Ole Petter Pedersen. Førstehjelp. for lokalpolitikere

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ole Petter Pedersen. Førstehjelp. for lokalpolitikere"

Transkript

1 Ole Petter Pedersen Førstehjelp for lokalpolitikere

2 Førstehjelp for lokalpolitikere Utgitt av: lokalpolitikeren.no Illustrasjoner: Sven Tveit Foto: Ann-Mari Lofthus 1. utgave, 2011 ISBN Trykk: Bedriftstrykkeriet AS, Oslo

3 Nyvalgt til kommunestyret, gammel ringrev eller engasjert innbygger? Vil du kjenne bedre til habilitet, offentlighetslov, møteoffentlighet og de viktigste begrepene i kommuneøkonomien? Denne boka er for deg. Å være lokalpolitiker er et utfordrende og viktig verv. Du er med på å forme utviklingen av lokalsamfunnet, til beste for innbyggerne. Samtidig er det en jungel av lover og bestemmelser, og det er vanskelig for en vanlig politiker å holde oversikten over saksbehandlingsregler og krav om åpenhet og offentlighet. Noen ganger brer usikkerheten seg i kommunestyresalen. Å bomme på habiliteten, holde litt for mange opplysninger hemmelige for sikkerhets skyld, å lukke møtet litt for hyppig det skjer over hele Norge i løpet av et år. Jo åpnere du er som folkevalgt, jo mer troverdig vil velgerne oppleve deg og jo bedre jobb kan du gjøre for de som har plassert deg i din maktposisjon; innbyggerne. Kommunepolitikken skal ikke utformes i de lukkede rom, men på en åpen plass der alle kan følge med på hva som skjer. Det er jo også det som gjør demokratiet til en fantastisk styreform! Boka er en førstehjelp når du opplever vanskelige situasjoner, enten du sitter i kommunestyresalen og vil ha en rask veiledning, du har behov for å forstå kommuneøkonomien bedre eller vil ha en oversiktlig og forståelig innføring i sentrale lover. Mange steder henviser jeg til uttalelser fra departement, fylkesmann, sivilombudsmann eller eksperter, slik at du selv kan vise til disse myndighetspersonene om du ønsker å protestere på lukking av møtet eller mener unntaksbestemmelsene i offentlighetsloven brukes feil. Ofte ser jeg saken fra ståstedet til den enslige opposisjonspolitiker, men jeg håper boka også vil være til nytte for alle som raskt vil sjekke sentrale emner i kommuneverden, uten å måtte nilese lovparagrafer. Hvis du som lokalpolitiker kan bli litt tryggere når vanskelige vurderinger skal tas om habilitet, åpne møter og saldering av budsjettet, vil det være fantastisk. Førstehjelp for lokalpolitikere side 3

4 Min vinkel er offentlighetens. Jeg gir deg ikke alle verktøy for å holde møtene lukket. Styringen av lokalsamfunnet bør i mest mulig grad foregå på velgernes premisser, og ikke skje i de lukkede rom der de gamle menn for de er dessverre fortsatt gjerne menn kan ta sine avgjørelser i fred, langt unna lokalmedienes kritiske søkelys. Om denne boka dermed også kan bidra til et åpent Kommune- Norge, der avgjørelsene tas i offentlighetens lys, til beste for innbyggerne, så har den absolutt oppfylt sin misjon. Forhåpentligvis får du på disse sidene en leseverdig og lettfattelig presentasjon av sentrale problemstillinger du møter som folkevalgt, slik at du kan ha noe å gripe til når det oppstår usikkerhet. Dette er ikke ei bok du trenger å lese fra perm til perm, den er redigert med tanke på at du skal kunne slå opp på det avsnittet du trenger mer kunnskap om. Samtidig vil du finne at enkelte problemstillinger omtales i mer enn ett kapittel, fordi de hører hjemme flere steder. Hensikten er å gjøre det lett å finne fram til det du trenger. I boka bruker jeg stort sett kommunen som eksempel, men tilnærmelsesvis alt her gjelder også for fylkeskommunene. Flere gode medhjelpere har gitt gode innspill og kommet med konstruktiv kritikk som har forbedret boka vesentlig. Feil tar jeg helt og holdent på egen kappe. Har du synspunkter og forslag til hva som kan være med i neste utgave, send meg en e-post på Oslo, september 2011, Ole Petter Pedersen Førstehjelp for lokalpolitikere side 4

5 Innhold Del I: Velkommen som folkevalgt... 9 Forholdet til velgerne lojalitet Vær aktiv og konkret Etikk Bruk innbyggere som har kunnskap Forholdet til mediene Slik kan du bruke sosiale medier Del II: Lovverket en oversikt Kommuneloven en oversikt Forvaltningsloven Offentlighetsloven Andre lover og forskrifter Del III: Møteoffentlighet Lukking av politiske møter Hensynet til personvernet eller offentlige interesser Budsjettmøter Bekjentgjøring av politiske møter Del IV: Innsyn Innsyn som folkevalgt Innsyn i kommunen Førstehjelp for lokalpolitikere side 5

6 Søkerlister og ansettelser Del V: Møteregler, valg og andre regler Hvem kan velges? Permisjon, suspensjon og fratreden Andre spørsmål Del VI: Habilitet Når er du definitivt inhabil? Noen typiske habilitetsproblemer Hvordan behandle spørsmål om inhabilitet Del VII: Kontroll og tilsyn Lovlighetskontroll Kontrollutvalget Valg av kontrollutvalg Kontrollutvalgets muligheter Kontroll i interkommunalt samarbeid og andre selskaper Del VIII: Økonomi Hvor stort er netto driftsresultat? Hva betyr det at budsjettet er "i balanse"? Økonomisk ordliste Still spørsmål ved budsjettet Lag ditt eget budsjettforslag Førstehjelp for lokalpolitikere side 6

7 Røde flagg på vei til Robek Låneopptak og garantier Andre spørsmål om budsjett og regnskap Del IX: Varsling Korrupsjon i kommunen? Kjennetegn på korrupsjon Hva gjør du for å varsle? Hva risikerer varsleren? Hvem kan jeg varsle til? Kan jeg være anonym som varsler? Stikkordregister Kildeliste Førstehjelp for lokalpolitikere side 7

8 Del VIII: Økonomi Førstehjelp for lokalpolitikere side 131

9 Nærmest alle viktige saker i lokaldemokratiet involverer økonomi. Det kan være at man skal finne penger til et viktig tiltak, eller at man i budsjettdebatten må velge mellom hvilke tjenester som skal kuttes. Dette kapitlet handler både om hva de forskjellige begrepene betyr, hvordan du skal lese budsjett, hvilke spørsmål du kan stille til administrasjonen og hva du selv må tenke på om du skal lage ditt alternative budsjettforslag. Veldig mye av det tekniske rundt kommuneøkonomi trenger du ikke kunne. Hvordan inntektssystemet fungerer behøver du ikke bry deg om, så sant administrasjonen klarer å forklare på en god måte om rammene blir større eller mindre og hvorfor. Unntaket er om du vil prøve å endre inntektssystemet; da må du naturligvis kunne det skikkelig. Det er særlig to elementer i kommuneøkonomien jeg vil anbefale at du har et bevisst forhold til: Hvor stort er netto driftsresultat? Hva betyr det at budsjettet er "i balanse"? Hvor stort er netto driftsresultat? Netto driftsresultat sier noe om kommunens løpende økonomiske situasjon. Du kan sammenligne det med din egen økonomi: Var lønnsinntekten stor nok i fjor til at du kunne dekke utgiftene dine, eller måtte du tømme sparekontoen? Netto driftsresultat viser kommunens økonomiske resultat for året før man eventuelt tømmer eller fyller opp sparekontoen. KS og staten er enige om at dette er det viktigste nøkkeltallet i kommunesektoren. Helst skal netto driftsresultat være på 3 prosent av brutto driftsinntekter. Rådmannen bør opplyse om netto driftsresultat i alle økonomirapporter. Førstehjelp for lokalpolitikere side 132

10 Et dårlig netto driftsresultat ett år kan det være en god forklaring på. Dårlig netto driftsresultat over tid betyr at kommunen bruker mer penger enn den tjener, og som dermed tapper disposisjonsfondet for langsiktig oppsparte midler. Vær oppmerksom på at det finnes to faktorer som særlig påvirker netto driftsresultat på en kunstig måte: momskompensasjon for investeringer (fram til 2014) og premieavvik på pensjon. Be rådmannen presentere et korrigert netto driftsresultat, der alle inntekter fra momskompensasjon på investeringer og premieavviket er holdt utenfor. Da får du et bedre bilde av hvordan den løpende driftsøkonomien er. Hva betyr det at budsjettet er "i balanse"? Hvis du spør en som er utdannet innen kommuneøkonomi, vil "i balanse" bety at kommunen i fjor hadde nok penger, enten i form av inntekter eller hardt oppsparte midler, til å dekke utgiftene. Dermed kan kommuneøkonomien være "i balanse" selv om man har svidd av disposisjonsfondet på to år. For en vanlig innbygger gir slikt ingen mening. Du har ikke balanse i egen økonomi hvis du hvert år må bruke kroner av sparekontoen for å dekke utgifter til husly og mat. En langt bedre definisjon er at årets inntekter er minst like store som utgiftene. Først da vil budsjettet reelt sett være i balanse. Det er samtidig lov å budsjettere med underskudd, dersom kommunen ikke har brukt opp tidligere oppsparte driftsoverskudd. Slike midler står oppført i budsjettet som frie fondsmidler (disposisjonsfond). Gjør rådmannen opp budsjettet ved hjelp av fond, er det egentlig ikke balanse mellom årets inntekter og utgifter. Da skyver kommunen problemer foran seg. Balanse-begrepet er dessverre altfor utstrakt i kommuneøkonomikretser. Konsekvensen er at det blir vanskelig for Førstehjelp for lokalpolitikere side 133

11 vanlige politikere og innbyggere å forstå hvor god kommunens driftsøkonomi egentlig er. "Balanse" betyr ingenting: Ta utgangspunkt i netto driftsresultat for å vurdere kommunens reelle økonomiske situasjon. Finner du det ikke i dokumentene, spør rådmannen! Økonomisk ordliste Kommuneøkonomi som fag inneholder en rekke rare og delvis forvirrende begreper. Dette er en ordliste som forklarer hva de viktigste betyr. Akkumulert regnskapsresultat Forteller om kommunen har et oppsamlet mer- eller mindreforbruk ved nyttår. Merforbruk (udekket beløp i regnskapet se merforbruk) betyr at kommunen kan være eller kommer til å havne i Robek. Summen har ikke noe med overskudd eller underskudd å gjøre den forteller bare om det er et oppsamlet udisponert eller udekket beløp i regnskapet. Anleggsmidler Den delen av kommunens eiendeler som ikke uten videre kan omsettes til kontanter. Består av blant annet eiendommer, utstyr og pensjonsfond. Du finner verdien av kommunens anleggsmidler i balansen. Når for eksempel en skole er ferdig bygget, blir verdien ført opp i balansen som anleggsmiddel. Deretter blir bygget avskrevet hvert år, etter gitte regler. Arbeidskapital Veldig forenklet viser arbeidskapitalen om kommunen har penger til å betale regningene sine. Arbeidskapital = omløpsmidler kortsiktig gjeld. Arbeidskapitalen finner du i balansen. Vær oppmerksom på at det Førstehjelp for lokalpolitikere side 134

12 er andre faktorer som også påvirker kommunens reelle likviditet. Blant annet er premieavviket på pensjon en del av omløpsmidlene, og det er penger som ikke nødvendigvis finnes fysisk på kommunens bankkontoer. Dessuten er ikke neste års avdrag på kommunens lån inkludert i kortsiktig gjeld. Den tradisjonelle arbeidskapitalen kan derfor overvurdere kommunens likvide situasjon. Nøkkeltallet er viktigere i aksjeselskaper enn i et kommuneregnskap. Art Kommunens regnskap og Kostra er delt inn i funksjoner og arter, som utgiftene blir fordelt på. Artene er blant annet lønn, kjøp av varer og tjenester, momsutgifter, avskrivninger, brukerbetalinger, finansinntekter og utgifter og overføringer. Avskrivninger Avdrag - avskrivninger, Viser det årlige verditapet for mrd kr kommunens anleggsmidler. Bygg, anlegg og utstyr 0 nedskrives over et bestemt antall år. Datautstyr avskrives -1 over fem år, opp til rådhus og sykehjem som skal -2 avskrives over 50 år. Dette er regulert av regnskapsforskriftens 8 (KRD 2010). -3 Bedrifter utgiftsfører avskrivninger i sitt ordinære driftsregnskap, men kommunene gjør dette annerledes. Avskrivninger inngår i brutto, men ikke netto driftsresultat. I stedet nulles avskrivninger ut og avdrag føres i stedet som utgift. For en kommune som har omtrent like store avskrivninger som avdrag, er dette av liten praktisk betydning. Men om kommunen har store avskrivninger og lave avdrag, kan det være et tegn på et forfall i Førstehjelp for lokalpolitikere side 135

