Info Sagvåg skule nr 1 august 1999

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Info Sagvåg skule nr 1 august 1999"

Transkript

1 Info Sagvåg skule nr 1 august 1999 Velkommen til nytt skuleår! Ny Sagvåg skule i Rukjen!? FAU (Foreldrearbeidsutvalet) ved Sagvåg skule inviterte LEV (Levekårskomiteen) til omvising på Sagvåg skule i juni. Etter omvisinga hadde komiteen møte der det vart bestemt at framlegg til Skulebruksplan måtte endrast. Framlegget såg slik ut: 1. Skule i Kårevik 1.byggjesteg 2. Ungdomsskule i Nordbygdo 3. Skule i Rukjen Vedtak i LEV nr 31/98 vart slik: 1. Skule i Rukjen 2. Ungdomsskule i Nordbygdo 1.byggjesteg 3. Skule i Kårevik Spørsmålet er no om politikarane føl opp vedtak i LEV 11.juni, eller om det vert gjort endringar... kanskje kjem saka på nytt opp i LEV sitt møte allereie 1.oktober! Me går ein spanande haust i møte! Reform-97 Reform 97 går inn i sitt andre år. Etter det første året føler me at me er ganske godt i gjenge ved Sagvåg skule, og mykje av det arbeidet som vert gjort dette skuleåret vil byggje på erfaringane me gjorde oss i fjor. I år de det 1,-2,-3,-5, og 6.klasse som skal arbeide etter L 97: 1

2 Hjelpetenesta Hjelpetenesta er eit formelt oppretta tverrfagleg «team» for dei kommunale tenestene som arbeider med barn og unge. Mål: Styrke og samordne det førebyggjande hjelpearbeidet for einskildbarn og unge ved tidleg tverrfagleg drøfting. Sette i verk tiltak i rett tid. PPT (Pedagogisk-psykologisk-tenestekontor) På PPT-kontoret kan foreldre og skule søkje råd og hjelp i spørsmål som gjeld trivsel, tilpassing og opplæring for born. På kontoret er det tilsett personar med ulik bakgrunn og røynsle; psykolog, sosionom, logoped, førskulepedagog og lekotekleiar. Etter avtale med foreldre tek skulen kontakt med PPT om einskildelevar. Foreldre kan ta kontakt med PPT på tlf (gjennom Kundetorget) Tannhelsetenesta Elevane vert til vanleg innkalla til tannlege ein gong i året. Foreldre eller eleven kan også sjølv ta kontakt med tannlegen direkte. Skulehelsetenesta Dr. Kjersti Follesø er skulelege for Sagvåg skule. Ho har kontortid annakvar onsdag (oddetal) på helsestasjonen ved Nysæter ungdomsskule. Ingebjørg Grønsdal er skulehelsesyster. Ho er å treffe på Sagvåg skule kvar måndag frå kl til 14.00, og heile dagen når det er møte i hjelpetenesta. Begge er å treffe på telefon: Nokre gode råd frå helsesyster: Born treng eit godt sjølvbilete. Ikkje sei at barnet er umuleg. Gi heller beskjed om kva vi ikkje likar. Born treng ros. Dersom barnet klagar over at skulen eller lærarane er dumme, må du ikkje gi barnet medhald. Prøv heller å finne ut kva som er gale. Snakk om problemet med læraren eller rektor. Stå opp i lag med barnet. Et frukost saman. Sørg for at barnet har nokon å gå til etter skuletid. Vis også omtanke for andre barn. Gi beskjed til skulen/helsesyster eller sosialkontor, dersom du har mistanke om vannstell, omsorgssvikt eller incest. Ikkje lat som om du ikkje ser at born lid. Set grenser, alle born treng å vita kva dei har lov til. Grenser gir tryggleik. Born som føler dei er verd noko, får større interesse for å ta vare på eiga helse enn barn som tvilar på sitt eige verd. Helsesøster. 2

3 Kvile-leggetid Born må ha nok kvile og søvn om dei skal fungere godt i skulen. Ei rettesnor kan vera at: Born som er 8 år legg seg seinast kl Sidan kan me leggja til eitt kvarter for kvart år. Ein 12-åring bør då væra i seng kl Attgløymde klede Skulen tek vare på klede som vert liggjande att på skulen. Mot slutten av året vert desse lagt fram for henting før dei vert kasta eller gitt til Fretex. Merk kleda med fullt namn, særleg klede som mange har like t.d. regnklede. Skade på materiell Etter vedteke reglar er skulen ikkje ansvarleg for bortkomne klede eller skade på klede, eller andre gjenstandar. Einaste unnataket er briller, der ein viss del av utgiftene vert dekka av kommunen si forsikring. Om eleven må ha pengar med seg, må desse aldri liggje i klede elevane heng frå seg på gangen. Teieplikt Teiepliktreglane i grunnskulen lyder: Alle som gjer teneste, eller arbeider, etter denne lova her teieplikt etter reglane i forvaltningslova, 13 I rundskriv F-139/86 understrekar KUF at desse reglane gjeld for alle som arbeider i skulen, også frivillige hjelparar ved turar, festar e.l. Fri frå skulen Klassestyrar kan gje fri inntil ein dag. Rektor, i samråd med klassestyrar, kan gje fri for ein lengre periode. Bruk meldeboka når de ynskjer å be om fri. Skriv og i meldeboka når de ynskjer at eleven skal sleppa t.d. gymnastikk eller bading ein time. Fritak over lengre tid krev legeattest Stord`98 Sagvåg skule vart frå og med 1.august 1998 ein av over 50 "driftseiningar" i Stord kommune. Borte er både Oppvekstetaten og skulekontoret, dette føret til at nye arbeidsoppgåver og større ansvar vert overført til kvar enkelt eining. Målet med omorganiseringa er å skape ein flatare struktur i den kommunale organisasjonen, og med det forsvinn "mellomnivået" som t.d. Oppvekstetaten. Under administrasjonssjefen er det tre kommunalrådar, desse har hovudsakleg delt kommunen mellom seg etter geografi. For Sagvåg-området er det Knut Gram som er kommunalråd og min nærmaste overordna. Ein del vanskar i innkøyringa vil det nok bli med ei såpass stor omlegging, men eg vonar at de knytt til Sagvåg skule ikkje vil merke så mykje til desse vanskane. Som de forstår er det endring som pregar Sagvåg skule, anten det er ny organisasjonsstruktur i kommunen, Reform 97 eller arbeidet for ny skule! Velkommen til eit nytt og spanande skuleår! Lars Bakka -rektor- Sykling Elevane har lov til å sykle til skulen frå og med 5.klasse. Alle skal bruke hjelm. Du finn meir informasjon om skulen på Internett: home.sol.no/~sagvaag/ PS! Alle teikningane i heftet er laga av elevane i 2.klasse 1998/99 3

4 SAGVÅG SKULE 1999/2000 Administrasjon Fitjarvegen 25, 5410 Sagvåg Faks: Rektor Lars Bakka Undervisningsinspektør Kari Amås Personalrom SFO E-post adm.: sagvaag online.no Sagvåg skule på Internett home.sol.no/~sagvaag/ Priv.tlf.nr e-post postadresse Administrasjon Bakka, Lars Sjonarvegen 45, 5414 Stord Almås, Kari Tangedal Almåsvegen 86, 5410 Sagvåg Imsland, Olaug Struen Hjortåsen 45, 5412 Stord Lærarar Bruket, Toril Sandvik Byrknes, Kjell Ove Flatøy, Brita Framnes, Kirsten Kyte Halvorsen, Gro Akselsen Luggenes, Annbjørg Myhre, Kari Myhre, Marta Ottesen, Maren Trevland, Anne Elisabeth Vikanes, Aasne Studalsmyro 31, 5400 Stord Nysæterneset 27, 5415 Litlabø Almåsvegen 102, 5410 Sagvåg Villavegen 12A, 5400 Stord Åsvegen 9, 5400 Stord Bodgehaugen 8, 5410 Sagvåg Nysæterneset 64, 5410 Sagvåg Sveene 38, 5400 Stord Eldøyvegen 100,5400 Stord Hillarhaugen 52, 5415 Litlabø Nysætervegen 20, 5410 Sagvåg Tlf. e-post postadresse SFO Magnussen, Laila Rindane 8, 5410 Sagvåg Røssland,Randi Hamrane 17, 4510 Sagvåg Assistent Leth, Jorunn Almåsvegen 4, 5410 Sagvåg Lærling Risnes, Torhild Fitjarvegen 176, 5410 Sagvåg Morsmålslærarar: Pietruszenko, Liv Bente Vikaneskleivo 22, 5410 Sagvåg Reinhald Dagsland, Theresa Fjellsmogehaugen 12, 5415 Litlabø Skaar, Astrid Fitjar Vaktmeister Spissøy, Olav Jensanesvegen 18, 5410 Sagvåg 4

5 Visjon for Sagvåg skule Visjon Alle ved Sagvåg skule er trygge og trivest. Me viser omsorg for-, og tek vare på kvarandre. Miljøet er kreativt og inkluderande og gjev rom for sjølvstende. Satsingsområda Sagvåg skule SAMARBEID MED BARNEHAGANE OG UNGDOMSSKULEN 1. Kommunikasjon og 2. Læringsmiljø for leik, praktisk og sosialt samspel skapande aktivitet A. Arbeide med planen "Trivsel og Tryggleik" 1. Lokale planar for trivselstiltak 2. Program for barn og unge med samhandlingsvanskar B. Aktuelle fagområde 1. Kunst og kommunikasjonsfag som musikk m/dans, kunst og handverk og IT. 2. Natur og miljølære C. Samanheng fysisk miljø, arbeidsmåtar og organisering (inkluderer inne- og uteområde) 1. Leik og læring (1.-4.klasse) 2. Prosjektarbeid (5.-7.klasse) 3. Temaorganisering (Heile skulen) Skuledagen for dei ulike klassane SFO Kvar dag : kl og klasse Kvar dag : kl klasse måndag / onsdag: kl tysdag / torsdag / fredag: kl Elevane bør ikkje møte på skulen stort meir enn 15 minutt før dei har eit tilbod å gå til. Grunnen til dette er at elevar som vert «gåande på laust» ikkje har tilsyn om noko skulle skje. Endring av grunnskulelova 132 nr 2 - Tidspunkt for skulestart Stortinget har 4.juni 1998 gjort dette vedtaket: "Barnet skal til vanleg starte opplæringa i det kalenderåret barnet fyller 6 år. Dersom det etter sakkunnig vurdering er tvil om barnet er komme tilstrekkeleg langt i utviklinga si til å starte skulen, har barnet rett til å utsetje skulestarten eitt år dersom foreldra krev det. Etter sakkunnig vurdering og med skriftleg samtykke frå foreldra, kan kommunen i særlege tilfelle vedta å utsetje skolestarten eitt år. Dersom foreldra søkjer om det eller samtykker, kan kommunen etter sakkunnig vurdering la eit barn ta til på skulen eitt år før når det innan 1.april har fylt 5 år." (Rundskriv F-56/9 5

6 Fag- og timefordeling Kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering (KrL) 1.kl 2.kl 3.kl 4.kl Sum 5.kl 6.kl 7.kl Sum Norsk Matematikk Samfunnsfag Kunst og handverk Natur- og miljøfag Engelsk Musikk Heimkunnskap Kroppsøving Frie aktivitetar Klasse- og elevrådsarbeid L-97 s 82 L-97 s 82 Brutto årstimar Sum hovudtrinn Skulen og eleven sitt val 152 (vert teke frå alle fag) 114 (vert teke frå alle fag) Gjennomsnitt pr. veke (38 veker) Tidsbruk på hovudstega Klassesteg Skulefaga (Ungdomssteget: minst 20%tema) (frå L-97 s 83) Fagorganisering av innhaldet Temaorganisering av innhaldet og prosjektarbeid Gjennomsnitt tidsbruk i småskulesteget og mellomsteget Småskulen Mellomsteget 1.kl./førskule 2.klasse 3.klasse 4.klasse 5.klasse 6.klasse 7.klasse Minst 60% temaundervisning Minst 30% temaundervisning 80% 70% 50% 40% 35% 30% 25% (Oppgitt som minimumskrav til bruk av temaundrvisning på årsbasis.) 6

7 Klassekontaktar og arbeidsutval i foreldreråd 1998/99 1.klasse Ole Mikal Vedøy 1998/2000 Helga Alsaker 1998/2000 Magne Sørlie 1998/2000 Ruth Nilsen 1998/ klasse Hilde Ottesen 1997/99 Jarle Jæger 1997/99 Wenche Tolås 1997/99 Birger Nordfonn 1997/99 3. klasse Kjell Arne 1997/99 Almås Kristine Vikanes 1997/99 Olaf Skram 1997/99 Nina Klokkeide 1997/99 4.klasse Ståle Dybvik 1998/2000 Sigfrid Sætrevik 1998/2000 Christian Tolås 1998/2000 Berit Hatlevik 1998/ klasse Anne Grethe P. 1997/99 Hovland Stig E. Koppang 1997/99 Elin B. Macsik 1997/99 Sigbjørn Troos 1997/99 6.klasse Rune Skutle 1998/2000 Eva Vervik 1998/2000 Bjørn Furre 1998/2000 Irene Selsvik 1998/ klasse Terje Dahle 1997/99 Marit Ludvigsen 1997/99 Odd Myhre 1997/99 Hilde Mari 1997/99 Laukhamar Nr. 1-klassekontakt og representant i arbeidsutvalet Nr. 2-klassekontakt og vararepresentant i arbeidsutvalet Nr. 3-vararep. nr 1 for klassekontaktane / vararepresentant nr. 3 for arbeidsutvalet. Nr. 4.-vararep. nr 2 for klassekontaktane / og 4 for arbeidsutvalet Trivselsreglane for Sagvåg skule. Skulen bør vera ein stad der alle trivest og er trygge. Først då vert det godt læringsmiljø og rike fellesopplevingar. 1. Me er greie med kvarandre. 2. Me hjelper til med å halda skulen rein og fin. 3. Me er rolege i midttimen. 4. Me tek vare på det som veks, og på utstyr både inne og ute. 5. Alle får vera med å leika, og me seier fine ting til kvarandre. 6. Me held oss på skuleområdet i skuletida. Turar, ekskursjonar o.l. er unnateke. 7. Snøball kastar me på blink der me har lov. 8. Er nokon borte frå skulen, må dei ha melding i meldeboka så snart råd er. Treng nokon fri, spør dei om det på førehand. Bruk meldeboka. 9. Brot på ordensreglane og uhøvisk framferd kan føra til bortvising frå klassen, d.v.s. til rektor. I slike høver vert ofte også foreldra kopla inn. 10.Dersom me får lov heime, kan me sykla til skulen frå den hausten me tek til i 5.klasse. Me fylgjer sjølvsagt trafikkreglane, og alle skal bruke hjelm. Råd og utval Sagvåg skule Lars Bakka -rektor- Samarbeidsutvalet (SU) Skulen sitt øvste styringsorgan. Foreldrerådet Alle foreldre og føresette som har born på skulen er medlem i foreldrerådet. Arbeidsutvalet i foreldrerådet (FAU) Arbeidsutvalet er sett saman av klassekontaktane til dei ulike klassane. (Sjå neste side) Råd for andre tilsette Ikkje-pedagogisk personale har ein representant i Samarbeidsutvalet. Elevråd Kvar klasse vel ein representant til elevrådet. 7

Velkommen til nytt skuleår!

Velkommen til nytt skuleår! NR 1 Informasjonshefte til heimen september 2000 For fjerde året på rad får elevane i 1.klasse/ førskule refleksvestar. Dei siste åra har vestane vore ei gåve frå arbeidsutvalet til foreldra (FAU), men

Detaljer

SAGVÅG SKULE 1996/97. Informasjonshefte til heimen SAGVÅG SKULE MOT ÅR

SAGVÅG SKULE 1996/97. Informasjonshefte til heimen SAGVÅG SKULE MOT ÅR SAGVÅG SKULE 1996/97 Informasjonshefte til heimen SAGVÅG SKULE MOT ÅR 2000... Skuleåret 1996/97 er godt i gang, og dette det er det siste året alle elevane arbeider etter mønsterplanen frå 1984 (M-84).

Detaljer

SAGVÅG SKULE 1995/96. Informasjonshefte til heimen

SAGVÅG SKULE 1995/96. Informasjonshefte til heimen SAGVÅG SKULE 1995/96 Informasjonshefte til heimen VEL MØTT TIL NYTT SKULEÅR! Det nye skuleåret er allereie tre månader gamalt, og me er godt i gang med arbeidet. Først vil eg ynskja 1.klasse og 6-årsgruppa

Detaljer

Sagvåg skule 2001/02.

Sagvåg skule 2001/02. NR 2 Informasjon til heimen September 2001 Skuleruta 2001/02 2001 August Måndag 16. Oktober Ons. 10. Fr.12. November To.8.- Fr. 9. Desember Torsdag 20. 2002 Januar Torsdag 3. Skulestart Haustferie Elevfri

Detaljer

Framleis fleksitid ved Sagvåg skule. Ny Sagvåg skule. HSH og Sagvåg skule. Skulefrukt. Informasjonshefte til heimen skuleåret 2002/03 September 2002

Framleis fleksitid ved Sagvåg skule. Ny Sagvåg skule. HSH og Sagvåg skule. Skulefrukt. Informasjonshefte til heimen skuleåret 2002/03 September 2002 Informasjonshefte til heimen skuleåret 2002/03 September 2002 Skuleruta 2002/03 2002 hending August torsdag 15. første skuledag September Oktober onsdag 9-fredag 11. Haustferie November torsdag 7.-fredag

Detaljer

Sandeid skule SFO Årsplan

Sandeid skule SFO Årsplan SFO Årsplan Telefon: 48891441 PRESENTASJON AV SANDEID SKULE SIN SFO SFO er eit tilbod til elevar som går på i 1. til 4. klasse. Rektor er leiar av tilbodet. Ansvaret for den daglege drifta er delegert

Detaljer

LEIRVIK SKULE. Velkomen til skuleåret

LEIRVIK SKULE. Velkomen til skuleåret LEIRVIK SKULE I dette heftet finn de: Velkomen til skuleåret 2017 2018 - Informasjon om skulen sitt arbeid med elevane sitt psykososiale miljø - Trivselsreglar - Innkalling til foreldremøte i veke 35 og

Detaljer

God klasseleiing og kontinuerleg arbeid med klassemiljøet gjennom ulike tiltak er viktige førebyggande faktorar.

God klasseleiing og kontinuerleg arbeid med klassemiljøet gjennom ulike tiltak er viktige førebyggande faktorar. ORDENSREGLAR FOR TJØDNALIO SKULE: Elevane sin rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø er blitt styrka gjennom opplæringslova 9a.I opplæringslova 2-9 er konsekvensar for dei som bryt reglane blitt

Detaljer

Svein Ove Rørvik - rektor Inger-Helen Kallestad undervisningsinspektør Elisabeth Skjerdal SFO-leiar

Svein Ove Rørvik - rektor Inger-Helen Kallestad undervisningsinspektør Elisabeth Skjerdal SFO-leiar Svein Ove Rørvik - rektor Inger-Helen Kallestad undervisningsinspektør Elisabeth Skjerdal SFO-leiar Anita og Annette Vær en god rollemodell Barn arver ikke leseferdighet og leseglede av foreldre, men de

Detaljer

Foreldremøte Harøy skule 17.9.2015. Vel møtt!

Foreldremøte Harøy skule 17.9.2015. Vel møtt! Foreldremøte Harøy skule 17.9.2015 Vel møtt! Informasjon om skulen Ny skuleleiing Kva skal eg gjere ved spørsmål og problem Ordens-/datareglement Tilpassa opplæring og spesialundervising Råd og rettleiing

Detaljer

1. EIGAR Hemsedal kommune er eigar av barnehagane og ansvarleg for drifta.

1. EIGAR Hemsedal kommune er eigar av barnehagane og ansvarleg for drifta. 1. EIGAR Hemsedal kommune er eigar av barnehagane og ansvarleg for drifta. 2. FORVALTNING Barnehagane skal drivast i samsvar med Lov om barnehagar med forskrifter og retningslinjer departementet til ei

Detaljer

ENDELEG! Velkomen til det nye skuleåret!!

ENDELEG! Velkomen til det nye skuleåret!! Informasjonshefte 2005/06 18.august 2005 Sagvåg skule 2005/06 - ein skule i endring ENDELEG! Så er me i gong med skuleåret 2005/06. Dette er det siste skuleåret med læreplanen frå 1997 og den siste hausten

Detaljer

Informasjonsfoldar Vikebygd barnehage 2015-2016

Informasjonsfoldar Vikebygd barnehage 2015-2016 Informasjonsfoldar Vikebygd barnehage 2015-2016 Kommunal barnehage i same eining som skulen. Vik skule og barnehage Opningstid: Kvar dag 06.45 17.00 Kjøp av tid: Dersom det er ledig plass og nok vaksne,

Detaljer

SFO BØ SKULE SKULEÅRET 2014-2015.

SFO BØ SKULE SKULEÅRET 2014-2015. SFO BØ SKULE SKULEÅRET 2014-2015. BØ SKULE Rektor: Gyrid Kvaale tlf: 35059452 Sentralbord: Gunn Berit Sønstebø tlf: 35059450 SFO leiar: Liv Bente V. Øygarden tlf: 35059473 MEDARBEIDARAR PÅ SFO SKULEÅRET

Detaljer

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Kjære foreldre/føresette Me ynskjer dykk og barnet dykkar hjarteleg velkomen til Lonevåg barnehage! Barnet dykkar har no fått

Detaljer

Sagvåg skule. Informasjonshefte 2004/05 Skuleruta 2004/05

Sagvåg skule. Informasjonshefte 2004/05 Skuleruta 2004/05 Informasjonshefte 2004/05 Skuleruta 2004/05 2004 August Torsdag 19. Første skuledag September (Ingen ekstra fridagar i september) Oktober Ons.6. til fre. 8. November Mån. 8. og tys. 9. Desember Tysdag

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

Alversund skule. Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a. Retningslinjer og Rutineskildring

Alversund skule. Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a. Retningslinjer og Rutineskildring Alversund skule Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a Retningslinjer og Rutineskildring Oktober 2015 INNHALD Innleiing... 2 Lovgrunnlag... 3 Opplæringslova... 3 Elevane sitt fysiske skulemiljø...

Detaljer

Plan for overgangar. for barn og unge

Plan for overgangar. for barn og unge Plan for overgangar for barn og unge Os 2011 Frå Kvalitetsplan oppvekst og kultur Mål Alle born og unge skal oppleva gode overgangar der ein sikrar kontinuitet og heilskap i opplæringa og oppfølginga.

Detaljer

Plan for Liabygda SFO

Plan for Liabygda SFO Plan for Liabygda SFO Generelt: Liabygda SFO er ein del av den kommunale skulefritidsordninga i Stranda kommune. Liabygda SFO er underlagt dei vedtekne kommunale retningsliner for skulefritidsordningane.

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

Tiltaksplan. mot mobbing og rasisme. Oma skule. Alle tilsette skal arbeide for nulltoleranse mot mobbing.

Tiltaksplan. mot mobbing og rasisme. Oma skule. Alle tilsette skal arbeide for nulltoleranse mot mobbing. Tiltaksplan mot mobbing og rasisme Oma skule Alle tilsette skal arbeide for nulltoleranse mot mobbing. Innhald 1. Visjon s. 3 2. Hovudmål s. 3 3. Føresetnader s. 3 4. Definisjon s. 3 5. Førebyggjande arbeid

Detaljer

SAMARBEID HEIM OG SKULE

SAMARBEID HEIM OG SKULE SAMARBEID HEIM OG SKULE SLIK GJER ME DET PÅ VÅGEN SKULE Gjeld frå 30.08.2010 1 SAMARBEID HEIM- SKULE For å få skuletilbodet best mogeleg for elevane, ynskjer me å ha eit godt samarbeid mellom heim og skule.

Detaljer

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO HAFSLO - INFORMASJON SFO er eit friviljug omsorgs- og fritidstilbod før og etter skuletid for borna på 1. 4. steg. Sentralt i tilbodet er omsorg, tryggleik,

Detaljer

Kviteseid kommune. Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid

Kviteseid kommune. Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid Kviteseid kommune Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid Vedteke i Hovudutval for Oppvekst og Omsorg (HOO), den 28.01.2015 1. Eigartilhøve Kviteseid kommune eig, driv og fører tilsyn med desse

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

ÅRSPLAN / INFORMASJONSHEFTE ØYE SFO.

ÅRSPLAN / INFORMASJONSHEFTE ØYE SFO. ÅRSPLAN / INFORMASJONSHEFTE ØYE SFO. VELKOMMEN TIL ØYE SKULEFRITIDSORDNING Målsettingane vi arbeider etter i Øye SFO, bygger på ei fritidspedagogisk plattform. Den frie u leiken er viktig for oss, men

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

DEL I: REGLAR OVERORDNA:

DEL I: REGLAR OVERORDNA: DEL I: REGLAR OVERORDNA: ALLE ELEVAR I GRUNNSKULEN OG VIDAREGÅANDE SKULE HAR RETT TIL EIT GODT FYSISK OG PSYKOSOSIALT MILJØ SOM FREMJAR HELSE,TRIVSEL OG LÆRING. 9a-3.ledd i Opplæringslova. 1.ÅTFERD: På

Detaljer

Mobbeplan Harøy skule 2006/2007

Mobbeplan Harøy skule 2006/2007 Mobbeplan Harøy skule 2006/2007 Førebygging 1.1 Skulemiljøet Ein venleg og integrerande skule er naudsynt for å oppnå eit godt læringsmiljø, både fagleg og sosialt. Skulen skal vere ein trygg og triveleg

Detaljer

Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE

Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE Sogndal Studentbarnehage er ein privat barnehage, som vert driven av Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane (SISOF), velferdsorganisasjonen

Detaljer

Informasjonsfoldar Vikebygd barnehage

Informasjonsfoldar Vikebygd barnehage Informasjonsfoldar Vikebygd barnehage 2016-2017 Kommunal barnehage i same eining som skulen. Vik skule og barnehage Opningstid: Måndag til torsdag 06.45 17.00 Fredag 06.45-16.30 Kjøp av tid: Dersom det

Detaljer

TRIVSELSREGLAR FOR ROMMETVEIT SKULE.

TRIVSELSREGLAR FOR ROMMETVEIT SKULE. TRIVSELSREGLAR FOR ROMMETVEIT SKULE. Elevane sin rett til eit godt fysisk og psykososialt læringsmiljø er blitt styrka og konsekvensar for dei som bryt reglane er blitt skjerpa i Opplæringslova. Også krava

Detaljer

Opplæringslova: Det fullstendige navnet er «Lov om grunnskulen og den vidaregåande

Opplæringslova: Det fullstendige navnet er «Lov om grunnskulen og den vidaregåande Opplæringslova: Det fullstendige navnet er «Lov om grunnskulen og den vidaregåande opplæringa». Opplæringslova: http://www.lovdata.no/ all/nl-19980717-061.html Opplæringslova kapittel 9a. Elevane sitt

Detaljer

VEDTEKTER FOR RØYSMARKA STUDENTBARNEHAGE, VOLDA OG FOGDEGÅRDEN STUDENTBARNEHAGE, ÅLESUND. gjeldande frå 01.01. 2011

VEDTEKTER FOR RØYSMARKA STUDENTBARNEHAGE, VOLDA OG FOGDEGÅRDEN STUDENTBARNEHAGE, ÅLESUND. gjeldande frå 01.01. 2011 1 2 VEDTEKTER FOR RØYSMARKA STUDENTBARNEHAGE, VOLDA OG FOGDEGÅRDEN STUDENTBARNEHAGE, ÅLESUND gjeldande frå 01.01. 2011 1. DRIFT I SAMSVAR MED NORSK LOV Eigaren av barnehagane er Studentsamskipnaden for

Detaljer

INFORMASJON HJELPEINSTANSANE

INFORMASJON HJELPEINSTANSANE INFORMASJON OM HJELPEINSTANSANE for barnehage og skule Ål kommune I dette heftet er det samla informasjon om hjelpeinstansar som samarbeider med barnehage og skule. Desember 2014 PPT FOR ÅL OG HOL Pedagogisk-psykologisk

Detaljer

Velkommen til Ulveset SFO. Mål for Ulveset SFO: SFO skal være ein trygg stad, der vi legg til rette for vennskap, leik og trivsel.

Velkommen til Ulveset SFO. Mål for Ulveset SFO: SFO skal være ein trygg stad, der vi legg til rette for vennskap, leik og trivsel. Velkommen til Ulveset SFO SFO er eit frivillig omsorgs- og fritidstilbod, og er ein del av skulen si verksemd. Skule og SFO har eit tett samarbeid og bidrar til eit heildags tilbod for dei yngste barna

Detaljer

Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune

Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune Planen er administrativt vedteken og gjeldande frå 01.01.2013 Innleiing Bakgrunn for overgangsplanen Kunnskapsdepartementet tilrår at o Barnehagen vert avslutta

Detaljer

SFO på Ågotnes gjev eit tilbod på 24 timar og 15 minutt i veka fordelt på 5 dagar.

SFO på Ågotnes gjev eit tilbod på 24 timar og 15 minutt i veka fordelt på 5 dagar. Opningstid SFO på Ågotnes gjev eit tilbod på 24 timar og 15 minutt i veka fordelt på 5 dagar. SFO tek til kl.07.00-08.20 (utetid-08.30) og etter skuletid kl. 13.15/14.00 og 12.00-16.30. SFO har ope 190

Detaljer

S sosalisering og samspill. F Fritid og felleskap. O Omsorg

S sosalisering og samspill. F Fritid og felleskap. O Omsorg Brattholmen skulefritidsordning Nygårdsvegen 1 5350 Brattholmen Tlf: 55097504/98088134 E-post: liss.schumann@fjell.kommune.no S sosalisering og samspill F Fritid og felleskap O Omsorg SFO: SFO er eit fritidstilbod

Detaljer

Vedlegg 1 SFO-PLAN LUSTER KOMMUNE 2015-2019 (-17)

Vedlegg 1 SFO-PLAN LUSTER KOMMUNE 2015-2019 (-17) Vedlegg 1 SFO-PLAN LUSTER KOMMUNE 2015-2019 (-17) Innhald 1 Innleiing... 2 2 Satsingsområde... 2 3 Status 2014/15... 3 4 Innhald og tilbod... 4 5 Feriar... 4 6 Praktisk informasjon... 5 1 Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Gol kommune er eigar og ansvarleg for drifta ved skulefritidsordninga (SFO) for elevar i grunnskulen i Gol.

Gol kommune er eigar og ansvarleg for drifta ved skulefritidsordninga (SFO) for elevar i grunnskulen i Gol. VEDTEKTER FOR SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 01.08.16 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

Øystese barneskule April - 08

Øystese barneskule April - 08 Øystese barneskule April - 08 1 Innleiing: 9A i Opplæringslova handlar om det fysiske og psykososiale miljøet til elevane. Skulen skal aktivt driva eit kontinuerleg og systematisk arbeid for å fremja helsa,

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage!

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss! Dette heftet er ei samling av ulik informasjon som me håper kan være grei for deg når du skal vær

Detaljer

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 INTERNT NOTAT MASFJORDEN KOMMUNE «SSE_NAVN» Til: Kommunestyret Frå: Alf Strand Dok. ref. Dato: 10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 Vedtekter for barnehagane i Masfjorden Vedlagt følgjer reviderte vedtekter

Detaljer

Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016

Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016 Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016 Systemarbeid ligg i botnen. Arbeid mot mobbing med gode system og god struktur, vert gjennomført der vaksne er i posisjon inn mot elevane, og har

Detaljer

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start Generell Årsplan 2012-2015 Barnehageeininga Samnanger kommune Saman om ein god start 1 Organisering. Barnehageeininga har ein felles einingsleiar og styrar på kvar barnehage. Opptakskrins og plassering.

Detaljer

Trudvang skule og aktiv læring. Aktiv læring som metode for alle elevar i eit folkehelse- og pedagogisk perspektiv

Trudvang skule og aktiv læring. Aktiv læring som metode for alle elevar i eit folkehelse- og pedagogisk perspektiv Trudvang skule og aktiv læring Aktiv læring som metode for alle elevar i eit folkehelse- og pedagogisk perspektiv Bjarte Ramstad rektor Trudvang skule 1 Fakta om skulen Bjarte Ramstad, rektor 1-5 skule,

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

Vedtekter for Bokn barnehage Vedteke av kommunestyret 21.03.2006 Endra av formannskapet 27.01.2009

Vedtekter for Bokn barnehage Vedteke av kommunestyret 21.03.2006 Endra av formannskapet 27.01.2009 Vedtekter for Bokn barnehage Vedteke av kommunestyret 21.03.2006 Endra av formannskapet 27.01.2009 Handboka 06.09 Kommunestyret har delegert ein del avgjerder til rådmannen, som har delegert vidare til

Detaljer

RETTLEIAR TIL UTFYLLING AV ENKELTVEDTAKET

RETTLEIAR TIL UTFYLLING AV ENKELTVEDTAKET Ikkje offentleg jf. Forvaltningslova 13 Skulens navn RETTLEIAR TIL UTFYLLING AV ENKELTVEDTAKET Namnet til eleven Adresse Dato: VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING SKULEÅRET Namnet til eleven: Født: Utdanningsprogram:

Detaljer

Foreldre ved Ål ungdomsskule

Foreldre ved Ål ungdomsskule Foreldre ved Ål ungdomsskule I. Kven er kva Om du lurer på dei ulike rollene til foreldrekontaktane på ungdomsskulen, sjå Foreldreutvalget for grunnopplæring (FUG) sine heimesider, www.fug.no SU- samarbeidsutvalget

Detaljer

Vedtekter for skulefritidsordninga i Hemsedal kommune

Vedtekter for skulefritidsordninga i Hemsedal kommune Vedtekter for skulefritidsordninga i Hemsedal kommune Vedteke i Kommunestyret 12.05.2016 K-sak 36/16 1. Eigar Hemsedal kommune er eigar og ansvarleg for drifta av skulefritidsordningane (SFO) ved Tuv og

Detaljer

Vedtekter for barnehagane i Hemsedal. Gjeldane frå 1. oktober 2016

Vedtekter for barnehagane i Hemsedal. Gjeldane frå 1. oktober 2016 Vedtekter for barnehagane i Hemsedal Gjeldane frå 1. oktober 2016 Vedtatt i Kommunestyre 29.09. 2016 1. EIGAR Hemsedal kommune er eigar av barnehagane og ansvarleg for drifta. 2. FORVALTNING Barnehagane

Detaljer

Vedtekter for Åmli barnehagar. Vedtatt i kommunestyret 13.12.2012, sak K 12/185 Endringsvedtak i kommunestyret 21.12.

Vedtekter for Åmli barnehagar. Vedtatt i kommunestyret 13.12.2012, sak K 12/185 Endringsvedtak i kommunestyret 21.12. Vedtekter for Åmli barnehagar Vedtatt i kommunestyret 13.12.2012, sak K 12/185 Endringsvedtak i kommunestyret 21.12.2015, sak K 15/185 INNHALD: 1 Eigar... 3 2 Formål... 3 3 Foreldreråd og samarbeidsutval...

Detaljer

Forsand skule. der læring og trivsel går hand i hand PLAN FOR HEIM-SKULE SAMARBEIDET

Forsand skule. der læring og trivsel går hand i hand PLAN FOR HEIM-SKULE SAMARBEIDET Forsand skule der læring og trivsel går hand i hand PLAN FOR HEIM-SKULE SAMARBEIDET Me er heldige som får bli kjent med, ta vare på og undervisa nettopp ditt barn! Derfor er dette er viktig for oss: å

Detaljer

Praktisk informasjon om Treungen barnehage

Praktisk informasjon om Treungen barnehage Praktisk informasjon om Treungen barnehage Barnehageåret 2014 2015 Desse møter du i Treungen barnehage: Einingsleiar/styrar: Gro Midtsund, telefon: 350 48 477 mobil: 91 38 26 46 Fagleg utviklar 30%: Solveig

Detaljer

Klassemøte med tema frå årshjulet, tre fire møte i kvar bolk. Tidsbruk for kvart møte kan variere frå 10 min 40 min. Viktig å ha god kontinuitet.

Klassemøte med tema frå årshjulet, tre fire møte i kvar bolk. Tidsbruk for kvart møte kan variere frå 10 min 40 min. Viktig å ha god kontinuitet. Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2014 2015 Systemarbeid ligg i botnen. Arbeid mot mobbing med gode system og god struktur, vert gjennomført der vaksne er i posisjon inn mot elevane, og har

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

Vedtekter for barnehagane i Austrheim. Oppdatert 26.03.2014

Vedtekter for barnehagane i Austrheim. Oppdatert 26.03.2014 Vedtekter for barnehagane i Austrheim Oppdatert 26.03.2014 Innhald: side 1. Føremål 4 2. Forvaltning 4 3. Opningstider/barnehagerute 4 4. Ferieavvikling for barn 5 5. Areal 5 6. Betalingssatsar 5 7. Opptak

Detaljer

Hafslo barne- og ungdomsskule - SFO 2017/18 SFO HAFSLO - INFORMASJON

Hafslo barne- og ungdomsskule - SFO 2017/18 SFO HAFSLO - INFORMASJON Hafslo barne- og ungdomsskule - SFO 2017/18 SFO HAFSLO - INFORMASJON SFO er eit frivillig omsorgs- og fritidstilbod før og etter skuletid for borna på 1. 4. steg. Sentralt i tilbodet er omsorg, tryggleik,

Detaljer

Informasjonshefte til heimen 2003/04

Informasjonshefte til heimen 2003/04 Skuleruta 2003/04 2003 August Måndag 18. September første skuledag (ingen fridagar) Oktober Mån.6. til fre. 10. Haustferie November Mån. 10. og tys. 11. elev fri/ kursdag Desember Fredag 19. siste dag

Detaljer

KVALITETSSYSTEM for Helse Sunnmøre HF Volda sjukehus 0100.40.05.010 Vedtekter Nivå: 1. Side : 1 Av : 5 sjukehus Revisjon : 3 Erstatter : 2

KVALITETSSYSTEM for Helse Sunnmøre HF Volda sjukehus 0100.40.05.010 Vedtekter Nivå: 1. Side : 1 Av : 5 sjukehus Revisjon : 3 Erstatter : 2 KVALITETSSYSTEM for Helse Sunnmøre HF Volda 0100.40.05.010 Vedtekter Nivå: 1. Volda Side : 1 Revisjon : 3 Erstatter : 2 Utarbeida av: Styrar i Oppigarden og styrar i Åsemyra barnehage Godkjend av direktør

Detaljer

Psykologisk førstehjelp i skulen

Psykologisk førstehjelp i skulen Psykologisk førstehjelp i skulen Fagnettverk for psykisk helse Sogndal 21. mars 2014 Solrun Samnøy, prosjekt leiar Psykologisk førstehjelp Sjølvhjelpsmateriell laga av Solfrid Raknes Barneversjon og ungdomsversjon

Detaljer

Respekt på Rommetveit skule

Respekt på Rommetveit skule Respekt på Rommetveit skule Frå og med hausten 2014 er Rommetveit skule ein RESPEKT-skule. Det vil seie at RESPEKTprogrammet skal vere gjennomgåande i heile vår kultur og alt vårt arbeid. RESPEKT er ikkje

Detaljer

Verksemdplan for Ålvik skule 2008 2009

Verksemdplan for Ålvik skule 2008 2009 Verksemdplan for Ålvik skule 2008 2009 Ålvik skule Skulevegen 2 5614 Ålvik E post: as@kvam.kommune.no Rektor: 56557177/ 90641401 Rådgivar: 56552774 Personalrom: 56557187 PPT: 56553000 Skulehelsetjenesta:

Detaljer

SAMNANGER KOMMUNE MÅLBRUKSPLAN

SAMNANGER KOMMUNE MÅLBRUKSPLAN SAMNANGER KOMMUNE MÅLBRUKSPLAN vedteke av kommunestyret 29.01.1998 1. HISTORISK BAKGRUNN Dei første skulekrinsane i Samnanger gjekk over til nynorsk («landsmål») i 1909. Sidan 1938 har nynorsk vore einerådande

Detaljer

Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 19 2015

Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 19 2015 Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 19 2015 Velkommen til aktivitetsdag med fredsmarsj kl. 18.00- kl. 19.30 på torsdag 7.mai. Det vert program med korsong og dans. Etterpå er det fredsmarsj.

Detaljer

Forsand skule. der læring og trivsel går hand i hand PLAN FOR HEIM-SKULE SAMARBEIDET

Forsand skule. der læring og trivsel går hand i hand PLAN FOR HEIM-SKULE SAMARBEIDET Forsand skule der læring og trivsel går hand i hand PLAN FOR HEIM-SKULE SAMARBEIDET Me er heldige som får bli kjent med, ta vare på og undervisa nettopp ditt barn! Derfor er dette viktig for oss: å arbeida

Detaljer

Grete S. Lundekvam møtte frå administrasjonen. Eldgrim Springgard og Hilde Løkensgard Bjørnsvik

Grete S. Lundekvam møtte frå administrasjonen. Eldgrim Springgard og Hilde Løkensgard Bjørnsvik MØTEPROTOKOLL Sektorutval for kultur og oppvekst Dato: 17.12.2013 kl. 9:00-13.00 Stad: Sando barnehage Arkivsak: 13/00009 Tilstades: Birger Jorde (Krf), Ellen Oppsato Mikkelrud (V), Bjørg Torsteinsrud

Detaljer

SOSIAL KOMPETANSE, kva er det? Barn som strevar med sosial kompetanse, må læra det ZERO TRIVSELSPROGRAMMET

SOSIAL KOMPETANSE, kva er det? Barn som strevar med sosial kompetanse, må læra det ZERO TRIVSELSPROGRAMMET Satsingsområde: TSK TYDELEG, STØTTANDE, KLASSELEIING SOL () Leseopplæring tidleg innsats Sosial kompetanse ZERO Trivselsprogrammet Pilotskule: Relasjonskompetanse Bjørnar Fjellhaug- rektor Inger-Helen

Detaljer

Ein trygg stad å vera ein god stad å læra

Ein trygg stad å vera ein god stad å læra Fotlandsvåg skule 5283 Fotlandsvåg TLF.56 19 23 30 Faks. 56 19 23 31 Rektor: Kjell Haugland 56 19 23 55 Personalrom 56 19 23 50 fotlandsvag.skule@osteroy.kommune.no Ein trygg stad å vera ein god stad å

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

SIKRINGSINSTRUKS FOR TJØDNALIO BARNEHAGE Til tilsette og foreldre/føresette.

SIKRINGSINSTRUKS FOR TJØDNALIO BARNEHAGE Til tilsette og foreldre/føresette. SIKRINGSINSTRUKS FOR TJØDNALIO BARNEHAGE Til tilsette og foreldre/føresette. Gjer dykk kjent med reglane som gjeld for dei ulike punkta i instruksen, og spør personalet dersom det er noko som er uklart.

Detaljer

9A i Opplæringslova handlar om det fysiske og psykososiale miljøet til elevane.

9A i Opplæringslova handlar om det fysiske og psykososiale miljøet til elevane. 1 Øystese barneskule Innleiing: September-2012 9A i Opplæringslova handlar om det fysiske og psykososiale miljøet til elevane. Skulen skal aktivt driva eit kontinuerleg og systematisk arbeid for å fremja

Detaljer

HÅ KOMMUNE MOTLAND SKULE

HÅ KOMMUNE MOTLAND SKULE HÅ KOMMUNE MOTLAND SKULE Kjære foreldre/føresette ved Motland skule.informasjon februar 2010 Informasjon Skulen sin telefon: 51798380 SFO: 98479597 1.og 3. 98479665 2. og 4. E-post: post.motland.skule@ha.

Detaljer

Sak Innhald Ansvar 1. Konstituering av styret

Sak Innhald Ansvar 1. Konstituering av styret Møtereferat samarbeidsutvalet (SU) ved Leirvik skule, 7.april 2015 Tilstades: Jan Reinemo (folkevalt), Elin Katrine Dale Andersen (FAU), Rannveig Gramstad (FAU), Hildegunn Eskeland (lærar), Marit S. Grimstad

Detaljer

Barnehage- og skuleteam

Barnehage- og skuleteam Barnehage- og skuleteam Orientering til grunnskular, kommunale og private barnehagar i Voss kommune Barnehagar, grunnskular, helsestasjons- og skulehelsetenesta, pedagogisk psykologisk tenestekontor og

Detaljer

Bli kjent med Orre Barnehage

Bli kjent med Orre Barnehage Bli kjent med Orre Barnehage A Adresse Theavegen 9 4343 ORRE Allergier Det er viktig at vi får vite om der er nokon allergier hjå barnet, slik at vi kan ta rette forhandsreglar. Arbeidsmiljø Vi i personalet

Detaljer

Regel Dette betyr at Konsekvens av regelbrot 1. Omsyn og respekt

Regel Dette betyr at Konsekvens av regelbrot 1. Omsyn og respekt Ordensreglar Sæbø skule. Gjeldande frå 31.03.2014 Reglane for skulen gjeld på skulen sitt område i heile opningstida til skulen: 07:30 16:30. Reglane gjeld og ved undervisning utanfor skulen sitt område.

Detaljer

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT MASFJORDEN KOMMUNE Sosialtenesta Nav Masfjorden Postboks 14, 5987 Hosteland Tlf 815 81 000/47452171 Unnateke for offentleg innsyn Jf. Offlentleglova 13 SØKNAD OM STØTTEKONTAKT Eg vil ha søknaden handsama

Detaljer

Overgang barnehage barneskule -ungdomsskule

Overgang barnehage barneskule -ungdomsskule Overgang barnehage barneskule -ungdomsskule For tryggleik, trivsel og læring for barnet for foreldra Regelverksamling 26.10.2016 Elin Røyseth, styrar Anne Finsveen Midtbø, rektor barneskule Åge Stafsnes,

Detaljer

BARNEHAGETILBODET 2015/2016

BARNEHAGETILBODET 2015/2016 Kvinnherad kommune Vår ref: 2014/996 Dato: 1.07.2015 Kvinnherad kommune BARNEHAGETILBODET 2015/2016 RETNINGSLINJER OG INFORMASJON Retningslinjer og informasjon OM FALDAREN Faldaren vert sendt til alle

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

Bleiar: barn som brukar bleie tek dette med. For oss er det best å ha ein heil pakke ståande og så gir vi beskjed når det blir tomt.

Bleiar: barn som brukar bleie tek dette med. For oss er det best å ha ein heil pakke ståande og så gir vi beskjed når det blir tomt. INFORMASJON FRÅ A Å Barnehageåret: går frå 2. helga i august Betaling: de får tilsendt faktura den 1. i kvar månad med 14 dagars betlingsfrist. Uteblir betalinga, vil de få brev frå økonomiavdelinga om

Detaljer

Sagvåg skule 2006/07 - ein skule i endring

Sagvåg skule 2006/07 - ein skule i endring Sagvåg skule 2006/07 - ein skule i endring Utgåve 12.09.06 Ny skule, ny læreplan, nytt skuleår Ny skule Det er eit privilegium å ynskja velkommen til det første heile skuleåret ved den nye skulen vår.

Detaljer

Klar til skulestart EPHORTE 2011/1767-2. PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE/SKULE Kvinnherad kommune

Klar til skulestart EPHORTE 2011/1767-2. PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE/SKULE Kvinnherad kommune Klar til skulestart EPHORTE 2011/1767-2 PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE/SKULE Kvinnherad kommune 14.06.2012 Klar til skulestart Formålet med Klar til skulestart: INNHALD: gje det enkelte barnet ein god overgang

Detaljer

Tema august: Tilvenning, bli kjent med alle i barnehagen, dagsrytmen og rutinar.

Tema august: Tilvenning, bli kjent med alle i barnehagen, dagsrytmen og rutinar. BREIDABLIKK KULTURBARNEHAGE august 2015 ************************************************************************************************ Velkommen til Breidablikk kulturbarnehage og til barnehageåret 2015/2016!

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Plan for tryggleik og trivsel ved Tangen skule

Plan for tryggleik og trivsel ved Tangen skule Plan for tryggleik og trivsel ved Tangen skule (Planen er forankra i den pedagogiske plattforma for Tangen skule) Målformulering: Alle skal trivast på Tangen skule. Alle på Tangen skule skal ha respekt

Detaljer

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGAR I VESTNES KOMMUNE

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGAR I VESTNES KOMMUNE VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGAR I VESTNES KOMMUNE Med retningsliner for fleksibel ferieavvikling i barnehagane. 1 1 Eigar Vestnes kommune eig og er ansvarleg for dei kommunale barnehagane. 2 Hovudramma

Detaljer

1. EIGAR Hemsedal kommune er eigar av barnehagane og ansvarleg for drifta. 2. FORVALTNING Barnehagane skal drivast i samsvar med Lov om barnehagar

1. EIGAR Hemsedal kommune er eigar av barnehagane og ansvarleg for drifta. 2. FORVALTNING Barnehagane skal drivast i samsvar med Lov om barnehagar 1. EIGAR Hemsedal kommune er eigar av barnehagane og ansvarleg for drifta. 2. FORVALTNING Barnehagane skal drivast i samsvar med Lov om barnehagar med forskrifter og retningslinjer departementet til ei

Detaljer