Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING"

Transkript

1 Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: Tid: Kl Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall meldes til servicetorget, tlf: snarest mulig. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling. Budsjett- og økonomiplandokumentet følger vedlagt som særtrykk. Det vil bli gitt en orientering om status for næringstutviklingsprosjektet Opptur Søndre Land. Møtet vil bli avsluttet med en enkel servering av julemat i kantina. SAKSLISTE Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel 93/10 10/849 BUDSJETT 2011/ØKONOMIPLAN /10 10/1897 SPILLEMIDDELSØKNADER FOR /10 10/1756 VALG AV NYTT MEDLEM TIL ELDRERÅDET 96/10 10/10 REFERATER KOMMUNESTYRET MØTE DEN Hov, den Reidar Eriksen ordfører Knut Viset kontorsjef Postadresse: Besøksadresse: Hovsbakken 1 Hovsbakken 1 Telefon: HOV HOV Telefaks:

2 BUDSJETT 2011/ØKONOMIPLAN Saksbehandler: Terje Lindalen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 10/849 Saksnr.: Utvalg Møtedato 126/10 Formannskapet /10 Kommunestyret /10 Formannskapet /10 Kommunestyret /10 Arbeidsmiljøutvalget /10 Formannskapet /10 Kommunestyret /10 Det kommunale råd for funksjonshemmede /10 Det kommunale eldreråd /10 Det kommunale eldreråd /10 Det kommunale råd for funksjonshemmede /10 Formannskapet /10 Kommunestyret / Formannskapet Innstilling: I. Kommunestyret vedtar at følgende skattesatser: 1. På inntekt: maksimalt skatteøre 2. På formue: maksimalt skatteøre II. 1. Kommunestyret vedtar endringer i kommunale avgifter og gebyrer slik disse framgår av punkt i budsjettdokumentet, og av særskilt vedlegg Eiendomsgebyrer Formannskapet gis fullmakt til å foreta nødvendige ytterligere detaljeringer utover hva som framgår av de nevnte punkter. III. Kommunestyret vedtar driftsbudsjettet slik det fremgår i budsjettskjema 1A, 1B, 2A og 2B i Budsjett 2011 og økonomiplan IV. 1. Kommunestyret vedtar investeringsbudsjettet slik det framgår av oppstilling over investeringsprosjekter med finansiering og øvrige kommentarer i foranstående pkt. 2. Side 2 av 15

3 2. Kommunestyret vedtar at det i 2010 kan opptas lån med til sammen kr ,- som serielån med løpetid 20 år, uten avdragsfri periode. V. Formannskapet gis fullmakt til å disponere følgende poster: Årets budsjettreserve kr , Avsetning lønnsøkning kr ,-. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 126/10 Kommunalsjef Odd Arnvid Bollingmo redegjorde for saken. Rådmannens innstilling vil bli lagt fram direkte i kommunestyret. Saken tas foreløpig til orientering. Behandling/vedtak i Kommunestyret den sak 51/10 Konskevensjustert budsjettoversikt for , samt rådmannens innstilling ble utdelt i møtet. Kommunalsjef Odd Arnvid Bollingmo gjorde nærmere rede for saken. Rådmannens innstilling: Kommunestyret viser til dokumentet KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETTOVERSIKT VERSJON 1 og understreker alvoret i kommunens økonomiske situasjon. Kommunestyret viser til pkt. 8 i dokumentet og vedtar budsjettoversikten for tjenesteområdene/ ansvarsområdene som føreløpige budsjettrammer for Kommunestyret ber rådmannen legge fram forslag på hvordan kommunens økonomi kan komme i balanse til det første kommunestyremøtet etter ferien, 6. september. Side 3 av 15

4 Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Kommunestyret viser til dokumentet KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETTOVERSIKT VERSJON 1 og understreker alvoret i kommunens økonomiske situasjon. Kommunestyret viser til pkt. 8 i dokumentet og vedtar budsjettoversikten for tjenesteområdene/ ansvarsområdene som føreløpige budsjettrammer for Kommunestyret ber rådmannen legge fram forslag på hvordan kommunens økonomi kan komme i balanse til det første kommunestyremøtet etter ferien, 6. september. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 182/10 Rådmann og kommunalsjef Odd Arnvid Bollingmo gjorde nærmere rede for saken. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Kommunestyret viser til tilrådingene i saken og ber rådmannen sammen med budsjettkomitéen arbeide videre med oppgavekutt, nedbemanning og eiendomsskatt i tråd med disse tilrådingene. Kommunestyret forutsetter å få saken tilbake i forbindelse med framdriften i budsjettarbeidet utover høsten. Behandling/vedtak i Kommunestyret den sak 61/10 Rådmann og kommunalsjef Odd Arnvid Bollingmo gjorde nærmere rede for saken. Det ble i den forbindelse gjort oppmerksom på at det er avdekket feil vedr. endringer i antall årsverk som er nevnt nederst på side 7 i saksutredningen. Deretter innledet ordføreren til debatt med Side 4 av 15

5 bakgrunn i innstillingen fra formannskapet. I den påfølgende debatten fremkom det ulike synspunkter, kommentarer og innspill, men ingen konkrete endrings- eller tilleggsforslag. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Kommunestyret viser til tilrådingene i saken og ber rådmannen sammen med budsjettkomitéen arbeide videre med oppgavekutt, nedbemanning og eiendomsskatt i tråd med disse tilrådingene. Kommunestyret forutsetter å få saken tilbake i forbindelse med framdriften i budsjettarbeidet utover høsten. Behandling/vedtak i Arbeidsmiljøutvalget den sak 21/10 Rådmannens redegjørelse tatt til orientering. AMU tar redegjørelsen til orientering Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 211/10 Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Kommunestyret tar rådmannens orientering om budsjett 2011 og økonomiplan til etterretning. Behandling/vedtak i Kommunestyret den sak 72/10 Side 5 av 15

6 Korrigert saksutredning ble utdelt i møtet. Rådmannen gjorde nærmere rede for saken og behandlingen fra møtet i budsjettkomitéen den Rådmannen understreket de utfordringer kommunen står overfor, og at en strever både fra administrasjonens side og fra budsjettkomitéens side på å utrede forslag til nødvendige tiltak for å kunne utarbeide et budsjettforslag i økonomisk balanse. Innstillingen ble enstemmig vedtatt.. Kommunestyret tar rådmannens orientering om budsjett 2011 og økonomiplan til etterretning. Behandling/vedtak i fellesmøte med det kommunale råd for funksjonshemmede og eldrerådet den Økonomisjef Terje Lindalem kom og orienterte om budsjett/øk.plan. Orienteringen tas til etterretning. Rådet uttaler seg endelig om budsjett/øk.plan i et ekstraordinært møte mandag 22.november kl.11:00. Behandling/vedtak i fellesmøte med Det kommunale eldreråd og kommunalt råd for funksjonshemmede den sak 17/10 Det ble fremmet følgende omforent forslag fra rådene: 1. Eldrerådet og rådet for funksjonshemmede tar orienteringen til etterretning. 2. Rådene er imidlertid bekymret for reduksjon i skolebudsjettet som rammer barn med behov for spesialundervisning. Rådene ber videre om at Fjordbo vernes for eventuelle nedskjæringer. Eldrerådet er spesielt bekymret for økende antall eldre og demente. Søknader til kort- og langtidsopphold ved eldresenteret ser også ut til å øke. Vi ber derfor om at de ledige plassene ved sykehjemmet vurderes tatt i bruk til Side 6 av 15

7 korttidsopphold. Samhandlingsreformen vektlegger forebygging og rehabilitering. Rådene ber derfor om at fysisk aktivitet vektlegges for alle aldersgrupper, f.eks. oppkjøring av skiløypene. Enstemmig vedtak. 1. Eldrerådet og rådet for funksjonshemmede tar orienteringen til etterretning. 2. Rådene er imidlertid bekymret for reduksjon i skolebudsjettet som rammer barn med behov for spesialundervisning. Rådene ber videre om at Fjordbo vernes for eventuelle nedskjæringer. Eldrerådet er spesielt bekymret for økende antall eldre og demente. Søknader til kort- og langtidsopphold ved eldresenteret ser også ut til å øke. Vi ber derfor om at de ledige plassene ved sykehjemmet vurderes tatt i bruk til korttidsopphold. Samhandlingsreformen vektlegger forebygging og rehabilitering. Rådene ber derfor om at fysisk aktivitet vektlegges for alle aldersgrupper, f.eks. oppkjøring av skiløypene. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 246/10 Det ble utdelt følgende nye vedlegg i tillegg til dokumentene som er fremlagt iht tilleggssaklisten: Oversikt over foreslåtte investeringsprosjekter og forslag på kommunale avgifter/egenbetalinger. Vedleggene vil bli innarbeidet i selve budsjettdokumentet. Rådmannen gjorde nærmere rede for oppbyggingen av budsjettdokumentet, og hovedpunktene i budsjettforslaget relatert til de foreslåtte tiltakene. Formannskapet ga uttrykk for positive tilbakemeldinger på selve oppbyggingen av budsjettdokumentet, og det arbeidet som er utført. Ordfører etterlyste sak om hvordan en har tenkt å disponere Søndre Land kommunes andel av den varslede ekstra eldremilliard-satsingen. Kommunalsjef Odd Syversen opplyste at Søndre Land sin andel av denne satsingen utgjør ca kr 1,3 millioner, og understreket at dette er engangsmidler som er overført kommunene kun for 2010, men ikke videreført i Det er lagt føringer på hvordan kommunene kan disponere disse midlene. Formannskapet ba om å få seg forelagt en sak vedr. disponeringen av midlene. Side 7 av 15

8 Det ble foretatt en gjennomgang av oversikten over investeringsprosjekter, og det vil bli foretatt noen justeringer/endringer i tråd med gjennomgangen. Rådmannen inviterte formannskapet å ta stilling til om tilknytningsavgiften for vann og kloakk skulle økes eller ikke. Formannskapet vedtok enstemmig at det ikke skulle foretas noen endringer. Formannskapet ble enige om at det foreliggende budsjettdokumentet, med de endringer som fremkom under behandlingen i møte, legges ut til offentlig ettersyn. For øvrig ble innstillingen enstemmig vedtatt. I. Kommunestyret vedtar at følgende skattesatser: 1. På inntekt: maksimalt skatteøre 2. På formue: maksimalt skatteøre II. 1. Kommunestyret vedtar endringer i kommunale avgifter og gebyrer slik disse framgår av punkt i budsjettdokumentet, og av særskilt vedlegg Eiendomsgebyrer Formannskapet gis fullmakt til å foreta nødvendige ytterligere detaljeringer utover hva som framgår av de nevnte punkter. III. Kommunestyret vedtar driftsbudsjettet slik det fremgår i budsjettskjema 1A, 1B, 2A og 2B i Budsjett 2011 og økonomiplan IV. 1. Kommunestyret vedtar investeringsbudsjettet slik det framgår av oppstilling over investeringsprosjekter med finansiering og øvrige kommentarer i foranstående pkt Kommunestyret vedtar at det i 2010 kan opptas lån med til sammen kr ,- som serielån med løpetid 20 år, uten avdragsfri periode. V. Formannskapet gis fullmakt til å disponere følgende poster: Årets budsjettreserve kr , Avsetning lønnsøkning kr ,-. Bakgrunn: Vedlagt følger Budsjett 2011 og økonomiplan med ordførerens innstilling. Ordføreren viser til denne og dokumentene for øvrig som følger vedlagt. Driftsbudsjett for 2011 er i balanse. Det understrekes imidlertid at det må jobbes videre for å oppnå en bærekraftig økonomi i budsjettet med et netto driftsresultat på 3-5%. Side 8 av 15

9 Det vises til tidligere behandling og utdelte dokument. Vedlegg: Budsjettdokumentet som særtrykk Side 9 av 15

10 Sak 94/10 SPILLEMIDDELSØKNADER FOR 2011 Saksbehandler: Dag Johansen Arkiv: C20 Arkivsaksnr.: 10/1897 Saksnr.: Utvalg Møtedato 240/10 Formannskapet /10 Kommunestyret Innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å imøtekomme Fluberg Skiklubbs fornyede søknad om spillemidler for Kommunestyret vedtar slik finansieringsplan: Spillemidler: kr ,-, Egenkapital: 26000,-, Kommunal delfinansiering: kr ,-, Dugnad kr ,- Total kostnad: ,- 3. Vedtaket i k-sak 83/09 om delfinansering av følgende anlegg opprettholdes: Rond o-lag, rehabilitering av Attjern o-kat kr 62000,- Holmen vel, Mølleparken, restutbetaling kr 6000,- Holmen vel, sandhåndballbane, restutbetaling kr 30000,- S. Land il, lysløye, restaurering/utvidelse kr 91788,- 4. For hvert av anleggene belastes den kommunale delfinansieringen over kulturbudsjettet: med tilsvarende budsjettjustering overført fra disposisjonsfondet: Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 240/10 Rådmannen orienterte om status på disposisjonsfondet, og gjorde rede for at dersom tilsagn om tidligere vedtatte bevilgninger vedr. bruk av disposisjonsfondet faktisk blir belastet disposisjonsfondet ved årets slutt, er det ikke dekning for hele beløpet som er forutsatt som kommunal delfinansiering. Dette vil imidlertid kunne løses ved at vedtaket om å innvilge lån til Hov Møbel Eiendom AS på inntil 1 million kr, er vedtatt bevilget enten fra disposisjonsfondet eller skattereguleringsfondet, jfr. vedtak i kommunestyresak 74/10. Dersom det da ikke er dekning på disposisjonsfondet ved årets slutt, vil da resterende bevilgning av lånet til Hov Eiendom bli belastet skattereguleringsfondet. Side 10 av 15

11 Sak 94/10 1. Kommunestyret vedtar å imøtekomme Fluberg Skiklubbs fornyede søknad om spillemidler for Kommunestyret vedtar slik finansieringsplan: Spillemidler: kr ,-, Egenkapital: 26000,-, Kommunal delfinansiering: kr ,-, Dugnad kr ,- Total kostnad: ,- 3. Vedtaket i k-sak 83/09 om delfinansering av følgende anlegg opprettholdes: Rond o-lag, rehabilitering av Attjern o-kat kr 62000,- Holmen vel, Mølleparken, restutbetaling kr 6000,- Holmen vel, sandhåndballbane, restutbetaling kr 30000,- S. Land il, lysløye, restaurering/utvidelse kr 91788,- 4. For hvert av anleggene belastes den kommunale delfinansieringen over kulturbudsjettet: med tilsvarende budsjettjustering overført fra disposisjonsfondet: Bakgrunn: Fristen for lag og foreninger til å søke om spillemidler for 2011 utløp 15. september Ved fristens utløp var det kommet inn bare en søknad, det er en fornyet søknad fra Fluberg skiklubb: Lysløype i Bergegarda. Fluberg skiklubbs søknad ble godkjent som søknad av Oppland fylkeskommune for 2010, men fikk ikke tilsagn om spillemidler med begrunnelse av at det ikke var nok midler til fordeling. Kommunestyrer fattet i møte den 14. desember 2009, sak 83/09, følgende vedtak om finansieringsplan for søknaden fra Fluberg skiklubb relatert til lysløype i Bergegarda : Spillemidler: kr ,-, Egenkapital: 26000,-, Kommunal delfinansiering: kr ,-, Dugnad kr ,- Total kostnad: ,- Videre ble det i samme sak gjort slikt vedtak om delfinansiering av følgende anlegg: Rond o-lag, rehabilitering av Attjern o-kat kr 62000,- Holmen vel, Mølleparken, restutbetaling kr 6000,- Holmen vel, sandhåndballbane, restutbetaling kr 30000,- S. Land il, lysløye, restaurering/utvidelse kr 91788,- Side 11 av 15

