INFORMASJONSDOKUMENT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INFORMASJONSDOKUMENT"

Transkript

1 1/81 INFORMASJONSDOKUMENT UTARBEIDET I FORBINDELSE MED UTSTEDELSE OG NOTERING AV VEDERLAGSAKSJER I TIDE ASA I ANLEDNING GJENNOMFØRING AV TINGSINNSKUDDSEMISJON I TIDE ASA VED ERVERV AV 100 % AV AKSJENE I STAVANGERSKE AS 21. juni 2007

2 2/81 VIKTIG INFORMASJON Dette Informasjonsdokumentet er utarbeidet av Tide ASA ( Tide eller Selskapet ) i forbindelse med den planlagte tingsinnskuddsemisjonen rettet mot Det Stavangerske Dampskibsselskab AS ( DSD ) ved erverv av 100 % av aksjene i Stavangerske AS ("Stavangerske") (heretter benevnt "Sammenslutningen"). Dokumentet er utarbeidet i henhold til unntaksreglene i verdipapirhandelloven 5-5 nr 7 (såkalt tilsvarende dokumenter ) for opptak av vederlagsaksjene til notering på Oslo Børs samt reglene om informasjonsdokument i henhold til løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper punkt 3.5. Dokumentet er kontrollert av Oslo Børs i samsvar med løpende forpliktelser punkt Som nevnt i vedlegg til børssirkulære 7/2007 punkt 4.5 vil et dokument utarbeidet og kontrollert etter reglene om informasjonsdokument også tilfredsstille kravene til tilsvarende dokument. Informasjonen i dette Informasjonsdokumentet er oppdatert per dokumentets dato. Dette dokumentet medfører ikke et tilbud om tegning av aksjer, men er utarbeidet for å gi markedet informasjon om Selskapet etter innlemmelsen av Stavangerske i Tide konsernet og for å tjene som grunnlag for noteringen av vederlagsaksjene som utstedes til DSD i forbindelse med tingsinnskuddsemisjonen. Enkelte uttalelser i Informasjonsdokumentet gjelder fremtidige forhold. Fremtidige forhold er forbundet med en rekke risiko og usikkerhetsmomenter. De faktiske forhold vil derfor, når de inntrer, kunne avvike vesentlig fra det som fremkommer i uttalelsene om fremtidige forhold. Se kapittel 2 Risikoforhold for omtale av risiko- og usikkerhetsmomenter relatert til Selskapet og dets virksomhet og Sammenslutningen. Dette Informasjonsdokumentet er underlagt norsk rett.

3 3/81 1. SAMMENDRAG Kort om Tide ASA etter overtakelsen av aksjene i Stavangerske AS Emisjonen og ervervet av aksjene i Stavangerske AS Risikoforhold kort oppsummering Utvalgt finansiell informasjon Nærstående avtaler Fremlagte dokumenter RISIKOFORHOLD Selskapsspesifikke risikoforhold Risikoforhold knyttet til Sammenslutningen/utstedelse av vederlagsaksjer ANSVARSERKLÆRING Styret i Tide Finansiell rådgiver Juridiske rådgivere Sakkyndige redegjørelser/erklæringer m.v DEFINISJONER OG ORDLISTE SAMMENSLUTNINGEN OG UTSTEDELSE OG NOTERING AV VEDERLAGSAKSJER Bakgrunn og begrunnelse for Sammenslutningen Tide Konsernet Stavangerske konsernet Sammenslutningen Vederlagsaksjer Godkjennelse fra generalforsamlingen i Tide ASA Forutsetninger for gjennomføring av Sammenslutningen Sammenslutningens betydning for de ansatte Avtaler til fordel for ledende ansatte eller styremedlemmer Notering av aksjene på Oslo Børs Skattemessige behandling Kostnader Forventet fremdriftsplan KONSERNET ETTER OVERTAKELSEN AV STAVANGERSKE AS Selskapet Virksomhetsoversikt Styre, ledelse og ansatte Større aksjonærer på fusjonstidspunktet Nærståendeavtaler Historisk finansiell informasjon Kapitalisering og gjeld Kapitaltilgang for det sammenslåtte selskapet Aksjekapital Juridiske forhold Fremlagte dokumenter... 81

4 4/81 1. SAMMENDRAG Sammendraget i dette kapittel 1 bør kun leses som en innledning til dette dokumentet og som et kort oppsummering av de mest sentrale forhold i dokumentet. Sammendraget er ikke fullstendig eller utømmende og selskapenes aksjonærer og andre lesere henvises til de øvrige kapitler i dokumentet for en mer omfattende beskrivelse av Sammenslutningen og de opplysninger som for øvrig er gitt om det Selskapet. Leserne av dette dokumentet anmodes videre om særskilt å sette seg inn i kapittel 2 Risikofaktorer. Dersom det overfor en domstol fremsettes et krav knyttet til informasjon gitt i Informasjonsdokument, kan den saksøkende investor bli pålagt å bære kostnadene ved eventuell oversettelse av Informasjonsdokumentet. Ansvar påhviler for de personer som har utarbeidet sammendraget, men kun dersom sammendraget er villedende, feilaktig eller misvisende, når lest i sammneheng med de øvrige deler av Informasjonsdokumentet. 1.1 Kort om Tide ASA etter overtakelsen av aksjene i Stavangerske AS Generelt om Selskapet Tide ASA er allmennaksjeselskap med forretningsadresse Møllendalsveien 1A, N-5009 Bergen, tlf , faks Selskapet er stiftet i 1880 og er registrert i Foretaksregisteret med org.nr Som norsk allmennaksjeselskap er Selskapet underlagt norsk lovgivning og herunder lov om allmennaksjeselskaper av 13. juni 1997 nr. 45. Tide ASA er et konsern med tre forretningsområder; Tide Buss, Tide Sjø og Tide Reiser. Stavangerske vil inngå i forretningsområde Tide Sjø. Virksomheten ledes av en konsernledelse bestående av en konsernsjef og administrerende direktører for hvert av virksomhetsområdene. Selskapets forretningskontor og hovedadministrasjon for konsernet er i Bergen. Virksomhetsområdene vil ha hovedlokalisering i Bergen, med hensiktsmessig lokal tilstedeværelse i aktuelle områder. Etter innlemmelsen av Stavangerske som datterselskapet i Tide konsernet vil en del av virksomheten fortsatt være lokalisert og ledet fra Stavanger. Kjernevirksomheten til det sammenslåtte Selskapet etter gjennomføring av Sammenslutningen vil være drift, salg og markedsføring av persontransporttjenester på sjø og land, for offentlige og private kunder. Hovedtyngden av kjernevirksomheten vil være drift av busser med tilhørende anleggsinfrastruktur, og rederidrift av båter med tilhørende terminaler mv. En annen viktig del av kjernevirksomheten vil være salg og markedsføring av transporttjenestene. I forbindelse med økt konkurranseutsetting og et stort vekstpotensial innenfor reiseliv vil salg og markedsføring bli mer og mer viktig for Selskapet i tiden som kommer. Deler av den virksomhet som utføres av Selskapet er underlagt konsesjon. Dette gjelder (i) rute og ekspressbussvirksomhet og (ii) ferge- og hurtigbåtvirksomhet. Konsesjonsperioden for rutevirksomhet gjelder frem til 31. desember Konsesjonsperioden for fergevirksomheten går frem til 31. desember 2009 og for hurtigbåtvirksomheten frem til 31. desember Prisene på tjenestene blir endret etter årlige forhandlinger med stat og fylkeskommune. Grunnlaget for endringer er basert på trafikk og kostnadsutvikling. Konsesjoner knyttet til rute- og ekspressbussvirksomheten innebærer en rett og plikt til å yte et rutetilbud for busstjenester i et definert område med busser og personell som tilfredsstiller konsesjonskravene, både i kvantitet og kvalitet. Konsesjonene innebærer ingen rett eller plikt til å benytte bestemte eiendeler eller til å levere fra seg bestemte eiendeler ved avslutning av konsesjonsperioden. Konsesjoner knyttet til ferge- og hurtigbåtvirksomhet innebærer en rett og plikt

