Info Sagvåg skule nr 1 august 1999

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Info Sagvåg skule nr 1 august 1999"

Transkript

1 Info Sagvåg skule nr 1 august 1999 Velkommen til nytt skuleår! Ny Sagvåg skule i Rukjen!? FAU (Foreldrearbeidsutvalet) ved Sagvåg skule inviterte LEV (Levekårskomiteen) til omvising på Sagvåg skule i juni. Etter omvisinga hadde komiteen møte der det vart bestemt at framlegg til Skulebruksplan måtte endrast. Framlegget såg slik ut: 1. Skule i Kårevik 1.byggjesteg 2. Ungdomsskule i Nordbygdo 3. Skule i Rukjen Vedtak i LEV nr 31/98 vart slik: 1. Skule i Rukjen 2. Ungdomsskule i Nordbygdo 1.byggjesteg 3. Skule i Kårevik Spørsmålet er no om politikarane føl opp vedtak i LEV 11.juni, eller om det vert gjort endringar... kanskje kjem saka på nytt opp i LEV sitt møte allereie 1.oktober! Me går ein spanande haust i møte! Reform-97 Reform 97 går inn i sitt andre år. Etter det første året føler me at me er ganske godt i gjenge ved Sagvåg skule, og mykje av det arbeidet som vert gjort dette skuleåret vil byggje på erfaringane me gjorde oss i fjor. I år de det 1,-2,-3,-5, og 6.klasse som skal arbeide etter L 97: 1

2 Hjelpetenesta Hjelpetenesta er eit formelt oppretta tverrfagleg «team» for dei kommunale tenestene som arbeider med barn og unge. Mål: Styrke og samordne det førebyggjande hjelpearbeidet for einskildbarn og unge ved tidleg tverrfagleg drøfting. Sette i verk tiltak i rett tid. PPT (Pedagogisk-psykologisk-tenestekontor) På PPT-kontoret kan foreldre og skule søkje råd og hjelp i spørsmål som gjeld trivsel, tilpassing og opplæring for born. På kontoret er det tilsett personar med ulik bakgrunn og røynsle; psykolog, sosionom, logoped, førskulepedagog og lekotekleiar. Etter avtale med foreldre tek skulen kontakt med PPT om einskildelevar. Foreldre kan ta kontakt med PPT på tlf (gjennom Kundetorget) Tannhelsetenesta Elevane vert til vanleg innkalla til tannlege ein gong i året. Foreldre eller eleven kan også sjølv ta kontakt med tannlegen direkte. Skulehelsetenesta Dr. Kjersti Follesø er skulelege for Sagvåg skule. Ho har kontortid annakvar onsdag (oddetal) på helsestasjonen ved Nysæter ungdomsskule. Ingebjørg Grønsdal er skulehelsesyster. Ho er å treffe på Sagvåg skule kvar måndag frå kl til 14.00, og heile dagen når det er møte i hjelpetenesta. Begge er å treffe på telefon: Nokre gode råd frå helsesyster: Born treng eit godt sjølvbilete. Ikkje sei at barnet er umuleg. Gi heller beskjed om kva vi ikkje likar. Born treng ros. Dersom barnet klagar over at skulen eller lærarane er dumme, må du ikkje gi barnet medhald. Prøv heller å finne ut kva som er gale. Snakk om problemet med læraren eller rektor. Stå opp i lag med barnet. Et frukost saman. Sørg for at barnet har nokon å gå til etter skuletid. Vis også omtanke for andre barn. Gi beskjed til skulen/helsesyster eller sosialkontor, dersom du har mistanke om vannstell, omsorgssvikt eller incest. Ikkje lat som om du ikkje ser at born lid. Set grenser, alle born treng å vita kva dei har lov til. Grenser gir tryggleik. Born som føler dei er verd noko, får større interesse for å ta vare på eiga helse enn barn som tvilar på sitt eige verd. Helsesøster. 2

3 Kvile-leggetid Born må ha nok kvile og søvn om dei skal fungere godt i skulen. Ei rettesnor kan vera at: Born som er 8 år legg seg seinast kl Sidan kan me leggja til eitt kvarter for kvart år. Ein 12-åring bør då væra i seng kl Attgløymde klede Skulen tek vare på klede som vert liggjande att på skulen. Mot slutten av året vert desse lagt fram for henting før dei vert kasta eller gitt til Fretex. Merk kleda med fullt namn, særleg klede som mange har like t.d. regnklede. Skade på materiell Etter vedteke reglar er skulen ikkje ansvarleg for bortkomne klede eller skade på klede, eller andre gjenstandar. Einaste unnataket er briller, der ein viss del av utgiftene vert dekka av kommunen si forsikring. Om eleven må ha pengar med seg, må desse aldri liggje i klede elevane heng frå seg på gangen. Teieplikt Teiepliktreglane i grunnskulen lyder: Alle som gjer teneste, eller arbeider, etter denne lova her teieplikt etter reglane i forvaltningslova, 13 I rundskriv F-139/86 understrekar KUF at desse reglane gjeld for alle som arbeider i skulen, også frivillige hjelparar ved turar, festar e.l. Fri frå skulen Klassestyrar kan gje fri inntil ein dag. Rektor, i samråd med klassestyrar, kan gje fri for ein lengre periode. Bruk meldeboka når de ynskjer å be om fri. Skriv og i meldeboka når de ynskjer at eleven skal sleppa t.d. gymnastikk eller bading ein time. Fritak over lengre tid krev legeattest Stord`98 Sagvåg skule vart frå og med 1.august 1998 ein av over 50 "driftseiningar" i Stord kommune. Borte er både Oppvekstetaten og skulekontoret, dette føret til at nye arbeidsoppgåver og større ansvar vert overført til kvar enkelt eining. Målet med omorganiseringa er å skape ein flatare struktur i den kommunale organisasjonen, og med det forsvinn "mellomnivået" som t.d. Oppvekstetaten. Under administrasjonssjefen er det tre kommunalrådar, desse har hovudsakleg delt kommunen mellom seg etter geografi. For Sagvåg-området er det Knut Gram som er kommunalråd og min nærmaste overordna. Ein del vanskar i innkøyringa vil det nok bli med ei såpass stor omlegging, men eg vonar at de knytt til Sagvåg skule ikkje vil merke så mykje til desse vanskane. Som de forstår er det endring som pregar Sagvåg skule, anten det er ny organisasjonsstruktur i kommunen, Reform 97 eller arbeidet for ny skule! Velkommen til eit nytt og spanande skuleår! Lars Bakka -rektor- Sykling Elevane har lov til å sykle til skulen frå og med 5.klasse. Alle skal bruke hjelm. Du finn meir informasjon om skulen på Internett: home.sol.no/~sagvaag/ PS! Alle teikningane i heftet er laga av elevane i 2.klasse 1998/99 3

4 SAGVÅG SKULE 1999/2000 Administrasjon Fitjarvegen 25, 5410 Sagvåg Faks: Rektor Lars Bakka Undervisningsinspektør Kari Amås Personalrom SFO E-post adm.: sagvaag online.no Sagvåg skule på Internett home.sol.no/~sagvaag/ Priv.tlf.nr e-post postadresse Administrasjon Bakka, Lars Sjonarvegen 45, 5414 Stord Almås, Kari Tangedal Almåsvegen 86, 5410 Sagvåg Imsland, Olaug Struen Hjortåsen 45, 5412 Stord Lærarar Bruket, Toril Sandvik Byrknes, Kjell Ove Flatøy, Brita Framnes, Kirsten Kyte Halvorsen, Gro Akselsen Luggenes, Annbjørg Myhre, Kari Myhre, Marta Ottesen, Maren Trevland, Anne Elisabeth Vikanes, Aasne Studalsmyro 31, 5400 Stord Nysæterneset 27, 5415 Litlabø Almåsvegen 102, 5410 Sagvåg Villavegen 12A, 5400 Stord Åsvegen 9, 5400 Stord Bodgehaugen 8, 5410 Sagvåg Nysæterneset 64, 5410 Sagvåg Sveene 38, 5400 Stord Eldøyvegen 100,5400 Stord Hillarhaugen 52, 5415 Litlabø Nysætervegen 20, 5410 Sagvåg Tlf. e-post postadresse SFO Magnussen, Laila Rindane 8, 5410 Sagvåg Røssland,Randi Hamrane 17, 4510 Sagvåg Assistent Leth, Jorunn Almåsvegen 4, 5410 Sagvåg Lærling Risnes, Torhild Fitjarvegen 176, 5410 Sagvåg Morsmålslærarar: Pietruszenko, Liv Bente Vikaneskleivo 22, 5410 Sagvåg Reinhald Dagsland, Theresa Fjellsmogehaugen 12, 5415 Litlabø Skaar, Astrid Fitjar Vaktmeister Spissøy, Olav Jensanesvegen 18, 5410 Sagvåg 4

5 Visjon for Sagvåg skule Visjon Alle ved Sagvåg skule er trygge og trivest. Me viser omsorg for-, og tek vare på kvarandre. Miljøet er kreativt og inkluderande og gjev rom for sjølvstende. Satsingsområda Sagvåg skule SAMARBEID MED BARNEHAGANE OG UNGDOMSSKULEN 1. Kommunikasjon og 2. Læringsmiljø for leik, praktisk og sosialt samspel skapande aktivitet A. Arbeide med planen "Trivsel og Tryggleik" 1. Lokale planar for trivselstiltak 2. Program for barn og unge med samhandlingsvanskar B. Aktuelle fagområde 1. Kunst og kommunikasjonsfag som musikk m/dans, kunst og handverk og IT. 2. Natur og miljølære C. Samanheng fysisk miljø, arbeidsmåtar og organisering (inkluderer inne- og uteområde) 1. Leik og læring (1.-4.klasse) 2. Prosjektarbeid (5.-7.klasse) 3. Temaorganisering (Heile skulen) Skuledagen for dei ulike klassane SFO Kvar dag : kl og klasse Kvar dag : kl klasse måndag / onsdag: kl tysdag / torsdag / fredag: kl Elevane bør ikkje møte på skulen stort meir enn 15 minutt før dei har eit tilbod å gå til. Grunnen til dette er at elevar som vert «gåande på laust» ikkje har tilsyn om noko skulle skje. Endring av grunnskulelova 132 nr 2 - Tidspunkt for skulestart Stortinget har 4.juni 1998 gjort dette vedtaket: "Barnet skal til vanleg starte opplæringa i det kalenderåret barnet fyller 6 år. Dersom det etter sakkunnig vurdering er tvil om barnet er komme tilstrekkeleg langt i utviklinga si til å starte skulen, har barnet rett til å utsetje skulestarten eitt år dersom foreldra krev det. Etter sakkunnig vurdering og med skriftleg samtykke frå foreldra, kan kommunen i særlege tilfelle vedta å utsetje skolestarten eitt år. Dersom foreldra søkjer om det eller samtykker, kan kommunen etter sakkunnig vurdering la eit barn ta til på skulen eitt år før når det innan 1.april har fylt 5 år." (Rundskriv F-56/9 5

6 Fag- og timefordeling Kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering (KrL) 1.kl 2.kl 3.kl 4.kl Sum 5.kl 6.kl 7.kl Sum Norsk Matematikk Samfunnsfag Kunst og handverk Natur- og miljøfag Engelsk Musikk Heimkunnskap Kroppsøving Frie aktivitetar Klasse- og elevrådsarbeid L-97 s 82 L-97 s 82 Brutto årstimar Sum hovudtrinn Skulen og eleven sitt val 152 (vert teke frå alle fag) 114 (vert teke frå alle fag) Gjennomsnitt pr. veke (38 veker) Tidsbruk på hovudstega Klassesteg Skulefaga (Ungdomssteget: minst 20%tema) (frå L-97 s 83) Fagorganisering av innhaldet Temaorganisering av innhaldet og prosjektarbeid Gjennomsnitt tidsbruk i småskulesteget og mellomsteget Småskulen Mellomsteget 1.kl./førskule 2.klasse 3.klasse 4.klasse 5.klasse 6.klasse 7.klasse Minst 60% temaundervisning Minst 30% temaundervisning 80% 70% 50% 40% 35% 30% 25% (Oppgitt som minimumskrav til bruk av temaundrvisning på årsbasis.) 6

7 Klassekontaktar og arbeidsutval i foreldreråd 1998/99 1.klasse Ole Mikal Vedøy 1998/2000 Helga Alsaker 1998/2000 Magne Sørlie 1998/2000 Ruth Nilsen 1998/ klasse Hilde Ottesen 1997/99 Jarle Jæger 1997/99 Wenche Tolås 1997/99 Birger Nordfonn 1997/99 3. klasse Kjell Arne 1997/99 Almås Kristine Vikanes 1997/99 Olaf Skram 1997/99 Nina Klokkeide 1997/99 4.klasse Ståle Dybvik 1998/2000 Sigfrid Sætrevik 1998/2000 Christian Tolås 1998/2000 Berit Hatlevik 1998/ klasse Anne Grethe P. 1997/99 Hovland Stig E. Koppang 1997/99 Elin B. Macsik 1997/99 Sigbjørn Troos 1997/99 6.klasse Rune Skutle 1998/2000 Eva Vervik 1998/2000 Bjørn Furre 1998/2000 Irene Selsvik 1998/ klasse Terje Dahle 1997/99 Marit Ludvigsen 1997/99 Odd Myhre 1997/99 Hilde Mari 1997/99 Laukhamar Nr. 1-klassekontakt og representant i arbeidsutvalet Nr. 2-klassekontakt og vararepresentant i arbeidsutvalet Nr. 3-vararep. nr 1 for klassekontaktane / vararepresentant nr. 3 for arbeidsutvalet. Nr. 4.-vararep. nr 2 for klassekontaktane / og 4 for arbeidsutvalet Trivselsreglane for Sagvåg skule. Skulen bør vera ein stad der alle trivest og er trygge. Først då vert det godt læringsmiljø og rike fellesopplevingar. 1. Me er greie med kvarandre. 2. Me hjelper til med å halda skulen rein og fin. 3. Me er rolege i midttimen. 4. Me tek vare på det som veks, og på utstyr både inne og ute. 5. Alle får vera med å leika, og me seier fine ting til kvarandre. 6. Me held oss på skuleområdet i skuletida. Turar, ekskursjonar o.l. er unnateke. 7. Snøball kastar me på blink der me har lov. 8. Er nokon borte frå skulen, må dei ha melding i meldeboka så snart råd er. Treng nokon fri, spør dei om det på førehand. Bruk meldeboka. 9. Brot på ordensreglane og uhøvisk framferd kan føra til bortvising frå klassen, d.v.s. til rektor. I slike høver vert ofte også foreldra kopla inn. 10.Dersom me får lov heime, kan me sykla til skulen frå den hausten me tek til i 5.klasse. Me fylgjer sjølvsagt trafikkreglane, og alle skal bruke hjelm. Råd og utval Sagvåg skule Lars Bakka -rektor- Samarbeidsutvalet (SU) Skulen sitt øvste styringsorgan. Foreldrerådet Alle foreldre og føresette som har born på skulen er medlem i foreldrerådet. Arbeidsutvalet i foreldrerådet (FAU) Arbeidsutvalet er sett saman av klassekontaktane til dei ulike klassane. (Sjå neste side) Råd for andre tilsette Ikkje-pedagogisk personale har ein representant i Samarbeidsutvalet. Elevråd Kvar klasse vel ein representant til elevrådet. 7

Skuleinformasjon frå

Skuleinformasjon frå Skuleinformasjon frå Læring, arbeid og trivsel Skuleåret 2013/2014 Velkommen til nytt skuleår! 107 elevar! Det er verkeleg eit stor glede og eit stort ansvar å starta eit nytt år med denne store elevgruppa.

Detaljer

Skule- informasjon. Framtid og håp Læring, arbeid og trivsel

Skule- informasjon. Framtid og håp Læring, arbeid og trivsel Skule- informasjon Framtid og håp Læring, arbeid og trivsel Skuleåret 2015/2016 Velkommen til nytt skuleår! «Lær den unge den vegen han skal gå! Så vik han ikkje frå han når han vert gammal». Ord 22,6

Detaljer

INNHALD. Skuleåret 2014/2015

INNHALD. Skuleåret 2014/2015 INNHALD 1. Visjon, pedagogisk plattform og satsingsområde... 3 2. Organisering... 5 3. Samarbeid skule og heim... 7 4. Skuleruta og Gaupne skule sitt årshjul... 11 5. Elevane sitt skulemiljø... 14 5. Anna

Detaljer

God klasseleiing og kontinuerleg arbeid med klassemiljøet gjennom ulike tiltak er viktige førebyggande faktorar.

God klasseleiing og kontinuerleg arbeid med klassemiljøet gjennom ulike tiltak er viktige førebyggande faktorar. ORDENSREGLAR FOR TJØDNALIO SKULE: Elevane sin rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø er blitt styrka gjennom opplæringslova 9a.I opplæringslova 2-9 er konsekvensar for dei som bryt reglane blitt

Detaljer

Skuleinformasjon. frå

Skuleinformasjon. frå Skuleinformasjon frå Skuleåret 2009/2010 Forord Velkommen til endå eit nytt skuleår ved Jærtun Lutherske Friskule! Me startar med 95 elevar. Det er alltid spanande med eit nytt skuleår. Særleg dei 9 førsteklassingane

Detaljer

Valldal skule 2015/2016

Valldal skule 2015/2016 Sist endra 12.08.2015 Valldal skule 2015/2016 Ein god stad å lære Ein god stad å vere Ein god veg til framtida Innhald Innhaldsliste s. 2 Kjære foreldre/føresette s. 3-4 Viktige telefonnummer s. 6 Personaloversikt

Detaljer

Skuleinformasjon 2008/2009

Skuleinformasjon 2008/2009 Skuleinformasjon 2008/2009 Tenester og service for elevane Elevane sine rettar og plikter Skulereglementet Skulerute Sotra vidaregåande skule Velkomen til Sotra vidaregåande skule! Sotra vidaregåande skule

Detaljer

Velkomen til eit nytt skuleår!

Velkomen til eit nytt skuleår! 2012-2013 Velkomen til eit nytt skuleår! Det er alltid med ei viss spenning ein møter til nytt skuleår. For dykk på 8. steget er dette overgangen til ein ny skule, og for 10. steget er dette siste året

Detaljer

INFORMASJON SUNDE BARNEHAGE

INFORMASJON SUNDE BARNEHAGE INFORMASJON SUNDE BARNEHAGE EIN DEL PRAKTISKE OPPLYSNINGAR OM SUNDE BARNEHAGE. TILVENNING / DEN FØRSTE TIDA I BARNEHAGEN: Det er viktig at barn og foreldre får ein god start i barnehagen. Barnet må få

Detaljer

Elevane sitt skulemiljø. Kapittel 9a i opplæringslova

Elevane sitt skulemiljø. Kapittel 9a i opplæringslova Elevane sitt skulemiljø Kapittel 9a i opplæringslova Opplæringslova: Det fullstendige namnet er «Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (grunnskolelova)». Opplæringslova: http://www.lovdata.no/all/

Detaljer

Til deg som er ny i GAMLESTOVA BARNEHAGE 2014-2015. LUSTER KOMMUNE www.oppvekst.luster.no/gamlestova

Til deg som er ny i GAMLESTOVA BARNEHAGE 2014-2015. LUSTER KOMMUNE www.oppvekst.luster.no/gamlestova Til deg som er ny i GAMLESTOVA BARNEHAGE 2014-2015 LUSTER KOMMUNE www.oppvekst.luster.no/gamlestova 1 VEL MØTT SOM FORELDRE I GAMLESTOVA BARNEHAGE! Fredag 15. august byrjar eit nytt barnehageår, og det

Detaljer

Merknadar / innspel til

Merknadar / innspel til Merknadar / innspel til Budsjett og økonomiplan 2015-2018 STORD KOMMUNE - - Innspel etter høyringane i komiteane Uttalar frå Eldrerådet og Rådet for funksjonshemma Andre innkomne innspel Uttalar under

Detaljer

HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE

HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE 1 INNLEIING Handlingsplanen er laga med bakgrunn i Kapittel 9a i opplæringslova. 9a-1 Generelle krav Alle elevar i grunnskular

Detaljer

HEILSKAPLEG PLAN FOR EIT GODT LÆRINGSMILJØ VED NORDBYGDA SKULE VENNER OG VINNARAR

HEILSKAPLEG PLAN FOR EIT GODT LÆRINGSMILJØ VED NORDBYGDA SKULE VENNER OG VINNARAR HEILSKAPLEG PLAN FOR EIT GODT LÆRINGSMILJØ VED NORDBYGDA SKULE VENNER OG VINNARAR Mål: Saman skaper me eit trygt og godt miljø der alle får lære mest mogleg Vedteken i skulemiljøutvalet 13.11.14 Innhald

Detaljer

Orden og Trivsel på Knappskog skule

Orden og Trivsel på Knappskog skule Orden og Trivsel på 1 Innhald Side Forord 3 Forskrift om ordensreglement for 4 Innereglar. 5 Utereglar 6 Reglar i undervisning.. 7 Individuell plan... 8 Reglar for bruk av datarom 9 Ordensreglar for skulane

Detaljer

Rettar og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettar og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettar og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Her finn du som er forelder til ein elev som går på grunnskolen, ei oversikt over sentrale rettar og plikter. Rettane og pliktene

Detaljer

Arkivsak nr. Lopenr. A rkívkocle Avd/Sakshandsamar Dato 2015/929 6929/2015 A20 SVK/ US 23.06.2015

Arkivsak nr. Lopenr. A rkívkocle Avd/Sakshandsamar Dato 2015/929 6929/2015 A20 SVK/ US 23.06.2015 VOLDA KOMMUNE Servicekontoret Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkeshuset 6404 Molde Arkivsak nr. Lopenr. A rkívkocle Avd/Sakshandsamar Dato 2015/929 6929/2015 A20 SVK/ US 23.06.2015 MELDING OM POLITISK

Detaljer

Ressursbruk og kvalitet i grunnskulen

Ressursbruk og kvalitet i grunnskulen Ressursbruk og kvalitet i grunnskulen - Nissedal kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 730006 2010 Telemark kommunerevisjon IKS ii Innhald Samandrag...v 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn og ramme...1 1.2

Detaljer

Postboks 163 5445 BREMNES. Besøksadresse: Leitedåvane 8. Tlf: 53 42 38 10 fax:53 42 38 97 E-post: post.bov@ hfk.no. Heimeside: http://bov.hfk.

Postboks 163 5445 BREMNES. Besøksadresse: Leitedåvane 8. Tlf: 53 42 38 10 fax:53 42 38 97 E-post: post.bov@ hfk.no. Heimeside: http://bov.hfk. Postboks 163 5445 BREMNES Besøksadresse: Leitedåvane 8 Tlf: 53 42 38 10 fax:53 42 38 97 E-post: post.bov@ hfk.no Heimeside: http://bov.hfk.no Elevhefte skuleåret 2013-2014 1 Kjære elev! Vel møtt til nytt

Detaljer

Lærdal kommune. Prosedyrar for eit godt psykososialt skulemiljø

Lærdal kommune. Prosedyrar for eit godt psykososialt skulemiljø Lærdal kommune Prosedyrar for eit godt psykososialt skulemiljø 1 Lærdal kommune Innhald Opplæringslova, kapittel 9a 1. Innhald Side 3 1.1 Heimel og virkeområde 3 1.2 Lovparagrafane 3 1.3 Formål 4 2. Omgrepsavklaringar

Detaljer

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport Skulane i Stord kommune 2013

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport Skulane i Stord kommune 2013 Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport Skulane i Stord kommune 2013 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsett i opplæringslova at skoleeigarar pliktar å utarbeide ein årleg

Detaljer

TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ. Vaksdal kommune Dale barne og ungdomsskule

TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ. Vaksdal kommune Dale barne og ungdomsskule TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ Vaksdal kommune Dale barne og ungdomsskule Dato: 17.12.2013 1 Innhald Innhald... 2 1. Tema for tilsynet: Skulen sitt arbeid med elevane

Detaljer

LOVER OG OFFENTLIGE DOKUMENTER SOM VISER FORELDRENES ANSVAR OG RETTIGHETER I NORSK SKOLE

LOVER OG OFFENTLIGE DOKUMENTER SOM VISER FORELDRENES ANSVAR OG RETTIGHETER I NORSK SKOLE LOVER OG OFFENTLIGE DOKUMENTER SOM VISER FORELDRENES ANSVAR OG RETTIGHETER I NORSK SKOLE FNs MENNESKERETTIGHETSERKLÆRING Artikkel 26 Foreldre har fortrinnsrett til å bestemme hva slags undervisning deres

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING TELLNES SKULE TSK Forord Skulen sin visjon: Tellnes skule er ein skule der born og vaksne trivst i eit trygt og lærerikt fellesskap. Her på skulen kan vi ikkje godta at nokon

Detaljer

Elevhefte 2015/2016 1

Elevhefte 2015/2016 1 Elevhefte 2015/2016 1 INNHALD: OM ELEVHEFTET 2 ADRESSER OG TELEFONNUMMER: 3 KVITSUNDPERSONALET 2013/2014: 4 DAGSORDEN: 5 MÅL OG REGLAR FOR SKULE OG INTERNAT: 6 IDEAL: 7 ORDENSREGLEMENT FOR SKULEN: 8 ORDENSREGLEMENT

Detaljer

Hosanger Montessoriskule www.hosanger.no. Årsskriv 2011. HOSANGER MONTESSORISKULE Hosanger, 5282 Lonevåg. Telefon: 56191980 e-post: post@hosanger.

Hosanger Montessoriskule www.hosanger.no. Årsskriv 2011. HOSANGER MONTESSORISKULE Hosanger, 5282 Lonevåg. Telefon: 56191980 e-post: post@hosanger. Hosanger Montessoriskule www.hosanger.no Årsskriv 2011 Hosanger Montessoriskule HOSANGER MONTESSORISKULE Hosanger, 5282 Lonevåg Telefon: 56191980 e-post: post@hosanger.no www.hosanger.no 1 Årsskriv 2011

Detaljer

Plan for skulefritidsordninga i Sogndal kommune 2010-2013

Plan for skulefritidsordninga i Sogndal kommune 2010-2013 SOGNDAL KOMMUNE Me byggjer framtida Plan for skulefritidsordninga i Sogndal kommune 2010-2013 Vedteken av kommunestyret den 21.10.10. VISJON FOR GRUNNSKULEN I SOGNDAL KOMMUNE ME BYGGJER FRAMTIDA I SOGNDAL

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune Forvaltningsrevisjon Spesialpedagogiske tiltak Sveio kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis bruk av spesialpedagogisk hjelp i Sveio kommune, i høvesvis barnehage

Detaljer

Reglement og branninstruks

Reglement og branninstruks Reglement og branninstruks Reglement per august 2014 Skulereglement for Vestborg vidaregåande skule Fastsett med heimel i Privatskulelova 3-9 første ledd. Vedteke av skulestyret for Vestborg hausten 2008,

Detaljer

INNHALD 1. INNLEIING 1.1. VEDTAK I K-SAK 86/08 1.2. MÅL FOR ARBEIDET MANDAT 1.3. DELTAKARAR 1.4. RAPPORT FRÅ PROSESEN 1.5. HØYRING 1.6. POLITISK BEHANDLING 1.7. SAMANDRAG 2. BAKGRUNN 2.1. TEKNISK RAPPORT

Detaljer