LIKESTILLING I INNOVASJON NORGE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LIKESTILLING I INNOVASJON NORGE"

Transkript

1 LIKESTILLING I INNOVASJON NORGE

2 INNHOLD FORORD 1. BEGRUNNELSE 2. BAKGRUNN 2.1 Utgangspunkt 2.2 Mandat 2.3 Hva sier likestillingsloven? 3. POLICY OG STRATEGI 4. MÅL OG TILTAK 4.1 Rekruttering og karriereutvikling 4.2 Ledelse og kompetanse 4.3 Bedriftskultur 5. FORANKRING OG OPPFØLGING

3 FORORD Likestilling mellom kvinner og menn er et prioritert samfunnspolitisk mål og et viktig personalpolitisk mål i Innovasjon Norge. Kvinnesatsing er også et gjennomgående fokusområde i alle aktiviteter rettet mot våre kunder. Det er derfor viktig at Innovasjon Norge også internt har formulerte mål og planer innenfor dette området. Dette er Innovasjon Norges handlingsplan for likestilling. Planen skal gjelde i den kommende fi reårsperioden Handlingsplanen er utarbeidet av en arbeidsgruppe bestående av medlemmer fra ansattes organisasjoner og ledelsen. Arbeidsgruppen har fått innspill fra et bredt sammensatt utvalg av ansatte i hele organisasjonen gjennom telefonintervjuer og gjennom møter i to fokusgrupper. Videre er det i høstens kultur- og klimaundersøkelse innhentet synspunkter fra alle ansatte om likestillingsforhold. I prosessen med likestillingsplanen har gruppen hatt godt samarbeid med Arbeidsgiverforeningen NAVO og innleid konsulent. Planen har fått tilslutning både i ledergruppen og i Samarbeidsutvalget. Det forventes at handlingsplanen følges opp aktivt for å nå de mål som er satt. Dette legger en særlig forpliktelse på ledere på alle nivåer i Innovasjon Norge. Det er mitt ønske at arbeidet med likestilling internt i Innovasjon Norge blir prioritert i alle deler av organisasjonen også i den kommende fi reårsperioden og at likestillingsarbeidet etter dette skal være en naturlig og integrert del av Innovasjon Norges ordinære virksomhet. Vi ønsker oss selv lykke til med gjennomføringen! Desember 2005 adm. direktør

4 1. BEGRUNNELSE Innovasjon Norge skal fremme bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling i hele landet, og utløse ulike distrikters og regioners næringsmessige muligheter gjennom å bidra til innovasjon, internasjonalisering og profi lering. Innovasjon Norge skal bidra til økt verdiskaping bl. a. gjennom å styrke kvinners posisjon i næringslivet, både som etablerere, i ledelse og i styrer. Dette bør skje både gjennom vår særskilte satsing (Kvinner i Fokus) og som en integrert del av virksomheten. Kvinnesatsingen er et tverrgående satsingsområde som skal gjenspeiles i alle aktiviteter rettet mot våre kunder. Begrunnelsen er at en offensiv satsing overfor kvinner vil styrke alle deler av samfunnet og gjøre oss bedre i den internasjonale konkurransen. For å løse denne oppgaven, må Innovasjon Norge ta i bruk alle talenter i hele organisasjonen, både kvinner og menn. Innovasjon Norges kvinnesatsing handler også om å endre holdninger. Vi ønsker å gå foran og bidra til at kvinner i langt større grad kan bruke sin kompetanse og erfaring i norsk bedrifts- og næringsutvikling. For å få troverdighet for vår kvinnesatsing overfor kundene, må vi leve som vi sier slik at vår interne kultur underbygger vår kvinnesatsing overfor næringslivet. Med likestilling i IN mener vi at kvinner og menn skal ha de samme rettigheter, plikter og muligheter på alle områder. Dette innebærer blant annet lik rett til innfl ytelse, rett til å påvirke, deling av ansvar og byrder, belønning av innsats, rett til å føle seg trygg i forhold til overgrep og respekt for menneskeverd for både kvinner og menn. IN skal vektlegge en forståelse av at kvinner og menn er både like og ulike og at de verken er prinsipielt enten like eller ulike. Hensikten med IN s likestillingsarbeid er altså todelt: Øke lønnsomheten ved at IN tar i bruk alle tilgjengelige ressurser for å bidra til positive resultater for våre kunder. Øke attraksjonen for samarbeidspartnere og potensielle nye ansatte og gi IN enda bedre omdømme som en moderne kompetanseorganisasjon. 2. BAKGRUNN 2.1 Utgangspunkt Det er gjennomført fl ere likestillingstiltak i IN. Det er bl.a. ansatt fl ere kvinner i ledende stillinger. Det er også innført mulighet for fl eksible ordninger vedrørende permisjoner og hjemmearbeid for personer med omsorgsansvar. Videre er det teknisk lagt til rette for mobile arbeidsformer/arbeid hjemmefra. IN s fl eksible arbeidstidsordning bidrar også i positiv retning. Likestillingsarbeidet er godt forankret i toppledelsen, og det er et positivt klima generelt i virksomheten for likestillingsarbeid. Likevel er det fortsatt fl ere forbedringsområder. Selv om man korrigerer for utdannings- og erfaringsbakgrunn, befi nner relativt fl ere kvinner seg på lavere stillingsnivå enn menn, og det er langt færre kvinner enn menn i ledende stillinger. På ledernivå (1-4) er det om lag 70 % menn og i høyere fagstillinger om lag 65 % menn. Det er også slik at kvinner er sterkt underrepresenter i interne råd, utvalg, team, prosjektgrupper o. l. Lønnsstatistikk viser at det bare er i gruppen spesialrådgivere at gjennomsnittslønnen for kvinner er høyere enn for menn. I de øvrige gruppene utgjør gjennomsnittslønnen for kvinner fra 92 % til 97 % av menns avlønning i tilsvarende gruppe. Det positive er imidlertid at det synes som om pålegget om å ha et spesielt øye for likelønn ved lønnsoppgjørene i Innovasjon Norge, har virket. For alle stillingskategorier har gjennomsnittslønnen for kvinnene økt relativt mer enn for menn.

5 2.2 Arbeidsgruppens mandat og sammensetning Arbeidsgruppen som ble oppnevnt i SAMU, fi kk slikt mandat: Arbeidsgruppen skal med utgangspunkt i virksomhetens mål og strategier formulere forslag til en likestillingspolitikk med avledede mål og handlingsplaner. Arbeidsgruppen skal spesielt ha for øyet tiltak som gjør at alle lovpålagte krav innen likestilling blir ivaretatt. Videre skal likestillingspolitikken og handlingsplanene refl ektere at Innovasjon Norge ønsker bla.: fl ere kvinner i lederstillinger og høyere fagstillinger fl ere kvinner i råd, utvalg, team, prosjektgrupper o.s.v. lik lønn for likt stillingsinnhold/ytelse Arbeidsgruppen skal innen 1. november 2005 avgi sin innstilling til SAMU. Arbeidsgruppen har bestått av: Randi Hestnes, ledelsen Hilde Magnussen, ledelsen Leif Peder Holt, ledelsen Anne Marie Kittelsen, LO/NTL May Ann Fagerheim, YS/PARAT Kjell Åge Sire, SAN 2.3 Hva sier likestillingsloven? Likestillingsloven 1a Virksomheter som i lov er pålagt å utarbeide årsberetning, skal i årsberetningen redegjøre for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i virksomheten. Det skal også redegjøres for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å fremme likestilling og for å forhindre forskjellsbehandling i strid med denne loven. Generalklausulen i likestillingsloven sier at direkte eller indirekte forskjellsbehandling av kvinner og menn ikke er tillatt. Med direkte forskjellsbehandling menes at kvinner og menn stilles ulikt fordi de er av forskjellig kjønn, at en kvinne stilles dårligere på grunn av graviditet eller fødsel, eller kvinne eller mann settes i en dårligere stilling enn ellers på grunn av utnyttelse av permisjonsrettigheter. Med indirekte forskjellsbehandling menes enhver tilsynelatende kjønnsnøytral handling som faktisk virker slik at det ene kjønnet stilles dårligere enn det annet. Såfremt det ikke fi nnes en åpenbar grunn for det, må en stilling ikke lyses ledig bare for det ene kjønn. Utlysingen må heller ikke gi inntrykk av at arbeidsgiver forventer eller foretrekker det ene kjønn i stillingen. Det må heller ikke gjøres forskjell på kvinner og menn ved ansettelse, forfremmelse, oppsigelse eller permittering. Arbeidssøkere som ikke har fått en utlyst stilling, kan kreve at arbeidsgiveren skriftlig opplyser hvilke klart konstaterbare kvalifi kasjoner for arbeidet den ansatte av det annet kjønn har Kvinner og menn i samme virksomhet skal ha lik lønn for samme arbeid eller arbeid av lik verdi. Lønnen skal fastsettes på samme måte, uten hensyn til kjønn. Arbeidsgiver og ledelsen i organisasjonen har ansvaret for å forebygge og hindre seksuell trakassering. Med seksuell trakassering menes uønsket seksuell oppmerksomhet som er plagsom for den oppmerksomheten rammer. Om representasjon av begge kjønn i offentlig oppnevnte utvalg, styrer, råd, delegasjoner mv. Hovedregelen er at begge kjønn skal være representert med bestemt antall av hvert kjønn, tilnærmet 40 %.

6 3. POLICY OG STRATEGI Hovedmålet er at kvinner og menn skal ha like muligheter til karriere- og lønnsutvikling i vår virksomhet. Innovasjon Norge vil derfor ha en bedriftskultur som er preget av mangfold og hvor alle ressursene tas i bruk for å bidra til positive resultater for våre kunder. Ambisjonen er at likestillingsperspektivet skal bli en integrert del av den ordinære virksomheten og at det etter 2009 ikke vil være behov for spesielle handlingsplaner for likestilling. Selv om utgangspunktet for handlingsplanen er likestilling mellom kvinner og menn, er noen problemstillinger like mye knyttet til livsfase. Noen av de foreslåtte tiltakene kan derfor også være aktuelle for begge kjønn. For å oppnå gode resultater i virksomheten er vi avhengige av at vi innad kan gjenspeile også det etniske mangfoldet i samfunnet. Etnisk mangfold omtales likevel ikke spesielt i denne planen, men vi mener at dette må være en del av virksomhetens personalpolitikk. Kjøp av seksuelle tjenester er forkastelig rent etisk, men også fordi det representerer et menneskesyn som vår organisasjon tar avstand fra. I IN er det derfor forbud mot kjøp av seksuelle tjenester på tjenestereiser eller på annet oppdrag for Innovasjon Norge. Seksuell trakassering er utslag av holdninger og fordommer og er både sårende og krenkende. Seksuell trakassering, bevisst eller ubevisst, skal bekjempes gjennom kontinuerlig holdningsskapende arbeid. Hovedmålet for likestilling skal oppnås ved: En innovativ likestillingspolitikk Innovasjon Norge ønsker å ligge i forkant når det gjelder å praktisere likestilling i virksomheten. Det betyr at vi må ha et spesielt øye for det som skjer utenfor oss og implementere det beste i vår virksomhet. Gode ledelsesprinsipper og utøvelse av kvalifi sert lederskap Ledelsesprinsippene skal fremme en god likestillingsprofi l for organisasjonen, og lederne skal måles i hvor stor grad de lykkes med dette. Forankring av policy, mål og tiltak i toppledelsen Administrerende direktør skal sørge for at likestillingen får tilstrekkelig prioritet og ressurser, og at alle linjelederne blir målt på sine resultater innen likestilling. Iverksetting av spesielle tiltak For å nå målene vil det være nødvendig å iverksette spesielle tiltak. Så langt det er praktisk mulig skal konkrete tiltak gjelde begge kjønn, men der det er nødvendig må kvinner tilgodesees spesielt hvis det er nødvendig for å oppnå ønsket resultat.

7 4. MÅL OG TILTAK Vi vil dele våre mål og tiltak innen likestilling i følgende tre hovedområder: 1. Rekruttering og karriereutvikling 2. Ledelse og kompetanse 3. Bedriftskultur 4.1 REKRUTTERING OG KARRIEREUTVIKLING Mål: Innovasjon Norge skal gjennomføre rekruttering og karriereutvikling som ivaretar behovet for å rekruttere, oppdage og videreutvikle talenter i virksomheten. Dette innebærer: at i alle leder- og høyere fagstillinger, i prosjekt- og teamlederstillinger, samt i råd og utvalg o. l., skal begge kjønn være representert med tilnærmet 40 %. at det i løpet av planperioden ikke kan påvises lønnsforskjeller som ikke har sin bakgrunn i stillingsinnhold/ytelse. Tiltak: 1. Begge kjønn skal innkalles til intervju forutsatt at de oppfyller minstekravene for stillingen, og kvinneperspektivet skal gjennomsyre hele rekrutteringsprosessen fra annonsering til ansettelse. 2. Bruke medarbeidersamtalene til å motivere talenter til å søke lederjobber og lage utviklings- og karriereplan spesielt for kvinnelige talenter. 3. Fortsatt prioritere likelønn (lik lønn for arbeid av lik verdi) ved lønnsoppgjørene. 4. Alle med fødselspermisjon skal få tilbud om medarbeidersamtale og være gjenstand for vurdering ved tildeling av individuelle tillegg 4.2 LEDELSE OG KOMPETANSE Mål: Innovasjon Norge skal ha en ledelse som arbeider aktivt for å ta i bruk og videreutvikle personalressursene med særlig fokus på de kvinnelige ansatte. Dette for å bidra til positive resultater for våre kunder og for å styrke omdømmet som en moderne kompetanseorganisasjon. Tiltak: 1. Likestilling skal inngå som tema i alle lederutviklingsprogrammer. 2. Utvikle og tilby et motivasjonsprogram til kvinnelige ledertalenter. 3. Tilby mentorordning til kvinnelige talenter/ledere. 4. Måle alle linjelederne på oppnådde resultater innen likestilling (balansert målstyring). 4.3 BEDRIFTSKULTUR Mål: Innovasjon Norge skal legge til rette for en best mulig balanse mellom arbeid og privatliv for alle medarbeiderne. Dette for at vi som organisasjon skal kunne bidra til positive resultater for våre kunder også på lengre sikt. Tiltak: 1. Interne møter avvikles innenfor kontorenes åpningstid så fremt dette er mulig pga tidssoneproblematikken. 2. Gi lik mulighet for fl eksibilitet til å arbeide hjemmefra ved alle avdelinger og kontorer. 3. Fjerne Tårnfridkulturen, dvs. at det ikke skal gi status å arbeide lenge hver kveld. 4. Oppfordre og legge til rette for at menn skal kunne ta omsorgs- og fødselspermisjon i større utstrekning.

8 5. FORANKRING OG OPPFØLGING Handlingsplanen for likestilling er forankret i toppledelsen. Likestilling skal være en naturlig del av linjelederens arbeid, og det er et lederansvar å følge opp tiltakene i planen. Innovasjon Norge må imidlertid fi nne tilfredsstillende rutiner for oppfølging av de foreslåtte tiltakene i planperioden. Den løpende oppfølgingen av likestillingsarbeidet skal inngå i virksomhetens system for mål- og resultatrapportering, som skjer kvartalsvis. Likeledes vil kultur- og klimaundersøkelsene bli brukt aktivt for å følge utviklingen. I tillegg vil ledergruppen og SAMU få en bredere orientering om utviklingen i likestillingsabeidet minst en gang pr. år. Dette vil skje bl. a. ved utarbeidelse av statistikk for lønnsutvikling, fordeling av kvinner og menn på stillingsgrupper og i råd, utvalg, prosjektgrupper o.l.

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

Likestilling og mangfold. Stavanger kommune Strategi 2013 2020

Likestilling og mangfold. Stavanger kommune Strategi 2013 2020 Likestilling og mangfold Stavanger kommune Strategi 2013 2020 Innhold Forord... 03 1. Helhetlig likestillings- og mangfoldsarbeid... 04 1.1 Roller og ansvar... 05 1.2 Sentrale og lokale føringer... 05

Detaljer

FORSKJELLER. som gjør en forskjell ET INSPIRASJONSHEFTE OM ARBEIDET MED ØKT ETNISK MANGFOLD PÅ STATLIGE ARBEIDSPLASSER

FORSKJELLER. som gjør en forskjell ET INSPIRASJONSHEFTE OM ARBEIDET MED ØKT ETNISK MANGFOLD PÅ STATLIGE ARBEIDSPLASSER 1 FORSKJELLER som gjør en forskjell ET INSPIRASJONSHEFTE OM ARBEIDET MED ØKT ETNISK MANGFOLD PÅ STATLIGE ARBEIDSPLASSER 2 3 I N N L E D N I N G VI ER OVERBEVIST OM AT MANGFOLD LØNNER SEG OG ER HELT NØDVENDIG

Detaljer

Hvordan fremme likestilling og hindre diskriminering. Veileder for arbeidslivet i aktivitetsog rapporteringsplikten

Hvordan fremme likestilling og hindre diskriminering. Veileder for arbeidslivet i aktivitetsog rapporteringsplikten Hvordan fremme likestilling og hindre diskriminering Veileder for arbeidslivet i aktivitetsog rapporteringsplikten Hvordan fremme likestilling og hindre diskriminering Veileder for arbeidslivet i aktivitetsog

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Asker kommune - Mer enn en jobb 1 - MULIGHETENES KOMMUNE - 2 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2. ASKER KOMMUNES VERDIGRUNNLAG 3 3. MÅLBILDET FOR ASKER KOMMUNES

Detaljer

Hvordan oppfylle likestillingslovens aktivitets- og redegjørelsesplikt?

Hvordan oppfylle likestillingslovens aktivitets- og redegjørelsesplikt? Hvordan oppfylle likestillingslovens aktivitets- og redegjørelsesplikt? Anbefalinger og veiledning til universiteter og høgskoler Basert på innspill fra arbeidsgruppe oppnevnt av Universitets- og høgskolerådet

Detaljer

Handlingsplan 2013-2016. Vi trenger innvandrernes kompetanse

Handlingsplan 2013-2016. Vi trenger innvandrernes kompetanse Handlingsplan 2013-2016 Vi trenger innvandrernes kompetanse Handlingsplan 2013-2016 Vi trenger innvandrernes kompetanse 2 INNHOLD FORORD 3 KAPITTEL 1 BAKGRUNN 4 KAPITTEL 2 GODKJENNING AV MEDBRAKT KOMPETANSE

Detaljer

LDO sin Kontroll av 50 kommuners redegjørelse for likestilling

LDO sin Kontroll av 50 kommuners redegjørelse for likestilling LDO sin Kontroll av 50 kommuners redegjørelse har i 2007 kontrollert og vurdert 50 kommuners redegjørelser for likestilling. 2 Kontroll REPORT: av 50 kommuners redegjørelse for For likestilling equality

Detaljer

Veileder for IA-arbeid i staten

Veileder for IA-arbeid i staten Veileder for IA-arbeid i staten Kjære ledere med personalansvar, ansatte, tillitsvalgte og verneombud! 2 Innhold Forord s 3 Kapittel 1: Om IA-avtalen og veilederen s 4 Kapittel 2: IA-metodikk. Ansvar.

Detaljer

Handlingsplan. Likestilling 2014. Regjeringens handlingsplan for likestilling mellom kjønnene

Handlingsplan. Likestilling 2014. Regjeringens handlingsplan for likestilling mellom kjønnene Handlingsplan Likestilling 2014 Regjeringens handlingsplan for likestilling mellom kjønnene? Handlingsplan Likestilling 2014 regjeringens handlingsplan for likestilling mellom kjønnene Forord Norge kåres

Detaljer

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 Forord Offentlige forvaltninger over hele Europa blir i større grad enn noensinne utfordret av samfunnet på å dokumentere og forbedre

Detaljer

DET EUROPEISKE CHARTER FOR LIKESTILLING MELLOM KVINNER OG MENN I LOKALSAMFUNNET

DET EUROPEISKE CHARTER FOR LIKESTILLING MELLOM KVINNER OG MENN I LOKALSAMFUNNET DET EUROPEISKE CHARTER FOR LIKESTILLING MELLOM KVINNER OG MENN I LOKALSAMFUNNET Et charter for Europas lokale og regionale myndigheter, som vil forplikte seg til å benytte sin myndighet og samarbeidspartnere

Detaljer

UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse

UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse Utgiver: Næringslivets Hovedorganisasjon November 2003 Opplag: 2000 Grafisk produksjon og trykk: GAN

Detaljer

De siste villmenn i en ellers temmet verden. Mangfold i brannvesenet

De siste villmenn i en ellers temmet verden. Mangfold i brannvesenet De siste villmenn i en ellers temmet verden. Mangfold i brannvesenet 1 MANGFOLD I BRANNVESENET 1 FORORD... 3 SAMMENDRAG... 4 1. HVORFOR MANGFOLD?... 5 2. BAKGRUNN, MANDAT OG ORGANISERING... 6 2.1 OPPDRAG

Detaljer

St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi

St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi Innhold 1 1.1 Innledning.................... Hvorfor

Detaljer

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN Rygge kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens helhetlige vurdering 1 2. Planforutsetninger 3 2.1 Planer og styringssystem 3 2.2 Kommuneplan 3 2.3 Prioriteringer

Detaljer

arbeidsbok for IA-arbeidet

arbeidsbok for IA-arbeidet Inspirasjons- og arbeidsbok for IA-arbeidet i Spekter-området Navn: Virksomhet: Avdeling: Forord Denne Inspirasjons- og Arbeidsboken er laget for ledere, tillitsvalgte og verneombud i Spekters medlemsvirksomheter.

Detaljer

Forsvarets Personellhåndbok. Del F. Fellesbestemmelser

Forsvarets Personellhåndbok. Del F. Fellesbestemmelser Forsvarets Personellhåndbok Del F Fellesbestemmelser RETTELSER OG TILLEGG... 3 1MEDARBEIDERSAMTALE... 3 1.1Innledning...3 1.2Veiledning i bruk av medarbeidersamtalen... 3 1.2.1Historikk...3 1.2.2Definisjon...4

Detaljer

Veileder Gevinstrealisering

Veileder Gevinstrealisering Veileder Gevinstrealisering planlegging for å hente ut gevinster av offentlige prosjekter Forord I de fleste offentlige prosjekter vil det være forventninger om gevinster som skal realiseres etter at prosjektet

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

Bruk av styrer i staten

Bruk av styrer i staten Veileder Bruk av styrer i staten Juni 2006 Veileder Bruk av styrer i staten Juni 2006 Forord............................................................. 4 Innledning.........................................................

Detaljer

Hva virker og hva trengs?

Hva virker og hva trengs? Hva virker og hva trengs? En kartlegging av tiltak for å øke andelen kvinnelige medieledere, på vegne av Medienettverket forum for kvinner i ledelse av Irmelin Drake LeadershipWomen Juli 2007 IHOLDSFORTEGELSE

Detaljer

VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR

VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR Innhold FORORD / Innledning 4 Del I: FORSLAG TIL Bruk av veilederen 7 Hvordan starte arbeidet i egen bedrift? 7 Del II:

Detaljer

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst GOD VIRKSOMHETSSTYRING Grunnlag for god pasientbehandling Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst Hamar, desember2010 1 Forord Å gi god og riktig pasientbehandling

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

HVORDAN LEDE AUTONOME FAGFOLK SOM VI IKKE HAR RÅD TIL Å MISTE

HVORDAN LEDE AUTONOME FAGFOLK SOM VI IKKE HAR RÅD TIL Å MISTE HVORDAN LEDE AUTONOME FAGFOLK SOM VI IKKE HAR RÅD TIL Å MISTE FORDYPNINGSOPPGAVE NASJONALT TOPPLEDERPROGRAM HØSTEN 2007 SIV KVAMME SKREDE ANNE REE JENSEN GEIR BRÅTHEN GRETE TEIGLAND 1 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

«Hvis man gjør en god jobb, så går ryktet fort»

«Hvis man gjør en god jobb, så går ryktet fort» «Hvis man gjør en god jobb, så går ryktet fort» 2/2013 - Tiltak for å øke andelen personer med etnisk minoritetsbakgrunn i styrer i offentlig eide foretak Foto: Harj Panesar KUN senter for kunnskap og

Detaljer

Norad strategi mot 2015 Resultater i kampen mot fattigdom

Norad strategi mot 2015 Resultater i kampen mot fattigdom Norad strategi mot 2015 Resultater i kampen mot fattigdom Norads strategi mot 2015-2 Innhold Forord 1 Visjon, virksomhetsidé og verdier 2 Utviklingssamarbeid i endring 4 Arbeidsprosesser 5 Norads oppdrag

Detaljer

Et rikere oppvekstmiljø

Et rikere oppvekstmiljø Aurskog-Høland kommune Et rikere oppvekstmiljø Plan for barn og unge Innholdsfortegnelse Forord............ 3 1. Innledning.......... 4 1.1. Et overordnet styringsdokumnet........ 4 1.2. Hensikten med

Detaljer