MØTEINNKALLING SAKSLISTE HANDLINGSPROGRAM OG ØKONOMIPLAN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE HANDLINGSPROGRAM OG ØKONOMIPLAN 2010-2013."

Transkript

1 Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, rådhuset, Hov Møtedato: Tid: kl 1800 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall meldes hit snarest mulig. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling. SAKSLISTE Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel 78/09 09/147 79/09 09/ /09 09/991 81/09 09/ /09 09/ /09 09/1888 REFERATER KOMMUNESTYRET 2009 HANDLINGSPROGRAM OG ØKONOMIPLAN BUDSJETT 2010 ENDRING AV LOKAL FORSKRIFT, GEBYRREGULATIV BYGGE-, DELINGS- OG PLANSAKER OG KART/OPPMÅLINGSARBEID MM MED TILPASNING TIL NY PLANDEL I PBL OG NY MATRIKKELLOV RULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET PG FRILUFTSLIV, RULLERING FOR 2010 SØKNAD OM SPILLEMIDLER FOR 2010 Postadresse: Besøksadresse: Hovsbakken 1 Hovsbakken 1 Telefon: HOV HOV Telefaks:

2 Sak 78/09 REFERATER KOMMUNESTYRET 2009 Saksbehandler: Harald Amlien Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 09/147 Saksnr.: Utvalg Møtedato 1/09 Kommunestyret /09 Kommunestyret /09 Kommunestyret /09 Kommunestyret /09 Kommunestyret /09 Kommunestyret /09 Kommunestyret /09 Kommunestyret /09 Kommunestyret Innstilling: Referatene tas til etterretning. Bakgrunn: 1. Godkjenning av protokoll fra møte (vedlagt kopi) 2. Protokoller fra formannskapets møte (vedlagt kopi) 3. Orientering Hov Møbel eiendom jfr sak i kst Orientering eventuelt sak vedr Stay Holding. 5. Orientering flyktningeguide. 6. Eventuelt. Side 2 av 14

3 Sak 79/09 HANDLINGSPROGRAM OG ØKONOMIPLAN Saksbehandler: Harald Amlien Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 09/1993 Saksnr.: Utvalg Møtedato 264/09 Formannskapet /09 Kommunestyret Innstilling: 1. Kommunestyret vedtar økonomiplanens handlingsprogram for perioden slik de framgår av foranstående tiltakslister. 2. Kommunestyret gir formannskapet fullmakt til å foreta nødvendige endringer i av tiltakslistene gjennom året. Eventuelle endringer i tiltakslistene forelegges kommunestyret til orientering forbindelse med tertialrapporteringen. 3. Kommunestyret vedtar driftsdelen av økonomiplanen for perioden , slik den framgår av skjema «Endelig budsjettoversikt - driftsdel». 4. Kommunestyret vedtar investeringsdelen av økonomiplanen for perioden slik den framgår av oversikten «Investeringsprosjekter i hele tusen kroner. Bakgrunn: Det vises til eget dokument Handlingsprogram og økonomiplan og budsjett 2010 Formannskapet og kommunestyret har vært holdt løpende orientert om budsjett arbeidet, sist i formannskapet og kommunestyret Videre behandling: Orientering i kommunestyret Realitetsbehandling i formannskapet Legges ut til offentlig ettersyn. Realitetsbehandling i kommunestyret Side 3 av 14

