanen: / Innkallelse til ekstraordinære generalforsamlinger i de to selskapene utsendes: Ekstraordinære generalforsamlinger i de to selskapene: Registrering av Fusjonen i foretaksregisteret: Annonsering i Brønnøysundregisterets elektroniske varslingssystem Varslingsperiode for kreditorer utløper: Virkningstidspunkt for Fusjonen: Registrering av vederlagsaksjene i VPS: Vederlagsaksjene noteres på Oslo Børs: Utbetaling av kontantvederlag: Partene forbeholder seg rettigheten til å endre tidspunktene som er indikert i tabellen. 1.3 Risikoforhold kort oppsummering Nedenfor fremkommer en oppsummering av utvalgte risikoforhold som beskrevet i kapittel 2. Samtlige aksjeeiere bør gjennomgå kapittel 2 før endelige stillingtagen til Fusjonen fattes Anbudsutsetting og økt fremtidig konkurranse Det forventes at fremtidige offentlige transportoppdrag innen buss- og fergevirksomhet vil bli gjenstand for anbudskonkurranse. Slike anbudskonkurranser kan medføre lavere marginer på fremtidige transportoppdrag for vinneren av anbudene, og eventuelt tap av eksisterende transportoppdrag, herunder tap av omsetning, dersom man taper anbud på ruter som man betjener før eventuell anbudsutlysing Mulig konkurranse fra bybanen i Bergen Det er gjort vedtak om bygging av et nytt skinnebasert transporttilbud i Bergen som vil kunne fremstå som et alternativ til eksisterende bussruter som i dag i hovedsak betjenes av Gaia. Det kan ikke utelukkes at bybanen i Bergen vil påføre Gaia (det fusjonerte selskapet) tapt markedsandel, tapt omsetning og lavere marginer, slik at det fremtidige inntjenings- og verdipotensial reduseres Risiko knyttet til Kystbussen påstått prissamarbeid Konkurransetilsynet utreder ekspressbussamarbeidet Kystbussen som inkluderer Gaia, HSD og Connex Vest, og trafikkerer ruten Stavanger-Bergen, for mistanke om ulovlig prissamarbeid. En eventuell inngripen mot Kystbussen kan få negative økonomiske konsekvenser for Gaia og HSD. 2 Kontantvederlaget vil bli utbetalt til de Gaia aksjeeiere som har valgt dette alternativet innen fem bankdager etter fusjonens ikrafttredelse, som forventes å være 4. september 2006.

12 12/ Risiko knyttet til realisering av samordningsgevinster I forbindelse med Fusjonen har partene som målsetting å realisere årlige netto synergier tilsvarende ca. MNOK 66. Dersom partene ikke når sin målsetting med hensyn på realisering av samordningsgevinster kan dette få negative konsekvenser for det fusjonerte selskapets verdsettelse Betydelige investeringer knyttet til fremtidige anbud Det fusjonerte selskapet må påregne betydelige investeringer knyttet til konkurranse om fremtidige anbud. Dersom man påtar seg store investeringsforpliktelser, kan man påløpe økonomiske tap dersom passasjer- eller inntektsgrunnlaget faktisk viser seg å bli lavere enn estimert Usikkerhet med hensyn på fremtidig utbyttepotensial Det fusjonerte selskapet har som ambisjon å føre en aktiv utbyttepolitikk, basert på den historiske utbyttepolitikken til Gaia og HSD. Dersom det fusjonerte selskapet skal konkurrere om kapitalintensive anbud, er det fare for at muligheten til å betale utbytte blir redusert eller forsvinner Risiko knyttet til aksjelikviditet HSD er formelt overtakende selskap i Fusjonen. HSD er børsnotert, men er blant Børsens minst omsatte aksjer. Mangelen på likviditet i HSD-aksjen kan skyldes HSDs vedtektsfestede stemmerettsbegrensninger. Det kan imidlertid ikke utelukkes at det er andre forhold som gjør at HSDaksjen omsettes i liten grad, og at disse forholdene også vil gjelde etter Fusjonen Usikkerhet knyttet til fremtidig verdipotensial Det gis ingen garantier knyttet til det fusjonerte selskapets fremtidige verdipotensial. Det presiseres dessuten at den implisitte, relative verdsettelsen som ligger til grunn for fastsettelsen av bytteforholdet i Fusjonen ikke nødvendigvis gir en indikasjon på den underliggende markedsverdien til Gaia og HSD Risiko knyttet til gjennomføring av Fusjonen Gjennomføring av Fusjonen er i henhold til Fusjonsplanen betinget av en rekke forutsetninger, se pkt. 5.9 nedenfor. Dersom en eller flere av disse forutsetingene ikke innfris, kan Fusjonen bli avlyst. Aksjonærer i Gaia som velger 20 % kontantvederlag vil måtte akseptere at deres aksjer i Gaia ikke kan disponeres i perioden mellom innsendelse av akseptblankett og Virkningstidspunktet for Fusjonen. Dette kan innebære en risiko for den enkelte aksjonær. Gaia og HSD vil ikke påta seg noen form for økonomisk ansvar dersom Fusjonen ikke gjennomføres Risiko knyttet til bytteforholdet i Fusjonen Det bytteforholdet som er lagt til grunn for beregningen av antall vederlagsaksjer som skal utstedes til aksjeeierne i Gaia, eller størrelsen på kontantelementet per aksje som skal tilfalle aksjeeierne i Gaia, er basert på en rekke forutsetninger som i stor utstrekning er skjønnsmessige og usikre, herunder fremtidig konkurransesituasjon, investeringsnivå, eierskap til ferger, kapitalbehov m.v., og som hver for seg kan gi til dels store verdiutslag dersom disse endres. Den fremtidige lønnsomheten for

