Forvaltningsrevisjonsprosjekt: Husleie depositum vedrørende utleie til bostedsløse i kommunen. Indre Helgeland KOMMUNEREVISJON

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forvaltningsrevisjonsprosjekt: Husleie depositum vedrørende utleie til bostedsløse i kommunen. Indre Helgeland KOMMUNEREVISJON"

Transkript

1 Indre Helgeland KOMMUNEREVISJON Grane Hattfjelldal Hemnes Nesna Rana Vefsn Organisasjonsnr.: Medlem av Norges Kommunerevisorforbund FORVALTINGSREVISJONSRAPPORT OM HUSLEIE OG DEPOSITUM VEDRØRENDE UTLEIE TIL BOSTEDSLØSE I VEFSN KOMMUNE April 2009 Hovedkontor Vefsn Avdelingskontor Rana Skjervgt. 43 Rådhuset Nordahl Griegsgt. 2-4 Postboks 27 Postboks MOSJØEN 8601 MO I RANA Tlf.: Tlf.: Faks: Faks: E-post: E-post: Indre Helgeland kommunerevisjon Side 1

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG Formål, bakgrunn og metode: Følgende problemstilling er undersøkt: Revisjonskriterier Konklusjon Anbefaling INNLEDNING Hjemmel for forvaltningsrevisjon Bakgrunnen for prosjektet Bakgrunn for saken: FORMÅL OG PROBLEMSTILLING Formål Problemstilling Definisjoner: REVISJONSKRITERIER Innledning Utledning av revisjonskriterier: METODE OG FREMGANGSMÅTE AVGRENSNINGER Innholdsmessig avgrensing: Tidsmessig avgrensning: KVALITETSSIKRING HAR KOMMUNEN EGNE RUTINER/REGELVERK FOR FASTSETTING AV HUSLEIE? Fastsettelse av revisjonskriterier Revisjonskriterium: SPØRSMÅL VEDRØRENDE PROBLEMSTILLINGEN Er husleien beregnet i henhold til vedtatt vedtak i kommunestyret? Fakta: Funn: Vurdering: Konklusjon: HAR KOMMUNEN EGNE RUTINER/REGELVERK FOR FASTSETTING AV DEPOSITUMET STØRRELSE? Revisjonskriterium: Lov om husleieavtaler nr 17. (husleieloven) SPØRSMÅL VEDRØRENDE PROBLEMSTILLINGEN Er størrelsen på depositum korrekt i henhold til lov om husleieavtaler? Fakta: Funn: Vurdering: Konklusjon: HOVEDKONKLUSJON: ANBEFALINGER RÅDMANNENS UTTALELSE Indre Helgeland kommunerevisjon Side 2

3 1 SAMMENDRAG 1.1 Formål, bakgrunn og metode: Indre Helgeland kommunerevisjon (IHK) har etter bestilling fra kontrollutvalget i Vefsn gjennomført en kontroll av lovlighet i formannskapsak; 119/08 angående fastsetting av husleie og depositum for boliger til bostedsløse. Rapporten er basert både på fakta innhentet via skriftlig henvendelse til rådmann, samt innhenting av relevante saksdokumenter til formannskapssak 119/08. IHK har relativt liten kunnskap om utleie av boliger. Av den grunn er det blitt brukt ressurser til å undersøke ulike forhold omkring lovverket angående utleie av bolig. Bakgrunn for bestillingen av denne rapporten var etter en anmodning om kontroll av lovligheten av formannskapssak 119/08. Bestillingen kom fra kontrollutvalget etter kontrollutvalgsmøte den Saken ble tatt opp ved dette møte, og derfor er ikke saken behandlet av KU-sekretariatet. IHK hadde et møte med driftsleder for kommunale boliger den , og det ble etter dette møte utarbeidet en prosjektplan. Varsel om prosjektet ble sendt til kommunen den I perioden november til januar ble alle saksdokumentasjoner/faktaopplysninger innhentet og analysert. Det ble gjennomført et møte med driftsleder for kommunale boliger i uke 4. Utarbeidelse av revisjonsrapporten ble oppstartet i uke 6. Spesialrådgiver Hans Christian Jarnæs har vært den utøvende revisor, mens revisjonsdirektøren er prosjektansvarlig. 1.2 Følgende problemstilling er undersøkt: Har Vefsn kommune utarbeidet egne interne regelverk/rutiner for beregning av størrelse av husleie og depositum, vedrørende utleie av boliger til bostedsløse i kommunen? ar 1.3 Revisjonskriterier Revisjonskriteriene bygger på ovenstående problemstilling. Videre bygger de på lover, forskrifter, og eventuelt kommunens interne reglementer og retningslinjer. Indre Helgeland kommunerevisjon Side 3

4 1.4 Konklusjon Det har vært fattet en lang rekke av vedtak knyttet til kommunale boliger i kommunen noen omhandler fastsettelse av husleie, noen disponering av boliger, og andre omhandler bostøtte. Mange av sakene berører flere ulike temaer knyttet til kommunale utleieboliger. Dette har gjort det vanskelig å få oversikt over hvilke vedtak som egentlig gjelder når det angår korrekt husleie. Når det gjelder spørsmålet om husleien er beregnet i henhold til vedtak i kommunestyret, er dette noe uklart fordi det er vanskelig å få oversikt over hvilke vedtak som gjelder. Etter det revisjonen har greid å bringe på bane, har ikke prinsippet om at husleie i kommunale boliger i Vefsn skal være markedsleie blitt eksplisitt vedtatt av kommunestyret. Revisjonen har likevel sett at dette har vært lagt til grunn i flere senere saker. Revisjonen har lagt til grunn at husleien bør fastsettes etter prinsippet om kostnadsriktig leie. Kontrollen viser at det er markedsleie/gjengs leie som benyttes, noe som er i tråd med det administrasjonen mener er riktig oppfatning av kommunestyrets vedtak. Revisjonen har ikke vurdert hvorvidt den leien som kreves markedsleie/gjengs leie er svært forskjellig fra kostnadsdekkende husleie, fordi dette vil være svært tidkrevende. Før et slikt arbeid eventuelt iverksettes, bør det avklares hvilke prinsipper som skal gjelde ved fastsettelse av husleie i kommunale boliger. I tillegg til kriteriet om kostnadsdekkende husleie, mener revisjonen også at det er riktig å vurdere funnene opp mot reglene om fastsettelse av husleie i husleieloven. Revisjonen henviser også til i rundskriv fra Kommunal- og regionaldepartementet H-20/01 der det fremheves av departementet at det kan være lite målrettet at flere kommuner generelt har ei generell subsidiering av husleien i kommunale utleierboliger. Departementet har derfor anbefalt at kommunene bruker kostnadsdekkene husleie. Det vil si at kommunene bør regne ut ei husleie som skal dekke de kostnadene kommunen faktisk har i henhold til tilbudet. I rundskrivet fra departementet står det sitat: Fordelane ved kostnadsdekkjande husleige kan vere fleire, mellom anna at kommunen blir meir medviten om dei reelle kostnadene knytt til butilbodet og kostnadene blir meir synleggjort. Dessutan vil dei auka inntektene kunne nyttast til målretta butiltak som til dømes kommunal bustønad. Men den kostnadsdekkjande husleiga kan ikkje vere høgare enn rimeleg husleige, husleigelova 4-1. Leiga kan heller ikkje justerast høgare enn det som er gjengs leige, jf husleigelova 4-3. Når det gjelder depositum størrelse som kommunestyret har vedtatt, har revisjonen ingen andre merknader en at det er i henhold til lov om husleieavtaler av nr 17. (husleieloven) Indre Helgeland kommunerevisjon Side 4

5 1.5 Anbefaling Etter vår vurdering er det uheldig at en sak er så uoversiktlig at det er vanskelig å vurdere hvilke kommunestyre vedtak som er gjeldende. På bakgrunn av den gjennomførte undersøkelsen blir revisjonens anbefalinger: Det bør avklares i vedtaksform av kommunestyret hvilke prinsipp som skal brukes ved fastsetning av husleie i kommunen, dette uti fra et kontrollerbart hensende. Indre Helgeland kommunerevisjon Side 5

6 2 INNLEDNING 2.1 Hjemmel for forvaltningsrevisjon Revisjonens virksomhet skal i følge kommuneloven 78 og forskrift om revisjon kapitel 3 være gjenstand for forvaltningsrevisjon. Dette innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Formålet med forvaltningsrevisjonen er å bidra til: Økt produktivitet, effektivitet og måloppnåelse for kommune At kommunal virksomhet drives i samsvar med regelverket Å skaffe fram informasjon som gir grunnlag for kommunestyrets og kontrollutvalgets tilsyn med forvaltningen 2.2 Bakgrunnen for prosjektet IHK har fått en bestilling fra kontrollutvalget i Vefsn kommune om å gjennomføre et forvaltningsrevisjonsprosjekt for å undersøke rutinene og lovligheten av vedtak i formannskapssak 119/08 omkring husleie og depositum. 2.3 Bakgrunn for saken: Vefsn kommune har bygd åtte nye boliger til bostedsløse som er ferdigbygd og skal leies ut fra juni juli Husleien er fastsatt til kr 5000 per måned i kommunestyre vedtak 08/129. Det er også i samme sak vedtatt at det innføres depositum- garantiordning for kommunens gjennomgangsboliger for å dekke utgifter til husleierestanser, skadeverk og manglende renhold. Boligene ble klausulert etter husleielovens 11.2 som boliger forbeholdt personer med spesielle behov av midlertidig karakter. 3 FORMÅL OG PROBLEMSTILLING 3.1 Formål I samråd med kontrollutvalget har revisjonen valgt å gjennomføre et revisjonsprosjekt om utleieboliger i kommune. Hovedformålet er å undersøke hvordan husleie beregnes for kommunale boliger. Formålet med prosjektet er å sette fokus på hva kommunen har av rutiner og forvaltingspraksis for beregning av husleie og beregning av depositum størrelse for bolig for bostedsløse. Rapporten bygger på fakta innhentet via skriftlig henvendelse til rådmannen og fra saksdokumenter hentet fra saksbehandlingsystem K-2000 for Vefsn kommune. Det er hentet ut saksdokumentasjon fra kommunestyret og formannskapet. De fakta som på denne måten er fremkommet er så analysert og vurdert opp mot revisjonskriteriene. På bakgrunn av våre vurderinger har vi til slutt trukket konklusjoner og gitt anbefalinger. Indre Helgeland kommunerevisjon Side 6

7 3.2 Problemstilling Følgende problemstilling er definert: - Har Vefsn kommune utarbeidet et egen internt regelverk/rutiner for beregning av størrelse av husleie og depositum, for utleie av boliger til bostedsløse i kommunene? Med bakgrunn i problemstillingen har vi utledet følgende spørsmål som vi mener er relevante: Er husleien beregnet i henhold til vedtak i kommunestyret? Er størrelsen på depositum korrekt i henhold til lov om husleieavtaler? Under problemstillingen har vi også redegjort for hvordan administrasjonen, forholder seg til regler om husleieberegning etter husleieloven. 3.3 Definisjoner: Innledningsvis vil vi belyse hvordan begrepene gjengs leie og markedsleie er definert i Husleieloven. Den nye Husleieloven fra nr 17 introduserte begrepet gjengs leie. Markedsleie betegner husleie som avtales i nyinngåtte kontrakter, mens gjengs leie betegner husleien i hele massen av leieboliger. Det presiseres at gjengs leie ikke er det samme som markedsleie. Markedsleie er den leien som markedet er villig til å gi, mens gjengs leie er det etablerte leienivået. I et stigende marked vil gjengs leie derfor ligge under markedsnivå, mens den i et fallende marked vil kunne ligge over markedsleie. IHK vil klargjøre følgende definisjoner: Med markedsleie og markedsbaserte leieprinsipper menes at husleiene er relatert til nivået i det private leiemarkedet. Jfr. NOVA Skriftserie 3/2006 Gjengs leie definerer Husleieloven med et leienivå som er et gjennomsnitt av leiene i alle leieforhold som eksisterer på et bestemt tidspunkt nye så vel som gamle. Dette går fram av forarbeidene til loven (NOU 1993: 4) og av tolkninger i ettertid; (NOU 2002:2). I NOU 1993:4, sitat; Gjengs leie, det vil si det beløp som gjennomsnittlig betales for liknende husrom på liknende avtalevilkår på iverksettingstidspunktet. Ved avgjørelsen skal en således finne «tyngdepunktet» i det etablerte leienivået på stedet; siktemålet er å finne fram til et representativt gjennomsnittstall. Når leien tilpasses det som gjennomsnittlig betales, innebærer det at leieprisen ved nyutleie ikke er avgjørende. Kostnadsdekkende husleie er den husleie som i tillegg til å dekke drifts- og vedlikeholdskostnader, også gir samme avkastning på kapital bundet opp i en kommunal leieboligmasse som den avkastningen en hadde fått på kapitalen, hvis den hadde vært plassert på andre måter. (Avdrag på lån ikke inngår som komponent i en kostnadsdekkende husleie). Jfr. NOVA Skriftserie 3/2006. Indre Helgeland kommunerevisjon Side 7

8 4 REVISJONSKRITERIER Revisjonskriteriene bygger på ovenstående problemstillinger. Videre bygger de på lover, forskrifter, kommunens interne reglementer og retningslinjer. 4.1 Innledning Revisjonskriterier er kriterier vi vurderer fakta opp mot for å kunne besvare prosjektets problemstilling. 4.2 Utledning av revisjonskriterier: Følgende kriterier fremkommer her: Ekstern lov og regelverk: - Husleieloven av LOV Forskrifter av LOV Kommunens interne rutiner og retningslinjer: - Kommunestyrevedtak - Reglement - Kommunens rutinebeskrivelse vedrørende utleie av boliger - Interne brev - Formannskapsvedtak Våre revisjonskriterier er utledet med bakgrunn i følgende lov- og regelverk, samt litteratur på området. 5 METODE OG FREMGANGSMÅTE Prosjektet er lagt opp etter Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) sin standard for forvaltningsrevisjon RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon organisert som prosjekt. Standarden fastsetter normer og gir veiledning vedrørende forvaltningsrevisjon organisert som egne prosjekter, med en beskrivelse av omfanget av oppgaven og veiledning i hvordan forvaltningsrevisjon kan planlegges, gjennomføres og rapporteres. Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger. Herunder om gjennomføring og rapportering av forvaltningsrevisjon skal skje i henhold til god kommunal revisjonsskikk og etablerte og anerkjente standarder på området, og det skal etableres revisjonskriterier for det enkelte prosjekt. Rapporten bygger på fakta innhentet via brev til Vefsn kommune ved rådmann. Vi har videre gjennomgått vedtak i kommunestyret og formannskapet. De fakta som på denne måten er fremkommet er så analysert og vurdert opp mot revisjonskriteriene. På bakgrunn av våre vurderinger har vi til slutt trukket konklusjoner og eventuelt gitt anbefalinger. Indre Helgeland kommunerevisjon Side 8

9 6 AVGRENSNINGER 6.1 Innholdsmessig avgrensing: Fokus i dette forvaltingsrevisjonsprosjektet er å belyse om kommunens rutiner og praksis er i henhold til vedtatte vedtak av kommunestyret, angående leie. Revisjonen har også vurdert om de aktuelle bestemmelser i regelverket er overholdt etter lov om husleie avtaler nr 17. Vi har vurdert opp mot: - Husleieloven - Gjennomgang av rutiner, regelverk i kommunen - relevante saksdokumenter 6.2 Tidsmessig avgrensning: Forvaltingsrevisjonsprosjektet avgrenser seg til perioden KVALITETSSIKRING Fakta er kommet fram gjennom saksdokumenter. Opplysningene er verifisert ved en gjennomgang av dokumentasjon i saksmapper. I tillegg har vår beskrivelse av fakta som danner grunnlaget for rapporten, vært forelagt rådmannen til skriftlig uttalelse. 8 HAR KOMMUNEN EGNE RUTINER/REGELVERK FOR FASTSETTING AV HUSLEIE? 8.1 Fastsettelse av revisjonskriterier Kommunelovens 23, punkt 2 vedrørende administrasjonssjefens oppgaver og myndighet sier følgende: Administrasjonssjefen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt Dette leder til følgende revisjonskriterium: Rådmann skal påse at vedtak blir iverksatt og fulgt opp, slik at husleie blir beregnet i henhold gjeldene lov og vedtatt prinsipper av kommunestyret Foreliggende sak; Kontroll av lovligheten i formannskapssak sak nr 119/08 og vedtak kommunestyre sak 129/08 angående; Sjekk at fastsettingen av husleie og depositum er i henhold til vedtatt vedtak. 8.2 Revisjonskriterium: Er husleiefastsettelsen for de kommunale boligene i Vefsn i tråd med reglene i husleieloven? Lov om husleieavtaler av 26. mars 1999 nr. 17 (husleieloven) sier følgende: 3-1. Leien Leien skal fastsettes til et bestemt beløp. Det kan likevel avtales at utleierens utgifter ved forbruk av elektrisitet og brensel skal fordeles forholdsmessig mellom brukerne av eiendommen, jf Er leiens størrelse ikke avtalt, kan utleieren kreve en leie som svarer til Indre Helgeland kommunerevisjon Side 9

10 4-1; det som vanligvis oppnås på avtaletidspunktet ved ny utleie av liknende husrom på liknende avtalevilkår. Blir partene ikke enige om leiens størrelse, kan hver av dem kreve at den blir fastsatt etter bestemmelsene i Det kan det ikke avtales en leie som er urimelig i forhold til det som vanligvis oppnås på avtaletidspunktet ved ny utleie av liknende husrom på liknende avtalevilkår. Revisjonen ser av lovforarbeidene til husleieloven at det med dette menes markedsleie (Ot. prp. nr. 82, om lov om husleieavtaler (husleieloven) pkt. 8.2, Departementets vurderinger). Husleien kan dessuten indeksreguleres, jfr. husleieloven 4-2. Dersom et leieforhold varer mer enn to år og seks måneder, har begge parter anledning til å kreve at leien settes til gjengs leie på iverksettingstidspunktet ved utleie av liknende husrom på liknende avtalevilkår. jfr. husleieloven 4-3, første ledd. Gjengs leie skal utgjøre et representativt gjennomsnitt av det leienivået som allerede er etablert på stedet ved leie av liknende husrom på liknende leievilkår, og gjengsleie vil derfor være mindre konjunkturømfintlig enn markedsleien (Ot. prp. nr. 82 ( ) Om lov om husleieavtaler (husleieloven) pkt. 8.3, Departementets vurderinger). Markedsleie er den leien som markedet er villig til å gi, mens gjengs leie er det etablerte leienivået, jfr. husleietvistutvalgets vedtak 2003/0156, 2003/0068 og 2002/029. (http://www.husleietvistutvalget.no/) Når det gjelder fastsettelse av gjengs leie, kan partene selv avtale dette. Dersom partene ikke blir enige, kan hver av dem kreve at den blir fastsatt etter bestemmelsene i 12-2 jfr. husleieloven 4-3, tredje ledd. Husleieloven 12-2 omhandler retten til å bringe en tvist inn for en takstnemnd (første ledd), eller for tingsretten etter at tvisten har vært behandlet i takstnemnd (tredje ledd). Vurderingen av gjengs leie har mye til felles med vurderingene etter den tidligere husleielovs 35, fra 1939 sitat: Ved fastsettelsen av leien tar retten hensyn til eiendommens, leilighetens eller rummets beliggenhet, vedlikehold og utstyr samt til den bruk, som skal gjøres av leiligheten eller rummet. Retten kan også ta hensyn til svingninger i det alminnelige prisnivået. Under hensyntagen til så vel utleierens som leierens interesser søker retten veiledning i hvad den antar er rimelig markedsleie for lignende leieforhold i tilsvarende strøk. 9 SPØRSMÅL VEDRØRENDE PROBLEMSTILLINGEN 9.1 Er husleien beregnet i henhold til vedtatt vedtak i kommunestyret? 9.2 Fakta: Vefsn kommune bruker markedstilpasset husleie. Det har etter uttalelse fra rådmann vært det førende prinsipp de siste år i kommunen. Rådmannen skriver følgende i sitt brev til oss den datert den , sitat: Når det gjelder husleie har kommunestyret vedtatt at kommunen skal ha markedstilpasset husleie. Dette har vært et førende prinsipp de siste år Indre Helgeland kommunerevisjon Side 10