4 Sak 80/09 BUDSJETT 2010 Saksbehandler: Odd Syversen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 09/991 Saksnr.: Utvalg Møtedato 188/09 Formannskapet /09 Formannskapet /09 Kommunestyret /09 Det kommunale eldreråd /09 Det kommunale råd for funksjonshemmede /09 Formannskapet /09 Kommunestyret /09 Formannskapet /09 Kommunestyret /09 Arbeidsmiljøutvalget Innstilling: I. Kommunestyret vedtar at følgende skattesatser: 1. På inntekt: maksimalt skatteøre 2. På formue: maksimalt skatteøre II. 1. Kommunestyret vedtar endringer i kommunale avgifter og gebyrer slik disse framgår av punktene i budsjettdokumentet, og av særskilt vedlegg Eiendomsgebyrer 2009 datert Formannskapet gis fullmakt til å foreta nødvendige ytterligere detaljeringer utover hva som framgår av de nevnte punkter. III. Kommunestyret vedtar driftsbudsjettet slik det fremgår i budsjettskjema 1A, 1B, 2A og 2B i Handlingsprogram og økonomiplan Budsjett 2010 IV. 1. Kommunestyret vedtar investeringsbudsjettet slik det framgår av oppstilling over investeringsprosjekter med finansiering og øvrige kommentarer i foranstående pkt Kommunestyret vedtar at det i 2010 kan opptas lån med til sammen kr ,- som serielån med løpetid 20 år, uten avdragsfri periode. V. Formannskapet gis fullmakt til å disponere følgende poster: Årets budsjettreserve kr , Avsetning lønnsøkning kr ,-. Side 4 av 14

5 Sak 80/09 Bakgrunn: Det vises til vedlagte budsjett- og økonomiplandokument. Budsjettet for 2010 vedtas med et positivt netto driftsresultat på 1,3 millioner kr. Økonomiplanen vedtas også i en reell balanse. Dette er som følge av det nye inntektssystemet, en fordelaktig endring av tilskudd Søndre Land kommune mottatr som vertskommune for psykisk utviklingshemmede og at det er innarbeidet en reduksjon av ett årsverk per vertskommunebruker som faller bort. Dette er imidlertid ikke et bærekraftig driftsnivå. For å oppnå dette bør netto driftsresultat ligge minst på pluss 3% og helst nær 5% hvis en ønsker å oppnå reelt handlingsrom. Det innebærer en endring i forholdet mellom inntekter og utgifter i budsjettet på netto millioner utover balanse. Det årlige budsjettog økonomiplanarbeidet ville med dette bli vesentlig enklere. Formannskapet og kommunestyret har vært holdt løpende orientert om budsjett arbeidet, sist i formanskpaet og kommunestyret Videre behandling: Orientering i kommunestyret Realitetsbehandling i formannskapet Legges ut til offentlig ettersyn. Realitetsbehandling i kommunestyret Krav og hensyn: Kommunestyret skal i hht. 44 i kommuneloven vedta en rullerende økonomiplan som omfatter minst de fire neste budsjettår Konklusjon - forslag: Kommunestyret vedtar forslag til budsjett 2010 som i innstillingen. Side 5 av 14

6 Sak 81/09 ENDRING AV LOKAL FORSKRIFT, GEBYRREGULATIV BYGGE-, DELINGS- OG PLANSAKER OG KART/OPPMÅLINGSARBEID MM MED TILPASNING TIL NY PLANDEL I PBL OG NY MATRIKKELLOV Saksbehandler: Tore Stenseng Arkiv: L09 Arkivsaksnr.: 09/1968 Saksnr.: Utvalg Møtedato 265/09 Formannskapet /09 Kommunestyret Innstilling: Kommunestyret vedtar forslag til endring av Lokal forskrift, gebyrregulativ bygge, delingsog plansaker og kart/oppmålingsarbeid med mer herunder bestemmelser om unntak av tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning. Bakgrunn: 1. Ny plandel av Plan- og bygningsloven er vedtatt og trådte i kraft Ny matrikkellov erstatter den tidligere Delingsloven og trer i kraft Kommunestyret vedtok etter innspill fra budsjettkomiteen høsten 2008 å øke gebyrinndekningen for plansaker, byggesaker og kart/oppmåling mm i Videre ble det vedtatt at satsene skulle økes ytterligere for Den lokale gebyrforskriften må tilpasses nytt innhold i lovene og ikke minst må paragrafhenvisningene korrigeres til nytt lovverk. Økning i gebyrsatsene utover indeksregulering krever endringsbehandling i kommunestyret, tilsvarende som ved behandlingen av gebyrøkningen for Når ny byggesaksdel av Plan- og bygningsloven trer i kraft det forventes i løpet av må denne forskriften igjen tilpasses. Prisendringen i Søndre Land fra 2008 til 2009 var slik: Gebyrer med hjemmel i plan- og bygningsloven ble gitt en økning på 50 % i forhold til prisene for byggesaker og 20 % for plansaker. Gebyrer med hjemmel i delingsloven ble gitt en økning på 30 % i forhold til 2008-prisene. I tillegg ble enkelte tjenester som inntil da hadde vært gratis, gebyrbelagt og gebyrenes innbyrdes størrelse ble bedre tilpasset den enkelte tjeneste. Side 6 av 14

7 Sak 81/09 Budsjettkomiteen ba høsten 2008 om at gebyrene ble øket slik at resultatet ble økt inntekt med ca ,- i 2009 og like mye i Dette betinget like høyt antall, og samme type saker, i 2009 og 2010 som i Dette ble i finanskrise-året 2009 ikke tilfelle. Den totale gebyrinntekten for 2009 ser pr dato ut til å bli om lag like stor, kanskje mindre, enn den var i Vedlegg: I. Forslag til lokal forskrift med gebyrregulativ. (NB! Fargekode: Svart skrift står som før, rød skrift er ny tekst, blå skrift bortfaller.) II. Tabellarisk oversikt over en del sentrale gebyrer i nabokommunene. Krav og hensyn: Forvaltningslovens 37, 38, 39 og 40: 37 - utredningsplikt, forhåndsvarsling og uttalelser fra interesserte 38 - formkrav og kunngjøring 39 - virkning av forsømt kunngjøring 40 - adgangen til å fravike forskrifter Kommunen kan kreve gebyr for inntil 100% av kostnaden med de gebyrlagte tjenestene. Dette krever selvkostberegning. Kommunen ønsker ikke å ligge på et gebyrnivå som skiller seg ut ved å være nevneverdig høyere enn nivået for de samme tjenestene i nabokommunene. Dette krever oversikt over naboenes gebyrer. Alternative løsninger: Innenfor rammen som selvkost gir, er det lokalpolitikk å avgjøre gebyrinndekningen. Fram til og med 2008 valgte kommunen å ha svært lav gebyrinndekning (ca 45-60% avhengig av sakstype). Kommunestyret kan enten vektlegge egen økonomi og øke gebyrene til 100% inndekning av kostnadene eller vektlegge prisnivået i nabokommunene og tilpasse seg dét. Det siste vil innebære lavere inndekning. Vurdering: På grunn av et lavere antall saker og endring i fordelingen av de ulike sakstypene har den totale inntjeningen ikke økt i Dette har vært vanskelig å rapportere godt om i tertialrapportene ettersom rutinen spesielt for kart og oppmåling er at gebyrene faktureres etterskuddsvis på høsten etter utesesongen. (Denne rutinen er vi i ferd med å endre.) Side 7 av 14

8 Sak 81/09 De største gebyrene (antall kroner pr sak) er innenfor kart/oppmåling. Alle nye eiendommer må gjennomføre kart- og oppmålingsforretning i forbindelse med delingssaken. Vi har imidlertid mange eldre eiendommer i kommunen der det ikke er gjennomført kartforretning, men som kun foreligger med en gammel skylddelingsforretning. Kommunen bør ikke legge gebyret så høyt at eierne vegrer seg for, eller venter unødig lenge med, å rekvirere kart- og oppmålingsforretning for disse eiendommene. Trenden blant våre nabokommuner er at gebyrene er økt de siste par-tre årene. Sammenlikningen av 2009-prisene som vi gjorde i vinter, viste at Søndre Land ligger litt lavere enn de fleste for byggesaker og med noe mindre å gå på for kart/oppmålingssaker. Ny matrikkellov medfører et merarbeid i kommunen i tilknytning til hver sak. Dette forsvarer også en gebyrøkning i forhold til 2009-prisene. Alle nabokommunene jobber nå med regulativene i forkant av budsjettbehandlingen i desember. Dette er signalene vi har innhentet fra administrasjonen hos de nærmeste. NORDRE LAND GJØVIK ØSTRE TOTEN VESTRE TOTEN GRAN SØNDRE LAND LUNNER Foreslår økning for plan, kart/oppmåling og enkelte byggesaker bl.a. dispensasjon diskuterer økning tilsvarende Lillehammer + økning på småsaker indeksregulerer forslag om 30% økning ikke stor økning, men tar inn nytt bl.a.om ferdigattest 20% på bygge- og plansaker, liten økning for kart/oppmåling øker "endel" Konklusjon - forslag: Administrasjonen foreslår å tilpasse seg prisnivået i nabokommunene framfor å gå inn for 100% inndekning: - Gebyrene for plan- og byggesaker økes med 20% i forhold til 2009-prisene - Tre av disse (plan- og byggesaker) økes med 50% i forhold til 2009-prisene; for bedre å avspeile den arbeidsmengde disse innebærer. (Mindre byggearbeid, dispensasjon og mindre vesentlig endring av reguleringsplan.) - Gebyrene for kart- og oppmålingssaker gis en mindre økning i forhold til 2009-priser inkludert justering pga nytt merarbeid knyttet til matrikkelføring. Administrasjonen foreslår også at det vedtas unntak vedr tidsfrister for kart/oppmåling slik at tidsfrist for gjennomføring ikke gjelder i vintersesongen. Side 8 av 14

9 Sak 82/09 RULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET PG FRILUFTSLIV, RULLERING FOR 2010 Saksbehandler: Dag Johansen Arkiv: C20 Arkivsaksnr.: 09/1885 Saksnr.: Utvalg Møtedato 244/09 Formannskapet /09 Formannskapet /09 Kommunestyret Innstilling: Kommunestyret vedtar å gjøre endringer i Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv : slik at kapittel 4.2 får slik ordlyd: Prioriterte anlegg for 2010, Kapittel 4.2 Tiltaksplan. A: Ordinære anlegg: 1. Rond o-lag, rehabilitering av Attjern o-kart 2. Fluberg skiklubb, lysløype i Bergegarda B: Anleggene vedtas med slik finansieringsplan: Rond o-lag, rehabilitering av Attjern o-kart: Spillemidler 62000,- kr, Egenkapital 53000,- kr, Kommunal delfinansiering 62000,- kr, Dugnad 9000,- kr. Total kostand: ,- kr. Fluberg skiklubb, lysløype i Bergegarda: Spillemidler ,- kr, Egenkapital 26000,- kr, Kommunal delfinansiering ,- kr, Dugnad ,- kr Total kostnad: ,- kr C: For hvert av anleggene finansieres den kommunale delfinansieringen over kulturbudsjettet med tilsvarende budsjettjustering overført fra disposisjonsfindet Bakgrunn: Kommunedelplan for idrett fysisk aktivitet og friluftsliv skal danne grunnlag for søknad om spillemidler. Gjeldende Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv ble vedtatt av kommunestyret i sak 08/07. For at planen skal være gyldig for spillemiddelsøknader for 2010, må derfor nye og fornyede søknader hvert år rulleres inn i den del av planen som omhandler tiltak, planens kapittel 4. I planen er det to kategorier anlegg: 1) Orninære idrettsanlegg som brukes til organisert trening og konkurranser. 2) Ordinære nærmiljanlegg som i prinsippet er tilgjengelig for allmenheten, og som ikke er bundet opp til organisert trening og konkurranser. Side 9 av 14

10 Sak 82/09 Krav og hensyn: Det må foreligge et gyldig politisk vedtak om idrettsanlegg i kommunedelplanen for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv for at de enkelte søknadene blir godkjent av fylkeskommunen som spillemiddelberettigede. Det skal gis en behovsanalyse for de enkelte anlegg som det søkes om spillemidler til. Denne behovsanalysen skal gjøres i forbindelse med forhåndsgodkjenningen av spillemiddelsøknaden. Alternative løsninger: 1) Kommunestyret vedtar rullering av kommunedleplanen for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv slik at ordlyden i kapittel 4.2 blir i samsvar med innstillingen til vedtak. 2) Kommunestyret vedtar ingen endringer i kommunedelplanen for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv, med de konsekvenser at disse anleggene ikke blir berettiget å søke spillemidler. Vurdering: I oversikten nedenfor går det fram hvilke anlegg som det tidligere er vedtatt kommunal delfinansiering til, men der bare deler eller ikke noe av kommunalt tilskudd er utbetalt. Av oversikten går det fram at det gjenstår å utbetale kr ,- Hvis Fluberg skiklubbs søknad om spillemidler til lysløype i Begegarda blir godkjent, vil dette anlegget tas inn i kommunedelplanen ved rulleringen i Oversikt over kommunal delfinansiering som er vedtatt, men ikke utbetalt: Søker/anlegg Kommunal delfins vedtak Kommunal delfinans utbetalt Kommunal delfinans rest Ordinære anlegg 0 Ringelia i.l, Ringelia turveg Fluberg fotballklubb, Nybakkeringen Rond o-lag, Attjern o-kart Nærmiljøanlegg 0 Holmen vel, Mølleparken Holmen vel, sandhåndballbane S. Land i.l, lysløype SLK, lysløype Enger Landåsbygda Montesorri, Nærmiljøan SUM kommunal delfinans, rest Side 10 av 14

11 Sak 82/09 Konklusjon - forslag: Ordinære anlegg: Ved tildeling av spillemidler for 2009 ble søknaden til Rond o-lag om rehabilitering av Attjern godkjent, men fikk ikke tilsagn om spillemidler for Rond o-lag sender fornyet søknad for Det er 1 nye søknad for 2010: Fluberg skiklubb, lysløype i Bergegarda Ordinære nærmiljøanlegg: Siden fjorårets søknadsrunde, har Landåsbygda Montesorriskole overtatt eierskapet til nærmiljøanlegget. Landåsbygda Montesorriskskole. Søknaden fikk tilsagn om midler for 2009, og Landåsbygda Montesorriskole er innstilt på å gjøre nærmiljøanlegget ferdig i henhold til søknaden. Side 11 av 14

12 Sak 83/09 SØKNAD OM SPILLEMIDLER FOR 2010 Saksbehandler: Dag Johansen Arkiv: C20 Arkivsaksnr.: 09/1888 Saksnr.: Utvalg Møtedato 246/09 Formannskapet /09 Formannskapet /09 Kommunestyret Innstilling: A) Kommunestyret vedtar følgende prioritering av søknader om spillemidler for 2010: Ordinære anlegg: 1. Rond o-lag. Rehabilitering av Attjern o-kart. Med slik finansiering: Spillemidler kr 62000,-, Egenkapital kr 53000,- Kommunal delfinansiering: kr 62000,-, Dugnad kr 9000,-. Total kostnad: Kr ,- 2. Fluberg skiklubb. Lysløype i Bergegarda. Med slik finansiering: Spillemidler kr ,-, Egenkapital kr 26000,-, Kommunal delfinansiering kr ,-, Dugnad kr ,-. Total kostnad: ,- B) Kommunestyret viser til tidligere vedtak om kommunal delfinansiering av disse anleggene: Ordinære anlegg: Rond o-lag. Rehabilitering av Attjern o-kart kr 62000,- Fluberg fotballklubb. Nybakkeringen klubbhus, restutbetaling kr 15750,- Ringelia i.l. Ringelia turveg. Restutbetaling kr ,- Nærmiljøanlegg: Holmen vel, Mølleparken, restutbetaling kr 6000,- Holmen vel, sandhåndballbane, kr 30000,- S. Land i.l, lysløype kr SLK, lysløype i Enger, kr 72000,- Landåsbygda Montesorriskole, kr 65000,- C) For hvert av anleggene finansieres den kommunale delfinansierinen over kulturbudsjettet med tilsvarende budjsettjustering overført fra disposisjonsfondet Side 12 av 14

13 Sak 83/09 Bakgrunn: Fristen for lag og foreninger til å søke om spillemidler for 2010 utløp 15. september Ordinære anlegg. Ved fristens utløp var det kommet inn 1 fornyet søknad. Rond o-lag fikk godkjent sin søknad for 2009, men fikk ikke tilsagn og midler. Det er kommet inn 1 ny søknad: Fluberg skiklubb, Lysløype i Bergegarda, Nærmiljøanlegg: Ved fristens utløp var det ikke kommet inn nye søknader om spillemidler til nærmiljøanlegg. Krav og hensyn: For å kunne søke om spillemidler må anleggene være vedtatt rullert inn i Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. For at en spillemiddelsøknad skal få status godkjent av fylkeskommunen, må disse kriteriene være oppfylt.: Forhåndsgodkjente planer og behovsoppgave for anlegget Detaljert kostnadsoverslag Finansieringsplan Plan for bruk Kopi av bekreftet grunnboksutskrift For skytebaner/anlegg må dessuten planene være godkjnet av politimesteren. Søknader om spillemidler skal legges fram for idrettsrådet, som skal innstille på sin prioritering. Idrettsrådet har i møte 3. nov vedtatt følgende prioritering av spillemidelsøknadene: Ordinære Anlegg: 1) Rond o-lag. Rehabilitering av Attjern o-kart 2) Fluberg skiklubb. Lysløype i Bergegarda. Ordinære nærmiljøanlegg: Ingen nye eller fornyede søknader. For 2009 fikk Søndre Land kommune/ Landås skole tilsagn om spillemidler til nærmiljøanlegget ved skolen. Siden tilsagnet ble gitt, har anlegget skiftet eier. Det eies i dag av Landåsbygda Montesorriskole. Landåsbygda Montesorriskole er innstilt på å fullføre arbeidet med nærmiljøanlegget i tråd med søknaden. For 2009 ble søknaden til Rond o-lag, rehabilitering av Attjern o-kart godkjent, men det ble ikke gitt tilsagn om spillemidler. Rond o-lag sender en fornyet søknad. Av den nye søknaden går det fram at kostnadsoversalget er justert, og dermed også finansieringsplanen. Den fornyede søknaden har slik finansieringsplan: Spillemidler 62000,- (58000,-), Egenandel 53000,- (49625,-) Kommunal delfinansiering 62000,- (58000,-) Dugnad 9000,- (8200). Tallene i parentes gjelder fjorårets søknad. Side 13 av 14

14 Sak 83/09 Når det gjelder spillemiddelsøknader som har fått tilsagn om spillemidler, men som ikke har fått utbetalt full kommunal delfinansiering, så utgjør dette et etterslep på kommunal delfinansiering på kr: ,- Alternative løsninger: 1) Kommunestyret følger prioriteringen i innstilling til vedtak. 2) Kommunstyret endrer på prioriteringen i innstilling til vedtak. Vurdering: For 2010 har Søndre Land bare 2 spillemidelsøknader. Idrettsrådets inntilling til prioritering følger tidligere praksis ved at ansinitet legges til grunn, når ikke andre særlige hensyn tilsier noe annet. Begge søknadene har en god idrettsfunksjonell begrunnelse: Rond o-lag driver godt, og trenger nye oppdaterte kart til sin virksomhet. Fluberg skiklubb har stor aktivitet, særlig blant aldersgruppen 6 12 år, og vil med en lysløype kunne gi et enda bedre tilbud til denne aldersgruppen. En lysløype er dessuten et godt tilbud om fysisk aktivitet i alle aldersgrupper, enten det er organisert idrett eller egenorganisert trim. Konklusjon - forslag: Det foreligger to søknader om spillemidler, den ene er fornyet og den andre er ny. Begge søknadene er anlegg det er god bruk for, og som vil stimulere til økt fysisk aktivitet blant befolkningen i Søndre Land. Forslag: Kommunestyret vedtar innstillingen slik den foreligger med den prioritering og finansiering det er gjort rede for. Side 14 av 14