5 5/81 til å drive angitte ferge- og hurtigbåtsamband med et konsesjonsbestemt minstekrav til rutetilbud. Selskapet er ansvarlig for at ferger og hurtigbåter tilfredsstiller de krav som stilles til sikkerhet og vedlikehold, og at mannskapet får den sikkerhetsopplæring som det er krav om. Norske myndigheter har i tråd med EØS anbefalinger igangsatt konkurranseutsetting av store deler av kollektivtrafikken i Norge. Fylkestinget i Hordaland har vedtatt at bussproduksjonen i Hordaland skal konkurranseutsettes fra 1. januar Det er forutsatt at dette skal skje gradvis. Det er lagt opp til såkalte bruttoavtaler med selskapene som skal utføre anbudskjøringen. Det innebærer at inntektsansvaret ligger hos fylkeskommunen, som dermed vil utføre en rekke oppgaver som nå blir utført i ruteselskapene. Det gjelder for eksempel rute- og produksjonsplanlegging, markedsføring, infrastruktur, billettering og informasjon. Arbeidet med konkurranseutsetting av riksvegfergedriften tar sikte på full konkurranseutsetting av sektoren i løpet av I 2005 og 2006 ble flere fergesamband konkurranseutsatt, og dette fortsetter med et høyt tempo i I et konkurranseregime er det fergeselskapene som fullt ut har ansvar for å skaffe tilveie de fartøy som skal benyttes. Statens vegvesen sin rolle vil være begrenset til å fastsette hvilke kapasitets-, miljø- og servicekrav som skal stilles. På samme måte er fylkeskommunene i full gang med konkurranseutsetting innenfor hurtigbåtsektoren hvor Tide også er en stor aktør. Hovedmarkedet for Selskapet etter Sammenslutningen vil være persontransport på sjø og land i hele Norge. På lenger sikt vil en nordisk ekspansjon kunne bli vurdert. På kort sikt er det på Vestlandet at Selskapet har sterkest markedsposisjon. Innenfor persontransport vil kontrakter på utførelse av kollektivtrafikk for det offentlige utgjøre det viktigste markedet. Persontransport og andre relaterte tjenester i forbindelse med reiseliv vil også være et stort marked for Selskapet og dette antas å ha det største relative vekstpotensial i årene fremover. Kommersiell rutedrift som ekspressbusser, flybusser og for eksempel hurtigbåtruten mellom Bergen og Stavanger (Flaggruten) vil også være et viktig marked. Et aktuelt nytt marked som det vil være naturlig for Tide å satse på er bybanedrift. Tide har dessuten en betydelig eiendomsmasse og vil utarbeide en strategi for effektiv drift og forvaltning av denne Styre, ledelse og ansatte Styret består i dag av følgende styremedlemmer: Mette Nora Sætre (styreleder) Reidar Lien (nestleder) Erik Eik Hilde Drønen Karstein Bremnes Magne Revheim Ingrid Namdal Ragnhild Hedemann Mons Tore Nakken John Roald Nygård Frode Sælen