13 13/82 aksjeeierne i Gaia ved å velge å motta vederlagsaksjer, eventuelt i kombinasjon med kontanter oppad begrenset til 20 % av totalvederlaget, vil kunne bli påvirket av i hvilken grad disse forutsetningene faktisk inntreffer. Partene, herunder partenes rådgivere, påtar seg intet økonomisk eller juridisk ansvar knyttet til beregningen av bytteforholdet. Den enkelte Gaia og HSD aksjeeiere bør selv søke å gjøre seg opp en formening om det fremforhandlede bytteforholdet i sin stillingtagen til den foreslåtte Fusjonen. Det presiseres at den implisitte, relative verdsettelsen som ligger til grunn for fastsettelsen av bytteforholdet i Fusjonen ikke nødvendigvis gir en indikasjon på den underliggende markedsverdien til Gaia og HSD. 1.4 Utvalgt finansiell informasjon Nedenfor følger et utdrag fra resultatregnskap og balanse for periodene 2005 og 1. kvartal For øvrig finansiell informasjon samt nærmere spesifikasjoner vedrørende de fusjonerende enhetene, hver for seg og sammenslått (proforma), vises det til kapittel Resultat HSD, Gaia og proforma Resultatregnskap 2005 NOK HSD Gaia Proforma IFRS NGAAP IFRS Sum driftsinntekter Driftsresultat før av- og nedskrivning Driftsresultat Netto finansposter Resultat av videreført virksomhet f. skatt Resultat fra avviklet virksomhet e. skatt Periodens resultat

14 14/82 Resultatregnskap 1Q 2006* NOK HSD Gaia Proforma IFRS NGAAP IFRS Sum driftsinntekter Driftsresultat før av- og nedskrivning Driftsresultat Netto finansposter Resultat av videreført virksomhet f. skatt Resultat fra avviklet virksomhet e. skatt Periodens resultat * Kvartalstallene har ikke vært gjenstand for revisjon og er oppgitt fra selskapene Balanse HSD, Gaia og proforma Balanse NOK Gaia HSD IFRS NGAAP Sum anleggsmidler Sum omløpsmidler Sum eiendeler Sum egenkapital Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital Balanse * NOK HSD Gaia Proforma IFRS NGAAP IFRS Sum anleggsmidler Sum omløpsmidler Sum eiendeler Sum egenkapital Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital * Kvartalstallene har ikke vært gjenstand for revisjon og er oppgitt av selskapene

15 15/ Vesentlige forhold etter balansedagen Det foreligger ingen spesielle hendelser etter balansedagen 31. mars Dette gjelder for både HSD- og Gaia-konsernet. 1.5 Nærståendeavtaler HSD konsernet har enkelte samarbeidsavtaler med Stavangerske AS, som er et heleiet datterselskap Det Stavangerske Dampskipsselskap AS. HSD konsernet har også utover dette foretatt flere ulike transaksjoner med nærstående parter. Alle transaksjoner er gjort som del av den ordinære virksomheten og til armlengdes priser. Bergen kommune (eier 43,6 % av Gaia), er oppdragsgiver/kjøper når det gjelder kollektivtrafikk i Bergen. Gaia har en avtale om levering av kollektivtjenester til kommunen. Kontrakten omfatter 11,5 millioner rutekilometer, og har varlighet ut Selskapet har også særavtaler om levering av trolleybuss- og naturgassbusstjenester til Bergen kommune. Gaia har i tillegg til ovennevnte fortatt noen andre transaksjoner med nærstående parter. Disse partene har vært leverandør til Gaia. Alle transaksjonene er gjort som en del av den ordinære virksomheten og til armlengdes priser. 1.6 Fremlagte dokumenter Så lenge dette dokumentet er gyldig: Selskapets vedtekter per dato for dette dokumentet er inntatt som vedlegg 2 til dette Informasjonsdokumentet. Vedtektene slik de vil lyde fra og med Virkningstidspunktet for Fusjonen er inntatt som vedlegg 3 til dette Informasjonsdokumentet. Årsregnskapene for HSD og Gaia for årene , samt regnskap og balanse per 31. mars 2006 for henholdsvis HSD og Gaia, er vedlegg til Fusjonsplanen som er sendt ble sendt til aksjonærene i HSD og Gaia den 29. mai 2006 og som dessuten er offentliggjort i Oslo Børs informasjonssystem. Kopi av Fusjonsplanen med følgende vedlegg: (1) utkast til åpningsbalanse for det fusjonerte selskap per 1. januar 2006, (2) revisors bekreftelse av åpningsbalansen, (3) vedtekter for HSD og Gaia pr. i dag, (4) forslag til vedtekter for det fusjonerte selskap, (5) årsoppgjør for HSD og Gaia for 2003, 2004 og 2005, (6) regnskap og balanse per 31. mars 2006 for henholdsvis HSD og Gaia, (7) styrets rapport til generalforsamlingene i HSD og Gaia, (8) Sakkyndige redegjørelser etter allmennaksjeloven er dessuten tilgjengelig på Selskapets vedtekter, brev, rapporter, historisk finansiell informasjon, verdsettelser og uttalelser utarbeidet etter anmodning fra selskapet, som er gjengitt eller henvist til i dette dokumentet kan videre gjennomgås på selskapets kontor, Møllendalsveien 1A, N-5009 Bergen, tlf , faks

TIDE ASA Organisasjonsnummer 912 423 921

TIDE ASA Organisasjonsnummer 912 423 921 PROSPEKT TIDE ASA Organisasjonsnummer 912 423 921 Notering av aksjer Notering av 3.333.333 nye aksjer hver pålydende NOK 2 til tegningskurs NOK 46,40 per aksje, rettet mot utvalgte aksjonærer og investorer

Detaljer

INFORMASJONSDOKUMENT TIDE ASA. Organisasjonsnummer 912 423 921. Utarbeidet i forbindelse med foreslått fisjon av Tide ASA

INFORMASJONSDOKUMENT TIDE ASA. Organisasjonsnummer 912 423 921. Utarbeidet i forbindelse med foreslått fisjon av Tide ASA -- INFORMASJONSDOKUMENT TIDE ASA Organisasjonsnummer 912 423 921 Utarbeidet i forbindelse med foreslått fisjon av Tide ASA Informasjonsdokumentet medfører ikke et tilbud om tegning av aksjer, og er kun

Detaljer

TIDE ASA Presentasjonsmateriale Planlagt aksjekapitalutvidelse 27.06.2007

TIDE ASA Presentasjonsmateriale Planlagt aksjekapitalutvidelse 27.06.2007 TIDE ASA Presentasjonsmateriale Planlagt aksjekapitalutvidelse 27.06.2007 Viktig melding Dette presentasjonsmaterialet ( Presentasjonen ) av Tide ASA ( Tide eller Selskapet ) er utarbeidet av Selskapet

Detaljer

First Eiendomsinvest I AS

First Eiendomsinvest I AS PROSPEKT Tilbud om bestilling av aksjer i First Eiendomsinvest I AS Antall annenhåndsaksjer: Maksimalt 449.300 Antall nye aksjer: Maksimalt 352.400 Innbetaling pr. aksje (min 800 aksjer): NOK 123,50 Bestillingsperiode:

Detaljer

Prospekt. Visma ASA. Forslag til fusjon mellom. Selskapets navn etter fusjonen vil være. Tilrettelagt av. 30. mars 2001. Vurdering av bytteforhold

Prospekt. Visma ASA. Forslag til fusjon mellom. Selskapets navn etter fusjonen vil være. Tilrettelagt av. 30. mars 2001. Vurdering av bytteforhold Prospekt Forslag til fusjon mellom og Selskapets navn etter fusjonen vil være Visma ASA Tilrettelagt av Vurdering av bytteforhold 3. mars 21 Innholdsfortegnelse 1. Definisjoner og ordliste 2 2. Ansvarsforhold

Detaljer

Fusjonsprospekt. Mefjorden ASA. for foreslått fusjon av. som overdragende selskap til. som overtagende selskap. Finansiell rådgiver

Fusjonsprospekt. Mefjorden ASA. for foreslått fusjon av. som overdragende selskap til. som overtagende selskap. Finansiell rådgiver Fusjonsprospekt for foreslått fusjon av Mefjorden ASA som overdragende selskap til som overtagende selskap Finansiell rådgiver 1. juni 2004 Meddelelse Dette prospektet er utarbeidet i forbindelse med den

Detaljer

INFORMASJONSDOKUMENT

INFORMASJONSDOKUMENT INFORMASJONSDOKUMENT I forbindelse med foreslått sammenslutning mellom og Den nye bankens navn blir Sparebanken Sør 30. mai 2013 Rådgivere: Viktig informasjon Dette informasjonsdokumentet ( Informasjonsdokumentet

Detaljer

Meddelelse. SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS

Meddelelse. SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS Meddelelse Dette Prospektet er utarbeidet av First Securities ASA i samarbeid med Styret i forbindelse med invitasjon til deltakelse i Tilbudet av aksjer i SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS (Investeringsselskapet).

Detaljer

INFORMASJONSMEMORANDUM. Oslo Børs Holding ASA. Verdipapirsentralen Holding ASA. Oslo Børs VPS Holding ASA

INFORMASJONSMEMORANDUM. Oslo Børs Holding ASA. Verdipapirsentralen Holding ASA. Oslo Børs VPS Holding ASA I forbindelse med den foreslåtte fusjonen mellom Oslo Børs Holding ASA og Verdipapirsentralen Holding ASA for å danne: Oslo Børs VPS Holding ASA Bytteforhold: Dersom den ekstraordinære generalforsamlingen

Detaljer

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142 PRE II Prospekt EiendomsInvest Tyskland II AS Organisasjonsnummer 991 275 142 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon VI) av minimum 10.000 aksjer og maksimum 1.000.000 aksjer Tegningskurs NOK

Detaljer

Prospekt. PSI Group ASA. Captura ASA. forslag om fisjon av. med børsnotering av det utfisjonerte selskapet. Tilrettelagt av

Prospekt. PSI Group ASA. Captura ASA. forslag om fisjon av. med børsnotering av det utfisjonerte selskapet. Tilrettelagt av Prospekt forslag om fisjon av PSI Group ASA med børsnotering av det utfisjonerte selskapet Captura ASA Tilrettelagt av 18. november 2005 Innholdsfortegnelse 1. SAMMENDRAG... 7 1.1 FISJONSFORSLAGET...7

Detaljer

Prospekt. PPN Shippinginvest I AS. Organisasjonsnummer: 989 816 578

Prospekt. PPN Shippinginvest I AS. Organisasjonsnummer: 989 816 578 Prospekt PPN Shippinginvest I AS Organisasjonsnummer: 989 816 578 En investering i et diversifisert shipping- og offshorefond tilrettelagt av Pareto Private Equity ASA Innbydelse til å delta i mulig emisjon

Detaljer

PROSPEKT. Nordic Secondary AS. Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 500.000 aksjer og maksimum 50.000.

PROSPEKT. Nordic Secondary AS. Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 500.000 aksjer og maksimum 50.000. PROSPEKT Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 500.000 aksjer og maksimum 50.000.000 aksjer i Nordic Secondary AS Bestillingskurs: NOK 10,10 per aksje, hver pålydende NOK 1,00

Detaljer

NRP EIENDOM 2012 INVEST AS PROSPEKT. Minimumsbestilling: NOK 100.000. Antall aksjer: Minimum 183.824 og maksimum 10.462.169.

NRP EIENDOM 2012 INVEST AS PROSPEKT. Minimumsbestilling: NOK 100.000. Antall aksjer: Minimum 183.824 og maksimum 10.462.169. NRP EIENDOM 2012 INVEST AS PROSPEKT NRP Ness, Risan & Partners Minimumsbestilling: NOK 100.000 Antall aksjer: Minimum 183.824 og maksimum 10.462.169 Emisjonsproveny: Minimum NOK 5.000.013 og maksimum NOK

Detaljer

Prospekt. k profil 2010. Antall aksjer. Tegningskurs. Tegningsperiode. Minimum 1 000 000 og maksimum 4 000 000 NOK 12,8

Prospekt. k profil 2010. Antall aksjer. Tegningskurs. Tegningsperiode. Minimum 1 000 000 og maksimum 4 000 000 NOK 12,8 Antall aksjer Minimum 1 000 000 og maksimum 4 000 000 Tegningskurs NOK 12,8 Tegningsperiode Fra 1. november 2011 kl. 12.00 til 30. november 2011 kl. 18.00 k profil 2010 Prospekt UNION Eiendomsinvest Norge

Detaljer

PROSPEKT. Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjonen) av minimum 500.000 aksjer og maksimum 2.000.000 aksjer

PROSPEKT. Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjonen) av minimum 500.000 aksjer og maksimum 2.000.000 aksjer PROSPEKT SR EIENDOMSINVEST TYSKLAND II AS Organisasjonsnummer 992 056 428 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjonen) av minimum 500.000 aksjer og maksimum 2.000.000 aksjer Tegningskurs NOK 104,80

Detaljer

OBLIGO RE SECONDARIES INVEST IV AS

OBLIGO RE SECONDARIES INVEST IV AS PROSPEKT OBLIGO RE SECONDARIES INVEST IV AS Innbydelse til deltakelse i mulig aksjekapitalutvidelse ved utstedelse av minimum 500 000 aksjer og maksimum 4 000 000 aksjer, hver pålydende NOK 0,10 Bestillingskurs:

Detaljer

Prospekt PRE. PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042

Prospekt PRE. PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 PRE Prospekt PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon II) av minimum 50 000 aksjer og maksimum 1 000 000 aksjer Bestillingskurs

Detaljer

OBLIGO RE SECONDARIES INVEST IV AS

OBLIGO RE SECONDARIES INVEST IV AS PROSPEKT OBLIGO RE SECONDARIES INVEST IV AS Innbydelse til deltakelse i mulig aksjekapitalutvidelse ved utstedelse av minimum 975 610 aksjer og maksimum 9 756 098 aksjer, hver pålydende NOK 0,10 Bestillingskurs:

Detaljer

PROSPEKT. Nordic Secondary II AS. Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 200 000 aksjer og maksimum 20 000 000 aksjer i

PROSPEKT. Nordic Secondary II AS. Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 200 000 aksjer og maksimum 20 000 000 aksjer i PROSPEKT Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 200 000 aksjer og maksimum 20 000 000 aksjer i Nordic Secondary II AS Bestillingskurs: NOK 10,20 per aksje Minstetegning: 5 000 aksjer

Detaljer

Prospekt SPAREBANKEN ØST

Prospekt SPAREBANKEN ØST Prospekt SPAREBANKEN ØST Offentlig fortrinnsrettsemisjon av 16 851 864 grunnfondsbevis med fortrinnsrett for eierne av grunnfondsbeviskapitalen ved utløpet av 16. mars 2009, til tegningskurs NOK 12 per

Detaljer

NRP EIENDOM 2015 INVEST AS PROSPEKT. Minimumsbestilling: NOK 100.000. Antall aksjer: Minimum 400.000 og maksimum 30.000.000.

NRP EIENDOM 2015 INVEST AS PROSPEKT. Minimumsbestilling: NOK 100.000. Antall aksjer: Minimum 400.000 og maksimum 30.000.000. NRP EIENDOM 2015 INVEST AS PROSPEKT NRP Ness, Risan & Partners Minimumsbestilling: NOK 100.000 Antall aksjer: Minimum 400.000 og maksimum 30.000.000 Emisjonsproveny: Minimum NOK 10.000.000 og maksimum

Detaljer

Prospekt. Organisasjonsnummer: 914 904 633 www.hurtigruten.com

Prospekt. Organisasjonsnummer: 914 904 633 www.hurtigruten.com Prospekt Organisasjonsnummer: 914 904 633 www.hurtigruten.com Etterfølgende Emisjon av opp til 113.546.565 Nye Aksjer, hver pålydende NOK 1,00 til en tegningskurs på NOK 1,00 per aksje, med fortrinnsrett

Detaljer

OBLIGO RE SECONDARIES INVEST IV AS

OBLIGO RE SECONDARIES INVEST IV AS PROSPEKT OBLIGO RE SECONDARIES INVEST IV AS Innbydelse til deltakelse i mulig aksjekapitalutvidelse ved utstedelse av maksimum 1 951 220 aksjer, hver pålydende NOK 0,10 Bestillingskurs: NOK 10,25 per aksje

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Boligutleie Holding II AS vedrørende foreslått Transaksjon med D. Carnegie & Co AB (publ)

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Boligutleie Holding II AS vedrørende foreslått Transaksjon med D. Carnegie & Co AB (publ) Informasjonsskriv Til aksjonærene i Boligutleie Holding II AS vedrørende foreslått Transaksjon med D. Carnegie & Co AB (publ) 12. juni 2014 1 Oppsummering... 3 2 Bakgrunn og innledning... 4 3 Transaksjonen...

Detaljer

PROSPEKT. Offentlig Emisjon Offentlig Emisjon av 500.000-900.000 Egenkapitalbevis til tegningskurs NOK 104 per Egenkapitalbevis

PROSPEKT. Offentlig Emisjon Offentlig Emisjon av 500.000-900.000 Egenkapitalbevis til tegningskurs NOK 104 per Egenkapitalbevis PROSPEKT Offentlig Emisjon Offentlig Emisjon av 500.000-900.000 Egenkapitalbevis til tegningskurs NOK 104 per Egenkapitalbevis Totalt emisjonsbeløp vil være NOK 52-93,6 millioner Tegningsperiode Fra og

Detaljer

Prospekt Invitasjon til å delta i en mulig rettet emisjon i Realkapital Aktiv Europa AS

Prospekt Invitasjon til å delta i en mulig rettet emisjon i Realkapital Aktiv Europa AS Prospekt Invitasjon til å delta i en mulig rettet emisjon i Realkapital Aktiv Europa AS Brutto emisjonsbeløp: NOK 40 000 000 41 000 000 Minste Bestillingsbeløp: NOK 30 000 Bestillingskurs: NOK 0,75 pr.

Detaljer

PROSPEKT. SveaReal AS. Innbydelse til deltakelse i emisjon på 139.113 aksjer med tegningskurs NOK 2.500 pr aksje. Samlet proveny NOK 347.782.

PROSPEKT. SveaReal AS. Innbydelse til deltakelse i emisjon på 139.113 aksjer med tegningskurs NOK 2.500 pr aksje. Samlet proveny NOK 347.782. PROSPEKT SveaReal AS Innbydelse til deltakelse i emisjon på 139.113 aksjer med tegningskurs NOK 2.500 pr aksje. Samlet proveny NOK 347.782.500 Tegningsperiode: Fra og med 29. mai 2012 til og med 12. juni

Detaljer

Frivillig tilbud om kjøp av aksjer i

Frivillig tilbud om kjøp av aksjer i Frivillig tilbud om kjøp av aksjer i Braathens ASA fremsatt av SAS AB (publ) Tilbudspris: NOK 27 per aksje Tilbudsperiode: Fra og med 28 november 2001 til 14 desember 2001 kl. 17.00 Finansiell rådgiver

Detaljer

PROSPEKT SPAREBANKEN VEST FONDSOBLIGASJONER PÅ TIL SAMMEN NOK 400 MILLIONER

PROSPEKT SPAREBANKEN VEST FONDSOBLIGASJONER PÅ TIL SAMMEN NOK 400 MILLIONER PROSPEKT SPAREBANKEN VEST FONDSOBLIGASJONER PÅ TIL SAMMEN NOK 400 MILLIONER Utstedelse av Sparebanken Vest Fondsobligasjoner med fast rente, ubegrenset løpetid og innløsningsrett for utsteder RETTET EMISJON

Detaljer