11 9.3 Funn: Ifølge sak til Kommunestyret arkivsaksnr 08/129 er det foretatt kalkyler forut for husleiefastsettelsen for bostedsløse for hver enkelt boenhet sitat: Byggekostnadene pr leilighet er ca kr Leilighetene har et bruksareal på 52-58m2. (ca kr pr m2). Prosjektet er i hovedsak finansiert med lån, i kombinasjon med tilskudd fra husbanken (kr pr leilighet) og noe egenkapital. Rente- og avdragsutgifter utgjør med dagens rentenivå (5,7 %) en månedlig kostnad på mellom kr 7000 og 8000 pr måned (1,2 mill kr og 25 års nedbet). I tillegg kommer utgifter til forsikring, avgifter, renovasjon, vedlikehold m.v. som utgjør om lag kr 2000 pr måned. Husleien i tilsvarende nye boliger eid av kommunen, ligger på ca pr måned. Husbanken anbefaler at husleien for slike prosjekter skal være kostnadsdekkende. Det foreslås at leien for de nye boligene settes til kr 5000 pr måned. Dette er en leie som harmonerer med maks godkjent boutgift i bostøtteregelverket, og er i tråd med kommunens øvrige utleiesatser for tilsvarende nye leiligheter. Maks godkjent boutgift er den høyeste leien husbanken legger til grunn i bostøtteberegningen for en husstand på 1 person, og gir dermed maksimal uttelling for statlig subsidiering av husleien. Det må påregnes at alle leietakerne i disse nye boligene er støtteberettiget til bostøtte. Når det kreves lik husleie for noenlunde like boliger, kommunen mener at det er tilstrekkelig å foreta beregninger for noen boliger som representerer relevante "typer" av boliger, og så legge seg på et nivå omkring dette. Husleiene er derfor satt til det som kommunen anser å være markedsleie, eller litt i underkant av dette. Kommunen begrunner dette med at de ikke ønsker å være kostnadsdrivende på boligmarkedet, verken når det gjelder husleier eller ved kjøp av boliger. Administrasjonen har derfor valgt å gi noenlunde like boliger samme husleie. Følgende vedtak ble fattet i kommunestyret i (sak 08/129): og formannskaps sak 08/119: Husleien for de nye boligene for bostedsløse fastsettes til kr 5000 per måned, og indeksreguleres i henhold til konsumprisindeks og husleielovens bestemmelser. Sosialtjenesten (NAV) bør kreve økonomistyring i leieforhold som erfaringsmessig har betalingsproblemer. Boligene klausuleres etter husleielovens 11.2 som boliger forbeholdt personer med spesielle behov av midlertidig karakter. 9.4 Vurdering: Om det er markedsleie eller gjengs leie Vefsn kommune bruker tilfastsetting av husleie, er usikkert i forhold til husleieloven definisjon. Vedtaket innebærer at husleien for utleieboligene ikke skal dekke alle kostnader for boligen. I tillegg ble det vedtatt å innføre kommunal bostøtteordning med tanke på å kompensere for økt husleie for en del av beboerne med svak økonomi. Det har i praksis vist seg vanskelig å fastsette markedsleie/gjengs leie uten omfattende vurderinger fra fagpersonell, noe som blant annet fremgår av avgjørelser i husleietvistutvalget. Når administrasjonen har oppgitt hva de anser som markedsleie eller gjengs leie for en leilighet, har revisjonen derfor ikke vurdert om dette er korrekt leienivå utover en rimelighetsvurdering. Indre Helgeland kommunerevisjon Side 11

12 Husleien i kommunale utleieboliger er i hovedsak satt sammen av rentekostnader, drift, vedlikehold, kommunale avgifter, forsikring og administrasjon. Administrasjonen har lagt frem sine husleieberegninger for revisjonen. Husleien er i hovedsak satt sammen av: Rentekostnader Disse er beregnet med grunnlag i antatt markedsverdi. Markedsverdien for kommunale boliger har erfaringsmessig vist seg å være noe lavere enn andre tilsvarende boliger, blant annet på grunn av boligenes tilstand og eventuelle spesialtilpasninger. Drift og vedlikehold Dette skal dekke faktiske utgifter, og beregnes ut fra boligens størrelse. Disse kostnadene utgjør omtrent 10 % av husleien. Kommunale avgifter, forsikring, administrasjon Det betales beregnet andel av faktiske utgifter. For noen boliger beregnes utgifter til strøm som en del av husleien, mens andre boliger betaler strøm utenom. Andelen av husleien varierer mellom 20 og 40 %, avhengig av om strøm er inkludert i husleien. Revisjonen har kontrollert beregnet husleie ved hjelp av rimelighetsvurderinger av både fastsatt markedsverdi og de andre delene av husleien. Leieprisen er som oftest eksklusiv strøm. Strøm betales av leietaker gjennom eget abonnement eller a-kontobeløp der det er fellesabonnement. Leietaker må selv ha egen innboforsikring. Øvrige driftskostnader betales av huseier, (forsikring, avgifter m.v.). Etter det revisjonen har greid å bringe på bane, har ikke prinsippet om at husleiene i kommunale boliger skal være markedsleie blitt eksplisitt vedtatt av kommunestyret. Revisjonen har likevel sett at dette har vært lagt til grunn i flere senere saker, ved at det i administrasjonens saksfremstilling fastsettes til kronebeløp pr måned, og indeksreguleres i henhold til konsumprisindeks og husleielovens bestemmelser. I sak 129/08 ble det vedtatt at leien fastsettes til kr 5000,-. Utover dette har vi ikke funnet at det er noen vedtak i kommunestyret som tilsier at det skal brukes markedsleie i kommunale boliger. Av brev fra administrasjon vedrørende spørsmål om hvilken vedtak beregningen er basert på, skriver rådmann følgende sitat: Når det gjelder husleie har kommunestyret vedtatt at kommunen skal ha `markedstilpasset husleie`. Dette har vært et førende prinsipp de siste år. Til orientering opplyses at Kommunal- og regionaldepartementet i rundskriv H-08/02 anbefaler kostnadsdekkende leie. All husleie er fastsatt av Kommunestyret. I Sintef Byggforsk sin rapport 12/07 står det bl.a.: Den nye husleieloven som trådte i kraft 1. januar 2000 legger opp til at husleiene normalt skal bestemmes av markedet både i privat og kommunal sektor, og uavhengig av hvilke kategorier boliger det dreier seg om. Når det gjelder kommunale utleieboliger, anbefaler Kommunal og regionaldepartementet i Rundskriv H 08/02 (også angitt ovenfor min kommentar) Om kommunale husleieforhold, at kommunene bruker kostnadsdekkende leier ved utleie av kommunale boliger. I rundskriv nr. H-08/02 fra Kommunal- og regionaldepartementet blir kommunene anbefalt å velge en kostnadsdekkende husleie i sine boliger. En kostnadsdekkende husleie er en husleie som i tillegg til å dekke drifts- og vedlikeholdskostnader, også gir samme avkastning på kapital bundet opp i en kommunal leieboligmasse som den avkastningen en hadde fått på kapitalen hvis den hadde vært plassert på andre Indre Helgeland kommunerevisjon Side 12

13 måter. jfr. Nova rapport 05/07. Rapporten sier også at avdrag på lån ikke inngår som komponent i en kostnadsdekkende husleie. Revisjonen har på bakgrunn av dette valgt å ta utgangspunkt i at det er kostnadsdekkende husleie som bør benyttes i kommunale utleieboliger. I henhold til prinsippet om kostnadsdekkende leier slik dette er foreslått i en statlig utredning fra 1997 (NOU 1997 nr. 17). Husleieloven, som trådte i kraft fra , har regler for fastsettelse av husleie. Oppsummert sier reglene i husleieloven at husleien ikke skal overstige markedsleie ved inngåelse av nye leieavtaler. For leieforhold som har vart mer enn to og et halvt år, kan begge parter kreve at leien settes til gjengs leie. Gjengs leie vil vanligvis, i et stigende marked, være noe lavere enn markedsleie. Utleier og leietaker kan selv bli enige om hva som skal anses som gjengsleie. Blir de ikke enige, kan de be om en avgjørelse i for eksempel husleietvistutvalget. Gjengs leie er altså ikke et på forhånd avtalt beløp, men noe som partene blir enige om. Eventuelt avgjøres dette av takstnemnd eller tingsretten. jfr. Husleielovens Vefsn kommune har sak 129/08 vedtatt at boligene klausuleres etter husleieloven 11-2: Klausulering etter husleielovens 11.2 De nye boligene klausuleres etter husleielovens 11.2 som boliger forbeholdt personer med spesielle behov av midlertidig karakter. Dette gir leietaker færre rettigheter enn ved leie av annen bolig med hensyn til framleie og rett til å ta inn nye husstandsmedlemmer. Det gir også utleier mulighet til å inngå kortere leieavtaler enn lovens hovedbestemmelser. Dette ansees hensiktsmessig og nødvendig ut fra formålet med boligene. Bestemmelsen gjelder bare dersom leietaker har fått skriftlig opplyst at han vil få færre rettigheter, og at dette tas inn i leiekontrakten. Ordningen har vært benyttet for tilsvarende boliger i kommunen helt siden den nye husleieloven ble iverksatt. Bruk av leiekontrakter etter husleielovens 11-1 og 11-2 Etter Nova - rapport 5/2007 er det en rekke forhold som spiller inn når utleiebolig blir definert etter husleielovens 11-1 og Etter husleielovens kapittel 11 gis det adgang til å fravike en del bestemmelser som ellers gjelder i leieforhold om bolig. Bestemmelsene i 11-1 har særregler for utleie av boliger til personer med spesielle boligbehov av varig karakter (spesialboliger). I paragraf 11-2 er det særregler for utleie til personer med spesielle boligbehov av midlertidig karakter (gjennomgangsboliger). Bestemmelsene i 11-1 og 11-2 gir utleier adgang til å fravike lovens normalbestemmelser på enkelte punkter. Hensikten med dette er å gi utleier adgang til å knytte noen betingelser til leieavtalen som utleier anser vil være gunstige for å oppfylle formålet med leieforholdet. Dette vil i praksis si at leietakeren får færre rettigheter enn hun/han ellers ville hatt etter husleieloven. Hvordan disse bestemmelsene skal forstås og brukes er beskrevet nærmere i KRD Rundskriv H-08/02 «Om kommunale husleigeforhold». Det er to vilkår som må være oppfylt for at særreglene i 11-1 og 11-2 skal kunne brukes på leieavtaler om utleie av spesial- og gjennomgangsboliger. For det første må det være fattet vedtak om at de boligene det dreier seg om skal brukes til ett av disse formålene. Å fatte slikt vedtak betyr å klausulere (øremerke) boligene. Ifølge Rundskriv H-08/02, avsnitt 4.2 krever ikke loven at vedtak om klausulering skal være enkeltvedtak. Klausuleringsvedtak kan gjøres for en eller flere boliger, og Indre Helgeland kommunerevisjon Side 13

14 bestemmer bruken av boligene til de blir opphevet. Slikt vedtak kan også gjøres for en konkret bolig samtidig med at den tildeles i medhold av lov om sosiale tjenester jfr. 4-5 i denne lov. Ved å dobbeltklausulere en bolig kan en øremerke den til bruk både som spesial og gjennomgangsbolig. Vanligvis spesifiseres dette i et klausuleringsvedtak som definerer for hvilken gruppe personer/spesielle boligbehov boligene øremerkes for. Det andre vilkåret angår leierens krav på opplysning. Leieren skal ha opplysning om to forhold: For det første skal vedkommende ha informasjon om at det leieforholdet som tilbys angår en bolig som er øremerket for personer med spesielle boligbehov. For det andre skal hun/han få opplyst at dette medfører at hun/han som leier får færre rettigheter enn i et ordinært leieforhold. Er ikke begge disse vilkårene oppfylt, går leieavtalen over til å bli en vanlig husleieavtale. jfr I rundskriv H-08/02 påpekes det i avsnitt 5.3 at det er en forutsetning at boliger som øremerkes som spesialboliger, også er tilpasset de spesielle bolig- og omsorgsbehov leieren har. Dette sies imidlertid ikke eksplisitt i loven, og rundskrivet sier heller ikke noe om hvor godt tilpasset en spesialbolig må være for at den skal kunne godkjennes. Det er derfor uklart hva rundskrivet legger i begrepet forutsetning her. Det påpekes også at det vil finnes spesialboliger som det kan være vanskelig å skille fra helseinstitusjoner som faller inn under de aktuelle særlover for slike institusjoner. Når det gjelder gjennomgangsboliger, stilles det ingen krav om at de skal være spesialtilpasset på noen måter. Hensikten med bestemmelsene i paragrafene 11-1 og 11-2 i husleieloven er først og fremst å sørge for at en del boliger blir forbeholdt personer med spesielle boligbehov. De særlige unntakene som kan gjøres fra lovens generelle regler i leieavtaler for øremerkede boliger, har til hensikt å gi utleier adgang til å knytte enkelte betingelser til leieavtalen som utleier anser som gunstige for å realisere formålet med leieforholdet. De leiesatsene som administrasjonen har forelagt for kommunestyret når det gjelder fastsetting av husleien, bygger på samlende vurderinger basert på noen viktige kriterier som administrasjon har lagt til grunn. Når en skal beregne markedsleie eller gjengs leie vil husleiefastsetting basere seg på skjønnsmessig vurderinger. Faktorer som vil påvirker fastsettingen av leienivået er boligens beliggenhet, størrelse, standard, boligens alder, rentenivå, avgiftsnivå m.v. Det er derfor vanskelig å definere og angi en konkret definisjon av hva markedstilpasset leie er, uten en betydelig grad av skjønn. De leiesatsene som administrasjonen har foreslått i sine saksfremlegg til kommunestyret, er basert på samlede vurderinger opp mot de ovennevnte kriterier. For en del prosjekter i kommunen har kommunestyret vedtatt å sette høyere ny husleie, samtidig som det er bevilget større beløp til rehabilitering. Dette gjelder bl.a for Håreksgt 13 og flere av kommunens rekkehus som er blitt rehabilitert de siste par år. De ulike leiligheter innenfor samme prosjekt vil slites ulikt, og ha forskjellig intervall for innvendig oppussing. Leien vil også variere noe fra leilighet til leilighet utafra husleielovens bestemmelser for når leien kan endres iht konsumprisindeksen. (12 mnd etter innflytting). Etter revisjonens vurdering betales det som hovedregel markedsleie for kommunale utleieboliger i Vefsn kommune. Det kan tenkes at den antatte markedsverdien av boligene er satt noe lavt, og at husleien dermed ikke blir fullt ut kostnadsdekkende. Siden markedsverdi uansett er en antatt størrelse, så er det etter revisjonens mening ikke grunnlag for å si at husleien settes for lavt i forhold til kostnadsdekkende husleie. For en del boliger er det kontraktsmessige forhold som gjør at kostnaddekkende husleie ikke kan faktureres. Indre Helgeland kommunerevisjon Side 14

15 9.5 Konklusjon: Boligene ble klausulert etter husleielovens 11.2 i vedtak 129/08 som bolig forbeholdt personer med spesielle behov av midlertidig karakter. Revisjonen konkluderer med at kommunen er innenfor regelverket når det gjelder lovens krav til spesialbolig og gjennomgangsbolig. Såfremt administrasjonens oppfatning av markedsleie/gjengs leie er korrekt, har Vefsn kommune ikke gått utover husleielovens bestemmelser om leiepris. 10 HAR KOMMUNEN EGNE RUTINER/REGELVERK FOR FASTSETTING AV DEPOSITUMET STØRRELSE? 10.1 Revisjonskriterium: Lov om husleieavtaler nr 17. (husleieloven). Husleieloven 12, som trådte i kraft , har regler for fastsettelse av depositum: 3-5. Depositum; Det kan avtales at leieren til sikkerhet for skyldig leie, skader på husrommet, utgifter ved fraviking og for andre krav som reiser seg av leieavtalen, skal deponere et beløp oppad begrenset til summen av seks måneders leie. Det kan avtales at depositumet skal endres i takt med endringer i leien. Det deponerte beløp skal settes på særskilt konto med vanlige rentevilkår i finansinstitusjon som har rett til å tilby slik tjeneste i Norge. Så lenge leieforholdet varer, kan ingen av partene disponere over beløpet på egen hånd. Leieren kan likevel kreve opptjente renter utbetalt fra finansinstitusjonen. 11 SPØRSMÅL VEDRØRENDE PROBLEMSTILLINGEN 11.1 Er størrelsen på depositum korrekt i henhold til lov om husleieavtaler? 11.2 Fakta: De aller fleste kommuner og utleiere har depositumordning for utleie av gjennomgangsboliger. Boligstiftelsen har i alle år hatt depositum for ungdomsboligene. Vefsn kommune har ikke hatt depositum får sine egne utleieboliger, før nå etter vedtak nr 119/ Funn: Vedtak: Depositumsordning sak nr 119/08 og vedtak kommunestyre sak 129/08: Sitat: Det innføres depositumsordning for kommunens gjennomgangsboliger som fordeles i regi av sosial- og flyktningetjenesten. Garanti/ depositumsbeløpet fastsettes til kr , og skal dekke skyldig husleie, skader, manglende renhold og utgifter ved fravikelse m.v.. I de tilfeller der det tildeles ny bolig til leietaker som fra før skylder husleie, kreves det at gammel leierestanse er oppgjort før ny leiekontrakt inngås. Depositum innføres for gjennomgangsboliger i kommunen for å dekke utgifter til husleierestanser, skadeverk og manglende renhold. Indre Helgeland kommunerevisjon Side 15

16 11.4 Vurdering: Depositum/ garantibeløpet er fastsatt til kr pr leilighet. Depositum størrelsen som kommunen har vedtatt tilsvarer to måneders leie. Etter lov om husleieavtaler kan en deponere et beløp oppad begrenset til summen av seks måneders leie til sikkerhet for skyldig leie, skader på husrommet, utgifter m.v Konklusjon: Revisjon konkluderer med at vedtaket angående størrelsen på depositum er i samsvar med det gjeldende regelverk etter lov om husleieavtaler av nr 17 (husleieloven) 3-5. Indre Helgeland kommunerevisjon Side 16

17 12 HOVEDKONKLUSJON: Det har vært en lang rekke av kommunestyrevedtak knyttet til kommunale boliger i Vefsn kommune Noen omhandler fastsettelse av husleie, noen disponering av boliger, og andre omhandler bostøtte. Mange av sakene berører flere ulike temaer knyttet til kommunale utleieboliger. Dette har gjort det vanskelig å få oversikt over hvilke vedtak som egentlig gjelder når det angår fastsetting av husleie. Vedrørende spørsmålet om husleien er beregnet i henhold til vedtak i kommunestyret, er dette noe uklart fordi det er vanskelig å få oversikt over hvilke Kommunestyre vedtak som gjelder. Det revisjonen har greid å bringe på bane, har ikke prinsippet om at husleie i kommunale boliger i Vefsn skal være markedsleie blitt eksplisitt vedtatt. Revisjonen har likevel sett at dette har vært lagt til grunn i flere senere saker. Husleien i kommunale boliger bør være kostnadsdekkende, men bør ikke overstige markedsleie eller gjengs leie. Revisjonen har lagt til grunn at husleie bør fastsettes etter prinsippet om kostnadsriktig leie. Kontrollen viser at det er markedsleie/gjengs leie som benyttes, noe som er i tråd med det administrasjonen mener er riktig oppfatning av kommunestyrets vedtak. Revisjonen har ikke vurdert hvorvidt den leien som kreves markedsleie/gjengs leie er svært forskjellig fra kostnadsdekkende husleie, fordi dette vil være svært tidkrevende. Før et slikt arbeid eventuelt iverksettes, bør det avklares hvilke prinsipper som skal gjelde ved fastsettelse av husleie i kommunale boliger. I tillegg til kriteriet om kostnadsriktig husleie, mener revisjonen også at det er riktig å vurdere funnene opp mot reglene om fastsettelse av husleie i husleieloven. Revisjonen henviser også til i rundskriv fra kommunal- og regionaldepartementet H-20/01 der det ble av departementet fremhevet at det kan være lite målrettet at flere kommuner generelt har ei generell subsidiering av husleien i kommunale utleierboliger. Departementet har derfor anbefalt at kommunene bruker kostnadsdekkene husleie. Det vil si at kommunene bør regne ut ei husleie som skal dekke de kostnadene kommunen faktisk har i henhold til tilbudet. I rundskrivet fra departementet står det sitat: Fordelane ved kostnadsdekkjande husleige kan vere fleire, mellom anna at kommunen blir meir medviten om dei reelle kostnadene knytt til butilbodet og kostnadene blir meir synleggjort. Dessutan vil dei auka inntektene kunne nyttast til målretta butiltak som til dømes kommunal bustønad. Men den kostnadsdekkjande husleiga kan ikkje vere høgare enn rimeleg husleige, husleigelova 4-1. Leiga kan heller ikkje justerast høgare enn det som er gjengs leige, jf husleigelova 4-3. Når det gjelder depositum størrelse som kommunestyret har vedtatt har revisjonen ingen merknader da det er i henhold til lov om husleieavtaler. Indre Helgeland kommunerevisjon Side 17

18 13 ANBEFALINGER Etter vår vurdering er det uheldig at en sak er så uoversiktlig at det er vanskelig å vurdere hvilke vedtak som er gjeldende. På bakgrunn av den gjennomførte undersøkelsen blir revisjonens anbefalinger: Det bør avklares i vedtaksform av kommunestyret hvilke prinsipp som skal brukes ved fastsetning av husleie i kommunen, dette uti fra et kontrollerbart hensende. Indre Helgeland kommunerevisjon Side 18

19 14 RÅDMANNENS UTTALELSE Indre Helgeland kommunerevisjon Side 19

20 LITTERATUR OG KILDEHENVISNINGER Lov om husleieavtaler av 26. mars 1999 nr. 17 (husleieloven). Lov om sosiale tjenester av 13. desember 1991 (sosialtjenesteloven). Ot. prp. nr. 82, ( ) Om lov om husleieavtaler (husleieloven). Ot. prp. nr. 82, ( ) Om lov om husleieavtaler (husleieloven) pkt. 8.2, Departementets vurderinger. Ot. prp. nr. 82 ( ) Om lov om husleieavtaler (husleieloven) pkt. 8.3, Departementets vurderinger. Husleietvistutvalgets vedtak 2002/29. Husleietvistutvalgets vedtak 2003/0156, 2003/0068 og 2002/029. Kommunestyre sak 08/129 Fastsettelse av husleie (Vefsn kommune), Nova rapport 05/07. Kommunal- og regionaldepartementet H-08/02 Veileder om husleieordninger utarbeidet av Norsk Kommunaltekniske Forenig (NKF) av Kommunal- og regionaldepartementet H-20/01 rundskriv NOU 1993: 4) (NOU 2002:2). I NOU 1993:4 Det kommunale leiemarkedet NOVA Skriftserie 3/2006. NOVA Skriftserie 4/2004, Kommunal boligbistand til flyktninger, Prosjektrapport nr. 126, Norges Byggforskningsinstitutt. Indre Helgeland kommunerevisjon Side 20

UTLEIEBOLIGER LEDIGE BOLIGER OG HUSLEIE SKEDSMO KOMMUNE REVISJONSRAPPORT NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON JANUAR 2005

UTLEIEBOLIGER LEDIGE BOLIGER OG HUSLEIE SKEDSMO KOMMUNE REVISJONSRAPPORT NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON JANUAR 2005 NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT UTLEIEBOLIGER LEDIGE BOLIGER OG HUSLEIE SKEDSMO KOMMUNE JANUAR 2005 Utført av Dag Findahl og Ellen Lange INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET VURDERING OG ANBEFALINGER-------------------------------------------------

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212 FORSLAG TIL NY HUSLEIEAVTALE MELLOM SIGDAL KOMMUNE OG DE PRIVATE BARNEHAGENE Rådmannens forslag til vedtak: Forslag

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: F17 Arkivsaksnr.: 15/114 KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - NYE UTLEIESATSER M.M.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: F17 Arkivsaksnr.: 15/114 KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - NYE UTLEIESATSER M.M. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: F17 Arkivsaksnr.: 15/114 KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - NYE UTLEIESATSER M.M. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å justere husleiesatsene for kommunale

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: 614 &53 Arkivsaksnr.: 13/8656-2 Dato: 30.09.13 INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITE HELSE- SOSIAL- OG OMSORG/ BYSTYRET

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: 614 &53 Arkivsaksnr.: 13/8656-2 Dato: 30.09.13 INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITE HELSE- SOSIAL- OG OMSORG/ BYSTYRET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: 614 &53 Arkivsaksnr.: 13/8656-2 Dato: 30.09.13 HØRING OM ENDRINGER I HUSLEIELOVEN INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITE HELSE- SOSIAL- OG OMSORG/ BYSTYRET Rådmannens

Detaljer

UTLEIEBOLIGER LEDIGE BOLIGER OG HUSLEIE LØRENSKOG KOMMUNE REVISJONSRAPPORT NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON MARS 2005

UTLEIEBOLIGER LEDIGE BOLIGER OG HUSLEIE LØRENSKOG KOMMUNE REVISJONSRAPPORT NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON MARS 2005 NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT UTLEIEBOLIGER LEDIGE BOLIGER OG HUSLEIE LØRENSKOG KOMMUNE MARS 2005 Utført av Dag Findahl og Ellen Lange INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET VURDERING OG ANBEFALINGER-------------------------------------------------

Detaljer

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG LEIEKONTRAKT FOR BOLIG Vi anbefaler både utleier og leietaker å lese hele kontrakten nøye, og å ha en grundig felles gjennomgang av leiligheten ved inn- og utflytting. Tekst i kursiv er kun til informasjon.

Detaljer

HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV HYBEL / LEILIGHET / HUS

HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV HYBEL / LEILIGHET / HUS HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV HYBEL / LEILIGHET / HUS Reglene i husleieloven kan bare fravikes til fordel for leietaker. --- 1 --- Navn: Adresse: Telefon: 1.1 UTLEIER 1.2 LEIETAKER Navn: Adresse: Telefon:

Detaljer

Søgne kommune. Saksframlegg. Husleie i kommunale utleieboliger - markedsleie

Søgne kommune. Saksframlegg. Husleie i kommunale utleieboliger - markedsleie Søgne kommune Arkiv: 231 Saksmappe: 2014/12-4635/2015 Saksbehandler: Kenneth Harbak Dato: 04.02.2015 Saksframlegg Husleie i kommunale utleieboliger - markedsleie Utv.saksnr Utvalg Møtedato 19/15 Formannskapet

Detaljer

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG. Adresse: Rådhusveien 18, 9620 Kvalsund. Telefon: 784 15 555.

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG. Adresse: Rådhusveien 18, 9620 Kvalsund. Telefon: 784 15 555. LEIEKONTRAKT FOR BOLIG 1. PARTENE Utleier: Kvalsund kommune, Driftsavdelingen Adresse: Rådhusveien 18, 9620 Kvalsund. Telefon: 784 15 555. Leietaker: Adresse: Telefon: Type bolig: Leieobjektets adresse:

Detaljer

Forskrift om tildeling av kommunal bolig for vanskeligstilte samt tilrettelagt bolig i Kongsvinger kommune

Forskrift om tildeling av kommunal bolig for vanskeligstilte samt tilrettelagt bolig i Kongsvinger kommune Forskrift om tildeling av kommunal bolig for vanskeligstilte samt tilrettelagt bolig i Kongsvinger kommune Fastsatt av kommunestyret den 10.02.2011 med hjemmel i Lov av 25. september 1992 nr 107 om kommuner

Detaljer

Saknr. 15/12 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 12/4670 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 19.3.2012

Saknr. 15/12 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 12/4670 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 19.3.2012 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 15/12 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 12/4670 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 19.3.2012 SAK 15/12 PRINSIPPER FOR HUSLEIEFASTSETTELSE I BOLIGER

Detaljer

HUSLEIEKONTRAKT. p.nr.:

HUSLEIEKONTRAKT. p.nr.: 04 Nærværende kontrakt gjelder bolig som etter vedtak i styret i WayBack er forbeholdt personer med spesielle boligbehov av midlertidig karakter. Denne klausuleringen innebærer at leier får færre rettigheter

Detaljer

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG LEIEKONTRAKT FOR BOLIG Vi anbefaler både utleier og leietaker å lese hele kontrakten, og å ha en grundig felles gjennomgang av boligen ved inn- og utflytting. Tekst i kursiv er kun til informasjon. Kontrakten

Detaljer

Høringsuttalelse fra Juss-Buss om endringer i husleieloven.

Høringsuttalelse fra Juss-Buss om endringer i husleieloven. Jusstudentenes rettsinformasjon Arbins gate 7 0253 Oslo Sentralbord 22 84 29 00 Telefaks 22 84 29 01 Internett http://www.jussbuss.no Kommunal og regionaldepartementet Postboks 8129 Dep 0030 OSLO Oslo,

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 09/11683-25 DRAMMEN 24.10.2012 PRINSIPPER FOR NY HUSLEIEBEREGNING I KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 09/11683-25 DRAMMEN 24.10.2012 PRINSIPPER FOR NY HUSLEIEBEREGNING I KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Notat Til : Rådmannen Fra : Bystyret Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 09/11683-25 DRAMMEN 24.10.2012 PRINSIPPER FOR NY HUSLEIEBEREGNING I KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Bakgrunn I Boligsosial handlingsplan

Detaljer

Kontrakt ved leie av bolig

Kontrakt ved leie av bolig Kontrakt ved leie av bolig Beahcevardievva 54 Husleieloven regulerer sammen med denne leiekontrakten leietakerens og utleierens rettigheter og plikter i leieforholdet Husleielovens ufravikelige regler

Detaljer

HUSLEIEAVTALE. Initialer utleier: Initialer leietaker: 1. 1. Parter. 2. Utleieobjekt 2.1 Boligens adresse:

HUSLEIEAVTALE. Initialer utleier: Initialer leietaker: 1. 1. Parter. 2. Utleieobjekt 2.1 Boligens adresse: HUSLEIEAVTALE 1. Parter Utleier Navn Leietaker Navn Adresse Adresse Telefon Telefon E-post E-post 2. Utleieobjekt 2.1 Boligens adresse: 2.2 Type bolig: Hus Leilighet Boenhet hvor utleier bor i samme bolig

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015

Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015 Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015 Hvaler kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat Innhold: 1. Innledning... 2 2. Om den overordnede analysen... 3 2.1 Kravene i forskriften ( 10)... 3 2.2 Informasjonsgrunnlag

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Mona Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Klageadgang:

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Mona Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Klageadgang: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Mona Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL:

Detaljer

Å leie bolig. - En veileder ved leie av bolig

Å leie bolig. - En veileder ved leie av bolig Å leie bolig - En veileder ved leie av bolig 17 Innhold Forord... 19 1.0 Definisjoner:... 20 1.1 Ulike typer boliger... 21 2.0 Hvordan finner man en bolig?... 22 2.1 Sosiale medier;... 22 2.2 Annonse:...

Detaljer

HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV HYBEL / LEILIGHET / HUS

HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV HYBEL / LEILIGHET / HUS HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV HYBEL / LEILIGHET / HUS Reglene i husleieloven kan bare fravikes til fordel for leietaker. 1.1 UTLEIER Navn: -SDC-C= sret,1 Adresse Telefon: s \C Navn: -- 11kEi6S Adresse: (--)

Detaljer

LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER I HELSE SØR-ØST UTDRAG FINANSSTRATEGI HELSE SØR-ØST

LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER I HELSE SØR-ØST UTDRAG FINANSSTRATEGI HELSE SØR-ØST LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER I HELSE SØR-ØST UTDRAG FINANSSTRATEGI HELSE SØR-ØST GENERELT OM LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER Alle leieforhold i Helse Sør-Øst RHF reguleres av finansstrategien i Helse Sør-Øst

Detaljer

VEDRØRENDE HØRINGSUTKAST TIL LOV LOV OM ENDRINGER I LOV AV 26. MARS 1999 NR. 17 OM HUSLEIEAVTALER

VEDRØRENDE HØRINGSUTKAST TIL LOV LOV OM ENDRINGER I LOV AV 26. MARS 1999 NR. 17 OM HUSLEIEAVTALER Ju, Juss-studentenes rettsinformasjon Arbins gate 7 0253 Oslo Sentralbord 22 84 29 00 Telefaks 22 84 29 01 Internett h ://www.'ussbuss.no Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep 0032 Oslo

Detaljer

AUST-AGDER FYLKESREVISJON - for demokratisk innsyn og kontroll - Spillemidler 2008 En undersøkelse om hvorvidt regelverk rundt utbetaling er fulgt.

AUST-AGDER FYLKESREVISJON - for demokratisk innsyn og kontroll - Spillemidler 2008 En undersøkelse om hvorvidt regelverk rundt utbetaling er fulgt. AUST-AGDER FYLKESREVISJON - for demokratisk innsyn og kontroll - Spillemidler 2008 En undersøkelse om hvorvidt regelverk rundt utbetaling er fulgt. Forvaltningsrevisjonsrapport oktober 2009 1. INNLEDNING

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 06.06.2011 11/360 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Tirsdag 14. juni 2011 kl. 09.00 Møtested: Møterom Bolga, rådhuset, Ørnes

Detaljer

30.8.2010 1.9.2010 8.9.2010 14.9.2010 HUSLEIE I KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER OG HUSBANKENS BOSTØTTE

30.8.2010 1.9.2010 8.9.2010 14.9.2010 HUSLEIE I KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER OG HUSBANKENS BOSTØTTE SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201005060 : E: 613 F17 &52 : Einar Storli Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Eldrerådet Funksjonshemmedes råd Utvalg for helse- og sosialtjenester

Detaljer

Kriterier for tildeling av kommunal bolig i Verdal kommune. Kap 1:Innledende bestemmelser

Kriterier for tildeling av kommunal bolig i Verdal kommune. Kap 1:Innledende bestemmelser Kriterier for tildeling av kommunal bolig i Verdal kommune. Å skaffe seg bolig i Verdal kommune er i all i hovedsak en privat sak. Det er i særlige tilfeller at kommunen kan bidra med offentlig bolig.

Detaljer

Forbrukerrådets husleiekontrakt

Forbrukerrådets husleiekontrakt Om husleiekontrakten Dette er Forbrukerrådets standardkontrakt for leie av bolig. På Forbrukerrådets hjemmeside finner dere informasjon om regler i husleieforhold, skjema ved overtakelse av bolig, og inventarliste

Detaljer

Forbrukerrådets husleiekontrakt

Forbrukerrådets husleiekontrakt Partene 1. Partene i avtalen Dersom leier eller utleier er under 18 år, må en person over 18 år (fullmektigen) stå ansvarlig for avtalen. Fullmektigen skal i så fall undertegne avtalen. Utleier Navn: Adresse:

Detaljer

HUSLEIEKONTRAKT FOR GEITMYRSVEIEN 21 B

HUSLEIEKONTRAKT FOR GEITMYRSVEIEN 21 B HUSLEIEKONTRAKT FOR GEITMYRSVEIEN 21 B PARTENE 1. Partene i avtalen Leier/utleier må være over 18 år, eller representeres av en myndig fullmektig. Fullmektigen skal i så fall undertegne avtalen. Utleier

Detaljer

HØRINGSNOTAT OM ENDRINGER I HUSLEIELOVEN. 2. Nærmere om dagens regler og bakgrunnen for endringsforslagene

HØRINGSNOTAT OM ENDRINGER I HUSLEIELOVEN. 2. Nærmere om dagens regler og bakgrunnen for endringsforslagene HØRINGSNOTAT OM ENDRINGER I HUSLEIELOVEN 1. Innledning Dette høringsnotatet gjelder forslag om å gjøre tre endringer i husleieloven. For det første foreslår departementet en endring (tilføyelse) i loven

Detaljer

Innføring av ny modell for husleie i kommunale boliger i Trondheim. Foto: Helén Eliassen

Innføring av ny modell for husleie i kommunale boliger i Trondheim. Foto: Helén Eliassen Innføring av ny modell for husleie i kommunale boliger i Trondheim Foto: Helén Eliassen Arild Hoven 05.02.2013 Bakgrunn Trondheim kommune disponerer ca 3900 boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet.

Detaljer

TEMAER: FORVALTNINGSREVISJON (FR) ET OVERBLIKK SELSKAPSKONTROLL (SK) ET OVERBLIKK

TEMAER: FORVALTNINGSREVISJON (FR) ET OVERBLIKK SELSKAPSKONTROLL (SK) ET OVERBLIKK TEMAER: FORVALTNINGSREVISJON (FR) ET OVERBLIKK SELSKAPSKONTROLL (SK) ET OVERBLIKK DISPOSISJON OVER EMNENE 1) FØR 1993: INGEN REGLER OM FR OG SK 2) ETTER 1993: REVISJONEN SKAL UTFØRE FR, JFR. KOML 60 NR.

Detaljer

Utnytte inntektspotensiale og begrense inntektstap. 5. februar 2013 Markedsdirektør John Ingar Danielsen

Utnytte inntektspotensiale og begrense inntektstap. 5. februar 2013 Markedsdirektør John Ingar Danielsen Utnytte inntektspotensiale og begrense inntektstap 5. februar 2013 Markedsdirektør John Ingar Danielsen Begrense leietap Hvordan sikre midler til FDV? Effektive arbeidsprosesser Inntektspotensiale gjengs

Detaljer

Juridiske utfordringer knyttet til innleie- og tilvisningsavtaler

Juridiske utfordringer knyttet til innleie- og tilvisningsavtaler Juridiske utfordringer knyttet til innleie- og tilvisningsavtaler Oslo kommunes arbeid med tilvisningsavtaler for fremskaffelse av leieboliger til vanskeligstilte Snorre Førli, Velferdsetaten KBL-konferanse

Detaljer

å vite om husleieloven: Husleie

å vite om husleieloven: Husleie 04 Nyttig å vite om husleieloven: Husleie Hva er HUSleie? Hva er husleie? Det leier må betale for å bruke boligen kalles husleie. Hva kan avtales som husleie? Husleien skal være et bestemt beløp, for eksempel

Detaljer

1. SAMMENDRAG...2 2. INNLEDNING...3 3. FORMÅL/MÅLSETTING...3 4. FAKTADEL...4 5. REVISORS VURDERING...5 6. REVISORS KONKLUSJONER...

1. SAMMENDRAG...2 2. INNLEDNING...3 3. FORMÅL/MÅLSETTING...3 4. FAKTADEL...4 5. REVISORS VURDERING...5 6. REVISORS KONKLUSJONER... Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG...2 1.1 FORMÅLET FOR PROSJEKTET... 2 1.2 REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER... 2 1.3 REVISORS ANBEFALINGER... 2 2. INNLEDNING...3 2.1 BAKGRUNN... 3 2.2 HJEMMEL

Detaljer

Trondheim Eiendom Besøksadresse: Erling Skakkes gate 14 Postadresse: Trondheim kommune, Postboks 2300 Sluppen, 7004 Trondheim Telefon: 72540200

Trondheim Eiendom Besøksadresse: Erling Skakkes gate 14 Postadresse: Trondheim kommune, Postboks 2300 Sluppen, 7004 Trondheim Telefon: 72540200 TRONDHEIM KOMMUNE HUSLEIEKONTRAKT Det er herved inngått kontrakt mellom: Utleier Navn: Trondheim Eiendom Besøksadresse: Erling Skakkes gate 14 Postadresse: Trondheim kommune, Postboks 2300 Sluppen, 7004

Detaljer

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 15. november 2011 Tid: Kl. 14:30 Sted: Stjørdal rådhus, Formannskapssalen MERK STED

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 15. november 2011 Tid: Kl. 14:30 Sted: Stjørdal rådhus, Formannskapssalen MERK STED MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 15. november 2011 Tid: Kl. 14:30 Sted: Stjørdal rådhus, Formannskapssalen NB! MERK STED Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den

Detaljer

KONTRAKT VED LEIE AV BOLIG

KONTRAKT VED LEIE AV BOLIG KONTRAKT VED LEIE AV BOLIG Revidert oktober 2013 1. Partene Uleier Navn: Telefon: E-post: Leietaker Navn: Telefon: E-post: Fødselsnr (11 siffer): 2. Eiendommen 2.1 Avtalen gjelder følgende eiendom: Gnr:

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 25.09.2013 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Hamsun 3. etg. Eventuelt

Detaljer

Informasjon om regler i husleieforhold

Informasjon om regler i husleieforhold Informasjon om regler i husleieforhold Denne informasjonen er utarbeidet som et tillegg til Norsk Huseierforenings standardkontrakt i husleieforhold. Avtaler om leie av bolig reguleres av leieavtalen samt

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsplan i perioden 2014-2015

Forvaltningsrevisjonsplan i perioden 2014-2015 Forvaltningsrevisjonsplan i perioden 2014-2015 Rygge kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat Innhold: 1. Innledning... 2 2. Om den overordnede analysen... 3 2.1 Kravene i forskriften ( 10)... 3 2.2

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR 2011 LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET FOR 2011 1. Bakgrunn Lillesand kontrollutvalg legger med dette frem en egen årsplan for

Detaljer

å vite om husleieloven: Leieavtaler

å vite om husleieloven: Leieavtaler 03 Nyttig å vite om husleieloven: Leieavtaler Leieavtaler er det fritt fram? Nei, du har tre valg. Velg mellom: * en tidsbestemt leieavtale en tidsbestemt leieavtale som kan sies opp en tidsubestemt leieavtale

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT "BRUKERBETALING INSTITUSJON" FRA INNLANDET REVISJON IKS

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BRUKERBETALING INSTITUSJON FRA INNLANDET REVISJON IKS Ark.: Lnr.: 6737/13 Arkivsaksnr.: 13/1121-1 Saksbehandler: Øivind Nyhus FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT "BRUKERBETALING INSTITUSJON" FRA INNLANDET REVISJON IKS Vedlegg: Forvaltningsrevisjonsrapport 8-2013

Detaljer

Overhalla kommune. - Positiv, frisk og framsynt - TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER

Overhalla kommune. - Positiv, frisk og framsynt - TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Boligsosial handlingsplan for Overhalla kommune 2008 2020 Foto: Nils Vestgøte Boligsosial handlingsplan

Detaljer

AVTALE OM LEIE AV LOKALE

AVTALE OM LEIE AV LOKALE AVTALE OM LEIE AV LOKALE 1. PARTENE UTLEIER: A/S Thomas Fredrik Olsen Organisasjonsnummer: 930350338 Adresse: Fred. Olsens gt. 2, 0152 OSLO Utleiers representant: Axel Heyl Adresse: [ ] Telefon/e-post:

Detaljer

TRONDHEIM KOMMUNE. Leietakeren har pr. dags dato i tillegg følgende husstandsmedlemmer:

TRONDHEIM KOMMUNE. Leietakeren har pr. dags dato i tillegg følgende husstandsmedlemmer: TRONDHEIM KOMMUNE HUSLEIEKONTRAKT TIDSUBESTEMT Det er herved inngått kontrakt mellom: Utleier Navn: Trondheim Eiendom Besøksadresse: Erling Skakkes gate 14 Postadresse: Trondheim kommune, 7004 Trondheim

Detaljer

BOLIG. Veileder. Veileder for fremskaffelse av boliger gjennom leieavtaler og tilvisningsavtaler

BOLIG. Veileder. Veileder for fremskaffelse av boliger gjennom leieavtaler og tilvisningsavtaler BOLIG Veileder Veileder for fremskaffelse av boliger gjennom leieavtaler og tilvisningsavtaler September 2014 VEILEDER FOR FREMSKAFFELSE AV BOLIGER GJENNOM LEIEKONTRAKTER OG TILVISNINGSAVTALER 1. Innledning

Detaljer

Prisstigningsrapport nr. 04-2009

Prisstigningsrapport nr. 04-2009 OPAKs Prisstigningsrapport Prisstigningsrapport nr. 04-2009 NØKKELTALL FOR DRIFT AV NÆRINGSEIENDOM side 2/5 MERVERDIAVGIFTEN AVGJØR GÅRDEIERKOSTNADENE Etter at du som gårdeier/utleier har "meldt deg inn"

Detaljer

Saksbehandler: Øystein Dahle Kraft Arkivnummer: 600 Dato: 11. januar 2000. Presteboliger

Saksbehandler: Øystein Dahle Kraft Arkivnummer: 600 Dato: 11. januar 2000. Presteboliger Saksbehandler: Øystein Dahle Kraft Arkivnummer: 600 Dato: 11. januar 2000 Presteboliger På bakgrunn av henvendelser fra våre medlemmer har vi funnet det hensiktsmessig å informere generelt om en del forhold

Detaljer

KONTRAKT VED LEIE AV BOLIG

KONTRAKT VED LEIE AV BOLIG KONTRAKT VED LEIE AV BOLIG Husleieloven regulerer sammen med denne leiekontrakten leietakerens og utleierens rettigheter og plikter i leieforholdet. Husleielovens ufravikelige regler går foran avtalte

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av kommunalt disponerte boliger

Retningslinjer for tildeling av kommunalt disponerte boliger Retningslinjer for tildeling av kommunalt disponerte boliger Vedtatt av rådmannen 17.01.2013 Innledende bestemmelser. 1 Virkeområde Disse retningslinjene skal legges til grunn for søknadsbehandling og

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KVALSUND KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KVALSUND KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KVALSUND KOMMUNE Generelt Det er den enkelte innbyggers ansvar å skaffe bolig, men kommunen kan i noen tilfeller tilby kommunal utleiebolig til vanskeligstilte

Detaljer

Forsikringsvilkår. If Utleieforsikring UTL1-1

Forsikringsvilkår. If Utleieforsikring UTL1-1 Forsikringsvilkår If Utleieforsikring UTL1-1 Innhold A.1. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER A.2. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR A.3. SKADEMELDING A.4. SKADEOPPGJØR - EGENANDEL A.5. SKADEOPPGJØRSREGLER - ERSTATNINGSBEREGNING

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE ÅRSPLAN FOR 2014 KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

GRIMSTAD KOMMUNE ÅRSPLAN FOR 2014 KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR 2014 GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET FOR 2014 1. Bakgrunn Grimstad kontrollutvalg legger med dette frem en egen årsplan for

Detaljer

KRITERIER OG VEILEDER. for søknadsbehandling og tildeling av kommunale utleieboliger

KRITERIER OG VEILEDER. for søknadsbehandling og tildeling av kommunale utleieboliger KRITERIER OG VEILEDER for søknadsbehandling og tildeling av kommunale utleieboliger Innhold KRITERIER FOR SØKNADSBEHANDLING OG TILDELING AV BOLIG... 2 1 Kriterier som legges til grunn ved søknadsbehandlingen...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Gáivuona suohkan Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 25.06.2007 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE/ FORPROSJEKT

Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE/ FORPROSJEKT Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE/ FORPROSJEKT Flyktningeboliger 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HENSIKTEN MED PROSJEKTET... 3 2 PROSJEKTETS MÅLSETNING... 3 3 PROSJEKTETS OMFANG... 3 4 ANSVARSFORHOLD...

Detaljer

INNGÅELSE AV HUSLEIEKONTRAKT

INNGÅELSE AV HUSLEIEKONTRAKT INNGÅELSE AV HUSLEIEKONTRAKT VED INNGÅELSE AV HUSLEIEKONTRAKT Dette er en brosjyre for deg som skal inngå avtale om leie av bolig eller som allerede leier bolig. Leie av bolig reguleres av husleieloven

Detaljer

Hans-Christian Berger, Didrik Thrane-Nielsen Dato: 30. august 2012

Hans-Christian Berger, Didrik Thrane-Nielsen Dato: 30. august 2012 Memo Til: Sykehuset Telemark HF / Konst. Økonomidirektør Dana Tønnessen Fra: Hans-Christian Berger, Didrik Thrane-Nielsen Dato: 30. august 2012 Vurdering av leieavtaler i Helse Sør-Øst Faktum Sykehus Telemark

Detaljer

UTLEIEFORSIKRING for utleiere som har avtale med Utleiemegleren AS om utleieforvaltning av bolig

UTLEIEFORSIKRING for utleiere som har avtale med Utleiemegleren AS om utleieforvaltning av bolig Utleieforsikring Utleiemegleren UTU1-3 Innhold A.1. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER A.2. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR A.3. SKADEMELDING A.4. SKADEOPPGJØR - EGENANDEL A.5. SKADEOPPGJØRSREGLER - ERSTATNINGSBEREGNING

Detaljer

Saksframlegg. Formannskapet avgir på vegne av Trondheim kommune følgende høringssvar:

Saksframlegg. Formannskapet avgir på vegne av Trondheim kommune følgende høringssvar: Saksframlegg Endringer i husleieloven - høring Arkivsak.: 13/29224 Forslag til vedtak: Formannskapet avgir på vegne av Trondheim kommune følgende høringssvar: 1. Trondheim kommune støtter departementets

Detaljer

å vite om husleieloven: Depositum

å vite om husleieloven: Depositum 05 Nyttig å vite om husleieloven: Depositum Hva er et depositum? Et depositum er et pengebeløp som leier setter inn på en bankkonto som er adskilt fra leiers og utleiers midler for å sikre utleier mot

Detaljer

Saksframlegg. AVVIKLING AV STARTLÅN TIL DEPOSITUM OG INNFØRING AV FORBEDRET GARANTIORDNING Arkivsaksnr.: 10/1130

Saksframlegg. AVVIKLING AV STARTLÅN TIL DEPOSITUM OG INNFØRING AV FORBEDRET GARANTIORDNING Arkivsaksnr.: 10/1130 Saksframlegg AVVIKLING AV STARTLÅN TIL DEPOSITUM OG INNFØRING AV FORBEDRET GARANTIORDNING Arkivsaksnr.: 10/1130 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak/innstilling: 1. Garanti innføres

Detaljer

Stiftelsen Bolig Bygg

Stiftelsen Bolig Bygg 1-1 TILDELINGSREGLER 1.0 Generelt Stiftelsen Bolig Bygg (SBB) er en selvstendig boligstiftelse og skal være en aktiv og synlig aktør innen boligmarkedet i Sør-Varanger kommune (SVK). Boligene skal være

Detaljer

å vite om husleieloven: Leieavtaler

å vite om husleieloven: Leieavtaler 03 Nyttig å vite om husleieloven: Leieavtaler Leieavtaler er det fritt fram? Nei, du har to hovedvalg. Velg mellom: * en tidsbestemt leieavtale en tidsubestemt leieavtale Disse hovedformene kan kombineres

Detaljer

TILSETTINGSRUTINER MERÅKER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON N R. 1711-1 /2007. Behandlet i kontrollutvalget i sak xx/07

TILSETTINGSRUTINER MERÅKER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON N R. 1711-1 /2007. Behandlet i kontrollutvalget i sak xx/07 TILSETTINGSRUTINER MERÅKER KOMMUNE N R. 1711-1 /2007 FORVALTNINGSREVISJON Behandlet i kontrollutvalget i sak xx/07 INNHOLDSREGISTER 1. INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNNEN FOR PROSJEKTET... 4 2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

STAVANGER SENTRUM - 2-ROMS LEILIGHET MED HØY STANDARD - PARKERING-

STAVANGER SENTRUM - 2-ROMS LEILIGHET MED HØY STANDARD - PARKERING- BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO STAVANGER LØKKEVEIEN 51, 4008 STAVANGER STAVANGER SENTRUM - 2-ROMS LEILIGHET MED HØY STANDARD - PARKERING- LEIEPRIS: KR. 10 000 PR. MND. OVERTAKELSE: 01.03.16 AREAL/ROM:

Detaljer

Kontrollutvalget i Evenes kommune

Kontrollutvalget i Evenes kommune Kontrollutvalget i Evenes kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte fredag, 25. april 2008, kl. 14.00 ved rådhuset i Evenes. Sakskart Sak 05/08 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 15. februar 2008. Sak

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR OVERHALLA KOMMUNE 2012-2020

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR OVERHALLA KOMMUNE 2012-2020 Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR OVERHALLA KOMMUNE 2012-2020 TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Boligsosial handlingsplan Overhalla kommune 2012-2020

Detaljer

Kontrakt ved leie av bolig

Kontrakt ved leie av bolig Kontrakt ved leie av bolig For denne leiekontrakten gjelder Lov om husleie av 26.3.1999 (Husleieloven). Husleieloven kan i sin helhet lastes ned fra Lovdata (www.lovdata.no) eller kjøpes i bokhandelen

Detaljer

V1998-37 09.06.98 Konkurranseloven 3-9 - Dispensasjon fra 3-4, jfr. 3-1 første ledd, for standard leasingkontrakter

V1998-37 09.06.98 Konkurranseloven 3-9 - Dispensasjon fra 3-4, jfr. 3-1 første ledd, for standard leasingkontrakter V1998-37 09.06.98 Konkurranseloven 3-9 - Dispensasjon fra 3-4, jfr. 3-1 første ledd, for standard leasingkontrakter Sammendrag: Finansieringsselskapenes Forening gis dispensasjon fra forbudet mot prissamarbeid

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

ARENDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ARENDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR 2010 ARENDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET FOR 2010 1. Bakgrunn Arendal kontrollutvalg legger med dette frem en egen årsplan for bystyret

Detaljer

BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE

BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE: Kapittel Benevnelse Side 1 Budsjettreglement 1.1 Hjemmel og formål 1.2 Prosedyre i budsjettarbeidet 1.3 Spesifikasjon av budsjett og regnskap

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 04.12.2013 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Hamsun 3. etg. Eventuelt

Detaljer

Reglement for kontrollutvalg

Reglement for kontrollutvalg Reglement for kontrollutvalg Kontrollutvalget forestår på vegne av kommunestyret det løpende tilsyn med forvaltningen i kommunen Kontrollutvalget er valgt av kommunestyret og rapporterer til kommunestyret

Detaljer

Veiledning Revisors vurderinger av forsvarlig likviditet og forsvarlig egenkapital

Veiledning Revisors vurderinger av forsvarlig likviditet og forsvarlig egenkapital Veiledning Revisors vurderinger av forsvarlig likviditet og forsvarlig egenkapital Innledning Endringene i aksjeloven og allmennaksjeloven fra juli 2013 endret reglene for beregninger av utbytte. En viktig

Detaljer

VURDERING AV TOLGA KOMMUNES EIENDOMSMASSE RAPPORT FRA BOLIGKOMITÉEN JUNI 2010 MELDING OM POLITISK VEDTAK - VURDERING AV TOLGA KOMMUNES EIENDOMSMASSE

VURDERING AV TOLGA KOMMUNES EIENDOMSMASSE RAPPORT FRA BOLIGKOMITÉEN JUNI 2010 MELDING OM POLITISK VEDTAK - VURDERING AV TOLGA KOMMUNES EIENDOMSMASSE VURDERING AV TOLGA KOMMUNES EIENDOMSMASSE RAPPORT FRA BOLIGKOMITÉEN JUNI 2010 Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 09/828 Saksbehandler: Kjetil Brodal MELDING OM POLITISK VEDTAK - VURDERING AV TOLGA KOMMUNES EIENDOMSMASSE

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 21.03.2012 12/158 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Onsdag 28. mars 2012 kl. 09.00 Møtested: Møterom Bolga, 2. etg, rådhuset,

Detaljer

NOTAT uten oppfølging

NOTAT uten oppfølging Levanger kommune NOTAT uten oppfølging Deres ref: Vår ref: Dato: 31.03.2011 Vedlegg 5: FORSLAG RETNINGSLINJER FOR SØKNADSBEHANDLING OG TILDELING AV KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER 1. Virkeområde Retningslinjene

Detaljer

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE «Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner», fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 15.06.2004 med hjemmel i lov av 25.9.92 nr. 107

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OPPFØLGINGSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I BODØ KOMMUNE 2007 FORORD Med bakgrunn i resultatene som framkom av forvaltningsrevisjonsrapport om offentlige anskaffelser 2006

Detaljer

Møte i kontrollutvalet 17.11.2011. Tema: 1. Grunnleggande regelverk for kontrollutvalet

Møte i kontrollutvalet 17.11.2011. Tema: 1. Grunnleggande regelverk for kontrollutvalet Møte i kontrollutvalet 17.11.2011 Tema: 1. Grunnleggande regelverk for kontrollutvalet 2. Kontrollutvalet si rolle i forhold til kommunestyret og administrasjonen, jamfør tilrådingar frå KRD 1. Regelverket

Detaljer

1. SAMMENDRAG 2 2. INNLEDNING 3 3. FORMÅL 3 4. FAKTADEL 3 5. REVISORS VURDERING 5 6. REVISORS KONKLUSJONER 7 7. REVISORS ANBEFALINGER 8 8.

1. SAMMENDRAG 2 2. INNLEDNING 3 3. FORMÅL 3 4. FAKTADEL 3 5. REVISORS VURDERING 5 6. REVISORS KONKLUSJONER 7 7. REVISORS ANBEFALINGER 8 8. Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG 2 1.1 MÅLSETTING FOR PROSJEKTET 2 1.2 REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER 2 1.3 REVISORS ANBEFALINGER 2 2. INNLEDNING 3 2.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET 3 2.2 HJEMMEL

Detaljer

LEIEKONTRAKT for lagerlokale

LEIEKONTRAKT for lagerlokale LEIEKONTRAKT for lagerlokale LEIEKONTRAKT For utleie av varmtlager Mellom nedenfornevnte Nils- Christian og Liv Halvorsrud heretter kalt utleier og Navn:, heretter kalt leietaker. Adresse: Telefon: e-

Detaljer

Høring - forslag til endring av Husbankens startlånsordning

Høring - forslag til endring av Husbankens startlånsordning Saksframlegg Arkivnr. 252 Saksnr. 2013/1941-2 Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Saksbehandler: Per Ingar Almås Høring - forslag til endring av Husbankens startlånsordning Saksdokumenter: 1. Brev

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT SELVKOST - HØRINGSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT SELVKOST - HØRINGSRAPPORT SAK 14/2013 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT SELVKOST - HØRINGSRAPPORT INNSTILLING: Styret i ØRAS tar rapporten "Forvaltningsrevisjonsprosjekt selvkost ØRAS" fra Øvre Romerike Revisjonsdistrikt til orientering

Detaljer

"Iverksettingog oppfølgingav politiskevedtak" Risørkommune

Iverksettingog oppfølgingav politiskevedtak Risørkommune Arendal Revisjonsdistrikt IKS Arendal-Birkenes-Froland-Gjerstad-Grimstad-Lillesand-Risør-Tvedestrand-Vegarshei-Åmli "Iverksettingog oppfølgingav politiskevedtak" Risørkommune Forvaltningsrevisjonjanuar

Detaljer

Notodden kommune. Kontrollutvalget. Medlemmar og varamedlemmar Dato 30.04.2014. Notodden kommune - kontrollutvalget

Notodden kommune. Kontrollutvalget. Medlemmar og varamedlemmar Dato 30.04.2014. Notodden kommune - kontrollutvalget Vår ref. 14/224-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 30.04.2014 Notodden kommune - kontrollutvalget Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 08.05.2014 Tid: 09.00 13.00 Sted: Notodden kommunehus,

Detaljer

FLOTT 2-ROMS PÅ FROGNER, PEIS. HVITEVARER INKLUDERT.

FLOTT 2-ROMS PÅ FROGNER, PEIS. HVITEVARER INKLUDERT. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO FROGNER BYGDØY ALLÉ 45, 0265 OSLO FLOTT 2-ROMS PÅ FROGNER, PEIS. HVITEVARER INKLUDERT. LEIEPRIS: KR. 12 500 PR. MND. OVERTAKELSE: 01.08.2016 AREAL/ROM: PRIMÆRROM CA. 51

Detaljer

Vedrørende vilkår i husleiekontrakt

Vedrørende vilkår i husleiekontrakt Fredensborg Eiendomsselskap AS Møllerveien 4 0182 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Jeanette Berg Sak nr: 14/1136-3 Saksbehandler: Ida Øygard Haavardsholm 30.10.2014 Dir.tlf: 93 08 10 40 Vedrørende vilkår

Detaljer

Om tilsyn med helsemessige forhold ved utleie av boliger og om tiltaks- og grenseverdier for radon i utleieboliger, barnehager og skoler

Om tilsyn med helsemessige forhold ved utleie av boliger og om tiltaks- og grenseverdier for radon i utleieboliger, barnehager og skoler Rundskriv IS-8/2013 Om tilsyn med helsemessige forhold ved utleie av boliger og om tiltaks- og grenseverdier for radon i utleieboliger, barnehager og skoler Om tilsyn med helsemessige forhold ved utleie

Detaljer

JUSS-BUSS LEIEKONTRAKT FOR BOLIG

JUSS-BUSS LEIEKONTRAKT FOR BOLIG JUSS-BUSS LEIEKONTRAKT FOR BOLIG Vi anbefaler både utleier og leietaker å lese hele kontrakten. Teksten i boksene utgjør kontraktsteksten. Fyll ut de stiplede linjene. Ved uthevet skrift, stryk det som

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT GJENNOMFØRING AV POLITISKE VEDTAK I VEFSN KOMMUNE INKLUSIV NÆRINGSBYGG ØYA

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT GJENNOMFØRING AV POLITISKE VEDTAK I VEFSN KOMMUNE INKLUSIV NÆRINGSBYGG ØYA Indre Helgeland KOMMUNEREVISJON Grane Hattfjelldal Hemnes Nesna Rana Vefsn Organisasjonsnr.: 975 805 980 Medlem av Norges Kommunerevisorforbund FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OM GJENNOMFØRING AV POLITISKE

Detaljer

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE Arkivsaksnr.: 12/325-12 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Fagleder, Jenny Eide Hemstad ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE Hjemmel: Kommuneloven Rådmannens innstilling: :::

Detaljer

OFFENTLIG SAKLISTE TILLEGGSLISTE FORMANNSKAPET 82/08 AVTALE MED TYLLDALEN BYGDEUTVALG OM LEILIGHETENE PÅ ENGESTADJORDET

OFFENTLIG SAKLISTE TILLEGGSLISTE FORMANNSKAPET 82/08 AVTALE MED TYLLDALEN BYGDEUTVALG OM LEILIGHETENE PÅ ENGESTADJORDET TYNSET KOMMUNE OFFENTLIG SAKLISTE TILLEGGSLISTE FORMANNSKAPET Møtested: Tylldalen samfunnshus Møtedato: 24.06.2008 Tid: Umiddelbart etter kommunetyremøtet Saksnr. Tittel 82/08 AVTALE MED TYLLDALEN BYGDEUTVALG

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Formannskapet Møtedato: 01.07.2015 Møtested: Kommunestyresalen,

Detaljer

Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal. Saken er behandlet av formannskapet 06.11.12 som i sak nr. 244/12 vedtok følgende:

Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal. Saken er behandlet av formannskapet 06.11.12 som i sak nr. 244/12 vedtok følgende: Notat Til: Kopi: Fra: Ringerike kommune Kommunalsjef Knut E. Helland Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal Dato: 27. november 2012 LEIEFORHOLD STORGATEN 11/13 1. Bakgrunn anbefaling Kommunen leier

Detaljer