6 6/81 Den administrative ledelsen etter gjennomføring av Sammenslutningen: Navn Stilling Dagfinn Neteland Bjørn Ove Børnes Atle Harald Sandtorv Geir Olav Mandt Arild Sondre Sekse Idar Sylta Geir E. Aga Egil Nylund Rita Brokstad Konsernsjef Direktør for Strategi og Forretningsutvikling Direktør for Økonomi og Finans Direktør for Konsernstab Direktør for Kommunikasjon og Merkevare Administrerende Direktør Buss Administrerende Direktør Sjø Administrerende Direktør Stavangerske Administrerende Direktør Reiseliv Det sammenslåtte Selskapet vil få ca ansatte. 1.2 Emisjonen og ervervet av aksjene i Stavangerske AS Sammenslutningen Tide og DSD inngikk 24. mai 2007 avtale om overdragelse av 100 % av aksjene i Stavangerske til Tide. Vederlaget gjøres opp ved at DSD får vederlagsaksjer i Tide. Tide Sjø og Stavangerske vil etter Sammenslutningen begge være datterselskaper til Tide, men vil operasjonelt fungere som en driftsenhet i Tide konsernet. Det er en forutsetning for gjennomføring av avtale mellom Tide og DSD at generalforsamlingen i Tide beslutter forhøyelse av aksjekapitalen og utstedelse av vederlagsaksjene i en rettet emisjon mot DSD, hvor aksjene i Stavangerske utgjør aksjeinnskuddet. Forslag til vedtak av slik rettet emisjon fremsatt av styret for generalforsamlingens behandling den 26. juni 2007 jfr pkt 5.6 nedenfor. Ytterligere forutsetninger for Sammenslutningen beskrives under pkt. 5.7 nedenfor Bakgrunn og begrunnelse for Sammenslutningen Ervervet av 100 % av aksjene i Stavangerske vil styrke ferge- og hurtigbåtsegmentet i Tide konsernet. Selskapet vil bli ett av Norges største innenriks ferge- og hurtigbåtselskap. Tide er allerede blant Norges største busselskap. Styret i Tide finner styrkingen av Tides sjøvirksomhet gjennom Sammenslutningen av stor strategisk betydning. Styrkingen av bussvirksomheten gjennom fusjonen med Gaia Trafikk AS og kjøpet av Stavangerske gjør Tide godt posisjonert for økt konkurranse og anbudsutsetting. Kontrakter innen buss- og fergevirksomhet er i stigende grad blitt gjenstand for anbudskonkurranse som beskrevet over. Markedene som Tide opererer innenfor har utviklet seg til nasjonale markeder som åpner for muligheter til å utvide virksomheten betraktelig, men åpner samtidig for konkurranse fra etablerte norske aktører og utenlandske transportselskaper. I 2006 ble bussvirksomheten i Tide styrket gjennom fusjonen mellom HSD ASA og Gaia Trafikk AS. Styret i Tide finner nå at det vil være strategisk avgjørende at også virksomheten innen sjøtransport samles i en større enhet med dertil større finansiell fleksibilitet og større bredde, for å kompensere for økt risiko ved anbudskonkurranse

7 7/81 på enkeltsamband. I mange tilfeller innebærer også anbudene krav til nye transportmidler med investeringer som lettere kan sikres av større enheter. Stavangerske har i den senere tid satset på reiseliv, blant annet gjennom oppkjøp og investeringer. Tide s reiselivsvirksomhet styrkes således gjennom Sammenslutningen. Tide har til hensikt å utvide sin reiselivssatsing og vil vurdere strategiske kjøp eller investeringer om nødvendig. Tide arbeider dessuten med å utarbeide en strategi for optimal forvaltning av eiendomsmassen. Ett integrert selskap vil gi grunnlag for realisering av vesentlige kostnadssynergier i form av administrative stordriftsfordeler og driftsoptimalisering. Stavangerske hadde i 2006 totale driftsinntekter på ca MNOK 567 og 400 ansatte. Til sammenligning hadde Tide Sjø driftsinntekter i 2006 på ca MNOK 815 og 706 ansatte. Sammenslutningen med Stavangerske vil således innebære en omsetningsøkning på ca 69 % innen sjøsegmentet, og en økning i antall ansatte på 56 % i Tide Sjø Vilkår for gjennomføring av Sammenslutningen Gjennomføringen av Kjøpsavtalen forutsetter at Konkurransetilsynet ikke griper inn mot Kjøpers overtakelse av Stavangerske aksjene fra DSD. Fristen for å pålegge Selskapet fullstendig melding utløp 1. juni 2007 uten at Konkurransetilsynet påla slik melding. Konkurransetilsynet vil dermed ikke kunne gripe inn mot Sammenslutningen. Som det fremgår av punkt 5.6 ovenfor er det en forutsetning for gjennomføring av Kjøpsavtalen at styret i Tide får fullmakt av generalforsamlingen til å utstede nye aksjer ved innhenting av kapital, slik det fremgår av beslutningen i sak 10 referert ovenfor. Det følger av utkastet til styrefullmakt at Tide ved benyttelsen av fullmakten sørger for at DSD sikres muligheten til å opprettholde sin forholdsmessige eierandel. Selskapet har videre stilt som vilkår at Stavangerskes bankforbindelse samtykker til eierskifte i Stavangerske samt at Selskapet kommer til enighet med banken om refinansiering av intern konserngjeld som Selskapet har til DSD i tillegg til de øvrige endringer i Selskapets finansieringsbetingelser som Selskapet anser som nødvendig Vederlagsaksjer/aksjekapital De nye aksjene Forut for gjennomføringen av Sammenslutningen er aksjekapitalen i Tide NOK fordelt på aksjer hver pålydende NOK 20. Styrets forslag til vedtak i forbindelse med kapitalforhøyelsen, innebærer at aksjekapitalen økes med NOK ved nytegning av aksjer, hver pålydende NOK 2 gjennom en rettet emisjon mot DSD. Det skal betales NOK 46 per aksje, hvilket gir en overkurs stor NOK 44 per aksje. Antall aksjer som utstedes er beregnet under forutsetning av at generalforsamlingen tidligere i samme møte har besluttet en aksjesplitt slik at en aksje med pålydende NOK 20 er omgjort til 10 aksjer pålydende NOK 2. Hvis slik splitt ikke blir vedtatt skal det i stedet utstedes aksjer hver pålydende NOK 20. Overkurs vil da være avtalt tegningskurs i kapitalforhøyelsen fratrukket pålydende NOK 20. Aksjonærenes fortrinnsrett til å tegne de nye aksjene iht. allmennaksjeloven 10-4 blir foreslått fraveket, jf. aksjeloven 10-5, første ledd. De nye aksjene blir tegnet i generalforsamlingen.

8 8/81 Aksjeinnskuddet skal gjøres opp ved at DSD gjør innskudd med aksjer i Stavangerske, som utgjør 100 % av aksjene i Stavangerske. Innskuddet gjøres opp straks tegning av aksjene har funnet sted. De nye aksjene skal likestilles med Selskapets allerede utstedte aksjer og gir rett til utbytte som besluttes etter at kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret Utvanning for eksisterende aksjonærer Forut for gjennomføringen av Sammenslutningen er antall utesteånde aksjer i Tide , hver pålydende NOK 20. Justert for den foreslåtte splitten tilsvarer antall aksjer , hver pålydende NOK 2. Styrets forslag til vedtak i forbindelse med kapitalforhøyelsen innebærer at det gjennomføres en rettet emisjon på aksjer, hver pålydende NOK 2, mot DSD. Den rettede emisjonen på aksjer medfører en økning i antall Tide-aksjer på 17 % Den foreslåtte kapitalforhøyelsen rettes utelukkende mot DSD, som øker sin eierandel i Tide fra 26,1 % til 36,8 % Aksjekapital etter emisjonen Aksjekapitalen i Tide vil etter gjennomføring av Sammenslutningen beløpe seg til NOK fordelt på aksjer, hver pålydende NOK 2 (gitt vedtak om splitt som beskrevet under punkt ovenfor). Aksjekapitalen foreslås forhøyet med NOK , ved nytegning av aksjer, hver pålydende NOK Tidsplan Den foreløpige tidsplanen for Sammenslutningen er: Tide annonserte den 3. mai 2007 at styrene i DSD og Tide hadde godkjent hovedprinsippene i en planlagt integrasjon mellom Stavangerske og Tide. Det ble i etterkant gjennomført due diligence og partene oppnådde enighet om transaksjonsform. Styrene inngikk den 24. mai 2007 endelig avtale om Sammenslutning. Sammenslutningen skal behandles på den ordinære generalforsamlingen i Tide den 26. juni Innkalling vil bli distribuert ca 11. juni Dersom generalforsamlingen i Tide godkjenner kjøpet av Stavangerske den 26. juni 2007, vil tingsinnskuddsemisjonen bli gjennomført så snart øvrige vilkår for Sammenslutningen er oppfylt. De nye Tide-aksjene vil bli overført til DSD så snart ny firmaattest er registrert i Foretaksregisteret. Det ventes at ny firmaattest vil foreligge ca. den 28. juni Det vil bli sendt børsmelding så snart slik oppdatert firmaattest foreligger. Aksjene vil fra dette tidspunkt kunne omsettes på Oslo Børs.

9 9/ Risikoforhold kort oppsummering Nedenfor fremkommer en oppsummering av utvalgte risikoforhold som beskrevet i kapittel Anbudsutsetting og økt fremtidig konkurranse Kontrakter innen buss- og fergevirksomhet er i stigende grad blitt gjenstand for anbudskonkurranse. Slike anbudskonkurranser kan medføre lavere marginer på fremtidige transportoppdrag for vinneren av anbudene, og eventuelt tap av eksisterende transportoppdrag, herunder tap av omsetning, dersom man taper anbud på ruter som man betjener før eventuell anbudsutlysing. I mange tilfeller innebærer anbudene krav til nytt materiell med dertil hørende kapitalbehov Risiko knyttet til Kystbussen påstått prissamarbeid Konkurransetilsynet har i vedtak V kommet til at Kystbussamarbeidet mellom Tide Reiser AS og Veolia Transport Sør AS er i strid med konkurranselovens 10, og har på den bakgrunn besluttet å påby opphør av samarbeidet. Tide bestrider beslutningen og vil sammen med Veolia Transport Sør forberede klage til Fornyingsdepartementet. Risikoen forbundet med et eventuelt tap i ankesaken vil kunne være betydelig, da dagens konsept er basert på å oppnå synergier gjennom samarbeidsmodellen Risiko knyttet til realisering av samordningsgevinster I forbindelse med Sammenslutningen har partene som målsetning å realisere netto synergier tilsvarende ca MNOK 10. Dersom partene ikke når sin målsetning med hensyn på realisering av samordningsgevinster kan dette få negative konsekvenser for det fusjonerte Selskapets verdsettelse Betydelige investeringer knyttet til fremtidige anbud Selskapet påregner investeringer knyttet til konkurranse om fremtidige anbud. Dersom man påtar seg store investeringsforpliktelser, kan man pådra seg økonomiske tap dersom passasjer- eller inntektsgrunnlaget faktisk viser seg å bli lavere enn estimert Usikkerhet med hensyn på fremtidig utbyttepotensial Selskapet har som ambisjon å føre en aktiv utbyttepolitikk, med videreføring av historisk praksis. Selskapet skal imidlertid konkurrere om kapitalintensive anbud, og det er dermed fare for at muligheten til å betale utbytte blir redusert eller forsvinner Risiko knyttet til aksjelikviditet Aksjene i Tide er børsnoterte, og har i den senere tid blitt hyppigere omsatt, men er likevel blant Oslo Børs minst omsatte aksjer Usikkerhet knyttet til fremtidig verdipotensial Det gis ingen garantier knyttet til Selskapets fremtidige verdipotensial. Det presiseres dessuten at den implisitte, relative verdsettelsen som ligger til grunn for fastsettelsen av bytteforholdet ved

10 10/81 overtakelsen av aksjene i Stavangerske ikke nødvendigvis gir en indikasjon på den underliggende markedsverdien til Tide og Stavangerske Risiko knyttet til gjennomføring av emisjonen og aksjeervervet Gjennomføring av Sammenslutningen er i henhold til kjøpsavtalen betinget av en rekke forutsetninger, se pkt. 5.7 nedenfor. Dersom en eller flere av disse forutsetingene ikke innfris, kan Sammenslutningen bli avlyst Risiko knyttet til bytteforholdet i Sammenslutningen Det bytteforholdet som er lagt til grunn for beregningen av antall vederlagsaksjer som skal utstedes til DSD, er basert på en rekke forutsetninger som i stor utstrekning er skjønnsmessige og usikre, herunder fremtidig konkurransesituasjon, investeringsnivå, eierskap til ferger, kapitalbehov m.v., og som hver for seg kan gi til dels store verdiutslag dersom disse endres. Tide, herunder Tides rådgivere, påtar seg intet økonomisk eller juridisk ansvar knyttet til beregningen av bytteforholdet. 1.4 Utvalgt finansiell informasjon Resultat Tide, Stavangerske og proforma NOK Sammendratt resultatregnskap 2006 Proforma Tide IFRS før Stavangerske* Urevidert Stavangerske IFRS Urevidert Proforma Tide IFRS** Urevidert Sum driftsinntekter Driftsresultat før av- og nedskrivning Driftsresultat Netto finansposter Resultat før skatt Periodens resultat * Disse proformatallene viser Tide ASA som om fusjonen mellom HSD ASA og Gaia Trafikk AS hadde skjedd pr ** Disse proformatallene viser Tide ASA som om fusjonen mellom HSD ASA og Gaia Trafikk AS og sammenslutningen mellom Tide ASA og Stavangerske AS hadde skjedd pr

11 11/81 NOK Sammendratt resultatregnskap 1Q 2007* TIDE Stavangerske Proforma IFRS IFRS IFRS Sum driftsinntekter Driftsresultat før av- og nedskrivning Driftsresultat Netto finansposter Resultat før skatt Periodens resultat * Kvartalstallene har ikke vært gjenstand for revisjon og er oppgitt fra selskapene Balanse Tide, Stavangerske og proforma Sammendratt balanse NOK Stavangerske TIDE IFRS NGAAP Revidert Urevidert Sum anleggsmidler Sum omløpsmidler Sum eiendeler Sum egenkapital Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital NOK Sammendratt balanse * Stavangerske Tide IFRS IFRS Proforma IFRS Sum anleggsmidler Sum omløpsmidler Sum eiendeler Sum egenkapital Sum gjeld

12 12/81 Sum gjeld og egenkapital * Kvartalstallene har ikke vært gjenstand for revisjon og er oppgitt av selskapene Vesentlige forhold etter balansedagen Det foreligger ingen spesielle hendelser etter balansedagen 31. mars Dette gjelder for både Tide og Stavangerske inklusive datterselskaper. 1.5 Nærstående avtaler Tide og Stavangerske har i mange år hatt samarbeid både med hensyn til agentvirksomhet for hverandre, drift av ruter og utleie av båter, samt anbudssamarbeid gjennom joint venture selskapet Nor Ferjer AS. Etter Sammenslutningen vil disse avtaleforholdene bli konserninterne avtaler. Stavangerske har en del mindre avtaleforhold med DSD (blant annet leie av kontorlokaler i Stavanger sentrum) som er største aksjonær i Tide. Bergen kommune (som eier 15,82 % av aksjene i Tide), er oppdragsgiver/kjøper når det gjelder kollektivtrafikk i Bergen. Tide har en avtale om levering av kollektivtjenester til kommunen. Kontrakten omfatter 11,5 millioner rutekilometer, og har varighet ut Selskapet har også særavtaler om levering av trolleybuss- og naturgassbusstjenester til Bergen kommune. 1.6 Fremlagte dokumenter Så lenge dette dokumentet er gyldig: Selskapets vedtekter per dato for dette dokumentet er inntatt som vedlegg 2 til dette Informasjonsdokumentet. Vedtektene slik de vil lyde fra og med registrering av kapitalforhøyelsen med utstedelse av vederlagsaksjer til DSD er inntatt som vedlegg 1. Sakkyndige redegjørelse fra PricewaterhouseCoopers AS i vedrørende emisjon med tingsinnskudd er inntatt som vedlegg 3. Erklæring fra PricewaterhouseCoopers AS vedrørende proforma regnskapsinformasjon er inntatt som vedlegg 4. Referanseliste vedrørende opplysninger inntatt ved henvisning er inntatt som vedlegg 5. Selskapets stiftelsesdokument, vedtekter, brev, rapporter, historisk finansiell informasjon, verdsettelser og uttalelser utarbeidet etter anmodning fra Selskapet, som er gjengitt eller henvist til i dette dokumentet kan videre gjennomgås på Selskapets kontor, Møllendalsveien 1A, N-5009 Bergen, tlf , faks

13 13/81 2. RISIKOFORHOLD I beskrivelsen nedenfor fremkommer flere risikoforhold som anses relevante for Tide og Stavangerske, beregning av bytteforholdet i Sammenslåingen, og en eventuell investering i det sammenslåtte Selskapet. Beskrivelsen er gjort etter beste skjønn, men er ikke uttømmende, slik at andre forhold som ikke fremkommer nedenfor, eller i dette dokument, også kan ha betydning for det sammenslåtte Selskapet. 2.1 Selskapsspesifikke risikoforhold Anbudsutsetting og økt fremtidig konkurranse Kontrakter innen buss- og fergevirksomhet er i stigende grad gjenstand for anbudskonkurranse. Slike anbudskonkurranser kan medføre lavere marginer på fremtidige transportoppdrag for vinneren av anbudene, og eventuelt tap av eksisterende transportoppdrag, herunder tap av omsetning, dersom man taper anbud på ruter som man betjener før eventuell anbudsutlysing. I mange tilfeller innebærer anbudene krav til nytt materiell med dertil hørende kapitalbehov. I Sverige og Danmark er ca. 95 % av den offentlige busstransporten basert på anbud, mens tilsvarende tall for Norge er anslått til 28 %. Det kan derfor forventes økt anbudsutsetting i Norge. Basert på tall for Sverige og Danmark, vil transportselskapene i en periode etter innføring av anbudsutsettingsregimet kunne oppleve negative resultater, og eventuelle tap Kystbussen påstått prissamarbeid Konkurransetilsynet har i vedtak V kommet til at Kystbussamarbeidet mellom Tide Reiser AS og Veolia Transport Sør AS er i strid med konkurranselovens 10, og har på den bakgrunn besluttet å påby opphør av samarbeidet. Tide bestrider beslutningen og vil sammen med Veolia Transport Sør forberede klage til Fornyingsdepartementet. Bussnæringen v/transportbedriftenes Landsforening og Norway Bussekspress vurderer også saken ettersom dette vedtaket kan få konsekvenser for en god del av ekspressbussrutene i Norway Bussekspress systemet. Risikoen forbundet med et eventuelt tap i ankesaken vil kunne være betydelig, da dagens konsept er basert på å oppnå synergier gjennom samarbeidsmodellen Risiko knyttet til realisering av samordningsgevinster Foreløpige beregninger tilsier at det er mulig å realisere årlige synergier i størrelsesorden MNOK 10 etter sammenslåingen. Full innfasing av synergier bør kunne skje i løpet av 2-3 år, mens forventede engangskostnader knyttet til sammenslåingen estimeres til ca. MNOK 7 som i hovedsak vil bli regnskapsført i Selv om partene har erfaring fra tidligere sammenslåingsprosesser, kan det ikke garanteres at samordningsgevinstene faktisk lar seg realisere i tråd med partenes målsetting: engangskostnadene kan overstige partenes estimat, det kan vise seg vanskeligere å realisere estimerte samordningsgevinster, eller realiseringen av disse samordningsgevinstene kan ta lenger tid enn forutsatt. Dersom partene ikke når sin målsetting med hensyn til realisering av samordningsgevinster kan dette få negative konsekvenser for det sammenslåtte selskapets verdsettelse.

14 14/ Betydelige investeringer knyttet til fremtidige anbud Aktører innen transportnæringen må løpende vedlikeholde og investere i transportmidler. I forbindelse med utlysing av nye anbud, både innen buss- og sjøtransport, må det påregnes at det vil bli stilt krav om nytt materiell i varierende omfang. Innen busstransport er det vanlig at det stilles krav om gjennomsnittlig alder på bussmateriellet, mens det innenfor sjøtransport ofte spesifiseres om anbudet skal betjenes med ny eller brukt tonnasje. Ofte stiller også myndighetene tekniske og miljømessige krav til utstyret, for eksempel kan det kreves gassdrevne busser eller båter, som ofte er dyrere enn dieseldrevet utstyr. Flere av de første fergeanbudene stilte krav om nye gassdrevne båter, mens flere av de sist utlyste fergeanbudene åpner for bruk av brukt tonnasje. Uansett må Selskapet påregne betydelige investeringer knyttet til konkurranse om fremtidige anbud. Dersom Selskapet påtar seg store investeringsforpliktelser, kan Selskapet bli påført økonomiske tap dersom passasjer- eller inntektsgrunnlaget faktisk viser seg å bli lavere enn estimert. Tide har vunnet anbud både innenfor buss og båtsegmentet og er så lang tilfreds med oppnådde resultater på fergeanbudene, mens bussanbudet (Haugaland Buss) har vist svake resultater, dog med bedring i den senere tid Usikkerhet med hensyn på fremtidig utbyttepotensial Tide har historisk hatt som målsetting å ha en utbyttegrad på 30 %. Tide vil også etter Sammenslutningen ha som ambisjon å føre en aktiv utbyttepolitikk og opprettholder målet om 30 % utbyttegrad. Dersom Selskapet tildeles flere kapitalintensive anbud, kan målsetningen om betaling av ubytte bli tilsidesatt for en kortere eller lengre periode. Dersom Tides resultat påvirkes vesentlig av engangshendelser, for eksempel gevinst på salg av eiendom, kan målsetningen om 30 % utbyttegrad bli fraveket i perioden dette gjelder for Risiko knyttet til aksjelikviditet Tide er børsnotert, med en bred aksjonærbase, men er likevel blant Børsens minst omsatte aksjer, selv om omsetningshastigheten har tiltatt i perioden etter fusjonen med Gaia Trafikk AS høsten 2006 og den vedtektsendring som fant sted i den forbindelse. Tide legger vekt på å iverksette tiltak for å bedre likviditeten i aksjen ytterligere. Det er likevel usikkert om iverksatte tiltak vil gi ønsket effekt, og dersom omsetningshyppigheten forblir lav kan aksjonærer eller investorer potensielt risikere å ikke få gjennomført ønskede handler i Tide-aksjen uten store avvik fra siste omsetning Usikkerhet knyttet til fremtidig verdipotensial Stavangerske har historisk generert tilfredsstillende økonomiske resultater. Tide forventes å vise positiv økonomisk utvikling, basert blant annet på realisering av synergier knyttet til fusjonen mellom HSD ASA og Gaia Trafikk AS. Også Sammenslutningen forventes å utløse samordningsgevinster. Disse forholdene kan, alt annet like, legge grunnlag for en positiv verdiutvikling for Selskapet. En positiv fremtidig verdiutvikling avhenger imidlertid av en rekke andre forhold, som i stor utstrekning er utenfor Selskapets kontroll. I tillegg kan det inntreffe kjente og ukjente fremtidige forhold, blant annet knyttet til anbudsutsettelse, som kan få negativ innvirkning på det sammenslåtte Selskapets verdipotensial. Det gis følgelig ingen garantier knyttet til det sammenslåtte Selskapets fremtidige verdiutvikling. Det presiseres dessuten at den implisitte, relative verdsettelsen som ligger til grunn for fastsettelsen av bytteforholdet i Sammenslutningen ikke nødvendigvis gir en indikasjon på den underliggende markedsverdien til Tide og Stavangerske.

TIDE ASA Organisasjonsnummer 912 423 921

TIDE ASA Organisasjonsnummer 912 423 921 PROSPEKT TIDE ASA Organisasjonsnummer 912 423 921 Notering av aksjer Notering av 3.333.333 nye aksjer hver pålydende NOK 2 til tegningskurs NOK 46,40 per aksje, rettet mot utvalgte aksjonærer og investorer

Detaljer

INFORMASJONSDOKUMENT

INFORMASJONSDOKUMENT INFORMASJONSDOKUMENT FORBEREDT I FORBINDELSE MED FUSJONEN MELLOM HARDANGER SUNNHORDLANDSKE DAMPSKIPSSELSKAP ASA OG GAIA TRAFIKK AS SOM GRUNNLAG FOR UTSTEDELSE OG NOTERING AV VEDERLAGSAKSJER I DET FUSJONERTE

Detaljer

INFORMASJONSDOKUMENT TIDE ASA. Organisasjonsnummer 912 423 921. Utarbeidet i forbindelse med foreslått fisjon av Tide ASA

INFORMASJONSDOKUMENT TIDE ASA. Organisasjonsnummer 912 423 921. Utarbeidet i forbindelse med foreslått fisjon av Tide ASA -- INFORMASJONSDOKUMENT TIDE ASA Organisasjonsnummer 912 423 921 Utarbeidet i forbindelse med foreslått fisjon av Tide ASA Informasjonsdokumentet medfører ikke et tilbud om tegning av aksjer, og er kun

Detaljer

TIDE ASA Presentasjonsmateriale Planlagt aksjekapitalutvidelse 27.06.2007

TIDE ASA Presentasjonsmateriale Planlagt aksjekapitalutvidelse 27.06.2007 TIDE ASA Presentasjonsmateriale Planlagt aksjekapitalutvidelse 27.06.2007 Viktig melding Dette presentasjonsmaterialet ( Presentasjonen ) av Tide ASA ( Tide eller Selskapet ) er utarbeidet av Selskapet

Detaljer

First Eiendomsinvest I AS

First Eiendomsinvest I AS PROSPEKT Tilbud om bestilling av aksjer i First Eiendomsinvest I AS Antall annenhåndsaksjer: Maksimalt 449.300 Antall nye aksjer: Maksimalt 352.400 Innbetaling pr. aksje (min 800 aksjer): NOK 123,50 Bestillingsperiode:

Detaljer

Prospekt. Visma ASA. Forslag til fusjon mellom. Selskapets navn etter fusjonen vil være. Tilrettelagt av. 30. mars 2001. Vurdering av bytteforhold

Prospekt. Visma ASA. Forslag til fusjon mellom. Selskapets navn etter fusjonen vil være. Tilrettelagt av. 30. mars 2001. Vurdering av bytteforhold Prospekt Forslag til fusjon mellom og Selskapets navn etter fusjonen vil være Visma ASA Tilrettelagt av Vurdering av bytteforhold 3. mars 21 Innholdsfortegnelse 1. Definisjoner og ordliste 2 2. Ansvarsforhold

Detaljer

Prospekt. k profil 2010. Antall aksjer. Tegningskurs. Tegningsperiode. Minimum 1 000 000 og maksimum 4 000 000 NOK 12,8

Prospekt. k profil 2010. Antall aksjer. Tegningskurs. Tegningsperiode. Minimum 1 000 000 og maksimum 4 000 000 NOK 12,8 Antall aksjer Minimum 1 000 000 og maksimum 4 000 000 Tegningskurs NOK 12,8 Tegningsperiode Fra 1. november 2011 kl. 12.00 til 30. november 2011 kl. 18.00 k profil 2010 Prospekt UNION Eiendomsinvest Norge

Detaljer

Prospekt. Organisasjonsnummer: 914 904 633 www.hurtigruten.com

Prospekt. Organisasjonsnummer: 914 904 633 www.hurtigruten.com Prospekt Organisasjonsnummer: 914 904 633 www.hurtigruten.com Etterfølgende Emisjon av opp til 113.546.565 Nye Aksjer, hver pålydende NOK 1,00 til en tegningskurs på NOK 1,00 per aksje, med fortrinnsrett

Detaljer

Meddelelse. SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS

Meddelelse. SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS Meddelelse Dette Prospektet er utarbeidet av First Securities ASA i samarbeid med Styret i forbindelse med invitasjon til deltakelse i Tilbudet av aksjer i SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS (Investeringsselskapet).

Detaljer

INFORMASJONSDOKUMENT

INFORMASJONSDOKUMENT INFORMASJONSDOKUMENT I forbindelse med foreslått sammenslutning mellom og Den nye bankens navn blir Sparebanken Sør 30. mai 2013 Rådgivere: Viktig informasjon Dette informasjonsdokumentet ( Informasjonsdokumentet

Detaljer

INFORMASJONSMEMORANDUM. Oslo Børs Holding ASA. Verdipapirsentralen Holding ASA. Oslo Børs VPS Holding ASA

INFORMASJONSMEMORANDUM. Oslo Børs Holding ASA. Verdipapirsentralen Holding ASA. Oslo Børs VPS Holding ASA I forbindelse med den foreslåtte fusjonen mellom Oslo Børs Holding ASA og Verdipapirsentralen Holding ASA for å danne: Oslo Børs VPS Holding ASA Bytteforhold: Dersom den ekstraordinære generalforsamlingen

Detaljer

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142 PRE II Prospekt EiendomsInvest Tyskland II AS Organisasjonsnummer 991 275 142 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon VI) av minimum 10.000 aksjer og maksimum 1.000.000 aksjer Tegningskurs NOK

Detaljer

Prospekt. PSI Group ASA. Captura ASA. forslag om fisjon av. med børsnotering av det utfisjonerte selskapet. Tilrettelagt av

Prospekt. PSI Group ASA. Captura ASA. forslag om fisjon av. med børsnotering av det utfisjonerte selskapet. Tilrettelagt av Prospekt forslag om fisjon av PSI Group ASA med børsnotering av det utfisjonerte selskapet Captura ASA Tilrettelagt av 18. november 2005 Innholdsfortegnelse 1. SAMMENDRAG... 7 1.1 FISJONSFORSLAGET...7

Detaljer

NRP EIENDOM 2012 INVEST AS PROSPEKT. Minimumsbestilling: NOK 100.000. Antall aksjer: Minimum 183.824 og maksimum 10.462.169.

NRP EIENDOM 2012 INVEST AS PROSPEKT. Minimumsbestilling: NOK 100.000. Antall aksjer: Minimum 183.824 og maksimum 10.462.169. NRP EIENDOM 2012 INVEST AS PROSPEKT NRP Ness, Risan & Partners Minimumsbestilling: NOK 100.000 Antall aksjer: Minimum 183.824 og maksimum 10.462.169 Emisjonsproveny: Minimum NOK 5.000.013 og maksimum NOK

Detaljer

NRP EIENDOM 2015 INVEST AS PROSPEKT. Minimumsbestilling: NOK 100.000. Antall aksjer: Minimum 400.000 og maksimum 30.000.000.

NRP EIENDOM 2015 INVEST AS PROSPEKT. Minimumsbestilling: NOK 100.000. Antall aksjer: Minimum 400.000 og maksimum 30.000.000. NRP EIENDOM 2015 INVEST AS PROSPEKT NRP Ness, Risan & Partners Minimumsbestilling: NOK 100.000 Antall aksjer: Minimum 400.000 og maksimum 30.000.000 Emisjonsproveny: Minimum NOK 10.000.000 og maksimum

Detaljer

PROSPEKT. Nordic Secondary AS. Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 500.000 aksjer og maksimum 50.000.

PROSPEKT. Nordic Secondary AS. Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 500.000 aksjer og maksimum 50.000. PROSPEKT Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 500.000 aksjer og maksimum 50.000.000 aksjer i Nordic Secondary AS Bestillingskurs: NOK 10,10 per aksje, hver pålydende NOK 1,00

Detaljer

Prospekt SPAREBANKEN ØST

Prospekt SPAREBANKEN ØST Prospekt SPAREBANKEN ØST Offentlig fortrinnsrettsemisjon av 16 851 864 grunnfondsbevis med fortrinnsrett for eierne av grunnfondsbeviskapitalen ved utløpet av 16. mars 2009, til tegningskurs NOK 12 per

Detaljer

PROSPEKT. SveaReal AS. Innbydelse til deltakelse i emisjon på 139.113 aksjer med tegningskurs NOK 2.500 pr aksje. Samlet proveny NOK 347.782.

PROSPEKT. SveaReal AS. Innbydelse til deltakelse i emisjon på 139.113 aksjer med tegningskurs NOK 2.500 pr aksje. Samlet proveny NOK 347.782. PROSPEKT SveaReal AS Innbydelse til deltakelse i emisjon på 139.113 aksjer med tegningskurs NOK 2.500 pr aksje. Samlet proveny NOK 347.782.500 Tegningsperiode: Fra og med 29. mai 2012 til og med 12. juni

Detaljer

PROSPEKT. Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjonen) av minimum 500.000 aksjer og maksimum 2.000.000 aksjer

PROSPEKT. Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjonen) av minimum 500.000 aksjer og maksimum 2.000.000 aksjer PROSPEKT SR EIENDOMSINVEST TYSKLAND II AS Organisasjonsnummer 992 056 428 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjonen) av minimum 500.000 aksjer og maksimum 2.000.000 aksjer Tegningskurs NOK 104,80

Detaljer

INFORMASJONSDOKUMENT BYGGMA ASA

INFORMASJONSDOKUMENT BYGGMA ASA INFORMASJONSDOKUMENT BYGGMA ASA Dette informasjonsdokumentet er utarbeidet i forbindelse med salg av samtlige aksjer i Fibo-Trespo AS og Respatex International Ltd. Ingen aksjer eller andre verdipapirer

Detaljer

PROSPEKT SPAREBANKEN VEST FONDSOBLIGASJONER PÅ TIL SAMMEN NOK 400 MILLIONER

PROSPEKT SPAREBANKEN VEST FONDSOBLIGASJONER PÅ TIL SAMMEN NOK 400 MILLIONER PROSPEKT SPAREBANKEN VEST FONDSOBLIGASJONER PÅ TIL SAMMEN NOK 400 MILLIONER Utstedelse av Sparebanken Vest Fondsobligasjoner med fast rente, ubegrenset løpetid og innløsningsrett for utsteder RETTET EMISJON

Detaljer

OBLIGO RE SECONDARIES INVEST IV AS

OBLIGO RE SECONDARIES INVEST IV AS PROSPEKT OBLIGO RE SECONDARIES INVEST IV AS Innbydelse til deltakelse i mulig aksjekapitalutvidelse ved utstedelse av minimum 975 610 aksjer og maksimum 9 756 098 aksjer, hver pålydende NOK 0,10 Bestillingskurs:

Detaljer

Prospekt. PPN Shippinginvest I AS. Organisasjonsnummer: 989 816 578

Prospekt. PPN Shippinginvest I AS. Organisasjonsnummer: 989 816 578 Prospekt PPN Shippinginvest I AS Organisasjonsnummer: 989 816 578 En investering i et diversifisert shipping- og offshorefond tilrettelagt av Pareto Private Equity ASA Innbydelse til å delta i mulig emisjon

Detaljer

PROSPEKT. Konvertering av Grunnfondskapital til Eierandelskapital ved utstedelse av egenkapitalbevis til Sparebankstiftelsen Helgeland

PROSPEKT. Konvertering av Grunnfondskapital til Eierandelskapital ved utstedelse av egenkapitalbevis til Sparebankstiftelsen Helgeland PROSPEKT Konvertering av Grunnfondskapital til Eierandelskapital ved utstedelse av egenkapitalbevis til Sparebankstiftelsen Helgeland 28. mars 2011 Side 1 Prospekt kapitalkonvertering Helgeland Sparebank

Detaljer

PROSPEKT. Nordic Secondary II AS. Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 200 000 aksjer og maksimum 20 000 000 aksjer i

PROSPEKT. Nordic Secondary II AS. Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 200 000 aksjer og maksimum 20 000 000 aksjer i PROSPEKT Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 200 000 aksjer og maksimum 20 000 000 aksjer i Nordic Secondary II AS Bestillingskurs: NOK 10,20 per aksje Minstetegning: 5 000 aksjer

Detaljer

Tilsvarende dokument

Tilsvarende dokument Tilsvarende dokument Dette Tilsvarende dokumentet er utarbeidet i forbindelse med notering av 3 856 023 nye egenkapitalbevis i Jæren Sparebank på Oslo Børs, utstedt i forbindelse med sammenslåingen mellom

Detaljer

Prospekt. Norwegian Air Shuttle ASA. Introduksjonsprospekt i forbindelse med søknad om notering av selskapets aksjer på Oslo Børs.

Prospekt. Norwegian Air Shuttle ASA. Introduksjonsprospekt i forbindelse med søknad om notering av selskapets aksjer på Oslo Børs. Prospekt Norwegian Air Shuttle ASA Introduksjonsprospekt i forbindelse med søknad om notering av selskapets aksjer på Oslo Børs. Offentlig aksjekapitalforhøyelse ved utstedelse av minimum 6 060 606 og

Detaljer

Fusjonsprospekt. Mefjorden ASA. for foreslått fusjon av. som overdragende selskap til. som overtagende selskap. Finansiell rådgiver

Fusjonsprospekt. Mefjorden ASA. for foreslått fusjon av. som overdragende selskap til. som overtagende selskap. Finansiell rådgiver Fusjonsprospekt for foreslått fusjon av Mefjorden ASA som overdragende selskap til som overtagende selskap Finansiell rådgiver 1. juni 2004 Meddelelse Dette prospektet er utarbeidet i forbindelse med den

Detaljer

PROSPEKT. Offentlig Emisjon Offentlig Emisjon av 500.000-900.000 Egenkapitalbevis til tegningskurs NOK 104 per Egenkapitalbevis

PROSPEKT. Offentlig Emisjon Offentlig Emisjon av 500.000-900.000 Egenkapitalbevis til tegningskurs NOK 104 per Egenkapitalbevis PROSPEKT Offentlig Emisjon Offentlig Emisjon av 500.000-900.000 Egenkapitalbevis til tegningskurs NOK 104 per Egenkapitalbevis Totalt emisjonsbeløp vil være NOK 52-93,6 millioner Tegningsperiode Fra og

Detaljer

Prospekt *** OFFENTLIG EMISJON AV EGENKAPITALBEVIS:

Prospekt *** OFFENTLIG EMISJON AV EGENKAPITALBEVIS: Prospekt *** OFFENTLIG EMISJON AV EGENKAPITALBEVIS: Offentlig Emisjon av minimum 283 019 og maksimum 582 524 Egenkapitalbevis til forholdsmessig fallende tegningskurs fra NOK 106-103 per Egenkapitalbevis

Detaljer