13 eiendomsmassen. I en gjennomsnittskommune ligger avskrivningene om lag 25 prosent over avdragene. Bruk av lån Tall i investeringsregnskapet som forteller hva kommunen har brukt av nye lån for å finansiere investeringene. Sier ikke noe om hva kommunen totalt har tatt opp i nye lån. Ofte vil en kommune ta opp ett lån for byggeprosjektet før det starter, men pengene kan bli brukt over flere år, for eksempel hvis prosjektet blir forsinket underveis. Lånet deles derfor opp i brukte og ubrukte lånemidler, for å holde styr på hvor mye av lånet som er brukt til investeringen, og hvor mye som gjenstår. Når kommunens netto lånegjeld skal beregnes, regnes bruk av lån med i gjelda, men ikke ubrukte lånemidler. Brutto driftsinntekter Kommunens samlede, løpende inntekter, men omfatter ikke finansinntekter, som utbytte eller renter. For å måle størrelsen på blant annet netto driftsresultat i prosent, brukes brutto driftsinntekter som målestokk (nevner i regnestykket netto driftsresultat / brutto driftsinntekter). Veldig forenklet er brutto driftsinntekter det samme som kommunens omsetning. Brutto driftsresultat Viser kommunens driftsresultat, før det tas hensyn til finansresultat. Avskrivninger er regnet inn i brutto driftsresultat, mens avdrag holdes utenfor. Tallet gir et bilde av om kommunen er avhengig av for eksempel gode resultater på børsen for å opprettholde sin egen formue. Brutto driftsresultat er tradisjonelt noe dårligere enn netto driftsresultat, fordi avskrivningene er vesentlig større enn hva kommunene betaler i avdrag. Brutto driftsresultat kan sammenlignes med driftsresultatet i et bedriftsregnskap. Førstehjelp for lokalpolitikere side 136

14 Brutto driftsutgifter Viser kommunens samlede utgifter til drift, men inkluderer ikke finansutgifter som renter og avdrag. Viser hvor mye penger som er brukt på de forskjellige tjenestene i kommunen, uavhengig av hvem som har finansiert disse det kan være kommunen selv, staten eller brukere gjennom gebyrer og egenandeler. Må ikke forveksles med netto driftsutgifter. Litt forenklet kan vi si at netto utgift viser i hvor stor grad kommunen selv prioriterer tjenesten, mens brutto utgift viser hvor omfattende (eller kostbart) tilbud som gis til brukerne. Bruttorammer Mange kommuner fordeler budsjettet etter bruttorammer. Etaten eller enheten kan ikke bruke mer penger enn den har fått tildelt, selv om den skulle få høyere inntekter enn ventet. Det er mulig for kommunestyret å budsjettere både med bruttorammer og nettorammer i ett og samme budsjett. Hvis kommunestyret bruker bruttorammer, betyr det at administrasjonen eller underutvalgene får mindre frihet til å bestemme og justere budsjettene selv. Har kommunestyret vedtatt at det skal brukes 12,1 millioner kroner på lønn i pleie og omsorg og utgiften ser ut til å bli 12,2 millioner kroner, må saken til kommunestyret for å godkjenne endringen; selv om etaten har funnet måter å spare inn pengene på. Bundet fond Penger kommunen har satt av til helt bestemte formål. Pengene kan ikke uten videre brukes til annet enn formålet. Hvis kommunen går med overskudd på en selvkosttjeneste, må pengene settes på bundet fond og komme abonnentene eller brukerne til gode. Penger som er utbetalt til øremerkede formål, men som ennå ikke er brukt, skal også stå på bundet fond. Ordet "bundet" viser til kravene i kommuneloven, Førstehjelp for lokalpolitikere side 137

15 det må ikke forveksles med et disposisjonsfond som kommunestyret selv har valgt å øremerke til et godt tiltak. Disposisjonsfond Penger kommunen har satt av, men som ikke er øremerket et bestemt formål i forhold til kravene i kommuneloven. Mange kommuner har satt en merkelapp på pengene som står på disposisjonsfond, for eksempel et veilysfond eller næringsfond. Hensikten er da å bruke pengene på disse formålene. Men husk at disse fondene ikke er vernet hvis kommunen går med driftsunderskudd som må dekkes inn. Da kan alle disposisjonsfond brukes til inndekningen, uansett hva de folkevalgte hadde lyst til å bruke pengene til. Må ikke forveksles med bundet fond, som inneholder penger som gjennom lovverket er øremerket spesielle formål. Det er lurt å ha disposisjonsfond, fordi det sikrer at kommunen ikke får ryggen mot veggen med en gang det skulle oppstå uforutsette økonomiske problemer. Samtidig skal ikke kommunen Disposisjonsfond i Kommune-Norge være bank, så det har ingen hensikt å ha for stort disposisjonsfond. Det finnes 6 % ingen nasjonale retningslinjer om dette. Har dere et disposisjonsfond på % prosent av brutto driftsinntekter, har dere god 4 % sikring. Det har ingen hensikt å ha særlig større fond. Driftsregnskap Den delen av kommunens regnskap som omhandler den vanlige driften, i motsetning til investeringsregnskapet. Førstehjelp for lokalpolitikere side 138

16 Eiendomsskatt Alle kommuner kan Kommuner med eiendomsskatt skrive ut eiendomsskatt. Veldig forenklet skilles 320 det i eiendomsskatteloven mellom 300 næringseiendommer og 280 private eiendommer. Alle 260 inntekter fra eiendomsskatten 240 beholder kommunen 220 selv. Skatten kan være mellom 2 og 7 promille 200 av takstgrunnlaget Kommunen kan ha forskjellig sats for næring og private. Men man kan ikke ilegge eiendomsskatt bare på hytter. Skal det være eiendomsskatt på bolig, må det skje på alle boligeiendommer innen et gitt område enten hele kommunen, eller den delen av kommunen som er utbygd på byvis. Det siste er et svevende begrep, og utviklingen de siste årene er at kommunene går over til å ha eiendomsskatt i hele kommunen, fordi dette oppleves som mer rettferdig når man først skal ha en slik skatt. De rikeste kommunene i landet har svært høye inntekter i eiendomsskatt på vannkraftanlegg. Finansieringsanalyse Kommunebudsjettet er en finansieringsanalyse. Oppmerksomheten er rettet mot hvor pengene kommer fra og hva de brukes til. Overskudd eller underskudd er av underordnet betydning, i motsetning til bedriftsregnskapet. Førstehjelp for lokalpolitikere side 139

17 Finansinntekter Inntekter på renter, aksjer, avdrag på lån og utbytter. Finansutgifter Utgifter til renter og avdrag på lån. Frie inntekter Begrep i kommunebudsjettet som viser hva kommunen har å bruke på den vanlige driften. Inkluderer rammetilskudd og forskjellige skatteinntekter. Villedende begrep, som ikke sier noe om hvor stor økonomisk handlefrihet kommunen har. Til det må man bruke korrigert inntekt, som er en oversikt Kommunaldepartementet presenterer i kommuneproposisjonen hvert år. I statsbudsjettet oppgir regjeringen økningen i frie inntekter, og bruker dette som et bilde på hvor stor handlefriheten blir. Det kan imidlertid følge med så mange instrukser og forventninger til hvordan pengene skal brukes, at friheten blir mest illusorisk. Funksjon Kommunens regnskap og Kostra er delt inn i funksjoner og arter, som utgiftene blir fordelt på. Funksjonene er delt inn i de forskjellige virksomhetsområdene i kommunen. Grønt hefte Tilleggsinformasjon til statsbudsjettet. Inneholder oversikt over hvor store rammetilskudd og skatteinntekter kommunene skal få neste år. Utgis av Kommunal- og regionaldepartementet. Innbyggertilskudd Rammetilskuddet tildeles i hovedsak som et innbyggertilskudd et likt beløp per innbygger. Før utbetaling korrigeres tilskuddet i forhold til Førstehjelp for lokalpolitikere side 140

18 utgiftsindeksen til kommunen, som igjen er regnet ut på basis av kostnadsnøklene. Inndelingstilskudd Et beløp som en sammenslått kommune mottar, for ikke å tape økonomisk på å ha gått fra å være to kommuner til én. Hvis to kommuner slår seg sammen, vil de i de 15 første årene få et inndelingstilskudd som er differansen mellom hva de to gamle kommunene fikk av tilskudd, og hva den nye kommunen får. Deretter trappes tilskuddet ned over fem år. Differansen består av ett basistilskudd (likt beløp til alle kommuner) og eventuelt bortfalt regionaltilskudd (se Grønt hefte). Etter 20 år utbetales bare ett basistilskudd til den sammenslåtte kommunen. Inntektssystemet Mekanismen som fordeler penger mellom kommunene. Inntektssystemet består av rammetilskudd og skatt, pluss noen spesialtilskudd. Rammetilskuddet fordeles med basis i et tilskudd per innbygger, som korrigeres i tråd med kommunens utgiftsindeks. Skatteinntektene utjevnes basert på skatt per innbygger, men jevnes ut via inntektsutjevningen. Naturressursskatten inngår også i inntektsutjevningen, mens eiendomsskatten, utbytter og andre finansinntekter og konsesjonskraftinntekter holdes utenom. Inntektsutjevning Inntektene fra personskatt og naturressursskatt blir utjevnet mellom kommunene, slik at det ikke blir så store forskjeller i skatteinntekter. Skatteinntektene beregnes i kroner per innbygger. Førstehjelp for lokalpolitikere side 141

19 Kommuner med høyere inntekter enn snittet, betaler inn 60 prosent av det overskytende til utjevningen. Kommuner med lavere inntekter enn snittet, får dekket 60 prosent av differansen. Har kommunen skatteinntekter under 90 prosent av snittet, får den i tillegg dekket 35 prosent av eget inntektsnivå og 90 prosent av snittet. Etter skatteutjevning vil i praksis ingen kommuner ligge under 93 prosent av landsgjennomsnittet i skatteinntekt, når man ser isolert på skatteinntektene som utjevnes. Kilde: Grønt hefte Investeringsregnskap Den delen av regnskapet som omfatter investeringene, og hvordan disse er finansiert. Investeringsregnskapet skal avlegges samtidig med driftsregnskapet, og investeringsbudsjettet behandles samtidig med driftsbudsjettet. Vær klar over at det er lov å overføre penger fra drift til investering uten problemer, men det er strenge lovregler for når det er Førstehjelp for lokalpolitikere side 142

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan

Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan Råde kommune 1640 RÅDE Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 13/976-FE-151/PGWE Vår ref.: 2014/78 331.1 BOV Vår dato: 26.03.2014 Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Årsbudsjettet

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene I Telemark

Nøkkeltall for kommunene I Telemark Nøkkeltall for kommunene I Telemark KOSTRA 2013 Foreløpige tall per 18. mars 2014 Fylkesmannen i Telemark 2 Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Innhold. Innledning... 11

Innhold. Innledning... 11 Innhold Innledning... 11 Kapittel 1 Slik fungerer kommuneøkonomien... 13 Hvorfor har vi kommuner?... 13 Hvor kommer pengene fra?... 14 Hva bestemmer hvor mye som skal til hver kommune?... 15 Får kommunene

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 16.desember 2015.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 16.desember 2015. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 14.04.2016 Deres dato 12.01.2016 Vår referanse 2016/582 331.1 Deres referanse 14/33470 Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2014/4035-15 Vår ref.: 2014/5606 331.1 BOV Vår dato: 09.02.2015 Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Økonomisk grunnlag Kvinesdal og Hægebostad

Økonomisk grunnlag Kvinesdal og Hægebostad Innhold Økonomisk grunnlag... 2 Langsiktig gjeld... 2 Pensjon... 2 Anleggsmidler... 3 Investeringene er fordelt på sektorer i perioden 2016-2020... 3 Aksjer i Agder Energi... 4 Fondsmidler... 4 Oversikt

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene I Telemark

Nøkkeltall for kommunene I Telemark Nøkkeltall for kommunene I Telemark KOSTRA 2014 Foreløpige tall per 15. mars 2015 Fylkesmannen i Telemark 2 Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 08.04.2013 Deres dato 15.01.2013 Vår referanse 2013/1167 331.1 Deres referanse 12/3574 Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene I Telemark

Nøkkeltall for kommunene I Telemark Nøkkeltall for kommunene I Telemark KOSTRA 2014 Endelige tall per 15. juni 2015 Fylkesmannen i Telemark 2 Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

Vurdering av økonomisk status i tilknytning til kommunereformprosjektene: -Nye Lindesnes -Lyngdal 4 -Lindenes kommune

Vurdering av økonomisk status i tilknytning til kommunereformprosjektene: -Nye Lindesnes -Lyngdal 4 -Lindenes kommune Vurdering av økonomisk status i tilknytning til kommunereformprosjektene: -Nye Lindesnes -Lyngdal 4 -Lindenes kommune Oppdrag: Lindesnes er med i to prosjekter i kommunereformen: Nye Lindesnes: Mandal,

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Dato: 26.02.2015 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Svar fra 191 kommuner (inkl Oslo) og 18 fylkeskommuner 1 Fra: KS 26.02.2015 Regnskapsundersøkelsen 2014 - kommuner og fylkeskommuner 1. Innledning KS

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Sak 5/10 SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 05.05.2010 Tid: 19.00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling: Saksnr.

Detaljer

Positivt premieavvik er ikke nødvendigvis positivt

Positivt premieavvik er ikke nødvendigvis positivt Positivt premieavvik er ikke nødvendigvis positivt Det er med blandede følelser en registrerer at flere medier og instanser, deriblant Kommunal Rapport (KR), har grepet fatt i problemstillingen rundt pensjon

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2013/4257-56 Vår ref.: 2013/4812 331.1 BOV Vår dato: 13.06.2014 Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 26.04.2016 Referanse: 9483/2016 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Trysil kommune - Regnskap og årsberetning for 2015 Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

â Høgskolen i Hedmark

â Høgskolen i Hedmark 19 /22% es â Høgskolen i Hedmark Campus Rena Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: Eksamenstid: 8. juni 215 O9.-13. Sensurfrist: 29.juni 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Kompendium «Regnskap

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14.

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14. Del 1: Økonomisk resultat (Årsmeldingens obligatoriske del) Etter Forskrift om årsregnskap og årsberetning og kommunal regnskapsstandard skal rådmannen redegjøre for økonomisk stilling og avvik mellom

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

Kommunal og fylkeskommunal planlegging

Kommunal og fylkeskommunal planlegging Kommunal og fylkeskommunal planlegging g kommuner og flk fylkeskommunerk skal klsenest innen ett åretter tituering utarbeide og vedta planstrategier gheter for samarbeid mellom kommunene og med fylkeskommunen

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Fosen Kommunerevisjon IKS

Fosen Kommunerevisjon IKS Fosen Kommunerevisjon IKS Økonomisk utvikling og status Ørland kommune Rapport 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 SAMMENDRAG 2 2.0 BAKGRUNN OG INNLEDNING 3 3.0 METODE OG AVGRENSNINGER 3 4.0 INNHENTEDE OPPLYSNINGER

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Notat om økonomiske konsekvenser av ulike alternativer ved kommunesammenslåing for Grimstad kommune 28.05.15

Notat om økonomiske konsekvenser av ulike alternativer ved kommunesammenslåing for Grimstad kommune 28.05.15 Notat om økonomiske konsekvenser av ulike alternativer ved kommunesammenslåing for Grimstad kommune 28.05.15 Bakgrunn Dette notatet tar for seg de mest sentrale økonomiske forhold som bør vurderes i forbindelse

Detaljer

Statsbudsjettkonferanse 9. oktober 2015

Statsbudsjettkonferanse 9. oktober 2015 Holmestrand kommune Service - Statsbudsjettkonferanse 9. oktober 2015 Ordfører Alf Johan Svele Holmestrand kommune Statsbudsjettet for 2016 Økning i frie inntekter på ca. 19,5 mill. kroner Av dette tar

Detaljer

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1 Kommuneøkonomi Sentrale økonomiske begreper Styringsdokumentene hvordan henger disse sammen? Arbeidet med Økonomiplan og Budsjett 2012 Noen økonomiske størrelser 1 Drift eller investering?: Sentrale begreper

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

ØKONOMISKE NØKKELTALL

ØKONOMISKE NØKKELTALL ØKONOMISKE NØKKELTALL Hvilke nøkkeltall er viktige i den overordnede økonomiske styringen? Hvordan få til en effektiv og forståelig løpende økonomisk rapportering til kommune-/bystyret? Jakten på den gode

Detaljer

Marker kommune årsbudsjett 2016 og økonomiplan

Marker kommune årsbudsjett 2016 og økonomiplan Marker kommune Postboks 114 1871 ØRJE Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 15/446 Vår ref.: 2015/7679 331.1 BOV Vår dato: 5.4.2016 Marker kommune årsbudsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 Marker

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 1. Innledning KS har innhentet finansielle hovedtall fra regnskapene til kommuner og fylkeskommuner for 2011. Så langt er det kommet inn svar

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

Kommuneøkonomi. Dialogmøte nr. 5 Stavanger, Sandnes og Sola

Kommuneøkonomi. Dialogmøte nr. 5 Stavanger, Sandnes og Sola Kommuneøkonomi Dialogmøte nr. 5 Stavanger, Sandnes og Sola Agenda Utvalgte nøkkel-tall 2014 konserntall fra utredningsrapport Oppdaterte regnskaps- og nøkkeltall 2015 by-/kommunekasse og foretak Økonomiske

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Økonomiske effekter av en mulig kommunesammenslåing mellom Ulstein og Hareid. Ulstein-Hareid kommune AUDUN THORSTENSEN

Økonomiske effekter av en mulig kommunesammenslåing mellom Ulstein og Hareid. Ulstein-Hareid kommune AUDUN THORSTENSEN Økonomiske effekter av en mulig kommunesammenslåing mellom Ulstein og Hareid Ulstein-Hareid kommune AUDUN THORSTENSEN TF-notat nr. 12/2010 TF-notat Tittel: Økonomiske effekter av en mulig kommunesammenslåing

Detaljer

Hva eier vi? Regnskap Ikke bokførte verdier Garantier og forpliktelser Pensjon Pi Priser, gebyrer og avgifter Driften Hovedtall Nøkkeltall

Hva eier vi? Regnskap Ikke bokførte verdier Garantier og forpliktelser Pensjon Pi Priser, gebyrer og avgifter Driften Hovedtall Nøkkeltall Økonomi Hva eier vi? Regnskap Ikke bokførte verdier Garantier og forpliktelser Pensjon Pi Priser, gebyrer og avgifter Driften Hovedtall Nøkkeltall Innsparingsmuligheter/Harmonisering g g Oppsummering Eiendeler,

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 26.06.2015

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 26.06.2015 Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 26.06.2015 Kommunenes gjeldsbelastning og økonomisk Kommunene har hatt en betydelig gjeldsvekst i de senere årene. Kommunenes konsernregnskapstall 1 for 2014 viser

Detaljer

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012 Formannskapet 23.02.2012 Kontrollutvalget 24.02.2012 Regnskap 2011 Regnskapsenheten Regnskapsavleggelsen 8 dager forsinket Skyldes Øk volum på bilag Uforutsette hendelser i løpet av 2011 (turnover m.v.

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2014

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2014 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2014 Behandles i utvalg Kontrollutvalget i Hemne kommune Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Møtedato 13.05.2015 Saksnr 012/15 Sverre B. Midthjell

Detaljer

Drift + Investeringer

Drift + Investeringer Budsjett og økonomi v/budsjettsjef Øystein Hagerup, 30 oktober 2011 2 547 698 000 63 400 0 Drift + Investeringer Kommunen har to budsjetter og to regnskaper. Utgifter i driftsbudsjettet 2011: 2235,8 mill.

Detaljer

Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken

Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken Kommuneøkonomi for folkevalgte Det kommunale økonomisystemet Hva gir økonomisk handlingsrom? Generelle

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 3. mars 2014 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2014 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

ØKONOMISKE PREMISSER INNEN VA-SEKTOREN

ØKONOMISKE PREMISSER INNEN VA-SEKTOREN Tema ØKONOMISKE PREMISSER INNEN VA-SEKTOREN Økonomiske premisser innen VA-sektoren 1 Formål Levere tjenester Medfører kostnader Krever inntekter Ikke noe krav til inntjening overskudd Tillat med overskudd

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

Økonomiske rammebetingelser i forbindelse med kommunereformen. Monika Olsen Leder budsjett og innkjøp Alta kommune

Økonomiske rammebetingelser i forbindelse med kommunereformen. Monika Olsen Leder budsjett og innkjøp Alta kommune Økonomiske rammebetingelser i forbindelse med kommunereformen Monika Olsen Leder budsjett og innkjøp Alta kommune Økonomiske rammebetingelser i forbindelse med kommunereformen Kommunenes rammetilskudd

Detaljer

Fylkeskommunens årsregnskap

Fylkeskommunens årsregnskap Hva må vi være oppmerksomme på? Studiebesøk fra kontrollutvalgene på Vestlandet Oslo, 19. mars 2013 Øyvind Sunde, director Alt innhold, metoder og analyser presentert i denne presentasjonen er BDO AS eiendom,

Detaljer

høyland Sokn Årsregnskap 2015

høyland Sokn Årsregnskap 2015 høyland Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 775 938 859 500 861 417 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Kommunereform økonomisk vurdering for Indre Østfold

Kommunereform økonomisk vurdering for Indre Østfold Kommunereform økonomisk vurdering for Indre Østfold Inndelingstilskudd Regjeringen har varslet økonomisk støtte til kommuner som slår seg sammen, i form av dekning av kommunenes engangskostnader (merutgifter)

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 23/08 Møte nr. 10/08 MØTEINNKALLING holder møte tirsdag 10.06.2008 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører Eli Annie Liland SP Medlem Lasse

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Analyse og kommentarer til regnskapet for 2003.

Analyse og kommentarer til regnskapet for 2003. Analyse og kommentarer til regnskapet for 2003. Innledning. Tidligere var Fauske kommune organisert i sektorer. Pr. 1. oktober 2003, går kommunen over til å være organisert etter resultatenhetsmodellen,

Detaljer

Kommunenes rammebetingelser og verktøy for å prognostisere disse. Seniorrådgiver Børre Stolp, KS

Kommunenes rammebetingelser og verktøy for å prognostisere disse. Seniorrådgiver Børre Stolp, KS Kommunenes rammebetingelser og verktøy for å prognostisere disse Seniorrådgiver Børre Stolp, KS Bølger som truer kommuneøkonomien Arbeidsinnvandring bidrar til høyeste befolkningsvekst på 100 år all time

Detaljer

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Rådmannens budsjettforslag for 2015 1. Innledning Budsjettundersøkelsen er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til rådmenn i et utvalg av kommuner.

Detaljer