12 Sak 94/10 Når søknaden er godkjent, men ikke får tilsagn om midler, er det vanlig prosedyre at søknaden fornyes neste år. Fluberg skiklubb har fornyet sin søknad. Alle nødvendige vedlegg er lagt ved søknaden. Formalitetene krever imidlertid at det fattes et nytt politisk vedtak Krav og hensyn: For å kunne søke spillemidler må anleggene være vedtatt rullert inn i Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Etter vedtak i kommunestyret 14.desember 2009, sak 82/09 er anlegget vedtatt rullert inn i kommunedelplanen. For at spillemiddelsøknaden skal få status godkjent av fylkeskommunen, må disse kriteriene være oppfylt: Forhåndsgjodkjente planer og behovsoppgave for anlegget. Detaljert kostnadsoverslag Finansieringsplan Plan for bruk Kopi av bekreftet grunnboksutsutskrift. Søknad om spillemidler skal legges fram for idrettsrådet som gir sin innstilling. Søndre Land idrettsråd har i møte 4. november 2010 vedtatt å anbefale Fluberg skiklubbs fornyede søknad. Siden det i år er bare en søknad, og den er fornyet, er det ikke behov for å sette opp en prioriteringsliste. Fluberg skiklubb har fornyet sin søknad med det samme kostnadsoverslaget og den samme finansieringsplanen. Alternative løsninger: 1) Kommunestyret vedtar spillemiddelsøknaden med det kostnadsoverslaget og den finansieringsplanen som foreligger. 2) Kommunestyret vetar å avslå spillemiddelsøknaden. Det vil bety at anlegget ikke blir realisert. Vurdering: Fluberg skiklubb har gjort et meget grundig forarbeid både med hensyn til spillemiddelsøknaden og forberedelser til oppstart av arbeidet med anlegget. Fluberg skiklubb aktiviserer mange barn og unge gjennom sine treninger og klubbrenn. Det vil være et tilbakeslag for dette arbeidet om lysløypeanlegget ikke kan realiseres. Konklusjon - forslag: Søknaden anbefales imøtekommet, og det fremmes forslag om finansieringsplan/bruk av spillemidler og kommunaldelfinansiering i tråd med vedtaket i kommunestyresak 83/09. Side 12 av 15

13 Sak 95/10 VALG AV NYTT MEDLEM TIL ELDRERÅDET Saksbehandler: Kjeld Dag Svendsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 10/1756 Saksnr.: Utvalg Møtedato 15/10 Det kommunale eldreråd /10 Formannskapet /10 Kommunestyret Innstilling: Kommunestyret vedtar at: 1. Kjell Olberg velges som ny fast representant i Søndre Land Eldreråd. 2. Trygve Kleppen velges som ny personlig vararepresentant. Behandling/vedtak i Det kommunale eldreråd den sak 15/10 Olaug Lihagen refererte fra møtet i Søndre Land Pensjonistforening som fremmet følgende forslag: Kjell Olberg velges som ny fast representant i Søndre Land Eldreråd. Trygve Kleppen velges som ny personlig vararepresentant. Kjell Olberg velges som ny fast representant i Søndre Land Eldreråd. Trygve Kleppen velges som ny personlig vararepresentant. Enstemmig. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 243/10 Side 13 av 15

14 Sak 95/10 Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Kommunestyret vedtar at: 3. Kjell Olberg velges som ny fast representant i Søndre Land Eldreråd. 4. Trygve Kleppen velges som ny personlig vararepresentant. Bakgrunn: Det må velges nytt medlem til Eldrerådet i Søndre Land etter at pensjonistforeningens representant, Ella Røyseng, har gått bort. Dersom nåværende personlige varamedlem Kjell Olberg blir valgt, må det også velges nytt varamedlem. Vurdering: Søndre Land Pensjonistforening har behandlet saken og foreslått følgende: Kjell Olberg velges som ny fast representant i Søndre Land Eldreråd. Trygve Kleppen velges som ny personlig vararepresentant. Søndre Land Eldreråd behandlet saken i møte , sak 15/10 og vedtok enstemmig: Kjell Olberg velges som ny fast representant i Søndre Land Eldreråd. Trygve Kleppen velges som ny personlig vararepresentant. Konklusjon - forslag: Kjell Olberg velges som ny fast representant i Søndre Land Eldreråd. Trygve Kleppen velges som ny personlig vararepresentant. Side 14 av 15

15 Sak 96/10 REFERATER KOMMUNESTYRET MØTE DEN Saksbehandler: Knut Viset Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 10/10 Saksnr.: Utvalg Møtedato 96/10 Kommunestyret Innstilling: Referatsakene tas til orientering. Bakgrunn: Det fremmes følgende referatsaker til behandling (følger vedlagt): 1. Protokoll fra kommunestyret den Opprykk som 1. vararepresentant til kommunestyret, brev av Side 15 av 15

MØTEINNKALLING SAKSLISTE HANDLINGSPROGRAM OG ØKONOMIPLAN 2010-2013.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE HANDLINGSPROGRAM OG ØKONOMIPLAN 2010-2013. Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, rådhuset, Hov Møtedato: 14.12.2009 Tid: kl 1800 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, rådhuset, Hov Møtedato: 14.12.2009 Tid: kl 1800

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, rådhuset, Hov Møtedato: 14.12.2009 Tid: kl 1800 Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, rådhuset, Hov Møtedato: 14.12.2009 Tid: kl 1800 Til stede på møtet Medlemmer: Alle unntatt : Forfall: Reidar Eriksen,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Innledningsvis vil det bli gitt en orientering om omorganiseringen innen hjemmejenesten. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Innledningsvis vil det bli gitt en orientering om omorganiseringen innen hjemmejenesten. SAKSLISTE SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 18.05.2015 Tid: 17:00 - Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Atle Rune Lynard (AP) og Kolbjørn Haug (AP) Astrid Lappen (AP) og Wenche B Svenstad (AP)

MØTEPROTOKOLL. Atle Rune Lynard (AP) og Kolbjørn Haug (AP) Astrid Lappen (AP) og Wenche B Svenstad (AP) Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 19.12.2011 Tid: Kl. 18.00 21.45 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Alle unntatt:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 16.12.2013 Tid: 17:00 20:15. Til stede på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 16.12.2013 Tid: 17:00 20:15. Til stede på møtet. MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 16.12.2013 Tid: 17:00 20:15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Alle * tilstede: unntatt: (autokorr.) Hans Olav Søreng (AP),

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Formannskapet hadde pause mellom kl 1200 kl 1330 for å gjennomføre møte i partssammensatt utvalg.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Formannskapet hadde pause mellom kl 1200 kl 1330 for å gjennomføre møte i partssammensatt utvalg. Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 01.09.2010 Tid: 09.00 15.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Reidar Eriksen, Gerd Myklebust

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 10.09.2012 Tid: Kl. 17.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 01.09.2010 Tid: 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 05.12.06 Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 162/08 PRINSIPPAVKLARING - GRAN KOMMUNES ROLLE: UTBYGGING OG DRIFT AV IDRETTSANLEGG I GRAN OG BRANDBU

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 162/08 PRINSIPPAVKLARING - GRAN KOMMUNES ROLLE: UTBYGGING OG DRIFT AV IDRETTSANLEGG I GRAN OG BRANDBU MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Kommunestyret Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 11.12.2008 Tid: 12.00 Merk tidspunkt! Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen Kongsberg kommune Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtested: Betania MØTEINNKALLING Møtedato: 4.12.213 Tid: 16: (Merk tiden) SAKSLISTE Protokoll fra møtet 14.11.213 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 116/13 13/5194

Detaljer

Interpellasjon fra Øyvind K Myhre (Gbl) om handlingsplanen for OPPTUR prosjektet møte i kommunestyret 11.10.12

Interpellasjon fra Øyvind K Myhre (Gbl) om handlingsplanen for OPPTUR prosjektet møte i kommunestyret 11.10.12 MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 11.10.2012 kl 1700 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost knut.lehre@gran.kommune.no eller

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen levekårsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen levekårsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen levekårsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD TID: 21.10.2013 kl. 09.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Etter gjennomgangen i Kommunestyresalen fortsetter Ungdomsrådet eget møte på møterommet i

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet kalles inn til lokale forhandlinger kap. 3.4.1. kl. 09.00, se vedlegg.

Møteinnkalling. Formannskapet kalles inn til lokale forhandlinger kap. 3.4.1. kl. 09.00, se vedlegg. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 63-66 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 23.11.2009 Tidspunkt: 09:00 Formannskapet kalles inn til lokale forhandlinger kap. 3.4.1.

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 13.12.2012 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR SØNDRE LAND KOMMUNE

KOMMUNEPLAN FOR SØNDRE LAND KOMMUNE Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 21.10.2013 Tid: 17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall meldes til servicetorget,

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 18.02.2013 Tid: 17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 21.10.2013 kl. 09.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Etter gjennomgangen i Kommunestyresalen fortsetter møtet på Formannskapssalen, 2.etg. Eventuelle

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 28.11.2012 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 10.12.2012 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.02.2015 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0154/03 03/00837 UTSATT SAK: SØKNAD OM MIDLER TIL ETABLERERPROSJEKT - SJØHUS - STEIN J. OLSEN, KARLSØY

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0154/03 03/00837 UTSATT SAK: SØKNAD OM MIDLER TIL ETABLERERPROSJEKT - SJØHUS - STEIN J. OLSEN, KARLSØY Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun Møtedato: 05.11.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/13 13/203 INVESTERINGER 2013 GODKJENNING AV TILTAK HELSE- OG OMSORG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/13 13/203 INVESTERINGER 2013 GODKJENNING AV TILTAK HELSE- OG OMSORG Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 25.04.2013 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 98 53 20 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Leder for administrasjon av eiendomsskatt, Per Torstein Hellumbråten, orienterer om status eiendomsskatt.

MØTEINNKALLING. Leder for administrasjon av eiendomsskatt, Per Torstein Hellumbråten, orienterer om status eiendomsskatt. FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: TORSDAG 06.11.2014 kl. 17:00 Gyldig forfall med opplysning om forfallsgrunn meldes snarest på tlf 31 02 20 00.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Samfunnshuset, restauranten : 12.04.2010 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: 16.12.2008 kl. 17.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN, RÅDHUSET Gruppemøter: AP: tirsdag 16.12. kl. 15.30 SV: tirsdag 16.12. kl. 16.00 SP og KRF: mandag

Detaljer

Per Ervik (Perm. Fra 15:30) Medlem FRP

Per Ervik (Perm. Fra 15:30) Medlem FRP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Hitran Rådhus Dato: 25.11.2010 Tidspunkt: 13:00-18:50 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Eldbjørg

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 2/2013 Kommunestyret holder møte den 18.06.2013 klokka 11.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Orfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita Dreyer AP Medlem

Detaljer

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14 Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2494-1339/2015 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 12.01.2015 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer