KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Fratrådt i sak Møtende varamedlemmer: Olav Skinnes (ordfører)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Fratrådt i sak Møtende varamedlemmer: Olav Skinnes (ordfører)"

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: Tid: Til stede ved behandlingene: /Forfall/ Faste medlemmer: Fratrådt i sak Møtende varamedlemmer: Olav Skinnes (ordfører) Asle Bøe inhabil i sak 18/09 Ingen vara møtte i sak 18/09 Odd Henning Bentsen Leif Erik Lesteberg Forfall Einar Grimelid Bjørn Sorteberg Forfall Even Sjetne Bøe Nils Ole Fladhus inhabil i sak 18/09 Geir Haukeland møtte i sak 18/09 Inger Merete Bjerkerud (varaordfører) Thor Ole Rimejorde Åse Marit Hovden Ove Jokerud Tine V. Welstad Inge Thorud inhabil i Inger Marie Aasen Bjerkerud møtte Gustav Kalager sak 17/09 i sak 17/09 Roy Heia Helene Øverby Forfall Linda Aaskjær Eli Marie Hanserud Per Kristensen Tilstede fra administrasjonen, evt. andre: Rådmann Marit Lesteberg Førstekonsulent Helge Skjeggerud Innkalling/Merknader: Av 17 medlemmer var således 17 til stede. Behandlede saker: Fra sak 16/09 til sak 18/09 Møtet slutt kl

2 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 16/09 09/82 TILTAKSPAKKEN - DISPONERING I KRØDSHERAD KOMMUNE /09 09/80 KJØP AV FYLKESKOMMUNENS EIERANDEL I RAMFOSS S10 18/09 09/20 NAV-KONOTRER I KRØDSHERAD. LOKALISERING OG FINANSIERING. F00

3 MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Marit Lesteberg Arkivnr.: 150 Arkivsaknr.:09/82 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: KOMMUNESTYRET /09 SAKSPROTOKOLL: TILTAKSPAKKEN - DISPONERING I KRØDSHERAD KOMMUNE. Vedlegg: Ingen. Saksopplysninger: Regjeringens tiltakspakke for kommunene innebærer at kommunebudsjettene styrkes med totalt 6,4 mrd. på landsplan. Tiltakspakken fordeler seg som følger: 1. Vedlikeholdstilskudd. Tilskuddet er et midlertidig tilskudd til vedlikehold og rehabilitering av infrastruktur i kommuner og fylkeskommuner. Tilskuddet er fordelt med et likt beløp pr. innbygger og er gitt til alle kommuner og fylkeskommuner uten forutgående søknadsbehandling. Tiltakene som finansieres under ordningen skal komme i tillegg til vedtatte prosjekter i kommunens budsjetter for Fylkesmannen gjør i sin oversendelse oppmerksom på at ubrukte midler som følge av at tiltak ikke har blitt satt i gang i 2009 må tilbakebetales. M.v.a. kompensasjon følger vanlige regler også i denne sammenheng. For Krødsherad kommune er bevilgningen i denne sammenheng kr ,-. 2. Frie inntekter. Som regjeringen varslet før jul vil kommunen også motta kompensasjon for det reelle inntektsbortfallet knyttet til lavere anslåtte skatteinntekter i Det reelle inntektsbortfallet er på usikkert grunnlag anslått til rundt 1,2 mrd. (makrotall) når det også tas hensyn til lavere anslag for lønns- og kostnadsveksten i kommunesektoren. Ut fra dette makroanslag er kommunesektoren kompensert med en økning i rammeoverføringene for frie inntekter.

4 For Krødsherad kommune utgjør denne kompensasjon, totalt kr ,-. Henholdsvis kr ,- i ekstra frie inntekter etter kostnadsnøkkelen, og kr ,- i skattekompensasjon fordelt etter kostnadsnøkkelen. 3. Øvrige tiltaksordninger. Forøvrig har også regjeringen bevilget økte midler til: o Rentekompenserte lån for skole- og svømmeanlegg. (Ramme for K.K. kr ,-) o Investeringstilskudd til omsorgsboliger. o Økt låneramme til utleieboliger. o Læreplaser (lærlingordningen) o Energitiltak (Enova - ordninger) o Idrettsanlegg, spesielt for barn og unge. Vurderinger. Rådmannen viser til ovenstående, og vil gi følgende kommentarer, anbefalinger: Punkt 1. Vedlikeholdstilskudd. Krødsherad kommune har, i likhet med mange andre kommuner, store behov for vedlikehold og rehabilitering av infrastruktur. Kommunale veger, som Bjøreskogvegen og veg med bro til Bjørøya har store behov for utbedringer. Tilrettelegging og freseasfalt på Bjøreskogvegen er tidligere beregnet til ca. 1. mill kr. Veg med bro til Bjørøya er foreløpig ikke kostnadsberegnet og prosjektert, og vil vel således være vanskelig å få gjennomført innen utgangen av Kommunale bygg lider også av etterslep på vedlikehold. Midlene kan uten vanskeligheter benyttes til ekstraordinære tiltak i denne sammenheng. Når det gjelder skolebyggene har kommunen, ved forrige tildeling, benyttet ordningen fullt ut. Det er også vedtatt å benytte kr. 1 mill. av den nye ordningen i Her har vi ytterligere mulighet til å oppta rentekompensert lån med kr ,-. Rehabilitering av infrastruktur i tilknytning til turistkontoret i Noresund sentrum synes også å være et svært sentralt tiltak. Krødsherad kommune har ikke funnet midler til igangsetting av dette tiltaket i sitt budsjett for Det synes imidlertid viktig å ferdigstille denne infrastrukturen for å få en fullverdig tilrettelegging av nærings-/ og aktivitetsområdene i Noresund sentrum. Dette tiltaket er ferdig prosjektert, og kan igangsettes umiddelbart våren For å kunne gjennomføre et helhetlig infrastrukturløft i området er investeringsbehovet beregnet til 2,5 mill. kr. Dette tilsier at Krødsherad kommune også må bidra med ytterligere midler for å få fullført dette infrastrukturtiltak. Rådmannen ser her mulighet for å benytte deler av fondsmidler avsatt til stedsutvikling Noresund og Krøderen. Punkt 2. Frie inntekter. Som det går fram av ovenstående, vil Krødsherad kommune få tilført totalt kr ,- i økte frie inntekter.

5 Skatteinngangen for Krødsherad kommune var i statsbudsjettet for 2008 anslått til kr ,-. Reell skatteinngang ble for samme periode kr ,- I tillegg mottok kommunen kr ,- i inntektsutjevning. Dette innebærer at vi for 2008 hadde en netto manglende skatteinngang med totalt kr ,-. For 2009 har Krødsherad kommune lagt til grunn anslått skatteinngang i statsbudsjettet med kr ,-. Det vises også i denne sammenheng til regjeringens signaler om antatt redusert skatteingang til kommunene, noe som høyst sannsynlig også vil være tilfelle for Krødsherad kommune. Rådmannen vil på dette grunnlag sterkt fraråde at økning i frie inntekter benyttes til å øke driftsutgiftene. Punkt 3. Øvrige tiltaksordninger. I denne sammenheng må kommunen løpende vurdere hvorvidt vi skal gjøre oss nytte av disse ordningene. Som allerede før omtalt har vi vedtatt å benytte 1 mill. rentekompensert lån til skoler i forbindelse med årsbudsjettet Den bevilgede ramme er her gitt for en periode på 8 år, og vi kan således komme tilbake til saken i framtidige budsjettprioriteringer vedr. skoler og svømmehallanlegg. Når det gjelder søknader om ENOVA-midler vises til sak vedr. klimaplan og biovarmeanlegg hvor slike midler er omsøkt. Rådmannens sluttkommentar. Rådmannen vil anbefale at Krødsherad kommune benytter tildelt vedlikeholdstilskudd til å ferdigstille infrastrukturen for fullverdig tilrettelegging for næringsliv og aktivitetsområde i Noresund. sentrum. Økningen i frie inntekter tas til orientering Rådmannen viser til ovenstående og foreslår kommunestyret fatter følgende vedtak: Krødsherad kommunes andel av tilskudd til vedlikehold og rehabilitering av infrastruktur, kr ,-, benyttes til å ferdigstille infrastruktur for næringsliv og aktivitetsområde i Noresund sentrum. I tillegg bevilger kommunen kr ,- fra fondsmidler avsatt til stedsutvikling i Noresund og Krøderen. Økningen i frie inntekter tas til orientering.

6 KOMMUNESTYRET( ): Behandling: Nils Ole Fladhus (TPBL) foreslo følgende: Bruk av fondsmidler reduseres til kr ,- Per Kristensen (H) foreslo følgende: Saken utsettes i påvente av at administrasjonen ser på ønskede tiltak/investeringer innen hver sektor som ligger utenfor investeringsbudsjettet for Det settes opp en prioritert liste hvor kostnad vurderes opp mot nytte Gustav Kalager (AP) foreslo følgende: Krødsherad kommunes andel av tilskudd til vedlikehold og rehabilitering av infrastrukturen, kr ,-, benyttes på følgende områder i prioritert rekkefølge: 1. Veg til Bjøreøya fram til bru. 2. Rundskogvegen ovenfor Stupen. 3. Vedlikehold/asfaltering av andre kommunale veger. 4. Vedlikehold av kommunale bygg 5. Bjøreskogvegen beregnet til 1 mill. kr. For tilrettelegging og freseasfalt. Begrunnelse for forslaget: Disse kr ,- får vi fra staten. Krødsherad AP mener disse pengene skal brukes slik at flest mulig av våre innbyggere får nyte godt av tilskuddet. Det er mange som i dag kjører rundt på elendige veger. Avstemming: Det ble først stemt over Kristensens utsettelsesforslag, som falt mot 2 stemmer Deretter ble Fladhus sitt forslag satt opp mot rådmannens innstilling. Dette oppnådde 17 stemmer, mens rådmannsinnstillingen fikk 0 Til slutt ble Fladhus sitt forslag satt opp mot Kalagers. Her ble resultatet 10 stemmer for Fladhus og 7 stemmer for Kalagers. Innstilling/vedtak: Etter dette ble vedtaket: Krødsherad kommunes andel av tilskudd til vedlikehold og rehabilitering av infrastruktur, kr ,-, benyttes til å ferdigstille infrastruktur for næringsliv og aktivitetsområde i Noresund sentrum. I tillegg bevilger kommunen kr ,- fra fondsmidler avsatt til stedsutvikling i Noresund og Krøderen. Økningen i frie inntekter tas til orientering.

7 MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Marit Lesteberg Arkivnr.: S10 Arkivsaknr.:09/80 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: KOMMUNESTYRET /09 SAKSPROTOKOLL: KJØP AV FYLKESKOMMUNENS EIERANDEL I RAMFOSS Vedlegg: Utkast til avtale. Unnttatt off. Off.l. 23 Saksopplysninger: Saken gjelder godkjennelse av avtale mellom Krødsherad, Modum og Sigdal kommune og Buskerud fylkeskommune om overdragelse av fylkeskommunens eierandel Ramfoss Kraftlag (RK) til kommunene. Krødsherad kommunes andel av kjøpesummen utgjør NOK , og innebærer at kommunen overtar 10,22 % av RK, og dermed øker sin eierandel i RK fra 18,17% til 28,39%. Kjøpesummen forutsettes i sin helhet finansiert via Krødsehrad Everk KF. Bakgrunn og tidligere vedtak. RK er et interkommunalt samarbeid organisert etter kommuneloven 27 som ble etablert i 1959 for utbygging av Ramfoss kraftverk. Deltagerne i selskapet er for tiden Buskerud fylkeskommune (36%) Modum kommune (36,35%), Krødsherad kommune (18,17 %) og Sigdal kommune (9,48%). I 1997 overførte Buskerud fylkeskommune sine kraftinteresser til Buskerud Kraft AS (nå EB produksjon AS), herunder eierandelen i RK. Kommunene bestred at Buskerud fylkeskommune hadde adgang til å overføre andelene i et interkommunalt selskap til et aksjeselskap, og fattet vedtak om eksklusjon av fylkeskommunen fra videre deltakelse i RK. Kommunestyret besluttet i den forbindelse at Krødsherad kommune skulle overta av sin forholdsmessige andel av Buskerud fylkeskommunes andel av RK ved utløsningen av fylkeskommunen, og stilte midler til disposisjon for en slik overtakelse, jfr. vedtak i Krødsheard kommunestyre , sak 109/03. Det oppstod tvist om eksklusjonsvedtaket som ble løst ved inngåelse av en forliksavtale i 2003, jfr. vedtak i formannskapet 27. august 2003, sak 0069/03.

8 Forliksavtalen innebar i korthet at fylkeskommunens eierandel i RK ble ført tilbake til fylkeskommunen, at det ble avtalt begrensninger i fylkeskommunens innflytelse i selskapet, og at kommunene overtok til sammen 10% av fylkeskommunens eierandel til forholdsmessig fordeling, slik at Krødsherad kommunes eierandel økte fra 15,33% med 2,84% til 18,17%. Videre ble det avtalt at det formelle eierskapet til den resterende eierandelen i RK skulle overtas av kommunene mot at fylkeskommunen skulle beholde uttaksrett til kraftmengden, dersom dette lot seg gjennomføre uten negative skattemessige konsekvenser. Ny avtale mellom kommunene og fylkeskommunen. Det har senere vist seg at denne delen av forliksavtalen ikke lar seg gjennomføre som følge av negative skattemessige konsekvenser. Kommunene og fylkeskommunen er enige om at det ikke er en god løsning for RK at fylkeskommunene forblir eier i selskapet i en situasjon der fylkeskommunen har besluttet at den ikke selv skal være aktiv deltaker i kraftproduksjonsvirksomhet. Det er derfor fremforhandlet en ny avtale mellom kommunene og fylkeskommunen, hvoretter de tre kommunene overtar sin forholdsmessige andel av fylkeskommunens eierandel i RK og fylkeskommunens forpliktelser til å levere gjeldsbrevkraft. Gjeldsbrevkraftforpliktelsene som overtas knytter seg til fylkeskommunens opprinnelige finansiering av eierandelen i RK. Kjøpesummen er etter forhandlinger satt til 77 mill. kroner, som fordeles som følger: Nåværende eierandel i RK Andel i RK som overtas fra BFK Andel kjøpesum Eierandel i RK etter overdragelsen Sigdal kommune 9,48% 5,33% kr ,81% Krødsherad kommune 18,17% 10,22% kr ,39% Modum kommune 36,35% 20,45% kr ,80% Buskerud fylkesk. 36% Sum 100% 36% 100% Gjennomføring av avtalen er betinget av at de skattemessige utfordringene knyttet til avtalen finner en akseptabel løsning innen utløpet av I den anledning vil det på vegne av kommunene og fylkeskommunen rettes en henvendelse til Finansdepartementet for så vidt gjelder overtakelse av gjeldsbrevkraftforpliktelser og grunnrentebeskatning i fremtiden. Videre vil RK anmode om en bindende forhåndsuttalelse fra ligningsmyndighetens side for så vidt gjelder skattemessig eierskap til kraftverket for så vidt gjelder gjeldsbrevkraftandelen. Det er tatt normalt forbehold om konsesjon og avgitt hensiktsmessige garantier fra selgersiden tatt i betraktning de forutgående avtaler og situasjonen forøvrig. Administrasjonen mener at avtalen som nå er fremforhandlet vil løse den langvarige striden omkring eierskapet i RK på en god måte, og vil gjøre det mulig for de tre

9 kommunene å videreutvikle RK sammen med sine øvrige kraftressurser, innenfor rammene av det gode samarbeidet som allerede er etablert mellom de tre kommunene om kraftressursene i området. Behandling i Krødsherad Everk KF. Saken legges fram for Everksstyret i møte , kl Everksstyrets vedtak vil foreligge til gruppemøter og kommunestyrets møte. Everkssjefens forslag til vedtak i Everkstyret hitsettes: 1. Krødsherad Everk går inn for oppkjøp av eierandel i Ramfoss Kraftlag. Eierandelen økes fra 18,17 % til 28,39 %. Oppkjøpet gjennomføres så snart verserende skattespørsmål er avklart. 2. Krødsherad Everk finansierer hele eller deler av kjøpet på totalt kr ,-. Everkets årlige kostnad med oppkjøpet lån/egenkapital/renter/avdrag dekkes over kraftdelen av vår virksomhet, jfr. Vedtak i kommunestyresak 126/08. Everksstyrets uttalelse vil foreligge til kommunestyrets møte. Rådmannen viser til foranstående og foreslår at kommunestyret fatter slikt vedtak. Utkast til avtale mellom Krødsherad, Modum og Sigdal kommune og Buskerud fylkeskommune om overdragelse av fylkeskommunens eierandel i Ramfoss Kraftlag til kommunene godkjennes. Krødsherad kommunes andel av kjøpesummen utgjør kr ,-, og finansieres i sin helhet av Krødsherad Everk KF. Everksstyret bemyndiges til å vedta endelig finansieringsplan med lån/burk av egenkapital på en gunstigst mulig måte sett under ett for Krødsherad kommune og Krødsherad Everk KF. Gjennomføringen av avtalen er betinget av at de skattemessige utfordringene knyttet til avtalen finner en akseptabel løsning innen utløpet av Endelig utfall av saken forelegges Krødsherad kommunestyre til orientering. KOMMUNESTYRET( ): Behandling: Gustav Kalager (AP) fratrådte som inhabil. I hans sted møtte Inger Marie Aasen Bjerkerud Fra Everkstyrets behandling hitsettes følgende vedtak: 3. Krødsherad Everk går inn for oppkjøp av eierandel i Ramfoss Kraftlag. Eierandelen økes fra 18,17 % til 28,39 %. Oppkjøpet gjennomføres så snart verserende skattespørsmål er avklart. 4. Krødsherad Everk finansierer hele kjøpet på totalt kr ,-. Everkets årlige kostnad med oppkjøpet lån/egenkapital/renter/avdrag dekkes over kraftdelen av vår virksomhet, jfr. Vedtak i kommunestyresak 126/08.

10 Innstilling/vedtak: ENSTEMMIG VEDTAK: Utkast til avtale mellom Krødsherad, Modum og Sigdal kommune og Buskerud fylkeskommune om overdragelse av fylkeskommunens eierandel i Ramfoss Kraftlag til kommunene godkjennes. Krødsherad kommunes andel av kjøpesummen utgjør kr ,-, og finansieres i sin helhet av Krødsherad Everk KF. Everksstyret bemyndiges til å vedta endelig finansieringsplan med lån/bruk av egenkapital på en gunstigst mulig måte sett under ett for Krødsherad kommune og Krødsherad Everk KF. Gjennomføringen av avtalen er betinget av at de skattemessige utfordringene knyttet til avtalen finner en akseptabel løsning innen utløpet av Endelig utfall av saken forelegges Krødsherad kommunestyre til orientering.

11 MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Marit Lesteberg Arkivnr.: F00 Arkivsaknr.:09/20 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /09 FORMANNSKAPET /09 KOMMUNESTYRET /09 SAKSPROTOKOLL: NAV-KONTORER I KRØDSHERAD. LOKALISERING OG FINANSIERING. Vedlegg: Vedlegg 0: Rådmannens notat til formannskapets ekstraordinære møte Vedlegg 1: Brev fra fysioterapeutene datert Vedlegg 2: Formannskapssak 62/08 Ny tannklinikk Vedlegg 3: Epost fra Bjørn Christiansen/NAV av Vedlegg 4: Epost fra Astrid Bøe av Vedlegg 5: Diverse beregninger og forslag til leieforhold (unntatt off. jfr. off.l. 23) Saksopplysninger: Historikk. Det vises til tidligere saker vedr. framtidig NAV-kontor i Krødsherad. Administrasjonen har, i henhold til klare politiske signaler, arbeidet for å få et mest mulig fullverdig NAV-tilbud lokalisert i egen kommune. Dette har vi nå lykkes med. Planlagt åpning av NAV-Krødsherad er NAV-leder er også tilsatt. Det vises i denne sammenheng også til vedtatt intensjonsavtale (F-sak 94/08 i møte ) hvor det heter følgende om lokalisering. Partene er enige om at NAV-kontoret lokaliseres til Kryllingheimen, dersom det kan innpasses der, evt. annet sentralt beliggende sted på Noresund. Videre har partene til hensikt å sikre at kravene til universell utforming ivaretas. Ved behov for endringer i eksisterende bygg betaler NAV Buskerud sin andel og Krødsherad kommune sin andel av bygningsmessige investeringer iht. til omforent nøkkel for fordeling av utgiftene. Jfr. Pkt. 6 Etableringskostnader. NAV Buskerud dekker sin andel av eventuelle bygningsmessige investeringer over husleien dersom det ikke stilles midler til disposisjon for dette formål fra Arbeids- og velferdsetaten. Husleieforholdet, herunder pris, reguleres i egen avtale mellom partene. Det er enighet om at kostnadene deles 50/50 mellom NAV stat og NAV-kommune.

12 Skriftlig avtale foreligger ikke ennå da lokaliseringsforhold fortsatt er noe uavklart. På denne bakgrunn startet administrasjonen arbeidet med utredning av behov for tilpasninger av lokaler i Kryllingheimen (i området ved nåværende trygdekontor). Nav Buskerud har hele tiden vært aktive med egne representanter i denne sammenheng, og NAV-stats kravspesifikasjoner til bygningsmessig utforming er lagt til grunn for prosjekteringen. Hva innbefatter ombygging tilrettelegging i Kryllingheimens lokaler. Tilretteleggingen innbefatter en totalrenovering av arealene, og er i henhold til NAVstats kravspesifikasjoner, og tilsvarende de krav NAV-stat har lagt til grunn for kontorstandard ved etablering av NAV s øvrige kontorer. Kort oppsummert. 4 cellekontorer + en arbeidsplass i vrimlesone, vrimlesone hvor publikum skal ha mulighet til å betjene seg selv via data, to samtalerom tilrettelagt med nødvendig lydisolasjon og 2 rømningsveier, ett møterom med tilsvarende tilrettelegging. Området åpnes for øvrig for å ivareta sikkerheten til arbeidstakerne. Hele området er tilpasset universell standard. Videre framdrift. I henhold til kommunestyrets budsjettvedtak, punkt 17, skal sak vedr. ombygging til NAV-kontor legges fram for kommunestyret til endelig vedtak så snart anbudsresultat, økonomi og framdrift er klart, men før det inngås bindende avtale med entreprenør. Ombyggingsarbeidene har nå vært lagt ut på anbud i henhold til Lov om offentlige anskaffelser. Ved anbudsfristens utløp, og etter kontrollregning av anbudene, viser totalt byggebudsjett en kostnad på 2,9 mill inkl. m.v.a. I denne sammenheng vises til vedlagte alternativer for finansiering. (unntatt offentlighet, jfr. Off.l. 23) I perioden for anbudsinnhenting har også Krødsherad kommune mottatt muntlig henvendelse fra eierne av KIWI-bygget med tilbud om leie (se tidligere omtalt vedlegg). Hvis det skulle være ønskelig å etablere NAV-kontoret i andre bygg enn der nåværende kontorer er, må offentlige anskaffelsesregler følges, og utlysing må finne sted, slik at evt. utleiere står likt når det gjelder å inngi tilbud. Rådmannens vurdering. NAV-kontorer sentralt i Noresund sentrum i leide lokaler. Rådmannen ser klart at dette er mulig, og at det også muligens på kort sikt kan være tilnærmet kostnadsnøytralt. På lengre sikt er det imidlertid ingen tvil om at det er økonomisk mest gunstig for Krødsherad kommune med plassering i Kryllingheimanlegget. (Se vedlagte alternative beregninger unntatt offentlighet). For publikum kan dette sikkert være både positivt og negativt. En plassering midt i Noresund sentrum er mer sentralt enn ved Kryllingheimanlegget, selv om dette også er sentralt beliggende i Noresund. Fra enkelte hold er det vektlagt at NAV-kontoret bør være i et friskt miljø, noe som sikkert kan være fordelaktig. Det kan imidlertid også

13 være en ulempe med manglende samlokalisering av kontorer som til tider skal besøkes samtidig. Slik samlokalisering oppnås bare ved Kyllingheimanlegget. Rådmannen synes også det er viktig å stille spørsmål om hva som er riktig bruk av lokaler helt sentralt i Noresund sentrum. Krødsherad kommune har i den siste tiden brukt store ressurser på å tilrettelegge for et aktivt og pulserende sentrum midt i Noresund, et sentrum som skal tiltrekke seg så vel fastboende som turister. Bør lokaler i dette område brukes til offentlige kontorer når vi har velegnede arealer i nærområdet? Rådmannen ber om at også dette spørsmål vurderes ved valg av lokalisering. Ved evt. vurdering/valg av leielokaler, må oppstart for kontoret utsettes. Muligheten for utsatt oppstart er drøftet med NAV Buskerud., og dette synes å være gjennomførbart. En slik utsettelse vil også påvirke tidspunkt for etablering av nytt tannlegekontor i fylkestannlegens regi. NAV-kontorer i Kryllingheimanlegget. Rådmannen ser også klart at de totalt ombyggingskostnadene er høye. De tilsvarer totalt ca pr. m 2, noe som imidlertid ikke er uvanlig i slike sammenhenger. NAV-stat har en utarbeidet en krav-spesifikasjon som skal ivareta at framtidige arbeidstakere i NAV systemet får noenlunde ensartede arbeidsforhold, og at publikum møter noenlunde tilsvarende fysisk tilrettelagte kontorer. Når slik spesifikasjon er utarbeidet og lagt til grunn ved andre kontorer, synes det også riktig at dette følges i Krødsherad da vi har et vedtatt ønske om fullverdig kontor lokalisert i egen kommune. Plasseringen av framtidig kontor er også viktig. Vi har vedtak om at kontoret skal lokaliseres i Noresund, fortrinnsvis i Kryllingheimanlegget. De ansatte i NAV har, og må ha, et nært samarbeid med ansatte ved de øvrige kontorer som allerede er lokalisert i Kryllingheimanlegget. Samlokaliseringen er av stor betydning for god og effektiv saksbehandling. Også for brukerne er det fordelaktig at flest mulig av kontorene er samlet på ett sted, noe vi i lengre tid har arbeidet for og fått til i Kryllineheimanlegget. Dette er også vektlagt som viktig fra de som skal ha sitt daglige arbeid ved NAVkontoret. Rådmannen har også vurdert totalbehovet for kontorarbeidsplasser i Kryllingheimanlegget. Selvfølgelig er det ikke vanskelig å finne annen kontormessig bruk av nåværende trygdekontorer hvis optimale ønsker skal tilfredsstilles, noe vi som kommune ikke har økonomi til verken i dette eller andre anlegg. Nåværende sosialkontorlokaler er, som kjent, tiltenkt framtidig tannlegekontor, noe som også er tilkjennegitt overfor fylkestannlegen. Dette er også i henhold til fylkestannlegens ønsker om et framtidig faglig fellesskap for tannlegekontoret. Framtidig utvidelse av administrasjonen er ikke vurdert, da det ikke synes mulig på nåværende tidspunkt. Uansett framtidig bruk vil nåværende trygdekontorlokaler ha behov for rehabilitering i forhold til dagens krav, noe som vil medføre kostnader for kommunen.

14 Fysioterapeutene har uttrykt ønske om økte arealer. Det vises i denne sammenheng til vedlagte notat. Det kan helt sikker være gunstig med økte arealer for fysioterapeutene. Som liten kommune vurderer imidlertid rådmannen det dit hen at Krødsherad har gode lokaler rundt fysioterapi og treningssenter. Behov for kontorplass til kommunal fysioterapeut er klart til stede, men kan løses andre steder i bygget, selv om dette da ikke bli den helt optimale løsningen. Rådmannen vurderer totalsituasjonen dit hen at kontorarealer og andre lokaliteter er tilstrekkelige, og at det således er mest hensiktsmessig med etablering av NAVkontorene i Kryllingheimanlegget. Uttalelse fra de ansatte ved NAV-trygd og sosialkontoret. Ansatte ved NAV trygd og sosialkontoret uttaler følgende vedr. plassering: I forbindelse med mulige endringer for NAV lokaler ønsker vi å bemerke følgende: Det som veier tyngst i forhold til å kunne benytte lokalene på Kryllingheimen er det gode samarbeidet som vi har pr. i dag med alle instanser her innenfor helse/omsorg (lege, fysioterapi, helsesøster, hjemmetjenester, psykiatri o.s.v.) Vi har pr. i dag mulighet til å ta kontakt raskt for å få til best mulige løsninger, noe som er med på å korte ned arbeidsprosesser/ventetid og gjøre en best mulig jobb for våre felles brukere. De fleste av våre brukere er i kontakt med en eller flere instanser innen helse/omsorg. De ansatte uttrykker også at det er viktig med gode lokaler, best mulig tilpasset deres behov. Hvis slik tilpasning ikke er mulig i Kryllingheimanlegget, synes det å være greit med annen plassering, forutsatt at dette da blir i Noresund sentrum. Tidligere behandling. Saken ble behandlet i formannskapets møte Til dette møtet hadde rådmannen følgende innstilling: Totalt sett synes det å være mest hensiktsmessig å samlokalisere framtidig NAVkontor i Kryllingheimanlegget. Formannskapet signaliserer at framtidige NAV-kontorer skal lokaliseres til Kryllingheimen. På dette grunnlag kan kontraktsforhandlinger med entreprenører gjennomføres under forutsetning av kommunestyrets godkjenning før avtalene signeres. Rådmannen bemyndiges til å arbeide videre med avtale med NAV Buskerud om slik samlokalisering fram til at saken skal leges fram for kommunestyret i møte 5. februar Formannskapets signaler om valg av finansieringsmodell legges til grunn for videre avtaleforhandlinger med NAV-Buskerud. NAV Buskerud signaliserte i forbindelse med dette møtet at, sitat: det er i utgangspunktet lite ønskelig med en utsettelse av etableringstidspunktet. Det vil bli resultatet dersom Kryllingheimen ikke velges. Vårt primære ønske er derfor at NAV-

15 kontoret lokaliseres i Kryllingheimen med en husleie på kr /m 2 og at kommunen dekker ombyggingskostnadene. Dersom dette ikke er mulig aksepterer NAV Buskerud at kontoret kan etableres andre steder i Noresund sentrum. Ordføreren la i ovennevnte møte fram følgende endringsforslag som ble vedtatt mot 1 stemme (Inge Thorud - AP). Formannskapet ønsker en vurdering av: o Fysioterapeutenes behov for mer arealer til kontor og treningsrom/garderober etc. med kostnader/inntekter. o Tannhelsetjenestens behov for arealer, om det er mulig de kan benytte deler av arealet som opprinnelig var tiltenkt NAV med kostnader/inntekter. o Kontor for psykiatrisk sykepleier vurderes. o NAV Buskerud kontaktes for vurdering av andre tilfredsstillende lokaler i Noresund sentrum. o Ordføreren innkaller til ekstra formannskapsmøte når saken er klar til behandling. Rådmannen utarbeidet et notat som svar på formannskapets vedtak av (Se eget vedlegg) Ordføreren innkalte deretter til ekstraordinært formannskapsmøte den Rådmannen opplyste i dette møtet at hun opprettholdt sin innstilling. Men understreket NAV Buskeruds ønske om kommunal ombygging og ren m 2 -leie fra NAV Buskerud Rådmannen opplyste også at det var aksept fra NAV Buskerud om leie av totalarealet til en årlig leiepris på 1000 pr. m2, og at det da er enighet om at Krødsherad kommune fris fra nåværende gamle spesialavtale med trygdekontoret., jfr. vedlagte notat. Fra formannskapets ekstraordinære møte foreligger følgende innstillinger til kommunestyret: Formannskapets flertall (Skinnes, Bentsen, Bjerkerud og Hovden) innstiller: Rådmannen igangsetter nødvendige tiltak for å finne egnede lokaler for plassering av NAV Krødsherad i Noresund sentrum så nært opp til planlagt åpning, , som mulig. Arbeidet skal skje i samarbeid med NAV Buskerud. Rådmannen skal også sørge for at laveste tilbud på ombygging av Kryllingheimen blir forlenget til etter at anbud for leie i sentrum av Noresund er klart. På bakgrunn av dette kan kommunestyret fatte endelig vedtak om plassering av NAV-kontor i Krødsherad. Formannskapets mindretall (Thorud) innstiller: Rådmannens innstilling tiltres Etter at formannskapet hadde sitt ekstraordinære møte , har rådmannen, sammen med NAV Buskerud, startet forberedende prosess for innhenting av tilbud på leie av lokaler i Noresund sentrum.

16 I denne samenhang har følgende framkommet. NAV Buskerud varsler at hvis Krødsherad kommune ønsker å tilby lokaler i Kryllingheimanlegget, må dette gjøres på nåværende tidspunkt, før evt. utlysing med anmodning tilbud på leie. Hvis leieutlysing først er foretatt, må resultatet her aksepteres, med mindre det er saklig grunn til å avlyse. Rådmannen viser til foranstående og ber om at kommunestyret tar endelig stilling om Krødsherad kommune skal tilby lokaler i Kryllingheimanlegget. Hvis det er ønskelig å tilby lokaler i Kryllingheimanlegget foreslår rådmannen at Krødsherad kommune forestår utbyggingen og tilbyr NAV-Buskerud 10-års leiekontrakt med mulighet til forlengelse. Leiepris i henhold til alternativ 4A i beregningsnotat. (indeksjustert), hvorav NAV Buskerud betaler halvparten. Det forutsettes at Krødsherad kommune fris fra sin tidligere leiekontrakt med Trygdeverket. FORMANNSKAPET( ): Behandling: På bakgrunn av rådmannens utredning fremmer Bygdelista v/ordfører Olav Skinnes (TPBL) følgende forslag til vedtak: Rådmannen igangsetter nødvendige tiltak for å finne egnede lokaler for plassering av NAV- Krødsherad i Noresund sentrum så nært opp til planlagt åpning, , i samarbeid med NAV Buskerud. Rådmannen skal også sørge for at laveste tilbud på ombygging av Kryllingheimen blir forlenget til etter at anbud for leie i sentrum av Noresund er klart. På bakgrunn av dette kan kommunestyret fatte endelig vedtak om plassering av NAV kontor i Krødsherad Inge Thorud (AP) signaliserte at Arbeiderpartiet ville gå inn for rådmannens innstilling, med følgende begrunnelse: Krødsherad Arbeiderparti mener at servicefunksjonene til NAV overfor kommunens innbyggere best ivaretas ved at NAV Krødsherad lokaliseres til Kryllingheimen. Ved avstemming oppnådde ordførers forslag 4 stemmer (Skinnes, Bjerkerud, Hovden og Bentsen), mens 1 stemme (Thorud) ble avgitt for rådmannens innstilling. Innstilling/vedtak: Formannskapets flertall (Skinnes, Bentsen, Bjerkerud og Hovden) innstiller: Rådmannen igangsetter nødvendige tiltak for å finne egnede lokaler for plassering av NAV- Krødsherad i Noresund sentrum så nært opp til planlagt åpning, , i samarbeid med NAV Buskerud. Rådmannen skal også sørge for at laveste tilbud på ombygging av Kryllingheimen blir forlenget til etter at anbud for leie i sentrum av Noresund er klart. På bakgrunn av dette kan kommunestyret fatte endelig vedtak om plassering av NAV kontor i Krødsherad Formannskapets mindretall (Thorud) innstiller: Rådmannens innstilling tiltres.

MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Offentlig versjon

MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Offentlig versjon MØTEPROTOKOLL Offentlig versjon Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 25.10.2007 Tid: 19.00 Til stede ved behandlingene: Møtt/Forfall/ Faste medlemmer: Fratrådt i sak Olav Skinnes (ordfører)

Detaljer

KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Offentlig versjon

KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Offentlig versjon MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Offentlig versjon Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 05.02.2009 Tid: 19.45 Til stede ved behandlingene: Faste medlemmer: Olav Skinnes (ordfører) Møtt/Forfall/

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET MØTEPROTOKOLL Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 29.03.2007 Tid: 19.00 Til stede ved behandlingene: Faste medlemmer: Møtt/Forfall/Fratrådt i sak Møtende varamedlemmer: Olav Skinnes Møtt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 100/10 10/838 FOLKETS TALERSTOL 033

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 100/10 10/838 FOLKETS TALERSTOL 033 MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 11.11.2010 Tid: 19.00 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 100/10 10/838 FOLKETS TALERSTOL 033 101/10

Detaljer

FV 192 FINANSIERING AV KOMMUNENS ANDEL. Q10 44 BRØYTING/VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE VEGER Q03 47 SALG AV TOMTEAREAL - DISPONERING AV INNTEKT.

FV 192 FINANSIERING AV KOMMUNENS ANDEL. Q10 44 BRØYTING/VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE VEGER Q03 47 SALG AV TOMTEAREAL - DISPONERING AV INNTEKT. MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 24.09.2008 Tid: 19.00 Gruppemøter kl: 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 09.09.2010 Tid: 19.00 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 80/10 10/541 FOLKETS TALERSTOL 033 3 FRAMTIDIG

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. FORMANNSKAPET Offentlig versjon

MØTEPROTOKOLL. FORMANNSKAPET Offentlig versjon MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Offentlig versjon Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 13.12.2012 Tid: 09.00 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 155/12 12/620 REGULERINGSPLAN

Detaljer

KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Fratrådt i sak Møtende varamedlemmer: Olav Skinnes (ordfører)

KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Fratrådt i sak Møtende varamedlemmer: Olav Skinnes (ordfører) MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 26.03.2009 Tid: 19.00 Til stede ved behandlingene: /Forfall/ Faste medlemmer: Fratrådt i sak Møtende varamedlemmer: Olav

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 24.06.2010 Tid: 20.00 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 62/10 10/462 FOLKETS TALERSTOL 033 3 63/10

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. FORMANNSKAPET Offentlig versjon

MØTEPROTOKOLL. FORMANNSKAPET Offentlig versjon MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Offentlig versjon Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 03.05.2012 Tid: 09.00 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 63/12 08/937 KOMMUNEDELPLAN

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Offentlig versjon. SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 126/11 09/935 EIENDOMSSKATT NVA 232 3

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Offentlig versjon. SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 126/11 09/935 EIENDOMSSKATT NVA 232 3 MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Offentlig versjon Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 24.11.2011 Tid: 09.00 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 126/11 09/935 EIENDOMSSKATT

Detaljer

MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 11.11.2010 Tid: 19.00 Gruppemøter kl: 18.

MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 11.11.2010 Tid: 19.00 Gruppemøter kl: 18. MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 11.11.2010 Tid: 19.00 Gruppemøter kl: 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET SAKSLISTE. Arkivsaknr : Tittel Arkivkode Side ENDRING AV BETALINGSSATSER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET SAKSLISTE. Arkivsaknr : Tittel Arkivkode Side ENDRING AV BETALINGSSATSER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 24.11.2010 Tid: 13.00 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr : Tittel Arkivkode Side 111/10 10/881 ENDRING AV BETALINGSSATSER FOR

Detaljer

MØTEBOK FORMANNSKAPET

MØTEBOK FORMANNSKAPET MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 11.09.2008 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/16 Innklaget virksomhet: Klager: NAV Buskerud, Saksnummer: 2009/16 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status:

Detaljer

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 19.04.2012 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 19.04.2012 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08. MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 19.04.2012 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 3 MØTEINNKALLING FOR Bystyret MØTE NR.: 03/13 TID: 16.12.2003 16:00 MERK TIDEN!! STED: BYSTYRESALEN Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf.

Detaljer

MØTEINNKALLING Offentlig versjon

MØTEINNKALLING Offentlig versjon MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 30.06.2011 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer

Detaljer

KRØDSHERAD KOMMUNE ÅRSBUDSJETT FOR 2010 ØKONOMIPLI4N FOR PERIODEN 2010-2013

KRØDSHERAD KOMMUNE ÅRSBUDSJETT FOR 2010 ØKONOMIPLI4N FOR PERIODEN 2010-2013 KRØDSHERAD KOMMUNE ÅRSBUDSJETT FOR 21 ØKONOMIPLI4N FOR PERIODEN 21-213 Årsbudsjettet er første år i Økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen for øvrig er retningsgivende. Rådmannens forslag framlagt til

Detaljer

KRØDSHERAD KOMMUNE. Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen for øvrig er retningsgivende.

KRØDSHERAD KOMMUNE. Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen for øvrig er retningsgivende. KRØDSHERAD KOMMUNE ÅRSBUDSJETT FOR 2008 ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2008 2011 Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen for øvrig er retningsgivende. Vedtatt av Krødsherad kommunestyre

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.07.2008 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE FINANSFORVALTNINGSRAPPORT PER

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE FINANSFORVALTNINGSRAPPORT PER MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Møtedato: Tid: Kommunestyresalen, Kommunehuset 24.05.2012 19.00 Gruppemøter kl: 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Det innkalles til møte i formannskapet. SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0007/08 REFERATSAKER

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

Risikovurdering,- Krona kunnskap og kulturpark, Musikkteater og Skauløkka parkeringsanlegg.

Risikovurdering,- Krona kunnskap og kulturpark, Musikkteater og Skauløkka parkeringsanlegg. Kongsberg 21/8 2014 Risikovurdering,- Krona kunnskap og kulturpark, Musikkteater og Skauløkka parkeringsanlegg. Bakgrunn: KKPE AS er et aksjeselskap der Bolten Eiendom (BE) ved inngåelsen eier 60 % og

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested:, Rådhuset Dato: 27.11.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en sak, må

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 162/08 PRINSIPPAVKLARING - GRAN KOMMUNES ROLLE: UTBYGGING OG DRIFT AV IDRETTSANLEGG I GRAN OG BRANDBU

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 162/08 PRINSIPPAVKLARING - GRAN KOMMUNES ROLLE: UTBYGGING OG DRIFT AV IDRETTSANLEGG I GRAN OG BRANDBU MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Kommunestyret Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 11.12.2008 Tid: 12.00 Merk tidspunkt! Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 784 02502 som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 27.02.2014 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 27.02.2014 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 27.02.2014 10.00 herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer