UTLEIEBOLIGER LEDIGE BOLIGER OG HUSLEIE LØRENSKOG KOMMUNE REVISJONSRAPPORT NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON MARS 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UTLEIEBOLIGER LEDIGE BOLIGER OG HUSLEIE LØRENSKOG KOMMUNE REVISJONSRAPPORT NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON MARS 2005"

Transkript

1 NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT UTLEIEBOLIGER LEDIGE BOLIGER OG HUSLEIE LØRENSKOG KOMMUNE MARS 2005 Utført av Dag Findahl og Ellen Lange

2

3 INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET VURDERING OG ANBEFALINGER I FORMÅL MED PROSJEKTET I REVISJONENS SAMLEDE OPPSUMMERING OG VURDERING I REVISJONENS KONKLUSJON II ANBEFALINGER III 1 INNLEDNING BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PROSJEKTET PROBLEMSTILLINGER OPPBYGGING AV RAPPORTEN DATAGRUNNLAG HVOR STOR ANDEL AV KOMMUNALE BOLIGER ER LEDIGE? VURDERINGSKRITERIER FUNN/FAKTA REVISJONENS VURDERING FASTSETTES HUSLEIEN I HENHOLD TIL KOMMUNESTYREVEDTAK? VURDERINGSKRITERIER FUNN/FAKTA REVISJONENS VURDERING LITTERATUR OG KILDEHENVISNINGER VEDLEGG 1 UTVALGTE KOSTRA-TALL BOLIG VEDLEGG 2 KOSTRA-TALL MIDLERTIDIG BOLIG (HOSPITS O.L.) VEDLEGG 3 POLITISKE SAKER VEDLEGG 4 OM HUSLEIEBEREGNING UTLEIEBOLIGER LØRENSKOG LEDIGE BOLIGER OG HUSLEIE

4

5 SAMMENDRAG, SAMLET VURDERING OG ANBEFALINGER Formål med prosjektet I samråd med kontrollutvalget har revisjonen valgt å gjennomføre et revisjonsprosjekt om utleieboliger i Lørenskog kommune. Hovedformålet er å se på hvor mange av kommunens utleieboliger som var ledige, og undersøke hvordan husleie beregnes for kommunale boliger. Revisjonen ser i denne rapporten på følgende problemstillinger: 1. Hvor stor andel av kommunale boliger er ledige? 2. Er husleien beregnet i henhold til vedtak i kommunestyret? Under problemstilling 1 har vi i tillegg sett på ulike KOSTRA-tall (blant annet søkermasse, antallet som plasseres i hospits o.l.), for å kunne antyde om tilbudet av utleieboliger er i samsvar med behovet. Under problemstilling 2 har vi også redegjort for hvordan administrasjonen forholder seg til regler om husleieberegning i husleieloven. Vi har gjennomført en tilsvarende gjennomgang i Skedsmo, og bruker noen av tallene derfra til å sammenligne med Lørenskog. For flere av KOSTRA-tallene har vi i tillegg sammenlignet med Ski, Oppegård, Bærum og Asker. Revisjonens samlede oppsummering og vurdering Ledige utleieboliger Lørenskog kommune hadde 390 kommunale utleieboliger den og 421 boliger den Av disse stod 16 ledige i desember 2003, og 12 var ledige i juni boliger var ledige i hele denne perioden, noe som utgjør 1 % av boligmassen. Til sammenligning var det 2,4 % ledighet i en tilsvarende opptelling i Skedsmo kommune. Etter revisjonens vurdering er det en liten andel av boligene i Lørenskog som har stått ledige mer enn et halvt år, og det ser ut til at de kommunale boligene blir godt utnyttet. Det ser også ut til å være et akseptabelt antall leiligheter som stod ledige på hvert av de valgte tidspunktene. Boligbehov Administrasjonen har opplyst at det er behov for flere små utleieenheter i Lørenskog. For å dekke noe av behovet for små utleieenheter, benyttes ofte hospitsplasser. Sammenlignet med Skedsmo, Ski, Oppegård, Bærum og Asker, brukes hospits mer hyppig i Lørenskog. Blant disse kommunene var det bare Lørenskog som hadde barnefamilier plassert i midlertidig bolig (hospits, pensjonat og lignende) i Revisjonen mener det er særlig uheldig når barnefamilier plasseres i midlertidig bolig. Lørenskog var også den av kommunene som hadde flest husstander som har bodd over et halvt år i midlertidig bolig. Det er vanskeligere å opprettholde samme kontakt med beboere i hospits sammenlignet med de i egen bolig. Hospitsbeboere blir derfor ikke fulgt opp på samme måte sosialfaglig. Revisjonen mener derfor at det er uheldig når husstandene blir boende en lengre tid i midlertidig bolig, og det var 18 av husstandene som hadde bodd over et halvt år i midlertidig bolig. Et høyt antall husstander bosatt i midlertidige boliger kan dessuten være en dyr løsning, og det brukes en del penger på hospitsplasser i Lørenskog. Hver hospitsplass koster kommunen minst UTLEIEBOLIGER LØRENSKOG LEDIGE BOLIGER OG HUSLEIE I

6 kr pr. måned. Det ble brukt 3,6 mill. kr på hospitsplasser i Revisjonen har fått opplyst at det ligger an til et tilsvarende forbruk i Etter revisjonens oppfatning kan det være fornuftig å gå gjennom kommunens praksis når det gjelder bruk av hospits, med tanke på å redusere denne bruken. Når hospits brukes i større grad i Lørenskog enn i andre kommuner, kan det være en indikasjon på at behovet for kommunale utleieboliger i Lørenskog ikke er helt dekket. Samtidig er antall kommunale boliger sett i forhold til innbyggertall (dekningsgrad) på omtrent samme nivå i Lørenskog som i sammenligningskommunene. Dette peker i retning av at behovet for kommunale boliger ikke er dårligere dekket i Lørenskog enn andre kommuner, og at den relativt utstrakte bruken av hospits kan ha andre årsaker enn at tilbudet om boliger er for dårlig. Husleieberegning Det har vært en lang rekke av vedtak knyttet til kommunale boliger i Lørenskog. Dette har gjort det vanskelig å få oversikt over hvilke vedtak som egentlig gjelder. Administrasjonen har tolket rekken av vedtak slik at det er gjengs leie, eller leie noe i underkant av dette, som skal benyttes. Revisjonen har tolket vedtakene slik at kommunestyrets intensjon har vært at det er kostnadsriktig husleie som skal benyttes i kommunale utleieboliger, og vi har derfor vurdert funnene i forhold til dette. Vi presiserer at det ikke er opp til revisjonen å avgjøre hva som er kommunestyrets intensjon, det er selvfølgelig kommunestyret som avgjør dette. For hoveddelen av kommunens boliger (ca. 350) er leien satt til gjengs leie, eller litt i underkant av dette. Det ble i 1998 lagd eksempler på kostnadsriktig husleie på bakgrunn av 33 takster. Sammenlignet med den beregnede kostnadsriktige husleien, er dagens husleier % høyere. Dette er en stor økning, selv om man tar i betraktning indeksregulering, og at boligene kan ha blitt pusset opp. Det er beregnet kostnadsriktig husleie for 63 omsorgsboliger. Den er høyere enn gjengs leie, og det er gjengs leie som blir betalt. I tillegg har kommunen leid inn noen få boliger til videre utleie, og her betaler leietakerne den samme prisen som kommunen betaler for å leie den inn. Kommunens øvrige kostnader knyttet til utleie (administrasjon, vedlikehold) dekkes ikke. Det at det ikke er beregnet kostnadsriktig husleie for størstedelen av kommunens utleieboliger (ca. 350 boliger), er etter revisjonens vurdering ikke i tråd med kommunestyrets vedtak i sak 039/00. Revisjonen mener det er uheldig at kommunestyrets vedtak ikke blir fulgt opp. Revisjonens konklusjon Etter revisjonens vurdering blir de kommunale boligene i Lørenskog kommune godt utnyttet. Det er imidlertid en svakhet at hospits blir benyttet i en langt høyere grad enn det som er praksis i andre kommuner. Dette er en dyr løsning for kommunen, og ofte en uheldig løsning for de som har behov for kommunal bolig i Lørenskog. Når det gjelder spørsmålet om husleien er beregnet i henhold til vedtak i kommunestyret, er dette noe uklart fordi det er vanskelig å få oversikt over hvilke vedtak som egentlig gjelder. Revisjonen har lagt til grunn at husleie skal fastsettes etter prinsippet om kostnadsriktig leie. Kontrollen viser at det er gjengs leie som benyttes, noe som er i tråd med det administrasjonen mener er riktig oppfatning av kommunestyrets vedtak. Etter vår vurdering er det uheldig at en sak blir så uoversiktlig at det er vanskelig å vurdere hvilke vedtak som er gjeldende. Revisjonen har ikke vurdert hvorvidt den leien som kreves gjengs leie er svært forskjellig fra kostnadsdekkende husleie, fordi dette vil være svært tidkrevende. Før et slikt arbeid eventuelt iverksettes, bør det avklares hvilke prinsipper som skal gjelde ved fastsettelse av husleie i kommunale boliger. II UTLEIEBOLIGER LØRENSKOG LEDIGE BOLIGER OG HUSLEIE

7 Anbefalinger På bakgrunn av den gjennomførte undersøkelsen blir revisjonens anbefalinger: 1. Det bør avklares hva som har vært kommunestyrets intensjon når det gjelder husleie i kommunens utleieboliger. Dersom kommunestyret har ment at det skulle betales kostnadsriktig husleie, bør administrasjonen sørge for at dette gjennomføres. 2. Administrasjonen bør gå gjennom kommunens praksis når det gjelder bruk av hospits, med tanke på å redusere denne bruken. 3. Administrasjonen bør i størst mulig grad unngå å leie inn boliger til videre utleie. Dette må likevel veies opp mot om alternativene vil være dyrere, samt at det tas menneskelige og sosialfaglige hensyn. Lørenskog, 31. mars 2005 Nina Neset Hovedrevisor for forvaltningsrevisjon Ellen Lange Forvaltningsrevisor UTLEIEBOLIGER LØRENSKOG LEDIGE BOLIGER OG HUSLEIE III

8

9 1 INNLEDNING 1.1 Bakgrunn og formål for prosjektet I samråd med kontrollutvalget har revisjonen valgt å gjennomføre et revisjonsprosjekt om utleieboliger i Lørenskog kommune. Hovedformålet er å se på hvor mange av kommunens utleieboliger som var ledige, og undersøke hvordan husleie beregnes for kommunale boliger. Prosjektet er gjennomført i perioden juni 2004 til januar Problemstillinger Revisjonen ser i denne rapporten på følgende problemstillinger: 1. Hvor stor andel av kommunale utleieboliger er ledige? 2. Er husleien beregnet i henhold til vedtak i kommunestyret? Under problemstilling 1 vil vi i tillegg se på hvordan tilbudet av utleieboliger er i forhold til behovet. I forbindelse med problemstilling 2 vil vi også se på hvordan administrasjonen forholder seg til regler om husleieberegning i husleieloven Oppbygging av rapporten I pkt. 1.4 legger vi frem hva slags data og informasjon som er blitt samlet inn, og hvordan innsamlingen har foregått. Kapitlene 2 og 3 omhandler hver av de to problemstillingene nevnt ovenfor. Her setter vi først opp vurderingskriterier knyttet til problemstillingene. Deretter presenteres funn og fakta som er relevante i forhold til kriteriene. I hvert kapittel gjør vi en vurdering av fakta opp mot kriteriene. Revisjonens samlede vurdering og anbefalinger er plassert foran i rapporten i sammendraget. 1.4 Datagrunnlag Vi har innhentet lister over kommunale utleieboliger fra administrasjonen med opplysninger om hvilke boliger som finnes i kommunen, og hvilke av disse som er ledige. Listene over utleieboliger viser også type bolig (sosial, trygd, omsorg), boligens størrelse og husleie. Det ble innhentet lister for to tilfeldig valgte tidspunkter. Listene over utleieboligene har vi kontrollert ved å undersøke om de samme boligene fremkommer i kommunens balanse. Vi har mottatt informasjon gjennom møter med flere i bygg-/eiendomstjenesten, tiltak/sosiale tjenester, og vi har mottatt informasjon fra økonomisjefen. I tillegg har vi gått gjennom politiske saker knyttet til behandling av husleie og boliger i Lørenskog (se vedlegg 3 for oversikt). Vi har gjennomført en tilsvarende gjennomgang i Skedsmo, og bruker derfor noen av tallene derfra til å sammenligne med Lørenskog. Vi har også benyttet KOSTRA-tall hentet fra Statistisk sentralbyrås hjemmesider I tillegg til tall fra Lørenskog har vi brukt Skedsmo, Ski, Oppegård, Bærum og Asker som sammenligningskommuner. Statistisk sentralbyrå har foretatt en gruppering av kommunene i 29 kategorier, etter folkemengde og økonomiske rammebetingelser, og disse kommunene er alle i KOSTRA-gruppe 13 (store kommuner utenom de fire største byene). 1 Lov om husleieavtaler av 26. mars 1999 nr. 17. UTLEIEBOLIGER LØRENSKOG LEDIGE BOLIGER OG HUSLEIE 1

10 2 HVOR STOR ANDEL AV KOMMUNALE BOLIGER ER LEDIGE? 2.1 Vurderingskriterier Det finnes ingen norm for hvor stor del av kommunale boliger som kan stå ledige. Ut fra generelle krav til effektiv forvaltning kan vi likevel si at det bør være en målsetning at alle boliger er utleid til enhver tid. Dette er ikke praktisk mulig, fordi boligene trenger vedlikehold mellom leietakere. Det kan også ta en viss tid før man finner riktig leietaker til den type bolig som er ledig. De pliktene kommunen har i forhold til de som selv er ute av stand til å sørge for egen bolig, fremgår av sosialtjenesteloven 2. Ifølge 3-4 om boliger til vanskeligstilte, skal kommunen (sosialtjenesten) medvirke til å skaffe boliger til personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet Kommunen (sosialtjenesten) skal dessuten finne midlertidig husvære for dem som ikke klarer det selv jf. 4-5 i sosialtjenesteloven. Kommunene disponerer i varierende grad utleieboliger til ulike søkergrupper med disse bestemmelsene som bakgrunn. Ut fra dette setter revisjonen opp følgende kriterier: En bolig bør ikke stå ledig lenger enn den tiden som kreves for klargjøring til neste leietaker. Det bør være samsvar mellom behov for kommunale boliger og disponible boliger. 2.2 Funn/fakta Lørenskog har eget boligkontor underlagt bygg- og eiendomstjenesten. Boligkontoret har ansvar for disponeringen, avtaleinngåelse og oppfølging av alle kommunale boliger. Bygg- og eiendomstjenesten har ansvar for drift og vedlikehold, og er kostnadsbærere for hele utleiemassen. Sosialtjenesten og pleie- og omsorgstjenesten foretar den faglige saksbehandlingen, og prioriterer tildeling av bolig. Administrasjonen opplyser at Lørenskog ønsker å tilby tilstrekkelig med boliger, slik at det skaffes trygdeboliger til alle som kan betegnes som trygdede, omsorgsboliger til de med omsorgsbehov, og sosialboliger etter sosiallovgivingen. Lørenskog ønsker samtidig å bidra til å bedre brukernes situasjon over tid. Dette gjøres blant annet ved at kommunen av og til selger boliger til brukere som har bodd i samme bolig over lengre tid, og som i løpet av denne tiden har kommet seg på fote økonomisk. Ifølge boligforvalter ved bygg- og eiendomstjenesten dreier det seg om en til to slike tilfeller i året. Boligmasse til utleie i kommunal regi består for det meste av kommunalt eide boliger og noen få leide boliger. Av KOSTRA-tall for 2003 fremgår det at dekningsgraden for kommunale boliger i Lørenskog og sammenligningskommunene er slik: Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbygger Lørenskog Skedsmo Ski Oppegård Bærum Asker Lov om sosiale tjenester av 13. desember UTLEIEBOLIGER LØRENSKOG LEDIGE BOLIGER OG HUSLEIE

11 Revisjonen har mottatt oversikt over utleieboliger pr og fra boligforvalter ved bygg- og eiendomsavdelingen i Lørenskog: Kommunale utleieboliger i Lørenskog pr og Totalt antall Antall ledige enheter Kategori Des Juni 2004 Des Juni 2004 Ledige både i des. og juni Sosial Pleie/omsorg Trygd Totalt 390* Ledige boliger i prosent 4,1 % 2,9 % 1,0 % * I tillegg hadde Lørenskog 30 boliger (29 nye omsorgsleiligheter og 1 ny sosialbolig) pr Disse var ikke innflytningsklare, og de er derfor ikke med i tabellen. Det var 16 ledige boliger pr , og pr var det 12 ledige boliger. 4 boliger (1 %) var ledige på begge tidspunktene. I en tilsvarende opptelling i Skedsmo var 2,4 % av boligene ledige i denne perioden. Administrasjonen har bekreftet at de 4 boligene som var ledige på begge tidspunktene, hadde stått ledige i hele perioden. For to av dem opplyses det at årsaken til at disse er ledige, er at de ikke er beboelige i nåværende tilstand. Disse er planlagt ombygget til bruk innenfor et psykiatriprosjekt. Den tredje er en prestebolig, og skal selges. Den fjerde er helt ny og har i perioden ikke vært bebodd, men er nå i ettertid utleid. Boligbehov Ifølge KOSTRA-tall ble siste kartlegging av udekket boligbehov i Lørenskog gjort i 2001, og det ble rapportert at det da var 38 husstander i kommunen med udekket boligbehov 3. Av nyere tall kan det nevnes at det pr var 26 husstander som stod på venteliste for kommunal bolig i Lørenskog kommune. Tilsvarende tall i Skedsmo var 28 husstander. 4 Det var 131 registrerte søknader i Lørenskog i 2003, og av disse fikk 20 avslag (15 %). I Skedsmo var det 112 søknader om kommunal bolig, og fikk 30 avslag (27 %). I diagrammet under fremgår antall husstander i midlertidig bolig i Lørenskog og sammenligningskommunene. Antall husstander Opphold i midlertidig bolig (hospits o.l), i alt Opphold i midlertidig bolig, varighet mer enn 6 måneder Antall midlertidig bosatte husstander med barn under 18 år Lørenskog Skedsmo Ski Oppegård Bærum Asker 57 I løpet av 2003 var det 57 husstander som benyttet midlertidig bosted 5, og av disse hadde 8 husstander barn under 18 år. For 18 av husstandene hadde oppholdet i midlertidig bolig vart i mer enn 6 måneder. Sammen med Bærum har Lørenskog flest husstander i midlertidig bolig. Ingen av de andre kommunene har barnefamilier plassert i 3 I kartleggingen i 2001 var tre firedeler av husstandene med udekket boligbehov flyktninger. Det er kun husstander med utilfredsstillende boforhold som skal kartlegges. Med utilfredsstillende boforhold menes: Uten egen bolig (eks. ute, campinghytte, hospits, hybelhus, midlertidig hos familie eller venner), leieforholdet kan opphøre, uegnet bolig (eks. pga. funksjonshemming, helsefarlig dårlig standard), store bistands- og oppfølgingsbehov (se Rapportering av tjenesteproduksjonsdata i KOSTRA Veiledning til utfylling av skjemaer, s ). 4 For andre KOSTRA-tall knyttet til kommunale boliger, se vedlegg 1. 5 Hotell, pensjonat, hospits, hytte, campinghytte, campingvogn, telt, o.l. (se Rapportering av tjenesteproduksjonsdata i KOSTRA Veiledning til utfylling av skjemaer, s. 39). UTLEIEBOLIGER LØRENSKOG LEDIGE BOLIGER OG HUSLEIE 3

12 midlertidig bolig. Lørenskog er den av kommunene som har flest husstander som har bodd over et halvt år i midlertidig bolig. For å kunne sammenligne kommunene, har vi regnet ut hvor stor andel husstander som var plassert i midlertidige boliger i prosent av folkemengde. Resultatet fremgår av diagrammet under (prosentandelen er regnet ut på bakgrunn av KOSTRA-tall for 2003). Prosent 0,25 % 0,20 % 0,15 % 0,10 % 0,05 % 0,00 % Husstander i midlertidig bolig i prosent av folkemengde 0,19 % 0,13 % 0,06 % 0,04 % 0,06 % 0,03 % Lørenskog Skedsmo Ski Oppegård Bærum Asker Lørenskog ligger høyest blant disse kommunene, også når det tas hensyn til folkemengde. 6 Ifølge leder for tiltak og sosiale tjenester er det behov for flere små utleieenheter i Lørenskog. Administrasjonen mener at forholdet mellom behov og tilbud på slike boliger har bedret seg i Lørenskog, men at det er fremdeles rom for forbedringer. For å dekke noe av behovet for små utleieenheter, benyttes ofte hospitsplasser. Hver hospitsplass koster kommunen minst kr pr. måned. 7 Det ble brukt 3,6 mill. kr på hospitsplasser i Revisjonen har fått opplyst at det ligger an til et tilsvarende forbruk i Leder for tiltak og sosiale tjenester har opplyst at det er vanskeligere å opprettholde samme kontakt med beboere i hospits sammenlignet med de i egen bolig. Hospitsbeboere blir derfor ikke fulgt opp sosialfaglig på samme måte. 2.3 Revisjonens vurdering Dekningsgraden for kommunale boliger er omtrent den samme i Lørenskog som i sammenligningskommunene. Det ser ut til at de kommunale boligene blir godt utnyttet i Lørenskog. Etter revisjonens mening er det en liten andel når 1 % av boligmassen (fire boliger) har stått ledige mer enn et halvt år. Sammenlignet med Skedsmo, er ledigheten i Lørenskog kommune lavere. Etter revisjonens vurdering er det også et akseptabelt antall leiligheter som stod ledige på hvert av de valgte tidspunktene i denne undersøkelsen. Det går noe tid fra en leilighet blir ledig til den kan tildeles en ny bruker. Dette både fordi leiligheten skal klargjøres for ny leieboer, og fordi det kan ta noe tid før man får fatt i riktig type leietaker. Etter revisjonens mening virker det som en fornuftig disponering av boligene når beboere som har kommet seg på fote får anledning til å kjøpe den boligen de bor i. Revisjonen mener likevel at dette ikke bør gå utover dekningsgraden for kommunale utleieboliger, særlig tatt i betraktning at det allerede plasseres relativt mange husstander i hospits. Samtidig mener revisjonen at det kan se ut til at Lørenskog har en noe mer liberal tildelingspraksis for kommunale boliger sammenlignet med Skedsmo. Dette fordi vi har sett at det er noen flere søknader om kommunal bolig i Lørenskog sammenlignet med Skedsmo, og det er en mindre andel av søknadene som får avslag. Det kan derfor tenkes at presset på hospitsplasser hadde vært mindre med en noe strengere tildelingspraksis. 6 For flere tall og sammenligninger når det gjelder midlertidig bolig, se vedlegg 2. 7 Tiltak og sosiale tjenester opplyser at hospits koster fra kr 400 til kr 890 pr. natt pr. person. 8 Opplyst av økonomikonsulent ved tiltak og sosiale tjenester. 4 UTLEIEBOLIGER LØRENSKOG LEDIGE BOLIGER OG HUSLEIE

13 Sammenlignet med andre kommuner, brukes hospits mer hyppig i Lørenskog. Dette kan tyde på at behovet for kommunale utleieboliger i Lørenskog ikke er helt dekket. Administrasjonen har da også opplyst at hospits benyttes for å avhjelpe behovet for små utleieenheter. Et høyt antall husstander bosatt i midlertidige boliger, kan dessuten være en dyr løsning. Det brukes forholdsvis mye penger på hospitsplasser i Lørenskog. Blant de 57 husstandene som bodde i midlertidig bolig i 2003, var det 8 barnefamilier. Revisjonen mener det er særlig uheldig når barnefamilier plasseres i midlertidig bolig. Revisjonen mener også at det er uheldig når husstandene blir boende en tid i midlertidig bolig, og det var 18 av husstandene som hadde bodd over et halvt år i midlertidig bolig. Etter vår oppfatning vil det kunne bidra positivt både økonomisk og sosialfaglig dersom kommunen i større grad finner alternativer til plassering i midlertidig bolig. UTLEIEBOLIGER LØRENSKOG LEDIGE BOLIGER OG HUSLEIE 5

14 3 FASTSETTES HUSLEIEN I HENHOLD TIL KOMMUNESTYREVEDTAK? 3.1 Vurderingskriterier Kommunestyret i Lørenskog fattet følgende vedtak i sak 039/00: Hovedgrepet er å foreta oppjustering til kostnadsriktige husleier så snart dette er mulig i det enkelte utleieforhold for på denne måte å bringe beboerne og kommunen i posisjon til å motta full bostøtte Vedtaket innebærer at husleien for utleieboligene skulle oppjusteres slik at den dekket alle kostnadene for boligen. Husleie, kommunal bostøtte og kommunale utleieboliger har i etterkant av dette blitt behandlet i en rekke saker (se oversikt i vedlegg 3). Blant annet vedtok kommunestyret i sak 85/00 å utsette iverksettelse av vedtaket i sak 39/00 om husleieforhøyelse inntil videre. Så langt revisjonen har greid å bringe på bane, har ikke prinsippet om at husleiene i kommunale boliger skal være kostnadsriktig blitt eksplisitt vedtatt på nytt. Revisjonen har likevel sett at dette har vært lagt til grunn i flere senere saker, ved at det i administrasjonens saksfremstilling blir sagt at husleien vil bli beregnet til full kostnadsdekning i samsvar med tidligere vedtak (se kommunestyresakene 57/01 og 90/01) 9. Beboerne i kommunale boliger er også blitt orientert om at husleiene skulle reguleres opp i henhold til prinsippet om kostnadsriktige leier slik dette er foreslått i en statlig utredning fra 1997 (NOU 1997 nr. 17) 10 I sak 91/01 ble det vedtatt at leien skal være det laveste beløp av gjengs leie eller kostnadsriktig leie 11 Utover dette er det ikke noen vedtak i kommunestyret som tilsier at det skal brukes gjengs leie i kommunale boliger. Revisjonen har på bakgrunn av dette valgt å ta utgangspunkt i at det er kostnadsriktig husleie som skal benyttes i kommunale utleieboliger. Husleieloven 12, som trådte i kraft , har også regler for fastsettelse av husleie. Oppsummert sier reglene i husleieloven at husleien ikke skal overstige markedsleie ved inngåelse av nye leieavtaler. For leieforhold som har vart mer enn to og et halvt år, kan begge parter kreve at leien settes til gjengs leie. Gjengs leie vil vanligvis, i et stigende marked, være noe lavere enn markedsleie. Utleier og leietaker kan selv bli enige om hva som skal anses som gjengs leie. Blir de ikke enige, kan de be om en avgjørelse i for eksempel husleietvistutvalget. Gjengs leie er altså ikke et på forhånd avtalt beløp, men noe som partene blir enige om. Eventuelt avgjøres dette av takstnemnd eller tingretten. For mer detaljert gjennomgang av disse reglene, se vedlegg 4. Revisjonen vil også se på om husleiefastsettelsen for de kommunale boligene er i tråd med reglene i husleieloven. Det har i praksis vist seg vanskelig å fastsette gjengs leie uten omfattende vurderinger fra fagpersonell, noe som blant annet fremgår av avgjørelser i husleietvistutvalget 13. Når administrasjonen har oppgitt hva de anser som gjengs leie for en leilighet, har revisjonen derfor ikke vurdert om dette er korrekt leienivå utover en rimelighetsvurdering. 9 Dette er samme sak - Prinsipper for fastsettelse av kommunal bostøtte for eksisterende leieforhold som kommunestyret vedtok å utsette to ganger. Den kom opp igjen i sak 7/02, hvor det ble fattet vedtak. Saksfremstillingen var den samme i sakene 57/01 og 90/01, mens den var noe endret i sak 7/02. I sak 7/02 ble begrepet kostnadsriktige husleier brukt i rådmannens innstilling. 10 Se vedlegg 4 til kommunestyresak 75/02 Orientering om nye husleier per 1. mai 2003 og samtidig innføring av husleietilskudd. 11 Kommunestyresak 91/01 Rugdeveien: Omsorgsboligene bokostnader/husleie. 12 Lov om husleieavtaler av 26. mars 1999 nr Se for eksempel husleietvistutvalgets vedtak 2003/0156, 2003/0068 og 2002/029. Se også kommunestyresak 0019/04 Fastsettelse av husleie i Nittedal kommune, som blant annet omhandlet for høyt fakturert leie. 6 UTLEIEBOLIGER LØRENSKOG LEDIGE BOLIGER OG HUSLEIE

15 Ut fra dette setter revisjonen opp følgende kriterium: Husleien i kommunale boliger skal være kostnadsriktige, men bør ikke overstige gjengs leie. Revisjonen benytter her administrasjonens oppfatning av hva som er gjengs leie. 3.2 Funn/fakta Administrasjonen har opplyst at det i forkant av saken om kostnadsriktige husleier (39/00) ble foretatt takster for 33 boliger (om lag 10 % av utleieboligene). Takstene ble utført i På bakgrunn av takstene ble det lagd eksempler på kostnadsriktig husleie, og disse ble brukt som utgangspunkt for fastsettelse av husleie. Kostnadsriktig husleie ga ulike beløp for noenlunde like leiligheter med små variasjoner i størrelsen. Administrasjonen valgte derfor å gi noenlunde like boliger samme husleie. 14 Administrasjonen har opplyst til revisjonen at de har tolket rekken av vedtak slik at når det på den ene side skal beregnes kostnadsriktig husleie og på den annen side kreves lik husleie for noenlunde like boliger, er det tilstrekkelig å foreta beregninger for noen boliger som representerer relevante "typer" av boliger, se hen til hva som kan være gjengs leie og så legge seg på et nivå omkring dette. 15 Husleiene er derfor satt til det som kommunen anser å være gjengs leie, eller litt i underkant av dette. Kommunen ønsker dessuten ikke å være kostnadsdrivende på boligmarkedet, verken når det gjelder husleier eller ved kjøp av boliger. 16 På bakgrunn av dette utarbeidet administrasjonen en oversikt over hva husleien skal være for ulike leilighetstyper. De nye husleiene ble innført 1. mai Denne benyttes også som retningslinjer når husleie for nye boliger skal fastsettes. 17 Husleiene for kommunens utleieboliger er fastsatt på tre ulike måter: 1. For ca. 350 av kommunens er leien satt til gjengs leie, eller litt i underkant av dette, som beskrevet foran. Som nevnt ble det lagd eksempler på kostnadsriktig husleie på bakgrunn av 33 takster, og 18 av disse er lagt frem for revisjonen. Sammenlignet med husleien som ble beregnet til å være kostnadsriktig i 1998, er dagens husleier % høyere for det som antagelig er de samme boenhetene. Dette er en stor økning, selv om man tar i betraktning at boligene kan ha blitt pusset opp, samt indeksregulering. 2. For de til sammen 63 omsorgsboligene på Rolvsrud og i Rugdeveien er kostnadsriktig leie blitt beregnet, mens det er gjengs leie som blir betalt. I disse boligene er kostnadsriktig husleie høyere enn gjengs leie. Årsakene til de høye kostnadene for prosjektet i Rugdeveien er bl.a. et generelt høyere prisnivå ved bygging og reguleringsbestemmelser som gir en lav utnyttelse for blant annet å holde strøkets standard 18 Som kostnadsdrivende elementer for omsorgsboligene på Rolvsrud nevnes blant annet kommunens ønske om et uttrykksmessig kvalitetsprodukt, at det er bygget inn en fleksibilitet for å kunne konvertere boligene til sykehjemsplasser og at beliggenheten satte særlige krav til lydisolering 19. For alle disse boligene er det gjengs leie som kreves, og denne dekker altså ikke inn kostnadene for boligene. Kommunestyret vedtok i sak 91/01 at leien skulle være det laveste av gjengs leie og kostnadsriktig leie for 15 av de 34 boligene i Rugdeveien. Administrasjonen har brukt samme husleie for alle boliger i Rugdeveien. 14 Opplyst i e-post fra økonomisjefen Opplyst i e-post fra økonomisjefen Opplyst i møte med revisjonen Opplyst i møte med revisjonen Fra saksfremstillingen til kommunestyresak 91/01 RUGDEVEIEN: OMSORGSBOLIGENE BOKOSTNADER/HUSLEIE. 19 Fra saksfremstillingen til kommunestyresak 11/04 SOLHEIM VEST / ROLVSRUD PARK UTVIKLING AV OMSORGSBOLIGER. UTLEIEBOLIGER LØRENSKOG LEDIGE BOLIGER OG HUSLEIE 7

16 For boligene på Rolvsrud ble det i sak 135/03 opplyst i saksfremstillingen at husleien ville bli satt til det samme som i Rugdeveien. 3. Kommunen har videre leid inn 2-5 boliger til videre utleie, og her betaler leietakerne den samme prisen som kommunen betaler for å leie den inn. Et eventuelt påslag ville medføre at leieprisen ville bli urimelig høy i forhold til hva administrasjonen anser som gjengs leie. Kommunens øvrige kostnader knyttet til utleie (administrasjon, vedlikehold) dekkes derfor ikke. Administrasjonen har opplyst at det fokuseres på å redusere antallet leiligheter som leies inn for videre utleie. Administrasjonen opplyser at det ikke har vært noen tilfeller hvor leietaker har fremmet krav om vurdering av leiepris. 20 Derimot har kommunens eldreombud klaget inn et tillegg til husleie overfor bygg- og eiendomstjenesten etter anmodning fra noen leietakere i kommunen. 21 Administrasjonen har lagt frem lister over samtlige utleieboliger, der det fremgår hva som blir betalt i husleie for hver bolig. I listene er det oppgitt om beboeren får tilskudd til husleien. Slike tilskudd varierer etter brukerens inntekt. 22 Vi har brukt stikkprøver i faktureringssystemet for å kontrollere at oppgitt husleie blir fakturert, og har ikke funnet noen feil her. 3.3 Revisjonens vurdering Det har vært en lang rekke av vedtak knyttet til kommunale boliger i Lørenskog. Noen omhandler fastsettelse av husleie, noen disponering av boliger, og andre omhandler bostøtte. Mange av sakene berører flere ulike temaer knyttet til kommunale utleieboliger. Dette har gjort det vanskelig å få oversikt over hvilke vedtak som egentlig gjelder. Administrasjonen har tolket rekken av vedtak slik at det er gjengs leie, eller leie noe i underkant av dette, som skal benyttes. Revisjonen har tolket vedtakene slik at kommunestyrets intensjon har vært at det er kostnadsriktig husleie som skal benyttes i kommunale utleieboliger, og vi har derfor vurdert funnene i forhold til dette. Vi presiserer at det ikke er opp til revisjonen å avgjøre hva som er kommunestyrets intensjon, det er selvfølgelig kommunestyret som avgjør dette. For størstedelen av kommunens utleieboliger (ca. 350 boliger) er det ikke brukt kostnadsriktig husleie, men gjengs leie. Dette er etter revisjonens vurdering ikke i tråd med kommunestyrevedtaket i sak 039/00, som sier at det skal brukes kostnadsriktig husleie. Dersom kommunestyrets intensjon er at husleien skal være kostnadsriktig, mener revisjonen det er uheldig at kommunestyrets vedtak ikke blir fulgt opp. Som nevnt er det ikke prinsippet om kostnadsriktig husleie som legges til grunn ved husleieberegning i kommunale utleieboliger i Lørenskog. Revisjonen har ikke vurdert hvorvidt den leien som kreves gjengs er svært forskjellig fra kostnadsdekkende husleie, fordi dette vil være svært tidkrevende. Administrasjonen har som nevnt lagd eksempler på hva kostnadsriktig husleie er for en liten del av boligmassen. Husleiene for disse boligene er såpass mye lavere enn den leien som kreves, at dette kan være en indikasjon på at gjengs leie ligger høyere enn kostnadsriktig. Det er beregnet kostnadsriktig husleie for 63 omsorgsboliger. Den er høyere enn gjengs leie, og det er gjengs leie som blir betalt. Dette er blitt lagt frem for kommunestyret for 15 boliger, og det ble vedtatt at leien skal være den som er lavest av gjengs leie og kostnadsriktig leie. Her er kommunestyrets vedtak blitt fulgt opp. 20 Opplyst i e-post fra økonomisjefen Dette dreier seg om et tillegg på kr 50 pr. mnd. til dekning av kabel-tv. Klagen ble tatt til følge, slik at utgiften til kabel-tv ble en del av husleien, og ikke spesifisert på regningen som tidligere. 22 Opplyst i e-post fra boligkontoret UTLEIEBOLIGER LØRENSKOG LEDIGE BOLIGER OG HUSLEIE

17 For boliger som kommunen har leid inn for videre utleie (ca. 5 boliger), blir ikke kommunens kostnader knyttet til husleien dekket. Husleien er således ikke kostnadsriktig, og denne løsningen påfører dermed kommunen tap. Dersom alternativet til å leie inn boliger for videre utleie er å plassere brukerne i hospits, kan det tenkes at det likevel er billigere å leie inn boliger uten å få dekket administrasjons- og vedlikeholdskostnader. Revisjonen ser positivt på at administrasjonen har fokus på å redusere bruken av innleide boliger. I tillegg til kriteriet om kostnadsriktig husleie, mener revisjonen også at det er riktig å vurdere funnene opp mot reglene om fastsettelse av husleie i husleieloven. Tar vi utgangspunkt i hva administrasjonen mener er gjengs leie, har Lørenskog etter revisjonens vurdering ikke gått utover husleielovens bestemmelser om leiepris. UTLEIEBOLIGER LØRENSKOG LEDIGE BOLIGER OG HUSLEIE 9

18 LITTERATUR OG KILDEHENVISNINGER Husleietvistutvalgets vedtak 2003/0156, 2003/0068 og 2002/029, se Lov om husleieavtaler av 26. mars 1999 nr. 17 (husleieloven). Lov om sosiale tjenester av 13. desember 1991 (sosialtjenesteloven). NOU 1997:17 Finansiering og brukerbetaling for pleie- og omsorgstjenester. Ot. prp. nr. 82, ( ) Om lov om husleieavtaler (husleieloven). Kommunestyresak 0019/04 Fastsettelse av husleie (Nittedal kommune), KOSTRA-tall (Kommune-Stat-Rapportering) hentet fra Rapportering av tjenesteproduksjonsdata i KOSTRA Veiledning til utfylling av skjemaer. Publisert på 10 UTLEIEBOLIGER LØRENSKOG LEDIGE BOLIGER OG HUSLEIE

19 VEDLEGG 1 UTVALGTE KOSTRA-TALL BOLIG KOSTRA-tall hentet fra Statistisk sentralbyrås hjemmesider KOSTRA Nivå 3 Lørenskog Skedsmo Gj.snitt Akershus Landsgj. snitt utenom Oslo Kommunalt eide boliger Totalt antall kommunalt disponerte boliger Registrerte søknader om kommunal bolig Avslag på søknad om kommunal bolig Personer på venteliste for kommunal bolig, i alt Udekkede boligbehov i siste kartlegging, i alt Antall midlertidig bosatte husstander i alt Antall midlertidig bosatte husstander med barn under 18 år Opphold i midlertidig bolig (hospits o.l), i alt Opphold i midlertidig bolig, varighet 0-3 måneder Opphold i midlertidig bolig, varighet 4-6 måneder Opphold i midlertidig bolig, varighet mer enn 6 måneder Nivå 2 Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbygger Antall kartlagte vanskeligstilte med boligbehov per 1000 innbygger over Antall registrerte søknader om kommunal bolig, per 1000 innbygger Søkere som har fått avslag på kommunal bolig, prosent Funksjonshemmedes og pers. m psykiske lidelsers andel av de kom.boligene Unges andel av kommunalt disponerte boliger Eldres andel av kommunalt disponerte boliger Flyktningers andel av kommunalt disponerte boliger Andre behovsprøvdes andel av kommunalt disponerte boliger Personer uten behovsprøvings andel av de kommunalt disponerte boligene Andel funk.hem og pers. m psykiske lidelser på venteliste av total søkermas Andel unge som står på venteliste av total søkermasse Andel eldre på venteliste av total søkermasse Andel flyktninger som står på ventelise av total søkermasse Andel andre behovsprøvde på venteliste av total søkermasse Andel personer uten behovsprøving på venteliste av total søkermasse Andel funk.hem/psyk.lidelser i den siste kartleggingen av udekkede boligbeh Andel unge i den siste kartleggingen av udekkede boligbehov Andel eldre i den siste kartleggingen av udekkede boligbehov Andel flyktninger i den siste kartleggingen av udekkede boligbehov Andel andre behovsprøvde i den siste kartleggingen av udekkede boligbehov

20 VEDLEGG 2 KOSTRA-TALL MIDLERTIDIG BOLIG (HOSPITS O.L.) KOSTRA-tall hentet fra Statistisk sentralbyrås hjemmesider KOSTRA Lørenskog Skedsmo Ski Oppegård Bærum Asker Opphold i midlertidig bolig (hospits o.l), i alt Opphold i midlertidig bolig, varighet 0-3 måneder Opphold i midlertidig bolig, varighet 4-6 måneder Opphold i midlertidig bolig, varighet mer enn 6 måneder Antall midlertidig bosatte husstander i alt Antall midlertidig bosatte husstander med barn under 18 år Folkemengde i alt

21 VEDLEGG 3 POLITISKE SAKER Oversikt over de politiske saker revisjonen har gått gjennom i forbindelse med prosjektet. Kommunestyret Sak 119/99 HUSLEIEREGULERING: TILTAK SOM MÅ GJENNOMFØRES FØR ÅRSSKIFTET den Sak 37/00 NYE PRINSIPPER FOR FASTSETTELSE AV HUSLEIER I LØRENSKOG KOMMUNE den Sak 39/00 Utsatt sak 37/00 NYE PRINSIPPER FOR FASTSETTELSE AV HUSLEIER I LØRENSKOG KOMMUNE den Sak 63/00 NYE HUSLEIER FOR LØRENSKOG KOMMUNES BOLIGEIENDOMMER OG KOMMUNAL BOSTØTTE den Sak 85/00 VEDR. VERBALFORSLAG FRA BEHANDLINGEN AV ØKONOMIPLANEN FOR , D.4: BEREGNINGER AV DE ØKONOMISKE KONSEKVENSER FOR KOMMUNEN AV VEDTAK I KOMMUNESTYRESAK 63/00 den Sak 57/01 PRINSIPPER FOR FASTSETTELSE AV KOMMUNAL BOSTØTTE FOR EKSISTERENDE LEIEFORHOLD den Sak 90/01 PRINSIPPER FOR FASTSETTELSE AV KOMMUNAL BOSTØTTE FOR EKSISTERENDE LEIEFORHOLD den Sak 91/01 RUGDEVEIEN: OMSORGSBOLIGENE BOKOSTNADER/HUSLEIE den Sak 92/01 RUGDEVEIEN: DISPONERING AV BOLIGENE den Sak 7/02 PRINSIPPER FOR FASTSETTELSE AV KOMMUNAL BOSTØTTE FOR EKSISTERENDE LEIEFORHOLD den Sak 75/02 IVERKSETTELSE AV NYE HUSLEIER OG KOMMUNALT HUSLEIETILSKUDD FOR LEIETAGERE I KOMMUNALE BOLIGER FRA 1. MAI 2003 den Sak 30/03 VEDLIKEHOLDSFOND FOR KOMMUNENES UTLEIEBOLIGER BUDSJETTENDRINGER den Sak 51/03 UTSATT SAK 30/03 FRA MØTE 14. MAI 2003 VEDLIKEHOLDSFOND FOR KOMMUNENES UTLEIEBOLIGER BUDSJETTENDRINGER den Sak 135/03 ROLVSRUD PARK OMSORGSBOLIGER, GARASJEANLEGG OG NÆRINGSAREALER den Sak 90/04 FORSLAG TIL ÅRSBUDSJETT 2005 FOR LØRENSKOG KOMMUNE ADMINISTRASJONENS SAKSFREMLEGG den Formannskapet Sak 108/99 NYE PRINSIPPER FOR FASTSETTELSE AV HUSLEIER I LØRENSKOG KOMMUNE den Sak 11/04 SOLHEIM VEST/ROLVSRUD PARK UTVIKLING AV OMSORGSBOLIGER den Andre råd/utvalg Sak 53/99 NYE PRINSIPPER FOR FASTSETTELSE AV HUSLEIER I LØRENSKOG KOMMUNE i rådet for funksjonshemmede den

22 Sak 04/00 HUSLEIE/KOMMUNAL BOSTØTTE i rådet for funksjonshemmede den Sak 06/00 NYE PRINSIPPER FOR FASTSETTELSE AV HUSLEIER I LØRENSKOG KOMMUNE i eldrerådet den Sak 05/00 HUSLEIE/KOMMUNAL BOSTØTTE i boligutvalget den Økonomiplan Budsjettforslag 2004

23 VEDLEGG 4 OM HUSLEIEBEREGNING Lov om husleieavtaler av 26. mars 1999 nr. 17 (husleieloven): Etter 4-1 kan det ikke avtales en leie som er urimelig i forhold til det som vanligvis oppnås på avtaletidspunktet ved ny utleie av liknende husrom på liknende avtalevilkår. Av lovforarbeidene fremgår det at det med dette menes markedsleie (Ot. prp. nr. 82, ( ) Om lov om husleieavtaler (husleieloven) pkt. 8.2, Departementets vurderinger). Husleien kan dessuten indeksreguleres, jf. husleieloven 4-2. Dersom et leieforhold varer mer enn to år og seks måneder, har begge parter anledning til å kreve at leien settes til gjengs leie på iverksettingstidspunktet ved utleie av liknende husrom på liknende avtalevilkår. jf. husleieloven 4-3, første ledd. Gjengs leie skal utgjøre et representativt gjennomsnitt av det leienivået som allerede er etablert på stedet ved leie av liknende husrom på liknende leievilkår, og gjengs leie vil derfor være mindre konjunkturømfintlig enn markedsleien (Ot. prp. nr. 82 ( ) Om lov om husleieavtaler (husleieloven) pkt. 8.3, Departementets vurderinger). Markedsleie er den leien som markedet er villig til å gi, mens gjengs leie er det etablerte leienivået (se husleietvistutvalgets vedtak 2002/29). Når det gjelder fastsettelse av gjengs leie, kan partene selv avtale dette. Dersom partene ikke blir enige, kan hver av dem kreve at den blir fastsatt etter bestemmelsene i 12-2 jf. husleieloven 4-3, tredje ledd. Husleieloven 12-2 omhandler retten til å bringe en tvist inn for en takstnemnd (første ledd), eller for tingretten etter at tvisten har vært behandlet i takstnemnd (tredje ledd).

UTLEIEBOLIGER LEDIGE BOLIGER OG HUSLEIE SKEDSMO KOMMUNE REVISJONSRAPPORT NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON JANUAR 2005

UTLEIEBOLIGER LEDIGE BOLIGER OG HUSLEIE SKEDSMO KOMMUNE REVISJONSRAPPORT NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON JANUAR 2005 NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT UTLEIEBOLIGER LEDIGE BOLIGER OG HUSLEIE SKEDSMO KOMMUNE JANUAR 2005 Utført av Dag Findahl og Ellen Lange INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET VURDERING OG ANBEFALINGER-------------------------------------------------

Detaljer

Selbu kommune. Saksframlegg. Gjengs leie. Utvalg Utvalgssak Møtedato. Rådmannens innstilling Det innføres gjengs leie på alle typer kommunale boliger.

Selbu kommune. Saksframlegg. Gjengs leie. Utvalg Utvalgssak Møtedato. Rådmannens innstilling Det innføres gjengs leie på alle typer kommunale boliger. Selbu kommune Arkivkode: F17 Arkivsaksnr: 2008/2876-23 Saksbehandler: Bjarte Arve Sundal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for samfunnsutvikling Formannskapet Kommunestyret Gjengs leie

Detaljer

Søgne kommune. Saksframlegg. Husleie i kommunale utleieboliger - markedsleie

Søgne kommune. Saksframlegg. Husleie i kommunale utleieboliger - markedsleie Søgne kommune Arkiv: 231 Saksmappe: 2014/12-4635/2015 Saksbehandler: Kenneth Harbak Dato: 04.02.2015 Saksframlegg Husleie i kommunale utleieboliger - markedsleie Utv.saksnr Utvalg Møtedato 19/15 Formannskapet

Detaljer

Boligsosiale Faktaark

Boligsosiale Faktaark Boligsosiale Faktaark for programkommunene 2012 Kommunene i Østfold og Akershus 2 www.husbanken.no 3 Innhold Side 1. bruk av startlån. 2007-2010 Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med

Detaljer

Justert arealberegning i kommunale utleieboliger og forslag til nye husleiesatser

Justert arealberegning i kommunale utleieboliger og forslag til nye husleiesatser Arkiv: Arkivsaksnr: 2016/3193-1 Saksbehandler: Tone Østvang Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Justert arealberegning i kommunale utleieboliger og forslag til nye husleiesatser

Detaljer

Selbu kommune. Saksframlegg. Gjengs leie ved utleie av kommunale boliger. Utvalg Utvalgssak Møtedato

Selbu kommune. Saksframlegg. Gjengs leie ved utleie av kommunale boliger. Utvalg Utvalgssak Møtedato Selbu kommune Arkivkode: F17 Arkivsaksnr: 2008/2876-27 Saksbehandler: Bjarte Arve Sundal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for samfunnsutvikling Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg

Detaljer

Overhalla kommune. - Positiv, frisk og framsynt - TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER

Overhalla kommune. - Positiv, frisk og framsynt - TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Boligsosial handlingsplan for Overhalla kommune 2008 2020 Foto: Nils Vestgøte Boligsosial handlingsplan

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212 FORSLAG TIL NY HUSLEIEAVTALE MELLOM SIGDAL KOMMUNE OG DE PRIVATE BARNEHAGENE Rådmannens forslag til vedtak: Forslag

Detaljer

Kriterier for tildeling av bolig

Kriterier for tildeling av bolig Kriterier for tildeling av bolig Kriteriene er administrativt vedtatt av rådmannen 6. juni 2014 og gjelder fra 1. september 2014. Dokumentet er sist redigert 12. juni 2014. Dokumentets virkeområde og formål

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR OVERHALLA KOMMUNE 2012-2020

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR OVERHALLA KOMMUNE 2012-2020 Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR OVERHALLA KOMMUNE 2012-2020 TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Boligsosial handlingsplan Overhalla kommune 2012-2020

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: F17 Arkivsaksnr.: 15/114 KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - NYE UTLEIESATSER M.M.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: F17 Arkivsaksnr.: 15/114 KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - NYE UTLEIESATSER M.M. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: F17 Arkivsaksnr.: 15/114 KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - NYE UTLEIESATSER M.M. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å justere husleiesatsene for kommunale

Detaljer

Forskrift om tildeling av kommunal bolig for vanskeligstilte samt tilrettelagt bolig i Kongsvinger kommune

Forskrift om tildeling av kommunal bolig for vanskeligstilte samt tilrettelagt bolig i Kongsvinger kommune Forskrift om tildeling av kommunal bolig for vanskeligstilte samt tilrettelagt bolig i Kongsvinger kommune Fastsatt av kommunestyret den 10.02.2011 med hjemmel i Lov av 25. september 1992 nr 107 om kommuner

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av kommunale boliger

Retningslinjer for tildeling av kommunale boliger Retningslinjer for tildeling av kommunale boliger Vedtatt i Skaun kommunestyre 21.03.07, sak 26/07 ESA: 07/135 Utleiebolig - retningslinjer Retningslinjer om søknadsbehandling ved tildeling av kommunale

Detaljer

Kriterier for tildeling av kommunal bolig i Verdal kommune. Kap 1:Innledende bestemmelser

Kriterier for tildeling av kommunal bolig i Verdal kommune. Kap 1:Innledende bestemmelser Kriterier for tildeling av kommunal bolig i Verdal kommune. Å skaffe seg bolig i Verdal kommune er i all i hovedsak en privat sak. Det er i særlige tilfeller at kommunen kan bidra med offentlig bolig.

Detaljer

30.8.2010 1.9.2010 8.9.2010 14.9.2010 HUSLEIE I KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER OG HUSBANKENS BOSTØTTE

30.8.2010 1.9.2010 8.9.2010 14.9.2010 HUSLEIE I KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER OG HUSBANKENS BOSTØTTE SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201005060 : E: 613 F17 &52 : Einar Storli Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Eldrerådet Funksjonshemmedes råd Utvalg for helse- og sosialtjenester

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KVALSUND KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KVALSUND KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KVALSUND KOMMUNE Generelt Det er den enkelte innbyggers ansvar å skaffe bolig, men kommunen kan i noen tilfeller tilby kommunal utleiebolig til vanskeligstilte

Detaljer

NOTAT uten oppfølging

NOTAT uten oppfølging Levanger kommune NOTAT uten oppfølging Deres ref: Vår ref: Dato: 31.03.2011 Vedlegg 5: FORSLAG RETNINGSLINJER FOR SØKNADSBEHANDLING OG TILDELING AV KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER 1. Virkeområde Retningslinjene

Detaljer

Dato: 8. september 2011 BBB /11. Styret for Bergen Bolig og Byfornyelse KF. Vedr. KOSTRA-oversikt for 2010 pr.15.06.

Dato: 8. september 2011 BBB /11. Styret for Bergen Bolig og Byfornyelse KF. Vedr. KOSTRA-oversikt for 2010 pr.15.06. Dato: 8. september 2011 BBB /11 Styret for Bergen Bolig og Byfornyelse KF Vedr. KOSTRA-oversikt for 2010 pr.15.06.2011 for N:Bolig AUOI BBB-1602-200800610-30 Hva saken gjelder: BBB har gjennomgått tallene

Detaljer

Skjema 13: Kommunalt disponerte boliger - 2009

Skjema 13: Kommunalt disponerte boliger - 2009 Skjema 13: Kommunalt disponerte - 2009 Opplysninger om kommunen 1 Hva er kommunens navn? 2 Hva er kommunenummeret? 3 Har kommunen administrative bydeler? Nei Gå til 7 4 Rapporterer de administrative bydelene

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/ Dato:

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-10 Dato: 25.05.16 Husleiefastsetting i kommunale utleieboliger - erfaringer etter implementering av kostnadsdekkende

Detaljer

Antall boliger som er bygget/kjøpt i 2009 ligger mellom 30-45 boliger i de fire byene. Dette vitner om en lav tilgang på nye boliger.

Antall boliger som er bygget/kjøpt i 2009 ligger mellom 30-45 boliger i de fire byene. Dette vitner om en lav tilgang på nye boliger. Dato: 12. august 2010 BBB /10 Styret for Bergen Bolig og Byfornyelse KF Vedr. KOSTRA-tall for 2009 pr. 15.06.2010 for N: Bolig AUOI BBB-1602-200800610-24 Hva saken gjelder: BBB har gjennomgått tallene

Detaljer

Stiftelsen Bolig Bygg

Stiftelsen Bolig Bygg 1-1 TILDELINGSREGLER 1.0 Generelt Stiftelsen Bolig Bygg (SBB) er en selvstendig boligstiftelse og skal være en aktiv og synlig aktør innen boligmarkedet i Sør-Varanger kommune (SVK). Boligene skal være

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV BOLIGER GJØVIK KOMMUNE DISPONERER FOR VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV BOLIGER GJØVIK KOMMUNE DISPONERER FOR VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET GJØVIK KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV BOLIGER GJØVIK KOMMUNE DISPONERER FOR VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET Godkjent av Kommunestyret: K-sak 52/13 den 30.05.13 Retningslinjer om tildeling av

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av kommunal bolig i Tromsø kommune

Retningslinjer for tildeling av kommunal bolig i Tromsø kommune Retningslinjer for tildeling av kommunal bolig i Tromsø kommune KAPITTEL 1: Innledende bestemmelser 1.1 FORMÅL: Retningslinjen skal bidra til økt rettssikkerhet for søkere til kommunale boliger i Tromsø

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsprosjekt: Husleie depositum vedrørende utleie til bostedsløse i kommunen. Indre Helgeland KOMMUNEREVISJON

Forvaltningsrevisjonsprosjekt: Husleie depositum vedrørende utleie til bostedsløse i kommunen. Indre Helgeland KOMMUNEREVISJON Indre Helgeland KOMMUNEREVISJON Grane Hattfjelldal Hemnes Nesna Rana Vefsn Organisasjonsnr.: 975 805 980 Medlem av Norges Kommunerevisorforbund FORVALTINGSREVISJONSRAPPORT OM HUSLEIE OG DEPOSITUM VEDRØRENDE

Detaljer

Saknr. 15/12 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 12/4670 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 19.3.2012

Saknr. 15/12 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 12/4670 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 19.3.2012 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 15/12 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 12/4670 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 19.3.2012 SAK 15/12 PRINSIPPER FOR HUSLEIEFASTSETTELSE I BOLIGER

Detaljer

Kapittel 2. Grunnkrav for å få leie kommunal bolig

Kapittel 2. Grunnkrav for å få leie kommunal bolig Retningslinjer for tildeling av kommunale boliger i Sigdal kommune. Vedtatt: * Sigdal kommunes holdning er at det er den enkelte innbyggers ansvar å skaffe seg egen egnet bolig, men kommunen kan i noen

Detaljer

13. Boliger som kommunen disponerer 2015

13. Boliger som kommunen disponerer 2015 som kommunen har leid inn til fremleie. Herunder innleid fra selskap og 13. Boliger som kommunen disponerer 2015 Opplysninger om kommunen 1. Hva er kommunens navn? 2. Hva er kommunenummeret? 3. Har kommunen

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna, Bydel Bjerke, Bydel Grorud og Bydel Stovner. Utarbeidelse av boligsosiale planer i Groruddalen

Oslo kommune Bydel Alna, Bydel Bjerke, Bydel Grorud og Bydel Stovner. Utarbeidelse av boligsosiale planer i Groruddalen Oslo kommune Bydel Alna, Bydel Bjerke, Bydel Grorud og Bydel Stovner Utarbeidelse av boligsosiale planer i Groruddalen 2007 2009 Prosjektarbeid Klar begynnelse Klart mandat Klar slutt Forankring Mål Kartlegging

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av kommunal bolig

Retningslinjer for tildeling av kommunal bolig NAV STRAND STRAND KOMMUNE Retningslinjer for tildeling av kommunal bolig Vedtatt av Strand kommunestyre 28.10.2009 sak 47/09 Utleiebolig retningslinjer Retningslinjer om søknadsbehandling ved tildeling

Detaljer

PROSJEKT "TRYGGE PÅ FORTSETTELSEN" - OPPFØLGING AV VEDTAK GJORT I HUSNEMNDA

PROSJEKT TRYGGE PÅ FORTSETTELSEN - OPPFØLGING AV VEDTAK GJORT I HUSNEMNDA SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Husnemnda Arkivsaksnr: 2009/3490 Klassering: 233 Saksbehandler: Evy Bruheim PROSJEKT "TRYGGE PÅ FORTSETTELSEN" - OPPFØLGING AV VEDTAK GJORT I HUSNEMNDA

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Mona Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Klageadgang:

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Mona Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Klageadgang: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Mona Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL:

Detaljer

Boligsosialt arbeid i Drammen: Hvordan bli bedre? Rådmann Osmund Kaldheim Programkonferanse i Kristiansand 19. november 2014

Boligsosialt arbeid i Drammen: Hvordan bli bedre? Rådmann Osmund Kaldheim Programkonferanse i Kristiansand 19. november 2014 Boligsosialt arbeid i Drammen: Hvordan bli bedre? Rådmann Osmund Kaldheim Programkonferanse i Kristiansand 19. november 2014 1 Disposisjon: Fakta Velferd og verdier Økonomi Forbedring 2 Boligsosiale fakta

Detaljer

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Salten

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Salten Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Salten - Effekter og muligheter Husbanken Region Bodø Hamarøy 17.09.2009 25. sep. 2009 1 Stortingsmelding nr 23 Om boligpolitikken Et godt sted

Detaljer

LUNNER KOMMUNE Søknad om leie av kommunalt disponert bolig

LUNNER KOMMUNE Søknad om leie av kommunalt disponert bolig Opplysninger om søker: Etternavn, Fornavn: Adresse: Fødselsdato og personnr: Telefonnr: Postnr: Poststed: Når folkeregistrert/bosatt i Lunner Sivilstand (separasjon/skilsmisse dokumenteres): Ugift: Gift/samboer:

Detaljer

Innføring av ny modell for husleie i kommunale boliger i Trondheim. Foto: Helén Eliassen

Innføring av ny modell for husleie i kommunale boliger i Trondheim. Foto: Helén Eliassen Innføring av ny modell for husleie i kommunale boliger i Trondheim Foto: Helén Eliassen Arild Hoven 05.02.2013 Bakgrunn Trondheim kommune disponerer ca 3900 boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rådmann / enhetsleder TLM Arkiv: 613 &55 Arkivsaksnr.: 13/2718-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rådmann / enhetsleder TLM Arkiv: 613 &55 Arkivsaksnr.: 13/2718-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Rådmann / enhetsleder TLM Arkiv: 613 &55 Arkivsaksnr.: 13/2718-1 SALG AV KOMMUNALE BOLIGER 2014 Ferdigbehandles i: Kommunestyret Saksdokumenter: Advokatvurdering. (13/2718-2)

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: 614 &53 Arkivsaksnr.: 13/8656-2 Dato: 30.09.13 INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITE HELSE- SOSIAL- OG OMSORG/ BYSTYRET

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: 614 &53 Arkivsaksnr.: 13/8656-2 Dato: 30.09.13 INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITE HELSE- SOSIAL- OG OMSORG/ BYSTYRET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: 614 &53 Arkivsaksnr.: 13/8656-2 Dato: 30.09.13 HØRING OM ENDRINGER I HUSLEIELOVEN INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITE HELSE- SOSIAL- OG OMSORG/ BYSTYRET Rådmannens

Detaljer

- må vi vente på stortingsmeldingen? Roar Stangnes enhetsleder boligkontoret

- må vi vente på stortingsmeldingen? Roar Stangnes enhetsleder boligkontoret 1 - må vi vente på stortingsmeldingen? Roar Stangnes enhetsleder boligkontoret 2 Hovedkonklusjoner Boligen som 4. velferdspilar på lik linje med helse, utdanning og inntektssikring Eierlinja videreføres

Detaljer

Oslo kommune Bydel Bjerke Bydel Alna Bydel Stovner, Bydel Grorud. Utarbeidelse av boligsosiale planer i Groruddalen

Oslo kommune Bydel Bjerke Bydel Alna Bydel Stovner, Bydel Grorud. Utarbeidelse av boligsosiale planer i Groruddalen Oslo kommune Bydel Bjerke Bydel Alna Bydel Stovner, Bydel Grorud Utarbeidelse av boligsosiale planer i Groruddalen 2007 2009 Prosjektarbeid Klar begynnelse Klart mandat Klar slutt Forankring Forankring

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Eldrerådet - Ørland kommune Møtested: Trondheimsleia, Kultursenteret Møtedato: Tid: 12:00

Møteinnkalling. Utvalg: Eldrerådet - Ørland kommune Møtested: Trondheimsleia, Kultursenteret Møtedato: Tid: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet - Ørland kommune Møtested: Trondheimsleia, Kultursenteret Møtedato: 06.09.2011 Tid: 12:00 Forfall meldes til utvalgssekretær Toril Reitan som sørger for innkalling av

Detaljer

Boligstrategi for Orkdal kommune 2016 2019

Boligstrategi for Orkdal kommune 2016 2019 Boligstrategi for Orkdal kommune 2016 2019 Orkdal kommune etter tredje kvartal 2014 1 Innholdsfortegnelse 1 Boligutvikling... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Status... 3 1.2.1 Fakta om tjenesteområdet... 3 1.3

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNAD OG TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNAD OG TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNAD OG TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG Vedtatt i Hovedutvalg for helse-, omsorg og sosial, sak nr. 014/15 den 13.04.2015. Vedtatt i HHOS, den 28.11.16. Horten kommune

Detaljer

INFORMASJON TIL STYRENE I BORETTSLAG OG SAMEIER OM KOMMUNALE BOLIGER

INFORMASJON TIL STYRENE I BORETTSLAG OG SAMEIER OM KOMMUNALE BOLIGER Lørenskog kommune INFORMASJON TIL STYRENE I BORETTSLAG OG SAMEIER OM KOMMUNALE BOLIGER Foto: Vidar Bjørnsrud Kommunale boliger i borettslag og sameier Boligkontoret får fra tid til annen henvendelser og

Detaljer

Boligsosialt faktaark Bærum kommune. Innledning

Boligsosialt faktaark Bærum kommune. Innledning Boligsosialt faktaark Bærum kommune Alle skal kunne bo godt og trygt Innledning Boligsosialt utviklingsprogram er en ny strategisk satsing fra Husbanken Region øst overfor større kommuner med store boligsosiale

Detaljer

Boligsosiale faktaark. Askim kommune

Boligsosiale faktaark. Askim kommune Boligsosiale faktaark Askim kommune 2 Boligsosiale faktaark 3 Innledning Boligsosialt faktaark er utarbeidet i forbindelse med kommunens boligsosiale arbeid. Dokumentet gir en presentasjon av utvalgt statistikk

Detaljer

Vedlegg III. Analyse av boligdata fra KOSTRA. Oppdrag

Vedlegg III. Analyse av boligdata fra KOSTRA. Oppdrag Vedlegg III Analyse av boligdata fra KOSTRA Oppdrag I tildelingsbrevet er Husbanken gitt følgende oppgaver: «Husbanken skal delta i arbeidet med å utvikle rapporteringa om kommunale bustader i KOSTRA,

Detaljer

å vite om husleieloven: Husleie

å vite om husleieloven: Husleie 04 Nyttig å vite om husleieloven: Husleie Hva er HUSleie? Hva er husleie? Det leier må betale for å bruke boligen kalles husleie. Hva kan avtales som husleie? Husleien skal være et bestemt beløp, for eksempel

Detaljer

SØKNAD OM LEIE AV KOMMUNAL BOLIG

SØKNAD OM LEIE AV KOMMUNAL BOLIG Gran kommune Eiendom SØKNAD OM LEIE AV KOMMUNAL BOLIG Søker kommunal bolig Etternavn, Fornavn Adresse Søker kommunal bolig med oppfølging Fødselsdato og personnr: Telefonnr: Postnummer Poststed: Når reg.

Detaljer

Husleieloven. Jus for nyansatte Oslo desember Elisabeth Aas Nilsen, advokat i NBBL

Husleieloven. Jus for nyansatte Oslo desember Elisabeth Aas Nilsen, advokat i NBBL Husleieloven Jus for nyansatte Oslo 6.- 7. desember 2016 Elisabeth Aas Nilsen, advokat i NBBL Hva er husleie? Avtale om bruksrett til husrom mot vederlag. Eksempler på forhold faller utenfor: avtale om

Detaljer

Rutinebeskrivelse for utleieboliger i

Rutinebeskrivelse for utleieboliger i Rutinebeskrivelse for utleieboliger i Målselv kommune 1 Innholdsfortegnelse 1. Virkeområde... 3 har ansvar for utleie av kommunale boliger.... 3 består av følgende medlemmer:... 3 2. Lovgrunnlag... 3 3.

Detaljer

Saksbehandler: Beate Molden Tlf: Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/56-1 SALG AV BOLIGER M.M. -BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN , TILTAK 9

Saksbehandler: Beate Molden Tlf: Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/56-1 SALG AV BOLIGER M.M. -BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN , TILTAK 9 VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Beate Molden Tlf: 75 10 18 36 Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/56-1 SALG AV BOLIGER M.M. -BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2012-16, TILTAK 9 ::: Sett inn innstillingen under denne linja.

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 26.06.13 sak 2013/4549

Vedtatt i kommunestyret 26.06.13 sak 2013/4549 Vedtatt i kommunestyret 26.06.13 sak 2013/4549 - Innhold 1 Innledning... 3 2 Lovgivning og sentrale føringer... 3 OVERORDNET MÅL I NORSK BOLIGPOLITIKK ER: 3 PLAN- OG BYGNINGSLOVEN: 3 STATEN V/KOMMUNAL-

Detaljer

Saksframlegg. Tomgangstap i kommunale boliger hittil i Vanskelig utleibare boliger. Arkivsaksnr.: 10/36076

Saksframlegg. Tomgangstap i kommunale boliger hittil i Vanskelig utleibare boliger. Arkivsaksnr.: 10/36076 Saksframlegg Tomgangstap i kommunale boliger hittil i 2010. Vanskelig utleibare boliger. Arkivsaksnr.: 10/36076 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak/innstilling: Saken tas til

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 9. mai 2017 kl. 13.40 PDF-versjon 24. mai 2017 19.04.2017 nr. 539 Forskrift om tildeling

Detaljer

Husleie 2008 på kommunale boliger i Namsos. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Husleie 2008 på kommunale boliger i Namsos. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Eiendomsavdelingen Saksmappe: 2007/9877-2 Saksbehandler: Svein Flasnes Saksframlegg Husleie 2008 på kommunale boliger i Namsos. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Detaljer

VEILEDER FOR SAKSBEHANDLING VED SØKNAD OM KOMMUNALE BOLIGER I MOLDE KOMMUNE.

VEILEDER FOR SAKSBEHANDLING VED SØKNAD OM KOMMUNALE BOLIGER I MOLDE KOMMUNE. 1 VEILEDER FOR SAKSBEHANDLING VED SØKNAD OM KOMMUNALE BOLIGER I MOLDE KOMMUNE. Retningslinjer fastsatt av rådmannen i Molde den 14. desember 2012. Til retningslinjenes kapittel 1. Innledende bestemmelser

Detaljer

Utfordringer i Vesterålen og bruken av boligvirkemidler

Utfordringer i Vesterålen og bruken av boligvirkemidler Utfordringer i Vesterålen og bruken av boligvirkemidler - effekter og muligheter Mona Liss Paulsen og Linn Edvardsen Møte i Vesterålen regionråd 21. november 2008 25-Nov-08 1 Boligen er et sted vi trekker

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av kommunalt disponerte boliger

Retningslinjer for tildeling av kommunalt disponerte boliger Retningslinjer for tildeling av kommunalt disponerte boliger Vedtatt av rådmannen 17.01.2013 Innledende bestemmelser. 1 Virkeområde Disse retningslinjene skal legges til grunn for søknadsbehandling og

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 09/11683-25 DRAMMEN 24.10.2012 PRINSIPPER FOR NY HUSLEIEBEREGNING I KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 09/11683-25 DRAMMEN 24.10.2012 PRINSIPPER FOR NY HUSLEIEBEREGNING I KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Notat Til : Rådmannen Fra : Bystyret Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 09/11683-25 DRAMMEN 24.10.2012 PRINSIPPER FOR NY HUSLEIEBEREGNING I KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Bakgrunn I Boligsosial handlingsplan

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL OMSORGSBOLIG

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL OMSORGSBOLIG Gjeldende fra 01.11.17 RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL OMSORGSBOLIG Kommunen kan tilby kommunal omsorgsbolig til personer som har behov for en tilpasset bolig grunnet sykdom, alder eller funksjonshemming,

Detaljer

Rapport om NAV kontorenes praksis ved behandling av søknader om midlertidig botilbud

Rapport om NAV kontorenes praksis ved behandling av søknader om midlertidig botilbud Sosial- og helseavdelingen Kommunene i Aust-Agder Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2014/378 / FMAAKRK 28.05.2014. Rapport om NAV kontorenes praksis ved behandling av søknader om

Detaljer

Forskrift om tildeling av kommunal bolig

Forskrift om tildeling av kommunal bolig Vedtatt av Rana kommunestyre den 10. februar 2015, sak 3/2015 Trer i kraft: 1. april 2015 Innhold Kapittel 1. Innledende bestemmelser... 3 1. Formål... 3 2. Kommunale boliger... 3 3. Virkeområde... 3 Kapittel

Detaljer

Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig. Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig. Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sosialtjenesten i Asker Er utenfor NAV, men samlokalisert Sosialtjenesten >

Detaljer

Lørenskog kommune HELSE OG OMSORG. TEMA: Seminar Fylkesmannen i Oslo og Akershus PUBLISERT:

Lørenskog kommune HELSE OG OMSORG. TEMA: Seminar Fylkesmannen i Oslo og Akershus PUBLISERT: Lørenskog kommune PUBLISERT: TEMA: Seminar Fylkesmannen i Oslo og Akershus BOLIG, RUS OG PSYKISK HELSE OMRÅDE: BOLIGSOSIALT ARBEID HELSE OG OMSORG Hvordan lykkes med en overordnet boligsosial strategi?

Detaljer

Saksframlegg. Revidering av retningslinjer for startlån i Søgne kommune

Saksframlegg. Revidering av retningslinjer for startlån i Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 252 Saksmappe: 2012/932-9819/2015 Saksbehandler: Bente Hamre Dato: 06.03.2015 Saksframlegg Revidering av retningslinjer for startlån i Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/15

Detaljer

Boligstrategi for Orkdal kommune

Boligstrategi for Orkdal kommune Boligstrategi for Orkdal kommune 2017 2020 Orkdal kommune etter tredje kvartal 2014 1 Innholdsfortegnelse 1 Boligutvikling... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Status... 2 1.2.1 Fakta om tjenesteområdet... 2 1.3

Detaljer

Retningslinjer for boligtilskudd. Lunner kommune

Retningslinjer for boligtilskudd. Lunner kommune Retningslinjer for boligtilskudd Lunner kommune Gjelder fra 01.01.2014 Innhold: 1. Formål.2 2. Hvem kan få boligtilskudd?...2 3. Hva kan det gis tilskudd til?...2 4. Nøktern bolig.2 5. Tilskudd til tilpasning

Detaljer

Møteinnkalling for Eldrerådet. Saksliste

Møteinnkalling for Eldrerådet. Saksliste Trøgstad kommune Møtedato: 31.08.2015 Møtested: Trøgstadheimen bo- og servicesenter Møtetid: 10:00 Møteinnkalling for Eldrerådet Forfall meldes til telefon 69681600. Varamedlemmer møter bare etter nærmere

Detaljer

-RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012.

-RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012. 1 -RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012. På vegne av Bolig sosialt team, Balsfjord kommune v/ Rigmor Hamnvik November 2012 2

Detaljer

Behovsmelding til Husbanken 2017

Behovsmelding til Husbanken 2017 Behovsmelding til Husbanken 2017 Kommuner i Husbankens Storbyprogram og By- og tettstedsprogram har prioritet ved tildeling av Husbankens lån og tilskudd. Kommunene har i år anledning til å dokumentere

Detaljer

Saksnr./Arkivkode Sted Dato 11/6035 - F17 ASKER 13.11.2012 SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA MARIANNE RIIS RASMUSSEN (AP) KOMMUNALE BOLIGER

Saksnr./Arkivkode Sted Dato 11/6035 - F17 ASKER 13.11.2012 SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA MARIANNE RIIS RASMUSSEN (AP) KOMMUNALE BOLIGER Notat Til: Fra: Formannskapet Rådmannen Kopi: Ordfører Saksnr./Arkivkode Sted Dato 11/6035 - F17 ASKER 13.11.2012 SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA MARIANNE RIIS RASMUSSEN (AP) KOMMUNALE BOLIGER 1. SPØRSMÅL Marianne

Detaljer

På ubestemt tid Kartlegging av bruken av og kvaliteten på døgnovernattingssteder og andre former for kommunalt disponerte midlertidige boliger

På ubestemt tid Kartlegging av bruken av og kvaliteten på døgnovernattingssteder og andre former for kommunalt disponerte midlertidige boliger På ubestemt tid Kartlegging av bruken av og kvaliteten på døgnovernattingssteder og andre former for kommunalt disponerte midlertidige boliger Evelyn Dyb Norsk institutt for by og regionforskning Frokostseminar

Detaljer

Utleie og forvaltning av kommunale boliger

Utleie og forvaltning av kommunale boliger Utleie og forvaltning av kommunale boliger 5/2011 ASKER KOMMUNEREVISJON Forvaltningsrevisjonsrapport Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Utleie og forvaltning av kommunale

Detaljer

Avhending av kommunal eiendom i Greisdalsveien/Mørkvedveien for kommunalt styrt boligutvikling

Avhending av kommunal eiendom i Greisdalsveien/Mørkvedveien for kommunalt styrt boligutvikling Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 02.09.2014 54953/2014 2014/3606 035 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/173 Formannskapet 24.09.2014 Avhending av kommunal eiendom i Greisdalsveien/Mørkvedveien

Detaljer

HUSLEIEKONTRAKT. p.nr.:

HUSLEIEKONTRAKT. p.nr.: 04 Nærværende kontrakt gjelder bolig som etter vedtak i styret i WayBack er forbeholdt personer med spesielle boligbehov av midlertidig karakter. Denne klausuleringen innebærer at leier får færre rettigheter

Detaljer

Boligsosiale faktaark. Oslo kommune

Boligsosiale faktaark. Oslo kommune Oslo kommune 2 3 Innledning Husbanken skal sette kommunene og deres samarbeidspartnere i best mulig stand til å gjennomføre en helhetlig og lokalt tilpasset politikk for vanskeligstilte på boligmarkedet.

Detaljer

Vedtatt av: Bystyret Vedtatt: 07.05.2003 Erstatter: Saksnr: Bv 127/03 Eier/ ansvarlig:

Vedtatt av: Bystyret Vedtatt: 07.05.2003 Erstatter: Saksnr: Bv 127/03 Eier/ ansvarlig: Oslo kommune Forskrift Vedtatt av: Bystyret Vedtatt: 07.05.2003 Erstatter: Saksnr: Bv 127/03 Eier/ ansvarlig: Byråd for helse og sosiale tjenester Ikrafttredelse: 01.01.2004 Versjon: 2 Bemyndiget: Dok.nr:

Detaljer

BOLIGLAGET Arbeidslag nr 4. Status pr. 31.12 2012. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov

BOLIGLAGET Arbeidslag nr 4. Status pr. 31.12 2012. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov BOLIGLAGET Arbeidslag nr Status pr. 31.1 1. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov IS/AM 1.3 13 Arbeidslag nr. skal samordne kommunens tjenester som arbeider med boligsaker. Lov: Forvaltningsloven Lov

Detaljer

Søknadsbehandling og kriterier for tildeling av kommunale boliger

Søknadsbehandling og kriterier for tildeling av kommunale boliger Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.01.2012 1553/2012 2011/2133 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/2 Eldrerådet 23.01.2012 12/2 Råd for funksjonshemmede 24.01.2012 12/2

Detaljer

Bolig på ubestemt tid kommunes svar på boligutfordringene?

Bolig på ubestemt tid kommunes svar på boligutfordringene? Bolig på ubestemt tid kommunes svar på boligutfordringene? Foredrag på Rusfaglig forum Bergen 15. juni 2012 Evelyn Dyb Norsk institutt for by og regionforskning Bostedsløshet noen fakta En bostedsløs person

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Kommunal boligrådgivning Arkivsaksnr.: 10/39972

Saksframlegg. Trondheim kommune. Kommunal boligrådgivning Arkivsaksnr.: 10/39972 Saksframlegg Kommunal boligrådgivning Arkivsaksnr.: 10/39972 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak/innstilling: Formannskapet tar saken om kommunens satsning på boligrådgivning

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LOW-14/14007-1 67486/14 29.09.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet 22.10.2014 Funksjonshemmedes

Detaljer

NSOs boligpolitiske dokument (2011)

NSOs boligpolitiske dokument (2011) Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no NSOs boligpolitiske dokument (2011) 20XX0000X NSOs boligpolitiske dokument (2011) Boligpolitisk dokument Dette

Detaljer

AVTALE OM TILDELING OG FORVALTNING AV BOLIGER TIL VANSKELIGSTILTE I BODØ KOMMUNE

AVTALE OM TILDELING OG FORVALTNING AV BOLIGER TIL VANSKELIGSTILTE I BODØ KOMMUNE AVTALE OM TILDELING OG FORVALTNING AV BOLIGER TIL VANSKELIGSTILTE I BODØ KOMMUNE Følgende avtale («Avtalen») har i dag blitt inngått mellom - Bodø kommune v/ [ordføreren] («Kommunen») Kongens gate 23,

Detaljer

Retten til å velge hvor man vil bo et hjem Juridisk rådgiver Hedvig Ekberg Norge

Retten til å velge hvor man vil bo et hjem Juridisk rådgiver Hedvig Ekberg Norge Retten til å velge hvor man vil bo et hjem Juridisk rådgiver Hedvig Ekberg Norge 19 fylker (len) 428 kommuner 1 Historikk Ca 1850 Uføre fikk spesielt jakkemerke som ga rett til å tigge 1885 vedtas fattigloven.

Detaljer

Retten til å velge hvor man vil bo et hjem. Juridisk rådgiver Hedvig Ekberg

Retten til å velge hvor man vil bo et hjem. Juridisk rådgiver Hedvig Ekberg Retten til å velge hvor man vil bo et hjem Juridisk rådgiver Hedvig Ekberg Norge 19 fylker (len) 428 kommuner Historikk Ca 1850 Uføre fikk spesielt jakkemerke som ga rett til å tigge 1885 vedtas fattigloven.

Detaljer

Kommunens leiekontrakt for bolig

Kommunens leiekontrakt for bolig Kommunens leiekontrakt for bolig 1 - Parter Utleier Adresse: Postnr: Poststed: Evt. org.nr: Fødseldato: Epost: Evt. fullm: Leier Adresse: Postnr. Poststed: Evt. org.nr: Fødseldato: Epost: Evt. fullm: 2

Detaljer

Ark.: 614 &41 Lnr.: 941/13 Arkivsaksnr.: 11/1274-32

Ark.: 614 &41 Lnr.: 941/13 Arkivsaksnr.: 11/1274-32 Ark.: 614 &41 Lnr.: 941/13 Arkivsaksnr.: 11/1274-32 Saksbehandler: Gudbrand Aanstad PLANLEGGING AV NYTT LEGESENTER I GAUSDAL. Vedlegg: Lokalisering av legesenter i Gausdal Andre saksdokumenter (ikke utsendt):

Detaljer

Leie kommunal bolig Bytte av bolig Forlenget botid

Leie kommunal bolig Bytte av bolig Forlenget botid Ordningen med kommunale boliger er behovsprøvd og skal omfatte de grupper av husstander som har behov for bistand til å skaffe seg et egnet bosted. Kommunale boliger er som hovedregel en overgangsbolig

Detaljer

Byrådssak 52/15. Nye retningslinjer for kommunal bostøtte ESARK-8117-201429630-2

Byrådssak 52/15. Nye retningslinjer for kommunal bostøtte ESARK-8117-201429630-2 Byrådssak 52/15 Nye retningslinjer for kommunal bostøtte TRST ESARK-8117-201429630-2 Hva saken gjelder: Bystyret vedtok i sak 13/95 innføring husleie- og bostøtteordning for kommunale boliger. Ordningen

Detaljer

Økonomiske virkemidler fra Husbanken. v/fagdirektør Roar Sand

Økonomiske virkemidler fra Husbanken. v/fagdirektør Roar Sand Økonomiske virkemidler fra Husbanken v/fagdirektør Roar Sand Kommunen kan spare millioner Utredning og prosjekteringstilskudd Boligtilskudd til tilpassing Statlig boligtilskudd Startlån/boligtilskudd Investeringstilskuddet

Detaljer

Retningslinjer Kommunale utleieboliger Alstahaug kommune

Retningslinjer Kommunale utleieboliger Alstahaug kommune Retningslinjer Kommunale utleieboliger Alstahaug 1. Virkeområde Retningslinjene skal legges til grunn ved søknadsbehandling og tildeling av kommunalt disponerte utleieboliger i Alstahaug. 2. Formålet med

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN 1/5 BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 27.10.2014 N-99.1 14/28825 14/198314 Saksbehandler: Bjørn Røed Behandlingsutvalg Møtedato Politisk saksnr. Eldrerådet 06.11.2014

Detaljer

å vite om husleieloven: Husleie

å vite om husleieloven: Husleie 04 Nyttig å vite om husleieloven: Husleie Hva er HUSleie? Hva er husleie? Det leier må betale for å bruke boligen kalles husleie. Hva kan avtales som husleie? Husleien skal være et bestemt beløp, for eksempel

Detaljer

3. Kriterier som legges til grunn ved søknadsbehandling

3. Kriterier som legges til grunn ved søknadsbehandling TRONDHEIM KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR SØKNADSBEHANDLING OG TILDELING AV KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Vedtatt av Trondheim bystyre 15.12.2011 1. Virkeområde Retningslinjene skal legges til grunn ved søknadsbehandling

Detaljer

Utredning om kommunale boliger

Utredning om kommunale boliger Utredning om kommunale boliger Presentasjon for komiteene (Helse og omsorg, miljø og teknisk) 13.03.2014 Sigrid Hellerdal Garthe Mandat Det arbeides for mer effektiv utnytting av eksisterende kommunale

Detaljer

KRITERIER OG VEILEDER. for søknadsbehandling og tildeling av kommunale utleieboliger

KRITERIER OG VEILEDER. for søknadsbehandling og tildeling av kommunale utleieboliger KRITERIER OG VEILEDER for søknadsbehandling og tildeling av kommunale utleieboliger Innhold KRITERIER FOR SØKNADSBEHANDLING OG TILDELING AV BOLIG... 2 1 Kriterier som legges til grunn ved søknadsbehandlingen...

Detaljer

Instruks til Forskrift om tildeling av kommunal bolig i Arendal kommune, vedtatt av Arendal bystyre den XXXXX, sak nr. XXXXX:

Instruks til Forskrift om tildeling av kommunal bolig i Arendal kommune, vedtatt av Arendal bystyre den XXXXX, sak nr. XXXXX: Instruks til Forskrift om tildeling av kommunal bolig i Arendal kommune, vedtatt av Arendal bystyre den XXXXX, sak nr. XXXXX: Til forskriften kapittel 1. Innledende bestemmelser Til forskriften 1: 1.1

Detaljer

Forslag nye retningslinjer for startlån Vadsø kommune, april 2015

Forslag nye retningslinjer for startlån Vadsø kommune, april 2015 Forslag nye retningslinjer for startlån Vadsø kommune, april 2015 Retningslinjene skal til enhver tid følge Husbankens retningslinjer for startlån og gjeldende forskrift for startlån. 1: Formålet Startlån

Detaljer