KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Fratrådt i sak Møtende varamedlemmer: Olav Skinnes (ordfører)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Fratrådt i sak Møtende varamedlemmer: Olav Skinnes (ordfører)"

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: Tid: Til stede ved behandlingene: /Forfall/ Faste medlemmer: Fratrådt i sak Møtende varamedlemmer: Olav Skinnes (ordfører) Asle Bøe inhabil i sak 18/09 Ingen vara møtte i sak 18/09 Odd Henning Bentsen Leif Erik Lesteberg Forfall Einar Grimelid Bjørn Sorteberg Forfall Even Sjetne Bøe Nils Ole Fladhus inhabil i sak 18/09 Geir Haukeland møtte i sak 18/09 Inger Merete Bjerkerud (varaordfører) Thor Ole Rimejorde Åse Marit Hovden Ove Jokerud Tine V. Welstad Inge Thorud inhabil i Inger Marie Aasen Bjerkerud møtte Gustav Kalager sak 17/09 i sak 17/09 Roy Heia Helene Øverby Forfall Linda Aaskjær Eli Marie Hanserud Per Kristensen Tilstede fra administrasjonen, evt. andre: Rådmann Marit Lesteberg Førstekonsulent Helge Skjeggerud Innkalling/Merknader: Av 17 medlemmer var således 17 til stede. Behandlede saker: Fra sak 16/09 til sak 18/09 Møtet slutt kl

2 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 16/09 09/82 TILTAKSPAKKEN - DISPONERING I KRØDSHERAD KOMMUNE /09 09/80 KJØP AV FYLKESKOMMUNENS EIERANDEL I RAMFOSS S10 18/09 09/20 NAV-KONOTRER I KRØDSHERAD. LOKALISERING OG FINANSIERING. F00

3 MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Marit Lesteberg Arkivnr.: 150 Arkivsaknr.:09/82 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: KOMMUNESTYRET /09 SAKSPROTOKOLL: TILTAKSPAKKEN - DISPONERING I KRØDSHERAD KOMMUNE. Vedlegg: Ingen. Saksopplysninger: Regjeringens tiltakspakke for kommunene innebærer at kommunebudsjettene styrkes med totalt 6,4 mrd. på landsplan. Tiltakspakken fordeler seg som følger: 1. Vedlikeholdstilskudd. Tilskuddet er et midlertidig tilskudd til vedlikehold og rehabilitering av infrastruktur i kommuner og fylkeskommuner. Tilskuddet er fordelt med et likt beløp pr. innbygger og er gitt til alle kommuner og fylkeskommuner uten forutgående søknadsbehandling. Tiltakene som finansieres under ordningen skal komme i tillegg til vedtatte prosjekter i kommunens budsjetter for Fylkesmannen gjør i sin oversendelse oppmerksom på at ubrukte midler som følge av at tiltak ikke har blitt satt i gang i 2009 må tilbakebetales. M.v.a. kompensasjon følger vanlige regler også i denne sammenheng. For Krødsherad kommune er bevilgningen i denne sammenheng kr ,-. 2. Frie inntekter. Som regjeringen varslet før jul vil kommunen også motta kompensasjon for det reelle inntektsbortfallet knyttet til lavere anslåtte skatteinntekter i Det reelle inntektsbortfallet er på usikkert grunnlag anslått til rundt 1,2 mrd. (makrotall) når det også tas hensyn til lavere anslag for lønns- og kostnadsveksten i kommunesektoren. Ut fra dette makroanslag er kommunesektoren kompensert med en økning i rammeoverføringene for frie inntekter.

4 For Krødsherad kommune utgjør denne kompensasjon, totalt kr ,-. Henholdsvis kr ,- i ekstra frie inntekter etter kostnadsnøkkelen, og kr ,- i skattekompensasjon fordelt etter kostnadsnøkkelen. 3. Øvrige tiltaksordninger. Forøvrig har også regjeringen bevilget økte midler til: o Rentekompenserte lån for skole- og svømmeanlegg. (Ramme for K.K. kr ,-) o Investeringstilskudd til omsorgsboliger. o Økt låneramme til utleieboliger. o Læreplaser (lærlingordningen) o Energitiltak (Enova - ordninger) o Idrettsanlegg, spesielt for barn og unge. Vurderinger. Rådmannen viser til ovenstående, og vil gi følgende kommentarer, anbefalinger: Punkt 1. Vedlikeholdstilskudd. Krødsherad kommune har, i likhet med mange andre kommuner, store behov for vedlikehold og rehabilitering av infrastruktur. Kommunale veger, som Bjøreskogvegen og veg med bro til Bjørøya har store behov for utbedringer. Tilrettelegging og freseasfalt på Bjøreskogvegen er tidligere beregnet til ca. 1. mill kr. Veg med bro til Bjørøya er foreløpig ikke kostnadsberegnet og prosjektert, og vil vel således være vanskelig å få gjennomført innen utgangen av Kommunale bygg lider også av etterslep på vedlikehold. Midlene kan uten vanskeligheter benyttes til ekstraordinære tiltak i denne sammenheng. Når det gjelder skolebyggene har kommunen, ved forrige tildeling, benyttet ordningen fullt ut. Det er også vedtatt å benytte kr. 1 mill. av den nye ordningen i Her har vi ytterligere mulighet til å oppta rentekompensert lån med kr ,-. Rehabilitering av infrastruktur i tilknytning til turistkontoret i Noresund sentrum synes også å være et svært sentralt tiltak. Krødsherad kommune har ikke funnet midler til igangsetting av dette tiltaket i sitt budsjett for Det synes imidlertid viktig å ferdigstille denne infrastrukturen for å få en fullverdig tilrettelegging av nærings-/ og aktivitetsområdene i Noresund sentrum. Dette tiltaket er ferdig prosjektert, og kan igangsettes umiddelbart våren For å kunne gjennomføre et helhetlig infrastrukturløft i området er investeringsbehovet beregnet til 2,5 mill. kr. Dette tilsier at Krødsherad kommune også må bidra med ytterligere midler for å få fullført dette infrastrukturtiltak. Rådmannen ser her mulighet for å benytte deler av fondsmidler avsatt til stedsutvikling Noresund og Krøderen. Punkt 2. Frie inntekter. Som det går fram av ovenstående, vil Krødsherad kommune få tilført totalt kr ,- i økte frie inntekter.

5 Skatteinngangen for Krødsherad kommune var i statsbudsjettet for 2008 anslått til kr ,-. Reell skatteinngang ble for samme periode kr ,- I tillegg mottok kommunen kr ,- i inntektsutjevning. Dette innebærer at vi for 2008 hadde en netto manglende skatteinngang med totalt kr ,-. For 2009 har Krødsherad kommune lagt til grunn anslått skatteinngang i statsbudsjettet med kr ,-. Det vises også i denne sammenheng til regjeringens signaler om antatt redusert skatteingang til kommunene, noe som høyst sannsynlig også vil være tilfelle for Krødsherad kommune. Rådmannen vil på dette grunnlag sterkt fraråde at økning i frie inntekter benyttes til å øke driftsutgiftene. Punkt 3. Øvrige tiltaksordninger. I denne sammenheng må kommunen løpende vurdere hvorvidt vi skal gjøre oss nytte av disse ordningene. Som allerede før omtalt har vi vedtatt å benytte 1 mill. rentekompensert lån til skoler i forbindelse med årsbudsjettet Den bevilgede ramme er her gitt for en periode på 8 år, og vi kan således komme tilbake til saken i framtidige budsjettprioriteringer vedr. skoler og svømmehallanlegg. Når det gjelder søknader om ENOVA-midler vises til sak vedr. klimaplan og biovarmeanlegg hvor slike midler er omsøkt. Rådmannens sluttkommentar. Rådmannen vil anbefale at Krødsherad kommune benytter tildelt vedlikeholdstilskudd til å ferdigstille infrastrukturen for fullverdig tilrettelegging for næringsliv og aktivitetsområde i Noresund. sentrum. Økningen i frie inntekter tas til orientering Rådmannen viser til ovenstående og foreslår kommunestyret fatter følgende vedtak: Krødsherad kommunes andel av tilskudd til vedlikehold og rehabilitering av infrastruktur, kr ,-, benyttes til å ferdigstille infrastruktur for næringsliv og aktivitetsområde i Noresund sentrum. I tillegg bevilger kommunen kr ,- fra fondsmidler avsatt til stedsutvikling i Noresund og Krøderen. Økningen i frie inntekter tas til orientering.

6 KOMMUNESTYRET( ): Behandling: Nils Ole Fladhus (TPBL) foreslo følgende: Bruk av fondsmidler reduseres til kr ,- Per Kristensen (H) foreslo følgende: Saken utsettes i påvente av at administrasjonen ser på ønskede tiltak/investeringer innen hver sektor som ligger utenfor investeringsbudsjettet for Det settes opp en prioritert liste hvor kostnad vurderes opp mot nytte Gustav Kalager (AP) foreslo følgende: Krødsherad kommunes andel av tilskudd til vedlikehold og rehabilitering av infrastrukturen, kr ,-, benyttes på følgende områder i prioritert rekkefølge: 1. Veg til Bjøreøya fram til bru. 2. Rundskogvegen ovenfor Stupen. 3. Vedlikehold/asfaltering av andre kommunale veger. 4. Vedlikehold av kommunale bygg 5. Bjøreskogvegen beregnet til 1 mill. kr. For tilrettelegging og freseasfalt. Begrunnelse for forslaget: Disse kr ,- får vi fra staten. Krødsherad AP mener disse pengene skal brukes slik at flest mulig av våre innbyggere får nyte godt av tilskuddet. Det er mange som i dag kjører rundt på elendige veger. Avstemming: Det ble først stemt over Kristensens utsettelsesforslag, som falt mot 2 stemmer Deretter ble Fladhus sitt forslag satt opp mot rådmannens innstilling. Dette oppnådde 17 stemmer, mens rådmannsinnstillingen fikk 0 Til slutt ble Fladhus sitt forslag satt opp mot Kalagers. Her ble resultatet 10 stemmer for Fladhus og 7 stemmer for Kalagers. Innstilling/vedtak: Etter dette ble vedtaket: Krødsherad kommunes andel av tilskudd til vedlikehold og rehabilitering av infrastruktur, kr ,-, benyttes til å ferdigstille infrastruktur for næringsliv og aktivitetsområde i Noresund sentrum. I tillegg bevilger kommunen kr ,- fra fondsmidler avsatt til stedsutvikling i Noresund og Krøderen. Økningen i frie inntekter tas til orientering.

7 MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Marit Lesteberg Arkivnr.: S10 Arkivsaknr.:09/80 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: KOMMUNESTYRET /09 SAKSPROTOKOLL: KJØP AV FYLKESKOMMUNENS EIERANDEL I RAMFOSS Vedlegg: Utkast til avtale. Unnttatt off. Off.l. 23 Saksopplysninger: Saken gjelder godkjennelse av avtale mellom Krødsherad, Modum og Sigdal kommune og Buskerud fylkeskommune om overdragelse av fylkeskommunens eierandel Ramfoss Kraftlag (RK) til kommunene. Krødsherad kommunes andel av kjøpesummen utgjør NOK , og innebærer at kommunen overtar 10,22 % av RK, og dermed øker sin eierandel i RK fra 18,17% til 28,39%. Kjøpesummen forutsettes i sin helhet finansiert via Krødsehrad Everk KF. Bakgrunn og tidligere vedtak. RK er et interkommunalt samarbeid organisert etter kommuneloven 27 som ble etablert i 1959 for utbygging av Ramfoss kraftverk. Deltagerne i selskapet er for tiden Buskerud fylkeskommune (36%) Modum kommune (36,35%), Krødsherad kommune (18,17 %) og Sigdal kommune (9,48%). I 1997 overførte Buskerud fylkeskommune sine kraftinteresser til Buskerud Kraft AS (nå EB produksjon AS), herunder eierandelen i RK. Kommunene bestred at Buskerud fylkeskommune hadde adgang til å overføre andelene i et interkommunalt selskap til et aksjeselskap, og fattet vedtak om eksklusjon av fylkeskommunen fra videre deltakelse i RK. Kommunestyret besluttet i den forbindelse at Krødsherad kommune skulle overta av sin forholdsmessige andel av Buskerud fylkeskommunes andel av RK ved utløsningen av fylkeskommunen, og stilte midler til disposisjon for en slik overtakelse, jfr. vedtak i Krødsheard kommunestyre , sak 109/03. Det oppstod tvist om eksklusjonsvedtaket som ble løst ved inngåelse av en forliksavtale i 2003, jfr. vedtak i formannskapet 27. august 2003, sak 0069/03.

8 Forliksavtalen innebar i korthet at fylkeskommunens eierandel i RK ble ført tilbake til fylkeskommunen, at det ble avtalt begrensninger i fylkeskommunens innflytelse i selskapet, og at kommunene overtok til sammen 10% av fylkeskommunens eierandel til forholdsmessig fordeling, slik at Krødsherad kommunes eierandel økte fra 15,33% med 2,84% til 18,17%. Videre ble det avtalt at det formelle eierskapet til den resterende eierandelen i RK skulle overtas av kommunene mot at fylkeskommunen skulle beholde uttaksrett til kraftmengden, dersom dette lot seg gjennomføre uten negative skattemessige konsekvenser. Ny avtale mellom kommunene og fylkeskommunen. Det har senere vist seg at denne delen av forliksavtalen ikke lar seg gjennomføre som følge av negative skattemessige konsekvenser. Kommunene og fylkeskommunen er enige om at det ikke er en god løsning for RK at fylkeskommunene forblir eier i selskapet i en situasjon der fylkeskommunen har besluttet at den ikke selv skal være aktiv deltaker i kraftproduksjonsvirksomhet. Det er derfor fremforhandlet en ny avtale mellom kommunene og fylkeskommunen, hvoretter de tre kommunene overtar sin forholdsmessige andel av fylkeskommunens eierandel i RK og fylkeskommunens forpliktelser til å levere gjeldsbrevkraft. Gjeldsbrevkraftforpliktelsene som overtas knytter seg til fylkeskommunens opprinnelige finansiering av eierandelen i RK. Kjøpesummen er etter forhandlinger satt til 77 mill. kroner, som fordeles som følger: Nåværende eierandel i RK Andel i RK som overtas fra BFK Andel kjøpesum Eierandel i RK etter overdragelsen Sigdal kommune 9,48% 5,33% kr ,81% Krødsherad kommune 18,17% 10,22% kr ,39% Modum kommune 36,35% 20,45% kr ,80% Buskerud fylkesk. 36% Sum 100% 36% 100% Gjennomføring av avtalen er betinget av at de skattemessige utfordringene knyttet til avtalen finner en akseptabel løsning innen utløpet av I den anledning vil det på vegne av kommunene og fylkeskommunen rettes en henvendelse til Finansdepartementet for så vidt gjelder overtakelse av gjeldsbrevkraftforpliktelser og grunnrentebeskatning i fremtiden. Videre vil RK anmode om en bindende forhåndsuttalelse fra ligningsmyndighetens side for så vidt gjelder skattemessig eierskap til kraftverket for så vidt gjelder gjeldsbrevkraftandelen. Det er tatt normalt forbehold om konsesjon og avgitt hensiktsmessige garantier fra selgersiden tatt i betraktning de forutgående avtaler og situasjonen forøvrig. Administrasjonen mener at avtalen som nå er fremforhandlet vil løse den langvarige striden omkring eierskapet i RK på en god måte, og vil gjøre det mulig for de tre

9 kommunene å videreutvikle RK sammen med sine øvrige kraftressurser, innenfor rammene av det gode samarbeidet som allerede er etablert mellom de tre kommunene om kraftressursene i området. Behandling i Krødsherad Everk KF. Saken legges fram for Everksstyret i møte , kl Everksstyrets vedtak vil foreligge til gruppemøter og kommunestyrets møte. Everkssjefens forslag til vedtak i Everkstyret hitsettes: 1. Krødsherad Everk går inn for oppkjøp av eierandel i Ramfoss Kraftlag. Eierandelen økes fra 18,17 % til 28,39 %. Oppkjøpet gjennomføres så snart verserende skattespørsmål er avklart. 2. Krødsherad Everk finansierer hele eller deler av kjøpet på totalt kr ,-. Everkets årlige kostnad med oppkjøpet lån/egenkapital/renter/avdrag dekkes over kraftdelen av vår virksomhet, jfr. Vedtak i kommunestyresak 126/08. Everksstyrets uttalelse vil foreligge til kommunestyrets møte. Rådmannen viser til foranstående og foreslår at kommunestyret fatter slikt vedtak. Utkast til avtale mellom Krødsherad, Modum og Sigdal kommune og Buskerud fylkeskommune om overdragelse av fylkeskommunens eierandel i Ramfoss Kraftlag til kommunene godkjennes. Krødsherad kommunes andel av kjøpesummen utgjør kr ,-, og finansieres i sin helhet av Krødsherad Everk KF. Everksstyret bemyndiges til å vedta endelig finansieringsplan med lån/burk av egenkapital på en gunstigst mulig måte sett under ett for Krødsherad kommune og Krødsherad Everk KF. Gjennomføringen av avtalen er betinget av at de skattemessige utfordringene knyttet til avtalen finner en akseptabel løsning innen utløpet av Endelig utfall av saken forelegges Krødsherad kommunestyre til orientering. KOMMUNESTYRET( ): Behandling: Gustav Kalager (AP) fratrådte som inhabil. I hans sted møtte Inger Marie Aasen Bjerkerud Fra Everkstyrets behandling hitsettes følgende vedtak: 3. Krødsherad Everk går inn for oppkjøp av eierandel i Ramfoss Kraftlag. Eierandelen økes fra 18,17 % til 28,39 %. Oppkjøpet gjennomføres så snart verserende skattespørsmål er avklart. 4. Krødsherad Everk finansierer hele kjøpet på totalt kr ,-. Everkets årlige kostnad med oppkjøpet lån/egenkapital/renter/avdrag dekkes over kraftdelen av vår virksomhet, jfr. Vedtak i kommunestyresak 126/08.

10 Innstilling/vedtak: ENSTEMMIG VEDTAK: Utkast til avtale mellom Krødsherad, Modum og Sigdal kommune og Buskerud fylkeskommune om overdragelse av fylkeskommunens eierandel i Ramfoss Kraftlag til kommunene godkjennes. Krødsherad kommunes andel av kjøpesummen utgjør kr ,-, og finansieres i sin helhet av Krødsherad Everk KF. Everksstyret bemyndiges til å vedta endelig finansieringsplan med lån/bruk av egenkapital på en gunstigst mulig måte sett under ett for Krødsherad kommune og Krødsherad Everk KF. Gjennomføringen av avtalen er betinget av at de skattemessige utfordringene knyttet til avtalen finner en akseptabel løsning innen utløpet av Endelig utfall av saken forelegges Krødsherad kommunestyre til orientering.

11 MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Marit Lesteberg Arkivnr.: F00 Arkivsaknr.:09/20 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /09 FORMANNSKAPET /09 KOMMUNESTYRET /09 SAKSPROTOKOLL: NAV-KONTORER I KRØDSHERAD. LOKALISERING OG FINANSIERING. Vedlegg: Vedlegg 0: Rådmannens notat til formannskapets ekstraordinære møte Vedlegg 1: Brev fra fysioterapeutene datert Vedlegg 2: Formannskapssak 62/08 Ny tannklinikk Vedlegg 3: Epost fra Bjørn Christiansen/NAV av Vedlegg 4: Epost fra Astrid Bøe av Vedlegg 5: Diverse beregninger og forslag til leieforhold (unntatt off. jfr. off.l. 23) Saksopplysninger: Historikk. Det vises til tidligere saker vedr. framtidig NAV-kontor i Krødsherad. Administrasjonen har, i henhold til klare politiske signaler, arbeidet for å få et mest mulig fullverdig NAV-tilbud lokalisert i egen kommune. Dette har vi nå lykkes med. Planlagt åpning av NAV-Krødsherad er NAV-leder er også tilsatt. Det vises i denne sammenheng også til vedtatt intensjonsavtale (F-sak 94/08 i møte ) hvor det heter følgende om lokalisering. Partene er enige om at NAV-kontoret lokaliseres til Kryllingheimen, dersom det kan innpasses der, evt. annet sentralt beliggende sted på Noresund. Videre har partene til hensikt å sikre at kravene til universell utforming ivaretas. Ved behov for endringer i eksisterende bygg betaler NAV Buskerud sin andel og Krødsherad kommune sin andel av bygningsmessige investeringer iht. til omforent nøkkel for fordeling av utgiftene. Jfr. Pkt. 6 Etableringskostnader. NAV Buskerud dekker sin andel av eventuelle bygningsmessige investeringer over husleien dersom det ikke stilles midler til disposisjon for dette formål fra Arbeids- og velferdsetaten. Husleieforholdet, herunder pris, reguleres i egen avtale mellom partene. Det er enighet om at kostnadene deles 50/50 mellom NAV stat og NAV-kommune.

12 Skriftlig avtale foreligger ikke ennå da lokaliseringsforhold fortsatt er noe uavklart. På denne bakgrunn startet administrasjonen arbeidet med utredning av behov for tilpasninger av lokaler i Kryllingheimen (i området ved nåværende trygdekontor). Nav Buskerud har hele tiden vært aktive med egne representanter i denne sammenheng, og NAV-stats kravspesifikasjoner til bygningsmessig utforming er lagt til grunn for prosjekteringen. Hva innbefatter ombygging tilrettelegging i Kryllingheimens lokaler. Tilretteleggingen innbefatter en totalrenovering av arealene, og er i henhold til NAVstats kravspesifikasjoner, og tilsvarende de krav NAV-stat har lagt til grunn for kontorstandard ved etablering av NAV s øvrige kontorer. Kort oppsummert. 4 cellekontorer + en arbeidsplass i vrimlesone, vrimlesone hvor publikum skal ha mulighet til å betjene seg selv via data, to samtalerom tilrettelagt med nødvendig lydisolasjon og 2 rømningsveier, ett møterom med tilsvarende tilrettelegging. Området åpnes for øvrig for å ivareta sikkerheten til arbeidstakerne. Hele området er tilpasset universell standard. Videre framdrift. I henhold til kommunestyrets budsjettvedtak, punkt 17, skal sak vedr. ombygging til NAV-kontor legges fram for kommunestyret til endelig vedtak så snart anbudsresultat, økonomi og framdrift er klart, men før det inngås bindende avtale med entreprenør. Ombyggingsarbeidene har nå vært lagt ut på anbud i henhold til Lov om offentlige anskaffelser. Ved anbudsfristens utløp, og etter kontrollregning av anbudene, viser totalt byggebudsjett en kostnad på 2,9 mill inkl. m.v.a. I denne sammenheng vises til vedlagte alternativer for finansiering. (unntatt offentlighet, jfr. Off.l. 23) I perioden for anbudsinnhenting har også Krødsherad kommune mottatt muntlig henvendelse fra eierne av KIWI-bygget med tilbud om leie (se tidligere omtalt vedlegg). Hvis det skulle være ønskelig å etablere NAV-kontoret i andre bygg enn der nåværende kontorer er, må offentlige anskaffelsesregler følges, og utlysing må finne sted, slik at evt. utleiere står likt når det gjelder å inngi tilbud. Rådmannens vurdering. NAV-kontorer sentralt i Noresund sentrum i leide lokaler. Rådmannen ser klart at dette er mulig, og at det også muligens på kort sikt kan være tilnærmet kostnadsnøytralt. På lengre sikt er det imidlertid ingen tvil om at det er økonomisk mest gunstig for Krødsherad kommune med plassering i Kryllingheimanlegget. (Se vedlagte alternative beregninger unntatt offentlighet). For publikum kan dette sikkert være både positivt og negativt. En plassering midt i Noresund sentrum er mer sentralt enn ved Kryllingheimanlegget, selv om dette også er sentralt beliggende i Noresund. Fra enkelte hold er det vektlagt at NAV-kontoret bør være i et friskt miljø, noe som sikkert kan være fordelaktig. Det kan imidlertid også

13 være en ulempe med manglende samlokalisering av kontorer som til tider skal besøkes samtidig. Slik samlokalisering oppnås bare ved Kyllingheimanlegget. Rådmannen synes også det er viktig å stille spørsmål om hva som er riktig bruk av lokaler helt sentralt i Noresund sentrum. Krødsherad kommune har i den siste tiden brukt store ressurser på å tilrettelegge for et aktivt og pulserende sentrum midt i Noresund, et sentrum som skal tiltrekke seg så vel fastboende som turister. Bør lokaler i dette område brukes til offentlige kontorer når vi har velegnede arealer i nærområdet? Rådmannen ber om at også dette spørsmål vurderes ved valg av lokalisering. Ved evt. vurdering/valg av leielokaler, må oppstart for kontoret utsettes. Muligheten for utsatt oppstart er drøftet med NAV Buskerud., og dette synes å være gjennomførbart. En slik utsettelse vil også påvirke tidspunkt for etablering av nytt tannlegekontor i fylkestannlegens regi. NAV-kontorer i Kryllingheimanlegget. Rådmannen ser også klart at de totalt ombyggingskostnadene er høye. De tilsvarer totalt ca pr. m 2, noe som imidlertid ikke er uvanlig i slike sammenhenger. NAV-stat har en utarbeidet en krav-spesifikasjon som skal ivareta at framtidige arbeidstakere i NAV systemet får noenlunde ensartede arbeidsforhold, og at publikum møter noenlunde tilsvarende fysisk tilrettelagte kontorer. Når slik spesifikasjon er utarbeidet og lagt til grunn ved andre kontorer, synes det også riktig at dette følges i Krødsherad da vi har et vedtatt ønske om fullverdig kontor lokalisert i egen kommune. Plasseringen av framtidig kontor er også viktig. Vi har vedtak om at kontoret skal lokaliseres i Noresund, fortrinnsvis i Kryllingheimanlegget. De ansatte i NAV har, og må ha, et nært samarbeid med ansatte ved de øvrige kontorer som allerede er lokalisert i Kryllingheimanlegget. Samlokaliseringen er av stor betydning for god og effektiv saksbehandling. Også for brukerne er det fordelaktig at flest mulig av kontorene er samlet på ett sted, noe vi i lengre tid har arbeidet for og fått til i Kryllineheimanlegget. Dette er også vektlagt som viktig fra de som skal ha sitt daglige arbeid ved NAVkontoret. Rådmannen har også vurdert totalbehovet for kontorarbeidsplasser i Kryllingheimanlegget. Selvfølgelig er det ikke vanskelig å finne annen kontormessig bruk av nåværende trygdekontorer hvis optimale ønsker skal tilfredsstilles, noe vi som kommune ikke har økonomi til verken i dette eller andre anlegg. Nåværende sosialkontorlokaler er, som kjent, tiltenkt framtidig tannlegekontor, noe som også er tilkjennegitt overfor fylkestannlegen. Dette er også i henhold til fylkestannlegens ønsker om et framtidig faglig fellesskap for tannlegekontoret. Framtidig utvidelse av administrasjonen er ikke vurdert, da det ikke synes mulig på nåværende tidspunkt. Uansett framtidig bruk vil nåværende trygdekontorlokaler ha behov for rehabilitering i forhold til dagens krav, noe som vil medføre kostnader for kommunen.

14 Fysioterapeutene har uttrykt ønske om økte arealer. Det vises i denne sammenheng til vedlagte notat. Det kan helt sikker være gunstig med økte arealer for fysioterapeutene. Som liten kommune vurderer imidlertid rådmannen det dit hen at Krødsherad har gode lokaler rundt fysioterapi og treningssenter. Behov for kontorplass til kommunal fysioterapeut er klart til stede, men kan løses andre steder i bygget, selv om dette da ikke bli den helt optimale løsningen. Rådmannen vurderer totalsituasjonen dit hen at kontorarealer og andre lokaliteter er tilstrekkelige, og at det således er mest hensiktsmessig med etablering av NAVkontorene i Kryllingheimanlegget. Uttalelse fra de ansatte ved NAV-trygd og sosialkontoret. Ansatte ved NAV trygd og sosialkontoret uttaler følgende vedr. plassering: I forbindelse med mulige endringer for NAV lokaler ønsker vi å bemerke følgende: Det som veier tyngst i forhold til å kunne benytte lokalene på Kryllingheimen er det gode samarbeidet som vi har pr. i dag med alle instanser her innenfor helse/omsorg (lege, fysioterapi, helsesøster, hjemmetjenester, psykiatri o.s.v.) Vi har pr. i dag mulighet til å ta kontakt raskt for å få til best mulige løsninger, noe som er med på å korte ned arbeidsprosesser/ventetid og gjøre en best mulig jobb for våre felles brukere. De fleste av våre brukere er i kontakt med en eller flere instanser innen helse/omsorg. De ansatte uttrykker også at det er viktig med gode lokaler, best mulig tilpasset deres behov. Hvis slik tilpasning ikke er mulig i Kryllingheimanlegget, synes det å være greit med annen plassering, forutsatt at dette da blir i Noresund sentrum. Tidligere behandling. Saken ble behandlet i formannskapets møte Til dette møtet hadde rådmannen følgende innstilling: Totalt sett synes det å være mest hensiktsmessig å samlokalisere framtidig NAVkontor i Kryllingheimanlegget. Formannskapet signaliserer at framtidige NAV-kontorer skal lokaliseres til Kryllingheimen. På dette grunnlag kan kontraktsforhandlinger med entreprenører gjennomføres under forutsetning av kommunestyrets godkjenning før avtalene signeres. Rådmannen bemyndiges til å arbeide videre med avtale med NAV Buskerud om slik samlokalisering fram til at saken skal leges fram for kommunestyret i møte 5. februar Formannskapets signaler om valg av finansieringsmodell legges til grunn for videre avtaleforhandlinger med NAV-Buskerud. NAV Buskerud signaliserte i forbindelse med dette møtet at, sitat: det er i utgangspunktet lite ønskelig med en utsettelse av etableringstidspunktet. Det vil bli resultatet dersom Kryllingheimen ikke velges. Vårt primære ønske er derfor at NAV-

15 kontoret lokaliseres i Kryllingheimen med en husleie på kr /m 2 og at kommunen dekker ombyggingskostnadene. Dersom dette ikke er mulig aksepterer NAV Buskerud at kontoret kan etableres andre steder i Noresund sentrum. Ordføreren la i ovennevnte møte fram følgende endringsforslag som ble vedtatt mot 1 stemme (Inge Thorud - AP). Formannskapet ønsker en vurdering av: o Fysioterapeutenes behov for mer arealer til kontor og treningsrom/garderober etc. med kostnader/inntekter. o Tannhelsetjenestens behov for arealer, om det er mulig de kan benytte deler av arealet som opprinnelig var tiltenkt NAV med kostnader/inntekter. o Kontor for psykiatrisk sykepleier vurderes. o NAV Buskerud kontaktes for vurdering av andre tilfredsstillende lokaler i Noresund sentrum. o Ordføreren innkaller til ekstra formannskapsmøte når saken er klar til behandling. Rådmannen utarbeidet et notat som svar på formannskapets vedtak av (Se eget vedlegg) Ordføreren innkalte deretter til ekstraordinært formannskapsmøte den Rådmannen opplyste i dette møtet at hun opprettholdt sin innstilling. Men understreket NAV Buskeruds ønske om kommunal ombygging og ren m 2 -leie fra NAV Buskerud Rådmannen opplyste også at det var aksept fra NAV Buskerud om leie av totalarealet til en årlig leiepris på 1000 pr. m2, og at det da er enighet om at Krødsherad kommune fris fra nåværende gamle spesialavtale med trygdekontoret., jfr. vedlagte notat. Fra formannskapets ekstraordinære møte foreligger følgende innstillinger til kommunestyret: Formannskapets flertall (Skinnes, Bentsen, Bjerkerud og Hovden) innstiller: Rådmannen igangsetter nødvendige tiltak for å finne egnede lokaler for plassering av NAV Krødsherad i Noresund sentrum så nært opp til planlagt åpning, , som mulig. Arbeidet skal skje i samarbeid med NAV Buskerud. Rådmannen skal også sørge for at laveste tilbud på ombygging av Kryllingheimen blir forlenget til etter at anbud for leie i sentrum av Noresund er klart. På bakgrunn av dette kan kommunestyret fatte endelig vedtak om plassering av NAV-kontor i Krødsherad. Formannskapets mindretall (Thorud) innstiller: Rådmannens innstilling tiltres Etter at formannskapet hadde sitt ekstraordinære møte , har rådmannen, sammen med NAV Buskerud, startet forberedende prosess for innhenting av tilbud på leie av lokaler i Noresund sentrum.

16 I denne samenhang har følgende framkommet. NAV Buskerud varsler at hvis Krødsherad kommune ønsker å tilby lokaler i Kryllingheimanlegget, må dette gjøres på nåværende tidspunkt, før evt. utlysing med anmodning tilbud på leie. Hvis leieutlysing først er foretatt, må resultatet her aksepteres, med mindre det er saklig grunn til å avlyse. Rådmannen viser til foranstående og ber om at kommunestyret tar endelig stilling om Krødsherad kommune skal tilby lokaler i Kryllingheimanlegget. Hvis det er ønskelig å tilby lokaler i Kryllingheimanlegget foreslår rådmannen at Krødsherad kommune forestår utbyggingen og tilbyr NAV-Buskerud 10-års leiekontrakt med mulighet til forlengelse. Leiepris i henhold til alternativ 4A i beregningsnotat. (indeksjustert), hvorav NAV Buskerud betaler halvparten. Det forutsettes at Krødsherad kommune fris fra sin tidligere leiekontrakt med Trygdeverket. FORMANNSKAPET( ): Behandling: På bakgrunn av rådmannens utredning fremmer Bygdelista v/ordfører Olav Skinnes (TPBL) følgende forslag til vedtak: Rådmannen igangsetter nødvendige tiltak for å finne egnede lokaler for plassering av NAV- Krødsherad i Noresund sentrum så nært opp til planlagt åpning, , i samarbeid med NAV Buskerud. Rådmannen skal også sørge for at laveste tilbud på ombygging av Kryllingheimen blir forlenget til etter at anbud for leie i sentrum av Noresund er klart. På bakgrunn av dette kan kommunestyret fatte endelig vedtak om plassering av NAV kontor i Krødsherad Inge Thorud (AP) signaliserte at Arbeiderpartiet ville gå inn for rådmannens innstilling, med følgende begrunnelse: Krødsherad Arbeiderparti mener at servicefunksjonene til NAV overfor kommunens innbyggere best ivaretas ved at NAV Krødsherad lokaliseres til Kryllingheimen. Ved avstemming oppnådde ordførers forslag 4 stemmer (Skinnes, Bjerkerud, Hovden og Bentsen), mens 1 stemme (Thorud) ble avgitt for rådmannens innstilling. Innstilling/vedtak: Formannskapets flertall (Skinnes, Bentsen, Bjerkerud og Hovden) innstiller: Rådmannen igangsetter nødvendige tiltak for å finne egnede lokaler for plassering av NAV- Krødsherad i Noresund sentrum så nært opp til planlagt åpning, , i samarbeid med NAV Buskerud. Rådmannen skal også sørge for at laveste tilbud på ombygging av Kryllingheimen blir forlenget til etter at anbud for leie i sentrum av Noresund er klart. På bakgrunn av dette kan kommunestyret fatte endelig vedtak om plassering av NAV kontor i Krødsherad Formannskapets mindretall (Thorud) innstiller: Rådmannens innstilling tiltres.

17 KOMMUNESTYRET( ): Behandling: Representantene Asle Bøe (TPBL) og Nils Ole Fladhus (TPBL) fratrådte i behandlingen av denne saken. Her tok Geir Haukeland plass, det lyktes ikke å skaffe et varamedlem nr. 2. Geir Haukeland (TPBL) framsatte følgende forslag: Rådmannen igangsetter nødvendige tiltak for å finne egnede lokaler for plassering av NAV Krødsherad i Noresund sentrum så nært opp til planlagt åpning, , som mulig. Arbeidet skal skje i samarbeid med NAV Buskerud. Ordfører Olav Skinnes (TPBL) fremmet følgende omforente forslag på vegne av resten av kommunestyret: Kommunestyret går inn for etablering av NAV-kontor på Kryllingheimen. Det forventes at det skaffes til veie egnede lokaler for fysioterapeutene på Kryllingheimanlegget. Kommunestyret går inn for etablering av NAV-kontor på Kryllingheimen. Det forventes at det skaffes til veie egnede lokaler for fysioterapeutene på Kryllingheimanlegget. Krødsherad kommune finansierer ombyggingen av lokalene i Kryllingheimanlegget. Til denne ombygging opptas et lån, stort kr ,-. M.v.a. kompensasjonen går til direkte nedbetaling av lånet ved ferdigstillelse av anlegget. Lånet opptas som serielån, og avdras over 20 år. Rådmannen gis i oppdrag å inngå leieavtale med NAV-stat Buskerud for en 10-års periode med mulighet til forlengelse. Leiepris i henhold til alternativ 4 i beregningsnotatet. Leiesummen indeksjusteres årlig i henhold til konsumprisindeksen. Det forutsettes at Krødsherad kommune fris fra sin tidligere leiekontrakt med Trygdeverket Begrunnelse for forslaget: Til tross for at dette ikke er det mest økonomisk gunstige valget for Krødsherad kommune, vektlegges hensynet til samlokalisering av tjenester som så verdifullt for både brukere og ansatte at alternativet velges. Det forventes derfor et godt og samordnet tilbud til brukerne av NAV-kontoret. Ved avstemming oppnådde ordførers forslag 13 stemmer, mens 3 stemmer (Haukeland, Bjerkerud og Jokerud) ble avgitt for representanten Haukelands forslag. Innstilling/vedtak: Etter dette ble vedtaket: Kommunestyret går inn for etablering av NAV-kontor på Kryllingheimen.

18 Det forventes at det skaffes til veie egnede lokaler for fysioterapeutene på Kryllingheimanlegget. Kommunestyret går inn for etablering av NAV-kontor på Kryllingheimen. Det forventes at det skaffes til veie egnede lokaler for fysioterapeutene på Kryllingheimanlegget. Krødsherad kommune finansierer ombyggingen av lokalene i Kryllingheimanlegget. Til denne ombygging opptas et lån, stort kr ,-. M.v.a. kompensasjonen går til direkte nedbetaling av lånet ved ferdigstillelse av anlegget. Lånet opptas som serielån, og avdras over 20 år. Rådmannen gis i oppdrag å inngå leieavtale med NAV-stat Buskerud for en 10-års periode med mulighet til forlengelse. Leiepris i henhold til alternativ 4 i beregningsnotatet. Leiesummen indeksjusteres årlig i henhold til konsumprisindeksen. Det forutsettes at Krødsherad kommune fris fra sin tidligere leiekontrakt med Trygdeverket

19 MØTET SLUTT Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Noresund, Eli Marie Hanserud Asle Bøe Olav Skinnes Helge Skjeggerud Førstekonsulent

MØTEBOK FORMANNSKAPET

MØTEBOK FORMANNSKAPET MØTEBOK FORMANNSKAPET Saksbeh.:Marit Lesteberg Arkivnr.: A10 &42 Arkivsaknr.:12/629 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET 23.08.2012 114/12 KOMMUNESTYRET 30.08.2012 110/12 FORMANNSKAPET 25.10.2012 134/12

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side AMBULERENDE SKJENKELØYVE -

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side AMBULERENDE SKJENKELØYVE - MØTEPROTOKOLL Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 11.10.2012 Tid: 19.00 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side AMBULERENDE SKJENKELØYVE - 122/12 12/737 KARNAS PUB U63 &18

Detaljer

MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 05.05.2011 Tid: 19.00 Gruppemøter kl: 18.

MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 05.05.2011 Tid: 19.00 Gruppemøter kl: 18. MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 05.05.2011 Tid: 19.00 Gruppemøter kl: 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Informasjon om Kommunestyrets møte 30.juni.

Informasjon om Kommunestyrets møte 30.juni. MØTEPROTOKOLL Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 05.05.2011 Tid: 19.00 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 29/11 11/342 FOLKETS TALERSTOL 033 3 30/11 11/327 EIENDOMSBESKATNING

Detaljer

Krødsherad kommune VEDTAKSPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 21.05.2015 Tid: 19:00 20:30

Krødsherad kommune VEDTAKSPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 21.05.2015 Tid: 19:00 20:30 Krødsherad kommune VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 21.05.2015 Tid: 19:00 20:30 Til stede på møtet: Funksjon Navn Forfall /Møtt for Leder Olav Skinnes

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET KRØDSHERAD KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 27.11.2014 Tid: 20.45-21.00

VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET KRØDSHERAD KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 27.11.2014 Tid: 20.45-21.00 KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 27.11.2014 Tid: 20.45-21.00 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Leder Olav Skinnes Nestleder

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 10.02.2009 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 78 92 53 00. Vararepresentanter

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2015 Tid: 09:00 11:30 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Leder Olav Skinnes Nestleder Per Kristensen

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET KRØDSHERAD KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 22.10.2015 Tid: 19:00 19:10

VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET KRØDSHERAD KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 22.10.2015 Tid: 19:00 19:10 KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 22.10.2015 Tid: 19:00 19:10 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Leder Olav Skinnes Nestleder

Detaljer

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 27.02.2009 Oddbjørn Vassli Kommunestyret 05.02.2009 Oddbjørn Vassli

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 27.02.2009 Oddbjørn Vassli Kommunestyret 05.02.2009 Oddbjørn Vassli TILTAKSPAKKEN PRIORITERING AV PROSJEKTER SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 27.02.2009 Oddbjørn Vassli Kommunestyret 05.02.2009 Oddbjørn Vassli Saksansv.: Oddbjørn Vassli

Detaljer

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Saksfremlegg Saksnr.: 09/365-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen, rådhuset Møtedato: 23.05.2005 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 02.04.2013 Tid: 15.00. Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 02.04.2013 Tid: 15.00. Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Møtedato: 02.04.2013 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag Søby, Marit Tangen, Harald Aase, Anne- Grethe Larsen,

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1699. Formannskapet 18.05.2015

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1699. Formannskapet 18.05.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1699 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 18.05.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 12.05.2015. Forslag til vedtak:

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 27.08.2015 Tid: 19:00 19:50 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Leder Olav Skinnes Nestleder

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 19.09.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 30.01.2007 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Odd-Ingar Widnes, Svein Olav Agnalt, Torleif Olsen, Roy Sletner, Kirsten

Detaljer

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Formannskapet Møtedato: 08.03.2012 TILSTEDE PÅ MØTET MEDLEMMER (angi evnt. Hvem som er fraværende med * foran navnet) Kari Kolbræk Ask *Runolv Stegane Torstein

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.02.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.02.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.02.2008 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen Lisa

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Mehamn samfunnshus, Lillesalen Møtedato: 31.01.2012 Tid: 10:00-00:00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Inga Manndal Nestleder Torfinn Vassvik

Detaljer

MØTEINNKALLING Offentlig versjon

MØTEINNKALLING Offentlig versjon KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 20.02.2014 Tid: 19:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, rådhuset, Hov Møtedato: 07.09.2009 Tid: kl 1800

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, rådhuset, Hov Møtedato: 07.09.2009 Tid: kl 1800 Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, rådhuset, Hov Møtedato: 07.09.2009 Tid: kl 1800 Til stede på møtet Medlemmer: Alle unntatt forfall: Forfall: Arvid Odden,

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 14.04.2008 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 66-75 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 15.10.2012 Tidspunkt: 13:00 17:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 66-75 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 15.10.2012 Tidspunkt: 13:00 17:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 66-75 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 15.10.2012 Tidspunkt: 13:00 17:00 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Torkel

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap

MØTEPROTOKOLL. Formannskap Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 16.12.2009 Tid: 09.00 14.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE Saksfremlegg Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling:

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Møtedato: 14.09.2010 Fra kl. 17.00 Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Fra saknr.: 50/10 Til saknr.: 65/10 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder

Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Saknr. 12/1343-36 Saksbehandler: Geir Aalgaard Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Hedmark fylkeskommune skal sluttføre arbeidet med å forhandle med Domstoladministrasjonen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0012/04 03/00677 MANNDALEN SKOLE - INVESTERINGSMIDLER REHABILITERING SKOLER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0012/04 03/00677 MANNDALEN SKOLE - INVESTERINGSMIDLER REHABILITERING SKOLER Gáivuona suohkan Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Aja samisk senter - Manndalen Møtedato: 01.03.04 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 10/866

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 10/866 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 10/866 DØNNAHALLEN - NØDVENDIGE AVKLARINGER FØR KONTRAKTS- FORHANDLINGENE SAMT OPPFØLGING AV SPONSOR-/GAVE- INNTEKTER. Rådmannens innstilling:

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.11.2014 079/14 Kommunestyret 26.11.2014 071/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.11.2014 079/14 Kommunestyret 26.11.2014 071/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-614, TI-&30 10/939 14/7525 Stian Skjærvik 13.11.2014 Service-/næringsbygg - avklaring eierskapsløsning Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 28.03.2008 kl. 08.00 i Formannskapssalen. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 28.03.2008 kl. 08.00 i Formannskapssalen. Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 28.03.2008 kl. 08.00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste Saksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 20.06.2011 Tid: Kl. 18.00 20.25 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Alle unntatt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09. Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. André Selnes (Sekretær) Karl Fredrik Normann

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. André Selnes (Sekretær) Karl Fredrik Normann GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen kommune Møtedato: 10.02.2014 Tid: 12:00 14:40 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Ronny Grindstein Elsa Holm Rita

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 04.05.2011 Tid: 18.00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 25.03.2009 Tid: Kl 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Tilleggssaksliste. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Tilleggssaksliste. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Tilleggssaksliste Kåfjord Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kåfjorddalen grendehus Dato: 21.12.2010 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

66/15 VALG 2015... 2 67/15 VALG AV FORMANNSKAP FOR 2015-2019... 3 68/15 VALG AV ORDFØRER FOR 2015-2019... 5

66/15 VALG 2015... 2 67/15 VALG AV FORMANNSKAP FOR 2015-2019... 3 68/15 VALG AV ORDFØRER FOR 2015-2019... 5 KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 22.10.2015 Tid: ca kl 20:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 32 15 00 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2012 FOR BÅTSFJORD KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2012 FOR BÅTSFJORD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Rådhus Møtedato: 11.12.2013 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985320 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Ekstra Møteinnkalling

Ekstra Møteinnkalling HARSTAD KOMMUNE Ekstra Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtedato: 18.07.2011 Møtested: Rådhus IA, Formannskapssalen Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Regionrådet for Midt-Buskerud Møtested: Sole Hotell, Noresund Møtedato: 25.11.2011 Tid: 10.30 Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 11/16 11/1221 SAKSPROTOKOLL:

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Konsertsal, Inderøy kulturhus Dato: 21.06.2010 Tidspunkt: 16:00-17:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ole Tronstad SP Eva

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Møtedato: 05.06.2012 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag Søby, Marit Tangen, Cecilie Agnalt, Harald Aase,

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen kommunestyre. Lyngen kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 16.10.2014 Tidspunkt: 16:00 18:05

Møteprotokoll. Lyngen kommunestyre. Lyngen kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 16.10.2014 Tidspunkt: 16:00 18:05 Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 16.10.2014 Tidspunkt: 16:00 18:05 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Line

Detaljer

FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 08.10.2013 09.00. Møteinnkalling

FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 08.10.2013 09.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 08.10.2013 09.00 herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredsuset Møtedato: 09.11.2010 Tid: 15.00. Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredsuset Møtedato: 09.11.2010 Tid: 15.00. Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredsuset Møtedato: 09.11.2010 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Ragnhild Søby, Harald Aase, Anne Grethe Larsen, Ole

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ivar Henning Boberg MEDL KVAP Jan Helge Jensen Medlem KVKY

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ivar Henning Boberg MEDL KVAP Jan Helge Jensen Medlem KVKY Møteprotokoll Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: 1. etg., Kommunehuset Dato: 10.09.2009 Tidspunkt: 14:15-16:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer John Helland Leder KVH Ann

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Møtested: Herredshuset i Sigdal Møtedato: 07.09.2011 Tid: 12.00 Lunsj serveres fra kl. 11.30 i kantina på Herredshuset. Samferdselssjef Gro Rygseter Solberg vil innlede om fylkesvegstrategiarbeidet

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyrets møte 13.03.2007

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyrets møte 13.03.2007 Bystyrets møte 13.03.2007 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 07/29 UTVIKLING AV FESTIVITETEN - DISTRIKTSOPERAENS HUS - FORPROSJEKT PS 07/30 KRISTIANSUND LUFTHAVN KVERNBERGET - RULLEBANEUTVIDELSE REFERANSE

Detaljer

Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tid: 12:00 15.20 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tid: 12:00 15.20 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tid: 12:00 15.20 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Snorre Sundquist Nestleder AP John Wahl Medlem AP

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP Møteprotokoll Kåfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP Følgende

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, møterom 5A07 24.8.2010 15.00 16.10

MØTEPROTOKOLL. Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, møterom 5A07 24.8.2010 15.00 16.10 TROMSØ KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, møterom 5A07 24.8.2010 15.00 16.10 Tilstede på møtet Medlemmer Rolleiv O. Lind (møteleder) Britt Sofie Illguth

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar

Detaljer

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 13.12.2012 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 13.12.2012 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08. MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 13.12.2012 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 28.08.2007 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Kjell Eivind Solberg, Kjell

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Fylkeshuset i Troms, møterom 08.313 1.12.2008 15.30 18:15

MØTEPROTOKOLL. Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Fylkeshuset i Troms, møterom 08.313 1.12.2008 15.30 18:15 TROMSØ KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Fylkeshuset i Troms, møterom 08.313 1.12.2008 15.30 18:15 Tilstede på møtet Medlemmer Varamedlemmer Bjørn-Gunnar Jørgensen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Roy-Willy Hansen, Trond Abelsen. Siv Wilsgård, Guttorm Nergård, Anne Jespersen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Roy-Willy Hansen, Trond Abelsen. Siv Wilsgård, Guttorm Nergård, Anne Jespersen Berg kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Spiserommet, kommunehuset, Skaland Møtedato: 11.01.2007 Tid: 18.30 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Roy-Willy Hansen, Trond Abelsen. Siv Wilsgård, Guttorm

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyret 25.03.03

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyret 25.03.03 Bystyret 25.03.03 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 03/13 OVERSIKT OVER DET SÆRSKILTE SKATTEREGNSKAPET FOR 2. HALVÅR 2002. REFERANSE 232 PS 03/14 INNFØRING AV STARTLÅN 252 PS 03/15 RS CHRISTIANSUND -

Detaljer

Til orientering vil det før formannskapets møte settes, avvikles generalforsamling i Verdal Boligselskap AS og møte i administrasjonsutvalget.

Til orientering vil det før formannskapets møte settes, avvikles generalforsamling i Verdal Boligselskap AS og møte i administrasjonsutvalget. Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 26.11.2012 Tid: 09:00 Evt.

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 23.03.2010 Tidspunkt: 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 104/12 Formannskapet 26.09.2012

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 104/12 Formannskapet 26.09.2012 Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2494-29355/2012 Saksbehandler: Grethe Murbræch Dato: 18.09.2012 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra 12.09.12 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 104/12 Formannskapet

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utvalg: Storfjord Formannskap Møtested: 2, Storfjord rådhus Dato: 22.03.2011 Tidspunkt: 09:00 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Inger Heiskel MEDL STAP Hanne

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 16.06.2011 Fra kl. 08:35 Til behandling: Sakene 056/11-060/11 Møte nr: 5/2011 Til kl. 09:45 Møtested: Sjønstå, Folkets Hus TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Til stede på møtet Anders Sæter. Jan Ivar Jakobsen, Guttorm Aasebøstøl

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Til stede på møtet Anders Sæter. Jan Ivar Jakobsen, Guttorm Aasebøstøl HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 06.05.2010 Tid: 10.00 11.55 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Anders Sæter. Jan Ivar Jakobsen, Guttorm Aasebøstøl Mette Seljenes,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Trond Abelsen, Roy-Willy Hansen, Siv Wilsgård, Anne Jespersen, Guttorm Nergård

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Trond Abelsen, Roy-Willy Hansen, Siv Wilsgård, Anne Jespersen, Guttorm Nergård Berg kommune Møtested: Breidablikk samfunnshus Møtedato: 13.01.05 Tid: 09.30 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Trond Abelsen, Roy-Willy Hansen, Siv Wilsgård,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 13.09.2012 Tid: Kl. 09.15 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Ordfører Ole André Myhrvold Varaordfører Christian Granli

Detaljer

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. GRUE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Komité for næring og oppvekst Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 16.03.2009 Tidspunkt: Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget,

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås kulturhus, Store sal 14.02.2013

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås kulturhus, Store sal 14.02.2013 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås kulturhus, Store sal 14.02.2013 Fra HOK-sak: 1/13 Fra kl.: 18.30 Til HOK-sak: 10/13 Til kl.: 21.20 Av utvalgets

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Gunnar Hynne, Åse Torevik, Kjell Øyasæter. Henny B. Lund, Ola E. Røttereng, Svein Waade

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Gunnar Hynne, Åse Torevik, Kjell Øyasæter. Henny B. Lund, Ola E. Røttereng, Svein Waade MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 21.11.2006 Fra kl.: kl. 08.30 Til kl.: 10.40 Til stede på møtet Medlemmer: Gunnar Hynne, Åse Torevik, Kjell Øyasæter Forfall: Varamedlemmer:

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 04.02.2015 Fra kl. 11.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 01/15 Til saknr.: 16/15 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Det vil bli et temamøte etter kommunestyremøtet 21.05.12 om eierskapsstrategi.

HOVEDUTSKRIFT. Det vil bli et temamøte etter kommunestyremøtet 21.05.12 om eierskapsstrategi. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 31 40 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 07.05.2012 Tidspunkt: 13:00 18:30 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Torkel

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Formannskap

MØTEPROTOKOLL Formannskap HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.01.2015 Fra kl: 09.00 Til kl: 11.15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Arnt Frode Jensen Elbjørg Larsen Arnt Erling

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr Samspleis - videre arbeid med opprustning av fylkesveg 279 i Eide kommune og 215 i Fræna kommune

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr Samspleis - videre arbeid med opprustning av fylkesveg 279 i Eide kommune og 215 i Fræna kommune Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 13/19 Samspleis - videre arbeid med opprustning av fylkesveg 279 i Eide kommune og 215 i Fræna kommune 2012/1609 PS

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 10.04.2013 Tid: 0900

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 10.04.2013 Tid: 0900 Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 10.04.2013 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 98 53 20 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune

Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1 Dato: 28.11.2006 Tidspunkt: 15:00 Eventuelle forfall meldes til sentralbordet på tlf 77 18 92 00. Varamedlemmer møter kun etter nærmere innkalling.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.09.2009 Tid: 12.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.09.2009 Tid: 12.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.09.2009 Tid: 12.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Stig Sørra, Siv Helen Sigerstad, Norvald Ruderaas, Arnt Jakobsen,

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 29.01.2014 Fra kl: 09.00 Til kl: 11.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Merknader

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.12.2014 Fra kl: 12.00 Til kl: 12.45 Til stede på møtet Medlemmer: Arnt Frode Jensen Elbjørg Larsen (unntatt sak 158/14)

Detaljer

KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL

KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KARMØY KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.08.07 Tid : Kl. 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: 11 Forfall: Varamedlemmer: MØTEPROTOKOLL Formannskapet Fra adm. (evt. andre): Rådmannen Sissel

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 8 Kommunestyre

MØTEINNKALLING DEL 8 Kommunestyre MØTEINNKALLING DEL 8 Møtetid: 04.05.2015 Invitasjon kl. 16:30 Innkalling kl. 18:00 Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 01.12.2010 Tid: Kl 09.00 17.30. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 01.12.2010 Tid: Kl 09.00 17.30. Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 01.12.2010 Tid: Kl 09.00 17.30 Til stede på møtet Medlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar Tøllefsen Janne Helgesen

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Rådhuset Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 10:00 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.04.2014 Tid: 18:00-19:25 Til stede på møtet Funksjon Navn Parti Møtt for Ordfører Terje Bråthen Arbeiderpartiet Medlem Ståle Versland

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Geir Fjellberg Medlem FLD

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Geir Fjellberg Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 08.05.2007 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Kommunestyre Møtested: Sal, Senter for Nordlige Folk Dato: 29.04.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Kommunestyre Møtested: Sal, Senter for Nordlige Folk Dato: 29.04.2013 Tidspunkt: 09:00 Utvalg: Kåfjord Kommunestyre Møtested: Sal, Senter for Nordlige Folk Dato: 29.04.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Leder KÅAP

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Asbjørn Volden (Bygdelista) Innkalling og sakliste ble godkjent.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Asbjørn Volden (Bygdelista) Innkalling og sakliste ble godkjent. Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 02.05.2011 Tid: Kl. 18.00 21.15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Alle unntatt:

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 08.02.2006 Tid: 09.00 Avsluttet: 13.00

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 08.02.2006 Tid: 09.00 Avsluttet: 13.00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 08.02.2006 Tid: 09.00 Avsluttet: 13.00 Tilstede på møtet Medlemmer: Jan Tyriberget, Gunn R. Fjæstad Bjarne H. Christiansen Marianne Pedersen Nils A. Røhne

Detaljer

Møteprotokoll. Sakliste. Kommunestyret 28.06.2006 KST-67/06 FOLLO OMSORGSBOLIGER - ENDRING AV EIERFORM. OVERFØRING TIL SKI KOMMUNE

Møteprotokoll. Sakliste. Kommunestyret 28.06.2006 KST-67/06 FOLLO OMSORGSBOLIGER - ENDRING AV EIERFORM. OVERFØRING TIL SKI KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret 28.06.2006 Sakliste KST-67/06 FOLLO OMSORGSBOLIGER - ENDRING AV EIERFORM. OVERFØRING TIL SKI KOMMUNE KST-68/06 FOLLO BARNEVERNVAKT - ALTERNATIV ORGANISERING, NYE VEDTEKTER KST-69/06

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl:

MØTEPROTOKOLL. Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: TROMSØ KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Perspektivet Museum Rådhuset, møterom 5E09 15.9.2010 14.00 17.00 Tilstede på møtet Medlemmer Bjørn-Gunnar Jørgensen Tor

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Det ble avholdt møte i Administrasjonsutvalget samme dag.

HOVEDUTSKRIFT. Det ble avholdt møte i Administrasjonsutvalget samme dag. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 29-34 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 06.06.2011 Tidspunkt: 13:00 17:30 Kommunestyresalen, Rødberg Det ble avholdt møte i Administrasjonsutvalget samme dag.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo (sekretær)

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo (sekretær) GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 03.11.2014 Tid: 12:00 14:30 og 15:05 17:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 26.03.2008 kl. 10.00 (Møtet starter med en befaring) STED: PEISESTUA, LANDMO Gruppemøte: kl. 09.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: HERREDSHUSET Møtedato: 12.02.2013 Tid: 1500. Til stede på møtet: Samtlige medlemmer tilstede

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: HERREDSHUSET Møtedato: 12.02.2013 Tid: 1500. Til stede på møtet: Samtlige medlemmer tilstede SKIPTVET KOMMUNE Møtested: HERREDSHUSET Møtedato: 12.02.2013 Tid: 1500 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Samtlige medlemmer tilstede

Detaljer